Hướng dẫn viết đề cương đề tài nghiên cứu khoa học

Cập nhật ngày 19 tháng 01 năm 2007

Đề cương nghiên cứu trình bày những vấn đề mà tác giả/nhóm tác giả dự định thực hiện. Đề cương cần được trình bày theo các nội dung sau: 1. Tªn ®Ò tµi 2. Đặt vấn đề - Trình bày cơ sở khoa học của vÊn ®Ò nghiên cứu - Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của vÊn ®Ò nghiên cứu - Tổng quan về vÊn ®Ò nghiên cứu: tình hình nghiên cứu trên thế giới, trong nước và đặc biệt là tại trường. 3. Nội dung Trình bày các vấn đề: - Mục tiêu nghiên cứu. - Nội dung nghiên cứu. - Phương pháp nghiên cứu. - Dự kiến kết quả nghiên cứu. - Tác giả/nhóm tác giả đã tiếp cận và làm được những gì trong các vấn đề nêu ra. 3. Kế hoạch thùc hiÖn Dự kiến địa điểm, thời gian vµ kÕ ho¹ch (các bước) tiến hành triển khai đề cương nghiên cứu. Dự kiến kinh phí thực hiện. 4. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ 5. Hình thức Đề cương được trình bày trên giấy trắng, một mặt, khổ A4, kiểu chữ Vntime, hoặc Times New Roman cỡ chữ 14, dài 6-8 trang. Trang bìa cần ghi rõ các mục: Tên đề tài nghiên cứu; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của tác giả/nhóm tác giả.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful