THÔNG TIN PHÒNG: BA ÌNH

a ch Email Tr Di ng Phòng ng

S 10 Nguy n Tr

ng T

pgd-badinh@hanoiedu.vn Nguy n Th 0437164892 0903261964 0437750977 Ph m Ng c Thu 0437164175 0913073488 0438340149 Ph m Th Dung (ctc ) 0437164176 i

i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ

THÔNG TIN PHÒNG: BA VÌ
a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1
Ph M i - Xã Chu Minh - Huy n Ba Vì pgd-bavi@hanoiedu.vn 0433.863032 0433.863032 Lê Ng c Tôn 0433.863001 0916551515 0433.625574 Nguy n c Mùi (+ctc )

i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

0433.960353 0988366822 0433.865742 Ph m H ng Phong 0433.863160 0982327607 0433627753

THÔNG TIN PHÒNG: C U GI Y
a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng
485 ng Nguy n Khang

pgd-caugiay@hanoiedu.vn 0438330306 -10 0438330306 Bùi Th Vân Anh 0438349201 0904164919 0435572071 Ngô Th Ng c Anh (+ctc ) 0438341360 01659666968 0422405088 Nguy n Th Minh Xuy n 0438339469 0912337335 0438334441

THÔNG TIN PHÒNG: CH
a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng

NG M
ng M

S 2 Yên S n, Th tr n Chúc S n, Ch pgd-chuongmy@hanoiedu.vn 0433.866400 0433.866593 Nguy n V n V ng 0433.866593 0985345675 0433.866765

THÔNG TIN PHÒNG: AN PH
Tr v

NG

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

5 AN PH HUY N Th tr n Phùng, huy n an Ph pgd-danphuong@hanoiedu.vn 043.3886486 043.3886486 Th Minh Khôi 043.3886487 0983048831 043.3631683 Bùi Th Chung 043.3886486 0904441653 043.3885350 ng NG

Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

Nguy n Tr n L u 0433.637724 0983885125 043.3887545 Giang Quang Tú 043.3886486 0977880693 043.3817411

THÔNG TIN PHÒNG: ÔNG ANH

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng

6 ÔNTr v G ANH HUY N Th tr n ông Anh pgd-donganh@hanoiedu.vn

D

ng Th Sáu

i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ

0438834236 0912154942 0438834066 inh Th H 0438832336 0983356063 0439516063 Nguy n Huy Ki m 0438834065 ng

i

ng

0912250577 0438801173 Hoàng c Thu n

i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

0438837575 0912173830 0438837099

THÔNG TIN PHÒNG:
Tr v

NG A

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng

7 NG A QU N 256 Tôn c Th ng

pgd-dongda@hanoiedu.vn 0435112461

Nguy n Duy Long 0435765663 0912437026 0438645962 Ph m Th Dung 0435765662 0913576684 0438531047 T Ng c Th ng (pp+ctc ) 0435112956 0913088839 0435113178

i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

THÔNG TIN PHÒNG: GIA LÂM
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

8 GIA LÂM HUY N C Bi, Gia Lâm pgd-gialam@hanoiedu.vn 0438276332 0438276332 Nguy n V n Quý 0438766625 0912029063 0438276146 àm Th Kim Thanh 0436760985 0915376113 0438741945 Hoàng Xuân Thành 0438765532 0912180985 0438785567

THÔNG TIN PHÒNG: HÀ ÔNG
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n

9 HÀ ÔNG QU N

a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

S 126

ng Tô Hi u, P.Nguy n Trãi, Hà ông

pgd-hadong@hanoiedu.vn 043.3824452 043.3518666 V Th Tân Trang 043.3518666 0982196209 0422119220 ng Th L 043.3826092 0904102202 043.3517192 Tr n V n Ti n 043.3826092 0904102202 0433827234

THÔNG TIN PHÒNG: HAI BÀ TR NG
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr ng Phòng i n tho i c quan

10 HAI BÀ TR NG QU N 349 ph Hu , Q. Hai Bà Tr ng pgd-hbtrung@hanoiedu.vn 0439784752 0439784752 Nguy n Nh Th ng 0439783046

Di

ng

0913038163 0438635220 Tr n Th Thu Hà 0439783045 0987511502 0438618564 Tr n Th Thu Hà 0439762578 0912554427 043.6610408

i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

THÔNG TIN PHÒNG: HOÀI
Tr v

C

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

11 HOÀI HUY N Th tr n Tr m Trôi, Hoài pgd-hoaiduc@hanoiedu.vn 0433861220 0433861220 Nguy n Phan Minh 0433505171 0982251064 043.3505171 Nguy n V n H i 0433505173 0912538366 0433996929 c C

Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

Nguy n Th Ng c V nh 0433505150 0983941164 0433663075 Ph m Hùng S n(ctc ) 0433505172 0983389909 0433862480

THÔNG TIN PHÒNG: HOÀN KI M
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ

12 HOÀN KI M QU N S 5 Hàng Bút pgd-hoankiem@hanoiedu.vn 0438255110 Không có D ng Th Thanh Huy n

0438255192 0904129036 0438528942 V n H u H p (ctc ) 0439230980 0912397913 0438737102 Nguy n Th Ng c Lan 0439231221

i

ng

0904145917 0438257099 Ngô Trí Nam 0439231019 0915169558 0435142174

i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

THÔNG TIN PHÒNG: HOÀNG MAI
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

13 HOÀNG MAI QU N Ô 1 lô 2 khu ô th n L - P.Hoàng V n Th , Hoàng Mai

pgd-hoangmai@hanoiedu.vn 0436340019 0436332586 ng V n Tr 0436332476 0983080838 0438614417 Bùi Th Thanh 0436340542 0983406808 0438611656 inh Thanh H ng 0436340543 0913313374 0437531884 ng

THÔNG TIN PHÒNG: LONG BIÊN
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng

14 LONG BIÊN QU N 66 ngõ 139 ph Hoa Lâm, P.Vi t H ng, Q.Long Biên pgd-longbien@hanoiedu.vn 0438779337

ng Vi t Hà 0438779199 0912359997 0438771232 Hoàng Th T n 0438778524 0912610082 0438328016 Hoàng Th Kim Ph 0438778524 0903249066 0438357468 ng

i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

THÔNG TIN PHÒNG: MÊ LINH
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n

15 MÊ LINH HUY N

a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

H i tr

ng UBND xã Thanh Lâm, Mê Linh

pgd-melinh@hanoiedu.vn 0438169331 0438154063 Nguy n Anh 0438154064 0904239599 02113854461 Lê V n Chung 0438169331 0912368019

Bùi V n Công 0438169331 0986631088 0438135024 Nguy n Th Thái H ng 0438169331 0974576448 02113872409

THÔNG TIN PHÒNG: M
Tr v

C

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email

16 M C

HUY N Th tr n huy n M c

pgd-myduc@hanoiedu.vn

i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng

0433847239

ng V n Vi n 0433.847239 0982998984 0433.740540 Lê V n Hi n 0433.847371 0988094665 0433.475062 Lê V n Th ng 0433.740848 0984189099 0433.740387

i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

THÔNG TIN PHÒNG: PHÚ XUYÊN
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng

17 PHÚ XUYÊN HUY N Huy n Phú Xuyên pgd-phuxuyen@hanoiedu.vn 043.3854287 043.3857367 Tr n Công Thành 043.3856225 0914648067 0433.856999

Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3

Nguy n Quy t Chi n (ctc ) 043.3854819 0912559751 043.3794044 L u Luy n 0433.856154 0972961612 0433.794971

THÔNG TIN PHÒNG: PHÚC TH
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng

18 PHÚC TH HUY N Th tr n Phúc Th huy n Phúc Th pgd-phuctho@hanoiedu.vn 0433640858

Ki u Tu n 0433640858 0936899827 043.3642701 Nguy n Nho M nh 0433640857 0914923497

i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2

ng Qu c H ng

i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng

0433640847 0983648631 0433649259 Hoàng V n Qu c (ctc )

0983548516

i n tho i nhà riêng

THÔNG TIN PHÒNG: QU C OAI
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng

19 QU C OAI HUY N Thôn Ngô Sài - Th tr n Qu c Oai - huy n Qu c Oai pgd-quocoai@hanoiedu.vn 0433843155

Nguy n V n Ph 0433940237 0912021035 0433949972 Th S n 0433844717 0936292451 0433844719

ng

i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng

Nguy n V n Oanh 0433843265 0918946640

i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

0433949488 Nguy n Kh c Th ng 0433.942256 0977476639 0433844875

THÔNG TIN PHÒNG: SÓC S N
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3

20 SÓC S N HUY N S 33 ngõ 29 ng Núi ôi, Th tr n Sóc S n, Sóc S n

pgd-socson@hanoiedu.vn 0438843526 0438843526 Nguy n Trung Thành 0435950797 0913239772 0438840537 oàn Th Bình 0438840230 0913531142 0438841033 Nguy n V n Thanh 0438850445 01239136288 0438851155 Ngô V n Ch c

i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

0438850919 0913360550 38851080

THÔNG TIN PHÒNG: S N TÂY
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng

21 S N TÂY TH XÃ S 11 ph Ngô Quy n, S n Tây pgd-sontay@hanoiedu.vn 043.3832221 043.3832221 V ình Chính

043.3833677 0913380850 043.3835830 Tr n Th Hu 043.3933677 0986998852 043.3931737 Nguy n Th 043.3933677 0983619918 043.3619918 V ng Th Minh H i i

043.3618241 0986998852

i n tho i nhà riêng

043.3833422

THÔNG TIN PHÒNG: TÂY H
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng

22 TÂY H QU N c m2 ng Xuân La, ph ng Xuân La, Tây H

pgd-tayho@hanoiedu.vn 0437581042

Hoàng V n S n 0437581043 0913212629 0438294441 Nguy n Th Kim Thanh 0437581040 0916096321 0437565330 Nguy n Hoài Long 0437581040 0912612138 0439345526 Nguy n H ng Quân 0437581040 0988730872 0462923872

i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

THÔNG TIN PHÒNG: TH CH TH T
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng

23 TH CH TH T HUY N Liên Quan - Th ch Th t - Hà N i pgd-thachthat@hanoiedu.vn 043.3842257

C n V n Qu ng 043.3842570 0912124229 043.3670705 Nguy n Trung H ng 043.3671623 0972351555 043.3598275 Hoàng V n H ng (ctc ) 043.3670454 0988399958 043.3597547 Th Thuý Nga 043.3684172 0982530768 043.3842279 Nguy n Th Bích Ng c

i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 4 i n tho i CQ i ng

0932398599

i n tho i nhà riêng

0433.671227

THÔNG TIN PHÒNG: THANH OAI
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng

24 THANH OAI HUY N Huy n Thanh Oai pgd-thanhoai@hanoiedu.vn 043.3873028

Ti n 043.3873691 0912774634 043.3873261 Lê Th Loan 043.3870968 0915042989 043.3873159 Mai c Nguyên (CTC )

i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

043.3870998 0904322994 043.3873839

THÔNG TIN PHÒNG: THANH TRÌ
Tr v

stt Tên Phòng

25 THANH TRÌ

Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

HUY N Th tr n V n i n pgd-thanhtri@hanoiedu.vn 0438617886 0438617886 Nguy n V n Hoàn 0438618213 0914365105 0438617779 Nguy n Th Kim Bái 0422182100 0912047255 0435631508 ào Tân Lý 0436812391 0979122268 0436889699 Tr n V n Huy (ctc ) 0438617885 0983569532 0436884206

THÔNG TIN PHÒNG: THANH XUÂN
Tr v

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch

26 THANH XUÂN QU N Ngõ 116 Ph Nhân Hoà, P.Nhân Chính, Thanh Xuân

Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng

pgd-thanhxuan@hanoiedu.vn 0435585604

Nguy n Th Thu 0435585605 0914284774 0437541702 Ph m Gia H u 0435585606 0912097559 0438526697 Thành Th Thu Hà 0435585604 0985152667 0438510449 Ph m V n Th nh 0435589722 0913506554 0435543642

i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

THÔNG TIN PHÒNG: TH
Tr v

NG TÍN

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng

27 TH NG TÍN

HUY N S 37 Nguy n Du, Th tr n Th pgd-thuongtin@hanoiedu.vn 043.3853235 ng Tín, H. Th ng Tín

Fax Tr Di ng Phòng ng
Nguy n V n D ng 043.3853028 0912449256 043.3852699 Tr n Th Khanh 043.3853235 0975979468 043.3853581 Nguy n Th H ng Vân 043.3853235 0912261979 043.3852479 Nguy n Ng c S n 043.3853235 0912934529 043.3750919 àm Vi t Khai 043.3850849 0989631390 0433958777

i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 4 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

THÔNG TIN PHÒNG: T
Tr v

LIÊM

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch

28 T LIÊM

HUY N T 15 Th tr n C u Di n

Email i n tho i V n phòng Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 3 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

pgd-tuliem@hanoiedu.vn 0437641487 0437641487 Lê V n Bình 0438373066 0912094654 0437510157 Lê Th Thu H 0438373637 0904750958 0433993034 Nguy n Th H 0437644650 0904105913 0437655673 Tr n Qu c S n (ctc ) 0438373637 0912094907 0438390095 ng ng

THÔNG TIN PHÒNG:
Tr v

NG HOÀ

stt Tên Phòng Qu n huy n a ch Email i n tho i V n phòng

29 NG HOÀ HUY N Hoàng Xá, Th tr n Vân ình, pgd-unghoa@hanoiedu.vn 0433.882643 ng Hoà

Fax Tr Di ng Phòng ng i n tho i c quan i n tho i nhà riêng Phó Phòng 1 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng Phó Phòng 2 i n tho i CQ i ng i n tho i nhà riêng

0433.884026 Ng c Anh 0433.884026 0988776632 0433.604339 Ngô Th Dung (ctc ) 0433.883949 0916903468 0433.884492 Nguy n Th S u 043.884.026 0972233489 043.3980084

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful