Trư ng PTTH Yên Hòa Năm h c 2006 - 2007

THI H C SINH GI I MÔN HÓA L P 11
Th i gian: 90 phút

Câu 1 (5 i m) Cân b ng các phương trình ph n ng sau b ng phương pháp thăng b ng electron (ghi bán phương trình cho - nh n e): 1. Cu + HCl + NaNO3 → CuCl2 + NO + NaCl + H2O 2. CuS + HNO3 3. F3O4 + HNO3

các

→ →

Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O Fe(NO3)3 + NO + NO2 + H2O

4. KMnO4 + CnH2n + H2O

………

5. NH3 + NaClO → NaNO3 + Cl2 + NaCl + H2O Câu 2 (2 i m) Cho 0,08 mol FexOy tác d ng dung d ch HNO3 t o ra 0,44 g NaOb. Xác c a oxit c a nitơ ? Câu 3 (3 i m) Hoàn thành sơ ph n ng:
+ NaOH CO2, t0, p
(1) (3)

nh công th c phân t

A5

AlCl3
(4)

A3

NH3

A1

+ H2O
( 2)

A2

t

0

( 5)

A3 + A4 + H2O A3

+ H2SO4 l
( 6)

Bi t A3, A4 là ch t khí, A1 ch a các nguyên t C, H, O, N v i t l kh i lư ng tương ng là 3:1:4:1 và trong phân t A1 ch ch a 2 nguyên t nitơ. Câu 4 (2 i m) Vi t t t c các ng phân m ch h có công th c phân t C4H7Cl. Câu 5 (3 i m) M t mi ng Mg b oxi hóa m t ph n. Chia nó thành 2 ph n u nhau. Ph n 1: Hòa tan h t trong dung d ch HCl thì thu ư c 3,136 lit khí. Cô c n dung d ch thu ư c 14,25 g ch t r n. Ph n 2: Hòa tan h t trong dung d ch HNO3 thu ư c 0,448 lit khí X nguyên ch t. Ph n dung d ch cô c n ư c 23 g ch t r n. 1. Tính ph n trăm Mg b oxi hóa? 2. Xác nh X. Bi t các khí o ktc. Câu 6 (3 i m) t cháy hoàn toàn h n h p khí g m 2 hi rocacbon ng ng. Cho toàn b CO2 và H2O sinh ra i ch m qua bình ch a dung d ch Ba(OH)2 th y kh i lư ng bình tăng thêm 6,74 gam và ng th i xu t hi n 19,70 gam k t t a. a) Xác nh công th c phân t và tính kh i lư ng m i hi rocacbon trong h n h p trên. Bi t m i hi rocacbon trên khi cho clo hóa u cho ra 2 ng phân d n xu t clo có ch a 1 nguyên t clo trong phân t . b) Trong 2 hi rocacbon trên, có m t hi rocacbon tác d ng v i clo 100C cho 2 ng phân có m t nguyên t clo trong phân t . ng phân th nh t chi m 56,25%, ng phân th hai chi m 43,75%. Tìm công th c c u t o c a 2 hi rocacbon trên. Bi t kh năng ph n ng clo hóa tương i c a các lo i hi ro các cacbon b c khác nhau là:
I II 4,3 III

C–H
1

C–H H T

C–H
7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful