TỔNG HỢP HỒ SƠ THANH TOÁN

STT
1
2
3
4
5
6
7

DANH MỤC HỒ SƠ THANH TOÁN

#'TRANG BIA'!A1
#'VB DE BGHI THANH TOAN'!A1
#'BIEN BAN XAC NHAN KHOI LUONG'!A1
#'TONG HOP GUA TRI THANH TOAN'!
#'XAC NHAN KL'!A1
#'BANG CHIET TINH KHOI LUON G'!A1
#'BANG THONG KE THEP'!A1

#'TRANG BIA'!A1
ANH TOAN'!A1
NHAN KHOI LUONG'!A1
P GUA TRI THANH TOAN'!A1
A1
NH KHOI LUON G'!A1
KE THEP'!A1

CAO ỐC NAVIBANK TOWER - KIÊN GIANG
Chủ Đầu Tư
NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT

Nh
……………………

HỒ SƠ THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỢT 1

DỰ ÁN: CAO ỐC NAVIBANK TOWER - KIÊN GIANG
HẠNG MỤC:…………………………………………………

DANH MỤC HS ĐÍNH KÈM

1. V¨n b¶n ®Ò nghÞ thanh to¸n cña nhµ thÇu
2. Biªn b¶n x¸c nhËn khèi l­îng
3. Tæng hîp gi¸ trÞ thanh to¸n ®ît 1
4. B¶ng x¸c nhËn khèi l­îng
5. B¶ng chiÕt tÝnh khèi l­îng
6. B¶ng thèng kª thÐp
7. Hå s¬ nghiÖm thu c«ng viÖc x©y l¾p kÌm theo b¶n vÏ hoµn c«ng
8. Hå s¬ chÊt l­îng
9. Copy phô lôc ®¬n gi¸ hîp ®ång
NHÀ THẦU XÂY LẮP

Rạch Giá, ngày …... tháng …. năm 2009

tháng ….NAVIBANK TOWER .. ngày …..KIÊN GIANG ……………………………………………… iÖc x©y l¾p kÌm theo b¶n vÏ hoµn c«ng NHÀ THẦU XÂY LẮP á. năm 2009 . H TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỢT 1 ỐC NAVIBANK TOWER .KIÊN GIANG Nhà Thầu ………………………………………….

.Tự Do . ngµy . C¨n cø khèi l­îng ®· ®­îc nghiÖm thu.. +Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng viÖc thi c«ng x©y dùng +PhiÕu kiÓm tra vËt t­ ®­a vµo sö dông.Hạnh Phúc ***** R¹ch Gi¸... Bªn giao thÇu : …………………………………………………… Bªn nhËn thÇu : ……………………………………………………. CHỦ ĐẦU TƯ NHAØ THAÀU THI COÂNG .CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Độc Lập .../…. n¨m 2009 Sè Hîp ®ång x©y dùng : Hîp ®ång sè ……………………………. Giai ®o¹n thanh to¸n/lÇn thanh to¸n sè : ………………. C«ng tr×nh : Cao èc Navibank Tower §Þa ®iÓm : ……………………………………………………………… H¹ng môc :………………………………………………./2009. +KÕt qu¶ thÝ nghiÖm vËt liÖu. bªn nhËn thÇu ®Ò nghÞ bªn giao thÇu thanh nh­ sau : STT 1 2 3 Gi¸ Gi¸ hîp Gi¸ Néi dung c«ng viÖc trÞ khèi l­îng hoµn thµnh theo hîp ®ång trÞ khèi l­îng c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh ngoµi ®ång trÞ ®Ò nghÞ thanh to¸n : 70% x (1) §VT ®ång ®ång ®ång Gi¸ trÞ (B»ng ch÷…………………………………………………………………………………… Hå s¬ kÌm theo : +B¶ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh theo hîp ®ång +Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh.. th¸ng BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Sè : . th¸ng .. ngµy …. ngµy ...

... ngµy ….. ngµy . ngµy ./2009. th¸ng .. bªn nhËn thÇu ®Ò nghÞ bªn giao thÇu thanh to¸n sè tiÒn Gi¸ trÞ Ghi chó ………………………………………………………………………) NHAØ THAÀU THI COÂNG .ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Độc Lập . n¨m 2009 g sè …………………………….Tự Do .... n¨m 2009 ÍNH GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN : ./….Hạnh Phúc ***** R¹ch Gi¸. thu.. th¸ng ….

Hôm nay........Đại diện Ban Tư vấn giám sát: 1.....................................tháng …….Tư vấn giám sát trưởng 2.......... B.. 3.........Tự Do .Ông……………………………………. Căn cứ hợp đồng:……………………………ngày ……tháng ……năm 2010 về việc thi công C¸c bªn tiÕn hµnh x¸c nhËn khèi l­îng ®· thùc hiÖn trªn ®Ó thanh to¸n ® BAN QLĐHDA TƯ VẤN GS TRÖÔÛNG NHAØ THAÀU THI COÂNG ............ C.......... ........Hạnh Phúc ***** Hà Nội ngày………thá BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH SỐ : 01 XNKL HẠNG MỤC : ………………......................................................................... ngày …….Đại diện ban quản lý điều hành dự án: 1............. 2.....................Ông:…………………………………......………………….... ........... 3...Phó Ban QLĐHDA 3....Trưởng Ban QLĐHDA 2.............CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Độc Lập .....................năm 2010 Đại diện các bên gồm có: A........................Ông:………..........................Các đại diện nhà thầu thi công: 1. ...... Ông:……………………………. Giám đốc.......................Ông:……………………………. .

THAÀU THI COÂNG .M TONG HOP Hà Nội ngày………tháng……năm 2010 OÀN THÀNH ề việc thi công ªn ®Ó thanh to¸n ®ît 1.

..Lượng Thành tiền 9/34 Thực Tế Thi công K.....Lượng ..Lượng Thành tiền Giá trị thanh toán đợ K....V Đơn giá VND Hợp Đồng K..Döï aùn : Cao ốc Navibank Tower Haïng muïc:.t đã thanh toán K... HS Thanh toaùn ñôït 1 Chủ Đầu Tư NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT TỔNG HỢP GIÁ TRỊ THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỢT 1 DỰ ÁN: CAO ỐC NAVIBANK TOWER HẠNG MỤC : ……………………………………….. STT Diễn giải công việc Đ..Lượng Thành tiền G.................

...Lượng ... Đ...t đã thanh toán Thành tiền K..Lượng A GIÁ TRỊ ĐÃ TẠM Ứng B TỔNG GÍA TRỊ ĐÃ THANH TOÁN C GIÁ TRỊ K.Lượng G..Döï aùn : Cao ốc Navibank Tower STT Diễn giải công việc Haïng muïc:............V Đơn giá VND Hợp Đồng K....L THANH TOÁN ĐỢT 1 NÀY D GIÁ TRỊ THU HỒI TẠM Ứng &BẢO HÀNH ĐỢT 1: 30% C GIÁ TRỊ THANH TOÁN ĐỢT 1 NÀY :70%*C E GIÁ TRỊ THANH TOÁN CÒN LẠI THEO HỢP ĐỒNG Thực Tế Thi công Thành tiền Céng : ThuÕ VAT 10% Gi¸ trÞ x©y l¾p b¸o gi¸ sau thuÕ Qui trßn CHỦ ĐẦU TƯ HS Thanh toaùn ñôït 1 K......Lượng Thành tiền - - - - - - - - - - - - BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 10/34 Giá trị thanh toán đợ K....

.. Giá trị thanh toán đợt 1 này Thành tiền Tổng T....Döï aùn : Cao ốc Navibank Tower Haïng muïc:.T còn lại K....... Chủ Đầu Tư NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT Mã hiệu NAVIBANK-01 Số phiếu 01/THGTTT Ngày .../….............../2009 THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG ĐỢT 1 AO ỐC NAVIBANK TOWER ………………………………………....Lượng 11/34 Thành tiền HS Thanh toaùn ñôït 1 ....

................Lượng Thành tiền - - - - - - - - - NHÀ THẦU THI CÔNG 12/34 HS Thanh toaùn ñôït 1 ....T còn lại Thành tiền K.........Döï aùn : Cao ốc Navibank Tower Haïng muïc:..... Giá trị thanh toán đợt 1 này Tổng T.

Chủ Đầu Tư NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT BẢNG XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG ĐỢT 1 DỰ ÁN: CAO Ốc NAVIBANK TOWER HẠNG MỤC : …………………………………. STT Diễn giải công việc Đ.Lượng K.toán đợt này K.L đã t.Lượng Thực tế K.V Hợp Đồng K.Lượng .Lượng K.L t.toán K.

toán K.V Hợp Đồng K.Lượng Thực tế K.L đã t.STT Diễn giải công việc TƯ VẤN GS TRÖÔÛNG Đ.toán đợt này K.Lượng .Lượng NHAØ THAÀU THI COÂNG K.L t.Lượng K.

/XNKL NGÀY: -----------/2009 KL còn lại K.Lượng .MÃ HIỆU: NAVIBANK -02 SỐ PHIẾU: …….

Lượng .KL còn lại K.

00 1.1 0.1 0.00 294.2 0.2 0.360 0.2 0.2 0.8 2.00 0.8 2.2 0.2 4 4 4 4 0.1 0.6 0.00 1.2 0.2 0.056 0.2 1.47 1.4 1.00 1.00 1.6 2.153 0.2 366 1.00 1.056 0.078 0.9 0.2 0.9 0.2 0.162 0.7 1.30 1.33 1.2 1.1 0.00 1.276 0.160 0. Diễn giải công việc STT A PHAÀN KEÁT CAÁU I 1 PHAÀN MOÙNG -ÑAØ KIEÀNG Ñaøo ñaát moùng Đ.00 1.160 0.2 0.3 1.6 0.092 1.238 0.00 1.00 1.2 0.30 1.1 0.2 0.022 - 3 Ñaép neàn 1 64 9.8 2.30 2 +Moùng M1 +Moùng M2 +Moùng M3 +Beå töï hoaïi Laáp ñaát moùng 4.2 0.8 2.KIÊN GIANG HẠNG MỤC : …………………………………………….33 1.00 3.2 1.2 0.1 0.00 1.00 1.2 0.4 1.107 13.648 0.638 65.45 1.4 1.00 0.2 0.1 0.2 0.00 1.Chủ Đầu Tư NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT BẢNG CHI TiẾT KHỐI LƯỢNG THỰC HiỆN ĐỢT 1 DỰ ÁN: CAO Ốc NAVIBANK TOWER .00 1.00 1.064 0.072 0.1 0.2 0.234 0.3 0.6 2.9 0.8 0.2 10.1 1.00 1.2 0.2 0.00 1.2 0.9 7.8 3.2 0.7 1.320 - 34 34 29 29 5 5 4 34 29 5 1.00 1.2 0.160 0.2 0.2 1.5 0.2 0.30 1.784 4 Beton loùt moùng+ neàn 5 +Moùng M1 +Moùng M2 +Moùng M3 +Beå töï hoaïi + Beâtoâng neàn +Tröø ñaø kieàng Beton moùng M200 m3 +Moùng M2 +Moùng M3 +Moùng M1 +Moùng M2 +Moùng M3 6 Beton coät 7 +Coät C1 +Coät C2 +Coät C3 +Coät CP1 +Coät CP2 Beton ñaø kieàng +DK 1 +DK 2 +DK 3 34 29 5 4 1 1 1.018 - 1 2 7 60.9 0.9 1.9 0.121 0.5 1.Lượng Hệ số Dài Rộng Cao 1 CK m3 34 29 5 4 1.056 - 34 12 17 4 5 0.042 1.V Số lượng Kích thước (m) K.00 1.115 2.00 1.456 m3 +Moùng M1 +Beå töï hoaïi Beton coå coät - m3 m3 Page 17 .4 1.00 1.57 1.00 0.1 0.2 0.484 7.160 0.4 1.33 1.3 0.6 0.2 0.9 64.

3 0.2 0. oâvaêng Kích thước (m) Dài Rộng Cao 1 CK 4 7.2 0.234 0.00 1.2 1.6 7.giằng.2 0.00 1.1 0.3 0.2 0.2 0.00 1.2 3.2 0.00 1.2 0.00 1.620 0.129 0.35 0.658 0.đñan wc 10 Vaùn khuoân moùng.036 0.018 0.Lượng Hệ số m3 +Lanh toâ cöûa Ñ1 +Lanh toâ cöûa Ñ2 +Lanh toâ cöûa Ñ3 +Lanh toâ cöûa Ñ4 +Lanh toâ cöûa S1 +Lanh toâ cöûa S2 +Lanh toâ cöûa S3 +Lanh toâ cöûa S4 +Lanh toâ cöûa S5 +Oâvaêng S3 +Ñan TH +Giaèng TH +Giaèng thu hoài 9 Số lượng kg kg kg kg kg m2 34 29 5 4 34 29 5 34 29 Page 18 1.120 1.1 0.2 0.2 0.00 1.6 1 0.00 1.6 0.5 0.6 3.038 - 8 8 8 32 10 14 4 32 8 2 4 4 2 15 12 1.648 0.120 .3 0.4 9.9 0.2 1.1 0.00 1.010 0.030 0.2 0.032 - KL THEÙP Coát theùp moùng.9 3.7 11.9 1.35 0.7 6.1 0.2 0.040 1.9 7.00 1.2 1.8 2.7 1.00 3.2 0.00 1.5 1.2 0.00 1.00 1.8 9.2 0.054 0. coå coät Coát theùp ñaø kieàng Coát theùp coät Coát theùp lanh toâ.172 0.00 1.8 1.1 0.3 1.1 0.3 0.2 0.00 1.00 0.8 1.00 1.080 0.010 0.123 0.00 1.00 0. oâvaêng Coát theùp daàm.00 0.1 0.00 1.1 0.00 1.8 0.2 1.1 0.2 0.6 1.00 1.8 2.468 3.3 0.V +DK 4 8 +DK 5 +DK 6 +DK 6* +DK 7 +D1 +D2 +D3 +D4 +D5 +D6 +D7 +GT1 +GT2 +2D1 +GT3 Beton lanh toâ.2 0.720 0.456 0.2 0.6 8.00 1.15 0.468 2 12 5 24 5 2 4 1 5 12 12 2 6 6 60.00 1.440 0.2 0.2 0.6 2.1 0.9 0.6 0.032 0.1 0.2 0.2 1 2.540 0.078 0.15 0.8 60.192 0.152 0.1 0.4 8.00 1.9 0.4 1.658 0.4 1.5 2.00 1.1 0.5 2 0.8 7.15 0.3 3.2 0.2 0.3 0.462 0.1 0.2 0.087 0.1 0.2 0.15 0.1 0.1 0.032 0.1 1.1 0.320 2.9 1.378 0.3 0.00 1.coät +Moùng M1 +Moùng M2 +Moùng M3 +Beå töï hoaïi +Moùng M1 +Moùng M2 +Moùng M3 +Moùng M1 +Moùng M2 K.2 0.648 0.07 0.00 1.00 1.00 1.00 1.456 0.00 1.4 1.00 1.2 0.15 0.00 1.9 7.480 1.2 0.1 0.00 1.Diễn giải công việc STT Đ.3 0.00 1.00 1.2 0.4 1.2 0.2 0.1 0.054 0.00 1.15 0.

00 1.00 1.6 3.1 0.080 6.00 1.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.200 3.240 48.1 0 0.2 0.00 1.2 0.460 8.580 0.45 1.9 3.2 0.1 0.00 1.2 3.2 0.5 2.Diễn giải công việc STT +Moùng M3 11 Vaùn khuoân coät treät Đ.735 m2 +Coät C1 +Coät C2 +Coät C3 +Coät CP1 +Coät CP2 12 VK ñaø kieàng.lanh toâ.1 0.07 0.2 0.3 0.00 1.00 1.2 4 4 4 4 0.3 0.00 1.2 0.2 0.3 0.1 0.7 6.00 1.1 0.1 0.00 1.8 0.360 - 1 2 7 4 60.3 0.640 8.00 1.750 0.800 0.2 0.9 1.2 0.2 0.V 1 2 3 4 +DK 5 +DK 6 +DK 6* +DK 7 +D1 +D2 +D3 +D4 +D5 +D6 +D7 +GT1 +GT2 +GT3 +Lanh toâ Ñ1 +Lanh toâ Ñ2 +Lanh toâ Ñ3 +Lanh toâ cöûa Ñ4 +Lanh toâ cöûa S1 +Lanh toâ cöûa S2 +Lanh toâ cöûa S3 +Lanh toâ cöûa S4 +Lanh toâ cöûa S5 +Oâvaêng S1 +Ñan TH +Giaèng TH +Giaèng thu hoài 13 Xaây boù neàn baèng ñaù cheû VXM M50 14 Xaây töôøng daøy 100 Kích thước (m) m3 K.2 0.35 0.9 7.1 0 1.240 2 12 5 24 5 2 4 1 5 12 12 2 5 5 8 8 8 32 10 14 4 32 8 2 16 4 17 12 0 60.4 9.2 1.900 0.00 1.460 0.640 3.950 0.5 0.2 0.00 1.6 1 0.00 1.3 3.7 1.1 0.00 1.2 0.200 3.35 0.1 0.2 0.065 0.3 0.00 1.15 0.4 8.00 1.1 0.6 2.00 1.3 1.560 1.2 0.00 1.300 1.2 0.200 0.2 0.00 - 48.00 1.6 7.800 6.2 0.15 0.3 0.1 3.2 0.5 0.00 1.1 3.2 0. daàm.00 1.8 0.4 1.080 3.3 0.15 0.2 0.2 0.8 60.8 1.00 1.160 5.00 1.450 0.640 0.8 0.300 0.00 1.00 1.640 6.2 1 2.2 0.6 7.640 4.990 0.00 1.1 0.950 3.2 0.15 0.00 1.6 1.120 6.2 0.2 0.00 1.2 0.7 11.00 48.120 6.00 1.2 0.4 1.Lượng Hệ số Dài Rộng Cao 1 CK 5 0.9 7.00 1.9 7.15 0.00 3.2 0.2 0.360 2.8 1.2 0.3 0.040 2.8 3.oâvaêng +DK +DK +DK +DK Số lượng +Truïc D 8 3.00 1.406 Page 19 .00 1.3 1.660 0.8 9.3 0.2 0.2 0.00 1.560 2.120 - 34 12 17 4 5 0.3 0.1 0.2 0.8 7.9 1.5 1.15 0 0.00 1.00 1.200 3.00 1.254 +Truïc C' 8 3.

2 0.8 2.292 1.00 1.080 +Thu hoài +Tröø cöûa 15 Xaây töôøng daøy 200 +Truïc 1+17 +Truïc 3.15 1.624 4.16.00 1 4 4 4 14 14 472.7 4 3.173 17 8.332 48.7.7 3.640 0.16 +Truïc A.2 0.V Số lượng Kích thước (m) Dài Rộng K.00 m3 +Boù neàn +Beå TH OÁp coät truïc 1.550 5.060 0.5 7.9 2.00 1.2 0.020 12 2.2.00 0.2 0.280 28.00 0.8 3.1 2 1.903 -Ñ3 8 2.00 8 8 10 6 4 1. B +Truïc C +Thu hoài -Tröø cöûa Ñ1 Ñ2 S1 S2 S3 16 Xaây gaïch theû m3 2 4 3 2 1 8 2 7.6 0.Diễn giải công việc STT Đ.7 1.00 1.00 0.7 3.184 +Khu VS 8 8.1 0.15 +Truïc 5.4 0.782 +Saân 1 40.17 OÁp coät truïc 3-15 TƯ VẤN GS TRÖÔÛNG Page 20 5.2 0.2 3.6 1.00 0.8 2 2 1.840 0.7 1.00 1.4 1.4 0.00 1.00 1.1 1.2 0.00 1.6 0.4 0.6 5.8 8.2 0.00 0.2 0.00 1.640 2.3 1.00 1.11.1 0.1 2.784 0.7 3.2 0.6 0.1 0.5 1.036 -S5 8 0.128 0.812 1.4 1.00 2.4 1 0.15 1.00 0.5 1.2 0.204 0.2 2.00 1.2 0.8 60.13 +Truïc 2.1 3.176 -Ñ4 32 2 0.85 0.1 0.2 0.00 1.2 0.00 1.2 0.140 -S4 32 0.2 0.1 0.1 1.160 0.368 3.4 0.1 0.160 NHAØ THAÀU THI COÂNG .560 0.4 1.2 1.2 0.1 0.504 0.4 0.2 0.5 4 4 4 1.7 1.4 0.00 1.00 1.9.8 1.00 1.8 1.1 0.00 1.8 10.00 1.Lượng Hệ số Cao 1 CK +Truïc 1-17 8 3.

104 1.904 1.552 65. K.509 0.440 1.698 2.144 3.911 4.201 Cao ®é hiÖn tr¹ng 139.210 5.280 10.090 47.262 0..23 60.624 0.473+30..920 2.192 Page 21 .320) 33.637 8.784 72.884 12.240 5.320 2.468 3.076) 294.Mã hiệu: NAVIBANK-03 Số PH: ….086 213.648 0./CTKL Ngày: …………//2009 TONG HOP HiỆN ĐỢT 1 GIANG ……….092 3.810 5.720 0.640 0.202 4.671 5.Lượng Ghi chú Toàn bộ 258.360 0.651 Trõ BT mãng (14.484 (7.533 52.

720 20.384 0.044.468 1.700 179.160 1.872 Bá trôc 4-6.824 0.760 21.600 8. 12-14 7.Lượng Ghi chú Toàn bộ 1.344 1.290 0.912 0.340 3.880 2.288 0.760 1.432 0.774.756 0. 12-14 3.480 Page 22 .738.304 0.935 0.144 0.896 3.378 ### 2.320 0.769.480 381.470 3. 8-10.310 4.320 0.160 36.280 Thay = GT2x2 0.870 0.296 7.080 12.660 1.768 2.156 0.128 0.240 0.536 2.400 38.245 2.872 Bá trôc 4-6.648 2.K.080 32.228 10.

900 19.820 56.300 19.Lượng Ghi chú Toàn bộ 5.480 30.400 6.280 101.820 48.880 4.800 60.800 38.240 43.800 798.248 Page 23 .240 18.032 11.960 Bá trôc 4-6.800 1.720 3.560 24.600 2.600 14.860 8.600 2.500 12. 12-14 97.240 24.778 10.640 6.400 54.130 10.000 5.400 12.600 216.200 30. 8-10.750 7.640 30.240 42.280 9. 12-14 48.520 42.K.920 6.960 Bá trôc 4-6.000 +2D1=2GT2 4.200 108.560 9.

960 (2.020 2.480) (1.368 12.408 (6..510 0.240 0.640 22.152) (0.120) 48.472 14.664 48.100 22.272) (4.Lượng Ghi chú Toàn bộ 9.351 (1.K. tÝnh sau 28..496 2.640) 99.640 8.496 12.496 11.240) AØ THAÀU THI COÂNG Page 24 .079 15.876 2.256 2.408) (4.360) (1.400) (3.032) (8.478 Bån hoa. tam cÊp .

KIÊN GIANG HẠNG MỤC: ……………………………………… Teân caáu Soá kieän theùp vaø soá löôïng M1 M2 M3 MC1 x 34 x 29 x 5 x 34 MC2+3 x 29 MCP1 x 9 Hình daùng kích thöôùc Þ Chieàu daøi thanh Soá caáu kieän 1CK T/boä 1 1450 12 1450 9 306 2 1150 10 1150 11 374 1 850 10 850 7 203 2 850 10 850 7 203 1 550 10 550 5 25 2 550 10 550 5 25 16 2550 4 136 6 700 15 510 14 2550 4 116 6 700 15 435 12 2550 4 6 700 15 1 300 2 150 1 2250 324 50 300 4 24 150 600 00 2250 2 150 150 50 1 300 2250 2 150 150 50 Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 10: 663.28 Kg Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû > 18: 36 135 0.19 Kg Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 18: 1.00 Kg BAÛNG THOÁNG KEÂ COÁT THEÙP ÑAØ KIEÀNG Teân caáu Soá kieän theù vaø soá löôïng p DK1 x 1 1 Hình daùng kích thöôùc 250 2 DK2 x 2 x 4 250 64150 Chieàu daøi Soá caáu kieän thanh 1CK T/boä 16 66850 2 2 16 66550 2 2 3 150 250 50 6 900 384 1 250 4050 250 16 4550 2 4 16 4050 2 4 2 DK3 64150 Þ 4050 384 3 150 250 50 6 900 24 1 250 8150 250 16 8650 2 8 16 8150 2 8 2 8150 Page 25 48 .Mã hiệu: Chủ Đầu Tư NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT Số PH: Ngày: BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DỰ ÁN: CAO Ốc NAVIBANK TOWER .381.

77 Kg Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû > 18: 305 0.89 Kg Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 18: 3.35 Kg .Teân caáu Soá kieän theùp vaø soá löôïng DK4 x 4 Hình daùng kích thöôùc x 1 x 12 x 5 x 24 T/boä 50 6 900 48 1 250 8150 250 16 8650 2 8 16 8150 2 8 8150 192 3 150 250 50 6 900 48 1 250 64150 250 16 66850 2 2 16 66150 2 2 64150 192 3 150 250 50 6 900 384 1 300 10150 300 16 10750 3 36 18 10150 3 36 10150 384 3 150 300 50 6 1000 61 1 300 10150 300 16 10750 3 15 18 10150 3 15 2 DK7 1CK 250 2 DK6* Soá caáu kieän 150 2 DK6 Chieàu daøi thanh 3 2 DK5 Þ 10150 732 3 150 300 50 6 1000 61 1 150 1550 150 12 1850 1 24 12 1550 1 24 6 250 8 192 2 3 1550 50 150 50 Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 10: 480.293.00 Kg BAÛNG THOÁNG KEÂ COÁT THEÙP TRUÏ Teân caáu Soá kieän theù vaø soá löôïng p C1 x 34 1 2 C2+3 x 29 x 4 x 5 150 150 50 150 50 4000 150 1 2 150 4000 1 2 CP1 4000 1 2 CP1 Hình daùng kích thöôùc 150 50 500 150 150 50 Þ 16 4000 4 136 6 700 24 816 14 4000 4 116 6 700 24 696 12 4000 4 16 6 700 24 96 12 500 4 20 6 700 3 15 Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 10: Page 26 Chieàu daøi Soá caáu kieän thanh 1CK T/boä 252.

486.Teân caáu Soá kieän theùp vaø soá löôïng Hình daùng kích thöôùc Þ Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 18: Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû > 18: Chieàu daøi thanh Soá caáu kieän 1CK T/boä 1.00M Teân caáu Soá kieän theù vaø soá löôïng p D1 x 5 1 Hình daùng kích thöôùc 250 2 D2 x 2 8150 8150 3 150 250 1 250 4250 2 3 250 50 250 4250 150 250 Page 27 50 Þ Chieàu daøi Soá caáu kieän thanh 1CK T/boä 14 8650 2 10 14 8150 2 10 6 900 50 14 4750 2 4 14 4250 2 4 6 900 26 250 52 .03 Kg Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû > 18: 0.00 Kg BAÛNG THOÁNG KEÂ COÁT THEÙP LANH TOÂ OÂ VAÊNG Teân caáu Soá kieän theù vaø soá löôïng p LTS1 x 8 1 2900 2 LTS2 x 14 100 1 x 4 150 50 1800 2 LTS3 Hình daùng kích thöôùc 100 1 150 50 1600 2 50 150 50 Þ Chieàu daøi Soá caáu kieän thanh 1CK T/boä 12 2900 4 32 6 600 10 80 12 1800 4 56 6 600 8 112 12 1600 2 8 6 250 9 36 LTS4 x 32 1 1000 14 1000 1 32 LTS5 x 8 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 900 150 1800 150 1500 150 1400 1000 650 3500 12 6 12 6 12 6 14 14 6 6 900 250 1800 250 1500 250 1400 1000 800 3500 2 5 2 10 2 8 1 1 18 4 16 40 16 80 16 64 8 32 36 4 LTÑ1 LTÑ2 LTÑ3 LTÑ4 OVS3 x x x x x 8 8 8 32 2 50 50 50 150 50 50 50 Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 10: 47.00 Kg BAÛNG THOÁNG KEÂ COÁT THEÙP DẦM COS 4.31 Kg Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 18: 334.13 Kg 0.

Teân caáu Soá kieän theùp vaø soá löôïng D3 x 4 1 Hình daùng kích thöôùc 250 2 D4 x 1 D6 D7 x 5 x 12 x 12 250 8150 3 150 250 1 250 64150 2 D5 8150 50 250 64150 3 150 250 1 300 8150 50 300 Soá caáu kieän Þ Chieàu daøi thanh 16 8650 2 8 16 8150 2 8 6 900 50 16 67050 2 2 16 66550 2 2 6 900 384 16 8750 2 10 1CK T/boä 200 2384 2 8150 18 8150 2 10 3 8150 16 8150 1 5 6 1000 50 16 7300 2 24 4 150 300 1 250 6800 50 250 250 2 6800 18 6800 2 24 3 6800 16 6800 1 12 6 900 38 16 3900 2 24 4 150 250 1 150 3600 50 150 456 2 3600 18 3600 2 24 3 3600 16 3600 1 12 6 900 18 4 150 250 50 Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 10: 766.367.20 Kg Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû > 18: 216 0.80 Kg Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 18: 2.TẤM ĐAN Teân caáu Soá kieän theù vaø soá löôïng p Hình daùng kích thöôùc Þ GT1 50 12 4200 1 2 12 4100 1 2 x 2 1 2 GT2 x 5 (3+2) GT3 5 50 4100 3 50 150 50 6 250 21 1 50 8000 50 12 8100 1 5 12 8000 1 5 2 x 4100 Chieàu daøi Soá caáu kieän thanh 1CK T/boä 8000 42 3 50 150 50 6 250 41 1 50 2100 50 12 2200 1 5 12 2100 1 5 6 250 11 2 3 2100 50 150 Page 28 50 205 55 .00 Kg BAÛNG THOÁNG KEÂ COÁT THEÙP GIẰNG.

th¸ng ….294 Ngµy …...8 Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 18: 145.6x1.9 Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû > 18: Toång coäng : 11708.töï hoaïi x1 Þ Chieàu daøi thanh Soá caáu kieän 1CK T/boä 1 50 1100 50 6 1200 5 60 2 50 600 50 6 700 8 96 1 50 1700 50 6 1700 5 60 2 50 600 50 6 700 12 12 11400 4 6 700 58 10 171400 2 6 220 855 855 1 2 G thu hoài x1 Hình daùng kích thöôùc 11400 150 1 150 50 171400 120 50 4 58 2 1 2 1 3 700 6 700 215 215 1 1000 6 1000 8 456 Raâu coätx57 50 144 Troïng löôïng theùp coù ñöôøng kính nhoû <= 10: 489. n¨m 2 TƯ VẤN GS TRÖÔÛNG Page 29 NHAØ THAÀU THI COÂNG .05(heä soá hao huït)=12.Teân caáu Soá kieän theùp vaø soá löôïng Ñan Ñ1 x Ñan Ñ2 x 12 12 G.

4 172..8 357.0 79.3 295.6 76.7 304.NAVIBANK-04 …….5 13.3 65.5 13.2 345.6 94.2 430.0 KEÂ COÁT THEÙP ÑAØ KIEÀNG Toång C/Daøi Toång T/Löôïng 133.6 91.6 106.1 210.6 106./CTKL ………….8 18.1 265.7 16.2 9.8 81.7 394.6 69.2 28.5 172.7 211.5 346.6 43.KIÊN GIANG C: ……………………………………… Toång C/Daøi Toång T/Löôïng 443.8 8.8 357./2009 THỐNG KÊ CỐT THÉP Ốc NAVIBANK TOWER .2 133.8 8.8 547.2 25.0 Page 30 .5 67.5 21.2 109.2 103.

8 387.5 2.7 44.0 345.0 172.1 487.0 611.9 10.6 76.2 33.4 133.3 65.3 571.0 561.0 10.3 209.2 109.0 67.8 38.3 365.9 67.3 304.7 ÁNG KEÂ COÁT THEÙP TRUÏ Toång C/Daøi Toång T/Löôïng 544.2 126.3 Page 31 .4 730.5 732.9 10.4 37.7 152.8 38.2 64.7 211.4 39.0 162.6 161.2 132.0 8.1 48.Toång C/Daøi Toång T/Löôïng 172.3 254.2 108.9 464.2 103.4 69.2 14.4 305.0 859.0 56.

4 3.8 14.4 9.2 14.9 12.1 EÂ COÁT THEÙP DẦM COS 4.2 32.2 25.5 38.0 16.7 6.8 82.4 Page 32 .0 20.5 48.5 104.3 3.0 38.0 28.0 24.00M Toång C/Daøi Toång T/Löôïng 86.8 11.Toång C/Daøi Toång T/Löôïng COÁT THEÙP LANH TOÂ OÂ VAÊNG Toång C/Daøi Toång T/Löôïng 92.0 2.0 12.4 21.6 46.0 23.0 28.8 2.8 10.0 19.0 32.0 11.8 20.6 225.6 4.8 89.4 10.5 98.7 100.6 13.0 50.6 67.6 81.0 10.7 14.0 17.

2 103.2 93.0 40.4 91.5 36.4 11.0 40.1 211.0 134.4 7.2 68.TẤM ĐAN Toång C/Daøi Toång T/Löôïng 8.2 81.5 2.6 87.2 109.2 194.4 43.7 163.6 147.5 8.9 40.5 175.2 7.8 3.0 180.2 EÂ COÁT THEÙP GIẰNG.145.3 65.4 172.6 476.2 2.9 410.0 35.8 86.1 Page 33 .0 55.8 10.2 81.4 250.8 64.5 9.3 40.3 10.Toång C/Daøi Toång T/Löôïng 69.2 326.3 11.5 162.6 128.8 133.5 138.5 51.7 43.3 13.2 276.1 210.0 9.

6 40.G Toång C/Daøi Toång T/Löôïng 72.4 45.2 14.5 40.6 9.3 Ngµy ….1 41.7 100.8 22.5 188.5 33. n¨m 2009 NHAØ THAÀU THI COÂNG Page 34 ..8 211.8 150.9 102.0 342. th¸ng ….0 16..0 101.0 22.4 456.0 67.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful