15

 BÀI TẬP LTĐH NĂM 2011
Gv: nguyïîn thanh nhaân – THPT Ngô Gia Tự, Gò Dầu, Tây Ninh  0987.503.911
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC

Loại 1: Phương trình chứa căn thức quy về hệ phương trình không chứa căn.
Ví dụ 1: (ĐH A-2009) Giải phương trình:
3
2 3 2 3 6 5 8 0 x x ÷ + ÷ ÷ = . ĐS: x=2.
Ví dụ 2: Giải phương trình:
2 2
13 13 11 x x x x + ÷ + ÷ = . ĐS: x=2;x=3.
Ví dụ 3: Giải phương trình:
4 4
18 79 5 x x + + ÷ = . ĐS: 2 63 ; x x = ÷ = .
Ví dụ 4: Giải phương trình:
3 3
1 2 2 1 x x + = ÷ . ĐS:
1 5
1
2
; x x
÷ ±
= = .
Ví dụ 5: Giải phương trình:
2 2
3 10 5 x x + + ÷ = . ĐS: 1 x = ±
Ví dụ 6: Giải phương trình: ( )
3
3
9 3 6 x x ÷ = ÷ + . ĐS: 1 x =
Ví dụ 7: Giải phương trình:
3
24 12 6 x x + + ÷ = . ĐS: 88 x = ÷
Ví dụ 8: Giải phương trình:
3
7 1 x x + ÷ = . ĐS: 1 x =
Ví dụ 9: Giải phương trình: ( ) ( )
4
1 2 1 2 1 1 x x x x x x + ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ = ÷ . ĐS:
1
2
x =
Ví dụ 10: Giải phương trình:
2 2 3 3 3
2 2 4 x x x x + + + ÷ ÷ = . ĐS: 1; 2 x x = = ÷
Ví dụ 11: Giải phương trình: 2007 2007 x x = + + . ĐS:
( )
2
1
1 8029
4
+
Loại 2: Sử dụng phương trình hệ quả hoặc phương trình tương đương để giải phương trình chứa căn
thức.
Ví dụ 1: Giải phương trình:
2
2 1 3 1 0 x x x ÷ + ÷ + = (D- 2006) ĐS: 1; 2 2 x x = = ÷
Ví dụ 2: Giải phương trình: 2 2 2 1 1 4 x x x + + + ÷ + = (D – 2005). ĐS: 3 x =
Ví dụ 3: Giải phương trình:
3 3 3
2 5 3 7 5 2 x x x ÷ + + = + . ĐS:
7 5
;
3 2
x x = ÷ = ±
Ví dụ 4: Giải phương trình:
3 3 3
3 1 2 1 5 1 x x x + + ÷ = + . ĐS:
19
0;
30
x x = =
Ví dụ 5: Giải phương trình:
2
2 3 1 3 2 2 5 3 16 x x x x x + + + = + + + = . ĐS: 3 x =
Ví dụ 6: Giải phương trình:
2
3 1 6 3 14 8 0 x x x x + ÷ ÷ + ÷ ÷ = (ĐH D-2010)
Loại 3: Chuyển bài toán một phương trình ẩn x thành bài toán một phương trình ẩn phụ u nhưng hệ
số vẫn còn chứa x:
Ví dụ 1: Giải phương trình: ( ) ( ) ( ) ( )
2
3 3
3 log 2 4 2 log 2 16 x x x x + + + + + = . ĐS:
1
1; 2
81
x x = = ÷ +
Ví dụ 2: Giải phương trình: ( )
2 2
4 1 1 2 2 1 x x x x ÷ + = + + . ĐS:
4
3
x =
Ví dụ 3: Giải phương trình:
2
4 1 1 3 2 1 1 x x x x + ÷ = + ÷ + ÷ . ĐS:
3
0;
5
x x = = ÷
Ví dụ 4: Giải phương trình: ( )
2 2
2 1 2 1 2 1 x x x x x ÷ + ÷ = ÷ ÷ . ĐS: 1 6 x = ÷ ±
Ví dụ 5: Giải phương trình:
2 2
1 2 4 1 2 1 x x x x + ÷ = ÷ ÷ + . ĐS:
1
; 1
2
x x = ÷ =
Ví dụ 6: Giải phương trình:
2
12 1 36 x x x + + + = . ĐS: 3 x = .
16
 BÀI TẬP LTĐH NĂM 2011
Gv: nguyïîn thanh nhaân – THPT Ngô Gia Tự, Gò Dầu, Tây Ninh  0987.503.911
Ví dụ 7: Giải phương trình: ( )( )( )( )
2
4 5 6 10 12 3 x x x x x + + + + = . ĐS:
35 265 15
; 8;
4 2
x x x
÷ ±
= = ÷ = ÷
Loại 3: Chuyển bài toán từ phương trình ẩn x thành hệ hai phương trình hai ẩn: một ẩn phụ u, ẩn
còn lài vẫn là x.
Ví dụ 1: Giải phương trình:
3 3
3 3 2 2 x x ÷ + = . ĐS: 1; 2 x x = ÷ =
Ví dụ 2: Giải phương trình:
2
1 1 x x + + = . ĐS:
1 5
1; 0;
2
x x x
±
= ÷ = =
Ví dụ 3: Giải phương trình:
2
5 5 x x + + = . ĐS:
1 21 1 17
;
2 2
x x
÷ ÷
= =
Ví dụ 4: Giải phương trình: 3 3 x x + + = . ĐS:
7 13
2
x
+
=
PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT
I. Phương trình mũ:
1. Giải phương trình: 3.8 4.12 18 2.27 0
x x x x
+ ÷ ÷ = (ĐH A-2006)
2. Giải phương trình:
( ) ( )
2 1 2 1 2 2 0
x x
÷ + ÷ ÷ = (ĐH B-2007)
3. Giải phương trình:
2 2
2
2 2 3
x x x x ÷ + ÷
÷ = (ĐH D-2003)
4. Giải phương trình:
( ) ( ) ( )
26 15 3 2 7 4 3 2 2 3 1
x x x
+ + + ÷ ÷ =
5. Giải phương trình:
3 3
2 2 2 2 4 4
4 2 4 2
x x x x x x + + + + + ÷
+ = + (ĐH D-2010)
6. Giải phương trình:
3 2
2 8 14
x
x x
÷
= ÷ + ÷
7. Giải phương trình:
2 2
1 2
9 10.3 1 0
x x x x + ÷ ÷ ÷
÷ + =
8. Giải phương trình:
2 2
2 2 3 2
2 2 2 3
x x x
x x
÷ +
÷ = ÷ ÷ +
9. Giải phương trình: 3 2 6 5
x x x x
÷ = ÷
II. Phương trình lôgarit:
1. Giải phương trình:
( )
2 2
1
log 4 15.2 27 2log 0
4.2 3
x x
x
+ + + =
÷
(ĐH D-2007)
2. Cho phương trình:
3 3
2 2
log log 1 2 1 0 x x m + + ÷ ÷ = (ĐH A-2002)
a) Giải (1) khi m=2.
b) Tìm m để (1) có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn
3
1;33. Giải phương trình:
( ) ( )
1
2 2
log 4 4 .log 4 1 3
x x +
+ + =
4. Giải phương trình:
3 3
log 3 log log 3 log 3
x
x
x x + = + =
5. Giải phương trình: ( ) ( ) ( )
8
4 2
2
1 1
log 3 log 1 log 4
2 4
x x x + + ÷ =
6. Giải phương trình:
( ) 2 3
log 1 log x x + =
7. Giải phương trình:
2
2
log 2 2log 4 log 8
x x
x
+ =
8. Giải phương trình:
( ) ( )
1
3 3
log 3 1 log 3 3 6
x x+
÷ ÷ =
9. Giải phương trình: ( ) ( )
3
1 8
2
2
log 1 log 3 log 1 0 x x x + ÷ ÷ ÷ ÷ =
10. Giải phương trình:
2
2
2 2
1
log 3 2
2 4 3
x x
x
x x
÷ +
= ÷ +
÷ +

17
 BÀI TẬP LTĐH NĂM 2011
Gv: nguyïîn thanh nhaân – THPT Ngô Gia Tự, Gò Dầu, Tây Ninh  0987.503.911
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ
1. Cho phương trình:
4 4
2 2 2 6 2 6 x x x x m + + ÷ + ÷ = . Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân
biệt.
2. Cho phương trình:
2
2 2 1 x mx x + + = + . Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt (ĐH B-
2006)
3. Cho phương trình
2 4
3 1 1 2 1 x m x x ÷ + + = ÷ . Tìm m để phương trình có nghiệm (ĐH A-2007)
4. Cho phương trình: ( )
2
2 8 2 x x m x + ÷ = ÷ . Chứng minh rằng với mọi m phương trình luôn có hai
nghiệm thực (ĐH B-2007).
5. Cho phương trình:
( )
2 2 4 2 2
1 1 2 2 1 1 1 m x x x x x + ÷ ÷ + = ÷ + + ÷ ÷ . Tìm m để phương trình có
nghiệm (ĐH B-2004).
6. Cho phương trình:
6 6
sin cos sin 2x x x m + = . Tìm m để phương trình có nghiệm.
7. Cho phương trình: ( )
2
2 2
2 2
1 3 4 0
1 1
x x
m m m
x x
| |
+ ÷ + =
|
+ +
\ .
. Tìm m để phương trình có nghiệm.
8. Cho phương trình: ( ) ( ) ( ) ( )
2
3 3
1 log 2 2 1 log 2 3 0 m x m x m ÷ ÷ ÷ + ÷ + ÷ = . Tìm m để phương trình có
nghiệm x thỏa mãn điều kiện 3 x < .
BẤT PHƯƠNG TRÌNH
A. Bất phương trình chứa căn thức:
I. Dùng các phép biến đổi:
1. Giải bất phương trình: 5 1 1 2 4 x x x ÷ ÷ ÷ > ÷ (ĐH A-2005)
2. Giải bất phương trình:
( )
2
2 16
7
3
3 3
x
x
x
x x
÷
÷
+ ÷ >
÷ ÷
(ĐH A-2004)
3. Giải bất phương trình:
( )
2 2
3 2 3 2 0 x x x x ÷ ÷ ÷ > (ĐH D-2002)
4. Giải bất phương trình:
3
2
0
4
x x
x
+ ÷
>
÷

5. Giải bất phương trình:
2
1
1 2 1
x x
( x x )
÷
>
÷ ÷ +
(ĐH A-2010)
II. Dùng phương pháp đặt ẩn phụ:
1. Giải bất phương trình:
( )
2
2
2
4
2 9
1 1 2
x
x
x
< +
÷ +

2. Giải bất phương trình: ( ) ( )
( )
2
2
9 1 3 7 1 3 4 x x x + s + ÷ +
3. Giải bất phương trình:
4
6 12 12
2 0
2 2 2
x x x
x x x
÷ ÷ >
÷ ÷ ÷

4. Giải bất phương trình:
2
35
12
1
x
x
x
+ >
÷

5. Giải bất phương trình:
2
2
12 4
4 12 47 x x
x x
+ + + s
18
 BÀI TẬP LTĐH NĂM 2011
Gv: nguyïîn thanh nhaân – THPT Ngô Gia Tự, Gò Dầu, Tây Ninh  0987.503.911
6. Giải bất phương trình:
2 3
2 3
1 1 1
6 x x x
x x x
+ + + + + s
7. Giải bất phương trình:
2 2
4 2 2 4 5 x x x x ÷ + > ÷ +
8. Giải bất phương trình:
2 1
4 2 2
2
x x
x x
+ < + +
9. Giải bất phương trình:
2
2
5 1
5 2 4
2 2
x x
x x
+ < + +
10. Giải bất phương trình: ( )
2
1 3 2 3 2 2 x x x x ÷ + ÷ > ÷ + ÷ (HD: Đặt
1 0
3
u x
v x
¦
= ÷ > ¦
´
= ÷ ¦
¹
)
B. Bất phương trình mũ, lôgarit:
I. Dùng các phép biến đổi:
1. Giải bất phương trình:
2
1
2
3 2
log 0
x x
x
÷ +
> (ĐH D-2008)
2. Giải bất phương trình:
2
0,7 6
log log 0
4
x x
x
| | +
<
|
+
\ .
(ĐH B-2008)
3. Giải bất phương trình: ( ) ( )
1
3
2log 4 3 log 2 3 2 x x ÷ + + s (ĐH A-2007)
4. Giải bất phương trình:
2 10 3 2 5 1 3 2
5 4.5 5
x rx x x ÷ ÷ ÷ ÷ + ÷
÷ <
II. Dùng phương pháp đặt ẩn phụ:
1. Giải bất phương trình:
( ) ( )
2
5 5 5
log 4 144 4log 2 1 log 2 1
x x÷
+ ÷ < + + (ĐH B-2006)
2. Giải bất phương trình:
( ) ( )
1
2 1
2
log 2 1 log 2 2 2
x x+
÷ ÷ > ÷
3. Giải bất phương trình:
2 2 2
2 1 2 1 2
25 9.2 34.15
x x x x x x ÷ + ÷ + ÷
+ >
4. Giải bất phương trình:
2
1 1
2 2
log log
5
2
2
x x
x + >
5. Giải bất phương trình:
( ) ( )
2 2
2 1 2 1
4
2 3 2 3
2 3
x x x x ÷ + ÷ ÷
+ + ÷ s
÷

6. Giải bất phương trình:
4 4
1
8.3 9 9
x x x x + +
+ >
7. Giải bất phương trình:
( ) ( )
3
5 21 7 5 21 2
x x
x+
÷ + + s
8. Giải bất phương trình:
( )
3
4 1
5
log 4 1 log 3
2
x
x
+
+ + >
9. Giải bất phương trình: ( )
( )
3
1 1
2 2
1
log 1 log 1 2
2
x x ÷ > + ÷
10. Giải bất phương trình:
( )
2 5 24 5 7 5 7
x x x
+ ÷ ÷ > +
11. Giải bất phương trình:
2 2
3 1 3
9 3 28.3
x x ÷ ÷ + ÷
+ <

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful