NÉT ĐẸP DU LỊCH PHÚ THỌ

DU LỊCH PHÚ THỌ
MỘT SỐ THÀNH CÔNG
VÀ THÁCH THỨC

Nguyễn Đắc Thủy
Phó Giám Đốc Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ

Lễ dâng hương Tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh: Tạ Ngọc Xuân

P
hú Thọ là tỉnh trung du miền núi, nằm trên vị trí trung và du lịch đang dần trở thành một trong những ngành kinh
tâm của trục hành lang kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Côn tế dịch vụ phát triển nhanh nhất và lớn nhất trên bình diện
Minh (Trung Quốc) và là nơi hợp lưu của ba con sông thế giới, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng của các
lớn (sông Đà, sông Hồng, sông Lô) đã tạo cho Phú Thọ có quốc gia. Đặc biệt ở những nước đang phát triển trong đó
nhiều điều kiện thuận lợi và tiềm năng to lớn để sản xuất có Việt Nam coi phát triển du lịch là công cụ xoá đói, giảm
kinh doanh, giao lưu, phát triển kinh tế và du lịch. Phú Thọ nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây là cơ hội to lớn về xu thế
còn được biết đến là cái nôi của nền văn hóa Lạc Việt, trung thời đại mà Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng có thể
tâm sinh tụ của người Việt cổ, nơi các Vua Hùng dựng nước tận dụng để phát triển các loại hình du lịch mới, đa dạng tận
Văn Lang. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nơi đây vẫn giữ dụng lợi thế về tài nguyên du lịch để nhanh chóng đạt mục
được dấu ấn của những buổi đầu bình minh dựng nước của tiêu phát triển, đặc biệt xu hướng du lịch tâm linh hướng về
dân tộc với hệ thống các giá trị văn hóa vật thể và phi vật cội nguồn, du lịch cộng đồng đang nổi lên là cơ hội thúc đẩy
thể phong phú với 967 di tích lịch sử văn hóa (trong đó có phát triển kinh tế cho các địa phương trong tỉnh.
khu di tích Đền Hùng là Di tích quốc gia đặc biệt) và có tổng Tỉnh Phú Thọ đã xác định phát triển du lịch là một ngành kinh
số 369 lễ hội (trong đó có 233 lễ hội dân gian); đặc biệt hát tế từ rất sớm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã
Xoan Phú Thọ và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được xác định: “Nhanh chóng phát triển du lịch thành ngành kinh
UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân tế tổng hợp quan trọng”; Đại hội lần thứ XVI khẳng định lại,
loại, Phú Thọ là một trong 16 tỉnh lan tỏa Ca Trù - Di sản văn cao hơn: “Phát triển mạnh mẽ dịch vụ du lịch, từng bước xây
hóa phi vật thể của nhân loại. Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ còn dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh”; Đại
có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, kỳ vĩ như: Vườn hội lần thứ XVII đã xác định phát triển du lịch là một trong
quốc gia Xuân Sơn là một trong ba vườn quốc gia của Việt ba khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn
Nam có hệ sinh thái phong phú, đa dạng sinh học cao, khu 2010 - 2015 để kinh tế phát triển nhanh, bền vững, sớm ra
du lịch nước kháng nóng Thanh Thủy với mỏ nước khoáng khỏi tỉnh nghèo, tạo nền tảng đến năm 2020 trở thành tỉnh
nóng có trữ lượng lớn hàm lượng nguyên tố vi lượng hữu công nghiệp. Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII
ích quý hiếm rất thích hợp cho việc tắm ngâm, phục hồi sức tiếp tục xác định phát triển du lịch là một trong bốn khâu đột
khoẻ và chữa bệnh, đầm Ao Châu với 99 ngách đẹp tựa bức phá phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015 - 2020. Quán triệt
tranh thủy mặc, được ví là vịnh Hạ Long trên cạn của tỉnh Phú quan điểm chỉ đạo của Đại hội về phát triển du lịch, Tỉnh ủy,
Thọ. Từ những tiềm năng du lịch phong phú của tỉnh, quy Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, kế hoạch
hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, chuyên đề phát triển du lịch như: Nghị quyết số 01-NQ/TU
định hướng đến năm 2030 đã xác định Phú Thọ là một trong ngày 02/01/2006 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển du
những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của vùng trung lịch giai đoạn 2006 - 2010, Chương trình số 987/CTr-UBND
du, miền núi Bắc Bộ. ngày 01/06/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển
Ngày nay, du lịch đã là một xu hướng phổ biến trên toàn cầu du lịch giai đoạn 2006 - 2010; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày

2 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 3
NÉT ĐẸP DU LỊCH PHÚ THỌ

19/10/2011 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2011 Do các chính sách kiềm chế lạm phát về kinh tế ở trong nước
- 2015; kế hoạch số 654/KH-UBND ngày 5/3/2012 của UBND gây ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư về cơ sở hạ tầng du lịch
tỉnh về phát triển du lịch Phú Thọ giai đoạn 2012 - 2015; Nghị và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch trên địa bàn tỉnh.
quyết số 14-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng diễn ra toàn diện
bộ tỉnh lần thứ XVIII về phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2016 và nhanh chóng, sự phát triển và tham gia của các doanh
- 2020; kế hoạch số 4772/KH-UBND ngày 20/10/2016 của nghiệp du lịch quốc tế vào Việt nam ngày càng mạnh mẽ, đòi
Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai hỏi chất lượng dịch vụ du lịch của trong nước phải đáp ứng
đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân các huyện, các tiêu chuẩn quốc tế; bên cạnh đó đời sống nhân dân ngày
thành, thị cũng thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch và càng được cải thiện, nhu cầu hưởng thụ các giá trị vật chất
xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch phù hợp và tinh thần của nhân dân thông qua du lịch ngày càng cao
với từng điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. trong khi các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh chủ yếu
Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và là doanh nghiệp nhỏ, sức cạnh tranh không cao, chất lượng
đồng bộ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân dịch vụ thấp, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân
tỉnh, sự cố gắng của hệ thống chính trị, các thành phần kinh viên của doanh nghiệp còn thiếu và yếu. Hoạt động liên kết Lung linh thành phố Lễ hội (Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn)
tế và nhân dân, tình hình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giữa các doanh nghiệpdu lịch trên địa bàn tỉnh với các công
đã đạt được những kết quả khả quan: Nhận thức của các cấp, ty lữ hành lớn trong nước và quốc tế chưa chặt chẽ, thiếu
các ngành về vị trí, vai trò du lịch của người dân được nâng
cao; các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh được hình
năng động trong hoạt động quảng bá, xúc tiến, khai thác các
sản phẩm du lịch trên địa bàn. ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VIỆT TRÌ
thành và đưa vào khai thác, sử dụng; cơ sở lưu trú trên địa bàn
tỉnh đã tăng cả về số lượng và chất lượng; các sản phẩm du
Hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối Thủ đô Hà Nội và các
tỉnh, thành phố lớn đến với các khu, điểm du lịch của tỉnh THÀNH PHỐ LỄ HỘI VỀ VỚI
CỘI NGUỒN DÂN TỘC VIỆT NAM
lịch đặc trưng của tỉnh (du lịch văn hóa tâm linh, du lịch nghỉ Phú Thọ được rút ngắn, góp phần tăng lượng khách thăm
dưỡng, du lịch sinh thái danh thắng, du lịch quốc tế đường đến Phú Thọ nhưng cũng cũng làm giảm lượng khách lưu
sông) tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển đáp ứng ngày trú tại Phú Thọ nếu các sản phẩm du lịch địa phương không
càng cao nhu cầu của khách du lịch trong nước và quốc tế; hấp dẫn. Phạm Thị Thu Hương
công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Phú Thọ và liên kết hợp Tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp khi xây dựng sản Phó chủ tịch UBND thành phố Việt Trì
tác phát triển du lịch tiếp tục được đổi mới với nhiều hình phẩm du lịch chưa cao,sản phẩm du lịch vẫn còn đơn điệu

T
thức phong phú và đa dạng góp phần quảng bá, thu hút du và chưa có tính sáng tạo, linh hoạt;thiếu đồng bộ và liên kết hành phố Việt Trì là cửa ngõ vùng Tây Bắc, nối giữa các Các lễ hội được bảo tồn và tổ chức tốt hàng năm: Lễ hội Đền
khách về với Phú Thọ. Số lượng khách đến thăm quan du lịch trong phát triển sản phẩm.Vì vậy, thời gian lưu giữ khách du tỉnh miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Hùng; Lễ hội Bơi chải truyền thống trên sông Lô; Lễ hội Đền,
và thực hành tín ngưỡng Hùng Vương đã tăng đột biến trong lịch ở lại tỉnh còn ngắn, mức chi tiêu dịch vụ của du khách đồng bằng Bắc Bộ. Là đầu mối giao thông đường bộ, Chùa Tam Giang- Bạch Hạc; Lễ hội cướp Bông ném Chài Đền
những năm qua, hàng năm thu hút từ 6 - 7 lượt triệu lượt còn thấp. đường thủy, đường sắt trên hành lang kinh tế Hà Nội - Lào Vân Luông; Lễ hội Đền Tiên; Lễ hội đình Hùng Lô, Lễ hội đình
khách. Doanh thu du lịch tăng trưởng hàng năm đạt từ 1.500 Nguồn lực đầu tư cho công tác xúc tiến quảng bá vẫn còn Cai. Do đó được xác định là 1 trong 11 đô thị cấp vùng của Lâu Thượng; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy...
tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng.Chương trình hợp tác phát triển hạn chếcho nên chưa tạo được hiệu ứng cao trong việc xây cả nước và được Chính phủ xác định là trung tâm kinh tế Để thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước
du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng được triển khai thực hiện hiệu dựng thương hiệu và hình ảnh du lịch Phú Thọ. vùng và có vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, đến với Việt Trì, những năm qua, thành phố đã tập trung chỉ
quả đã tạo điểm nhấn “Du lịch Tây Bắc” trên bản đồ du lịch Những năm tiếp theo, ngành du lịch Phú Thọ không ngừng xã hội, an ninh quốc phòng trong chiến lược phát triển của đạo đề ra nhiều giải pháp cho phát triển du lịch. Đặc biệt là
Việt Nam, trong đó Phú Thọ được coi là điểm đến đầu tiên nỗ lực, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức,phấn đấu hoàn tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ. tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ
của Cung đường Tây Bắc.Các hoạt động xúc tiến đầu tư được thành tốt những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Việt Trì còn là vùng đất “Địa linh nhân kiệt” có bề dày truyền tầng và phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. Ưu tiên xây
chú trọng thực hiện đã thu hút một số nhà đầu tư lớn đầu tư tỉnh lần thứ XVIII đề ra; Trong đócần có sự vào cuộc quyết thống lịch sử và văn hiến, nơi các Vua Hùng chọn đất đóng dựng mới và tải tạo các tuyến đường nội thị, ngoại thị, hình
các dự án du lịch vào tỉnh, có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế - xã hội liệt hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, đô, lập nên nhà nước Văn Lang - Kinh đô đầu tiên của người thành hệ thống đường vành đai, các trục chính, trục ngang
của tỉnh như: Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đầu tư ngành có liên quan; các thành phần kinh tế trong các hoạt Việt. Từ ngàn xưa, mảnh đất Việt Trì đã được ghi vào sử sách. trong đô thị và hạ tầng các dự án du lịch trọng điểm, hệ
vào khu du lịch dịch vụ Nam Đền Hùng và khu du lịch vườn động xúc tiến đầu tư, tuyên truyền quảng bá hình ảnh du Mỗi địa danh Việt Trì gắn với một truyền thuyết lịch sử: Ngã thống trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng... Cùng
quốc gia Xuân Sơn, Công ty cổ phần Ao Vua đầu tư dự án khu lịch Phú Thọ, đào tạo nguồn nhân lực du lịch để nâng cao vị ba Bạch Hạc - cửa ngõ phía Nam của thành phố Việt Trì, nơi với đó, Thành phố tập trung khảo sát, kiểm kê các di sản văn
du lịch Đảo Ngọc Xanh, Tập đoàn Mường Thanh đầu tư dự án thế ngành du lịch của tỉnh trên bản đồ du lịch Việt Nam và hợp lưu 3 con sông: Sông Hồng, Sông Lô, Sông Đà - vùng đất hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn, đánh giá hiện trạng để
khách sạn cao cấp Mường Thanh Phú Thọ, Tổng Công ty Du xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân này còn lưu truyền nhiều huyền thoại từ thuở Hùng Vương bảo tồn, tu bổ, phục dựng, phát huy và duy trì các lễ hội văn
lịch Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây thiện./. dựng nước như truyền thuyết về “cây chiên đàn” cao chọc hóa dân gian, lễ hội truyền thống. Khai thác mọi nguồn lực
dựng khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ, Tập đoàn Vingroup đầu tư ` ` trời, có loài hạc trắng sinh tụ bởi vậy có tên gọi “Bạch Hạc”; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển đô thị mới hiện đại
Trung tâm thương mại Vincom... Các dự án lớn được đầu tư làng Minh Nông - nơi Vua Hùng dạy dân cấy lúa; bãi cát Lâu kết hợp với kiến trúc đô thị truyền thống, văn hóa thời kỳ
và khai thác đã, đang và sẽ tạo ra hệ thống cơ cở vật chất kỹ Thượng là nơi chàng Sơn Tinh thắng giặc trị thuỷ….. Đặc biệt Hùng Vương để hình thành không gian của Thành phố lễ
thuật du lịch Phú Thọ đồng bộ, hiện đại đáp ứng ngày càng trong lòng đất Việt Trì còn lại nhiều nhiều di vật, cổ vật: Khu hội về với cội nguồn mang đậm bản sắc văn hóa vùng đất
cao nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong di tích Làng Cả phản ánh sinh động bản sắc của nền Văn hoá Tổ. Xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm các phương thức
nước và quốc tế. Du lịch Phú Thọ đã thực hiện tốt việc gắn Đông Sơn minh chứng cho thời đại Hùng Vương dựng nước; canh tác, chế biến sản phẩm nông nghiệp với việc ứng dụng
kết phát triển du lịch với phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn, Hát Xoan - Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và các công nghệ sạch và trải nghiệm “một ngày làm nông dân”
bảo tồn, phát huy tốt các giá trị văn hóa cội nguồn của vùng Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật với việc trồng và thu hoạch rau tại Tân Đức, cấy lúa tại Minh
đất Tổ, giữ gìn môi trường sinh thái tự nhiên, giữ vững an ninh thể đại diện của nhân loại, Khu di tích lịch sử Đền Hùng - nơi Nông; làm mỳ, bánh chưng, bánh giầy tại Hùng Lô; khai thác
chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để xảy ra các vấn đề thờ phụng các Vua Hùng - Di tích đặc biệt của Quốc gia đã và và phát triển tuyến du lịch quốc tế đường sông tham quan
phức tạp tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn. đang trở thành điểm đến mang yếu tố tâm linh, tín ngưỡng, và nghe Hát Xoan tại đình Hùng Lô, Miếu Lãi Lèn....
Mặc dù du lịch có bước tăng trưởng trong thời gian qua, đậm tính nhân văn với truyền thống đạo lý ‘’uống nước nhớ Về với Phú Thọ - nơi cội nguồn của dân tộc, du khách sẽ
nhưng so với mặt bằng chung các nước, du lịch Phú Thọ vẫn Một góc công viên nước KDL Đảo Ngọc Xanh nguồn’’ của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, trên địa bàn thành được đắm mình trong không gian linh thiêng nguồn cội,
đang trong thời kỳ đầu của quá trình phát triển, do đó vẫn Ảnh: Nguyễn Thị Quỳnh Liên phố có 111 di tích di sản văn hóa vật thể (đã có 54 di tích đã thỏa sức khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị
còn gặp nhiều thách thức như: được xếp hạng), 52 di sản văn hóa phi vật thể trong đó có 40 văn hóa đặc sắc thời kỳ Hùng Vương - triều đại đầu tiên
lễ hội truyền thống được duy trì và tổ chức thường xuyên. trong lịch sử Việt Nam.

4 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 5
NÉT ĐẸP DU LỊCH PHÚ THỌ

hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao, Mường… hiện niệm đặc sản địa phương, trông giữ và cho thuê phương
đang được bảo tồn, lưu giữ và phát triển, VQG Xuân Sơn thực tiện đi lại trong rừng; xây dựng các mô hình trồng cây nông
sự là một danh thắng tuyệt đẹp và điểm đến kỳ thú, hấp dẫn nghiệp có hoa theo mùa tổ chức dịch vụ chụp ảnh phục vụ
đối với du khách, lợi thế để phát triển loại hình du lịch sinh khách du lịch, tổ chức trình diễn và bán sản phẩm đặc trưng
thái, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, nghiên cứu khoa rượu ngô, thổ cẩm, biểu diễn văn nghệ dân gian, tổ chức
học. Tuy nhiên, trong thời gian qua hoạt động du lịch cộng các trò chơi dân gian… phục vụ khách tham quan, nhằm đa
đồng tại VQG Xuân Sơn chưa được đầu tư đồng bộ về hạ dạng hóa các loại hình dịch vụ, tăng mức chi tiêu của khách
tầng kỹ thuật du lịch, các sản phẩm, dịch vụ du lịch ăn, nghỉ, du lịch tại điểm đến, nâng cao hiệu quả kinh doanh của hoạt
tham quan du lịch để đáp ứng các yêu cầu phục vụ khách động du lịch cộng đồng.
còn nhiều hạn chế, hiện tại phần lớn các hộ dân kinh doanh
theo hình thức tự phát, chưa có kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức
Năm là, xác định lựa chọn được yếu tố đặc
trưng có tính khác biệt so với các điểm du lịch cộng đồng
hoạt động du lịch cộng đồng, các điều kiện phục vụ khách,
trong khu vực tạo tính cạnh tranh để tập trung đầu tư xây
chất lượng dịch vụ, đội ngũ phục vụ khách du lịch rất hạn chế,
dựng nhằm hấp dẫn thu hút khách du lịch đến Vườn quốc
nhìn chung phát triển hoạt động du lịch cộng đồng tại VQG
gia Xuân Sơn như: lựa chọn trồng các loài hoa trên diện rộng
Xuân Sơn chưa thật sự rõ nét.
phù hợp với thổ nhưỡng nở theo mùa tạo cảnh quan môi
Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang quan tâm chỉ đạo, định
trường rừng đẹp quanh năm có sức hấp dẫn thu hút khách
hướng xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng
du lịch, dựa vào ưu thế nằm trong vùng lõi rừng nguyên sinh
VQG Xuân Sơn. Để triển khai xây dựng và phát triển sản phẩm
TIỀM NĂNG TÀI NGUYÊN DU LỊCH VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN du lịch cộng đồng VQG Xuân Sơn cần thực hiện các nhiệm
cảnh quan đẹp với quần thể hệ thống các điểm tham quan
du lịch sinh thái thác nước, hang động bản du lịch cộng đồng

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG
vụ, giải pháp sau:
với khoảng cách vừa phải xây dựng các tuyến du lịch hấp
Một là, xây dựng đề án quy hoạch phát triển dẫn; hay dựa vào yếu tố tự nhiên, địa thế có thể xây dựng hệ
VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG du lịch cộng đồng VQG Xuân Sơn theo hướng bền vững, chú thống bảo tàng cọn nước, cối giã gạo, tuapin máy phát điện
tạo điểm nhấn đặc trưng hoặc dựa vào tiềm năng ẩm thực
trọng đến các điểm, các làng bản có các yếu tố về cảnh quan
Vũ Thị Hoài Phương môi trường sinh thái, bản sắc văn hóa, điều kiện cơ sở vật chất địa phương gà nhiều cựa theo truyền thuyết gà chính cựa
TP Quản lý Du lịch - Sở VH, TT&DL
kỹ thuật phục vụ, đảm bảo an toàn, an ninh, đặc biệt nằm trên trong sự tích Vua Hùng kén rể…
tuyến tham quan các điểm du lịch sinh thái trong VQG Xuân Sáu là, nâng cao nhận thức cho cộng đồng
Sơn để đưa vào quy hoạch, tập trung đầu tư phát triển hoạt địa phương trong phát triển hoạt động du lịch cộng đồng,
động du lịch cộng đồng. tạo môi trường hoạt động lành mạnh trong không gian tài

Vườn Quốc gia Xuân Sơn - Ảnh Bùi Thái Hải Nhà sàn home stay ở Xuân Sơn - Ảnh Hoàng Giang
Hai là, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa truyền thống được
du lịch cộng đồng. Trong đó, tập trung huy động các nguồn phát huy bảo tồn gìn giữ. Thành lập mô hình Tổ dịch vụ tự
lực đầu tư cho hoạt động du lịch cộng đồng, lồng ghép các quản, xây dựng quy chế hoạt động, điều tiết hoạt động du
lịch cộng đồng, giải quyết việc làm cho một bộ phận người

N
nguồn vốn của các chương trình mục tiêu như: Chính sách
ằm ở phần cuối của dãy Hoàng Liên Sơn trên địa bàn nên hệ thống hang động tuyệt đẹp, tiêu biểu hang Thổ Thần đầu tư hỗ trợ phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020, dân địa phương, thực hiện chia sẻ lợi ích từ hoạt động du lịch
huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ, Vườn Quốc gia (VQG) với những thạch nhũ muôn hình vạn trạng, kỳ bí, lung linh chương trình xây dựng nông thôn mới... Trước mắt cần tập cộng đồng. Hỗ trợ đào tạo kỹ năng kinh nghiệm tổ chức các
Xuân Sơn cách Hà Nội 120km, cách thành phố Việt huyền ảo; hang Lạng là hang dài và rộng nhất trong khu vực trung nghiên cứu, đầu tư hỗ trợ, xây dựng mô hình điểm du dịch vụ hoạt động du lịch cộng đồng, kỹ năng giao tiếp cho
Trì 80km, phía Tây Nam tiếp giáp với tỉnh Hòa Bình, phía Tây có chỗ rộng tới 20m, cao 15m và dài tới 7km, đặc biệt lòng lịch cộng đồng kiểu mẫu để học tập kinh nghiệm nhân rộng các hộ dân nâng cao chất lượng phục vụ khách
Bắc giáp tỉnh Sơn La. Nơi đây có nhiều giá trị đặc sắc về tài hang hun hút là một con suối ngầm với nhiều nguồn nước
nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, độc đáo, ngầm đổ vào dòng nóng, dòng lạnh, ăn thông tới tận hang
mô hình, tạo động lực thúc đẩy các hộ dân tham gia hoạt Bảy là, tăng cường hoạt động tuyên truyền
động du lịch cộng đồng theo một quy chuẩn nhất định. quảng bá xúc tiến điểm đến vào các thị trường mục tiêu phù
những giá trị cảnh quan thiên nhiên nổi bật và văn hoá các Cỏi, Hang Na với lối vào nhỏ hẹp chỉ đủ một người chui qua
dân tộc Dao, Mường còn được bảo lưu. Điểm đặc trưng của leo xuống sâu 4m - 5m để tới một lòng hang rộng đẹp với Ba là, đầu tư hạ tầng cơ sở, kỹ thuật du lịch hợp với đối tượng khách du lịch. Thực hiện công tác maket-
Vườn quốc gia Xuân Sơn là vườn quốc gia duy nhất có rừng những cánh đồng ruộng bậc thang đá, cảnh cột đá, nhũ đá đồng bộ từ đường giao thông, hệ thống viễn thông, hệ thống ing du lịch xây dựng mối liên kết giữa nhà quản lý, các công
nguyên sinh trên núi đá vôi với diện tích 2.432ha, độ cao từ soi mình trên mặt nước, đặc biệt có một khối nhũ đá buông nước sạch, hệ thống biển quảng cáo, biển chỉ dẫn, sơ đồ ty du lịch, người dân và các tổ chức hỗ trợ tạo môi trường
700m - 1.300m. VQG Xuân Sơn là một trong ba vùng có đa dài xuống lòng hang khi gõ phát ra âm thanh vang, trong tuyến điểm tham quan trong VQG Xuân Sơn; bãi đỗ xe, nhà hoạt động thuận lợi, chia sẻ thông tin, tận dụng tối đa sự hỗ
dạng sinh thái học nhất của Việt Nam (Hoàng Liên Sơn, Bắc trẻo như tiếng đàn đá thật là huyền diệu và hấp dẫn. Hệ vệ sinh công cộng, trung tâm đón tiếp khách, nhà sinh hoạt trợ từ các bên, cũng như hài hoà các lợi ích và nâng cao năng
Trường Sơn Tây Nguyên). Khu vườn có ba đỉnh núi cao trên thống suối, bãi đá và thác nước cũng rất phong phú: thác văn hóa cộng đồng, các điểm dừng chân theo tuyến trong lực của các hộ dân kinh doanh du lịch.Thành lập Tổ dịch vụ
ngàn mét: Núi Voi (1.387m), Núi Ten (1.244m) và Núi Cẩn lưng trời, thác Tô Anh, thác Tô Bún, thác Kẹm, thác Xoan… rừng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật mô hình chợ phiên, bảo tàng du lịch tự quản nên có sự phối hợp quan hệ đối tác chiến
(1.144m), nối ba đỉnh núi này tạo thành một “tam giác cân” Sức lôi cuốn của VQG Xuân Sơn ngoài cảnh quan thiên nhiên VQG Xuân Sơn, mô hình biểu tượng đặc trưng lược với một số công ty du lịch có tiềm năng chuyên khai
với mỗi cạnh gần 5km. Trên núi có nhiều cánh rừng nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng phong phú… còn là những VQG Xuân Sơn… nhằm hoàn thiện các điều kiện phục vụ nhu thác sản phẩm du lịch cộng đồng trên các tuyến du lịch đi
sinh đẹp với nhiều cây cổ thụ và các loại chim thú. Xuân Sơn giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Dao và Mường đang cầu của khách du lịch tại điểm đến. qua địa phương để duy trì, phát triển lượng khách đến một
cách thường xuyên trên các nguyên tắc phối hợp hai bên
còn là kho giống bản địa, kho cây thuốc khổng lồ, đã thống
kê được 665 loài cây thuốc. Nơi đây đã phát hiện trên 300 loại
sống trong vùng lõi của Vườn. Xuân Sơn đang nổi tiếng với
những đặc sản của rừng hết sức bình dị nhưng cũng rất hấp
Bốn là, hỗ trợ, hướng dẫn các hộ dân hoạt cùng có lợi, đem lại lợi ích lâu dài bền vững.
động kinh doanh du lịch cộng đồng xây dựng sản phẩm du Việc khai thác tiềm năng thế mạnh tài nguyên thiên nhiên
thực vật tự nhiên có thể làm rau ăn. Không thể không nhắc dẫn: rau sắng ngọt bổ, cá suối thơm ngon, măng đắng, đặc
lịch cộng đồng tổ chức dịch vụ homestay, dịch vụ ăn uống và bản sắc văn hóa dân tộc người Dao, người Mường tại VQG
tới rau sắng tự nhiên của vườn quốc gia Xuân Sơn là một loại biệt loài gà nhiều cựa gắn với truyền thuyết gà 9 cựa trong lễ
đạt chuẩn phục vụ khách du lịch với trang thiết bị phù hợp Xuân Sơn phục vụ xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng
rau ngon, bổ có hàm lượng dưỡng chất cao – là đặc sản của vật thách cưới của Vua Hùng đối với Sơn tinh và Thủy tinh là
gần gũi với cảnh quan thiên nhiên; tổ chức các dịch vụ bổ trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, nhằm đa dạng
VQG Xuân Sơn đang được nhân, trồng phát triển. Hệ động một trong các đặc sản quí hiếm và ngon, món thịt chua đặc
trợ khác như: Dịch vụ hướng dẫn khách tham quan các tuyến hóa loại hình sản phẩm du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch
vật của VQG Xuân Sơn rất phong phú, đa dạng có nhiều loài sắc có hơn chục năm tuổi, hương vị rượu ngô...
trong rừng, hang động, thác nước, trải nghiệm đời sống sinh đặc trưng có sức thu hút hấp dẫn khách du lịch khi đến Phú
quý hiếm. Với những giá trị về cảnh quan thiên nhiên, địa
hoạt, sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương; dịch Thọ, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, thúc đẩy
Bên cạnh sự đa dạng hệ động thực vật trên núi đá vôi, hệ chất, địa mạo, hệ thống động thực vật đa dạng phong phú
vụ tắm, ngâm chân lá thuốc người Dao, dịch vụ bán hàng lưu hoạt động du lịch Phú Thọ phát triển.
tầng đá vôi có tuổi cách đây hàng trăm triệu năm, đã tạo và nhiều loài đặc hữu, quí hiếm cùng với những giá trị văn

6 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 7
NÉT ĐẸP DU LỊCH PHÚ THỌ

Hát xoan với du khách quốc tế tại đình cổ Hùng Lô - Ảnh: Phương Thanh Du khách Quốc tế thích thú chụp ảnh cùng các mầm Xoan nhí - Ảnh: Xuân Hương

HÁT XOAN PHÚ THỌ phá và trải nghiệm di sản văn hóa.
Ngày 6 tháng 11 năm 2011, Hát Xoan Phú Thọ chính
nông nghiệp xưa trên vùng đất cổ. Có lẽ cũng bởi vì
thế, mà lời ca Xoan đi vào lòng người, lắng đọng lại,
để nhớ mãi về miền quê cùng những con người chân
chung là tất cả du khách tham quan đều vô cùng ấn
tượng, thích thú, hào hứng tham gia giao lưu trình
diễn với phường Xoan. Có thể nói, “Hát Xoan làng cổ”
thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của
SẢN PHẨM DU LỊCH HẤP DẪN Liên hiệp quốc (UNESCO) xướng tên trong danh sách
di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần bảo vệ
chất, thân thiện và giàu lòng mến khách. Từ một loại
hình văn hóa dân gian chỉ thường diễn ra vào mùa
thực sự đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo
hấp dẫn, thu hút sự tham gia và hưởng ứng của đông

DU KHÁCH QUỐC TẾ
khẩn cấp. Kể từ ngày đó, trải qua gần sáu năm bảo xuân tại các cửa đình, đền thờ vua Hùng và các nhân đảo người dân và du khách.
tồn, tôn vinh và phát huy giá trị di sản, tới nay trên vật lịch sử Hùng Vương, Hát Xoan Phú Thọ đã trở Ngày nay, tham quan du lịch, khám phá những miền
quê hương đất Tổ đã có hơn 50 nghệ nhân hát Xoan thành “đặc sản văn hóa tinh thần” trong những dịp đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa luôn là một
được phong tặng danh hiệu (trong đó còn hơn 40 lễ hội của tỉnh Phú Thọ. Đếnnăm 2014, di sản này bắt lựa chọn yêu thích của du khách quốc tế khi đến với
nghệ nhân có thể truyền dạy và biểu diễn) vớibốn đầu được du khách cả nước biết tới với tên gọi “Hát Việt Nam. Với những cảm xúc trải nghiệm và hình ảnh
Xuân Hương phường Xoan gốc có hàng trăm Đào, Kép Xoan Xoan làng cổ”, nhằm tìm kiếm, phát triển sản phẩm chân thực mà khách du lịch từ nhiều quốc gia đến từ
Trung tâm TTXT Du Lịch vànhiều câu lạc bộ Hát Xoan trên toàn tỉnh với hàng du lịch dành cho du khách quốc tế, “Hát Xoan làng cổ” Châu Âu, Mỹ, Australia... thời gian vừa qua đã mang
nghìn hội viên có thể hát, múa những làn điệu Xoan gắn với các điểm di tích văn hóa lịch sử văn hóa đã theo về quê hương họ, hy vọng chương trình “Hát
mộc mạc mà vô cùng ý nghĩa. Đó là những nỗ lực của được đưa vào chương trình tham quan và đã khẳng Xoan làng cổ” sẽ lan tỏa rộng rãi trên toàn thế giới.
lãnh đạo và nhân dân tỉnh Phú Thọ nhằm đưa di sản định là một lựa chọn đúng đắn trong công tác định Thay cho lời kết, chia sẻ của ông bà Trevor và Jan
hát Xoan sớm thoát khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn hướng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Greenwood đến từ nước Úc đã có hành trình tham
“Hát Xoan làng cổ” thực sự đã trở Phú Thọ. Từ đó đến nay, với những nỗ lực xây dựng, quan tại Phú Thọ là những lời tâm huyết khích lệ
cấp.
thành một sản phẩm du lịch độc Một trong những hoạt động mang lại nhiều tín hiệu quảng bá và phát triển du lịch, nhất là phát triển thị chúng tôi trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá
đáo hấp dẫn, thu hút sự tham gia tốt trong công tác bảo tồn và phát huy di sản, đó là trường khách quốc tế đối với một tỉnh không có sẵn trị di sản của dân tộc mình: “Một chuyến tham quan
và hưởng ứng của đông đảo người gắn di sản với du lịch -vừa mang di sản đến gần hơn lợi thế về sản phẩm du lịch cho khách nước ngoài như đặc biệt là thăm và nghe hát múa Xoan cổ tại đình Hùng
dân và du khách. với nhiều du khách, đồng thời tạo cho Phú Thọ một Phú Thọ, ngành du lịch tỉnh đã thể hiện sự quyết tâm, Lô (Việt Trì). Vợ tôi và tôi là những nhà cựu ngoại giao
sản phẩm du lịch văn hóa rất riêng, độc đáo. Khởi đầu nhất trí cao và đã được ghi nhận những thành quả Úc đã từng làm việc và sống ở Việt Nam. Thật công bằng
là sự bỡ ngỡ với những người biểu diễn, những người ban đầu bởi sự chuyển mình của thị trường khách khi nói rằng buổi biểu diễn này là một trong những buổi

V
kết nối di sản với du lịch và cả những người khách du lịch quốc tế. Trong hai năm, Trung tâm Thông diễn ấn tượng nhất mà chúng tôi đã thấy trong nhiều
inh dự trở thành một trong mười một di sản tin Xúc tiến Du lịch của tỉnh đã tổ chức hỗ trợ đón năm qua. Nó không chỉ mang tính giải trí cao, mà còn
tham quan, thưởng thức, trải nghiệm thực hành di
văn hóa phi vật thể của nhân loại tại Việt Nam, tiếp trên 100 đoàn khách du lịch quốc tế theo tuyến có ý nghĩa văn hoá vô cùng lớn lao đối với cả khách du
sản, đến nay Hát Xoan Phú Thọ đã trở thành sản phẩm
không chỉ là một loại hình dân ca nghi lễ đặc đường sông với hơn 1500 lượt khách; gần 30 đơn vị lịch, cũng như đối với người Việt Nam. Xin hãy tiếp tục
du lịch không thể thiếu trong các chương trình tham
sắc mang đậm nét văn hóa dân tộc Việt từ thuở bình lữ hành và cơ quan truyền thông từ Indonesia khảo ủng hộ cho hoạt động này. Việc đó rất ý nghĩa và quan
quan tại Phú Thọ.
minh dựng nước, Hát Xoan Phú Thọ còn là một sản sát sản phẩm du lịch Phú Thọ và nhiều đoàn khách, trọng đối với việc giữ gìn di sản văn hóa của các bạn”.
Được sinh ra, nuôi dưỡng và trở lại phục vụ cộng
phẩm văn hóa tinh thần độc đáo riêng có của vùng đại sứ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Mỹ,
đồng, nên câu ca và giai điệu Xoan rất mộc mạc, trong
đất Tổ, đã để lại trong lòng mỗi du khách ấn tượng Hy Lạp… đến thăm, làm việc tại Phú Thọ và thưởng
sáng và chất chứa tâm tình của người dân lao động,
khó phai khi về với vùng đất cội nguồn linh thiêng, thức chương trình “Hát Xoan làng cổ”. Có một điểm
đặc biệt là những nguyện ước, cầu chúc của cư dân
đặc biệt là những du khách quốc tế yêu thích khám

8 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 9
GIỚI THIỆU TOUR, SẢN PHẨM DỊCH VỤ DU LỊCH

HÀ NỘI - PHÚ THỌ - SAPA - CÁT CÁT - HÀM RỒNG - HÀ NỘI
(THỜI GIAN: 3 NGÀY 2 ĐÊM - 2 ĐÊM NGỦ KHÁCH SẠN 3 * / KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY)

NGÀY HÀ NỘI – ĐỀN HÙNG – PHÚ THỌ (ăn trưa, tối)
1
6h30 – 7h00: Xe và hướng dẫn viên của APT Travel đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi
Phú Thọ, xe chạy theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai .

K
8h00 – 11h00: Quý khách có mặt tại TP Việt Trì. Đoàn đi tham quan Khu di tích lịch sử Đền
hách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ, tọa lạc tại vị Hùng, dâng hương tưởng niệm các vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, dâng hương tại đền thờ Đức
trí trung tâm của thành phố Việt Trì, nằm cạnh quảng Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim.
trường Hùng Vương. Là khách sạn nằm trong hệ 11h00- 13h00: Đoàn ăn trưa tại Nhà hàng Budapest Đền Hùng.
thống chuỗi khách sạn của tập đoàn Mường Thanh, Khách 13h00 – 15h00: Đoàn tham quan, nghe thuyết minh giới thiệu về Hát Xoan tại Nhà trưng bày
sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ được xây dựng theo tiêu Hát Xoan. Sau đó, quý khách tham quan đình cổ Hùng Lô, là quần thể di tích có giá trị văn hóa, Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại
chuẩn 5 sao với lối kiến trúc sang trọng, hiện đại, nổi bật lịch sử tiêu biểu trên vùng đất Tổ Vua Hùng và thưởng thức chương trình Hát Xoan làng cổ - một Đền Hùng
cùng hàng loạt dịch vụ và tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc vùng đất Tổ Vua Hùng đã được Unessco vinh danh là di Ảnh: Nguyễn Thao
quý khách. Khách sạn gây ấn tượng bởi hệ thống phòng sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
ngủ sang trọng cùng các trang thiết bị cao cấp, phong cách 15h00 – 16h00: Đoàn tham quan, nghe thuyết minh tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố
phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình và thân thiện của đội Việt Trì.
ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. 16h00: Quý khách về Thành phố Việt Trì nghỉ ngơi, ăn tối và tự do khám phá TP Việt Trì về đêm.
Hệ thống phòng ngủ gồm 199 phòng mang phong cách
riêng biệt, được trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi sẽ
mang lại cho quý khách những phút giây nghỉ ngơi tuyệt NGÀY SAPA - KDL HÀM RỒNG (ăn sáng ,trưa, tối)
vời nhất khi đến thành phố Việt Trì. Với các loại phòng như: 2
Duluxe King (30-33m2), Duluxe Twin (30-33m2), Deluxe Tri- 06h00: Sau khi ăn sáng, du khách khởi hành đi Sapa – Lào Cai.
ple (33-35m2), Executive Suite (65m2), Grand Suite (85m2), 11h00: Quý khách đến Sapa, nhận phòng, nghỉ ngơi và dùng bữa trưa tại nhà hàng.
Royal Suite (210m2), Presidential Suite (320m2). Ngoài ra, 13h00: Tham quan Khu du lịch Hàm Rồng, thăm vườn lan Đông Dương; đầu Rồng Thạch Lâm
khách sạn có đầy đủ hệ thống dịch vụ chất lượng cao với: kì vĩ, vượt qua Cổng trời 1, Cổng trời 2, …..du khách sẽ được đặt chân đến nơi cao nhất của
3 phòng họp hội nghị với sức chứa từ 170-1500 người, nhà Hàm Rồng đó là sân Mây
hàng Âu Lạc, Phòng ăn VIP, phòng tiệc Lạc Hồng, phòng tiệc 18h00: Quý khách ăn tối. Tự do khám phá thị trấn Sapa về đêm. Nghỉ đêm tại Sapa Khách quốc tế trải nghiệm hát xoan cùng
Đông Sơn, Ngọc Hoa Bar, Phong Châu Bar, bể bơi, sân ten- các nghệ nhân phường Xoan.
nis, phòng karaoke, Quế Hoa Spa & Massage, phòng GYM,
MT Mart... NGÀY SAPA – BẢN CÁT CÁT – HÀ NỘI (ăn sáng, trưa)
Với khả năng phục vụ quy mô lớn, Khách sạn Mường Thanh 3
Luxury Phú Thọ hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của quý
khách. 06h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn.
07h00 – 11h00: Quý khách bắt đầu hành trình đi bộ tham quan bản Lao Chải – Tả van và Giàng
Tà Chải. Thăm bãi đá cổ Sapa với những tảng đá to, nhỏ khắc nhiều hình ảnh, hoa văn độc đáo
của người xưa.
11h00 -13h00: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng và trả phòng khách sạn.
13h00 -15h00: Hướng dẫn viên đón khách đi tham quan bản Cát Cát. Đoàn đi bộ bắt đầu hành
trình khám phá bản làng Cát Cát - Sin Chải thăm bản làng Cát Cát, trạm thủy điện Cát Cát,
thác nước Cát Cát, tìm hiểu văn hóa, phong tục độc đáo của người dân nơi đây với nghề Toàn cảnh khu du lịch Hàm Rồng – Sa Pa.
truyền thống như dệt vải, chạm trổ bạc, rèn nông cụ, tục kéo vợ,...
15h00 - 20h00: Xe đón Quý khách về Hà Nội. Đến nơi, chia tay đoàn. Hẹn gặp quý khách lần sau.
GIÁ BÁN: 3.790.000 VNĐ/ KHÁCH
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Lô CC17, Quảng trường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Công ty Du lịch Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương
Số điện thoại: 02103 616 666 - Fax: 02103 616 668
Địa chỉ: Số 5 - Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi.
Email: info@phutho.muongthanh.vn - Website: muongthanh.com/luxuryphutho
Điện thoại: 04 3929 0808 - Fax: 04 3923 358

10 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 11
LIÊN KẾT, XÚC TIẾN DU LỊCH

Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR
với Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc
tại Bắc Hà, Mường Khương và Simacai. Tỉnh Hà Giang xây thuật, triển lãm chuyên đề về Năm Du lịch Quốc gia 2017 -
dựng sản phẩm làng du lịch cộng đồng đa trải nghiệm kết Sắc màu Tây Bắc tại Bảo tàng tỉnh, Trung tâm thông tin triển
nối tuyến, điểm giữa các làng văn hóa du lịch cộng đồng lãm, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tại Sa Pa, Bắc Hà;
Khánh Hiền của các huyện Vị Xuyên, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần Hoàn thành xây dựng bộ hình ảnh hóa và video về ứng xử
PTP Quản lý du lịch - Sở VHTT&DL và thành phố Hà Giang. Tỉnh Sơn La tập trung xây dựng các văn minh trong du lịch; Phối hợp với UBND các tỉnh để cung
điểm Du lịch cộng đồng tại Bản Hua Tạt, xã Vân Hồ (gắn với cấp thông tin, chỉ đạo, hỗ trợ tài liệu cho các cơ quan truyền

H
văn hóa dân tộc Mông), Bản Nà Bai, xã Chiềng Yên (gắn với thông để tuyên truyền cho Năm Du lịch quốc gia 2017. Phối
ưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Hòa Bình năm 2017 (Hòa Bình)... góp phần gia tăng lượng
văn hóa dân tộc Mường), huyện Vân Hồ; Bản Áng, xã Đông hợp với Bộ Thông tin và truyền thông phát hành bộ tem
Bắc, Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh khách đến khu vực.
Sang, huyện Mộc Châu (gắn với văn hóa dân tộc Thái); Bản “Năm Du lịch Quốc gia 2017- Lào Cai – Tây Bắc”; Xây dựng
TBMR được triển khai trên địa bàn 8 tỉnh với nhiều
Lướt, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La. Phú Thọ tập trung Video Clip quảng bá du lịch Tây Bắc và Lào Cai. Thực hiện
hoạt động, sự kiện tiêu biểu đã góp phần thu hút lượng lớn Với thế mạnh tài nguyên thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn
xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng tại Vườn quốc gia tuyên truyền quảng bá về năm DLQG trên các báo và các
khách tham quan đến khu vực. 6 tháng đầu năm 2017, tổng hóa độc đáo, đa dạng của đồng bào các dân tộc thiểu số và
Xuân Sơn gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Dao – Mường, kênh truyền hình quốc tế như: Discovery, Disney, Truyền
lượng khách đến 8 tỉnh đạt 12.561.034 lượt, tổng doanh lịch sử hào hùng của mảnh đất Tây Bắc, trong năm 2017, các
tiếp tục phối hợp với Dự án AFAP (Úc) hoàn thiện Đề án phát hình Việt Nam, Truyền hình TTXVN, Truyền hình Quốc hội...
thu đạt: 10.939 tỷ. Riêng lượng khách du lịch đến Lào Cai tỉnh đều quan tâm xây dựng và phát triển các sản phẩm du
triển du lịch sinh thái cộng đồng tại Vườn quốc gia Xuân Đặc biệt, đã phối hợp với Kênh Truyền hình đối ngoại VTC10
đạt: 2.337.269 lượt, tăng 77% so với cùng kỳ, đạt 75,4% so lịch mới, tăng cường liên kết hợp tác với các tỉnh trong khu
Sơn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC xây dựng và phát sóng các
với kế hoạch. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt: 416.955 vực để thu hút khách tới khu vực. Tỉnh Lào Cai xây dựng và
giúp người dân bảo tồn các giá trị thiên nhiên đặc sắc Vườn chương trình quảng bá hình ảnh Lào Cai tại 100 nước trên
lượt, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Lượng khách nội địa đạt: phát triển sản phẩm ”Sắc hoa Tây Bắc”, Chinh phục đỉnh cao
quốc gia Xuân Sơn gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững. thế giới. Hoàn thành chuyên trang giới thiệu về Năm Du
1.920.314 lượt, tăng 94,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu Fansipan và Ky Quan San.Tỉnh Hà Giang tổ chức khảo sát
Đáng lưu ý, cụm homestay Tả Van Giáy 1 (làng Tả Van Giáy, lịch Quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc trên tạp chí Vietnam
đạt: 6.450 tỷ, tăng 112,6% so với cùng kỳ. tuyến du lịch chinh phục đỉnh Chiêu Lầu Thi gắn với danh
xã Tả Van, huyện Sa Pa, Lào Cai); cụm homestay xã Mai Hịch Today (Tạp chí Du lịch). Tổ chức triển lãm “Những điểm đến
Có được kết quả như trên sự phối hợp chặt chẽ trong liên thắng quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì; khảo sát hệ
(xóm Hịch 2, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, Hòa Bình); Dao đặc biệt trong hành trình du lịch Lào Cai - Tây Bắc 2017” tại
kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh và sự chủ động thống hang động trên địa bàn huyện Vị Xuyên như: hang
homestay (thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, Hà Giang) được trao Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) giới thiệu đến đông
của các địa phương trong xây dựng kế hoạch triển khai hoạt Nà Luồng, Tham Luồng, Khâu Mèng; tuyến đi bộ ngắm
giải thưởng Asean – giải thưởng đối với khu du lịch cộng đảo công chúng hình ảnh, sản phẩm văn hóa, nông nghiệp,
động chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR cảnh đèo Mã Pì Lèng tại xã Pải Lủng và Pả Vi huyện Mèo
đồng và nhà có phòng cho khách du lịch thuê. làng nghề, thủ công mỹ nghệ biểu trưng của thiên nhiên,
bám sát theo những nội dung hợp tác trong kế hoạch số Vạc; khảo sát địa điểm xây dựng khu nghỉ dưỡng tại thị trấn
Trong hoạt động du lịch, công tác xúc tiến quảng bá đóng văn hóa, con người Tây Bắc.
01/KH-NHT của tỉnh Sơn La - Trưởng nhóm hợp tác năm Cốc Pài, huyện Xín Mần; khảo sát xây dựng đường băng, bãi
vai trò vô cùng quan trọng. 6 tháng đầu năm 2017, các tỉnh Công tác phát triển nguồn nhân lực được các tỉnh đẩy
2017 đã được các tỉnh thống nhất tại Hội nghị tổng kết đáp trực thăng trên vùng công viên địa chất. Tỉnh Điện Biên
đã tập trung công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng mạnh. 6 tháng đầu năm 2017, các tỉnh đã phối hợp với các
chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm xây dựng tour du lịch lịch sử giới thiệu về các địa danh, các
điểm. Hầu hết các tỉnh đều xây dựng bộ công cụ tuyên trường, các tổ chức quốc tế, các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL
2016 tổ chức vào ngày 09/01/2017 tại tỉnh Phú Thọ. di tích lịch sử, các anh hùng liệt sĩ và Đại tưởng Võ Nguyên
truyền trực quan mới như: tập gấp, bản đồ, cẩm nang du thực hiện đào tạo, tập huấn cho 600 lượt người là hướng
Với vai trò tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017, Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ; Lễ hội phật giáo Mùa
lịch, clips giới thiệu các điểm đến, các lễ hội, danh thắng của dẫn viên, thuyết minh viên, cán bộ quản lý và nhân viên cơ
tỉnh Lào Cai đã chủ trì và phối hợp với các tỉnh Tây Bắc tổ Hoa Ban lần thứ III năm 2017, Đại lễ cầu siêu các anh hùng
địa phương.Tích cực tham gia các sự kiện, hoạt động du lịch sở lưu trú du lịch, lái xe và nhân viên phục vụ trên phương
chức tốt các hoạt động và sự kiện theo Chương trình Năm liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tỉnh Hòa
lớn trong nước và khu vực như: Hội chợ du lịch quốc tế VITM tiện thủy nội địa và xe ô tô vận chuyển khách du lịch... góp
Du lịch quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê Bình tiến hành khảo sát toàn tuyến đường thủy khu vực Hồ
Hà Nội 2017 (Gian hàng du lịch 8 tỉnh TBMR được vinh danh phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch của mỗi
duyệt. Khởi đầu là Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2017 Hòa Bình lựa chọn được một số điểm mới hấp dẫn có tiềm
trong Top 5 địa phương trên 43 địa phương trong cả nước địa phương và khu vực Tây Bắc.
– Lào Cai – Tây Bắc với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc” được phát năng phát triển du lịch, xây dựng được sơ đồ 06 tuyến du
đạt giải Gian hàng quy mô và ấn tượng); Ngày hội Du lịch Trong 6 tháng cuối năm, du lịch Tây Bắc hứa hẹn sẽ tiếp
sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) với các lịch (gồm các tuyến về du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng,
thành phố Hồ Chí Minh; Trại trưng bầy giới thiệu sản phẩm tục thu hút đông đảo lượng khách tham quan với những
màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang đậm âm hưởng Tây du lịch sinh thái) trên khu vực vùng Hồ Hòa Bình làm cơ
văn hoá - du lịch tại Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và sự kiện lớn sẽ được tổ chức như: Liên hoan Làng du lịch
Bắc.Tiếp đó là Lễ hội Mùa Xuân với một loạt các lễ hội diễn sở để phối hợp liên kết với các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai
du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào, lần thứ II năm 2017 tại cộng đồng tiêu biểu của Việt Nam; Hội chợ ẩm thực chủ đề:
ra rộng khắp các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai Châu xây dựng, hình thành tuyến du lịch đường thủy trên
Sơn La; Lễ Hội Hoa Ban lần thứ II năm 2017 tại tỉnh Điện Biên; Hương vị Tây Bắc; Giao lưu, hợp tác phát triển du lịch các
như Hội xuân Đền Thượng gắn với Lễ hội đường phố với chủ sông Đà.
Liên hoan làng nghề Hà Nội; Làng văn hóa du lịch các dân tỉnh biên giới Việt – Trung; Lễ Kỷ niệm 110 năm thành lập
đề: “Sắc màu thành phố biên cương”, Hội Say Sán/ Gầu Tào, Phú Thọ phát triển sản phẩm ”City Tour Việt Trì” kết nối các
tộc Việt Nam... Tổ chức các Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch và lựa tỉnh Lào Cai; Giải đua xe đạp vượt núi quốc tế năm 2017 (1
Hội xuống đồng, Lễ Nhảy lửa, Lễ hội Pút Tồng, Lễ hội Khô điểm du lịch văn hóa tâm linh, di sản văn hóa Hát Xoan,
chọn các sản phẩm đạt giải tham gia Cuộc thi ảnh đẹp du vòng đua 2 quốc gia); Khai mạc Lễ hội mùa Thu; Ngày hội
Già Già, Lễ hội Đền Phúc Khánh, Lễ hội Hoa Sa Pa...;“Lễ hội các điểm vui chơi giải trí và làng nghề tại thành phố Việt Trì
lịch Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai dự kiến tổ chức vào Quý IV/2017. giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt –
mùa hè Sa Pa – 2017” với các lễ hội “Lễ hội trên mây”, “Ngày cung cấp thêm trải nghiệm mới cho du khách. Sản phẩm du
Xác định công tác tuyên truyền qua Internet là công cụ Lào; Giải Marathon vượt núi quốc tế tại Sa Pa – VMM 2017;
hội văn hóa bản Mông Cát Cát”, Chương trình “Một ngày lịch đường sông cũng được mở rộng nghiên cứu xây dựng
hữu hiệu, 8 tỉnh đã nâng cấp website www.dulichtaybac. Lễ hội ẩm thực văn hóa dân tộc Dao gắn với tuần văn hóa du
làm nông dân” ; Giải đua ngựa truyền thống “Vó ngựa cao thêm bến thuyền du lịch ở huyện Thanh Thủy nhằm đưa
vn trở thành website của Năm du lịch quốc gia, tập trung lịch Hoàng Su Phì năm 2017; Tuần Văn hóa, Du lịch Mường
nguyên trắng” Bắc Hà… thu hút hàng triệu du khách. du khách quốc tế trải nghiệm di sản văn hóa Hát Xoan Phú
tuyên truyền quảng bá tiềm năng, sản phẩm, dịch vụ, các Lò; Giải Việt dã chinh phục Ngã ba biên giới A Pa Chải năm
Bên cạnh đó, các tỉnh đã tổ chức thành công một loạt các Thọ tại đình Hùng Lô (Việt Trì) - làng nghề nón lá Gia Thanh
sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia. Công tác 2017; Festival Khèn Mông gắn với lễ hội hoa Tam giác mạch;
sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 như: Chương với khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thủy.
tuyên truyền qua website cũng được các tỉnh phát huy, Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lich tỉnh Lai Châu lần thứ
trình về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm Đinh Đặc biệt, đối với sản phẩm du lịch cộng đồng là sản phẩm
góp phần tuyên truyền về du lịch mỗi tỉnh nói riêng, du lịch nhất; Hành trình về nguồn hưởng ứng Năm Du lịch quốc
Dậu 2017, Gỗ Tổ Hùng Vương – lễ hội Đền Hùng năm Tân thế mạnh của các địa phương khu vực Tây Bắc, nhằm tránh
Tây Bắc nói chung và Năm Du lịch quốc gia Lào Cai – Tây gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc; Lễ hội mùa Đông; Hội chợ Việt
Dậu – 2017 (Phú Thọ); Lễ khai mạc Năm Du lịch Yên Bái - các sản phẩm trùng lặp, gây nhàm chán cho du khách,
Bắc 2017 hiệu quả. Phú Thọ đã nâng cấp trang thông tin Trung; Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc
Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc, rút kinh nghiệm từ ý kiến của các chuyên gia tại Hội thảo
điện tử du lịch của tỉnh, tích hợp các tính năng chia sẻ như: với chủ đề “Dấu ấn Tây Bắc”...
Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn, đánh giá tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển
facebook, twitter, google plus, youtube, instagram thông Phát huy lợi thế Năm Du lịch quốc gia 2017- Lào Cai – Tây
Festival dù lượn Khau Phạ (Yên Bái); Giải bán marathon sản phẩm du lịch cộng đồng 8 tỉnh TBMR được tổ chức
qua trang web, bổ sung các tiện ích trực tuyến như: đặt tour Bắc, các tỉnh trong khu vực đều không ngừng tập trung
”Chạy trên cung đường Hạnh Phúc”, Lễ hội Chợ Tình Khau vào tháng 11/2016 tại Yên Bái, các tỉnh đã tập trung xây
du lịch, phòng khách sạn, dịch vụ ăn uống nhằm được hỗ nguồn lực đầu tư mới cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ
Vai (Hà Giang);Hội trà Mộc Châu , Lễ hội Hoa Ban Vân Hồ dựng sản phẩm du lịch cộng đồng đặc thù của địa phương
trợ cho khu khách trong và ngoài tỉnh, tạo đường link kết thuật, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng nguồn
2017 (Sơn La); Lễ hội Hoa Ban năm 2017 và Ngày hội Văn mình. Tỉnh Lào Cai xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng
nối website du lịch các tỉnh, thành trong cả nước. nhân lực, tổ chức các sự kiện hưởng ứng đặc sắc nhằm thu
hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ V, Lễ hội Đua trải nghiệm văn hóa dân tộc thiểu số và Hành trình khám
Riêng tỉnh Lào Cai tập trung công tác tuyên truyền quảng bá hút khách đến khu vực, nâng cao vị thế của du lịch Tây Bắc
thuyền Đuôi Én lần thứ III năm 2017 và Ngày hội văn hóa các phá cung đường di sản văn hóa ruộng bậc thang Tây Bắc”
về Năm Du lịch quốc gia dưới nhiều hình thức: tổ chức các trong lòng du khách trong và ngoài nước, khẳng định là
dân tộc thị xã Mường Lay (Điện Biên); Tuần lễ hội du lịch tỉnh tại các huyện Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát; Chợ phiên vùng cao
hoạt động thông tin triển lãm, trưng bày tranh, ảnh nghệ một điểm đến mới bền vững trong tương lai./.

12 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 13
LIÊN KẾT, XÚC TIẾN DU LỊCH

Gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch tại Đền Hùng (Ảnh: Nguyễn Thao). Không gian triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ” tại Đền Hùng (Ảnh: Nguyễn Thao).

tuyến du lịch, các sản phẩm du lịch, sản phẩm lưu niệm đặc các tour du lịch Phú Thọ được tuyên truyền, giới thiệu đến
trưng của tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt đã phối hợp với Hiệp hội khách tham quan tại Đền Hùng; Đã tổ chức tư vấn, cung
HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH TRONG DỊP Du lịch tổ chức giới thiệu các sản phẩm du lịch, quảng bá cấp thông tin và hỗ trợ du khách về các hoạt động du lịch
Phú Thọ, chương trình tham quan du lịch, các dịch vụ ăn
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG LỄ HỘI ĐỀN HÙNG
hình ảnh doanh nghiệp du lịch của tỉnh, Hội Lữ hành tổ
chức chào bán các tour du lịch nội tỉnh, các tour du lịch uống, lưu trú, y tế, vận chuyển khách, dịch vụ xe điện…Hỗ

NĂM ĐINH DẬU 2017
Phú Thọ liên kết vùng phục vụ khách tham quan. Tổ chức trợ thông tin, hướng dẫn du khách, đã đón tiếp phục vụ
triển lãm hơn 111 tác phẩm ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ của trên 100.000 lượt khách tham quan tìm hiểu du lịch Phú
cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ”. Trong gian quảng bá Thọ.
thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ, Tổ chức công bố sản phẩm du lịch “City tour Việt Trì” với
Nguyễn Đức Hòa diễn xướng dân gian của các huyện, thị, thành trong tỉnh các điểm đến hấp dẫn trên địa bàn thành phố để giới
PGĐ Trung tâm TTXT Du Lịch thiệu, quảng bá đến các cơ quan truyền thông, các doanh
và biểu diễn Hát Xoan phục vụ du khách tham quan đã thu
hút được đông đảo khách tham dự. Khu trưng bày triển nghiệp du lịch, các hãng lữ hành đưa khách về Phú Thọ,
lãm đã nhận sự đánh giá cao của du khách tham quan về xúc tiến sản phẩm du lịch “City tour Việt Trì” để tập trung
xây dựng hình ảnh du lịch, tạo ấn tượng trọng long du nguồn lực cho đầu tư xây dựng hoàn thiện dịch vụ điểm
chất lượng, quy mô ấn tượng, đạt hiệu quả cao trong công
Công tác thông tin, quảng bá du lịch được đẩy mạnh triển khách.
tác tuyên truyền quảng bá du lịch Phú Thọ. điểm đến ngày càng phát triển.
Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, các sự kiện du
khai: Hỗ trợ, tư vấn thông tin du lịch cho các hãng lữ hành, lịch được tập trung triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả được
Tổ chức chương trình “Hát Xoan làng cổ” diễn ra hàng Ngoài các sự kiện du lịch còn diễn ra các hoạt động văn
ngày phục vụ du khách và nhân dân: Buổi sáng: từ 9h00’ - hóa, thể thao, lễ hội sôi động, các hoạt động thương mại…
gửi thư điện tử chương trình tổng thể các hoạt động, chương đánh giá như: đã mang lại hiệu ứng quảng bá du lịch trong dịp Giỗ Tổ
11h00’, buổi chiều từ 14h00’ - 16h00’ các ngày từ 01/4 đến
trình khung tour tuyến du lịch trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương Công tác thông tin, quảng bá du lịch được đẩy mạnh
06/4/2017 tại Đình Thét (xã Kim Đức), Đình Hùng Lô (xã Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng.
- lễ hội Đền Hùng, các tờ rơi, tập gấp du lịch Phú Thọ và triển khai: Hỗ trợ, tư vấn thông tin du lịch cho các hãng
Hùng Lô), Đình An Thái (xã Phượng Lâu) - thành phố Việt Trì
lữ hành, gửi thư điện tử chương trình tổng thể các hoạt
chương trình “Hát Xoan làng cổ” đến hơn 1.500 đơn vị lữ động, chương trình khung tour tuyến du lịch trong dịp
do các phường Xoan gốc biểu diễn. Triển khai in ấn tờ rơi,
tập gấp giới thiệu, quảng bá chương trình “Hát Xoan làng
hành trong cả nước; Giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng, các tờ rơi, tập gấp
du lịch Phú Thọ và chương trình “Hát Xoan làng cổ” đến
cổ” phát cho khách du lịch, cung cấp cho các doanh nghiệp “Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng” là sự
lữ hành, tổ chức quảng bá chương trình trên các phương
hơn 1.500 đơn vị lữ hành trong cả nước; đẩy mạnh quảng
tiện thông tin đại chúng, quảng bá trên mạng internet, kiện quan trọng của cả nước, lượng khách du
bá trên mạng internet, các trang mạng xã hội; quảng bá
mạng xã hội giới thiệu đến các hãng lữ hành phục vụ lịch về Phú Thọ trong dịp này khá đông, mọi

G
trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và
iỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng hàng năm là khách du lịch tham quan, trải nghiệm. Qua đó tăng cường
địa phương, đón các đoàn presstrip đưa tin, quảng bá du
quảng bá sản phẩm du lịch “Hát Xoan làng cổ” đến với du
người dân đều hướng về Đất Tổ, do đó việc
sự kiện lớn của cả nước, là dịp để mỗi người con dân lịch; cung cấp các tờ rơi, tập gấp, ấn phẩm tài liệu du lịch
nước Việt hướng về đất Tổ - về với cội nguồn dân tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh để quảng bá
khách để xây dựng hình ảnh thương hiệu, sản phẩm du đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và tổ chức các sự
lịch “Hát Xoan làng cổ”. Đã đón tiếp, thuyết minh, hướng
tộc Việt Nam. Năm 2017, Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền đến du khách.
dẫn phục vụ trên 3.000 lượt khách tham quan chương
kiện du lịch là việc làm hiệu quả để quảng bá
Hùng được tỉnh Phú Thọ tổ chức long trọng, quy mô, hiệu Tổ chức gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá Du lịch Phú
quả, xây dựng hình ảnh lễ hội kiểu mẫu của cả nước với trình “Hát Xoan làng cổ”, tổ chức trên 20 đoàn của các cơ nâng cao vị thế hình ảnh du lịch Phú Thọ, xây
Thọ kết hợp với triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ” tại Khu
công tác quản lý lễ hội chặt chẽ và các hoạt động văn hóa, DTLS Đền Hùng với hình thức trang trí, trưng bày đẹp mắt
quan thông tấn, báo chí tham quan trải nghiệm để đưa tin dựng Phú Thọ là điểm đến hấp dẫn, an toàn,
thể thao và du lịch được tập trung triển khai ấn tượng trên quảng bá cho chương trình “Hát Xoan làng cổ”.
toàn tỉnh. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Du lịch
đã thu hút trên 3.000.000 lượt khách thăm quan, trong đó
Tổ chức hoạt động Quầy thông tin hỗ trợ khách du lịch thân thiện, mến khách.
có nhiều phóng viên báo, đài của tỉnh và trung ương tới
Phú Thọ đến với du khách, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo ngành được trưng bày bắt mắt, ấn tượng với các sản phẩm du lịch
đưa tin tuyên truyền cho sự kiện. Tại gian tổ chức trưng
du lịch tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, đặc trưng của tỉnh Phú Thọ, thông tin về các điểm du lịch,
bày, đã giới thiệu các khu, điểm du lịch trong tỉnh, các tour,

14 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 15
LIÊN KẾT, XÚC TIẾN DU LỊCH

ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỘI TRẠI VĂN HÓA ĐỀN HÙNG
QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN
HUYỆN THANH THỦY DU KHÁCH THAM QUAN

Trần Tiến Quân Nguyễn Việt Thắng
Trưởng phòng VH - TT huyện Thanh Thủy PGĐ Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim

Hoạt động Hoát Xoan tại đình Đào Xá - Di tích lịch sử văn
hóa cấp Quốc gia - huyện Thanh Thủy (Ảnh: Đức Hòa) Trại Văn hóa huyện Thanh Thủy thu hút đông
đảo du khách (Ảnh Nguyễn Thao)

T T
hanh Thủy là vùng đất giàu tiềm năng về du lịch của Cùng với Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền
rong kho tàng di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam, - xã hội, hình ảnh quảng bá tiềm năng du lịch của địa
tỉnh Phú Thọ. Sức hấp dẫn của du lịch Thanh Thủy Hùng, Khu di tích lịch sử Quốc gia đền Mẫu Âu Cơ huyện
Đền Hùng và ngày giỗ Tổ Hùng Vương là biểu tượng phương; Trình diễn diễn xướng dân gian, trò chơi dân
bắt nguồn từ các giá trị văn hóa truyền thống đặc Hạ Hòa, Di tích lịch sử Quốc gia Đền Lăng Sương nói riêng
của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết gian đặc sắc của địa phương nhằm tạo không khí vui
sắc; cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp; người dân mộc mạc, và du lịch huyện Thanh Thủy nói chung đã, đang trở thành
dân tộc. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm là ngày lễ tươi, lành mạnh, mang đậm bản sắc văn hoá của nhân
thân thiện và mến khách. Đặc biệt Thanh Thủy có nguồn điểm đến hấp dẫn trong các chương trình du lịch về với
trọng đại mang bản sắc văn hóa sâu sắc và độc đáo của dân các dân tộc vùng Đất Tổ trong ngày hội; Gian hàng
nước khoáng nóng quý hiếm mà thiên nhiên ban tặng... Với Cội nguồn dân tộc Việt Nam. Huyện đã tham gia diễn đàn
dân tộc Việt Nam, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” giới thiệu sản vật, hàng hóa đặc trưng phát triển du lịch
những tiềm năng lợi thế, Thanh Thủy hội tụ đầy đủ các yếu Doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ Việt Nam (VTF) và kết
tưởng nhớ và biết ơn công đức các Vua Hùng đã có công đã lựa chọn một số sản vật, hàng hóa, đồ lưu niệm... tiêu
tố để phát triển nhiều loại hình du lịch như: du lịch tâm linh, nối hơn 500 đơn vị du lịch trong nước, quốc tế và mời các
dựng nước và giữ nước. Với ý nghĩa sâu sắc đó, vào dịp biểu, đặc trưng, độc đáo của địa phương để trưng bày,
du lịch nghỉ dưỡng - sinh thái, vui chơi giải trí, thăm quan đơn vị lữ hành về khảo sát tuyến điểm và sản phẩm dịch
giỗ Tổ Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đón hàng triệu lượt du giới thiệu với du khách về thăm đền Hùng; Hoạt động
trải nghiệm, làng nghề truyền thống, du lịch hội chợ, triển vụ du lịch tại Thanh Thủy. Cùng với đó, tập trung nghiên
khách về thắp hương và tham gia các hoạt động văn hóa, giao lưu văn nghệ, biểu diễn các tiết mục: Ca nhạc, hát
lãm, hội thảo khoa học kết hợp với thưởng thức các món cứu, khám phá tuyến du lịch đường sông Đà - sông Hồng
văn nghệ, thể dục thể thao và tham quan du lịch. Một Xoan, hát Ghẹo, Ca trù, dân ca, dân vũ, dân nhạc độc đáo,
ẩm thực đặc sắc… - Vịnh Hạ Long; chú trọng mở rộng liên kết tour, tuyến du
trong những hoạt động thu hút du khách nhiều nhất đặc sắc của địa phương phục vụ các đại biểu, nhân dân,
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Thanh Thủy đón lịch trong và ngoài tỉnh như khu Di tích lịch sử Hồ Chí Minh
chính là Hội trại văn hóa. du khách thập phương đến thăm Trại văn hóa và các hoạt
khoảng 350.000 lượt du khách tới thăm quan, nghỉ dưỡng, (K9, Đá Chông - Hà Nội), Vườn Quốc gia Xuân Sơn - Huyện
Hội trại văn hóa là một trong các hoạt động động giao lưu văn hóa, văn nghệ trong thời gian tham
trải nghiệm, đem lại doanh thu từ du lịch hơn 87 tỷ đồng. Tân Sơn, Du lịch lòng hồ Hòa Bình... Đặc biệt, huyện thường
trọng tâm mang tính thường niên của ngành Văn hóa, gia phục vụ lễ hội Đền Hùng.
Để có được kết quả như trên là nhờ triển khai, thực hiện xuyên quan tâm, chú trọng công tác quảng bá du lịch trên
Thể thao và Du lịch nhằm tôn vinh văn hóa dân tộc, Đến hội trại văn hóa, du khách không chỉ được
đồng bộ các giải pháp, trong đó việc đẩy mạnh hoạt động các phương tiện thông tin đại chúng. Mời gọi các đoàn làm
khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày giỗ Tổ Hùng nghe các làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo, chiêm ngưỡng,
quảng bá, liên kết, xúc tiến phát triển du lịch mang lại hiệu phim, nhiếp ảnh tới thăm, trải nghiệm, tác nghiệp, đây là
Vương, đồng thời củng cố và phát triển khối đại đoàn kết thưởng thức các sản vật đặc trưng của mảnh đất trung
quả cao đã góp phần thúc đẩy du lịch Thanh Thủy phát triển cách hữu hiệu để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Du lịch
dân tộc, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam du Phú Thọ mà còn được thưởng thức các nét văn hóa
nhanh, mạnh, bền vững. Thanh Thủy tới đông đảo người dân, du khách.
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. đặc trưng, các điểm đến hấp dẫn của du lịch các địa
Hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết du lịch Để công tác quảng bá, xúc tiến, liên kết phát
Mỗi năm, tỉnh Phú Thọ có gần 20 đơn vị tham phương tham gia góp giỗ. Mỗi đội tham dự đều mang
là một yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Đối với triển du lịch huyện Thanh Thủy trong thời gian tới đạt hiệu
gia dựng trại văn hóa bao gồm 13 huyện, thành, thị trong một sắc màu văn hóa, song tựu chung lại là những thông
Thanh Thủy là cơ hội để xây dựng thương hiệu, quảng bá quả cao hơn nữa cần tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo của
tỉnh và các tỉnh, thành tham gia góp giỗ theo Đề án góp điệp tích cực, gửi gắm tình yêu với đất nước, quê hương,
hình ảnh du lịch, tạo lực hút đối với du khách; thúc đẩy, tìm các cấp, các ngành, sự ủng hộ vào cuộc của người dân và
giỗ của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi trại văn hóa có hình thể hiện đậm nét nét đẹp văn hóa truyền thống của
kiếm đối tác, nhà đầu tư tâm huyết, giàu kinh nghiệm, đủ đặc biệt là cần sự chung tay, đồng hành của các đơn vị
thức khác nhau nhưng tất cả đều gợi lên niềm tự hào đồng bào các dân tộc cùng tiềm năng, thế mạnh, thành
năng lực đầu tư du lịch tại địa phương. Nhận thức rõ vai trò kinh doanh du lịch trên địa bàn. Có như vậy mới tạo nên
về cội nguồn dân tộc, là nơi hội tụ sắc màu văn hóa và tựu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, các sản vật, các
của quảng bá, liên kết, xúc tiến trong phát triển du lịch, thời được bước phát triển bền vững cho Du lịch Thanh Thủy
trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong mùa lễ hội. điểm du lịch đặc trưng mỗi vùng quê. Đây không chỉ dịp
gian qua huyện đã tích cực tổ chức các hoạt động quảng để Thanh Thủy xứng đáng là vùng du lịch trọng điểm của
Mỗi đơn vị tham gia Hội trại sẽ dựng một trại để các các địa phương có cơ hội quảng bá, giới thiệu đến
bá, liên kết, xúc tiến trong lĩnh vực du lịch: Thiết kế logo và tỉnh Phú Thọ.
đảm bảo sự cân đối, hài hòa, có tính thẩm mỹ giữa diện du khách thập phương về các giá trị văn hóa đậm đà bản
slogan của du lịch Thanh Thủy, phát hành tập gấp, bản đồ,
tích được giao với cảnh quan xung quanh, thuận tiện cho sắc dân tộc của địa phương mình; giới thiệu, quảng bá
tờ rơi, đặt các điểm pano, áp phích; xây dựng các gian hàng
việc tổ chức các hoạt động văn hóa tại trại. Trại văn hóa thế mạnh du lịch của mỗi địa phương mà còn là dịp để
giới thiệu và bán sản phẩm du lịch tại các lễ hội và trung
khai thác những đường nét, kiến trúc nhà truyền thống giáo dục và nâng cao nhận thức nhân dân về việc bảo
tâm huyện phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách; Phối
địa phương hoặc sáng tạo trên cơ sở họa tiết hoa văn, tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng
hợp với Sở VHTT&DL tổ chức đón đoàn du khách đầu tiên
văn hóa Hùng Vương thông qua kiểu dáng, bố cục và cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân
đến với Phú Thọ nhân ngày đầu của năm mới (01/01/2017);
trang trí nội thất. Về không gian, trại văn hóa được bố tộc. Đến với lễ hội, du khách được chứng kiến và thưởng
tổ chức chương trình Khai hội đền Lăng Sương gắn với khai
trí đảm bảo nội dung các hoạt động: Cổ động trực quan, thức các món ăn độc đáo, hấp dẫn của đồng bào dân
trương năm du lịch huyện Thanh Thủy - 2017; tổ chức Lễ
diễn xướng dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ quần tộc, hòa vào đời sống sinh hoạt của đồng bà… Tất cả tạo
hội truyền thống đình Đào Xá gắn với Lễ đón nhận Quyết
chúng. Bố cục trại gồm: Nhà trại, cổng trại, gian trưng nên một ngày hội đa sắc màu, mang đậm bản sắc văn
định của Bộ VHTT&DL công nhận Lễ hội Đào Xá là di sản văn
bày giới thiệu sản vật đặc trưng, quảng bá phát triển du hóa mỗi vùng quê, góp phần quan trọng vào thành công
hóa phi vật thể Quốc gia; tổ chức và phục dựng, bảo tồn Lễ
lịch, khuôn viên hoạt động chung. chung của các hoạt động phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương -
hội bơi chải đền Quốc Tế xã Thạch Đồng, Lễ hội Hoa Lan
Nội dung hoạt động của trại văn hóa rất phong Lễ hội Đền Hùng, tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng
tại xã Hoàng Xá. Các hoạt động trên đã thu hút hàng vạn Đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL và UBND huyện Thanh Thủy phú và hấp dẫn bao gồm: Triển lãm trưng bày các hình du khách thập phương và trở thành điểm đến hấp dẫn
người dân và du khách tới thăm, trải nghiệm, để lại nhiều đón và tặng quà đoàn khách du lịch đầu tiên về với Phú Thọ năm 2017 ảnh, tư liệu giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế trong mùa lễ hội.
ấn tượng tốt đẹp. tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh

16 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 17
LIÊN KẾT, XÚC TIẾN DU LỊCH

yếu tố tích cực nhằm đưa Hát Xoan Phú Thọ sớm ra khỏi tình dịp Giỗ Tổ Hùng Vương cũng diễn ra hết sức sôi động với
trạng khẩn cấp và trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại các giải thể thao quần chúng gồm các môn: bóng chuyền
diện của nhân loại. nam, cờ tướng, vật dân tộc, bắn nỏ và đẩy gậy; giải bóng
Song song với các hoạt động văn hóa được tổ chức tại trung đá các câu lạc bộ tỉnh Phú Thọ cúp Hùng Vương lần thứ IV;
tâm thành phố Việt Trì, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh cúp Hùng
diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú, Vương; giải quần vợt Hữu nghị cúp Hùng Vương lần thứ XII.
đặc sắc như: Lễ rước kiệu về Đền Hùng của các phường, xã, Đặc biệt, thành phố Việt Trì đã tổ chức thành công Hội thi
thị trấn thuộc thành phố Việt Trì và các vùng lân cận. Lễ rước Bơi chải Việt Trì mở rộng năm 2017 tại hồ Công viên Văn
kiệu thể hiện sự tôn kính các Vua Hùng và các bậc tiền nhân Lang với sự tham gia của 240 vận động viên của 8 đội chải
đã có công dựng nước của cộng đồng dân cư xung quanh của thành phố Việt Trì và các huyện: Thanh Thủy, Tam Nông,
khu vực Đền Hùng; thu hút được đông đảo du khách đến Đoan Hùng, Cẩm Khê; Lễ hội Bơi chải truyền thống trên
xem và hiểu thêm về văn hóa dân gian vùng đất Tổ, về “Tín Sông Lô (địa phận phường Bạch Hạc) với sự tham gia của
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”. Trên 130 tư liệu 120 vận động viên của 6 đội chải đến từ các phường, xã:
ảnh, hiện vật của đồng bào cả nước cung tiến Đền Hùng Bạch Hạc, Dữu Lâu, Phượng Lâu và Trưng Vương.
và 3.000 giò Phong lan thuộc 25 loài Lan cũng đã được giới Trong dịp này, các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch
Các nghệ nhân 4 phường Xoan gốc: Thét, Kim Đới, Phù Đức, An Thái và các hạt nhân
thiệu, trưng bày tại khuôn viên khu di tích, thu hút hàng vạn được tổ chức khá rầm rộ với hàng loạt các chương trình
của phường Xoan Thọ Sơn tham gia lễ hội dân gian đường phố.
lượt người đến tham quan. mới như: Công bố City tour Việt Trì - chương trình khám
Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ phá thành phố lễ hội trong một ngày; trưng bày 100 tác
mở rộng lần thứ V năm 2017 được tổ chức với sự tham gia phẩm “Ảnh đẹp du lịch và ảnh nghệ thuật về Quê hương,
NHIỀU HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO ĐẶC SẮC TRONG của 14 đội. Kết thúc Hội thi Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, con người Phú Thọ” tại bờ hồ công viên Văn Lang; tổ chức
8 giải Nhì, 16 giải Ba. Các tỉnh đạt giải nhất bánh chưng cuộc thi ảnh nghệ thuật “Sắc màu giáo dục Phú Thọ”... Các
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - LỄ HỘI ĐỀN HÙNG NĂM ĐINH DẬU 2017 (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và bánh giầy (thành phố Hà hoạt động này đã thu hút được hàng vạn nhân dân trong và
Nội) được mời dâng lễ vật vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm ngoài tỉnh, du khách về dự lễ hội đến xem và cổ vũ Có thể
Hương Giang - Cổng Giao Tiếp Điện Tử Tỉnh Phú Thọ 2018. Các hoạt động Liên hoan nghệ thuật quần chúng, Hội khẳng định, bên cạnh phần lễ được tổ chức trang nghiêm
trại Văn hóa năm 2017 cũng đã huy động sự tham gia của trọng thể, thành kính, mang tính cộng đồng thì các hoạt
13/13 huyện, thành, thị trong tỉnh và trên 1.000 diễn viên, động văn hóa, thể thao đã được lên kế hoạch chu đáo và
Câu lạc bộ hát xoan được lựa chọn từ các trường học trên địa bàn thành phố. Đây là nghệ nhân đến từ 44 đơn vị (31 CLB hát Xoan và dân ca Phú diễn ra thành công, tạo nên một mùa lễ hội Đền Hùng vui
minh chứng sinh động cho sức sống trường tồn của Hát Xoan trong cộng đồng, đồng thời Thọ, 13 đội văn nghệ quần chúng của các huyện, thành, tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn, tiết kiệm xứng đáng là
thị)… qua đó góp phần giới thiệu những nét văn hóa dân lễ hội mẫu mực trong cả nước.
là một trong những yếu tố tích cực nhằm đưa Hát Xoan Phú Thọ sớm ra khỏi tình trạng
gian độc đáo, những tiềm năng và thế mạnh phát triển du
khẩn cấp và trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. lịch của các địa phương trong tỉnh.
Cùng với chuỗi các hoạt động văn hóa, hoạt động thể thao

N
hững ngày tháng ba lại về, mỗi người con dân nước ra, Hội sách đã thu hút trên 4.700 lượt độc giả đến tham
Việt dù ở đâu đều mong muốn hành hương về Đất Tổ quan và đã mua trên 3.400 đầu sách, với tổng doanh thu
- nơi cội nguồn của dân tộc để được dâng nén nhang đạt 276 triệu đồng. Hội sách đã mang đến cho người dân và
trầm thể hiện lòng tôn kính đối với Tổ tiên và bồi đắp thêm du khách về dự Lễ hội Đền Hùng một không gian văn hóa
niềm tự hào được mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. đọc thân thiện và gần gũi, đồng thời trở thành một hoạt
Năm nay, ngoài việc duy trì những chương trình trong phần động văn hóa tiêu biểu của lễ hội.
lễ, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể Các nghệ nhân 4 phường Xoan gốc: Thét, Kim Đới, Phù Đức,
thao đặc sắc với quy mô hoành tráng từ thành phố Việt Trì An Thái và các hạt nhân của phường Xoan Thọ Sơn tham
kéo dài đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng. gia diễn xướng.
Tại thành phố Việt Trì, Lễ hội văn hóa dân gian đường phố Cùng với đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức
và Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội Đền Hùng trưng bày 4.000 tư liệu với chủ đề: “Hát Xoan Phú Thọ và tín
năm Đinh Dậu 2017 được tổ chức với sự tham gia của hàng ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể
trăm diễn viên chuyên nghiệp và trên 2.000 diễn viên quần của nhân loại”; trưng bày 93 tài liệu, hiện vật về hát Xoan
chúng của các xã, phường trên địa bàn thành phố. Đây là Phú Thọ; phối hợp với Hội Cổ vật Văn Lang tổ chức trưng
một chương trình nghệ thuật độc đáo, đặc sắc, mang đặc bày giới thiệu 80 hình ảnh, tư liệu quý về “Tín ngưỡng thờ
trưng văn hoá của thành phố lễ hội về với cội nguồn dân cúng Hùng Vương” và hơn 500 cổ vật từ thời sơ sử đến thế
tộc. Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhân kỷ XIX của các nhà sưu tầm tư nhân... Đặc biệt, tại miếu Lãi
dân tham dự chương trình cùng hàng triệu lượt người theo Lèn - xã Kim Đức; đình Hùng Lô - xã Hùng Lô; đình An Thái
dõi qua chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng của - xã Phượng Lâu đã diễn ra chương trình “Hát Xoan làng cổ”
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các kênh truyền hình kéo dài trong suốt những ngày diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó,
trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước. Liên hoan hát Xoan thanh thiếu nhi thành phố Việt Trì lần
Một trong những nét mới tại lễ hội năm nay là Hội sách Đất thứ IV năm 2017 được tổ chức thành công với sự tham gia
Tổ do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Đây là hội sách của 120 diễn viên, 18 tiết mục của 6 Câu lạc bộ hát xoan
ngoài trời lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ với được lựa chọn từ các trường học trên địa bàn thành phố.
sự tham gia của 17 doanh nghiệp xuất bản và phát hành Đây là minh chứng sinh động cho sức sống trường tồn của Xe mô hình mang biểu tượng Cha Rồng - Mẹ Tiên cùng các con dân phường, xã Hy Cương,
với 20.000 đầu sách, 500.000 bản sách. Trong 5 ngày diễn Hát Xoan trong cộng đồng, đồng thời là một trong những Chu Hóa, Thanh Miếu, Bến Gót tham gia lễ hội đường phố

18 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 19
GIỚI THIỆU TOUR, SẢN PHẨM DỊCH VỤ DU LỊCH

NHÀ HÀNG SEN VÀNG PALACE
“Nằm ở vị trí trung tâm thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Nhà hàng Sen Vàng được biết đến là một nhà hàng
ẩm thực vùng Đất Tổ ” “KHÁM PHÁ DI SẢN VĂN HÓA VÙNG ĐẤT TỔ”
ĐỀN MẪU ÂU CƠ - ĐỀN HÙNG - LÀNG CỔ HÙNG LÔ
THỜI GIAN: 01 NGÀY PHƯƠNG TIỆN: Ô TÔ, ĐI ĐƯỜNG CAO TỐC
Tour du lịch “Khám phá di sản văn hóa vùng đất Tổ” đưa quý khách về với Đền Hùng - nơi cội
nguồn dân tộc Việt Nam, như một nét đẹp văn hóa thể hiện đạo lý “Uống Nước Nhớ Nguồn”
của người Việt.

Đất Việt Xanh Travel xin gửi tới Quý vị chương trình chi tiết:
06h00’: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi đền Mẫu Âu Cơ – xã
Hiền Lương – huyện Hạ Hòa, nơi thờ tự Tổ Mẫu của dân tộc Việt.
08h00’: Điểm tham quan đầu tiên, quý khách làm lễ dâng hương và cầu bình an là đền
Mẫu Âu Cơ – Nằm trên vùng đất địa linh nhân kiệt, xã Hiền Lương (Hạ Hoà, Phú Thọ), Đền
Mẫu Âu Cơ là một công trình lịch sử văn hoá đặc biệt, nơi thờ tự Tổ Mẫu của dân tộc Việt.
08h30’: Quý khách lên xe, khởi hành đi Đền Hùng.
10h00’: Đoàn tới Khu di tích lịch sử Đền Hùng và tham quan các hạng mục công trình chính đó
là: bảo tàng Hùng Vương, đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, lăng vua Hùng và đền Giếng.
Dâng hương tri ân công đức các vua Hùng.
12h00’: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng và thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương.
14h00’: Quý khách đi thăm đình cổ Hùng Lô, quần thể di tích có giá trị văn hóa, lịch sử tiêu
biểu trên vùng Đất Tổ, có niên đại hơn 300 năm và được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia
vào năm 1990.
Sau đó, đoàn xem biểu diễn và tìm hiểu về Hát Xoan Phú Thọ, một loại hình nghệ thuật

N
hà hàng là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc truyền làm nên những món ăn đặc biệt, bảo đảm an toàn, hấp dẫn truyền khẩu đặc sắc có nguồn gốc từ thời đại Hùng Vương, với hình thức biểu diễn đặc sắc.
thống và phong cách kiến trúc châu Âu hiện đại, và thơm ngon. Qua dòng thời gian, Hát Xoan đã trở thành một trong những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo
sang trọng, không gian rộng rãi, thoáng mát, tiện của tỉnh Phú Thọ và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần
nghi. Khả năng phục vụ khách lên đến 2.500 khách, được bảo vệ khẩn cấp.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
bố trí hợp lý theo từng khu, từng phòng phù hợp với yêu Địa chỉ: 1809 Đại lộ Hùng Vương -TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ 15h30’: Quý khách đi thăm làng cổ Hùng Lô với các ngôi nhà cổ có niên đại khoảng trên 200
cầu của thực khách. Hotline: 0919 119 119 - 0969 119 119 năm, thăm làng nghề truyền thống với các cơ sở sản xuất kẹo lạc, bánh chưng bánh dày, mỳ
Khi bước vào tầng một của nhà hàng, quý khách sẽ choáng Facebook: https://www.facebook.com/senvang.palace miến, bánh đa….
ngợp trước không gian được thiết kế rất rộng rãi, sang Email: senvangvietri@gmail.com 16h30’: Xe và hướng dẫn viên đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu, kết thúc chuyến “Khám
trọng. Phòng chính của nhà hàng với sức chứa lên tới 240 Website: http://senvangpalace.vn phá di sản vùng Đất Tổ”. Hẹn gặp lại quý khách!!!
khách có thể ngăn đôi làm 2 phòng, mỗi phòng có thể
tiếp đón 120 khách . Tại phòng chính này, quý khách có
thể đăng ký để được tổ chức tiệc và hội nghị với sân khấu GIÁ TOUR TRỌN GÓI: VNĐ/KHÁCH
mini được trang trí đẹp mắt cùng hệ thống loa đài ánh sáng
riêng biệt. <16 khách < 29 khách < 35 khách < 45 khách
Ngoài ra, Sen Vàng Palace còn có các phòng riêng khép kín
phục vụ từ 10, 20 cho tới 40 khách sẽ mang lại sự riêng tư 550.000 465.000 460.000 400.000
và không gian thoải mái nhất cho khách hàng. Sảnh Ruby
với không gian trần cao trên 4m với sức chứa 800-1000 Giá tour áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên, đón khách tại điểm hẹn theo yêu
khách; có thể chia thành 2 sảnh riêng biệt, mỗi sảnh 400- cầu, giá tour thay đổi khi giá các dịch vụ thay đổi.
500 khách.
Ẩm thực của Sen Vàng đa dạng, phong phú, nguồn nguyên
liệu đặc sản tươi sạch, xuất xứ rõ ràng đến từ các vùng miền
Thông tin liên hệ:
trên đất nước. Mỗi món ăn đều mang hương vị riêng biệt. Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Đất Việt Xanh
Hơn thế, ẩm thực Sen Vàng còn kế thừa được những giá
trị truyền thống của nền ẩm thực Việt trong việc khéo léo Địa chỉ: Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
sử dụng các loại gia vị tẩm ướp, khơi dậy hương vị nguyên Số điện thoại: 02106 330 456
thủy của món ăn. Đầu bếp của nhà hàng là những đầu bếp
dày dặn kinh nghiệm, kiến thức sâu sắc về nền ẩm thựcViệt, Hotline: 0967 105 005

RẤT HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH !

20 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 21
TIN TỨC, SỰ KIỆN

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DU LỊCH PHÚ THỌ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 TĂNG CƯỜNG QUẢNG BÁ DU LỊCH QUA MẠNG
Khánh Hiền
PTP Quản lý Du lịch - Sở VH, TT & DL
INTERNET VÀ XÂY DỰNG LOGO NHẬN DIỆN
T
rong 6 tháng đầu năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đã triển khai xây dựng, dự kiến sẽ giới thiệu tới các đơn vị lữ hành
đón nhiều sự kiện và dấu ấn quan trọng: Bộ Chính trị ban
hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở
vào quý III/2017. Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh
Tây bắc mở rộng được tổ chức đồng bộ với các tỉnh, gắn liền với
THƯƠNG HIỆU DU LỊCH PHÚ THỌ
thành ngành kinh tế mũi nhọn ; Quốc hội khóa XIV đã chính các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây
thức thông qua dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) 2017, sẽ có hiệu Bắc. Công tác tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch được đẩy
lực thi hành từ ngày 1/1/2018; Chính phủ ban hành Nghị định mạnh, đặc biệt là hình thức tuyên truyền qua mạng internet trên
số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm các trang thông tin điện tử: phutho.gov.vn, dulichphutho.com. Mai Phương
cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt vn, dulichtaybac.vn và svhttdl.phutho.gov.vn và tham gia các sự Trung tâm TTXT Du lịch
Nam, nghị quyết số 39/NQ-CP tiếp tục gia hạn miễn visa cho kiện du lịch lớn trong nước như Hội chợ Du lịch quốc tế VITM –

T
khách du lịch từ 5 nước Tây Âu... Những chính sách này đã tạo Hanoi 2017, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Hoa
điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, góp Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện rong những năm qua công tác xúc tiến, quảng bá du sẽ dễ dàng cảm nhận được những nét đặc sắc riêng giữa du
phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao lượng khách quốc tế đến Biên lần thứ V tại thành phố Điện Biên đã tăng cường công tác lịch được coi là nhân tố quan trọng góp phần vào sự lịch Phú Thọ với hình ảnh du lịch các tỉnh khác.
Việt Nam. Nhiều địa phương cũng tập trung công tác xây dựng quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh đến khách thập phương. phát triển của ngành du lịch. Ngành du lịch tỉnh Phú Là đơn vị được UBND tỉnh giao là đầu mối trực tiếp thực
sản phẩm mới, tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Phú Thọ còn một số Thọ nói chung và công tác thông tin, xúc tiến quảng bá du hiện, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ đã chủ
chuyên nghiệp hơn đã thúc đẩy du lịch nội địa tăng nhanh. Theo hạn chế như hoạt động du lịch Phú Thọ vẫn mang tính chất mùa lịch Phú Thọ nói riêng đã đạt được kết quả bước đầu. M ạng động trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm
số liệu do Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vụ cao, công tác thu hút đầu tư du lịch còn khó khăn, doanh internet là một trong những kênh thông tin giúp công tác công tác xúc tiến quảng bá du lịch, thực hiện triển khai
lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 6.206.336 lượt khách, nghiệp du lịch quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, lực lượng xúc tiến du lịch dễ tiếp cận nhất đến đông đảo du khách nhiệm vụ xúc tiến quảng bá du lịch theo hướng chuyên
tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2016. Ước tính khách du lịch nội lao động trong các đơn vị dịch vụ du lịch chưa chuyên sâu, thiếu trong và ngoài nước, giúp du khách dễ dàng tìm kiếm các nghiệp hóa, từng bước xây dựng hình ảnh và thương hiệu
địa 6 tháng đạt 40,7 triệu lượt khách (khách lưu trú ước đạt 19,2 đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, chất lượng dịch vụ tại các khu, thông tin về du lịch Phú Thọ chỉ với một vài thao tác tìm du lịch Phú Thọ. Đồng thời cũng chủ động nghiên cứu, đề
triệu lượt). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 254.700 tỷ đồng, điểm du lịch chưa cao, chưa đồng bộ nên mặc dù lượng khách kiếm trên internet, các thông tin về du lịch; các sản phẩm, xuất các cơ chế hợp tác và liên kết giữa các đơn vị quản lý
tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2016. tham quan đến Phú Thọ rất cao nhưng lượng khách lưu trú lại dịch vụ du lịch, đặt tour, tư vấn trực tuyến đều có thể đáp nhà nước với các doanh nghiệp và hiệp hội nhằm huy động
Trong bối cảnh thuận lợi của Du lịch Việt Nam, Du lịch Phú Thọ hạn chế, hiệu quả kinh doanh thu du lịch thấp. ứng một cách nhanh chóng, hiệu quả theo nhu cầu của du tối đa các nguồn lực để hoạt động xúc tiến du lịch đạt kết
đạt được hiệu quả nhất định. 6 tháng đầu năm 2017, lượng Trong 6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú khách. quả tốt nhất.
khách tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 7,5 triệu lượt Thọ sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, Hiện nay, Trung tâm Thông tin, Xúc tiến Du lịch Phú Thọ
khách tham quan, đạt 93,7% kế hoạch năm, không tăng so công tác đào tạo nguồn nhân lực và xúc tiến quảng bá. Trong đó đang vận hành hai website điện tử là:
với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên khách lưu trú có chiều hướng sẽ tập trung triển khai một số hoạt động du lịch theo kế hoạch http://dulichphutho.com.vn và http://dulichtaybac.vn.
tăng nhẹ, 6% so với cùng kỳ do lượng khách đến Khu du lịch như: Hoàn thiện xây dựng Quy hoạch tổng thể phát Khu du lịch Đây là hai trang website chính thức cung cấp các thông tin
nước khoáng nóng Thanh Thủy và Vườn quốc gia Xuân Sơn vào quốc gia Đền Hùng tỉnh Phú Thọ đến năm 2030; tổ chức Hội về du lịch Phú Thọ và tư vấn hỗ trợ thông tin cho du khách.
những ngày nghỉ cuối tuần và những ngày lễ lớn tương đối cao. thi Nghề Du lịch tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất; khảo sát đánh giá Các website cung cấp thông tin cần thiết như: Giới thiệu các
Doanh thu dịch vụ du lịch và ăn uống ước đạt 1.350 tỷ đồng, tiềm năng du lịch mặt nước Đầm Ao Châu – Hạ Hòa xây dựng khu điểm du lịch, thông tin về các nhà hàng khách sạn, các
đạt 59,0% KH năm, tăng 7,5% % so với cùng kỳ. Công tác xã hội sản phẩm du lịch đường thủy; triển khai chương trình hợp tác đơn vị lữ hành, các bài viết giới thiệu về nét văn hóa, thiên
hóa đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được tăng cường, tiêu phát triển du lịch với các tỉnh thành phố, đặc biệt là Hà Nội và nhiên, con người Đất Tổ; các thông tin về cơ sở lưu trú, y tế,
biểu như Khách sạn Mường Thanh Luxury, Nhà hàng Sen Vàng thành phố Hồ Chí Minh, 8 tỉnh TBMR; hoàn thiện Đề án phát triển mua sắm, hệ thống giao thông… Website chính thức hoạt
... đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động du lịch cộng đồng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, xây động từ năm 2014, tính đến nay có hàng triệu lượt truy cập,
của du lịch Phú Thọ. Hiện nay toàn tỉnh có 296 cơ sở lưu trú du dựng sản phẩm hoàn thiện và tổ chức giới thiệu tới các hãng lữ theo dõi và tìm hiểu các thông tin về du lịch Phú Thọ.
lịch (trong đó có 32 khách sạn, 264 nhà nghỉ), tăng 12% so với hành… sẽ góp phần tăng lượng khách đến với Phú Thọ. Năm 2016 UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản số
cùng kỳ. 4038/UBND-KGVX ngày 15 tháng 9 năm 2016 về việc “Tăng
Có được kết quả trên là do công tác quản lý nhà nước được tăng cường quảng bá du lịch Phú Thọ qua mạng điện tử, xây
cường, củng cố, có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu du lịch tỉnh Phú Thọ”
giữa các huyện, thành, thị và các tổ chức như Liên hiệp hội khoa với mục đích đẩy mạnh công tác quảng bá Du lịch Phú Thọ
Logo Du lịch Phú Thọ
học kỹ thuật tỉnh, Hiệp hội Du lịch đối với hoạt động du lịch. Đặc đến với khách du lịch qua hệ thống hình ảnh, nhận diện
được thiết kế nhận diện mới
biệt trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương – lễ hội Đền Hùng, dịp nghỉ thương hiệu đồng bộ, phù hợp, dễ nhận biết và tạo sự hấp
lễ 30/4, 1/5, đã duy trì được bình ổn giá dịch vụ, không có hiện dẫn đối với du khách về các dòng sản phẩm du lịch của
tượng tăng giá bán đột biến, chèn ép du khách, công tác an ninh tỉnh. Có thể nói, đây được coi là công cụ rất hữu ích đối Việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch Phú Thọ
an toàn cho du khách, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và an với công tác xúc tiến du lịch, góp phần quan trọng cho việc và quảng bá du lịch trên mạng internet được coi là một
toàn môi trường lễ hội được đảm bảo, không có hiện tượng nổi phát triển và định vị hình ảnh du lịch Phú Thọ. Bộ nhận diện trong những giải pháp tối ưu trong hoạt động quảng bá
cộm phát sinh. Công tác phát triển sản phẩm mới được quan thương hiệu gồm các nội dung như: Tên gọi, logo, màu sắc, xúc tiến du lịch trong thời kỳ hội nhập, giúp công tác tìm
tâm đầu tư nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng sức biểu tượng... Hệ thống nhận diện thương hiệu Du lịch Phú kiếm thông tin của du khách được dễ dàng, nhanh chóng,
hấp dẫn của du lịch Phú Thọ: sản phẩm du lịch ”City Tour Việt Thọ được thiết kế theo đúng chuẩn mực từ hình ảnh, kích xóa bỏ khoảng cách địa lý và giúp du khách tiếp nhận các
Trì” kết nối các điểm du lịch văn hóa tâm linh, di sản văn hóa Hát thước, màu sắc đến các nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, thông tin kịp thời, tiết kiệm thời gian và kinh phí. Công tác
Xoan, các điểm vui chơi giải trí và làng nghề tại thành phố Việt Trì được ứng dụng vào các hạng mục văn phòng, trang thông xúc tiến du lịch thông qua mạng internet và xây dựng bộ
được công bố Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – lễ hội Đền Hùng; tin điện tử, các pano quảng bá ngoài trời và trên tất cả các nhận diện thương hiệu Du lịch Phú Thọ đã giúp ngành du
sản phẩm du lịch cộng đồng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn gắn Lễ cắt băng khánh thành công trình phục hồi Miếu Lãi Lèn công cụ liên quan đến quảng bá du lịch Phú Thọ. Thông qua lịch tỉnh Phú Thọ ngày càng khẳng định được vai trò và sự
với bản sắc văn hóa dân tộc Dao – Mường đang được tập trung giai đoạn II và Công bố sản phẩm du lịch “City tour Việt Trì” hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch Phú Thọ, du khách phát triển mạnh mẽ của mình.

22 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 23
TIN TỨC, SỰ KIỆN

PHÚ THỌ ĐỔI MỚI HÌNH THỨC QUẢNG BÁ DU LỊCH
TẠI NGÀY HỘI DU LỊCH TP. HỒ CHÍ MINH
VÀ HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ
VITM HÀ NỘI NĂM 2017
Đào Anh Tuấn
TP.TTXTDL - Trung tâm TTXT Du lịch

N
hằm tăng cường hoạt động xúc tiến, giới thiệu thế của Ngành Du lịch thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị;
mạnh và những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Tham dự Hội nghị “Giới thiệu sản phẩm Du lịch Bình Định”;
Phú Thọ tới các thị trường trọng điểm, tạo cơ hội Chương trình kết nối Sài Gòn Tourist, gặp gỡ các đối tác,
Phát động cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ
cho các doanh nghiệp du lịch Phú Thọ mở rộng cơ hội hợp doanh nghiệp du lịch tại Ngày hội. Đặc biệt là Chương trình
tác kinh doanh với đối tác trong và ngoài nước, Trung tâm làm việc giữa Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và Sở VHTT&DL
Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ phối hợp với Hiệp hội du Phú Thọ, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Hiệp hội Du
lịch, các doanh nghiệp du lịch, các làng nghề truyền thống lịch của hai tỉnh với các nội dung thiết thực, cụ thể nhằm
tổ chức tham gia Ngày hội du lịch TP. Hồ Chí Minh và Hội tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm, thỏa thuận hợp
ĐẨY MẠNH QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội năm 2017.
Tỉnh Phú Thọ tham gia quảng bá du lịch tại Ngày Hội Du
tác trong công tác quản lý, phối hợp xúc tiến quảng bá du
lịch, liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch hai địa
DU LỊCH TỪ CUỘC THI lịch TP. Hồ Chí Minh và Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội phương. Đây cũng là dịp để Hiệp hội Du lịch Phú Thọ và
năm 2017 với chủ đề “Phú Thọ - Về với cội nguồn dân tộc”,
“ẢNH ĐẸP DU LỊCH PHÚ THỌ” tập trung quảng bá 02 di sản văn hóa phi vật thể của nhân
Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy liên kết, hợp tác
phát triển du lịch, trao đổi khách du lịch hai tỉnh, tạo nên
loại “Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương ” và “Hát Xoan Phú thành công trong công tác xúc tiến quảng bá Du lịch
Thọ”, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, giới thiệu Phú Thọ.
các tuor tuyến du lịch, với không gian được thiết kế đẹp Thông qua các sự kiện, nhiều doanh nghiệp du lịch của
Nguyễn Thao mắt, cuốn hút. Việc tuyên truyền, quảng bá du lịch đã tập Phú Thọ đã xây dựng các tour du lịch nội tỉnh Phú Thọ,
Trung tâm TTXT Du lịch trung hỗ trợ thông tin, trao đổi liên kết với các đối tác du tour du lịch Phú Thọ liên kết vùng Đông - Tây Bắc và xúc
BTC và các nhà tài trợ trao giải cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ lịch thông qua các ấn phẩm tờ rơi, tập gấp, đĩa DVD, tour, tiến thị trường khách phía Nam để giới thiệu trực tiếp đến
tuyến du lịch về Phú Thọ; giới thiệu các sản phẩm quà tặng du khách, qua đó đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của

T
lưu niệm, sản phẩm làng nghề đặc trưng vùng Đất Tổ tại khách tham quan và các công ty lữ hành, đã có khách du
rong những năm gần đây, nhận thấy công tác xúc điểm du lịch.
khu triển lãm đã thu hút hàng vạn du khách trong nước lịch đặt mua tour Du lịch Phú Thọ tại Hội chợ.
tiến, quảng bá du lịch cần nhiều thay đổi về nội dung Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ” đã thu hút được gần 700
và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu. Các doanh nghiệp lữ Việc tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch thông
và hình thức, sử dụng các công cụ hiện đại, tiện ích về tác phẩm ảnh dự thi của 40 tác giả trên cả nước, Ban Tổ chức
hành Phú Thọ đã chủ động chào bán các tour du lịch, tìm qua các Hội chợ du lịch lớn như Ngày hội Du lịch thành phố
công nghệ thông tin, mạng internet, thiết bị di động, vì vậy đã chấm chọn và trao giải cho 11 bức ảnh đạt chất lượng,
kiếm cơ hội hợp tác phát triển thị trường, quảng bá các sản Hồ Chí Minh và Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà
rất cần nguồn tư liệu phù hợp nhằm tuyền tải, quảng bá tiêu chuẩn theo thể lệ cuộc thi, 100 bức ảnh triển lãm. Kết
phẩm du lịch liên kết vùng tới thị trường trọng điểm là Thủ Nội đã khẳng định xu thế hợp tác phát triển du lịch của tỉnh
hình ảnh Du lịch Phú Thọ đến với du khách hữu hiệu nhất. quả cuộc thi “ Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ” được triển lãm tại
đô Hà Nội và các tỉnh miền Nam Bộ. Phú Thọ với các thành phố lớn trên cả nước trong việc xúc
Với mong muốn lựa chọn các bức ảnh đẹp, bước đầu xây Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Công viên Văn Lang trong
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Hiệp hội du lịch và tiến, quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh, thương hiệu du
dựng ngân hàng dữ liệu ảnh Du lịch Phú Thọ phục vụ công dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng hàng năm và các
các doanh nghiệp đã tham gia nhiều sự kiện xúc tiến du lịch của tỉnh. Qua đó nhận thấy hiệu quả rõ nét trong công
tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh, tạo sự sự kiện của tỉnh.
lịch trong khuôn khổ chương trình Hội chợ như: Hội nghị tác đổi mới hình thức quảng bá, xúc tiến nhằm xây dựng
hấp dẫn mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du Những bức ảnh đẹp về Du lịch Phú Thọ là tư liệu, hình ảnh
gặp gỡ cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hình ảnh Du lịch Phú Thọ là một điểm hấp dẫn trong hành
khách trong nước và quốc tế, tháng 3/2016, được sự đồng ý sử dụng trên nhiều công cụ quảng bá, phục vụ thiết thực
trong lĩnh vực du lịch; Hội nghị Chương trình hành động trình trải nghiệm của Du khách trong nước và quốc tế./.
của UBND tỉnh, sự phối hợp của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt trong công tác xúc tiến, giới thiệu thương hiệu, điểm đến,
Nam; Tạp chí Du lịch và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Sở Văn sản phẩm Du lịch Phú Thọ tại các thị trường du lịch trọng
hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch điểm trong nước và quốc tế.
Phú Thọ” lần thứ nhất. Cuộc thi phát động đến toàn thể các
nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong tỉnh và
ngoài tỉnh, là sân chơi để các nghệ sỹ nhiếp ảnh thể hiện
niềm đam mê nghệ thuật, thông qua lăng kính nghệ thuật
sáng tác nhiều tác phẩm ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ dựa trên
giá trị các di sản văn hóa và tài nguyên du lịch hấp dẫn, độc
đáo của tỉnh.
Sau một năm triển khai, nhiều đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh trên
cả nước tổ chức điền dã về Phú Thọ, ghi lại hình ảnh đẹp về
các điểm đến du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di
sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đặc biệt là di sản văn hóa
được Unesco vinh danh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
ở Phú Thọ„ “ Hát Xoan Phú Thọ„và những khoảnh khắc cuộc
sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, văn
hóa ẩm thực của người dân, hình ảnh du khách khám phá, Triển lãm Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ (Ảnh: Nguyễn Thao)
Hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch Phú Thọ tại Ngày hội Du lịch Gian hàng Du lịch Phú Thọ tại Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội
trải nghiệm, hòa mình vào cuộc sống cộng đồng tại những
thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 (Ảnh: Nguyễn Thao) thu hút đông đảo du khách tham quan
(Ảnh: Nguyễn Thao)

24 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 25
TIN TỨC, SỰ KIỆN

CÔNG BỐ SẢN PHẨM HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẦY THÔNG TIN DU LỊCH PHÚ THỌ
DU LỊCH “CITY TOUR VIỆT TRÌ” TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG
Nguyễn Thao
Trung tâm TTXT Du lịch

S
Tạ Thị Nguyệt Thu
PTP Phát triển TN Du lịch - Sở VH,TT & DL au ba năm triển khai hoạt động Quầy Thông tin Du lịch điểm đến, tour, tuyến, ẩm thực, mua sắm…; trình chiếu hình
Phú Thọ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã bước đầu đạt ảnh, clip giới thiệu về du lịch Phú Thọ; các bài Hát Xoan, ca

T
được những kết quả nhất định, góp phần quảng bá các ngợi quê hương, con người Phú Thọ đến với du khách. Qua
hành phố Du lịch Việt Nam); đại
điểm tham quan du lịch của tỉnh và cung cấp thông tin, hỗ trợ đó du khách về Đền Hùng còn được tư vấn để tham gia trải
Việt Trì là diện lãnh đạo Uỷ ban
du khách về các địa điểm du lịch, các dịch vụ, tour, tuyến du nghiệm các sản phẩm dịch vụ du lịch khác tại Phú Thọ, tham
trung tâm MTTQ tỉnh; các đồng
lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. gia vào các tour du lịch Phú Thọ; công tác tư vấn, hỗ trợ cho
chính trị, kinh tế, chí thành viên BTC Giỗ
Với mục đích cung cấp cho du khách những thông tin về du các doanh nghiệp lữ hành thuận lợi hơn trong việc sử dụng
văn hóa, giáo dục, Tổ Hùng Vương - Lễ hội
lịch Phú Thọ; giới thiệu các dịch vụ du lịch chất lượng tốt, xây dịch vụ du lịch tại tỉnh Phú Thọ.
khoa học kỹ thuật Đền Hùng năm 2017;
dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện với du khách, Với không gian mở, hiện đại cùng đội ngũ hướng dẫn viên
của tỉnh Phú Thọ các đồng chí thành
Quầy Thông tin Du lịch Phú Thọ vừa là nơi cung cấp thông chuyên nghiệp, Quầy Thông tin Du lịch Phú Thọ đã phát huy
và cũng là nơi hợp viên Ban Chỉ đạo phát
tin du lịch vừa là đầu mối phối hợp với các ngành chức năng hiệu quả quảng bá du lịch, tư vấn và hỗ trợ du khách góp
lưu của ba dòng triển du lịch tỉnh Phú
như: Cảnh sát trật tự, Y tế, Quản lý dịch vụ... tiếp nhận và giải phần tạo ấn tượng về hình ảnh đẹp du lịch Phú Thọ trong
sông lớn ở phía Thọ; các nhà khoa học,
quyết các ý kiến của du khách, giúp đỡ du khách trong các lòng du khách bốn phương.
Bắc (sông Hồng, nghiên cứu văn hóa
sông Đà, sông Lô). dân gian; lãnh đạo một tình huống khẩn cấp.
Thời Hùng Vương số sở, ban, ngành của Để phát huy hiệu quả hoạt động của Quầy Thông tin Du
dựng nước, Việt Trì tỉnh và thành phố Việt lịch Phú Thọ, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã thiết
là kinh đô của nhà Trì; lãnh đạo xã Kim kế, lắp dựng các pano hình ảnh ấn tượng, cuốn hút về các
nước Văn Lang - Đức, xã Phượng Lâu, xã điểm tham quan, cung cấp các tờ rơi, tập gấp, ấn phẩm du
nhà nước đầu tiên Kim Đức, phường Bạch lịch giới thiệu về các điểm đến du lịch (Khu di tích Đền Hùng
của dân tộc Việt Hạc và đại diện lãnh - thành phố Việt Trì; Đền Mẫu Âu Cơ - huyện Hạ Hòa; Vườn
Nam. Trải qua hàng đạo của 45 công ty lữ Quốc gia Xuân Sơn - huyện Tân Sơn; Khu du lịch Đảo Ngọc
nghìn năm lịch sử hành tại thành phố Hà Xanh, Khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Vua - huyện Thanh Thủy);
dựng nước và giữ nước, đến nay tại thành phố Việt Trì vẫn còn Nội, tỉnh Thanh Hóa và Phú Thọ. các sản phẩm du lịch; các tour, tuyến và dịch vụ du lịch Phú
lưu giữ và phát triển những giá trị văn hóa vật thể và phi vật Tại buổi lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu sản Thọ cho khách du lịch. Quầy thông tin du lịch cũng đã trực
thể gắn với thời đại Hùng Vương, đặc biệt trong đó “Hát Xoan phẩm du lịch “City tour Việt Trì” gồm 09 điểm đến và 03 tiếp tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cung cấp, cập nhật thông tin về Hoạt động quảng bá du lịch tại Quầy Thông tin Du lịch Phú Thọ
Phú Thọ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đã chương trình tham quan trong thành phố Việt Trì với thời Ảnh: Hoàng Giang
được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. gian 01 ngày:
Để tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vùng - Chương trình 1: Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Miếu Lãi Lèn TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DU LỊCH DÀNH CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN
đất Tổ, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng đề án xây dựng thành phố (thưởng thức di sản văn hóa hát Xoan Phú Thọ) - Đình Hùng VÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VÀ
Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Lô, thăm nhà cổ, làng nghề nông sản tại Hùng Lô - Bảo tàng XE ÔTÔ VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH NĂM 2017
Việt Nam và hàng năm duy trì tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hùng Vương - Trung tâm thương mại Vincom.
Khánh Hiền
hội Đền Hùng trở thành lễ hội mẫu của cả nước. - Chương trình 2: Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Bảo tàng
PTP Quản lý Du lịch - Sở VH, TT&DL
Năm 2017, thực hiện kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 04 tháng Hùng Vương - Đình Hùng Lô, thăm nhà cổ, làng nghề nông

T
01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức giỗ Tổ sản tại Hùng Lô- Đình Thét (thưởng thức di sản văn hóa hát ừ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2017, Sở Văn hóa, Thể thao Phát biểu Khai mạc khóa tập huấn, ông Nguyễn Đắc Thuỷ
Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017; ngày Xoan Phú Thọ) - Làng rau an toàn Tân Đức. và Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch dành cho Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các
28 tháng 3 năm 2017 (tức ngày 01 tháng 3 năm Đinh Dậu)tại - Chương trình 3: Quần thể di tích đền, chùa Tam Giang –Bảo người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương học viên tham gia khóa học nghiêm túc học tập để tiếp thu
Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Sở tàng Hùng Vương - Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Miếu Lãi tiện thủy nội địa và xe ôtô vận chuyển khách du lịch năm những kiến thức nghiệp vụ du lịch; trau dồi kỹ năng ứng xử,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi lễ Khánh thành Lèn - Đình Hùng Lô (thưởng thức di sản văn hóa hát Xoan 2017 cho các lái xe, thuyền viên thuộc các đơn vị kinh doanh giao tiếp và phục vụ khách du lịch một cách chuyên nghiệp.
công trình phục hồi Miếu Lãi Lèn giai đoạn II, khai mạc trưng Phú Thọ), thăm nhà cổ, làng nghề nông sản tại Hùng Lô. vận tải thủy nội địa, xe ô tô du lịch và các đơn vị lữ hành trên Qua đó, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ
bày về di sản văn hóa hát Xoan Phú Thọ và lễ công bố sản Sau buổi lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cho địa bàn tỉnh. vận chuyển khách du lịch nói riêng và nâng cao hình ảnh du
phẩm du lịch “City tour Việt Trì”. các đại biểu và đại diện lãnh đạo 45 công ty lữ hành tham gia Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi lịch Phú Thọ an toàn, thân thiện, mến khách.
Tới dự buổi lễ có các đồng chí Bùi Minh Châu - Uỷ viên BCH trải nghiệm chương trình: Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Bảo dưỡng nguồn nhân lực du lịch luôn được Sở Văn hóa, Thể Trong 5 ngày, các học viên đã được truyền đạt các nội dung:
Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; tàng Hùng Vương - Đình Hùng Lô, thăm nhà cổ, làng nghề thao và Du lịch quan tâm chỉ đạo nhằm từng bước nâng Đào tạo chuyên môn kỹ thuật đảm bảo an toàn cho hành
đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các nông sản tại Hùng Lô - Làng rau an toàn Tân Đức. cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực du lịch của tỉnh một khách trên phương tiện, văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp,
đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: đồng chí Vi Trọng Lễ Sản phẩm du lịch “City tour Việt Trì” là một trải nghiệm mới trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt nghiệp vụ phục vụ khách du lịch một cách chuyên nghiệp
- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Kế San - Phó Chủ cho khách du lịch khi về với Phú Thọ; sản phẩm là sự gắn động kinh doanh của mỗi đơn vị. Đặc biệt đối với đội ngũ lái góp phần từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển
tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền kết giữa các giá trị văn hóa và giá trị sản xuất của người dân xe, nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận chuyển khách du lịch, khách du lịch nói riêng và nâng cao hình ảnh du lịch Phú Thọ
Hùng năm 2017, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh vùng đất Tổ. đội ngũ thuyền viên phương tiện thủy nội địa – những người an toàn, thân thiện, mến khách.
Phú Thọ; đồng chí Hoàng Việt Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ xác định sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với khách du lịch trong suốt chương trình Kết thúc khóa học, các học viên được cấp Giấy chứng nhận
Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hoá - du lịch “City tour Việt Trì” là một trong những sản phẩm du du lịch, ngoài việc đào tạo chuyên môn kỹ thuật đảm bảo an hoàn thành khoá học. Đây là điều kiện bắt buộc trong thủ
Thể thao và Du lịch), Trung tâm nghiên cứu và phát huy giá lịch đặc trưng để tập trung xúc tiến quảng bá tới các hãng lữ toàn cho hành khách trên phương tiện thì văn hóa ứng xử, tục cấp biển hiệu.
trị Di sản văn hóa (Hội Di sản văn hóa Việt Nam), Vụ Văn hóa hành trong nước và quốc tế. kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ khách du lịch sẽ quyết định chất
đối ngoại và UNESCO (Bộ Ngoại giao), Vụ Lữ hành (Tổng cục lượng dịch vụ và sự hài lòng cho du khách.

26 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 27
GIỚI THIỆU TOUR, SẢN PHẨM DỊCH VỤ DU LỊCH

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & THƯƠNG MẠI TƯỜNG ÁNH
Add: 162B - Đường Minh Lang - Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ
Website: Daiduongtourism .com.vn - Email: Daiduongdulichxanh.com.vn
Tel: 0210.3844.844 - Fax: 0210.3844.251 - Mobile: 0913.389.555

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH: ĐỀN HÙNG - LÀNG CỔ HÙNG LÔ - VQG XUÂN SƠN

THỜI GIAN: 02 NGÀY/ 01 ĐÊM PHƯƠNG TIỆN: Ô TÔ.

NGÀY ĐỀN HÙNG - LÀNG CỔ HÙNG LÔ - XUÂN SƠN
1
06h00’: Xe và HDV đón đoàn tại điểm hẹn, khởi hành đi Đền Hùng.
08h00’: Đoàn đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng. HDV đưa Quý khách đi tham
ĐẢO NGỌC XANH KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ NGHỈ DƯỠNG quan, nghe thuyết minh và dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu di
tích lịch sử Đền Hùng - tri ân công đức tổ tiên, các bậc tiền nhân có công dựng
HẤP DẪN VÙNG ĐẤT TỔ nước, giữ nước, cầu mong cuộc sống bình an.
10h00’: Từ đền Giếng, đoàn lên xe đi tham quan, dâng hương tại đền thờ Quốc Du khách tham quan và dâng hương tưởng niệm
Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim. các vua Hùng tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.
11h00’: Đoàn ăn trưa tại Nhà hàng và thưởng thức các món ăn đặc sản vùng Ảnh: Quang Bằng

N
ằm cách Hà Nội 70 Km về hướng Tây Bắc, thuộc địa phận đất Tổ.
Xã La Phù, Thanh Thủy, Phú Thọ, Đảo Ngọc Xanh là một 13h00’: Đoàn đi tham quan Làng cổ Hùng Lô, thăm đình cổ Hùng Lô - quần thể
trong những khu du lịch trọng điểm của vùng đất Tổ. di tích có giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu trên vùng Đất Tổ, niên đại khoảng trên
Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh là tổ hợp các dịch vụ chất lượng 300 năm. Sau đó, đoàn xem biểu diễn và tìm hiểu về hát Xoan cổ - một loại hình
cao bao gồm: nghệ thuật dân gian đặc sắc đất Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản văn
- Hệ thống phòng hội thảo rộng với sức chứa tối đa hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
từ 40-70 chỗ, và phòng hội trường lớn với sức chứa tối đa 400 15h00’: Đoàn đi thăm làng cổ Hùng Lô với các ngôi nhà cổ có niên đại khoảng
chỗ sẽ giúp cho du khách có thể tổ chức các sự kiện từ nhỏ trên 200 năm, thăm làng nghề truyền thống với các cơ sở sản xuất kẹo lạc,
cho tới lớn. bánh chưng bánh giầy, mỳ miến, bánh đa…
- Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng: Dịch 16h00’: Xe đưa đoàn đi Vườn quốc gia Xuân Sơn.
18h00’: Đoàn đến Bản Dù - bản người Dao nằm ở trung tâm lõi rừng quốc gia Đoàn khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại
vụ tắm khoáng, Massage, bấm huyệt, phòng sục xông hơi, tắm
đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân.
thuốc bắc. Xuân Sơn, quý khách nhận phòng nghỉ (trải nghiệm Homestay - ở nhà sàn), hít
Ảnh: Nguyễn Thao
- Khách sạn Kim Cương xây dựng và trang bị theo thở không khí trong lành của núi rừng Xuân Sơn.
tiêu chuẩn 3 sao, tạo không gian nghỉ ngơi thư giãn và tiện 18h30’: Quý khách dùng bữa tối tại nhà sàn, thưởng thức đặc sản, giao lưu với
nghi. Các phòng được trang trí trang nhã, lịch sự với góc nhìn người dân tại Bản. Sau đó, có thể tham gia chương trình “Lửa trại Xuân Sơn” và
đẹp hướng ra bờ sông hoặc khu bể bơi trung tâm khách sạn. giao lưu văn hóa với người dân tộc, quý khách vừa hòa mình vào không khí ấm
- Nhà hàng Ngọc Trai với các món ăn từ hiện đại tới áp của đêm lửa trại nơi núi rừng ngút ngàn, cùng giao lưu âm nhạc, thưởng
dân dã, bao gồm cả đặc sản địa phương phong phú sẽ giúp du thức ngô khoai nướng …
khách có những trải nghiệm ẩm thực thú vị. Thực đơn phong 22h00’: Kết thúc chương trình giao lưu lửa trại.
phú, giá cả niêm yết rõ ràng sẽ làm hài lòng cả những du khách
khó tính nhất.
- Hệ thống các trò chơi với nhóm công viên nước , nhóm NGÀY KHÁM PHÁ VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN
trò chơi thư giãn, giải trí và nhóm trò chơi cảm giác mạnh tạo, 2
Con đường hoa trạng nguyên trong VQG
nhóm trò chơi thiếu nhi tạo nên những giây phút thư giãn, vui 06h30’: Đoàn ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc cá nhân để trải nghiệm, khám phá một Xuân Sơn
chơi giải trí tuyệt vời cho mọi lứa tuổi. số hang động, thác nước, rừng Xuân Sơn, bản dân tộc.
Với những điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa 07h30’: Đoàn thăm bản Lấp, bản Cỏi, hang Na, hang Thổ Thần, khám phá rừng
cùng với trí tưởng tượng vô hạn của con người, Đảo Ngọc nguyên sinh.
Xanh xứng đáng là nơi chúng ta lựa chọn cho một kỳ nghỉ cuối 11h00’: Đoàn lên xe khởi hành đi thăm khu nhà làm việc và điều hành quản
tuần thú vị. lý rừng Quốc Gia Xuân Sơn, Bảo tàng thiên nhiên vườn quốc gia Xuân Sơn.
Mọi thông tin chi tiết du khách vui lòng liên hệ: 12h00’: Đoàn ăn trưa tại Nhà hàng và thưởng thức các món ăn đặc sản của
địa phương.
KHU DU LỊCH ĐẢO NGỌC XANH Sau đó, Đoàn khởi hành về điểm hẹn ban đầu. Trên đường ghé qua Thanh
Address: TT Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ Sơn thăm cơ sở sản xuất thịt chua, cá thính Thanh Sơn. Kết thúc chương trình.
Tel : 0210.655.88.22 – 0210.655.91.91
Chia tay đoàn, hẹn gặp lại.
(Khách sạn Kim Cương) Du khách chụp ảnh lưu niệm sau khi
Tel : 0210.655.88.99 hoặc 0210.655.87.33 GIÁ TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH: 850.000Đ
nghe và thưởng thức hát xoan.
(Nhà hàng Ngọc Trai) Ảnh: Xuân Hương
(Giá tour áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên, khách đón tại điểm hẹn theo yêu cầu,
Tel : 0210.655.88.66 (Tắm Khoáng- VLTL)
giá tour đổi khi giá các dịch vụ thay đổi)
Fax: 0210.368.68.83

28 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 29
TIN TỨC, SỰ KIỆN NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI

HỘI THẢO KHOA HỌC
PHÁT TRIỂN DU LỊCH
TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020
VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Đinh Tuân
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Hà Kế San Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

N
gày 27/4/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, đạt được trong phát triển du lịch sau hơn một nhiệm kỳ triển
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối khai thực trên địa bàn tỉnh,…; đồng thời hội thảo cũng đã
hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế, những việc chưa làm
lịch tỉnh tổ chức hội thảo khoa học về phát triển du lịch tỉnh được và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, các chuyên gia, đại biểu
Phú Thọ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Dự và chỉ đã đề xuất các giải pháp trọng tâm để phát triển du lịch tỉnh
đạo hội thảo có đồng chí Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Phú Thọ, như: Giải pháp xây dựng các sản phẩm du lịch đặc
Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự hội thảo có đồng chí Nguyễn trưng; xây dựng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trở thành động
Doãn Khánh - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên lực chính, hình thành Khu du lịch quốc gia; giải pháp về chính
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, sách, về công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng du lịch then
ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND một số huyện, chốt; giải pháp về phát triển du lịch Phú Thọ trong mối liên
thành, thị trọng điểm về du lịch; đại diện một số hội thành kết vùng Tây Bắc; giải pháp về xúc tiến đầu tư, quảng bá du
viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; một lịch; công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch; giải pháp xây
số chuyên gia, nhà khoa học của Trường Đại học kinh tế quốc dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội
dân (đơn vị nghiên cứu đề tài cấp nhà nước về chính sách, nguồn dân tộc Việt Nam; phát huy vai trò của Hiệp hội du lịch,
giải pháp xây dựng mô hình liên kết phát triển bền vững du Hội lữ hành và các doanh nghiệp hoạt động du lịch; về xây
lịch vùng Tây Bắc); Viện nghiên cứu phát triển du lịch; Công ty dựng thương hiệu sản phẩm quà tặng lưu niệm; giải pháp
Cổ phần Quy hoạch Hà Nội; đại diện Tập đoàn Mường Thanh, phát triển làng nghề đặc thù phục vụ du lịch,…
Tổng công ty du lịch Sài Gòn; đại diện một số tổ chức, cá nhân Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Hà Kế Trao đổi kinh nghiệm hợp tác xúc tiến du lịch tại Sở Du Lịch TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Nguyễn Thao
thuộc Hiệp hội du lịch, Hội Lữ hành Phú Thọ và các cơ quan San nhấn mạnh: Phú Thọ có tiềm năng để phát triển du lịch.
báo chí, phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh.
Phát triển du lịch được xác định là khâu đột phá tại Nghị
Tuy nhiên, để biến những tiềm năng du lịch đó thành hiện
thực là một quá trình khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm, quyết CÔNG TÁC THÔNG TIN, XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH PHÚ THỌ
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 liệt và kiên trì. Đồng chí chỉ rõ hạn chế của du lịch Phú Thọ
chính là chưa có sản phẩm du lịch rõ nét, chưa tạo được chuỗi
THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI
và tiếp tục được xác định là khâu đột phá tại Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với sản phẩm du lịch thu hút du khách; sự hợp tác, vào cuộc của Phùng Thị Hoa Lê
nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, đặc biệt là các các doanh nghiệp trong việc phát triển du lịch chưa thực sự GĐ Trung tâm TTXT Du lịch

T
di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, thời gian qua, Phú Thọ đã mạnh mẽ; nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao còn thiếu;
thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy du lịch phát triển phát triển du lịch gắn với thu nhập của người dân còn hạn rung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch được thành lập Anh – Việt) đặc biệt là hệ thống mạng xã hội, các tin bài
và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, du lịch của chế; chưa tạo được chuỗi du lịch để thu hút khách… Chính theo Quyết định số 1179/QĐ – UBND ngày 28/5/2014 và sản phẩm du lịch được đăng tải thường xuyên, đổi mới
tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Hội bởi vậy, cần có những giải pháp, hướng đi đúng đắn để thúc của UBND tỉnh Phú Thọ và chính thức đi vào hoạt phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin, tìm kiếm dịch vụ du lịch
thảo là dịp để các trí thức, các nhà khoa học, nhà quản lý, các đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ hơn nữa. động từ 01/8/2014. Là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Văn của đông đảo du khách và doanh nghiệp trong và ngoài
tổ chức, cá nhân đang hoạt động du lịch ở trong và ngoài tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San đề nghị, Liên hiệp các Hội hóa Thể thao và Du lịch, thực hiện nhiệm vụ tham mưu nước.
tham gia đóng góp ý kiến, đánh giá đúng thực trạng về tình Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp các ý kiến tham luận tại cho Sở VHTT&DL xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, Thường xuyên liên kết quảng bá thông tin du lịch Phú Thọ
hình hoạt động du lịch, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các hội thảo, trên cơ sở đó có những đề xuất, kiến nghị mang tính chương trình công tác thông tin xúc tiến du lịch; hướng với gần 40 trang website du lịch trên cả nước, đặc biệt là
giải pháp thiết thực để phát triển du lịch với các sản phẩm du khoa học, để các cơ quan liên quan, nghiên cứu xây dựng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp và các cá nhân hoạt động các website của Tổng cục du lịch và một số địa phương có
lịch đặc thù của tỉnh. Từ đó cung cấp và giúp cho các cơ quan lộ trình thực hiện các biện pháp phát triển du lịch của tỉnh trong lĩnh vực du lịch về công tác tuyên truyền quảng bá hoạt động du lịch phát triển mạnh như Hà Nội, Tp.Hồ Chí
chức năng có thêm thông tin, luận cứ khoa học, kinh nghiệm một cách hợp lý; nghiên cứu tổ chức hội thảo riêng về xây du lịch trong nước và nước ngoài; triển khai các chương Minh, Tp. Đà Nẵng; chú trọng phối hợp chặt chẽ với gần 30
thực tiễn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch của dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh. Hiệp trình, mục tiêu, nhiệm vụ xúc tiến phát triển du lịch của cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh, trong
tỉnh trong thời gian tới. hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Du lịch tỉnh cần có tỉnh. Đồng thời tổ chức các hoạt động dịch vụ có liên quan đó tập trung đẩy mạnh thông tin đến các đơn vị truyền
Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã thảo luận, đóng sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp để phát triển du đến lĩnh vực du lịch. thông tại địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
góp một số ý kiến, trong đó đã tập trung vào các vấn đề lịch của tỉnh. Các doanh nghiệp lưu trú có cơ chế thu hút, kêu Công tác triển khai các hoạt động thông tin xúc tiến du lịch Chủ động cung cấp thông tin, gửi các chương trình tour,
như: Khẳng định vai trò, vị trí chiến lược và các đóng góp gọi các doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch về với tỉnh trên toàn tỉnh như sau: tuyến và tư vấn du lịch Phú Thọ đến với gần 5.000 doanh
của ngành du lịch đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và Phú Thọ… Tổ chức hoạt động Thông tin du lịch: nghiệp lữ hành nội địa và quốc tế và hơn 8.000 hướng dẫn
của Việt Nam, tỉnh Phú Thọ nói riêng; khẳng định tính đúng Hiện tại, hệ thống thông tin du lịch đã được tăng cường: viên du lịch trên cả nước, nhằm hỗ trợ thông tin, quảng bá
đắn, nhất quán trong quan điểm chỉ đạo, xác định khâu đột Xây dựng và vận hành 2 trang Thông tin điện tử là du lịch Phú Thọ đến trực tiếp các doanh nghiệp, cá nhân
phá về phát triển du lịch của tỉnh; đánh giá về các kết quả Dulichphutho.com.vn, Dulichtaybac.com.vn ( có song ngữ hoạt động trong lĩnh vực lữ hành du lịch.

30 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 31
NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI

Tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Phú Thọ” thu hút đông khảo sát dịch vụ tại một số khu, điểm du lịch và cơ sở dịch còn thiếu, quảng bá chưa rõ nét. du lịch, làm cơ sở đề xuất xây dựng sản phẩm du lịch đặc
đảo tác giả nhiếp ảnh trong và ngoài tỉnh tham gia, cuộc vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu đón khách du lịch, Trung tâm Việc lựa chọn xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng để đẩy trưng.
thi thu nhận gần 700 bức ảnh đẹp và lựa chọn được 111 phối hợp với HHDL tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp lữ mạnh xúc tiến còn hạn chế do chưa có quá trình nghiên - Trên cơ sở dịch vụ du lịch sẵn có, trước mắt nghiên cứu
bức treo và trao giải, bước đầu xây dựng ngân hàng dữ liệu hành 3 miền Bắc, Trung, Nam và ngoài nước đến Phú Thọ cứu, đánh giá cụ thể các tài nguyên và nhu cầu thị trường. triển khai thử nghiệm một số sản phẩm mới như: Phố du
ảnh đẹp du Phú Thọ phục vụ công tác thông tin, xúc tiến khảo sát dịch vụ, liên kết với doanh nghiệp du lịch trong Công tác xây dựng tour du lịch còn gặp nhiều khó khăn: lịch tối thứ bảy tại Việt Trì (gồm ẩm thực đường phố, diễn
du lịch của tỉnh. tỉnh để xây dựng các tour du lịch. Trung tâm tư vấn, hỗ trợ Các chương trình xúc tiến du lịch triển khai với quy mô xướng dân gian, mua sắm lưu niệm…), Sản phẩm “Hát
Tổ chức hoạt động Quầy Thông tin, tư vấn, hỗ trợ du khách các doanh nghiệp lữ hành và du khách tham quan tỉnh Phú còn nhỏ; Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp phối hợp Xoan làng cổ”, chợ quê cuối tuần (Thanh Thủy)
tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong dịp mùa xuân và lễ Thọ theo các chương trình tour du lịch tham quan Đền xúc tiến quảng bá còn chưa thường xuyên; các điểm tham - Vận động sự vào cuộc mạnh mẽ và chủ động của doanh
hội Đền Hùng hàng năm. Hùng – tp Việt Trì- Hạ Hòa – Thanh Thủy – Tân Sơn – Yên Lập quan du lịch trên địa bàn tỉnh phục vụ kết nối tour du lịch nghiệp dịch vụ du lịch trong tỉnh, tổ chức chương trình kết
Phục vụ đồng bào và du khách tiếp cận thông tin dịch vụ – Phù Ninh, trong đó đặc biệt là các điểm du lịch mới đưa còn chưa rõ nét, về chuyên môn và kỹ năng phục vụ du lịch nối lữ hành, liên kết trực tiếp với các doanh nghiệp, trao đổi
du lịch Phú Thọ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền vào khai thác như: Miếu Lãi Lèn, đình Hùng Lô, đền Tam của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; địa bàn thành phố Việt Trì về giá dịch vụ ưu đãi của doanh nghiệp đối với các đơn vị
Hùng qua việc tổ chức Khu trưng bày, quảng bá du lịch, Giang, nhạc đường Bá Phổ, làng nón Gia Thanh... Các tour và huyện Thanh Thủy còn thiếu điểm tham quan, vui chơi đưa các tour du lịch về tỉnh Phú Thọ.
diễn xướng dân gian và triển lãm Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ du lịch mới đưa vào khai thác đã được thị trường khách du giải trí công cộng hấp dẫn; công tác phối hợp xúc tiến của Thứ ba: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch.
tại Trung tâm Lễ hội Đền Hùng; Phối hợp với các doanh lịch đón nhận, là tiền đề để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, các huyện có trọng điểm du lịch còn hạn chế do thiếu cán - Tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch do TCDL, Sở DL
nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh, một số làng nghề, cơ thành lập điểm tham quan du lịch, hoàn thiện sản phẩm bộ chuyên môn; đội ngũ người làm thuyết minh, hướng Hà Nội, tp HCM tổ chức trong và ngoài nước nhằm liên
sở sản xuất trưng bày và giới thiệu sản phẩm địa phương, du lịch đặc trưng của tỉnh. dẫn du lịch của tỉnh còn rất thiếu; kết quảng bá trong chuỗi các tour du lịch gắn với các địa
nhằm tạo điều kiện cho du khách tiếp cận với các sản Xúc tiến đón khách du lịch quốc tế trải nghiệm tour du lịch Sản phẩm lưu niệm du lịch Phú Thọ, sản phẩm làng nghề phương có du lịch phát triển.
phẩm, dịch vụ du lịch Phú Thọ, mang lại nguồn thu cho đường sông đến Phú Thọ tham quan Đình đền Tam Giang - và sản vật đặc trưng của tỉnh chưa được quan tâm thiết kế, - Tổ chức một số chương trình kích cầu, quảng bá du lịch
doanh nghiệp và cơ sở sản xuất từ nguồn khách du lịch. làng cổ Hùng Lô (Việt Trì) - Làng nón Gia Thanh (Phù Ninh), sản xuất phục vụ du lịch; chưa có điểm trưng bày, giới thiệu nội tỉnh như: Lễ đón khách, công bố tour, công bố điểm
Xây dựng các ấn phẩm du lịch phục vụ công tác thông tin, bước đầu hình thành sản phẩm du lịch tỉnh Phú Thọ hấp ấn tượng, quy mô tại các khu du lịch như: TP.Việt Trì, Khu du lịch, cuộc thi tài năng chế biến món ăn, cuộc thi Người
xúc tiến du lịch của tỉnh: Tài liệu du lịch là công cụ quảng bá dẫn khách quốc tế, sau hơn hai năm đã đón trên 100 đoàn DTLS Đền Hùng, Khu DT Đền Mẫu Âu Cơ Hạ Hòa, Thanh đẹp Đất Tổ…
thông tin quan trọng tại các sự kiện, Hội thảo du lịch, trong với trên 1.500 lượt khách. Thủy, VQG Xuân Sơn... - Tổ chức “Ngày hội Du lịch – làng nghề Đất Tổ” trong dịp
hơn 2 năm Trung tâm đã xây dựng phát hành Bản tin du Xúc tiến quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm lưu niệm Một số kiến nghị, đề xuất và phương hướng triển khai: Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng hàng năm tại không
lịch, sổ tay thuyết minh – hướng dẫn du lịch, tờ rơi về tour du lịch: Qua điều tra nhu cầu của du khách, trong một Thứ nhất: Nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng cường gian Trung tâm Lễ hội, Khu DTLS Đền Hùng, nhằm thu hút
tuyến du lịch, sổ ảnh đẹp du lịch… chuyến tham quan du lịch, du khách mong muốn được các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh, các khu điểm du lịch
quảng bá quảng bá thông tin du lịch trên nhiều phương
Biên tập và xuất bản “ Sổ tay Thuyết minh, hướng dẫn Du khám phá, trải nghiệm dịch vụ , tìm hiểu văn hóa, cuộc của tỉnh, HHDL, các nhà hàng khách sạn, các làng nghề và
tiện.
lịch Phú Thọ” nhằm cung cấp thông tin, tư liệu cho đội ngũ sống cộng đồng dân cư địa phương, thưởng thức ẩm thực làng có nghề ( chưa được công nhận), làng trồng cấy nông
- Lắp dựng hệ thống bảng biển chỉ dẫn, quảng bá khu du
thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch nội tỉnh, thu hút và mua sắm các sản phẩm lưu niệm, sản vật đặc trưng của sản đặc trưng có thể phục vụ khách du lịch tham gia.
lịch trên địa bàn tỉnh.
đội ngũ hướng dẫn viên ngoại tỉnh quan tâm đến du lịch vùng miền…Tỉnh Phú Thọ hàng năm đón trung bình 7-8 Thứ tư: Chú trọng quảng bá hệ thống sản phẩm làng
- Bổ sung đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thông tin,
Phú Thọ. triệu lượt du khách, bên cạnh việc xúc tiến tour – tuyến du
xúc tiến du lịch; nghề, sản phẩm lưu niệm và nông sản đặc trưng của tỉnh.
Tăng cường quảng bá Du lịch Phú Thọ qua mạng điện tử và lịch, Trung tâm quan tâm quảng bá nhiều sản phẩm làng
- Mở lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quảng bá thông - Tổ chức khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề,
và định vị thương hiệu du lịch, Trung tâm đã xây dựng bộ nghề, sản vật địa phương nhằm kích cầu tiêu thụ, tăng mức
tin, xúc tiến du lịch cho cán bộ các khu, điểm du lịch; sản phẩm lưu niệm và nông sản đặc trưng tại các khu du
nhận diện thương hiệu Du lịch Phú Thọ sử dụng trên nhiều chi tiêu của du khách đã đến Phú Thọ, kích thích người sản
phòng VHTT và TTVTHHDL các huyện thị, thành; nhân viên lịch của tỉnh giúp cho các cơ sở sản xuất, các làng nghề trực
chất liệu nhằm giúp định vị hình ảnh, tạo ấn tượng, dễ tiếp xuất, có thêm thu nhập từ việc bán sản phẩm cho khách
marketing của doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. tiếp giới thiệu sản phẩm phục vụ khách du lịch.
cận, dễ nhận biết về du lịch Phú Thọ đối với du khách và du lịch. Một số sản phẩm quảng bá thành công, có thương
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức - Tổ chức cuộc thi “Thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm Du
doanh nghiệp; Nâng cấp, đổi mới giao diện, tính năng hiện hiệu trên thị trường du lịch như: Bánh làng Dòng, thịt chua
cộng đồng về phục vụ du lịch; bồi dưỡng cán bộ chủ động lịch Phú Thọ” dành cho đối tượng là các làng nghề truyền
đại trang web Du lịch Phú Thọ, giúp đẩy mạnh hiệu ứng Thanh Sơn, Rượu Đồng Tiến, chè xanh, nón lá, mì gạo Hùng
trong công tác xúc tiến điểm đến, đón khách tham quan thống, cơ sở sản xuất sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, các
quảng bá du lịch. Lô…bên cạnh đó phối hợp với khoa Du lịch trường Đại học
các điểm du lịch như: Hùng Lô, miếu Lãi Lèn, làng rau Tân doanh nghiệp có sử dụng nguyên liệu hoặc tổ chức sản
Triển khai hoạt động Xúc tiến du lịch: Hùng Vương quảng bá rộng rãi hệ thống sản phẩm lưu
Đức, đình đền Tam Giang, đền Tiên, đình Đào Xá, du lịch xuất tại tỉnh Phú Thọ hoặc sản xuất sản phẩm lưu niệm
Tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch trên cả nước: Hội chợ niệm du lịch của Đề tài nghiên cứu KH và đã được du khách
VQG Xuân Sơn… mang nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Phú Thọ. Cuộc thi
du lịch là nơi các doanh nghiệp lữ hành bán tour du lịch, trong và ngoài nước đón nhận.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bổ sung về số lượng và nâng nhằm mục đích khuyến khích các thành phần kinh tế tham
các địa phương quảng bá hình ảnh và bán dịch vụ du lịch, Đẩy mạnh liên kết du lịch: Liên kết, học tập các địa phương
cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thuyết minh, gia sản xuất sản phẩm phục vụ du lịch, kích cầu tiêu thụ,
du khách đến mua tour du lịch và có cả các doanh nghiệp có hoạt động xúc tiến du lịch phát triển như: Hà Nội,
hướng dẫn du lịch nội tỉnh, tổ chức thường niên cuộc thi tạo việc làm cho lao động nông nhàn các địa phương.
lữ hành trong và ngoài nước đến mua – bán tour du lịch TP.HCM, Lào Cai, Đà Nẵng…; liên kết chặt chẽ với HHDL
“Thuyết minh viên, hướng dẫn viên Du lịch Phú Thọ” nhằm Kết luận:
khác vùng. Trung tâm TTXT Du lịch đã tích cực phối hợp trong tỉnh, các Hội trực thuộc đặc biệt là các doanh nghiệp
tạo phong trào và khuyến khích người làm công tác thuyết Công tác thông tin, xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh Phú
với HHDL tỉnh tham gia quảng bá, chào bán dịch vụ du lịch lữ hành, dịch vụ nhà hàng, khách sạn và khu điểm du lịch
minh, hướng dẫn du lịch nội tỉnh. Thọ đã và đang triển khai các nội dung theo hướng dẫn của
tại các Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội, TP. HCM, Hội nghị trong tỉnh; thường xuyên trao đổi thông tin, liên kết quảng
- Triển khai các chương trình phối hợp với các cơ quan Chương trình xúc tiến Du lịch Quốc gia và định hướng, chỉ
xúc tiến Du lịch tại nước ngoài và một số Hội chợ du lịch bá với đơn vị chuyên môn du lịch tp Việt Trì, Thanh Thủy,
truyền thông trong và ngoài tỉnh, nhất là Đài PTTH tỉnh và đạo của tỉnh, của ngành, quá trình thực hiện sau ba năm
trong vùng Đông – Tây bắc, quảng bá nét đẹp văn hóa, du VQG Xuân Sơn...nhằm đẩy mạnh và hỗ trợ chuyên môn
Đài PTTH Việt Nam, đẩy mạnh quảng bá du lịch hai trang đã nhận thức rõ một số công việc cần triển khai, song cũng
lịch Phú Thọ, kích thích nhu cầu du lịch của người dân các xúc tiến du lịch các địa phương; liên kết với các Hội ngành
thông tin điện tử, phát hành Bản tin du lịch, xây dựng các bộc lộ nhiều hạn chế. Với tâm huyết và trách nhiệm của cán
địa phương. nghề, câu lạc bộ du lịch lữ hành trên cả nước, tham gia các
bộ phim, video clip, tài liệu du lịch hấp dẫn phục vụ quảng bộ làm công tác xúc tiến du lịch, chúng tôi rất mong được
Phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư của tỉnh, tham gia sự kiện kết nối du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp
bá thông tin du lịch. lãnh đạo tỉnh và các ngành quan tâm, phối hợp và tạo mọi
các Hội nghị xúc tiến đầu tư, giới thiệu các tài nguyên và dự lữ hành, dịch vụ du lịch của tỉnh trao đổi, học tập kinh
Thứ hai: Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, điều kiện đẩy mạnh hoạt động thông tin, xúc tiến du lịch
án mời gọi đầu tư du lịch Phú Thọ. nghiệm, kết nối dịch vụ với các doanh nghiệp du lịch lớn,
xúc tiến kết nối tour du lịch nội tỉnh và liên tỉnh. từ cấp tỉnh đến cấp huyện và các điểm du lịch, nhằm cung
Đẩy mạnh xúc tiến các điểm tham quan, tour – tuyến du chuyên nghiệp trên cả nước.
- Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng: Tổ chức nghiên cứu cấp thông tin, phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách quan
lịch: Để xây dựng tour du lịch, doanh nghiệp lữ hành cần Một số tồn tại, hạn chế: khảo sát thực tế, đánh giá về sức hấp dẫn của tài nguyên và tâm Du lịch Phú Thọ.
nối các khu, điểm tham quan trong lịch trình, qua quá trình Hệ thống các bảng biển chỉ dẫn, giới thiệu du lịch của tỉnh nhu cầu của doanh nghiệp, du khách về một số sản phẩm
P.T.H.L

32 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 33
NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI

KHAI THÁC GIÁ TRỊ CÂY BƯỞI
ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ

Đặc sản bưởi Đoan Hùng, nhìn nhận trên phương diện du đưa vào phục vụ khách du lịch sẽ trở thành điểm tham
CÓ THỂ NÓI, ĐÂY LÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG, TRẢI NGHIỆM lịch có rất nhiều giá trị có khả năng khai thác hình thành quan du lịch lý tưởng trên tuyến du lịch liên tỉnh Hà Nội -
ĐẦY HẤP DẪN TRONG MỘT SẢN PHẨM DU LỊCH ĐỘC ĐÁO các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Các hoạt động gắn với vườn Phú Thọ - Tuyên Quang - Hà Giang; Phú Thọ - Yên Bái - Lào
MÀ DU LỊCH PHÚ THỌ HOÀN TOÀN CÓ THỂ KHAI THÁC VÀ bưởi sẽ tạo cho du khách sự trải nghiệm thú vị và khác lạ. Cai…
Đến Đoan Hùng vào mùa xuân, du khách sẽ được đắm mình Du lịch trải nghiệm vườn bưởi Đoan Hùng sẽ là một hướng
THỰC HIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN THÀNH MỘT SẢN PHẨM
trong một vùng bao la màu trắng tinh khôi và hương thơm phát triển mới, làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng
DU LỊCH ĐẶC TRƯNG CỦA TỈNH. ngào ngạt và nồng nàn của hoa bưởi. Bên vườn hoa bưởi của tỉnh và tăng tính cạnh tranh cho du lịch Phú Thọ, góp
ngát hương, du khách được thưởng thức một bát bánh trôi phần thúc đẩy phát triển du lịch trở thành một trong bốn
Dương Nhị Hà ướp hương hoa bưởi hay một bát chè bưởi thì sẽ lưu luyến khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh
TP phát triển tài nguyên Du lịch – Sở VH, TT & DL không muốn rời xa nơi này. thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII

N
Với những ưu thế, tiềm năng về cây bưởi Đoan Hùng, Sở đề ra.
ói đến Đoan Hùng, người ta thường nghĩ đến những Luân có dạng lá nhỏ, quả nhỏ có hình cầu dẹt hoặc dạng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành khảo sát, nghiên
đồi cọ, những đồi chè… và đặc biệt là một loại trái cây hình lá to, quả to, tròn đều. Khi chín có màu vàng rơm, màu cứu xây dựng nơi đây trở thành một điểm tham quan du
đặc biệt: Bưởi Đoan Hùng. Trong những năm kháng thịt quả trắng, trục quả đặc, dễ tách múi, tép mềm mọng lịch với các hoạt động du lịch trải nghiệm vườn bưởi đặc
chiến chống thực dân Pháp mà tiêu biểu là chiến thắng nước có màu trắng xanh, ngọt đậm, vị thơm. trưng, hấp dẫn. Du khách có thể tham quan các vườn bưởi,
sông Lô năm 1947 diễn ra trên dọc tuyến sông Lô Đoan Bưởi Sửu Chí Đám phát triển phù hợp trên đất phù sa sông tìm hiểu quá trình trồng, chăm sóc, thụ phấn cho hoa bưởi
Hùng- Tuyên Quang, khi ấy để chặn đường tiến quân của Lô, sông Chảy. Giống bưởi này được nhân dân xã Chí Đám và thu hoạch quả bưởi. Du khách có cơ hội được tiếp xúc
kẻ thù, người dân hai bên bờ sông Lô của Đoan Hùng đã nhân ra từ cây bưởi ngon của nhà lão nông có tên là Sửu trực tiếp và được chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức từ chính
hợp sức cùng với bộ đội chủ lực cản bước tiến của thực dân cách đây trên 200 năm. Từ đó tên ông được đặt cho giống những người dân trồng bưởi để hiểu hơn về giá trị của cây
trên sông. Người dân đã dùng hàng ngàn trái bưởi trồng hai bưởi. Bưởi Sửu sau 5 năm trồng cho quả có chất lượng tốt, bưởi cũng như bản sắc văn hóa của vùng đất này. Từ nguyên
bên bãi bồi ven sông thả xuống dòng sông Lô theo từng cây 15 tuổi có năng suất từ 100 - 150 quả, bảo quản sau 5 - 6 liệu hoa bưởi, cũng có thể chế biền thành các sản phẩm lưu
hàng. Nhìn từ xa, tàu Pháp ngỡ những hàng quả bưởi trôi tháng quả giữ được chất lượng tốt. niệm phục vụ khách du lịch như: tinh dầu hoa bưởi, mứt
trên sông là những ngư lôi của quân ta nên chúng khiếp sợ Từ tháng 2/2006, hai giống bưởi Sửu Chí đám và bưởi Bằng bưởi, chè ướp hương hoa bưởi…
và rút lui nhanh chóng. Câu chuyện bưởi tham gia vào trận Luân đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ Đến với Đoan Hùng, ngoài hoạt động du lịch trải nghiệm
chiến sông Lô đến nay vẫn được các bậc cao niên trong làng cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi quả vườn bưởi, du khách sẽ được tham quan những đồi chè
kể lại cho con cháu nghe. Đoan Hùng và từ đó hai sản phẩm bưởi Sửu và bưởi Bằng xanh ngút ngàn nối tiếp nhau trải dài miên man. Tại đây du
Bưởi Đoan Hùng là loại cây trồng lâu năm, có quả hình cầu Luân là tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo hộ vô thời hạn khách sẽ được tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại các vườn
dẹt, quả chưa đầy 1 kg, chín màu vàng sáng, vỏ hơi héo, cùi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Sở Khoa học & Công nghệ Phú chè; tham quan quy trình hái, sản xuất, đóng gói chè ở quy
mỏng, múi ráo, tôm mọng nước, màu trắng ngà, đặc trưng Thọ cũng đã đăng ký tem nhãn và lô gô với Cục Sở hữu trí mô nhà máy hay hộ gia đình. Bên cạnh đó, du khách sẽ được
bởi hương vị thơm, ngon, ngọt, mát. Giống bưởi đặc sản này tuệ để được sử dụng độc quyền kinh doanh trên thị trường tham quan tượng đài chiến thắng sông Lô và được nghe kể
còn quý ở chỗ, có thể bảo quản được vài tháng đến nửa cho sản phẩm bưởi Đoan Hùng. Như thế, giống bưởi đặc về trận chiến đấu ác liệt giữa quân và dân ta với thực dân
năm, khi bổ ra, ăn vẫn ngọt, ngon như thường. Theo thống sản đã khoác trên mình “tấm áo” mới của thương hiệu “Bưởi Pháp lập nên chiến thắng sông Lô lịch sử của dân tộc. Có
kê, toàn huyện Đoan Hùng có tới 16 giống bưởi khác nhau, Đoan Hùng - Hương vị đất Tổ”. Hiện nay, toàn huyện Đoan thể nói, đây là những hoạt động, trải nghiệm đầy hấp dẫn
giống bưởi nào cũng ngon, cũng ngọt; trong đó đặc biệt là Hùng có trên 3.000 hộ trồng bưởi với tổng diện tích 1.450ha. trong một sản phẩm du lịch độc đáo mà du lịch Phú Thọ
hai giống bưởi Sửu và bưởi Bằng Luân từ lâu đã được nhiều Năm 2014, sản lượng bưởi của toàn huyện dự kiến đạt 8.000 hoàn toàn có thể khai thác và thực hiện để phát triển thành
người biết đến. tấn và giá trị hàng hóa ước đạt 120 tỷ đồng. Những năm một sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Sản phẩm này sẽ
Bưởi Bằng Luân có cách đây 200 đến 300 năm là giống có gần đây, cây bưởi Đoan Hùng đã được quan tâm phát triển hứa hẹn mà lại nhiều giá trị về tinh thần và những nét văn
nhiều nhất ở Đoan Hùng, trồng nhiều nhất là ở xã Bằng và được coi là một trong các cây thế mạnh trong phát triển hóa độc đáo vùng đất Tổ. Khi điểm du lịch Đoan Hùng được
Luân và Quế Lâm có chất lượng ngon đồng đều. Bưởi Bằng kinh tế, cây xoá đói giảm nghèo của người dân Đoan Hùng.

34 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 35
NGHIÊN CỨU VÀ TRAO ĐỔI

ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT VÀ QUẢNG BÁ
SẢN PHẨM LƯU NIỆM MANG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA
HÙNG VƯƠNG ĐỂ PHÁT TRIỀN DU LỊCH
GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN
Đặng Đình Thuận XÚC TIẾN DU LỊCH PHÚ THỌ
PCT Hội Văn học Dân gian tỉnh Phú Thọ

Đ
ể tìm ra giải pháp phát triển, quảng bá sản phẩm phỏng hoặc tường thuật lại sẽ được nhân lên gấp bội, kích
lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương thích sự hứng khởi của khách du lịch, khiến họ thích thú và

T
nhằm giới thiệu, bán và được khách hàng chấp say mê hơn khi tham gia trực tiếp vào quá trình trải nghiệm rung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
nhận mua, cần phải tuân thủ theo một quy trình nhất định. cũng như sáng tạo sản phẩm du lịch văn hóa. Đây là những Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của
Đó là công tác nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu các công cụ vô cùng hữu ích trong việc tuyên truyền quảng bá Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng
đối tượng khách hàng, tâm lý khách hàng; phân tích đối thủ sức hấp dẫn của sản phẩm, cũng như quản lý và bảo tồn sản tham mưu, giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức
cạnh tranh, điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội, thách thức; định vị phẩm du lịch văn hóa, đang cần được ngành du lịch Phú thực hiện kế hoạch, chương trình công tác thông tin xúc tiến du lịch; hướng dẫn,
phân loại thị trường, xây dựng sản phẩm; truyền thông, bán Thọ áp dụng. Nhìn ra một số nước lân cận trong khu vực hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch
sản phẩm và chăm sóc khách hàng. Theo đó, sản phẩm phải như Trung Quốc, Hong Kong, Macao, Singapore, Thái Lan, về công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài; triển khai
luôn được đặt ở vị trí trọng tâm và các yếu tố bổ trợ trong Malaysia... rất thành công trong việc phát triển loại hình du các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ xúc tiến phát triển du lịch của tỉnh. Đồng thời
chu trình khép kín trên phải gắn kết chặt chẽ với nhau và lịch văn hóa gắn với hoạt động sáng tạo, đã quan tâm dành tổ chức các hoạt động có liên quan đến lĩnh vữ du lịch.
cùng hướng về mục tiêu tiêu thụ sản phẩm du lịch. Có như nhiều đầu tư về tài chính cũng như công nghệ hiện đại, ứng
vậy, mới có thể xây dựng được sản phẩm du lịch đảm bảo dụng đồng bộ 3 phương thức trên trong việc xây dựng và
chất lượng, độc đáo, hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu và thị quảng bá hình ảnh điểm đến thông qua các sản phẩm du
hiếu của từng đối tượng khách hàng. Tương tự như vậy, quá lịch văn hóa như các làng nghề truyền thống, các bảo tàng
trình vận động của sản phẩm du lịch văn hóa cũng không văn hóa, lịch sử, ẩm thực… Đây là những sản phẩm du lịch
nằm ngoài nguyên lý trên. có tính nghệ thuật sáng tạo cao và sức thu hút rất lớn đối
1. Nhiệm vụ, quyền hạn chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động thông tin và xúc
Tuy nhiên, trên thực tế, xuất phát từ đặc điểm, bản chất cốt với du khách.
tiến du lịch;
lõi của sản phẩm du lịch mà chúng ta đang bàn đến đó là Sản xuất và quảng bá sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng - Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thông tin du lịch
- Quản lý biên chế, lao động, thực hiện chế độ chính sách
sản phẩm mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương có sự khác văn hóa Hùng Vương là một khâu rất quan trọng trong việc và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;
đối với người lao động; Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang
biệt hẳn so với các sản phẩm du lịch thông thường khác (vật xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch mang đặc trưng - Là đầu mối thu thập thông tin và cung cấp các thông tin
thiết bị được giao theo quy định của pháp luật.
thể, phi vật thể hoặc cả hai trong một sản phẩm), do vậy văn hóa của vùng quê Đất Tổ. Hy vọng trong một thời gian về hoạt động du lịch cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và
ngoài việc phải tuân thủ theo đúng quy trình làm sản phẩm không xa, các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa động du lịch; kết nối với các doanh nghiệp du lịch trong và
Du lịch giao theo quy định của pháp luật.
như mô tả trên, chúng đòi hỏi cần phải lồng ghép thêm Hùng Vương sẽ trở thành các sản phẩm du lịch mang đặc ngoài tỉnh thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh, dịch vụ
những yếu tố sáng tạo, để từ đó hình thành được sản phẩm trưng của miền quê Đất Tổ thu hút đông đảo du khách thập lữ hành du lịch;
với hàm lượng sáng tạo cao, góp phần tạo nét khác biệt, độc phương về tham quan, du lịch với mục tiêu để lại nhiều ấn - Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền, 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
đáo, hấp dẫn du khách. tượng tốt đẹp trong lòng du khách mỗi khi hành hương về quảng bá về du lịch Phú Thọ;
* Lãnh đạo Trung tâm:
Trên thực tế có nhiều giải pháp khác nhau để thúc đẩy việc thăm viếng Đền Hùng góp phần giáo dục truyền thống đạo - Xây dựng, quản lý hoạt động trang thông tin điện tử về du
Bà: Phùng Thị Hoa Lê - Giám đốc.
gắn tính sáng tạo với hoạt động xây dựng, phát triển và lý văn hóa Hùng Vương và thời đại Hùng Vương dựng nước, lịch Phú Thọ; cung cấp thông tin về du lịch Phú Thọ trên các
Điện thoại: 0961.037.888
quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa Hùng Vương. Chúng tôi thiết thực đưa ngành du lịch của tỉnh Phú Thọ thành một trang thông tin điện tử khác;
Ông: Nguyễn Đức Hòa - Phó Giám đốc.
xin đề xuất có 3 cách thức chủ yếu, mang lại hiệu ứng tuyên ngành kinh tế đột phá của tỉnh và ngành kinh tế mũi nhọn - Xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện các hoạt
Điện thoại: 0982.442.220
truyền phát triển quảng bá cao, có thể tạo cho du khách của đất nước. động xúc tiến du lịch, xúc tiến đầu tư du lịch và tổ chức thực
nhiều ấn tượng và cảm nhận sâu sắc hơn đối với loại hình hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;
* Phòng Hành chính - Tổng hợp:
sản phẩm này, đó là: - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên
Điện thoại: 0210.3856.668
1- Tái hiện (sản xuất, gia công) sản phẩm mang đặc cứu chiến lược thị trường du lịch; Tư vấn hỗ trợ các doanh
trưng văn hóa Hùng Vương. Trình diễn các công đoạn gia công nghiệp du lịch định hướng thị trường để xây dựng và phát
* Phòng Thông tin và Xúc tiến du lịch:
sản xuất sản phẩm du lịch cho khách du lịch được chứng kiến triển sản phẩm du lịch, kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch,
Điện thoại: 0210.3856.888
và được tham gia trải nghiệm làm ra sản phẩm, tạo hứng thú lữ hành trên địa bàn tỉnh;
Ông: Đào Anh Tuấn - Trưởng phòng.
trước khi mua sản phẩm. - Phối hợp tìm kiếm, khai thác thị trường, tổ chức các loại
Điện thoại: 0934.415.015
2- Mô phỏng (miêu tả) sản phẩm du lịch mang đặc hình kinh doanh dịch vụ tại các điểm du lịch. Khảo sát các
trưng văn hóa Hùng Vương. Thuyết minh các sản phẩm mang tour, tuyến, điểm du lịch, xây dựng biên tập và tổ chức
* Phòng Dịch vụ:
đặc trưng văn hóa Hùng Vương trên các phương tiện thông tin thuyết minh, hướng dẫn tại các điểm du lịch, khu du lịch
Điện thoại: 0210.3852.888
đại chúng. phục vụ các đoàn khách du lịch. Xây dựng, quảng cáo và
Bà: Lê Thị Xuân Hương - Phó Trưởng phòng.
3 - Liên kết, mở các điểm cung cấp và bán sản phẩm phối hợp tổ chức các chương trình du lịch phục vụ khách
Điện thoại: 0915.969.944
du lịch mang đặc trưng văn hóa Hùng Vương tại các địa điểm du lịch;
du lịch. - Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp,
Cả 3 hình thức trên với tên gọi khác nhau, nhưng cá nhân tham gia tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, xúc
chúng đều có chung bản chất là cùng hướng tới mục tiêu tiến đầu tư du lịch theo quy định hiện hành; tổ chức các hoạt
nhằm tạo ra nhiều điểm nhấn về sản phẩm du lịch, thông động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực du lịch;
qua các hình tượng, mô hình, câu chuyện, truyền thuyết lịch - Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động
sử về thời kỳ Hùng Vương dựng nước để làm sản phẩm du du lịch; tổ chức và phối hợp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng
Du khách tìm hiểu các sản phẩm lưu niệm
lịch đặc trưng của du lịch Phú Thọ. Theo cách này, những giá được trưng bày tại Lễ hội Đền Hùng năm 2017
trị đích thực của sản phẩm du lịch văn hóa được tái hiện, mô

36 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 37
GIỚI THIỆU TOUR, SẢN PHẨM DỊCH VỤ DU LỊCH

HOMESTAY TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN
PYS TRAVEL – CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ
TRUYỀN THÔNG

V
ườn Quốc Gia Xuân Sơn cách thủ đô Hà Nội
120km, cách thành phố Việt Trì 80km về phía
Tây, là một trong những điểm du lịch sinh thái
cộng đồng hấp dẫn tại Phú Thọ. TOUR DU LỊCH: HÀ NỘI - VQG XUÂN SƠN - TÀ XÙA - HÀ NỘI
Với du khách yêu thiên nhiên, yêu thích sự khám phá,
trải nghiệm, khi về với Vườn Quốc Gia Xuân Sơn sẽ Thời gian: 2 ngày 1 đêm Phương tiện: Ô tô
được hòa mình vào vẻ đẹp hoang sơ của các hang
động, thác nước, cảnh quan thiên nhiên của rừng NGÀY HÀ NỘI – VQG XUÂN SƠN - PHÙ YÊN – BẮC YÊN (ăn trưa, tối)
nguyên sinh trên núi đá vôi với hệ động, thực vật đa 1
dạng, tận hưởng bầu không khí trong lành và mát mẻ,
cùng trải nghiệm cuộc sống thường ngày của cư dân 06h00: Xe và Hướng dẫn viên đón Quý khách tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.
bản địa các dân tộc Dao, Mường, thưởng thức các tiết
06h30: Xe đón đoàn đến thăm vườn quốc gia Xuân Sơn. Đoàn ăn sáng ở nhà
mục văn nghệ dân gian truyền thống, các đêm đốt lửa
hàng trên đường đi.
trại, thư giãn ngâm chân, ngâm mình trong bồn tắm
10h00: Đoàn đến VQG Xuân Sơn, tham quan thắng cảnh vùng lõi Vườn quốc
thuốc lá của người Dao và thưởng thức ẩm thực núi
gia và trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của người dân tộc Mường, Dao
rừng như: gà đồi, gà nhiều cựa, lợn lửng, cá suối, dê
nơi đây. Thăm bản Lấp, bản Cỏi, hang Na, hang Thổ Thần, với thắng cảnh núi
các món, chuột đồng, vịt lam, cua đá, xôi ngũ sắc, cơm
non hùng vĩ, thác nước, bản làng tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình nơi núi
lam, rau sắng, rêu đá, rau dớn, rau bò khai, rau xôi... Du khách chụp hình lưu niệm tại đồi chè Tân Sơn
rừng sẽ mang đến cho quý khách một trải nghiệm thú vị.
Những món ăn được chế biến theo truyền thống của
Buổi trưa: Đoàn quay về Bản Dù ăn trưa, thưởng thức các món ăn đặc sản dân
người dẫn bản địa sẽ đem đến những cảm giác khác
tộc (gà nhiều cựa, lợn cắp nách, vịt suối, xôi ngũ sắc, rau sắng...).
lạ cho mỗi du khách.
14h30: Đoàn xuất phát đi Thị trấn Bắc Yên.
Sau một ngày khám phá thiên nhiên kỳ thú tại Vườn
quốc gia Xuân Sơn, du khách có thể tận hưởng một Buổi tối: Đoàn đến thị trấn Bắc Yên nhận phòng, dừng bữa tối tại nhà hàng tại
đêm nghỉ ngơi thư giãn tại các homestay được thiết kế thị trấn Bắc Yên.
độc đáo, mang đậm kiến trúc truyền thống của đồng Nghỉ đêm tại nhà nghỉ nơi đây, chuẩn bị sức khỏe cho cuộc săn mây sáng mai
bào dân tộc tại điểm du lịch cộng đồng Bản Dù, xã
Xuân Sơn như: Homestay Xuân Lâm, Xuân Sơn, Quỳnh
Nga, Green House… với hình thức nghỉ theo phòng
riêng hoặc nghỉ tập thể trên nhà sàn. Giá phòng riêng NGÀY SĂN MÂY TẠI ĐỈNH TÀ XÙA – MỘC CHÂU – HÀ NỘI (ăn sáng, trưa)
dao động từ 200.000 – 250.000đ/phòng/đêm hoặc 2
nghỉ cộng đồng từ 10 - 30 khách với giá 50.000 – Đoàn khách tham quan VQG Xuân Sơn
80.000đ/người/đêm. (Ảnh: Hoàng Giang)
Hy vọng với những dịch vụ du lịch cộng đồng còn sơ 5h00: Đoàn dậy sớm, vệ sinh cá nhân và di chuyển ra xe, xe và HDV sẽ đưa đoàn
khai nhưng mang đậm nét truyền thống của dân tộc lên đỉnh Tà Xùa
Dao, Mường Phú Thọ sẽ đem đến những trải nghiệm 6h00: Đón tia nắng đầu tiên, cảnh bình minh tuyệt đẹp cùng biển mây. Đoàn tự
thú vị cho du khách. do ngắm cảnh, chụp hình với biển mây.
9h00: Đoàn di chuyển về thị trấn nông trường Mộc Châu.
Mọi thông tin về dịch vụ nghỉ homestay quý khách vui Buổi Trưa: Quý khách đến thị trấn Mộc Châu, ăn trưa nghỉ ngơi tại thị trấn.
lòng liên hệ: 13h00: Xe đưa đoàn đến thăm quan nông trường đồi chè, ngắm nhìn những
luống chè xanh bát ngát, trải dài đến tận chân trời.
Hotline: 0979 775 282 (Ông Minh) 20h00: Đoàn về đến Hà Nội, chia tay kết thúc chuyến săn mây đầy ý nghĩa, một
0943 924 996 (Ông Lâm) trải nghiệm thực thụ của một dân du lịch chuyên nghiệp.

GIÁ TOUR: 1.580.000VND/KHÁCH
Săn mây tại đỉnh Tà Xùa. Ảnh: Dulich9.com

( Giá tour áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên; khách đón tại điểm hẹn theo yêu
cầu, giá tour thay đổi khi giá các dịch vụ thay đổi)

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

PYS TRAVEL – CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG GIẢI PHÁP CHO GIỚI TRẺ
Trụ sở chính: Phòng 502A, tòa nhà M3M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
CN TP.Hồ Chí Minh: Lầu 7, toà nhà Thiên Phước 2, số 110 Cách Mạng Tháng 8, P7, Q3
Website: www.pystravel.vn - Email: info@pystravel.com - Hotline: (04) 44 50 60 70 | (08) 44 50 60 70

38 Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ Số 1/2017 BẢN TIN DU LỊCH PHÚ THỌ 39