TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.

HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đạo Đức & Văn Hóa

KINH DOANH
Năm học: 2008 – 2009

www.ou.edu.vn; 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Phường 6, TP. Hồ Chí Minh

v n PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Giảng lý thuyết. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Tổng điểm các bài tập trên lớp tích lũy trong suốt môn học: 30% tổng điểm.Quận 3 . THỜI LƯỢNG CỦA MÔN HỌC Đạo đức và văn hóa kinh doanh là 1 học phần gồm 3 đvht (45 tiết) được phân bổ như sau: Số tiết giảng lý thuyết: Số tiết thảo luận.Xã hội. 2007. Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Hiểu rõ và có thể đánh giá các chuẩn mực đạo đức với các mối quan hệ bên trong lẫn bên ngoài đơn vị.Fax: (84-8) 9 300 085 PHẦN A: THÔNG TIN TỔNG QUÁT MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đạo đức kinh doanh (các chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Bài thi hết môn: 70% tổng điểm. Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 1/8 . xây dựng văn hoá doanh nghiệp và văn hoá trong các hoạt động kinh doanh). bài tập và báo cáo chuyên đề: 30 tiết 15 tiết u . những hiểu biết cơ bản về hoạt động doanh nghiệp nói chung. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC Để học tốt môn này sinh viên cần trang bị trước những kiến thức về Kinh tế vi mô. w w w . Sau khi học môn này sinh viên sẽ đạt được những kiến thức và kỹ năng sau: Nắm được cơ sở lý luận và các nội dung cơ bản của đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp.Tp. Biết cách gây dựng niềm tin. Từ đó có thể thiết lập hệ thống chuẩn mực đạo đức cho doanh nghiệp. vĩ mô. e d u . NXB Lao động .TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần . và xây dựng hệ thống văn hóa cho tổ chức. o TÀI LIỆU HỌC TẬP Phạm Quốc Toản. Ngoài ra sinh viên còn được nghe trình bày và phân tích về các chuyên đề thực tế. nhân tố tạo lập văn hoá doanh nghiệp.Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 . Hồ Chí Minh . kết hợp với thảo luận trên lớp và bài tập tiểu luận cá nhân. và xây dựng đạo đức kinh doanh) và văn hóa doanh nghiệp (biểu hiện và các dạng văn hoá doanh nghiệp.

J. Hồ Chí Minh .Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 . KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Buổi học 1. v n 6. 4. 2007. Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 2/8 . • Thảo luận một số chuẩn mực đạo đức và văn hóa công ty của doanh nghiệp điển hình. 2005. Nguyễn Mạnh Quân. nghiên cứu tình huống thảo luận và làm bài tập trước khi tham dự lớp học. South Western USA. 2005. 5. • Xây dựng đạo đức kinh doanh (Phần 2) • Một số tình huống điển hình về đạo đức kinh doanh. Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty – Phương pháp môn học và hướng dẫn phân tích tình huống. NXB Lao động Xã hội. Thompson.Fax: (84-8) 9 300 085 Nguyễn Mạnh Quân. 7. w w w . 9. o Đề nghị: Sinh viên đọc tài liệu có liên quan.Tp. Managing organisations in a global economy: An intercultural perspective. THI CUỐI KHÓA 5 5 5 5 5 10 5 u . TÀI LIỆU THAM KHẢO Saee. 3. • Giới thiệu chung • Khái quát môn học NỘI DUNG Số tiết 5 • Một số vấn đề chung về đạo đức kinh doanh 2. Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty.. e d u . NXB Đại học kinh tế quốc dân.Quận 3 . • Văn hóa doanh nghiệp • Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh • Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp và tiêu chí xây dựng văn hóa doanh nghiệp. • Ôn tập • Nộp bài tiểu luận cá nhân. • Một số vấn đề chung về đạo đức kinh doanh (tiếp theo) • Xây dựng đạo đức kinh doanh (Phần 1).TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần .

Ngoài ra. doanh Xây dựng đạo đức trong các hoạt động của doanh nghiệp. MỘT SỐ cách nhận diện các o Đạo đức kinh doanh về đạo đức kinh doanh.Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 . thương mại. • Sự cần thiết của đạo đức kinh doanh vấn đề đạo đức trong VẤN ĐỀ o Vấn đề đạo đức trong kinh doanh • Bản chất.) trong kinh doanh và XÂY DỰNG sự khác nhau trong o Đạo đức bán hàng o Đạo đức trong chấm dứt doanh ĐẠO ĐỨC cách tiếp cận thực thi nghiệp những nghĩa vụ cơ KINH DOANH o Đạo đức trong giao tiếp kinh bản của doanh nghiệp. Hồ Chí Minh . v n Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 3/8 . chương này cũng đề o Nhận diện các vấn đề đạo đức ĐẠO ĐỨC • Bốn chuẩn mực đạo đức cập đến các chuẩn • Các chuẩn mực của đạo đức kinh trong kinh tế xã hội và KINH DOANH doanh mực và vai trò của bốn đức tính cho mỗi cá o Chuẩn mực trong kinh tế xã hội nhân.Quận 3 .Tp. giao tiếp. e d u . nghiệp (SX. trong lãnh đạo. • Vai trò của đạo đức kinh doanh. và đặc biệt là khi công ty phá sản Vấn đề đạo đức kinh doanh dưới cái nhìn của thời kỳ hội nhập w w w . • Các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh o Xem xét trong các chức năng của • Các biểu hiện của đạo doanh nghiệp Hiểu để có thể giải o Xem xét trong quan hệ với các đối đức kinh doanh thích nguồn gốc cơ tượng hữu quan • Các hành vi đạo đức kinh bản của những mâu • Các hành vi đạo đức kinh doanh thuẩn có ảnh hưởng • Xây dựng đạo đức kinh doanh đến hành vi con người o Đạo đức trong hoạt động doanh • 2. trong bán hàng.. o u . • Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu o Hệ thống đạo đức toàn cầu o Các vấn đề đạo đức kinh doanh toàn cầu. doanh và xây dựng chuẩn o Đạo đức lãnh đạo trong kinh • doanh mực đạo đức kinh doanh toàn cầu. cách nhận diện vấn đề CHUNG VỀ kinh doanh. nguồn gốc.TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần . đạo đức trong kinh o Đức tính cho cá nhân doanh ngày nay. dịch vụ.Fax: (84-8) 9 300 085 PHẦN B: NỘI DUNG MÔN HỌC Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH Những kiến thức cốt lõi cần nắm Giúp người học • Khái niệm về đạo đức kinh doanh o Đạo đức hiểu các khái niệm và • Những khái niệm cơ bản 1. o Nguồn gốc của vấn đề đạo đức đạo đức.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP được bản sắc văn hóa • Các dạng văn hoá doanh nghiệp o Các dạng văn hoá doanh của một tổ chức là gì nghiệp của Harríon/Handy và có thể tạo dựng o Các dạng văn hoá doanh bản sắc văn hóa như nghiệp của Deal và Kenendy thế nào. o Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 4/8 . e d u .TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần .Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 . Nhằm mục KINH DOANH đích giúp sinh viên hiểu rõ các thể loại văn hóa trong hoạt động kinh doanh. xây dựng và phát triển thương hiệu • Văn hóa trong giao tiếp. VĂN HÓA TRONG CÁC cách tạo dựng phong cách quản lý.Tp.Fax: (84-8) 9 300 085 Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH • Khái niệm và đặc điểm văn hoá doanh nghiệp Những kiến thức cốt lõi cần nắm • Biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp o Các biểu trưng trực quan của văn hoá doanh nghiệp o Các biểu trưng phi trực quan Giúp học viên hiểu của văn hoá doanh nghiệp • Đặc điểm và các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp • Các mô hình văn hóa doanh nghiệp khác nhau trên thế giới 3.chiều sâu của thương hiệu o Văn hoá doanh nghiệp và thương hiệu o Một số khía cạnh văn hoá cần lưu ý khi xây dựng các thành tố thương hiệu u . w w w . o Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Quinn và MeGrath o Các mô hình văn hoá doanh nghiệp của Scholz o Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Daft o Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Sethia và Klinow • Văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp o Vai trò và biểu hiện của văn hoá ứng xử o Tác động của văn hoá ứng xử o Những điều cần tránh trong văn hoá ứng xử • Văn hoá trong xây dựng và phát triển thương hiệu o Văn hoá . PR. v n Chương này đi sâu vào việc trình bày 4. đàm phán với khách hàng HOẠT ĐỘNG chức. Hồ Chí Minh . xây dựng hệ thống tổ • Văn hóa ứng xử giữa các nhân viên trong doanh nghiệp • Văn hóa trong các hoạt động marketing.Quận 3 .

• Các giá trị và các tiêu chí xây dựng nên văn hóa doanh nghiệp • Xây dựng phong cách quản lý và vai trò của người lãnh đạo • Xây dựng hệ thống tổ chức theo các quan điểm khác nhau • Chương trình đạo đức góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp Trang 5/8 5. XÂY Hiểu được những w w w . v n • Phát triển môi trường văn hoá đặt khách hàng lên trên hết • Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp o Giá trị văn hóa hữu hình. văn hóa riêng cho một o Văn hóa ứng xử.Tp.Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 . tổ chức. e d u .TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần . o Giá trị văn hóa vô hình. • Các tiêu chí xây dựng văn hóa doanh nghiệp HÓA DOANH nhằm tạo nề nếp cho o Văn hóa nhận thức. Hồ Chí Minh . công ty.Quận 3 . việc thực hiện bản sắc NGHIỆP o Văn hóa tổ chức. • Xây dựng phong cách quản lý DỰNG VĂN tiêu chí then chốt o o Vai trò của người quản lý o Năng lực lãnh đạo và quyền Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh .Fax: (84-8) 9 300 085 Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH • Văn hoá trong hoạt động marketing o Văn hoá trong lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường o Văn hoá trong quyết định về sản phẩm o Văn hoá trong hoạt động truyền thông marketing • Văn hoá ứng xử trong đàm phán và thương lượng o Biểu hiện của văn hoá ứng xử o Tác động của văn hoá ứng xử o Những điều cần tránh trong đàm phán và thương lượng • Văn hoá trong định hướng với khách hàng o Ảnh hưởng của văn hoá tới quyết định mua của khách hàng o Xây dựng phong cách văn hoá doanh nghiệp định hướng vào khách hàng Những kiến thức cốt lõi cần nắm u .

Fax: (84-8) 9 300 085 Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH lực của người quản lý o Phong cách lãnh đạo o Vận dụng trong quản lý • Xây dựng hệ thống tổ chức o Quan điểm tổ chức định hướng môi trường o Quan điểm tổ chức định hướng con người o Quan điểm tổ chức – con người • Xây dựng chương trình đạo đức o Xây dựng chương trình giao ước đạo đức o Tổ chức thực hiện.TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần . Những kiến thức cốt lõi cần nắm Viết đề cương: ThS. Trịnh Thùy Anh Ngày duyệt đề cương: 5/1/2009 w w w .Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 . e d u . Hồ Chí Minh . v n Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 6/8 . Trương Mỹ Diễm Duyệt đề cương: TS.Tp.Quận 3 . o u . điều hành và giám sát o Kiểm tra việc thực hiện các chương trình giao ước đạo đức.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful