TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA HÓA HỌC
-----
----

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tên đề tài:

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ….
Chuyên ngành: Hóa học hữu cơ
Mã số: 60.44.27

Họ và tên học viên: Nguyễn Văn A
Giáo viên hướng dẫn: GS.TS.Trần Văn B

Hà Nội – 2010

Các phương pháp phổ để nghiên cứu cấu trúc .1. Phần II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU II..: Nghiên cứu tài liệu..Từ ..Các phương pháp ..Từ tháng 2/2010 đến .Nghiên cứu trong nước và quốc tế I.2.. dụng cụ..ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ và tên: Nguyễn Văn A Chuyên ngành: Hóa học hữu cơ Mã số chuyên ngành: 60....44. thu hái mẫu .. chuẩn bị hóa chất...Tổng hợp các hợp chất dãy . Dự kiến kết quả đạt được: ..2.Các phương pháp tổng hợp.) . .. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài I.: Tiến hành thực nghiệm (tổng hợp.Nghiên cứu cấu trức . Phương pháp tiến hành nghiên cứu .Sẽ công bố ... Các vấn đề cần giải quyết . chiết tách . Mục đích nghiên cứu I.. bài báo (hoặc báo cáo khoa học) Phần III: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Thời gian: từ tháng 2/2010 đến tháng 10/2010: .5.3. Đối tượng nghiên cứu I.4. đến..1... II...27 Tên đề tài: “Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc…” Khóa: K18 NỘI DUNG Phần I: MỞ ĐẦU I. ..Thử nghiệm họat tính. chiết tách. Tính cấp thiết của đề tài luận văn .Sẽ tổng hợp được ......

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Sau khi bảo vệ.- Từ 1/9/2010 đến 30/9/2010: Xử lý số liệu thực nghiệm. Lê Văn C. . 2. p..Chuẩn bị báo cáo: Mỗi học viên chuẩn bị báo cáo trình chiếu PowerPoint: khoảng 5-7 phút (khoảng 5-10 slides).. học viên cần chỉnh sửa đề cương theo ý kiến của Hội đồng.. (1997).of Org. Tập .Chem.. . tháng 2 năm 2010 Học viên cao học (Ký và ghi rõ họ tên) Chú ý: . viết luận văn Từ 1/10/2010 đến 30/10/2010: Hoàn thiện luận văn. hoàn thành thủ tục và bảo vệ luận văn. đóng quyển (2 quyển)..... trả lời câu hỏi của Hội đồng: 5-8 phút. V. ngày 1/3/2010. .. Tạp chí Hóa học. có chữ kí của giáo viên hướng dẫn và nộp về Bộ môn trước 16h00 ngày 8/3/2009. Nghiên cứu... J.. sau đó in.. thứ 2. No. tr. The study on. tại Phòng họp tầng 3A4. John McCay. … (2006) Giáo viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Hà Nội. số ...Thời gian bảo vệ đề cương: dự kiến lúc 8h30. ngày.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful