DAO DUC KINH DOANH VÀ VÄN HOÁ CÔNG TY

CHUONG I: Dao dúc kinh doanh và vân dê dao dúc trong kinh doanh
PHAN A: Tràc Nghiêm
Câu 1: Nhung tuyên bô sau dây la dung hay sai, giai thich
a. O nhung tô chuc thuc hanh TQM, viêc tao lâp ban sác ván hoa DN së thuân loi hon rât
nhiêu.
b. Trong môt tô chuc ván hoa DN manh cac thanh viên dêu co trang thai phat triên vê y
thuc dao duc o muc dô tuong duong nhau.
c. Viêc thuc hiên dây du, cac nghia vu phap ly quy dinh trong cac bô luât chua phai la cán
cu dê danh gia tinh cach dao duc cua môt con nguoi hay tâp thê
PHAN B:
Hãy binh luân vê vai tro va anh huong cua quan diêm cua nguoi quan ly dên viêc hinh thanh
ban sác ván hoa công ty, co nhung nguoi quan ly cho ráng chi nên tuyên nhung nguoi tâm
huyêt, nhiêt tinh, không nên tuyên nhung nguoi gioi vi gioi nhung không co tâm cang dê
sinh chuyên. Lai co nguoi quan ly cho ráng 'chi nên tuyên nhung nguoi co náng luc, nhiêt
tinh, không quan trong báng câp, boi vi long nhiêt tinh dê gây dung hon la náng luc¨. Hãy
chon quan diêm cho la phu hop hon va cho biêt nguoi quan ly cân phai lam gi vê mát ván
hoa công ty. Nêu vân dung nhung gi dê xuât vê VHDN cho quan diêm kia, hâu qua co thê së
nhu thê nao?giai thich?
Câu tra lòi dúng. sai
Câu 1: Dao dúc KD tâp trung chu yêu vào các vân dê cá nhân
Tra loi: Sai
Dao duc KD gôm nhung nguyên tác va chuân muc co tac dung huong dân hanh vi trong môi
quan hê KD chung duoc nhung nguoi hua quan nhu: nguoi dâu tu, khach hang, nguoi quan
ly, lao dông, dai diên co quan phap ly, công dông dân cu, dôi tac, dôi thu canh tranh su dung
dê phan xet môt hanh dông cu thê la dung hay sai la hop dao duc hay phi dao duc cua tô
chuc.
Nhu vây dao duc kinh doanh tâp trung chu yêu vao cac vân dê dao duc cua tô chuc nhu phap
ly va dao ly, dên nhung nguoi huu quan nhu nguoi lao dông, khach hang, xã hôi.chu
không phai la tâp trung chu yêu vao cac vân dê ca nhân.
Kháng dinh trên la sai
Câu 2: Dao dúc KD dê câp dên các hành vi dúng. sai trong pham vi môt tô chúc cu thê
Tra loi: Dung
Dao duc KD gôm nhung nguyên tác va chuân muc co tac dung huong dân hanh vi trong môi
quan hê KD chung duoc nhung nguoi hua quan nhu: nguoi dâu tu, khach hang, nguoi quan
ly, lao dông, dai diên co quan phap ly, công dông dân cu, dôi tac, dôi thu canh tranh su dung
dê phan xet môt hanh dông cu thê la dung hay sai la hop dao duc hay phi dao duc cua tô
chuc.
Vây kháng dinh trên la dung.
Câu 3: Bôn nghia vu xã hôi co ban cua DN gôm kinh tê. pháp lý. dao dúc và phúc loi
XH
Tra loi: Sai
Bôn nghia vu xã hôi co ban trong kinh doanh la gôm kinh tê, phap ly, dao duc va nhân ván
trong do.
- Nghia vu kinh tê: Thuc hiên nghia vu kinh tê la dê dam bao su tôn tai cua DN.
- Nghia vu phap ly: thuc hiên nghia vu phap ly la dê DN co thê duoc châp nhân vê mát
XH
- Nghia vu Dao duc: thuc hiên nghia vu dao duc la dê DN co thê duoc XH tôn trong va
duoc châp nhân trong môt nganh.
- Nghia vu nhân ván: thuc hiên nghia vu nhân ván la dê thê hiên uoc muôn tu hoan
thiên va vi nhân loai (XH)
Kháng dinh trên la sai
Câu 4: Nhüng nàm 90 cua thê ky XX duoc dàc trung là giai doan các chuong trình dao
dúc cua các công ty Mÿ chiu anh huong manh boi su kiêm soát cua chính phu
Tra loi: Dung
Ban 'huong dân Lâp phap liên bang dôi voi công ty¨ duoc quôc hôi Mÿ thông qua 11/1991
dã dát nên mong cho viêc xây dung cac chuong trinh thoa uoc vê dao duc công ty trong suôt
nhung nám 1990.
Nôi dung cua Ban 'huong dân Lâp phap liên bang dôi voi công ty¨
¹ khuyên khich cac công ty ngán chán hanh vi sai trai,
¹ Dua ra cac hinh phat voi nhung công ty, tô chuc tim cach tranh ne trach nhiêm dôi voi cac
hanh vi sai trai.
¹ Thiêt lâp cac tiêu chuân vê dao duc va phap ly chát chë
Do do nhung nám 90 cua thê ky 20 duoc dác trung la giai doan ' thê chê hoa¨, la giai doan
cac chuong trinh dao duc cua cac công ty Mÿ chiu anh huong manh boi su kiêm soat cua
chinh phu.
Kháng dinh trên la dung
Câu 5: Các vân dê dao dúc KD tro nên rât phô biên trong các tô chúc là boi su tha hoá
cua các thành viên.
Tra loi: Sai
Vân dê dao duc la nhung hoan canh, tinh huông, hiên tuong trong do môt ca nhân hay tô
chuc phai cân nhác dê lua chon giua cac cach hanh dông khac nhau trên co so dung sai, dao
duc hay vô dao duc. Ban chât vân dê dao duc la do mâu thuân giua cac ca nhân tâp thê.
Cac vân dê dao duc chu yêu trong môt tô chuc thuong bát nguôn tu nhung mâu thuân loi ich,
cach quan niêm vê trung thuc va công báng, thông tin va giao tiêp, su dung hop ly công
nghê.
Thuc tê cho thây ván hoa doanh nghiêp va nhiêu tu tuong quan ly moi quan trong nhu: MBV
. tro thanh nhung tac nhân co anh huong rât manh dên con nguoi hon la loi ich, su ich ky
cua cac thanh viên ( su tha hoa cua cac thanh viên)
Vi vây kháng dinh trên la Sai
Câu 6: Nguyên nhân chu yêu cua hành vi phi - dao dúc trong tô chúc là do môi cá
nhân dêu cô theo duôi muc dích riêng cua minh
Tra loi: Sai
Nhung nguyên nhân chu yêu cua hanh vi phi dao duc trong tô chuc bát nguôn tu nhung
nguyên nhân sau:
¹ ap luc trong tô chuc: ap luc vê táng doanh sô ban, tiêt kiêm chi phi dân dên không quan
tâm dên môi truong, lam ô nhiêm môi truong
¹ Chi dân cua tô chuc: chôn thuê, lam hang kem chât luong, ban hang hêt han.
¹ Muc tiêu cua tô chuc nhu: báng moi cach dê tôi da hoa loi nhuân.
Do do kháng dinh trên la sai.
Câu 7: Các vân dê dao dúc chu yêu trong môt tô chúc thuòng bàt nguôn tù nhüng mâu
thuân loi ích. cách quan niêm vê trung thuc và công bàng. thông tin và giao tiêp. su
dung hop lý công nghê
Tra loi: Dung
Nhung vân dê dao duc thuong bát nguôn tu nhung mâu thuân.
Cac khia canh cua mâu thuân la:
¹ Triêt ly hanh dông
¹ Môi quan hê quyên luc
¹ Su phôi hop trong cac hoat dông tac nghiêp
¹ Phân phôi loi ich
Do do cac vân dê dao duc chu yêu trong môt tô chuc thuong bát nguôn tu nhung mâu thuân
loi ich, quan liêm khac nhau vê su trung thuc va công báng va thuc hiên nhung nghia vu nay
thông qua cung câp thông tin vê viêc su dung cac phuong tiên kÿ thuât va công nghê trong
cac hoat dông san xuât, ban hang va quan ly.
Vây kháng dinh trên la Dung
Câu 8: Các dôi tuong hüa quan chính cua tô chúc là chu so hüa. dôi tác và nguòi lao
dông
Tra loi: Sai
Cac dôi tuong huu quan cua tô chuc bao gôm:
- Cac dôi tuong huu quan bên trong:
¹ Chu so huu: La nhung nguoi gop vôn va chiu trach nhiêm voi cac khoan vôn bo ra
¹ Nguoi quan ly: la nhung nguoi dai diên cho chu so huu trong viêc thuc hiên cac nghia vu
va trach nhiêm xã hôi
¹ Nguoi lao dông: la nhung nguoi thuc hiên cac nhiêm vu tac nghiêp cua môt công viêc kinh
doanh.
- cac dôi tuong huu quan bên ngoai la:
¹ Khach hang: la nhung nguoi co nhu câu su dung hang hoa, dich vu cua DN
¹ Dôi tac trong va ngoai nganh: la nhung DN, tô chuc công ty hoat dông trong cung môt thi
truong, môt linh vuc
¹ Công dông xã hôi va chinh phu: La dôi tuong trung gian va không co loi ich cu thê, co anh
huong gian tiêp trong cac quyêt dinh kinh doanh cua DN.
Vây kháng dinh trên la sai
Câu 9: Ngày càng có nhiêu nguòi quan tâm và muôn dâu tu vào các công ty và các tô
chúc thê hiên ý thúc trách nhiêm xã hôi cao.
Tra loi: Dung
Trach nhiêm xã hôi la nhung nghia vu môt DN hay ca nhân phai thuc hiên dôi voi xã hôi
nhám dat duoc nhiêu nhât nhung tac dông tich cuc va giam tôi thiêu nhung tac dông tiêu cuc
dôi voi xã hôi.
Trach nhiêm xã hôi ngay cang duoc cac dôi tuong huu quan quan tâm hon. Cac dôi tuong
huu quan bên ngoai mong doi va dát ra yêu câu ngay cang cao vê y thuc trach nhiêm xã hôi
va tinh thân trong trong hanh dông cua cac tô chuc va doanh nghiêp. Khi cac công ty va tô
chuc thuc hiên tôt cac nghia vu xã hôi së duoc cac dôi tuong huu quan danh gia va dê tâm
toi DN nhiêu hon trong nhung quyêt dinh kinh doanh, chu trong toi su phat triên cua công
ty, tao diêu kiên dê công viêc kinh doanh thuân loi hon nhu: Dâu tu vôn, cac chinh sach uu
dãi, san phâm duoc nhiêu nguoi chu y.
Vi vây kháng dinh trên la Dung.
Câu 10: Moi hoat dông (hành dông) duoc hâu hêt các thành viên tô chúc châp thuân và
phù hop vói thông lê cua ngành có thê duoc coi là hop dao dúc
Tra loi: Dung.
Hanh dông duoc coi la hop dao duc trong môt tô chuc no phai thoa mãn cac diêu kiên:
¹ Duoc nhiêu thanh viên trong tô chuc thua nhân va châp thuân.
¹ Vuot qua duoc cac thach thuc, phan biên, tranh luân trong tô chuc
¹ Phu hop voi thông lê cua tô chuc, nghanh, linh vuc hoat dông
Dây la san phâm cua ván hoa doanh nghiêp trong tô chuc do
Vây kháng dinh trên la Dung
CHUONG II: Các triêt lý dao dúc trong kinh doanh

Câu 1: Thuyêt vi loi dinh nghia hành vi là dúng dàn hay châp nhân duoc dua trên loi
ích cá nhân
Tra loi: Sai.
Theo chu nghia vi loi thi hanh vi duoc coi la dung dán hay co thê châp nhân duoc la khi
chung co thê mang lai nhiêu loi ich, nhiêu diêu tôt cho rât nhiêu nguoi, nhiêu dôi tuong. Do
do nhung nguoi theo chu nghia vi loi thuong huong toi viêc mang lai nhiêu diêu tôt nhât cho
cang nhiêu nguoi cang tôt.
Con nhung biêu hiên o nhân dinh trên la cua thuyêt vi ky
Vây kháng dinh trên la sai
Câu 2: Nguòi theo chu nghiã tuong dôi thuòng lây kinh nghiêm cua nhiêu nguòi khi
giai quyêt môt vân dê làm co so ra quyêt dinh cua mình
Tra loi: Dung
Nguoi theo chu nghia tuong dôi coi trong viêc danh gia tinh chât dao duc cua hanh vi dua
trên kinh nghiêm chu quan cua môt nguoi hay nhom nguoi. Hanh vi duoc coi la phu hop khi
chung duoc nhung nguoi 'Dai biêu¨ coi la dung dán. Ho thuong lây kinh nghiêm cua ban
thân hoác hanh vi phô biên cua môt nhom dôi tuong nhât dinh dôi voi môt hanh vi dê dinh
nghia tinh dung dán vê dao duc cua môt hanh vi tuong tu.
Vi vây kháng dinh trên la Dung
Câu 3: Nguòi theo chu nghia vi loi thuòng quan tâm dên nhüng loi ích co ban nhât.
Tra loi: Dung
Theo chu nghia vi loi thi hanh vi duoc coi la dung dán hay co thê châp nhân duoc la khi
chung co thê mang lai nhiêu loi ich, nhiêu diêu tôt cho rât nhiêu nguoi, nhiêu dôi tuong. Do
do nhung nguoi theo chu nghia vi loi thuong huong toi viêc mang lai nhiêu diêu tôt nhât cho
cang nhiêu nguoi
cang tôt. Ma loi ich co ban la nhung loi ich ma moi nguoi dêu co quyên duoc huong
Vây kháng dinh trên la Dung
Câu 4: Thuyêt dao dúc hành vi dòi hoi moi nguòi phai dua vào su công bàng. su trung
thuc. su vô tu khi ra quyêt dinh hay dánh giá hành vi.
Tra loi: Sai
Thuyêt dao duc hanh vi chu trong dên viêc bao vê quyên cua ca nhân va quan tâm dên viêc
xet tung hanh vi cu thê va cach thuc chung duoc tiên hanh, chu không chu trong vao kêt qua.
Boi kêt qua tôt la hê qua tât yêu cua hanh vi dung dán
Thuyêt dao duc hanh vi danh gia hanh vi trên co so trach nhiêm va quyên han cua môi ca
nhân. Cac quy dinh vê 'quyên¨ duoc thiêt lâp la dê dam su tu do trong khi vân ngán chán
tinh trang mâu thuân giua cac ca nhân.
Vi vây kháng dinh trên la Sai
Câu 5: Thuyêt dao dúc nhân cách ung hô các hành vi KD thê hiên chü tín. tính trung
thuc. su minh bach. ý chí phân dâu và có thiên chí.
Tra loi: Dúng
Thuyêt dao duc nhân cach cho ráng dao duc trong tung hoan canh không chi la thoa mãn
nhung yêu câu dao phô biên, ma con duoc quyêt dinh boi nhung hanh vi thê hiên nhân cach
(tu cach dao duc tôt). Do do nhung nguoi theo thuyêt dao duc nhân cach coi trong su tu tôn
va luôn co gáng phân dâu ren luyên, tu duõng va tu hoan thiên ban thân. Dôi voi ho nhung
phâm chât nhu chu tin, kha náng tu kiêm chê, tinh nguyên tác, tháng thán va trung thuc luôn
duoc coi trong.
Kháng dinh trên la Dung
Câu 6: Trách nhiêm xã hôi trong KD nhân manh dên su quan tâm dây du trong viêc
thuc hiên tât ca các nghia vu dôi vói xã hôi. Các hành vi mang tính xã hôi duoc thê hiên
càng nhiêu càng tôt
Tra loi: Sai
Thuc thi trach nhiêm xã hôi trong kinh doanh la nhám mang lai cac tac dông xã hôi tich cuc
va han chê dên muc tôi thiêu cac tac dông tiêu cuc dôi voi xã hôi lam táng phuc loi xã hôi.
Trach nhiêm xã hôi va cac nghia vu xã hôi la san phâm cua môt quyêt dinh cua môt ca nhân
hay tô chuc (no mang tinh chu quan) no thê hiên thanh hanh vi chu không phai la nhân thuc
va chung la san phâm dâu ra cua qua trinh ra quyêt dinh. Do do cac nghia vu chi mang tinh
hinh thuc
Vây kháng dinh trên la Sai
Câu 7: Phuong pháp chu yêu dê giai quyêt các xung dôt trong KD là dua vào pháp luât
Tra loi: Sai
Trong thuc tiên tô chuc luôn la môt thuc thê ' Da thê chê¨ gôm nhiêu 'nhom loi ich¨ voi
nhung quan diêm, gia tri khac nhau vi vây xung dôt vê loi ich va quan diêm la kho tranh
khoi.
Ta co nhiêu biên phap giai quyêt xung dôt nhu:
¹ Tranh ne
¹ Nhân nhuong
¹ Thi dua
¹ Nhuong nhin
¹ Hop tac
Toa an va luât phap chi la cach cuôi cung dê giai quyêt cac xung dôt trong kinh doanh khi
cac bên không thê tu chu dông, giai quyêt cac vân dê xung dôt. vi không ai muôn chia se loi
ich.
Do do kháng dinh trên la Sai
Câu 8: Nhüng chi dân pháp lý dôi vói các tô chúc. DN là nhàm khuyên khích ho lông
ghép chúng và hài hoà khi xây dung và thuc thi các chuong trình dao dúc.
Tra loi: Dúng
Vi: Nhung chuong trinh dao duc va nhung giao uoc dao duc duoc thiêt kê dung dán co thê
giup giam dên muc tôi thiêu nhung rang buôc phap ly khi môt sai lâm cua tô chuc duoc phat
hiên.
Vây kháng dinh trên la Dung

Câu 9: Môt tô chúc. DN sê không cân dên các chuong trinh dao dúc nêu ho tuân thu
nghiêm túc nhüng quy dinh cua luât pháp liên quan dên ho và ngành
Tra loi: Sai
Dao duc KD dê câp dên tinh dung sai cua hanh vi bên trong môt tô chuc, môt nganh va
chung không gán voi môt quy tác hay luât lê cu thê nao ca. du cac DN co tuân thu nghiêm
tuc nhung quy dinh cua luât phap liên quan dên ho va nganh thi vân cân dên cac chuong
trinh dao duc
Vây kháng dinh trên la Sai
Câu 10: Nhân dao chiên luoc thê hiên môt huóng di mói cho các DN qua viêc tao ra
nhiêu loi ích nhât phù hop vói mong muôn cua XH và công dông bàng cách gàn nó vói
muc tiêu kinh doanh.
Tra loi: Sai
Nhân dao chiên luoc dã tro thanh môt khai niêm duoc cac tô chuc, công ty vân dung cung cô
va phat triên loi ich lâu dai, da phuong cua nhung dôi tuong huu quan chinh, trong do co ban
thân tô chuc, công ty, nhân dao chiên luoc chinh la hanh dông khai thac khia canh nhân dao
voi muc dich kinh doanh. Mác du vây nhân dao chiên luoc cùng bi phê phan la môt công cu
chiên luoc duoi vo boc cua cac hoat dông nhân dao, chung rât rê bi cac tô chuc, doanh
nghiêp loi dung dê truc loi.
Vây kháng dinh trên la Sai
CHUONG 5: VÄN HÓA CÔNG TY

CAU 1: Vàn hóa công ty là su vân dung nhüng khái niêm. giá tri và triêt lý vàn hóa
truyên thông cua môt quôc gia. dân tôc trong các phuong pháp quan lý các tô chúc ~da
so hüu. diêu hành và kiêm soát¨
Tra loi: Sai.
VHDN la viêc xây dung hê thông gia tri va triêt ly riêng trên co so nhung gia tri va triêt ly dã
duoc xã hôi châp nhân, duoc nhiêu nguoi tôn trong no thê hiên môt cach nhât quan giup cac
thanh viên trong tô chuc dat duoc su thông nhât trong nhân thuc va thê hiên su khac biêt voi
cac tô chuc khac lam công cu quan ly cho cac tô chuc ' Da so huu Diêu hanh kiêm soat¨
Vi vây kháng dinh trên la Sai
Câu 2: Vàn hóa công ty là môt hê thông các ý nghia. giá tri. niêm tin chu dao. nhân
thúc và phuong pháp tu duy duoc moi nguòi dông thuân và có anh huong o pham vi
rông dên cách thúc hành dông cua tùng thành viên.
Tra loi: Dúng
VHDN la môt hê thông nhung y nghia, gia tri, niêm tin chu dao, nhân thuc, va phuong phap
tu duy duoc moi thanh viên cua tô chuc cung dông thuân va co anh huong o pham vi rông
dên cach thuc hanh dông cua cac thanh viên.
Nhân dinh trên la dinh nghia vê VHDN
Vây kháng dinh trên la dung
Câu 3: Vàn hóa DN là môt công cu hiên dai có thê giúp DN duong dâu vói môi truòng
canh tranh quôc tê bàng cách xây dung loi thê canh tranh bàng giá tri
Tra loi: Dúng
- Trong môi truong canh tranh quôc tê ngay cang gay gát viêc cac DN xây dung cho minh loi
thê canh tranh la rât cân thiêt va ván hoa công ty la môt công cu tao ra loi thê canh tranh cho
DN
- Ván hoa doanh nghiêp la công cu quan trong nhât cua phuong phap MBV(quan ly báng gia
tri) ma gia tri la chât liêu tao nên hinh anh cua tô chuc khi tô chuc va cac thanh viên cua tô
chuc công hiên cho xã hôi thi së duoc xã hôi danh gia cao va sán sang trao táng nhung phân
thuong tinh thân thuong hiêu va vât chât, loi nhuân xung dang. Trong môi truong canh
tranh quôc tê, khac biêt trong viêc nhân manh gia tri nhân ván ngay cang tro lên coi trong.
Vây kháng dinh trên la Dung
Câu 4: Vàn hóa tô chúc có thê tao ra loi thê canh tranh dôc dáo bàng chât luong cho
môt tô chúc. doanh nghiêp.
Tra loi: Sai
Chât luong co thê dat duoc báng MBP( quan ly theo qua trinh) qua công cu ISO. Nhu vây dê
co loi thê canh tranh báng chât luong ta su dung phuong phap MBP. Ván hoa tô chuc tao ra
loi thê canh tranh báng thuong hiêu thông qua phuong phap quan ly báng gia tri (MBV).
Vi vây kháng dinh trên la Sai

Câu 5: Trong MBV (quan lý bàng giá tri). giá tri chính là muc dích cao nhât môt tô
chúc. công ty luôn huóng tói.
Tra loi: Sai
MBV( quan ly báng gia tri) hay (quan ly báng triêt). Trong do môi tô chuc, doanh nghiêp lua
chon cho minh nhung gia tri va triêt ly ma xã hôi coi trong, la chuân muc chung cho moi
thanh viên phân dâu hoan thanh lam gia tri va triêt ly chu dao cho minh. Gia tri la co so dê
thiêt kê cac hoat dông, no không phai la muc dich cao nhât ma môt tô chuc, công ty huong
toi.
Vi vây kháng dinh trên la Sai.
Câu 6: Trong MBV. con nguòi luôn là trong tâm cua các hoat dông quan lý. Gía tri
chính là ~chât kêt dính¨ các cá nhân trong tô chúc.
Tra loi: Dúng.
- Mâu chôt cua MBV la dua vao con nguoi: tô chuc không lam cho MBV co hiêu luc ma
chinh la con nguoi, chinh con nguoi lam cho nhung gia tri duoc tuyên bô chinh thuc tro
thanh hiên thuc, con nguoi thê hiên nhung cam kêt tu nguyên phân dâu vi nhung gia tri va
kiên tri theo duôi nhung triêt ly do
- Gia tri lam cho hanh dông va su phân dâu cua môi ca nhân tro lên co y nghia, gia tri nâng
con nguoi lên, gia tri la thu duy nhât co thê thu hut moi nguoi dên voi nhau, gia tri liên kêt
con nguoi lai voi nhau, gia tri tao nên dông co hanh dông cho con nguoi, gia tri co thê vi la
'chât kêt dinh¨ cac ca nhân trong tô chuc, chinh vi gia tri ma tô chuc va cac thanh viên trong
tô chuc cam kêt tôn trong thê hiên su công hiên cho con nguoi. Gia tri la chât liêu tao nên
hinh anh cua tô chuc
Vi vây kháng dinh trên la Dung
Câu 7: MBV không phai là công cu mói duoc sáng tao. MBV dã tùng duoc su dung rât
thành công o các nuóc XHCN truóc dây. trong chiên tranh. trong san xuât thòi bình
Tra loi: Dúng.
Phuong phap MBV co thê tao nên nguôn suc manh rât to lon cho môt tô chuc thâm chi ca
môt quôc gia.
Suc manh cua triêt ly 'không co gi quy hon dôc lâp tu do¨ dã giup chung ta gianh tháng loi
trong hai cuôc chiên tranh thân ky, gian khô chông su xâm luoc cua thuc dân phap va dê
quôc mÿ, va tao nên 'ban sác ván hoa¨ cua dân tôc viêt nam
o Trung quôc, Liên xô suc manh cua cac triêt ly cùng duoc phat huy manh më.
Do do MBV dã tung duoc vân dung o cac nuoc xã hôi chu nghia truoc dây, va no dã phat
huy duoc hiêu qua to lon
Vi vây kháng dinh trên Dung
Câu 8: Các tô chúc. DN thuòng su dung các biêu trung làm phuong tiên thê hiên vàn
hóa công ty. Dây là cách thúc tao lâp thuong hiêu cho tô chúc. DN.
Tra loi: Sai
Cac biêu trung duoc su dung thê hiên nôi dung cua ván hoa công ty goi la nhung biêu trung
truc quan. Hô tro qua trinh nhân thuc la cac chuong trinh Dao duc. Cac biêu trung phi truc
quan phan anh muc dô nhân thuc dat duoc o cac thanh viên va nhung nguoi huu quan vê ván
hoa công ty.

Cac biêu trung duoc thê hiên dêu huong toi viêc hinh thanh tâp hop cac khuân mâu hanh vi
duoc ap dung cho cac môi quan hê trong va ngoai tô chuc, dây la cach thuc tao lâp 'ban sác
ván hoa công ty¨ chu không phai tao lâp thuong hiêu cho tô chuc, DN.
Vi vây kháng dinh trên la Sai
Câu 9: Xác minh vàn hóa công ty chính là xác minh múc dô nhân thúc và su thông
nhât trong nhân thúc cua các thành viên tô chúc.
Tra loi: Dúng
Xac minh vê ván hoa công ty bao gôm xac dinh vê kha náng gây anh huong cua cac biêu
trung truc quan dên nhân thuc cua nhung nguoi huu quan va muc dô nhân thuc dat duoc o
ho vê hê thông gia tri va kha náng hanh dông. Co thê tiên hanh viêc xac minh dua vao viêc
danh gia kha náng gây anh huong cua cac biêu trung truc quan báng ' Phuong phap xac
minh vê biêu trung ván hoa công ty¨ Viêc xac dinh muc dô nhân thuc dat duoc tiên hanh dôi
voi cac biêu trung phi truc quan báng ' Phuong phap xac minh tinh dông thuân / muc dô anh
huong cua ván hoa công ty¨.
Do do Xac minh ván hoa công ty cùng chinh la xac minh muc dô nhân thuc va su thông nhât
trong nhân thuc cua cac thanh viên tô chuc.
Vây kháng dinh trên la Dung.
Câu 10: Su thông nhât trong nhân thúc cua các thành viên vê màt giá tri và triêt lý cua
tô chúc là rât cân thiêt. nhung chua du dê tao ra ban sàc riêng cho tô chúc. Nhân thúc
dat duoc o múc dô cao mói tao ra súc manh.
Tra loi: Dúng
Qua trinh nhân thuc cua cac thanh viên trong tô chuc duoc chia thanh cac muc dô
- Muc dô nhân thuc thu dông
¹ Cac gia tri va triêt ly: la nhung chuân muc co ban ma cac thanh viên cân nám vung, dây la
muc dô nhân thuc thâp nhât, boi chung phan anh su tiêp thu thu dông cua môt nguoi va chua
duoc thê hiên thanh hanh dông
¹ Thai dô: cac thanh viên chi thê hiên quan diêm, chua hán dã biên thanh hanh dông.
- Muc dô chu dông
¹ Niêm tin: Cac thanh viên dã chu dông hanh dông vao niêm tin dã duoc hinh thanh
¹ Ly tuong: la lë sông, khi do cac thanh viên mong muôn duoc công hiên va së sán sang hi
sinh vi no, dê bao vê no.
Do do muc dô nhân thuc co thê dat duoc o nhung câp dô khac nhau. Muc dô nhân thuc cang
cao, tac dông cua cac triêt ly va gia tri cua ván hoa công ty cang manh va cang co kha náng
dê chuyên thanh dông luc, suc manh va thanh hanh dông.
Vi vây kháng dinh trên la Dung.

CHUONG 6: VAN DUNG TRONG QUAN LÝ - TAO LAP BAN SAC VÄN HÓA
CÔNG TY
Câu 1: Su hoàn thiên cua các hê thông chúc nàng trong tô chúc có ý nghia quyêt dinh
dên hiêu luc cua các chuong trình vàn hóa tô chúc khi duoc triên khai
Tra loi: Sai
Nêu quan diêm va triêt ly dao duc cua nguoi lãnh dao phu hop voi triêt ly va hê thông gia tri
cua tô chuc, ho së lam cho cac tô chuc manh lên. Nguoc lai ho së lam cho cac tô chuc tro
nên hôn dôn, vai tro cua ho së mât di.
Câu 2: Trong các tô chúc phân quyên nhân viên duoc giao quyên tu quyêt lón hon dê
ra các quyêt dinh vê dao dúc
Tra loi: Dúng
Trong quan ly hiên dai, biên phap nay nhám táng cuong suc manh cho nguoi lao dông. Môt
khi trach nhiêm duoc giao pho lon hon quyên luc cùng phai duoc uy thac nhiêu hon.

Câu 3: Vàn hóa kinh doanh duoc xây dàp và phát triên boi tât ca các thành viên. nguòi
lãnh dao chi huóng dân. goi ý
Tra loi: Sai
Tuy ve bê ngoai la nhu vây, nhung nguoi lãnh dao la quyêt dinh nho vai tro khoi xuong,
dinh huong, bát nhip, don duong, giam hô va nho phong cach quan ly
Câu 4: Các biêu trung phí truc quan có thê duoc su dung dê dánh giá. giá tri các
chuong trình dao dúc trong DN
Tra loi: Dúng
Dai hôi dang dê ra chu truong, duong lôi phat triên. Cac dang bô co so tiên hanh hoc tâp,
quan triêt va xây dung chuong trinh hanh dông. Hê thông kiêm tra va ky luât Dang giup
giam sat va duy tri viêc thuc hiên

Câu 5: Các hê thông tô chúc duoc chuyên môn hóa theo chuyên ngành hay chúc nàng
tao DK thuân loi cho viêc triên khai các chuong trình dao dúc
Tra loi: Sai
Chuyên môn hoa cang sâu cang lam táng thêm su khac biêt vê nhân thuc, su kho khán trong
viêc phôi hop, mâu thuân tiêm ân nhiêu hon
Câu 6: Co câu nhóm(tô chúc) phi chính thúc là môt hình thúc tô chúc xã hôi tu nguyên
nên thuòng ít có anh huong dên các quyêt dinh chính thúc cua các thành viên và cua tô
chúc
Tra loi: Sai
Tiêu chuân thanh viên tu nguyên, xây dung trên co so gia tri, tinh thân nên cac tô chuc,
nhom phi chinh thuc co kha náng tac dông dên nhân thuc, su phân dâu va hanh vi con nguoi.
Câu 7: Xây dung vàn hóa DN chính là xây dung môt hê thông các biêu trung truc quan
hoàn hao
Tra loi: Sai
Viêc thanh viên tô chuc truc tiêp tham gia, xây dung co y nghia nhu môt qua trinh tim hiêu
va thâm nhuân cac chuân muc dao duc cua tô chuc. Cac kêt qua tu thiêt kê tiêu chuân hanh
dông la dâu hiêu phan anh tinh trang nhân thuc cua cac ca nhân dôi voi cac chuân muc dao
duc cua tô chuc
Câu 8: VHDN chi có thê phát huy hiêu luc khi co câu tô chúc cüng duoc diêu chinh và
hoàn thiên
Tra loi: Dung
Quyên luc la 'công cu¨ cua nguoi lãnh dao la biêu hiên cua náng luc lãnh dao la phuong tiên
thuc thi náng luc lãnh dao. Nhung ai biêt va co thê su dung quyên luc dêu co kha náng lãnh
dao, bât kê vi tri hop phap cua ho trong co câu tô chuc chinh thuc la gi
Câu 9: Muc dích chu yêu cua các chuong trình tâp huân vê dao dúc là nhàm giúp
nhüng thành viên tô chúc nhân diên duoc các vân dê dao dúc
Tra loi: Sai
Phong cach lãnh dao duoc quyêt dinh boi nhiêu yêu tô nhu tinh cach, náng luc chuyên môn,
kinh nghiêm, kha náng tu chu va kha náng quan ly môi quan hê, kêt câu tô chuc(tinh chât
công viêc, co câu quyên luc) va ván hoa tô chuc
Câu 10: Thanh tra giao uóc duoc thuc hiên nhàm nâng cao hiêu luc cua các sáng kiên
vê dao dúc
Tra loi: Dung
Muc dich cua viêc thanh tra, kiêm tra chuong trinh dao duc la nhám xac minh tinh tuong
thich cua cac chuong trinh dao duc trong viêc thuc hiên muc tiêu chiên luoc, quan diêm va
thai dô cua nhung nguoi huu quan nhât la nhung nguoi truc tiêp thuc hiên chung, dam bao
nhung diêu kiên, tiên dê vung chác cho viêc triên khai thanh công cac chuong trinh dao duc
va giao uoc dao duc

97.33..3239 5E5 4 ...:3.33..5 4 .33.E.323-8284E9.J35 %7l3 3 ....33.....3..8.6:.g3 9743 O .38/3 5E3F9293 3.6:. ..39 .33.33.5.239 5E5 4 .33.. 9E..-397433/4.3/33.O9E.E.9 3....397K3 4 .. . 33.533. 9...K334  3 397H38. E.l4 .3 3..29 .39 2-48939.g3 93.33.3/355E5H3-.3 .O9 .. :9.:32.4 3 /3. :33g2 .....5E5 9....936:. '3 397H3 3 :33...O9 ..9 .9 .9.333.397.. 4 . 43../3.53397432933 .39%..%7l3 l4 .5 4 ..6:.3 3/3. %7$..5E5 ... .6:3 .97432 6:..g39...93973.2333:H39..2:3943 93..39. ..3...3 .3..35E5 .-3..

..3997438:9 333g2 /:3.3/355E5H3-.8.8. 9332O3.39 9... 3..E./3.9.3 .32 .7. ...397K39. 4 .9K2.97E l.K359.5E5 ..97E %95..E.E...3 .97E33F97E. 4 ..4.33.33.9H:..E...E..E.39 :3J.393g3..:3.

3-93:39332:9:3  .E. 8J.9.E..O.3.3:3 4 O3 397H38.9.3 3 %.H3 'K. .3343.E.3-3 9393.3 397H3$. .3 9K3:3 39..J35 3 397H3 3 :E.97.495 8 /35 .3-93:39332: 9:3J..: E5.3 4 ..97439.4E .37923 3. 4 .3 4 ...36:3 26:.97:39...-32.49......33.:9743299..E.6:..5 4 .38-E3 992.9. 33:H333. 43 .. ...3 -E3393 ..5J/3 336:.E.3 4 .93.3 3E.332.7H3./42.E.97439. :E..8 38.H3 %7$.E33.3 232297.39: 23F2..973H3795-39743.9.3:9..3 92 3297. 3.323-8284E9.:3.9g3/4...O3.39743 O29.6:.:.332....E.93...9..97439.23 %7$.93.3 /3.9../4...E5.3. . ::H333.g3O.39.:9743299.O.4 O333g2 . .. 9 .9. 4 .3-93:39332:9:3J.5./42:9:3..33 %7l3 3.397K3 4 ... .:97H3..3.904 :2...' 9793339E.3 4 ..5 4 ...-93:3933 3:H3338.:.9..9...-89.3 4 ...3.O.E.. 43 9.E33959 E.3-3 9393..433..495 8/35 .9.E.9 . . '3 4 .E.E 33 :..97:39.3J.9 .3.3.335.9H:.39733.33.E.. J.E.H3 89.

35.3..:97E.36:3.6:3 333. 9.3..3.J3..29. ..6:..9.4.E.3.3..3-H334 E..O3 . 3 3.. 9.2:9:3 %79 3 3 6:.E.9.339743 .E.3..9.. 6:.E..392.4.42 E.J35 9. 9E.32.OJ..3-H39743 8:333. /3.397:3.9 ..3.3333.3.32.3:6:..9..2:3 :9..3.E.O3:. ..E.E..8/3.3.3.E..9E.3 293.3.8.3.43.5..O3:3...32.32 ..3:6:.4 3 %7$.E.3333.:8/33O.:9743299.897:39..97E..3-7..4 3333. 9.4 %7l3 . E.39.J..6:3 '3 397H3l3 :E.93 9.9 ...9..:.:3..3:6:.3 .8:9743.. 4 O. '3 397H38.-.3E3959743.9..97E..3949 39743.3.35 !35J...E.3.343333 9.... l9E.59393. :.32E.. /.3939:9.E.3 4 .49 39E.3-93:39332:9:3 J.49 383:9 -E33.6:.6:9 33/4.O5.3299 97. 9.E..3 936:.. $559743.3 /4.9743.3-3.

3... O '3 397H3l3 .3.3/4..E33 %7$.49 3 l8352. .E.3.33.59:3 '.973985E9973..3:6:. 9..E..904.E3359..E.33:J.E.H397439.39. 3: :99.3 4 O333.3 .4.8 .3 .. 32 9 ./4.97H3 J. 55.299:339E.. '3 397H38.3 ..3..O9 .399 333-:333 397H3.96:.39:3...97E. 3 3.3 :6:.3 9 94 :3 .3 :%:9..3:397439.3.9E...9...3:3.3.g3O...33:3...3 E3E.9. .9J39397397433 3.3:93.45 4 .... 97.4793:3./.E.335 ..29.3 E..3 .39743336:9 33/4.39. :3 l.9..9.533 .93.. .392..4 ..33...36:. !5.E..: 8352 .. 53-3 97. 39H:.2.J38E.l:9.59:3. %7l3 3 3 ...3 397H3l3 : 49 3 3 3 ..E.93.9743299.9K3.32 .533 .3:6:.E.%7E.9.3. 92 93:.:3...33597439.399.:9. 9.H:.9:9.97433/4.E...H39.9 . 33..45 4 . %7E..4 3 3.3O59.O92.323..3-H334243 .32333..33: :9939..O9.. .. 3: 9.3. 9. 39J..23.93./4.979 4 .....E... 'K.... . %04.3:39339E.9. 33 3.. 9..33..

.3..3 4 O333. E3E3..3 397H3l3 :.904..6:.3-3 897:3 9.2K3 %7l3 . 4 .3332.3..O93.9J3 3 3.: 45-3 2.. 8.E33. l-: .9.933 ./. :..496: 96:996:99:..33g3.3.3. 3.392 333J. ..E.-4....3332.39. . 4 .293. 3 3 %:9 4 .99 4 O333.4973...48. E3E9J3.2.. 3: :99.6:9 3.E.9.3 9.33.3.36:.33:J.33: :9939.J %7l3 %:9 4 .O92.6:3.9333.3.455 .223..9.4 3 3..3. ..E..293.33:3.6:9 3-333....3.339 3 ...O9. 'K..293O2 9.9 4 .23 33H:.-3 934..473 4 .32..E.3 .J53 :.3.333.3.4793:3.E..9.9. .:. E3E3.E. 3 3.33.-339 %7l3 %04.E..533 . 3: 9.. 823-.9049:9 4 .904.904.3 .6:33.4 3 3 9.904.6:9 3..5/.3..9.E 33 E.399 J.3:3..9..973.3 2. . 6:3 .97H3.3.3 .897E...3.3.9J3 9J397:3 9.5-3.. :%:9 4 .3 9K39732:9:3..9H95 289/49743. 6:929.6: 3.3 '3 397H3l3 :%:9 4 .4 .97439343. %7$.7..39.293.9K3.. 9:...2.. 97H3332.3 .93.6:.49738993 ..39..87..33. 23..3 397H3$.E33 'K..33..E.-333J.973 3.O6:3 . F9933..3O23..3..392 3. %:9 4 .9.3.

3322. .:.9....E.94393-393 l. :3. 3 6:9.997E...:95E5.939.9 l.93 .O353 :7G3:3 9:/.93.3.. ..E33 .3 2O97E3  %.E.E3.397K3 4 .3.9E.3 % :..2./35E5 .3.33 52.9..399.9.3 6:9.4973 3 397H3l3 :%7E. 32:3J.. 9.3 :3 9 ..39J3 .E. .3 3O93933..O3:-35E56:9:3 93.. .2...3.:3 997433/4.8352..3 2 E97E.9E.:3. 4 O3 397H3$.6:9 3 4 O.3.32.E.97:39.-H3399.6:E97K37. 9393..99:....392 9743. .E. :!. 29g35..E.39J3.:3 9.:3 .6:..9J3 3g392.. E..296:9 3.K.:.9. 23: 3O2J...3.. %7E33F 33. %.33:.:3 99743/. 9J33:H39.3 F5.35E5.29. %7E.3.K3.6:.E..3 . '3 397H3$.: 6:9..39J3 K39.35339.J.. 9.E.38352 :7..333 59E. 336:..399 %7$. 39J.3.E. %.3297433323 386:.45E5:9 %7$.2:3.E. .8 J...4/3.. %7l3 .:3299.E.3.E. 39H:. 32. 3O2.. %7439.3297433/4.

533 ..9329.3:6:.E..O9:393H2 9./.3-5H5E329...3 3.E.4..6:. .E.33 %7$.3. . 4 .893399743339.8: lH:3 284E9 ..296:.938E.E. . 3 4. /.E.E.39.398.3..O9 52 32.9.99:3373-:.979 ..3 3.3 3-3.4.'f %  &'g3O.H397439..833E97.3.. ....9743....3.2.9...5E9973J.39 33 4.284E9 %7$.3.3 .E..9E.3973 4 .35E56:3 . .. 979329E32 ..O-3 939..3 %7$.3..2432:3.3. .4.33.. .. .3 3.3955.979  .296:9. 2933.E.. 97:393.3/4.3:9:39 3H29.:/ .. 3:J.339../393E97...3/333E32 E97.99 3 3.5 39J3 3 8.9.3..9.3797-.J3 9743 O. .-9.3. : 3 4...9H:3/4.9.E.:9.333 4 .3 35/3 97..E.J33 3.. /39..5..5E5 298.../. '.33 4.-H39743299.5E9 3 '3 397H3l3 :99.336: 3.979 7H397H3.:95E5H36:.J.....E. J.49 333 4 ..E..3 2. 93.g3O...336: 3...3 97K3 4 .33 9.. /4..33O. l. 2....6:3 .5.E.E. '3 397H3$..3...9.397K3 4 .. l4 .947. .3:3.2. .3/3.934. '3 397H3$. 9 ...3 3..:95E5H36:.939733O9329.396:E35.2. 83. 8: :3.'K3.E.-.333.3.3..

4973 '3 397H3l3 :'g3O.352.. 39:3../3.5.9.3 397H3$..9.35E5 9.3 39:3.297.35E56:3 -3E97 ' 'K..9.3929.'K.9.O9..E..3.O9947.3.. ..335 %7$.3 3.439299 .3.3.4. /4.29..23....H3 3 397H3 33..E.33./: .93.838397.35E5' 6:3 -3E 97 2E97. E97 3293..9. :'g3O.36:.9.H3.$ .42K3 9. 3. 4 339...O95 .-99743.4 299..352..36:.9.9. E97 3293. E3E.9.3.39:3.397.9.3 .3-39.3323E9733./4.293.O9 9 .397.397339. 73 3.3..399.8/35.H3 %7l3 '299333 3..E..93.O3.93..5.397.397.. 9.3-3E97 %7l3 %743297..3 3.9:943H3K33.9..39 %7$.H3.9 .' '3 397H3 3 :'g3O./39.397H3.3 ..4933353 9.379.35E5! 'g3O..9.3 . ...6:.E.3...E.9 3:33 E3 %743297./: ..3.36:....39.3 :.49K8 ... 4 33 9.O3.9 E.397..397..3:.3..3:936:.9-3..397. .3 97. J..335.35E59.5.g33.9393.E. :%743' 6:3 -3E97 E97.39393 9.9.397.-3! 6:3 9046:E97K3 6:..g3O.947.3 397H3$.392993.4 'g3O.5...3..J32.E.3-3.. .947.. 9.73 3. E4-3.

.382. . 9743.8/379 93.97 9339.23.. ..99/J3 . 6:.433..335.3 397H3l3 :E.8 99.3..E.2 .O99:923....O:.:6:943 'K.9. H397K904 :33979 O J.9.23.42 93.49./35E5.35E5'.99/J3 .: E97H39 .3...9.433.4299.J3...397.92.3 3.393 9743.E.E.979 3.97.97 . .2993973938.393 ..979 .3 397H3l3 :'35.J.979 2..E3397439.:3. ..'/.9.42K3 J.3/3. 4.2.43 3.. :%743' .433..J3 . 296:.H39743 9.9.E3397439.433. 6:3 -3979 %743 O29..E.2.E3397H3.4392299....3 397H3$.2379943..g3 O..O9.O9943H33:38...  ./39.J39. J..9.39.. $.E.39..9459...2 %7:36:.433.E.H353 :43932E97..433. .3....KE9729. 'K...3 .:. /4..3 9 'K.:397392..' 6:3 -3E97 ..3.943H3 -38.97.433E97 .433.4. J.38/3.8E394 ' 93 .39 l.325.3.97.853 :..:32....433.93. E9733 .3..3.39393.: E97943H3 3.9333.972. %7l3 :.. E97.-:97.2993:353 :...93..K33E97..3O 5E9 : .3.49 3 3O352.59/4 5.4.J3.....9:H3-.E.4'.J3..49 36:3 J.4.3 974383:99-K3 %7l3 !.433.3 ..OK6: .2 .33.42K333E97.E.3:.9:943H3 K33. 9.O 3.E.3. .397.4973 .5E9:232 4 O' 93 . 3.g3O.E.32.J .97.2 .979 .H3 E979/:39.... H38. .

.g3 O.3-3 !...893 399743339.239J3 39:3.39-.3 976:E97K3339. 32. 339. 3.3 .-:97..39 '.93 :....333. . 9 .39. E.-:97.H3.397K3l4 ..3:. 339. 339..93..4. %7l3 E.3-3 !.35E5E..349.4.E.g3O.933 .3.E. 9 .39743..-:97.42E...3. E3E3g33...6:..g3O.333.3g33. .E.9.. 9 . 23.3......26:.353E32.. :E.49.%7$.3933-:97...23.E.K393955.-:97..-:97.. E.8/3933/:3.23/.:6:. 339.g3O.-: 97.H39..39 .3.3 397H3$.E5/3..39.35E5E.3 3339.93.  'K.397..E.E. 6:.945 -38.3.6:.g3O.93E97...39  E..:6:..E.g3O.3597.3g33 3 O9933. .397.3597.3 ..23.-:97. .E.E..359459...232.2..E.:32:3.3 97.E..J3E..6:.6:.

39...-32..3.E.7H3..39 4 OE... 9.:32. 339.89339 9743339.42947.3  2.E.39.979 . '3 397H3l3 : $93399743339.3 -3933 3 .3 2 ..E.232.2. 339.E97.g3O.353E38959:9 3.93.....9 3 E.93..97K3339..332...J3E... 339.-38..93..g3O.93..293...3.79.93. 9 .93933 3 %E .H397439.399 3.8.H3.E.H3.49.93. 3 .3. ... .H3.E..2..23 %7l3 ".. ..23.. 947..H39.2.E...979 33.9539 -...29E97..936:. ..

E..9..H32432:3 .9E.3 46:9 33.9......39.35 .45O3.979 4 .O 3. 8. 5..23.46:396:93.6:9 3 3:..33..3..323.K393 9. 3..E.973.3543...93....3 2.97.6:9 3.93.3  :'g3O..3 3.3:.H3 ..E97. 3.8/3 E3E E97... 82.3 .38..979 ..536:333.6:.3 397H3l3  ..3g397439.3O 4 O2.. 4 .3.:393 3.3.43293 .: .93.g3O.933 3 'K.g3O.E.3 E2.23H3 .. 339..9743 %7l3 .4 3 9 97E.E..E. :6:.23..4 9E.E.88383 83.383 O...3 -935 /3 .397K3. .'%# "& % !$'f  % :$4393.O9 9 ..6:3 :E...E.3 7..3/4.E.E. .O3g3 /.5 E.397K3 4 ..3/3  %7$.9.. %7$....-:97..H3 .E.-343. 3 4....5E9973-99.97.O9 ..33.93. %:..32 . ..3 455.3.E..35J97..4..97 3H33 3 .33. %7l3 %7436:3 3 -35E53329g3.9.H3 3. 33 3. .829  :%743.9.3 .82.93E97 .4.36:3... 339. 3 293E.K3O -4.979 .43...

3.904. %7$..H39.9./:97K.3 4 3..397K33 3 93297.E...E.397. .959.O3..3 45.H3.. '.29K39.3.E... %7$..O3g33 4 -9... 3O25...E..E.:H333..-9.3 :E.923:3..93.8E97 93933H3....397K3 4 .:393. 3 3339. %H:.:.:9l35 E28E9. 8Og39743 .. . :'.E.O98/36:3...433.. :. :/3.38:....393 9.../3... %7$.6:. 5..329g39H28E.g3O..H39.97J55E5.. 4 .3g3 94l9:3.. 853 :. :..9.3J9.35E9973 E.93:3 3H39.3.339. 4 ..O3g39E.9.3g3.-:97.3 .97.:9.O 3.E..2..3 434 %7$.939.97.. 3-..9.J39.93g3.J39..397K395:3...E.:33 3/::53E39K3973339.55 2:9:39233:. E.:32.3.3.H393:3 /397H3...3 :.J39. :H323O.:32......3 .93..:3O2 9...3 4-:3...l 3 7.. J..3 4 ...96:9999H:.9743..J3/32993.E33 . .-9.9..K :....O95E9::...33/3 .E.:H323O.296:E97K39K2: .4. .95 6:E3979..E.325 3393.8933..973.9 ...:9.. 4 .6:9 3.3 3. /3..J39.. 4393 %7l3 ":3.

...... 3g3.3..8E33 .4.3.3 4 ..... 297.97.:6:3.3 9..:6:.9.3.3. J...3 9J.32..9H:. 6:....!43.4:.g3O. 9J3.959..397K3 4 . 4 .9743..E.397K3 4 .4.3 2-4 33 :3 93 .......9.3 2.4. .339333. ....E.33233...239J39.333.3.. : %.6:9 3-3::93.32E.:H323 332 3g39.9...397..9J3.E.. ..E.9 . %7l3 . .973. 4 ..93.:9..397K3 4 ..397..3g36:3 26:. 9E .9.E. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful