QUESTION

CÂU 1: Trình bày khái niệm và đặc điểm của tín dụng ngân hàng. Tại sao tín dụng Ngân hàng là lọai hình tín dụng chủ yếu và phổ biến nhất trong nền kinh tế thị trường? CÂU 2: Phân tích nội dụng chức năng độc quyền phát hành tiền của NHTW. Phân tích ưu, nhược điểm của việc phát hành tiền theo nguyên tắc trữ kim và nguyên tắc hàng hóa? Phân biệt sự khác nhau giữa NHTW và NHTM Tại sao khi cấp tín dụng để cứu cánh các NHTM, NHTW phải tuân thủ nguyên tắc là người cho vay cuối cùng. Câu 3: Trình bày khái niệm và biểu hiện của Lạm Phát. Phân tích những nguyên nhân và hâu quả của Lạm phát. Phân tích những biện pháp nhằm thắt chặt cung tiền tệ để kiềm chế và kiểm sóat Lạm phát. Câu 4: Trình bày nghiệp vụ tài sản có của NHTM. Trong các nghiệp vụ tài sản có, nghiệp vụ nào có tác dụng giúp cho NHTM có khả năng tạo tiền và nghiệp vụ nào sẽ hạn chế khả năng tạo tiền của NHTM?Tại sao? Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này? Câu 5: CMR: NHTW là NH của các NH. Phân tích sự cần thiết của vai trò cho vay cuối cùng của NHTW

Câu 6:

Trình bày diễn biến quá trình tạo tiền của NHTM, từ đó phân tích điều kiện tạo tiền tối đa của hệ thống NHTM. Trong trường hợp các điều kiện trên không được thỏa mãn thì khả năng tạo tiền của hệ thống NHTM có thể đạt mức ntn? Phân tích những công cụ mà NHTW có thể sử dụng để khống chế khả năng tạo tiền của NHTM?

Câu 7:

Phân tích nội dung chức năng đặc quyền phát hành tiền của NHTW. Phân tích ưu, nhược điểm của việc phát hành tiền theo nguyên tắc trữ kim và nguyên tắc hàng hóa? Phân tích sự khác nhau giữa NHTW và NHTM. Tại sao khi cấp tín dụng để cứu cánh các NHTM, NHTW phải tuân thủ nguyên tắc là người cho vay cuối cùng? (THAM KHẢO CÂU 2)

Câu 8:

Trình bày nghiệp vụ tài sản có và nghiệp vụ tài sản nợ của NHTM. Trong các nghiệp vụ tài sản có, nghiệp vụ nào có tác dụng giúp cho NHTM có khả năng tao tiền và nghiệp vụ nào sẽ làm hạn chế khản năng tạo tiền của NHTM? Tại sao? Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này? (THAM KHẢO CÂU 4)

Câu 9:

Phân tích mối tương quan giữa lãi suất chiết khấu và lãi suất tái chiết khấu. Giải thích cơ chế truyền dẫn tác động của lãi suất tái chiết khấu đến các mục tiêu họat động và mục tiêu trung gian của NHTM.

Phân tích ưu, nhược điểm của công cụ này. Liên hệ thực tiễn VN về việc quy định lãi suất tái chiết khấu và tận dụng công cụ này trong điều hành chính sách tiền tệ ở VN. Câu 10: Thế nào là cổ phiếu, trái phiếu? Phân tích sự khác nhau cơ bản giữa cổ phiếu và trái phiếu công ty? Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful