Ion [vc nnaw

Vi tính: PVChien
1
LtC NHÁM ÐAI ÐÒN

A. A. A. A.ÐIA BÂN ÐIA BÂN ÐIA BÂN ÐIA BÂN
Muon tính Luc nham dai don, truóc het can phai thuoc lòng các cung Ðia bàn.

Ta lay mot tò giay vuong gap làm 12 o và viet ten tùng o nhu sau:


6
Ngä
7
Mïi
8
Th©n
9
Th×n
5
DËu
10
M·o
4

TuÊt
11
DÇn
3
Söu
2

1
Hîi
12

Nen nhó kÿ o dia bàn cung so 1 bao giò cüng là cung Tý
Cung so 2 là Suu Cung so 3 là Dan
Cung so 4 là Mão Cung so 5 là Thìn
Cung so 6 là Ty Cung so 7 là Ngo
Cung so 8 là Mùi Cung so 9 là Than
Cung so 10 là Dau Cung so 11 là Tuat
Cung so 12 là Hoi (Khong bao giò thay doi).
B. B. B. B.LUC GIÁP LUC GIÁP LUC GIÁP LUC GIÁP
Tat ca có 60 ten dùng de ghi ngày trong am lich, cú het mot tuan 60 ten dó lai
bat dau tính tù dau. 60 ten này là:

GIÁP TÝ GIÁP TUAT GIÁP THÂN
Giáp Tý Giáp Tuat Giáp Than
Êt Suu

Êt Hoi

Êt Dau
Bính Dan Bính Tý Bính Tuat
Ðinh Mão Ðinh Suu Ðinh Hoi
Mau Thìn Mau Dan Mau Tý
Ky Ty Ky Mão Ky Suu
Canh Ngo Canh Thìn Canh Dan
Tan Mùi Tan Ty Tan Mão
Nham Than Nham Ngo Nham Thìn
Quý Dau Quý Mùi Quý Ty


Vi tính: PVChien
2
GIÁP NGO GIÁP THÌN GIÁP DÂN
Giáp Ngo Giáp Thìn Giáp Dan
Êt Mùi

Êt Ty

Êt Mão
Bính Than Bính Ngo Bính Thìn
Ðinh Dau Ðinh Mùi Ðinh Ty
Mau Tuat Mau Than Mau Ngo
Ky Hoi Ky Dau Ky Mùi
Canh Tý Canh Tuat Canh Than
Tan Suu Tan Hoi Tan Dau
Nham Dan Nham Tý Nham Tuat
Quý Mão Quý Suu Quý Hoi

C. C. C. C.G GG GI II IÒ ÒÒ Ò
Trong ngày am lich có 12 giò:

Giò Tý: tù 21 giò den 01 giò.
Giò Suu: tù 01 giò den 03 giò.
Giò Dan: tù 03 giò den 05 giò.
Giò Mão: tù 05 giò den 07 giò.
Giò Thìn: tù 07 giò den 09 giò.
Giò Ty: tù 09 giò den 11 giò.
Giò Ngo: tù 11 giò den 13 giò.
Giò Mùi: tù 13 giò den 15 giò.
Giò Than: tù 15 giò den 17 giò.
Giò Dau: tù 17 giò den 19 giò.
Giò Tuat: tù 19 giò den 21 giò.
Giò Hoi: tù 21 giò den 23 giò.
D. D. D. D.NGUYET TUONG: NGUYET TUONG: NGUYET TUONG: NGUYET TUONG:
Ten tháng cua Luc nham (theo tiet):

Tháng Gieng: ten là Hoi (tù tiet Vü thuy)
Tháng Hai: ten là Tuat (tiet Xuan phan)
Tháng Ba: ten là Dau (tiet Coc vü)
Tháng Tu: ten là Than (tiet Tieu mãn)
Tháng Nam: ten là Mùi (tiet Ha chí)
Tháng Sáu: ten là Ngo (tiet Ðai thu)
Tháng Bay: ten là Ty (tiet Xu thu)
Tháng Tám: ten là Thìn (tiet Thu phan)
Tháng Chín: ten là Mão (tiet Suong giáng)
Tháng Muòi: ten là Dan (tiet Tieu tuyet)
Tháng Mot: ten là Suu (tiet Ðong chí)
Tháng Chap: ten là Tý (tiet Ðai hàn)

Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
3
Can chú ý là tháng o day tính bat dau tù thòi diem chuyen tiet nhu dã ghi o tren
chú khong phai tù ngày 01 dau tháng mat trang.

Ðùng lan vói mot loai tháng tiet khí khác (thuòng dùng trong Bói dich, Bát tu
Hà lac, Tu Bình...):

Tháng Gieng: ten là Dan (tiet Lap xuan - Vü thuy)
Tháng Hai: ten là Mão (tiet Kinh trap - Xuan phan)
Tháng Ba: ten là Thìn (tiet Thanh minh - Coc vü)
Tháng Tu: ten là Ty (tiet Lap ha - Tieu mãn)
Tháng Nam: ten là Ngo (tiet Mang chung - Ha chí)
Tháng Sáu: ten là Mùi (tiet Tieu thu - Ðai thu)
Tháng Bay: ten là Than (tiet Lap thu - Xu thu)
Tháng Tám: ten là Dau (tiet Bach lo - Thu phan)
Tháng Chín: ten là Tuat (tiet Hàn lo - Suong giáng)
Tháng Muòi: ten là Hoi (tiet Lap dong - Tieu tuyet)
Tháng Mot: ten là Tý (tiet Ðai tuyet - Ðong chí)
Tháng Chap: ten là Suu (tiet Tieu tuyet - Ðai hàn)
E. E. E. E.CAN CAN CAN CAN - -- - CHI Ð CHI Ð CHI Ð CHI ÐINH ÂM DUONG VÂ NGÜ HÂNH INH ÂM DUONG VÂ NGÜ HÂNH INH ÂM DUONG VÂ NGÜ HÂNH INH ÂM DUONG VÂ NGÜ HÂNH
Có Muòi hàng Can là:

Gi¸p - Êt - BÝnh - §inh - MËu - Kû - Canh - T©n - Nh©m - Quý.

Có muòi hai hàng Chi là:

Tý - Söu - DÇn - M·o - Th×n - Tþ - Ngä - Mïi - Th©n - DËu - TuÊt
- Hîi.

Dinh am duong:

* Gi¸p - BÝnh - MËu - Canh - Nh©m: là Duong.
Êt -§inh - Kû - T©n - Quý: là Âm.

* Tý - DÇn - Th×n - Ngä - Th©n - TuÊt: là Duong.
Söu - M·o - Tþ - Mïi - DËu - Hîi: là Âm.

Dinh Ngu hành Can:

Gi¸p - Êt: là Moc
BÝnh - §inh: là Hoa
MËu - Kû: là Tho
Canh - T©n: là Kim
Nh©m - Quý: là Thuy
Vi tính: PVChien
4

Dinh Ngu hành Chi:

DÇn - M·o: là Moc
Tþ - Ngä: là Hoa
Söu - Th×n - Mïi - TuÊt: là Tho
Th©n - DËu: là Kim
Tý - Hîi: là Thuy.

Ngu hành tuong sinh:

Kim sinh Thuy
Thuy sinh Moc
Moc sinh Hoa
Hoa sinh Tho
Tho sinh Kim

Ngu hành tuong khac:

Kim khac Moc
Moc khac Tho
Tho khac Thuy
Thuy khac Hoa
Hoa khac Kim

Tú Phuong:

Cung DÇn M·o Th×n là Ðong phuong.
Cung TÞ Ngä Mïi là Nam phuong.
Cung Th©n DËu TuÊt là Tay phuong.
Cung Hîi Tý Söu là Bac phuong.

Tam hop:

Hîi - M·o - Mïi hop thành Moc cuc.
TÞ - DËu - Söu hop thành Kim cuc.
Th©n - Tý - Th×n hop thành Thuy cuc.
DÇn - Ngä - TuÊt hop thành Hoa cuc.

Tú hành xung:

Tý - Ngä - M·o - DËu.
DÇn - Th©n - TÞ - Hîi.
Th×n - TuÊt - Söu - Mïi.
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
5

Tam hình:

Tý vói M·o là hình vo le
DÇn - TÞ - Th©n là hình dac the.
Söu - Mïi - TuÊt là hình vo an.
Th×n - Ngä - DËu - Hîi là tu hình.
F. F. F. F.IN 0UÉ IN 0UÉ IN 0UÉ IN 0UÉ LUC NHÂM LUC NHÂM LUC NHÂM LUC NHÂM
Khi dã biet ten Can, Chi ngày, giò, tháng và ngü hành tuong sinh tuong khac, ta
có the in mot que Luc nham.

Muon in mot que Luc nham, ta phai lan luot làm nhüng viec sau day:

1 - Lay Nguyet tuóng.
2 - In thien bàn.
3 - In Can Chi.
4 - Lay tú khoá.
5 - Lay Tam truyen.
6 - In các sao.
J. 1N TH1ÊN BÀN
Muon xem mot que ta can biet ten ngày, giò và tháng can xem.

Ví du: ta muon xem mot que vào ngày Bính Tuat, tháng Tu vào giò Ty.
Ta lay mot manh giay chia 12 o làm mot hình dia bàn vói 12 cung cua nó:

Tþ Ngä Mïi Th©n
Th×n DËu
M·o
ngày Bính Tuat
Giò Ty
Tháng tu (Than)
TuÊt
DÇn Söu Tý Hîi

Chú ý nen nhó tháng tu nguyet tuóng là Than. Xong ta dùng ten tháng (Th©n)
và ten giò (Tþ) de in mot thien bàn dè len tren dia bàn.

Ta viet chü Th©n len tren cung Tþ cua dia bàn (cung mang ten giò xem), roi
viet luan chuyen di theo chieu thuan kim dong ho (nhu hình duói day):

Vi tính: PVChien
6
Bính
Mau

Ðinh
Ky
Canh
ÊtTan
Giáp Quý Nham

Th©n
(Cung giò xem, là
cung Ty Ðia bàn)
DËu TuÊt Hîi
Mïi Tý
Ngä
ngày Bính Tuat
Giò Ty
Tháng tu (Than)
Söu
Tþ Th×n M·o DÇn

nhu vay ta dã in xong mot cái Thien bàn len tren cái Ðia bàn.
Nen nhó: Nhüng cung cua Ðia bàn bao giò cüngdóng o nguyen mot cho khong
thay doi, còn nhüng cung cua Thien bàn thì thay doi theo giò và tháng mình xem.
2. 1N CAN CH1:
In Can Chi phai dùng den hai chü Can Chi ten cua ngày xem.
Ví du ngày Bính Tuat :
Chü Can là Bính
Chü Chi là Tuat.
u)1n Cun:
Muon in Can thì phai thuoc lòng bài
duói day:

`..· cJ/! ||.. . !/`
(ngày Giáp viet cung Giáp o Dan dia bàn)
`..· /1 ||.. . 1¹J` (ngày
Êt viet cung at o Dan dia bàn)
`..· LJ`¹, N/í ||.. . 1y
`..· IJ`¹, ly ||.. . NíJ
`..· c/`¹ ||.. . 1¹/`
`..· 1/` ||.. . 1í/1
`..· `¹/N ||.. . ¹cJ
`..· cíy ||.. . ·íí.


Vay ta xem que Luc nham tren day vào ngày Bính, (Bính, Mau khoá Ty) ta
phai in chü Can vào cung Ty dia bàn (túc cung Than thien bàn):

Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
7
Than BÝnh
(Cung giò xem, là
cung Ty Ðia bàn)
Dau Tuat Hoi
Mùi Tý
Ngo
ngày Bính Tuat
Giò Ty
Tháng tu (nguyet tuóng là Than)
Suu
Ty Thìn Mão Dan

h)1n chi:
In xong Can ta in den Chi. Cú ·..· -.· .. :.· c|i ·.. :|. :. i· .|. ..
·.. ..·. a· ... .i. |.·:

Than BÍNH
(Cung giò xem, là
cung Ty Ðia bàn)
Dau Tuat Hoi
Mùi Tý
Ngo
ngày Bính Tuat
Giò Ty
Tháng tu (Than)
Suu TUAT
Ty Thìn Mão Dan

Ngày Tý ghi vào cung Tý cua dia bàn.
Ngày Suu ghi vào cung Suu cua dia bàn.
Ngày Dan ghi vào cung Dan cua dia bàn.
...
Ngày Tuat ghi vào cung Tuat cua dia bàn
Ngày Hoi ghi vào cung Hoi cua dia bàn.

Vay ngày xem que là Tuat ta phai ghi chü Tuat vào cung Tuat cua dia bàn túc
cung Suu cua thien bàn.
S. LÅY TU KHOÁ:
In xong thien bàn và Can, Chi, ta lay den tú khoá. Tú khoá túc là 4 khoá. Moi
khoá có mot chü cua cung Thien bàn và mot chü cua cung Ðia bàn dè len nhau.

Nen nhó: hai khoá Nhat nhi thì lay o chu Can mà ra, hai khoá Tam và Tú thì
lay o chu Chi mà ra.
Vi tính: PVChien
8
Th©n
BÝnh

Th×n
(chü Thien bàn)
Söu
(chü Ðia bàn)

Söu
(chü Thien bàn)
TuÊt
(chü Ðia bàn)

Hîi
(chü Thien bàn)
Th©n
(chü Ðia bàn)

u)Lûy hui khoú Nhût tù Nhi:
Ta thay chü Can BÝnh dúng o cung Thien bàn là Th©n, vay ta có KHOÁ
THÚ NHÂT là:
Ta lai dùng chü tren cua khoá thú nhat de lay KHOÁ THÚ HA/: ta viet chü tren
cua khoá thú nhat vào cung dia
bàn tuong úng vói ten cua nó. ë
ví du này là cung Than, ta viet
Than duói chü Hoi Thien bàn.
h)Lûy khoú Tum tù Tú:
Ta xem chü Chi dã in (o phan in Chi) nam duói chü nào cua Thien bàn thì lay
làm KHOÁ THÚ BA:
Ta lai lay chü o tren (chü Thien bàn) cua khoá thú ba (o ví du này là chü Suu)
tìm den cung dia bàn cùng ten
xem chü Thien bàn o dó là gì thì
viet duói chü dó làm KHOA
THÚ TU:


Tóm lai ta dã viet xong Tú khóa nhu sau:

Than BÍNH
(Cung giò xem, là
cung Ty Ðia bàn)
Dau Tuat Hoi
THÂN SUU
Mùi 1
BÍNH
3
TUAT

HOI THÌN
Ngo
2
THÂN
ngày Binh Iuat
Ciò Iy
Ihang tu
(Ihan)
4
SUU
Suu TUAT
Ty Thìn Mão Dan

4. LÅY TAM TRUYÊN:
Viet xong tú khoá, ta lay tam truyen. tam truyen túc là ba chü lay o trong Tú
khoá mà ra. Cách lay nhu sau:
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
9

Lan luot tù khoá thú nhat, ta !a· |.i .|. ... ·.i ||.. ·. ·. ·.·| ·.i
·|.., .. -.· :.·| .|a: ·.. |.·| ... ·.i .|. ·i·| ||a. ·|.. ·|. :|.
·..:

Theo ví du tren:
* Khoá thú nhat: Th©n - BÝnh.
Than (kim), Bính (Hoa) - Hoa khac kim.
* Khoá thú hai: Hîi - Th©n.
Hoi (Thuy), Than (kim) - Kim sinh thuy.
* Khoá thú ba: Söu - TuÊt.
Suu (tho), Tuat (tho) - Tho vói tho ty hoà.
* Khoá thú tu: Th×n - Söu.
Thìn (tho), Suu (tho) - Tho vói tho ty hoà.

Trong bon khoá ta thay:
1 - Khoá có hai chü khac nhau: Khoá 1.
2 - Khoá có hai chü sinh nhau: Khoá 2.
3 - Khóa có hai chü ty hoà: Khoá 3 và khoá 4.

Nen nhó: .|. !a· ||.. .. |.i .|. 1..·. ||a. .. ·. ..·..
Trong ví du tren ta lay khoá thú 1 de dùng. Ta lay chü o tren cua nó (chü Than) de
làm chü tam truyen thú nhat goi là SO TRU¥ÊN.
Trong trung cung ta viet chü Th©n.

Ta nhì n vào cung Than (dia bàn) ta thay tren cung có chü Hîi (thien bàn). Ta lay
ngay chü dó làm tam truyen thú hai goi là IRUNG TRU¥ÊN.
Ta viet chü Hoi duói chü Than trong trung cung.

Ta lai nhìn cung Hoi (dia bàn): ta thay chü DÇn (thien bàn). Ta lay ngay chü Dan dó
làm tam truyen thú ba goi là MAT TRU¥ÊN.
Ta viet chü Dan duói chü Hoi trong trung cung.

Nhu the là ta dã lay duoc tam truyen. Que cua ta là:

Vi tính: PVChien
10
Than BÍNH
(Cung giò xem, là
cung Ty Ðia bàn)
Dau Tuat Hoi
THÂN SUU THÂN so
truyen Mùi 1 BÍNH 3 TUAT Tý
HOI trung
truyen
HOI THÌN Ngo
2
THÂN
4
SUU

DÂN mat
truyen
Suu TUAT
Ty Thìn Mão Dan

Bay giò ta lay ba chü Th©n - Hîi - DÇn dó de so sánh vói chü Bính cua ngày Bính
Tuat ve tính chat ngü hành sinh khac.

Truóc khi so sánh ta can nhó bài sau day:
Sinh Ngã vi Phô
Ngã sinh vi Tö
Khac Ngã vi Quan
Ngã khac vi Tµi
Ty hoà vi Huynh.

Giai nghia:

Ngã túc hàng Can cua ngày xem que (ngày Bính Tuat thì chü Can là Bính).
Ta dem chü Tam truyen so vói hàng Can cua ngày:
- Neu chü Tam truyen sinh chü hàng Can thì là Phô mÉu.
Phu dong ton u The tài, ton u huynh de.
- Neu chü hàng Can sinh chü Tam truyen thì là Tö t«n.
Tu dong sinh Tài, vuong u Tu ton
- Neu chü Tam truyen khac chü hàng Can thì là Quan quû.
Phát dong vuong gia vi quan, tuóng gia vi quy. Phát benh chu hung su.
- Neu chü hàng Can khac chü Tam truyen thì là Thª Tµi.
- Neu chü Tam truyen ty hoà vói chü hàng Can thì là Huynh ®Ö.

Ví du: ba chü Tam truyen cua ta là Th©n - Hîi - DÇn. Ta dem lan luot so sánh moi
chü dó vói chü hàng can cua ngày túc là chü BÝnh:

1 - Chü Th©n so vói chü BÝnh:
Than là Kim, Bính là Hoa - Hoa khac Kim - túc là Ngã khac vi Tµi.
Ta viet chü Tài canh chü Than trong trung cung.

2 - Chü Hîi so vói chü BÝnh:
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
11
Hoi là thuy, Bính là hoa - thuy khac hoa - túc là khac Ngã vi Quan.
Ta viet chü Quan canh chü Hoi trong trung trung cung.

3 - Chü DÇn so vói chü BÝnh:
Dan là moc, Bính là hoa - moc sinh hoa - túc là sinh Ngã vi Phô.
Ta viet ngay chü Phu trong o giüa.

Nhu the Tam truyen cua ta là Tµi - Quan - Phô và que cua ta là:

Than BÍNH
(Cung giò xem, là
cung Ty Ðia bàn)
Dau Tuat Hoi
THÂN SUU
THÂN so
truyen
Tài
Mùi 1
BÍNH
3
TUAT

HOI trung
truyen
Quan
HOI THÌN
Ngo
2
THÂN
4
SUU

DÂN mat
truyen
Phu
Suu TUAT
Ty Thìn Mão Dan

Chú ý:

1 - Khi trong tú khoá có nhieu khoá có hai chü tuong khac thì ta can phai chú ý: xét
hai chü o moi khoá dó khac nhau nhu the nào, neu khoá nào có chu duói khac chu
tren thì ta chon lay de dùng.
Neu trong bon khoá ||.·. .. ||.. ·.. .. .|. ...i ||a. .|. :..· :|. !..
.. :. .|.·!a· ||.. .. .|. :..· ||a. .|. ...i de dùng.

2 - Khi trong tú khoá có hai hoac ba khoá cùng có hai chü tuong khac nhu vay ta phai
!a· ||.. :.... ·. |. ||.. ·...
Ví du:
Neu khoá thú nhat, khoá thú hai deu có hai chü khac nhau nhu vay ta lay khoá thú
nhat mà dùng

Chü duói khac chü tren thì goi là TÆc.
Chü tren khac chü duói thì goi là Kh¾c.

Que ví du thú nhat:

Ngày MËu Tý - giò Hîi - tháng tám (nguyet tuóng là Th×n)

Vi tính: PVChien
12
TuÊt
(chü Thien bàn)
MËu
(Chü Can ngày)

m·o
(chü Thien bàn)
TuÊt
(chü Ðia bàn)

a) Ta lay chü tháng là Thìn in len chü giò là Hoi roi lap thien bàn:

Tuat Hoi Tý Suu


Dau 1

3

Dan


Than
2

4Mão
Mùi Ngo Ty
Thìn(Cung giò xem,
là cung Hoi Ðia bàn)

b) Ta in Can: Ngày Mau Tý Bính Mau khoá Ty
Ta viet Mau vào cung Ty dia bàn (túc là cung Tuat cua Thien bàn)

c) Ta in Chi: Ta in chi vào cung Tý dia bàn (túc cung Ty cua thien bàn)

Tuat MAU Hoi Tý Suu

so truyen

Dau 1

3

Dan
trung truyen


Than
2

4


mat truyen

Mão
Mùi Ngo Ty TY
Thìn
(Cung giò xem, là
cung Hoi Ðia bàn)

d) Ta lay tú khoá:
*Hai khoá Nhat và Nhi dùng Can:
Ta nhìn cung có Can và doc: Tuat - Mau. Ta viet khoá thú nhat:


Ta nhìn cung Tuat (dia bàn): thay cung Thien bàn là Mão. Ta có Mão - Tuat. ta
viet khoá thú hai:Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
13

(chü Thien bàn)

(chü Ðia bàn)

TuÊt
(chü Thien bàn)

(chü Ðia bàn)* Hai khoá Tam và Tú dùng Chi:
Ta nhìn cung Chi: thien bàn là Ty, dia bàn là Tý. ta doc Ty - Tý. Ta viet khoá
thú ba:

Ta nhìn cung Ty dia bàn: thay tren là cung Tuat thien bàn, duói là cung Ty dia
bàn. Ta doc Tuat - Ty. Ta viet khoá thú tu:


Tuat MAU Hoi Tý Suu
TUAT TY
so truyen

Dau 1 MAU
3
TY Dan
trung truyen

MAO TUAT Than
2
TUAT
4
TY

mat truyen

Mão
Mùi Ngo Ty TY
Thìn
(Cung giò xem, là
cung Hoi Ðia bàn)

e) Ta lay Tam truyén:
nhìn Tú khoá:
*Khoá 1: TuÊt - MËu.
Tuat là tho, Mau là tho - Tho và tho ty hoà.

*Khoá 2: M·o - TuÊt.
Mão là moc, Tuat là tho - Moc khac tho. 'Kh¾c¨.

*Khoá 3: Tþ - Tý.
Ty là hoa, Tý là thuy - Thuy khac hoa. 'TÆc¨.

*Khoá 4: TuÊt - Tþ.
Tuat là tho, Ty là hoa - Hoa sinh thuy.

Vi tính: PVChien
14
Vay hai khoá Nhat và Tu bo di. Khoá thú hai là 'Khac¨, khoá thú ba là 'Tac¨.
Ta phai lay khoá thú ba có 'Tac¨ (chü duói khac chü tren) mà dùng de lay Tam
truyen.

Ta nhìn khoá thú ba là Ty. - Tý ta lay chü tren dau là Ty de làm SO TRU¥ÊN.

Ta nhìn cung Ty dia bàn, tren dó ta thay có chü Tuat cua Thien bàn, ta lay chü
Tuat dó làm IRUNG TRU¥ÊN.

Ta lai nhìn cung Tuat dia bàn, tren dó ta thay có chü Mão cua thien bàn, ta lay
ngay chü Mão dó làm MAT TRU¥ÊN.

Ta lan luot lay ba chü Ty - Tuat - Mão de dem so vói chü Mau (chü hàng Can
cua ngày Mau Tý)

*Chü Ty so vói chü Mau: Ty là hoa, Mau là tho - Hoa sinh tho. Sinh ngã gia vi
Phô mÉu. Ta viet Phô o ben canh chü Ty.

*Chü Tuat so vói chü Mau: Tuat là tho, mau là tho - Tho và tho ty hoà. Túc là
Ty hoà vi Huynh. Ta viet Huynh o ben canh chü Tuat.

*Chü Mão so vói chü Mau: Mão là Moc, Mau là tho - Moc khac tho. Khac Ngã
vi Quan. Ta viet chü Quan ben canh chü Mão.

Tuat MÂU
Hoi Tý Suu
TUAT TY TY so truyen:
Phu mau Dau 1 MAU 3 TY Dan
TUAT trung
truyen:Huynh
MAO TUAT
Than
2
TUAT
4
TY

MAO mat
truyen: Quan
Mao
Mùi Ngo Ty TY
Thìn
(Cung giò xem, là
cung Hoi Ðia bàn)

Que ví du thú hai:

Ngày Ky Suu, giò Dan, tháng hai (nguyet tuóng là Tuat).

a) Ta lay nguyet tuóng là Tuat , in len chü giò là Dan roi lap thien bàn:

b) Ta in Can: ngày Ky Suu, ta doc: 'Ðinh Ky khoá Mùi¨. Ta viet Can vào cung
Mùi dia bàn (túc là cung Mão thien bàn).
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
15
M·o
(chü Thien bàn)

(chü Ðia bàn)

Hîi
(chü Thien bàn)
M·o
(chü Ðia bàn)

DËu
(chü Thien bàn)
Söu
(chü Ðia bàn)


(chü Thien bàn)
DËu
(chü Ðia bàn)


c) Ta in chi: ngày Ky Suu, chü hàng chi là Suu. Ta viet Suu vào cung Suu dia
bàn (túc cung Dau thien bàn):

Suu Dan Mão KY Thìn

so truyen

Tý 1

3

Ty
trung truyen


Hoi
2

4


mat truyen

Ngo
Tuat
(Cung giò xem, là
cung Dan Ðia bàn)
Dau SUU Than Mùi

d) Ta lay khoá:

* Khoá nhat và nhi dùng Can:
Ta nhìn cung có Can và doc Mão - Ky. T a viet KHOÁ THÚ NHAT:

Ta nhìn cung mão dia bàn, ta thay thien bàn là Hoi, ta doc Hoi - Mão. Ta viet
KHÓA THÚ HAI:

* Hai khoá Tam và Tú dùng Chi:

Ta nhìn cung có Chi, ta thay thien bàn là Dau, ta doc Dau - Suu. Ta viet KHÓA
THÚ BA:

Ta nhìn cung Dau dia bàn, ta thay thien bàn là Ty, ta doc Ty - Dau. Ta viet
KHÓA THÚ TU:


Vi tính: PVChien
16
M·o
(chü Thien bàn)

(chü Ðia bàn)

M·o
Hîi
Mïi
Suu Dan Mão KY Thìn
MAO DAU so truyen

Tý 1
KY
3
SUU
Ty
trung truyen

HOI TY Hoi
2
MAO
4
DAU

mat truyen

Ngo
Tuat
(Cung giò xem, là
cung Dan Ðia bàn)
Dau SUU Than Mùi

e) Ta lay Tam truyen:

Ta nhìn Tú khoá:

* Khoá 1 là: M·o - Kû. Mão là Moc, Ky là Tho. Moc khac tho (Kh¾c).
* Khóa 2 là: Hîi - M·o. Hoi là thuy, Mão là moc. Thuy sinh moc.
* Khóa 3 là: DËu - Söu. Dau là kim, Suu là tho. Tho sinh kim.
* Khoá 4 là: Tþ - DËu. Ty là hoa, Dau là kim. Hoa khac kim (Kh¾c).

Khoá thú hai và ba bo di.
Khoá 1 và 4 deu có khac ca. vay ta phai theo thú tu tren duói mà lay khoá 1 de
dùng lay Tam truyen.

Ta nhìn khóa thú 1:

Ta dùng chü tren là M·o de dùng làm s¬ truyÒn.

Ta nhìn cung Mão dia bàn, tren dó ta thay chü Hoi cua thien bàn . Ta lay ngay
chü Hîi de dùng làm trung truyÒn.

Ta lai nhìn cung Hoi dia bàn, ta thay có chü Mùi cua thien bàn, ta lai lay ngay
chü Mïi dó de làm M¹t truyÒn.Tam truyen là
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
17

Ta lan lay lan luot ba chü Mão - Hoi - Mùi dó de dem so voi chü Ky (chü hàng
Can cua ngày Ky Suu).

* Chü Mão so vói chü Ky:
Mão là moc, Ky là tho. Moc khac tho. Khac ngã vi Quan.
Ta viet chü Quan canh chü Mão.

* Chü Hoi so vói Ky:
Hoi là thuy, Ky là tho. Tho khac thuy. Ngã khac vi Tài.
Ta viet chü Tài ben canh chü Hoi.

* Chü Mùi so vói chü Ky:
Mùi là tho, Ky là tho. Tho và tho ty hoà. Ty hoà vi Huynh.
Ta viet chü huynh ben canh chü Mùi.

Suu Dan Mao KY Thìn
MAO DAU
M·o so truyen
Quan Tý 1
KY
3
SUU
Ty
Hîi trung truyen
Tµi
HOI TY Hoi
2
MAO
4
DAU

Mïi mat truyen
Huynh
Ngo
Tuat
(Cung giò xem, là
cung Dan Ðia bàn)
Dau SUU Than Mùi

Nhu vay ta thay rang:

Tam truyen lay o tú khoá mà ra.

- Neu có khoá nào có chu 'TAC¨ (chü duói khac chü tren) thì phai lay mà
dùng:

1|. ||.. :i.· :.·. |. :a. |. (chü duói khac len phát so)

- Neu khong có 'Tac¨ thì ta phai lay khoá nào có chu 'KHAC¨ (chü tren
khac chü duói) mà dùng:

`|. ·. |. :a. :|..·. ||a. ·. (neu khong có ha tac thì lay chü tren khac
duói phát so)
So truyen ban vi

- Neu trong mot que có nhieu khoá có 'Tac¨ thì ta phai theo thú tu tren duói mà
lay khoá có 'TAC¨ tren mà dùng.
Vi tính: PVChien
18
- Neu trong mot que khong có 'Tac¨ và có nhieu khac, thì ta phai theo thú tu
tren duói mà lay khoá có 'KHAC¨ tren mà dùng.

Có quan diem cho rang:
l|a. 1a. ·|i :.· (có hai hay ba cái Khac hay Tac)
c.· ·|a¬ /· !..·. :|.. .a. .|. (ngày Âm hay ngày Duong)
c|i ·|a: ...·. .a. !..·. ·|a: ·i (ngày duong thuong tac cung dia bàn
duong phát so)
c..i :..·. l|a. 1a. .i.¬ /· !..·. (ngày Âm hai cái ha tac Âm
hay Duong)
1|. ..·. .|i .i. :|. ||a. :|a· (phai di tìm các cung)
1i.· :|. !a·, 1|a·, 1i, ¹.i (truóc tìm o cung Dan, Than, Ti, Hoi dia
bàn)
N.·| :|a· ·i ..·. |i.· .. !a· (là cung Manh, lay ha Tac, hay thuong
tac o cung dia bàn ay phát so)
1|..·. :|a· :. N.·| ·|. ·. |i.· (khong thay Dan, Than, Ti, Hoi)
1|. ·.: ·i ..·| :|. 1..·. :a· (tìm o bon cung Trong dia bàn: Tý, Ngo,
Mão, Dau dia bàn)

- Neu khong có 'Tac¨ hay 'Khac¨ thì ta phai dùng 'Giao¨ de lay Tam
truyen (xem huóng dan cu the o duói).

1. ||.. ·.||a. :|. ci.. ·a· (4 khoá khong khac)
1|. ·|a: c.· .|.·. ||.. :|..·. :.a· (Lay chü Can cua ngày xem
dem giao vói 4 khoá thay khac thì phát so)

- Neu khong có 'Tac¨, 'Khac¨, 'Giao¨ thì ta phai dùng den que 'Mao
tinh¨.

1. ||.. ·. l|a. |.. ·. ci.. (4 khoá khong khac, cüng khong có Giao)
1|. Na. :i·| :..·. ·|a: :|.i ...
/· :|. :|i.· |.· .|i !a. |. (ngày am phát So o Dau thien bàn).
`|a: !..·. !a. :|..·. .i. |.· .i.. (ngày am phát So o Dau dia bàn)
/· :a. :..·. :|a· ·|i ·.: ·|a: (Trung o Can, Mat o Chi)
!..·. :a. :..·. ·|a: ·|i ·.: :|a· ¬|i.. (Trung o Chi, mat o Can).

- Neu chí phát có ba khoá:
1. ||.. |a: :..· :.· ||.. |i (phát ba khoá mà khong khac)
\. ci.. ·. l|a. |i.: ...| !. (que biet cách)
!..·. ·|a: :.·. ·.. |.¬ c.· :|..·.
(Ngày Giáp hop Ky phát so o Mùi.
Êt hop Canh Than.
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
19
Bính hop Tan Tuat.
Ðinh hop Nham Hoi.
Mau hop Quý Suu).
/· :|. :.· |.¬ :i.· (ngày Dau dùng Suu, Ti dùng Dau... phát so)
/· !..·. :..·. ·.: ..· :..·. |· (Trung phát Chi, mat phát nhat Can)

- Neu chí phát có hai khoá:
`|i ||.. ·. ||a. ..·| |.: .|.·.· (phát hai khoá là que bát chuyen)
!..·. ·|a: ·. ||.. :|.a· :i.· :.· (cú khoá xuoi ba cung phát so)
1..·. ·.: .. :.·. ·|a: :|..·. ·i.·, (trung mat phát vào Nhat Can)
(Ngày Giáp Dan, Canh Than, Quý Suu, Ky Mùi là que bát chuyen)

- Que phuc ngam:
l|a. ¬|.. ·.a· :..·. ..· a: :|i.·, (thí du Hoi tuóng giò Hoi là que
phuc ngam)
`|. ·. ||a. :a. ..·. :|a· ·..·.· (phát hai khoá mà khong khac)
!..·. c.· ·|a: ¬|.:, a· .|i ¬|.: (ngày Duong so o Can, ngày Âm so
o Chi)
1..·. N.: :.· |.·| :.· ·|i.· |.·.· (xem tam tu hình phát trung mat)
(Khong phai doán cüng biet que khong hay, xau lam)

- Que phan ngam:
I|.· ·.a· :|..·. |. ... . :..·. (Hoi tuóng giò Ti là que phan ngam)
l|a. :a. ·..·.· ·|. :|. :|a· ..·. (có khac là que thu tham)
I. ||a. :|a· |. :.·. :|. !. (hai khac là que tung thi)
N.: ·. ..·. ·i ..i -.·. .|.·..
G. G. G. G.0UÉ DÙNG GIAO: 0UÉ DÙNG GIAO: 0UÉ DÙNG GIAO: 0UÉ DÙNG GIAO:
Trong nhieu que, khi ta dã lay tú khoá roi, ta thay rang khong the nào lay duoc
tam truyen vì trong tú khoá dã lay ra khong có khoá nào có 'Tac¨ hay 'Khac¨ de mà
dùng.

Ví du: Ta xem que vào ngày Tan Mùi, giò Ngo, tháng tu (nguyet tuóng là
Than).

Theo nhu thuòng le, ta dùng chü tháng dè len chü giò de in thien bàn.
In xong thien bàn ta in Can, Chi và lay tú khoá

Vi tính: PVChien
20
Mùi
Than
(Cung giò xem, là
cung Dan Ðia bàn)
Dau MÙI Tuat
TY DAU so truyen
Ngo 1
TÂN
3
MÙI
Hoi
trung truyen

DÂN HOI
Ty
2
TY
4
DAU

mat truyen

Tý TÂN
Thìn

Mão Dan Suu

Ta thay rang: trong tú khoá, khong có khoá nào có 'Tac¨ hoac 'Khac¨ de có
the lay ra tam truyen.

Muon lay tam truyen ta phai dùng cách này:

- Lan luot tù khoá thú nhat, ta lay chu tren cua moi khoá, dem so sánh voi
chu hàng Can cua ngày xem. (o day là chü Tan vì là ngày Tan Mùi) theo tính ngü
hành Kim, Moc, Thuy, Hoa, Tho. Neu trong bon chü tren cua khoá dó có chu nào
khac voi chu hàng Can ngày thì ta lay nó làm SO TRUYÊN.
- So truyen lay xong thì Trung truyen và Mat truyen lay theo cách nhu bình
thuòng.

Ví du nhu trong que tren, ta phai lan luot bat dau tù khoá thú nhat, lay chü dau
cua moi khoá dem so sánhvói chü hàng can cua ngày, theo tính ngü hành:

Mùi
Than
(Cung giò xem, là
cung Dan Ðia bàn)
Dau MÙI Tuat
TY DAU
DÇn so truyen
Tµi Ngo 1
TÂN
3
MÙI
Hoi
Th×n trung truyen
Phô
DÂN HOI Ty
2
TY
4
DAU

Ngä mat truyen
Quan
Tý TÂN
Thìn

Mão Dan Suu

* Chü dau cua khoá1 là chü Tý: so vói can cua ngày là chü Tan, Tý là thuy, Tan
là kim. Kim sinh thuy.
* Chü dau cua khoá thú hai là Dan: lay so vói can cua ngày là Tan. Dan là moc,
Tan là kim. Kim khac moc. Chü Dan khac chü Tan, ta lay ngay nó dùng làm SO
TRU¥ÊN.

Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
21
(Gia du neu chü cua khoá thú hai khong khac vói chü Tan thì ta phai dùng den
chü dau cua khoá thú ba và khoá thú tu de so sánh vói chü Tan, xem có chü nào khac
thì lay làm so truyen).

Mot ví du khác:

Ngày Quý Dau, giò Thìn, tháng muòi (nguyet tuóng là Dan)

a) Ta dùng chü tháng dè len chü giò de in thien bàn.

b) In xong thien bàn ta in Can, Chi và lay tú khoá.

Ta thay tú khoá khong có khoá nào có 'Tac¨ hay 'Khac¨ de lay ra Tam truyen.

Vay ta phai dùng den 'Giao¨.

Lan luot bat dau tù khoá thú nhat ta lay chü tren cua moi khoá dem so sánh vói
chü hàng Can cua ngày xem (Ngày Quý Dau, túc là chü Quý) theo tính ngü hành.

* Chü dau cua khoá là Hoi: so vói chü Quý. Hoi là thuy, Quý là thuy. Thuy và
thuy ty hoà, ta khong dùng duoc chü Hoi.

* Chü dau cua khoá thú hai là Dau, so vói chü Quý. Dau là kim, Quý là thuy.
Kim sinh thuy. Ta khong dùng duoc chü Dau.

* Chü dau cua khoá thú ba là Mùi so vói chü Quý. Mùi là tho, Quý là thuy. Tho
khac thuy. Vay ta có the lay chü Mùi làm SO TRU¥ÊN.

Ta lay trung truyen và mat truyen theo loi thuòng:

Mão Thìn Ty Ngo
HOI MÙI
Mïi so truyen
Quan
Dan
(Cung giò xem, là
cung Thìn Ðia bàn)
1
QUY
3
DAU
Mùi DAU
Tþ trung truyen
Tµi
DAU THÌN Suu
2
HOI
4
MÙI

M·o mat truyen

Than


Hoi QUY Tuat Dau

H. H. H. H.0UÉ MÃO TINH: 0UÉ MÃO TINH: 0UÉ MÃO TINH: 0UÉ MÃO TINH:
Có nhieu khi trong mot que sau khi dã lay tú khoá thì thay trong tú khoá khong
có 'Tac¨, 'Khac¨ hay 'Giao¨.

Nhüng que dó có ten là que 'Mão tinh¨.
Vi tính: PVChien
22

Có hai que mão tinh

1) Que Mão tinh duong nhat ( thuoc ngày duong).

2) Que Mão tinh am nhat ( thuoc ngày am).
J. QUE MÀO T1NH DUONC NHÅT:
Nhüng ngày duong là: Gi¸p - BÝnh - MËu - Canh - Nh©m.

Ví du: xem ngày Mau Tý, giò Dan, tháng hai ( nguyet tuóng là Tuat)

Ta lay chü nguyet tuóng cua tháng dè len chü ten giò de lap thien bàn. Lap
xong thien bàn ta in Can, Chi và lay Tú khoá:

Suu MAU Dan Mão Thìn
SUU THÂN so truyen
Tý 1
MAU
3
TY
Ty
trung truyen

DAU THÌN
Hoi
2
SUU
4
THÂN

mat truyen

Ngo
Tuat
(Cung giò xem, là
cung Dan Ðia bàn)

Dau Than TY Mùi

Ta nhan thay rang:

* trong tú khoá khong có 'Tac¨ hay 'Khac¨.

* Ta cüng khong the dùng 'Giao¨, vì nhüng chü tren cua tú khoá (Suu, Dau,
Than, Thìn) dem so vói chü hàng Can cua ngày (là Mau) thì deu là ty hoà hay tuong
sinh, chú khong tuong khac.

Ngày xem que là ngày Mau Tý, túc là ngày duong, que cua ta vo 'Tac¨,
'Khac¨ hay 'Giao¨, goi là que 'Mão tinh duong nhat¨. Vay ta lay tam truyen nhu
sau:

1) Lay SO TRU¥ÊN: Muon lay so truyen o que Mão tinh duong nhat bao giò
cüng phai ·|.· ·.. ..·. !a. .i. |.· ·. !a· .|. :|i.· |.· .. !.· :..·
..·. .. .. !.· ·. :..·.·.

Nhu trong que này: tren cung Dau Ðia bàn ta thay có chü Ty cua Thien bàn,
vay ta phai lay chü Ty dó de dùng làm So truyen.

Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
23
2) Lay IRUNG TRU¥ÊN: Ta phai lay .|. ... ..·. 1|i.· |.· :..·. ..
.. i· c|i .. ..·. !.· :..·. :..·.·.

Nhu trong que này cung Thien bàn trong dó có in Chi là cung Than, ta phai
dùng chü Than làm trung truyen.

3) Ðe lay MAT TRU¥ÊN: Ta phai !a· .|. ... ..·. 1|i.· |.· :..·. ..
.. i· c.· .. ..·. !.· ·.: :..·.·.

Trong ví du này cung thien bàn trong dó có in can là cung suu làm mat truyen.

Suu MAU Dan Mão Thìn
SUU THÂN
Tþ so truyen
Phô Tý 1
MAU
3
TY
Ty
Th©n trung
truyen

DAU THÌN
Hoi
2
SUU
4
THÂN

Söu mat truyen
Huynh
Ngo
Tuat
(Cung giò xem, là
cung Dan Ðia bàn)

Dau Than TY Mùi

Ví du khác: ngày Canh Ngo, giò Thìn, tháng bay (nguyet tuóng là Ty)

Ta lay chü ten tháng, dè lenchü ten giò de in Thien bàn. In xong Thien bàn ta in
Can Chi và lay Tú khoá:

Ngo Mùi NGO Than Dau CANH
DAU MÙI so truyen

Ty
(Cung giò xem, là
cung Thìn Ðia bàn)
1
CANH
3
NGO
Tuat
trung truyen

TUAT THÂN
Thìn
2
DAU
4
MÙI

mat truyen

Hoi
Mão

Dan Suu Tý

* Trong tú khoá khong có 'Tac¨ và 'Khac¨

* Ta cüng khong the dùng duoc 'Giao¨ vì nhüng chü tren cua tú khoá (Dau,
Tuat, Mùi, Than) deu khong tuong khac vói chü Can cua ngày.

Ngày xem là Canh Ngo, túc ngày duong, nen ta lay tam truyen nhu sau:
Vi tính: PVChien
24

1) Lay So truyen: Ta nhìn cung Dau Ðia bàn thay có chü Tuat cua Thien bàn.
Ta dùng chü Tuat dó làm So truyen.

2) Lay Trung truyen: Ta nhìn cung Thien bàn, trong dó có in chü ten Chi dó là
cung Mùi. Ta dùng chü Mùi là trung truyen.

3) Mat truyen: Ta nhìn cung Thien bàn trong dó có in Can, dó là cung Dau, ta
dùng chü Dau làm mat truyen. (Hình vë)

Ngo Mùi NGO Than Dau CANH
DAU MÙI
TUAT so
truyen: PHU
Ty
(Cung giò xem, là
cung Thìn Ðia bàn)
1
CANH
3
NGO
Tuat
MÙI trung
truyen: PHU
TUAT THÂN Thìn
2
DAU
4
MÙI

DAU mat
truyen:HUYNH
Hoi
Mão

Dan Suu Tý

2. QUE MÀO T1NH ÅM NHÅT:
(Thuoc ngày am)
Nhüng ngày am là: Êt - Ðinh - Ky - Tan -Quý.

Ví du: Que xem ngày Ðinh Hoi, giò Ty, tháng tu (Nguyet tuóng là Than).

Than
(Cung giò xem, là
cung Ty Ðia bàn)
Dau Tuat ÐINH Hoi
TUAT DÂN so truyen
Mùi 1
ÐINH
3
HOI

trung truyen

SUU TY
Ngo
2
TUAT
4
DÂN

mat truyen

Suu
Ty

Thìn Mão Dan HOI

Ngày xem là Ðinh Hoi túc là ngày am , que cua ta vo 'Tac¨, vo 'Khac¨ vo
'Giao¨, goi là que 'Mão tinh am nhat¨. Ta lay Tam truyen nhu sau:

1) Lay SO TRU¥ÊN: Muon lay So truyen o mot que 'Mão tinh am nhat¨ bao
giò ta cüng phai ·|.· ·.. ..·. !a. 1|i.· |.· !a· .|. ... ..·. .i. |.· .
..·. .. .. !.· ·. :..·.·.
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
25

Trong que này, duói cung Dau Thien bàn ta thay có chü Ngo Ðia bàn. Ta lay
chü Ngo dó làm so truyen.

2) Lay TRUNG TRU¥ÊN. 1. !a· .|. ... ..·. :|i.· |.· :..·. .. ..
i· c.· !.· :..·. :..·.·.
Trong que này: cung thien bàn trong dó có in Can là cung Tuat, dùng chü Tuat
làm Trung truyen.

3) Lay MAT TRU¥ÊN: Ta phai !a· .|. ... ..·. 1|i.· |.· :..·. ..
.. i· c|i .. ..·. !.· N.: :..·.·.

Trong que này cung Thien bàn trong dó có in Chi Là cung Dan. ta phai lay chü
Dan làm mat truyen.

Than
(Cung giò xem, là
cung Ty Ðia bàn)
Dau Tuat ÐINH Hoi
TUAT DÂN
Ngä so truyen
Huynh Mùi 1
ÐINH
3
HOI

TuÊt trung
truyen

SUU TY
Ngo
2
TUAT
4
DÂN

DÇn mat truyen
Phô
Suu
Ty

Thìn Mão Dan HOI

Ví du khác: Ngày Quý Mùi, giò Ty, tháng sáu (Nguyet tuóng là Ngo).
Ta có que sau:

Ngo
(Cung giò xem, là
cung Ty Ðia bàn)
Mùi Than MÙI Dau
DÂN THÂN
Th©n so truyen:
Phô Ty 1
QUY
3
MÙI
Tuat
DÇn trung truyen:

MAO DAU Thìn
2
DÂN
4
THÂN

Th©n mat truyen:
Phô
Hoi
Mão

Dan QUY Suu Tý

Vi tính: PVChien
26
I. I. I. I. IN 3AO: IN 3AO: IN 3AO: IN 3AO:
J. 1N SAO THUÓC CAN (QUY NHÅN):
Sao thuoc hàng Can là sao Quý nhan có 12 sao thuòng goi là 12 tuóng theo thú
tu sau: (Chü in hoa là sao tot)
Quý nhan - Dang xà - Chu tuóc - LUC HOP - Cau tran - THANH LONG -
Thien khong - Bach ho - THÁI THUÒNG - Huyén vu - Thái am - THIÊN HÂU.

Cách an:

Gi¸p, MËu, Canh Nguu - Duong.
Êt, Kû Thu - Hau huong.
BÝnh, §inh Chu - Ke vi.
Nh©m, Quý X - Tho tàng.
Luc T©n phùng Mã - Ho.

Chú thích:
Ngày Can Giáp, can Mau: ban ngày Quý nhan o Suu, ban dem Quý nhan o
Mùi.
Ngày Can at, can Ky: ban ngày Quý nhan o Tý, ban dem Quý nhan o Than.
Ngày Can Bính, can Ðinh: ban ngày Quý nhan o Hoi, ban dem Quý nhan o
Dau.
Ngày Can Nham, can Quý: ban ngày Quý nhan o Mão, ban dem Quý nhan o
Ty.
Ngày Can Tan: ban ngày Quý nhan o ngo, ban dem Quý nhan o Dan.

Cách tính ngày và dem:

Ban ngày tù giò Mão den giò Than.
Ban dem tù giò Dau den giò Dan. (Hình vë)

Khi an xong sao Quý nhan roi, ta lan luot an
các sao khác theo thú tu moi cung mot sao theo thú tu nhu o bang.

Quý nhan thuan hành - Quý nhan nghich hành:

Neu sao Quý nhan o tù ..·. ¹.i ..·
..·. 1|.· cua dia bàn thì ta in sao tiep :|..
.|i.. :|.a·.


Neu sao Quý nhan o tù cung 1· ..·
..·. 1.a: cua dia bàn thì ta in sao tiep :|.. .|i.. ·.|i.|.Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
27
Ví du: Ngày Ðinh Ty, giò Dan, tháng ba (Nguyet tuóng là Dau)
Ðang xà

Chu tuóc
Suu
Luc hop
Dan
Cau tran
Mão

Quý nhan
Hoi
Thanh long
Thìn


Thien hau
Tuat


Thien khong
Ty
Thái am
Dau
Huyen vü
Than
Thái thuòng
Mùi
Bach ho
Ngo

Ví du khác: ngày Canh Tý, giò Dau, tháng 11 (Nguyet tuóng là Suu)

Thanh long
Dau
Cau tran
Tuat
Luc hop
Hoi
Chu tuóc


Thien khong
Than
Ðang xà
Suu


Bach ho
Mùi


Quý nhan
Dan
Thái thuòng
Ngo
Huyen vü
Ty
Thái am
Thìn
Thien hau
Mão

ý nghÜa cña hµng sao Quý nh©n

TT Tên sao
Ngù
hành
Tính chât
1. QUY
NHÂN
Tho
Chu cau tài, cong danh, phúc dúc
Cu Mão Dau là dat tù nguc. Cu Thìn Tuat là nguòi bat chính, nguòi khách
den choi ngày Giáp Ky có uy quyen là nguòi gian tà, bat chính. Ngày Êt
Canh nguòi có quyen tuóc. Ngày Ðinh Nham là nguòi dam dãng hung ác. Cu
Hoi dia bàn là dang Thien man ngo Ðang minh là chúa tinh (mình gap duoc
chúa)
Quý nhan di thuan thì tài loc hung vuong.
2. Ðang xà Hoa
Khau thiet, thi phi, gia doi. Chu yeu tà, lao nguc, benh tat, lo so, kinh so, quái
di, lo au, lo lang vu vo. Thit ran, luon. Khau duoi, lòng lon. Con ran. Phu nü,
tú bà, Cho de sách, Dang hoa, mang chui, o ue, hoi thoi. Cu Ti (luõng Xà) thì
khong nen ra ngoài.
Mat do dac là nguòi con gái lay dau o trong nhà. Tìm 7 ngày thì thay. Lam
Dan, Mão moc mà gap quan qui thì phòng tù toi
3. Chu tuoc Hoa
Thuong tang, van thu, xuat hành, khau thiet, to tieng, thi phi, giay tò gian,
kinh so, truóc do sau hay, Gào khóc, chu buon cuòi... Chim, gà quay, ngong.
Rang, loài chim, vat màu hong. Van nhan, thu ký, khau thiet, ho hoán, nguòi
di, nguòi làm ruong.
Ngo Long, Thuòng, Hop, Quý khong dac dia là nü hoang thai. Tuóc phát So
là nghèo kho, khó khan.
Mat do là nguòi con gái lay dau duói cay, tìm hai ngày thì thay. Neu hào ay
sinh duoc hào dung thanthì cüng vuong, có tin tot dua tói, loi ve viec cong.
Vi tính: PVChien
28
TT Tên sao
Ngù
hành
Tính chât
Lam huynh de thì giai bót su rac roi cua hào này. Ðong hoá thuy thì khong có
tai nan lón
4. LUC HOP Moc
Hy su, cong danh. Thit bam, ho lon. Vai bo, thú vat luõng tính.
Giao hoi. Hop Thái am là van chuong ruc rõ.
5. Cau tran Tho
Khau thiet, thi phi. Ðai han. Cua, oc, ech, tom. Bò, de, trau.
Nguòi làm ruong, nguòi lõ thòi, ke dat bò, de, trau, nguòi o cua quan, dúa tre
buóng binh. Su tróc nã, su ru re, su ngan tro be tac, su tranh dau, luu lac, dat
díu nhau, ngã, lo au, kho so. Coi ve benh là chúng sung, chuóng, phù, vàng
da.
Lo au ve dien tho, lao luc, gap khong vong thì chang còn gì. Tính cuong
cuòng. Khac The thì bi giam cam. Lam hào quan qui phát dong thì phai cau
cúng Thái tue. Lam the tài là nü giói có hai. Lam the tài, dong khac the là
trong tháng dó có phát tài.
De ngã xe
6. THANH
LONG
Moc
Hy su, cong danh. Chu phúc dúc, tài loc, an tín, quan quyen. Mua to. Hoi
Huyen vü noi phong ba bão táp. Cái kieu, cái tàn, cái o, cá, kÿ nghe ve cay,
dám ruóc, khánh tho hay tong quy. Nhà nho, tang dao, thay thuoc, van nhan.
Rat vui ve, dep ý, có nhan nghia.
Gap Giáp là hy khánh, gia nien menh tai Ngo là sinh con. Mat do là dau trong
nhà.
Gap xung phá suy bai thì chi duoc phan nào, bi tai hoa ve tuu sac, choi bòi.
7. Thien
khong
Tho
Phi ngon (lòi nói lùa doi), that tài, tat benh. Là no t• chu u quan trá. Ban bat
nhan, vo dao that phu. Bánh da, nem cha rán, phát Mat là thit bam.
Neu xuat hành Can Chi có Thien khong thì khong ngai. Sinh no hào Tu có thì
xau
8. Bach ho Kim
Thuong tang, van thu, tat benh. Trau, chó, ba ba, tiet canh . Ke hung ác, do
te, nguòi benh, nguòi mac áo tang, tho dá, nguòi nguy hiem, khoe manh,
hung dü. Dao búa. Máu chay, au da, hành tang, tieng trong. Chu ve hình phat,
kien tung, benh tat tang tóc, ton thuong, thai san, ngo Du do phát que là chó
can. benh tat.
Cu Thìn, Tuat, Suu, Mùi là có thach tinh. Cu Than Dau là có cua chon. Mat
do là chon duói dat tìm khong thay. Sinh phù cho dung than thì tot. Là huyet
than nen có lien quan den viec sinh de.
Neu lam Ngo hoa phát dong thì lai tot, dù hoá hoa cüng vo hai. Cùng vói các
cách tot khác thì làm cho vat hung thinh them len.
Lam tu ton thì chu nhà gap rac roi. Khac che Thanh long là chu nhà nguy hai.
Lam quan quy dong thì de phòng hoa hoan. Lam quan quy, huynh de trong
nhà gap viec xau
9. THÁI
THUÒNG
Tho Chu tài danh. Hoa qua và các thú rau.
Các viec bình an. Gap nguòi tot.
10. Huyen vu Thuy
Su mò ám gian doi, phi ngon (lòi nói lùa doi), that tài, gian tà trom cuóp, lùa
loc, gian dam. Nguòi hung bao, ke trom, Nguòi bán cá, ke an xin, giac cuóp,
nguòi say ruou, dù che mua, tho moc, nguòi gánh nuóc, ca si. Phan duói
nguòi và vat. Cá mam, bau ruou, cái o. Thit huou, tho, thit kho. Sam sét. Hop
Ðang xà là vat hay chuyen dong bien doi.
Mat do dac là chon duói dat tìm khong thay. Lam quan quy thì lai tot vì doi
phó duoc vói cái xau cua hào này, khi dó sinh cho hào the tinh thì giao dich
vói tieu nhan cüng chang ngai. Lam the tài là nü giói có hai. Lam phu mau
thì chu nhà xuat than nghèo khó. Sinh vuong thì viec làm an de dàng. Huu tù
thì hay gap trac tro mat mát.
11. Thái am Kim Nü nhan, gian phi, dam bon. € ám nhieu may, phát So là may kín ca bau tròi.
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
29
TT Tên sao
Ngù
hành
Tính chât
Thit rùa, các thú có nhan thit.
Là dong khí, là cau van danh. Ngo Du do chu co qua, o hop. Các viec khong
nen. Ngo Ðang minh cu Hoi Tý Suu 3 cung là Phat.
12. Thien
hau
Thuy
Giò, cha, bánh, thit nhoi dau, phát mat là thit bam. Là dong khí, là cau van
danh. Ngo Du do chu co qua, chu su o hop. Các viec khong nen. Viec tro di
tro lai mói thành.
€ ám nhieu may.

Thái thuòng và Huyen vü lam vuong tuóng chu hüu danh loi.

2. 1N SAO "TH1ÊN CUONC":
Bao giò cüng an o cung Thìn thien bàn thuan hành an tiep các sao trong vòng
Thien cuong (Muòi hai than)

Thú
tu
Ten sao
Ngu
hành
Tính chat
1. Thien cuong Tho
Gap Nguyet tac là lien quan hình phat, bat bó
Ngo Ðang xà phát que là có tho than tác quái.
Ngo Thang quan là ngã xe.
Ngo Thái am là mieu dình Phat tu khong trong sáng, bat chính.
Gap nguòi thì khong duoc. Lòi nói khong that
2. THÁI AT Hoa
•n chay (neu gap Loc)
3. Thang quan Hoa
Ngo Thien cuong là ngã xe. Gap Loc an uong xoàng.
4. TIEU CÁT Tho
Gap Loc an uong xoàng.
5. Truyen tong Kim

6. Tòng khoi Kim
Gap Loc chau chuc khong duoc büa an.
7. Hà khoi Tho
Gap Loc chau chuc khong duoc büa an.
8. ÐANG MINH Thuy
• chay (neu gap Loc). Ngo Thái am cu Hoi Tý Suu 3 cung là Phat.
9. Than hau Thuy
Gap Loc an ngon duoc tiep dãi tu te, có phan mang ve.
10. ÐAI CÁT Tho
Gap Loc an ngon duoc tiep dãi tu te, có phan mang ve.
11. Cong tào Moc
Gap Loc thì có co sap an lai có viec phai di khong duoc an.
12. Thái xung Moc
Gap Loc thì có co sap an lai có viec phai di khong duoc an.

S. 1N SAO THUÓC CH1:
Cú xem Chi ngày xem là gì thì ta in sao Kien vào cung Ðia bàn dó roi lan luot
an nghich các sao trong vòng sao thuoc chi:
Kien - Vuong - Thai - Mot - Tù- Tu - Huu - Phe - Co - Hung - Phúc - Loi.
4. 1N VÒNC SAO "THÁ1 TUÊ"
Nam Tý tính Thái tue o Tý thien bàn di xuoi moi cung an mot sao:
Thái tue - Thái duong - Tang mon - Thái am - Quan phu - Tu phu - Tue
phá - Long dúc - Bach ho - Phúc dúc - Ðieu khách - Benh phù.

Vi tính: PVChien
30
TT Tên sao Tính chât
1. Thái tue
Phòng gia truong bi dai hung
2. Thái duong
Che bien các sao sát
3. Tang mon
Tu tang khóc lóc
4. Thái am
Sinh con gái, tieu tan benh hoan
5. Quan phu
Khau thiet, quan tung
6. Tu phu
Tai benh, tu vong
7. Tue phá
sát hai chu nhà
8. Long dúc
Tieu tan on dich, tù tung kien cáo
9. Bach ho
Khóc than, tu vong, sát hai tre tho
10. Phúc dúc
Them dinh, sinh con cháu
11. Ðieu khách
Quan áo tang
12. Benh phù
Benh tat

5. 1N SAO "DU DÓ" VÀ "LÓ DÓ":
Bài tho in sao:

Gi¸p - Kû: Suu vi tien.
Êt - Canh: tai Tý tien.
BÝnh - T©n: cu Dan thuong.
§inh - Nh©m: tai Ty bien.
MËu - Quý: cu Than xú.

Giai nghia:

Ngày có can Giáp - Ky: ban ngày an Du do tai Suu, ban dem an Lo do o cung
doi dien là Mùi.

Ngày có can Êt - Canh: ban ngày an Du do tai Tý, ban dem an Lo do o cung
doi dien là Ngo.

Ngày có can Bính - Tan: ban ngày an Du do tai Dan, ban dem an Lo do o cung
doi dien là Than.

Ngày có can Ðinh - Nham: ban ngày an Du do tai Ty, ban dem an Lo do o cung
doi dien là Hoi.

Ngày có can Mau - Quý: ban ngày an Du do tai Than, ban dem an Lo do o
cung doi dien là Dan.

Long, Th−êng, Hîp, Quý có Du úng que thì su tot den ngay.
Hung tinh cùng Du úng que thì su dü den ngay.
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
31
6. 1N SAO "TH1ÊN TÀ1":
Bài tho in sao:

Thien tài ChÝnh -ThÊt tai Thìn chan.
NhÞ -B¸t: Ngo trung, Tam- Cöu: Than.
Tø -ThËp: Tuat, Ngò -ThËp nhÊt: Tý.
Lôc tam Ch¹p nguyet: chuyen cu Dan.

Sao Thien tài tháng Gieng tháng Bay o cung Thìn thien bàn.
Tháng Hai tháng Tám: thì o cung Ngo thien bàn.
-- 3 -- 9 Than --
-- 4 -- 10 Tuat --
-- 5 -- 11 Tý --
-- 6 -- 12 Dan --
7. 1N SAO "TH1ÊN LÓC":
Bài tho in sao:

Gi¸p Dan - Êt Mão Loc chi khoa.
Canh Than - T©n Dau Loc diec da.
Nh©m Chu - Quý Thu tòng trung tai.
§inh Kû Ngo cung - BÝnh MËu Xà.

Chú thích:

Ngày Giáp : sao Thien loc o cung Dan Thien bàn.
Ngày at : sao Thien loc o cung Mão Thien bàn.
Ngày Canh : sao Thien loc o cung Than Thien bàn.
Ngày Tan : sao Thien loc o cung Dau Thien bàn.
Ngày Nham : sao Thien loc o cung Hoi Thien bàn.
Ngày Quý : sao Thien loc o cung Tý Thien bàn.
Ngày Ðinh - Ky : sao Thien loc o cung Ngo Thien bàn.
Ngày Bính - Mau : sao Thien loc o cung Ty Thien bàn.
S. 1N SAO "TRUÒNC S1NH":
Bài tho in sao:

Gi¸p : Hoi Truòng sinh, BÝnh - MËu: Dan.
§inh - Kû : Dau trung, Nh©m : tai Than.
T©n : cu Tý vi, Canh : an Ty.
Êt nhat : Ngo trung, Quý : Mão nhan.

Ngày Giáp in sao Truòng sinh tai cung Hoi thien bàn, ngày Bính - Mau in sao
Truòng sinh tai cung Dan thien bàn.....
Vi tính: PVChien
32
9. 1N SAO "TH1ÊN MÀ":
Ngày DÇn - Ngä - TuÊt : Mã tai Th©n Thien bàn.
Ngày Hîi - M·o - Mïi : Mã tai Tþ Thien bàn .
Ngày Tþ - DËu - Söu : Mã tai Hîi Thien bàn.
Ngày Th©n - Tý - Th×n : Mã tai DÇn Thien bàn.

Chu cau tài, cong danh
J0.1N SAO "NHÅT QUY":
Bat dau tính tháng Gieng tai cung DËu dia bàn, di nghich den tháng xem que,
den cung nào thì in sao Nhat quy o cung dó.
Neu sao Nhat quy nhap vào Can, Chi hay Nien menh thì hung.
JJ.1N SAO "TH1ÊN H1NH":
Bat dau tính tháng Gieng tai cung Th×n dia bàn, di nghich den tháng xem que,
den cung nào thì in sao Thien hình o cung dó.
Neu sao Thien hình nhap vào Can, Chi hay Nien menh thì hung.

J2.1N SAO "DA1 SÁT":
Gi¸p Êt nhat tai Ngä (Thien bàn)
BÝnh §inh nhat tai Mïi
MËu Kû nhat tai TuÊt
Canh T©n nhat tai DÇn
Nh©m Quý nhat tai TÞ.

Neu Lo do có Ðai sát thì khong nen di dem.
J. J. J. J.TAM THU TAM THU TAM THU TAM THUYEN, LUC THÂN, HÂNH NIEN, NIEN MENH: YEN, LUC THÂN, HÂNH NIEN, NIEN MENH: YEN, LUC THÂN, HÂNH NIEN, NIEN MENH: YEN, LUC THÂN, HÂNH NIEN, NIEN MENH:
J. TAM TRUYÊN:
Trong mot que, muon xem ve mot viec gì cüng phai nhìn den Tam truyen. Tam
truyen là chü nói tóm tat que ta xem.
S¬ truyÒn: úng viec mình xem khi mói bat dau.
Trung truyÒn: úng viec mình xem trong hoi giüa.
M¹t truyÒn: úng viec mình xem trong lúc ket thúc.

Trong Tam truyen neu có nhüng chü tot nhu Tµi, Tö thì hay‚ neu có nhüng
chü xau nhu Phô, Huynh thì xau‚ neu có chü Quan thì phòng Quan su hoac tat
benh.

Bình thuòng khi xem ve viec gì, neu ta thay o Trung truyen và Mat truyen có
Tµi hay Tö thì viec lúc dau có xau, ket cuc ve sau cüng tot khong viec gì.
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
33

2. LUC THÅN:
Giai thích nam chü có the có trong Tam truyen:

1. TAI:
Chü tot, chu ve tien tài thang loi. Lai có nghia là The Tài nüa.
Xem ve hon nhan có Tài thì hay.
Neu trong Tam truyen có 3 chü deu là Tài, thì dó là que 1.· 1.i, Tam Tài
bien Tam tai: xau.

2. TU:
Chü rat tot, chu ve cong danh, tài loi. ë Trung truyen và Mat truyen có Tö thì
viec lúc dau có xau, khó khan, ket cuc ve sau cüng tot khong viec gì.

3. QUAN:
Bình thuòng thì xau, chu tat benh (neu o cung am) hoac ve quan su (neu o cung
duong).
Nhung neu gap sao tot (Ihanh long, Luc hop, Iràng sinh, \uong, Loi...) thì
hay.
Neu gap sao xau (Dàng xà, Bach ho, Huu, Iù, Iu) thì xau lam
Neu que xem cau Tài mà gap duoc 3 chü Tam truyen deu là chü Quan ca (que
Iam Quan) thì lai tot: cau tài rat de. Nhung que Tam Quan xem ve Huynh de thì
khong tot.
Xem ve hon nhan cho dàn bà con gái, mà thay o Tam truyen có hai chü Quan
thì hay có hai lan cuói xin.

4. PHU:
Chü úng ve cha me hoac Quan su.
Neu xem ve cha me mà Tam truyen có hào Phu dong, lai lam sao Tù, Tu thì
hay sát, khong tot. Neu Phu dong o Tam truyen mà lai có sao Chu tuóc, Ðang xà lam
vào, mà lai o cung Ti, Ngo thì phai phòng viec quan su.
Neu xem ve viec sinh no, mà Tam truyen có hào Phu dong thì hay khó nuoi
(Phu nang khac Tu).

5. HUYNH:
Chü xau. Huynh de khac The Tài.
Xem ve viec Cau Tài hoac Hon nhan mà gap hào Huynh phát dong thì khong
tot hay có su tro ngai và hao tán.
Xem ve viec hon nhan mà gap Tam tuyen có ba chü hào Huynh thì vo chong
hay khac, nhung lai de nuoi con (Huynh sinh Tu).
Xem ve viec xuat hành mà gap Tam truyen có ba chü hào Huynh dong thì chó
nen di xa, tien tài hao tán và cong viec chang thành.
Hào Huynh mà khac vói Can, Chi thì anh em luc duc, bat hoà.

Vi tính: PVChien
34
Theo tính sinh khac:
Phô sinh Huynh khac Tö.
Huynh sinh Tö khac Tµi.
Tö sinh Tµi khac Quan.
Tµi sinh Quan khac Phô.
Quan sinh Phô khac Huynh.
S. N1ÊN MÊNH:
Nien menh là nam mình sinh ra. Túc là 'nam¨ tuoi cua mình.
Khi xem mot que don thuòng hay phai xem den nien menh cua nguòi xem de
biet tot hay xau.
Muon xem nien menh, thì cú xem nguòi muon xem que tuoi gì ta nhìn vào
cung ay tren dia bàn.
Thí du nguòi xem que tuoi Suu, thì bao giò Nien menh nguòi ay cüng o cung
Suu dia bàn‚ nguòi xem que tuoi Dan, thì Nien menh nguòi ay o cung Dan dia bàn‚
nguòi xem que tuoi Than, thì Nien menh nguòi ay o cung Than dia bàn...
4. HÀNH N1ÊN:
Tháng Gieng là cung Dan dia bàn.
Tháng Hai là cung Mão dia bàn.
Tháng Ba là cung Thìn dia bàn.
Tháng Tu là cung Ti dia bàn.
Tháng Nam là cung Ngo dia bàn.
Tháng Sáu là cung Mùi dia bàn.
Tháng Bay là cung Than dia bàn.
Tháng Tám là cung Dau dia bàn.
Tháng Chín là cung Tuat dia bàn.
Tháng Muòi là cung Hoi dia bàn.
Tháng Mot là cung Tý dia bàn.
Tháng Chap là cung Suu dia bàn.
K. K. K. K.Ð ÐÐ ÐOÁN 0UÉ: OÁN 0UÉ: OÁN 0UÉ: OÁN 0UÉ:
Sau khi in Thien bàn, Can, Chi và các sao cùng lay tú khoá, Tam truyen roi,
nguòi ta doán que don bang cách này:
1. Xem Can và Chi.
2. Xem Du ®« và Lç ®«.
3. Xem Tam truyÒn.
4. xem Niªn mÖnh và Hµnh niªn.

Can chi, Du do - Lo do và Tam truyen cùng Nien menh, Hành nien là nhüng
thú cot chính khi xem mot que, bat cú xem ve viec gì.
Mat là mình, so là khách. Mat khac so thì tot, So khac Mat thì xau‚ so sinh Mat
thì tot, Mat sinh So khong tot.
Ngày Can là mình, Chi là khách. Ðem Chi là khách, Can là mình.

Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
35
PHÚ ÐOÁN NOM

Ihay que co Long, Ihuòng, Hop, Quy.
ay dành thay toai tri mong on. (Càp nguòi tot)
Iuoc, Xà, Cau, Ho, Khong, Huyen
Ra vào nieu manh ay tuong khi vong. (Aguòi noi doi)
Iuoc phat Irung cùng Bach ho
Co Ihanh long tieu ly thành cong.
Quy nhan hinh khàc manh cung
Phai loài gian ninh ra lòng nhi tam (xau bung)
Aguyet tàc lam cam phai bàt,
Co Khoi cuong hinh lai gia lien.
Xem phuong nào Aguyet tàc len,
Lay tuoi sinh hop van tuyen tho cong.
Que này co Quy nhan ung dung,
Ban tin lòng noi thuc khong gian.
Ihai thuòng cac viec binh an,
Ihanh long, dai phat chu man sang giau.
Khàp vien nù, cong kim, quy,
ay duoc giò Luc hop phat so
Chiu kho khàn may lan si nhuc (nghèo kho)
Boi Iuoc than som giuc ra tay (Iuoc phat so)
Kia nhu Ihien hau nào hay,
Ihoat ra thoat lai nào hay nhe nào.
Co ke chi Dàng sà kinh cu,
Ihien khong thòi ban lai bat nhan.
\i mà phat dong Cau than,
Agua xe thuong hai gia nhan toi tàn.
Xuat quan son ra uy Bach ho, (xuat ngoai Bach ho hào so)
Chàng nghi minh phai luc gian nguy.
Cu ngày xêt lai Can Chi.
Ahat thi là khach, Ihan thi là ta (Ahat là Chi ngày, Ihan là Can ngày)
Ahat Ihan hoà hai ben thoai giai,
Ahat Ihan thuong ta chàng giao thong (Can Chi tuong khàc)
Ahuoc Ihan bi Ahat khàc xung:
ay là chàng loi ta khong xuat hành.
Que vo danh ky danh cuu su (que cuu su)
Cùng Bat truyen bat thu trung luong.
\o giao biet trach hau uong (que biet trach)
Cua nhà thuong hai, vo con chàng lành.
Dai am tinh lòng sinh biet cach (Ihin, Iuat, Suu, Mùi que dai am)
Ion vi uy quang trach ra tay (vo con ngang nganh)
Khoa khi tuyet tu nào hay (phat mot khoa)
ay giò ly tan mot giay phong tran (là chet)
Phuc ngam cùng Phan ngam hai que,
Vi tính: PVChien
36
Dã dành thay noi ngoai ton thuong.
Irung truyen trung quy rinh duong,
Ahùng loài vo dao ta thuòng ke chi.
Xuat ngoai nay phai luy gian nguy (là hung tinh)
Ky Khoi Cuong tac tu moi nen.
Luõng Xà giao ngõ hung tuyen (Dàng xà cu Ii)
ay là khong tot chàng nen di cùng.
Ho, Huyen hang am dao nhat khàc,
Co pha thu ay thuc khong hu (thu noi doi)
Du tien nhat nhi tam cu (que phat cach 1, 2, 3 mà lay Du do thi co tho)
Agày nay àt hàn co thu thuc là.
Cau viec nhà de cho hoà giai:
Cu nhat Ihan, Dai, Iieu lam Chi (Dai cat, Iieu cat)
Ihay Du do lam vào o do,
\ù, Huyen, Cau ay nguòi hung bao,
Iuoc, Xà, Khong vo dao that phu
Ihai am Ihien hau lam Du,
Ahùng loài o hop hu ngu co cùng.
Du kim lam nhat than xung
Hom nay àt hàn tuong phùng gàp nhau
Du hoa khach còn o lai,
Khach o nhà chàng co di dau.
Lay que phai tinh truoc sau,
Cat hung hung cat mot mau khong sai.
Luõng tài hai vo lành thay,
Quai trung luõng quy gai nay hai chong.
\o tài giai gai phòng khong,
Quy lam Ihan, Dau vo chong che nhau.
Aoi ngoai vuong tuong yen lành,
Hung than phat dong tan tành phu the
Quan lam Aguyet tàc mot khi, (hào quan)
Co nguòi den bàt minh thi chàng khong.
Cau tran hinh khàc manh cung,
Hom nay àt hàn vo chong da nhau.
Que mà phat dong Ihanh long,
Hon nhan hy nù diep ong tieng don.
Bach ho lam hào Iang mon,
ay là trùng phuc tang còn chua yen.
Chu Iuoc là chu vàn thu,
Quan quy khau thiet qua u nhieu dieu.
Cau tran sinh khàc yeu duong
Ciao dich doi chac ruong nuong kho phan.
Huyen vù là dao tàc than,
ay là co su the nhan ngoai tinh.
Dàng xà là chu yeu tinh,
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
37
Quy lam hào mong hien hinh chiem bao.
Sinh khàc che hoa moi cao,
Quy ho tinh nhat làm sao duoc tuòng
Aguòi tran lòng Ihanh moi tuòng.

Xem don phai lay ngü hành sinh khac che hoá den vo cùng, phai trí cua mình,
phai tài cua mình, phai hoc, phai ngam nghi mà kinh nghiem, 1, 2, 3 nam mói thay su
hay, mói thay su quý, mói lai cang ham, càng thích.
J. XEM CÅU TÀ1 TÓT HAY XÅU:
Cú lay cung tháng mà xem. Nen nhó:

Tháng Gieng là cung Dan dia bàn.
Tháng Hai là cung Mão dia bàn.
Tháng Ba là cung Thìn dia bàn.
Tháng Tu là cung Ti dia bàn.
Tháng Nam là cung Ngo dia bàn.
Tháng Sáu là cung Mùi dia bàn.
Tháng Bay là cung Than dia bàn.
Tháng Tám là cung Dau dia bàn.
Tháng Chín là cung Tuat dia bàn.
Tháng Muòi là cung Hoi dia bàn.
Tháng Mot là cung Tý dia bàn.
Tháng Chap là cung Suu dia bàn.

Thí du: Nhu tháng mình muon xem là tháng 5: phai nhìn cung Ngo dia bàn.
Tháng mình muon xem là tháng 9: phai nhìn cung tuat dia bàn. Neu cung tháng dó
mà có cát than (Phóc, Lîi...) thì có nhieu tài. Neu lam H−u, Tï, Tö cùng hung
than thì thieu tài (ít tài). Neu gap Thiªn kh«ng thì vo tài.

Xem Cau tài mà thay o Tam truyen có ba hào Quan (Tam Quan) thì có tài.
Neu o Tam truyen có ba hào Tµi (que Tam Tài) thì Tam Tài hoá Tam tai, xau.
So truyen khac Trung truyen (thí du: so truyen là Tu, trung truyen là Quan),
Trung truyen khac Mat truyen (-. →> 1..·. →> N.:) thì có tài.
Trái lai Mat truyen khac Trung truyen, Trung truyen khac So truyen (N.: →>
1..·. →> -.) thì xau khong có tài.

Trong mot tháng mình xem:

Muon biet khi nào có tài, thì cú nhìn Tam truyen: Mot tháng 30 ngày chia làm
3:
10 ngày dau (tù mong 1 den mong 10) thì úng vào So truyen. Neu là Tài, Tu
thì có tài trong 10 ngày dó. Trái lai gap Phu hay Huynh thì xau, khong có tài.
10 ngày giüa tháng (11 den 20) thì úng vào Trung truyen. Neu Trung truyen có
Tài, Tu thì tù ngày 11 den 20 có nhieu tài. Trái lai là Phu hay Huynh thì khong có tài.
4 5 6 7
3 8
2
Các tháng tren
dia bàn
9
1 12 11 10

Vi tính: PVChien
38
10 ngày cuoi tháng (21 den 30) úng vào Mat truyen. Neu là Tài, Tu thì có tài.
Trái lai gap Phu hay Huynh thì xau, khong có tài.

Muon xem tài loi trong mot nam:

Nhìn vào Tam truyen, mot nam có 12 tháng, chia làm 3 phan:
Tù tháng Gieng den tháng Tu úng vào So truyen.
Tù tháng Nam den tháng Tám úng vào Trung truyen.
Tháng Chín den tháng Chap úng vào Mat truyen.
Neu là Tài, Tu thì có tài. Trái lai gap Phu hay Huynh thì xau, khong có tài hoac
hao tài.

Phàm xem cau tài mà gap: So truyen là hào Tµi, Trung truyen là hào Quan,
Mat truyen là hào Phô (que Tµi → Quan→ Phô) thì rat tot, có nhieu tài.

Lai nen xem: Trong Tam truyen neu có cát than (sao tot) thì hay, neu có hung
than (H−u, Tï, Tö) thì xau.

Bình thuòng xem mot que cau tài, ngoài Tam truyen ra, lai can phai xem den
sao Du ®« và Lç ®« nüa:
Xem que vào ban ngày (tù giò Mão den giò Than) thì xem sao Du ®«. Neu Du
có cát than (Quý nh©n, Thanh long, Lôc hîp, V−îng, Lîi, Phóc) thì tot
cau tài tat duoc. Neu Du có hung than (H−u, Tï, Tö) thì xau, gap viec khong may,
neu có sao Thiªn kh«ng thì gap nguòi phan trac, lùa doi. Du ngo Thiªn
kh«ng thì trac tro khong xong viec gì.
Xem que vào ban dem (tù giò Dau den giò Dan) thì xem sao Lç ®«. Neu Lç
có cát than thì tot cau tài duoc. Neu Lç gap H−u, Tï, Tö thì xau.

Lai phai can xem den Can và Chi: Can Chi tuong sinh thì tot. Can Chi
tuong khac thì xau.
Can hay Chi có cát than thì hay. Neu gap tï, Tö thì xau. Trong Can Chi
mà có Thiªn kh«ng thì khong hay.
Neu di cau tài (ví du: di buon) mà lai gap o trong Can hay Chi có HuyÒn
vò (là thang an trom) thì the nào cüng khong hay: Ðánh bac thì thua, dua tien cho
nguòi ta thì mat.
Can hay Chi có sao Ho¸ léc và Thiªn m·, lai nhap vào Nien menh, hay
là vào Tam truyen thì rat tot, cau tài de.

Xem Tài trong ngày:

Có sao Lôc hîp phát So, o cung Dan, Mão dia bàn dúng vào hào Tài thì ngày
hom ay bán hàng có tói 3.000 hay là 30.000 hay là 30 van dong... (túc là Dan, Mão
moc tam cuc).
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
39
Có sao Thanh long phát o cung Thìn, túc là tho ngü cuc, là rong o to có tói
5.000 hay 50.000 hay 50 van...
Que có mot hào tài thì ít, neu 2, 3, 4 hào tài thì nhieu, tu mình bien hoá lay.
Neu Thanh long cu Dau là Kim tú cuc, túc là Kim khac moc, ngo HuyÒn
vò, mat cua den 4.000 hay 40.000 hay 4000.000...

Xem Nhat loc (Thien loc) ngày hom dó duoc an gì:

Thí du: gap Quý nh©n là khách den choi nhà mình, neu mà sinhmình là
khách mòi mình an, hay bo tien ra mua các thú mòi mình an... Neu mình sinh khách
thì mình mòi khách an com hay co, hay ra hieu.
Xem duoc an nhüng thú gì:
§»ng xµ: là thit Ran hoá luon.
Chu t−íc Chim, gà quay, ngong.
Lôc hîp Ho lon bam.
C©u trÇn Cua hoá ra oc, ech, tom.
Thanh long Cá be hoá ra cá song, cá ao, cá kho.
Thiªn kh«ng Bánh da hoá ra nem cha rán. (Phát Mat là thit bam)
B¹ch hæ Trau, chó, ba ba, tiet canh.
Th¸i th−êng Hoa qua và các thú rau.
HuyÒn vò Thit huou hoá ra tho, thit kho.
Th¸i ©m Thit rùa, hoá các thú có nhan thit.
Thiªn hËu Thit kho nuóc hoá dau phu nhoi thit (Phát Mat là thit bam).
hoá thú day thái mong nhu giò cha và các thú bánh.
Neu ngày dó gap Thiªn c−¬ng thì khong có can gap.
Gap NguyÖt tÆc bi bat, gap C©u trËn ngã xe, gap HuyÒn vò mat cua
hay chang duoc viec gì ca, gap B¹ch hæ, §»ng xµ, Th¸i tuÕ có khau thiet
quan tung om dau.
Gap Th¸i Êt, §¨ng minh thì an chay.
Gap Th¾ng quan, TiÓu c¸t thì an xoàng.
Gap Tßng kh«i, Hµ kh«i chau chuc mãi khong duoc büa an.
Gap ThÇn hËu, §¹i c¸t duoc an ngon lai có phan mang ve, có các bà co
tiep dãi tu te.
Gap Cong tào, Thái xung thì có co sap an mà có viec phai di khong duoc an...

Thuy thinh duoc an do be nhieu.
Moc thinh duoc an do rùng nhieu.
Tho thinh duoc an du mÿ vi son hào.


Thí du: Phát cung:

Tý: •n thit chuot
Vi tính: PVChien
40
Suu: •n thit bò, trau
Dan: •n thit ho, mèo
Mão: •n thit tho
Thìn: Thit cá chép
Ti: Thit ran, luon, cá qua
Ngo: Thit ngua, chó trang
Mùi: an thit de
Than: •n thit khi
Dau: •n thit gà.
Tuat: •n thit chó.
Hoi: •n thit lon.

Cung Hoi có Bach ho an tiet canh. Có Ðang xà an khau duoi lòng lon.
Thanh long cu thuy (Tý, Hoi) là cá be tuoi, cu Suu là cá ao ho, cu Moc là cá
kho, cu Ti là cá nuóng, cu Ngo là cá rán, cu Than , Dau là cá uon, cá thoi. Ngo Bach
ho là chó an het sach.
Neu phát cung Dau thì là gà ham, neu Dau phát vào Hoi dia bàn hoá vit tan, có
nhan bam...
2. XEM MUA NÀNC:
Que có Thanh long mua to. Ngo cung thuy mua rào rat nhieu. Ngo cung moc
mua nho.
Que có Cau tran thì dai han dóng. ë cung Thuy thì mua nho, dóng o cung moc
thì noi gió bão.
Huyen vü là sam sét ngo Thanh long phát dong noi phong ba bão táp.
Que ngo Thái am hay Thien hau tròi u ám nhieu may. Thái am phát so là may
kín ca bau tròi.
Nhüng cuc de xem thien van:
Hoi, Mão, Mùi thuoc Moc cuc.
Dan, Ngo, Tuat thuoc Hoa cuc.
Than, Tý, Thìn thuoc Thuy cuc.
Ti, Dau, Suu thuoc Kim cuc.
S. XEM D1 XA TÓT HAY XÅU:
Cú lay Du ®« làm nguòi di, lay Lç ®« làm dao lo (duòng di)

Neu Du nhap vào Can hoac Chi, lai có vuong tuóng cát than thì nguòi di xa
chóng ve ngay.
Neu Du gap H−u, Tï, Tö thì nguòi di xa có su tro ngai, lau ve.
Neu Lç mà khac Du thì nguòi di xa có tai nan.
Lç gap Tï, Tö thì nguòi di xa có tang thuong, om dau hoac ton tài.
4. XEM D1 DUÒNC THUY HAY BÓ DUOC TÓT:
Ði xa, muon xem di duòng bo hay duòng thuy tot xau the nào thì xem the này:
Lay Can là duòng bo, Chi là duòng thuy.
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
41

Neu Can có vuong tuóng, cát than thì duòng bo di duoc loi, mau chóng khong
bi tro ngai. Trái lai neu Can lam H−u, Tï, Tö thì duòng bo xau bi tro ngai.

Neu Chi có vuong tuóng, cát than thì duòng thuy di duoc loi, mau chóng
khong bi tro ngai. Trái lai neu Can lam H−u, Tï, Tö thì duòng thuy xau bi tro ngai
khong hay.

Can hay Chi có Thiªn kh«ng thì di duòng bo hay duòng thuy deu khong
có su tro ngai gì ca.

5. XEM VÊ NCUÒ1 D1 XA:
Muon xem nguòi di xa có duoc bình yen hay khong thì xem nhu sau:

Cú nhìn Thiªn c−¬ng (bao giò cüng o cung Thìn thien bàn) xem o vào cung
nào cua dia bàn. Neu Thien cuong o vào nhüng cung:
Cung I¥, cung AGO dia bàn: nguòi di xa duoc bình yen.
Cung MÃO, cung DËu dia bàn: om dau xoàng.
Cung IH/N, IUÂT, SUU, MU/ dia bàn lai ngo hung tinh thì xau:
CUNG IH/N, IUÂT D/A BÀN: B/ PHONG HOA (CAM G/O, NANG)
CUng SUU , MU/ dia bàn: gap nan thuòng.
Cung DÃN, IHÂN, I/, HO/ dia bàn xau:
CUNG DÃN, IHÂN D/A BÀN: XÂU \UA.
CUNG I/, HO/ dia bàn: là tu dia, xau lam.
6. XEM VÊ D1 BAN DÊM TÓT HAY XÅU:
Muon xem ve ban dem có duoc bình yen thì xem nhu sau:

Lay DU làm nguòi di ban dem. Lay LO Làm duòng di.

Neu Du có Truòng sinh hay vuong tuóng, cát than thì nguòi di duoc loi, bình
yen.
Neu Du lam H−u, Tï hay Thiªn h×nh hay §¹i s¸t hoac nhap vào Tø
mé (Thìn, Tuat, Suu, Mùi dia bàn) thì dùng nen di dem.
Neu Lç lam vuong tuóng, cát than thì di duoc loi.
Lç lam hung than thì có nhüng su hung ác phai de phòng.
7. XEM NCUÒ1 LA DÊN NHÀ KH1 M1NH D1 VÀNC:
Xem Thiªn c−¬ng, neu thay tren nhüng cung:
Cung DÃN, IHÂN, I/, HO/ dia bàn: nguòi gian tà
Can lam I¥ dia bàn và có Thiªn hËu thì tat là dam phu.
Vi tính: PVChien
42
Thiªn c−¬ng tren cung IH/N, IUÂT, SUU, M U/: hang quan thú nhan.
Cung I¥, AGO, MÃO, DÂU dia bàn thì là thuòng nhan.
Cung DÃN IHÂN có Can Chi thì tat có ke gian.
S. XEM VÊ CHU VÀ KHÁCH DÊN CHO1:
Muon xem ý chu và khách den có duoc ý hop tam dau hay khong, thì xem nhu
sau:
Lay Can làm nguòi khach den choi.
Lay Chi là nguòi chu.

Neu Can Chi tuong sinh thì tot, viec so muu duoc nhu ý, chu và khách cùng
mot lòng vói nhau.

Neu Can Chi tuong khac thì xau, viec làm có su tro ngai, chu và khách khong
dong lòng vói nhau khong the tin nhau duoc.

(Xem them muc 'Xem ve tin túc thuc hay hu¨)
9. XEM VÊ T1N TUC THUC HAY HU:
Khi thay nguòi khách den nói vói ta mot dieu gì hay tin túc gì, neu muon biet
nguòi khách dó nói thuc hay hu, tin duoc khong thì xem nhu sau:

Neu thay Can khac Chi thì dó là lòi nói doi (Can khac Chi là khách khac chu
khong the tin duoc)
Neu thay Chi khac Can thì khách và chu chi tin nhau duoc ít thoi.

Lai còn xem:
Neu Chu t−íc hay Thiªn kh«ng lam vào Can hay Chi hoac là Thiªn
c−¬ng hay Th¸i ©m lam vào Can hoac Hành nien thì deu khong the tin lòi nói
cua khách duoc.

Chi duy có Can và Chi tuong sinh thì lòi nói mói có the tin duoc mà thoi.
J0.XEM VÊ MUU VONC:
Lay Can là nguòi, Chi làm su muu vong..
Neu Chi sinh Can thì tot.
Neu Can Chi tuong khac thì xau, cong viec khong thành, sinh su tro ngai.
Can Chi tuong sinh thì su muu vong duoc toai ý
Lai xem Can Chi có Vuong tuóng cát than thì hay, lam H−u, Tï, Tö, PhÕ
thì khong tot.
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
43
JJ.XEM VÊ BÊNH NHÅN:
Muon xemve benh cua nguòi om nang hay nhe, chóng khoi hay lau, có the
chüa duoc hay khong, thì xem nhu sau:

Lay DU làm nguòi benh. LO làm benh han:

Du có Tï, Tö hung than, mà lai lam vào tú mo (Thìn, Tuat, Suu, Mùi) thì có
benh den chet.
Neu Du có cát than thì om nhung lai khoi duoc. Neu gap V−îng, Lîi cát
than thì khong so gì.
Neu Du có hung than mà nhap vào Hành nien hay Nien menh thì phai chet.

Neu Lç lam vuong tuóng cát than, tuy có benh han nhung cüng khong so.
Neu Lç nhap vào Hành nien hay Nien menh thì cüng phai chet.

Sao NhËt quû và Thiªn h×nh: Neu nhap vào Can Chi hay nien menh thì
hung (có the chet).

Va lai, neu trong Tam truyen có sao Quý nh©n di nghich thì chüa khó.

Lai co the xem: Lay Can làm nguòi om. Chi làm benh.
Can khac chi thì tot, benh khoi duoc.
Chi khac Can thì xau, benh khó khoi.

Lai xem:

Du, Lç, Hành nien hay Nien menh nhap tú mo (Thìn, Tuat, Suu, Mùi) hay
nhap vào Tam truyen, mà lai có sao NhËt quû thì khong có tà.

Can hay Chi có NhËt quû thì có tà ma làm. Cú xem sao NhËt quû o
cung nào (tren dia bàn) thì có the biet duoc tà ma thuoc ve gì:
Cung Tý: chu than phat.
Cung Suu: chu tien to co.
Cung Dan: chu Moc than trong nhà (giuòng, xà, cay)
Cung Mão: chu Bach ho.
Cung Thìn: chu tù duòng (thò tu).
Cung Ti: chu Tho than.
Cung Ngo: chu ngü phuong dao lo.
Cung Mùi: chu Táo quan.
Cung Than: chu Thien quan.
Cung Dau: chu xuat tien quy.
Cung Tuat: chu tuyet tu nhan.
Cung Hoi: chu linh hon ám.

Vi tính: PVChien
44
Tieu nhi ky §»ng xµ. Nam ky B¹ch hæ, nü ky Th¸i ©m, Thiªn hËu.

Thiªn y ph−¬ng: muon xem lay thuoc chüa benh ve phuong nào duoc loi
thì cú tính nhu the này:
Bat dau tính tháng gieng tai cung Suu dia bàn roi thuan hành den tháng xem
que, den cung nào thì xem cung dó thuoc phuong nào. Roi cú phuong dó mà tìm
luong y.
Ví du: tháng chín xem que cho benh nhan. Bat dau tính tháng Gieng tai Suu dia
bàn roi thuan hành tính den tháng xem que là tháng chín, moi tháng mot cung (tháng
2 o Dan dia bàn, tháng 3 o Mão dia bàn, tháng 4 o Thìn dia bàn... tháng 9 o Dau dia
bàn). cung Dau dia bàn là phuong tay vay tìm luong y o phuong Tay thì tot. (ƒ)
J2.XEM VÊ QUAN SU:
Muon xem ve quan su thì xem nhu sau:
Lay CAN làm ben nguyen. Làm ong quan xu án.
CHI làm ben bi. Làm nguòi bi kien.

Neu Can Chi tuong hoà hay tuong sinh thì hoà.
Lai lay cung có sao Chu t−íc so vói tháng xem que, tháng bi kien: neu
tuong sinh thì cüng hoà.
Lai lay cung có sao C©u trÇn so vói Can: neu Can khac C©u TrÇn thì
kien duoc lý. Neu C©u trÇn khac Can thì kien thua.

Lai xem C©u trÇn, B¹ch hæ và sao Quý nh©n so vói Can: Neu C©u
trÇn, B¹ch hæ hay sao Quý nh©n sinh Can thì toi có nang cüng khong ngai.
Neu Chu t−íc, C©u trÇn khac Can thì xau.

Lai xem trong Tam truyen có hào Tö (Tu khac Quan) thì viec có the cúu duoc
khong so gì.
Trong Tam truyen có hào Quan hay hào Phô dong thì phòng quan.

Lai lay DU làm ben nguyen.
LÔ làm ben bi:

Có vuong tuóng cát than thì tot, nhuoc bang lam hung than hay H−u, Tï, Tö
thì xau.
Du Lç tuong khac thì kien có nguòi duoc, thua: Du khac Lç thì ben nguyen
duoc. Lç khac DU thì ben bi thang.
Neu Du Lç tuong sinh thì kien hoà.

Neu xem cho mình: Lay DU làm mình. Lo làm hình phat.

Du khac Lç thì mình thang khong so quan tai.
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
45
Lç khac DU thì mình bi thua kien.
Neu Lç lam H−u, Tï, Tö thì hình phat së nang.
Neu Lç có Thiªn kh«ng thì túc duoc giai phóng.
Neu Lç có vuong tuóng cát than thì khong lo ngai gì.

Sao Quý nh©n, Th¸i th−êng o vào Nien menh thì có nguòi giúp dõ cho,
sao Quý nh©n nhap vào Tam truyen thì khong lo so gì ca.

Neu sao Thiªn h×nh nhap vào Nien menh thì xau, phai nen phòng quan su,
có nhieu tai uong.
JS.XEM VÊ NHÀ O CU VÀ NHÀ MO1 TÓT HAY XÅU:
Cú lay Can làm nhà o cü, Chi làm nhà o mói.
Can có sao tot (V−îng, Lîi) thì nhà cü tot. Can có sao xau thì nhà cü xau
Chi có sao tot thì nhà mói duoc yen. Chi có sao xau thì nhà mói xau.
J4.XEM PHÅN MÓ:
Muon xem phan mo có tot loi cho nguòi song khong thì làm the này:

Lay Can làm nguòi song. Chi làm nguòi chet và phan mo.
Neu Chi có vuong tuóng cát than thì mo tot. Chi lam H−u, Tï, Tö hung than
thì phan mo xau, khong loi.
Chi sinh Can thì tot, phan mo loi cho nguòi song. Trái lai Chi khac C„N thì
xau

Lai xem o Tam truyen: Truyen sinh Can thì tot. Can sinh truyen thì xau,
khong loi.
J5.XEM VÊ S1NH CON TRA1 HAY CON CÁ1:
o Nien menh thay Phóc hay Lôc hîp thì tot loi.
Hào Tu lam Thiªn kh«ng thì xau.

Lai xem Nien menh cua vo, chong neu thay có sao duong thì sinh con trai, có
sao am thì sinh con gái.
Lai xem o Tam truyen:
Neu Tam truyen toàn là chü Âm ca thì de con trai.
Neu Tam truyen toàn là chü Duong ca thì de con gái.
Neu tam truyen có hai chü Âm, mot chü Duong: de con trai.
Neu tam truyen có hai chü Duong, mot chü Âm: de con gái.
J6.XEM VÊ HÓN NHÅN:
Muon xem hon nhan lay vo lay chong thì cú xem nhu the này:
Vi tính: PVChien
46
Ahin sao IH/ÊN CUONG (bao giò cùng o cung Ihin thien bàn) xem dia bàn
noi sao do dong o cung nào:
Neu sao thiªn c−¬ng o cung Tý - Ngä - M·o - DËu dia bàn thì viec
hon nhan khong hay.
Neu sao Thiªn c−¬ng o cung khác cua dia bàn thì tot.

Lai xem sao IH/ÊN HÂU:
Neu Can khac sao Thiªn hËu thì nhà gái khong thuan.
Neu Chi khac sao Thiªn hËu thì nhà trai khong thuan.
Neu Can Chi tuong sinh và có vuong tuóng cát than thì tot.
Neu Can Chi tuong khac và có H−u, Tï, Tö hung than thì hung.

Lai lay CAN làm nguòi dàn ong, CH/ làm nguòi dàn bà con gai:
Neu Can Chi ty hoà hay tuong sinh thì tot hai ben bang lòng nhau.
Can Chi tuong khac thì xau hai ben khong dong ý.
Neu Can có sao Quý nh©n thì nguòi con trai quý. Can có cát than vuong
tuóng thì nhà nguòi con trai giàu sang.
Neu Chi có sao Th¸i th−êng thì nguòi con gái quý. Chi có cát than vuong
tuóng thì nhà nguòi con gái giàu sang.

Lai lay sao IHANH LONG làm nguòi con trai hay nguòi chong. Lay sao
IH/ÊN HÂU làm nguòi con gai hay nguòi vo:
Neu Thanh long khac Chi thì nguòi vo së mat truóc chong.
Neu Thien hau khac Can thì nguòi chong së mat truóc nguòi vo.

Lai lay So truyen làm nguòi con trai. Lay Mat truyen làm nguòi con gai. Irung
truyen làm nguòi moi:
Neu So truyen và Mat truyen ty hoà hay tuong sinh thì nguòi con trai và nguòi
con gái yeu quý nhau. Neu tuong khac thì xau hai nguòi khong ua nhau.

Lai còn xem DU là nguòi con trai. LO là nguòi con gai:
Lç mà gap V−îng, Lîi thì nguòi con gái làm cao. Lç mà gap H−u, Tï, Tö
thì nguòi con gái bang lòng. Neu Lç gap Thiªn kh«ng thì nguòi con gái khong
thuc bung, lùa doi.
(Xem Du là nguòi con trai cüng vay).

Xem hon nhan neu So truyen có Trµng sinh, Lôc hîp thì chóng thành gia
that.
Neu trong Tam truyen có ba hào Huynh dong thì khong tot, hay khac vo
(Huynh khac The Tài).
Xem hon nhan cho nguòi dàn bà con gái, mà thay Tam truyen có hai hào Quan
dong thì de có hai lan cuói xin.
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
47
Lai còn xem Lôc hîp và Thiªn hËu nhap Can Chi, Niªn mÖnh thì
thành vo chong.
J7.XEM VÊ MÅT CUA:
Khi ta bi mat cuua thì cú xem the này‚

Lay DU làm chinh tài (Iài san cua minh). Lay LO làm nguòi ngoài lay cua
minh.
Neu Du gap cát than vuong tuóng thì vat mat còn có the lay lai duoc, gap
H−u, Tï, Tö thì khong the lay lai duoc.
Lay Lç làm ke trom xem thuoc hang nguòi nào. Lç roi và cung:
… Tý - Ngo - Mão - Dau dia bàn: nguòi than thích lay.
… Thìn - Tuat - Suu - Mùi: nguòi ngoài lay.
… Dan - Than - Ti - Hoi: nguòi hang xóm lay.
Lai xem cung thien bàn: Lç o cung Duong là nam, Lç o cung Âm là nü.

Lai xem ke trom vào nhà bàng loi nào:
Neu Lç o vào cung Tý - Ngo - Mão - Dau thì ke trom vào bang loi phuong
Tay.
Neu Lç o vào cung Dan - Than - Ti - Hoi thì ke trom vào bang loi phuong Bac.
Neu Lç o vào cung Thìn - Tuat - Suu - Mùi thì ke trom vào bang loi phuong
Ðong.

Lai còn dùng LO DO de xem ban dem co trom vào khong de mà de phòng:
Nhu Lç lam H−u, Tï, Tö thì khong có trom.
Nhu Lç có vuong tuóng, cát than thì tat trom së tìm den.
Roi lai xem Lç o vào cung nào cua dia bàn thì cú xem cung ay thuoc ve
phuong nào mà de phòng ve phuong ay.

Iim cua mat trom thi cu sao HU¥ÊN \U mà tim:
Xem sao HuyÒn vò (Huyen vü là ke an trom) o vào cung nào cua dia bàn,
roi cú theo cung dó thuoc ve phuong nào mà tìm ve phuong ay thì duoc.

Khi mat cua lai xem cung Ago thien bàn:
Neu cung Ngo thien bàn dúng truóc cung Can (thí du Can o Mão, Thìn, Ti...)
thì cua có the thay duoc.
Neu cung Ngo thien bàn dúng sau cung Can (thí du Can o Mùi, Than, Dau...)
thì cua mat khong the tìm thay duoc nüa.

JS.XEM NHÀ O TÓT HAY XÅU:
Muon xem nhà o tot hay xau thì xem nhu the này:

Vi tính: PVChien
48
Lay Can làm nguòi, lay Chi làm nhà o.
Cú lay Chi mà xem, neu Chi lam cát than vuong tuóng thì nhà o tot, lam
H−u, Tï, Tö hung than thì nhà o xau.
Chi sinh Can thì tot nhà o có loi. Can sinh Chi cüng vay.
Neu Chi khac Can, Can Chi tuong khac thì xau, nhà o bat loi.

Tam truyen sinh Chi và có cát than thì hay.
Chi và Tam truyen có NhËt quû thì có tà ma. Muon xem tà ma o dau: tính
tháng Gieng tai cung Tuat dia bàn roi tính .i ·.|i.| cho den tháng mình xem, moi
cung mot tháng. Neu tháng mình xem lam vào:
Cung Tý dia bàn: tà ma tai phòng mình o.
Cung Suu dia bàn: Tien chu, tho than.
Cung Dan: tai thu vien.
Cung Mão: tai tien mon (cua dang truóc).
Cung Thìn: tai tù duòng (nhà thò).
Cung Ti: tai táo quan.
Cung Ngo: tai than phat.
Cung Mùi: tai canh dien.
Cung Than: tai dao lo (quan on).
Cung Dau: tai hau lo (nhà sau).
Cung Tuat: tai truc duòng (bà co, ong mãnh).
Cung Hoi: tai lau dài, lau dien thò.
J9.XEM TRONC NHÀ CÓ SU CÁT, HUNC HAY KHÓNC:
Ihay sao HU¥ÊN \U lam vào can Chi thì dem së có trom vào nhà.
Lai xem sao HuyÒn vò dóng o cung nào cua dia bàn, roi xem cung ay thuoc
ve phuong nào mà de phòng phuong dó.
HuyÒn vò o cung Duong thì ke trom là nam, cung Âm thì ke trom là nü.
HuyÒn vò lam vuong tuóng, cát than thì ke trom tre tuoi. Lam H−u, Tï thì
ke trom nhieu tuoi.
Neu Can khac HUyÒn vò thì có the bat ke trom duoc.

Aeu xem ban ngày thi lay DU làm ke trom. Lç lam vuong tuóng cát than thì có
trom. Lç lam Huu, Tù, Tu thì khong có trom. (ƒ)

Lai xem IH/ÊN MÃ o phuong nào thì de phòng o phuong dó có su dào ngach.

Lai xem sao IH/ÊN CUONG (bao giò cüng o cung Thìn thien bàn):
Neu sao Thiªn c−¬ng vào cung I¥ - AGO - MÃO - DÂU dia bàn: ke trom
là dàn ong
Neu sao Thiªn c−¬ng o vào cung DÃN - IHÂN - I/ - HO/ dia bàn: ke trom
là dàn bà.
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
49
20.T1NH CHÅT CÁC CUNC D1A BÀN:

Ti: Chu phi tài (mat
cua).
Chu tai benh.
Ngo: Chu y bach (áo
vai), to cam (lua), chu
các vat quái la.
Mùi: Chu y quan (mü
áo), bach vat (cua cai).
Gia Th¸i th−êng thì
hay.
Than: Chu tin túc. Neu
gia Thiªn m· thì chu
tin túc hành trình.
Thìn: Chu tranh dau,
kien cáo, chu tu vong.
Dau: Chu kim ngan
(vàng bac).
Neu gia cung Tuat o
thien bàn hay Luc hop
thì khong nen tin ban.
Mao: Chu dao tac (giac
cuóp). Chu khau thiet.

Tuat: Chu ngoai nhan
(nguòi ngoài), lùa doi.
Chu quan su.
Dan: Chu van thu (giay
tò). Chu khí vat dung
(máy móc)
Suu: Chu dat cát, vuòn,
ruong.
Neu gia Mùi thien bàn
và có C©u trËn thì có
tranh tung ve dien trach.
Tý: Su tình rieng khong
minh bach.
Neu lam Can thì phu nü
dam.
Hoi: Chu tien tài.
Neu có Ho¸ léc (Nhat
loc, Thien loc), Thien mã
lam vào Can Chi thì rat
hay, chu phú quý.

THAM KHAO THEM:

NGUÒI VAT SU
TY
0ar oa. dao lac. vu
er. l|d ||éo.
Nudc. sord. ao.
d|erd. rdo| |ac|. |àu
curd
Cál l|àr |a l|ord r|r|. 0ap |urd l|àr |a dar dàl. 0ap 0au |a
cor rar cor. 0ap luyen |a dao lac. |a rudc. 0ap Xa |a cá| xe có
p|u |a| oer. |a p|u ru d|er cuórd. |a rau. cu àu. dàu có. |o ||er.
0ap lono |a cá| oul.
SUU
8àc vua c|ua. oàc lor
lrudrd. ouv r|ar. ord
d|a. |v ruc. rdud| |ó|
dàu. r| co. rdud| lo
ourd
Trau. cor |a. 0àl.
ludrd. oao vav. càu
cord. curd d|er
0ap cál l|àr l|| dudc cál ||ár|. |a ouar c|uver do|. co |u. 0ap
|urd l|àr |a rduvér rua. oar uc. cuu lurd. rduc l|àl. |o ouór. |v
lár. d| xa l|| làl oer|
DÂN
T|ua ludrd. c|ard re.
dao s7. ouv r|ar.
cord su. d|a lrudrd.
lar ||ác|. rdud| có
dau da| lurd c|or
Ndua. |o. oáo. reo 0ap cál l|àr |a var l|u. la| oac|. l|r luc. 0ap |urd l|àr |a ||àu
l||el. l|àl la|. làl oer|. ouar su. l|| p||.
MAO
\d. ar| er. co. d|. dao
lac.
Voc. cùa so. dudrd
p|o dàl. l|uvér. xe.
|ua ror
0ap cál l|àr |a cùa. cùa so. d|e. xe vo su. dudc ver |ar|. 0ap
|urd l|àr |a ||àu l||el. ouar su. p|ar |v. K|ord có Kv ror
||ord l|e lrár| dudc ||r|. 0ap C|u ludc |a rard. rdud| d|.
THÌN
0ar oa xàu so. lard
dao. ouar c|uc làu.
dó le. |urd dó. oor |á|
lrord c|d
T|o. sudr ru|. d|r|
ru|. |a dàl |ep. |v
ouar. dord dàl. p|àr
ro. ruord vudr
0ap cál l|àr |a rdud| l|d. |a dó |ar l|uoc. 0ap |urd l|àr |a dó
le lrar| car| r|au. 0ap lo |a rdud| d| dudrd. 0ap luvér |a |ud|
vó. 0ap Cau |a cá| c|ur lo.
TI
0ar oa. |é ar rav.
|oa su. l|d l|uvér.
||ác| xa. rdud| rduv
||er. |a| rdud|. cor
dá|. su co. l|d rer.
Lùa. |o rer. cá| vac de
ràu. cá| oual.
loa. 0ap C|u ludc |a cá| àr. cor dàu. 0ap lo |a curd ró.
NGO
Curd ru. su d|á. |a co.
d|r| lrudrd. rdud|
c|ar rdua.
loá. Cor làr. lrá|
cav. |a l||r|. |a
dudrd.
0ap cál l|àr |a l|r luc var c|udrd. 0ap |urd l|àr |a ||r| sd.
rd|| |oac. ||àu l||el. 0ap Lord |a ouar v|er. 0ap Xa |a p|u ru.
|a cd oual. 0ap Cau |a vo ouar. 0ap lo |a rdud| o| rar d ral.
Vi tính: PVChien
50
NGUÒI VAT SU
MÙI
C|a. re. ord d|a. dar
oa doá. |a su có dao
duc. rdud| c|ar de.
dao r|ar. |a rord p|u.
rdud| vu| vé. oa ro|.
co dórd col
T|o. 0|r| v|er. ludrd
|oa. ludrd l|àp.
d|erd. p|àr ro.
p|ord lra. de. c||r
urd
0ap cál l|àr |a rudu c|e ar uord. ver |o| vu| vé dep de. 0ap
|urd l|àr |a ouar su. có lard. l|uoc doc. su car| lrar|. làl
oer|. p|udrd dó ra dap Kv ror có l|e |àv dó ra d| lror lrár|
dudc. 0ap Cau |a |é c|ar de. |a cav ||eu. 0ap Lord |a v s|r|.
0ap C|ar |a cav ouvl.
THÂN
Cord r|ar. ouv ||ác|.
rdud| d|. ouar d|. |a |é
|urd du. rdud| l|d
dórd. l|d l||ec. |a
rdud| d| cal lóc
K||. su lù. |a l|er
dudrd. l|àr dudrd. |a
dudrd d|. |a cá| co|
lár oér c|ac vurd
vard. oa| |urd. |a lu
r|eu |ó ao
0ap cál l|àr |a |ar| lr|r| oor làu. 0ap |urd l|àr |a ||àu l||el.
|a cá| oár| xe |ar de lár l|uoc. dudrd d| lor l|àl làl oer|. 0ap
Lord |a cord v|ec cua su. |a dórd l|ér. 0ap Cau |a dár| sd|. 0ap
lo |a rdud| d| sar. |a ler oar. |a có ror. |a du|.
DAU
Ké rdoa| l|ar. lv l||ep.
|a p|u ru. |a ar ouv
r|ar. |a rdud| oár
rudu. P|àl oa
K|r. c||r Tr|. c||r
c||a vo|. lor dá durd
rol r|r|. dudrd p|o
|a |á| cárd. |a l|áp
lrard.
0ap cál l|àr |a l|ar| l|r| |ard |e. d|ér dar. |oa |dp. Kv ror
ra dap p|udrd rav l|| có l|e lard ||r| dor l|c| dudc. 0ap
luvér |a cor dá|. |ál r|áv. |a l|ard ouvl. rdud| oó|. 0ap lo |a
rdud| rac áo lard. |a l|erd l|ar| |a. 0ap C|ar |a da. |a rdar. v|l.
TUAT
T|àv lard. dao s7.
rdud| ||ér |ar|. co
ouá. rdud| co| rduc.
rdud| d| sar.
T|o. 0udrd |u. |ao
rduc. p|àr ro. |a
c|ua c||ér. sudr ru|.
d|r| ru|. càu l|eu. lù
l||. cá| |u. |a cor c|ó.
c|o cord c|urd lu
|op
0ap cál l|àr |a lard dao. 0ap |urdl|àr |a |u lrá. la| |oa lrord
su car| lrar| va |ao rduc. 0ap Xa |a |oa cuc. 0ap |o |a cor dao
|dr |rdav xua durd de p|al rdard |urd lo| r|ar). 0ap luvér |a
|o ||er.
HOI
0ao lac. rdud| c|al
cu|. l|eu r||. |ar| ||àl.
rdud| |á| |dr. lo| r|ar.
rdud| oár cá. ouar co|
sord rdo|.
Nudc. Lao rduc. c|o
cùa ouar. |o c|or. |a
lu v|er. |au da|. p|ord
l|udrd ra|
0ap cál l|àr |a dá cud|. veu sác|. 0ap |urd l|àr |a su car|
lrar| r|au. |a sár duc |u. |a d|ard |ó. 0ap lo |a dó le. |oa ra|.
0ap luvér |a o c|e rua. cá| l|oa dà| ru. 0ap Xa |a d|av ouoc
de rard xác|. |eo. |dr. dap Lord |a c|o ve |oa |oe. |a lré r|ó.
0ap C|au |a |dr. 0ap luvér |a rar. |a rdud| ar rav. |a cá. dap
C|au. ló. Xa |a ||óc l|ar. 0ap Cau. lo |a rer dár| dav x|c| de
lró| ouoc.

L. L. L. L.XEM VE HOÁN TUON XEM VE HOÁN TUON XEM VE HOÁN TUON XEM VE HOÁN TUONG (THONG MÔT GIÒ XEM NHIEU 0UÉ G (THONG MÔT GIÒ XEM NHIEU 0UÉ G (THONG MÔT GIÒ XEM NHIEU 0UÉ G (THONG MÔT GIÒ XEM NHIEU 0UÉ): ): ): ):
Nhieu khi trong mot giò, sau khi dã xem mot que don Luc nham roi, mà ta lai
muon xem them mot que don ve viec khác, hoac có ai den nhò ta xem ho cho mot que
nüa, que thú hai này ta phai xem nhu the nàoƒ

Nen biet rang trong mot giò ta có the xem duoc nhieù que don khác nhau.
Khong nhüng có the xem duoc hai que, mà còn xem duoc 3, 4, 5, 6... que.

Nhu the doi vói moi que, ta van dùng ten tháng (nguyet tuóng) dè len ten giò de
in Thien bàn, roi viet thành que.

Muon trong mot giò có the xem duoc nhieu quekhác nhau ta phai nhó cách sau
day:

Truóc het ta phai nhó ngày xem là ngày Duong hay ngày Âm. Ngày Duong lay
mot cách, và ngày Âm lay mot cách khác.
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
51
J. NCÀY DUONC:
Thí du: ngày Canh Ngo, giò Mão, tháng 4 (nguyet tuóng là Than).
u)Que thú nhût:
Ta lay ten Nguyet tuóng cua tháng (là Than) in dè len ten giò xem (là Mão) roi
in Thien bàn:

TuÊt Hîi Tý Söu
DËu DÇn
Th©n M·o
Mïi Ngä TÞ Th×n

Sau khi in Can, Chi và các sao, và lay Tú khoá, Tam truyen ta dã viet xong que
h)Que thú hui:
Sau khi xem xong que tren và cüng trong giò Mão, muon xem que thú hai ta
làm nhu the này:

Lay chü Than là Nguyet tuóng .i ·.|i.| (!.i) ¬ ..·.. Nghia là Than dang o
Mão dia bàn lùi den cung Suu dia bàn. Ta viet chü Than len cung Suu dia bàn roi in
Thien bàn cho que thú hai:

Tý Suu Dan Mão
Hoi Thìn
(Th©n)
Tuat

Ti

Dau

Than
Mùi Ngo

c)Que thú hu:
Sau khi in que thú hai, muon in que thú ba ta làm nhu sau:
Lay chü Than (nguyet tuóng) o que thú hai vùa roi .i :|.a· :i.· !.· ¬ ..·.
(nghia là chü Than tù Suu dia bàn tien len cung Ti dia bàn) roi in Thien bàn cho que
thú hai:

Vi tính: PVChien
52

Than
Dau Tuat Hoi

Mùi


Ngo

Suu

Ti
(Than)
Thìn
Mão Dan

d)Que thú tu:
Vói que thú tu ta lai làm nhu que thú hai, nghia là lay chü Than (Nguyet tuóng)
.i ·.|i.| !.i !.i ¬ ..·. den cung Mão dia bàn, ta viet chü Than lencung Mão dia
bàn, roi in Thien bàn cho que thú tu:

(Than)
Tuat
Hoi Tý Suu

Dau
Dan

Than

Mão
Mùi Ngo Ti Thìn

e)Que thú num:
Vói que thú nam ta lai làm nhu que thú ba: Lay chü Than (Nguyet tuóng) di
:|.a· :i.· !.· ¬ ..·. (túc cung Mùi dia bàn), ta viet chü Than len cung Mùi dia
bàn roi in Thien bàn cho que thú nam:


Ngo

Mùi
Than Dau

Ti
Tuat
(Than)
Thìn

Hoi
Mão Dan Suu Tý

Cú nhu the mãi... Chü Nguyet tuóng (Than) !.i ¬ ..·., ..i !.i :i.· ¬ ..·.,
..i !.i !.i ¬ ..·., :i.· ¬ ..·.... Sau khi in Thien bàn xong di vói moi que ta cú
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
53
in Can, Chi và lay Tú khoá, Tam truyen và in các sao nhu thuòng. Nguòi ta goi phép
này là 'Hoán tuong¨ nghia là dich Nguyet tuóng di de lay tiep que sau.

Diéu nen nhó: `..· !..·. :..·. ·|.·. ... ¹..· :..·. :. ¬|.i
!a· .|. `..·.: :..·. .. !.· ·.: ..·. /· ... .i. |.· ·. ..·.. (Nhu
ví du tren chü Than dè len cung Suu, Ty, Mão, Mùi dia bàn deu là nhüng cung Âm
ca).
Neu sau khi xem xong que thú nhat, xem den que thú hai, mà chü cua ten tháng
||i :. !.i ¬ ..·. !.i .a¬ ¬|.i ·.: ..·. !..·. ... .i. |.·, :|. :. ¬|.i
.|. .|. `..·.: :..·. .. !.i !.i :|.· ·.: ..·. ·.. .. ·. ..·. ..·.
/· ... .i. |.·. Nhu the xong vói que thú ba, thú tu... ta lai tien 5, lùi 3 nhu
thuòng.
2. NCÀY ÅM:
Thí du ta xem mot que dau tien (que thú nhat) vào ngày Quý Ti, giò Thìn,
tháng 6 (Nguyet tuóng là Ngo)
u)Que thú nhût:
Ta lay ten Nguyet tuóng cua tháng là Ngo in dè len ten giò xem (là Thìn) roi in
Thien bàn:

Mùi Than Dau Tuat
Ngo Hoi


Thìn Mão Dan Suu

Sau khi in Can Chi và các sao, lay tú khoá, Tam truyen ta dã viet xong mot que
h)Que thú hui:
Bay giò van trong giò Thìn muon xem mot que thú hai nüa ta làm nhu sau:

Ta lay chü Ngo (nguyet tuóng) :i.· !.· ¬ cung, ta viet chü Ngo len cung Than
dia bàn, roi in Thien bàn cho que thú hai:

Vi tính: PVChien
54

Mão

Thìn


Ti
Ngo
(Ngo)
Dan
Mùi
Suu

Than
Tý Hoi Tuat Dau

c)Que thú hu:
Sau khi dã in que thú hai roi, muon xem que thú ba:
Ta cho chü Ngo di nghich (lùi) 3 cung, nghia là chü Ngo dang o cung Than dia
bàn lui lai den cung Ngo dia bàn. Roi ta in Thien bàn cho que thú hai.:
Ty

Ngo

Mùi
( Ngo)
Than
Thìn Dau
Mão

Tuat
Dan Suu Tý Hoi

d)Que thú tu:
Ta lai làm nhu que thú hai. Nghia là lay chü Ngo di thuan tien 5 cung den cung
Tuat dia bàn, viet chü Ngo len cung Tuat dia bàn roi ta in Thien bàn cho que thú tu.

Suu
(Ngo)
Dan


Mão

Thìn


Ti
Hoi


Ngo
Tuat Dau Than Mùi

e)Que thú num:
Ta làm nhu que thú ba: Lay chü Ngo di lùi lai ba cung túc là den cung Than dia
bàn. Ta viet chü Ngo len cung Than dia bàn ròi in Thien bàn cho que thú nam.

Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
55
Ty

Ngo

Mùi
( Ngo)
Than
Thìn Dau
Mão

Tuat
Dan Suu Tý Hoi

[)Que thú uúu:
Vói que thú sáu ta lai lay chü Ngo di thuan tien len 5 cung den cung Tý dia
bàn. Ta in Ngo len cung Tý dia bàn và in Thien bàn cho que thú sáu:

Hoi Tý Suu
(Than)
Dan
Tuat

Mão
Dau


Thìn
Than Mùi

Ngo

Ti

Cú nhú the mãi... .|. `..·.: :..·. :i.· !.· ¬ ..·., !.i !.i ¬ ..·.,
..i !.i :i.· !.· ¬ ..·., ..i !.i !.i ¬ ..·.... sau khi in Thien bàn xong, vói moi
que ta cú in Can, Chi và lay Tú khoá, Tam truyen cùng in các sao nhu thuòng.

Ðieu nen nhó: ngày Âm thì trong nhüng que hoán tuóng ta ¬|.i !a· .|.
`..·.: :..·. .. !.· ·.: ..·. !..·. ... .i. |.· ·. ..·.. Nhu trong
que ví du o tren chü Ngo dè len cung Ngo, Than, Tuat, Tý de là nhüng cung Duong
ca.

Neu xem xong que thú nhat, ta xem den que thú hai mà chü Nguyet tuóng khi
:i.· !.· ¬ ..·. !.i .a¬ ..·. /· ... .i. |.·, :|. :. ¬|.i .|. .|.
`..·.: :..·. :i.· !.· :|.· ·.: ..·. ·.. (·|. ·a· !. :i.· . ..·.) ..
..·. ..·. !..·. ... .i. |.·. Nhu the xong, vói que thú ba, ta lai cho Nguyet
tuóng di lùi 3 cung, que thú tu cho Nguyet tuóng di thuan len 5 cung nhu thuòng.
Vi tính: PVChien
56
MUC LUC

A. ÐIA BAN 1
B. LUC GIÁP 1
C. GIÒ 2
D. NGUYET TUÓNG: 2
E. CAN - CHI ÐINH ÂM DUONG VA NGU HANH 3
F. IN QUE LUC NHÂM 5
1. /N TH/ÊN BÀN ..................................................................................................................................................................5
2. /N CAN CH/: .....................................................................................................................................................................6
In Can:................................................................................................................................................................................6
b) In chi:............................................................................................................................................................................7
3. LÂ¥ TÚ KHOÁ: .................................................................................................................................................................7
a) Lay hai khoá Nhat và Nhi:............................................................................................................................................8
b) Lay khoá Tam và Tú:....................................................................................................................................................8
4. LÂ¥ IAM TRU¥ÊN:...........................................................................................................................................................8
G. QUE DÙNG GIAO: 19
H. QUE MAO TINH: 21
1. QUE MÃO T/NH DUONG NHÂT: ..................................................................................................................................22
2. QUE MÃO T/NH ÂM NHÂT: ..........................................................................................................................................24
I. IN SAO: 26
1. /N SAO THUOC CAN (QU¥ NHÂN):..............................................................................................................................26
2. /N SAO IH/ÊN CUONG`: ............................................................................................................................................29
3. /N SAO THUOC CH/:......................................................................................................................................................29
4. /N \ÒNG SAO IHÁ/ TUÊ`...........................................................................................................................................29
5. /N SAO DU DO` \À LO DO`:...................................................................................................................................30
6. /N SAO IH/ÊN TÀ/`: ....................................................................................................................................................31
7. /N SAO IH/ÊN LOC`: ..................................................................................................................................................31
8. /N SAO IRUÒNG S/NH`:.............................................................................................................................................31
9. /N SAO IH/ÊN MÃ`: ....................................................................................................................................................32
10. /N SAO AHÂT QU¥`: ...................................................................................................................................................32
11. /N SAO IH/ÊN H/NH`: ................................................................................................................................................32
12. /N SAO DA/ SÁT`: ........................................................................................................................................................32
Ion [vc nnaw
Vi tính: PVChien
57
J. TAM TRUYÊN, LUC THÂN, HANH NIEN, NIEN MENH: 32
1. IAM TRU¥ÊN: ................................................................................................................................................................32
2. LUC THÂN: .....................................................................................................................................................................33
3. N/ÊN MÊNH:...................................................................................................................................................................34
4. HÀNH N/ÊN: ...................................................................................................................................................................34
K. ÐOÁN QUE: 34
1. XEM CÃU TÀ/ TOT HA¥ XÂU: .......................................................................................................................................37
2. XEM MUA NANG: ...........................................................................................................................................................40
3. XEM D/ XA TOT HA¥ XÂU:............................................................................................................................................40
4. XEM D/ DUÒNG THU¥ HA¥ BO DUOC TOT:..............................................................................................................40
5. XEM \Ê NGUÒ/ D/ XA: ..................................................................................................................................................41
6. XEM \Ê D/ BAN DÊM TOT HA¥ XÂU:..........................................................................................................................41
7. XEM NGUÒ/ LA DÊN NHÀ KH/ M/NH D/ \ANG:........................................................................................................41
8. XEM \Ê CHU \À KHÁCH DÊN CHO/: .........................................................................................................................42
9. XEM \Ê T/N TÚC THUC HA¥ HU:................................................................................................................................42
10. XEM \Ê MUU \ONG:.....................................................................................................................................................42
11. XEM \Ê BÊNH NHÂN:....................................................................................................................................................43
12. XEM \Ê QUAN SU:.........................................................................................................................................................44
13. XEM \Ê NHÀ O CU \À NHÀ MO/ TOT HA¥ XÂU:.......................................................................................................45
14. XEM PHÃN MO:..............................................................................................................................................................45
15. XEM \Ê S/NH CON TRA/ HA¥ CON GÁ/: .....................................................................................................................45
16. XEM \Ê HON NHÂN:......................................................................................................................................................45
17. XEM \Ê MÂT CUA:.........................................................................................................................................................47
18. XEM NHÀ O TOT HA¥ XÂU: ..........................................................................................................................................47
19. XEM TRONG NHÀ CO SU CÁT, HUNG HA¥ KHONG: ................................................................................................48
20. I/NH CHÂT CÁC CUNG D/A BÀN: ...............................................................................................................................49
L. XEM VÊ HOÁN TUÓNG (TRONG MOT GIÒ XEM NHIÊU QUE): 50
1. AGÀ¥ DUONG: ..............................................................................................................................................................51
a) Que thú nhat: ..............................................................................................................................................................51
b) Que thú hai: ................................................................................................................................................................51
c) Que thú ba: .................................................................................................................................................................51
d) Que thú tu: ..................................................................................................................................................................52
e) Que thú nam: ..............................................................................................................................................................52
2. AGÀ¥ ÂM:.......................................................................................................................................................................53
a) Que thú nhat: ..............................................................................................................................................................53
b) Que thú hai: ................................................................................................................................................................53
c) Que thú ba: .................................................................................................................................................................54
d) Que thú tu: ..................................................................................................................................................................54
e) Que thú nam: ..............................................................................................................................................................54
†) Que thú sáu:................................................................................................................................................................55

V " 3!E Ê G W ) # =J J ) * NX KL % )9 ) :; 3 = Y 9 ?7

V" ) A Ê )C W 3!E # G J ) NX =J % ) * ) KL 3 )9 Y 9 :;

V" = Ê ?7 W ) A # )C J 3!E NX G % ) ) =J 3 ) * Y 9 KL

) 7 ! !'+ V , )9 V , :; V,= V , ?7 V,) A V , )C V , 3!E V, G V,) V , =J V,) * V , KL )0 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) " " " " " " " " " " " "

$

Q /!, I ! ,( I< ! ,( I@ ! ,( ID ! ,( IH ! ,( ! ,( < ! ,( @ ! ,( D ! ,( H ! ,( / ! ,( /< ! ,( M [7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' KL M 1 ') * M ' =J M ') M ' G M ' 3!E M ' )C M ') A M ' ?7 M '= M ' :; M ' )9 M P 8 \ -8P )S ? P K P # ;P \; ;P ) P : ^ ! ! " !P )S + P #. ! P # ' P XP P

1/ !, 1I !, 1 I< ! , 1 I@ ! , 1 ID ! , 1 IH ! , 1 !, 1 <!, 1 @!, 1 D!, 1 H!, 1/ !,

" ! Z% !V0 ! ! K% ! W% !) ! 3] ! :" !W + ! )" ! ! , ! !

/

T4 . ! K'

_9 ' " !6 1 !'+ I 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !

+

&U " ! ` " ! 4

1 , ] !( 4 " M

S

+S

?!

6 0 W" b

#1 ! a ); WA (((P ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) " " " " " " " " " " " " !V0 ! ! K% ! W% !) ! 3] ! :" !W + ! )" ! ! , ! !

, ! RG ! 7 ! WQ R$

'= M J c d 8 XP ' ?7 M N J d\ P ') A M ) % d -8P ' )C M J d)S ? P ' 3!E M % ! Z !dK P ' G M )S ;d# ;P ') M J d \; ;P ' =J M W d) P ') * M K' d : ^ ! ! " !P ' KL M J . !d)S + P ' )9 M # + d #. ! P ' :; M )S + d# ' P "# $ % & '

Gi¸p - Êt - BÝnh - §inh - MËu - Kû - Canh - T©n - Nh©m - Quý. Tý - Söu - DÇn - M·o - Th×n - Tþ - Ngä - Mïi - Th©n - DËu - TuÊt - Hîi. * Gi¸p - BÝnh - MËu - Canh - Nh©m: ' Êt -§inh - Kû - T©n - Quý: ' (

(

e Tý - DÇn - Th×n - Ngä - Th©n - TuÊt: ' Söu - M·o - Tþ - Mïi - DËu - Hîi: ' (

(

Gi¸p - Êt: BÝnh - §inh: MËu - Kû: Canh - T©n: Nh©m - Quý:

' ' K7 ') O 'N ') X <

DÇn - M·o: ' Tþ - Ngä: ' K7 Söu - Th×n - Mïi - TuÊt: Th©n - DËu: 'N Tý - Hîi: ' ) X(

') O

N 2 ) X2 2 K7 2 ) O2

) K7 ) O N

X

N

4 U 4 U ) O ) O4 U ) X ) X 4 U K7 K7 4 U N ! DÇn M·o Th×n ' #. ! ^ !( ! TÞ Ngä Mïi ' 3% ^ !( ! Th©n DËu TuÊt ' ) + ^ !( ! Hîi Tý Söu ' WU ^ !( Hîi - M·o - Mïi L ' ( TÞ - DËu - Söu L ' N ( Th©n - Tý - Th×n L ' ) X ( DÇn - Ngä - TuÊt L ' K7 ( !" Tý - Ngä - M·o - DËu( DÇn - Th©n - TÞ - Hîi( Th×n - TuÊt - Söu - Mïi( >

# Tý - M·o ' A -. f DÇn - TÞ - Th©n ' A ` ( Söu - Mïi - TuÊt ' A -. ( Th×n - Ngä - DËu - Hîi ' b A ( N Q S ) *+ ?& 0 g h % ( % L ' i ! - j 2% + "# !'+ ! ,

( " ! -' !8 ' ^ !2 ^ !4 U %

g h d *+ 3! +j !( /dk 0 &' ( <dk % ( > d *+ T 4 7"( @ d *+ )% +l ( B d k " 2%7( c[ R % )% *+ Tþ g h % c[ ! *+ &

0

!'+ ! , -'

" !

c[ (

g h -'7 !'+ W ) * " ! ) -'7 ! , )C( % /. ' A $% &' / ! Z% Q Ngä Mïi Th©n TuÊt Hîi DËu

Th×n M·o DÇn

!'+ W ) * V , )C ) " ! M) P Söu " ! Tý

_9 0 -' 0 ! , MTþP S )% -

i Th©n 0 +S [7 l

! +j ! ' ) ( \7 ! % RG ! 0 0 &' m 0 0 $% &' ( 0 ! Tþ Z% $% &' M J 4 n ! nM A ! R

" ! MTh©nP

% ! 0 ! , c[ P n R +P

@

-' " ! % i % 0 Z% !'+ c[ ( A o4 .M ! ! . ! c[ ( % RG ! R R !'+ W ) * i % 'W i ') *( % R R + A ! &' W Ê J # NX % M !'+ V " Ê !* 6= !V" 6= $% &' P $% &' P M !'+ ) V" Y 9 3 ! "# + -'7 !'+ W MW !) 0 &' P J 4 7" )CP % J+ % c[ g h 0 i % -'7 ! )C $% &' M T B . c[ ' ! )C #$% &' P Th©n Mïi Tþ DËu TuÊt Hîi Tý Ngä !'+ W ) * V . 8 ! Q ! 6 ! +0 i ! ! Z% ) 0 &' A %+ O [7 ! . )C ) " ! M) P Th×n c7 ! " ) 0 &' M·o 0 0 " #$% &' ( DÇn Söu -J+ % ? 30 %+ O k 3 i ! ! Z% #$% &' &%7 ! .

G 3!E )C ) A ?7 = 3!'+ )9 ! 3!'+ :. Z% $% &' ( != Z% R$% &' ( ! ) * Z% $% &' ! KL Z% $% &' ( ! i ) * -'7 !) * Z% $% &' T J+ !'+ c[ g h ' ) * % ! :. )C ) " ! M) P KL )9 :. )C M ! +j ! ') ?7 KL )9 P :. c[ ' ! )C #$% &' P =J ) * !'+ W ) * V . = G 3!E )C ) " ! ) A k c7 ! % % ( T ) M ! ! . ! 3!'+ = ! ((( 3!'+ ) * ! 3!'+ KL ! -'7 -'7 -'7 -'7 -'7 ! )9 Z% $% &' ( ! :.) M ! ! . Z% 0 &' ( k c7 ! 0 &' -' % % *+ 4 7" Q i Z% ! ) 0 &' -' 30 $% & ' % 4 7" ' %( $ # $% & T 4 7"( )T 4 7" T ' > 4 7"( i Z% ! #$% &' m 0 % ( ' ' % % 4 7" ( o # D . c[ ' ! )C #$% &' P BÝnh =J ) * !'+ W ) * V .

-J+ % Q )% RG ! Z% 4 7" T * &' ^ !T !. P % ?- c7 ! )T 4 Q% 2% =J ) * 3 :.R '+ ' ! ) R i KL i 0 Z% 4 7" T * S *+ -'7 ! $% Hîi M i ) 0 &' P 0 Z% Q( ë ) %Th©n M i #$% &' P ) 0 &' ( %- i 0 )% c[ ' i ? M6 TuÊt M i #$% &' P Söu P p R i '7 Z% ) 0 &' A *+ M i ) 0 &' P A c[ - *+ i 6 0 M i ) 0 &' P Z% 4 7" T &% M6 . c[ ' ! )C #$% &' P )% '+ ' i :.)% *+ ' i % BÝnh T ! 6 Th©n BÝnh ! ) 0 &' ' Th©n.R ! $% &' G ! 0 i ) 0 &' 6 Q ' !A A Th×n M i ) 0 &' P R i Q ' Söu M i #$% &' P )Q ) M ! ! . ?7 KL )9 G 3!E )C 2 ) A 4 = 4 7" c7 ! T 4 7" % *+ % ' %( " *+ 2% F +l ( % +l T ' &% i *+ 6 7 ! )T .

Söu( ) A M OP :. KL M) XP ) M4 P d N 2 X( e N 7" T &% Söu d TuÊt( :.R 0 % *+ 4 7" T S RG !( )% *+ ( ' i % +l T * !E ' )7 ! ! ! %i Th©n.R 0 e N 7" T * Th©n d BÝnh. M OP d ) O O X 7'( ) 7 !& d N 7" / d N 7" < d N Q% 4 Q Q Q 7" % % % % *+ i4 U % N 7" ( i2 % N 7" /( i X 7' N 7" < -' 4 7" >( +! .L 1 4 7" T * % & ' %! " " # ( # # $ ) * ) [7 . M OP ) * M OP d ) O O X 7'( e N 7" T Th×n . )% A -'7 !) M $% &' P % *+ 0 !%+ i Q ' % +l T % !E ' )% i KL R i) 7 ! ! !( )% ' % )% 3 A % i6 0 .)( 30 ) 7 ! . ) M4 P W MK7 P d K7 4 U 4 ( e N 7" T % Hîi d Th©n./ ( Z% Q M i ) P S ! Q i Hîi M ( 0 &' P( )% *+ ! KL M $% &' P % *+ i DÇn M +l T &% !E ' ( i= R i KL 7 ! ! !( +l ( Y h Z% % ' 0 &' P( )% *+ !%+ i= RQ ' % ? *+ R L % H .

g X( " &j Z ! 2b( d3 i ' ! % 4 U i )% +l A ' Thª Tµi( d3 i )% +l X 7' i ' ! % A ' Huynh ®Ö( R &% i Qi )% +l Z% % ' Th©n .Tµi )X 7' . !2 )' .Phô 3!? 2 .Tö N U 3!? .Quan 3!? 4 U .g % ! ! . KL G 3!E )C )9 = Z% !'+ W W + ! .DÇn( )% [ i ' ! % Z% !'+ T ' i BÝnh L 27 2" o i Th©n 27 i BÝnh ) 'N W ' K7 d K7 4 U N d T ' 3!? 4 U . .DÇn Q S 27 2" ) * -l * !8 ' 2 4 U ( ) 4 27 2" % : 3!? . d3 i )% +l 4 U i ' ! % A ' Quan quû( " !.Hîi . % *+ &% i Th©n .Huynh( V ! q% &' 2% + 3!? T ' ! % Z% !'+ c[ g h M !'+ W ) * A i % ' W P( )% [ i )% +l 27 ' ! % Z% !'+ d3 i )% +l 2 i ' ! % A ' Phô mÉu( ! O ) 0 ' O + j( d3 i ' ! % 2 i )% +l A ' Tö t«n( ).Tµi( )% i )' i) 7 ! ! !( d /d i Hîi 27 I i BÝnh .L ! ). c[ ' ! )C #$% &' P =J 3 2 ) A 4 ) * 2^ +l ! +l +l ?7 iW :.Hîi .L !! .) M ! ! .

Phô -' g h Z% % ' =J 3 2 ) A 4 ) * 2^ +l )' ! +l Y % +l )9 KL G 3!E )C _9 dN % *+ 3 :.Quan .)$ ( 1 -J+ % !2 /dN ! 7 ! T 4 7" Q % 1)$ 4 7` &% 4 7" G ! Q % # ( T % l Q % i4 U ^ !4 U R 3 4 7" T * ' RG ! iR 4 U i 0 4 U .Phô( 7 d T '2 +l Z% % ' Tµi .< d i DÇn 27 i BÝnh = ' W ' 7 d 2 )% !%+ i 7 ! . = ?7 7 ! T 4 7" Q l 4 7" Q % i i 6 o 4 7" Q 4 U % '7 A % E *+ S RG !( 7 ! & 4 7" 0 ^ !4 U A % 4 7" '7 ' ) _ 9 cr ' 3 ! 1 ( )$ S RG !( i % .Quan( i KL 7 ! ! ! !( 3!? . c[ ' ! )C #$% &' P KL ' )% - X W iY % ' 7 d X 4 U 7 d T ' 4 U 3!? . Hîi d . / * 4 7" i 0 iR Q $ " ! " M ! +j ! ' Th×nP -J+ % *+ 4 7" T A !E ' TÆc( A !E ' Kh¾c( 3!'+ MËu Tý d ! .".(. ! i%( 3 )% ) M ! ! .

' KL n 0 )9 3 + 1 :.%P )% *+ i " ! ') A 0 KL i ! . c[ ' ! KL #$% &' P ! )C Z% 0 &' P :. c[ ! KL #$% &' P 3!'+ J )9 W J 4 7" )C J -'7 ! )C $% &' M T ' ! ) * Z% ) 0 &' P )% -'7 KL 3 4 3!E )C 2^ ! ! )9 $% &' M T )9 +l = +l +l ?7 ) A M ! ! . = ?7 ) * =J ) G &P )% P ) * =J ) 2 G 2 4 3!E )C ) A M ' ! ! . RP $% 23 eK% 4 7" 3 * -' 3 $ RG ! % )% A ! Q % -' E ) * d TuÊt MËu J ( )% - 4 7" T * M i ) 0 &' P M i % !'+P - )% 4 7" A ! ) * M $% &' P T % *+ ! ) 0 &' M i ) 0 &' P M i #$% &' P ' ?7( )% Q ?7 d ) * ( % TuÊt m·o / .

= ! +l +l ?7 ) A M ! ! .4 7" T TuÊt tþ ' !) * 0 &' R ' ! )C $% M i ) 0 &' P M i #$% &' P ) * =J ) 2 G [P KL 3 4 3!E 2^ )9 +l :.Tþ( ) * ' O )C ' 7 d K7 2 X4 U 7 ( sTÆct( X( < .MËu( ) * ' O J ' O d ) O -' eN 7" / M·o .TuÊt( ?7 ' ) * ' Od eN 7" < Tþ .e K% 4 7" )% )% A ! T &% -' )T RG ! 0 &' ' )C tþ Tý $% &' ' )9( % E )C d )9( )% - 4 7" M i ) 0 &' P M i #$% &' P )% A ! )C $% &' *+ 0 &' ( )% E ) * d )C( )% . c[ ' ! KL #$% &' P )C $% *"%4 A )T 4 7" eN 7" TuÊt .Tý( )C ' 7 )9 ' Xd) O X 7'( 4 U O( sKh¾ct( eN 7" > TuÊt .

c[ ' ! KL #$% &' P " ! % M ! +j ! ') * 0 ! ' ) * P( n J G t( )% 0 &' % -'7 ! %P )% *+ ! +j G &P )% % $% &' M T ' > i!.Tý % *+ 0 ( A ?7 Q ' L *+ &% J )9P !) * $% &' ( i )C d ) * d 0 Q % Q % T % ' sN U t 4 7" T &% ' s)` t( 4 U i 0 P ' RG ! RS *+ )% i 0 *+ Q ' )C S ' i) * i Z% ) 0 &' ?7 Z% i % *+ ( i ) * )% A Q ' ! )C $% &' )% !%+ i )% Z% !'+ *+ Q 0 &' % *+ ?7 S [ ' J J i ?7( )9 27 O d K7 2 J M i ' ! % O( : !? ! ' e i )C 27 i J Phô mÉu( )% .Huynh( )% . % E s# ! ?7 0 &' P( . . !.Huynh 6 &0 e i ?7 27 i J .)% +l ( J+ % 4 7" 3 * -' ) &u ( N 7" *+ 4 7" T &% Q s)` t M i R )% A 4 7" T &% ' Ty. / 3!'+ NX :.= 3!E KL 3 4 ?7 ' ' O d ) O -' i) *( ' Od 4 U O X 7'( )T O( N U 3!? :.Quan( )% i Quan &0 "$ =J 2 G . +l = 2^ a ! +l K + 52 +l )C Y % ) A M ! ! . '= NX 4 7" !'+ NX :.(.".Phô 6 &0 )C ' 7 J i )C( O e i ) * 27 i J ) * ' )X 7' .

0 &' P = 3 2 =J 4 i ' ! ' :. ( )% - :. ( )% - M i ) 0 &' P M i #$% &' P )% A ! =J $% &' Tþ % *+ 0 &' ' )C % E )C d =J ( )% - M i ) 0 &' P M i #$% &' P DËu @ . )9 !'+ NX :. c[ ' ! = #$% &' P ) RP )% *+ 4 7" e N 7" )% A * -' $ RG ! % ! Q % -' RE M·o Kû ?7 d NX( ) % M i ) 0 &' P M i #$% &' P )% A ! ?7 $% &' Hîi % *+ 0 &' ' KL % E KL d ?7( )% - M i ) 0 &' P M i #$% &' P M·o e K% 4 7" )% )% A ! Q -' )T RG ! % DËu Söu *+ 0 &' ' =J % E =J d :. -'7 ! :.P )% &' M T ! =J :. $% ?7 2^ ! +l ) A )C +l +l 3!E G KL M ! ! .

Söu( =J Tþ . ' O( ) O 2 4 ( u% =J ' 4 ( K7 4 U 4 MKh¾cP( [7 T b 0 R ' *+ 4 7" S N 7" N 7" RG ! *+ )% )% T % -' &% &u ( -' > l Q 4 U +l ( A 4 Q% T ( -J+ % M·o Kû M i ) 0 &' P M i #$% &' P )% RG ! i 0 ' M·o S RG ! ' ?7 $% &' 0 Q % trung truyÒn( s¬ truyÒn( *+ i i KL G Z% Z% 0 &' ( )% *+ !%+ 0 &' % *+ !%+ )% A ! i Hîi S RG ! ' )% A i Mïi Q S ' ! KL $% &' % M¹t truyÒn( M·o Hîi Mïi *+ Q )% B +l ' .M·o( KL DËu . )9 KL M ! ! .:.DËu( )C ' 4 2^ ?7 +l ) A )C ! +l +l 3!E G ) [P )% *+ )% )% eN eN eN eN A )T 4 7" 7" Q% / Q% < 7" > ' ' ' ' ' NX ' ) O( 4 U O MKh¾cP( ' X ?7 ' () X2 ( '4 :.Kû( ?7 Hîi . c[ ' ! = #$% &' P = 3 2 =J +l M·o .

NX KL ' X NX ' O( ) O 4 U X( 3!? 4 U .)' ( )% i )' &0 i KL ( e i G 27 i NX G ' O NX ' O( ) O -' O X 7'( )X 7' .Y % ( e i KL 27 .% )% *+ L &% Z% !'+ NX :.K + )% i + &0 i G( :. 5 4 U R iR P 6 s ' RG ! t 7 8 ! 0M iR " #$ % ) 0 7 8 " 2^P :^ +l & d3 23 7 ! s -$ )9 ( #.M $% g h Q l 4 7" Q s)` t t *+ ' RG !( A % [7 T b 0 R ' D . c[ ' ! = #$% &' P ( = 3 2 =J 4 M·o 2^ +l Quan Hîi ! +l Tµi Mïi +l Huynh 52 ) A )C 3!E 7 ) )% RG ! +l *+ 6 T 4 7" ' %( s tM iR 4 U 4 U 0 i 0 P " 2^P s 4 . P( e i ?7 d KL d G Q S [ 27 -^ i NX M i ' ! i ?7 27 i NX ?7 ' NX ' O( 4 U )% iY % i ?7( O( N U !? . )9 6 M ! ! . ! Q ` A *+ tM i 0 i 0 4 U A *+ ' .

? J0 G >)4" 5 ! 4 . . E9 M * . ! 4 U P !B Mg h & j " P )9 " 2^ 6 ) G( ( F . 6 M3!'+ V " L NX Ê L % B ' 9< M " &% 4 7" ' 4 . M) ! 6 % 6 >)( 1 . = >. " 2^ 1 : ( .8 >@ @ .8 Q % %+ &% " N U %+ )` . 7 @ < M) ! 6 . FI 1 . 7 M !'+ " :^ 6 =J . s*$ .!D >)A ' ! A 6 !'+ v " != *+ ! % " ` v %+ = ^ ! . D .? . .>. ! *+ = ) )$ KL . s& ' t. >).C " 2^ B< = ( D . [ $ ! %7 t3 . )9 M !'+ " = ( 1 @ 7 . )9 .C C ) )` )$ KL %+ $% L ! &' ` 6 F7 . ?# ! $% &' *+ @ ? F7 ) 0 * 4 .? 0 : ( H 0 G M> 4 7" 4 . ! 4 U P )9 1@ M *+ i % " 2^P t ! " #$ () + Z% !'+ c[ / 0 s12 > 4 7" t.)@ >)!'+ R ^ ! L ! ` ! $% &' R ^ ! A . ! Q V %7P 0 &' P( :^ 6 =J $% &' P P 6 % P( 0: ( .< = >)? ( ) !'+ v %+ !'+ = ^ ! . 0 ( *+ 4 U s G A #D M> 4 7" 4 .d3 7 ! g h 4 . ! Q s)` t -' Q 0 R Q ' $% 23 s t *+ ' RG !( Qg % S 7 p ! l 4 U A % [7 T b : ( . ! 4 U 8 .13 @ A 6& ! ) E ! $% &' )9 3!E s t s& ' t S 6 R P( ! " #$ () s*$ t +. % ?7 =J .Mc[ $% &' ! Ra .

)$ ' g h : ( 8 ) 5 P Q M Q4 U 'g h Z w P R ( @ K + !B M % 4 U ' g h ! xP F7 #. * 7 0 6 . * )7 ! +l -A R ) P( ) [7 k c7 ! . ! j % RG ! 0 &' % % i " ! m 0 i!. ! %+ c* U P N O D )9 7 ) 1 MKL ! ! .1 MN . M3!'+ V " = M " % 4 7" ' g h &" +0 P M T 4 7" c .= = >)4" L ) ) *( L 3 KL ( J L Y 9 :. < 8 !& M " % 4 7" '4 . 3!E " ! M ! +j ! ' )% c[ g h -'7 !'+ ) H . )9 % 8 ) Y 9 :..1 0 ( . . S -' *+ T 4 7" 0 &' ( $l g h 4 7 ! T 4 7" 6 0" # ! P % RG !( . #. ! Q 4 7" '7 Q s)` t %+ sN U t S ' G ! .S .C . &% ! " 2^P M ! " -'7 3 J % P NX G ' g h &" +0 P M R KL ! ! . ! F7 R7" 8 Mc[ % b A g h 4 . ! S '7 *+ L ? *+ % 4 . )$ RG ! =J ((( 1 7 1 L M) ! " $ W # " 2^P " J % P >). KL ' g h : ( < C ) 0 >)6 P ! P 6 0" 7 D 1 M L D & @ B < ( 8 .Q . % ? *+ T 4 7" n % *+ p ! 4 . P( 9< K M !'+ =J RG ! :. !4 U P !'+ v ! 2^ P " M !'+ = ^ ! 2^ 6 % .

?7 = )% *+ p ! 7 ! T 4 7" 4 . !( Z% R 7 !g h 0 % o 4 7" [ 27 2" i ' ! % G 3!E )C ) A 2 ?7 M ! ! . L 1 4 7" T * % % 9 : ? : @< ( M6 + ' i ) -A ' ' N ) X K7 ) O( 3 7 !& i ' >$ ? ! % % d :^ +l *+ c7 ! A ) ! +l -' . c[ ' ! = #$% &' P >$ !8 &A i L &U Z% !'+ =J *+ ) 3 4 DÇn 2^ +l Tµi Th×n ! +l Phô Ngä +l Quan = '4 ) e iR (N 2 e i '4 (N ( Z% 4 7" ' i )9 27 . ! Q 4 7" '7 Q s)` t 7` sN U t S Q S *+ % % +l ( *+ % d +l % RG ! " '+ . c[ ' ! = #$% &' P ) =J 2^ ! +l ) * KL +l +l 3 4 )9 :.% Z% !'+ ' i ) )9 ' X ) X( Z% 4 7" T % ' = *+ 27 .G 3!E )C ) A 2 M ! ! .% Z% !'+ ' ) ( = ' 4 U ( i= 4 U i ) % *+ !%+ Q RG ! ' /I . +< = = !'+ ) G P [7 0 Z% 4 7" Q Q !" ( +l *+ [7 " 1 4 7" T * [7 !8 ' ) * KL )9 :.$ .

! RG ! L i KL ( e N 4 U 2 e i i i Y 9( KL ' X Y 9 ' '4 X( ) Y 9 ' X -' X( Z% 4 7" _ % ' =J 27 X( )% 4 .R i Z% 4 7" T % 4 . ! / . ! G ' Z% 4 7" T &% ' G 27 X( J+ % Q S *+ i G ' ! ?7 O Y 9 ' X( ) O )% *+ +l -' ) A # +l [7 M ! ! . c[ ' ! ) A #$% &' P = 3 4 :. * 01. )9 2 KL # Mïi 2^ +l Quan Tþ ! +l Tµi M·o +l Tö )C 3!E G ) =J ) * / . ! G ! L i =J ( i Y 9( =J i Y 9( ( . S 0 &' ( 0 &' -' *+ T 4 7"( +l ( *+ T 4 7" 4 .) A " ! m 0 % % " ! . ! 4 U i Z% 4 7" T &% -' 4 7" T S 27 2" A *+ ' 2^ +l P( 8 (. / 3 !. M ! +j MV i) A % i ) c[ Q RG ! i '7 4 U 3!'+ Y 9 =J %P )% RG ! &P k c7 ! )% i ! '= P i!. ! Q 4 7" '7 Q s)` t %+ sN U t S *+ % )% RG ! sV %7t( J+ % L &U R 1 4 7" T * % *+ i 0 Z% o 4 7" [ 27 2" i ' ! % Z% !'+ c[ M3!'+ Y 9 =J T ' i Y 9P [7 !8 ' ( e i Z% 4 7" ' KL 27 X X 7' % 4 . Q l 4 7 ! g h 2% 4 Q s)` t sN U t %+ sV %7t( 3 i !g h Q Q 0 ' g h s ?7 ? *+ T 4 7" t( A *+ 7 ! T 4 7" 4 .

1 K ( >. S J ?7 +l ) A )C +l +l 2 =J 4 ) 3!E ) * G )% J *+ p ! e 7 ! T 4 7" 4 .Canh . s)` t sN U t %+ sV %7t !E ' g h s ?7 R ^ ! J t( J+ % *+ % +l 2% P *+ 8 ! %! 3 -J+ % // #. / c[ )% *+ c7 ! 0 &' :. ! ^ !4 U ( 3!'+ c[ g h ' !'+ J )9 T ' !'+ R ^ ! g h Z% % -. ! S RG ! sV %7t -A i ! i 0 Z% T 4 7" M:.Nh©m( 9. )9 KL M ! ! . 1 7 ! g h '+ 0 ! =J #$% &' *+ i )C Q S RG ! ' :^ +l ( % *+ Q i )C Z% ) 0 &' .BÝnh . = " ! % M ! +j ! ') *P 0 &' ( J ! Z% " ! m 0 -' *+ )T 4 7" = 3 2^ ! i 0 !. *+ 2^ +l 6 g h ! ?7 R ^ ! T! J &%7 ! .MËu . =J ) A P [ 27 i ' ! % Z% !'+ M ' J P A l ' X 7' %+ ^ ! T4 . c[ ' ! = #$% &' P !'+ i ! +j % % J )9 ! . ! Q s)` t %+ sN U t( ) 2 e )% 8 ! 4 .Q % g h PY h /P Y h ?7 ?7 ! ?7 R ^ ! J M !'+ R ^ !P( !'+ & J M "#$ % P( 3 i ! !'+ R ^ ! ' Gi¸p .

)9 ! '+ ! 7 1 K ( 0 &' = 3 ! . ! Q s)` t -' sN U t ) * e )% 8 ! 4 . ) A m 0 " ! &w+ M ! +j ! ' )CP % )% *+ i 0 " ! -' *+ )T 4 7" 3!E M ! ! . % ?7 1 ' ) A )C 7 ! Q Q ' ! 2./ ! 1 1 *+ K ( 7 ! Q Q . / % 3 !'+ % 3!E ! . +l ( KL ) * 2 4 Tþ 2^ +l Phô Th©n ! +l Tö Söu +l Huynh 3!E M ! ! .R :. ! ^ !4 U i % Z% !'+( 3!'+ c[ ' % 3!E T !'+ R ^ ! 0 % *+ % +l Z% T 4 7" M=J 2% /< . ! S RG ! L sV %7t -A i ! i 0 G ) P l 4 . c[ ' ! = #$% &' P =J ) G 9. e ) 7 ! T 4 7" 4 . ' !) 1 % 3 7 ! g h '+ RG ! i ) ' ! <P #S *+ ! ) 0 &' +l ( )% % ./P *+ )% % ./ ) 7 !. S ) 0 &' ( k c7 ! ) 0 &' =J '( ) * ! +l +l G $%& '( ) 2^ +l )C 3 4 = $%& ) A ?7 2 KL )9 :. c[ ' ! ) A #$% &' P i 0 !.

c[ ' ! )C #$% &' P . % 8 ! %! /> #. sV %7t !E ' g h s ?7 J t( )% *+ )% +l 2% P *+ !. ' Ê d# !'+ # =J + d NX d ) KL ! . = ?7 3!'+ c[ ' # KL T ' !'+ g h Z% % -. / Y h c[ M ! ! .1 K ( >.P *+ :^ )% RG ! i ) * +l )% Q ' :^ A ! =J #$% &' +l ( A ! ! ) 0 &' +l ( *+ Q i) * Z% ) 0 &' ( i 0 Q ' ! =J % /P *+ ) ! +l )% ! G ( )% RG ! i G ' <P RG ! i =J +l ' )% 7 ! Q Q % A ! ) 0 &' +l ( MKA -yP G $%& '( 7 ! Q Q Q ' =J '( 3!E )C M ! ! . . ) * 3 4 = $%& ) * KL ) A ?7 2 ! ) * ! )9 ! ' & : "8 % 3 i ! !'+ 9. sN U t -. c[ ' ! ) A #$% &' P ) 2^ +l +l +l :. s)` t -. *+ :^ +l 6 ! g h s ?7 J t &%7 . )C dY 9( " ! ) * + M3! +j ! ') KL )9 P( ) G 3!E )C 2 3 4 ) A 2^ ! +l +l +l :.

/@ . c[ ' ! )C #$% &' P ! F7 1 K ( ! ) 0 &' 7 ! Q Q ' ! .) 7 ! g h '+ R i 3!E Q ' 2^ +l ( /P *+ ! =J ) 0 &' % *+ Q i 3!E #$% &' ( )% *+ ! ' ) 1 1 K ! U. = ?7 9. )C " ! 2" M3! +j ! ' 3!EP( 3!E G # )C ) A ?7 2 3 4 Th©n 2^ +l Phô DÇn ! +l Tö Th©n +l Phô ) =J ) * KL )9 = # :. / 3 3!'+ Y 9 )% Q g h 2% M ! ! . c[ ' ! )C #$% &' P G ! ./ = ) 7 ! g h '+ ' +l ( M ! ! . ! 0 &' )% 7 ! Q Q % ' 1 ! ) * RG ! i) * ) 7 ! g h '+ ! +l ( <P *+ % . != ( % 1 *+ i ) =J + G 2 3 4 ) A 3!E )C Ngä 2^ +l Huynh TuÊt ! +l Tö DÇn +l Phô ) * + KL )9 :.

) ( ! . Kû ) . ?7 0 1 ! ."< 2%7 Y 9 . :%7 ' ! % ' 2%7 Y 9 Q / 2%7 . ( )* + . MËu. = ( MKA n ! > . ( 3 2%7 Y 9 3 6 1 A % % 2%7 -yP L % [7 T b 6 & !( % Y 9 &% !'+ Y 9 6 ?7 &% 0 Y 9 6 !'+ Y 9 6 )9 &% 0 Y 9 &% !'+ Y 9 6 KL &% 0 6) Y 9 ( 6 % V" % J &% !'+ Y 9 6 :. .. &% 0 Y 9 6 " % N % c7 ! 2%7 Y 9 " 2%7 4 " [7 T b o . §inh d N0 -$( Nh©m. d K ^ !( BÝnh."< ! = ! > " ) > "# $ ! " *? > % ! + @ > AB C> & ! 6"%4 ( > 3 > ' ( D Gi¸p."< "0 E9 2%7 * 6 1 ( . =J !. Quý \z d ) u ' !( T©n G ! ? d KO( _ 3!'+ G( 3!'+ % * % NX &% 3!'+ % W % # =J ( 3!'+ % 3 )C( 3!'+ % ) " W% W% &% !'+ Y 9 6 !E &% 0 Y 9 6= ( !'+ -' 0 !'+ 1 ! .V * .2 2 3 . Z% $% &' K . /B Z% $% &' A % 2%7 K ! . Canh 3! d = ^ !( Êt. ! !E ' / ! [7 T b 2% M i 7% ' 2%7 P .

! 0 % !7' ( * n ' ! . !( ' . ! )C K +l -8 ) ) " G . ( )$ M { ! \'P A 4 . ! ) W G ) " 3!E . 7 !" *+ R* 6 7 ! '( )A D !'+ A *+( = ?7 ' !` g % g x A ! G ) ^ ! % ! -] c * ' 4 w j 7 ! $ ! *+ .L !( N w j $ ! R ( Z +0 ' %7 ! &j J 7 2L 4 2L g " R$ 7 7 U ! . . ! L ( 7 U ( i _ &' o S 2" = ! 7% U ! . ' !( 3! 7 ! ) . ."< KL ) 0 ) * ) " =J )C ! . ! W 3!E O 9."< = ) % 7 ! =J ) 0 4 . &* ^ !'+ V " NX Q + g +l ' ! . ! % ' &* ! . 7 !" *+ R* R + A % !'+ A *+( 3 '7 *+ 2 L '7 R ! A 8 !. P )9 #p ! c' :. ! O K +l -8 )C ) " ) A ) 0 ?7 J ý nghÜa cña hµng sao Quý nh©n ( # ) O R Z /( A @ K7 <( ? > K7 % KL _%P Y 9 J A ' ! . .j . 7" ! . ! R% _ T ?7 =J ' * G ! ( ) A ) * ' ! . ! U R$% ' i 7% ! % ( ) " :^ ' ! m7 4 O 4 Q 4 ] ( * n ' ! . =J ) * J " ! M3! +j KL L ! ' :. ! .9. = :. 4 " ( 3!'+ Ê ? ! !" ( M A !` L /D . / 3!'+ # #p ! c' )9 .L ! Q % L -l . / 3 !'+ % )9 ! . " ! &% M3! +j L = ! ' =J P ?7 ) % 7 ! ) A ) 0 4 . Q g +l ( 3!'+ # 3 ' ! .-^( ) $ U ^ (N * . ! KL Y 9 4 . R $% &' ' ] ! ) 0 a ! #] ! ' _% ! . ! % 4 2L R6 2% %+ V'7 4 Q Z& n . ((( !' g %+ !o !( |] ! 7' -J ' n !( ] 49 4 w j .

( € " l + " :^ ' + 4 & . G ' Q ( ) =J ' Q Z% . Q A c* ) ^ ! % ! -] J &j ( ) Q &% &% % ( Nh !" n S ! .j c* Z ' R% ( K7% g -' " T % ( " . A Z ' !` U (N U ) % 7 ! ' Z ' ! + ( g % g X ! A l ! 7 7 ( g % g X + j 7 ! ' !` . ( % D( $9 ) O F( CD E N H( I( F ) O / 01 % G ) X ( /F $8 N + j A ! & 2b U Z% '7 '+( # ! 7" X A4 .j &A % ( V` ! . ! A4 .( :* 2r ( KL #p ! c' ' -J %+ +S !& O( * n ' .-h ~ 9 Q ! q%( V` V " ' X 4 " ! % 0 j 3!E ' 2 7 ( * n ' R* 7 ! '( V` c ! " 2 + & A x L '7 &$ % 7 -l . ! *+( g % g X A -A Q L " c* Z% '7 '+ 4 Q2 7 '7 q A ! %7 R$ S 8 ! } ! ! ( 0 ' ' i! Q ( a A Z 'c * ! m7 4 Q( : . ! R% ( Z _ T ' * g % g +l ( % 7( K K +l -8 O 7 ! &% &?7 " ( " 4 j " ' " .>( @( .% g % T% h & ! &x ( :b Q ? 2b Z 0 2b !] 6 & U 2b % * RU R % !? 7 4 O 26( 7 -l &j ' T !2 ! ! G -' ! R%( 7 -l l O %7 b !` 4 . ! -7 ! A } ! !A( ) ^ ! . ( W R0 ( 3! . 2U ^ &. ! *+( : G 7R ! A ( ' + 0 Q 0 g % -j 2 h( 3 3!E 7 " ! A RG 7" 7 8 ! -. ( :b . !" % 2q( R ! . ( G ! . R * A 4 .L ! A . ` "7 % ! L " ! .( . ! ! (: 6 '7 ).* - ?8 B ) O B( . -' -J ( " U & L " . R * A 4 . ! + S 4 7h ! Ri( =%7 &_%( " + w ' % ! ! !( Z -l A 4j ! &j J % ! Q O ^ ! % 2 ! = .j ' ] Rf R' !( K G A %+ !` U 6 * " ( 3i !% R &. . ( !. ! & 7 4h 3! . " 45 ! j -l + " 4 " E %+ ! g X( 3 ' 7 ] ! 7 + -] ( |* . • Z g % "( W &* -. 6 . Q 1% R P * ' J &j ( ' .( ) $ ^ u $ 4 . &" " 4h ] c ! ` ! . !( N U ) A &$ ! % ( '7 g % g x " ! A _ !) " ( 0 ' ' i! Q ( 0 ' !4 U ' 7 ! " ! Q Q " '( =f !? c[ KX 2b . M . 7 * ( W" % [ " " ' $ &] ( 3 c * ' % Q) 0 4 . { . ! R% ( ) $ &] O ( & _ -J { ! ( V %7 ( KL ) " ' -] ^ ! b {( N w j $ (# ( % ." " 4 " A ' 7 -J ! $ 0 0 ( . Q 1% R P * ' ! % ' 1% E ! % R ( 3! . ! Q % KX 2b . ( * n ' . 2%+ L RG [ % L ! . " g h ' Q U ( &j J( ) A ) * :. " ! % R !. &j ! . ' ! ! . M . 4h RU & R0 ! .

Q % ! -l( V` A Q o 2U ] Q-j 4 . ! L ] ( J( )* % T c[ !'+ c[ ' !A ! $ " 2%7 7 ! .j 4 . ! L &i% ] ( • %+ M !` P( 3! ) " KL )9 :. % H I ( 9 = $9 G !) A P 0 &' J ' % " 2%7 7 ! - ! J #p ! c' " g h ' Q O ) U ! g % ' !? c[( ) " ' A J b 4 . ! 0 ( j 6 6 ' ( €" l +( ) " ( . ! 0 ( 3! #] ! KL )9 :. ! 7 ! 2" ! &* ! .L ! ! Z i R% L( *#$ %0 W%7 ! .! 2%7 &$ M N $ 1O 12 % ( / A % ) 30 2%7 N P F c . Z . L ( " ./( $9 ) ) $ G% " T Q $( ' n !4 ' -* R% ( 3! = . 8 ! % 6 ) 0 ^ !M . < ! ' V` ] !7 L ? . ! J %+ M !` P ) 0 ^ ! ' !? c[( V` ] ! c7' !( ] ! c7' !( A &U & " g "( /( / <( ' / >( 2 / @( . A4 . -'7 Q o $8 ? ! #$% &' F Q n Q R SN$( L 3] $ " S )9 +H ) " 6 )9 0 &' $( CD E Q R +H A$ !% 2%7 6 " : P" : CT " )( /H . Q 4 . Z .j 4 . g .K B( L $ D( F $ F( +3 % 4 H( B I( +5 / ( ? /( $@ ( 3! 3! 3! V` K7 • K7 3! ) O V` ) O V` 3! +j ` ' 0 g % ( N N ) ) ) ) O X X O V` b 4 . L ( " . g Z 2b . < ! ' J( &" $ n J " ' $ &] ( ' n ! 4 ' -* XV R% ( 3! = . ! L ( . ! L &i% ] ( V` b 4 . ! -' K +l -8 / . Q % ! -l( V` ] !7 L ? . ! L ] ( V` A Q o 2U ] Q-j 4 .

. Hîp. % ! 4 Q Q : 7 !" 0 % &j 7 $8 j g % ! 6 " : N w . . Th−êng.6 Long. Quý Q Du T ! g h A 2b K ! G ! Du T ! g h A 2b Ri !%+( <I . &% 0 0 0 0 &% % % % % 0 !%+( o .Nh©m )C & 0 ( MËu .0 ( Êt .T©n = L !( §inh . .Kû :.6 o . -7 ! 2" 2 7 " Q R +H ) 0 Y "7 % ! A$ CT " ) Wj J ( /" 560 1 / 7 860 $ $( Gi¸p .6 % ! ! ! ! W' ^ 2%7 3!'+ Q % V " d NX &% Rj ' G( 3!'+ Q % Ê d % R j ' 3!E( 3!'+ Q % W Rj ') ( 3!'+ Q % # R j ' KL ( &% &% &% )9 &% = &% )C &% ) d) d3 3!'+ Q % J d Y 9 &% ! Rj '= ( o .6 o . -7 ! P " : )% &j 2" Z ' " S +H ) 0 % .Quý ) cT( V ! q% !'+ % = !'+ % = !'+ % = !'+ % = !'+ % = . . R$ 1 ! 4 j "7 h ^ CD E N Q % .Canh )9 l ( BÝnh .( /( <( >( @( B( D( F( H( I( ( /( 4 ! ! % 6 ! &$ ! & " 2%7 2" ). .6 o . :.

! 2 != 0 &' ((((( ! KL 0 &' !'+ W d J 2%7 < W' ^ 2%7 .Cöu ) ( Tø -ThËp ) * Ngò -ThËp nhÊt )9( Lôc Ch¹p ! +j +S = ( :%7 ) 0 ) " ! K% dd < dd > dd @ dd B : ( W' ^ 2%7 " !V0 ! " !W +6 " ! )" A6 ! 3!E dd H ) dd I ) * dd )9 dd / = / . ! ! ( §inh Kû 3!E ! d BÝnh MËu \'( _ 3!'+ V " 2%7 ) 0 6 3!'+ * 2%7 ) 0 6 ! 3!'+ % 2%7 ) 0 6 3!'+ ) 2%7 ) 0 6 3!'+ 3 2%7 ) 0 6 3!'+ Y 9 2%7 ) 0 6 3!'+ # d NX 2%7 ) 0 3!'+ W d J 2%7 ) 0 < ( / #= % ( 0 W' ^ 2%7 ! = ) 0 &' ( ?7 ) 0 &' ( !) ) 0 &' ( ! =J ) 0 &' ( ! KL ) 0 &' ( ! )9 ) 0 &' ( 6 ! 3!E ) 0 &' ( 6 ! )C ) 0 &' ( Gi¸p KL ) .)*0 ' !) A 0 &' ( dd dd dd dd 0 &' ( Gi¸p = d Êt ?7 4 7%( Canh ) d T©n =J R j %( Nh©m d Quý ) .MËu = ( §inh .Kû =J ! Nh©m ) ( T©n )9 -$ Canh % )C( ! Quý ?7 ( Êt J 3!E 3!'+ V " ) . !2 2%7 ) . ! 2 BÝnh .9 ( / 0 ) 0 ' ChÝnh -ThÊt ) A ( NhÞ -B¸t 3!E ! Tam.

Tý .j A c[ 7 ! _ 4 _ ( ) 7 ! )% +l i c* Phô. ! 0 " 8 0 ( ( /8DE F 0 ( / C 0 ! $ A !( " ! c[ g h ! $ j A !( " ! c[ g h 4 5 # 7 8+ 9 8 9 # )7 ! g h c[ -l . ! 4 c[ A-j _ Q i ! A c* ‚ i Q Tµi.j A c[ 7 ! n ! i%( M¹t truyÒn T ! . ! .> 3!'+ DÇn .Ngä .Söu ? Hîi ) 0 &' ( 3!'+ Th©n . Tö i Quan A )% +l ( )% A %+‚ Q i ! ! Y % 2b 7` J +l Q -l .j !A Q c* 4 % *+ 6 ) -l 2% 8 ! ! +l -' 4 .j !A( .j !A 8 ! A +l ' i Q Q U g h % c[ ( S¬ truyÒn T ! . Huynh &j ( WA Tµi %+ Tö </ . Q # 2" 6 A4 .DËu .TuÊt ? Th©n ) 0 &' ( 3!'+ Hîi .j A c[ 4 &U ( Trung truyÒn T ! . ! R% /@ & A B0 WU " !V0 ! ! DËu $% &' ! '7 A 2%7 3 J g X 6 ! Q( 3 2%7 3 J g X J -'7 % %+ 3 0 j WU " !V0 ! ! Th×n $% &' ! '7 A 2%7 ) 0 A 6 ! Q( 3 2%7 ) 0 A J -'7 % %+ 3 0 Gi¸p Êt J Ngä M) 0 &' P BÝnh §inh J Mïi MËu Kû J TuÊt Canh T©n J DÇn Nh©m Quý J TÞ( 3 o .Th×n ? DÇn ) 0 &' ( Z ? ( ( / !0 ' .M·o .Mïi ? Tþ ) 0 &' ( 3!'+ Tþ .

j !A( +l Q Tö A <( # ( WA .j c * ' ' !` )% +l Q &% i '7 K + 0 c% l ' %7 " -' . #p ! c' ! A %+ 4 Q . ! R% 4 Q4 ] 4 ' L ( ë ) ! +l -' -l 2% 8 ! 4 . ! .G* - V ( 6 ] i Q S Q 7 ! )% +l Q ! q% ' ) 0 )' ' )' i%( & i Z -l l ' U ! L ( \[ -l .j 2 6 ' )% +l Q '7 M ] ! 4 U ). 7 MK + 2 ). )% )' -j _ Q c* Z -l . .j } ! ' ( K'7 K + '4 U % A% [ &* 7'( ! A4 .j g % 2b( 3 c[ -l . A ! i c* ( K + j 4 U ) 0 )' ( \[ -l . ! .j )' 7` K.P( \[ -l . ! A c* Z J &j M 6 ! P 7` -l g % 2b M 6 ! R ^ !P( 3 ! !` 2%7 M ! " (((P A %+( 3 !` 2%7 c* #$ % & ' ( ) *P A c* U 3 g h c[ )' ' !` L < i )% +l l ' i Y % Mg h + P A ' * Rf( 3 ! g h )% Y % c[ -l K + j A 4 . ! ( \[ -l . Q )' A %+( 3 7 ! )% +l Q < i l )% % c* ( /( i * A Q 'g h. ! ( 3 ! 6 )% +l ' Q 2%7 -'7 ' 6 ! )$ 3!E A ! . ! n ! A A -^ ! << .j . ' !` )% +l Q &% i '7 K + %+ 4 U ! Rf . ' !` '7 K + " %+ Q 2b 6 ! -' %7 " ( \[ -l . 7 ' &' 7 !" ' *+ 6 )% +l Q % iY % A %+ Q % c ( >( ) * i T ! -l % ~ 7` Y % 2b( 3 c[ -l % ~ ' )% +l Q '7 ! %+ 2" 4 .P( @( 2%7 )G ).

A &%7 ! .) [7 2 4 U Phô 2 Huynh 4 U Tö( Huynh 2 Tö 4 U Tµi( Tö 2 Tµi 4 U Quan( Tµi 2 Quan 4 U Phô( Quan 2 Phô 4 U Huynh( H 30 j ' ] A 2 %( )T ' s ] t O Z% A ( N c[ g h . d o .j !A( ' A 2^ ' 4 " ( 4 U 2^ A :^ 4 U A c* ‚ 2^ 2 2 :^ 4 . ! ( 3!'+ % ' A ' 4 " ( #0 '4 " % ' A ( <> i ! . ' ! ' ! ' != $% &' ( ! ?7 $% &' ( ! ) A $% &' ( ! )$ $% &' ( ! 3!E $% &' ( ! G $% &' ( !) $% &' ( ! =J $% &' ( ! ) * $% &' ( ! KL $% &' ( ! )9 $% &' ( ! :. % 7" ( \[ /( \[ <( \[ >( c[ % T A ) * ) 0 &' % -' " 2%7 G ! *+ T 4 7" )% g h &p ! " '+ Can -' Chi( Du ®« -' Lç ®«( Tam truyÒn( Niªn mÖnh -' Hµnh niªn( = . :% 4 ! . $% &' ( +l n : . c[ g h O !A % A -'7 ! *+ 0 $% &' ( ! . *+ 8 ! 6 ! ) R ! . 3 0 j :. $% &' ‚ ! . *+ 6 !) $% &' ((( I ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) " " " " " " " " " " " " !V0 ! ' ! K% ' ! W% ' !) ' ! 3] ' ! :" ' !W + ' ! )" ' ! ' ! . c[ g h O = A30 j ! . c[ g h O ) A30 j ! . -' )% +l G ! 3 0 j K' 0 ' 4 c[ g h &* T c[ -l . ! %+ c[ 0 j Z% ! . *+ 6 != $% &' ‚ ! . c[ g h O :. c[ S & %+ c* ( c[ 0 j A T c[ ! .

A5 6 ) & ' 8. ?= #$ ! ? K ? 2 H& & H 0 " 1W 8 J @ N %L 3 & > 0 7 .+ / M A & G . . . E < & 9 ? I N W ? W J ` D ) D E . ..? Q J !R S ? ' T 6 J !6 6 !3 9B K U & V 0 8. . P 1 !3 8 F ? .* !Z 8) : H 3 0 "2 HI U 3 . 9 2 3 B & K 0 7L 3 @ I 4 K ' ! <& : ' 2 0 + . !3 & ' % & & ' !3 8 X Y B E Z 0 8M %[ & 8 8 0 @ U B ? J B @ U 8 J 8 @ U J HK E @ U J 3 X 2 8 8 3 ? C @ J HF @ U ? C % \ X ? 2 % 0 + .<2 A ? A * !Z . -HI 8* 3 & < X 0 # ] G ! HI B ^* _) .1 ] > <B . < = & > ? < 0 @ . <@ .) 7 8 / $94 ( + /0 1 & 2 3 0 4 5 6 7 8 (' 9 2 ( : . = / 2 0 + / B ? C & D E F G F % H @ I 4 J E HC 8. N ? 2 0 < I HB 1& ! J 0 9 C <I O 2 ? .

P A 3 @ O <2 1& ?= 0 7 & E 9 9 2 8 3 * 6 K 0 b 7 c : #$ % F ? 2 5 X K 1 ) 0 (' ( : A U ? C 8. 3 . P > 0 "2 G ? 2 + P dU < > K 0 @W & < T K ( J 1W K + @ I 4 W ? .1 1 0 . 1` HC B B X ? 2 0 8 J B ? C & (2 C X < > 1E 0 + 1W (2 P O1I 2 ` 1> 0 & ' 2 ) G K 0 8 6 i <Q + . N 0 8J < I 1= E\ 8M U J #& = 8 #& = d 12 < T 1.#a 1 W & ' 3 0 : Z . 8. !N K & B 0 #$ % i K <B d 12 B . N ? 2 . P? ] I .E 6 ! 8 W J ? 2 ! 0 b < + b . "h ( : 8 H& 6 7 9 2 <2 1& K U d @ O 2 5 ) 0 d ? U J % (2 C X 3 ) 4 d E? G T & 9 T X . A5 d : F . : 1: 0 8 J ! ? C K 1 3 AF 1' W 3 ? ' J 0 ( : <h 1& 4 J . . e f g @ C X .

→X . A 1 !'+ /I Q n ! IP A T ! -'7 :^ +l ( 3 ' )' ). ! Q ' ( /IP A T ! -'7 ) ! +l ( 3 ) ! +l Q l '() " ' %+ K + A4 . ' ! ' ! ' R 3 != $% &' ( ! ?7 $% &' ( ! ) A $% &' ( ! )$ $% &' ( ! 3!E $% &' ( ! G $% &' ( !) $% &' ( ! =J $% &' ( ! ) * $% &' ( ! KL $% &' ( ! )9 $% &' ( ! :. $% &' ( B " ! 0 $% &' / D F H I ) " ! A ' Q " A S \[ ' ' *+ 6 )% +l Q &% '7 Quan M)% Y % P A Q ' ( 3 6 )% +l Q &% '7 Tµi Mg h )% )' P A )% )' 7" )% % c* ( :^ +l 4 U ) ! +l M R 2^ +l ' ). ! Q '( <D .1 →X F7 P A Q ' ( )" +l 4 U ) ! +l ) ! +l 4 U :^ +l MF7 →X .1 →X W-P A c* 4 . ! +l ' Y % P ) ! +l 4 U +l MW. G ! ! q '4 ! j / < ] ' ! ( Z% A *+ 2b T *+ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) " " " " " " " " " " " " ! " ! ' c[ ( 30 > < / @ " !V0 ! ' ! K% ' ! W% ' !) ' ! 3] ' ! :" ' !W + ' ! )" ' ! ' ! . ' ( '7 Q ' < I !'+ M1 n ! A Q ' 7 ! I !'+ Q( ) " I !'+ ! i% " ! M )' ). Lîi(((P A Q l '(3 H−u. Tï.+ P ^ ? C + / > @ J W ` G I 6 ! B 1 6 K H 0 0 \[ *+ !8 ' 2 ' Z% A E !a %+ *+ 2b g 9 % ! % JK *L M N 4 U 7" -. !` %+ K + A c* 4 . Tö G ! ! ' M ' P( 3 !` Thiªn kh«ng A -. ! Q ' ( *2 & 8 4 3 # !E A T A )% +l " ! <I !'+ % ' " ! A c[ ' " ! @ A ! 3!E $% &' ( c[ ' " ! H A ! * $% &' ( 3 ! " ! Q MPhóc.

P ' !` 6 7 ! Can %+ Chi Q HuyÒn vò M ' p ! ] P A '7 8 ! 4 .R & . *2 % _ ! -'7 '7 )' A !'+ n !((( M T ' = ?7 Q 2%7 Lôc hîp " :^ 6 != ?7 $% &' *+ &" ' ! Q <(III %+ ' <I(III %+ ' <I % P( <F ( Can Chi . TöP A c* !` . Tö A c* ( ) 7 ! Can Chi ' Q Thiªn kh«ng A 4 . ! %+ U 1% R ( Du ! Thiªn Q 2%7 Thiªn kh«ng A !` ! . PhócP A ' * L ( 3 Du Q ! MH−u.< H M 1 ! . A Q '( 3 A )1 )1 ) " 3 %7 ' ( -'7 )% +l ] Q / " ! % ' < " !V0 ! " ! ) T ! -'7 :^ +l ( " ! 3] " ! )" T ! -'7 ) ! +l ( ! " ! T ! -'7 +l ( ' )' ). % A *( Can %+ Chi Q 2%7 Ho¸ léc -' Thiªn m· J -'7 3 0 j %+ ' -'7 )% +l A * ' Rf( HE . = P A c[ 2%7 Lç ®«( 3 Lç Q " A ' L ( 3 Lç !` H−u. V−îng. . ! %+ #" & A % % l 7 ! . Lîi. ! Q ' +l 7` ' c[ ' ' !` :^ +l ' '7 Tµi ) +l ' '7 Phô Mg h Tµi → Quan→ PhôP A * +l Q " M2%7 ' '7 Quan l '( Q ! 0 c[ ) 7 ! )% MH−u.j 4 . A Q ' ( ) " !` %+ K + A c* ! Q P 4 . Tï. ! c7 ! . ! Q ' ( *2 8 G +l ( 3 ' )' ).< H 1K M 1 ! .)" I !'+ !` "F !E " ! M/ <IP T ! -'7 %+ K + A c* 4 . =J ! . Lôc hîp. . ?7 ! . TöP A c* ( A %+ WA . Thanh long. Tï. kh«ng A U 6 4 .j !A( 7L . ) P A c[ 2%7 Du ®«( 3 Du Q " MQuý nh©n. ! %+( 3 ' M. Tö A c* ( c[ Can -' Chi Can Chi ^ !2 A ^ ! 4 U A c* ( Can %+ Chi Q " A %+( 3 !` tï. Tï. ! c[ g h ' !7' )% +l % c[ 2%7 Du ®« -' Lç ®« i% 7L .

TiÓu c¸t A ] c7' !( V` Tßng kh«i. ! L ] ((( ) ) O ) R $ <H X $ $ $ " R L ] n &S l ( L ] n 1 ! l ( L ] Z 5 -$ 2^ '7( ! )9 • .( Th¸i ©m ) $ G% 7" " T Q $( Thiªn hËu ) $ 4 .j !A !` B¹ch hæ. §»ng xµ. ! '7 ) " c ! A Q o 2U ] ' Q-j 4 . 7" J n $ M " ' $ &] P( 7" T R + " u ! ! -' " T &" ( 3 !'+ Q !` Thiªn c−¬ng A 4 . Th¸i tuÕ Q 4 w j g % ! % ( V` Th¸i Êt. ( V` . ! Q ] !` ( V` NguyÖt tÆc &$ &U !` C©u trËn !? c[ !` HuyÒn vò * Z% %+ } ! L .Q 2%7 Thanh long " @(III %+ @I(III %+ @I .((( Y h Q '7 ' A 3 Thanh long =J vò * Z% >(III %+ >I(III HE ) R 0 8 : + 8 .( Thiªn kh«ng W" % 7" % [ " (M " ' $ &] P B¹ch hæ ) Q &% &% % ( Th¸i th−êng K7% g -' " T % ( HuyÒn vò ) $ ^ 7" % u $ 4 . A ] ((( 3 A 2 4 " A A . ! L &i% ] ( V` ThÇn hËu. ! " %7 " 4 . ( Thanh long " &S 7" % " 2. §¹i c¸t R L ] !7 Q % ! -l Q " &' . 6 !) A T ' O !8 ' n !6 O Q & 7" *+( ! HuyÒn / < > '7 ' A l b A 'N T T 'N 4 U %+ >III(III((( % @ I G # !` Quý nh©n ' 4 " ^ ' A '2 A ' 4 " . Hµ kh«i b ? 4 . §¨ng minh A ] %+( V` Th¾ng quan. A ] %+ &u l % % " T . ? . 4 " ] ^ %+ o %+ % j ( \[ L ] i ! T !A §»ng xµ ' $ |U 7" ^ ( Chu t−íc !' g %+ !o !( Lôc hîp KO &] ( C©u trÇn % 7" % .

! L ( ) % 7 ! X M)9 KL P ' " &S ^ :. )$ ' " ! 3!E ' " " ) =J ' " ^ " ( 3! W O ' Q] 2 ( Q 3 " ! =J A ' !' =J " -'7 KL $% &' 7" -$ &] ((( JK # O % Y h Q) % 7 ! % 7( 3! ! X % '7 * l ( 3! ! % u( Y h Q A Q !( ë !) X A % u Q !6 ! A O ! Q &?7( K +l -8 ' 2* 2r ! ) % 7 ! " ! O 7 ! &% &?7 " ( Y h ! ) " %+ ) 0 J . ! P c% # c% *+ Can ' >I c[ . Tï. c% Q 2b 6 ! -l( 3 Lç ' 4 U Du A ! .( 3 i ! S c[ 0 -] KL ?7 G ( = 3!E ) * K7 ( ) )9 ) A ) X ( )$ =J :. • $ & = • $ O m7 ?7 • $ u ) A ) $ " r )$ ) $ U ^ "g 3!E ) $ !b% Q U ! G ] $ R0 ) • $ 4 x =J • $ !'( ) * • $ Q( KL • $ L ( ! KL Q W O] % ( Q #p ! c' ] 4 * . Tö A ! . *+ Lç ®« ' 7 M . c% Q % ! ^ ! % 7` O ' ( JK 5 5#= % B ) 5#P* M ! . Tö A ! . ! & Chi ' .:. N ( T *+ Du ®« ' JK 5 N M N + 3 Du J -'7 Can 7` Chi Q. c% Q % ( Lç !` Tï. ! . Q ! -l !%+( 3 Du !` H−u. " l +( ) " " 2^ ' 4 & . ! X( X c* '7 A c[ '+ . ' " %7 n ' " 4 . ! & %+ .L ! ! " A ! .

3 Can Q . ! & c* &$ 6 ! ( P A . c% L &A +0 ( ! ! DËu $% &' % c7' !( ! ! " $% &' ! ! A c* # $% & ' % ( ) *+) . G $% &' P A 1 ! 0 0 ( 3 Lç .L ! &$ 6 ! ( ) " Can 3 Chi Q . ! &$ 6 ! ( ) " 4 .L ! 4 . Tï. ! A Thiªn c−¬ng M&%7 ! ./ 0 % 12 $% &' ! . Tï %+ Thiªn h×nh %+ §¹i s¸t 7` mé M) A ) * :. ! %+ L L % Q ! X c* &$ 6 ! X l 4 . ! A c[ 2% ! c[ . L J -'7 Tø L &A 3 Du H−u.D 53 C 5 1O % ( > . # ! ! " $% &' !` . c% Q L &A +0 %+ 4 . Tö A . ! 2 %+ . ! A .L ! \[ Thiªn c−¬ng *+ 0 i ! ! ! . ! A 1 H−u. Tï./ 0 $% & ' 3 45 6 # % 12 $% &' ' . 3 +0 ( -l &% 0 1 H Q L &A 1K 0 +0 78 ! A c[ 1 " 2% 1( A ! . !& Can %+ Chi Q Thiªn kh«ng Q 2b 6 ! !A ( 4 JK 1 %#= 5 N .L ! ! " A L L( Lç ! A Q i ! 2b !" l !( : JK Du Q ) . $% c* U ( T 9 JK 1 5 5 M N c[ ! . 8 ! 6 !) A 0 &' P c[ 6 -'7 '7 Z% $% &' ( 3 ) 0 ^ ! 6 -'7 i ! ! ! ! $% &' ! . !% ' % $% &' -' Q Thiªn hËu A * ' R %#= . Tö ! " Can HW L L % Q !4 ./ 0 % 12 $% &' c* # . !( ! . ! %+( ! " A1 H−u.

Tï.% L 4 . ! S 0 1 A c* .( *+ Can ' ! . ! S . 4 " Q Q b %+ *+ Can 4 U Chi A Q ' .j 26 L Q 2b 6 ! tP 9 Z -' 4 " Z -' 4 " G ! 4 . ! l !A %+ T !A A c[ 2% '4 " . 4 " 3 4 .Thiªn c−¬ng 0 ! ! " ! . Q Z% 4 " L ( x R + Q Can -' Chi 1 # ^ !2 A ./ 0 Q Can Chi A * Q 4h ! % ( < JK 1 * Q1 * 53 * $ !g % ( T ( 2% 3 Can Chi !% ( 3 n ! *+ Can ' ! . ! . ! ( ? JK 1S % 2 2b 6 ! ( H−u.j 4 . Tö.( 4 U & Z & G %L 3 Chu t−íc %+ Thiªn kh«ng -'7 Can %+ Chi 7` ' Thiªn c−¬ng %+ Th¸i ©m -'7 Can 7` K' 0 A l 4 . ? *+ Chi ' ! . i( c[ 9 Z -' 4 " Q ^( L 9 L %+ 4 . Q Q S L ' . ! A c[ ^ !2 A . Chi ' 2b -E !(( 3 Chi 2 Can A ( 3 Can Chi ^ ! 4 U A c* .9 $% &' A ' . ! 3 S *+ ! . ! ' Can Chi ^ ! 2 A 2b -E ! L 7 9 c[ Can Chi Q L ! ! " A %+ A4 . PhÕ >/ . ! Can Chi ^ ! 4 U !% 4 .j ' % L ( T R* M\[ > JK s\[ * -l b %+ # N ! . ! ! . Q R M % 4 U L P *+ Chi 4 U Can A 4 " -' Z x % L Q .

Z 0 O . ! 2L( ( %+ A 0 j A & . ( Chi ' Can 4 U chi A &j 4 u L ( Chi 4 U Can A c* &j 4 Q 4 u ( & %L \ Du. Tö ( 3 Du Q " A 4 .JK 1 H - i% L c[ -l &j Z% ! . Lç K' J -'7 )% +l 0 ' %+ 3 0 j J Q 2%7 NhËt quû Q 2%7 Quý nh©n &j ! $ ( i% 4 Q( Can %+ Chi Q NhËt quû A Q ' % ' ( T c[ ! '7 M 0 $% &' P A Q S & L ' % -l !A ! )9 Z J( ! :. A 4 . Lîi " j A ( ) * :. ! 2L !A( 3 Du Q ! 3 3 Lç Lç M) A L (3 %+ 3 0 !` V−îng. ! c' +P ! ?7 Z W O( !) A Z 1 . HI ! A ' 0 78 ' ! HI ` ! %+ & -'7 T 4 u 0 ~ Q !4 u %+ Q S &j Du Q Tï. ! M .( != Z 7 ! ' M! . ! Q '( G P %+ 2%7 NhËt quû 6 >< . = %L \ *+ Can ' ! . ! A c[ 2% . bP( ! )$ Z ) O ( ! 3!E Z !8 ^ ! 7 ( ! G Z )"7 g ( !) Z) 0 g % ( ! =J Z c * 0 g X( !) * Z +j b ( ! KL Z n " ( T M) A ) * :. GP A Q J -'7 K' :%7 NhËt quû -' Thiªn h×nh 3 !M Q S P( 7 ! )% +l . %+ 4 .L ! J -'7 K' ! " + Q &j 0 %+ 3 0 j A 8 ! J -'7 % ! 8 ! 4 .

L ! ! " A L &p ! L % Du 4 U Lç ! %+ H−u. L ( Lç 4 U DU A &0 &$ U !( 3 Du Lç ^ ! 2 A 4 j 7'( N" !E 2 A # A J$% # Du 4 U Lç >> Q. B¹ch hæ -' 2%7 Quý nh©n 27 . ! ! ( 3 Chu t−íc. c[ J$% -l g % 2b A c[ 1+ "%+ D J 1+ 1 D J 1 2% @ K" M ( !L 3 D Can Chi ^ ! 7' %+ ^ ! 2 A 7'( *+ ! Q 2%7 Chu t−íc 27 " ! c[ g h " ! &$ 4 j ^ !2 A 8 ! 7'( *+ ! Q 2%7 C©u trÇn 27 . Tö A &0 ! +0 1+ "%+ D L D JO %( # B( U ! 4 .Can 3 C©u trÇn. B¹ch hæ %+ 2%7 Quý nh©n 2 Can A Q ` ! 8 !4 . ! 2L g % . Tï. ! 2L !A( ) 7 ! )% +l Q '7 Quan %+ '7 Phô ! A !g % ( JB $% 1+ 1 A c* ( Du Lç ^ ! 4 U A4j Q ! . $% &' n J ' " ! c[ g h ! '7 A c[ ! Q ^ ! '7( |n T ^ ! Q ' A ^ ! +( R " ! c[ g h 7 &j ( WU " !V0 ! :. C©u trÇn 4 U Can A c* ( c[ 7 ! )% +l Q '7 Tö M).Can Can 4 U C©u TrÇn 4j L 9( 3 C©u trÇn 4 U Can A 4 j %( 3 A c[ C©u trÇn. $% &' n J ' " ! c[ g h ' " ! o " ! !M " ! /6= $% &' " ! < 6 ?7 $% &' " ! > 6 ) A $% &' ((( " ! H 6 =J $% &' P( ! =J $% &' ' ^ ! + -J+ A ^ !+6 ^ ! ) + A ( MƒP JK 1 A (R )S 4C §»ng xµ( 3% 4C B¹ch hæ i 4C Th¸i ©m. 4 U Y % P A .j Q S T 4 .Thiªn y ph−¬ng c[ *+ i% &j -l ^ ! '7 L L A T '+ WU " !!0 ! ! :. Thiªn hËu.

!_ 2%7 Quý nh©n J -'7 )% +l A 4 . ! 7 ! !A( { 7 J -'7 3 0 V j M A c* N 0 ! g % 2b T *+ Can ' ' 6 8 Chi ' '6 ( Can Q 2%7 MV−îng. Th¸i th−êng 6 -'7 3 0 j A Q ! . LîiP A ' 8 ( Can Q 2%7 c* Chi Q 2%7 A ' L +0 ( Chi Q 2%7 c* A ' JK W L ) T *U 1 A ' 8 c* c* ( '+ A c* *+ Can ' ! . Thiªn kh«ng A c* ( 2%7 3 3 3 3 c[ 3 0 j Z% -L n ! A2 7 !" ( c[ 6 )% +l )% +l 7' ' i v )% +l 7' ' i = ^ ! % +l Q % i v % +l Q % i = ^ ! 1 6 - A L( A2 7 % Q *+ Q 2%7 R ^ ! A h 7 %( A h 7 !" ( i= ^ ! h 7 %( iv h 7 !" ( A T c[ '+ 9 JK c[ . Tö A A 2y ` !( 3 Lç Q Thiªn kh«ng A T L ! Q !( 3 Lç Q .L ! ! " A 4 .L ! ! " A ( Chi H−u. -' ( 3 Chi Q . ! L( 4 JK Can % A ( Can 2 +l 630 j *+ Phóc %+ Lôc hîp K'7 ). ! L ( Chi 2 Can A L 7 ! . 2 !4 . Tï. Tï. ! 7 2L !A ( Q 3 2%7 Thiªn h×nh l % ^ !( JK 1 Lç 4 U DU A A &$ %4j ( 3 Lç H−u. *+ -L *+ n ! >@ .:%7 Quý nh©n. ! A ' ! „3 A c* A +l * ) +l 2 * 4 . Tö c* 4 . 2 !( ) " Chi 4 U c[ 6 )% 1 ( c[ Q L 7 ! . 2 !( Chi ' ! .

! ( ' ! . ! J ( Chi 4 U 2%7 Thiªn hËu A ' % 4 . 7 ! . 7 ^ ! 4 U A c* % ! . Tö &p ! !( 3 Lç !` Thiªn kh«ng A ! . Tï. 7 !" g 9( Chi Q " ! A ' ! . -L 2y * A ! . ' &' 7 !" ! A Rf Q % c ( >B A 4 . < A ! . ! %+( 3 2%7 Thiªn c−¬ng 6 ! 4 " Z% $% &' A ( & 3 3 3 3 %L ! : 9 Can 4 U 2%7 Thiªn hËu A ' !" 4 . 7 % ! ' 2% !( 3 Chi Q 2%7 Th¸i th−êng A ! . n ! 2y * 0 _& : n !( ! .Ngä . ! n ! 9( 3 Can Q 2%7 Quý nh©n A ! .L ! . ! % % ( % -' ! . 1.@ B ! : + H h T B K H %L 1F H 3 ! 1. +l X 7' %+ ^ ! 2 A ! . 0 78 V−îng. 7 % 8 ! -J+P( :^ +l Q Trµng sinh. 7 !" 4 . 7 % g 9( Can Q " ! A ' ! . Lôc hîp ! ' A Q ! ' !% 7 ! )% +l Q &% '7 K + MK + 4 U ) 0 )' P( \[ . b & ! M\[ \[ *( 3 G %L ' !` 7 !" 1% R Du .L ! ! 5 3 :^ +l -' 7 !" +0 g 9 % ( 3 & Lç A ! .DËu $% &' A-j . T 3 2%7 thiªn c−¬ng 6 ! Tý . 4 . ! +l %+ 4 U -L Q % '7 Y % *+ )% . Tö ! A !( & # 1 2 # 1 H 3 Can Chi X 7' %+ ^ ! 2 A % &0 &p ! ! % ( Can Chi ^ ! 4 U A c* % &0 4 . Lîi A ! . Tï.L ! ! " A ( Can Chi ^ ! 4 U -' Q H−u. ! J ( Can Chi ^ ! 2 -' Q . 7 !" ! ' 2% !( & : 3 3 & : 9 ) % ) 0 ^3 7 !4 U J 4 U % : ! . 4 . . -L( 0 > 0 .M·o . 7 !" ' %7( Lç ' !` H−u.

*+( … ) A d ) * d :. W < ? 2 1= 3 Lç H−u.' -L N c[ n !( 1 Lôc hîp -' Thiªn hËu *Q J Can Chi. !( Lç 6 -'7 Lç 6 -'7 ?7 d =J A 4h -'7 &p ! ( ' i( ^ ! ) +( != d) d )$ d KL ! ) A d ) * d :.L ! ! " A * 2y A ( ! '7 Z% $% &' A T c[ |n c[ Lç 6 -'7 ^ ! '7 ' l ! -l ^ ! *+( ! *+ -l B i W B M! 1 4= B \[ 2%7 HuyÒn vò MK +l -8 ' 4h ] P 6 -'7 ! '7 Z% $% &' n T [7 ! Q -l ^ ! '7 ' A -l ^ ! *+ A L ( 9 i & %L @ j K H 3 ! 3!E 0 &' T ! ! % M R % 6 ?7 ) A )$(((P A Z% Q S *+ L ( 3 ! 3!E 0 &' T ! 2% ! % M R % 6 G ) =J (((P A Z% * 4 . Tö A 4 . % ! cQ *+( c[ ! 0 &' Lç 6 ! = ^ ! ' % Lç 6 !v B & %L ?. Niªn mÖnh A : JK % &$ . !7' *+( …= d) d )$ d KL ! . Tï.L ! ! A -J * Q S *+ H−u. Tï. d G ! .W < H$ 5 3 Lç 6 -'7 ! )9 d 3!E d 3 3 #. * Z% A T c[ !E '+‚ i B 0 78 L i !` 3 Du !` " . ! Q ( 3 Lç Q . d A 4h -'7 &p ! ^ ! WU ( G A 4h -'7 &p ! ^ ! 1: G & G A) 78 $< 1= %L H 1K . Tö A 4 . '7( Lç ^ -' ! … )9 d 3!E d ?7 d =J $% &' ! . ! S A *+ L i%( < JK T M N c[ '6 %+ c* A c[ '+ >D . ! S *+ L ( *+ Lç ' 4h c[ ! ! .

?. .L ! ! " A 4h h O( H−u. ! M&' ./ > ' ' &'( >F !) A 4h 4h 0 > % > 12 . 8 ! 6 3 2%7 Thiªn c−¬ng -'7 ! > ' ' . Tï. Tö ! A ' 6 c* ( Chi 2 Can A ' 6 Q L ( Can 2 3 Chi 4 U Can.*+ Can ' ! . *+ Chi ' ' 6( T *+ Chi ' c[ Chi " H−u.9 $% &' $% &' ( & %L ! : + M&%7 ! .% p ! P( !) A 1 .L ! ! " 6 % A A Q !6 > ^ ! Q Q 2b '7 ! 0 &' P > . ! 3 2%7 Thiªn c−¬ng 6 -'7 ! .L ! ! A ' 6 )% +l 2 Chi -' Q " A %+( Chi -' )% +l Q NhËt quû A Q ' " !V0 ! ! ) * $% &' n ! " !( 3 " ! A c[ -'7 ! )9 $% &' ' % ! A 6( ! :. Can Chi ^ ! 4 U . Tï l O( 3 % 4 U HUyÒn vò A Q S &U 4h L ( @` %L H ( Lç K & %L B )G ).( > JK % *X (R * Y % Chi 8 ! -J+( A c* ' 6 &* L ( %( 7 c[ ' % 6 " ! A c[ o -l 4h ! 1 4= -'7 can Chi A 0 2y Q -'7 '( c[ 2%7 HuyÒn vò Q ! 6 ! '7 Z% $% &' n c[ ! *+ ^ ! '7 ' l ! ^ ! Q( HuyÒn vò 6 ! = ^ ! A 4h ' % !v A 4h ' i( HuyÒn vò . M .P( ! )$ "7 g ( ! 3!E J( ! G % l ( !) 7 Mg % . ! ? P( ! KL ' j . $% &' ) l Z O ( != -j ( ! ?7 l .W ( Lç A4 . ! Q ( MƒP ^ ! '7 A l . ! M ' . P( ! =J J M ' 2% P( !) * . : 6 .

S & ' $ % . D $ . & ' * 7 8"9 ) .& ' #)" $ " * N *"N . & ' Q"=C 2 A " 2 R $ 8" > 3 ' % . 2 "> & ' " % 2 8" D Q%" 3 T' : A * " & ' QB .? Z E ' M * * * ** % 5Z 7 Z+g % M 8 Z T (3 Z%P( "7P & -J M Z% P( ! % Thiªn m· A Z Z % &j ( V % Th¸i th−êng A T ' A ( %+( Q0" Z4 ! # Z % * M-' ! & P( 4 j "7 Z . ! 6 Z l '( Q? Z -] M! *+ !( & ( 3 Q Ho¸ léc M3 J . " % J" ? 8" G ' ) = P . < :b A 0 !4 . 3" (%" 4 5 - >H .. . / ' 0 1 / "2 & ' $ 3 & ' $ % @ $ $ %" " % "=C *. . . . U I = VO *H $ AQ & '# " $ 3 (3" & ' QB " 4 @ "=C 3" $ 8" $ . . )= E" 0 0 3 "2 = : 0 .> " ? (%" . 8" & ' #)" 5 8" & ' QB . -7 !( 3 !% !) * 6 0 &' %+ L A4 . K 7 + & ' ' .P( Z 4 -J R ! 3 !% G 0 &' i ) 0 P ) 0 ? 3 Can A M "+ Q P -' Q C©u trËn A Q R ( -'7 % A * % ! -l l ( %+ Z _ g 9( (4 : . 0 < E *A G B $ H & ' $ % I D & ' " % J" F 8"9 ) ? 3 ! ? 8" G K' D * 7 ) $ . G =/ & ' ' > 3 "=C . & ' $ % O O B . !7' P 1% R ( P( Z 4 w j( Z g % 2b( RL" Z * " . )= X J" ? & ' V 8" / & 'Z ' 0 1 I G . ()" ( E L @ MN O B . "= A . * " . $%01 <4= > #$ !" " % *+ ? & ' " P Z+& M"7 . $ *H 1 D W Q W # % *$ & ' $ % D I Y & ' " % $%& #" ( * 7 .P: A *$ @ & '# " *I .P ^ w M %P Z " -J g " ( % 6! " ! <*)" 8" "=A B B . ! 0 & ( "$ Z !7 52 Z 7 ` M! U M ! . @ ! ? () (! & ' & ' $ .3" > I < B .

% .<# .j 4 " 7` c[ '7ƒ #> g h Q% . % c[ 7 n *? ) *? ' % 7 g h % ( 30 & p ! 7 ! N . B 3 ! ? & ' " (1 . 0 ] C . V 0 b& ' $ % W =/" $ & ' " % G . I (/ ' % N ? ' Y ' P: . A" 3 O 8" > * " W (0 2 & ' QB 2 A . " U > & '# ) )= 8"9 2 > # ) 8"9 $ P S O / & ' $ % *@ J" & ' " % J" ? .X A *. I = $ ' # )" Q4 Z & ' #)" QB *H $ ()= . ! i ! Q S c[ L 3 ) 0 &' + ) % " -' !'+ v @I *+ n 7 ! ! . 2 C & ' #)" $ & ' (2 $ C + 1 QB . $ $ . $ & '# ) K *+ < %= I F < B .A 3= *> *$ ) ' " ' * (/ & ' #)" U I (/ )= \" & ' V = .A @ N X & ' ) . & ' $ % I & ' " % *$ * . 3' " % 8" G "> N G * ! D .<# &7 . $ $ 8" Y A . 2 & ' QB * " _ ! W W $' . 8") U . $ N ) G / )" ' & ' Q"=C $ % ^ & 'Z )= "N . $ > V ? . 3 l 4 7 ! c[ 0 g h i% g h T % '+ % =56. I A $ "> . . % Q S c[ % g h ' c[ L 0G g h 4 " L < > @ B((( g h( !P m 0 % % o g h % -a RG ! 0 ' g h( !. 2% 4 ? c[ -l . $ N @ . (] A' N ) d & ' Q"=C . S " 2% !'+ c[ ' !'+ = ^ ! %+ !'+ v ( 3!'+ = ^ ! *+ " 4 " ( .$%01 > ? # T < B @ / ."N . ! . Q S c[ L " ! M ! +j l g h4 " 0 !. I S %" /" O b $ b 0 R' . & ' $ % * " H I "> = N " U T' [ & ' $ .$ 'V b [ H *U 4 & ' # )" & ' Q"=C *+ . c = . ' > Q"=C $ $ W= a 8"9 . I / + 4 (^ . + ] E " 2 PU ) : ' P <*` & ' $ % K [ C ' P: ' 0 1 ) 8"9 @ Q $ D ' ' Y = @ . C 0 ' % N G * 0 & 'Z & ' B ( 8"W .

T % ! $% &' ( )% - ?7 c[ g h T % % *+ i ) ?7 $% &' G ) 0 &' 7g h )9 (Th©n) ) * =J KL Y!/ Z [ i) 0 ( 3! q% ' ) % !6 ! :. = ?7 ) A )$ ) G 3!E :% 4 g h T % g h T &% % ' 2% *+ i ) M ! +j !P 6 g h T % -1% n .@% "#$ % ) R !'+ % 3!E ! . * ! \ M ! q% ' i ) 1 :. c[ Söu M' ?7P n Ngä % TÞ +l Th×n % ?c7 ! g h M·o DÇn :% 4 -' " 2%7 -' *+ )T 4 7" )% :% 4 ' c[ '+ c7 ! g h 0 -' 8 ! 7 ! ! . ?7 " ! > M ! +j ! ') P( )% *+ 0 3! +j ) 0 &' TuÊt Th©n Mïi DËu ! Z% Hîi " !M') P Tý m 0 0 ! . $% &' 0 ! )$ $% &' P n ) 0 &' 7g h T % @ . ' 3! +j ! :. $% &' n :.

)9 1Q !7 !/ [ @/ * \ P !/ [ 1Q !7 ) 0 &' c7 ! - * \ o g h % T . M 8 U ) A ?7 = g h &' n !/ !7 [ T % ' 7g h T KL g h T % ! q% ' *+ i ) ! ?7 $% &' % i) M3! +j !P 0 ! ?7 $% ) 0 &' M 8 U ) * =J ) G )9 :. = ?7 3!E )$ ) A . &' n * ! g h \ T ] ) 0 &' 3!E )$ A 8 U ) A ?7 T % ' MT ! 7g h T ] G g h T &% *+ G $% &' P % - i) i) M3! +j 0 ! !P G $% ) =J ) * KL = ? ((( i 3! +j ! M) :% 4 :.) G 3!E )$ =J ) * KL )9 :.

/ < O " ! c7 ! - g h @ G < ) R % c[ g h " ! B M3! +j ! ' 3!EP 0 Mg h T * P -'7 !'+ Y 9 )$ ! .) A c[ g h T % ! %- i% % ' i 3!E 0 2% !) )% *+ i 3!E M ! +j !Z * ! $% &' n ) 0 &' 7g h T % \ @< . !( @% !7 8< < O ^ B )$ !/ !7 (3 ' >)^ T &% % T ((( % . !( 3! . c[ M') A P n ) =J ) * KL )9 ?7 = +l % ?- :. -a 7 !!. T )C ?7 c7 ! g h * c[ = G g h M ]E $% &' T % l ' ' )$ . c7 ! g h -' " 2%7 *+ T 4 7" )% W + ! . ) A )% *+ 0 3! +j ) 0 &' G 3!E TÞ ) A :% 4 % ! Z% " ! ' 3!E m 0 0 ! .% '+ ' sF -' *+ )T 4 7" )% > t ! q% ' R$ ) +l -' 3! +j " 2%7 ! S *+ .R P( 0 3 i) 2% 4 B )$ m 0 c[ >)1 T! ^ ! :. % !E g h 2% ( r 4" + ! ./ < O ( M3 !v i ! i Z% 0 !/ [ = .

?7 M = :. )9 KL ) * g h T % ( 3! q% ' *+ i 3!E J i 3!E 0 ! ) * $% &' n % ) 0 &' M VP = ?7 @ ! 7g h ) A )$ 3!E ! T ( =J ) G )% ' &' ( )% - g h T &% *+ i 3!E 0 !) i 3!E $% &' G &% ! T ' ) 0 &' 7g h !) T ] ( R$% @> . )9 =J ) * KL R$% ) * )% ' $% &' :. )9 VP ) A )$ 3!E G ) KL ) * =J &' :% 4 ? g h T % n c[ g h T &% )% 7 i 3!E ! $ MGP< ! ! q% ' i 3!E % ! 6 !) ! 3!E $% &' ( |n % ) 0 &' 7g h T %( M VP )C 3!E G ) ) A ?7 = :.

/ ( 3 7 ! ) * )9 l ' i ! != ^ ! T % ' i 3! +j !4 * ! 2 ! 3 \ !7 8< B )$ * ! >)G < ! g h T c[ = ^ g h Y ) .)C ) A ?7 = 3!E G M ) =J ) * VP :. )9 KL ! &' ( )% " g h T 2" % *+ i 3!E J 3!E 0 ! )9 R$% &' -' ) 0 &' KL ) * =J ) G ? ((( 3!E )9 :.g h T &% % ! J 0 @ ! @@ . !( (3 7 3! +j c7 ! . !( i ! g h 7" B )$ g h. ! < O * _ Z % 7 3! +j .R 6 0 ( T! ^ >)! 3!E ) * % c[ i 3!E m 0 c7 ! g h T ! % < O ! . 0 @ ! 7 g h T 2" M 8 P = ?7 ) A )$ ! )9 $% T g h % T #l T 1Q !7 * ! % 0 \ B )$ 1Q !/ !7 [ +l A 7 ! * ! 2% 4 G ! \ !/ !7 [ o -' *+ )T 4 7" )% !'+ v ) 0 &' c7 ! " 2%7 .

* & 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666A B6 @ # # ' 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666C k % ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((B &P k ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((D D6 7 %P &P F6 7 FC C ?6 H I B6 H I UC ?6 @ B6 @ D6 @ F6 @ 4O A6 @ C6 @ E6 @ G6 @ N6 @ ?R6 @ ??6 @ ?B6 @ L # RL # R . $<M 4& L78 Q<M'66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666DR L L L L L L : & M' 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666D? : .E F1 $% !H '( K ' G 0I %= G 8@ 4 L0 4 S % M6 %N 6 O Q R .* BC C 'C C JC PC ?6 @ : +@( D6 E .* % /.K+M' 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666D? S : M'666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666D? M' 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666DB 9 T UM' 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666DB : M' 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666DB M' 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666DB LQ V @B .* . J U V( = K+ # : + K+ # L ' 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666E *+ % 4 7" 3 * -' 3 $ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((F *+ 4 7" )% -' )T ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((F '66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666G % % ( = ET = GE 9 ' 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666BB 9 ' 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666BF GW *H 0 -'666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666BC M' 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666BN '666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666BN PM6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666BN L.

$P 4 + \ 4& 4 4 4 X + 4 ' 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FB '66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FB '66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FB 0 '6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FD ]'666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FF 4 T 4 ` / 4 4 4 < & ^ += 4& & _ [ 3 '6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FA K'66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FA + + ' 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FA 0 '666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FA +\ '666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FE &^ [ &+ + ++ [\4 M" 3 ' 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FE < ' 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FG ]+ $% / & ' 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FN 0I % A % 4] % 1 [\4 " Q R^= S_ ' 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666A? T * ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@ T % ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@ T &% (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@ T ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@/ T ] ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@/ '66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666AD T * ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@< T % ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@< T &% (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@> T ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@> T ] ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@> T 2" ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((@@ @D .C ?6 %P &P P RP [P B6 %P &P P RP [P †P & Y Y Y Y Y & Y Y Y Y Y Y .XC ?6 B6 7W+ D6 : (4 !" Y . '66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666F? S . $ 3 [ [ 3 OZ ' 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666DE ' 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FR 3 U '66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FR K $ 2+ [ '66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666FR $ $ S 4 4 $ S $ 3 ' 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666F? $: [ & + $P + ]+ 3 '66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666F? $ 4. h h h h h J h h h h h h +/ : ' 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666DF + / Q R= & .* Y 6 < Y < 4H = OG ' 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666DB 0 ' 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666DD X '6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666DF F6 1& C ?6 YZ B6 YZ D6 YZ F6 YZ A6 YZ C6 YZ E6 YZ G6 YZ N6 YZ ?R6 YZ ??6 YZ ?B6 YZ ?D6 YZ ?F6 YZ ?A6 YZ ?C6 YZ ?E6 YZ ?G6 YZ ?N6 YZ BR6 V + .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful