BTVL10 - Nguyễn Đức Trường Giang

1

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM. I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU A.LÝ THUYẾT: x − x0 ∆x = t − t0 ∆t 2. Độ dời : ∆x = x − xo = v.(t − to ) = v.∆t s 2. Tốc độ trung bình: vtb = t 3. Quãng đường đi được : s = v.t 4. Phương trình của chuyển động thẳng đều: x = x 0 + v (t - t 0 ). Nếu chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vị trí vật bắt đầu dời chổ (x 0 = 0, t0 = 0) thì x = s = v.t 5. Chú ý: Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của vật nào đó ( nếu có nhiều vật) • Vật chuyển động cùng chiều dương v > 0, ngược chiều dương v < 0. • Vật ở phía dương của trục tọa độ x > 0, ở phía âm của trục tọa độ x < 0. • Nếu hai vật chuyển động (trên cùng 1 hệ tọa độ) + khi hai vật gặp nhau thì x1 = x2. + khi hai vật cách nhau 1 khoảng ∆s thì x1 − x2 = ∆s . 1. Vận tốc trung bình: v = • Nếu gốc thời gian là lúc bắt đầu chuyển động thì t 0 = 0. B.BÀI TẬP: Bài 1. Lúc 6 giờ một ô tô xuất phát từ A đi về B với vận tốc 60km/h và cùng lúc một ô tô xuất phát từ B về A với vận tốc 50km/h. A và B cách nhau 220km.Lấy AB làm trục tọa độ, A là gốc tọa độ, chiều dương từ A đến B và gốc thời gian là lúc 6 giờ. a.Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. b.Định vị trí và thời gian hai xe gặp nhau. c.vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe trên cùng 1 hệ trục tọa độ. Đáp số: a) x1 = 60t (km) ; x2 = 220 – 50t (km). b) t = 2h; x1 = x2 = 120km. Bài 2. Lúc 7 giờ một ô tô khởi hành từ A đi về B với vân tốc 40km/h. Cùng lúc một xe khởi hành từ B về A với vận tốc 60km/h. Biết AB= 150km. a.Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. b.vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của 2 xe trên cùng 1 hệ trục tọa độ. Dựa vào đồ thị chỉ ra vị trí và thời gian và thời điểm hai xe gặp nhau. c.Định vị trí và thời gian và thời điểm hai xe gặp nhau. Đáp số: a) x1 = 40t (km) ; x2 = 150 – 60t (km). b và c) t = 1.5h và lúc 8giờ 30; x1 = x2 = 60km. Bài 3. Luùc 8h taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 40km coù hai oâtoâ chaïy cuøng chieàu treân ñöôøng thaúng töø A ñeán B. Toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø A laø 60km/h vaø toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø B laø 40km/h. Choïn A laøm goác toaï ñoä, goác thôøi gian luùc 8h, chieàu döông töø A ñeán B. a) Laäp phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe. b) Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. c) Veõ ñoà thò chuyeån ñoäng cuûa hai xe. Döïa vaøo ñoà thò xaùc ñònh vò trí hai xe gaëp nhau. Bài 4. Luùc 7h taïi hai ñieåm A vaø B caùch nhau 200km coù hai oâtoâ chaïy ngöôïc chieàu treân ñöôøng thaúng töø A ñeán B. Toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø A laø 60km/h vaø toác ñoä cuûa oâtoâ chaïy töø B laø 40km/h. Choïn A laøm goác toaï ñoä, goác thôøi gian luùc 7h, chieàu döông töø A ñeán B. a) Laäp phöông trình chuyeån ñoäng cuûa hai xe. b) Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. c) Veõ ñoà thò chuyeån ñoäng cuûa hai xe. Döïa vaøo ñoà thò xaùc ñònh vò trí hai xe gaëp nhau. Bài 5. Luùc 9h taïi ñieåm A moät oâtoâ CÑTÑ töø A ñeán B vôùi toác ñoä 36km/h. Nöûa giôø sau moät xe khaùc ñi töø B veà A vôùi toác ñoä 54km/h. AB = 108km

Quãng đường đi được của mỗi xe cho đến khi gặp nhau. 2h cách B 10 km. Định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. Hai người đi mô tô xuất phát cùng lúc tại hai điêm A và B cách nhau 10km. độ lớn vận tốc). Hai ôtô cùng xuất phát từ Hà Nội đi Vinh. b. 80 I 40 t (h). Đáp số: b) 3giờ 30 phút c) 210 km. Lúc 7 giờ một ôtô khác cũng khởi hành từ Sóc Trăng với vận tốc 50 km/h để chạy vào TP. Biểu diễn đồ thị chuyển động của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ. chiều dương AB. Khi đó hai xe cách Hà Nội bao xa. a. Bài 6. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. x (km) Bài 7. xe thứ hai đi về hướng TP. người đi bộ là v2 = 5 km/h. Hỏi sau bao lâu thì xe thứ hai đuổi kịp xe đầu. chiếc thứ nhất chạy với vận tốc trung bình 60 km/h. a. Dựa trên đồ thị định thời điểm hai xe cách nhau 30 km sau khi gặp nhau.Coi chuyển động của hai xe là thẳng đều. a. a. b. c) Duøng ñoà thò xaùc ñònh thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. Đồ thị chuyển động của 2 xe được biểu diễn như hình vẽ. Chọn gốc tọa độ là B. Hồ chí Minh với vận tốc 40 km/h. Hãy viết phương trình chuyển động của mỗi xe. Đồ thị của hai xe như hình vẽ. cùng một gốc thời gian. Sau 1giờ 30 phút. 0 1 2 Bài 11. Tìm thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. Bài 12. 40 Đáp số: a) x1 = 60 – 20t (km) . b) 0. Lúc 6 giờ một ôtô chạy từ Sóc Trăng vào TP. Bài 13. Một người đi mô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ để đến B lúc 8 giờ. a. Đáp số: 9 h . x (km) Bài 10.BTVL10 . Viết phương trình chuyển động của người ấy. Đến 8 giờ xe thứ nhất dừng lại nghỉ 30 phút rồi chạy lại đuổi theo xe thứ hai với vận tốc cũ.Hồ Chí Minh. Biết AB = 14 km. 100 km.Nguyễn Đức Trường Giang a) Xaùc ñònh vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp nhau. Tìm lại kết quả bằng đồ thị. b. x2 = 40t (km). b. Coi chuyển động của hai xe là thẳng đều. sau đó tiếp tục chuyển động với cùng vận tốc. chiếc thứ hai dừng lại nghỉ 30 phút rồi chạy với vận tốc như trước. b. a. c) 50km.Đến 8 giờ ôtô dừng lại nghỉ 30 phút. Người đi xe đạp khởi hành ở A và người đi bộ khởi hành ở B cùng lúc và đi theo hướng từ A đến B. a. Coi chuyển động của họ là thẳng đều. a. Định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. 40 km. Lập phương trình chuyển động của mỗi xe. Đáp số: a) b) 1h. b) Xaùc ñònh thôøi ñieåm hai xe caùch nhau 45km. 60 b. chiếc thứ hai với vận tốc trung bình 70 km/h. chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B. c. b. Lập phương trình chuyển động. Lúc 6 giờ sáng hai ôtô cùng khởi hành tại Sóc trăng: xe thứ nhất đi về hướng Bạc liêu với vận tốc 70 km/h. Coi các ô tô chuyển động trên một đường thẳng. Họ sẽ gặp nhau sau khi khởi hành bao lâu và cách B bao nhiêu km ? b. Với cùng một gốc tọa độ.5 h 2 0 1 t (h) Bài 8. Nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe (vị trí khởi hành. chiều chuyển động. Đáp số: 16 h 30 ph và cách ST 420 km. Đáp số: a.Hồ Chí Minh. Vẽ đồ thị tọa độ. Vận tốc người đi xe đạp là v1 = 12 km/h. Biết AB = 60 km và coi chuyển động trong mỗi lượt đi và về là thẳng đều. sau đó nghỉ 30 phút rồi quay trở lại A đúng 10 giờ. Vận tốc người xuất phát từ A là 50 km/h và người từ B là 40 km/h. II . Vẽ đồ thị của hai xe trên cùng một hệ trục tọa độ. c.40km Bài 9.

BTVL10 . • Nếu chuyển động chỉ theo một chiều và chọn chiều dương là chiều chuyển động thì S = ∆ x B. c. Sau đó đi thêm 125m nữa thì dừng hẳn. Bài 5.Từ phương trình chuyển động đã thành lập ở câu a. a. Bài 3. Tính gia toác cuûa xe vaø thôøi gian keå töø luùc taét maùy ñeán luùc xe döøng laïi. Moät oâtoâ ñang chaïy vôùi toác ñoä 15m/s thì taét maùy CÑTCDÑ chaïy ñöôïc 125m thì toác ñoä cuûa oâtoâ laø 10m/s.Nguyễn Đức Trường Giang Bài 14. Lúc 6 giờ 50 phút. Sau ñoù noù CÑCDÑ vaø ñi theâm ñöôïc 10s thì döøng haún. Công thức liên hệ giữa a. Bài 2.Tính thôøi vaät ñi ñöôïc ¾ ñoaïn ñöôøng ñaàu vaø ¾ ñoaïn ñöôøng cuoái. Căn cứ vào đồ thị.LÝ THUYẾT: ∆s ∆t 3. Đáp số: b) 8 h 50 phút và cách HCM 120 km. Vận tốc tại thời điểm t : v = v 0 + at.thời gian của hai xe. Độ dời: a= ∆v = hằng số.Vận tốc tức thời : v= 2. c. Bài 4. Vẽ đồ thị tọa độ . 40 20 0 4 t (h) Bài 15.Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 60 km/h. b) Keå töø luùc taét maùy oâtoâ maát bao laâu ñeå ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 150m. Moät vaät CÑTNDÑ khoâng vaän toác ñaøu. Sau 10s ñoaøn taøu giaûm toác ñoä töø 54km/h xuoáng 18km/h. . b Dựa trên xác định vị trí và thời điểm hai người gặp nhau. Cùng lúc. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU A. ngược chiều v ⇒ a và v trái dấu (av < 0). Hỏi 5s sau lúc hãm phanh. 1.v 0 = 2a ∆ x. Phương trình chuyển động : x = x 0 + v 0 t +at 2 . BÀI TẬP: Bài 1. Lúc 6 giờ một đoàn tàu từ TP.5m. Bài 16. 6. Lập phương trình chuyển động của tàu và của ôtô kể từ lúc ôtô bắt đầu chạy và tìm vị trí. Tính vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. ∆t x = v 0 t +at 2 . v s : v 2 .5 m/s và 63. Lúc 7h. Đồ thị chuyển động của một người đi bộ và một người đi x (km) 3 xe đạp được biểu diễn như hình vẽ. a.Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 45 km/h. ñi ñöôïc quaõng ñöông s trong t giaây. Moät oâtoâ ñang chaïy vôùi toác ñoä 72km/h thì taét maùy CÑTCDÑ chaïy ñöôïc theâm 200m nöõa thì döøng haún a) Tính gia toác cuûa xe vaø thôøi gian keå töø luùc taét maùy ñeán luùc xe döøng laïi. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh. xác định vị trí và thời gian ôtô đuổi kịp đoàn tàu. thời điểm ôtô đuổi kịp tàu. Biết Hải Phòng cách Hà Nội 105 km và coi chuyển động là thẳng. Sau khi chạy được 40 phút thì tàu dừng lại ở một ga trong 10 phút.tìm vị trí và thời điểm hai người gặp nhau. r r • Chuyển động thẳng nhanh dần đều a cùng phương. II. b. một ôtô chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc 75 km/h. một ôtô khởi hành từ TP. r r • Chuyển động thẳng chậm dần đều a cùng phương. cùng chiều v ⇒ a và v cùng dấu (av > 0). b. tàu ở chỗ nào và đang chạy với vận tốc là bao nhiêu? Đáp số: 10. một ôtô chạy từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 60 km/h. Coi chuyển động của tàu và ô tô là thẳng đều. Noù chuyeån ñoäng thaúng ñeàu trong 30s tieáp theo. Gia tốc: 4. 2 5.Veõ ñoà thò vaän toác thôøi gian cuûa ñoaøn taøu . Sau đó lại tiếp tục chạy với vận tốc bằng lúc đầu.So sánh kết quả tìm được ở câu a và b. c.Tính gia toác cuûa ñoaøn taøu trong moãi giai ñoaïn. Hãy lập phương trình chuyển động của từng người. a. Lập phương thình chuyển động của hai xe trên cùng một trục tọa độ. Vẽ đồ thị chuyển động của tàu và của ôtô trên cùng một hệ trục tọa độ.

Một ôtô đang chạy với vận tốc 72km/h thì phát hiện một chướng ngại vật. Tính vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t = 2s c. Tính thời gian đi hết quãng đường đó.Nguyễn Đức Trường Giang Bài 6. Một thang máy chuyển động thẳng đứng xuống dưới từ vận tốc đầu bằng 0. Một ôtô rời bến chuyển động nhanh dần đều ( vận tốc đầu bằng 0 ) với gia tốc a = 0. Xác định gia tốc của vật và loại chuyển động.Giai đoạn 2: Chuyển động thẳng đều trong thời giai t2 = 5s. ĐS: ∆ S = a. đạt vận tốc 4 m/s .BTVL10 . Một người đứng ở toa tàu nhìn ngang đầu toa thứ nhất của một đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Trong giây thứ 4 nó đi được 7m. Một ôtô rời bến chuyển động nhanh dần đều ( vận tốc đầu bằng 0 ) với gia tốc 0. Tìm vận tốc lúc bắt đầu hãm và gia tốc của tàu. Chứng minh rằng trong chuyển động biến đổi đều hiệu những quãng đường đi được trong hai khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp là một lượng không đổi.5m. Thang máy chuyển động từ mặt đất xuống một giếng sâu 196m. Hãy xác định gia tốc a3 của xe tải Đáp số: 1. . Bài 20. Biết gia tốc của hai ôtô con lần lượt là a1 = 1m/s2 và a2 = 2m/s2. Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi hết quãng đường trong thời gian 2s. Một ôtô tải được kéo bởi hai ôtô con thông qua ròng rọc như hình vẽ.98m/s2.59 (s). Hỏi toa thứ 9 qua trước mặt người ấy trong bao lâu ? Biết rằng đoàn tàu chuyển động nhanh dần đều và khoang hở giữa hai toa tàu không đáng kể. Đáp số: 0. Bài 16. Khi xuống cũng như khi lên một nửa quãng đường đầu nó chuyển động nhanh dần đều. Tìm vận tốc lúc xe qua A và quãng đường OA. Bài 7. Tìm tọa độ và vận tốc tức thời của vật tại thời điểm 3s. Bài 9. Tính thời gian vật đi hết nửa quãng đường cuối. Một vật chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên. Đến chân một con dốc đột nhiên máy ngừng hoạt động và ôtô theo đà đi lên dốc.5m. Độ lớn của gia tốc này đều bằng nhau và bằng 0. Đáp số: 2. a. Chuyển động của một thang maý khi hoạt động coi là chuyển động thẳng biến đổi đều a. Tìm khoảng thời gian chuyển động của thang máy từ mặt đất xuống đáy giếng. Tính vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t = 0s đến t= 2s.5 m/s2. a. Bài 22. b. Cần bao nhiêu thời gian để vận tốc đạt đến v = 36 km/h và trong thời gian đó ôtô đã chạy được quãng đường là bao nhiêu? Đáp số: 20s và 100m. Tính quãng đường nó đi được trong giây thứ 5. b. b. Đáp số: 5m/s và 12. Hãy xác định gia tốc của vật.Giai đoạn 1: Chuyển động nhanh dần đều trong thời gian t1 = 4s. Hỏi khi nào thang máy có gia tốc hướng lên ? Hướng xuống ? b. Viết phương trình chuyển động của ôtô. Tính vận tốc trung bình của thang máy trong chuyển động trên. Lấy gốc tọa độ và gốc thời gian lúc xe ở vị trí chân dốc. 4 . Bài 13.5 m/s2 Bài 12.59m/s Bài 19. ĐS: 9m. Bài 15. Sau khi hãm phanh 10s thì đoàn tàu dừng lại cách chỗ hãm 135m. Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi hết quãng đường trong thời gian 2s. ĐS: 2. được chia làm 3 gian đoạn: . Ôtô chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s. Bài 21. Thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người ấy là 6s.Tìm vận tốc lúc bắt đầu hãm và gia tốc của đoàn tàu. thời gian từ A đến B là 25s vàvận tốc tại B là 30 m/s.7m/s2 và 27 m/s. Vận tốc của một vật chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v = 15 – 8t (m/s). Đáp số: 1. Nó luôn luôn chịu một gia tốc ngược chiều với vận tốc đầu bằng 2 m/s2 trong suốt quá trình lên dốc và xuống dốc. a. một nửa quãng đường sau nó chuyển động chậm dần đều cho tới khi dừng lại. Bài 18. Tính thời gian để vật đi hết ½ quãng đường về cuối. Một xe ôtô khởi hành với vận tốc bằng 0 và sau đó chuyển động nhanh dần đều lần lượt qua A và B Biết AB = 37.032s Bài 11. Hỏi để không đụng vào chứong ngại vật này thì cần hãm phanh ở vị trí nào và thời gian hãm là bao lâu ? Biết rằng lúc hãm xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc 5 m/s2. Bài 10. Một vật chuyển động doc theo trục Ox với phương trình x = 3t2 + 2t (m).5 m/s2. Cần bao nhiêu thời gian để vận tốc đạt đến 36km/h và trong khoảng thời gian đố ôtô chạy được vận tốc là bao nhiêu ? Bài 14.Giai đoạn 3: Chuyển động chậm dần đều tong thời gian t3 = 8s để cuối cùng dừng lại. Bài 8. Sau khi hãm phanh 10s thì đoàn tàu dừng lại cách chỗ hãm 135m. ∆ t2 Bài 17.

lấy gốc thời gian là lúc xe đi ngang qua gốc tọa độ. oâtoâ ñuoåi theo xe ñaïp. Bài 29. gia tốc cực đại của máy bay có thể đạt được bằng – 5 m/s2. Vẽ đồ thị vận tốc-thời gian c. 5 . gốc thời gian và chiều dương.BTVL10 . a. Hỏi xe chuyển động theo hướng nào. Tính vận tốc tức thời của vật sau 3s và sau 6s. Khoảng cách ban đầu của hai xe là 120m. Một ôtô chạy đều trên đường thẳng với vận tốc 30 m/s vượt quá tố độ cho phép và bị cảnh sát giao thông phát hiện. Tìm vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. Lúc đó xe nằm ở vị trí nào ? Bài 28. Dựa trên đồ thị xác định thời gian từ lúc xe giảm đến lúc xe dừng. sau đó chuyển động chậm dần đều với gia tốc 2m/s2. Tính vận tốc 5s sau lúc hãm. a. và lúc xe đi ngang qua gốc tọa độ. b. Tính vận tốc của ôtô sau 20s. Một xe đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh. Cuøng moät luùc moät oâtoâ vaø moät xe ñaïp khôûi haønh töø hai ñieåm A.6 cm/s. b. Hỏi sau bao lâu anh cảnh sát đuổi kịp ôtô ? b. Bài 26. Sau bao laâu thì hai xe caùch nhau 300m.t2 +10t + 8 (m). Một xe nhỏ trượt trên máng nghiêng đệm khí. Vận tốc của nó sau 3s. Chọn trục Ox trùng với máng và có chiều dương hướng xuống phía dưới. Biết rằng để giảm tốc độ. Biết gia tốc của nó không đổi là 8 cm/s2 . Tính thời gian nhỏ nhất cần để máy bay dừng hẳn lại kể từ lúc tiếp đất. b. Lập phương trình chuyển của mỗi xe với cùng gốc tọa độ. xe ñaïp CÑTÑ vôùi toác ñoä 18km/h. b. Xaùc ñònh thôøi ñieåm vaø vò trí hai xe gaëp nhau. Độ lớn gia tốc của hai xe bằng nhau và bằng 0.6 km/h. Chỉ sau một giây sau khi ôtô đi ngang qua một cảnh sát. a. OÂtoâ baét ñaàu rôøi beán CÑTNDÑ vôùi gia toác 0. Xác định gia tốc chuyển động của vật và loại chuyển động.2 m/s2. hãy tính: a. Vận tốc ban đầu của một vật chuyển động dọc theo trục Ox là – 6 cm/s khi nó ở gốc tọa độ. Lúc đố ôtô chuyển động theo chiều nào ? Bài 23. sau bao lâu thì dừng lại ? Lúc đó xe ở vị trí nào ? c. vận tốc của nó là v0 = . Quãng đường anh đi được là bao nhiêu ? Bài 24. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với phương trình: x = . Vị trí của nó sau 2s. Sau đố xe chuyển động như thế nào ? Hãy tính vận tốc của xe sau 3s kể từ lúc dừng lại.Nguyễn Đức Trường Giang c.4m/s2. Hỏi máy bay này có thể hạ cánh an toàn trên một dường băng dài 0. Một máy bay phản lực khi hạ cánh có vận tốc tiếp đất là 100 m/s. a. Một người đi xe đạp lên dốc chậm dần đều với vận tốc đầu là v1 = 18 km/h. a. Viết phương trình chuyển động của xe. anh này phóng xe đuổi theo với gia tốc không đổi bằng 3 m/s2. b. b. a. B caùch nhau 120m vaø chuyeån ñoäng cuøng chieàu. Cùng lúc người khác cũng đi xe đạp xuống dốc nhanh dần đều vứi vận tốc đầu là v2 = 3. Bài 30. Bài 25.8 km được không ? Bài 27. Biết rằng gia tốc của xe không đổi là 8 cm/s2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful