SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT DTNT TÂN KỲ

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học: 2010 – 2011
Họ và tên: …LÊ THỊ HUỆ
Ngày sinh: 22/ 10 / 1985
Năm vào nghành: 2009
Năm biên chế: 2009
Giáo viên môn:hoá học
Tổ chuyên môn:Lý – Hóa – Công nghệ
I/ NHỮNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:
- Dạy môn: +Hoá học các lớp: 11A3, 11A4, 11A5, 11A9, 11A10, 11C1,11C2
- Công tác kiêm nhiệm: -Chủ nhiệm lớp 11A11
II/ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
1. Công tác kiêm nhiệm:tốt
2. Hồ sơ chuyên môn: tốt.
3. Học sinh giỏi Trường: 03
4. Học sinh giỏi Tỉnh: không
5. Giáo viên giỏi cấp: không
6. Chiến sỹ thi đua cấp: không
7. Xếp loại chung: Tốt.

III/ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

Lớp
11A3
11A4
11A5
11A9
11A11
11C1
11C2

Giỏi
1
0
0
0
0
0
0

Khá
30
25
15
20
15
10
5

T.bình
14
20
27
24
26
20
25

Yếu
0
0
3
1
2
6
10

Kém
0
0
0
0
0
0
0

Ghi chú
Ngô Trí Thiện

( Cột ghi chú ghi học sinh giỏi bộ môn )
IV/ DỰ KIẾN CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC
TT
1
2
3
4
5
6
7

Lớp
11A3
11A4
11A5
11A9
11A11
11C1
11C2

Giỏi
2
1
0
0
0
0
0

Khá
35
30
20
25
20
10
5

T.bình
12
14
25
20
22
25
25

Yếu
0
0
0
0
3
9
11

Kém
0
0
0
0
0
0
0

Ghi chú

IV - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG: 08
A/ Nhiệm vụ trọng tâm:
Chủ đề : hướng về ngày lễ khai giảng.
I.
Nội dung kế hoạch :
1. Chính trị tư tưởng :
- Chấp hành tốt chủ trương chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước.
- Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động.
2. Công tác chuyên môn :
- Soạn bài, lên lớp theo thời khóa biểu và phân phối chương trình.
- Thực hiện đầy đủ hồ sơ các nhân.
- Thăm lớp dự giờ.
- Thực hiện quy chế chuyên môn : Soạn bài, lên báo giảng,
và lên lớp theo thời khóa biểu và phân phối chương trình
3. Công tác kiêm nhiệm
- Làm quen với lớp ,ổn định sĩ số, nề nếp lớp.
-Tiến hành lao động đầu năm.
- Phổ biến quy chế ,nội quy nhà trường cho học sinh
-Chuẩn bị cho lễ khai giảng đầu năm
4.Công tác khác :
- Tham gia các hội nghị của Nhà trường, tổ nhóm, công đoàn, Đoàn
trường.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp tổ, nhóm.
5. Biện pháp thực hiện:
- Lên lớp đúng theo thời khóa biểu và phân phối chương trình.
-Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn.
- Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở kịp thời lớp chủ nhiệm.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 01
(Từ ngày: 16/08/2010 đến ngày: 21/08/2010)
A/ Kế hoạch trọng tâm:
- Xây dựng kế hoạch cá nhân trên cơ sở kế hoạch của trường, tổ, nhóm.
- Thực hiện quy chế chuyên môn : lên lớp theo TKB số 1 và PPCT,
Soạn giáo án, tích lũy chuyên môn,
- Tìm hiểu tình hình HS ở lớp chủ nhiệm:
- Ổn định tổ chức sĩ số , Hoàn thành việc điều tra học sinh , sắp xếp chỗ
ngồi , phân công nhiệm vụ cho ban cán sự lớp, nhắc nhở học sinh vi phạm.
B/ Kế hoạch cụ thể:
Thứ Ngày
Điều chỉnh
Tiết
Lớp
Nội dung công việc
Chào cờ
16/08
4
11A9,
Lên lớp theo lịch báo giảng
2
chiều
1
11C3

3

17/08

2,3,4,

11A4,11A9
11A3,

4

18/08

1,2,3,
5

11A9,11A3
11A11,11A4

5

6

19/08

1,3,4

Chiều

1,3

21/08
chiều

CN

22/08

Lên lớp theo lịch báo giảng

11A11,11A5,
11A4
Lên lớp theo lịch báo giảng
Dự giờ cô Tâm (T5,12A13)
11C1, 11C2
Lên lớp chủ nhiệm
Nghỉchuyên môn ,Soạn
bài,tích lũy chuyên môn

20/08

7

Lên lớp theo lịch báo giảng

2,4
2,3,4

11A3,11A5
Sinh hoạt lớp chủ nhiệm
11C1, 11C3,
Lên lớp theo lịch báo giảng
11C2
Nghỉ, soạn bài, Tích lũy
chuyên môn.

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 01
1. Ưu điểm:
- Hoàn thành khá tốt kế hoạch đề ra.
- Lên lớp đầy đủ, thực hiện theo đúng phân phối chương trình.
- Lập được kế hoạch cá nhân trên cơ sở kế hoạch của trường đề ra.
- Thực hiện tốt mọi nội quy nhà trường.
- Đã tìm hiểu được hoàn cảnh của một số học sinh lớp 11A11
2. Tồn tại:
- Chưa xây dựng được kế hoạch hoàn thiện.
- Còn có một số thiếu sót trong việc thực hiện kế hoạch.
- Chưa tích cực thăm lớp dự giờ.

NGƯỜI KIỂM TRA

GIÁO VIÊN

Lê Thị Huệ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 02
(Từ ngày: 23/08/2010 đến ngày: 28/08/2010)
A/ Kế hoạch trọng tâm:
- Xây dựng kế hoạch cá nhân trên cơ sở kế hoạch của trường, tổ, nhóm.
- Thực hiện quy chế chuyên môn : lên lớp theo TKB số2 và PPCT,
Soạn giáo án, tích lũy chuyên môn,
- Tham gia các cuộc họp tổ, học quy chế đầu năm học.
- Tiếp tục tìm hiểu tình hình HS ở lớp chủ nhiệm.
- Phổ biến quy chế lớp học, nhắc nhở, xử lí học sinh vi phạm.
B/ Kế hoạch cụ thể:
Thứ Ngày
Điều chỉnh
Tiết
Lớp
Nội dung công việc

2

23/08
chiều

3

24/08

4

2,3,
4

11A4,11A5,
11A11

1,2,,4
,

11A3,11A9
11A4,

25/08

Chào cờ
Lên lớp theo lịch báo giảng

Lên lớp theo lịch báo giảng
Dự giờ cô Bắc
Buổi sáng nghỉ chuyên môn,
soạn bài
Lên lớp theo lịch báo giảng

chiều

1,4

11C1,11C2

5

26/08

2,3,5

11A3,11A5, Lên lớp theo lịch báo giảng
11A11

6

27/08

3,5

11A9,11A4

7

28/08
chiều

2,3
2,4

Sinh hoạt lớp chủ nhiệm
11A3,11A9
Lên lớp theo lịch báo giảng
11C1, 11C2

CN

29/08

Lên lớp chủ nhiệm
Lên lớp theo lịch báo giảng

Nghỉ, soạn bài.
Chuẩn bị hồ sơ cá nhân

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 02
1. Ưu điểm:
- Hoàn thành khá tốt kế hoạch đề ra.
- Lên lớp đầy đủ, thực hiện theo đúng phân phối chương trình.
-

Cố vấn cho cán bộ lớp lập bản phương hướng năm học 2010-2011

- Đã ổn định lớp chủ nhiệm.
2. Tồn tại:
- Còn có một số thiếu sót trong việc thực hiện kế hoạch.
- Quá trình tự học, tự bồi dưỡng còn chưa thật thường xuyên và chưa
đạt được hiệu quả như mong muốn.

NGƯỜI KIỂM TRA

GIÁO VIÊN

Lê Thị Huệ

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA THÁNG 8
1.Ưu điểm:
- Hoàn thành khá tốt kế hoạch đề ra.
- Lên lớp đầy đủ, thực hiện theo đúng phân phối chương trình.
- Đã ổn định lớp chủ nhiệm, lớp chủ nhiệm đã đi vào quy cũ, có nhiều
học sinh tiến bộ.
2.Tồn tại:
- Còn có một số thiếu sót trong việc thực hiện kế hoạch.
- Quá trình tự học, tự bồi dưỡng còn chưa thật thường xuyên và chưa
đạt được hiệu quả như mong muốn.
-

Thăm lớp dự giờ chưa tích cực, học hỏi kinh nghiệm.

NGƯỜI KIỂM TRA

GIÁO VIÊN

Lê Thị Huệ

IV - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG: 09
A/ Nhiệm vụ trọng tâm:
Chủ đề : hướng về ngày đại hội công nhân viên chức.
II.

Nội dung kế hoạch :

1. Chính trị tư tưởng :
- Chấp hành tốt chủ trương chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước.
- Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động.
2. Công tác chuyên môn :
- Soạn bài, lên lớp theo thời khóa biểu và phân phối chương trình.
- Thực hiện đầy đủ hồ sơ các nhân.
-

Hoàn thành tốt hồ sơ tập sự

-

Hoàn thành sổ điểm, lí lịch học sinh.

- Thăm lớp dự giờ.
Tiến hành dạy thêm lớp khối.
Thực hiện quy chế chuyên môn : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học, lên
báo giảng, lên lớp theo thời khóa biểu và phân phối chương trình.
3. Công tác kiêm nhiệm
- Hoàn thành hồ sơ học sinh, sổ điểm lớn, lí lịch học sinh.
- Phổ biến quy chế , nội quy nhà trường cho học sinh
-Triển khai và hoàn thành bảo hiểm y tế,
- Chuẩn bi cho đại hội lớp, đại hội đoàn trường, đại hôị phụ huynh.
-

4. Công tác khác :
- Tham gia các hội nghị của Nhà trường, tổ nhóm, công đoàn, Đoàn
trường.
-

Chuẩn bị tốt cho công tác đại hội lớp

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp tổ, nhóm.
5. Biện pháp thực hiện:
- Lên lớp đúng theo thời khóa biểu và phân phối chương trình.
- Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn.
- Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở kịp thời lớp chủ nhiệm.
B. Những điều chỉnh, bổ sung kế hoạch:
- Hoàn thành tốt hồ sơ cá nhân.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 03
(Từ ngày: 30/08/2010 đến ngày: 04/09/2010)
A/ Kế hoạch trọng tâm:
- Xây dựng kế hoạch cá nhân trên cơ sở kế hoạch của trường, tổ, nhóm.
- Thực hiện quy chế chuyên môn : lên lớp theo TKB số2 và PPCT,
- Soạn giáo án, tích lũy chuyên môn.
- Thăm lớp dự giờ, học hỏi kinh nghiệm.
- Ổn định lớp, chuẩn bị tốt cho kế hoặch khai giảng.
B/ Kế hoạch cụ thể:
Thứ Ngày
Tiết

2

30/08
chiều

3

31/08

4

2,4,

Lớp

5

11A4,11A5,
11A11

1,2,,4
,

11A3,11A9
11A4,

1/09
chiều

5

2/09

6

3/09

7

4/09
chiều

CN

5/09

1,4

11C1,11C2

Nội dung công việc
Chào cờ
Lên lớp theo lịch báo giảng

Lên lớp theo lịch báo giảng
Buổi sáng nghỉ chuyên môn,
soạn bài
Lên lớp theo lịch báo giảng

Nghỉ tết độc lập

Nghỉ bù ngày khai giảng

2,3
2,4

Sinh hoạt lớp chủ nhiệm
11A3,11A9
Lên lớp theo lịch báo giảng
11C1, 11C2
Khai giảng năm học
2010-2011

Điều chỉnh

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 03
1. Ưu điểm:
- Hoàn thành khá tốt kế hoạch đề ra.
- Lên lớp đầy đủ, thực hiện theo đúng phân phối chương trình.
-

Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục nhà trường.

- Đã ổn định lớp chủ nhiệm, học tập khá nghiêm túc.
2. Tồn tại:
- Còn có một số thiếu sót trong việc thực hiện kế hoạch.
- Hồ sơ cá nhân chưa thực sự hoàn thành.
NGƯỜI KIỂM TRA

GIÁO VIÊN

Lê Thị Huệ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 04
(Từ ngày: 6/09/2010 đến ngày: 11/09/2010)
A/ Kế hoạch trọng tâm:
- Xây dựng kế hoạch cá nhân trên cơ sở kế hoạch của trường, tổ, nhóm.
- Thực hiện quy chế chuyên môn : lên lớp theo TKB số3 và PPCT,
- Soạn giáo án, tích lũy chuyên môn.
- Thăm lớp dự giờ, học hỏi kinh nghiệm.
Tiếp tục ổn định lớp, chuẩn bị tốt cho Đại hội lớp.
- Hoàn thành sổ điểm.
B/ Kế hoạch cụ thể:
Thứ Ngày
Tiết

2

6/09

2,5

Lớp
11A11,11A9,

Nội dung công việc

Điều chỉnh

Chào cờ
Lên lớp theo lịch báo giảng

Do có việc gia
đình nên giáo
viên trong tổ
dạy thay.

3

7/09

Nghỉ chuyên môn, soạn bài,
tích lũy chuyên môn,
Họp tồ chuyên môn.

4

8/09
chiều

Buổi sáng nghỉ chuyên môn,
soạn bài
Lên lớp theo lịch báo giảng

5

9/09

6

10/09
Chiều

7

11/09
chiều

CN

12/09

1,3

11C1,11C2

1,2,
5
1,2,3,
5
2,3,4
1,2,3,
4
2,3

11A3,11A9
11A4

Lên lớp theo lịch báo giảng

11A4,11A5
11A3,11A9
11A11

Lên lớp theo lịch báo giảng
Quản lớp lao động đầu năm.

11A3,11A11
11A5,11A4.
11C1, 11C2

Sinh hoạt lớp chủ nhiệm
Lên lớp theo lịch báo giảng
Đại hội lớp, đại hội chi đoàn.

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 04

1. Ưu điểm:
- Lên lớp đầy đủ, thực hiện theo đúng phân phối chương trình.
-

Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục nhà trường.

-

Đại hội chi đoàn -lớp thành công bầu được ban cán sự năng nổ nhiệt
tình.

-

Đã hoàn thành sổ điểm ,sơ yếu lí lịch học sinh.

- Đã ổn định lớp chủ nhiệm, học tập khá nghiêm túc.
2. Tồn tại:
- Còn có một số thiếu sót trong việc thực hiện kế hoạch.
- Chưa chấp hành tốt quy chế chuyên môn.
NGƯỜI KIỂM TRA

GIÁO VIÊN

Lê Thị Huệ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 05

(Từ ngày: 13/09/2010 đến ngày: 19/09/2010)
A/ Kế hoạch trọng tâm:
- Xây dựng kế hoạch cá nhân trên cơ sở kế hoạch của trường, tổ, nhóm.
- Thực hiện quy chế chuyên môn : lên lớp theo TKB số3 và PPCT,
- Soạn giáo án, tích lũy chuyên môn.
- Dạy thêm theo TKB
- Thăm lớp dự giờ, học hỏi kinh nghiệm.
- Tham gia đại hộ tổ chuyên môn.Họp cơ quan, tập huấn chuẩn nghề
nghiệp giáo viên.
- Điểm diện học sinh tháng 8, tháng 9.
- Hoàn thành bảo hiểm y tế đợt I.
B/ Kế hoạch cụ thể:
Thứ
Điều
Ngày
Tiết
Lớp
Nội dung công việc
chỉnh

2
3
4
5
6

13/09

chiều

1,3
1,2,5

16/09
chiều
17/09

18/09

19/09

Chào cờLên lớp theo lịch báo giảng
Dự giờ cô Thơm
Nghỉ chuyên môn.Dự giờ cô Tâm,
Cô Vinh, Cô Nguyễn Hòa(văn)

15/09

chiều

CN

11A11,11A9.

14/09

Chiều

7

2,5

2,3,4
1,2,3,
5
2,3,4
1,2,3,
4
2,3

11C1,11C2
11A3,11A9
11A4
11A4

Buổi sáng nghỉ chuyên môn, Dự
giờ cô Hằng(hóa)
Lên lớp theo lịch báo giảng
Lên lớp theo lịch báo giảng
Dạy thêm lớp 11A4

11A4,11A5
11A3,11A9
11A3

Lên lớp theo lịch báo giảng

11A3,11A11
11A5,11A4.
11C1, 11C2

Sinh hoạt lớp chủ nhiệm
Lên lớp theo lịch báo giảng

Dạy thêm lớp 11A3

Sáng họp cơ quan, tập huấn chuẩn
nghề nghiệp giáo viên.
Chiều:đại hội tổ chuyên môn.

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 05
1. Ưu điểm:
- Thực hiện tốt công viếc được giao.
- Lên lớp đầy đủ, thực hiện theo đúng phân phối chương trình.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục nhà trường.
-

Đã tích cực dự giờ học hỏi kinh nghiệm

-

Lớp chủ nhiệm có nhiều tiến bộ.Hoc tập khá nghiêm túc

-

Đã hoàn thành bảo hiểm ytế đọt I

2. Tồn tại:
- Còn có một số thiếu sót trong việc thực hiện kế hoạch.
- Cần bổ sung cho hồ sơ cá nhân, tăng cường tích lũy chuyên môn hơn.
NGƯỜI KIỂM TRA

GIÁO VIÊN

Lê Thị Huệ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 06
(Từ ngày: 21/09/2010 đến ngày: 25/09/2010)
A/ Kế hoạch trọng tâm:
- Xây dựng kế hoạch cá nhân trên cơ sở kế hoạch của trường, tổ, nhóm.
- Thực hiện quy chế chuyên môn : lên lớp theo TKB số4 và PPCT,
- Soạn giáo án, tích lũy chuyên môn.
- Dạy thêm theo TKB
- Thăm lớp dự giờ, học hỏi kinh nghiệm.
- Hoàn thành hồ sơ tập sự.
- Lên lớp chủ nhiệm hàng ngày, nhắc nhở kỉ luật học sinh vi phạm.
- Điểm diện học sinh tháng hang tuần trong tháng 9.
B/ Kế hoạch cụ thể:
Thứ
Điều
Ngày
Tiết
Lớp
Nội dung công việc
chỉnh

2

21/09

5

chiều

4

11A9.
11C1

Chào cờ
Lên lớp theo lịch báo giảng.

3

22/09

2

11A5

Lên lớp theo lịch báo giảng.
Dự giờ Thầy Đồng(t1,12A9), Cô
Thơm(t4,11A10), Cô
Nguyệt(t3,10A4).

4

23/09

1,2,4,
5

11A3,11A4,
11A11,11A9

Lên lớp theo lịch báo giảng
Dự giờ cô Nga(t3,11A6)

11A11,11A3
11A9,11A4
11A4

Lên lớp theo lịch báo giảng

5

6
7
CN

24/09
chiều

1,3,4,
5
2,3,4

25/09
Chiều

1
2,3,4

11C1
11A3

26/09

1,2,,4

chiều

2,4

11A5,11A3
11A4.
11C1, 11C2

27/09

Dạy thêm lớp 11A4
Nghỉ chuyên môn, soạn bài.
Lên lớp theo lịch báo giảng
Dạy thêm lớp 11A3
Sinh hoạt lớp chủ nhiệm
Lên lớp theo lịch báo giảng
Nghỉ .

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 06
1. Ưu điểm:
- Thực hiện tốt công việc được giao.
- Lên lớp đầy đủ, thực hiện theo đúng phân phối chương trình.
- Đã tích cực dự giờ học hỏi kinh nghiệm
-

Lớp chủ nhiệm có nhiều tiến bộ.Học tập khá nghiêm túc

2. Tồn tại:
- Còn có một số thiếu sót trong việc thực hiện kế hoạch.
- Cần hoàn thành hồ sơ tập sự đúng quy định.
NGƯỜI KIỂM TRA

GIÁO VIÊN

Lê Thị Huệ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 07
(Từ ngày: 27/09/2010 đến ngày: 2/10/2010)
A/ Kế hoạch trọng tâm:
- Xây dựng kế hoạch cá nhân trên cơ sở kế hoạch của trường, tổ, nhóm.
- Thực hiện quy chế chuyên môn : lên lớp theo TKB số4 và PPCT,
- Soạn giáo án, tích lũy chuyên môn.
- Dạy thêm theo TKB
- Thăm lớp dự giờ, học hỏi kinh nghiệm.
- Tham gia đại hội đoàn trường.
- Chuẩn bị tốt cho đại hội phụ huynh.
- Lên lớp chủ nhiệm hàng ngày, nhắc nhở kỉ luật học sinh vi phạm.
- Điểm diện và đánh giá xếp loại học sinh tháng 9.
B/ Kế hoạch cụ thể:
Thứ
Điều
Ngày
Tiết
Lớp
Nội dung công việc
chỉnh
27/09
5
Chào cờ
11A9.
Lên lớp theo lịch báo giảng.
2
chiều
4
11C1
Họp tổ chuyên môn.

3
4

28/09

2

29/09

1,2,4,
5

Chiều

5

6

30/09
chiều

1,3,4,
5
2,3,4

11A3,11A4,
11A11,11A9
10A11,10A12,
10C1
11A11,11A3
11A9,11A4
11A4

1/10
Chiều

7

1,3,4

11A5

2/10

1
2,3,4

11C1
11A3

Lên lớp theo lịch báo giảng.
Dự giờ Thầy Tân(t1,12A3),
Lên lớp theo lịch báo giảng
Dạy thay cô Hằng(hóa)
Lên lớp theo lịch báo giảng
Dạy thêm lớp 11A4
Nghỉ chuyên môn, chấm bài
kiểm tra.
Lên lớp theo lịch báo giảng
Dạy thêm lớp 11A3
Đại hội đoàn trường.

Do quản
lao động
nên nghỉ
hoc thêm
11A4

CN

3/10

Họp phụ huynh
ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 07

1. Ưu điểm:
- Thực hiện tốt công việc được giao.
- Lên lớp đầy đủ, thực hiện theo đúng phân phối chương trình.
- Đã tích cực dự giờ học hỏi kinh nghiệm
- Đánh giá xếp loại học sinh 2 tháng đầu năm.
- Họp phụ Huynh thnàh công và thông nhất được 1 số vấn đề.
2. Tồn tại:
- Còn có một số thiếu sót trong việc thực hiện kế hoạch.
- Cần chú ý hoàn thành tôt hồ sơ cá nhân.
- Quá trình tự học, tự bồi dưỡng còn chưa thật thường xuyên và chưa
đạt được hiệu quả như mong muốn.
- Chưa giám sát chặt chẽ hoạt động của lớp chủ nhiệm.

NGƯỜI KIỂM TRA

GIÁO VIÊN

Lê Thị Huệ

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA THÁNG 9
1.Ưu điểm:
- Hoàn thành khá tốt kế hoạch đề ra.
- Lên lớp đầy đủ, thực hiện theo đúng phân phối chương trình.
-

Tham gia đầy đủ mọi hoạt động nhà trường, các cuộc họp do nhà
trường quy định.

- Đã hoàn thành hồ sơ tập sự.
-Lên lớp chủ nhiệm thường xuyên, đã đánh giá xếp loại học sinh tháng 9

2.Tồn tại:
- Còn có một số thiếu sót trong việc thực hiện kế hoạch.
- Quá trình tự học, tự bồi dưỡng còn chưa thật thường xuyên và chưa
đạt được hiệu quả như mong muốn.
- Cần chú ý đầu tư cho chuyên môn hơn, cẩn thận chu đáo hơn trong công
tác hồ sơ, giáo án.
NGƯỜI KIỂM TRA

GIÁO VIÊN

Lê Thị Huệ

IV - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG: 10
A/ Nhiệm vụ trọng tâm:
Chủ đề : hướng về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
III.

Nội dung kế hoạch :

1.Chính trị tư tưởng :
- Chấp hành tốt chủ trương chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước.
- Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động.
2.Công tác chuyên môn :
- Soạn bài, lên lớp theo thời khóa biểu và phân phối chương trình.
- Thực hiện đầy đủ hồ sơ các nhân.
- Thăm lớp dự giờ.
- Thực hiện quy chế chuyên môn : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học,
lên báo giảng, lên lớp theo thời khóa biểu và phân phối chương trình.
Chuẩn bị tốt cho 2 tiết dạy thanh tra.
- Dạy thêm theo TKB
3. Công tác kiêm nhiệm
- Thu các khoản đóng góp và quyết toán đợt I.
-Triển khai đăng kí học thêm- ra quy chế học thêm
- Kiểm điểm học sinh vi phạm nội quy.
- Đánh giá, xếp loại tháng 10.
-

4. Công tác khác :
- Tham gia các hội nghị của Nhà trường, tổ nhóm, công đoàn, Đoàn
trường.
-Tham gia đầy đủ các cuộc họp tổ, nhóm.
5. Biện pháp thực hiện:
- Lên lớp đúng theo thời khóa biểu và phân phối chương trình.
- Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn.
-Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở kịp thời lớp chủ nhiệm.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN: 08
(Từ ngày: 4/10/2010 đến ngày: 9/10/2010)
A/ Kế hoạch trọng tâm:
- Xây dựng kế hoạch cá nhân trên cơ sở kế hoạch của trường, tổ, nhóm.
- Thực hiện quy chế chuyên môn : lên lớp theo TKB số4 và PPCT,
- Soạn giáo án, tích lũy chuyên môn.
- Dạy thêm theo TKB
- Thăm lớp dự giờ, học hỏi kinh nghiệm.
- Chuẩn bị tốt hồ sơ cá nhân.
- Lên lớp chủ nhiệm hàng ngày, nhắc nhở kỉ luật học sinh vi phạm.
- Thu đóng góp đợt I.
B/ Kế hoạch cụ thể:
Thứ
Điều
Ngày
Tiết
Lớp
Nội dung công việc
chỉnh
4/10
5
Chào cờ
11A9.
Lên lớp theo lịch báo giảng.
2
chiều
4
11C1
Dự giờ Cô Thơm(t2,11A2)

3
4

5

5/10

2

6/10

1,2,4,
5

7/10

1,3,4,
5

chiều

6

2,3,4

11A5

Lên lớp theo lịch báo giảng.
Chấm kiểm tra.

11A3,11A4,
11A11,11A9

Lên lớp theo lịch báo giảng

11A11,11A3
11A9,11A4

Lên lớp theo lịch báo giảng
Dự giờ Thầy Đường(t2,12A1)

11A4

Dạy thêm lớp 11A4

11C1
11A3
11A5,11A3,

Lên lớp chủ nhiệm,
Dự giờ Cô Tâm(t1,12A9) dự
giờ thầy Tân(t2,12A10)
Lên lớp theo lịch báo giảng
Dạy thêm lớp 11A3
Sinh hoạt lớp chủ nhiệm

8/10
Chiều
9/10

1
2,3,4
1,2,4

11A4

7
chiều

CN

2,4

Lên lớp theo lịch báo giảng

11C1,11C2

10/10

Nghỉ
ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 08

1. Ưu điểm:
- Thực hiện tốt công việc được giao.
- Lên lớp đầy đủ, thực hiện theo đúng phân phối chương trình.
- Đã tích cực dự giờ học hỏi kinh nghiệm
- Hoàn thành hồ sơ cá nhân
2. Tồn tại:
- Còn có một số thiếu sót trong việc thực hiện kế hoạch.
- Quá trình tự học, tự bồi dưỡng còn chưa thật thường xuyên và chưa
đạt được hiệu quả như mong muốn.
- Chưa giám sát chặt chẽ hoạt động của lớp chủ nhiệm.
-Cần chú ý cho chuyên môn chuẩn bị tốt cho 2 tiết dạy thanh tra.
NGƯỜI KIỂM TRA

GIÁO VIÊN

Lê Thị Huệ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful