A.

Xác

nh

m formol và

m acid amin: m c a amoniac và m formol g m m c a amin b c 1. m NH3 và m acid

m formol bao g m Nh ng trên th c t amin. Quá trình xác L y 50ml n nh:

m c a acid amin,

m amin b c 1 r t ít nên

c m m ã pha loãng 20 l n cho vào bình , thêm n c c t không m cho

nh m c 100ml, thêm vào 1ml n n v ch nh m c 100 ml. L c

c n phenolphtalein 0.5% và 2g BaCl2. Cho t t dung d ch Ba(OH)2 bão hòa vào cho khi dung d ch có màu ur i HCl loãng l ng 15 phút cho k t t a. n khi dung d ch b t

L c, lo i b k t t a. Dùng ng hút 25ml dung d ch l c, r i em trung hòa b ng dung d ch u m t màu. Thêm kho ng 10ml formol trung tính, r i th c hi n ph n ng notropin hoàn toàn, màu h ng m t chu n cho n khi màu h ng c xong, tính ra s gam m formol ch a trong 1l n cho vào l nh th i gian 30 phút tr l i gi ng lúc tr m m theo công th c: c. Chu n

i vì ã gi i phóng H+. Dùng dung d ch NaOH 0.1N

a: S ml dung d ch NaOH 0.1 N dùng V: S ml n m c a acid amin s b ng giá tr c a

chu n

. i giá tr c a m NH3.

c m m tính ra khi ch a pha loãng m formol tr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful