Phân biêt chính sách tài khóa và chính sách tiên tê???

Sunday, 22. March 2009, 17:06:47
Tin tuc - Thao luân
Vê co ban, chính sách tài khoá la chinh sach thu chi cua Chinh phu hay
con goi la chinh sach ngân sach (vi du nhu thuê, phat hanh trai phiêu
chinh phu, tin phiêu kho bac,...).

Con chính sách tiên tê la viêc thuc hiên tông thê cac biên phap, su dung
cac công cu cua Ngân hang Trung uong nhám gop phân dat duoc cac
muc tiêu cua chinh sach kinh tê vi mô thông qua viêc chi phôi dong chu
chuyên tiên va khôi luong tiên (nhu lãi suât chiêt khâu, lãi suât tai chiêt
khâu, du tru bát buôc,...)

Trên thuc tê, nguoi ta thuong hiêu ráng chinh sach tai khoa do Bô Tai
chinh chiu trach nhiêm thuc hiên con chinh sach tiên tê do Ngân hang
Nha nuoc diêu hanh. Co thê noi hai co quan nay giông nhu la môt nguoi
in tiên thi së không duoc dung tiên va nguoi kia së su dung tiên nhu thê
nao cho hiêu qua nhât.

Môt vân dê quan trong la co chê phôi hop giua hai chinh sach ma cu thê
la hai co quan diêu hanh voi nhau nhu thê nao dê gop phân ôn dinh gia
ca va táng truong kinh tê.

Nguon. vietnamnet.vn

p/s: chi co khai niêm chinh sach tai khoa va chinh sach tiên tê, không hê
co khai niêm hính sách tài chính, moi nguoi thuong hiêu nhâm
khai niêm nay

.9.J38E.OE32J38E.3:32 E323   ..J38E.9O.939 3 .J3 23.OE32.8..9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful