Các công thức giải nhanh hóa học

Các bài toán sử dụng phương pháp bảo toàn khối lượng và tăng giảm khối lượng Dang I: Tác dụng với axit 1. Axit không có tính oxi hóa mạnh (HCl; H2SO4): a) Kim loại (hỗn hợp kim loại) tác dụng với axit → Muối + H2: _Độ giảm khối lượng: ∆m = mkim loại pư + mH2 _Khối lượng muối tạo ra: mmuối = mkim loại + mgốc axit = mkim loại + nH 2 .Mgốc axit ; m = mkimloai + 71.nH 2  muôiclorua Cụ thể:  mmuôisunfat = mkimloai + 96.nH 2  _ Ghép mọi kim loại thành hóa trị II (nếu cần) b) Oxit kim loại (hỗn hợp oxit kim loại) tác dụng với dung dịch axit → Muối + H2O: 1 _ nOxi (trong oxit ) = nOxi (trong H 2O ) = nH + 2

_ mmuối = mkim loại + naxit. (Mgốc axit – 16.a)

m = moxit kimloai + 27,5.nHCl  muôiclorua Cụ thể:  mmuôisunfat = moxit kimloai + 80.nH 2 SO4  c) Muối (hỗn hợp muối) tác dụng với axit: Muối (1) + axit → Muối (2) + khí + H2O _ mmuối (2) = mmuối (1) + ∆m = mmuối (1) + nkhi.[Mgốc axit muối (2) - Mgốc axit muối (1)] 2. Dạng II: Bài toán muối liên quan đến CO; CO2 và muối cacbonat: Bài toán 1: Khử oxit kim loại (tác dụng với CO/ H2O) → CO2  Bước 1: Ghép mọi kim loại thành MO  Bước 2: Ghép mọi CO, H2 → CO (sản phẩm đưa hết về nCO2 )  Bước 3: Viết phương trình phản ứng  Bước 4: Bảo toán khối lượng, tính toán theo yêu cầu Bài toán 2: CO + oxit → Muối cacbonat (sau Al)  Bước 1: Ghép mọi bazơ, muối cacbonat → hóa trị 2: M (OH ) 2 / MCO3  Bước 2: Viết phương trình phản ứng  Bước 3: Bảo toán khối lượng, tính theo yêu cầu của đề bài. Sự liên hệ giữa 2 bài toán: khi khử oxit kim loại thường sẽ tiếp tục cho khí vào dung dịch kiếm nên bài toán 1 → bài toán 2. Các công thức tính nhanh cho cả 2 bài toán: 1. nOH− − nCO2 = nBaCO3↓ 2 . nO (oxit ) = nCO2 = nBaCO ↓ 3

Kim loại + H2SO4: STT Tổng quát 1 2 3 Sản phẩm khử S =6 + ae → X SO2 (+4) S (0) H 2 S (−2) SO4 2− ⇔ sp khử a nSO 2− = nX 4 2 nSO 2− = nSO2 4 axit ⇔ sp khử nH 2 SO4 = nX + nSO 2− 4 ( ) nH 2 SO4 = 2nSO2 nH 2 SO4 = 4nS nH 2 SO4 = 5nH 2 S axit ⇔ sp khử nHNO3 = nX + nNO − 3 nSO 2− = 3nS 4 nSO 2− = 4nH 2 S 4 2. Kim loại + HNO3: STT sẩn phẩm khử Tổng quát 1 2 3 4 5 N +5 + ae → X NO2 NO N2O N2 (+4) (+2) (+1) (0) nNO − ⇔ nX 3 nNO − = anX 3 ( ) nNO − = nX 3 nHNO3 = 2nNO2 nHNO3 = 4nNO nHNO3 = 10nN2O nHNO3 = 12nN2 nHNO3 = 10nNH 4 NO3 nNO − = 2nX 3 nNO − = 8nX 3 nNO − = 10nX 3 NH4NO3 (-3) nNO − = 8nX 3 Đặc điểm nhận biết các chất khí: NO2: nâu NO: hóa nâu trong không khí N2 và N2O: không màu không hóa nâu NH4NO3: muối tan. HNO3) Bàng vàng cần ghi nhớ: 1. n ) → SO2 TL ≤ 2 . cô cạn vẫn tồn tại Các ứng dụng của bảng vàng trong việc tính toán: 3. Bảng vàng đối với Fe: naxit chỉ Fe 2+  Fe 2+  cả 2:  3+  Fe  2 < TL < 3 2.Các bài toán sử dụng phương pháp bảo toán electoron Nguyên tắc: ne nhường = ne nhận Dạng I: Kim loại tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh (H2SO4 đặc.5 chỉ Fe3+ TL ≥ 3 TL = nFe H 2 SO4( d .

CAÙC COÂNG THÖÙC GIAÛI NHANH 1) Tính löôïng keát tuûa xuaát hieän khi haáp thuï heát moät löôïng CO2 vaøo dung dòch Ca(OH)2 hoaëc Ba(OH)2 Coâng thöùc: n↓ = O n n −− H C 2 O 2) Tính löôïng keát tuûa xuaát hieän khi haáp thuï heát moät löôïng CO2 vaøo dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm NaOH vaø Ca(OH)2 hoaëc Ba(OH)2 = − n C O Coâng thöùc: Tính nCO n OH xem chaát naøo phaûn öùng heát.7moxit + 5. Tính khối lượng Fe: mFe = 0.HNO3(l ) → NO TL ≤ 8 3 HNO3( d ) → NO2 TL ≤ 4 8 < TL < 4 3 10 3 4 < TL < 6 5 TL ≥ 4 TL ≥ 6 Những trường hợp TL đặc biệt trong ô vuông:  nH SO (d ) = 2. 2− 3 − 2 roài so saùnh vôùi nCa2+ hoaëc nBa2+ ñeå . 2. Tính số mol của axit khi oxit tác dụng với axit: ∑ mol HNO  3   H 2 SO 4  = 2nO + ∑ a.n( spk ) Trong đó: _ n(spk): số mol của sản phầm khử (khí hoặc NH4NO3) _ a: mối liên hệ giữa sản phẩm khử và axit trong bảng vàng. _ Khi có nhiều sp khử thì tính gộp lại.6ne ne: tổng số e cho/nhận.5 TL = 2 4 nFe   n n TL = HNO3 (l ) = 10 ⇒ nFe2+ = nFe3+ = Fe  nFe 3 2  nHNO3 ( d )  =5 TL = nFe   Chú ý đặc biệt: 1.

noùng giaûi phoùng khí SO2.n 4  ↓ 6) Tính khoái löôïng muoái nitrat thu ñöôïc khi cho hoãn hôïp caùc kim loaïi taùc duïng vôùi HNO3 (khoâng coù söï taïo thaønh NH4NO3) = + . Coâng thöùc: mM o m = uá i +6 . 6( + n 2i . Coâng thöùc:  nCO = n ↓ 2   nCO = nOH− − n ↓ 2  4) Tính theå tích dung dòch NaOH caàn cho vaøo dung dòch Al3+ ñeå xuaát hieän moät löôïng keát tuûa theo yeâu caàu Daïng naøy phaûi coù hai keát quaû Coâng thöùc: n − =3.n[Al(OH) −] − 3.ï . n N ui Coâng thöùc: mMoám Kimloa3n + +8nNO 1NO ) NO (khoâng taïo khí naøo thì soá mol khí ñoù baèng khoâng) 2 2 2 7) Tính khoái löôïng muoái sunfat thu ñöôïc khi cho hoãn hôïp caùc kim loaïi taùc duïng vôùi H2SO4 ñaëc.n ↓  OH nOH− =4. . 0 .n Al3+− n  ↓ 5) Tính theå tích dung dòch HCl caàn cho vaøo dung dòch Na[Al(OH)4] (hoaëc NaAlO2) ñeå xuaát hieän moät löôïng keát tuûa theo yeâu caàu Daïng naøy phaûi coù hai keát quaû Coâng thöùc: n + =n ↓  H nH+ =4. K 9ï n im a lo i S 2 O 8) Tính löôïng muoái thu ñöôïc khi cho hoãn hôïp saét vaø caùc oxit saét taùc duïng vôùi HNO3 dö giaûi phoùng khí NO.3) Tính theå tích CO2 caàn haáp thuï heát vaøo moät dung dòch Ca(OH)2 hoaëc Ba(OH)2 ñeå thu ñöôïc moät löôïng keát tuûa theo yeâu caàu Daïng naøy phaûi coù hai keát quaû.

n ) + 4 i 8 0 n p N O 242 0.nNO ) n n 33 80 80 . vì coù theå phaùt sinh khaû naêng saét coøn dö do HNO3 ñaõ heát seõ tieáp tuïc tan heát do khöû Fe(III) veà Fe(II). Khi ñoù ñeà seõ khoâng coøn chính xaùc nöõa. Fe3O4 baèng H2SO4 ñaëc.n 4+ o i ï 8 0 n ôp 8 NO) . noùng dö giaûi phoùng khí SO2 Töông töï ôû treân. maø chæ laø 2 hoaëc 3 trong 4 chaát treân thì khoái löôïng muoái vaãn ñöôïc tính theo coâng thöùc: 22 4 mMuoá = (mhoã hôï 8 + .4 9) Tính khoái löôïng muoái thu ñöôïc khi hoaø tan heát hoãn hôïp goàm Fe.n N O 2 10) Tính khoái löôïng muoái thu ñöôïc khi hoaø tan heát hoãn hôïp goàm Fe. Fe2O3. Töông töï nhö vaán ñeà ñaõ xeùt ôû treân.n ) + 6 i 10 n p 6 S 2 O 11) Tính khoái löôïng saét ñaõ duøng ban ñaàu.nNO ) ⇔ nFe(NO ) = (mhoã hôïp + 24. Hoaø tan heát raén X trong HNO3 loaõng dö ñöôïc NO. hoãn hôïp ñaõ xeùt ôû ñaây khoâng nhaát thieát phaûi ñuû 4 chaát. Fe2O3. hoãn hôïp ñaõ cho khoâng nhaát thieát phaûi laø 4 chaát.n i 8 0 n p ) N 2 O - - Vôùi daïng toaùn naøy. noùng dö giaûi phoùng khí NO2. Neáu giaûi phoùng hoãn hôïp NO vaø NO2. ) = 10.448 (3+ 24. FeO. coâng thöùc tính muoái laø 22 4 mMu á = (mhoã h+ 2 . daïng naøy döïa vaøo coâng thöùc ôû (8) mMuoá = i 242 1 (mhoã hôïp + 24. Fe3O4 baèng HNO3 ñaëc.Coâng thöùc: mMuoá = i 22 4 mMuoá = (mhoã hôï 2 . Thöïc ra. Khoâng ñöôïc noùi “HNO3 vöøa ñuû”. HNO3 phaûi dö ñeå muoái thu ñöôïc toaøn laø muoái Fe(III).527gam 80 22. Coâng thöùc: 40 0 mMuoá = (mhoã hôï 1 . bieát oxi hoaù löôïng saét naøy baèng oxi ñöôïc hoãn hôïp raén X. FeO.

⇒ nFe = nFe(NO3)3 = ⇒mFe = 1 (m n + 24.nNO) 80 hoã hôïp N O 5 6 (m+ hoã hôï 4 2 .n ) n p 8 0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful