You are on page 1of 1
“TH AG ES Re iB. Q00° ON: z NGUYEN HAI ANH — NHAN vieN cH Kw HOC VAN 2006-2010 AIC CV: CChuyén nant: qué tr kin doanh Xploat kha muc hing djoh gi ti bin than trong cong vigc Kb TiEU ruc tiv hang du cia ti. Trong 2 ném ta, veh NGHE hang kinh nghiém da cd, su €6 ging tru di NGHIEP ign thir: v8 sirdam mé trong céng vie. tai tertin minh s@ ti thanh 1 truéng phng CSKH trong tuonote HipvaTén :Ngwn ina ear ching etn hoc tinh 468 a Ching chi hoon thanh chuong tinh do to ceiton No chim sc Kih hing" ign ch hang tinh pear ete Ki Ti he vn png: rung thn tho wera NANG exca Ting argo tt 19 ng giao ip pn sch hing Mca sities al Kj nding xi fy nh hudng trong giao tigp vi Ua ‘khdeb hang KINH _cONGTYCO PHAN MPH ovaes ee NGHIEM Vir: Nhanvien cham see knach hang ti ea ren NGHE hing NGHIEP Tuchotine hd wo kidch hang oi én on Tu vn khéch hang Hi dn ete hang, ht eremewemmmrMrtemMm 22° hich ang tet hrsin ohm miu Theo diva kid tra suomg hang héa xu hho ~béa tong ny Tham gia cing d3i Marketing xy dong cin P lp te cin vi kc hing So ero Se séecéo céng vec hang ngay Ten hi théo: H8i théo cham sé ere ee ee eee) Perce! 2006 - 2010 7 CO PHAN THYC PHAM cv365 Vite: Nn vign Chien s6e khich hing ae eRe Tuc livechat tine hd trskhach hing ith ga ‘Tgp nan danh sch khach hang cb sn, got Ne ed ie aiee emcee a cg seals tec ra Khe hang muc teu, chim sé Ket Peat Panto tre knach Nang trong qua tinh sir dung ach Bo co tien 6 c8ng vige theo noky, bdo lat Cee ees Soles od ect enes CUO! Nouyén Van 8 ~ Trung phing THAM ——congty cvso5 CHIEU sor o1zsas6709