BAI TAP LY THUYET VÔ CO

Câu1 Cho cac kim loai Cu; Al; Fe; Au; Ag. Dãy cac kim loai duoc sáp xêp theo chiêu táng dân tinh dân diên cua kim loai ( tu trai sang
phai) la:
A. Fe,Au, Al, Cu, Ag B. Fe, Al, Au, Cu, Ag
C. Fe, Al, Cu, Ag, Au D. Al, Fe, Au, Ag, Cu
Câu2 guyên tác chung dê diêu chê kim loai la:
A. thuc hiên qua trinh cho va nhân proton B. thuc hiên qua trinh khu cac kim loai
C. thuc hiên qua trinh khu cac ion kim loai D. thuc hiên qua trinh oxi hoa cac ion kimloai
Câu 3 Diêu kiên cân va du dê xay ra qua trinh án mon diên hoa la:
A. cac diên cuc co ban chât khac nhau
B. cac diên cuc phai tiêp xuc truc tiêp hoác gian tiêp voi nhau qua dây dân
C. cac diên cuc phai cung tiêp xuc voi dung dich chât diên li
D. cac diên cuc co ban chât khac nhau phai tiêp xuc voi nhau va cung tiêp xuc voi dung dich diên li
Câu4 t hop kim gôm cac kim loai sau: Ag, Zn, Fe, Cu. Hoa chât co thê hoa tan hop kim trên thanh dung dich la:
A. dung dich aOH B. dung dich H
2
SO
4
dác ngui
C. dung dich HCl D. dung dich HO
3
loãng
Câu5 Co 3 mâu hop kim: Fe Al, K a, Cu g. Hoa chât co thê dung dê phân biêt 3 mâu hop kim nay la
A. dung dich aOH B. dung dich HCl
C. dung dich H
2
SO
4
loãng D. dung dich gCl
2

Câu 6 Phat biêu nao duoi dây không dung vê ban chât qua trinh hoa hoc o diên cuc trong qua trinh diên phân?
A. anion nhuong e o anot B. cation nhân e o catot
C. su oxi hoa xay ra o anot D. su oxi hoa xay ra o catot
Câu 7 Truong hop nao duoi dây la án mon diên hoa?
A. gang , thep dê lâu trong không khi B. Fe tac dung voi khi Cl
2

C. Zn nguyên chât tac dung voi axit H
2
SO
4
loãng D. a chay trong không khi
Câu 8 Cho cac kim loai sau: Fe

, Fe

, Zn

, i

,H
¹
, Ag
¹
. Chiêu táng dân tinh oxi hoa cua cac ion la:
A. Zn

, Fe

, H
¹
, i

, Fe

, Ag
¹
B. Zn
¹
, Fe
¹
,i

, H
¹
,Fe

,

Ag
¹

C. Zn

, Fe

, i

,H
¹
, Ag
¹
, Fe

D. Fe

, Zn

,i

,H
¹
, Fe

, Ag
¹

Câu 9 Phuong trinh ion thu gon sau: Cu ¹ 2Ag
¹
÷ Cu

¹ 2Ag. Kêt luân nao duoi dây không dúng
A. Cu

co tinh oxi hoa man hon Ag
¹
B. Cu co tinh khu manh hon Ag
C. Ag
¹
co tinh oxi hoa manh hon Cu

D. Cu bi oxi hoa boi ion Ag
¹

Câu 10 Tât ca cac kim loai thuc dãy nao duoi dây tac dung duoc voi dung dich muôi Fe(III)?
A. Al, Fe, i, Ag B. Al, Fe, i, Cu, Ag
B. Al, Fe,i, Cu D. g, Fe, i, Ag, Cu
Câu 11 hung 1 la sát nho vao dung dich chua 1 trong nhung chât sau: FeCl
3
, AlCl
3
, CuSO
4
, Pb(O
3
)
2
,aCl, HCl, HO
3
, H
2
SO
4
dác nong,
H
4
O
3
. Sô truong hop phan ung tao ra muôi sát (II) la:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 12 Cho luông khi H
2
( du) di qua hôn hop cac oxit CuO, Fe
2
O
3
, Zno, gO nung o nhiêt d cao. San phâm thu duoc la:
A. Cu, Fe, gO, ZnO B. Cu, Fe, Zn, g
C. Cu, Fe, Zn, gO D. Cu, FeO, ZnO, gO
Câu 13 Hai thanh kim loai Pb Sn duoc nôi voi nhau báng dây dân diên vao mt dung dich chât diên li thi:
A. ca Pb va Sn dêu bi án mon diên hoa B. ca Pb va Sn dêu không bi án mon diên hoa
C. chi co Pb bi án mon diên hoa D. chi co Sn bi án mon diên hoa
Câu 14 Tiên hanh 4 thi nghiêm sau:
- T1: nhung thanh Fe vao dung dich FeCl
3

- T2: nhung thanh Fe vao dung dich CuSO
4

- T3: nhung thanh Cu vao dung dich FeCl
3

- T4: cho thanh Fe tiêp xuc voi thanh Cu rôi nhung vao dung dich HCl.
Sô truong hop án mon diên hoa la:
A.4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 15 Phan ung Cu ¹ 2FeCl
3
÷ CuCl
2
¹ 2FeCl
2
. Chung to:
A. ion Fe

co tinh oxi hoa manh hon ion Fe

B. ion Fe

co tinh khu manh hon ion Fe


C. ion Fe

co tinh oxi hoa manh hon ion Cu

D. ion Fe

co tinh oxi hoa yêu hon ion Cu


Câu 16 Thu tu 1 sô cáp oxi hoa khu trong dãy diên hoa nhu sau: Fe

/Fe, Cu

/Cu, Fe

/ Fe

, cáp chât không phan ung voi nhau la:
A. Fe va dd CuCl
2
B. Fe va dung dich FeCl
3

C. Cu va dd FeCl
2
D. Cu va dd FeCl
3

Câu 17 Cho hôn hop Fe va Cu phan ung voi dung dich HO
3
loãng , sau khi phan ung hoan toan , thu duoc dung dich chi chua 1 chât tan va
kim loai du. Chât tan do la:
A. Cu(O
3
)
2
B. HO
3
C. Fe(O
3
)
2
D. Fe(O
3
)
3

Câu 18 Cho hôn hop bt g va Zn vao dung dich chua Cu(O
3
)
2
va AgO
3
, sau phan ung thu duoc dung dich A gôm 2 muôi va 2 kim loai.
Hai muôi trong dung dich A la:
A. Zn(O
3
)
2
va AgO
3
B. g(O
3
)
2
va Cu(O
3
)
2

C. g(O
3
)
2
va Zn(O
3
)
2
D. g(O
3
)
2
va AgO
3

Câu 19 Dãy cac ion duoc xêp theo chiêu tinh oxi hoa táng dân la:
A. n

, H
¹
, Fe

, Ag
¹
B. Ag
¹
, Fe

, H
¹
, n


C. Ag
¹
, n

, H
¹
, Fe

D. n

, H
¹
, Ag
¹
, Fe


Câu 20: Chât nao sau dây co thê oxi hoa duoc ion Fe

thanh Fe

?
A. Cu

B. Pb

C. Ag
¹
D. Au
Câu 21 Kim loai nao sau dây co thê hoa tan duoc báng dung dich HCl?
A. Sn B. Cu C. Ag D. Hg
Câu 22 Kim loai nao co thê dây i ra khoi dung dich muôi i(O
3
)
2
?
A. i B. Sn C. Zn D. Cu
Câu 23 gâm 1 la i trong cac dung dich loãng cac muôi: gCl
2
, aCl, Cu(O
3
)
2
, AlCl
3
, ZnCl
2
, Pb(O
3
)
2
. i së khu duoc cac dung dich
muôi:
A. AlCl
3
, ZnCl
2
, Pb(O
3
)
2
B. AlCl
3
, gCl
2
, Pb(O
3
)
2

C. gCl
2
, aCl, Cu(O
3
)
2
D. Cu(O
3
)
2
, Pb(O
3
)
2

Câu 24 Kim loai kiêm co nhiêt d nong chay thâp la do:
A. co D nho B. thê tich nguyên tu lon va nguyên tu khôi nho
C. liên kêt kim loai kem bên D. tinh khu manh hon cac kim loai khac
Câu 25 hom cac kim loai nao sau dây dêu co thê tac dung voi nuoc o nhiêt d thuong tao dung dich kiêm?
A. a, K , g,Ca B. Be, g, Ca, Ba
C. Ba, a, K, Ca D. K, a, Ca, Zn
Câu 26 Dãy cac ion nao sau dây dêu co câu hinh electron : 1s
2
2s
2
2p
6
la
A. a
¹
, Al

, Cu

B. K
¹
, Ca

, g
C. a
¹
, g
2,
, Al

D. Ca

, g

, Al
3;¹

Câu 27 Thu tu giam dân d hoat dng hoa hoc cua cac kim loai kiêm la:
A. a, K, Cs, Rb, Li B. Cs, Rb, K, a, Li
C. Li, a, K, Rb, Cs D. K, Li, a, Rb, Cs
Câu 28 Hiên tuong nao dã xay ra khi cho a kim loai vao dung dich CuSO
4
?
A. sui bot khi không mau va co kêt tua mau xanh
B. bê mát kim loai co mau do, dung dich nhat mau
C. sui bot khi không mau va co kêt tua mau nâu do
D. bê mát kim loai co mau do va co kêt tua mau xanh
Câu 29 Qua trinh diên phân dung dich aCl, o diên cuc âm xay ra :
A. su khu ion a
¹
B. su oxi hoa ion a
¹

C. su khu phân tu nuoc D. su oxi hoa phân tu nuoc
Câu 30 ô ta nao duoi dây không phu hop voi cac nguyên tô nhom IIA?
A. câu hinh electron hoa tri la ns
2
B. tinh thê co câu truc luc phuong
C. gôm cac nguyên tô Be,g, Ca, Sr, Ba D.sô oxi hoa trong cac hop chât la ¹2
Câu 31 Dung dich X chua cac ion a
¹
, Ca

, g

, Ba

, H
¹
, Cl
-
. Phai dung dung dich chât nao sau dây dê loai bo hêt cac ion Ca

, g

,
Ba

, H
¹
ra khoi dung dich X?
A. K
2
CO
3
B. aOH C. a
2
SO
4
D. AgO
3

Câu 32 Phuong phap nao sau dây dung dê diêu chê kim loai g?
A. diên phân nong chay gCl
2
B. diên phân dung dich g(O
3
)
2

C. cho a vao dung dich gSO
4
D. dung H
2
khu gO o nhiêt d cao
Câu 33 uoc cung la nuoc co chua cac ion:
A. a
¹
, g

B. Ba

, Ca

C. Ca

, g

D. K
¹
, Ba


Câu 34 Co cac chât: aCl, aOH, a
2
CO
3
, HCl. Chât co thê dung dê lam mêm duoc nuoc cung la:
A. aCl B. aOH C. a
2
CO
3
D. HCl
Câu 35 Khi cho dung dich aOH du vao côc dung dung dich Ca(HCO
3
)
2
trong suôt thi trong côc
A. co sui bot khi B. không co hiên tuong gi
C. co kêt tua tráng D. co kêt tua tráng va bot khi
Câu 36 Hiên tuong xay ra khi cho tu tu dung dich aOH dên du vao dung dich AlCl
3
la :
A. luc dâu co kêt tua tráng , sau do kêt tua tan dân
B. luc dâu co kêt tua tráng , sau do kêt tua tan mt phân
C. xuât hiên kêt tua keo tráng va kêt tua không bi hoa tan
D. không co hiên tuong gi
Câu 37 Hiên tuong xay ra khi cho tu tu dung dich H
3
dên du vao dung dich AlCl
3
la
A. luc dâu co kêt tua keo tráng, sau do kêt tua ta hêt
B. luc dâu co kêt tua keo tráng sau do kêt tua tan mt phân
C. xuât hiên kêt tua keo tráng
D. co bot khi thoat ra
Câu 38 Khi cho tu tu khi CO
2
dên du vao dung dich aAlO
2
thi:
A. không co hiên tuong gi xay ra B.xuât hiên kêt tua keo tráng, sau do kêt tua tan mt phân
C. xuât hiên kêt tua keo tráng D. luc dâu xuât hiên kêt tua keo tráng , sau do kêt tua tan hêt
Câu 39 Hiên tuong xay ra khi cho tu tu dung dich HCl dên du vao dung dich aAlO
2
la:
A. luc dâu co kêt tua keo tráng ,sau do kêt tua tan hêt tao dung dich không mau
B. luc dâu co kêt tua, sau do kêt tua bi hoa tan mt phân
C. xuât hiên kêt tua keo tráng va kêt tua không bi hoa tan
D. luc dâu co kêt tua, sau do kêt tua tan hêt tao thanh dung dich co mau xanh thâm
Câu 40 Câu hinh electron nao duoi dây duoc viêt dung?
A.
26
Fe : | Ar| 4s
1
3d
7
B.
26
Fe

: |Ar| 4s
2
3d
4
C.
26
Fe

:|Ar| 3d
4
4s
2
D.
26
Fe

:|Ar| 3d
5


Câu 41 Phuong trinh hoa hoc nao sau dây viêt không dung?
A. 3Fe ¹ 2O
2
÷ Fe
3
O
4
B. 2Fe ¹ 3Cl
2
÷ 2FeCl
3
C. 2Fe ¹ 3I
2
÷2FeI
3
D. Fe ¹ S ÷ FeS
Câu 42 Co 4 lo hoa chât không nhãn dung riêng biêt 4 dung dich không mau duoi dây: H
4
Cl, aCl, BaCl
2
, a
2
CO
3
. Co thê su dung thuôc
thu nao sau dây dê phân biêt cac dung dich trên?
A. HCl B. quy tim C. aOH D. H
2
SO
4

Câu 43 Co 3 chât rán trong 3 lo riêng biêt gôm Al, g va Al
2
O
3
. êu chi dung thêm mt thuôc thu dê phân biêt 3 chât trên, thuôc thu duoc
chon la:
A. dung dich HCl B.dd HO
3
dác, ngui C. H
2
O D. dung dich KOH
Câu 44 Co 5 dung dich dung trong 5 lo không nhãn la FeCl
3
, FeCl
2
, AlCl
3
, H
4
O
3
, aCl. êu chi duoc dung mt thuôc thu dê nhân biêt 5
chât long trên, ta co thê dung dung dich:
A. BaCl
2
B. H
3
C. aOH D. HCl
Câu 45 Co 4 dung dich dung trong 4 lo hoa chât không nhãn la aAlO
2
, AgÔ
3
, a
2
S, aO
3
. Dê nhân biêt 4 chât long trên, ta co thê
dung
A. dung dich HCl B. dung dich BaCl
2
C. dung dich HO
3
D. CO
2
va H
2
O

Câu 46 Dê chung to su co mát cua ion O
3
-
trong dung dich chua cac ion: H
4
¹
, Fe

, O
3
-
ta nên dung thuôc thu la:
A. dung dich AgO
3
B. dung dich aOH C. dung dich BaCl
2
D. Cu va dung dich H
2
SO
4
dác dun nong
Câu 47 Chi dung mt dung dich lam thuôc thu dê nhân biêt cac dung dich muôi sau: Al(O
3
)
3
, (H
4
)
2
SO
4
, aO
3
, H
4
O
3
, gCl
2
,FeCl
2

thi thuôc thu do la:
A. aOH B. Ba(OH)
2
C. B. BaCl
2
D. AgO
3

Câu 48 Co 3 dung dich : kali clorua, këm sunIat, kali sunIit. Thuôc thu co thê dung dê nhân biêt 3 dung dich la:
A. dd BaCl
2
B. dd HCl C. giây quy tim D. dung dich H
2
SO
4

Câu 49 Chi dung thuôc thu duy nhât nao sau dây dê co thê phân biêt duoc 2 khi SO
2
va CO
2
?
A. H
2
O

B. dung dich Ba(OH)
2
C. nuoc Br
2
D. dung dich aOH
Câu 50 Cac kim loai nao sau dây dêu phan ung voi dung dich CuCl
2
?
A. a, g, Ag B. Fe, a ,g C. Ba, g, Hg D. a, Ba, Ag
Câu 51 Câu hinh electron cua ion Cr

la:
A. |Ar | 3d5 B. |Ar|3d
-
4
C. |Ar|3d
3
D. |Ar|3d
2

Câu 52 Cac sô oxi hoa dác trung cua Cr la
A. ¹2; ¹4;¹6 B. ¹2, ¹3; ¹6 C. ¹1, ¹2,¹4, ¹6 D.¹3, ¹4, ¹6
Câu 53 Dãy nao sau dây gôm cac kim loai theo dung tiêng khu táng dân
A. Pb,i,Sn, Zn B. Pb, Sn, i, Zn C. i, Sn, Zn, Pb D. i, Zn, Pb, ZnSign up to vote on this title
UsefulNot useful