Ôn t p h th ng các công th c tính nguyên hàm

Ôn thi TN-THPT

CÔNG TH C TÍNH TÍCH PHÂN
1)

∫ k.dx = k.x + C

2)

n ∫ x dx =

x n+1 +C n +1

3)

∫x

1
2

dx = −
1

1 +C x
dx = − 1 +C; a (n − 1)(ax + b) n −1

4)

∫ x dx = ln x + C

1

5)

∫ (ax + b)

n

6)

∫ (ax + b) dx = a ln ax + b + C
∫ cos x.dx = sin x + C

1

1

7)

∫ sin x.dx = − cos x + C

8)

9)

∫ sin(ax + b)dx = − a cos(ax + b) + C ∫ cos
1
2

1

10)

∫ cos(ax + b)dx = a sin(ax + b) + C ∫ sin
∫ sin ∫e
1
2

1

11)

x

dx = ∫ (1 + tan 2 x).dx = tan x + C 1

12)

x

dx = ∫ (1 + cot 2 x ) dx = − cot x + C

13)

∫ cos (ax + b) dx = a tan(ax + b) + C
2

1

14)

2

1 1 dx = − cot(ax + b) + C (ax + b) a

15)

∫e

x

dx = e x + C 1 ( ax +b ) e +C a

16)

−x

dx = −e − x + C 1 (ax + b) n +1 . + C (n ≠ 1) a n +1

17) 19)

( ax + b ) ∫ e dx =

18) 20)

n ∫ (ax + b) .dx =

x ∫ a dx =

ax +C ln a

∫x
∫x

2

1 dx = arctgx + C +1 1 1 x dx = arctg + C 2 a a +a
1 dx = arcsin x + C

21)

∫x ∫x

2

1 1 x −1 dx = ln +C 2 x +1 −1 1 1 x−a dx = ln +C 2 2a x + a −a
1 dx = arcsin x +C a

22)

2

23)

2

24)

∫ ∫

1− x2 1 x ±1
2

25)

∫ ∫

a −x
2

2

26)

dx = ln x + x 2 ± 1 + C

27)

1 x2 ± a2

dx = ln x + x 2 ± a 2 + C

28)

a 2 − x 2 dx =

x a2 x a2 − x2 + arcsin + C 2 2 a

29)

x 2 ± a 2 dx =

x 2 a2 x ± a2 ± ln x + x 2 ± a 2 + C 2 2
Biên so n: Nguy n Phan Anh Hùng -1-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful