Ngµy so¹n:21/11/2008 Ngµy gi¶ng:22/11/2008 TuÇn 14 NhËn xÐt tuÇn 14 – kÕ ho¹ch tuÇn 15 I - Môc tiªu : - BiÕt

®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 14 - ®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 15 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 14 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 15. - Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II, Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a, Néi dung : - B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 14 . - KÕ ho¹ch tuÇn 15. b, H×nh thøc : - Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 14, kÕ ho¹ch tuÇn 15. - Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 15. III, ChuÈn bÞ : 1. Ph¬ng tiÖn : - B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn - KÕ ho¹ch tuÇn 15 - V¨n nghÖ : 2. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 14, thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 15. - C¸c tæ trëng, líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. IV, TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian

I. æ ®Þnh tæ chøc - æn ®Þnh t/c : - H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc tíi tr- - TËp thÓ êng” líp : II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 14. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c - Ban c¸n sù

3’ 20’

tæ trëng: Tæ 1, tæ 2, tæ 3. - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. - B¸o c¸o, nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n ngoan ngo·n, lÔ phÐp víi thÇy c«, thùc hiÖn kh¸ tèt néi quy trêng líp. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. + Tån t¹i: VÉn cßn t×nh tr¹ng ®i häc muén ( Loan, Phóc ); mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (ThÈm, , Tu©n, N¨m, Thô). Ngµy 20/11 mét sè b¹n ý thøc cßn cha tèt ( N¨m, Ng÷, K×, Tu©n, Tµi, ThÈm, Phóc ) 2. KÕ ho¹ch tuÇn 15. - Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. - Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 14. - §i häc ®óng giê, tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. - Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ, nghiªm tóc. - Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) 3. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. - Tuyªn d¬ng: Th¸p, Thuú. - Phª b×nh: Kh«ng 4. GVCN nhËn xÐt: - Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt néi quy trêng líp, cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 14 vµ ®Èy m¹nh häc tËp tuÇn 15. - CÇn cã ý thøc h¬n trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. III. Ho¹t ®éng tËp thÓ. - C¸n bé líp, c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa vµ h¸t tËp thÓ bµi “ Lµo Cai quª chóng em”

líp - Cê ®á - Líp phã HT. - Líp trëng.

- C¶ líp

- GVCN : 20’

- C¶ líp

V. Cñng cè.

- N/xÐt néi dung h/ ® c¸ch tæ chøc cña ban c¸n sù líp. - DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra

Ngµy so¹n:28/11/2008 Ngµy gi¶ng:29/11/2008 TuÇn 15 NhËn xÐt tuÇn 15 – kÕ ho¹ch tuÇn 16 I - Môc tiªu : - BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 15 - ®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 16 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 15 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 16. - Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II, Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a, Néi dung : - B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 15 . - KÕ ho¹ch tuÇn 16. b, H×nh thøc : - Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 15, kÕ ho¹ch tuÇn 16. - Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 16. III, ChuÈn bÞ : 1. Ph¬ng tiÖn : - B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn - KÕ ho¹ch tuÇn 16 - V¨n nghÖ : 2. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 15, thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 16. - C¸c tæ trëng, líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. IV, TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc Thêi

. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. Thô).Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.C¶ líp .B¸o c¸o. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. ThÈm. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.§i häc ®óng giê. tæ 3. tæ 2.Líp trëng. . . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. . .GVCN : 20’ . mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (Phóc. N¨m. .H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II.C¶ líp . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’.Líp phã HT. .Cê ®á . Lëng. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .TËp líp : thÓ gian 3’ 20’ . NhËn xÐt tuÇn 15. . + Tån t¹i: VÉn cßn t×nh tr¹ng ®i häc muén ( Ch÷. .Tuyªn d¬ng: Kh«ng.Phª b×nh: Kh«ng 4. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. KÕ ho¹ch tuÇn 16.hiÖn I. GVCN nhËn xÐt: .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.B¸o c¸o.Ban c¸n sù líp . nghiªm tóc. . nghiªm tóc. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.æn ®Þnh t/c : . Lëng ). * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.B¸o c¸o. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. Néi dung 1. Tu©n.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) 3. 2. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 15. .B¸o c¸o. æ ®Þnh tæ chøc . .

Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 16 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 17. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 17.ra. Néi dung : .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 16 .Môc tiªu : . . . .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 16 .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 16. Ngµy so¹n:01/12/2008 Ngµy gi¶ng:06/12/2008 TuÇn 16 NhËn xÐt tuÇn 16 – kÕ ho¹ch tuÇn 17 I .Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 16. . III. ChuÈn bÞ : 1. H×nh thøc : . b. II. .CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ. Ho¹t ®éng tËp thÓ. kÕ ho¹ch tuÇn 17. . Cñng cè.C¸n bé líp. . III. .DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Ph¬ng tiÖn : .KÕ ho¹ch tuÇn 17.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 16 . Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 17 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 16. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa vµ h¸t tËp thÓ bµi “ Lµo Cai quª chóng em” V.

Cêng. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. §Þnh. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. .KÕ ho¹ch tuÇn 17 .æn ®Þnh t/c : . ). .Cê ®á .Líp trëng.Líp phã HT. . . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.§i häc ®óng giê. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.B¸o c¸o. ThiÕu ®å dïng häc tËp: Hoµng. . nghiªm tóc. tæ 3.B¸o c¸o.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . Ngêi thùc hiÖn . Ch÷.. . NhËn xÐt tuÇn 16.V¨n nghÖ : 2. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . IV.Ban c¸n sù líp . Huynh.B¸o c¸o.C¸c tæ trëng. tæ 2. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. Néi dung 1. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 16.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 16. . Hoµng. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.B¸o c¸o. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 17. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. KÕ ho¹ch tuÇn 17. + Tån t¹i: Mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (Ch÷. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. 2. æ ®Þnh tæ chøc .

.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò . ..DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.C¸n bé líp. Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’.CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 17.Nép cñi g©y quü ®éi 3. III. . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng . GVCN nhËn xÐt: .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 17 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 18.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. Cñng cè. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic 20’ V. cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 17.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. .Phª b×nh: Hoµng.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) .TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. Ho¹t ®éng tËp thÓ. .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 17 . Ch÷ 4. . . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.C¶ líp ra. Ngµy so¹n:12/12/2008 Ngµy gi¶ng:13/12/2008 TuÇn 17 NhËn xÐt tuÇn 17 – kÕ ho¹ch tuÇn 18 I . nghiªm tóc.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. II.C¶ líp . .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 18 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. . .GVCN : * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. .Môc tiªu : .

V¨n nghÖ : 2. b. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. tæ 2. IV. . ChuÈn bÞ : 1. Ngêi thùc hiÖn . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . nghiªm tóc. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 17. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. .Ban c¸n sù líp .a.Líp phã HT. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.B¸o c¸o. .B¸o c¸o.H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc tíi trêng” II. . tæ 3.KÕ ho¹ch tuÇn 18.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 17 . H×nh thøc : . .B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. Néi dung 1. Néi dung : . . . . kÕ ho¹ch tuÇn 18. Ph¬ng tiÖn : . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .C¸c tæ trëng.æn ®Þnh t/c : . æ ®Þnh tæ chøc .Líp trëng. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.Cê ®á .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 17.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 18.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 17 . NhËn xÐt tuÇn 17. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 18.KÕ ho¹ch tuÇn 18 . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. III.B¸o c¸o.

Cêng.§i häc ®óng giê. . . . Tu©n. . Hoµng.C¸n bé líp. Tµi. Loan. KÕ ho¹ch tuÇn 18.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . III. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. Ho¹t ®éng tËp thÓ. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ. . Nép cñi cßn chËm. . Loan. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy . .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.+ Tån t¹i: T×nh tr¹ng c¸c b¹n kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ t¨ng h¬n so víi tuÇn 16 (Ch÷. N¨m). . Ch÷. Thô.GVCN : . . Huynh di häc muén. . c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic 20’ V.Nép cñi g©y quü ®éi. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. Cñng cè.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) . . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. nghiªm tóc.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. «n tËp c¸c néi dung ®· häc chuÈn bÞ tèt cho kiÓm tra häc k× I.Phª b×nh: Tu©n 4. Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. cha ®óng quy ®Þnh vÒ kÝch thø¬c.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 17. cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 18. GVCN nhËn xÐt: . 2. . §Þnh.C¶ líp m¹nh häc tËp trong tuÇn 18.C¶ líp .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. 3.

BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 19 ..®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 20 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.TËp thÓ êng” líp : II.Ban c¸n sù 20’ .KÕ ho¹ch tuÇn 20. NhËn xÐt tuÇn 19. b. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 20. Néi dung 1. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c . Ph¬ng tiÖn : . æ ®Þnh tæ chøc .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 19. II.Ngµy so¹n:18/12/2008 Ngµy gi¶ng:20/12/2008 TuÇn 19 NhËn xÐt tuÇn 19 – kÕ ho¹ch tuÇn 20 I .KÕ ho¹ch tuÇn 20 . ChuÈn bÞ : 1. .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 19 .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 19 . . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.æn ®Þnh t/c : .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 19 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 20. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . Néi dung : . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian 3’ I. kÕ ho¹ch tuÇn 20. III.B¸o c¸o.H¸t tËp thÓ bµi: “ Mïa thu tíi tr. IV.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 20.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. H×nh thøc : . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 19. .Môc tiªu : .V¨n nghÖ : 2.C¸c tæ trëng.

tæ 3. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. . .§i häc ®óng giê.tæ trëng: Tæ 1.Phª b×nh: PhiÒn.GVCN : 20’ . .B¸o c¸o. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. Ho¹t ®éng tËp thÓ. . .B¸o c¸o.C¸n bé líp. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Líp phã HT. . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. tæ 2. Phóc kh«ng nép cñi 2.Cê ®á .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 19. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. III. GVCN nhËn xÐt: . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 20.B¸o c¸o.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.S¬ kÕt líp 27/12 3. Phóc 4. . . Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. nghiªm tóc.C¶ líp . .Tich cùc «n tËp kiÓm tra hÕt häc k× I. . PhiÒn. hoµng di häc muén. Tu©n. .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . nghiªm tóc. Tu©n. S¬ kÕt líp ngµy 27/12. KÕ ho¹ch tuÇn 20. . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.TÝch cùc «n tËp kiÓm tra häc k× I.C¶ líp . .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. .Líp trëng. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic líp . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. + Tån t¹i: Phóc. .

Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . . . IV.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 20.KÕ ho¹ch tuÇn 21. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 21. Cñng cè.V.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 21. .Môc tiªu : . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Néi dung : . ChuÈn bÞ : 1.TÝch cùc «n tËp vµ kiÓm tra häc k× I.Trß ch¬i: "BÞt m¾t b¾t dª" 2. III.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 20 . kÕ ho¹ch tuÇn 21. .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 20 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 21. Ph¬ng tiÖn : .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 20 . .C¸c tæ trëng. . b.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 21 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian . . H×nh thøc : . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 20. II.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 20 . Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 20 NhËn xÐt tuÇn 20 – kÕ ho¹ch tuÇn 21 I .KÕ ho¹ch tuÇn 21 .

2.T¸i gi¶ng häc k× II. . KÕ ho¹ch tuÇn 21. . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. Néi dung 1.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Cê ®á .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. nghiªm tóc. 3.B¸o c¸o.I.B¸o c¸o. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.§i häc ®óng giê.TËp líp : thÓ 3’ 20’ . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. . . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . æ ®Þnh tæ chøc .Ban c¸n sù líp .C¶ líp . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. . NhËn xÐt tuÇn 20. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.C¶ líp . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. .Líp trëng. . .æn ®Þnh t/c : . Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ.B¸o c¸o. GVCN nhËn xÐt: . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 21.GVCN : 20’ .Líp phã HT. tæ 3.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II.Phª b×nh: Kh«ng 4.Tich cùc häc tËp. . .B¸o c¸o. . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. tæ 2.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 20. nghiªm tóc. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.

III.C¸n bé líp. Néi dung : .Môc tiªu : . kÕ ho¹ch tuÇn 22.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 21 . . . b.KÕ ho¹ch tuÇn 22.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 21 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 22.. Cñng cè. ChuÈn bÞ : 1. cña líp ®Ò ra. . .ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. III.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 22.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 21 . Ho¹t ®éng tËp thÓ. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 22 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. c¸n bé chi ®éi tæ chøc cho líp ch¬i trß ch¬i.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 21. .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. V.KÕ ho¹ch tuÇn 22 . Ph¬ng tiÖn : . mõng xu©n" . Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 21 NhËn xÐt tuÇn 21 – kÕ ho¹ch tuÇn 22 I .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 21 . H×nh thøc : . II.®éng cña trêng.

Néi dung 1. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . tæ 3. NhËn xÐt tuÇn 21.H¹n chÕ t×nh tr¹ng nghØ häc tù do. ThÈm…) PhiÒn. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. IV. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.B¸o c¸o. nghiªm tóc. Ngêi thùc hiÖn . 2. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. bá giê. . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . æ ®Þnh tæ chøc .B¸o c¸o.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. PhiÒn.Líp phã HT..Líp trëng. . Ch÷ bá giê.Cê ®á .H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. Ch÷. KÕ ho¹ch tuÇn 22. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.C¶ líp . . .§i häc ®óng giê. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 22.B¸o c¸o.2.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.C¸c tæ trëng.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 21. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Lao ®éng theo lÞch ph©n c«ng cña nhµ trêng. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. .Ban c¸n sù líp . tæ 2.æn ®Þnh t/c : . T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 21.B¸o c¸o. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. nghiªm tóc. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . . . .

Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 22 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 23. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 22. . mõng xu©n" V. . . 20’ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 22 NhËn xÐt tuÇn 22 – kÕ ho¹ch tuÇn 23 I . Ho¹t ®éng tËp thÓ.Kh«ng nghØ häc tù do. .Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ chñ ®Ò " Mõng §¶ng.Môc tiªu : .. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . PhiÒn. . b. H×nh thøc : . .Phª b×nh: Ch÷. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. bá giê.Tich cùc häc tËp.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.. II. GVCN nhËn xÐt: . . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.KÕ ho¹ch tuÇn 23.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 23 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. Néi dung : .NghØ tÕt nguyªn ®¸n tõ ngµy 20/1 ®Õn ngµy 2/2 .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 22 . cña líp ®Ò ra. Cñng cè.GVCN : 3.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 22 .C¶ líp .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. III. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. 4.NghØ tÕt nguyªn ®¸n theo lÞch. .

vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. + Tån t¹i: Sau nghØ tÕt c¸c b¹n cßn ham ch¬i. tæ 2. . .Thô.Ban c¸n sù líp .Líp phã HT. NhËn xÐt tuÇn 22. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra..Cê ®á . H. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc.H¸t tËp thÓ bµi: “ Mïa xu©n t×nh b¹n” II. ThÈm…) PhiÒn. kÕ ho¹ch tuÇn 23.æn ®Þnh t/c : . Sinh ho¹t ®éi s«i næi.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 22. Ngêi thùc hiÖn . æ ®Þnh tæ chøc .B¸o c¸o.. cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 22 . Ph¬ng tiÖn : . ChuÈn bÞ : 1. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. nghiªm tóc. Néi dung 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 22. . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. .ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chñ ®Ò " Mõng §¶ng.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . PhiÒn.B¸o c¸o. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 23. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 23. IV.C¸c tæ trëng.B¸o c¸o.B¸o c¸o. tæ 3.Líp trëng. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . Ch÷. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. III. mõng xu©n" 2.KÕ ho¹ch tuÇn 23 . . . Ch÷. cha thùc sù chó ý ®Õn häc tËp.

Thô.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. cña líp ®Ò ra. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 23. GVCN nhËn xÐt: .§i häc ®óng giê. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Kh«ng nghØ häc tù do. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.C¶ líp 4. KÕ ho¹ch tuÇn 23. .Kh«ng nghØ häc tù do. bá giê. nghiªm tóc. H.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . . . . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. bá giê. .Lao ®éng theo lÞch ph©n c«ng cña nhµ trêng.Tich cùc häc tËp. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. 2. . Ho¹t ®éng tËp thÓ. . III.Tu©n bá giê. . Cñng cè. mõng xu©n" V.. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. 3.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.GVCN : . . PhiÒn. . . 20’ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 23 NhËn xÐt tuÇn 23 – kÕ ho¹ch tuÇn 24 I . Tu©n.C¶ líp .Môc tiªu : .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 22.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.Phª b×nh: Ch÷.

C¸c tæ trëng. Néi dung : .H¸t tËp thÓ bµi: “ Bµi ca ®i häc” II. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 23 .æn ®Þnh t/c : . II.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 24 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 23. kÕ ho¹ch tuÇn 24.Líp phã HT. Néi dung 1.B¸o c¸o. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. H×nh thøc : . Ngêi thùc hiÖn .Ban c¸n sù líp . . .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 23 .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .B¸o c¸o.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 24. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. NhËn xÐt tuÇn 23.Trß ch¬i: "BÞt m¾t vÏ tranh" 2. Ph¬ng tiÖn : . .B¸o c¸o.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 23 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 24.KÕ ho¹ch tuÇn 24 . . IV. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. .Líp trëng. ChuÈn bÞ : 1. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 24.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 23.B¸o c¸o.KÕ ho¹ch tuÇn 24. . tæ 3. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 23 . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. . tæ 2.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .Cê ®á .. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. . . III. æ ®Þnh tæ chøc . . b.

C¶ líp ra. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 24.Kh«ng nghØ häc tù do.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 23. GVCN nhËn xÐt: . 2. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.+ u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. KÕ ho¹ch tuÇn 24. Ho¹t ®éng tËp thÓ. Cñng cè.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò . .. bá giê.GVCN : 3.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. . bÈn. 20’ . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. cña líp ®Ò ra. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. .Kh«ng nghØ häc tù do. VÖ sinh líp cßn chËm. . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.Tich cùc häc tËp. nghiªm tóc.Phª b×nh: Kh«ng 4. VÉn cßn t×nh tr¹ng nghØ häc tù do. Kh«ng cßn t×nh tr¹ng bá giê. .§i häc ®óng giê. . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Trß ch¬i: " BÞt m¾t vÏ tranh" V. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . bá giê. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. . .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. III. .NghØ ®ãn b»ng trêng ®¹t chuÈn quèc gia trêng mÇm non Lµng Giµng.. . .C¶ líp . nghiªm tóc. . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. .

B¸o c¸o. Néi dung : .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 24 .Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 24 NhËn xÐt tuÇn 24 – kÕ ho¹ch tuÇn 25 I . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian 3’ I. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .KÕ ho¹ch tuÇn 25.Môc tiªu : . IV.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 24.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. . Ph¬ng tiÖn : .KÕ ho¹ch tuÇn 25 .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 24.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 25. . kÕ ho¹ch tuÇn 25. b. Néi dung 1.æn ®Þnh t/c : . æ ®Þnh tæ chøc .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 24 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 25.TËp thÓ yªu” líp : II. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. NhËn xÐt tuÇn 24.H¸t tËp thÓ bµi: “ M¸i trêng mÕn . .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 24 . ChuÈn bÞ : 1. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Mîn truyÖn nhµ trêng 2. III. . . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 25. H×nh thøc : .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 24 .C¸c tæ trëng.Ban c¸n sù 20’ . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c . II.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 25 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.

* Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.Tich cùc häc tËp. Ch÷. Ch÷. . H. 4. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. KÕ ho¹ch tuÇn 25. . GVCN nhËn xÐt: . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. 3.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. H. Cñng cè.Thô.Líp phã HT.B¸o c¸o.GVCN : 20’ . . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 25. . III.C¶ líp . VÖ sinh cßn muén. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.. bá giê. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc. ThÈm…) Thêng xuyªn bá giê ë 1 sè b¹n : PhiÒn.B¸o c¸o. . nghiªm tóc.Phª b×nh: Ch÷. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. PhiÒn. PhiÒn. .Tuyªn d¬ng: Kh«ng.C¶ líp . . nghiªm tóc. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. tæ 2.§i häc ®óng giê.. 2.Thô. .Cê ®á . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. tæ 3. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 24. Ho¹t ®éng tËp thÓ. . Tu©n.Kh«ng nghØ häc tù do. bá giê. Tu©n. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. . .B¸o c¸o. bÈn.§äc chuyÖn V.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. líp .tæ trëng: Tæ 1. .Líp trëng. cña líp ®Ò ra. .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Kh«ng nghØ häc tù do.

KÕ ho¹ch tuÇn 26 .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 25. III.Môc tiªu : . kÕ ho¹ch tuÇn 26. Néi dung : . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 26 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 25 .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 25. II.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 25 .. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc Thêi . b. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 25 NhËn xÐt tuÇn 25 – kÕ ho¹ch tuÇn 26 I .C¸c tæ trëng. ChuÈn bÞ : 1. H×nh thøc : .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 25 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 26.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 26. .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 25 .Mîn truyÖn nhµ trêng 2. . . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 26. Ph¬ng tiÖn : . IV.KÕ ho¹ch tuÇn 26.

H¸t tËp thÓ bµi: “ M¸i trêng mÕn yªu” II.Thô.hiÖn I.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.æn ®Þnh t/c : . Ch÷. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy . .Kh«ng nghØ häc tù do. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. Tu©n.Cê ®á . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. Ch÷. H. Néi dung 1. tæ 3. bÈn. nghiªm tóc. NhËn xÐt tuÇn 25. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. Tu©n. tæ 2.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Ban c¸n sù líp . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. . .§i häc ®óng giê. KÕ ho¹ch tuÇn 26. . PhiÒn. . H. 3. VÖ sinh cßn muén. nghiªm tóc. 4. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. GVCN nhËn xÐt: .B¸o c¸o.Líp phã HT. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi.TËp líp : thÓ gian 3’ 20’ .Líp trëng. æ ®Þnh tæ chøc . .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 25. . . T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc.C¶ líp . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.Thô.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. ThÈm…) Thêng xuyªn bá giê ë 1 sè b¹n : PhiÒn. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. .B¸o c¸o.Phª b×nh: Ch÷. PhiÒn. .GVCN : 20’ . 2. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.C¶ líp . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. ..B¸o c¸o.B¸o c¸o. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . bá giê. .

. cña líp ®Ò ra.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 15 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. Néi dung : .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 14. kÕ ho¹ch tuÇn 15. Cñng cè. .§äc chuyÖn V. Ngµy so¹n:21/11/2008 Ngµy gi¶ng:22/11/2008 TuÇn 14 NhËn xÐt tuÇn 14 – kÕ ho¹ch tuÇn 15 I . III.Môc tiªu : .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 14 . .Tich cùc häc tËp. ChuÈn bÞ : 1. ..KÕ ho¹ch tuÇn 15.m¹nh häc tËp trong tuÇn 26. II. b. Ho¹t ®éng tËp thÓ. III.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 14 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 15.KÕ ho¹ch tuÇn 15 .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 15. .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 14 . Ph¬ng tiÖn : . . . . H×nh thøc : . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Kh«ng nghØ häc tù do. bá giê.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn .V¨n nghÖ : .

thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 15. IV. tæ 3.æn ®Þnh t/c : . Phóc ) 2. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) Ngêi thùc hiÖn . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .§i häc ®óng giê. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n ngoan ngo·n. tæ 2. .TËp líp : thÓ 3’ 20’ . Tu©n. nghiªm tóc. .H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc tíi trêng” II. N¨m. ThÈm. lÔ phÐp víi thÇy c«. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. . Ng÷. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. Tu©n.B¸o c¸o. Ngµy 20/11 mét sè b¹n ý thøc cßn cha tèt ( N¨m. + Tån t¹i: VÉn cßn t×nh tr¹ng ®i häc muén ( Loan. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .Cê ®á . æ ®Þnh tæ chøc . Tµi.2.Ban c¸n sù líp . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.C¸c tæ trëng. .B¸o c¸o.B¸o c¸o. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. thùc hiÖn kh¸ tèt néi quy trêng líp. . . Phóc ). mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (ThÈm. . Néi dung 1. . Thô). . Thêi gian . NhËn xÐt tuÇn 14. K×.Líp phã HT.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 14.Líp trëng. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.C¶ líp .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 14. KÕ ho¹ch tuÇn 15.B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.

GVCN : .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 15. Ho¹t ®éng tËp thÓ. .Môc tiªu : . II.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 16 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 14 vµ ®Èy m¹nh häc tËp tuÇn 15.C¸n bé líp. . III. . H×nh thøc : .Phª b×nh: Kh«ng 4.CÇn cã ý thøc h¬n trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Tuyªn d¬ng: Th¸p. . . . . kÕ ho¹ch tuÇn 16. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa vµ h¸t tËp thÓ bµi “ Lµo Cai quª chóng em” 20’ V. Thuú. .KÕ ho¹ch tuÇn 16.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 15 . .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt néi quy trêng . Cñng cè.C¶ líp líp.N/xÐt néi dung h/ ® c¸ch tæ chøc cña ban c¸n sù líp. Néi dung : .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 15 .3.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 15 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 16.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra Ngµy so¹n:28/11/2008 Ngµy gi¶ng:29/11/2008 TuÇn 15 NhËn xÐt tuÇn 15 – kÕ ho¹ch tuÇn 16 I . b. GVCN nhËn xÐt: .

nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. Ph¬ng tiÖn : . Tu©n.B¸o c¸o. mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (Phóc.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 16. KÕ ho¹ch tuÇn 16. Lëng. IV. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. tæ 2. . nghiªm tóc.Líp phã HT. ThÈm.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. NhËn xÐt tuÇn 15. . . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Cê ®á . ChuÈn bÞ : 1.C¸c tæ trëng.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .KÕ ho¹ch tuÇn 16 . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . Thô). + Tån t¹i: VÉn cßn t×nh tr¹ng ®i häc muén ( Ch÷. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. Ngêi thùc hiÖn .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 15. Néi dung 1.Ban c¸n sù líp . tæ 3.V¨n nghÖ : 2.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn .æn ®Þnh t/c : . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 16.B¸o c¸o. III. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. 2.. . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. N¨m. . . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. Lëng ). nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. æ ®Þnh tæ chøc . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. .B¸o c¸o.Líp trëng.B¸o c¸o.

.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa vµ h¸t tËp thÓ bµi “ Lµo Cai quª chóng em” 20’ V.GVCN : 3.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . GVCN nhËn xÐt: .Phª b×nh: Kh«ng . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.. . . nghiªm tóc.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 17 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. .CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) . . III. Ngµy so¹n:01/12/2008 Ngµy gi¶ng:06/12/2008 TuÇn 16 NhËn xÐt tuÇn 16 – kÕ ho¹ch tuÇn 17 I .§i häc ®óng giê. .C¶ líp . .Môc tiªu : .Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.C¸n bé líp. . . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. Cñng cè.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.C¶ líp 4. cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 16.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 15.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 16 . Ho¹t ®éng tËp thÓ. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 16. Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’.

vÖ sinh trêng líp s¹ch Ngêi thùc hiÖn .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 16 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 17. . II.Ban c¸n sù líp .æn ®Þnh t/c : . . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á..B¸o c¸o. .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 16 . Néi dung : .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 17. ChuÈn bÞ : 1. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.B¸o c¸o. H×nh thøc : . .B¸o c¸o. .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.Líp phã HT. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . IV. tæ 3. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 16 .H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .C¸c tæ trëng. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 17. Ph¬ng tiÖn : . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. III. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . NhËn xÐt tuÇn 16. Néi dung 1. tæ 2.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 16.B¸o c¸o.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .Cê ®á .Líp trëng. kÕ ho¹ch tuÇn 17.V¨n nghÖ : 2. b. æ ®Þnh tæ chøc . .KÕ ho¹ch tuÇn 17 .KÕ ho¹ch tuÇn 17.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 16. .

Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. ). .GVCN : * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. GVCN nhËn xÐt: . . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. Ho¹t ®éng tËp thÓ. nghiªm tóc. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. . §Þnh. . . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. .Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 17. Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. Ch÷.Tuyªn d¬ng: Kh«ng.TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. KÕ ho¹ch tuÇn 17.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.§i häc ®óng giê. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.sÏ. ThiÕu ®å dïng häc tËp: Hoµng. . . Ch÷ 4.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . . . .CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic 20’ V.Phª b×nh: Hoµng.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 16. III.C¶ líp m¹nh häc tËp trong tuÇn 17. . . 2. Hoµng. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. . Cêng.Nép cñi g©y quü ®éi 3. + Tån t¹i: Mét sè b¹n vÉn cßn cha häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ (Ch÷. Huynh.C¸n bé líp.C¶ líp .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. nghiªm tóc. Cñng cè.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) .

KÕ ho¹ch tuÇn 18 .V¨n nghÖ : 2.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 17.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 17 . b.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 18 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. . Ph¬ng tiÖn : . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 18. III. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp 20’ . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.. NhËn xÐt tuÇn 17.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 17 .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 18. kÕ ho¹ch tuÇn 18.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 17. II. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn thÓ Thêi gian 3’ I.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 17 . .Môc tiªu : . . Néi dung 1. Néi dung : .H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc tíi tr. IV. .C¸c tæ trëng. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.TËp êng” líp : II. æ ®Þnh tæ chøc . . H×nh thøc : .æn ®Þnh t/c : .Ngµy so¹n:12/12/2008 Ngµy gi¶ng:13/12/2008 TuÇn 17 NhËn xÐt tuÇn 17 – kÕ ho¹ch tuÇn 18 I .KÕ ho¹ch tuÇn 18. ChuÈn bÞ : 1.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 17 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 18.

nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. cha ®óng quy ®Þnh vÒ kÝch thø¬c. Loan.. . . 2. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Tu©n. Cêng. . nghiªm tóc.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Tµi. Nép cñi cßn chËm.C¶ líp . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. N¨m). .B¸o c¸o. KÕ ho¹ch tuÇn 18. tæ 3. .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 17.Nép cñi g©y quü ®éi.B¸o c¸o. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. Ch÷.B¸o c¸o. Hoµng.Líp trëng.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. .TÝch cùc kiÓm tra lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. tæ 2. §Þnh.Lao ®éng theo ph©n c«ng cña nhµ trêng (nÕu cã) . Huynh di häc muén.Ban c¸n sù líp . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . .GVCN : 20’ . . . nghiªm tóc.B¸o c¸o.Phª b×nh: Tu©n 4. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.C¶ líp . + Tån t¹i: T×nh tr¹ng c¸c b¹n kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ t¨ng h¬n so víi tuÇn 16 (Ch÷. «n tËp c¸c néi dung ®· häc chuÈn bÞ tèt cho kiÓm tra häc k× I. . GVCN nhËn xÐt: .Líp phã HT.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Cê ®á . . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. Loan. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. Thô.§i häc ®óng giê. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 18. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. 3.

Nh×n chung thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 19 .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 19.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 20. Ho¹t ®éng tËp thÓ.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 20 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. kÕ ho¹ch tuÇn 20.KÕ ho¹ch tuÇn 20 .C¸n bé líp.CÇn h¹n chÕ viÖc kh«ng häc bµi vµ kh«ng lµm bµi tËp ë nhµ. . Ngµy so¹n:18/12/2008 Ngµy gi¶ng:20/12/2008 TuÇn 19 NhËn xÐt tuÇn 19 – kÕ ho¹ch tuÇn 20 I . . ChuÈn bÞ : 1.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 19 . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic V. . b. . II.Môc tiªu : . H×nh thøc : . III.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 19 .DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Néi dung : .KÕ ho¹ch tuÇn 20. .V¨n nghÖ : 2. .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. III. Ph¬ng tiÖn : . . Cñng cè.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 19 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 20. cÇn tÝch cùc ph¸t huy trong tuÇn 18. Tich cùc häc tËp lÊy ®iÓm miÖng vµ 15’.

VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. tæ 3. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 20. æ ®Þnh tæ chøc . IV.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. KÕ ho¹ch tuÇn 20. . nghiªm tóc. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.B¸o c¸o.Líp trëng. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.C¸c tæ trëng.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 19. . . . NhËn xÐt tuÇn 19. Ngêi thùc hiÖn . + Tån t¹i: Phóc.S¬ kÕt líp 27/12 3..H¸t tËp thÓ bµi: “ Mïa thu tíi trêng” II. .B¸o c¸o. . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 19. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. hoµng di häc muén.B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.Cê ®á . . nghiªm tóc. . Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.§i häc ®óng giê.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.GVCN : .TÝch cùc «n tËp kiÓm tra häc k× I. .Líp phã HT. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. PhiÒn.B¸o c¸o. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. Néi dung 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.C¶ líp .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. tæ 2. Tu©n. Phóc kh«ng nép cñi 2. .Ban c¸n sù líp .æn ®Þnh t/c : .

Phª b×nh: PhiÒn. III.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 20 . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. Phóc 4.DÆn dß líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. S¬ kÕt líp ngµy 27/12. Cñng cè.Tich cùc «n tËp kiÓm tra hÕt häc k× I. Tu©n. GVCN nhËn xÐt: . ChuÈn bÞ : . .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 20 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 21. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 20 NhËn xÐt tuÇn 20 – kÕ ho¹ch tuÇn 21 I . III.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 21 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. . II.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.Môc tiªu : . . . .KÕ ho¹ch tuÇn 21. H×nh thøc : . . . kÕ ho¹ch tuÇn 21.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.C¸n bé líp.C¶ líp m¹nh häc tËp trong tuÇn 20.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 20.. . Ho¹t ®éng tËp thÓ. c¸n bé chi ®éi ®iÒu hµnh líp tËp móa Arobic 20’ V. .TÝch cùc «n tËp vµ kiÓm tra häc k× I.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 20 .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 21. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy . b. Néi dung : .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.

. KÕ ho¹ch tuÇn 21. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.§i häc ®óng giê. . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. nghiªm tóc. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.Cê ®á . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. NhËn xÐt tuÇn 20.æn ®Þnh t/c : . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.Líp phã HT. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.B¸o c¸o. tæ 3. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. .KÕ ho¹ch tuÇn 21 . IV. Ph¬ng tiÖn : . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .B¸o c¸o.C¸c tæ trëng.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 20. . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.B¸o c¸o. . 2. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng Ngêi thùc hiÖn .Trß ch¬i: "BÞt m¾t b¾t dª" 2. tæ 2. Néi dung 1. Sinh ho¹t ®éi s«i næi.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 20 . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.Líp trëng. æ ®Þnh tæ chøc . . . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 21. Häc phô ®¹o vµ båi dìng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Ban c¸n sù líp . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.B¸o c¸o.1.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 20.

DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. . .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.. nghiªm tóc.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. GVCN nhËn xÐt: . III. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 21. .C¶ líp . c¸n bé chi ®éi tæ chøc cho líp ch¬i trß ch¬i.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 21 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 22. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 22 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.C¶ líp . Néi dung : .T¸i gi¶ng häc k× II.®Çy ®ñ. . cña líp ®Ò ra. 3.Môc tiªu : . II.Phª b×nh: Kh«ng 4.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. Cñng cè.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.C¸n bé líp. . Ngµy so¹n:15/01/2009 Ngµy gi¶ng:17/01/2009 TuÇn 21 NhËn xÐt tuÇn 21 – kÕ ho¹ch tuÇn 22 I .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. . . Ho¹t ®éng tËp thÓ. 20’ V. . .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 21 . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.GVCN : .Tich cùc häc tËp.

vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. mõng xu©n" 2.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 21. .Líp phã HT. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 22..Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 21. . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 22. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 21 . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . H×nh thøc : . nghiªm tóc.B¸o c¸o. III. . Ph¬ng tiÖn : . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. kh«ng lµm Ngêi thùc hiÖn . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. NhËn xÐt tuÇn 21. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 21 . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .KÕ ho¹ch tuÇn 22..B¸o c¸o.Líp trëng. . tæ 3. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. b. ChuÈn bÞ : 1.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II. .Cê ®á . æ ®Þnh tæ chøc . kÕ ho¹ch tuÇn 22. IV.æn ®Þnh t/c : .B¸o c¸o.B¸o c¸o.C¸c tæ trëng. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.KÕ ho¹ch tuÇn 22 . Néi dung 1. . tæ 2.Ban c¸n sù líp .

bá giê. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc. . nghiªm tóc. .Lao ®éng theo lÞch ph©n c«ng cña nhµ trêng.Tich cùc häc tËp. 20’ Ngµy so¹n:05/02/2009 Ngµy gi¶ng:07/02/2009 TuÇn 22 . . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. GVCN nhËn xÐt: . PhiÒn.. PhiÒn.Phª b×nh: Ch÷. Ho¹t ®éng tËp thÓ. ThÈm…) PhiÒn. .NghØ tÕt nguyªn ®¸n theo lÞch. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. .Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ chñ ®Ò " Mõng §¶ng.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.H¹n chÕ t×nh tr¹ng nghØ häc tù do. III. cña líp ®Ò ra. .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . KÕ ho¹ch tuÇn 22. .Kh«ng nghØ häc tù do. Cñng cè.§i häc ®óng giê.GVCN : 3.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 22.C¶ líp . 2. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. . .NghØ tÕt nguyªn ®¸n tõ ngµy 20/1 ®Õn ngµy 2/2 .C¶ líp . Ch÷ bá giê. 4. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.bµi tríc khi ®Õn líp.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 21. . . mõng xu©n" V. Ch÷.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. bá giê. .

KÕ ho¹ch tuÇn 23.B¸o c¸o. IV.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 22 . .Cê ®á .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 22 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 23. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 23.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .NhËn xÐt tuÇn 22 – kÕ ho¹ch tuÇn 23 I . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. . H×nh thøc : .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 22. Ngêi thùc hiÖn . kÕ ho¹ch tuÇn 23.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 23. II. Néi dung : .KÕ ho¹ch tuÇn 23 . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . tæ 2.ChuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. NhËn xÐt tuÇn 22.H¸t tËp thÓ bµi: “ Mïa xu©n t×nh b¹n” II. .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 22 . tæ 3. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 22 .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 23 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. Ph¬ng tiÖn : . æ ®Þnh tæ chøc . .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. b.B¸o c¸o.æn ®Þnh t/c : . mõng xu©n" 2. Néi dung 1.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 22.Ban c¸n sù líp . III. ChuÈn bÞ : 1.Môc tiªu : .C¸c tæ trëng. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1.

PhiÒn. PhiÒn. III. . . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. 2. Tu©n. Ch÷. nghiªm tóc.B¸o c¸o. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. cha thùc sù chó ý ®Õn häc tËp.Kh«ng nghØ häc tù do. .§i häc ®óng giê.B¸o c¸o.Kh«ng nghØ häc tù do..Thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c tæ chñ ®Ò " Mõng §¶ng. nghiªm tóc. GVCN nhËn xÐt: .Thô. mõng xu©n" .Tich cùc häc tËp. . 4. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . Sinh ho¹t ®éi s«i næi. Cñng cè. bá giê.Líp trëng. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. ..Thô. . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. Ch÷. Tu©n bá giê. cña líp ®Ò ra. . . . ThÈm…) PhiÒn. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. .Phª b×nh: Ch÷. cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. . + Tån t¹i: Sau nghØ tÕt c¸c b¹n cßn ham ch¬i. .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.C¶ líp V.Lao ®éng theo lÞch ph©n c«ng cña nhµ trêng.C¶ líp .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 22. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 23. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. 3. . Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.Líp phã HT. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. bá giê. H.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. Ho¹t ®éng tËp thÓ. H.GVCN : 20’ . KÕ ho¹ch tuÇn 23.

æn ®Þnh t/c : .Trß ch¬i: "BÞt m¾t vÏ tranh" 2. Ph¬ng tiÖn : . . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 23 . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 24.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 23. kÕ ho¹ch tuÇn 24. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 23 . b. . . . .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 23. Néi dung : .H¸t tËp thÓ bµi: “ Bµi ca ®i häc” Ngêi thùc hiÖn TËp thÓ Thêi gian 3’ . æ ®Þnh tæ chøc .KÕ ho¹ch tuÇn 24 . H×nh thøc : .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 23 .KÕ ho¹ch tuÇn 24.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 24 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.C¸c tæ trëng. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . II.Môc tiªu : . IV. ChuÈn bÞ : 1.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 23 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 24.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 24. III.Ngµy so¹n:12/02/2009 Ngµy gi¶ng:14/02/2009 TuÇn 23 NhËn xÐt tuÇn 23 – kÕ ho¹ch tuÇn 24 I .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.

VÉn cßn t×nh tr¹ng nghØ häc tù do. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. . tæ 3.GVCN : 20’ . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. .C¶ líp . líp : 20’ .Tich cùc häc tËp.. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. . .B¸o c¸o.§i häc ®óng giê. 2.Ban c¸n sù líp .Tuyªn d¬ng: Kh«ng.Kh«ng nghØ häc tù do.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 23.B¸o c¸o.Líp trëng. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. . KÕ ho¹ch tuÇn 24.B¸o c¸o.Cê ®á . nghiªm tóc. . .NghØ ®ãn b»ng trêng ®¹t chuÈn quèc gia trêng mÇm non Lµng Giµng. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. tæ 2. bÈn. cña líp ®Ò ra. . Néi dung 1. . VÖ sinh líp cßn chËm. bá giê. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 24.C¶ líp . . 3. Kh«ng cßn t×nh tr¹ng bá giê.II.B¸o c¸o. GVCN nhËn xÐt: . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. NhËn xÐt tuÇn 23. nghiªm tóc. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.. . . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.Phª b×nh: Kh«ng 4.Líp phã HT.

ChuÈn bÞ : 1. Ph¬ng tiÖn : .C¸c tæ trëng. III.Kh«ng nghØ häc tù do.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 25. . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 24 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 25. . III. Néi dung : . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. b. Ngµy so¹n:19/02/2009 Ngµy gi¶ng:21/02/2009 TuÇn 24 NhËn xÐt tuÇn 24 – kÕ ho¹ch tuÇn 25 I . H×nh thøc : .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.KÕ ho¹ch tuÇn 25. bá giê.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. kÕ ho¹ch tuÇn 25.Môc tiªu : .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 24 . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 25. ..B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 24 .Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 24.Mîn truyÖn nhµ trêng 2. . .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 24. Cñng cè. .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 25 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Trß ch¬i: " BÞt m¾t vÏ tranh" V. Ho¹t ®éng tËp thÓ.KÕ ho¹ch tuÇn 25 . . II. .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 24 .

VÖ sinh cßn muén. tæ 2. GVCN nhËn xÐt: Ngêi thùc hiÖn . ThÈm…) Thêng xuyªn bá giê ë 1 sè b¹n : PhiÒn. T×nh tr¹ng nghØ häc tù do diÔn ra thêng xuyªn ë 1 sè b¹n ( Phóc.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 24.æn ®Þnh t/c : . . nghiªm tóc. Ch÷.Thô. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . nghiªm tóc.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. Tu©n.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.Cê ®á .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .H¸t tËp thÓ bµi: “ M¸i trêng mÕn yªu” II. bá giê. KÕ ho¹ch tuÇn 25.B¸o c¸o. . . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.IV.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.B¸o c¸o.C¶ líp . 4.Thô. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. PhiÒn.Líp phã HT. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. 2.Líp trëng. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . H. . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.§i häc ®óng giê. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. H. .Phª b×nh: Ch÷. Ch÷. .Kh«ng nghØ häc tù do.B¸o c¸o. . NhËn xÐt tuÇn 24. Tu©n. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. PhiÒn. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. æ ®Þnh tæ chøc . 3.B¸o c¸o. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch..Ban c¸n sù líp . tæ 3. bÈn. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. . Néi dung 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. .GVCN : 20’ .

.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 25. b. .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.Tich cùc häc tËp. . . .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 25 . .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 26 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.C¶ líp ra. ChuÈn bÞ : 1. II. bá giê.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 25 .. Néi dung : .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 25 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 26. Ho¹t ®éng tËp thÓ.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. Ph¬ng tiÖn : . Ngµy so¹n:26/02/2009 Ngµy gi¶ng:28/02/2009 TuÇn 25 NhËn xÐt tuÇn 25 – kÕ ho¹ch tuÇn 26 I . cña líp ®Ò ra.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 25 .Kh«ng nghØ häc tù do.KÕ ho¹ch tuÇn 26. . H×nh thøc : . kÕ ho¹ch tuÇn 26.Môc tiªu : . ..§äc chuyÖn V.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. III. Cñng cè. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 25. III.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 26. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò .

IV.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. KÕ ho¹ch tuÇn 26.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 25. Kh«ng tham gia lao ®éng ( PhiÒn.B¸o c¸o. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 25. .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 25. æ ®Þnh tæ chøc . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp.KÕ ho¹ch tuÇn 26 . H.Líp trëng.Cê ®á .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. nghiªm tóc. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.) 2. . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.Líp phã HT.Thô.B¸o c¸o.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . . . .§i häc ®óng giê. tæ 2. .thô. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. . . *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .Mîn truyÖn nhµ trêng 2.æn ®Þnh t/c : . .Ban c¸n sù líp . N. Sinh ho¹t ®éi s«i næi. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.H¸t tËp thÓ bµi: “ Vui bíc dÕn trêng” II.C¸c tæ trëng. tæ 3. Ngêi thùc hiÖn . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. nghiªm tóc. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.B¸o c¸o.. ..C¶ líp . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 26..B¸o c¸o.

.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 26 .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 27 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. . .Tuyªn d¬ng: Kh«ng. . Ho¹t ®éng tËp thÓ.Kh«ng nghØ häc tù do.§äc chuyÖn V.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 26 . . .C¶ líp . . .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Môc tiªu : . 3. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. GVCN nhËn xÐt: .GVCN : . 4.Phª b×nh: PhiÒn..Thô. III. .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 26 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 27.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. II. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 26. . bá giê. Néi dung : . Cñng cè. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. 20’ Ngµy so¹n:05/03/2009 Ngµy gi¶ng:07/03/2009 TuÇn 26 NhËn xÐt tuÇn 26 – kÕ ho¹ch tuÇn 27 I . H. bá giê. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.TÝch cùc häc tËp. cña líp ®Ò ra.KÕ ho¹ch tuÇn 27.Kh«ng nghØ häc tù do.

TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . III. 2. Néi dung 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. thiÕu ®å dïng häc tËp ( Thô. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 27.Líp trëng.. KÕ ho¹ch tuÇn 27.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . æ ®Þnh tæ chøc . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 27. Ngêi thùc hiÖn . bÈn. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi.B¸o c¸o.B¸o c¸o. . . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.Ban c¸n sù líp .C¸c tæ trëng.H¸t tËp thÓ bµi: “ Líp chóng m×nh” II.Mîn b¸o th viÖn 2. kÕ ho¹ch tuÇn 27.æn ®Þnh t/c : . Phóc. ChuÈn bÞ : 1. IV. .KÕ ho¹ch tuÇn 27 .B¸o c¸o. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.. . Ph¬ng tiÖn : . tæ 2.B¸o c¸o.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 26.Líp phã HT.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 26 . Sinh ho¹t ®éi s«i næi.Cê ®á . .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 26. NhËn xÐt tuÇn 26. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. tæ 3. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. nghiªm tóc. H×nh thøc : .b. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.) VÖ sinh cßn muén. .

GVCN nhËn xÐt: .Kh«ng nghØ häc tù do. .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.GVCN : 3. Cñng cè. Ho¹t ®éng tËp thÓ.C¶ líp ra. . nghiªm tóc. . . bá giê.§i häc ®óng giê.Môc tiªu : . III..C¶ líp ..ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. .Tham gia gi¶i bãng ®¸ thiÕu niªn cña §TN nhµ trêng. . .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. . . . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . 20’ Ngµy so¹n:12/03/2009 Ngµy gi¶ng:14/03/2009 TuÇn 27 NhËn xÐt tuÇn 27 – kÕ ho¹ch tuÇn 28 I .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 26. cña líp ®Ò ra. .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. .§äc b¸o. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Trang trÝ líp häc th©n thiÖn. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 27. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. .Phª b×nh: Kh«ng 4.Tich cùc häc tËp.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò . V.Trang trÝ líp häc th©n thiÖn.

Líp phã HT.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 27. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . .Ban c¸n sù líp . tæ 3. Ph¬ng tiÖn : .TËp bãng ®¸.B¸o c¸o.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 27.H¸t tËp thÓ bµi: “ M¸i trêng mÕn yªu” II. . .B¸o c¸o.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 27 .B¸o c¸o. Néi dung 1. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trNgêi thùc hiÖn . NhËn xÐt tuÇn 27. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. æ ®Þnh tæ chøc .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 27 .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 28 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 28. . . Néi dung : . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. kÕ ho¹ch tuÇn 28. ChuÈn bÞ : 1.KÕ ho¹ch tuÇn 28 .. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 28. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.Líp trëng.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 27 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 28. . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. b.C¸c tæ trëng.æn ®Þnh t/c : .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 27 . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. H×nh thøc : .KÕ ho¹ch tuÇn 28. .Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II. III. 2.Cê ®á . IV. tæ 2.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . .B¸o c¸o.

Trang trÝ líp häc th©n thiÖn. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. Mét sè b¹n cha tÝch cùc trong ho¹t ®éng cña líp.Tich cùc häc tËp. 3. nghiªm tóc. V. .Tham gia gi¶i bãng ®¸ thiÕu niªn cña §TN nhµ trêng. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng .C¶ líp ®Çy ®ñ. .TËp bãng ®¸.Kh«ng nghØ häc tù do. Cñng cè. . . . 20’ . ( trang trÝ líp häc. tham gia cæ vò bãng ®¸) 2. . bá giê.§i häc ®óng giê.C¶ líp 4. GVCN nhËn xÐt: . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra..Trang trÝ líp häc th©n thiÖn.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 27..GVCN : . . Ho¹t ®éng tËp thÓ. . Sinh ho¹t ®éi s«i næi.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 28. . Tham gia gi¶i bãng ®¸ mét nhiÖt t×nh. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. KÕ ho¹ch tuÇn 28. nghiªm tóc. .ëng. . cña líp ®Ò ra. .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. III. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. .Phª b×nh: Kh«ng .

Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 28 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 29. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 28 . .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 28 . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 29.KÕ ho¹ch tuÇn 29 .Ngµy so¹n:19/03/2009 Ngµy gi¶ng:21/03/2009 TuÇn 28 NhËn xÐt tuÇn 28 – kÕ ho¹ch tuÇn 29 I .Môc tiªu : . Néi dung : .KÕ ho¹ch tuÇn 29. . Néi dung 1. III. Ngêi thùc hiÖn . Ph¬ng tiÖn : . 2.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 28.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 28. H×nh thøc : . .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ .TËp bãng ®¸.C¸c tæ trëng. ChuÈn bÞ : 1. b.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 29.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 29 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. IV. NhËn xÐt tuÇn 28. kÕ ho¹ch tuÇn 29.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 28 .æn ®Þnh t/c : Ch¬i trß ch¬i " Lµm theo t«i nãi" II. . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. æ ®Þnh tæ chøc . II.

.B¸o c¸o. ( trang trÝ líp häc. nghiªm tóc. . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.*B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. tû lÖ chuyªn cÇn cßn thÊp tËp trung nghØ nhiÒu ë 2 b¹n ( Loan. .Ban c¸n sù líp . Sinh ho¹t ®éi s«i næi.C¶ líp . .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 28.Tuyªn d¬ng: Kh«ng. Mét sè b¹n cha tÝch cùc trong ho¹t ®éng cña líp. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.C¶ líp .Trang trÝ líp häc th©n thiÖn.Tich cùc häc tËp. . nghiªm tóc. tæ 2.B¸o c¸o. . cña líp ®Ò ra. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. .Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.Líp phã HT. GVCN nhËn xÐt: . .Phª b×nh: Kh«ng 4.§i häc ®óng giê. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. tæ 3. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 29. tham gia cæ vò bãng ®¸) 2. . .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.B¸o c¸o.GVCN : 20’ .Cê ®á . . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. . Tham gia gi¶i bãng ®¸ mét nhiÖt t×nh. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.B¸o c¸o. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. Ng÷). .Tham gia gi¶i bãng ®¸ thiÕu niªn cña §TN nhµ trêng.Líp trëng. KÕ ho¹ch tuÇn 29. 3. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. 20’ .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. Trang trÝ líp s¹ch ®Ñp. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. .

DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.. . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Môc tiªu : . . kÕ ho¹ch tuÇn 30. b.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp.KÕ ho¹ch tuÇn 30 . .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 29.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 30. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 30. Cñng cè.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 29 .Kh«ng nghØ häc tù do.Trang trÝ líp häc th©n thiÖn. bá giê. Néi dung : . . ChuÈn bÞ : 1. III.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 30 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.C¸c tæ trëng.C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ vÒ thanh niªn. 2. Ngµy so¹n:26/03/2009 Ngµy gi¶ng:28/03/2009 TuÇn 29 NhËn xÐt tuÇn 29 – kÕ ho¹ch tuÇn 30 I . . . III.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 29 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 30. .KÕ ho¹ch tuÇn 30. Ho¹t ®éng tËp thÓ.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 29.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 29 .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 29 . II. H×nh thøc : . .§äc chuyÖn V. Ph¬ng tiÖn : . líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. . Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .

cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 30. nghiªm tóc. NhËn xÐt tuÇn 29. tû lÖ chuyªn cÇn cßn thÊp. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.Phª b×nh: Kh«ng 4. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. Ngêi thùc hiÖn . §¹t kÕt qu¶ cao trong gi¶i bãng ®¸ (Gi¶i nh×). GVCN nhËn xÐt: . KÕ ho¹ch tuÇn 30. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 29.Ban c¸n sù líp .Cê ®á . .Líp phã HT.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. . æ ®Þnh tæ chøc . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.IV. .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. tæ 3. .B¸o c¸o.æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "TiÕn lªn ®oµn viªn" II. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. .C¶ líp . 3.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . C¬ b¶n hoµn thµnh trang trÝ líp häc than thiÖn.Líp trëng. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. Néi dung 1. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. Ch÷ ) 2.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ.§i häc ®óng giê.B¸o c¸o. Lëng. . thiÕu ®å dïng häc tËp ( Loan.B¸o c¸o. .B¸o c¸o. . tæ 2. .Tuyªn d¬ng: C¸c thµnh viªn ®éi bãng. .GVCN : 20’ .

- ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. - C¶ líp - Tich cùc häc tËp, tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng, cña líp ®Ò ra.. - Kh«ng nghØ häc tù do, bá giê. - Tham giai gi¶ bãng ®¸ ®¹t kÕt qu¶ cao. III. Ho¹t ®éng tËp thÓ. - Thi v¨n nghÖ chñ ®Ò " Thanh niªn " V. Cñng cè. - DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.

Ngµy so¹n: 02/04/2009 Ngµy gi¶ng: 04/04/2009 TuÇn 30 NhËn xÐt tuÇn 30 – kÕ ho¹ch tuÇn 31 I - Môc tiªu : - BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 30 - ®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 31 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 30 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 31. - Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II, Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a, Néi dung : - B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 30 . - KÕ ho¹ch tuÇn 31. b, H×nh thøc : - Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 30, kÕ ho¹ch tuÇn 31. - Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 31. III, ChuÈn bÞ : 1. Ph¬ng tiÖn : - B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 30 - KÕ ho¹ch tuÇn 31 - C¸c bµi h¸t, móa quy ®Þnh cña ®éi.

2. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 30, thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 31. - C¸c tæ trëng, líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. IV, TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. æ ®Þnh tæ chøc - æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "TiÕn lªn ®oµn viªn" II. Néi dung 1. NhËn xÐt tuÇn 30. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1, tæ 2, tæ 3. - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. - B¸o c¸o, nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. - B¸o c¸o, nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi, kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp, tû lÖ chuyªn cÇn cßn thÊp, thiÕu ®å dïng häc tËp ( Phóc, Tµi, Tu©n ), kh«ng quµng kh¨n ®á ( Tu©n, C¬ng) 2. KÕ ho¹ch tuÇn 31. - Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. - Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 30. - §i häc ®óng giê, tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. - Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ, nghiªm tóc. 3. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. - Tuyªn d¬ng: kh«ng Ngêi thùc hiÖn - TËp líp : thÓ Thêi gian 3’

20’ - Ban c¸n sù líp - Cê ®á - Líp phã HT. - Líp trëng.

- C¶ líp

- Phª b×nh: Kh«ng 4. GVCN nhËn xÐt: - GVCN : - Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra, cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 31. - ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. - Tich cùc häc tËp, tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t - C¶ líp ®éng cña trêng, cña líp ®Ò ra.. - Kh«ng nghØ häc tù do, bá giê. - Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp. III. Ho¹t ®éng tËp thÓ. - H¸t, móa c¸c bµi h¸t quy ®Þnh. V. Cñng cè. - DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.

20’

Ngµy so¹n: 09/04/2009 Ngµy gi¶ng: 11/04/2009 TuÇn 31 NhËn xÐt tuÇn 31 – kÕ ho¹ch tuÇn 32 I - Môc tiªu : - BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 31 - ®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 32 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 31 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 32. - Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. II, Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a, Néi dung : - B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 31 . - KÕ ho¹ch tuÇn 32. b, H×nh thøc : - Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 31, kÕ ho¹ch tuÇn 32.

III. 2. NhËn xÐt tuÇn 31.Ban c¸n sù líp . kh«ng lµm bµi tríc khi ®Õn líp. . .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. . KÕ ho¹ch tuÇn 32. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .Trß ch¬i: BÞt m¾t vÔ h×nh.B¸o c¸o.B¸o c¸o. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ.S¬n thêng xuyªn kh«ng mang vë bµi tËp to¸n..Líp trëng. . .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 31. IV. tæ 2. tæ 3. . æ ®Þnh tæ chøc . ChuÈn bÞ : 1.B¸o c¸o.Cê ®á .C¸c tæ trëng.TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ . + Tån t¹i: Cßn nhiÒu b¹n kh«ng häc bµi. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ. .Líp phã HT.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 31. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. 2. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.B¸o c¸o. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 32. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. tû lÖ chuyªn cÇn cßn thÊp ( Thø 5 7 b¹n nghØ kh«ng phÐp ) . Ngêi thùc hiÖn .KÕ ho¹ch tuÇn 32 . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp . Néi dung 1.æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "Vµo h¹" II.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 31 .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 32. Ph¬ng tiÖn : .

.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. . GVCN nhËn xÐt: . 3. . III. V. Ho¹t ®éng tËp thÓ. 20’ Ngµy so¹n: 16/04/2009 Ngµy gi¶ng: 17/04/2009 TuÇn 32 NhËn xÐt tuÇn 32 – kÕ ho¹ch tuÇn 33 I .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. .BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 32 ..Trß ch¬i tËp thÓ: BÞt m¾t vÏ h×nh. nghiªm tóc.Tuyªn d¬ng: kh«ng .C¶ líp phÐp nghØ häc cña gia ®×nh. cña líp ®Ò ra. .NghØ häc ph¶i cã lý do chÝnh ®¸ng.. 4. . .Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp. .Phª b×nh: S¬n thêng xuyªn kh«ng mang vë bµi tËp to¸n. cã giÊy . bá giê.GVCN : . .§i häc ®óng giê. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 32 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 33.Môc tiªu : . Cñng cè.®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 33 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.Kh«ng nghØ häc tù do. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy .C¶ líp m¹nh häc tËp trong tuÇn 32. .Tich cùc häc tËp.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra.

Néi dung 1.C¸c tæ trëng.§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 32. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 33. ChuÈn bÞ : 1. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.B¸o c¸o. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á. .Ban c¸n sù líp .Líp phã HT. .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 32 . .B¸o c¸o.B¸o c¸o. . III.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 33. æ ®Þnh tæ chøc .B¸o c¸o. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. §Æc biÖt ®· kh«ng cßn t×nh tr¹ng nghØ häc tù do. Ngêi thùc hiÖn . H×nh thøc : . . 2. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .Líp trëng. Néi dung : . . b.Cê ®á . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. .æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "Vµo h¹" II. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 32 .TËp líp : thÓ Thêi gian 3’ 20’ .II.KÕ ho¹ch tuÇn 33. kÕ ho¹ch tuÇn 33. .KÕ ho¹ch tuÇn 33 . tæ 2.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 32. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a. NhËn xÐt tuÇn 32. Ph¬ng tiÖn : . tæ 3. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I.C¸c bµi h¸t vÒ mïa hÌ. IV. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.

Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 32. häc . Tu©n).Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. lµm viÖc riªng trong giê (ThuËt. Ch÷). 2. VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. . ThÈm.C¶ líp .Phª b×nh: Tu©n thêng xuyªn lµm viÖc riªng trong giê. cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 33. tÝch cùc häc tËp.Kh«ng nghØ häc tù do. Toµn. 3. Mét sè b¹n bá lao ®éng.Tuyªn d¬ng: B¹n Th¸p lao ®éng tÝch cùc. . lÊy ®iÓm thêng xuyªn ë c¸c m«n häc. .Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. nghiªm tóc..DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.§i häc ®óng giê. . Cñng cè. .Nghiªm tóc trong giê. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ.GVCN : tËp s«i næi. cêi ®ïa trong giê (S¬n.Thi h¸t gi÷a c¸c tæ: Chñ ®Ò mïa hÌ V. KÕ ho¹ch tuÇn 33. bá giê. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ.+ Tån t¹i: Trong líp häc cßn cha nghiªm tóc. 4.C¶ líp ra. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. III.Tich cùc häc tËp. Ho¹t ®éng tËp thÓ. tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. cña líp ®Ò ra. . . . GVCN nhËn xÐt: . . . . . . 20’ Ngµy so¹n: 23/04/2009 . kh«ng lµm viÖc riªng.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò .

H×nh thøc : . III. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê 20’ . tæ 2. NhËn xÐt tuÇn 33.B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 33 .Môc tiªu : . Néi dung : . TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung Ngêi thùc hiÖn Thêi gian 3’ I.TËp thÓ líp : II. . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 34. IV.Ban c¸n sù tæ trëng: Tæ 1. .Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 33 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 34.Thi t×m hiÓu vÒ ngµy 30/4 vµ 1/5. æ ®Þnh tæ chøc . II. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp.B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 33 .Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 34. Néi dung 1.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 33 . Ph¬ng tiÖn : .Ngµy gi¶ng: 26/04/2009 TuÇn 33 NhËn xÐt tuÇn 33 – kÕ ho¹ch tuÇn 34 I .C¸c tæ trëng.Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 33. b.KÕ ho¹ch tuÇn 34 . .KÕ ho¹ch tuÇn 34. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 33.æn ®Þnh t/c : H¸t tËp thÓ: "Vµo h¹" . kÕ ho¹ch tuÇn 34. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c . . ChuÈn bÞ : 1. líp . tæ 3.B¸o c¸o. 2.B¸o c¸o. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 34 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp. .

NghØ 30/4 vµ 1/5. Phóc. . tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. .Cê ®á . vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. cña líp ®Ò ra. . KÕ ho¹ch tuÇn 34.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. t×nh tr¹ng nghØ häc tù do vÉn diªn ra: Tu©n. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. .B¸o c¸o.Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp. 2. Ho¹t ®éng tËp thÓ. .Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 34.. . Cñng cè.B¸o c¸o. .Tich cùc häc tËp.Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 33. . 4. nghiªm tóc. * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. Tµi). GVCN nhËn xÐt: . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng. . + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.®á.Thi t×m hiÓu vÒ ngµy 30/4 vµ 1/5.Phª b×nh: Phóc thêng xuyªn kh«ng häc bµi vµ lµm bµi tËp.Tuyªn d¬ng: Kh«ng . + Tån t¹i: T×nh tr¹ng kh«ng häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ tríc khi ®Õn líp vÉn diÔn ra thêng xuyªn mét sè b¹n ( Tu©n.C¶ líp .§i häc ®óng giê. . . Tµi. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.Líp trëng.DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. bá giê.C¶ líp V. . .Líp phã HT. 3. III. .Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra.ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. .GVCN : 20’ .Kh«ng nghØ häc tù do.

Nghe nhËn xÐt tæng kÕt tuÇn 34. . . Néi dung vµ h×nh thøc h/®éng a.Cã ý thøc rÌn luyÖn trong häc tËp vµ c¸c phong trµo kh¸c cña líp. ChuÈn bÞ : 1. . Néi dung : .B¸o c¸o thùc hiÖn tuÇn 34 .§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tuÇn 34. III.C¸c tæ trëng. Tæ chøc Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n bé líp héi ý: . b.Th¶o luËn néi dung vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 35.Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i tuÇn 34 – thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch tuÇn 35.æn ®Þnh t/c : Trß ch¬i: “ Ai nhanh h¬n” Ngêi thùc hiÖn . thèng nhÊt kÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ ph¬ng híng thùc hiÖn tuÇn 35.BiÕt ®îc nh÷ng u nhîc ®iÓm cña tuÇn häc 34 . æ ®Þnh tæ chøc . II. líp trëng n¾m râ t×nh h×nh trong tuÇn cña líp. TiÕn tr×nh h/®éng Néi dung I. H×nh thøc : .B¸o c¸o tæng kÕt tuÇn 34 .TËp thÓ líp : Thêi gian 3’ . Ph¬ng tiÖn : . .KÕ ho¹ch tuÇn 35 2.Môc tiªu : .KÕ ho¹ch tuÇn 35. IV. kÕ ho¹ch tuÇn 35. .®a ra kÕ ho¹ch tuÇn 35 trong qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn cña líp.Ngµy so¹n: 23/04/2009 Ngµy gi¶ng: 26/04/2009 TuÇn 34 NhËn xÐt tuÇn 34 – kÕ ho¹ch tuÇn 35 I .

nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña c¸c tæ trëng: Tæ 1. .II. *B¸o c¸o T/k h/® cña c¸n bé líp .§i häc ®óng giê. . VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ. tæ 2.Tuyªn d¬ng: Kh«ng . . NhËn xÐt tuÇn 34.B¸o c¸o.Ban c¸n sù líp .Duy tr× nh÷ng u ®iÓm vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i.T¨ng cêng kiÓm tra lÊy ®iÓm ë c¸c m«n häc. . . * Líp th¶o luËn vµ nhÊt trÝ c¸c néi dung kÕ ho¹ch. .Líp trëng. GVCN nhËn xÐt: . nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña líp trëng.C¶ líp . .Kh«ng nghØ häc tù do.. 20’ . . + Tån t¹i: Trong tuÇn chØ häc 3 ngµy nªn kh«ng cã nh÷ng vi ph¹m vÒ néi quy cña trêng còng nh cña líp. nhËn xÐt thùc hiÖn trong tuÇn cña cê ®á.Sinh ho¹t ®éi ®Çy ®ñ. häc tËp tÝch cùc.Phª b×nh: Kh«ng 4. .B¸o c¸o.Thùc hiÖn tèt néi quy cña trêng vµ líp häc ®Ò ra. Néi dung 1.B¸o c¸o.B¸o c¸o. .Tich cùc häc tËp. VÒ häc tËp nh×n chung c¸c b¹n ®· cã ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tËp ë nhµ ®Çy ®ñ.Cê ®á . nhËn xÐt häc tËp trong tuÇn cña líp phã häc tËp. III. Tuyªn d¬ng Vµ phª b×nh. nghiªm tóc.GVCN : .Líp phã HT. vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ. .Hoµn thiÖn c¸c kho¶n ®ãng gãp. tham gia phô ®¹o vµ båi dìng ®Çy ®ñ. . tham gia ®Çy ®ñ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. + u ®iÓm: Nh×n chung c¸c b¹n thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.C¶ líp 20’ . tæ 3. Ho¹t ®éng tËp thÓ. KÕ ho¹ch tuÇn 35.Nh×n chung líp thùc hiÖn kh¸ tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra. .ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ. bá giê. . cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ®Èy m¹nh häc tËp trong tuÇn 35. . cña líp ®Ò ra. kiÓm tra lÊy ®iÓm ë c¸c m«n. 3. 2.

. .DÆn dß: líp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c néi dung kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra.. Cñng cè.§äc b¸o ThiÕu nhi d©n téc V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful