NGHỆ THUẬT TẠO THỜI CƠ VÀ CHỚP THỜI CƠ TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM CỦA ĐẢNG Cách mạng

tháng tám là một sự kiện lịch sử vĩ đại trong toàn bộ lịch sử đấu tranh cách mạng để tự giải phóng của dân tộc Việt Nam. Nó đã kết thúc vẻ vang một quá trình vận động cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và đội tiền phong của nó là Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng thời mở ra một quá trình vận động cách mạng mới. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám là thắng lợi về chiến lược và sách lược cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng vm. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã dẫn tới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, nhà nước công nông đầu tiên được thành lập ở Đông Nam Á, đây là đỉnh cảo cách mạng trong khu vực Đông Nam Á, và trong phong trào giải phóng dân chủ thế giới. Cuộc cách mạng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc năm 1945 là một cuộc cách mạng vô cùng nhân đạo, thể hiện một chủ nghĩa dân tộc sáng suốt. Đó là một cuộc cách mạng tập hợp được tuyệt đại bộ phận nhân dân cả nước, diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu. Cách mạng tháng Tám thắngl ợi là do sự tác động, chuyển hoá, tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó nghệ thuật tạo thời cơ và chớp thời cơ của Đảng là một nhân tố vô cùng quan trọng. Cách mạng tháng Tám đã chọn đúng thời cơ, nắm bắt thời cơ và tận dụng những thuận lợi của thời cơ. Chỉ trong vòng 20 ngày (15-8 đến 5-9) cách mạng Việt Nam đã có một bước ngoặt quyết định, cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra rất nhanh, rất mạnh và rất gọn. Nếu sớm hơn thời gian đó, khi phát xít Nhật chưa đầu hàng, hoặc muộn hơn thời gian đó. Khi quân Anh, Tưởng đã vào Đông Dương thì tình hìh sẽ diễn biến phức tạp khôn lường. Chọn đúng thời cơ khởi nghĩa là vấn đề vô cùng quan trọng vì khởi nghĩa vũ trang; một hình thức đặc biệt của đấu tranh vũ trang, chí thành công khi trước hết đã có thể “dựa vào một bước ngoặt quyết định trong lịch sử của cuộc cách mạng đang lên. Khi mà tính tích cực của các bộ phận tiên tiến trong nhân dân được biểu lộ cao hơn hết, khi mà những dao động trong hàng ngũ địch và trong hàng vũ những người bạn mềm yếu do dự và không kiên quyết của cách mạng biểu hiện ra mạnh hơn hết” (Lê-nin - Chủ nghĩa Mác và khởi nghĩa vũ trang). Chọn đúng thời cơ khởi nghĩa còn hết sức quan trọng vì thời cơ đó có thể qua đi rất mau. Lênin trong buổi chiều ngày 24-10-1917 đã viết rõ “Rõ ràng hơn ban ngày là hiện nay nếu khởi nghĩa chậm thì thật lá xuống hố… lịch sử sẽ không tha thứ cho các nhà cách mạng, nếu chậm trễ, họ

thời kỳ những cuộc khởi nghĩa từng phần có thể nổ ra để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa trong cả nước. Chính sách vơ vét. phương pháp và lực lượng cách mạng… Đó là yếu tố vật chất tạo nên thực lực của cách mạng. và giai cấp bị trị cũng không thể sống như cũ được nữa. cướp bóc và chính sách khủng bố phát xít của đế quốc trong chiến tranh sẽ đẩy mau tốc độ cách mạng hoá nhân dân. đồng thời ban bố lệnh tổng động viên. cướp của tại chỗ để cung cấp cho chiến tranh đế quốc của chúng. đẩy mau tình thế tới một thời điểm mà giai cấp thống trị không thể thống trị như cũ. dân sinh không còn khả năng mà cũng không phải là mục tiêu trực tiếp của cách mạng lúc ấy nữa. Chiến tranh đã đặt nhiệm vụ đánh đổ chính quyền của đế quốc và tay sai thành nhiệm vụ trực tiếp. chuẩn bị về đường lố. Do sự xúi giục của Nhật. Thực dân Pháp đã đầu hàng phát xít Nhật. nắm bắt đúng thời cơ và tận dụng những thời cơ thì trước hết phải tạo được thời cơ. Đấu tranh hợp pháp giành chính quyền dân chủ. thời cơ tháng Tám không phải là một cơ may. Để có thể chọn đúng thời cơ. ra sức bắt người. Tháng 6-1940 nước Pháp bị quân phát xít Hít le chiếm đóng phát xít Nhật nhân cơ hội đó đã xâm lược Đông Dương. chúng quỳ gối mở cửa đón phát xít Nhật vào cùng bóc lột. Nắm vững lý luận cuả Chủ nghĩa Mác-Lênin về khởi nghĩa vũ trang và nhận thức được sâu sắc quá trình phát triển của tình thế. chuyển trọng tâm công tác về nông thôn để tiến hành công tác phát triển mạnh mẽ lực lượng cách mạng ở cả nông thôn và thành thị. Đảng đã sớm vạch được lúc nào xuất hiện thời cơ khởi nghĩa ở Việt Nam và đã biết trước thời cơ đó sẽ đi qua rất mau. trước mắt của cách mạng. Như chúng ta đã biết 9-1939 chiến tranh thế giới thứ hài bùng nổ ở Đông Dương thực dân Pháp đàn áp rất khốc liệt phong trào cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Tháng 11-1940 nổ ra cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Chiến tranh đã đặt đát nước ta trong tình hình mới. thống trị. Tuy vậy nhân dân Việt Nam bất khuất đã đứng dậy chống cả Nhật lẫn Pháp. Thời kỳ toàn dân nổi dậy cầm vũ khí đánh đổ bọn cướp nước và bán nước giành độc lập. Tháng 9-1940 nổ ra cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Điều kiện chủ quan chưa cho phép tiến hành đấu tranh vũ trang ngay để giành lấy thắng lợi toàn bộ cho cách mạng mà còn phải trải qua một thời kỳ tổ chức và chuẩn bị chu đáo hơn. tháng 1-1941 nổ ra cuộc binh biến Đô Lương. Các cuộc khởi nghĩa này báo hiệu một thời kỳ mới của đất nước. Thái Lan gây chiến với đế quốc Pháp. . tự do. Đảng ta đã kịp thời chỉ thị cho các cơ quan và cán bộ hd hợp pháp và nửa hợp pháp phải mau lẹ rút vào bí mật. tạo nên sức mạnh vô địch giành thắng lợi trong giờ phút quyết định. Mặc dù khách quan có nhiều thuận lợi nhưng tình thế cách mạng lúc đó cũng mới chỉ là tình thế cách mạng nói chung.có thể thắng ngày hôm nay (và nhất định sẽ thắng ngày hôm nay) nếu chậm đến ngày mai thì sẽ mất nhiều và có thể mất hết…”. tạo thời cơ đó chính là quá trình xây dựng.

Hội ngị cũng chỉ rõ chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trug tâm của Đảng và dân ta trong giai đoạn hiện tại. ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương. Trên cơ sở phân tích một cách sâu sắc tình hình trong nước và tình hình trên thế giới.Pháp dày xéo. hội nghị xác định cuộc cách mạng trước mắt là cách mạng giải phóng dân tộc. Hội ngị lập “Việt Nam đọc lập đồng minh” gọi tắt là Việt Minh bao gồm các hội cứu quốc của các tầng lớp nhân dân. không đòi được độc lập. hội nghị nhận định nếu Đức đánh Liên Xô thì chúng sẽ bị tiêu diệt. Hội nghị nhận định khi thời cơ đến “với lực lượng sẵn có. cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”. Do đó nhiệm vụ trước mắt của Đảng là lãnh đạo nhân dân Đông Dương chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang đánh đổ phát xít Nhật .1945. dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu. một loạt nước xã hội chủ nghĩa sẽ ra đời. vạch ra những phương hướng. biện pháp tập hợp lực lượng chống đế quố trong một mặt tận dân tộc thống nhất rất thích hợp là Việt Minh. giải phóng dân tộc. Căn cứ vào khởi nghĩa của Xô viết Nghệ tĩnh và khởi nghĩa của các cuộc khởi nghĩa ở Bắc Sơn. Tháng 5-1941 Họi nghị Trug ương Đảng họp tại Pắc-Bó do Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì. Đông Dương bị hai bọn đế quốc phát xít Nhật . Hội nghị vạch rõ nguy cơ của các dân tộc Đông Dương bị một cổ hai tròn. mà quyền lợi của bộ phận. Khi đó phát xít Đức sắp đánh Liên Xô. tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia. làm nòng cốt cho việc xây dựng cơ sở chính trị và xây dựng căn cứ địa cách mạng. đơn vị tập trung đều tiên củ lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng ta lãnh đạo.Pháp giành chính quyền về tay nhân dân. qua con đường khởi nghĩa vũ trang từng phần tiến đến tổng khởi nghĩa. các lực lượng cách mạng của dân tộc cần tập trung mũi nhọn vào bọn phát xít xâm lược Nhật .Pháp bởi vì: “Trong lúc này. Đây là những sáng kiến lớn của Đảng. áp dụng một sách lược hết sức mềm dẻo để phân hoá cao độ kẻ thù và tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thủ được nhằm cứu nước. Như vậy hội nghị tháng 5-1941 đã nắm vững mục tiêu giải phóng dân tộc là trung tâm. cách mạng nhiều nước sẽ thành công. giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.Tháng 11-1940 Hội nghị Trung ương Đảng họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh). kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương lúc này là đế quốc phát xít Nhật . Nam Kỳ. nếu không gq được vấn đề dân tộc giải phóng. Hội nghị quyết định duy trì lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Hồ Chí Minh trong cao trào cứu nước những năm 1940 . Tháng 12-1941 Trung ương ra thông cáo về “Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương và trách nhiệm cần kíp của Đảng” vạch rõ khi quân đồng minh kéo vào đất ta .Pháp.

đã cùng với các đội cứu quốc quân đẩy mạnh đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ tranh.Pháp” Đảng đã phát động cao trào chống Nhật. đẩy tới phong trào đánh Pháp đuổi Nhật trên cả nước.1945 những thắng lợi to lớn của Liên Xô ở mặt tận Stalin grat và các mặt trận tiếp theo đã được cuộc chiến tranh thế giới thứ hai tới bước ngoặt căn bản. Từ năm 1944 . Do vậy ngay sau cuộc đảo chính Đảng ta đã nhận định là cuộc đảo chính sẽ tạo ra một tình thế khủng hoảng chính trị sâu sắc làm cho những điều kiện của cuộc tổng khởi nghĩa chín muồi nhanh chóng. chưa đầy một ngày thực dân Pháp đã đầu hàng phát xít nhật trên toàn Đông Dương. Vấn đề cấp thiết đã đặt ra cho cách mạng là biết chọn đúng thời cơ để khởi nghĩa toàn quốc. Từ cuối 1944 đầu năm 1945 trên chiến trường Châu Âu quân đội Xô Viết đã giành được thắng lợi quyết định bằng hàng loạt đòn phản công chiến lược đưa chiến tranh đến cửa ngõ của sào huyệt phát xít Đức. Giờ tận số của phát xít Đức đã điểm. xây dựng căn cứ địa và chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang được đẩy mạnh ở vùng rừng núi và trung du song song với phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng ở đồng bằng nông thôn và thành thị. những căn cứ địa vũ trang hoàn bị đã được xây dựng. giành chính quyền ở . Đêm 9-3-1945 cuộc xung đột vũ trang giữa Nhật và Pháp đã nổ ra. Ngày 22-12-1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. hầu khắp toàn quốc. để trừ mối hậu hoạ bị quân Pháp đánh vào sau lưng khi quân đồng minh tiến vào Đông Dương. Nhật buộc phải làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương. Sau đả chính Nhật. Số phận của phát xít Nhật ở Đông Dương đang lung lay. một hệ thống căn cứ địa liên hoàn đã được mở ra từ cao Bằng đến Hà Giang. Bắc Kạn và Lạng Sơn. lực lượng tự vệ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang đã phát triển mạnh mẽ. Trên phạm vi cả nước không chỉ cách mạng sục sôi khắp nơi. cứu nước mạnh mẽ. ở một số địa phương nhất là ở những vùng căn cứ địa quần chúng nôn nóng muốn hành động nhưng Đảng chỉ rõ thời cơ khởi nghĩa cả nước chưa đến. tổng bộ Việt minh kêu gọi và phát động phong trào “Sắm vũ khí. quảng đại quần chúng đã hướng về cách mạng. Trên cơ sở phong trào vũ trang và nửa vũ trang cách mạng được xây dựng.tới đâu thì nơi đó nổi cậy lập chính quyền cách mạng lâm thời của địa phương rồi nhân danh chính quyền đó giao tiếp với họ. Thời cơ thuận lợi cho các dân tộc bị áp bức vùng dậy đang tới gần. Khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” thay cho khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật . Tháng 8-1945 theo chủ trương của Đảng. rộng rãi. gấp rút tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền. đuổi thù chung” phong trào xây dựng lực lượng vũ trang. hình thái cách mạng trực tiêp đã xuất hiện. nơi nào có điều kiện thì phát triển chiến tranh du kích. số phận của bè lũ phát xít đang tới bước định đoạt.

Từ giữa tháng 8 . Đức. Hai triệu đồng bào ta bị chết đói. giải quyết nạn đói” nhằm tập hợp đội quân chính trị quần chúng cho cuộc khởi nghĩa. các dân tộc. mạnh mẽ hơn.địa phương. hoang mang tan rã. Cao trào cứu nước đã lôi cuốn cả dân tộc vùng dậy. trước khi quân đội của đế quốc Anh và quân đội của bọn phản động Tưởng Giới Thạch vào Đông Dương. Sau khi đã tiêu diệt phát xít Ý. Mặt trận Việt Minh đã thu hút hàng chục triệu hội viên đủ các tầng lớp. Một cuộc chạy đua nước rút lịch sử để giải quyết vấn đề giành quyền làm .8 -1945 Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật. Ngày 15-8-1945 Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Liên Xô và các nước đồng mình không điều kiện. Khẩu hiệu “phá kho thóc để giải quyết nạn đói’ của Đảng đã đáp ứng đúng nguyện vọng cấp bách nhất của quần chúng. Những điều kiện khách quan và chủ quan cho cuộc tổng khởi nghĩa ở nước ta đã hoàn toàn chín muồi. trước khi thực dân Pháp kịp tập hợp lại tàn quân và đưa quân Viễn chinh vào cướp lại nước ta lần nữa. giai cấp tham gia.Pháp. đẩy tới cao trào chống Nhật cứu nước dâng khắp toàn quốc. lôi kéo đông đảo các tầng lớp. chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim hoàn toàn bị tê liệt từ trên xuống dưới.1945 quân đội Anh đang trên đường hành quân gấp vào nước ta từ phía Nam. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. tư tưởng và tổ chức cho cuộc khởi nghĩa. nổi dậy chính quyền từ tay phát xít Nhật và bọn tay sai. chỉ trong vài ngày quân đội Xô viết đã tiêu diệt hoàn toàn đội quân chủ lực tinh nhuệ nhất của Nhật đóng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. không khí khởi nghĩa sục sôi trong cả nước. các tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về cách mạng. Triệu người như một cầm lấy tất cả những gì có thể làm vũ khí đánh đổ bọn cướp nước và bán nước giành quyền làm chủ Đảng Cộng sản Đông dương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chiến tranh. Thời cơ cách mạng “ngàn năm có một” đã đến. Đó là hậu quả thảm khốc nhất của chính sách bóc lột và gây chiến của bọn phát xít Nhật . Trong lúc nhân dân ta gấp rút chuẩn bị tổng khởi nghĩa thì ở Bắc Bộ và miền Bắc Trung bộ đã xảy ra nạn đói rất khủng khiếp. đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh trong nhân dân. Các hình thức. Biện pháp then chốt để đưa phong trào lên cao lúc đó là phát động quần chúng “phá kho thóc. “Chúng ta không thể chậm trễ”. Ngày 8 . quân đội Tưởng cũng đang trên bước chạy mau vào nước ta từ phía Bắc. Quân đội Nhất ở Đông Dương mất tinh thần. Tin Nhật đầu hàng truyền đi khắp nước đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng trong tất cả các tầng lớp nhân dân. Trách nhiệm lịch sử của Đảng lúc ấy là lãnh đạo nhân dân nắm chắc thời cơ chiến lược. đẩy phong trào cách mạng lên một đỉnh cao chưa từng thấy. phương pháp đấu tranh lúc này cao hơn.

một ưu điểm sáng tạo của Dảng. đứng ở địa vị làm chủ nước mình mà tiếp đón quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật trên đất Đông Dương. Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh. và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng. Đảng Cộng sản Đông Dương và chủ tịch hmc đã ra lời hệu triệu đồng bào và chiến sĩ cả nước nổi dậy giành chính quyền. quân Tưởng đã vào đất nước ta. giải phóng toàn bộ đất nước. đưa quần chúng đến ngay ngưỡng cửa của tổng khởi nghĩa giành chính quyền nhưng cũng ó thể thời cơ trôi đi một cách nhanh chóng. lật đổ cọn bù nhìn tay sai của Nhật. kiên quyết lãnh đạo khởi nghĩa. Trong vận động cách mạng thời cơ xuất hiện như một tất yếu lịch sử. Nếu ta không biết chớp ngay lấy nó mà hành động. nhiều người. trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa. Chớp đúng thời cơ để khởi nghĩa là một đặc điểm. khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng. của dân tộc ta. Điều này không phải ngẫu nhiên. nhất là phải ra sức chuẩn bị thự lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. Lãnh đạo nhân dân nổi dậy tước vũ khí của quân Nhật trước khi quân đồng minh vào Đông dương. giành lấy chính quyền từ tay Nhật. giáng những đòn quyết định vào kẻ thù. Chắc chắn ta sẽ phải hy sinh rất nhiều của. ăn may mà là kết quả của sự . phải bám sát tình hình. tập trung toàn lực. Thời cơ của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám 1945 chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn. Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. không sợ gian khổ. hành động kịp thời. hơn hai mươi triệu đồng bào ta. Khởi nghĩa là một nghệ thuật mà chỗ tuyệt diệu của nghệ thuật đó là chọn đúng thời cơ.chủ đất nước giữa nhân dân ta với các tập đoàn đế quốc và bọn phản động. đòi hỏi nhân dân ta phải mau chóng đoạt lấy thắng lợi trong cuộc chạy đua đó. Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn. Bí quyết để chớp lấy thời cơ của Đảng ta là nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng. biết phải làm gì và làm như thế nào. Đảng ta đã dũng cảm vượt mọi khó khăn. và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc hì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua. Thời cơ cách mạng là chỗ kết hợp những điều kiện chủ quan và điều kiện khách quan đã chín muối bảo đảm thắng lợi cho cách mạng. Tuân theo những lời giáo huấn của Mác . để dự kiến chính xác. từ Bắc đến Nam dã đồng loạt vùng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa oanh liệt. nhạy bén trước thời cuộc. Ngay sau hội nghị toàn quốc của Đảng ngày 13-8-1945 và Đại hội quốc tân Tân Trào.Lênin đồng thời vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước lúc đó.

chỉ trong vài ngày quân đội Xô viết đã tiêu diệt hoàn toàn đội quân chủ lực tinh nhuệ nhất của Nhật đóng ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh trong nhân dân. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. nơi nào có điều kiện thì phát triển chiến tranh du kích. Khẩu hiệu “phá kho thóc để giải quyết nạn đói’ của Đảng đã đáp ứng đúng nguyện vọng cấp bách nhất của quần chúng. hầu khắp toàn quốc. những căn cứ địa vũ trang hoàn bị đã được xây dựng. chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim hoàn toàn bị tê liệt từ trên xuống dưới.Pháp. lôi kéo đông đảo các tầng lớp. không khí khởi nghĩa sục sôi trong cả nước. mạnh mẽ hơn. hình thái cách mạng trực tiêp đã xuất hiện. Ngày 15-8-1945 Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Liên Xô và các nước đồng mình không điều kiện. các tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về cách mạng.8 -1945 Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật. quảng đại quần chúng đã hướng về cách mạng. Hai triệu đồng bào ta bị chết đói. Sau đả chính Nhật. Quân đội Nhất ở Đông Dương mất tinh thần. Các hình thức.chuẩn bị lâu dài. quân đồng minh tiến vào Đông Dương. Ngày 8 . Đức. hoang mang tan rã. Sau khi đã tiêu diệt phát xít Ý. Do vậy ngay sau cuộc đảo chính Đảng ta đã nhận định là cuộc đảo chính sẽ tạo ra một tình thế khủng hoảng chính trị sâu sắc làm cho những điều kiện của cuộc tổng khởi nghĩa chín muồi nhanh chóng. gấp rút tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền. giải quyết nạn đói” nhằm tập hợp đội quân chính trị quần chúng cho cuộc khởi nghĩa. lực lượng tự vệ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang đã phát triển mạnh mẽ. chưa đầy một ngày thực dân Pháp đã đầu hàng phát xít nhật trên toàn Đông Dương. Khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” thay cho khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật . rộng rãi. Mặt trận Việt Minh đã thu hút . Đêm 9-3-1945 cuộc xung đột vũ trang giữa Nhật và Pháp đã nổ ra. phương pháp đấu tranh lúc này cao hơn. cứu nước mạnh mẽ.Pháp” Đảng đã phát động cao trào chống Nhật. Vấn đề cấp thiết đã đặt ra cho cách mạng là biết chọn đúng thời cơ để khởi nghĩa toàn quốc. của dự đoán chiến lược đúng và kịp thời hành động khi điều kiện khởi nghĩa đã xuất hiện. Nhật buộc phải làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương. giành chính quyền ở địa phương. Biện pháp then chốt để đưa phong trào lên cao lúc đó là phát động quần chúng “phá kho thóc. Tin Nhật đầu hàng truyền đi khắp nước đã thổi bùng ngọn lửa cách mạng trong tất cả các tầng lớp nhân dân. Trong lúc nhân dân ta gấp rút chuẩn bị tổng khởi nghĩa thì ở Bắc Bộ và miền Bắc Trung bộ đã xảy ra nạn đói rất khủng khiếp. Đó là hậu quả thảm khốc nhất của chính sách bóc lột và gây chiến của bọn phát xít Nhật . giai cấp tham gia. đẩy phong trào cách mạng lên một đỉnh cao chưa từng thấy. đẩy tới cao trào chống Nhật cứu nước dâng khắp toàn quốc.

các dân tộc. quân Tưởng đã vào đất nước ta. Trách nhiệm lịch sử của Đảng lúc ấy là lãnh đạo nhân dân nắm chắc thời cơ chiến lược. đưa quần chúng đến ngay ngưỡng cửa của tổng khởi nghĩa giành chính quyền nhưng cũng ó thể thời cơ trôi đi một cách nhanh chóng. Nếu như cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn. Chắc chắn ta sẽ phải hy sinh rất nhiều . và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim đã tiếp xúc được với bọn đế quốc hì thời cơ thuận lợi nhất sẽ trôi qua. Thời cơ của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám 1945 chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn. hơn hai mươi triệu đồng bào ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thời cơ cách mạng “ngàn năm có một” đã đến.1945 quân đội Anh đang trên đường hành quân gấp vào nước ta từ phía Nam. quân đội Tưởng cũng đang trên bước chạy mau vào nước ta từ phía Bắc. đòi hỏi nhân dân ta phải mau chóng đoạt lấy thắng lợi trong cuộc chạy đua đó. trước ngày 15-8-1945 khi mà Nhật Hoàng chưa tuyên bố đầu hàng thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. và như vậy cuộc khởi nghĩa chắc chắn sẽ không thể dễ dàng thành công trong cả nước một cách nhanh chóng. giải phóng toàn bộ đất nước. Cao trào cứu nước đã lôi cuốn cả dân tộc vùng dậy. Mặt khác nếu cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Anh. Trong vận động cách mạng thời cơ xuất hiện như một tất yếu lịch sử. Những điều kiện khách quan và chủ quan cho cuộc tổng khởi nghĩa ở nước ta đã hoàn toàn chín muồi. Ngay sau hội nghị toàn quốc của Đảng ngày 13-8-1945 và Đại hội quốc tân Tân Trào. khi mà thực dân Pháp đã phục hồi lại lực lượng. Nếu ta không biết chớp ngay lấy nó mà hành động. tư tưởng và tổ chức cho cuộc khởi nghĩa. trước khi quân đội của đế quốc Anh và quân đội của bọn phản động Tưởng Giới Thạch vào Đông Dương. Triệu người như một cầm lấy tất cả những gì có thể làm vũ khí đánh đổ bọn cướp nước và bán nước giành quyền làm chủ Đảng Cộng sản Đông dương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chiến tranh. Đảng Cộng sản Đông Dương và chủ tịch hmc đã ra lời hệu triệu đồng bào và chiến sĩ cả nước nổi dậy giành chính quyền. nổi dậy chính quyền từ tay phát xít Nhật và bọn tay sai. Thời cơ cách mạng là chỗ kết hợp những điều kiện chủ quan và điều kiện khách quan đã chín muối bảo đảm thắng lợi cho cách mạng. Một cuộc chạy đua nước rút lịch sử để giải quyết vấn đề giành quyền làm chủ đất nước giữa nhân dân ta với các tập đoàn đế quốc và bọn phản động. “Chúng ta không thể chậm trễ”. từ Bắc đến Nam dã đồng loạt vùng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa oanh liệt. trước khi thực dân Pháp kịp tập hợp lại tàn quân và đưa quân Viễn chinh vào cướp lại nước ta lần nữa. Phát xít Nhật tuy suy yếu nhưng chúng còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt.hàng chục triệu hội viên đủ các tầng lớp. Từ giữa tháng 8 . và viện binh của chúng từ Pháp sang xâm lược lại nước ta một lần nữa.

lật đổ cọn bù nhìn tay sai của Nhật. phải bám sát tình hình. ăn may mà là kết quả của sự chuẩn bị lâu dài. giáng những đòn quyết định vào kẻ thù. Khởi nghĩa là một nghệ thuật mà chỗ tuyệt diệu của nghệ thuật đó là chọn đúng thời cơ. . Lãnh đạo nhân dân nổi dậy tước vũ khí của quân Nhật trước khi quân đồng minh vào Đông dương. của dự đoán chiến lược đúng và kịp thời hành động khi điều kiện khởi nghĩa đã xuất hiện. nhất là phải ra sức chuẩn bị thự lực từ trước để một khi thời cơ đến có thể tung ra mà giành lấy thắng lợi. hành động kịp thời. Đảng ta đã dũng cảm vượt mọi khó khăn. không sợ gian khổ. kiên quyết lãnh đạo khởi nghĩa.của. biết phải làm gì và làm như thế nào. tập trung toàn lực. của dân tộc ta. Bí quyết để chớp lấy thời cơ của Đảng ta là nắm vững những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời cơ cách mạng. Điều này không phải ngẫu nhiên. một ưu điểm sáng tạo của Dảng. Chớp đúng thời cơ để khởi nghĩa là một đặc điểm. đứng ở địa vị làm chủ nước mình mà tiếp đón quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật trên đất Đông Dương.Lênin đồng thời vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước lúc đó. Tuân theo những lời giáo huấn của Mác . nhạy bén trước thời cuộc. để dự kiến chính xác. nhiều người. giành lấy chính quyền từ tay Nhật.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful