You are on page 1of 3

BÁO CÁO

DỰ ÁN “SHARING BOX”

Giai đoạn : 7/2016 – 4/2017

Địa điểm: Tp Vinh – Tp Hà Tĩnh

Người báo cáo: Đặng Thị Trang

I.VỀ DỰ ÁN:
1. Giới thiệu:
“Sharing Box” #5 chủ đề Sống tối giản giữa đời hiện đại, 9/4/2017 vừa kết thúc.
"Sharing Box" là một dự án cộng đồng khởi xướng và phát triển bởi NYDO - với mục tiêu tạo ra một
không gian thúc đẩy sự chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng trong cộng đồng trẻ. ‘
"Sharing Box" chú trọng tới các hoạt động chia sẻ thông qua các hình thức online và offline : với những
chủ đề người trẻ quan tâm như: Hướng nghiệp - việc làm ; Văn hóa - Xã hội ; Nghệ Thuật ;Công Nghệ...
Sharing Box kết nối cộng đồng giới trẻ có chung mối quan tâm, kết nối giới trẻ với những người có kinh
nghiệm liên quan đến từng chủ đề
Xa hơn, Sharing Box tham vọng xây dựng một cộng đồng trẻ , đề cao văn hóa cùng chia sẻ, lan tỏa
những điều tích cực.
2. Mục tiêu:
Tạo ra một không gian thúc đẩy sự chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng trong cộng đồng trẻ
3. Phương pháp tiếp cận:
Dự án sẽ tiếp cận vấn đề thông qua 2 hoạt động chính
- Tổ chức một chuỗi các buổi workshop chia sẻ những kiến thức hữu ích theo chủ đề.
- Khởi xướng một chương trình chia sẻ cộng đồng, cho phép tất cả mọi người tham gia đóng góp, chia
sẻ những điều họ quan tâm.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC


1. Chủ đề tổ chức:
- 5 Chủ đề đã được tổ chức, bao gồm:
+ SB #1: Nghề nào cho bạn – Nghề nào cho tôi?
+ SB #2: Làm vì xã hội – Làm vì chúng ta
+ SB #3: Ready for Social Activities
+ SB #4: Tuổi trẻ và dấn thân
+ SB #5: Sống tối giản giữa đời hiện đại
- Trong đó, SB #1 và SB #2 tổ chức đồng thời ở cả Nghệ An và Hà Tĩnh.
2. Số lượng người tham gia:

- SB #1: 150 người ( tổng cả Nghệ An và Hà Tĩnh)


- SB #2: 168 người ( tổng cả Nghệ An và Hà Tĩnh)
- SB #3: 87 người
- SB #4: 30 người ( giới hạn số lượng người tham dự)
- SB #5: 25 người ( giới hạn số lượng người tham dự)

III. ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN:


Phần tổng hợp kết quả đánh giá của người tham dự về dự án được dựa trên phản hồi của 460
người tham dự bao gồm các phần:

(1) Đánh giá mức độ đáp ứng của các buổi sharing so với mong đợi ban đầu của người tham dự;

(2) Những góp ý giúp cải thiện những chương trình tiếp theo ;

(3) Nhu cầu chia sẻ, trao đổi trong tương lai.
1. Mức độ đáp ứng của chương trình so với mong đợi:
Đánh giá chất lượng chương
Sau mỗi chương trình, chúng tôi đều có bản khảo sát trình so với mong đợi
dành cho người tham dự. Tổng hợp sau 5 chương trình đã 9%
Được như
diễn ra, có 68% người tham dự cho rằng các chương trình mong đợi

23% Trên cả mong


có chất lượng tốt như mong đợi, 23% hơn mong đợi chủ đợi
68%
yếu vào đối tượng từ 15-20 tuổi và 9% thấp hơn mong Thấp hơn
mong đợi
đợi. Được thể hiện rõ ở bảng bên.
2. Thay đổi, điều chỉnh so với kế hoạch:
Phần lớn nội dung chương trình được giữ nguyên so với kế hoạch ban đầu, tuy nhiên đối với từng
đối tượng tham gia mà có những điều chỉnh phù hợp.
- 98% các bạn tham gia phản hồi được truyền cảm hứng và học hỏi các kinh nghiệm thiết thực từ
chương trình
- Các vòng kết nối được hình thành sau các chương trình mang tính bền vững
- 90% cho biết sẽ quay lại ở các chương trình sau và lan tỏa với bạn bè về dự án.
3. Kế hoạch và đề xuất tương lai cho dự án:
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động 1 và hoạt động 2 của dự án
- Xây dựng bộ tài liệu tham khảo sau mỗi chủ đề
- Các hình thức tổ chức mới :
+ Idea-mate : Vòng tròn chia sẻ ý tưởng về các dự án, hoạt động xã hội,…
+ Triển lãm
+ Discussion : Tranh luận / thảo luận về các chủ đề

Link ảnh và clip dự án: http://bit.ly/SB_Anh_Video