Kế hoạch chủ nhiệm

I. CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH
1. Quy chế xếp loại:
1.1. Đánh giá và xếp loại hạnh kiểm:
1.1.1. Đánh giá hạnh kiểm đối với học sinh phải căn cứ vào biểu hiện cụ thể
về thái độ và hành vị đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô
giáo, với bạn bè và trong quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu và vươn lên trong
học tập; kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường và
hoạt động xã hội; rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.
1.1.2. Đánh giá hạnh kiểm được thực hiện sau khi kết thúc một học kỳ, một
năm học và xếp thành 4 loại: Tốt (T)
Khá (K)
Trung bình (TB)
Yếu (Y)
1.2. Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm:
1.2.1. Loại tốt (T):
a) Luôn luôn kính trọng người trên, thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ tuổi;
kính trọng thầy giáo, cô giáo và nhân viên nhà trường; có ý thức xây dựng tập
thể, đoàn kết với các bạn, được các bạn tin yêu.
b) Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực,
giản dị, khiêm tốn.
c) Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập; cố gắng vươn lên trong học tập.
d) Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy
định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tiêu cực trong học tập, kiểm tra, thi
cử.
đ) Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.
e) Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục quy định trong Kế hoạch giáo dục,
các hoạt động chính trị, xã hội do Nhà trường tổ chức; tích cực tham gia các
hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chăm lo
giúp đỡ gia đình.
1.2.2. Loại khá (K): Thực hiện được những quy định tại khoản 1 Điều này
nhưng chưa đạt đến mức của loại tốt; đôi khi có thiếu sót nhưng sửa chữa
ngay khi thầy giáo, cô giáo và các bạn góp ý.
1.2.3. Loại trung bình (TB): Có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các
quy định tại khoản 1 Điều này nhưng mức độ chưa nghiêm trọng; sau khi
được nhắc nhở, giáo dục đã tiếp thu sửa chữa nhưng tiến bộ còn chậm.
1.2.4. Loại yếu (Y):
Nếu có một trong những khuyết điểm sau đây:
a) Có sai phạm với tính chất nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần trong việc
thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này, được giáo dục nhưng chưa sửa chữa.
b) Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên,
nhân viên nhà trường.
c) Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử.
GVHD: Nguyễn Đình Huy
11A4

Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
1

Kế hoạch chủ nhiệm

d) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác, đánh nhau,
gây rối trật tự trị an trong nhà trường và ngoài xã hội.
đ) Đánh bạc, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý, vũ khí, chất nổ, chất độc
hại, lưu hành văn hoá phẩm độc hại, đồi truỵ hoặc tham gia tệ nạn xã hội.
1.3. Đánh giá, xếp loại học lực:
1.3.1. Căn cứ đánh giá, xếp loại và các loại học lực:
a. Căn cứ đánh giá học lực của học sinh:
- Hoàn thành chương trình các môn học trong Kế hoạch giáo dục của cấp
THCS, cấp THPT;
- Kết quả đạt được của các bài kiểm tra;
b. Học lực xếp thành 5 loại: loại giỏi (G), loại khá (K), loại trung bình (B),
loại yếu (viết tắt: Y), loại kém (viết là: Kém)
1.3.2. Hình thức đánh giá, các điểm trung bình và thang điểm:
a. Hình thức đánh giá, các loại điểm trung bình:
- Kiểm tra và cho điểm các bài kiểm tra;
- Tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau một
học kỳ, một năm học.
b. Cho điểm theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, nếu sử dụng thang điểm
khác thì phải quy đổi về thang điểm này khi ghi kết quả đánh giá, xếp loại.
1.3.3. Hình thức kiểm tra, loại bài kiểm tra, hệ số điểm bài kiểm tra:
a. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra miệng (kiểm tra bằng hỏi đáp), kiểm tra viết
và kiểm tra thực hành.
b. Các loại bài kiểm tra:
- Kiểm tra thường xuyên (KTtx) gồm: Kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 1
tiết, kiểm tra thực hành dưới 1 tiết;
- Kiểm tra định kỳ (KTđk) gồm: Kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên, kiểm tra thực
hành từ 1 tiết trở lên; kiểm tra học kỳ (KThk).
c. Hệ số điểm kiểm tra:
- Hệ số 1: điểm kiểm tra thường xuyên.
- Hệ số 2: điểm kiểm tra viết, kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên.
- Hệ số 3: điểm kiểm tra học kỳ.
1.3.4. Số lần kiểm tra và cách cho điểm
a. Số lần KTđk được quy định trong phân phối chương trình từng môn học,
bao gồm cả kiểm tra các loại chủ đề tự chọn.
b. Số lần KTtx: trong mỗi học kỳ một học sinh phải có số lần KTtx của từng
môn học, bao gồm cả kiểm tra các loại chủ đề tự chọn, như sau:
- Môn học có từ 1 tiết trở xuống trong 1 tuần: ít nhất 2 lần;
- Môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết trong 1 tuần: ít nhất 3 lần;
- Môn học có từ 3 tiết trở lên trong 1 tuần: ít nhất 4 lần.
c. Số lần kiểm tra đối với môn chuyên: ngoài số lần kiểm tra quy định tại
khoản 1, khoản 2 Điều này, Hiệu trưởng trường THPT chuyên có thể quy định
thêm một số bài kiểm tra cho môn chuyên.

GVHD: Nguyễn Đình Huy
11A4

Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
2

Kế hoạch chủ nhiệm

d. Điểm các bài KTtx theo hình thức tự luận cho điểm số nguyên; điểm KTtx
theo hình thức trắc nghiệm hoặc có phần trắc nghiệm và điểm KTđk được lấy
đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số.
đ. Những học sinh không có đủ số bài kiểm tra theo quy định thì phải được
kiểm tra bù. Bài kiểm tra bù phải có hình thức, mức độ kiến thức, kỹ năng và
thời lượng tương đương bài kiểm tra bị thiếu. Học sinh không dự kiểm tra bù
thì bị điểm 0. Thời điểm tiến hành kiểm tra bù phải được quy định như sau:
- Nếu thiếu bài KTtx môn nào thì giáo viên môn học đó phải bố trí cho học
sinh kiểm tra bù kịp thời;
- Nếu thiếu bài kiểm tra viết, bài kiểm tra thực hành từ 1 tiết trở lên của môn
học ở học kỳ nào thì kiểm tra bù trước khi kiểm tra học kỳ môn học đó;
- Nếu thiếu bài KThk của học kỳ nào thì tiến hành kiểm tra bù ngay sau khi
kiểm tra học kỳ đó.
1.3.5. Hệ số điểm môn học khi tham gia tính điểm trung bình các môn học
kỳ và cả năm học:
a. Đối với THCS:
- Hệ số 2: môn Toán, môn Ngữ Văn;
- Hệ số 1: các môn còn lại.
b. Đối với THPT:
- Ban Khoa học tự nhiên (KHTN):
+ Hệ số 2: các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học.
+ Hệ số 1: các môn còn lại.
- Ban Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH - NV):
+ Hệ số 2: các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ thứ nhất.
+ Hệ số 1: các môn còn lại.
- Ban Cơ bản:
+ Hệ số 2 tính theo quy định dưới đây:
Nếu học 3 hoặc 2 môn học nâng cao (học theo sách giáo khoa nâng cao
hoặc theo sách giáo khoa biên soạn theo chương trình chuẩn cùng với chủ đề
tự chọn nâng cao của môn học đó) thì tính cho cả 3 hoặc 2 môn học nâng cao
đó;
Nếu chỉ học 1 môn nâng cao là Toán hoặc Ngữ văn thì tính thêm cho
môn còn lại trong 2 môn Toán, Ngữ văn; nếu học 1 môn nâng cao mà môn đó
không phải là Toán hoặc Ngữ văn thì tính thêm cho 1 trong 2 môn Toán, Ngữ
văn;
Nếu không học môn nâng cao nào thì tính cho 2 môn Toán và Ngữ văn.
+ Hệ số 1: các môn còn lại.
c. Đối với học sinh THPT chuyên:
- Hệ số 3: môn chuyên;
- Hệ số 2: nếu học ban KHTN và ban KHXH - NV thì tính cho các môn học
nâng cao, trừ môn chuyên, nếu học ban Cơ bản thì thực hiện theo quy định tại
điểm c khoản 2 Điều này, trừ môn chuyên.
- Hệ số 1: các môn còn lại.
GVHD: Nguyễn Đình Huy
11A4

Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
3

tính điểm trung bình môn học và tham gia tính điểm trung bình cho các môn học đối với môn học tự chọn thực hiện như môn học khác. cho điểm môn học tự chọn và chủ đề tự chọn thuộc các môn học a. cho điểm. Kiểm tra. xếp loại cả năm học. Chủ đề tự chọn thuộc các môn học: .3.Điểm kiểm tra các loại chủ đề tự chọn của môn học nào thì tham gia tính điểm trung bình của môn học đó. Điểm trung bình các môn học kỳ (ĐTBhk) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ của tất cả các môn với hệ số (a. . b…) của từng môn học: a x ĐTBmhk Toán + b x ĐTBmhk Vật lý +… ĐTBhk = Tổng các hệ số b. Đối với các môn chỉ dạy học trong 1 học kỳ thì lấy kết quả đánh giá. KTđk và KThk với các hệ số quy định tại Điều 7 của Quy chế này: ĐKTtx + 2 x ĐKTđk + 3 x ĐKThk ĐTBmhk = Tổng các hệ số b. xếp loại của học kỳ đó làm kết quả đánh giá. Điểm trung bình các môn học kỳ.7. điểm hệ số 1: các môn còn lại.8. cả năm học: a. 1. 1. Môn học tự chọn: việc kiểm tra. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 4 . Kỹ thuật nghề. với hệ số (a. điểm hệ số 2: các môn Toán.Các loại chủ đề tự chọn của môn nào thì kiểm tra và cho điểm trong quá trình học tập môn đó.3. Điểm trung bình các môn cả năm (ĐTBcn) là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của tất cả các môn học. b…) của từng môn học: a x ĐTBmcn Toán + b x ĐTBmcn Vật lý +… ĐTBcn = Tổng các hệ số c. b. Điểm trung bình môn học: a. Điểm trung bình các môn học kỳ hoặc cả năm học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số. Điểm trung bình môn học cả năm (ĐTBmcn) là trung bình cộng của ĐTBmhkI với ĐTBmhkII. d.3. trong đó ĐTBmhkII tính theo hệ số 2: ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII ĐTBmcn = 3 1.Kế hoạch chủ nhiệm d.6. Đối với học sinh THPT kỹ thuật. Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm các bài KTtx.

trong 1 học kỳ hoặc cả năm học. . THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học được miễn học môn Thể dục. .0 trở lên.0 c.5 b. đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán.Hồ sơ xin miễn học gồm có: đơn xin miễn của học sinh và bệnh án hoặc giấy chứng nhận thương tật do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp.Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3. môn Mỹ thuật. xếp loại học lực của học kỳ và cả năm học. phần thực hành môn GDQP – AN. Ngữ văn từ 6. khuyết tật bẩm sinh hoặc thương tật lâu dài được áp dụng cho cả năm học hoặc cả cấp học. Loại khá.0 trở lên. môn Âm nhạc. bị tai nạn hoặc bị bệnh phải điều trị. bị khuyết tật bẩm sinh. 4. .9. 1.Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6. . Loại yếu: Điểm trung bình các môn học từ 3.Việc cho phép miễn học đối với các trường hợp do bị ốm đau hoặc tai nạn chỉ áp dụng trong năm học.0 đ. 5 Điều này. nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây: . Loại giỏi. trong đó. nếu chỉ được miễn học 1 học kỳ thì lấy kết quả đánh giá. e. .Kế hoạch chủ nhiệm đ.0 trở lên. Loại trung bình.Hiệu trưởng cho phép học sinh được miễn học môn Thể dục.3.Điểm trung bình các môn học từ 8. học sinh trường THCS được miễn học môn Âm nhạc.5 trở lên và không có môn học nào điểm trung bình dưới 2. Nếu được miễn học cả năm học thì môn học này không tham gia đánh giá.5 trở lên. đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán. 3. học sinh THPT được miễn học phần thực hành môn Giáo dục Quốc phòng – AN. Ngữ văn từ 8. Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm a.5 d. trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 6.0 trở lên. Ngữ văn từ 5. đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán. Âm nhạc.0 trở lên. phần thực hành môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP – AN): . đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 5. trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 8.5 trở lên. nếu thuộc một trong các trường hợp: mắc bệnh mãn tính. các trường hợp bị bệnh mãn tính. 2. Nếu ĐTB học kỳ hoặc ĐTB cả năm đạt mức quy định cho từng loại nói tại các khoản 1.Điểm trung bình các môn học từ 6.5 trở lên. môn Mỹ thuật. . nhưng do ĐTB của 1 môn học thấp hơn mức quy định cho loại đó nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau: GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 5 .Đối với môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh: Nếu học sinh được miễn học phần thực hành thì điểm trung bình môn học được tính căn cứ vào điểm kiểm tra phần lý thuyết. Loại kém: các trường hợp còn lại.Điểm trung bình các môn học từ 5. xếp loại của học kỳ đã học để đánh giá.Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5. Các trường hợp được miễn học môn Thể dục.0 trở lên. nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây: . nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây: . xếp loại học lực cả năm.Học sinh trường THPT. . Mỹ thuật.

Cuối kỳ nghỉ hè. nếu đạt loại trung bình thì được lên lớp. đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. hình thức rèn luyện do hiệu trưởng quy định. Nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè được thông báo đến chính quyền. Điểm kiểm tra lại thay cho điểm trung bình cả năm học của môn học đó để tính lại điểm trung bình các môn học cả năm học và xếp loại lại về học lực. .Kế hoạch chủ nhiệm .12. phường.11.Nếu ĐTB học kỳ hoặc ĐTB cả năm đạt mức loại K nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại TB. chấp hành pháp luật của Nhà nước.0 để kiểm tra lại.Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép. đoàn thể xã. Kính trọng thầy giáo. 1. Học sinh thuộc 1 trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp: .3.3. Rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè: Học sinh xếp loại học lực cả năm từ trung bình trở lên nhưng hạnh kiểm cả năm học xếp loại yếu thì phải rèn luyện thêm hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè.Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học có điểm trung bình dưới 5. được lựa chọn một số trong các môn học có điểm trung bình cả năm học dưới 5. 1.Nếu ĐTB học kỳ hoặc ĐTB cả năm đạt mức loại K nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại Y. thực hiện điều lệ. nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại). .3. nếu được Uỷ ban nhân dân cấp xã công nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thì giáo viên chủ nhiệm đề nghị hiệu trưởng cho xếp loại lại về hạnh kiểm. 1. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 6 .Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên. cô giáo. nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).Nếu ĐTB học kỳ hoặc ĐTB cả năm đạt mức loại G nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại TB. . Điều 38: Nhiệm vụ của học sinh THPT Học sinh có những điều kiện sau đây: 1. nếu đạt loại trung bình thì được lên lớp. . rèn luyện.Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu.0 để xếp loại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình. Xét cho lên lớp hoặc không được lên lớp: a. cán bộ và nhân viên của nhà trường. . Kiểm tra lại các môn học: Học sinh xếp loại hạnh kiểm cả năm học từ trung bình trở lên nhưng học lực cả năm loại yếu. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây được lên lớp: .Học lực cả năm loại kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu. nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn không được xếp loại về hạnh kiểm. thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi học sinh cư trú.Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép.10.Nếu ĐTB học kỳ hoặc ĐTB cả năm đạt mức loại G nhưng do ĐTB của 1 môn học phải xuống loại TB thì được điều chỉnh xếp loại K. . . b. nội quy nhà trường.

Hiệu trưởng có thể quyết địng để học sinh mặc đồng phục một số buổi trong tuần nếu được nhà trườngvà Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đồng ý. nơi công cộng. xâm phạm thân thể giáo viên. bia trong giờ học. văn hóa. giữ gìn vệ sinh cá nhân. bảo vệ tài sản nhà trường. nhuộm tóc để trang điểm. giữ gìn vệ sinh môi trường. Điều 40: hành vi. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội. Giữ gìn. Điều 39: Quyền của học sinh: Học sinh có những quyền sau đây: 1. Trang phục của học sinh phải sạch sẽ. Hành vi. uống rượu. thích hợp với độ tuổi. tuyển sinh. thể thao. kế hoạch giáo dục của nhà trường. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn thể dục. rèn luyện theo chương trình. gây rối trật tự an ninh trong nhà trường và nơi công cộng. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 7 . được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình. móng chân. của lớp. Thực thiện nhiệm vụ học tập. danh dự. 2. được bảo đảm những điều kiện về thời gian. được quyền chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành. cán bộ. Rèn luyện thân thể. thể thao. đánh phấn. Tham gia các họat động tập thể của trường. trang phục của học sinh:1. của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đánh nhau. 4. được cung cấp thông tin về việc học tập của mình. gọn gàng. kiểm tra. nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có điều kiện. 2. 5. bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường. Điều 41: Các hành vi học sinh không được làm: Học sinh không được có các hành vi sau: 1. được sử dụng trang thiết bị. thuận tiện cho việc học tập và sinh họat ở nhà trường. thể dục của nhà trường theo quy định. Xúc phạm nhân phẩm. học vượt lớp. được đối xử bình đẳng. 3. 5. góp phần xây dựng. ngôn ngữ ứng xử của học sinh trung học phải có văn hóa. Khi đi học không được tô son. hút thuốc. ngôn ngữ ứng xử. dân chủ. được học trước tuổi. 3. người khác và học sinh khác. 4. Tùy điều kiện của từng trường. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. giúp đỡ gia đình và tham gia công tác xã hội. khi đang tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. vệ sinh. Làm việc khác. phương tiện phục vụ các hoạt động học tập. học ở tuổi cao hơn tuổi quy định… 3. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện. Gian lận trong học tập. sơn móng tay. 3. Được tôn trọng và bảo vệ. an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà. 2.Kế hoạch chủ nhiệm 2. những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. nghe. nhân viên của nhà trường. phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học. thi cử. 4. cơ sở vật chất. trả lời bằng điện thoại di động.

có đầy đủ sách vở. dụng cụ học tập. . 2. 4. tham gia tệ nạn xã hội. uống rượu.1. 2. có ý thức xây dựng và bảo vệ tốt cơ sở vật chất của nhà trường.1. CBCNV và người lớn tuổi. kiểm tra và thi cử. 2. . lớp sạch sẽ. Cấm gian lận trong học tập.1. Đến trường phải mặc đồng phục theo quy định và có bảng tên. sử dụng ma túy và các loại vũ khí. xã hội. biết phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. lễ phép với thầy cô giáo. lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy. giấy khen. gửi xe đạp đúng quy định. Điều 42: Khen thưởng và kỷ luật: 1.Kế hoạch chủ nhiệm 5. . “Tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa”. Cấm đánh bạc. Hoặc đối với những tập thể đạt danh hiệu “Lớp tiên tiến”. vận chuyển. về lao động. không nói tục. sử dụng văn hóa phẩm độc hại. Không đi học bằng xe máy. Quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh 2. Đi học đúng giờ. học sinh giỏi. Nam sinh bỏ áo trong quần. và các hoạt động văn.2. có tinh thần xây dựng bài.Cấp giấy chứng nhận. Khen trước lớp: Do giáo viên chủ nhiệm khen những học sinh có biểu hiện tốt về hành vi đạo đức. . tàng trử.Buộc thôi học có thời hạn. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 8 . đầu tóc đẹp. bằng khen nếu đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. . không ăn quà vặt. Tôn trọng và giúp đỡ bạn bè. tàng trữ. chửi thề.Khiển trách và thông báo với gia đình. “học sinh xuất sắc”. Vệ sinh cá nhân. chất gây cháy nổ. thể. mỹ hoạt động tập thể. tham gia tốt các hoạt động xã hội. Không trộm cắp tài sản của công dân và tập thể. “học sinh giỏi”. trường. Các mức độ và hình thức khen 2. Cấm hút thuốc. Kính trọng. 5. mang đến trường.Khen thưởng cho học sinh tiên tiến. danh dự và xâm phạm thân thể của thầy cô giáo và bạn bè. 3. bia… Chấp hành tốt luật lệ giao thông. xúc phạm nhân phẩm. Cấm vô lễ. đồi trụy. gọn gàng. Nghỉ học phải có giấy xin phép và có xác nhận của cha mẹ học sinh. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập. . Đánh bạc.1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây: . học và làm bài nghiêm túc đầy đủ.Phê bình trước lớp.Các hình thức khen thưởng khác. Nội quy học sinh 1.Khen trước lớp. không đánh nhau gây rối mất trật tự trị an trong nhà trừơng và ngoài xã hội.Cảnh cáo ghi học bạ. có tinh thần xây dựng lớp. trước trường. độc hại. Khen trước toàn trường: Do hiệu trưởng biểu dương và tặng giấy khen đối với những học sinh đước tặng danh hiệu “Học sinh khá”. rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức sau đây: . về học tập. chi đoàn vững mạnh. trước trường.

dù chỉ là 1 lần: ăn cắp. Đuổi học một tuần lễ: Học sinh đã bị cảnh cáo toàn trường nhưng còn tái phạm. có tổ chức và gây thương tích. Gây gổ đánh nhau trong và ngoài trường. có thái độ kém văn hóa và đạo đức với thầy giáo. đọc sách báo có nội dung xấu hoặc các sai phạm khác ở mức độ tương đương.2. Khiển trách trước lớp.Phạm các khuyết điểm sau dù chỉ là lần đầu nhưng có tính chất và mức độ nghiêm trọng làm tổn thương nhiều đến danh dự của nhà trường. công bố kịp thời trong tiết sinh hoạt lớp. true chọc và thô bỉ với phụ nữ và người nước ngoài. 2. gây ảnh hưởng xấu. Việc quyết định khiển trách trước lớp sẽ do GVCN lớp xét sau khi đã tham khảo ý kiến của cán bộ chi đoàn. Hội đồng kỷ luật đề nghị khiển trách và do hiệu trưởng quyết định.Kế hoạch chủ nhiệm 2.2. trấn lột. có những biểu hiện rõ ràng về gây rối trật tự trị an. hiệu trưởng quyết định. vô lễ với thầy giáo.Đã bị khiển trách trước HĐKL nhà trường mà còn tái phạm.3. phao tin đồn nhảm. 2. Mắc những sai phạm sau dù chỉ một lần: Quay cóp hoặc “gà” bài khi làm kiểm tra. gây gổ đánh nhau. . đồng tình với hoạt động sai trái của bạn. trong và ngoài trường. xem phim. thầy cô giáo. 2. chuẩn bị bài từ 03 (ba) lần trở lên trong 1 tháng – Đi muộn hoặc đi lao động không mang theo dụng cụ từ 03 (ba) lần trở lên trong 1 tháng – Nói tục. .1. . sau đó báo cáo với hiệu trưởng. thầy cô. đánh nhau có tổ chức.2. cô giáo. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 9 . gây dư luận xấu.2.4. bạn bè và những người xung quanh. Các mức độ kỷ luật và quy trình tiến hành 2. bị công an tạm giam hoặc thong báo về trường. thể thao hoặc có những thành tích đột xuất đặc biệt. Cảnh cáo trước toàn trường: . đánh bạc (chơi số đề) hút thuốc lá. Đối với những học sinh vi phạm một trong những khuyết điểm sau: Nghỉ học không phép từ 03 (ba) buổi trở lên trong 1 tháng – không học bài. tham gia tuyên truyền mê tín dị đoan. tư trang của bạn bè. 2.2.Mắc những sai phạm sau. tiền bạc.3. và tập thể như: trộm cắp. lớp. văn nghệ. cô giáo. gia đình hoặc xóm giềng. dù chỉ là một lần: Ăn cắp bút. Hội đồng kỷ luật nhà trường đề nghị cảnh cáo.Mắc những khuyết điểm sau đây.2. sách.Tái phạm nhiều lần một trong các khuyết điểm đã bị khiển trách trước lớp. nghe nhạc. Khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường: Học sinh vi phạm một trong các vi phạm sau: . hoặc những sai phạm khác tương đương. kỹ thuật.1. mất đoàn kết hoặc bao che. cướp giật. Khen thưởng đặc biệt: Mức độ khen các cá nhân và tập thể đạt các giải thưởng của thành phố trong toàn quốc trong các kỳ thi tuyển chọn về văn hóa. bố mẹ.

GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 10 . Quyền khiếu nại của học sinh: . + Hiệu trưởng chủ trì. Hình thức này ghi vào học bạ. báo cho gia đình và địa phương. trụy lạc. đề nghị hiệu trưởng quyết định. can án ngoài trường. quyết tâm sửa đổi.Bị cảnh cáo toàn trường: Sau khi làm đơn. đại biểu Đoàn TNCSHCM (hoặc Đội TNTP) giáo viên chủ nhiệm lớp. .Mức khuyết điểm sai phạm rất nghiêm trọng dù chỉ là lần đầu chủ động tham gia các tổ chức trộm cắp. Ngoài ra giáo viên bộ môn có thể đuổi 1 tiết đối với học sinh vô lễ mất trật tự. + Học sinh phạm lỗi và cha mẹ học sinh cùng dự (nhưng không có quyền biểu quyết). + Biên bản đề nghị kỷ luật của giáo viên chủ nhiệm sau khi đã tham khảo ý kiến của tập thể lớp. bị công an bắt giữ. 3 ngày hiệu trưởng phải trả lời. nhà trường cũ xét cho học lại. hai giáo viên có kinh nghiệm và uy tín do hội đồng giáo dục đề cử. lựu đạn) đánh nhau có tổ chức gây thương tích cho người khác. hiệu trưởng phải triệu tập ngay HĐKL xét lại. Thời gian này tính vào thời gian nghỉ có phép. + Bản tự kiểm điểm sai phạm của học sinh. ghi học bạ. Nếu hiệu trưởng không nhất trí với HĐKL phải báo cáo ngay lên cơ quan giáo dục cấp trên. thong báo cho gia đình để phối hợp giáo dục. trước khi họp HĐKL. Đuổi học 1 năm: . trấn lột. + Những tài liệu. Lập hồ sơ kỷ luật (Từ khiển trách trước HĐKL trở lên). Nhà trường lập hồ sơ báo cáo lên cấp trên trực tiếp quản lý để biết và theo dõi.Mắc khuyết điểm tái phạm sau khi bị đuổi 1 tuần. Có cam kết của gia đình. lưỡi lê. nếu không hối hận thì hội đồng kỷ luật đề nghị đuổi 1 năm.Bị đuổi học: Học sinh khiếu nại với nhà trường hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý giáo dục. tang vật (nếu có). sung lục. Nếu thấy sai. suy nghĩ. Trong thời gian bị đình chỉ học. Hội đồng kỷ luật gồm: + Hiệu trưởng. gây gổ với bạn trong lớp. Gia đình có trách nhiệm quản lý con cái trong thời gian này.Kế hoạch chủ nhiệm HĐKL xét. các học sinh này được tiếp tục học tiết sau. phản động dung vũ khí (dao găm. . học sinh phải kiểm điểm. làm đơn xin học tiếp. Những trường hợp phức tạp phải đưa ra HĐGD xét. Hiệu trưởng phải trả lời sau 03 (ba) ngày. biểu quyết bỏ phiếu kín. Sau một năm.Việc ghi học bạ: Chỉ ghi sau khi cuối năm đã xét lại mức kỷ luật. Trường hợp bị đuổi học phải có ít nhất 2/3 số phiếu tán thành. nếu học sinh tiến bộ có xác nhận của địa phương nếu còn đủ tuổi. thấy sai phải triệu tập lại HĐKL xét lại (trong phạm vi 1 tuần). HĐKL nhà trường đề nghị hiệu trưởng quyết định thi hành. .

4. 10 điều quy định đối với học sinh THPT Thị xã Quảng Trị.1. Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 11 . Giáo dục: Cùng với giáo viên bộ môn và các trường hợp khác. không đi xe đạp trong trường học. pháp luật của nhà nước. 4. học bài và làm bài đầy đủ.2. 4.Đi học đúng giờ.1. giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm chính trong việc hình thành “Nhân cách” của học sinh lớp.1.2. kế hoạch của nhà trường.4. cho Đoàn. Phải yêu quý ông bà.3. 3. Dạy và tổ chức các hoạt động học tập trong và ngoài giờ của học sinh. Nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên chủ nhiệm. Đội trong lớp. 4. bàn ghế. không quay cóp trong giờ kiểm tra. nghỉ học phải có giấy xin phép của phụ huynh. 9. và phù hiệu… Ngày đầu tuần và các ngày lễ hội nữ sinh phải mặc áo. kỷ luật. để xe đúng nơi quy định. Giảng dạy: Giáo viên chủ nhiệm là thầy dạy bộ môn văn hoá ở lớp. quần xanh bỏ áo trong quần và có bảng tên. Cố vấn cho tập thể học sinh. 2. Cấm nói tục. 4. Cấm các hành vi và lời nói xúc phạm đến thầy cô giáo và người lớn tuổi. Tổ chức. uống rượu. . trốn học. viết vẽ bậy lên tường. Phải chăm lo rèn luyện thân thể.1. 10. nghiêm chỉnh tham gia học tập quân sự theo chương trình. Học sinh đến trường phải mặc đồng phục: áo trắng. nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của nhà trường. Nêu cao tinh thần giữ gìn và bảo vệ của công. vệ sinh và ứng xử có văn hóa nơi công cộng. 8. kỷ thuật. anh em và bạn bè. chửi thề. Phải chấp hành nội quy học tập: . 6. Khi không có phận sự không vào nơi làm việc của CBGV.2.1. Học sinh nào vi phạm tùy theo mức độ áp dụng hình phạt thích đáng. Phải giữ gìn trật tự. Phải trau dồi đạo đức XHCN. Đoàn viên TNCSHCM phải có huy hiệu đoàn và có đồng phục theo quy định. Phải có ý thức tổ chức kỷ luật trong sinh hoạt tập thể. 4. Một số điều cấm: Cấm hút thuốc.Kế hoạch chủ nhiệm 3. cha mẹ. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm: 4. không tự ý bỏ giờ. Phải có ý thức xây dựng trường lớp.1. bia. Cấm gây gỗ đánh nhau. đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào. 5. 7. 1. 4. quản lý. rèn luyện kỹ năng và thói quen lao động có kỷ luật. Học sinh nào thực hiện tốt được khen thưởng. người lớn tuổi. Chức năng: 4. điều phối các hoạt động giáo dục của lớp. Tham gia học nghề đảm bảo tính tổ chức.Đến lớp phải có đầy đủ sách vở và dụng cụ học tập. Phải kính trọng lễ phép với thầy cô giáo.1.

4. ngày…tháng…năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Lê Văn Bình Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 12 .7.6.3.2. hội cha mẹ hoạc sinh. Làm trung tâm. Có biện pháp giáo dục thích hợp với từng đối tượng học sinh. Nắm vững kế hoạch giảng dạy. 4.2.2. các hoạt động tập thể. thấy rõ công sức và nghệ thuật giáo dục của giáo viên chủ nhiệm.1. 4.3.2. Nhận định.2. hạt nhân trong việc xây dựng quan hệ thầy trò XHCN. sổ sách được xếp từ khá trở lên.5. Hiểu rõ từng đối tượng học sinh trong lớp và có phương pháp giáo dục thích hợp nhất là những em đặc biệt. Coi trọng tự giáo dục.3.3.2.Kế hoạch chủ nhiệm 4.4. 4.5. Chỉ đạo tổng kết việc kết hợp các lực lượng giáo dục.2. tự quản của học sinh. tự quản học sinh.5. 4. nhất là đói với học sinh đặc biệt.4. Phát huy khả năng dân chủ.Tiêu chuẩn Giáo viên chủ nhiệm giỏi: 4. Cố vấn cho học sinh xây dựng lớp học thành đơn vị tập thể XHCN mang tính chất giáo dục toàn diện. Hiệu quả giáo dục cao. tác phong sinh hoạt. ngoại khoá. Có nghệ thuật giáo dục trong cách ứng xử với học sinh. 4. các đoàn thể trong lớp. đánh giá chính xác học sinh.2.3. là trung tâm tập hợp các lực lượng giáo dục. Thực hiện đầy đủ và có chất lượng cao nhiệm vụ về công tác chủ nhiệm. giáo dục lao động hướng nghiệp của nhà trường để thực hiện trong lớp học. Giáo viên hướng dẫn Quảng Trị. so với chất lượng ban đầu vượt hai bậc (Hai mặt giáo dục. Nếu lớp ban đầu đã khá thì phải có tiến bộ rõ ràng họăc giữ vững. giáo viên chủ nhiệm thực sự là cố vấn cho học sinh.2. Hồ sơ. 4. 4. Chịu sự chỉ đạo thống nhất về công tác chủ nhiệm của nhà trường.3. ví dụ từ yếu lên khá). 4. Có uy tín với học sinh và đồng nghiệp về chuyên môn và tư cách đạo đức. 4. Hoàn thành và thực hiện đầy đủ quy chế về nề nếp công tác chủ nhiệm. 4.3. phát huy khả năng tự giác.3.

Học sinh của trường rất hiếu học.Thầy Đặng Sĩ Khanh (Ủy viên).Thầy Ngô Viết Đức (Bí thư). Quy mô tổ chức của nhà trường 2. . . Địa chỉ của trường là 146. phụ trách chuyên môn. đồng thời được Nhà nước công nhận là trường chuẩn Quốc gia. Giáo viên: có trách nhiệm cao. TÌM HIỂU VỀ TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 1.Thầy Nguyễn Hữu Đức (Hiệu phó). Lịch sử trường Trường THPT thị xã Quảng Trị được thành lập ngày 16/08/1975. phụ trách cơ sở vật chất trong lao động.thpt_txquangtri. Đường Hai Bà Trưng.Thầy Đinh Công Nhật (Bí thư đoàn trường ). nhà trường đã không ngừng phát triển. ý thức tổ chức kỷ luật. 2. tiêm chích ma tuý không có. Tổ chức Công đoàn: Gồm 75 đồng chí Ban chấp hành Công đoàn gồm 5 đồng chí: . .Cô Phan Thị Thảo (Hiêu phó). nghiêm minh. là trường có chất lượng đào tạo cao.Cô Phan Thiên Nga (Ủy viên).Thầy Trần Ngọc Long (Uỷ viên). Ngày 16/8/2005 Nhà trường đã tổ chức thành công lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Hàng năm trên 30% đậu đại học có học sinh đạt giải quốc gia.Cô Phan Thị Thảo (P.vn. Tổng cộng có 1524 Đoàn viên. .Cô Trần Thị Mai (Ủy viên). kỉ cương của nhà trường rất tốt.Kế hoạch chủ nhiệm II. . Thị xã Quảng Trị. . thầy cô trong trường đoàn kết thống nhất. Trong 30 năm qua. hút thuốc lá.1.Thầy Đào Tuấn Hoà (Chủ Tịch). Cấp uỷ có 3 đồng chí: . không ngừng đi lên. trưởng thành.Thầy Ngô Viết Đức (Hiệu trưởng). chăm ngoan. 1 chi đoàn giáo viên và 1 chi đoàn thực tập. . nhất toàn đoàn giỏi tỉnh.2. có lương tâm nghề nghiệp. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 13 . Số lượng giáo viên đạt loại giỏi trên 30%. Web site của trường là: http://www. . Nề nếp. Đây được coi là trường trọng điểm. Đoàn trường: Gồm 35 chi đoàn có 33 chi đoàn học sinh. ý thức tốt.Bí thư)….Chủ tịch). Ban giám hiệu Nhà trường .3. 2. được nhà nước trao tặng. 2. . Vì vậy mà tháng 3/1999 trường được vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.Thầy Nguyễn Hữu Phong (P. lớn mạnh.4. Đây là một trường có uy tín của trường rất lớn. Chi bộ Nhà trường: Gồm có 27 Đảng viên. . phụ trách chung.Bí thư).Cô Phan Thị Thảo (P. 2. tại Nại Cửu với tên là trường cấp 3 Triệu Phong. tình trạng đánh nhau.

thầy Hằng (môn Hoá Học).Phụ trách phòng máy vi tính: Thầy Lê Văn Hiếu.6.1. trong đó có 3 đồng chí giáo viên và 4 đồng chí học sinh lớp 12. ban chấp hành gồm 5 đồng chí. Lê Ngọc Minh (Bí thư chi đoàn 12A5. . thầy Hiệp (môn Vật Lý). 3. Hiện tại toàn trường có 33 chi đoàn học sinh. Tỉnh luôn coi Đoàn trường là đơn vị vững mạnh.Bí thư).Ban Văn phòng. Trong những năm gần đây. Ủy viên ban thường vụ) 4. Uỷ viên ban thường vụ).Phòng Truyền thống: Cô Trần Thị Mai.5. 3. Cơ cấu tổ chức Đoàn trường BCH Đoàn trường gồm có 15 đồng chí. thị Đoàn.Ban Thanh tra nhân dân: Thầy Trần Văn Sung. 5 đồng chí học sinh lớp 11. Thầy Nguyễn Hữu Phong (P. Bí thư: Nguyễn Chơn Ngôn. Các ban: . 3 đồng chí học sinh: 1. Trường đã được nhận cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong khối THPT toàn tỉnh và nhiều bằng khen khác của TW Đoàn.Ban Văn nghệ: Thầy Đinh Công Nhật phụ trách . Đoàn trường được TW Đoàn tặng cờ thi đua. góp phần làm cho trường ngày càng vững mạnh. sôi nổi. Phó Bí thư: Nguyễn Đình Huy) và một chi Đoàn thực tập. xuất sắc dẫn đầu trong toàn tỉnh. . Ban thường vụ có 5 đồng chí: 2 đồng chí giáo viên.Kế hoạch chủ nhiệm 2. Tình hình Đoàn trường: Trong 34 năm qua. một chi đoàn giáo viên (gồm 30 đồng chí. Tổ chuyên môn: TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tên tổ Hành chính Toán Lý Hoá Sinh Văn Tổng hợp Ngoại ngữ Thể dục Tin Tổ trưởng Dương Đình Tâm Nguyễn Quốc Tuấn Hồ Đăng Thanh Lành Nguyễn Thị Cúc Hoàng Mãi Trần Ngọc Long Lê Viết Dân Cao Xuân Thi Nguyễn Thị Nghĩa Lê Văn Hiếu 3. . Đoàn trường luôn luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua của toàn tỉnh. . nhiều năm liền dẫn đầu trong khối THPT toàn tỉnh. 3 đồng chí học sinh lớp 10. Tổng cộng có 1524 Đoàn viên.Phòng y tế: Cô Trần Thị Thu Vân phụ trách. Văn Viết Phương Hoài (Bí thư chi đoàn 12A2. 2. . Hành chính tổng hợp: Thầy Dương Đình Tâm (Tổ trưởng). Đoàn trường hoạt động rất mạnh mẽ.Phòng thiết bị và thực hành: Phụ trách: Thầy Lê Lợi (môn Sinh học). GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 14 .Phụ trách thư viện: Cô Trương Thị Giới. 2. . Thầy Đinh Công Nhật (Bí thư). thầy Nguyễn Quốc Tuấn và cô Trần Thị Mai. thầy Hiệp.

Nguyễn Thế Kiệt (Bí thư chi đoàn 10A1. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 15 . Uỷ viên ban thường vụ).Kế hoạch chủ nhiệm 5.

.Đội bóng đá. tổ chức lễ kỷ niệm 26/3 và chung kết đố vui để học.Tiếp tục đăng kí và chuẩn bị cho diễn đàn Thanh niên.2. đèn đỏ.Hưởng ứng hội thi do Công đoàn tổ chức: “Mẹ giỏi con ngoan”.Lễ báo công và tổ chức kết nạp đoàn viên tại Thành cổ Quảng Trị.Ra mắt và hoạt động câu lạc bộ Earobic.Đội báo chí của Đoàn trường. kém. .Mit tinh. Nội dung công tác sắp đến: . . ngày sinh của Bác. .Viết lời bình về logo của trường. .Tổ chức hội thi Thanh niên làm theo lời Bác. đội bóng chuyền.Làm tập san 26/3 và hướng tới kỉ niệm 35 năm thành lập trường. . 3.Đội cờ đỏ (đội tự quản): đánh giá thi đua từng ngày.Đội thanh niên tình nguyện: giữ gìn an ninh trật tự nơi công cộng. tình nguyện đứng canh tại các điểm đèn xanh.Đội Văn nghệ. Giáo viên hướng dẫn Quảng Trị. . . . .Kế hoạch chủ nhiệm Đoàn trường gồm các đội sau: . ngày…tháng…năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Lê Văn Bình Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 16 .Triển khai duyệt văn nghệ chào mừng sinh nhật Đoàn ngày 26/3. . . . chi đoàn thực tập sư phạm phụ đạo học sinh yếu. .Triển khai các hoạt động đỡ đầu Liên đội Mạc Đĩnh Chi. .Chi đoàn giáo viên.Tổ chức các hoạt động trong ngày 26/3.

Thực hiện tốt các kế hoạch nhà Trường giao cho. . chiếm 34. đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập. Hạnh kiểm trong học kỳ I + Tốt : 24 em. Khó khăn: .Hoạt động văn thể mĩ các em tham gia sôi nổi. chiếm 2.Kế hoạch chủ nhiệm III. . Xét toàn diện về học tập (Học kỳ I) + Giỏi : 5 em chiếm 10. Tìm hiểu đặc điểm lớp Lớp 11A4 gồm 47 thành viên trong đó: 25 nữ và 22 nam. nhiệt tình.06% + Khá : 18 em. Thuận lợi: . . .9điểm . Tìm hiểu thực tế về lớp GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 17 .3% + Trung bình : 4 em.2.Hầu hết các em có tinh thần tự giác học tập và có ý thức học tập tốt.Vị thứ: 19 1.Địa bàn phân bố rộng ảnh hưởng đến sinh hoạt tập thể cũng như học tập.32% + Trung bình : 16 em.3.BCS. KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM Danh sách giáo sinh thực tập chủ nhiệm tại lớp Lê Thị Thanh Hoa (NT) Phụ trách lao động Lê Văn Bình Phụ trách học tập Phạm Thị Thanh Mai Phụ trách văn thể mỹ 1. . . . 1.Lớp có tinh thần đoàn kết và không chia rẽ nội bộ … 1.6. Xếp loại lớp học kỳ I: .Điểm thi đua: 101.Chất lượng học tập chưa cao (cụ thể ở phần sau) . Đoàn viên: 47 Trong lớp có 3 em thuộc hộ nghèo.1.64% + Khá : 26 em. chiếm 51. chiếm 8. chiếm 55.Một số em có hoàn cảnh khó khăn… 1. 1 em vùng cao và 3 em con thương binh.13% 1.Chấp hành nội quy. chiếm 38. quy chế của nhà trường.5.51% + Yếu : 1 em.4.04% + Yếu :0 1. BCH chi đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Chưa đạt được mục tiêu của lớp đề ra từ đầu năm.

Kế hoạch chủ nhiệm DANH SÁCH HỌC SINH TT Họ và tên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Nguyễn Minh Anh Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Nam Bình Lê Lan Chi Mai Văn Cường Lê Thị Kim Dương Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Thị Ngọc Giao Bùi Công Hiền Trần Thị Hiền Lê Thị Thu Hiền Thái Thị Huệ Võ Thị Hương Lê Tùng Khánh Lê Anh Khoa Trần Anh Khoa Nguyễn Đăng Khoa Lê Thị Kiều Nguyễn Thị Mỹ Lệ Đoàn Thị Diệu Linh Đoàn Thị Linh Lê Văn Hải Lý Hoàng Thị Hà My Lê Thị Thanh Nga Nguyễn Thị Như Ngọc Trần Ngọc Nha Lê Thị Nhàn Văn Thị My Nương Lê Nhật Phong Trần Ngọc Phúc Nguyễn Thị Phụng Nguyễn Minh Sang Nguyễn Phi Sơn Võ Thị Thanh Tâm Nguyễn Xuân thành Lê Thị Phương Thảo Đào Thị Thu Thảo Đặng Ngọc Thọ Nguyễn Thị Thu Thủy Trần Thị Ngọc Trinh Phan Anh Tuấn Nguyễn Thị Tỉ Lê Thị Hương Vân GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Ngày sinh Giới tính Dân tộc Chổ ở hiện tại Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 18 Lưu ý .

Kế hoạch chủ nhiệm 44 45 46 47 Lê Ba Quốc Việt Hồ Minh Vũ Lê Văn Vũ Vân Hạnh ý GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 19 .

Kế hoạch chủ nhiệm DANH SÁCH CHA ME HỌC SINH TT Họ và tên cha. nghề nghiệp Họ và tên mẹ. nghề nghiệp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 20 Ghi chú .

Kế hoạch chủ nhiệm 47 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 21 .

21. 41. 42. 40. 6. 34. 30. 36. 33. 4. 19. 28. 43. 39. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 22 . 11.Kế hoạch chủ nhiệm KẾT QỦA RÈN LUYỆN HỌC KỲ I TT Họ và tên ĐTB Học kỳ I Loại Hạnh kiểm Ghi chú 1. 31. 29. 26. 13. 16. 27. 12. 14. 20. 2. 35. 15. 24. 5. 9. 3. 22. 7. 8. 44. 10. 25. 17. 37. 18. 23. 38. 32.

46.Kế hoạch chủ nhiệm 45. 47. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 23 .

Kế hoạch chủ nhiệm DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA HỌC NGHỀ STT Điện tử STT Điện dân dụng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 CHẤT LƯỢNG CHUNG CỦA LỚP Hạnh Kiểm Tốt Khá TB Học lực Yếu Giỏi Năm Trước Giữa học kỳ I Học kỳ I Giữa học kỳ II Học kỳ II Cả năm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Khá TB Ghi chú Yếu Điều tra qua học bạ Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 24 .

sỹ CBCN Hộ nghèo Vùng cao Ghi chú CBCN: Cán bộ.Binh L.Ban: Lưu ban L.số Nữ ĐV L.Kế hoạch chủ nhiệm SỐ LIỆU TỔNG HỢP Thời T. công nhân DANH SÁCH THẦY CÔ BỘ MÔN Môn học Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa Ngoại ngữ Công nghệ Thể dục Tin GDCD Quốc Phòng Giáo viên dạy THỜI KHÓA BIỂU LỚP (áp dụng từ 19/01/2009) Tiết 1 2 3 4 5 Thứ 2 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 25 .Ban Giỏi điểm Đầu năm HKI Đầu HKII Giữa HKII Cuối năm Loại gia đình T.

Kế hoạch chủ nhiệm 2. Hệ thống tổ chức lớp: DANH SÁCH CÁN BỘ TRONG LỚP STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 Họ Và Tên Chức vụ DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN STT 1 2 3 Họ Và Tên Chức Vụ DANH SÁCH THEO TỔ Tổ 1 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Tổ 2 Tổ 3 Tổ 4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 26 .

Tự giác rèn luyện. .2.1.Thực hiện tốt các điều lệ do nhà trường đề ra.Biết tôn trọng chính sách pháp luật của nhà nước.Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước. . Kế hoạch tổng quát . Tôn trọng.Hiểu biết về truyền thống nhà trường.2. b. trung thực với mọi người.Thực hiện công tác dạy tốt.thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp vệ sinh trường lớp nhằm hướng tới chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn 26/3. Mục đích . . có chí tiến thủ.1. Kế hoạch cụ thể: 3. . tham gia đầy đủ và có chất lượng các hoạt động trong các ngày 8/3 và 26/3 theo kế hoạch nhà trường.Khiêm tốn.Giáo dục ý thức phấn đấu rèn luyện không ngừng theo tinh thần noi gương các thế hệ cha anh đi trước. luật lệ giao thông . căm ghét cái xấu.Quản lý. Yêu cầu: . . lễ phép với thầy cô giáo. cha me và những người lớn tuổi. tu dưỡng bản thân trở thành con ngoan trò giỏi. .Kế hoạch chủ nhiệm SƠ ĐỒ LỚP CỬA RA VÀO BÀN GIÁO VIÊN 3. Kế hoạch chủ nhiệm toàn đợt 3. 3. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 27 . .Giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh a.Chuẩn bị tố các tiết mục văn nghệ. . ông bà. theo dõi thường xuyên về mặt nề nếp vệ sinh trong giờ học để đưa học sinh trở thành con ngoan trò giỏi.Giáo dục lý tưởng trung thành với nhà nước XHCN.

hạnh kiểm hàng tuần. . Mục đích . c.70% TB: 10 học sinh. chiếm 25. c. 3.Quản lý sinh hoạt 15phút đầu giờ có theo giỏi kiểm tra. của QDNN Việt Nam.28%. d. Chỉ tiêu . biết học vì ngày mai lập nghiệp. .Phát động phong trào học tốt của học sinh trong toàn lớp và dạy tốt trong tất cả các giáo viên bộ môn. .2.yếu kém. chủ điểm của nhà trường.Cải tiến phương pháp học tập.Đoàn kết. b. . Học lực: Giỏi: 8 học sinh.Trung bình: 10 học sinh.Khá: 29 học sinh. .Học sinh nắm được những kiến thức áp dụng vào đời sống một cách khoa học. . 10 điều quy định của nhà trường. cán bộ đoàn.Học sinh đến lớp phải làm bài tập và xem bài mới trước khi đến lớp Trong quá trình học phải tích cực xây dựng bài. động cơ học tập đúng đắn.Có nếp sống lành mạnh cả về thể chất và tâm hồn.2.Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh. chiếm 17. hàng tháng một cách dân chủ. chiếm 61. chiếm 21. xứng đáng với danh dự là học sinh của một trường chuẩn quốc gia.Cho học sinh nghiên cứu kỹ các văn bản xếp hạnh kiểm của bộ.100% học sinh tham gia hoạt động theo chủ đề. .53% Không có trung bình. chiếm 21. thân ái giúp đỡ bạn bè trong học tập và lao động. .70% .47% Khá: 12 học sinh. . chiếm 61. chiếm 74. Biện pháp chính . đoàn trường và các tố chức xã hội khác trong giáo dục học sinh.100% học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử của Đảng.Thực hiện đầy đủ nội quy của nhà trường. chiếm 17. Biện pháp GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 28 .Bình xét thi đua. đoàn trường.Giáo dục trí lực a. nâng cao phương pháp tự học.Giỏi: 8 học sinh.02% Khá: 9 học sinh.Yêu cầu . .02% . ban giam hiệu.Trang bị cho học sinh lượng kiến thức đủ để bước vào đời . giáo viên bộ môn. . thái độ.Kế hoạch chủ nhiệm .28% d.Bồi dưỡng cán bộ lớp.Có ý thức. rút kinh nghiệm hàng tháng để nâng cao năng lực quản lý lớp.Chỉ tiêu: Hạnh kiểm : Tốt: 35 học sinh.

.Xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh. dụng cụ học tập. .3.Tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh để học sinh yếu kém theo kịp bài học. Biện pháp điều chỉnh kế hoạch: Mỗi tháng gắp ban cán sự lớp và ban BCH chi đoàn để rút kinh nghiệm. 3.3.Quản lý học sinh hoạt động thể dục giữa giờ. .Kế hoạch chủ nhiệm .Đoàn viên xuất sắc và tốt 27 đoàn viên. .Gắn bó tập thể.Yêu cầu .3.Tổ chức dạy phục đạo thêm cho học sinh môn Toán cho các học sinh yếu toán trong lớp. .2. c.6% . chiếm 42. .Thường xuyên kiểm tra sĩ số.Phối hợp với cán bộ lớp theo dõi động viên các học sinh có thành tích trong học tập.100% là đoàn viên .4% . sổ đàu bài . chiếm 57. 3.3.Tham gia làm báo tường. chiếm 17. . chiếm 53. .Chỉ tiêu: .Giỏi: 8 học sinh. Chỉ tiêu toàn diện cuối đợt 3. 3. b.Chi đoàn đạt chi đoàn xuât sắc. Chỉ tiêu chi đoàn : . bài tập ở nhà.19% .2. .Đoàn viên khá 20 học sinh.100% học sinh thuộc và hát được . Chỉ tiêu lớp .02% .Rèn luyện ý thức tấp thể phải luôn đoàn kết.Quản lý tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.Kiểm tra việc chuẩn bị bài vở. Biện pháp . báo bảng do đoàn trường tổ chức.Lớp: Xuất sắc 3.Hoạt động 15 phút đầu giờ ban cán sự tăng cường sửa bài tập.Quan tâm đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn động viên các em phấn đấu trong học tập. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 29 .3.3. thể dục giữa giờ . . Giáo dục văn thể mỹ a.Khen thưởng kịp thời các học sinh có thành tích cao trong học tập.100% học sinh tham gia thể dục giữa giờ.1.Tiên tiến: 25 học sinh. thuộc và hát được một số bài hát tập thể.

Hàng tuần: Giáo sinh phải báo cáo với GVCN những việc đã thực hiện tuần qua và kế hoạch tuần đến vào tiết 3 ngày thứ 7 hàng tuần. ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 30 . b) Nhiệm vụ riêng: Quản lý học tập . kết hợp với giáo sinh Hoa và Mai để giải đáp thắc mắc cho các em trong các môn khác. tập thể dục giữa giờ. 26. giám sát. giúp đỡ các em giải đáp thắc mắc trong bài tập. Nhiệm vụ cụ thể của bản thân thực tập tại lớp 11A4 a) Nhiệm vụ chung: Kết hợp với hai giáo sinh Mai và Hoa để kiểm tra. nhắc nhở các em tiến hành chữa bài tập 15 phút đầu giờ. .Phụ đạo môn toán cho các em nhằm nâng cao kết quả học tập nói chung và kết quả môn toán nói riêng cho học sinh. đồng thời.Giám sát các em chữa bài tập 15 phút đầu giờ.Kế hoạch chủ nhiệm 4. đồng thời. Mặt khác. cùng nhau đi thăm một số em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lớp vào tuần 25. Giáo viên hướng dẫn Quảng Trị. c. học phụ đạo nghiêm túc và lao động đúng kế hoạch của nhà trường đề ra.

Kiểm tra nhắc nhở ban cán sự bộ môn làm việc.Tham gia 15 phút đầu giờ của lớp tập hát và chữa bài tập khó cho học sinh. lời bình logo. . .Thuộc các bài hát truyền thống của Đoàn.Đạt được nhiều ngày học tốt.Nắm được tình hình học tập của học sinh.Tìm hiểu tình hình chung của lớp.Học sinh tham gia đầy đủ. Kế hoạch đợt 1: 5. . Chỉ tiêu: . . . với BCS.Triển khai hoạt động chuẩn bị cho ngày 8/3.Đôn đốc việc thực hiện nội quy trường lớp . earobic. khắc phục khó khăn.Triển khai kế hoạch phụ đạo cho học sinh. . tuần học tốt. quê hương. .2. đố vui để học. ý thức tổ chức kỉ luật và nề nếp của lớp. . một số bài hát ca ngợi Đảng.Thăm được gia đình học sinh như dự kiến. . phát huy thuận lợi để đưa phong trào lớp đi lên. .Khuyến khích các em tham gia vào hoạt động chung của lớp. Biện pháp: . Bác Hồ. hoạt động chào mừng ngày 8/3. .Kế hoạch chủ nhiệm 5. gặp phụ huynh học sinh để tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh. . .Thông qua BCS lớp để nắm bắt được mặt mạnh. . mặt yếu của lớp.Thăm gia đình học sinh.Gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm để nắm tình hình lớp.Gặp gỡ làm quen lớp. phụ đạo. Nội dung công việc.Theo dõi các kế hoạch của Nhà trường và Đoàn trường để phổ biến cho lớp và chỉ đạo thực hiện.Thực hiện kế hoạch lao động trường. đất nước. . có biện pháp khen thưởng và kỷ luật thích đáng GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 31 . .3.Theo dõi việc học tập và thực hiện nề nếp của lớp. .Nhắc nhở học sinh đi học đầy đủ.Chuẩn bị kế hoạch 15 phút đầu giờ chu đáo. học ngoại khoá.Thăm nhà các em có hoàn cảnh đặc biệt trong lớp 5. đạt yêu cầu. . . . . BCH chi đoàn.Hưởng ứng tham gia các hoạt động của trường đề ra.1.Tổ chức đi thăm 5 gia đình học sinh (học sinh cá biệt và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt). .Học sinh yếu tham gia phụ đạo đầy đủ. 5. đúng giờ.

BCH. ®oµn gi¸o sinh. Bê thæ §oµn. ban caïn sæû nhiÖm.TËp c¸c bµi h¸t 05/0 truyÒn thèng vÒ 2 §oµn. .GVCN. säø âáöubaìi. vÒ §¶ng. 5 . Kế hoạch từng tuần KẾ HOẠCH TUẦN 23 (Tõ ngµy 02/02/2009 ®Õn 07/02/2009) Thø 2 02/0 2 Néi dung c«ng viÖc ChØ tiªu cÇn ®¹t .Kiãøm tra viãûc thæûc hiãûn nãö nãúp cuía hoüc sinh: âäöng phuûc. .C¶ líp. tæ chuyªn m«n.Laìm quen våïi låïp. vãû sinh. - .Nh¾c nhë c¸c em tËp trung tËp h¸t. vãû sinh. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Ngêi thùc hiÖn . huy BiÖn ph¸p thùc hiÖn . træåìng.BGH. . . Âoaìn træåìng.Kế hoạch chủ nhiệm 5.Líp phã V¨n thÓ mü ®¶m nhËn b¾t bµi h¸t. BÝ th §oµn trêng. tçm hiãøu låïp. . h¬n. .Nghe caïc tháöy . låïp.BCS. cä trong Ban BCH giaïm hiãûu nhaì Chi træåìng..BGH..Taûo ra khäng khê vui veí vaì hiãøu nhau nhiãöu hån. .4..Nhãm gi¸o sinh. . 3 . líp.Tçm hiãøu cuû 03/0 thãø vãö âàûc 2 âiãøm tçnh hçnh cuía træåìng. ch÷a bµi tËp em hiÓu bµi To¸n. VËt lý. . Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 32 . .BCS. . .Nhãm gi¸o sinh. Âoaìn âãø tçm hiãøu låïp. TiÕp tôc GVCN giåïit×m hiÓu thiãûu giaïo sinhthæûc táûp våïi nhµ trêng vµ låïp thäng qua säø líp chñ âiãøm.Nghe tháöy cä trong Ban giaïm hiãûu täø chuyãn män. . Âoaìn træåìng . BCH Chi ®oµn .Gióp c¸c giê. Âoaìn træåìng. GVHD chñ nhiÖm.Lµm quen víi trêng.Sinh ho¹t 15’ ®Çu .N¾m ®uîc nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ trêng.Dù chµo cê.Nhãm baïo caïo tçnh gi¸o hçnh cuû thãø vãö sinh. huy hiãûu Âoaìn. . GV chuí nhiãûm baïo caïo vãö træåìng låïp.Kiãøm tra viãûc 4 thæûc hiãûn nãö 04/0 nãúp cuía hoüc 2 sinh: âäöng phuûc.

xÐt.Söa bµi tËp khã. . líp. ban c¸n sù bé m«n. TriÓn khai ®îc kÕ ho¹ch tuÇn tíi. 2 triÓn khai kÕ ho¹ch tuÇn tíi. gi¸o viªn nhËn . ®oµn.Sinh ho¹t 15’ ®Çu giê.Sinh viªn thùc tËp chÝnh thøc nhËn líp chñ nhiÖm. - - .Söa bµi tËp.BCS b¸o c¸o. .KiÓm tra viÖc thùc hiÖn nÒ nÕp cña häc sinh. tËp vµ líp cïng h¸t Nhãm Sinh ho¹t giao lu. sinh. ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 33 . .Kế hoạch chủ nhiệm 6 06/0 2 hiãûu Âoaìn. ®¸nh gi¸. . . . tèt. .Nhãm gi¸o sinh. NÒ nÕp . .TiÕt sinh ho¹t 7 ®¸nh gi¸ t×nh 07/0 h×nh tuÇn qua. vui vÎ. BCH nhîc sinh viªn thùc tËp Chi ®iÓm cña nhËn líp. .Häc sinh söa bµi tËp.Häc sinh mang trang phôc ®óng quy ®Þnh. GVHD Chủ nhiệm Quảng Trị. .BCS. nÒ nÕp. gi¸o v¨n nghÖ . Nªu ®îc u.Sinh viªn thùc GVCN. kiÓm tra sÜ sè.KiÓm tra sÜ sè. trùc nhËt líp.BCS. nÒ nÕp trang phôc. BCH.

................ Quảng trị............................................... ..... ............................... ..................... 2...............Nhận xét chung: ................................. ....................................................................................................................... 3...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tích cực: ...................................................................................................... . .......................................................................................................................................................................................................................................... Công việc: ...................................................................... Điểm danh đầu buổi: ...................................................... ..... Nhận xét: .................................................................................................................................................................................................................. ... ...................................................................................................... ...............................................Kế hoạch chủ nhiệm GIÁO ÁN LAO ĐỘNG TUẦN 23 Thời gian:.................................................................. ngày tháng năm 2009 GVHD Chủ nhiệm Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Lê Văn Bình Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 34 .......... 2................ II....................................................................................................................................................................................................................................... Nội dung công việc: 1..................................................................................................... Mục đích yêu cầu: ............................................... .............................................. 3..............................Hạn chế: ..................................................................................................................... Trong quá trình lao động kiểm tra đôn đốc cùng ban cán sự lớp: IV...................................................................................................................................................................... III.................. Lớp: 11A4 GVHDCN: Nguyễn Đình Huy Giáo sinh: Lê Văn Bình I......................................................................................................................................................................... Biện pháp thực hiện: 1............................................ Kiểm tra dụng cụ: ................................................................................................................................................................................................................................... ......... ............................................................ Địa điểm: ....... .......................................... ...................... Thời gian: .............................................................................................................

Kế hoạch chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 35 .

Kế hoạch chủ nhiệm ĐIỂM LAO ĐỘNG TUẦN 23 TT Họ và tên Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 TT Họ và tên 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 36 Điểm .

.......................................... ...................................................... III............................................................................................................................................................. ............ 2...................................................... II......................... 3.................................................................................................................................................................................................................................................................................... Báo cáo của Ban chấp hành Chi đoàn: .......................................................... Mục đích yêu cầu: ........................ Báo cáo của ban cán sự: .................................................................................................................................................. ......................................................................................................... .............................................................................................................................. 4......... ................................... Đặc điểm lớp học: Sĩ số: Mặt mạnh: .................................................................................................... ................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... Lớp: 11A4 I.................................................................................. ................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................... ... Nội dung: 1.......................... ổn định lớp: .................................................. .......... ............................................................................................................................................................ ..... tổng kết của giáo sinh thực tập: .......................................... ...................................................................................................................................................... Mặt yếu: ......................................................................................................................... ................. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 37 ............................................................................................................................................... .......................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 23 Thời gian: .................................. Đánh giá.........................................................................................................................

................................................................................. ......................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....... ....................... ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 38 ...................................................................................................... V....... GVHD Chủ nhiệm Quảng trị............. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung: .............................................................................................................................. ........................................................Kế hoạch chủ nhiệm IV............................................................................................................................................................................................. Kế hoạch tuần tới .....................................

Kế hoạch chủ nhiệm THEO DÕI HỌC SINH TUẦN 23 NÒ nÕp TT Hä vµ tªn Chµo cê §ång phôc V¾n g H§ tËp thÓ Hä c tËp Häc ngh Ò V¨n Th Ó Mü Lao ®é ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 39 Ho¹ t ®é ng kh¸ c H¹n h kiÓ m .

Kế hoạch chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 40 .

Kế hoạch chủ nhiệm

BẢN SƠ KẾT TUẦN 23
Từ .............. đến ..............................
Lớp:
GVHDCN:
Giáo sinh:

11A4
Nguyễn Đình Huy
Lê Văn Bình

I.Mục tiêu:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II. Những mặt đạt được:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
III. Những mặt chưa làm được:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
IV. Phương hướng, biện pháp khắc phục:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

GVHD Chủ nhiệm

Quảng trị, ngày tháng năm 2009
Giáo sinh thực tập

Nguyễn Đình Huy

Lê Văn Bình

GVHD: Nguyễn Đình Huy
11A4

Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
41

Kế hoạch chủ nhiệm
KẾ HOẠCH TUẦN 24
(Từ ngày 09/02 đến 15/02/2009)
Thứ

2

3

4

5

Nội dung công
việc
- Ổn định lớp,
kiểm tra sĩ số.
- Nhắc nhở học
sinh ra chào cờ,
mang theo giấy
bút học Nghị
quyết TW VII.
- Kiểm tra trực
nhật đồng phục.
- Kiểm tra nề nếp
chào cờ đầu tuần.
Sinh hoạt 15 phút
đầu giờ:
- Ổn định lớp,
kiểm tra sĩ số.
- Kiểm tra trực
nhật đồng phục.
- Chữa bài tập
Sinh hoạt 15 phút
đầu giờ:
- Ổn định lớp,
kiểm tra sĩ số.
- Kiểm tra trực
nhật đồng phục.
- Tổ chức học
sinh chữa bài tập
toán lí.
Kiểm tra học sinh
tập thể dục giữa
giờ.
- Sinh hoạt 15
phút đầu giờ:
+ Ổn định lớp,
kiểm tra sĩ số.
+ Kiểm tra trực
nhật đồng phục.
- Ôn các bài hát
truyền thống về
Đoàn..
- Kiểm tra HS tập
thể dục giữa giờ.
- Phổ biến kế
hoạch học phụ
đạo môn toán.
- Sinh hoạt 15
phút đầu giờ:

GVHD: Nguyễn Đình Huy
11A4

Chỉ tiêu cần đạt

Biện pháp thực hiện

Người
thực hiện

- Không có học sinh
vi phạm nề nếp và
đồng phục.
- Đảm bảo sĩ số và nề
nếp lớp khi ra chào
cờ đầu tuần.
- Tham gia học Nghị
quyết nghiêm túc và
ghi chép đầy đủ.

- Kiểm tra việc thực hiện vệ
sinh lớp.
đồng phục học sinh.
- Nhắc nhở học sinh lấy
biển lớp, ghế và giữ trật tự
trong giờ chào cờ.
- Kiểm tra, giám sát và đôn
đốc học sinh kịp thời

- GVCN,
- Nhóm
GSTTSP,
-BCS.

- Không có hoc sinh
vi phạm nề nếp học
tập

- Đi sớm nhắc nhở học sinh
còn vi phạm và ổn định tổ
chức lớp, kiểm tra việc thư
hiện vệ sinh lớp, kiểm tra
- Học sinh tham gia
đồng phục.
thể dục đầy đủ.
- Trực kiểm tra học sinh
học thể dục.
- Tất cả học sinh đều - Theo dõi đôn đốc việc
mang trang phục
thực hiện nề nếp của HS.
đúng quy định.
- Nhắc nhở HS còn vi
- Lớp sạch sẽ, bàn
phạm.
ghế ngay thẳng.
- Cán sự bộ môn chữa bài
- Chuẩn bị bài tập tốt. tập.
- HS tham gia thể dục - Trực kiểm tra HS tập thể
đầy đủ.
dục.

- GVCN,
- GS.Mai,
GS.Hoa
- BCS lớp.

- Vệ sinh lớp sạch sẽ,
tất cả HS đều mang
trang phục đúng quy
định.
- Lớp đi học đầy đủ.
- Hát đúng và hay bài
hát về Đoàn.
- HS tham gia thể dục
đầy đủ.
- Các em học yếu
môn toán đều tham
gia học phụ đạo

- Theo dõi việc thực hiện nề
nếp của HS
- Nhắc nhở HS còn vi
phạm.
- Tập hát cho HS.
- Trực kiểm tra HS tập thể
dục.
- Phổ biến kế hoạch học
phụ đạo môn toán.

- GVCN
- GS.Mai,
GS Hoa,
- BCS lớp.

- Lớp sạch sẽ, bàn
ghế ngay thẳng.

- Ổn định lớp, kiểm tra việc
thực hiện vệ sinh.

- GVCN,
- GS.Bình,

Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
42

- GVCN,
- GS.Bình,
GS.Hoa,
- BCS lớp.

Kế hoạch chủ nhiệm
6

7

+ Ổn định lớp,
kiểm tra sĩ số.
+ Kiểm tra trực
nhật đồng phục.
+ Tổ chức học sinh
chữa bài tập toán
lí, hoá.
Kiểm tra HS tập
thể dục giữa giờ.

- Tất cả học sinh đều
mang trang phục
đúng quy định, lớp đi
học đầy đủ.
- Chuẩn bị bài tập tốt.
- HS tham gia thể dục
đầy đủ.

- Kiểm tra đồng phục học
sinh.
- Cán sự bộ môn chữa bài
tập.
- Trực kiểm tra HS tập thể
dục.

GS.Hoa,
- BCS lớp,
- BCS bộ
môn.

Tham gia thi hội
khoẻ Phù Đổng
do Đoàn trường tổ
chức.

Tham gia đầy đủ và
có chất lượng các
phần dự thi đạt nhiều
giải cao.

- Nhắc nhở học sinh có mặt
đúng giờ tại sân trường,
chuẩn bị 2 cờ Tổ quốc để
tham gia lễ khai mạc Hội
khỏe Phù Đổng.

GVCN,
nhóm
GSTT và
BCS

CN

GVHD Chủ nhiệm

Quảng trị, ngày tháng năm 2009
Giáo sinh thực tập

Nguyễn Đình Huy

Lê Văn Bình

GVHD: Nguyễn Đình Huy
11A4

Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
43

................................................................................................. ........................................... II.......................................... ..................................................................... .................... Mục đích yêu cầu: .......................................................................................... Lớp: 11A4 GVHDCN: Nguyễn Đình Huy Giáo sinh: Lê Văn Bình I................................................................ ......................Nhận xét chung: ......................................................................................... ......................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................. ngày tháng năm 2009 GVHD Chủ nhiệm Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Lê Văn Bình Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 44 ............................................................... 2............................................................................................................................ ...................... Trong quá trình lao động kiểm tra đôn đốc cùng ban cán sự lớp: IV.....................Tích cực: ...... Thời gian: ....................... ................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. Quảng trị................................................................................................................................................................................................................................. Biện pháp thực hiện: 1............................................................................................................................................ Kiểm tra dụng cụ: ............................................................... ........................ 3.....Hạn chế: ... Địa điểm: ......................................................................................................... III........................................................................... Nhận xét: ........................................................ Điểm danh đầu buổi: ............ Công việc: ............. ................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................... ....Kế hoạch chủ nhiệm GIÁO ÁN LAO ĐỘNG TUẦN 24 Thời gian:........................................... 2.. ...................................... Nội dung công việc: 1............................................................................................................ 3...............................................................................................

Kế hoạch chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 45 .

Kế hoạch chủ nhiệm ĐIỂM LAO ĐỘNG TUẦN 24 TT Họ và tên Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 TT Họ và tên 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 46 Điểm .

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................... Đánh giá......... Báo cáo của Ban chấp hành Chi đoàn: ........................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................... II................................................................................................................................. 4............................................................... Đặc điểm lớp học: Sĩ số: Mặt mạnh: ............. .................................................................................................................................................................................... 2........................................... Mục đích yêu cầu: ......................................... ..................................................Kế hoạch chủ nhiệm GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 24 Thời gian: ................................................................................. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 47 ............................................ tổng kết của giáo sinh thực tập: .................. ổn định lớp: ............................................................................................................................ ....................................... ... ..................................................................................................... Nội dung: 1.................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... ..... ..... 3................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................. ................ . .............................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. Báo cáo của ban cán sự: ........................................................................................... ...................................................................................................................................................... III.......................................................................................................... ........................................... .... ................................................................................................................................. Mặt yếu: ... Lớp: 11A4 I....................

.......................... ............................................................................................. .............................................................. .............................................................................................. ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 48 ......................................................................................... ...................... Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung: ..................................................................... V................. GVHD Chủ nhiệm Quảng trị............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................. Kế hoạch tuần tới .......................................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm IV....................

Kế hoạch chủ nhiệm THEO DÕI HỌC SINH TUẦN 24 NÒ nÕp TT Hä vµ tªn Chµo cê §ång phôc V¾n g H§ tËp thÓ Hä c tËp Häc ngh Ò V¨n Th Ó Mü Lao ®é ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 49 Ho¹ t ®é ng kh¸ c H¹n h kiÓ m .

Kế hoạch chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 50 .

................ IV..................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................ ............ Lớp: GVHDCN: Giáo sinh: 11A4 Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình I..... ....................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................... .......... ............ ............................................................................................................................................................ .......... ....................................................................................................................................................................................................... II................................................................................................................................................................................. ............................. .Mục tiêu: ...... Những mặt đạt được: ................................................................................................ ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 51 .................................................................................................... ................ Phương hướng.............. III............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... biện pháp khắc phục: ............................................................................................................................ ..................................................................... ............................................................................................................ GVHD Chủ nhiệm Quảng trị..................................................................................... ... .................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................Kế hoạch chủ nhiệm BẢN SƠ KẾT TUẦN 24 Từ .................... đến ............ ...................................................................... ...................................... Những mặt chưa làm được: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tập hát cho HS. . . bàn ghế ngay thẳng. . .Đi sớm nhắc nhở học sinh còn vi phạm và ổn định tổ chức lớp.Tất cả học sinh đều mang trang phục đúng quy định.Hoa. . . . bàn ghế ngay thẳng. lớp đi học đầy đủ.Kiểm tra việc thực hiện vệ .Trực kiểm tra HS tập thể dục.GVCN. kiểm tra việc thực hiện vệ sinh. + Kiểm tra trực nhật đồng phục.HS tham gia thể dục đầy đủ. . . . .Trực kiểm tra HS tập thể dục.BCS lớp. Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: .Kiểm tra đồng phục học sinh. kiểm tra sĩ số.Trực kiểm tra HS tập thể dục.Theo dõi việc thực hiện nề nếp của HS .Cán sự bộ môn chữa bài tập. kiểm tra sĩ số.Chữa bài tập. .GS. . .GS. + Chữa bài tập 15’. .Nhắc nhở học sinh lấy biển GSTTSP. ghế và giữ trật tự trong giờ -BCS. . . . lớp. đồng phục học sinh.Tham gia chữa bài tập có hiệu quả. . .Lớp sạch sẽ. GS. . .Hoa .Mai. + Kiểm tra trực nhật đồng phục. .Bình.Kiểm tra nề nếp chào cờ đầu tuần. . . . . sinh lớp. .Chuẩn bị bài tập tốt.Tổ chức học sinh chữa bài tập toán lí.Ổn định lớp.Ổn định lớp. . .Mai.Nhắc nhở HS còn vi phạm.Nhắc nhở học sinh ra chào cờ. kiểm tra việc thư hiện vệ sinh lớp. .BCS lớp.Kiểm tra trực nhật đồng phục. . kiểm tra sĩ số.Hoa. kiểm tra sĩ số. .GVCN. .Kiểm tra HS tập thể dục giữa giờ. .Vệ sinh lớp sạch sẽ. .Trực kiểm tra học sinh học thể dục.Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: + Ổn định lớp.Tham gia chữa bài tập có hiệu quả. . GS. .Không có học sinh vi phạm nề nếp và đồng phục. .Lớp sạch sẽ. .Kiểm tra trực nhật đồng phục.GVCN.Đảm bảo sĩ số và nề nếp lớp khi ra chào cờ đầu tuần. tất cả HS đều mang trang phục đúng quy định.GVCN.GS. . .Kiểm tra.Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: + Ổn định lớp.HS tham gia thể dục đầy đủ. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Biện pháp thực hiện Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 52 .BCS bộ môn. kiểm tra sĩ số.HS tham gia thể dục đầy đủ.BCS lớp.Bình.Lớp đi học đầy đủ. chào cờ.Nhóm .Ôn các bài hát truyền thống về Đoàn. Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: .Kiểm tra HS tập thể dục giữa giờ. . .Nhắc nhở HS còn vi phạm.Kế hoạch chủ nhiệm KẾ HOẠCH TUẦN 25 (Từ 6/02 đến 21/02/2009) Thứ 2 3 4 5 6 Người thực hiện .GS. . . .Tất cả học sinh đều mang trang phục đúng quy định.. . giám sát và đôn đốc học sinh kịp thời Nội dung công việc Chỉ tiêu cần đạt .Kiểm tra trực nhật đồng phục.GVCN .Theo dõi đôn đốc việc thực hiện nề nếp của HS. . .Không có hoc sinh vi phạm nề nếp. . học tập. .Ổn định lớp. . .Hát đúng và hay bài hát về Đoàn.Cán sự bộ môn chữa bài tập. GS.Kiểm tra học sinh tập thể dục giữa giờ. kiểm tra đồng phục. GS Hoa.Học sinh tham gia thể dục đầy đủ. . .Ổn định lớp.BCS lớp.

.Sinh hoạt tuần. . .Chữa bài tập có hiệu quả. .Không có học sinh vi phạm. GVCN. .Sinh hoạt 15’: chữa bài tập.Kiểm tra sĩ số.Tổ chức lớp sinh hoạt. nhắc nhở học sinh thực hiện.Kế hoạch chủ nhiệm 7 . ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 53 . . trật tự.Sinh hoạt nghiêm túc. đồng phục. nhóm GSTT và BCS CN GVHD Chủ nhiệm Quảng trị.Theo dõi và giải đáp thắc mắc bài tập cho học sinh. vệ sinh.Giám sát. . .

..............................................................Nhận xét chung: ....... 2................................................................... ngày tháng năm 2009 GVHD Chủ nhiệm Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Lê Văn Bình Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 54 .................... Nhận xét: ................................................................................................ III.......................................................................................... ...... Biện pháp thực hiện: 1................................. ............................. 2.................................. ........ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3...............................................Kế hoạch chủ nhiệm GIÁO ÁN LAO ĐỘNG TUẦN 25 Thời gian:................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................Hạn chế: ......................... Công việc: ..................... Điểm danh đầu buổi: ...................................................................................... ..................................... Thời gian: .. II....... ...................................................................................................................Tích cực: ................................. .............................................................................................................................................. .......... .................................... ................................................................................. Lớp: 11A4 GVHDCN: Nguyễn Đình Huy Giáo sinh: Lê Văn Bình I.................................................................................................................................................. Trong quá trình lao động kiểm tra đôn đốc cùng ban cán sự lớp: IV................................................................................................................... ........................................... ........................................................................................................................................................................................................................................ Mục đích yêu cầu: . Kiểm tra dụng cụ: ..................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... Địa điểm: .......................... 3........................................ Quảng trị............................... ................................................................. Nội dung công việc: 1....................................................

Kế hoạch chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 55 .

Kế hoạch chủ nhiệm ĐIỂM LAO ĐỘNG TUẦN 25 TT Họ và tên Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 TT Họ và tên 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 56 Điểm .

. Mặt yếu: ................................................................................................................ Lớp: 11A4 I..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... .............. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 57 .................................................................................................................................................... ..... Đánh giá.................. ................................................................................................. Mục đích yêu cầu: ..................... ổn định lớp: ................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Đặc điểm lớp học: Sĩ số: Mặt mạnh: .......Kế hoạch chủ nhiệm GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 25 Thời gian: .............................. tổng kết của giáo sinh thực tập: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Báo cáo của ban cán sự: .......................................................................................................... 3................................................. Báo cáo của Ban chấp hành Chi đoàn: ................................................................................................................. ........ Nội dung: 1................... ........................... ................................. ..... ...................................................................................................... .............................................................................................................. 4........... .............................................................................................................................................. II........................................................................... ..................................................... III............................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................... .... 2..................................................................................... .... ............................................................................................................................................................................................ .............................................................. ........

........................... ............................................................................ Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................. V............Kế hoạch chủ nhiệm IV......................................... ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 58 ............................................ ..... ......................................................................................... GVHD Chủ nhiệm Quảng trị...................................................................................... Kế hoạch tuần tới ........................................................... ................................................................................................................

Kế hoạch chủ nhiệm THEO DÕI HỌC SINH TUẦN 25 NÒ nÕp TT Hä vµ tªn Chµo cê §ång phôc V¾n g H§ tËp thÓ Hä c tËp Häc ngh Ò V¨n Th Ó Mü Lao ®é ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 59 Ho¹ t ®é ng kh¸ c H¹n h kiÓ m .

Kế hoạch chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 60 .

.................................................................................................................................................................................................... Những mặt chưa làm được: ..................................................................................................................................................................................... ....................................................... ...... II............................................................................. ........................................... Những mặt đạt được: ................................................................. ........................................................................... ....................... ................................................................ ........................................................................................................... Lớp: GVHDCN: Giáo sinh: 11A4 Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình I................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................... ............................................................ IV..................................................................................................... III........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................. ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 61 ............................................................................................ GVHD Chủ nhiệm Quảng trị................... ... ...................... ...................................................................................................... ...................... .............Mục tiêu: ........................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................... biện pháp khắc phục: ................... đến .................................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm BẢN SƠ KẾT TUẦN 25 Từ ...................................................................................................................................................................................... ............. .................................... Phương hướng......................................... ............................................................................................................................................................................................

Cán sự bộ môn chữa bài tập.Nhắc nhở học sinh lấy biển GSTTSP. . .Trực kiểm tra HS tập thể dục.Kiểm tra trực nhật đồng phục. . . .Tất cả học sinh đều mang trang phục đúng quy định.Ổn định lớp.Nhóm GS cùng BCS lớp tổ chức đi tham gia đình các em sau giờ học thêm buổi chiều. .Cán sự bộ môn chữa bài tập.Tham gia đình 2 em (Diệu Linh.Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: + Ổn định lớp. .BCS lớp.BCS bộ môn. chào cờ.GS. .Hoa. kiểm tra việc thực hiện vệ sinh. .Lớp sạch sẽ.Nhắc nhở học sinh ra chào cờ.Theo dõi việc thực hiện nề nếp của HS . kiểm tra việc thư hiện vệ sinh lớp. .Vệ sinh lớp sạch sẽ.Tất cả học sinh đều mang trang phục đúng quy định. kiểm tra sĩ số. . .Kiểm tra học sinh tập thể dục giữa giờ.Nhắc nhở HS còn vi phạm. . kiểm tra đồng phục. . . . .Kế hoạch chủ nhiệm KẾ HOẠCH TUẦN 26 (Từ 23/02 đến 28/02/2009) Thứ 2 3 4 5 6 Người thực hiện .Không có học sinh vi phạm nề nếp và đồng phục.Nhắc nhở HS còn vi phạm. bàn ghế ngay thẳng. ghế và giữ trật tự trong giờ -BCS.Trực kiểm tra HS tập thể dục. GS.Tham gia chữa bài tập có hiệu quả. đồng phục học sinh. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Biện pháp thực hiện Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 62 . lớp đi học đầy đủ. . Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: .Bình.Nhóm .Tập hát cho HS.Hoa . . . .GVCN.Kiểm tra HS tập thể dục giữa giờ.GVCN.Kiểm tra nề nếp chào cờ đầu tuần.HS tham gia thể dục đầy đủ. . .Lớp sạch sẽ.Ổn định lớp.GS.Ổn định lớp. . .Đi sớm nhắc nhở học sinh còn vi phạm và ổn định tổ chức lớp. kiểm tra sĩ số.Học sinh tham gia thể dục đầy đ.Kiểm tra trực nhật đồng phục. . .Trực kiểm tra HS tập thể dục.BCS lớp.GVCN. .Tổ chức học sinh chữa bài tập toán lí.Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: + Ổn định lớp. GS. . Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: . kiểm tra sĩ số. . GS Hoa. . học tập. .Hoa.Ổn định lớp.Tìm hiểu và gần gũi hơn với HS.Hát đúng và hay bài hát về Đoàn.Kiểm tra việc thực hiện vệ . . tất cả HS đều mang trang phục đúng quy định. GS. lớp. .GS.Theo dõi đôn đốc việc thực hiện nề nếp của HS.Kiểm tra đồng phục học sinh.Không có hoc sinh vi phạm nề nếp. . + Kiểm tra trực nhật đồng phục. .Mai.BCS lớp. .GS.. . .Đảm bảo sĩ số và nề nếp lớp khi ra chào cờ đầu tuần.Trực kiểm tra học sinh học thể dục. .Tham gia chữa bài tập có hiệu quả. bàn ghế ngay thẳng. . .BCS lớp. .GVCN .Ôn các bài hát truyền thống về Đoàn.Mai.HS tham gia thể dục đầy đủ . + Kiểm tra trực nhật đồng phục.GVCN. .Chữa bài tập. . . . kiểm tra sĩ số. giám sát và đôn đốc học sinh kịp thời Nội dung công việc Chỉ tiêu cần đạt .Lớp đi học đầy đủ. kiểm tra sĩ số. . . . . . .Bình.Kiểm tra.Kiểm tra trực nhật đồng phục. sinh lớp. Thùy Linh) . .

Theo dõi và giải đáp thắc mắc bài tập cho học sinh. .Giám sát. nhắc nhở học sinh thực hiện. .Không có học sinh vi phạm.Kiểm tra HS tập thể dục giữa giờ.Sinh hoạt 15’: chữa bài tập. vệ sinh.Chữa bài tập có hiệu quả. nhóm GSTT và BCS CN GVHD Chủ nhiệm Quảng trị. .Sinh hoạt tuần. GVCN. . . .HS tham gia thể dục đầy đủ. trật tự. . . đồng phục. .Kiểm tra sĩ số. . ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 63 . .Kế hoạch chủ nhiệm 7 + Chữa bài tập 15’.Tổ chức lớp sinh hoạt. .Chuẩn bị bài tập tốt.Sinh hoạt nghiêm túc.

.............................................................................................................. 2........................................ II................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......... Địa điểm: ............. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................Nhận xét chung: ................................................................................................................... Điểm danh đầu buổi: ................................................................................................ ......................................... Công việc: ............................................. Quảng trị............................................................................... Nhận xét: ........... III.....Tích cực: ......................................................... ..................................................................... Nội dung công việc: 1............................... ................ ............................................... Biện pháp thực hiện: 1.......................................................................................................................................................................................................................................................... 3............................................................................................. ....................... .............................. ..........................................................................................................................................................................................................................Hạn chế: .............................. Trong quá trình lao động kiểm tra đôn đốc cùng ban cán sự lớp: IV......... ..... .......... ......................................................................................................................................... .................................................................................... Kiểm tra dụng cụ: ...............................Kế hoạch chủ nhiệm GIÁO ÁN LAO ĐỘNG TUẦN 26 Thời gian:.................... 2................. 3................................................................................................................................................. ngày tháng năm 2009 GVHD Chủ nhiệm Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Lê Văn Bình Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 64 .......................................... Mục đích yêu cầu: ............................. Lớp: 11A4 GVHDCN: Nguyễn Đình Huy Giáo sinh: Lê Văn Bình I...................................................................................................... ........................................................... Thời gian: ...................................

Kế hoạch chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 65 .

Kế hoạch chủ nhiệm ĐIỂM LAO ĐỘNG TUẦN 26 TT Họ và tên Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 TT Họ và tên 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 66 Điểm .

.................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 2..................................................................................................................................................................................... ổn định lớp: ..................................................... II............................................................................................... 3................................ Đánh giá........................................................ III...................... .............. ........................ ...................................................................................................... Báo cáo của ban cán sự: ........................................................ Mục đích yêu cầu: ............................................................................................................................ Nội dung: 1..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 67 ................................................................................................................................................................................... ........................................................................................... ....................................................... ................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... tổng kết của giáo sinh thực tập: .......................... ........................................................................................................................................................................ Mặt yếu: .......................................................................................................... ............................................................................. ............................................................................ Báo cáo của Ban chấp hành Chi đoàn: .........................................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 26 Thời gian: .................................. ............................................................................................................................................................................................................. 4......................................................................... .............................................................................................................................................................. ................... ................................................................................................................ Lớp: 11A4 I...................................................................................... Đặc điểm lớp học: Sĩ số: Mặt mạnh: ............................................................................................. .. ........................................................ ..................................................................................................... ....................... ....................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm IV................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................ Kế hoạch tuần tới ........................................................................... ......... .............. GVHD Chủ nhiệm Quảng trị................. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung: .................................. ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 68 ........................................ ................................................................................. V.......................................................................................................... ............................................................................................................................................................

Kế hoạch chủ nhiệm THEO DÕI HỌC SINH TUẦN 26 NÒ nÕp TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hä vµ tªn Chµo cê §ång phôc V¾n g H§ tËp thÓ Hä c tËp Häc ngh Ò V¨n Th Ó Mü Lao ®é ng NguyÔn Minh Anh NguyÔn TuÊn Anh NguyÔn Nam B×nh Lª Lan Chi Mai V¨n Cêng Lª ThÞ Kim D¬ng NguyÔn TiÕn §¹t NguyÔn ThÞ Ngäc Giao Bïi C«ng HiÒn TrÇn ThÞ HiÒn Lª ThÞ Thu HiÒn Th¸i ThÞ Kim HuÖ Vâ ThÞ Híng Lª Tïng Kh¸nh Lª Anh Khoa TrÇn Anh Khoa NguyÔn §¨ng Khoa Lª ThÞ KiÒu NguyÔn ThÞ Mü LÖ §oµn ThÞ DiÖu Linh §oµn ThÞ Linh Lª V¨n H¶i Lý Hoµng ThÞ Hµ My Lª ThÞ Thanh Nga NguyÔn ThÞ Nh Ngäc TrÇn Ngäc Nha Lª ThÞ Nhµn V¨n ThÞ Mþ N¬ng Lª NhËt Phong TrÇn Ngäc Phóc NguyÔn ThÞ Phông NguyÔn Minh Sang NguyÔn Phi S¬n Vâ ThÞ Thanh T©m NguyÔn Xu©n Thµnh Lª ThÞ Ph¬ng Th¶o §µo ThÞ Thu Th¶o §Æng Ngäc Thä NguyÔn ThÞ Thu Thñy TrÇn ThÞ Ngäc Trinh Phan Anh TuÊn NguyÔn ThÞ Tû Lª ThÞ H¬ng V©n Lª B¸ Quèc ViÖt GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 69 Ho¹ t ®é ng kh¸ c H¹n h kiÓ m .

Kế hoạch chủ nhiệm 45 46 47 Hå Minh Vò Lª V¨n Vò V©n H¹nh ý GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 70 .

............................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................ đến .............................................................................................................................................................................................. Những mặt chưa làm được: ......................................................................................... Những mặt đạt được: .... .............................................................................................. ............ III........................................................................................................ ..................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ............................... ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 71 ............ ............................................. ........................................................................................ ..................................................................................................................................................... Lớp: GVHDCN: Giáo sinh: 11A4 Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình I..Kế hoạch chủ nhiệm BẢN SƠ KẾT TUẦN 26 Từ ............................. Phương hướng....................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ biện pháp khắc phục: .............................................................................................................................................................................. ................... .....Mục tiêu: .................... ................................................................................ GVHD Chủ nhiệm Quảng trị.................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................. ...... ................................................. .................................................................................... II.......................... ............................................................................................................................................... IV..............................................................

... ......................................... Những mặt đạt được: ............................................................................................................................................................... .............. .............................................................................. ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 72 .............................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... ......... .......................... ......................... ....................................................................... ........................................................................................................... ......... ................................................. Những mặt chưa làm được: ..................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... II..................Kế hoạch chủ nhiệm BẢN SƠ KẾT ĐỢT I (Từ 09/02 đến 25/02/2009) Lớp: GVHDCN: Giáo sinh: 11A4 Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình I....................................................... GVHD Chủ nhiệm Quảng trị..................... biện pháp khắc phục: ......................... .................................................. ......................................................... III.............................................................................................................. Phương hướng.......................................................................................................................................................................................... ................... IV................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................... ...................................................Mục tiêu: ...................................................................................................... ..................................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đạt được tuần học tốt. . . kỷ luật cụ thể. . . . ý thức kỉ luật và nề nếp của lớp.Căn cứ vào sổ theo dõi của tổ trưởng. biết được hoàn cảnh gia đìnhg của từng học sinh.3. chữa bài tập cùng học sinh. . 6. Biện pháp: .Gặp gỡ phụ huynh học sinh để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của học sinh.Thăm gia đình học sinh . . nhắc nhở BCS bộ môn chữa bài tập. .Tổ chức đi thăm gia đình học sinh nhà ở xa trường và thăm gia đình học sinh khó khăn.Nắm được thành tích học tập của học sinh. ngày học tốt . có biện pháp khen thưởng. tập bài hát. . GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 73 .Theo dõi công việc học tập và thực hiện nề nếp chung của lớp.Kế hoạch chủ nhiệm 6. học ngoại khóa và học phụ đạo của nhà trường đề ra.100% học sinh trong lớp chấp hành đúng nội quy của nhà trường đề ra.Tổ chức cho học sinh sinh hoạt 15 phút đầu giờ.Chuẩn bị tiết mục văn nghệ để tham gia vào đợt diễn văn nghệ chào mừng sinh nhật Đoàn 26/3.Tham gia hội thi thanh niên làm theo lời Bác. phân chia theo dõi cụ thể cho các tổ trưởng. .Thực hiện kế hoạch lao động trường đề ra và lao động tình nguyện.Nhắc nhở học sinh đi học đầy đủ.Tham gia sing hoạt 15 phút đầu giờ cùng lớp. thực hiện tốt nội quy của nhà trường.Xếp hạnh kiểm hàng tuần cho học sinh. Nội dung công việc : .Đôn đốc việc học tập của học sinh. . .Đánh giá chính xác hạnh kiểm cho học sinh. 6. đất nước. KẾ HOẠCH ĐỢT 2: 6.Hưởng ứng tham gia các hoạt động Đoàn trường đề ra.Gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm để xin ý kiến giáo viên chủ nhiệm.Khuyến khích các em tham gia vào hoạt động chung của lớp. các bài hát ca ngợi quê hương. đúng giờ. .2. .Kiểm tra. Đảng. .Tham gia các hoạt động chào mừng 78 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2009) .Học sinh tham gia lao động đầy đủ. .Tập một số bài hát cho học sinh ca ngợi Đoàn. . . Chỉ tiêu: .1.

.Cán sự bộ môn chữa bài tập. kiểm tra việc thư hiện vệ sinh lớp.BCS lớp.Lớp sạch sẽ. .Trực kiểm tra HS tập thể dục. GS.Tập hát cho HS.Tổ chức học sinh chữa bài tập toán lí.Đảm bảo sĩ số và nề nếp lớp khi ra chào cờ đầu tuần. .Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: 6 + Ổn định lớp. kiểm tra sĩ số. .Hoa .Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: + Ổn định lớp. Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: . lớp đi học . . . quy định.Chữa bài tập. môn.Kiểm tra nề nếp chào cờ đầu tuần. kiểm tra sĩ số.GVCN.Bình. .BCS lớp. GS.Tất cả học sinh đều . . 2 .Ôn các bài hát truyền thống về Đoàn.GS.Nhắc nhở học sinh ra chào cờ. .Nhắc nhở HS còn vi phạm.GVCN .Kiểm tra trực 4 nhật đồng phục. kiểm tra đồng phục. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN KẾ HOẠCH TUẦN 27 (Từ 02/03 đến 07/03/2009) Thứ Nội dung công việc .Học sinh tham gia thể dục đầy đủ.Ổn định lớp..Kiểm tra việc thực hiện vệ .Mai.Nhắc nhở học sinh lấy biển GSTTSP. kiểm tra sĩ số. bàn ghế . ghế và giữ trật tự trong giờ -BCS. thực hiện vệ sinh.Hát đúng và hay bài hát về Đoàn. . Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 74 .Không có học sinh vi phạm nề nếp và đồng phục. mang trang phục đúng . GS. . kiểm tra việc .Lớp đi học đầy đủ.Đi sớm nhắc nhở học sinh còn vi phạm và ổn định tổ chức lớp. + Chữa bài tập 15’.GS.Trực kiểm tra HS tập thể dục.Theo dõi đôn đốc việc thực hiện nề nếp của HS. sinh lớp.HS tham gia thể dục đầy đủ. giám sát và đôn đốc học sinh kịp thời Biện pháp thực hiện .GVCN.GVCN. kiểm tra sĩ số.Bình.Mai. . . .BCS lớp.Lớp sạch sẽ. . .Tất cả học sinh đều mang trang phục đúng quy định.Không có hoc sinh vi phạm nề nếp.HS tham gia thể dục đầy đủ. học tập. .Kiểm tra trực nhật đồng phục. 3 .Ổn định lớp.Chuẩn bị bài tập tốt. .Kiểm tra HS tập thể dục giữa giờ. . . . .Trực kiểm tra học sinh học thể dục. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Chỉ tiêu cần đạt .Ổn định lớp. . lớp. . . tất cả HS đều mang trang phục đúng quy định.Hoa. .Cán sự bộ môn chữa bài tập.Kiểm tra HS tập thể dục giữa giờ.Kiểm tra.GVCN.BCS bộ đầy đủ. + Kiểm tra trực 5 nhật đồng phục.Kiểm tra học sinh tập thể dục giữa giờ. Người thực hiện . . .Theo dõi việc thực hiện nề nếp của HS . .Kiểm tra trực nhật đồng phục. .Trực kiểm tra HS tập thể dục. .GS. .Ổn định lớp.Tham gia chữa bài tập có hiệu quả. .Kiểm tra đồng phục học sinh.HS tham gia thể dục đầy đủ.Nhắc nhở HS còn vi phạm. . .Kế hoạch chủ nhiệm 6. .4. Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: . . bàn ghế ngay thẳng.Nhóm .Vệ sinh lớp sạch sẽ. .BCS lớp. . kiểm tra sĩ số. đồng phục học sinh.GS. . . . . . . .Hoa. ngay thẳng. GS Hoa. + Kiểm tra trực nhật đồng phục. chào cờ.Tham gia chữa bài tập có hiệu quả. .

Giám sát. . . vệ sinh. ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 75 . GVCN. nhóm GSTT và BCS CN GVHD Chủ nhiệm Quảng trị.Sinh hoạt 15’: chữa bài tập. nhắc nhở học sinh thực hiện. .Tổ chức lớp sinh hoạt. .Chữa bài tập có hiệu quả. đồng phục.Sinh hoạt nghiêm túc.Kế hoạch chủ nhiệm 7 . . trật tự.Không có học sinh vi phạm.Sinh hoạt tuần.Theo dõi và giải đáp thắc mắc bài tập cho học sinh.Kiểm tra sĩ số. . . .

....... .......... ............................................................................ Mục đích yêu cầu: .................................................................................................................... 2................................ ...................................................................................................................................................................................................................................... Địa điểm: .................................................................. ..... Nhận xét: ........................................... .......... ................................................................................................... II........................................................................................................................................................................Hạn chế: ................................................... Biện pháp thực hiện: 1........................................................ 3............................................................................................................................................................. ............. Nội dung công việc: 1.................................................................................................................................................................................... ......................................................................................... .................................................................... III................................................................. Kiểm tra dụng cụ: ............................................................................................... 3.............................. Công việc: ................................................................................................................................................................................................ 2...........................................................................................................................................................................................................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm GIÁO ÁN LAO ĐỘNG TUẦN 27 Thời gian:......................... ngày tháng năm 2009 GVHD Chủ nhiệm Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Lê Văn Bình Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 76 ..................................................................................................................................... .................................. Trong quá trình lao động kiểm tra đôn đốc cùng ban cán sự lớp: IV............................ ..........................Nhận xét chung: ............................Tích cực: .... .. Quảng trị.................................................... ......................... Thời gian: ........................... Lớp: 11A4 GVHDCN: Nguyễn Đình Huy Giáo sinh: Lê Văn Bình I........... ................. Điểm danh đầu buổi: ....................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kế hoạch chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 77 .

Kế hoạch chủ nhiệm ĐIỂM LAO ĐỘNG TUẦN 27 TT Họ và tên Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 TT Họ và tên 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 78 Điểm .

.......................................................................................................................... Báo cáo của Ban chấp hành Chi đoàn: ............................................................................................................. III........................................................................................................................... ....................................................... II................................................................................................................................................................................................................... Mục đích yêu cầu: .............................................................................................................................................................................................................................................................. Báo cáo của ban cán sự: ............................................................................................................................... .................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................... ... tổng kết của giáo sinh thực tập: .................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................. .......... ..................................................... 2............. Đặc điểm lớp học: Sĩ số: Mặt mạnh: ................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................... ............................ Mặt yếu: ................................................ Đánh giá............................. .................................................................................... ................................................................................................................... 3...................................................................... ................................................................................................................. Lớp: 11A4 I............... Nội dung: 1. ............................................................................................................................................................................................................... ................................................................................... ổn định lớp: ..................................................................................................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 27 Thời gian: ............ ............ .................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 79 ................................ 4.......... ................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

.................... .................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 80 ................................................................................................................................................................................................................................................................ Kế hoạch tuần tới ............... GVHD Chủ nhiệm Quảng trị.................................................................................. ........................................................................... V...................... .......Kế hoạch chủ nhiệm IV.................................................................................................................................................. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung: . ..................................................

Kế hoạch chủ nhiệm THEO DÕI HỌC SINH TUẦN 27 NÒ nÕp TT Hä vµ tªn Chµo cê §ång phôc V¾n g H§ tËp thÓ Hä c tËp Häc ngh Ò V¨n Th Ó Mü Lao ®é ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 81 Ho¹ t ®é ng kh¸ c H¹n h kiÓ m .

Kế hoạch chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 82 .

......... Phương hướng............................................................................................................................................................. biện pháp khắc phục: ....... .. .............................................. .......................................................... ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 83 ............................................. Những mặt chưa làm được: ................ ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................Mục tiêu: ............................... Lớp: GVHDCN: Giáo sinh: 11A4 Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình I. .................................................................................................................. ........ .......................... II............................................................... ............. ..................... Những mặt đạt được: .................................................................................................. .................................................................................................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm BẢN SƠ KẾT TUẦN 27 Từ .................................................................................................... IV.................. .................... ...................................................... .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... ............................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... III....................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................... đến ....... GVHD Chủ nhiệm Quảng trị............................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................. ...............................................................................................................

tất cả HS đều mang trang phục đúng quy định.Trực kiểm tra HS tập thể dục. . .Kiểm tra đồng phục học sinh.Hoa.Theo dõi việc thực hiện nề nếp của HS . .Đi sớm nhắc nhở học sinh còn vi phạm và ổn định tổ chức lớp. .Học sinh tham gia thể dục đầy đủ.Mai.GS. . . .Kiểm tra.HS tham gia thể dục đầy đủ.BCS bộ môn.BCS lớp.Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: + Ổn định lớp. .Kiểm tra trực nhật đồng phục. Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: . + Kiểm tra trực nhật đồng phục.BCS lớp. . GS Hoa.GS. đồng phục học sinh. .Kiểm tra việc thực hiện vệ .Trực kiểm tra HS tập thể dục. kiểm tra việc thực hiện vệ sinh. .GVCN. .Ổn định lớp.GS. kiểm tra sĩ số.Kiểm tra HS tập thể dục giữa giờ. . . . bàn ghế ngay thẳng. lớp. . . . .Bình. ghế và giữ trật tự trong giờ -BCS.GVCN.Kiểm tra trực nhật đồng phục.Ôn các bài hát truyền thống về Đoàn.Cán sự bộ môn chữa bài tập. chào cờ.Tất cả học sinh đều mang trang phục đúng quy định.BCS lớp.Lớp sạch sẽ. kiểm tra sĩ số. . .Ổn định lớp. .Không có học sinh vi phạm nề nếp và đồng phục.Trực kiểm tra học sinh học thể dục. giám sát và đôn đốc học sinh kịp thời Nội dung công việc Chỉ tiêu cần đạt .Ổn định lớp.Chữa bài tập. .Nhắc nhở học sinh ra chào cờ. .Kiểm tra trực nhật đồng phục. . .Kế hoạch chủ nhiệm KẾ HOẠCH TUẦN 28 (Từ 09/03 đến 14/03/2009) Thứ 2 3 4 5 6 Người thực hiện .Tổ chức học sinh chữa bài tập toán lí. . . . .Kiểm tra HS tập thể dục giữa giờ.Nhắc nhở HS còn vi phạm.GVCN.Đảm bảo sĩ số và nề nếp lớp khi ra chào cờ đầu tuần.Lớp đi học đầy đủ. . GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Biện pháp thực hiện Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 84 . . GS. + Chữa bài tập 15’.Hát đúng và hay bài hát về Đoàn.Nhắc nhở học sinh lấy biển GSTTSP. .Vệ sinh lớp sạch sẽ.Tập hát cho HS. .GVCN. . .Lớp sạch sẽ.Kiểm tra học sinh tập thể dục giữa giờ. .Ổn định lớp.Chuẩn bị bài tập tốt.Theo dõi đôn đốc việc thực hiện nề nếp của HS. .Hoa .Bình. .Nhắc nhở HS còn vi phạm. .Tham gia chữa bài tập có hiệu quả.Hoa. .Tham gia chữa bài tập có hiệu quả. . sinh lớp. .Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: + Ổn định lớp. .Mai.Cán sự bộ môn chữa bài tập. kiểm tra đồng phục. . GS.. kiểm tra sĩ số.Tất cả học sinh đều mang trang phục đúng quy định. . .GS.Không có hoc sinh vi phạm nề nếp. . . kiểm tra sĩ số.HS tham gia thể dục đầy đủ.HS tham gia thể dục đầy đủ. .Nhóm . kiểm tra sĩ số. GS. bàn ghế ngay thẳng. . + Kiểm tra trực nhật đồng phục.Kiểm tra nề nếp chào cờ đầu tuần. Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: . kiểm tra việc thư hiện vệ sinh lớp. . . .GVCN .Trực kiểm tra HS tập thể dục. lớp đi học đầy đủ.BCS lớp. . học tập. .

vệ sinh 7 . . ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 85 . . trật tự. . nhóm GSTT và BCS .Chữa bài tập có hiệu quả.Kiểm tra sĩ số.Tổ chức lớp sinh hoạt. đồn g phục. .Sinh hoạt 15’: chữa bài tập.Sinh hoạt tuần.Kế hoạch chủ nhiệm . nhắc nhở học sinh thực hiện. GVCN. .Không có học sinh vi phạm.Theo dõi và giải đáp thắc mắc bài tập cho học sinh. .Giám sát. CN GVHD Chủ nhiệm Quảng trị.Sinh hoạt nghiêm túc. .

........................................................................... 3........................................ Lớp: 11A4 GVHDCN: Nguyễn Đình Huy Giáo sinh: Lê Văn Bình I........ 2......... ........................................................................................... Thời gian: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nội dung công việc: 1............................................................... 3........................... ..... III........... ..................................................................................... Địa điểm: ..................................................................... Mục đích yêu cầu: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Quảng trị......................................... Biện pháp thực hiện: 1............. Kiểm tra dụng cụ: ......................Kế hoạch chủ nhiệm GIÁO ÁN LAO ĐỘNG TUẦN 28 Thời gian:.............................................. ......................................................................................................................... Công việc: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nhận xét: ............................................................................................................... ............................. ..................................... ngày tháng năm 2009 GVHD Chủ nhiệm Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Lê Văn Bình Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 86 ....................................... Trong quá trình lao động kiểm tra đôn đốc cùng ban cán sự lớp: IV..................................................................................................... ..............................Tích cực: ................................................................................. ........................................................................................................................................................... ...................... ................................... ............................................... II........................................................................................................................................................................... .................. Điểm danh đầu buổi: ............................................... ......... .....................................................................Nhận xét chung: ...Hạn chế: ................................................................................................................................................. 2.................................................................................... .............

Kế hoạch chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 87 .

Kế hoạch chủ nhiệm ĐIỂM LAO ĐỘNG TUẦN 28 TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Họ và tên Điểm Nguyễn Minh Anh Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Nam Bình Lê Lan Chi Mai Văn Cường Lê Thị Kim Dương Nguyễn Tiến Đạt Nguyễn Thị Ngọc Giao Bùi Công Hiền Trần Thị Hiền Lê Thị Thu Hiền Thái Thị Huệ Võ Thị Hương Lê Tùng Khánh Lê Anh Khoa Trần Anh Khoa Nguyễn Đăng Khoa Lê Thị Kiều Nguyễn Thị Mỹ Lệ Đoàn Thị Diệu Linh Đoàn Thị Linh Lê Văn Hải Lý Hoàng Thị Hà My Lê Thị Thanh Nga GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 TT 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Họ và tên Nguyễn Thị Như Ngọc Trần Ngọc Nha Lê Thị Nhàn Văn Thị My Nương Lê Nhật Phong Trần Ngọc Phúc Nguyễn Thị Phụng Nguyễn Minh Sang Nguyễn Phi Sơn Võ Thị Thanh Tâm Nguyễn Xuân thành Lê Thị Phương Thảo Đào Thị Thu Thảo Đặng Ngọc Thọ Nguyễn Thị Thuy Thủy Trần Thị Ngọc Trinh Phan Anh Tuấn Nguyễn Thị Tỉ Lê Thị Hương Vân Lê Ba Quốc Việt Hồ Minh Vũ Lê Văn Vũ Vân Hạnh ý Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 88 Điểm .

................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Đánh giá.................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................... Báo cáo của Ban chấp hành Chi đoàn: .............................................................................. ........................................................................................... .............................................. Mặt yếu: ............................................................... 4......................... .................................................................. .. ......................................................................................................................................... .................... ........................................................................................ ổn định lớp: ............................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Báo cáo của ban cán sự: ......................................................................................................... Nội dung: 1......................................... Đặc điểm lớp học: Sĩ số: Mặt mạnh: ...................................................................................................................... ... .................................................. ...........................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 28 Thời gian: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................... .... Mục đích yêu cầu: ...................................................................... ..................................................................................... III.............. ........................................... 2............................................................................................................................................................. Lớp: 11A4 I............................................................................................................................................................. tổng kết của giáo sinh thực tập: ...................................................................... GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 89 ................................................................................................................................................................. 3................................................................................................................................................................................ II......................................................... .......................

.........................................................................................................................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm IV........................ GVHD Chủ nhiệm Quảng trị............................................................................................. Kế hoạch tuần tới ............................... ..................................................................................................................................................................... ................................................................................................. V...................................... ............. ............................................................................ ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 90 ........................................................................................................................ Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung: ................................................................. ......................................................................

Kế hoạch chủ nhiệm THEO DÕI HỌC SINH TUẦN 28 NÒ nÕp TT Hä vµ tªn Chµo cê §ång phôc V¾n g H§ tËp thÓ Hä c tËp Häc ngh Ò V¨n Th Ó Mü Lao ®é ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 91 Ho¹ t ®é ng kh¸ c H¹n h kiÓ m .

Kế hoạch chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 92 .

............................................................................ Lớp: GVHDCN: Giáo sinh: 11A4 Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình I..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm BẢN SƠ KẾT TUẦN 28 Từ .................................................. ...................................... ................................... .................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ................. ................................. ......................................................... II................................................................... Những mặt chưa làm được: ........................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .............. .......................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................... III...................................................................................................................................................................... Những mặt đạt được: ......................Mục tiêu: ............................................................................................................................ ............................................... IV............................................................... biện pháp khắc phục: ................................................................ Phương hướng........................................................................................................... đến ............................... GVHD Chủ nhiệm Quảng trị........................... ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình KẾ HOẠCH TUẦN 29 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 93 ..................................................................................................................................................................................................................... ......................... ............................................................................... ..................... ...................................................................... ..................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ................. ......... ...................

sinh lớp.Không có học sinh vi phạm nề nếp và đồng phục. .Kiểm tra. GS.Hoa . .GVCN.Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: + Ổn định lớp. .Ổn định lớp. kiểm tra sĩ số.Nhắc nhở HS còn vi phạm.HS tham gia thể dục đầy đủ. đồng phục học sinh.Không có hoc sinh vi phạm nề nếp.Theo dõi việc thực hiện nề nếp của HS . . . . . . Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: . .Hát đúng và hay bài hát về Đoàn. lớp đi học đầy đủ.Kiểm tra trực nhật đồng phục. . . . . kiểm tra sĩ số. ghế và giữ trật tự trong giờ -BCS. + Chữa bài tập 15’. giám sát và đôn đốc học sinh kịp thời Nội dung công việc Chỉ tiêu cần đạt . . . . . .BCS lớp.Kiểm tra trực nhật đồng phục.Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: + Ổn định lớp. .GVCN.BCS lớp. .Mai. . . kiểm tra việc thư hiện vệ sinh lớp. GS Hoa.Tham gia chữa bài tập có hiệu quả. . tất cả HS đều mang trang phục đúng quy định. kiểm tra việc thực hiện vệ sinh.BCS lớp. . kiểm tra đồng phục. . .Tất cả học sinh đều mang trang phục đúng quy định.Chữa bài tập.Hoa. .GS.Nhắc nhở HS còn vi phạm. . .Ôn các bài hát truyền thống về Đoàn.Kiểm tra HS tập thể dục giữa giờ. kiểm tra sĩ số.Lớp sạch sẽ.Kiểm tra việc thực hiện vệ .Trực kiểm tra HS tập thể dục.HS tham gia thể dục đầy đủ. bàn ghế ngay thẳng. .Cán sự bộ môn chữa bài tập.GVCN. .GS. ..Trực kiểm tra HS tập thể dục. GS. .Ổn định lớp. . + Kiểm tra trực nhật đồng phục. bàn ghế ngay thẳng.GS.Kiểm tra đồng phục học sinh.Tham gia chữa bài tập có hiệu quả. lớp.Mai.Vệ sinh lớp sạch sẽ.Lớp sạch sẽ. .Học sinh tham gia thể dục đầy đủ. . . . . .Kiểm tra nề nếp chào cờ đầu tuần. GS. .Tập hát cho HS. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Biện pháp thực hiện Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 94 .Lớp đi học đầy đủ. . Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: .BCS bộ môn.Kiểm tra trực nhật đồng phục.Tổ chức học sinh chữa bài tập toán lí. chào cờ.Ổn định lớp.Kiểm tra học sinh tập thể dục giữa giờ. kiểm tra sĩ số.Theo dõi đôn đốc việc thực hiện nề nếp của HS.Kế hoạch chủ nhiệm (Từ 16/03 đến 21/03/2009) Thứ 2 3 4 5 6 Người thực hiện .Ổn định lớp.Hoa. .Cán sự bộ môn chữa bài tập. . kiểm tra sĩ số.Nhắc nhở học sinh lấy biển GSTTSP. .Trực kiểm tra HS tập thể dục.Nhắc nhở học sinh ra chào cờ. + Kiểm tra trực nhật đồng phục. .Đảm bảo sĩ số và nề nếp lớp khi ra chào cờ đầu tuần.Đi sớm nhắc nhở học sinh còn vi phạm và ổn định tổ chức lớp.BCS lớp.Bình.GS. .Trực kiểm tra học sinh học thể dục. . học tập.GVCN . . . .Tất cả học sinh đều mang trang phục đúng quy định.Bình.Kiểm tra HS tập thể dục giữa giờ. .HS tham gia thể dục đầy đủ. . . .GVCN.Chuẩn bị bài tập tốt.Nhóm . .

. nhóm GSTT và BCS ạt tuần. trật tự.Sinh hoạt nghiêm túc. . . . nhắc nhở học sinh thực hiện. . đồng phục. vệ sinh. .Chữa bài tập có hiệu quả. CN GVHD Chủ nhiệm Quảng trị.Kế hoạch chủ nhiệm 7 .Kiểm tra sĩ số. ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 95 . GVCN.Giám sát.Tổ chức lớp sinh hoạt.Sinh hoạt 15’: chữa bài tập.Sinh ho .Theo dõi và giải đáp thắc mắc bài tập cho học sinh.Không có học sinh vi phạm. .

Kế hoạch chủ nhiệm

GIÁO ÁN LAO ĐỘNG TUẦN 29
Thời gian:......................................................................
Lớp:
11A4
GVHDCN:
Nguyễn Đình Huy
Giáo sinh:
Lê Văn Bình

I. Mục đích yêu cầu:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
II. Nội dung công việc:
1. Công việc:
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Địa điểm: ................................................................................................................
3. Thời gian: ...............................................................................................................
III. Biện pháp thực hiện:
1. Điểm danh đầu buổi:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Kiểm tra dụng cụ:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. Trong quá trình lao động kiểm tra đôn đốc cùng ban cán sự lớp:
IV. Nhận xét:
- Tích cực:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- Hạn chế:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- Nhận xét chung:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Quảng trị, ngày tháng năm 2009
GVHD Chủ nhiệm
Giáo sinh thực tập

GVHD: Nguyễn Đình Huy
11A4

Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
96

Kế hoạch chủ nhiệm

Nguyễn Đình Huy

Lê Văn Bình
ĐIỂM LAO ĐỘNG TUẦN 29

TT

Họ và tên

Điểm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

GVHD: Nguyễn Đình Huy
11A4

TT

Họ và tên

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
97

Điểm

Kế hoạch chủ nhiệm

GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 29
Thời gian: ................................................................................
Lớp: 11A4
I. Đặc điểm lớp học:
Sĩ số:
Mặt mạnh:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Mặt yếu:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
II. Mục đích yêu cầu:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
III. Nội dung:
1. ổn định lớp:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Báo cáo của ban cán sự:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Báo cáo của Ban chấp hành Chi đoàn:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Đánh giá, tổng kết của giáo sinh thực tập:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
GVHD: Nguyễn Đình Huy
11A4

Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp
98

.................................................................... .................................... ........................................................................................................................................................................................................... V................................................................................................................................................... ....................................................................................... ................................Kế hoạch chủ nhiệm IV.......................................... GVHD Chủ nhiệm Quảng trị................... Kế hoạch tuần tới ...................................................................................................................... Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung: ......... ............................................................................................................................................................................ ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 99 ............................................

Kế hoạch chủ nhiệm THEO DÕI HỌC SINH TUẦN 29 NÒ nÕp TT Hä vµ tªn Chµo cê §ång phôc V¾n g H§ tËp thÓ Hä c tËp Häc ngh Ò V¨n Th Ó Mü Lao ®é ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 100 Ho¹ t ®é ng kh¸ c H¹n h kiÓ m .

..................................... ................................. ............................... ........................................................................................................................................................................................ II...................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Phương hướng................................................................................................................................................................. .........................................Mục tiêu: .............................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................... ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 101 ................................................................................ ........................... ......................................Kế hoạch chủ nhiệm BẢN SƠ KẾT TUẦN 29 Từ ............... .................................. Những mặt chưa làm được: ... ................................ III..... biện pháp khắc phục: ............................................................................................ ................ ............................................................................................ .............................................................. ....................................................................................... đến ...... .................. Những mặt đạt được: ............................................................................................................................................................. ................................................................. ............................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................ ................................................................................................................................................................................... IV........................................................................................... ............................................................................... GVHD Chủ nhiệm Quảng trị.... Lớp: GVHDCN: Giáo sinh: 11A4 Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình I....................................................................................................................................................................

THEO DÕI HỌC SINH TOÀN ĐỢT: TT Họ và tên Nề nếp CC ĐP V TD Học Văn tập thể mỹ Lao động 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 102 Ghi chú .Kế hoạch chủ nhiệm 7.

Kế hoạch chủ nhiệm 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 CC : Chuyên cần V : Vắng Giáo viên HDCN ĐP : Đồng phục TD : Thể dục Quảng Trị. ngày … tháng … năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Lê Văn Bình Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 103 .

........................................................... .................. ..................... III.............................................. ...................... .................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................. ............................. ......................................................................... .......................................................................................... ngày tháng năm 2009 Giáo sinh thực tập Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 104 . .................. ................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... biện pháp khắc phục: ................................................................... Những mặt đạt được: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................... .................................................................. .......... ................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................ II.........................................Mục tiêu: ..................................................................................................................................... ................................................................................... ........................... GVHD Chủ nhiệm Quảng trị.............................................................................................. Những mặt chưa làm được: .............................. ...................... ......... Phương hướng...............................................................Kế hoạch chủ nhiệm BẢN SƠ KẾT ĐỢT II (Từ 02/03 đến 21/03/2009) Lớp: GVHDCN: Giáo sinh: 11A4 Nguyễn Đình Huy Lê Văn Bình I................................................................................................................................................................................................................................ IV...............................................................

Kế hoạch chủ nhiệm GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 105 .

Thành phần tham dự: Thầy Hiệu trưởng: Ngô Viết Đức.Thời gian: 17h ngày 02 tháng 02 năm 2009. sự phát triển. b. Cùng toàn thể giáo sinh thực tập trường ĐHSP Huế. .Địa điểm: . cô giáo hướng dẫn thực tập cùng toàn thể giáo sinh đoàn thực tập sư phạm.Thời gian: 16 giờ 45 phút ngày 03 tháng 02 năm 2009. GHI CHÉP . Lần thứ nhất: . cùng toàn bộ học sinh lớp chủ nhiệm.Địa điểm: . Giáo sinh thực tập chủ nhiệm lớp. .Thời gian: 14h chủ nhật ngày 01 tháng 02 năm 2009. . b. ban cán sự lớp. . . 3. . các thầy giáo. . truyền thống và kỉ cương của Nhà trường. Với giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm: a. . . Lần thứ hai: . nhóm giáo sinh thực tập sư phạm.Nội dung: Sửa chữa số kế hoạch chủ nhiệm.Nội dung: Làm quen với lớp.Thành phần tham dự: Phó hiệu trưởng Nhà trường: Cô Phan Thị Thảo. + Phân công chỗ ở cho giáo sinh thưc tập.Thành phần tham dự: Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm.Địa điểm: Phòng học lớp 11A4 . nhóm giáo sinh thực tập sư phạm. 1. . .Thành phần tham dự: Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm. ban cán sự lớp. .2 Nghe báo cáo về trường . cùng toàn bộ học sinh lớp chủ nhiệm. Lần thứ hai: . Thầy bi thư chi Đoàn: Đinh Công Nhật. Thầy Phó hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Đức. 2. bước đầu nắm được tình hình chung của lớp.Nội dung: Giao lưu giữa đoàn giáo sinh thực tập với lớp chủ nhiệm.Thời gian: 14h ngày 06 tháng 02 năm 2009. . .Thời gian: 8h sáng ngày thứ tư ngày 04 tháng 02 năm 2009. tổ chức. . + Phổ biến cách làm kế hoạch chủ nhiệm. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 106 .Nội dung: Nhận kế hoạch chủ nhiệm.HỘI HỌP 1.1 Giáo sinh gặp mặt ban giám hiệu. .Thành phần tham dự: Đoàn giáo sinh thực tập.Thời gian: Tiết 5 ngày 05 tháng 02 năm 2009.Kế hoạch chủ nhiệm IV.Nội dung công việc: + Kiểm tra sĩ số của giáo sinh tham gia thực tập.Nội dung công việc: + Báo cáo tình hình của toàn trường bao gồm: Quy mô.Tiếp xúc với ban cán sự lớp : a.Địa điểm: : Phòng học lớp 11A4.Địa điểm: Phòng học số 4.Địa điểm: tại văn phòng của Nhà trường. Với nhà trường 1. . Lần thứ nhất: . + Phổ biến kế hoạch làm sổ kế hoạch giảng dạy.Thành phần tham dự: Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm. nghe báo cáo về tình hình lớp chủ nhiệm. Thầy Nguyễn Hữu Đức.

.......................................................................................... ........................................................................................... ...................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ........................................... ......................................................... ................................................................................................................................................ .................................. ........................................................................................................................................................................................ ................................................ ......................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ..... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................... ................... ................................................................................................. ....................................... ........................... .................................................................................... ................................................................................. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 107 ............ ................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................. ..................................Kế hoạch chủ nhiệm GHI CHÉP HỘI HỌP .............................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................ ....................................... ...... ........................................................................................ ....................................... ...................................................... ....................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

.................................................. ..................................................................................................................... .................... .......... ......................................................................................................................................... ................ ........................................... ............................................................................................... ............................................................................................................................................. ...................................................................................................................... ..... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 108 .......................................................................................................................................................................... ............................................................................................... .............. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................... .............................................................. ......................................................... ...................................................................................................................................................................... ........................................................................ ................................ ............................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................... ......................................................... .............................................................................................................................................................................................................. .......................................................................... ........................................ ...............Kế hoạch chủ nhiệm .................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ......................................................................... .......................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... .................................................. .............................................................................................. ..........................................

...................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm ........................................ ............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ............................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................... ........... ..... ...................................................... ................................ .............................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................... ................... . .................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ........ .................... ................................................... ...................................... ................................................................................................................................ ........................................................... ............................ .................................................................................................................................................... ...................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................ ...................................................................................... .................................................. GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 109 ........................................... ............................................................................................................................ .................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................

................................................................................ .................................... ............................................................................................................................................................................................. ....................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ... .................................................................................................................................................................... ...................... ............................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................Kế hoạch chủ nhiệm .......................................................................................................... ...................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................... .............................. ............................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ................... .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............ GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 110 ................................... ............................. ...................................................................................................................................... .......................................... ...................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................ ..................................................................................... ........................................... ................ ................................................................................. ..................................................... ........................................................................ ............................................................................................... ................................................................................................... ............. .......................................................................................................................... ..................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................... ................. ................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................... .............................................................. .............. ............ ...... GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 111 ....................Kế hoạch chủ nhiệm ............................................................................................................................................................................. ............................... ............................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................. ... .................................................................... .......................................................... ............................................. ...................... .............................................. ............................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................... ...... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................... ............................................................................................... .................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................ ................................................................................ .............................................................................................................. ........................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................. ........... ............................ ........................................................................................................... ............................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................

Kế hoạch chủ nhiệm PHẦN V: KÝ DUYỆT Đợt 1: Ngày tháng năm 2009 Duyệt của GVHDCN (Kí tên) Ngày tháng năm 2009 Nhóm trưởng (Kí tên) Ngày tháng năm 2009 Duyệt của ban chỉ đạo (Kí tên) Đợt 2: Ngày tháng năm 2009 Duyệt của GVHDCN (Kí tên) Ngày tháng năm 2009 Nhóm trưởng (Kí tên) Ngày tháng năm 2009 Duyệt của ban chỉ đạo (Kí tên) GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 112 .

...................... cùng nhau đi thăm một số em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong lớp vào tuần 25........................................................................................................................ nhắc nhở các em tiến hành chữa bài tập 15 phút đầu giờ............................74 GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 27.................................47 GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 25...........................................................................................Giám sát các em chữa bài tập 15 phút đầu giờ....................................................................30 Giáo viên hướng dẫn.Phụ đạo môn toán cho các em nhằm nâng cao kết quả học tập nói chung và kết quả môn toán nói riêng cho học sinh.................................................32 KẾ HOẠCH TUẦN 23..............................................37 GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 24.......................................................................57 GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 26.....................................32 ............................................................................................... kết hợp với giáo sinh Hoa và Mai để giải đáp thắc mắc cho các em trong các môn khác...72 .................................................................................................................89 GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 29...............................................................................................................30 ............................................................................................................................................... CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH.. Mặt khác........1 4............. Hàng tuần:.......Khuyến khích các em tham gia vào hoạt động chung của lớp................................................................104 ............................................................................. ngày tháng năm 2009...........30 .................................................................................................................................................................................... học phụ đạo nghiêm túc và lao động đúng kế hoạch của nhà trường đề ra.................................................................. đồng thời................30 Giáo sinh thực tập..................73 6...................................................................................................................................................72 ................................................. kỷ luật cụ thể.............. 26......................................................................................................................................33 GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 23.... Nhiệm vụ cụ thể của bản thân thực tập tại lớp 11A4......30 5.........................................................................................................................................................30 c.........................................................................................................................................................................................................................................................30 Lê Văn Bình................................................................................... Kế hoạch từng tuần....................30 Giáo sinh phải báo cáo với GVCN những việc đã thực hiện tuần qua và kế hoạch tuần đến vào tiết 3 ngày thứ 7 hàng tuần........................................98 BẢN SƠ KẾT ĐỢT II...........67 BẢN SƠ KẾT ĐỢT I............Kế hoạch chủ nhiệm MỤC LỤC I................................................................................................................................4......................................................112 GVHD: Nguyễn Đình Huy 11A4 Giáo sinh: Lê Văn Bình – thực tập chủ nhiệm lớp 113 ...... giúp đỡ các em giải đáp thắc mắc trong bài tập........................................... có biện pháp khen thưởng.........................................................................................................................4.......................................... KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN...................................................................................... giám sát............................................30 a) Nhiệm vụ chung: Kết hợp với hai giáo sinh Mai và Hoa để kiểm tra.............................................................30 b) Nhiệm vụ riêng: Quản lý học tập............................................................................................... đồng thời............................................104 PHẦN V: KÝ DUYỆT....30 Nguyễn Đình Huy......... tập thể dục giữa giờ..............79 GIÁO ÁN SINH HOẠT TUẦN 28..................30 Quảng Trị................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful