Pragramming manual for CNC in Mill

N i dung A) Chu n b l p trình. B) Mã l nh G. C) Mã l nh M. D) Mã l nh T,S và M. E) Mã l nh D và H. F) Chương trình ví d .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

1

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương A Chu n b l p trình
1. Chương trình là gì ?
B n nghĩ gì khi b n nghe th y thu t ng g i là “l p trình “. B n nghĩ chương trình là m t sù ki n th thao, m t bài t p mang tính giáo d c,hay m t thao tác máy tính ?.Nói chung chương trình là m t t p h p các kh i l nh ch d n ch a ñ ng n i dung k ho ch ho c là ñư c vi t ra nh m th c hi n m t công vi c, tuân theo m t s quy lu t nh t ñ nh.
O0001 G91 G28 Z0 T9001 M06 N1 G90 G00 G54 X90.0 Y105.0; G43 Z30.0 H01 S440 T5002; M03; G01 Z0 F2000;

ð ñi u khi n máy NC c n ph i có m t chương trình t t. T t các ho t ñ ng c a máy g m có :chuy n ñ ng quay c a tr c chính, chuy n ñ ng c a d ng c , ñi u khi n ch t làm ngu i ñ u có th ñư c ñi u khi n b ng chương trình. Chương trình ñư c l p b ng các ký t và ch s . Hình nh bên trái minh ho m t ño n chương trình. N i dung ñư c ñưa ra sau ñây trình bày nh ng bư c c n thi t ñ vi t m t chương trình. Xin hãy ñ c c n th n trư c khi ti n

hành l p chương trình.

2.

Nh ng yêu c u ñ i v i ngư i l p chương trình.

Ngư i l p chương trình ph i có ki n th c v gia công ñ vi t chương trình trên cơ s nh ng ki n th c này và nên ñ c k nh ng ñi u sau ñây ñ ñ m b o các ho t ñ ng chính xác, hiÖu qu và an toàn. Ngư i l p chương trình ph i: 1. Có hi u bi t v lý thuy t c t g t. 2. Có ki n th c v ñ gá, phôi ñ quy t ñ nh ñư c phương pháp gia công và ñ m b o ñư c quá trình ho t ñ ng an toàn và chính
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 2

Pragramming manual for CNC in Mill

3.

4. 5. 6.

xác. Ch n ñư c d ng c t thích h p trên cơ s phân tích các ñi u ki n gia công :”hình dáng, v t li u phôi, t c ñ quay, lư ng chay dao, chi u sâu c t, chi u r ng c t”ñ tránh các s c có th phát sinh trong quá trình gia công. Hi u rõ kh năng gia công c a máy ñang s d ng. Bi t các thi t b an toàn và ch c năng khoá liên ñ ng c a máy ñang s d ng. Hi u các ch c năng c a máy liên quan t i vi c l p trình.

3.

L p chương trình là gì?
Nh ng ho t ñ ng c n thi t khi l p m t chương trình ? 1. Ki m tra b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công. B n v ph i ñư c ki m tra k ñ hi u ñư c các yêu c u c n thi t. 2. Phân tích các ph n gia công, xác ñ nh ñ gá và d ng c c n thi t.

Bư c

Miêu t

Mã d ng c

1

Phay m t ñ u

02

M t s ngư i t o chương trình ngay khi v a ñ c xong b n v . S nóng v i này có th gây sai h ng và nguy hi m cho các ho t ñ ng c a máy. 3. Xác ñ nh các bư c gia công trên cơ s thông tin và kích thư c ghi trên b n v .

2

Khoan

03

Trình t gia công: trư c h t là nguyên công phay m t ñ u, th hai là khoan các l .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

3

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001 G91 G28 T9001; M06; N1; G90 G00 G54 X90.0 Y105.0 ................

4. ð l p m t chương trình, ñ u tiên hãy vi t ra gi y. Chương trình bao g m các ch s và ký t . 5. 5.Sau khi hoàn thành, c n th n ki m tra l i n i dung chương trình.

4.

Nh p chương trình vào máy.

Sau khi vi t chương trình, s d ng bàn phím trên b ng ñi u khi n ñ nh p chương trình vào b nh NC. N i dung c a chương trình ñã nh p vào có th ñư c ki m tra trên màn hình.Th c hi n chương trình, máy s ho t ñ ng theo theo các kh i l nh c a chương trình. Có nh ng trư ng h p, d u ch m th p phân không ñư c nh p ñ y ñ . ð tránh nh ng trư ng h p ñó, ngư i l p trình nên vi t các giá tr s theo cách dư i ñây: Ví d : (1) Z.5  Z0.5 (2) X200. X200.0 Sau khi nh p chương trình vào ,c n ki m tra l i chương trình m t cách c n th n xem có nh p sai hay thi u d li u hay không.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

4

Pragramming manual for CNC in Mill

N u chương trình ñư c ñưa vào b nh không ph i do ngư i l p trình mà do ngư i ñi u khi n máy, hãy vi t th t rõ ràng và chính xác ñ b t kỳ ai cũng có th ñ c d dàng. N u ngư i ñi u khi n máy ñ c sai và nh p d li u sai, d ng c c t và ñài dao có th va vào ñ gá trong quá trình gia công, gây ra các s c nghiêm tr ng, nguy hi m cho ngư i và máy móc.

5.

Quá trình cho ñ n khi hoàn thành s n ph m.

5.1 Trình t làm vi c. Ph n này s miêu t trình t th c hi n gia công s n ph m hoàn ch nh, bao g m c vi c l p chương trình. Hi u và ti n hành theo các bư c sau, công vi c s ñư c ti n hành m t cách hi u qu . L p k ho ch s n xu t và l p trình
1.Nghiên c u b n v ñ xác ñ nh yêu c u gia công 2.Xác ñ nh d ng c s d ng 3.Phân tích phương pháp ñ nh v và k p 4.L p chương trình 5.B t ngu n cho máy công c 6.Nh p chương trình vào máy 7.Lưu chương trình vào b nh 8.L p d ng c và phôi lên máy

Thi t l p

9.ðo và nh p vào giá tr bù chi u cao và bán kính 10. Rà gá phôi trên bàn máy ñ xác ñ nh ñi m O 11.ð t ñi m O 12.Ki m tra chương trình b ng cách ch y không c t

Bïi Quý TuÊn

13.Ki m tra ñi Hanoi University ofti n hành c t th 5. (s a u ki n gia công b ng cách Industry chương trình n u th y c n thi t, ch nh s a giá tr bù dao n u c n thi t)

Pragramming manual for CNC in Mill

S n xu t hàng lo t

a. Các m c c n ki m tra. Các m c c n ki m tra trư c khi gia công ñư c tóm t t theo b ng sau. Ki m tra nh ng m c này ñ ñ m b o quá trình gia công ch ính xác và an toàn Các m c ki m tra 1 Dung sai trên b n v ? 2 Hi u ñư c các ký hi u th hi n ñ chính xác chưa ? 3 Bi t rõ v t li u và hình dáng phôi chưa? 4 Hi u rõ các quá trình th c hi n trư c và sau trên trung tâm gia công chưa? 5 Hi u ñư c m u ch t khi gia công chưa? 6 Xác ñ nh chính xác g c phôi chưa? 7 Hi u rõ v phôi chưa? 8 ð c k t t c các kích thư c và ghi chú trên b n v chưa? 9 Có gi s ch s b n v và ch c ch n r ng không còn thông tin nào không hi u. Các m c ki m tra 1 Các ñi u ki n gia công phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không.? 2 Phương pháp ñ nh v ñã chu n chưa ? 3 L a ch n ñúng d ng c c t chưa? 4 Th t các bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không ? 5 Li u có kh năng va ñ p trong quá trình gia công? 6 Chu n b phi u công ngh chưa Các m c ki m tra 1 Li u chương trình ñang ñư c vi t có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi không?
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 6

ð cb n v

Các ñi u ki n gia công

Pragramming manual for CNC in Mill

2 3 4 5 6 7 8 Nh p chương trình

Chương trình có ñư c l p theo các bư c gia công hay không D u ch m th p phân có ñư c nh p ñ y ñ vào các giá tr s hay không? D u (+,-) ñư c nh p trư c các giá tr s ñúng chưa? Ch ñ ch y dao s d ng (ch y dao nhanh, ch y dao gia công) s d ng ñ ng chưa? Lư ng ch y dao ti p c n và lư ng ch y dao c t ñã xác ñ nh chưa? ðã ki m tra t t c d li u nh p vào chính xác chưa? Li u có nh ng l i ng u nhiên trong chương trình do m t t p trung hay không?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

K p d ng c (Mouting Tool)

Các m c ki m tra ðài dao và ph n chuôi dao ñư c làm s ch trư c khi k p chưa? D ng c có th b mòn ho c m không ? Hình dáng và v t li u d ng c phù h p v i phôi không? D ng c ñã ñư c k p lên ñài dao ñúng chưa? Chi u dài d ng c có phù h p không? Khi k p tr c dao khoét lên tr c chính, ñ u d ng c có hư ng ngư c v i hư ng di chuy n c a d ng c không? T t c d ng c ñã ñư c ñăng ký chưa? Mã d ng c có ñư c nh p chính xác không? Mã s d ng c ñư c phân ph i phù h p v i kích thư c d ng c không? ðã lưu ý ñ n kho ng cách li n k v i d ng c có ñư ng kính l n chưa? Trong kho dao có b trí h p lý các kho ng tr ng gi a l ñ t dao to và dao nh chưa? Các m c ki m tra

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry

7

Pragramming manual for CNC in Mill

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bù dao (Tool Offset)

Công t c Door Interlock ñ ñư c ñ t v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? Trong quá trình thao tác bù dao, c n cân nh c xem có th gây va ñ p d ng c hay không? T c ñ d ng c b t to ñ ñã ñúng chưa? Giá tr h t a ñ phôi ñã ñư c ñ t ñúng chưa ? G c phôi ñã ñư c tính toán tr ( ho c c ng) v i bán kính d ng c b t to ñ chưa ? Khi ti n hành ño d li u bù chi u dài d ng c , giá tr Z c a h t a ñ s d ng ñã ñ t v không chưa? Hư ng bù dao ñã ñ ng chưa ? Ki m tra mã s d ng c ñ oc bù chưa? Ki m tra d li u bù hình h c, bù mòn và h to ñ h th ng ñư c s d ng cho vi c bù dao chưa ? Ki m tra d li u bù bán kính và chi u cao d ng c ñã ñúng chưa? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa ? C a ñã ñóng chưa? ðã b t ch ñ ch y t ng kh i l nh hay chưa? Bư c ti n dao và t c ñ c t ñã phù h p chưa? Ch ñ ch y dao( ch y dao nhanh hay ch y c t g t) ñã ñúng chưa? Hư ng rút dao sau khi c t ñã chính xác chưa? Chuy n ñ ng c a d ng c trong vùng ñã tính toán không ñ m b o không va ñ p chưa? Ki m tra kh năng va ñ p c a d ng c v i phôi và ñ gá chưa? Có th d ng kh n c p trong quá trình gia công hay không? Sau khi k t thúc ch y th không c t g t (Dry run), ñã chuy n l i công t c, trên b ng ñi u khi n(Dry run, Feedrate…) v v trí ñúng chưa ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa?
Hanoi University of Industry 8

1 2 3 4 5 Ch y th không c t (Dry run) 6 7 8 9 10

1

Bïi Quý TuÊn

Pragramming manual for CNC in Mill

2 3 4 5 Ch y c t th (Test cutting) 6 7 8 9 10 11 12 13

C a ñã ñóng chưa? Ch c năng ch y chương trình theo kh i l nh ñơn ñư c b t chưa? ði u ki n gia công ( chi u sâu c t, chi u r ng c t, lư ng ch y dao, t c ñ tr c chính) ñã h p lý chưa ? Trình t nguyên công và bư c gia công có phù h p v i hình dáng và v t li u phôi hay không? L a ch n d ng c c t ñã h p lý chưa? L a ch n ñ gá phù h p không? Phương pháp k p phôi ñúng ñúng chưa? Quá trình c t có th ñư c quan sát không ? Lưu lư ng và hư ng phun dung d ch làm ngu i có ñúng không? D ng c c t có th va ñ p v i phôi và ñ gá không? Kích thư c có ñư c ño sau c t thô chưa ? Công t c Override trên b ng ñi u khi n có ñư c ñ t t i % phù h p v i lư ng ch y dao nhanh và ch y dao c t g t không? Có th d ng máy kh n c p trong quá trình gia công không? Các m c ki m tra ð chính xác d ng c ño có phù h p không? L a ch n d ng c ño ñúng không? Trình t ño ñúng không? Phương pháp ño phù h p chưa? Vùng ñư c ño có ñư c xác ñ nh rõ ràng không? Vùng ñư c ño có th b l n phoi và dung dich làm mát không? Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không? Khi ño, phôi có ñư c làm mát không ? Các m c ki m tra Khoá DOOR INTERLOCK ñã ñư c ñ t vào v trí Nomal chưa? C a ñã ñóng chưa? T t c các ch c năng NC như SingleBlock ñ ki m tra chương trình ñã ñư c t t chưa? M c tiêu th i gian gia công cho m t phôi là bao nhiêu? ð mòn dao có ñư c ki m soát không ?
Hanoi University of Industry 9

14

ðo lư ng (Measuring ) 7 8 1 2 3 s n xu t hàng lo t 4 5

1 2 3 4 5 6

Bïi Quý TuÊn

Pragramming manual for CNC in Mill

(Mass 6 production)

Kích thư c có ñư c ño sau quá trình c t thô hay không?

6. Các thu t ng trong l p trình.
Trong ph n này s trình bày m t s thu t ng cơ b n ñư c dùng khi l p m t chương trình. 6.1. S chương trình (Program number). Có th lưu tr nhi u chương trình trong trong b nh NC. S chương trình dùng ñ lưu tr nhi u chương trình, ñ phân bi t v i các chương trình khác trong b nh và ñư c x p x p theo m t tr t t nh t ñ nh. S chương trình (d ng s ) ph i ñư c ñ t t i dòng ñ u tiên c a chương trình. S chương trình ñư c xác ñ nh b ng b n ch s ho c ít hơn, sau ký t Alphabet “O”, t 1 to 9999. O0001;----------------------------------------- S chương trình G91G28Z0T9001; M06; N1; G90G00G54X90.0Y105.0; : M01; M06; N2; G90G00G54X0Y0; ........ M30; N u s chương trình ñưa vào ñã có trong b nh , chương trình không th ñư c nh p vào. ð nh p chương trình, ph i ñ i l i tên chương trình. S chương trình có th có ít hơn 4 ch s . Ví d n u b n nh p tên chương trình lµ O1, màn hình s t ñ ng hi n th O0001.

chó ý

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 10

Pragramming manual for CNC in Mill

6.2. S th t (Sequence number). S th t s d ng ñ tìm ki m ho c g i t i v trí m t dòng l nh ñang s d ng, ho c ñ tìm m t v trí mà b n mu n s a ch a chương trình d dàng. S th t ñư c th hi n b ng m t s g m 5 ch s theo sau ký t “N”. Thông thư ng, s t t dùng ñ ch ñ nh m t ph n chương trình, s d ng cho m t d ng c c t xác ñ nh theo th t .

O0001 G91G28Z0T9001 M06; N1;------------------------------------------------ S th t G90G00G54X90.0Y105.0; G91G28Z0M05; M01; M06; N2;------------------------------------------------ S th t G90G00G54X0Y0; M30; 1. N u m t s th t có s ch s l n hơn 5, thì 5 ch s t v trí có giá tr nh nh t ñư c nh n là s th t 2. Không nh t thi t ph i s d ng s th t . N u m t dung lư ng chương trình quá dài và vư t quá s c ch a c a b nh thì ñ t s th t vào v trí b t ñ u c a m i nguyên công (hay bư c), ho c không s d ng s th t , ñi u này s giúp ti t ki m b nh . 6.3. ðo n chương trình (Part Program). ðo n chương trình ch a các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n t ng nguyên công (hay bư c) ñư c ti n hành b i m t d ng c .

O0001; G91G28Z0T9001; M06; N1; G90G00G54X90.0Y105.0; G43Z30.0H1S440T502; M01; M06;
Bïi Quý TuÊn

(Ph n chương trình dành cho d ng c s 9001)

Hanoi University of Industry 11

Pragramming manual for CNC in Mill

N2; G90G00G54X0Y0; G43Z30.0H2S800T5002; G91G28Z0M05; M01; M06 6.4.

(Ph n chương trình dành cho d ng c s 5002)

ð a ch (Address). S d ng ch cái trong b ng Alphabet ñ ñ nh nghĩa m t ñ a ch . G01 Z0 ð a ch F2000

6.5. D li u (Data). Nh ng s (bao g m kí hi u và d u ch m th p phân) theo sau ñ a ch ñư c g i là “D li u”. G01 Z0 F2000

chó ý

D li u. Ngoài ra, các thông tin khác ñưa vào h th ng NC cho vi c gia công phôi cũng ñư c g i là d li u. Xác ñ nh rõ ki u c a d li u t vi c gi i thích kh i l nh

6.6.

T l nh (Word). T l nh là ñơn v nh nh t ñ g i m t ch c năng xác ñ nh. M t t bao g m có ñ a ch và d li u. G01 Z0 F2000

T 6.7. Kh i l nh (Block). Kh i l nh là ñơn v l nh nh nh t c n thi t ñ ñi u khi n máy, ñ ng th i cũng là ñơn v nh nh t t o nên chương trình. M t kh i l nh bao g m nhi u t l nh. Trong chương trình, m i dòng l nh tương ng v i m t kh i l nh.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 12

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001;..................................................... Kh i th nh t. G91G28Z0T9001;......................................Kh i th hai. M06;...........................................................K i th ba.
chó ý

Kh i l nh ñư c k t thúc b ng ký t [;].

Tóm t t. M t chương trình bao g m các t l nh, s kêt h p c a ñ a ch và d li u, m t kh i l nh bao g m nhi u t l nh, như ñư c minh ho sau ñây: O0001;---------------------------------------s chương trình. G91G28Z0T9001;-------------------------kh i l nh N1;--------------------------------------------s th t G90G00G54X90.0Y105.0; ðo n G91G28Z0M05;---------------------------kh i l nh. chương Chương M01; trình trình M06; N2;------------------------------------------- s th t . ðo n G90G00G54X0Y0;----------------------- kh i l nh chương trình : G91G28Z0M05; M30;----------------------------------------- kh i l nh

6.8.

7.

ði u khi n và ñ nh hư ng các tr c.

Trong ph n này s miêu t chuy n ñ ng theo các tr c ñư c ñi u khi n và quan h c a chúng trong chương trình.

Hi u k v phương chi u các tr c ñi u khi n là r t c n thi t khi l p trình. 7.1. Di chuy n theo các tr c ñi u khi n. Trong ph n này s ñ nh nghĩa các tr c và cách xác ñ nh các tr c trong chương trình. 7.1.1. Lo t máy MV,SV,SVD. Các tr c ñi u khi n và hư ng c a chúng ñư c xác ñ nh như sau: Tr c B ph n chi u dương(+) và âm(-) X Bànmáy chi u +

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 13

Pragramming manual for CNC in Mill

Y

Bàn máy

Z

ð u tr c chính

v bên trái, n u quan sát t m t trư c máy t i phôi chi u + hư ng ra m t ph ng trư c c a máy. (Hư ng quan sát t thân máy ñ n phôi) chi u + ñi lên ,quan sát máy t m t trư c (hư ng lên, quan sát theo chi u t phôi lên tr c quay c a d ng c ).

7.2.

Di n t chuy n ñ ng các tr c trong chương trình. MV,SV,SVD, hi u(+),(-) ñ hư ng các tr c

V i lo t máy các ký ñ xác ñ nh chuy n ñ ng.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 14

Pragramming manual for CNC in Mill

Tr c ñư c ñi u khi n. X

Y

Z

Chuy n ñ ng gi ñ nh khi l p trình N u d ng c ñư c gi Trư ng h p l nh “X+__”, ñ nh là di chuy n trong bàn máy di chuy n sang khi bàn máy không trái ,khi quan sát máy t chuy n ñ ng, có nghĩa m t ph ng trư c là d ng c di chuy n sang ph i V i l nh “Y+__” thì N u d ng c ñư c gi ñ nh là di chuy n trong bàn máy ch y v phía ngư i ñi u khi n. khi bàn máy không chuy n ñ ng, có nghĩa là d ng c di chuy n sang t v trí ngư i ñi u khi n t i thân máy V i l nh “Z+__” thì Cùng h-íng v i chuy n bàn máy ñi lên, theo ñ ng th c hư ng nhín t m t trư c

Chuy n ñ ng th c.

N u gi thi t d ng c di chuy n, trong khi bàn máy ñ ng yên, thì phương, chi u các tr c ñư c ñ nh nghĩa như dư i ñây:

8.

ði m g c phôi.

Khi ñưa ra l nh ”di chuy n d ng c c t t i ñi m A”, ví d , n u không có ñi m tham chi u, máy s không th tìm ñư c to ñ ñi m A.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 15

Pragramming manual for CNC in Mill

ði m tham chi u ñư c thi t l p cho chương trình ñư c g i là ñi m g c phôi, ñi m (X0,Y0,Z0). Trong chương trình, giá tr to ñ (X,Y,Z) ñư c tham chi u v i ñi m g c phôi. Theo ñó, g c phôi ph i ñư c xác ñ nh rõ ràng. ði m g c phôi nên ñư c xác ñ nh t i ñi m mà có th xác ñ nh m t cách thu n ti n. Vi c xác ñ nh g c phôi làm cho cho vi c l p trình tr lên d dàng cũng như là ñ m b o ñ chính xác. Trên b n v , g c phôi ñư c ký hi u như sau: <Ví d v ñ t ñi m g c phôi>

1).Ví d v ñ t g c phôi t i tâm ñ d dàng tính toán to ñ tâm l , ho c các h c tròn. (pocket)

2).Khi d ng hình h c c a chi ti t gia công có tính ñ i x ng, ch n g c phôi như hình v ñ tính toán to ñ d dàng.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 16

Pragramming manual for CNC in Mill

9.

To ñ l p trình.

ð xác ñ nh chuy n ñ ng c a d ng c c t t ñi m hi n t i t i ñi m ti p theo (ñi m ñích ), s d ng 2 ki u l nh sau ñây : 1. L nh tuy t ñ i . 2. L nh gia s . Khi vi t chương trình, ph i hi u rõ b n ch t c a t ng lo i to ñ này, ñ s d ng h p lý. 9.1. L nh tuy t ñ i. L nh tuy t ñ i ñ nh nghĩa t a ñ m t ñi m b ng kho ng cách, có d u (+) ,(-) xác ñ nh, t ñi m g c phôi (X0,Y0,Z0). Ch ñ l nh tuy t ñ i ñư c xác ñ nh v i l nh G90. L nh v i h t a ñ tuy t ñ i(1)

To ñ c a ñi m (1) và (2) vi t trong h to ñ tuy t ñ i G90 X100 Y10.0;...................(1). X-20.0Y20;.....................(2). 1. D u dương có th b nhưng d u âm thì ph i ñư c vi t ñ y ñ . X+10.0 X10.0 Y-10.0 Y-10.0 2. Giá tr ñư c vi t trong (O,O) trong hình bên trái là giá trí to ñ c a (X,Y).

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 17

Pragramming manual for CNC in Mill

L nh v i h t a ñ tuy t ñ i (2) Di n t các ñi m (1),(2), (3) vµ (4) theo h to ñ tuy t ñ i trên m t ph ng X-Y-Z.

G90 X-175.0 Y-100 Z50.0;.........(1). (G90)X175.0(Y-100) Z50.0;........(2). (G90)(X175.0)Y100(Z50.0);........(3). (G90)X-175.0 (Y100.0) (Z50.0);..(4) Các t l nh trong (...), tương t các kh i l nh trư c ñó, có th ñư c b qua. L nh gia s . L nh gia s ñ nh nghĩa to ñ m t ñi m b ng cách ch ra kho ng cách di chuy n t ñi m hi n t i. Chi u dương ch ra r ng ñi m ñó n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i. Ch ñ l nh gia s ñư c xác ñ nh v i l nh G91
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 18

9.2

Pragramming manual for CNC in Mill

Di n t l nh gia s (1). S d ng l nh gia s ñ di chuy n d ng c t ñi m (1) t i ñi m (2).

G90X10.0Y10.0;...................................(1). G91X-30.0Y10.0;..................................(2). 1). V i to ñ d u dương có th b nhưng d u âm thì không ñư c b . X+30.0 X30.0. Y-10.0 Y-10.0. 2). Giá tr ñư c vi t trong (O,O) trong hình bên là giá tr to ñ c a (X,Y) Di n t l nh gia s (2). S d ng l nh gia s di chuy n qua các ñi m (1),(2),(3) và (4).

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 19

Pragramming manual for CNC in Mill

G90X-175.0Y-100.0Z50.0;....................(1). G91X350.0(Y0)(Z0);..............................(2). (G91)(X0)Y200.0(Z0);............................(3). (G91)X-350.(Y0)(Z0);.............................(4). Các t l nh trong (...), tương t các kh i l nh trư c ñó, có th ñư c b qua. 9.2. Tóm t t. S khác nhau gi a l p trình theo to ñ tuy t ñ i và gia s ñư c tóm t t theo b ng dư i ñây. L p trình tuy t ñ i Ký t ñ a ch . Ý nghĩa d u (+,-) G90(X_;Y_;Z_;) th hi n vùng t n t i c a ñi m kho ng cách so v i g c phôi ði m g c phôi L p trình tương ñ i G91(X_;Y_;Z_;) hư ng chuy n ñ ng ti p theo c a d ng c Hành trình c n di chuy n ti p theo V trí d ng c hi n t i.

Ý nghĩa c a giá tr s .

ði m tham chi u
Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 20

Pragramming manual for CNC in Mill

.

(X0,Y0,Z0).

Nói chung, m t chương trình thư ng ñư c vi t theo l nh tuy t ñ i. L nh gia s thư ng ñư c s d ng khi l p trình gia công nh ng ph n l p ñi l p l i theo t ng bư c c ñ nh.

10. Xác ñ nh ñi u ki n c t g t.

Các ñi u ki n c t g t ñư c thi t l p khi l p chương tr ình có nh hư ng l n ñ n s an toàn, hi u su t và ñ chính xác gia công, ñư c ñ t khi l p chương trình. Các ñi u ki n này ph i ñư c ki m tra c n th n. Sau ñây là 4 ñi u ki n c t g t c n ph i quan tâm khi gia công 1. T c ñ tr c chính (Spindle Speed) (min-1). S400;.................T c ñ tr c chính 400v/ph

chó ý

min-1 có nghĩa là vòng/phút

2. T c ñ ti n dao c t (Cutting Feedrate) (mm/min) T c ñ ti n dao ñư c ñ t tr c ti p sau ñ a ch F F100;................. T c ñ ti n dao 100m/ph

3. Chi u sâu c t (Depth of cut)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 21

Pragramming manual for CNC in Mill

Không có ch c năng ñ c bi t ñ xác ñ nh chi u sâu c t. Chi u sâu c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c Z. V i nguyên công gia công l , chi u sâu c t có th ñư c ch ñ nh b ng cách s d ng m t ñ a ch . V i nguyên công gia công l , chi u sâu c t có th ch ra b ng ñ a ch .(c th hơn, có th tham kh o ph n sau c a giáo trình).
chó ý

4. Chi u r ng c t.(Cutting Width). Không có ch c năng ñ c bi t ñ ch ñ nh chi u r ng c t Chi u r ng c t ñ t ñư c b ng cách di chuy n d ng c theo tr c X và Y.

11. Các d ng mã l nh.
M t chương trình ñã ñư c l p b ng cách s d ng ký t và ch s . Các mã l nh G,M,S,F,T,D,và H là th hi n các ch c năng chính.Chi ti t v các mã l nh này s ñư c trình bày chương B và các chương k ti p. B ng dư i ñây s khái quát các ch c năng trên. Mã Mã G Các ch c năng. Ch ra phương pháp gia công trong m i kh i l nh ho c chuy n ñ ng theo các tr c. Trư c các l nh này, NC s chu n b cho chuy n ñ ng trong m i kh i l nh. Vì lý do này, ch c năng G còn ñư c g i là ch c năng chu n b . G i là các ch c năng ph và làm vi c như m t ch c năng h tr cho ch c năng G. Ví d :M08;.................. .b t dung d ch làm ngu i. M09;....................t t dung d ch làm ngu i. ð t t c ñ quay c a tr c chính . Ví d :S400;..................là t c ñ tr c v i 400vòng/phút. ð t t c ñ ti n dao Ví d :F100;..................là lư ng ti n dao 100mm/phút. Ch ñ nh mã s d ng c . Ví d :T1;......................là g i d ng c c t s 1.

Mã M

Mã S Mã F

Mã T

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 22

Pragramming manual for CNC in Mill

Mã D

Mã H

Ch ñ nh mã s bù bán kính d ng c Ví d :D1;.......................bù bán kính d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh . Ch ñ nh mã s bù chi u dài d ng c Ví d :H01.....................bù chi u dài d ng c theo giá tr lưu trong ñ a ch 1 c a b nh .

T và ñ a ch .
B ng dư i ñây ñưa ra và gi i thích các T và ð a ch ñư c s d ng trong chương trình : Ch c năng S chương trình S th t Ch c năng chu n b . T khoá kích thư c ð a ch :(ISO)/O(EIA). N G X,Y,Z,A,B,C R I,J,K Ý nghĩa. S chương trình S th t D ng chuy n ñ ng L nh di chuy n theo các tr c: Cung bán kính, góc R. To ñ tâm .... T c ñ ti n dao,bư c ren. T c ñ quay tr c chính. S hi u d ng c s ,mã s bù d ng c . ði u khi n t t m máy....... ......................................... Mã s bù Th i gian d ng. g i s tên chương trình con. S l n l p trong chương trình ð m s l n l p trong chương trình con

Ch c năng ti n dao Ch c năng t c ñ quay tr c chính . Ch c năng d ng c Ch c năng h n h p

F S T M B

Mã s bù d ng c D ng S chương trình ð nh rõ s ti p theo L p ñi l p l i

H P,U,X P P,Q P

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 23

Pragramming manual for CNC in Mill

T và ñ a ch
B ng dư i ñây gi i thích s khác bi t c a T và ð a ch trong chương trình. ð a ch B C F G Ý nghĩa Xác ñ nh v trí trên tr c B (l nh tuy t ñ i) Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh tuy t ñ i) T c ñ ti n dao. Phương pháp gia công và chuy n ñ ng c a các tr c trong m i kh i l nh thu c chương trình Ch ñ nh góc quay c a tr c chính (l nh gia s ) M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn, tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c X M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn, tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Y M t thành ph n c a l nh n i suy cung tròn, tương ng v i lư ng di chuy n theo tr c Z ði u khi n các ch c năng ON/ OFF c a máy. S th t
Hanoi University of Industry 24

H

I

J

K

M

N
Bïi Quý TuÊn

Pragramming manual for CNC in Mill

O P

S chương trình. ð t th i gian d ng và tên chương trình con Chi u sâu c t m i lát khi s d ng chu trình gia công l . Giá tr bán kính trong l nh n i suy cung tron. T c ñ quay tr c chính S d ng c . V trí trên tr c X (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng . V trí trên tr c Z (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Y (l nh gia s ) vµ l nh th i gian trong ch c năng d ng V trí trên tr c Z (l nh tuy t ñ i)

Q

R S T U

W X Z

12. M u cơ b n c a m t chương trình.
ðây là m u ño n chương trình khi l p chuong trình cho các d ng c (phay b m t, phay ngón vv....).: O0001;..........................Tên chương trình (Dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n vào th i ñi m b t ñ u chương trình). N1;............................... S? th t (dòng l nh này ch ñư c ñưa ra m t l n B t ñ u nguyên công hay bư c m i).

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 25

Pragramming manual for CNC in Mill

G90G00G54X_Y_; ......Ch y dao nhanh ñ n X_Y theo to ñ tuy t ñ i ði m g c phôi ñư c xác ñ nh b i G54 d?n G59. G43Z_H_S_T_(M08); Di chuy n dao ñ n to ñ Z g i giá tr bù dao H theo chi u Z c a dao ñó và g i d ng c ti p theo (T) t i v trí thay dao. ð t t c ñ tr c chính quay v i v n t c S và l nh b t dung d ch tư i ngu i (M08)
chó ý

M03; G00 Z_(M09); G91G28Z0M05; M01; M06

M08 có th ñư c b ñi n u không c n tư i ngu i Quay tr c chính theo chi u thu n Rút d ng c tr v , t t dung d ch làm ngu i. Tr v ñi m g c máy, d ng tr c chính D ng t m th i ð i d ng c

N2................................ ..................................... M6................................ M30; K t thúc chương trình ,quay v dòng ñ u chương trình

13. Nh ng chú ý khi l p chương trình.
13.1. S chương trình. T t c các tên chương trình ph i trong kho ng 4 ch s . Tuy nhiên, không c n thi t ph i vi t ñ y ñ c 4 ch s . M t tên chương trình ñư c nh p ít hơn b n ch s s ñư c nh n ra và hi n th thành m t tên b n ch s sau khi ñư c nh p vào NC. N u nh p vào là “O1”, NC s nh n ra và hi n th thành “O0001”.
chó ý

Vi c nh p tên chương trình năm ch s ho c hơn là không ñư c phép.

13.2. Kho ng cách gi a l nh trong chuong trình.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 26

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001; G91 G28 Z0 T9001; M06; N1; G90_G00 G54 X90 Y105.0;..................................(1). G43_Z30.0 H1 S440 T5002; Kho ng tr ng.

M t chương trình s ñư c vi t theo cách sau ñây: Trên dòng (1), 1 kho ng tr ng ñư c ñ t gi a G00 và G90. Khi nh p chương trình, không th chèn 1 kho ng tr ng vào gi a các t l nh. Tuy nhiên khi nh p chương trình vào b nh NC, m t kho ng tr ng s ñư c t ñ ng chèn vào gi a các t l nh. 13.3. D u và ký hi u. M t chương trình ñư c l p b ng các ký t Alphabet, các d u +,-,các ký hi u, các ch s và d u ch m th p phân. Ngoài ra, t i cu i ñi m m i kh i l nh s d ng d u “;” ñ k t thúc l nh và ký hi u “/” ñ b qua m t kh i l nh. Ch c năng b qua m t dòng l nh: chó ý N u ch c năng này ñư c kích ho t, các dòng l nh b t ñ u b ng d u “/” s ñư c b qua cho t i dòng l nh ti p theo. Chương trình ti p t c th c hi n các dòng l nh không ch a d u “/”. N u ch c năng b qua m t dòng l nh không ñư c kích ho t, chương trình s th c hi n t t c các dòng l nh , k c nh ng dòng l nh có d u “/” . Các ký hi u sau ñây ñ u ñư c s d ng: [,] [*] [ [ ] ] [( )] [#]. Chú ý ký hi u [ @ ] không ñư c dùng.

13.4 Nh p d u ch m th p phân. V i h NC, có th s d ng d u ch m th p phân ñ vào d li u s , bao g m như kho ng cách, góc, th i gian, t c ñ . Các ñ a ch sau cho phép s d ng d u ch m th p phân. Kho?ng cách và góc : X,Y,Z,U,W,A,B,C,I,J,K,Q,R. Th?i gian :X T?c d? ti?n dao : F

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 27

Pragramming manual for CNC in Mill

Khi ñưa m t giá tr s sau m t ñ a ch , ph i ch c ch n giá tr ñưa là chính xác, n u thi u ho c sai v trí c a d u ch m th p phân có th gây va ñ p khi ch y chương trình s có th gây hư h ng máy. ð s d ng h “mm”, s d ng G21. X1.0 = X1mm X1 = X0.001 mm (N u không có d u ch m th p phân, chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t ) é s d ng h “inch”, s d ng G21. X1.0 = X1inch X1 = X0.001 inch (N u không có d u ch m th p phân, chương trình s coi giá tr ñó theo ñơn v nh nh t) .

chó ý

(2)

Có nhi u gi i h n trong các ñơn v s d ng, tuỳ thu c vào lo i ñ a ch s d ng. Các ñơn v s d ng là: “mm” “inch” “ñ ”, và “giây”. X150.0 X15mm hay X15inches. G04 X10 D?ng 1 giây. F10.0 10 mm/rev, 10 mm/phút,10inch/rev, 10 inch/phút (2) Trong trư ng h p s d ng l nh th i gian d ng, d u ch m th p phân có th s d ng v i ñ a ch X. Tuy nhiên, không ñư c s d ng d u ch m th p phân n u dùng ñ a ch P, vì ñ a ch P ñ ng th i cũng dùng ñ ch s th t . (1) ð g i mã l nh d ng trong 1gi : G04 X3600.0 (1gi = 3600s). Trong chương trình hay trong m t kh i l nh có th dùng ho c không dùng d u ch m th p phân. X1000 Z23.7; X10.0 Z22359; (1)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 28

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương B Mã l nh G ____________________________________
1. Danh sách các mã G.
Mã G có th coi là mã l nh chu?n b?. Mã G, bao g m các ñ a ch G và giá tr s , sau ñó xác ñ nh các phương pháp gia công và chuy n ñ ng trên các tr c trong m t câu l nh. H NC s thi t l p các d ng ñi u khi n ñ ñáp ng mã G ñư c ch ra. Giá tr s theo sau ñ a ch G ñ nh nghĩa các l nh, ñư c vi t trong t ng kh i. Ph thu c vào các mã G ti p sau, chúng s ñư c phân lo i thành 2 ki u sau: Ki u l nh D ng mã G ñơn (Mã G trong 1 nhóm 00 ngo i tr G10 và G11) D ng mã G Module (Mã G theo nhóm ) ý nghĩa Ch có hi u l c trong m t kh i xác ñ nh

Mã G có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác ñư c ñưa ra

Ví d , G00 và G01 c 2 ñ u là d ng mã theo module , chúng ñ u là d ng mã G theo nhóm, tr nhóm 00. G01 X_ Y_ ; G01 Cã hiÖu lùc trong ®o¹n X_; ch−¬ng tr×nh n y Y_; G00 X_ Y_;
chó ý

1. Khi ñưa ra mã G trong m 2. 3.

t câu l nh, chúng ph i ñư c ñ t trư c ñ a ch . N u ñ t mã G sau m t ñ a ch mà nó thi t l p ch ñ làm vi c, ch ñ ñư c thi t l p ñó s không có hi u l c v i ñ a ch ñó. Trong cùng m t câu l nh, có th s d ng nhi u mã G, ñi u này tuỳ thu c t ng nhóm mã G khác nhau. N u nhi u mã G ñưa ra trong 1 câu l nh, các mã G ch ra sau cùng s có hi u l c.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 29

Pragramming manual for CNC in Mill

4. N 5. 6. 7.
M G00 G01 G02 G03 G04 G09 G10 G10.6 G11 G17 G18 G19 G20 G21 G27 G28 G29 G30 G30.1 G31 G33 G40 G41 G42

u 1 mã G không có trong b ng mã G ho c không có trong ph n l a ch n b xung ñưa ra, tín hi u c nh báo (No. 010) s hi n trên màn hình. NC thi t l p ch ñ mã G , xác ñ nh b i bi u tư ng ?, khi ngu n ñi n ñư c b t lên. ð taro c ng, ñ t “M29 S_” trong kh i l nh trư c kh i l nh ch a G84 ho c G74. ð i v i các máy có APC, ñi m g c th 3,4 ñư c dùng ñ ñi u khi n APC , không dùng cho m c ñích khác. Nhãm M lÖnh X¸c ®Þnh vÞ trÝ Néi suy tuyÕn tÝnh Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn cïng chiÒu kim ®ång hå. Néi suy cung trßn/xo¾n vÝt/ xo¾n Acsimet/ h×nh nãn ng−îc chiÒu kim ®ång hå. Dõng tÞnh tiÕn dông cô/Dõng chÝnh x¸c Dõng chÝnh x¸c Thay ®æi hÖ to¹ ®é ph«i Huû chÕ ®é G10 Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XY Chän mÆt mÆt ph¼ng gia c«ng XZ Chän mÆt mÆt ph¨ng gia c«ng ZY §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ inch §Æt ®¬n vÞ l m viÖc theo hÖ mm Quay vÒ gèc m¸y Trë quay vÒ gèc m¸y tù ®éng Quay vÒ gèc m¸y thø 2, thø 3 hoÆc thø 4 §iÓm O thø hai /thø ba, thø t− Bá qua m lÖnh C¾t ren Huû bá hiÖu chØnh bï b¸n kÝnh HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t, dao ë bªn tr¸i c«ng tua gia c«ng HiÖu chØnh b¸n kÝnh dông cô c¾t, dao ë bªn ph¶i c«ng tua gia c«ng
Hanoi University of Industry 30

01

00 02 06

00

01 07

Bïi Quý TuÊn

Pragramming manual for CNC in Mill

G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G72.1 G72.2 G73 G74 G76 G80 G81 G82 G83 G84 G84.2 G84.3 G85 G86 G87 G88

08

00 08 00

14

00 15 00 12 00

Bï chiÒu d i dông cô , + Bï chiÒu d i dông cô , Bï vÞ trÝ dông cô , t¨ng Bï vÞ trÝ dông cô , gi¶m Bï vÞ trÝ dông cô , t¨ng 2 lÇn Bï vÞ trÝ dông cô , gi¶m 2 lÇn Huû bï chiÒu d i dông cô §Æt hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng Lùa chän hÖ to¹ ®é m¸y Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø nhÊt Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø hai Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø ba Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø t− Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø n¨m Lùa chän hÖ to¹ ®é ph«i thø s¸u TiÕp cËn theo mét h−íng M lÖnh dõng chÝnh x¸c ChÕ ®é Taro ChÕ ®é c¾t gät (chÕ ®é kiÓm tra dõng chÝnh x¸c) Gäi marco Gäi nhãm marco Huû gäi nhãm marco Gia c«ng lç s©u tèc ®é cao Chu tr×nh taro Chu tr×nh khoÐt lç Huû chu tr×nh gia c«ng lç Chu tr×nh khoan lç n«ng Chu tr×nh khoÐt lç bËc Chu tr×nh gia c«ng lç s©u Chu tr×nh taro Chu tr×nh taro cøng Chu tr×nh taro cøng, ren tr¸i Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç Chu tr×nh khoÐt lç, mÆt sau. Chu tr×nh khoÐt lç

09

Chu tr×nh gia c«ng lç

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 31

Pragramming manual for CNC in Mill

G89 G90 G91 G92 G94 G95 G96 G97 G98 G99 03 00 13 10

Chu tr×nh khoÐt lç §Æt hÖ to¹ ®é tuyÖt ®èi §Æt hÖ to¹ ®é gia sè §æi hÖ to¹ ®é ph«i/ §Æt tèc ®é quay lín nhÊt §Æt tèc ®é tiÕn dao /phót §Æt tèc ®é tiÕn dao /vßng Tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi Huû tèc ®é bÒ mÆt kh«ng ®æi §Æt kiÓu rót dao, trong chu tr×nh gia c«ng lç §Æt kiÓu rót dao, trong chu tr×nh gia c«ng lç

2.

Các d ng to ñ ( G90 , G91).
(L nh ñ t to ñ tuy t ñ i và gia s )

Nh ng mã l nh nh m xác ñ nh d ng chuy n ñ ng t v trí hi n t i t i v trí ti p theo (ñi m ñích) (1). Chuy n ñ ng trong to ñ tuy t ñ i ……. G90 (2). Chuy n ñ ng trong to ñ giai s ……....G91 Câu l nh v i h to ñ tuy t ñ i G90 Kh i l nh tuy t ñ i ch ra to ñ ñi m ñích theo h to ñ c a g c phôi (X0,Y0,Z0). Câu l nh ñ t h to ñ gia s G91 L nh v i h to ñ gia s ñ nh nghĩa to ñ ñi m ñích b ng hành trình c n di chuy n trên các tr c ñ t i ñi m ñó tính t v trí hi n t i. Chi u dương ch ra r ng v trí ñi m ti p theo n m theo hư ng dương so v i ñi m hi n t i. Kh i l nh tuy t ñ i G90 X_Y_Z_; 2. Kh i l nh gia s G91 X_Y_ Z_; G90 …….. ra l nh làm vi c v i h to ñ tuy t ñ i. G91 …….. ra l nh làm vi c v i h to ñ gia s . X,Y,Z …… (G90 ) ch ra hư ng và kho ng cách t i ñi m ñích, tính t g c phôi (G91) ch ra kho ng di chuy n t i ñi m ñích tính t ñi m hi n t i. 1.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 32

Pragramming manual for CNC in Mill

chó ý

Khi ñã s d ng G90, nó s có hi u l c kho ñ n khi G91 ñư c s d ng trong chương trình. Tương t như v y, G91 s có hi u l c, n u ñư c ch ra trong chương trình, cho ñ n khi ñưa ra G90. Nh ng m G như v y ñư c g i là mã G module. ð i v i nhóm mã G, tham kh o B-1(1.) Ký hi u chi u dương (+) có th b qua , ký t (-) ph i ghi ñ y ñ .

L p trình s d ng G90 và G91 t
Y

(1)-(2)

X

X

Y

Chương trình cho d ng c chuy n ñ ng theo tr c X & tr c Y <V i l nh tuy t ñ i > G90G00 X10.0 Y10.0....................(1) X-20.0 Y20.0................................(2) < V i l nh gia s > G90 G00 X10.0 Y10.0;................. (1) G91 X-30.0 Y10.0;........................(2) Giá tr ñư c vi t trong (O,O) hình minh ho bên trái, ch ra giá tr to
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 33

Pragramming manual for CNC in Mill

ñ c a (X,Y) Chương trình s d ng G90 & G91 ( 2 ) L p trình chuy n ñ ng (1)- (2)- (3)- (4) trên tr c X , Y , Z

< V i h to ñ tuy t ñ i > G90 G00 X-175.0 Y-100.0 Z50.0 ; .......(1) X175 (Y-100.0 ) ( Z50.0 ) ; …………….(2) ( X175.0 ) Y100.0 ( Z50.0 ) ; …………..(3) X-175 (Y100.0 ) ( Z50.0 ) ; …………….(4) < V i h to ñ gia s > G90 G00 X-175.0 Y-100.0 Z50.0 ;…….(1) G91 X350 (Y0) (Z0) ;...……………....…(2) (X0 ) Y200.0 (Z0) ; …………………...…(3) X-350.0 (Y0) (Z0) ; ………………..........(4) Các t l nh trong ( ..............) có th b qua. Các l nh vi t trong ký hi u (...) có th ñư c b qua.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 34

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương trình s d ng G90 và G91 ( 3 ) L p trình di chuy n d ng c theo (1) – (2) – (3) – (4) trên trên tr c X và Y, s d ng v i h tuy t ñ i và gia s .

G90 G00 X10.0 Y10.5;...................(1) X-20.0 Y20.0;.................................(2) G91 X5.0 Y-30.0;..........................(3) X25.0 Y-10.0;.................................(4) G90 X20.0 Y-10.0;........................(5)

5. G00 Di chuy n d ng c v i t c ñ ch y không c t.
(T c ñ ti n dao l n nh t)

Khi s d ng kh i l nh G00, t t c các l nh chuy n ñ ng ñ u th c hi n v i t c ñ ch y dao nhanh nh t. Mã G00 thư ng xuyên ñư c s d ng trong 4 ho t ñ ng sau:

1. Di chuy n t i ñi m b t ñ u gia công (Di chuy n d ng c t i g n phôi) 2. Sau quá trình c t g t Rút dao ra kh i phôi, khi c t g t k t thúc, di chuy n ñ n vùng gia công ti p theo.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 35

Pragramming manual for CNC in Mill

Khi di chy n d ng c v i t c ñ ch y dao nhanh không c t, ph i ch c ch n không có v t c n nào trên ñư ng d ng c . 3. K t thúc gia công ðưa d ng c ra xa phôi khi quá trình c t g t k t thúc. G00 X_Y_Z_; G00 …............. g i mã l nh ch y dao nhanh X,Y, Z……… v trí. N u chuy n ñ ng trên các tr c X,Y,Z ñư c ñưa ra ñ ng th i trong cùng m t kh i l nh thì ñư ng ch y dao có th là ñư ng chéo t ñi m hi n t i ñ n ñi m cu i l p trình. Do ñó, khi ch y dao nhanh, nh t thi t ph i ñ m b o trên ñư ng ch y dao không có v t c n. N u g p nh ng v t c n như ñ gá, phôi...., d ng c c t ho c ñài dao có th b va ñ p, d n ñ n s c hư h ng. 1.
chó ý

Khi ñã s d ng G00 trong chương trình, nó luôn có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ñưa ra ( G00, G01, G02 , G03.

2. 3. 4.

V i mã G, có th tham kh o trong B_1(1.). T c ñ ch y dao nhanh thay ñ i tuỳ thu c vào t ng máy . Trên m t máy c th , t c ñ ch y dao nhanh ñư c ñi u ch nh m t cách thích ng b ng công t c ñi u khi n, trên b ng ñi u khi n. N u công t c ñi u khi n t c ñ ch y dao trên b ng ñi u khi n ñ t v “0”, t c ñ ch y dao nhanh không ñư c th c hi n . Chương trình s d ng G00.

- Chương trình ñ ñi u khi n d ng c (3) – (4)

c t di chuy n theo (1) – (2) –

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 36

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001; N1; G90 G00X33.0 Y25.0…… .Ch y dao nhanh t i ñi m 1 X-31.0…………………… ...Ch y dao nhanh t i ñi m 2 X15.0 Y-15.0 ……………...Ch y dao nhanh t i ñi m 3 X15.0 Y25.0 ……………… Ch y dao nhanh t i ñi m 4 Vì G00 thu c nhóm mã G module, nó s có hi u l c trong các kh i liên ti p, do ñó t t c các l nh di chuy n trong các kh i l nh trên ñ u ñư c th c hi n t c ñ ch y dao nhanh.

7. Di chuy n d ng c theo ñư ng th ng v i t c ñ ch y dao c t g t.
S d ng l nh G01, d ng c ch y theo ñư ng th ng ñ gia công T c ñ ti n dao xác ñ nh b ng giá tr ghi sau mã F, chính là t c ñ ti n d ng c trong m t phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 37

Pragramming manual for CNC in Mill

L nh này ñư c s d ng cho phay m t ñ u, phay h c s d ng dao phay ngón, ho c dao h c có g n m nh c t. G01 X_Y_Z_F_; G01 .............G i mã l nh n i suy tuy n tính. X,Y,Z..........T a ñ ñi m ñích gia công. F...................Lư ng ch y dao. 1. Khi l nh G01 ñư c s d ng, nó có hi u l c cho ñ n khi m t mã G khác trong nhóm 01 ñư c ch ra. ( ví d G00, G02, G03). 2. T c ñ ti n dao có th ñư c ñi u ch nh b ng công t c ñi u khi ntrên b ng ñi u khi n, ph m vi ñi u ch nh t 0%-150%. Khi b t ñ u chương trình, t c ñ ti n dao ñư c ñ t b ng “0”. N u không ñ t t c ñ ti n dao sau mã F, chương trình s hi n th thông báo l i (No.011).

chó ý

3.

Chương trình s d ng G01. Chương trình ñi u khi n d ng c c t chuy n ñ ng t (1)-(2)-(3)-(4) v i t c ñ c t.

O0001; N1; … G90 G01 X33.0 Y25.0 F500;…………Ch y dao t i ñi m (1), v i t c ñ ti n dao là 500mm/min. X-31.0....................................................Ch y dao t i ñi m (2), v i t c ñ ti n dao là 500mm/min. X15.0 Y15.0F250 ..................................Ch y dao t i ñi m (3), v i t c
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 38

Pragramming manual for CNC in Mill

ñ ti n dao là 250mm/min. X15.0 Y-25.0..........................................Ch y dao t i ñi m (4), v i t c ñ ti n dao là 250mm/min. G01 là mã G module, nó có tác d ng v i các kh i ti p theo. Chính vì v y, các l nh chuy n ñ ng trên ñư c th c hi n v i cùng m t t c ñ ti n dao cho ñ n khi g p t c ñ ti n dao m i.

8. G02, G03 di chuy n d ng c theo cung tròn v i t c ñ ti n dao c t g t.

G02, G03 ñư c s d ng khi gia công cung tròn. N i suy cung tròn trên m t ph ng XY G17 G02(G03)X_Y_I_J_F_; G17 G02(G03)X_Y_R_F_; 2. N i suy cung tròn trên m t ph ng ZX G18 G02(G03)X_Z_I_K_F_; G18 G02(G03)X_Z_R_F_; 3. N i suy cung tròn trên m t ph ng ZY G19 G02(G03)X_Z_J_K_F_; G19 G02(G03)X_Z_R_F_; -G17, G18, G19 …….………..L a ch n m t ph ng nơi ñ nh cung tròn ñư c ñ nh nghĩa. -G02..........................................G i n i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h .
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 39

1.

Pragramming manual for CNC in Mill

-G03..........................................G i n i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h . -X ,Y ,Z....................................To ñ ñi m cu i cung tròn. -I, J, K.......................................Kho ng cách và chi u tính t ñi m b t ñ u cung tròn ñ n tâm cung tròn. -R…………………………... ..Bán kính cung tròn. -F…………………………......T c ñ ch y dao.

chó ý

2.

3.

Khi b t ñ u b t ñi n, G17 (l a ch n m t ph ng XY) ñư c l a ch n ng m ñ nh. N u mu n gia công các cung tròn trên m t ph ng ZX,ZY , c n ch n m t ph ng b ng l nh G18,G19. Thông thư ng, các cung tròn ñư c th c hi n trên m t ph ng XY (G17). khi gia công trên m t ZX và YZ l a ch n m t ph ng b ng l nh G18,G19. D u (+) và (-), v i l nh R xác ñ nh theo quy t c sau ñây. -V i cung tròn 1800 có th dùng c d u (+), (-). -N u cung tròn n m trong cung 1800, R>0. -N u cung tròn l n hơn cung 1800, R<0. R>0 Cung tròn 1800 ho c nh hơn. R<0 Cung tròn 1800 ho c l n hơn. Khi ch ñ nh bán kính R, giá tr R ph i tuân theo nh ng ñi u ki n sau: 1.

Rcung tròn

L ≤ R 2

Bán kính

4. 5.

(mm) L – Chi u dài dây cung. Khi c t m t cung tròn kín, không s d ng l nh R. S d ng I, J, và K ñ ñ nh nghĩa bán kính. Khi l nh I, J, K ñư c s d ng cùng v i l nh R trong cùng câu l nh, l nh R s ñư c ưu tiên . I,J,K không ñư c s d ng. ð c t cung tròn m t cách chính xác, s d ng l nh I, J, K thay vì R. N u như l nh R ñư c s d ng thì có nhi u trư ng h p tâm c a ñư ng tròn không ñư c xác ñ nh chính xác do sai s
Hanoi University of Industry 40

Bïi Quý TuÊn

Pragramming manual for CNC in Mill

c a phép n i suy cung tròn. G02, G03 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát theo chi u ngư c v i chi u dương c a c a tr c. Tr c quan sát là tr c không n m trên m t ph ng ñang làm vi c. Ví d , trên m t ph ng XY (G17), l nh G02 ñư c xác ñ nh b ng cách quan sát cung tròn ngư c chi u v i chi u dương c a tr c Z. L p trình s d ng G02 và G03(1) ð nh nghĩa m t ñư ng tròn kín. Giá tr l a ch n trong (O, O ), trong hình minh ho dư i ñây ch th giá tr to ñ (X, Y)

O0001; N1; ………… G90 G00 X70.0 Y50.0;......Di chuy n t i v trí 1 v i t c ñ ti n dao nhanh. G01 X0 F500;.....................Di chuy n t i v trí 2 v i t c ñ ti n dao 500mm/phút. G03 J_50.0;……………....C t ñư ng tròn ngư c chi u kim ñ ng h v i t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 41

Pragramming manual for CNC in Mill

chó ý

Khi c t cung tròn kín, to ñ X,Y s không ñưa ra vì ñi m ñ u và ñi m cu i trùng nhau. Kho ng cách t ñi m ñ u t i tâm ñư ng tròn là 50mm, theo hư ng ngư c chi u c a tr c Y. G01 X-60.0…………........Di chuy n d ng c c t t i v trí 3 v i t c ñ ti n dao 500mm/ph. L p trình s d ng G02 và G03(2).

L p trình gia công t (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(1).

O0001; N1; G90 G01 X28.0 Y0 F500 ;..............Di chuy n t i v trí 1 v i lư ng ch y dao 500mm/min. Các l nh chuy n ñ ng trong các kh i l nh ti p theo ñư c th c hi n v i cùng t c ñ ti n dao 500mm/phút.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 42

Pragramming manual for CNC in Mill

Y20.0;..............................................Di chuy n t i ñi m 2 G03 X18.0 Y30.0 I-10.0; ................C t ñư ng tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) ñ n ñi m 3 (bán kính 10mm). L nh I trong kh i l nh này không có ý nghĩa ñ c bi t. Có th s d ng R10.0 thay cho I-10.0. G01 X-8.0;......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 4. G02 X-28.0 Y10.0 R20.0;..............C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 5. (bán kính 20.0mm) G01 X-10.0;....................................Di chuy n d ng c t i ñi m 6. G02 X-8.0 Y-20.0;..........................C t cung tròn (cùng chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 7. (bán kính 20.0mm) G01 X8.0;.......................................Di chuy n d ng c t i ñi m 8 G91 G03 X10.0 Y10.0 R10.0;........N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ) t i ñi m 9. (bán kính 20.0mm). Khi các l nh ñư c ñ t theo d ng h to ñ gia s , (X10.0,Y10,0) ch ra kho ng cách t ñi m ñ u t i ñi m cu i cung tròn.Vi c ñưa các l nh trong h to ñ gia s ch nh m m c ñích tham kh o, nó không có ý nghĩa gì ñ c bi t. G90 G01 Y0 ;……..........................Di chuy n d ng c t i ñi m 1( l nh trong h tuy t ñ i )

9. G04 Th c hi n d ng t m th i.
L nh G04 s d ng ñ d ng t m th i m t chương trình trong quá trình gia công m t cách t ñ ng trong m t kho ng th i gian xác ñ nh. Mã l nh này ñư c g i là mã l nh d ng. S d ng mã l nh d ng chuy n ñ ng c a các tr c, t i m t ñáy l gia công.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 43

Pragramming manual for CNC in Mill

Tr c chính v n quay. B ng vi c duy trì t c ñ quay t i ñáy l gia công, ñ chính xác c a ñáy l ñư c nâng cao và ph n c t l m cũng ñư c ki m soát. Khi d ng chương trình b ng l nh G04 t i ñáy l , ví d như l a ch n th i gian d ng cho phép tr c quay quay t i ñáy l . N u như th i gian d ng quá lâu, có th làm gi m tu i b n c a d ng c ñôi khi còn làm nh hư ng t i ñ chính xác b m t.
chó ý

L nh G04 dùng ch cho nguyên công phay l ho c khoét l .

G04P_; G04X_; +G04 ……………........G i là mã l nh d ng +P………………..........Th i gian d ng. ðơn v c a th i gian d ng 0.001 giây. Không dùng d u ch m th p phân. Ví d : P1000 ……1 giây +X ……………….......Th i gian d ng. Ch ra th i gian d ng s d ng d u ch m th p phân X1.0………..............1 giây X1…................……0.001giây
chó ý

D D 2) 3) 4)

1) Khi ñ a ch P ñư c s d ng ñ xác ñ nh th i gian d ng, khôngdùng d u ch m th p phân. ng trong 1.5 giây ……………G04 P1500. ng trong 2.3 giây ……………G04 P2300. Ph m vi th i gian d ng cho phép trong kho ng : 0.001 ñ n 99999.999 giây L nh G04 ch có giá tr trong m t kh i l nh c th . Tính toán th i gian cho m i vòng quay tr c chính theo công th c sau:
t (sec) = 60(sec) SpindleSpeed (min−1 )
Hanoi University of Industry 44

Bïi Quý TuÊn

Pragramming manual for CNC in Mill

L p trình s d ng G04. Gia công l sâu 10mm và d ng t i ñáy l , s d ng dao phay ngón.

Ch¹y dao nhanh Ch¹y dao c¾t

O0001; N1;……………… G90 G00 G54 X0 Y0; G43 Z30.0 H1 S800 T2 ;..........ð t t c ñ quay tr c chính 800v/phút. M03;……………………….....Quay tr c chính theo theo chi u kim ñ ng v i t c ñ 800v/phút. G01 Z2.0 F2000; ...................Di chuy n t i ñi m (1), t c ñ ti n dao 2000mm/min. Z-10.0 F50;...............................Di chuy n t i ñi m 2 , ñáy l , t c ñ ti n dao 50mm/min. G04 P100;………….........….....Dùng chuy n ñ ng ti n dao 0.1s t i ñáy l . Th i gian m t vòng quay tr c chính: t1v =
60(sec) = 0.075s 800(min −1 )

ð d ng chương trình trong m t kho ng th i gian tương ñương ho c hơn m t vòng quay tr c chính, ñ t th i gian d ng là 0.1s. G01 Z2.0;…………...................Rút d ng c t ñi m 2 v ñi m 1 t i t c ñ ti n dao 50mm/min.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 45

Pragramming manual for CNC in Mill

5.

G17 G18 G19 L a ch n m t ph ng gia công.
ð th c hi n n i suy cung tròn, bù bán kính d ng c , quay h to ñ , sao chép theo góc quay, sao chép song song, và khoan, c n thi t ph i ch n m t ph ng làm vi c. Thông thư ng s d ng m t ph ng XY, b ng cách g i l nh G17. Tuy nhiên, có nhi u trư ng h p ph i ñư c th c hi n trên m t ph ng ZX ho c YZ. ð l a ch n m t ph ng XZ ho c YZ s d ng G18, G19.

G17 ;……………..M t ph ng XY(ñã ñư c m c ñ nh khi b t máy). G18 ;……………..M t ph ng ZX. G19 ;……………..M t ph ng YZ. 1. G17 ñã ñư c t ñ ng l a ch n khi b t máy. chó ý 2. Các l nh di chuy n theo các tr c không b nh hư ng b i m t ph ng ñư c ch n. G17 G02 X_Y_R_F_; G01 Z_ .............................................Tr c Z di chuy n ñ c l p v i m t ph ng ch n. 3. Khi ñưa ra l nh n i suy cung tròn ho c bù d ng c (G40-G42), ñèn c nh báo s hi n th trên màn hình n u m t ph ng l a ch n không phù h p v i l nh s d ng. G17 G02 X_Y_R_F………Tín hi u c nh báo s xu t hi n. Chương trình ph i là: G17 G02X_Z_R_F_;

Chương trình s d ng G17, G18 ho c G19 (1) L p trình cung tròn t (1)-(2)-(3) ch ra theo minh ho dư i ñây:

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 46

Pragramming manual for CNC in Mill

Giá tr (O, O, O) trong ph n minh ho dư i ñây ch ra giá tr to ñ (X,Y,Z).

O0001; N1;………………… (G17) G01 X10.0 Y5.0 Z0 F100…ð nh v t i ñi m 1 trên m t ph ng XY. G02 X5.0 Y0 R5.0;…… ………Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY. C t cung tròn (bán kính 5.0 mm). G18 G03 X10.0 Z-5.0 R5.0;……Di chuy n d ng c ngư c chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 3 trên m t ph ng XZ. C t cung tròn (bán kính 5.0 mm).

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 47

Pragramming manual for CNC in Mill

G19 G02 Y5.0 Z 0 R5.0 ;… .......Di chuy n d ng c theo chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 1 trên m t ph ng ZY. C t cung tròn (bán kính 5.0 mm).

Chương trình s d ng G17, G18 ho c G19 (2) L p chương trình gia công 3 cung tròn (1)-(2)-(3), (1)-(4)-(2), (3)-(4)(5) (bán kính 10mm) trong gia công bán c u như hình v .

Giá tr ñư c vi t trong (O,O,O) trong hình minh ho dư i ñây ch to ñ (X,Y,Z).

(Gia công cung tròn (1)-(3)-(2))
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 48

Pragramming manual for CNC in Mill

.......................... (G17) G01 X10.0 Y10.0 Z0 F100;…. Di chuy n d ng c t i ñi m 1 trên m t ph ng XY. G02 X10.0 Y0 R10.0;………………. Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng XY (bán kính 10.0 mm) (gia công cung tròn (1)-(4)-(2)) ……………….. G01 X10.0 Y0 Z0 F100...................... Di chuy n d ng c t i ñi m 1. G18 G03 X10.0 Z-5 R5.0;……………Di chuy n d ng c theo cung tròn cùng chi u kim ñ ng h ñ n ñi m 2 trên m t ph ng ZX (bán kính 10.0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h )b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y, tr c không n m trên m t ph ng ZX. ( gia công cung tròn (3)-(4)-(5)) G01 X10.0 Y5.0 Z0 F100....................V trí ñi m 3 trên m t ph ng ZY G19 G02 Y5.0 Z0 R5.00;……………..N i suy cung tròn theo chi u kim ñ ng h t i ñi m 3 trên m t ph ng ZY. (bán kính 10.0 mm) Xác ñ nh hư ng quay c a cung tròn (cùng chi u ho c ngư c chi u kim ñông h ) b ng cách quan sát theo hư ng ngư c v i chi u dương c a tr c Y, tr c không n m trên m t ph ng YZ.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 49

Pragramming manual for CNC in Mill

10. Tr v ñi m g c chính c a máy, ho c g c th hai, th 3, th 4 c a máy.
S d ng l nh G30,G28 ñ tr v các g c máy ð tránh quá trình tr v d ng c có th va vào phôi, ñ gá.., d ng c s di chuy n th ng t ñi m hi n t i v v trí g c máy ch ñ nh. L nh này ñư c s d ng khi c n thay dao, ñ i phôi, làm s ch phôi ho c ñ i bàn máy APC (APC – h th ng ñ i bàn máy t ñ ng).

1.ði m O th ba ho c th tư không ph i luôn t n t i trên các t t c máy. Nó có trên các lo i máy MV,SV và SVD, ho c các máy ñư c trang b APC. 2.V i các lo i máy MV,SV,SVD có g n APC, ñi m O th ba, b n ñư c trang b cho vi c ñ i bàn máy t ñ ng, ngoài ra không s d ng cho m c ñích khác.
chó ý

1. ði m 0 máy G28 X_Y_Z_; 2. ði m 0 th hai G30X_Y_Z_; 3. ði m 0 th ba và th tư G30 P3(P4)X_Y_Z_; G28……………………..G i ch G30……………………..G i ch G30 P3………………….G i ch G30 P4…… ………… .G i ch X,Y,Z...............................Ch ra tr c c

ñ v g c máy. ñ v g c th hai. ñ v g c th ba. ñ v g c th 4. n ch y v g c.

Giá tr theo sau các ñ a ch X,Y,Z là to ñ c a ñi m trung gian mà dung c s ñi qua trư c khi v g c máy.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 50

Pragramming manual for CNC in Mill

Các v trí c a ñi m O th 2,3,4 ñã ñư c thi t l p b ng cách ñ t kho ng cách t ñi m g c máy trong các tham s ñi u khi n 1241, 1242, 1243 tương ng. Khi s d ng máy có trang b tính năng ñ i Pallet t ñ ng, không ñư c thay ñ i các tham s này. N u vi c cài ñ t b thay ñ i sai, máy s di chuy n không như mong mu n, lúc ñó có th gây nhi u s c nguy hi m.

1. Khi tr v g c máy ( hay g c th 2,3,4) s d ng G28,G30, nên ñưa tr c Z tr v g c máy ( hay g c th 2,3,4) trư c. Sau ñó, ñưa tr c X và Y tr v . N u ñưa tr c X và Y tr v trư c, có th x y ra va ñ p d ng c v i phôi, ñ gá hay v t c n nào trong vùng gia công, gây ra s c nghiêm tr ng. 2. Khi ñưa tr c Z tr v ñi m g c máy( hay g c th 2,3,4), có th s d ng kh i l nh b t kỳ trong các kh i l nh sau “G91 G30 Z0”; , “G91 G28 Z0”; , “G91 G30 P3(P4) Z0”;. N u ñ t G28 và G30 trong mã l nh tuy t ñ i (“G90 G30 Z0”; , “G90 G28 Z0”; , “G90 G30 P3(P4) Z0”); , trư c khi v ñi m g c máy( hay g c máy th 2,3,4) tr c Z s ñi qua ñi m g c phôi. Chuy n ñ ng này có th gây ra s c va ñ p v i phôi, ñ gá hay b t c v t v n nào trong vùng gia công, gây ra s c nguy hi m. ð ñ i d ng c ch có th th c hi n ñư c khi c 3 tr c X,Y,Z chó ý ñ ng th i ñi m g c c a máy. G91 G30 Z0 M05;..............Tr v ñi m 0 th 2. M06;...................................ð i d ng c . Chương trình s d ng G30 O0001; N1; G90 G00 G54 X90.0 Y105.0; G43 Z30.0 H1 S440 T2; …….........................................Chương trình gia công G91 G30 Z0 M05;…… ..........V ñi m O th 2, d ng quay tr c chính. M01; M06..........................................ð i d ng c , l y d ng c T2.

12. G40 G41 G42. Bù bán kính d ng c .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 51

Pragramming manual for CNC in Mill

Bù bán kính d ng c có nghĩa là xê d ch ñư ng ch y dao sang bên trái ho c ph i t ñư ng ch y dao l p trình. Thông thư ng, vi c bù bán kính d ng c s d ng khi gia công pocket hay phay contour, có s d ng dao phay ngón ñ gia công theo hình dáng trên b n v . Quá trình s d ng mã l nh bù dao ñ gia công phôi có hình dáng như hình bên, ñư c gi i thích ng n g n như sau: ðư ng dao ch y qua các ñi m (1)-(2)-(3)-(4). Khi tâm d ng c di chuy n d c theo biên d ng ñ nh nghĩa, d ng c s di chuy n theo ñư ng ñư c ch rõ như hình v bên. N u chương trình không s d ng bù dao, phôi sau khi c t s nh hơn kích thư c yêu c u ,có hình dáng như hình bên. ð d ch ñư ng ch y dao t ñư ng ch y dao l p trình, hãy nh p giá tr bán kính dao vào d li u bù bán kính trên màn hình TOOL OFFSET. N u s d ng mã l nh bù bán kính, ñư ng ch y dao th c t s ñư c d ch ra xa ñư ng ch y dao l p trình b i m t lư ng bù, như ñư c minh ho hình bên. Vi c s d ng mã l nh bù bán kính, cho phép ngư i l p trình không c n ph i th c hi n nh ng tính toán ph c t p mà có ñư c hình dáng chi ti t gia công theo yêu c u.

1.

2.

3.

Bù bán kính d ng c trên m t ph ng XY. G17 G01 ( G00) G41 (G42) X_Y_D_F_; G40 G01(G00) X_Y_I _J_ F; Bù bán kính d ng c trên m t ph ng ZX G18 G01(G00) G41 (G42) X_Z_D_F_; G40 G01(G00) X_ Z_I _ K_F_; Bù bán kính d ng c trên m t ph ng YZ
Hanoi University of Industry 52

Bïi Quý TuÊn

Pragramming manual for CNC in Mill

G19 G01 ( G00 ) G41 (G42) X_Y_D_F_; G40 G01(G00) Y_Z_J _K_ F; G17 G18 G19 ……L a ch n m t ph ng ti n hành bù bán kính. G01 ( G00).............L a ch n d ng n i suy ñ bù. G00: ch y dao nhanh. G01: ch y dao c t g t G41........................G i mã l nh bù bán kính (bù bên trái) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang trái so v i ñưòng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh. G42 .........................G i mã l nh bù bán kính (bù bên ph i) ðư ng d ng c th c t s ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng l p trình m t lư ng bù xác ñ nh. G40........................Hu mã l nh bù bán kính. X, Y ,Z..................To ñ ñi m cu i. I ,J , K ..........Hư ng c a phôi ñư c ñ nh nghĩa trong các kh i l nh ti p sau, I J K là giá tr trong h t a ñ gia s D ..........................Mã s ñ a ch bù bán kính. F ...........................T c ñ ti n dao.

4.

G43 G44 G49 Bù chi u dài d ng c .
L nh G43 ,G44 ñư c s d ng ñ xác ñ nh mũi d ng c theo tr c Z. Do chi u dài c a các d ng c khác nhau nên khi gia công c n ñ nh nghĩa l i t a ñ mũi t ng d ng c cho th ng nh t, b ng cách s d ng mã l nh bù d ng c này

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 53

Pragramming manual for CNC in Mill

Mori Seiki ch s d ng G43. Khái ni m chi u dài d ng c ñư c gi i thích như sau (xem hình minh ho ). Trong m t chương trình, l nh v trí d ng c theo tr c Z xác ñ nh v i ñ u d ng c . V trí c a ñ u d ng c theo tr c Z t i ñi m O c a máy thay ñ i tuỳ thu c theo chi u dài m i d ng c . Do v y khi chưa ñ t l nh bù d ng c theo chi u Z, d ng c T1 ,T2 ,T3 v trí g c máy theo chi u Z thì t a ñ mũi c a chúng s khác nhau. Như th n u có l nh di chuy n ñ n Z 30.0. Thì mũi c a t ng d ng c cũng s ñ n các v trí khác. Trong quá trình xét ñ t v trí, kho ng cách h1, h2 và h3 tính t mũi các d ng c ñ n v trí Z0 (t a ñ g c c a phôi theo chi u Z) ñư c nh p vào b ng TOOL OFFSET(ñó chính là chi u dài bù dao c n thi t). Thì khi s d ng G43 trong chương trình, lư ng bù dao s ñư c tính toán, n u các d ng c ñư c l p trình cùng m t chi u cao (ví d Z30.0 ), ñ u các d ng c ñó cùng di chuy n ñ n v trí có cùng chi u cao là Z30.0 so v i g c phôi. Trên màn hình TOOL OFFSET, ví d chi u dài d ng c ñư c nh p: 1...........................-300.0 (Lư ng bù c a d ng c s 1 ) 2...........................-270.0 (Lư ng bù c a d ng c s 2 ) 3...........................-200.0 (Lư ng bù c a d ng c s 3 )

<D ng c 1> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.0 G90 G00 G43 Z30.0 H1 -300.0 (Lư ng bù c a d ng c s 1) +30.0 (v trí ñ u d ng c 1 so v i g c phôi) =-270.0 D ng c T1 chuy n ñ ng ñ n v trí 270mm, theo chi u – c a tr c Z, t ñi m g c máy.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 54

Pragramming manual for CNC in Mill

<Dung c 2>

ð ñ nh v t i ñ cao Z30.0 G90 G00 G43 Z30.0 H2 -270.0 (Lư ng bù c a d ng c s 2) +30.0 (v trí ñ u d ng c 2 so v i g c phôi) =-240.0 D ng c T2 chuy n ñ ng ñ n v trí 240mm, theo chi u – c a tr c Z, t ñi m g c máy.

<D ng c 3> ð ñ nh v t i ñ cao Z30.0 G90 G00 G43 Z30.0 H3 -200.0 (Lư ng bù c a d ng c s 3) +30.0 (v trí ñ u d ng c 3 so v i g c phôi) =--170 D ng c T3 chuy n ñ ng ñ n v trí 170mm, theo chi u – c a tr c Z, t ñi m g c máy.

B ng vi c s d ng l nh “G43 H_” ñ bù v trí d ng c theo chi u dài, t t c các mũi d ng c ñư c ñ nh v t i cùng m t chi u cao so v i m t Z0 c a phôi)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 55

Pragramming manual for CNC in Mill

G43 Z_H_; G49; G43...............L nh bù chi u dài d ng c . G49...............l nh hu ch ñ bù chi u dài d ng c . Z ................Chi u cao ñ t theo tr c Z H ................Xác ñ nh ñ a ch bù chi u cao. 1.Mã l nh bù chi u dài cũng có th ñư c hu b ng H0, thay vì G49. 2.N u s d ng các l nh G28,G30,G30.1, ch ñ bù d ng c s b hu . 3.Thông thư ng, không c n thi t s d ng G49, b i vì d ng c luôn tr v ñi m O máy, hay ñi m không th 2 (G28,G30), trư c khi th c hi n chu trình ñ i d ng c . Chu trình này s hu ch ñ bù d ng c . L p trình s d ng G43 và G49.

O0 001; N1 ; ( T1 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X0 Y0 ; ...……...Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh nghĩa b i G54. G43 Z30.0 H1 S800 T2; ...........Ch y dao nhanh t i v trí Z30 (tính t g c phôi) Th c hi n bù theo chi u Z cho d ng c s 1 ð nh nghĩa t c ñ quay cho tr c chính (S800). ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao. M03; …………. …………. Chương trình gia công …………. M01;

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 56

Pragramming manual for CNC in Mill

M06; N2; ( T2 ñã ñư c ñ t trong tr c chính) G90 G00 G54 X40.0 Y0;...… Ch y dao nhanh t i ñi m (2) trong h to ñ phôi ñư c ñ nh g i b i G54. G43 Z30.0 H2 S1000 T3; .........Ch y dao nhanh t i v trí Z30 so v i g c phôi. Ti n hành bù chi u Z cho d ng c 2.ð nh nghĩa t c ñ quay c a tr c chính. ðưa d ng c T2 v v trí ch thay dao. M03; …………. …………. Chương trình gia công …………. M30; M u chương trình cơ b n O0001 N2; G90 G00 G54 X- Y- ; G43 Z- H- S- T-; ? M03; …………. …………. Chương trình gia công M01; M06; N2; G90 G00 G54 X- Y- ; G43 Z- H- S- T-; ? M03; …………. …………. Chương trình gia công ................ M30;

25. G53 L a ch n h to ñ máy.
To ñ c a máy là to ñ tính so v i ñi m g c c a máy. ð i v i các máy ñư c trang b Sensor ho c s d ng các ñ gá chuyên

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 57

Pragramming manual for CNC in Mill

dùng, có th di chuy n d ng c t i m t v trí c a ñ gá v i t c ñ ch y daonhanh, trong h to ñ máy G53. Cũng có th dùng G53 ñ di chuy n bàn máy t i trung tâm máy trư c khi k t thúc gia công. Giá tr c a h to ñ máy có th xác nh n b ng cách quan sát trên v trí hi n th trên màn hình.

G90 G53 X_Y_Z_ ; G90...............................G i h to ñ to tuy t ñ i. G53...............................L a ch n h to ñ máy. X,Y,Z............................Giá tr to ñ trong h to ñ máy.
chó ý

3.

G53 thu c nhóm l nh “00”, là l nh ch có hi u l c dùng m t l n, ch có giá tr trong m t câu l nh. 2. G53 có giá tr trong h tuy t ñ i (G90), không có hi u l c trong h gia s (G91). Trư c khi s d ng G53, ph i hu t t c các mã l nh bù dao.

1.

ð k t thúc chương trình, di chuy n bàn máy ra v trí gi a c a hành trình tr c X ,Y (hành trình tr c X : 1530mm, hành trình tr c Y : 660mm). O0001; N1; G90 G00 G54 X0 Y0 ; G43 Z30.0 H1 S800 T2; M03; …………. …………. Chương trình gia công …………. G91 G28 Z0 M05......................D ng tr c chính, tr v g c máy. M01; M06;..........................................ð i l y d ng c T2 G90 G53 X-765.0 Y-330.0........Di chuy n bàn máy nhanh ra ñi m gi a hành trình c a tr c X,Y. M30;

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 58

Pragramming manual for CNC in Mill

3.

G54 – G59 L a ch n h to ñ phôi

Quá trình “ñ t g c h to ñ gia công” có nghĩa là làm cho h NC hi u ñư c ñi m O phôi. Có th ñ t t i 6 h to ñ phôi ñ g i m t trong các h to ñ ñó và s d ng b ng mã l nh G. Thông thư ng, giá tr c a Z trong h to chó ý ñ phôi ñư c ñ t là “0”.

(G90) , G54(G55, G56 ,G57, G58 ,G59 )X_Y_; G90 …………………...... G i h to ñ tuy t ñ i G54 ñ n G59 …………. ..L a ch n m t h to ñ làm vi c X, Y ……………………..To ñ d ng c trong h to ñ làm vi c ñư c l a ch n 1. H to ñ G54 ñư c ch n m c ñ nh khi b t ñ u b t ñi n chó ý máy. N u s to ñ ñ nh nghĩa b i G54 - G59 không ñ s dung, có th dùng G10 (ñ i to ñ phôi), G52( h to ñ ñ a phương), ñ ñ nh nghĩa thêm h to ñ phôi M t h to ñ phôi cũng có th t o ra b ng cách Offset t h to ñ máy. Do có th s d ng t i 6 h to ñ phôi t G54 - G59, n u v i trư ng h p gia công m t lúc nhi u phôi, thao tác s r t thu n ti n và năng su t.

2.

3. 4.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 59

Pragramming manual for CNC in Mill

L p trình s d ng G54 ñ n G59(1) L p trình cho phôi như hình v , s d ng G54.

§iÓm gèc ph«i

O0001; N1; G90 G00 G54 X0 Y0; … ..........Ch y dao nhanh t i ñi m O c a phôi theo tr c X và Y trong h to ñ G54. G43 Z30.0 H1 S800 T2;............Ch y dao nhanh t i cao ñ Z30.0 G i dao T2 ra v trí ch ñ i d ng c . M03;…………........…………..Quay tr c chính v i t c ñ 800 v/p G01 Z3.0 F2000; Z-5.0 F48 ; ………………. ....................... Chương trình gia công .......................

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 60

Pragramming manual for CNC in Mill

L p trình s d ng G54 ñ n G59(2)

G54

G55

L p trình cho phôi như hình v , s d ng G54 và G55. ð t h to ñ làm vi c b ng G54,G55, các v trí gia công trên các phôi có v trí gi ng nhau. ði m O phôi ñ t như hình v . O0001; N1; G90 G00 G54 X30.0 Y20.0;…..Ch y dao nhanh t i ñi m (1) Trong h to ñ G54. G43 Z30.0 H1 S800 T2 ; M03; X-30.0……………………….......Ch y dao nhanh t i ñi m (2) Y-20.0……...…………………....Ch y dao nhanh t i ñi m (3) X30.0;……………………….......Ch y dao nhanh t i ñi m (4) G55 X30.0 Y20.0;……………...Ch y dao nhanh t i ñi m (5) Trong h to ñ ñư c g i b i G55. X-30.0;…………………………..Ch y dao nhanh t i ñi m (6) Y-20.0;…………………………..Ch y dao nhanh t i ñi m (7) X30.0;…………………………...Ch y dao nhanh t i ñi m (8) Như trên ñã trình bày, Trong chương trình trên, ñi m O phôi ñư c xác ñ nh riêng theo t ng phôi như th vi c l p trình ñã ñư c ñơn gi n hoá ñi nhi u.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 61

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương C Mã l nh M
1. B ng mã M.

Mã M cũng ñư c g i là mã l nh ph , ñi u khi n dòng chương trình, ñ ng th i nó cũng ñư c g i là mã l nh h tr cho mã l nh G. Không s d ng M31 và M32 tr khi vi c s d ng nh ng kh i l nh này c n thi t cho vi c x lý ho c kh i ñ ng l i các ho t ñ ng b gián ño n vì s c .Trư c khi s d ng M31 và M32, hãy liên h v i nhà s n xu t. 1. Cho phép s d ng m t mã M trong m t câu l nh. Tuỳ chó ý t ng trư ng h p, m t kh i l nh có th ch a t i 3 mã M. 2. Chương này s gi i thích m t cách khái quát các mã M . m t s d ng máy, t t c các ch c năng này có th không ñư c h tr ñ y ñ ho c có th ñư c s d ng cho nh ng ch c năng khác nhau ho c là không ñư c miêu t như dư i ñây. Chi ti t hơn, tham kh o sơ ñ ñư c cung c p theo máy ho c liên h v i Mori Seiki. M lÖnh M00 M01 M lÖnh Dõng ch−¬ng tr×nh Dõng lùa chän Miªu t¶ Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi Dõng ch−¬ng tr×nh t¹m thêi khi bËt chøc n¨ng OSP, ch−¬ng tr×nh sÏ t¹m dõng khi gÆp lÖnh M01. Nã sÏ kh«ng cã t¸c dông khi chøc n¨ng n y chuyÓn sang OFF. KÕt thóc ch−ong tr×nh v ®Æt l¹i NC Con trá kh«ng quay l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh. Khëi ®éng trôc chÝnh quay theo chiÒu kim ®ång hå. Khëi ®éng trôc chÝnh quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå. Dõng trôc chÝnh Khëi ®éng chu tr×nh thay dao kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu

M02

KÕt thóc ch−¬ng tr×nh

M03 M04 M05 M06 M07

Quay trôc chÝnh bªn ph¶i Quay trôc chÝnh bªn tr¸i Dõng trôc chÝnh Thay dông cô kÝch ho¹t qu¸ tr×nh b¬m dÇu tr¬n

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 62

Pragramming manual for CNC in Mill

M08 M09 M10 M11 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M40 M41 M42 M43 M46 M47 M48 M49 M50

nguéi. Phun dÇu t−íi nguéi T¾t dung dÞch tr¬n nguéi T¾t b¬m dÇu KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi D¹ng taro cøng KÕt thóc ch−¬ng tr×nh KÝch ho¹t m lÖnh kho¸ trôc Huû lÖnh kho¸ trôc CÊt dông cô B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ trung gian B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 1 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 2 B¸nh r¨ng ®iÒu khiÓn trôc chÝnh ë vÞ trÝ 3 TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn ON TÝn hiÖu lùa chän c¶m biÕn OFF Huû m lÖnh Override KÝch ho¹t m lÖnh Override Phun dÇu tr¬n nguéi qua lç mòi

Phun dÇu t−íi nguéi T¾t tÊt c¶ c¸c chÕ ®é b¬m dÇu, v phun dÇu t−íi nguéi KÑp trôc thø 4 Nh¶ kÑp trôc thø 4 §Þnh h−íng trôc chÝnh Tù ®éng t¾t nguån ®iÖn cña m¸y

KÕt thóc ch−¬ng tr×nh, ®Æt l¹i NC, quay trë l¹i ®Çu ch−¬ng tr×nh ................................. hñy bá M31 Tr¶ dông cô tõ trôc chÝnh vÒ magazine ( duy nhÊt cho MV - 653 / 50, 1003 / 50.1) ( duy nhÊt cho MV - 653 / 50, 1003 / 50.1) ( duy nhÊt cho MV - 653 / 50, 1003 / 50.1) ( duy nhÊt cho MV - 653 / 50, 1003 / 50.1) Chän c¶m biÕn l¾p lªn trôc chÝnh Chän c¶m biÕn l¾p lªn b n m¸y l m mÊt hiÖu lùc chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn KÝch ho¹t chøc n¨ng ®iÒu khiÓn Override trªn b¶ng ®iÒu khiÓn khëi ®éng dÇu khoan

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 63

Pragramming manual for CNC in Mill

M51 M52 M53 M55 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M73 M74 M75 M76 M77 M80 M81 M82 M83 M84 M85 M86 M88 M89 M96 M97 M98

khoan Thæi khÝ ON Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON Phun dÇu d¹ng s−¬ng mï ON C¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn OFF Thæi khÝ OFF

Khëi ®éng thæi khÝ Thæi khÝ l m s¹ch Thæi khÝ l m s¹ch c¶m biÕnON BËt phun dÇu d¹ng s−¬ng mï T¾t tÊt c¶ c¸c m lÖnh phun khÝ l m s¹ch bôi v c¶m biÕn Dõng thæi kh«ng khÝ Th«ng sè kü thuËt APC

KiÓm tra vÞ trÝ trôc Z Bá qua dông cu ON KiÓm tra tuæi bÒn dông cô KÑp trôc thø 5 Më kÑp trôc thø 5 §Õm ph«i §èi xøng qua trôc Y OFF §èi xøng qua trôc Y ON §èi xøng qua trôc X OFF §èi xøng qua trôc X ON M lÖnh ngo¹i vi Vßi phun röa phoi ON Vßi phun röa phoi OFF Cöa tù ®éng ON Cöa tù ®éng OFF BËt m n h×nh T¾t m n h×nh §iÒu khiÓn thÝch nghi ON L m nguéi trôc chÝnh ON L m nguéi trôc chÝnh OFF ChÕ ®é ng¾t marco Huû d¹ng ng¾t marco Gäi ch−¬ng tr×nh con

BËt tÝn hiÖu bá dông cô

T¾t m Y BËt m Y T¾t m X BËt m Y

lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc lÖnh lÊy ®èi xøng qua trôc

L m s¹ch phoi Th«ng sè cöa

Ng¾t marco ON Ng¾t marco OFF

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 64

Pragramming manual for CNC in Mill

M99 M120 M121 M122 M123 M124 M125 M126 M127 M128 M129 M144 M145 M164 M165

KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi M lÖnh ngo¹i vi C¶m biÕn quang häc ON C¶m biÕn quang häc OFF Thæi khÝ trôc chÝnh ON Thæi khÝ qua lç dÇu

Quay vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh tõ ch−¬ng tr×nh con hiÖn t¹i

Sö dông ®Ó lÊy t©m tù ®éng

2.

M00, M01 D ng chương trình và d ng l a ch n.

Khi s d ng M00 trong quá trình ho t ñ ng, máy s d ng vô ñi u ki n. Tr c chính quay, chuy n ñ ng c a các tr c, dung d ch làm ngu i cũng ñư c d ng. Chương trình s d ng t i b t kỳ v trí nào có l nh M00. Khác v i M00, M01 ch có hi u l c khi phím d ng trên b ng ñi u khi n chuy n sangOFF. N u phím d ng ch ñ ON, M01 s có tác d ng như M00. Do v y, khi M01 có hi u l c, dung d ch làm mát, chuy n ñ ng quay và d ch chuy n tr c chính s b d ng. Khi c n thi t, ñ t M01 trong chương trình t i v trí c n d ng. Ví d , s d ng M01 khi gia công phôi th nh t ho c c t ki m tra. < S d ng M01 và M00> -ñ ki m tra kích thư c phôi gia công.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 65

Pragramming manual for CNC in Mill

-ki m tra mũi dao. -làm s ch phoi trong quá trình gia công. M00;.......G i mã l nh d ng. M01;.......G i mã l nh d ng l a ch n. Khi chương trình ñang ñư c d ng b i M00 ho c M01, không ñư c ñ i d ng c không ñư c di chuy n các tr c b ng tay. N u ñã th c hi n m t ho c hai vi c trên, hãy ñưa các tr c v tr ng thái trư c khi thay ñ i. Sau ñó, các ho t ñ ng có th ti p t c. N u như không th ñưa v tr ng thái trư c ñó, r t có th s x y ra va ñ p gi a d ng c và phôi, ñ gá..... ho c gia công sai. M00,M01 ph i ñươc ñ t trong môt kh i l nh ñ c l p, không ch a các l nh khác. 2. 2. ðèn ch th STATUS [M00/M01] s sáng lên khi M01 ho c M00 ñư c s d ng. Chương trình ñư c th c hi n ti p t c khi phím (ST) trên b ng ñi u khi n ñư c n. Khi M01,M00 ñư c th c hi n, l nh M03,M04 (kh i ñ ng quay tr c chính) và l nh M08 (x dung d ch làm mát) b ng t. Do ñó, khi s d ng M01,M00, h t s c lưu ý v trí ñ t 2 l nh này. Khi kh i ñ ng l i chương trình b d ng b i M00, M01, ph i kh i ñ ng l i M03, M04 ho c M08 (n u c n). - Cách th c làm vi c c a M01, liên quan ñ n tr ng thái c a phím d ng l a ch n trên b ng ñi u khi n, ñư c gi i thích dư i ñây: - Ch c năng d ng l a ch n ñư c b t.L nh M01 s ñư c th c hi n chương trình b d ng sau kh i l nh ch a M01. - Ch c năng d ng l a ch n b t t.L nh M01 s b b qua và chương trình ñư c th c hi n liên t c. : L p trình s d ng M00 và M01 1.
chó ý

O0001; N1; G90G00 G54 X0 Y0…..............Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54. G43 Z30.0 H1 S400 T2..............Ch y dao nhanh t i v trí Z30.0. G i dao T2 vào v trí ch thay dao. M03............................................Quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400-1 min. ...................................................Chương trình gia công.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 66

Pragramming manual for CNC in Mill

<M01> D ng l a ch n - N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n ON, M01 ñư c th c hi n, chương trình s d ng khi g p M01. - N u phím [OSP] trên b ng ñi u khi n OFF. M01 không th c hi n và chương trình ch y liên t c. <M00> D ng chương trình - Chương trình ñư c d ng và máy s ng ng t m th i. Sau khi làm s h phoi, ño kích thư c..., n phím [ST] và chương trình kh i ñ ng l i t kh i l nh ti p theo. M06........................…...............ð i d ng c . N2; G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30.0 H2 S400 T3 M03 .......................................………Chương trình gia công. M01; ho c M00; M06; … M02, M30 K t thúc chương trình, k t thúc chương trình và l p l i chương trình. Khi M02 ho c M30 ñư c th c hi n. 1) T t c các ho t d ng c a máy d ng. - Chuy n ñ ng quay tr c chính d ng - Di chuy n d c tr c d ng. - D ng bơm dung d ch tư i ngu i. 2) NC ñư c Reset l i -Trong tr ng thái Reset l i, các mã G quay tr ng thái như khi máy ñư c ñóng ñi n.Tuy nhiên, các l nh G54 ñ n G59, G20, G21 v n duy trì. -Lư ng ch y dao(F) b hu ,
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 67

M01; ho c M00;

Pragramming manual for CNC in Mill

nhưng t c ñ quay v n ñư c duy trì. 3) Trong trư ng h p s d ng M30, con tr ñư c quay l i ñ u chương trình.ðây là ch c năng REWIND. L nh M30 bao g m mã l nh rewind chương trình. Mã l nh này r t thu n ti n khi gia công các phôi gi ng nhau liên t c. M30 luôn ñư c ñ t t i cu i các chương trình. Khi s d ng M30, các chương trình gi ng nhau ñư c th c hi n m t cách l p ñi l p l i b ng vi c n phím [ST].
chó ý

ð i v i các máy ñư c trang b ch c năng door interlock, tín hi u c nh báo (EX1024) s hi n trên màn hình khi c a ñư c m , và m t khi c a ñư c ñóng

M02;..........................................K t thúc chương trình và NC ñư c Reset l i M30;..........................................K t thúc chương trình và NC Reset l i, con tr ñưa v ñ u chương trình.

chó ý

2)

Không ñư c dùng M30, M02 trong cùng kh i v i các l nh khác. ðèn ch th [ST] t t khi M30, M02 làm vi c. ð ng th i ñèn [M02, M30] sáng . 1) Chương trình s d ng M02, M30: O0001; N1; G90G00 G54 X0 Y0

....... Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ G54. G43 Z30.0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30.0. G i dao T2 vào v trí thay dao. M03..................................... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min. .......................................... Chương trình gia công. M01 <M01> D ng l a ch n - N u phím [OSP] trên b ng ñi u
Hanoi University of Industry 68

Bïi Quý TuÊn

Pragramming manual for CNC in Mill

M06........................….... N2; G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30.0 H2 S400 T3 M03 .......................................… M01 ho c M00 M06; M30; ho c M02; ..................

khi n OFF. M01 không có hi u l c và chương trình th c hi n liên t c. ð i d ng c .

Chương trình gia công.

<M02> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng. <M30> K t thúc chương trình và t ñ ng d ng. Con tr v dòng ñ u chương trình (O0001)

4.

M03, M04, M05 Quay và d ng tr c chính.
L nh M03, M04 ñư c s d ng ñ kh i ñ ng tr c chính v i t c ñ ch ra trong mã l nh S. L nh M05 ñư c s d ng ñ d ng quay tr c chính M03 ..........quay tr c chính theo hư ng thu n. M04...........quay tr c chính theo hư ng ngh ch. M05...........d ng tr c chính.

2)

chó ý

Không ñư c s d ng M05, d ng quay tr c chính, khi d ng c ñang ti p xúc v i phôi. N u d ng c d ng khi ñang ti p xúc v i phôi, có th gây m dao ho c phá h ng phôi. Kh i ñ ng tr c chính b ng l nh M03, M04 trư c khi d ng c c t ti p xúc v i phôi (tr khi trong các chu trình taro c ng ). N u d ng c b t ñ u quay trong tr ng thái ti p xúc v i phôi, có th gây m dao ho c phá h ng phôi. Trư c khi quay tr c chính b ng l nh M03, M04, ph i ch ra t c ñ quay b ng mã S. 1)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 69

Pragramming manual for CNC in Mill

V i mã S, tham kh o ph n sau. L p trình s d ng M03, M04, M05 O0001; N1; G90G00 G54 X0 Y0…............. Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54. G43 Z30.0 H1 S400 T2 Ch y dao nhanh t i v trí Z30.0. G i dao T2 vào v trí thay dao. M03.......................................... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h 400 -1 min. S d ng M04 ñ quay tr c chính theo hư ng ngư c chi u kim ñ ng h . ...................................Chương trình gia công. G91 G28 Z0 M05 D ng tr c chính, tr v ñi m g c máy. M06........................…............... ð i d ng c .

5.

M06 ð i d ng c .
M nh M06 dùng ñ ñ i d ng c trên tr c chính v i d ng c v trí thay trên Magazine. Khi M06 ñư c th c hi n, mà không có d ng c nào v trí tương ng trên magzine, d ng c trên tr c chính s ñư c c t vào magazine. L nh M06 th c hi n 1 lo t tác v trong chu trình thay dao t ñ ng g m quay tay g t, k p nh d ng c trên tr c chính.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 70

Pragramming manual for CNC in Mill

M06............ð i d ng c .

Quá trình thay dao t ñ ng v i các d ng c không cùng kích thư c khác quá trình ñ i d ng c c a nhóm d ng c có cùng kích thư c.

chó ý

3.

N u l nh M06 th c hi n khi tr c chính ñang quay, tr c chính s t ñ ng d ng và chu trình ñ i dao th c hi n. 2. Trư c khi ti n hành ñ i d ng c b ng M06, nh t thi t ph i t t dung d ch trơn ngu i. M06 s không th c hi n tr khi tr c Z ñang ñ n ñi m g c máy th 2 1.

O0001; N1; G90G00 G54 X0 Y0…............ Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54. G43 Z30.0 H1 S400 T2 ……… Ch y dao nhanh t i v trí Z30.0. G i dao T2 vào v trí thay dao. M03.......................................... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h v i t c ñ 400 -1 min. ................................ ................................Chương trình gia công. ................................ M06;..........................................ð i d ng c , ñưa d ng c T2 vào tr c Chính. N2; G90 G00 G54 X0 Y0 G43 Z30.0 H2 S400 T3 M03 ................................Chương trình gia công. M01 ho c M00 M06;....................................ð i d ng c ñưa d ng c T3 vào tr c Chính.

6.

B t t t dung d ch trơn ngu i M08, M09.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 71

Pragramming manual for CNC in Mill

M08;...........B t dung d ch làm ngu i. M09;...........T t dung d ch làm ngu i. 1. Không ñư c ñ i d ng c khi dung d ch trơn ngu i ñang phun. 2. N u s d ng dung d ch làm mát, ph i ch c ch n thùng dung d ch ph i còn ñ . *ði u khi n dung d ch làm ngu i thông qua phím ñi u khi n trên b ng ñi u khi n th hi n như sau.
chó ý

-Phím COOLANT ON *Khi phím ñi u khi n này ñư c ON, ñèn ch th s sáng, và dung d ch làm mát ñư c c p. Khi M08 ñư c ñ c trong chương trình. ( ch ñ MDI, MEMORY, ho c TAPE), ñèn ch ch sáng và dung d ch ñư c phun t ñ ng. -Phím COOLANT OFF *Khi phím ñi u khi n ch ñ OFF, dung d ch ñang phun, s ng ng không phun n a và ñèn ch th t t. N u n phím ñi u khi n này hơn 1s dung d ch s ng ng c p và ñèn ch th nh p nháy. Trong trư ng h p này, dung d ch trơn ngu i s không ñư c c p, ngay c khi s d ng M08. Tính năng này s d ng khi ki m tra chương trình. *Khi phím ñi u khi n chuy n sang ch ñ ON tr l i, ñèn ch th d ng nh p nháy, quá trình c p tr l i bình thư ng.
chó ý

L p trình s d ng M08,M09.

O0001; N1; G90G00 G54 X0 Y0…............. Ch y dao nhanh t i v trí (X0 Y0) trong h to ñ ñư c g i b i G54. G43 Z30.0 H1 S400 T2 M08 B t dung d ch trơn ngu i. M03.......................................... quay tr c chính theo chi u kim ñ ng h . ......................................... .........................................Chương trình gia công.
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 72

Pragramming manual for CNC in Mill

......................................... M09;…………………………..T t dung d ch trơn ngu i. M06;.....................….................ð i d ng c .

19.

M19 c ñ nh góc quay tr c chính.

S d ng M19 ñ d ng quay tr c chính t i m t v trí c ñ nh. Khi l p ñ u khoét lên tr c chính, s d ng chu trình khoét G76 ho c G87, M19 ñư c s d ng trong ch ñ MDI. Khi g i chu trình G76 ho c G87 tr c chính s ñư c quay t i v trí phù h p v i v trí c a tr c dao khoét và m nh khoét theo hư ng d ch chuy n c a tr c chính.

M19;.............................................c ñ nh góc quay c a tr c chính.
chó ý

Quá trình ñ i dao thông d ng ñư c th c hi n t ñ ng trong chu trình ñ i dao (M06) ho c chu trình gia công l (G76,G87). Trong trư ng h p này không c n thi t dùng M19 trong chương trình.

10.

M20 T t ngu n t ñ ng.

Khi th c hi n M20, ngu n ñi n cung c p cho máy s ñư c ng t t ñ ng. M20;.........................ð t mã l nh t t ngu n t ñ ng.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 73

Pragramming manual for CNC in Mill

1). Phím t t ngu n t ñ ng trên b ng ñi u khi n có ch c năng tương t như M20. ð mã l nh t t ngu n t ñ ng có hi u l c, phím này trên b ng ñi u khi n ph i ñư c kích ho t, ch c năng này s ñư c th c hi n sau M02 2). ð t M20 trong kh i l nh trư c M30. Sau M30, chương trình ñư c l p l i, con tr v ñ u dòng, do ñó l nh M20 không th th c hi n, như ñư c minh ho dư i ñây Ví d .... ... M20; M30;
chó ý

3). Ngu n năng lư ng không th b ng t trong khi các ho t ñ ng ñang th c hi n. Máy ch có th t t máy sau khi hoàn thành các ho t ñ ng sau: -Chu trình APC -Chu trình ATC -Chuy n v trí trên Magazine.

7.

M33 Chu trình c t d ng c .

L nh M33 s d ng ñ c t d ng c t tr c chính t i 1 v trí còn tr ng trên magazine.T0;

M6; L nh M33 có tác d ng như hai kh i l nh trên. M33 s d ng ñ c t d ng c trư c khi t t máy. M33;...................................L nh c t d ng c .

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 74

Pragramming manual for CNC in Mill

chó ý

L nh M33 ch th c hi n ñư c khi tr c Z v ñi m O th 2(G30). L p trình s d ng M33 O0001; N1; G90G00 G54 X_ Y_; ............................... ............................................ Chương trình gia công. ............................... G91 G28 Z0 M05;................D ng tr c chính sau khi hoàn thành vi c tr v ñi m g c máy trên tr c Z M01;........................….........D ng t m th i. M33;.....................................G i chu trình c t d ng c . D ng c trên tr c chính ñư c ñưa tr l i h c còn tr ng trên Magazine.

15.

M51,M59 B t và t t quá trình th i khí.

M51 : B t ch c năng th i khí. M59 : T t ch c năng th i khí. Quá trình th i khí s d ng ñ làm s ch phoi trên rãnh ho c b m t phôi khi gia công. M51;...................................B t quá trình th i khí. M59;...................................T t quá trình th i khí. Gia công b ñây, s có ñư ng 100mm.

m t dư i d ng dao kính

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 75

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001; N1; G90G00 G54 X-160.0 Y-40.0...Ch y dao nhanh t i v trí (1) G43 Z30.0 H1 S400 T2; M03; G01 Z0 F500; M51;...........................................B t ñ u th i khí. X-160.0 F200.............................(2) Y40.0 F500;...............................(3) X-160.0 F200;............................(4) M59;...........................................T t th i khí. .......................

8.

M98, M99 G i chương trình con và tr v t chương trình con.

T chương trình chính, g i chương trình con b ng M98. Trong chương trình con k t thúc b ng M99. Quan h gi a chương trình chính và chương trình con ñư c minh ho như hình v sau. Khi th c hi n các ñư ng c t gi ng nhau( cùng to ñ , cùng hình d ng) l p ñi l p l i, ñư ng c t ñó có th lưu vào b nh NC như 1 chương trình con. Trong chương trình chính, ch ra chương trình con và s l n s d ng chương trình con. Trong m t chương trình con có th g i ñ n m t chương trình con khác, s l p chương trình con có th ñư c g i trong m t th i ñi m là 4. N u s chương trình con ñang ñư c g i l n hơn 4, h thông s báo l i (P230).
chó ý

LÇn gäi 1 Ch−¬ng tr×nh chÝnh Ch−¬ng tr×nh con 1

LÇn gäi 2 Ch−¬ng tr×nh con 2

LÇn gäi 3 Ch−¬ng tr×nh con 3

LÇn gäi 4 Ch−¬ng tr×nh con 4

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 76

Pragramming manual for CNC in Mill

B ng cách lưu tr m t ph n chương trình dư i d ng chương trình con, có th ti t ki m ñư c b nh và gi m l i khi l p trình. M98 P_ H_ L_; M98 ……………...g i chương trình con. P …………………s chương trình con ñư c g i H ………………...s th t trong chương trình con. L …………………s l n g i chương trình con. 1) N u s chương trình sau ñ a ch P không ñư c tìm th y, l i chó ý P232 s ñư c thông báo trên màn hình. 2) N u s th t sau ñ a ch H không ñư c tìm th y, l i P231 s ñư c thông báo trên màn hình. 3) N u giá tr sau ‘L” là 0 (L0), kh i l nh ch a M98 s không ñư c th c hi n, chương trình nh y sang kh i l nh ti p theo. 1) N u thi u ñ a ch P, chương trình con s không ñư c g i, chương trình s nh y t i kh i l nh có s th t sau ñ a ch H, trong chương trình ch a M98. 2) N u thi u có ñ a ch H, chương trình con v n ñư c g i và ñư c th c hi n t dòng l nh ñ u tiên. 3) N u thi u ñ a ch P, H và L, chương trình con s không ñư c g i và chương trình chính s nh y v ñi m b t ñ u c a chương trình ch a M98. 4) N u thi u ñ a ch L, chương trình con s ñư c g i 1 l n. 5) S l n g i chương trình con t i ña là 9999 l n. M99 P_ ; M99 ....Quay tr v chương trình chính t chương trình con. P .........V trí tr v , trong chương trình chính, t chương trình con.
chó ý

1) N u v trí P_ không có trong chương trình, tín hi u báo l i (P231) s xu t hi n trên màn hình. 2) N u ñ a ch P t n t i, chương trình v n ph i m t m t kho ng th i gian ñ tìm ki m. Do ñó, c n ph i cân nh c khi ñưa ra P_. 1). N u thi u l nh P, chương trình s quay tr l i kh i l nh k ti p kh i l nh v a nh y vào chương trình con (sau kh i l nhch a M98). 2). N u ñ t M99 trong chương trình chính: Chương trình s nh y t i s th t (theo sau ñ a ch P) trong chương

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 77

Pragramming manual for CNC in Mill

trình chính.N u thi u P_, chương trình s nh y v ñ u chương trình chính. Chương trình chính s b l p vô h n. L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (1) Chương trình chính : O1; N001_____; 1.N002 M98 P100 N003_____; N004_____; Chương trình con : O100; N101_____; N102_____; N103 M99;

2.N005 M98 P200 L2; N006_____; ... ... ... N011;

0200; N201_____; N202_____; N203 M99; (L p l i 2 l n)

3.N012 M98 P300; N013_____; N014_____; N015_____;

O300; N301_____; N302_____; N303 M99;

L p trình s d ng l nh M98 ho c M99 (2) Khoan t i các ñi m 1, 2, 3, và 4 như hình v :

Chương trình chính (O1) O1; N1; G90 G00 G54 X0 Y0; G43 Z30 H1 S700 T2; M03;

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 78

Pragramming manual for CNC in Mill

G99 G81 Z-25 R10 F120 L0; ............. Chu trình khoan l (G81) M98 P2; ............................................. G i chương trình con O2 Chu trình khoan ñư c th c hi n t ñi m 1 t i ñi m 4. G91 G28 Z0 M05; M01; M06; M30; Chương trình con O2 O2; X10 Y8; ................................(1) X-10; ....................................(2) Y-8; ......................................(3) X10; .....................................(4) G80; M99; L p trình trình s d ng l nh M98 ho c M99 (3) T chương trình con trong m t chương trình chính ñ g i m t chương trình con khác : Chương trình chính O1; N1; ____; M98 P100; ____; ____; M30; chương trình con 1 O100; ____; ____; M98 P200; ____; ____; M99; chương trình con 2 O200; ____; ____; M99;

Chương trình s d ng l nh M98 ho c M99 (4)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 79

Pragramming manual for CNC in Mill

O1; N1; N2; ... ... ... /N7 M99; ......................... l c.

Khi mã l nh xoá Block không có hi u L nh “N7 M99” ñư c th c hi n và

dòng chương trình quay v dòng ñ u chương trình. Chương trình s l p vô h n gi a N1 và N7. Khi kh i l nh xoá Block có hi u l c : L nh “N7 M99” ñư c b qua và chương trình ti p t c th c hi n kh i l nh ti p theo. N8; M30; ............................... K t thúc chương trình .
chó ý

Khi ñ t M99 trong chương trình chính, dòng chương trình s ñư c ñưa v kh i l nh ñ u tiên cùng chương trình. Vi c này ñư c dùng ñ th c hi n các chương trình gi ng nhau, l p ñi l p l i.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 80

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương D Mã l nh T, S và F
_____________________________________________________________

1.

Mã l nh T.
Mã l nh T g i d ng c t i v trí ñ i dao. Tên dao, t i ña g m 4 ký t s sau ñ a ch T, ch ñ nh d ng c c n g i. Khi g i dao, Magazine quay, mang d ng c ñư c g i ñ n v trí ñ i dao và ch d ng c trên tr c chính di chuy n t i v trí ñ i dao.

Ho t ñ ng c a ATC ( ñ i dao t ñ ng) g m: L a ch n d ng c + ð i d ng c (mã l nh T) (M06) D ng c ñư c g i theo phương pháp b nh ng u nhiên........ Trong phương pháp b nh ng u nhiên, d ng c ban ñ u ñư c x p x p theo t ng nhóm kích thư c khi ñăng ký ñư ng kính l n, trung bình và nh . Trong chu trình ñ i d ng c , Magazine quay ñưa m t v trí còn tr ng trên magzine, cùng nhóm kích thư c v i d ng c trên tr c chính, t i v trí g n nh t c nh v trí ñ i d ng c . Khi d ng c có ñư ng kính l n tr v t tr c chính, v trí tr ng trên magazine (v trí ñư c ñăng ký cho nhóm ñư ng kính l n và ñang n m g n v trí thay dung c ) ñư c ñánh s . Phương pháp này s d ng ñ rút ng n th i gian ñ i d ng c . Khi l p d ng c , ph i ki m tra gi i h n c a d ng c và ch c ch n r ng d ng c ñã ñư c s p x p h p lý tránh gây ra va ñ p trong khi thay d ng c . N u b n quan sát nh m gi i h n c a d ng c , các d ng c có th va ñ p v i nhau khi thay ñ i d ng c , và ñi u này có th d n ñ n h ng máy. Ch c ch n c 2 h c bên c nh h c ch a d ng c ñ u ph i tr ng. N u chu trình ñ i d ng c ñư c th c hi n bên c nh h c ch a d ng c ñư ng kính l n, s va ñ p gi a các d ng c s x y ra gi a d ng c 1.

2.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 81

Pragramming manual for CNC in Mill

ñư ng kính l n và d ng c ñư c ch a trong h c, làm phá h ng máy. T9 ;...................... S d ng c cho d ng c ñư ng kính l n (T9000 ñ n T9999) T1 to T8 ;...... S d ng c cho d ng c ñư ng kính trung bình (T1000 ñ n T8999) ;...................... S d ng c cho d ng c ñư ng kính nh T0 (T0000 ñ n T0999) Các ho t ñ ng c a ATC ñ i v i t ng nhóm d ng c (phân lo i theo kích thư c d ng c ) thì không gi ng nhau.Khi ñ i m t d ng l n trên tr c chính v i 1 d ng c nh trên magazine, quá trình x y ra theo trình t sau: 1. Magazine quay (ðưa v trí h c chính c a Magazine v ch ñ i d ng c ñư ng kính to) 2. ð i d ng c (d ng c ñư ng kính to trên tr c chính tr v h c trên magazine) 3. Magazine quay (ñưa d ng c nh trong Magazine v v trí h c ch l y dao) 4. ð i d ng c ( l p d ng c ñư ng kính nh lên tr c chính) < Chương trình > Chương trình dư i ñây l p T9001 ( ñư ng kính l n) lên tr c chính O0011; N1; G90 G00 G54 X_ Y_; G43 Z30.0 H1 S_ T2;.............. G i T2 (ñư ng kính nh ) t i v trí thay d ng c . M03; ...................................... chương trình gia công ... ... G91 G28 Z0 M05;.................... V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z; d ng tr c chính M01; M06; ........................................ ð i T9001 (ñư ng kính l n) v i T2 (ñư ng kính nh ). N2; G90 G00 G54 X_ Y_; G43 Z30.0 H2 S_ T8003; ........ G i T8003 (n ng, ñư ng kính trung bình) t i v trí thay d ng c .
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 82

Pragramming manual for CNC in Mill

M03; ... ...................................... chương trình gia công ... G91 G28 Z0 M05; ................... V ñi m 0 c a máy n m trên tr c Z; d ng tr c chính. M01; M06; ........................................ Thay T2 ( ñư ng kính nh ) v i T8003 (n ng, ñư ng kính trung bình)

2. Mã l nh S.
Mã l nh S ñi u khi n t c ñ tr c chính. T c ñ tr c chính ñư c ñ t tr c ti p b i giá tr sau ñ a ch S.

S_M03 (M04); S............................................... ð t t c ñ tr c chính (v/ phút); M03 (M04)................................ ð t chi u quay M03 : Quay thu n. M04 : Quay ngh ch 1. T c ñ tr c chính ñư c ñ t theo ñơn v vòng/phút. 2. T c ñ tr c chính ñư c tính toán theo công th c sau : N=
1000 * V π *D

N : T c ñ tr c chính (v/phút) V : T c ñ c t (m/phút) π : H ng s pi D : ðư ng kính d ng c (mm)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 83

Pragramming manual for CNC in Mill

3.

Ph m vi t c ñ gia công ñư c t ñ ng ch n theo giá tr ñ t sau S. Do ñó, nó không c n ph i thay ñ i t c ñ b ng l nh M41, M42 ho c l nh M43 trong chương trình.

S d ng l nh S O0001; N1; G90 G00 G54 X100.0 Y50.0; G43 Z30.0 H1 S1000 T2; M03; ........................................Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút ... ... M05; ........................................D ng tr c chính. M03; ........................................Quay tr c chính v i t c ñ 1000 vòng/phút S1500; ......................................Quay tr c chính v i t c ñ 1500 vòng/phút.

Tính toán t c ñ tr c chính ð tính t c ñ quay c a tr c chính khi gia công v i t c ñ c t là 26 m/phút, dao phay ngón ñư ng kính 20mm . T c ñ vòng quay: N =
1000 * 26 π * 20

N : T c ñ quay c a tr c chính (vòng/phút) V : T c ñ c t (m/phút) : H ng s pi (3,141592654) D : ðư ng kính d ng c .
π *D*N
1000

T c ñ c t: V =

Tính t c ñ tr c chính s d ng phương trình trên :N = = 414 (/phút) O0001; N1;

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 84

Pragramming manual for CNC in Mill

G90 G00 G54 X80.0 Y70.0; G43 Z30.0 H1 S414 T2; M03; ........................................ Quay tr c chính theo hư ng thu n 414v/ph.

3. Mã l nh F.
Mã l nh F s d ng ñ ñi u khi n t c ñ ti n dao.

F_ ; .....................T c ñ ti n dao (mm/phút).

chó ý

Trong chương trình, L nh F luôn có hi u l c cho ñ n khi m t l nh F ti p theo ñư c ch ra. 2) Giá tr ch y dao ch ñ nh sau ñ a ch F ñ t ñư c ñúng giá tr c a nó ch khi công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n ñ t 100%. 1) Mã l nh F ch s d ng v i các l nh G01,G02,G03 và trong các chu trình gia công l . 2) 2)T c ñ ch y dao l p trình có th thay ñ i trong quá trình gia công b ng cách ñi u ch nh công t c OVERRIDE trên b ng ñi u khi n. Chú ý r ng , công t c OVERRIDE s b vô hi u n u s d ng l nh M49 trong chương trình. T c ñ ti n dao (Feedrate) ñư c tính toán theo công th c : F = f*Z*N F: T c ñ ti n c a dao (mm/phút) f : Bư c ti n c a 1 răng (mm/1 răng) Z: S răng c a dao N: T c ñ tr c chính(/phút) 1)

3)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 85

Pragramming manual for CNC in Mill

4)

T c ñ taro ñư c tính toán theo công th c dư i : F = P*N F : T c ñ ti n dao (mm/phút) P : Bư c ren (mm) N : T c ñ tr c chính(vòng/phút) Tính toán t c ñ ti n dao(1) Tính toán lư ng ti n dao khi gia công trong ñi u ki n sau: Dao phay ngón : ? 20 mm (2 lư i c t ngang ) Lư ng ch y dao/răng: 0.08 mm/răng T c ñ tr c chính: 450 v/phút

<T c ñ ti n dao > F = f*Z*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) f: Lư ng ti n dao/ răng (mm/1 răng) Z: S răng (dao) N: T c ñ tr c chính (/phút) Ta có: F = 0.08*2*450 = 72 (mm/phút) Tính toán t c ñ ti n dao (2) : Tính toán t c ñ ti n dao khi taro trong ñi u ki n sau: Mũi taro M8xP1.25 T c ñ tr c chính: 400 v/phút <T c ñ ti n dao > F = P*N F: T c ñ ti n dao (mm/phút) P: bư c ren. N: T c ñ tr c chính. Ta có:

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 86

Pragramming manual for CNC in Mill

F = 1.25*400 = 500 (mm/phút)

S d ng mã l nh F.

O0001; N1; G90 G00 G54 X160.0 Y160.0; G43 Z30.0 H1 S440 T2; M03; G01 Z0 F3000; .....................T i ñi m1, dao h xu ng chi u cao Z0, v i t c ñ ti n dao 3000 mm/phút. X-160.0 F200; .......................ch y dao t i ñi m 2, t c ñ 200 mm/phút. F200 (200 mm/phút) ñư c lưu tr cho ñ n l nh F ti p theo. Y-160.0; ................................ch y dao t i ñi m 3, t c ñ 200mm/phút ... N5; G90 G00 G54 X160.0 Y160.0; G43 Z30.0 H5 S1000 T6; M03; G99 G81 Z-20.0 R3.0 F50;.....Trong chu trình khoan l G81, t c ñ ti n dao theo tr c Z là 50 mm/phút. X-160.0; ... L nh F ch có hi u l c trong ch ñ ch y dao c t, không có giá tr khi s d ng v i G00, ch ñ ch y dao nhanh.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 87

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương E Mã l nh D và H
1. Mã l nh D.
Mã l nh D xác ñ nh ñ a ch bù bán kính cho l nh G41 và G42.Mã l nh bù bán kính ñư c s d ng ñ bù ñư ng ch y dao, gi m kh i t c ñ tính toán khi l p trình. Lư ng bù bán kính ñư c nh p qua màn hình TOOLOFFSET. Giá tr bù nh p vào v trí No. trên màn hình ch ñ nh ñ a ch bù.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOOL OFFSET(H) GEOMET WEA RY R 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOOL OFFSET(D) GEOMET RY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 WEAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 88

Pragramming manual for CNC in Mill

Màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i giao di n tuỳ theo thông s k thu t và model c a h NC. Bù bán kính trong m t ph ng XY G17 G01 (G00) G41 (g42) X_ Y_ D_ F_ ; G40 G01 (G00) X_ Y_ J_ F_; G17 ............. Ch n m t ph ng bù dao. G01 (G00) L a ch n d ng n i suy th c hi n bù bán kính. G00 .............. Ch y dao nhanh G01 .................ch y dao gia công G41 .............G i mã l nh bù bán kính (bên trái) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang trái so v i ñư ng ch y dao l p trình , theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c , m t kho ng cách b ng lư ng bù. G42 .............G i mã l nh bù bán kính. (bên ph i) ðư ng ch y dao th c t ñư c d ch sang ph i so v i ñư ng ch y dao l p trình , theo hư ng chuy n ñ ng c a d ng c , m t kho ng cách b ng lư ng bù. G40 .............Hu b ch ñ bù dao. X,Y ........... ..To ñ ñi m cu i cung tròn D .................ð a ch OFFSET F ..................Lư ng ti n dao. N u s d ng b nh bù dao B, s không có s khác bi t gi a d li u chó ý bù bán kính và bù chi u dài. Do ñó, ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau.
chó ý

1.Trên màn hình TOOLOFFSET, giá tr bù mòn và bù bán kính ñư c ñ t m t cách ñ c l p.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 89

Pragramming manual for CNC in Mill

NC

2.Lư ng bù bán kính b ng 0 khi s d ng D0. Khi b t ñ u làm vi c, tr ng thái như khi s d ng l nh D0.

S d ng mã l nh D Máy gia công theo biên d ng (1) -> (20 -> (3), s d ng dao phay ngón Φ10mm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOOL OFFSET(D) GEOME WEAR TRY 5.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

O0001;
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 90

Pragramming manual for CNC in Mill

N1; G90 G00 G54 X150.0 Y120.0; G43 Z30.0 H1 S440 T2; M03; Z-5.0; G42 X120.0 Y40.0 D1; ............ Bù bán kính bên ph i. S d ng lư ng bù ñ t t i v trí 1 trên màn hình TOOLOFSET. Trong ví d này, t ng lư ng bù bán kính: 5.000 + 0.015 = 5.015 mm. G01 X60.0 F200; ..................... (2). X30.0 Y80.0; ........................... (3).

2.

Yêu c u khi s d ng mã l nh bù bán kính.

ð s d ng bù dao (offset) theo bán kính c t (G40, G41 và G42), ph i hi u cách rõ cách nh p d li u. <Nh p lư ng bù bán kính>

Nh p vào giá tr bù dao trên b ng TOOLOFFSET t i ñ a ch tương ng v i ñ a ch bù dao ñ t sau l nh D.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 91

Pragramming manual for CNC in Mill

INPUT DATA

OLD DATA X Y Z

MACHINE 0.000 0.000 0.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.

TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 5.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

chó ý

N u s d ng b nh bù dao B, s không có s khác bi t gi a d li u bù bán kính và bù chi u dài. Do ñó, ph i ñ t lư ng bù chi u dài và bù bán kính c a m t d ng c nh ng ñ a ch OFFSET khác nhau. 2. Giao di n c a màn hình TOOLOFFSET có th thay ñ i tuỳ thu c vào h NC.

3.

Các thu t ng k thu t s d ng trong vi c gi i thích ch c năng bù bán kính d ng c .

Các thu t ng k thu t dùng cho ch c năng bù thư ng dùng ñư c gi i thích như sau: Thu t ng ý nghĩa Start-up Kh i l nh ñ u tiên ch a G41,G42 Ho t ñ ng ñ u tiên, tâm d ng c ñư c bù t i v trí d ng v bên ph i
Hanoi University of Industry 92

Bïi Quý TuÊn

Pragramming manual for CNC in Mill

Offset mode Cancel Mode

m t lư ng b ng bán kính. Ch c năng bù mũi d ng c có hi u l c sau Start-up Ch c năng bù bán kính d ng c b hu b b ng G40. Vi c hu bù bán kính d ng c b t ñ u t kh i l nh trư c kh i l nh ch a G40. Tâm d ng c ñư c ñ nh v t i bên ph i t i ñư ng ch y dao l p trình

chó ý

V i ho t ñ ng kích ho t và hu b ch c năng bù dao, có 2 ki u ho t ñ ng ñư c cung c p (ki u A và B). Ki u A ñư c gi i thích như sau (Ki u B tham kh o tài li u c a nhà s n xu t)

chó ý

G41 (G42) G00 X_ Y_; ............. Kh i ñ ng (Start up) Trong trư ng h p như ñư c minh ho trên hình v , vi c bù dao ñư c th c hi n sang trái, do ñó, s d ng G41. G01 X_ Y_ F_; X_ Y_; ............... Ch ñ Offset X_ Y_; X_ Y_; G40 G00 X_ Y_; .................................Hu bù dao.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 93

Pragramming manual for CNC in Mill

3.1. Start-up. Kh i l nh ñ u tiên, ch a G41 hoăc G42, g i là kh i l nh startup.Trong ho t ñ ng start-up, tâm c a d ng c c t ñư c offset, d ng l i trí to ñ kh i l nh ti p theo (Xem hình v ).

v

G00 X100.0 Y100.0;.........................................................(1). G42 X80.0 Y50.0 D_;.......................................................(2). G01 X-45.0 F_;.................................................................(3) ............
chó ý

Khi s d ng start-up, kh i l nh ñ u tiên ph i tho mãn: -Kh i l nh start-up ph i ch a l nh di chuy n; kho ng cách ñư c g i ph i l n hơn lư ng bù (bán kính d ng c ). -Start-up ph i ñư c ñ t trong G00 ho c G01 (d ng chuy n ñ ng t nh ti n). *Không s d ng start-up trong d ng n i suy G02 ho c G03. N u s d ng trong d ng này, tín hi u c nh báo No.034 s hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng. *Không dùng D0 trong chương trình. N u s d ng, ch c năng bù bán kính s b hu . 3.2. OFFSET mode. Trư ng h p ch c năng bù bán kính d ng c có hi u l c, sau start-up, ñư c g i là Offset mode. Khi hư ng bù d ng c không ñ i. D ng c chuy n ñ ng theo hình dáng phôi và ti p xúc v i qu ñ o c n gia công.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 94

Pragramming manual for CNC in Mill

G42 G00 X100 .0 Y40.0;...........................(1) (START UP) G01 X70.0 F200........................................(2) Y65.0.........................................................(3) G03 X45.0 Y90.0 R25.0............................(4)offset mode G01 X20.0.................................................(5) X_ Y_;........................................................(6) ......................... T i câu l nh Start-up và trong ch ñ bù dao 2 kh i l nh ñư c ñưa vào b nh ñ m. Trong ch ñ bù dao nh ng kh i l nh không ch a các l nh di chuy n như: (M t kh i l nh ch ch a m t l nh M ho c G04 thì không ñư c phép s d ng). M t kh i l nh ñi u khi n các di chuy n theo các tr c b ng 0 thì cũng không ñư c phép s d ng. N u nh ng l nh như v y ñư c s d ng thì s gây ra c t l m ho c c t h t vì hai kh i l nh không ñư c ñưa vào b ñ m, ñi u này cũng gây ra h ng d ng c . Khi c g ng ñ c t cung tròn có bán kính nh hơn bán kính d ng c ho c c t rãnh có chi u r ng nh hơn ñư ng kính d ng c , h th ng s c nh báo, m t thông báo hi n trên màn hình, ñ tránh c t l m. N u vi c này x y ra, khi chương trình th c hi n trong ch ñ Singleblock, lư ng c t l m s làm h ng phôi b i vì chương trình th c hi n ñ n cu i c a kh i l nh trư c khi nó k p d ng. Không ñư c thay ñ i m t làm vi c v i G17,G18,G19 trong ch ñ OFFSET.
chó ý

1.

2.

3.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 95

Pragramming manual for CNC in Mill

N u thay ñ i, c nh báo x y ra, và tín hi u c nh báo 037 xu t hi n trên màn hình, máy ng ng ho t ñ ng. Khi hư ng bù d ng c thay ñ i. N u hư ng bù d ng c thay ñ i, như ñư c minh ho dư i ñây n u mã G goi ch c năng bù bán kính thay ñ i gi a G41 và G42 , chu vi d ng c s ti p xúc v i phôi theo trong 2 kh i l nh liên t c t i v trí thay t G41 sang G42. ........................................ ........................................ G41 X70.0 Y60.0; Y40.0;...........................................(1) G42 X_ Z_;.....................................................(2) ........................................ ........................................ Vi c chuy n ch ñ mã G gi a G41 và G42 thì không ñư c ñ t kh i l nh b t ñ u và kh i l nh ti p theo. Cancel Mode. L nh G40, ch ra trong ch ñ Offset, hu b ch c năng bù dao. Ch ñ hu bù dao b t ñ u t cu i kh i l nh trư c kh i l nhG40. Tâm d ng c s thay ñ i l i như trong hình v . 3.3.

(G41) X100.0 Y50.0; X60.0 Y50.0;........................................................(1). G40 G00 X40.0 Y20.0..........................................(2).(Ch ñ hu )
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 96

Pragramming manual for CNC in Mill

........................................ ........................................ (G41) X100.0 Y50.0; X60.0Y50.0;.............................................................. G40 G00 X40.0 Y20.0;............................................. Mode) ........................................ ........................................
chó ý

(1) (2) (Cancel

Trong ch ñ hu bù dao, c n lưu ý nh ng v n ñ sau: -Ch c năng bù bán kính có th hu b b ng cách nh n phím [RESET] trên b ng ñi u khi n. Ho c b ng cách s d ng D0 trong chương trình. -L nh h y (G40) ph i ñư c ch ra trong ch ñ G00 ho c G01 (chuy n ñ ng t nh ti n). Không ñư c s d ng G40 trong ch ñ G02 và G03. N u s d ng trong G02 ho c G03, c nh báo s x y ra, tín hi u c nh báo 034 s xu t hi n trên màn hình và máy ng ng ho t ñ ng. 5. Chương trình ví d M t s chương trình ví d s d ng ch c năng bù bán kính. L p trình s d ng G40,G41 và G42 (1).

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 97

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001; N1; 1) G90 G00 G54 X-100.0 Y-100.0;.........................(1) 2) G43 Z30.0 H1 S300 T2; M03 3) Z-30.0 4) G17 G41G01X0 Y-40.0 D1 F300; .....................(2) Y250.0; ..............................................................(3) 5) X200.0; ..............................................................(4) G02 Y0 R125.0; .................................................(5) G01 X-40.0; ........................................................(6) 6) G40 G00 X-100.0 Y-100.0; ...............................(7) ............................................. 1) Ch y dao nhanh t i ñi m (1) trong h to ñ làm vi c G54. 2) Ch y dao nhanh t i Z30.0 3) Ch y dao nhanh t i Z-30.0 4) (2) start-up G41.......... Bù dao bên trái theo hư ng ti n d ng c D1............ ð a ch bù dao, nơi bán kính dao ñư c ñ t.

5) Gia

(3)-(6) Ch ñ Offset. công theo hình dáng ñã l p trình.

6) (7) Ch ñ hu bù dao. Trong kh i l nh trư c l nh hu bù dao, d ng c ñ nh v t i ñi m (6). Sau ñó, ñi ra ñi m (x-100.0, y -100.0)

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 98

Pragramming manual for CNC in Mill

L p trình s d ng G40,G41 và G42. Gia công 2 pocket sau, s d ng dao phay ngón ?8. Pocket ñư c gia công sâu 5 mm v i lư ng dư c t tinh m t trong là 0.3.
Point (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) X -15.0 -15.0 -50.0 -50.0 -15.0 30.0 20.0 20.0 40.0 40.0 Y 0 10.0 10.0 -10.0 -10.0 45.0 45.0 -45.0 -45.0 45.0

< Trình t gia công> C t Pocket.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

C t Pocket

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(7)

(6)

O0001; N1; 1) G90G00G54X_15.0Y0;...................................... G43Z30.0H1S500T2; M03; G01Z3.0F3000; Z-5.0F80;
Bïi Quý TuÊn

(1)

Hanoi University of Industry 99

Pragramming manual for CNC in Mill

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

G41Y10.0D1;..................................................... X-50.0;............................................................... G03Y-10.0R10.0;............................................... G01X-15.0;......................................................... G03Y-10.0R10.0;............................................... G40G01Y0;........................................................ G00Z3.0; X30.0Y45.0;....................................................... G01Z-5.0; G41X20.0;.......................................................... Y-45.0;............................................................... G03X40.0R10.0;................................................ G01Y45.0;.......................................................... G03X20.0R10.0;................................................ G40G01X30.0;................................................... G00Z30.0; ......................................................... .........................................................

(2) (3) (4) (5) (2) (1) (6) (7) (8) (9) (10) (7) (6)

N u không ñ t G40 trong kh i (7): Có nh ng trư ng h p l p trình viên không s d ng G40 trong kh i (7) b i vì h hi u nh m r ng Start-up và Cancel mode ch s d ng m t l n trong chương trình khi m t phôi ñang ñư c gia công N u l nh G40 không ñ t trong kh i (7), hi n tư ng c t l m (undercut) s x y ra như ñư c minh ho trên hình v .
chó ý

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 100

Pragramming manual for CNC in Mill

Khi câu l nh (7) không có l nh G40 ñư c th c hi n, giá tr Offset v n t n t i câu l nh (8), Do ñó s gây ra c t l m khi dao di chuy n vào v trí (6) (X30.0 Y45.0) Tuy nhiên, khi x y ra c t l m, c nh báo s x y ra t i v trí (6) và tín hi u c nh báo tương ng s hi n trên màn hình và máy d ng ho t ñ ng.

2.

Mã l nh H.
Mã l nh H là ñ a ch xác ñ nh s offset s d ng cho ch c năng bù chi u dài d ng c (G43,G44). S d ng ch c năng bù trong chương trình ñ bù v trí d ng c , vì v y d ng c luôn ñ nh v t i v trí l p trình mà không c n thay ñôi n i d ng l p trình.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 101

Pragramming manual for CNC in Mill

MACHINE

OLD DATA

INPUT DATA

X Y Z

0.000 0.000 0.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

TOOL OFFSET(H) GEOMETRY WEAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOOL OFFSET(D) GEOMETRY WEAR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

chó ý

Lư ng bù chi u dài d ng c ñư c nh p trên màn hình TOOL OFFSET.Màn hình TOOLOFFSET thay ñ i tuỳ theo các thông s và model c a h NC. G43 Z_ H_; G49; G43......................... G49......................... Z............................. H.............................

G i ch c năng bù chi u dài. Hu ch c năng bù chi u dài. Xác ñ nh to ñ c n ñ t theo hư ng tr c Z. Ch ra s Offset s d ng.

chó ý

N u s d ng b nh B, h ñi u khi n không phân bi t gi a vi c bù chi u cao và bù bán kính. Do ñó c n thi t ph i ñ t lư ng bù chi u cao và lư ng bù bán kính c a m t d ng c các ñ a ch khác nhau.

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 102

Pragramming manual for CNC in Mill

1)

2) 3)

N u s d ng G44 cho vi c bù chi u dài d ng c , d u c a lư ng bù chi u dài ñư c ngư c v i d u c a G43. Mori Seiki ch s d ng G43 . Lư ng bù d ng c luôn b ng 0 khi s d ng H0.Khi b t ñ u kh i ñ ng máy, NC tr ng thái như khi s d ng H0. Trên màn hình TOOLOFFSET lư ng bù hình h c và bù mòn dao ñư c ñ t ñ c l p v i lư ng bù bán kính.

S d ng mã l nh H
MACHINE X 0.000 0.000 Y 0.000 Z INPUT DATA OLD DATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOOL OFFSET(H) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOOL OFFSET(D) GEOMETR WEAR Y 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 103

Pragramming manual for CNC in Mill

O0001 N1; G90 G00 G54 X100.0 Y80.0; G43 Z30.0 H1 S1000 T2;.................... Lư ng bù d ng c ñư c ñ t t i v trí NO.1 trên màn hình TOOLOFFSET . Lư ng bù chi u cao c a d ng c là t ng c a lư ng bù chi u dài và lư ng bù mòn. Trong ví d này, -150.0+0.135=-149.865(mm) là lư ng bù chi u cao. M03; ....................

Chương F Các ví d l p trình
N i suy cung tròn (bù bán kính d ng c )

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 104

Pragramming manual for CNC in Mill

1) Xác ñ nh ñi m O phôi và phương pháp gá k p.

2) Xác ñ nh d ng c Th t gia công ------------Tên d ng c Vi trí c n gia công ðư ng kính l 100mm

Dao phay ngón φ20, T1

3) Xác ñ nh ñi u ki n gia công Nguyên T công (d ng c ) Tên d ng c S(v/p) F (mm/p) S offset (T c ñ (lư ng S(v/p) tr c chính) ch y dao) H D

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 105

Pragramming manual for CNC in Mill

N1

1

Dao phay ngón φ20, T1

330

66

1

2

chó ý

Nh p lư ng bù bán kính d ng c 12.5mm vào v trí No.2 (D2) trên màn hình TOOLOFFSET. S d ng m t s khác cho s bù bán kính và s bù chi u dài d ng c . (Do màn hình TOOLOFFSET không phân chia gi a d ng bù bán kính và bù chi u dài).

4) L p chương trình O0010;............................ S chương trình. G00 G40 G80;................ Ch y dao nhanh G00, hu ch ñ bù bán kính, hu ch ñ ch y chu trình. /G91 G28 X0 Y0 Z0;....... ðưa các tr c X,Y và Z v g c máy. /T1..............................G i d ng c No.1( dao phay ngón φ20) /M06................................ ð i d ng c Khi d ng c T1 ñã ñư c k p trên tr c chính, b t ch c năng b qua câu l l nh ñ b qua các l nh này. N01 (dao phay ngón φ25mm; D2=12.5mm); ........................................ Kh i l nh No.1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330; ........................................ Ch n h to ñ làm vi c G54. Ch y dao nhanh t i (X0,Y0). Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330 v/p G43 Z50.0 H1 M03; ............................Bù d ng c theo ñ a ch No.1 (G43). Ch y dao nhanh t i Z50.0. Tr c chính quay thu n v i t c ñ 330v/p. Z-25.0;............................. .....................Di chuy n tr c Z t m t phôi (Z0) t i v trí Z-25.0. G01 G41 X20.0 Y-30.0 D02 F66; .................................N i suy tuy n tính, bù bán kính d ng

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 106

Pragramming manual for CNC in Mill

c sang bên trái (G41). T c ñ ch y dao 66 mm/ph. G03 X50.0 Y0 R30.0;............................N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ). Bán kính 30mm, to ñ ñi m cu i cung tròn (50.0,0) . I-50.0;............................. ........................ðư ng tròn, bán kính 50.0mm. X-20.0 Y30.0 R30.0;................................N i suy cung tròn (ngư c chi u kim ñ ng h ). Bán kính 30mm, to ñ ñi m cu i cung tròn (20.0,30.0). G00 Z50.0 M05;............... G91 G28 Z0;.................... M30;................................. Ch y dao nhanh t i v tri cách m t phôi 50mm, d ng tr c chính . Tr c Z v ñi m O. K t thúc chương trình.

Bán kính ti p c n ñư c ñ t là 30mm, b ng 60% R Gia công nhi u phôi

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 107

Pragramming manual for CNC in Mill

ð t 4 phôi trên bàn máy, như ñã ch ra trong ph n 2.2, l p trình chương gia công như sau: 5) L p chương trình. P0100;............................ S chương trình (chương trình chính) G00 G40 G80; ............... Ch y dao nhanh t i ñi m G00. Hu b ch ñ bù bán kính, hu b ch ñ chu trình. /G91 G28 X0 Y0 Z0; ..... Ch y các tr c X,Y và Z v g c máy. /T1 .................................. G i d ng c No.1 /M06; .............................. ð i d ng c . M01; ................................ D ng tuỳ ch n N01 (dao phay ngón φ25.0, D2=12.5mm); ......................................... Kh i l nh No.1 G00 G90 G54 X0 Y0 S330;................ G i h to ñ làm vi c G54, ch y dao nhanh t i ñi m (0,0). ð t t c ñ tr c chính 330v/p. G43 Z50.0 H1 M03; ....... Ch y dao t i ñi m Z50.0, bù dao theo chi u dài, ñ a ch H1. Quay tr c chính bên ph i. M98 P101; ..................... G i chương trình con O101. G55 X0 Y0; ................... G i h to ñ làm vi c G55, ch y dao nhanh t i ñi m (0,0). M98 P101; ..................... G i chương trình con O101. G55 X0 Y0; ................... G i h to ñ làm vi c G54, ch y dao nhanh t i ñi m (0,0). M98 P101; ..................... G i chương trình con O101. G56 X0 Y0; ................... G i h to ñ làm vi c G56, ch y dao nhanh t i ñi m (0,0). M98 P101; ...................... G i chương trình con O101. G57 X0 Y0; .................... G i h to ñ làm vi c G54, ch y dao nhanh t i ñi m (0,0). ð t t c ñ tr c chính 330v/p. M98 P101; ...................... G i chương trình con O101. G91 G28 Z0 M5; ............. Tr l i ñi m 0 c a tr c Z, d ng quay tr c chính. M30; ................................ K t thúc chương trình. O0101; ............................ Tên chương trình (chương trình con)
Bïi Quý TuÊn Hanoi University of Industry 108

Pragramming manual for CNC in Mill

G00 G90 Z-25.0 ............. Ch y dao nhanh t b m t làm vi c t i v trí Z-25 mm. G01 G41 X20.0 Y-30.0 D2 F66; ............................. N i suy tuy n tính G01. bù bán kính dao bên trái (G41), t i ñ a ch D2. T c ñ ti n dao 66 mm/phút. G03 X50.0 Y0 R30.0; .... N i suy cung tròn ngư c chi u kim ñ ng h , bán kính R30.0, to ñ ñi m cu i (50.0,0). I-50.0; ............................ C t ñư ng tròn kín, bán kính 50 mm. X20.0 Y30.0 R30.0; ...... C t cung tròn bán kính 30 mm, ñi m cu i X20.0 và Y30.0. G01 G40 X0 Y0 F1000;.. N i suy tuy n tính G01. Hu ch ñ bù bán kính. G00 Z25.0; ..................... Ch y dao nhanh theo tr c Z cách b m t làm vi c 50mm. M99; ............................... .K t thúc chương trình con.

T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho phay
V t li u (Type of Material) Nhôm và magiê ð ng thau và ñ ng thi c (m m) ð ng thau và ñ ng thi c (c ng) ð ng Gang ñúc (m m) Gang ñúc (c ng) Thép 100 HBN 200 HBN 300 HBN 400 HBN V n t c c t m/p (Speed) HSS >= 180 75 - 90 45 - 60 45 - 60 22 - 30 15 - 22 38 - 53 21 - 27 12 -> 15 6 -> 9 Carbide >= 300 >=120 120 >= 300 75 - 100 T c ñ ch y dao răng (Feed per teeth-FPT) HSS .12 - .60 .12 - .50 .06 - .25 .12 - .38 .12 - .38 Carbide .12 - .76 .25 - .50 .12 - .75 .12 - .38 .25 - .50 .12 - .25 .12 - .50 .12 - .25 .12 - .25 .10 - .15

60 - 75 .08 - .18 135 - 180 .10 - .25 110 - 135 .10 - .25 60 - 75 .09 - .12 30 - 60 .02 - .08

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 109

Pragramming manual for CNC in Mill

Thép không g Chưa tôi Dư i 100 K PSI 100K - 135 K PSI Titan ≥135 K PSI H p kim th p Ferritic Thép H p kim ch u Austenitic nhi t H p kim n n cao Nickel Base

500 HBN Tôi

3 -> 5 10 -> 21 21 -> 31 10 -> 17 7 -> 10 5 -> 8 12 -> 18 6 -> 9 2 -> 6

22 - 45 75 - 120 75 - 120 45 - 55 35 - 45 24 - 36 45 - 90 30 - 70 15 - 45

.02 - .08 .08 - .12 .08 - .12 .08 - .12 .05 - .12 .02 - .12 .05 - .12 .02 - .10 .02 - .08

.10 - .15 .08 - .30 .08 - .30 .10 - .20 .08 - .2 .05 - .20 .08 - .20 .05 - .15 .05 - .15

T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho khoan.
ð c ng BHN- T c ñ ch y c t 3000 KG HSS Carbide 60 - 150 30 - 75 22 - 45 30 - 75 30 - 75 25 - 45 25 - 45 20 - 25 12 -> 18 15 - 30 15 - 20 60 - 90 45 - 60 30 - 45

V t li u

Nh a, Bakelite các lo i khác … Nhôm và thép h p kim Nhôm ñúc ð ng ð ng thau (m m) ñ ng vàng v..v. ð ng thau (c ng) thi c Dát m ng Kéo s i Gang ñúc Lo i nh Thép Cacbon và thép h p kim … … … … … <= 150 150 - 250 250 - 350 <= 200 200 - 300
Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 110

Pragramming manual for CNC in Mill

300 - 400 <= 200 200 - 300 Thép h p kim h p kim n n Niken h p kim n n Cobalt Thép cao Titan và h p kim 300 - 400 … … 250 - 350 350 - 450 <= 250 250 - 400

6 -> 12 12 -> 15 9 -> 12 5 -> 9 6 -> 9 2 -> 5 5 -> 9 3 -> 5 15 -> 21 5 -> 9

T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho doa.
Vân t c c t (m /phút)

V t li u Magiê Nhôm ð ng thau ñ ng thi c

HSS 60 -120 45 - 90 38 - 60

Carbide 150 -> 300 150 -> 300 76 -> 120 30 -> 45 45 -> 75 22 -> 45 12 -> 22 60- > 90 38 -> 06 15 -> 38

ð ng ñ và ñ ng thi c c ng 15 - 22 M m Trung bình S t Thép C ng Dư í 200HBN 200 - 300 HBN 300 - 400 HBN 15 - 30 8 -> 15 5 -> 8 16 - 24 9 -> 16 6 -> 10

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 111

Pragramming manual for CNC in Mill

400 - 500 HBN Thép không g ≥ 500 HBN -Thép chưa tôi? Seri 300 Seri 400 vµ P.H Thép h p kim N n Nickel ch u nhi t cao N n Cobalt s ch Titan H p kim

3 -> 10 3 -> 6 12 -> 18 6 -> 9 4 -> 8 3 -> 6 3 -> 4 10 -> 15 3 -> 6

10 -> 15 4 -> 10 45 -> 76 24 -> 36 18 -> 30 12 -> 21 9 -> 15 15 - 30 10 -> 15

T c ñ quay và t c ñ ch y dao cho taro.
V t li u Bakelite Nh a Nhôm và thép non ð ng thau (ñ ng ñ c ng, m m) H p kim ñ ng Gang ñúc ð c ng BHN (3000kg) T c ñ c t (m/p) 18-30 30-75 22-45 18-30 18-30 15-24 9-12 5-6 6-8 5-6 2-5 6-9 2-5 3-8 3-3 8-10 2-5

<150 150-250 250-300 Thép h p kim và thép <200 cacbon 200-300 300-400 Thép không g <200 200-300 300-400 Thép ñ b n cao <200 200-300 Titan và h p kim ITS <255 250-400

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 112

Pragramming manual for CNC in Mill

Chương A ………………………………………………………………..2 Chu n b l p trình …………………………………………………………2 Chuong B ………………………………………………………………..27 Mã l nh G ………………………………………………………………..27 Chương C ………………………………………………………………..56 Mã l nh M ………………………………………………………………..56 Chương D ………………………………………………………………..73 Mã l nh T, S và F …………………………………………………………73 Chương E ………………………………………………………………..79 Mã l nh D và H …………………………………………………………79 Chương F ………………………………………………………………..96 Các ví d l p trình …………………………………………………………96

Bïi Quý TuÊn

Hanoi University of Industry 113

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful