Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12

GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 1
Dʼnng 1: Jiśt phuong trình dao dũng diŝu hoà.
Xác dšnh các dác trung cua mũt dao dũng diŝu hoà
Chon hê quy chiêu: ¹ Truc ox...
¹ gôc toa dô tai VTCB
¹ Chiêu duong...
¹ gôc thoi gian...
Phuong trinh dao dông co dang: x ÷ Acos(æt ¹ o) cm
Phuong trinh vân tôc: v ÷ -Aæsin(æt ¹ o) cm/s
1) Xác dšnh tân sŧ góc æ: (æ>ô)
¹ æ ÷ 2xI ÷
2
T
x
, voi
t
T
N
A
= , N: tông sô dao dông
¹ Nêu con lác lo xo:

2
æ = , ( k: N/m, m: kg)
¹ khi cho dô gian cua lo xo o VTCB A : .
g
2g
2
A = ÷ =
A

g
æ ÷ =
A

¹
2 2
v
A x
æ =

) Xác dšnh biên dũ dao dũng A:(A>ô)
¹ A÷
2
d
, d: la chiêu dai quÿ dao cua vât dao dông
¹ Nêu dê cho chiêu daig lon nhât va nho nhât cua lo xo:
min
2
2ax
A

=


¹ Nêu dê cho ly dô x ung voi vân tôc v thi ta co: A ÷
2
2
2
v
x
æ
+ (nêu buông nhe v ÷ 0)
¹ Nêu dê cho vân tôc va gia tôc:
2 2
2
2 4
v a
A
æ æ
= +
¹ Nêu dê cho vân tôc cuc dai: V
max
thi:
ax
v
A
æ
=
¹ Nêu dê cho gia tôc cuc dai a
Max
: thi
2
ax
a
A
æ
=
¹ Nêu dê cho luc phuc hôi cuc dai F
max
thi ÷
max
÷ kA
¹ Nêu dê cho náng luong cua dao dông Wthi ÷
2W
A

=
) Xác dšnh pha ban dâu o: ( x o x · · )
ua vao cach chon gôc thoi gian dê xac dinh ra o
Khi t÷0 thi
0
0
x x
v v
= |
´
=
|
÷
0
0
x Acos
v A sin
o
æ o
= |
´
=
|

0
0
os
sin
x
c
A
v
A
o
o
æ
|
=

÷
´

=

|
o ÷ ÷ ?
¹ Nêu luc vât di qua VTCB thi
0
0 Acos
v A sin
o
æ o
= |
´
=
|
0
os 0
0
sin
c
v
A
o
æ o
= |

÷
´
= >

|
?
? A
o = |
÷
´
=
|

Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 2
¹ Nêu luc buông nhe vât
0
0
x Acos
A sin
o
æ o
= |
´
=
|

0
0
cos
sin 0
x
A
o
o
|
= >

÷
´

=
|
?
? A
o = |
÷
´
=
|

hú ý:
khi tha nhe, buông nhe vât v
0
÷0 , A÷x
Khi vât di theo chiêu duong thi v~0 (Khi vât di theo chiêu âm thi v·0)
Pha dao dông la: (æt ¹ o)
sin(x) ÷ cos(x-
2
x
)
(-cos(x)) ÷ cos(x¹x )

Dʼnng : Xác dšnh thŭi diêm vŏt di qua lv dũ x
ô
-vŏn tŧc vŏt dʼnt giá trš v
ô

Phuong trinh dao dông co dang: x ÷ Acos(æt ¹ o) cm
Phuong trinh vân tôc: v ÷ -Aæsin(æt ¹ o) cm/s
1) Khi vât di qua ly dô x
0
thi x
0
÷ Acos(æt ¹ o) ÷ cos(æt ¹ o) ÷
0
x
A
÷cosb
2 t b æ o x ÷ + = ± +
2 b
t
o x
æ æ
±
÷ = + s voi kZN khi b o ± ~0 va kZN* khi b o ± ·0
Khi co diêu kiên cua vât thi ta loai bot môt nghiêm t
2) Khi vât dat vân tôc v
0
thi v
0
÷ -Aæsin(æt ¹ o) ÷ sin(æt ¹ o) ÷
0
v

÷cosd
2
2
t d
t d
æ o x
æ o x x
+ = + |
÷
´
+ = +
|
2
2
d
t
d
t
o x
æ æ
x o x
æ æ
|
= +

÷
´

= +

|

voi kZN khi
0
0
d
d
o
x o
> |
´
>
|
va kZN* khi
0
0
d
d
o
x o
· |
´
·
|

3) Tìm ly dô vât khi vân tôc có giá tri v
1
:
Ta dung
2
2 2 1
v
A x
æ
+
= +
¦
' '
2
2 1
v
x A
æ
+
÷ = ±
¦
' '

4) Tìm vân tôc khi di qua ly dô x
1
:
Ta dung
2
2 2 1
v
A x
æ
+
= +
¦
' '
2 2
v A x æ ÷ = ± khi vât di theo chiêu duong thi v~0

Dʼnng : Xác dšnh quãng duŭng và sŧ lân vŏt di qua lv dũ x
ô

tŵ thŭi diêm t
1
dśn t

Phuong trinh dao dông co dang: x ÷ Acos(æt ¹ o) cm
Phuong trinh vân tôc: v ÷ -Aæsin(æt ¹ o) cm/s
Tinh sô chu ky dao dông tu thoi diêm t
1
dên t
2
:
2 1
t t 2
N n
T T

= = + , voi
2
T
x
æ
=
Trong môt chu ky : ¹ vât di duoc quãng duong 4A
¹ Vât di qua ly dô bât ky 2 lân
* Nêu m÷ 0 thi: ¹ Quãng duong di duoc: S
T
÷ 4nA
¹ Sô lân vât di qua x
0
la M
T
÷ 2n
* Nêu m 0 thi: ¹ Khi t÷t
1
ta tinh x
1
÷ Acos(æt
1
¹ o)cm va v
1
duong hay âm (không tinh v
1
)
Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 3
¹ Khi t÷t
2
ta tinh x
2
÷ Acos(æt
2
¹ o)cm va v
2
duong hay âm (không tinh v
2
)
Sau do vë hinh cua vât trong phân lë
2
T
chu ky rôi dua vao hinh vë dê tinh S

va sô lân M

vât di
qua x
0
tuong ung.
Khi do: ¹ Quãng duong vât di duoc la: S÷S
T
¹S


¹ Sô lân vât di qua x
0
la: M÷M
T
¹ M

` Ví du:
1 0 2
1 2
0, 0
x x x
v v
> > |
´
> >
|
ta co hinh vë:
Khi do ¹ Sô lân vât di qua x
0
la M

÷ 2n
¹ Quãng duong di duoc:
S

÷ 2A¹(A-x
1
)¹(A-
2
x ) ÷4A-x
1
-
2
x
Dʼnng 4: Xác dšnh lŻc tác dung cŻc dʼni và cŻc tiêu tác dung lên vŏt và
diêm treo lò xo - chiŝu dài lò xo khi vŏt dao dũng
1) Luc hôi phuc( luc tác dung lên vât):
uc hôi phuc: F kx ma = =

: luôn huon vê vi tri cân báng
Dô lon: F ÷ k'x' ÷ mæ
2
'x' .
uc hôi phuc dat gia tri cuc dai F
max
÷ kA khi vât di qua cac vi tri biên (x ÷ ± A).
uc hôi phuc co gia tri cuc tiêu F
min
÷ 0 khi vât di qua vi tri cân báng (x ÷ 0).
2) Luc tác dung lên diêm treo lò xo:
uc tac dung lên diêm treo lo xo la luc dan hôi: F k ' x ' = A +
¹ Khi con lác lo xo nám ngang A ÷0
¹ Khi con lác lo xo treo tháng dung: A ÷
2
mg g
k æ
= .
¹ Khi con lác nám trên mát pháng nghiêng 1 goc ¬: A ÷
mgsin
k
¬

a) uc cuc dai tac dung lên diêm treo la:
max
F k( A) = A +
b) uc cuc tiêu tac dung lên diêm treo la:
¹ khi con lác nám ngang: F
min
÷0
¹ khi con lác treo tháng dung hoác nám trên mát pháng nghiêng 1 goc ¬ :
Nêu A ~A thi
min
F k( A) = A
Nêu A A · thi F
min
÷0
3) Luc dàn hôi o vi trí có li dô x (gôc O tai vi tri cân báng ):
¹ Khi con lác lo xo nám ngang F÷ kx
¹ Khi con lác lo xo treo tháng dung hoác nám nghiêng 1 goc ¬ : F ÷ k'A ¹ x'
4) Chiêu dài lò xo:
l
o
: la chiêu dai tu nhiên cua lo xo:
a) khi lo xo nám ngang:
Chiêu dai cuc dai cua lo xo :
max
÷
o
¹ A.
Chiêu dai cuc tiêu cua lo xo:
min
÷
o
¹ A.
b) Khi con lác lo xo treo tháng dung hoác nám nghiêng 1 goc ¬ :
Chiêu dai khi vât o vi tri cân báng :
cb
÷
o
¹ A
Chiêu dai cuc dai cua lo xo:
max
÷
o
¹ A ¹ A.
Chiêu dai cuc tiêu cua lo xo:
min
÷
o
¹ A A.
Chiêu dai o ly dô x: ÷
0
¹A ¹x

-A
A
O x
2
x
1
x
0
X
Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 4
Dʼnng 5: Xác dšnh náng luong cua dao dũng diŝu hoà
Phuong trinh dao dông co dang: x ÷ Acos(æt ¹ o) m
Phuong trinh vân tôc: v ÷ -Aæsin(æt ¹ o) m/s
a) Thê nàng: W
t
÷
2
1
kx
2
÷
2
1
k A
2
cos
2
(æt ¹ o)
b) Dông nàng: W
d
÷
2
1
mv
2
÷
2
1

2
A
2
sin
2
(æt ¹ o) ÷
2
1
kA
2
sin
2
(æt ¹ o) ; voi k ÷ mæ
2

c) Co nàng: W ÷ W
t
¹ W
d
÷
2
1
k A
2
÷
2
1

2
A
2
.
¹ W
t
÷

W - W
d
¹ W
d
÷

W W
t

Khi W
t
÷ W
d ÷
x ÷ ±
2
A
÷
thoi gian W
t
÷ W
d
la :
4
T
t A =
¹ Thê náng va dông náng cua vât biên thiên tuân hoan voi cung tân sô goc æ` ÷ 2æ, tân sô dao
dông I` ÷2I va chu ki T` ÷
2
T
.
Chu v. Khi tinh náng luong phai dôi khôi luong vê kg, vân tôc vê m/s, ly dô vê met

Dʼnng ô: Xác dšnh thŭi gian ngőn nhât vŏt di qua lv dũ x
1
dśn x

Ta dung môi liên hê giua dao dông diêu hoa va chuyên dông tron dêu dê tinh.
Khi vât dao dông diêu hoa tu x
1
dên x
2
thi tuong ung vuoiu vât chuyên dông tron dêu tu M dên
N(chu y x
1
va x
2
la hinh chiêu vuông goc cua M va N lên truc OX
Thoi gian ngán nhât vât dao dông di tu x
1
dên x
2
báng thoi gian vât chuyên dông tron dêu tu M
dên N
`
MN
MON
At ÷ t ÷ T
360
,
1 2
` ` `
= + N x Nx voi
1
1
' '
`
Sin( ) =
x
x
A
,
2
2
' '
`
( ) =
x
Sin Nx
A

¹ khi vât di tu: x ÷ 0
2
A
x = ± thi
12
T
t A =
¹ khi vât di tu:
2
A
x = ± x÷ ± A thi
6
T
t A =
¹ khi vât di tu: x÷0
2
2
A
x = ± va
2
2
A
x = ± x÷± A thi
8
T
t A =
¹ vât 2 lân liên tiêp di qua
2
2
A
x = ± thi
4
T
t A =
Vân tôc trung binh cua vât dao dông luc nay:
S
v
t
A
=
A

AS duoc tinh nhu dang 3.
Dʼnng 7: Hê lò xo ghép nŧi tiśp - ghép song song và xung dŧi.
1). Lò xo ghép nŧi tiśp:
a) Dô cung cua hê k:
Hai lo xo co dô cung k
1
va k
2
ghep nôi tiêp co thê xem
nhu môt lo xo co dô cung k thoa mãn biêu thuc:
2 1
1 1 1

+ = (1)
M N
X O N x
1
x
2
-A
m


k
1
k
2

Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 5
Chung minh (1):
Khi vât o ly dô x thi:
1 2
1 2
F F F
x x x
= = |
´
= +
|
1 1 1 2 2 2
1 2
1 2
I kx, F k x , F k x
F F F
x x x
= = = |

÷ = =
´

= +
|
1 2
1 2
1 2
F F F
F F F
k k k
= = |

÷
´
= +

|
÷
1 2
1 1 1
÷ +
k k k
hay
1 2
1 2
k k
k ÷
k +k

b) Chu ky dao dông T - tân sô dao dông:
¹ Khi chi co lo xo 1( k
1
):
2
1
1 2
1 1
1
2
4
x
x
= ÷ =
T 2
T
2

¹ Khi chi co lo xo 2( k
2
):
2
2
2 2
2 2
1
2
4
x
x
= ÷ =
T 2
T
2

¹ Khi ghep nôi tiêp 2 lo xo trên:
2
2
1
2
4
x
x
= ÷ =
2 T
T
2

Ma
2 1
1 1 1

+ = nên
2 2 2
1 2
2 2 2
4 4 4 x x x
= +
T T T
2 2 2
÷
2 2 2
1 1
T ÷ T + T
Tân sô dao dông:
2 2 2
1 2
1 1 1
÷ +
f f f

b. Lò xo ghép song song:
Hai lo xo co dô cung k
1
va k
2
ghep song song co thê xem nhu môt lo
xo co dô cung k thoa mãn biêu thuc: k ÷ k
1
¹ k
2
(2)
Chung minh (2):
Khi vât o ly dô x thi:
1 2
1 2
x x x
F F F
= = |
´
= +
|
1 1 1 2 2 2
1 2
1 2
I kx, F k x , F k x
x x x
F F F
= = = |

÷ = =
´

= +
|
1 2
1 1 2 2
x x x
kx k x k x
= = |
÷
´
= +
|
÷
1 2
k ÷ k +k
b) Chu ky dao dông T - tân sô dao dông:
¹ Khi chi co lo xo1( k
1
):
2
1 1 2
1 1
4
2
x
x = ÷ =
2 2
T
T

¹ Khi chi co lo xo2( k
2
):
2
2 2 2
2 2
4
2
x
x = ÷ =
2 2
T
T

¹ Khi ghep nôi tiêp 2 lo xo trên:
2
2
4
2
x
x = ÷ =
2 2
T
T

Ma k ÷ k
1
¹ k
2
nên
2 2 2
2 2 2
1 2
4 4 4 x x x
= +
2 2 2
T T T
÷
2
1
1 1 1
÷ +
2 2
T T T
2

Tân sô dao dông:
2 2 2
1 1
f ÷ f +f
c) Khi ghép xung dŧi công thųc giŧng ghép song song
Luu v: Khi giai cac bai toan dang nay, nêu gáp truong hop môt lo
xo co dô dai tu nhiên
0
(dô cung k
0
) duoc cát thanh hai lo xo co
chiêu dai lân luot la
1
(dô cung k
1
) va
2
(dô cung k
2
) thi ta co:
k
0

0
÷ k
1

1
÷ k
2

2

Trong do k
0
÷
0
S

÷
0
const

; E: suât Young (N/m
2
); S: tiêt diên ngang (m
2
)
1
, k
1

2
, k
2


1
, k
1

2
, k
2

Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 6
Dʼnng 8 : hųng minh hê dao dũng diŝu hoà
Trong truong hop phai chung minh co hê dao dông diêu hoa trên co so luc dan hôi tac dung:
F ÷ -kx hoác náng luong cua vât dao dông (co náng) W ÷ W
t
¹ W
d
, ta tiên hanh nhu sau:
ách 1: Dùng phuong pháp dũng lŻc hţc:
¹ Phân tich luc tac dung lên vât
¹ Chon hê truc toa dô Ox
¹ Viêt phuong trinh dinh luât II Newton cho vât: F ma =
¯

chiêu phuong trinh nay lên OX
dê suy ra: x'' ÷ - æ
2
x : vây vât dao dông diêu hoa voi tan sô gocæ
ách : Dùng phuong pháp náng luong:
* Vi W ÷ W
t
¹ W
d
trong do: W
t
÷
2
1
kx
2
(con lác lo xo)
W
d
÷
2
1
mv
2

Ap dung dinh luât bao toan co náng: W ÷ W
t
¹ W
d
2
1
÷ kx
2
¹
2
1
mv
2
÷ const
¹ ây dao ham hai vê theo t phuong trinh nay chu y: a ÷ v' ÷ x''
¹ Biên dôi dê dân dên: x'' ÷ -æ
2
x vây vât dao dông diêu hoa voi tân sô goc æ


Con làc don
Dʼnng 9: Jiśt phuong trình dao dũng cua con lőc don
- con lőc vŏt lý- chu kv dao dũng nhť
1) Phuong trình dao dũng.
Chon: ¹ Truc OX trung tiêp tuyên voi quÿ dao
¹ gôc toa dô tai vi tri cân báng
¹ chiêu duong la chiêu lêch vât
¹ gôc thoi gian .....
Phuong trinh ly dô dai: s÷Acos(æt ¹ o) m
v ÷ - Aæsin(æt ¹ o) m/s
` Tìm æ>0:
¹ æ ÷ 2xI ÷
2
T
x
, voi
t
T
N
A
= , N: tông sô dao dông
¹ æ =

g
, ( l:chiêu dai dây treo:m, g: gia tôc trong truong tai noi ta xet: m/s
2
)
¹
2gd
I
æ = voi d÷OG: khoang cach tu trong tâm dên truc quay.
I: mômen quan tinh cua vât rán.
¹
2 2
v
A s
æ =

` Tìm A>0:
¹
2
2 2
2
v
A s
æ
= + voi s . ¬ =
¹ khi cho chiêu dai quÿ dao la môt cung tron

MN:

MN
A
2
=
¹
0
A . ¬ = ,
0
¬ : ly dô goc: rad.
Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 7
` Tìm o ( x o x · · )
ua vao cach chon gôc thoi gian dê xac dinh ra o
Khi t÷0 thi
0
0
x x
v v
= |
´
=
|
÷
0
0
x Acos
v A sin
o
æ o
= |
´
=
|

0
0
os
sin
x
c
A
v
A
o
o
æ
|
=

÷
´

=

|
o ÷ ÷ ?
Phuog trinh ly giac: ¬ ÷
s

÷
0
¬ cos(æt ¹ o) rad. voi
0
A
¬ =

rad
) hu kv dao dũng nhť.
¹ Con lác don: 2 T
g
x =

2
2
2
2
4
4
T g
g
T
x
x
|
=

÷
´

=

|

¹ Con lác vât ly: 2
I
T
2gd
x =
2
2
2
2
4
4
T 2gd
I
I
g
T 2d
x
x
|
=

÷
´

=

|

Dʼnng 1ô: Aáng luong con lőc don - Xác dšnh vŏn tŧc cua vŏt
LŻc cáng dâv treo khi vŏt di qua lv dũ góc o

1) Nàng luong con làc don:
Chon môc thê náng tai vi tri cân báng O
¹ Dông náng: Wd÷
2
1
mv
2

¹ Thê náng hâp dân o ly dô ¬ :
t
W ÷ mg (1- coso)
¹ Co náng: W÷ W
t
¹W
d
÷
2 2
1
m A
2
æ
Khi goc nho:
2
t
1
W mg (1 cos ) mg
2
¬ ¬ = =

2
0
1
mg
2
¬
2) Tìm vân tôc cua vât khi di qua ly dô ¬ (di qua A):
Ap dung dinh luât bao toan co náng ta co:
Co náng tai biên ÷ co náng tai vi tri ta xet
W
A
÷W
N

W
tA
¹W
dA
÷W
tN
¹W
dN
÷
mg (1 cos ) ¬ ¹
2
A
1
mv
2
÷
0
mg (1 cos ) ¬ ¹0

÷
2
A 0
v 2g (cos cos ) ¬ ¬ = ÷
A 0
v ÷ ÷ 2g (coso - coso )
3) Luc càng dây(phan luc cua dây treo) treo khi di qua ly dô ¬ (di qua A):
Theo Dinh luât II Newton: P

¹„

÷ma

chiêu lên „

ta duoc
2
A
ht
v
mgcos ma m : ¬ = =

÷
2
A
0
v
m mgcos m2g(cos cos ) mgcos : ¬ ¬ ¬ ¬ = + = +

÷
0
„ ÷ mg(3coso - 2coso )
4) Khi góc nho
0
10 ¬ ·
N
O
A
0
¬
¬
P

„

Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 8

2
sin
cos 1
2
¬ ¬
¬
¬
< |

´
<

|
khi do
2 2 2
A 0
2 2
0
v g ( )
1
mg(1 2 3 )
2
¬ ¬
: ¬ ¬
| =

´
=

|

Chu y: ¹ Khi di qua vi tri cân báng(VTCB) 0 ¬ =
¹ Khi o vi tri biên
0
¬ ¬ =

Dʼnng 11 : Xác dšnh chu kv con lőc ů dũ cao h
dũ sâu d khi dâv treo không gian
Gia tôc trong truong o mát dât: g ÷
2
#
G
; R: ban kinh trai Dât R÷6400km
1) Khi dua con lőc lên dũ cao h:
Gia tôc trong truong o dô cao h:
h 2
2
GM g
g
h
(R h)
(1 )
R
= =
+
+
.
Chu ky con lác dao dông dúng o mát dât:
1
T 2
g
x =

(1)
Chu hy con lác dao dông sai o dô cao h:
2
h
T 2
g
x =

(2)
÷
1 h
2
T g
T g
= ma
h
g 1
h
g
1
R
=
+
÷
1
2
T 1
h
T
1
R
=
+
÷
2 1
h
T ÷ T (1+ )
R

Khi dua lên cao chu ky dao dông táng lên.
) Khi dua con lőc xuŧng dũ sâu d:
*o dô sâu d:
d
d
g ÷ g(1- )
R


Chung

minh: P
d
÷ F
hd
3
d 2
4
m( (R d) .)
3
mg G
(R d)
x
÷ =

: khôi luong riêng trai Dât

3 3
3
d 2 3 2 3 2
4
( .)(R d) R
M(R d) GM d
3
g G G .(1 )
(R d) .R (R d) .R R R
x

÷ = = =

÷
d
d
g ÷ g(1- )
R

*Chu ky

con lác dao dông o dô sâu d:
2
d
T 2
g
x =

(3)
÷
d 1
2
g T
T g
= ma
d
g d
1
g R
= ÷
1
2
<
1
2 1
T d
T ÷ T (1+ )
R d
1-
R

Khi dua xuông dô sâu chu ky dao dông táng lên nhung táng it hon dua lên dô cao

Dʼnng 1 : Xác dšnh chu kv khi nhiêt dũ thav dôi
(dâv treo làm bœng kim loʼni)
Khi nhiêt dô thay dôi: Chiêu dai biên dôi theo nhiêt dô : ÷
0
(1 ¹2 t).
2 : la hê sô no dai vi nhiêt cua kim loai lam dây treo con lác.

0
: chiêu dai o 0
0
C
Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 9
Chu ky con lác dao dông dúng o nhiêt dô t
1
(
0
C):
1
1
T 2
g
x =

(1)
Chu ky con lác dao dông sai o nhiêt dô t
2
(
0
C):
2
2
T 2
g
x =

(2) ÷
1 1
2 2
T
T
=

Ta co:
1 0 1
1 1
2 1
2 0 2 2 2
(1 t )
1 t 1
1 (t t )
(1 t ) 1 t 2
2
2
2
2 2
= + | +
÷ = <
´
= + +
|vi 1 2
÷
1 1
2 1 2 1 2 1
2
2 1
T T 1 1
1 (t t ) T T (1 (t t ))
1
T 2 2
1 (t t )
2
2 2
2
< ÷ = < +


Vây
2 1 2 1
1
T ÷ T (1+ ì(t - t ))
2

¹ khi nhiêt dô táng thi chu ky dao dông táng lên
¹ khi nhiêt dô giam thi chu ky dao dông giam xuông
hú ý: ¹ khi dua lên cao ma nhiêt dô thay dôi thi: <
1
2 1
2
T 1 h
1- ì(t - t ) -
T 2 R

¹ khi dua lên xuông dô sâu d ma nhiêt dô thay dôi thi: <
1
2 1
2
T 1 d
1- ì(t - t ) -
T 2 2R

Dʼnng 1 : Xác dšnh thŭi gian dao dũng nhanh
chŏm trong mũt ngàv dêm.
ũt ngav dê2. t ÷ 24h ÷ 24.3600 ÷ 86400s.
Chu ky dao dông dúng la: T
1
chu ky dao dông sai la T
2
¹ Sô dao dông con lác dao dông dúng thuc hiên trong môt ngay dêm:
1
1
t
N
T
=

¹ Sô dao dông con lác dao dông sai thuc hiên trong môt ngay dêm:
2
2
t
N
T
=
¹ Sô dao dông sai trong môt ngay dêm:
1 1
2 1
1 1
N ' N N ' t ' '
T T
A = =
¹ Thoi gian chay sai trong môt ngay dêm la:
1
1
2
T
T. N t ' 1'
T
: A = A =
Nêu chu ky táng con lác dao dông châm lai
Nêu chu ky giam con lác dao dông nhanh lên
* Khi dua lên dô cao h con lác dao dông châm trong môt ngay la:
h
t.
R
: A =
* Khi dua xuông dô sâu h con lác dao dông châm trong môt ngay la:
d
A„ ÷ t.
2R

* Thoi gian chay nhanh châm khi nhiêt dô thay dôi trong môt ngay dêm la: '
2 1
1
A„ ÷ t ì [ t - t
2

* Thoi gian chay nhanh châm tông quat: ) ' +
2 1
h 1
A„ ÷ t [ ì(t - t
R 2

Dʼnng 1 : Xác dšnh chu kv con lác vâp(vuūng) dinh
biên dũ sau khi vâp dinh
1) hu kv con lőc:
* Chu ky cn lác truoc khi vâp dinh:
1
1
T 2
g
x =

,
1
: chiêu dai con lác truoc khi vâp dinh
Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 10
* Chu ky con lác sau khi vâp dinh:
2
2
T 2
g
x =

,
2
: chiêu dai con lác
sau khi vâp dinh
* Chu ky cua con lác:
1 2
1
T (T T )
2
= +
) Biên dũ góc sau khi vâp dinh
0
ß :
Chon môc thê náng tai O. Ta co: W
A
÷W
N
÷W
tA
÷W
tN
2 0 1 0
mg (1 cos ) mg (1 cos ) 0 ¬ ÷ =
2 0 1 0
(1 cos ) (1 cos ) 0 ¬ ÷ = vi goc nho nên
2 2
2 0 1 0
1 1
(1 (1 )) (1 (1 )
2 2
0 ¬ ÷ = ÷
1
0 0
2
ß ÷ o

: biên dô goc sau khi vâp dinh.
Biên dô dao dông sau khi vâp dinh:
0 2
A' ÷ ß .

Dʼnng 14: Xác dšnh chu kv con lőc bœng phuong pháp trùng phùng

Cho hai con lác don: Con lác 1 chu ky
1
T dã biêt
Con lác 2 chu ky
2
T chua biêt
2 1
T T <
Cho hai con lác dao dông trong mát pháng tháng dung song song truoc mát môt nguoi quan sat.
Nguoi quan sat ghi lai nhung lân chung di qua vi tri cân báng cung luc cung chiêu(trung phung).
Goi o la thoi gian hai lân trung phung liên tiêp nhau
a) Aśu
1
T >
2
T : con lác
2
T thuc hiên nhiêu hon con lác
1
T môt dao dông
ta co
1 2
( 1) nT n T o = = + ÷
2
1
1
T
n
n
T
o
o
|
=

+
´

=

|
÷
2
1
1
T
T
o
o
=
+
÷
2
1
1
1 1
T
T o
=
+
÷
2 1
1 1 1
÷ +
T T 0

b) Aśu
1
T
2
T : con lác
1
T thuc hiên nhiêu hon con lác
2
T môt dao dông
ta co
2 1
( 1) nT n T o = = + ÷
2
1
1
T
n
n
T
o
o
|
=

´

=

|
÷
2
1
1
T
T
o
o
=

÷
2
1
1
1 1
T
T o
=

÷
2 1
1 1 1
÷ -
T T 0


Dʼnng 15 : Xác dšnh chu kv con lőc khi chšu tác dung thêm cua
ngoʼni lŻc không dôi

F.

* Chu ky con lác luc dâu:
1
T 2
g
x =

(1)
* Chu ky con lác luc sau:
2
hd
T 2
g
x =

(2)
Khi con lác chiu tac dung thêm cua ngoai luc không dôi F

khi do:
Trong luc hiêu dung(trong luc biêu kiên):
hd
P F P = +


hd hd
F
mg F mg g g
m
÷ = + ÷ = +

1) Khi F P

(cung huong)
N
O
0
¬
A 0
0
N
O
0
¬
P

F

Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 11
hd
F
g g
m
= + khi do T
2
·T
1:
chu ky giam

2) Khi F P G

(nguoc huong)

hd
F
g g
m
= khi do T
2
~T
1:
chu ky táng
3) Khi F P 1

(vuông goc)

2
2
hd
F
g g
m
+
= +
¦
' '
khi do T
2
·T
1:
chu ky giam
Vi tri cân báng moi
0
F
tan
P
¬ =
Chu y: Cac loai luc co thê gáp:
¹1) uc tinh diên:
9 1 2
2
12
' q q '
F 9.10
r s
=
¹2) uc diên truong: F÷'q'.E,
U
E
d
= : cuong dô diên truong
dêu(V/m)
F E

khi q~0,
F E G

khi q·0
¹3) uc dây Acsimet: F
A
÷ .V.g : : khôi luong riêng cua chât long, khi
V: thê tich chât long ma vât chiêm chô

Dʼnng 1ô : Xác dšnh chu kv con lőc khi gőn vào hê chuvên
dũng tšnh tiśn vūi gia tŧc

a

- Khi con lác gán vao hê chuyên dông tinh tiên voi gia tôc a

thi vât chiu tac dung thêm cua luc
quan tinh
qt
F

÷-ma

(nguoc chiêu voi a

)
Trong luc hiêu dung(trong luc biêu kiên):
hd qt
P F P = +


hd hd
mg mg ma g g a ÷ = ÷ =


¹ khi hê chuyên dông nhanh dân dêu thi a

cung chiêu voi v

(chiêu chuyên dông) khi do
qt
F

nguoc chiêu chuyên dông
¹ khi hê chuyên dông châm dân dêu thi a

nguoc chiêu voi v

(chiêu chuyên dông) khi do
qt
F

cung
chiêu chuyên dông
1) Khi
qt
F P

(cung huong) thi
hd
g g a = + khi do T
2
·T
1:
chu ky giam
2) Khi
qt
F P G

(nguoc huong) thi
hd
g g a = khi do T
2
~T
1:
chu ky táng
3) Khi
qt
F P 1

(vuông goc) thi
2 2
hd
g g a = + khi do T
2
·T
1:
chu ky giam
Vi tri cân báng moi
qt
0
F
tan
P
¬ =
4) Khi
qt
F

hop voi P

môt goc ¬ thi:
2 2 2
hd
g g a 2ga.cos¬ = + +

N
O
0
¬
P

F

O
0
¬
P

F

Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 12
Dʼnng 17 : Bài toán con lőc dųt dâv - va chʼnm

1) Bài toán dųt dâv:
Khi con lác dut dây vât bay theo phuong tiêp tuyên voi quÿ dao tai
diêm dut.
Khi vŏt di qua vš tri cân bœng thì dút dây lúc dó vât chuyên
dông nén ngang vói vân tôc dâu là vân tôc lúc dút dây.
Vân tôc luc dut dây:
0 0
v 2g (1 cos ) ¬ =
Phuong trinh theo cac truc toa dô:
0
2
theo ox : x v .t
1
theo oy : y gt
2
= |

´
=

|

÷ phuong trinh quÿ dao:
2
2
2
0 0
1 x 1
y g x
2 v 4 (1 cos ) ¬
= =


Khi vŏt dųt ů lv dũ ¬ thì vŏt sř chuvên dũng ném xiên
vūi vŏn tŧc ban dâu là vŏn tŧc lúc dųt dâv.
Vân tôc vât luc dut dây:
0 0
v 2g (cos cos ) ¬ ¬ =
Phuong trinh theo cac truc toa dô:
0
2
0
theo ox : x (v cos ).t
1
theo oy : y (v sin ).t gt
2
¬
¬
= |

´
=

|


Khi do phuong trinh quÿ dao la:
2
2
0
1 g
y (tan ).x x
2 (v .cos )
¬
¬
=
Hay:
2 2
2
0
1 g
y (tan ).x (1 tan )x
2 v
¬ ¬ = +
Chu y: Khi vât dut dây o vi tri biên thi vât se roi tu do theo phuong trinh:
2
1
y gt
2
=
) Bài toán va chʼnm:
¹ Truong hop va cham mêm: sau khi va cham hê chuyên dông cung vân tôc
Theo DBT dông luong:
A B AB A A B B A B
P P P m v m v (m m )V + = ÷ + = +Chiêu phuong trinh nay suy ra vân tôc sau va cham V
¹ Truong hop va cham dan hôi: sau va cham hai vât chuyên dông voi cac vân tôc khac
nhau
A2
v

va
B2
v

.
Theo dinh luât bao toan dông luong va dông náng ta co
A B A2 B2
dA dB dA2 dB2
P P P P
W W ÷W ¹W
| + = +

´
+

|

A A B B A A2 B A2
2 2 2 2
A A B B A A2 B B2
m v m v m v m v
1 1 1 1
m v m v m v m v
2 2 2 2
+ = + |

÷
´
+ = +

|


tu dây suy ra cac gia tri vân tôc sau khi va cham
A2
v va
B2
v .
N
O
0
¬
0
v

X
Y
N
O
0
¬
0
v

X
Y
Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 13
Dʼnng 18 : 1ông hop hai dao dũng cùng phuong cùng tân sŧ

¹ Hai dao dũng diŝu hoa cung phuong cung tan sŧ.
Phuong trinh dao dông dang: x
1
÷ A
1
cos(æt ¹ o
1
)
x
2
÷ A
2
cos(æt ¹ o
2
)
÷ x ÷ x
1
¹ x
2
÷ Acos(æt ¹ o)
a) Biên dũ dao dũng tông hop:
A
2
÷ A
1
2
¹ A
2
2
¹ 2A
1
A
2
cos (o
2
- o
1
)
Nśu hai dao dũng thanh phan co pha.
cung pha: Ao ÷ 2kx ÷ A
max
÷ A
1
¹ A
2

nguoc pha: Ao ÷ (2k ¹ 1)x ÷ A
min
÷
2 1
A A
vuông pha: (2 1)
2

x
o A = + ÷
2 2
1 2
A A A = +
lêch pha bât ki:
1 2 1 2
A A A A A · · +
b) Pha ban dâu:
1 1 2 2
1 2 2 2
sin sin
tan
cos cos
A A
A A
o o
o
o o
+
=
+
? o ÷ =
¹ Nêu co n dao dông diêu hoa cung phuong cung tân sô:
x
1
÷ A
1
cos(æt ¹ o
1
)
.........
x
n
÷ A
n
cos(æt ¹ o
n
)
ao dông tông hop la: x ÷ x
1
¹ x
2
¹ x
3
... ÷ A cos(æt ¹ o)
Thanh phân theo phuong nám ngang Ox:
A
x
÷ A
1
coso
1
¹ A
2
coso
2
¹ ... A
n
coso
n

Thanh phân theo phuong tháng dung Oy:
A
y
÷ A
1
sino
1
¹ A
2
sino
2
¹ ... A
n
sino
n

÷ A ÷
2 2
x v
A A + ¹ .. va tano ÷
v
x
A
A

Chu y: Khi không ap dung duoc cac công thuc trên dê don gian ta dung phuong phap gian dô
vecto Frexnen dê giai

Dʼnng 19 : Bài toán vŝ sŻ cũng huůng dao dũng

Dê cho hê dao dông voi biên dô cuc dai hoác rung manh hoác nuoc song sanh manh nhât thi xãy
ra công huong dao dông.
Khi do
0 0
( ) 1 1 æ æ = = ÷T÷T
0
Vân tôc khi xãy ra công huong la:
s
v
T
=
uu y:
con lác lo xo:
0

2
æ =
con lác don:
0
g
æ =

con lác vât ly:
0
2gd
I
æ =

Lv thuvśt va phuong phap giai cac dʼnng toan phan co dao dũng lūp 12
GJ. Lê Thanh Son. . 0905930406 Trang 14
Dʼnng ô : Bài toán vŝ dao dũng tőt dân

a) 1inh dũ giam biên dũ dao dũng sau mũt chu kv: A A
ta co : Dô giam thê náng công luc ma sat
Goi A
1
la biên dô dao dông sau nua chu ky dâu
A
2
la biên dô dao dông sau nua chu ky tiêp theo
¹ Xet trong nua chu ky dâu:

2 2
1 at at 1
1 1
( )
2 2
2as 2as
A A A A A = = + ÷
2 2
1 at 1
1 1
( )
2 2
2as
A A A A = +
1 1 at 1
1
( )( ) ( )
2
2as
A A A A A A ÷ + = +
1 at
1
( )
2
2as
A A ÷ = ÷
at
1
2
2as

A A

= (1)
¹ Xet trong nua chu ky tiêp theo:
2 2
2 1 at at 1 2
1 1
( )
2 2
2as 2as
A A A A A = = + ÷
2 2
1 2 at 2 1
1 1
( )
2 2
2as
A A A A = +
1 2 1 2 at 2 1
1
( )( ) ( )
2
2as
A A A A A A ÷ + = +
1 2 at
1
( )
2
2as
A A ÷ = ÷
at
1 2
2
2as

A A

= (2)
Tu (1) va (2) ÷Dô giam biên dô sau môt chu ky:
at
2
4
2as

A A A

A = =
Dô giam biên dô sau N chu ky dao dông:
at
4
2as
n n

A A A N

A = =
b) Sŧ chu kv dao dũng cho dśn lúc dŵng lʼni:
Khi dung lai A
n
÷0 ÷sô chu ky :
at
4
n 2as
A A
N
A
= =
A

uc masat:
at
.
2as
N = : la hê sô masat
N: phan luc vuông goc voi mát pháng
c) Dê duv trì dao dũng:
Náng luong cung câp ÷ Náng luong mât di trong môt chu ky÷ Công cua luc masat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful