HUYỆN UỶ HOÀNH BỒ

CHI BỘ THPT QUẢNG LA.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quảng la, ngày 15 tháng11 năm 2006

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
I/. Phân công nhiệm vụ : * 1.Trách nhiệm của Bí thư: 1.Quản lí chỉ đạo mọi hoạt động của Chi bộ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đảng cấp trên về mọi hoạt động của Chi bộ. 2.Tổ chức thực hiện các quy định trong quy chế này 3. Lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của các đảng viên, tổ chức đoàn thể trong nhà trường và chi bộ để có biện pháp giải quyết theo đúng chế độ chính sách, theo nội quy, quy chế, điều lệ đảng và theo các quy định hiện hành 4. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước, công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ đảng viên 5.Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường 6. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí, chỉ đạo chi bộ và nhà trường 7. Bảo vệ, giữ gìn, uy tín của đảng, chi bộ 8. Công bố và triển khai các Nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ đến từng đảng viên trong chi bộ 9.Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động của các đảng viên trong chi bộ trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao. * 2. Trách nhiệm của phó Bí thư: 1. Tham mưu, đề xuất những biện pháp, giúp Bí thư Chi bộ thực hiện tốt những quy định của quy chế này. 2. Chấp hành và hỗ trợ tổ chức tốt các hoạt động dân chủ trong chi bộ của Nhà trường 3. Nâng cáo chất lượng hoạt động của Chi bộ, đề xuất những biện pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ 4. Phụ trách công tác quản lí tài chính của Chi bộ 5. Theo dõi việc phân công và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên *3. Trách nhiệm của Người phụ trách công tác kiểm tra của Chi bộ. 1. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng 2.Tham mưu cùng cấp uỷ xây dựng các chương trình kiểm tra theo năm, theo chuyên đề và thường xuyên 3. Tổ chức và thực hiện các cuộc kiểm tra theo sự phân công của cấp uỷ 4. tham mưu với cấp uỷ về công tác kiểm tra chuyên môn của giáo viên trong nhà trường 5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các đoàn thể trong nhà trường 6. Có chế độ báo cáo thường xuyên với cấp uỷ và lãnh đạo đảng cấp trên

Họp Chi bộ vào ngày 3 hàng tháng 2. uy tín của người đảng viên 4. Nguyên tắc làm việc: “Tập trung dân chủ” 1. nề nếp trong Chi bộ. Quy chế có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2006. Quan hệ tốt với quần chúng nhân dân. Nguyên tắc kiểm tra: 1. TM CẤP UỶ BÍ THƯ Trần Thiềng .Có lối sống gương mẫu.7.Thực hiện “ Sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 5. Đúng quy định 2. Trung thực. Các đảng viên phải thể hiện chính kiến của mình trong các cuộc họp. II. nhà trường. lành mạnh. đi đầu trong mọi hoạt động là tấm gương cho quần chúng noi theo 8. chi bộ 7. *4. III. kỷ cương. Thực hiện nghiêm túc điều lệ của Đảng 2. giúp nhân dân thực hiện đúng các chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. khách quan IV. giữ gìn phẩm chất. Tổ chức thực hiện: Cấp uỷ và các đảng viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này. mất đoàn kết. Nghị quyết của Đảng Bộ. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái. tuyên truyền. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và nêu cao tinh thần phê và tự phê 6. Trách nhiệm của đảng viên: 1. cửa quyền.Tham gia đóng góp ý kiến về nội dung theo quy định 3.Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị. Gương mẫu. quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times