wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.

tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1
Chuong I
THÔNG TIN VÀ XU LÝ THÔNG TIN

1.1 Khái niêm thông tin
Khai niêm thông tin (inIormation) duoc su dung thuong ngay. Con nguoi co
nhu câu doc bao. nghe dai. xem phim. video. di tham quan. du lich. tham khao y kiên
nguoi khac ... dê nhân duoc thêm thông tin moi. Thông tin mang lai cho con nguoi su
hiêu biêt. nhân thuc dung dán vê nhung dôi tuong trong doi sông xã hôi. trong thiên
nhiên ... Thông tin giup cho chung ta thuc hiên môt cach hop ly cac công viêc cân lam
dê dat duoc kêt qua tôt nhât.
Thong tin la mot khai niêm truu tuong. ton tai khach quan. thê hiên duoi nhiêu
dang thuc khac nhau. Thong tin co thê duoc phat sinh. duoc luu trù. duoc truvên.
duoc tim kiêm. duoc sao chep. duoc xu lv. nhan ban. Thong tin cùng co thê biên dang.
sai lêch hoàc bi pha huv. Thong tin lam tàng thêm hiêu biêt cua con nguoi. la nguon
goc cua nhan thuc.
Thông tin duoc thê hiên duoi nhiêu dang thuc khac nhau nhu song anh sang.
song âm. diên tu. cac ky hiêu viêt trên giây hoác khác trên gô. trên da. trên cac tâm
kim loai ... Vê nguyên tác. bât ky câu truc vât chât nao hoác bât ky dong náng luong
nao cung co thê mang thông tin. Chung duoc goi la nhung vât (gia) mang tin. Du liêu
(data) la biêu diên cua thông tin va duoc thê hiên báng cac tin hiêu (signal) vât ly.
Ví du: Thông tin vê tai nan may bay: Su kiên tai nan may bay la du liêu cua
thông tin. may bay la vât mang tin.
Thông tin chua dung y nghia. con du liêu la cac du kiên không co câu truc va
không co y nghia rõ rang nêu no không duoc tô chuc va xu ly. Cung môt thông tin. co
thê duoc biêu diên báng nhung du liêu khac nhau.
Ví du: Cung biêu diên môt don vi. nhung trong chu sô thâp phân ta cung ky
hiêu 1. con trong hê dêm La Mã lai dung ky hiêu I. Môi du liêu lai co thê duoc thê
hiên báng nhung ky hiêu vât ly khac nhau. Cung la gât dâu. dôi voi nhiêu dân tôc trên
thê gioi thi do la tin hiêu thê hiên su dông tinh; nhung nguoc lai. dôi voi nguoi Hy
Lap. gât dâu dê biêu lô su bât dông. Cung la ky hiêu I nhung trong tiêng Anh co nghia
la dai tu nhân xung ngôi thu nhât (tôi) con trong toan hoc lai la chu sô La Mã co gia tri
la 1.
1.2 Tin hoc
1.2.1 Khái nhiêm tin hoc
Tin hoc la nganh khoa hoc nghiên cuu cac phuong phap. công nghê va kÿ thuât
xu ly thông tin môt cach tu dông dua trên cac phuong tiên kÿ thuât ma chu yêu la may
tinh diên tu.
1.2.2 Khái niêm co ban vê máy tính diên tu
May tinh diên tu la môt công cu cho phep luu tru va xu ly thông tin môt cach tu
dông nhung no không thê quyêt dinh duoc khi nao lam viêc gi. Dê diêu khiên hoat
dông cua may tinh con nguoi phai cung câp lênh cho may tinh. Môt tâp cac lênh duoc
tô chuc theo môt nguyên tác nao do duoc goi la chuong trinh. Chuong trinh la môt tâp
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 2
hop cac chi thi nhám huong dân may tinh thuc hiên môt công viêc nao do. Chuong
trinh së thay thê con nguoi diêu khiên may tinh.
1.2.3 Don vi luu trü thông tin
Trong may tinh. don vi be nhât dung dê luu tru thông tin la bit (Binary Digit
chu nhi phân). Luong thông tin chua trong 1 bit la vua du dê nhân biêt môt trong hai
trang thai co xac suât xuât hiên nhu nhau. Môt bit duoc biêu diên duoi dang sô nhi
phân 0 hoác 1. Dê biêu diên duoc du liêu co gia tri lon hon. nguoi ta thuong su dung
don vi byte. Ngoai ra con co môt sô don vi khac dung dê do dai luong thông tin.
Tên don vi Viêt tàt Giá tri
Byte B 8 bit
Kilobyte KB 1024 bytes ÷ 2
10
B
Megabyte MB 1024 KB ÷ 2
10
KB
Gigabyte GB 1024 MB ÷ 2
10
MB
Tetrabyte TB 1024 GB ÷ 2
10
GB
1.2.4 Quá trình xu lý thông tin cua máy tính

Qua trinh xu lv thong tin cua mav tinh
Vê co ban. qua trinh xu ly thông tin trên may tinh - cung nhu qua trinh xu ly
thông tin cua con nguoi - co 4 giai doan chinh:
• Nhan thong tin (Input information). thu nhân thông tin tu thê gioi bên ngoai
vao may tinh. Thuc chât dây la qua trinh chuyên dôi cac thông tin o thê gioi
thuc sang dang biêu diên thông tin trong may tinh thông qua cac thiêt bi dâu
vao.
• Xu lv thong tin (Process information). biên dôi. phân tich. tông hop. tra cuu...
nhung thông tin ban dâu dê co duoc nhung thông tin mong muôn.
• Xuat thong tin (Output information). dua cac thông tin kêt qua (dã qua xu ly) ra
tro lai thê gioi bên ngoai. Dây la qua trinh nguoc lai voi qua trinh ban dâu. may
tinh së chuyên dôi cac thông tin trong may tinh sang dang thông tin o thê gioi
thuc thông qua cac thiêt bi dâu ra.
• Luu trù thong tin (Store information). ghi nho lai cac thông tin dã duoc ghi
nhân dê co thê dem ra su dung trong nhung lân xu ly vê sau.
Dê dap ung 4 thao tac do thi môt may tinh thông thuong cung gôm bôn thanh
phân hop thanh. môi thanh phân co môt chuc náng riêng:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 3
1.2.4 Câu trúc co ban cua máy tính diên tu
- Khôi xu ly trung tâm (CPU: Central Processing Unit).
- Bô nho (Memory)
- Thiêt bi vao/ra (Input/Output device).
1.2.4.1 Don vi xu lý trung tâm (Central Processing Unit - CPU)
- CPU duoc vi nhu bô não cua may tinh. CPU co hai chuc náng chinh:
+ Diêu khiên.
+ Tinh toan.
- CPU gôm ba bô phân chinh nhu sau:
¹ Don vi tinh toan sô hoc va logic (ALU: Algorithm Logic Unit).
¹ Don vi diêu khiên (CU: Control Unit).
¹ Cac thanh ghi (Registers).
Don vi diêu khiên (Control Unit): Nhám giai mã lênh va tao ra cac tin hiêu diêu
khiên cac bô phân cua may tinh. Diêu phôi cac hoat dông cua cac thiêt bi nhâp xuât.
nhân du kiên va xu ly du kiên. hiên thi thông tin va luu tru thông tin.
Don vi logic sô hoc (Algorithm Logic Unit): Thuc hiên cac phep toan sô hoc va
logic cua bô diêu khiên chuyên sang.
1.2.4.2 Bô nhó (Memory)
Thông tin xu ly trong may tinh duoc luu tru trong bô nho. Bô nho trong may
tinh duoc chia lam hai loai:
- Bô nho trong.
- Bô nho ngoai.
a. Bô nhó trong
Bô nho trong dung dê chua chuong trinh va du liêu. Bô nho trong duoc chia
lam hai loai la bô nho RAM va bô nho ROM.
- Bô nho RAM (Random Access Memory) la loai bô nho co thê ghi va doc. No
duoc dung dê chua du liêu va chuong trinh may tinh dang hoat dông. Du liêu va
chuong trinh co thê doc va ghi dê dang trên RAM. Tuy nhiên thông tin trên RAM chi
tôn tai khi may tinh dang con hoat dông.
- Bô nho ROM (Read Only Memory) la loai bô nho chi doc. Thông tin trong
ROM duoc cac nha san xuât ghi vao va nguoi dung chi co thê doc thông tin tu ROM
chu không thê thay dôi hay ghi thông tin vao ROM. Du liêu trong ROM không bi mât
khi may tinh ngung hoat dông.
b. Bô nhó ngoài
Bô nho ngoai duoc dung dê luu tru du liêu va chuong trinh cua nguoi su dung.
Bô nho ngoai co dác diêm dung luong lon hon nhiêu so voi bô nho trong. nguoi su
dung co thê doc ghi du liêu dôi voi bô nho ngoai va thông tin trên bô nho ngoai không
bi mât khi tát may. Bô nho ngoai duoc dung hiên nay la dia tu (dia cung. dia mêm).
dia quang.
1.2.4.3 Các thiêt bi vào ra
Thiêt bi vao ra cua môt phân cua may tinh nhám giup cho nguoi su dung giao
tiêp voi may tinh. Vê mát chuc náng. nguoi ta chia thiêt bi vao ra lam hai loai nhu sau:
- Thiêt bi nhâp.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 4
- Thiêt bi xuât.
a. Thiêt bi nhap:
¹ Ban phim (Key Board).
¹ May quet (Scanner).
¹ Chuôt (Mouse).
b. Thiêt bi xuat:
¹ Man hinh (Monitor).
¹ May in (Printer).

1.3 Biêu diên thông tin trong máy tính diên tu
1.3.1 Các hê dêm trong tin hoc
a. Hê dêm
Hê dêm la tâp hop cac ky hiêu va qui tác su dung tâp ky hiêu do dê biêu diên va
xac dinh cac gia tri cac sô.
May tinh diên tu su dung bôn hê dêm: hê thâp phân (decimal) co sô 10. hê nhi
phân (binary) co sô 2. hê bat phân (octal) co sô 8 va hê thâp luc phân (hexadecimal) co
sô 16.
Môt hê dêm co sô p (10. 2. 8. 16) thi dung p chu sô (a1. a2. .ap) dê biêu diên
cac sô trong hê p do. Gia su co môt sô Qp thuôc hê dêm p co n chu sô phân nguyên va
m chu sô phân le thi sô Qp (hê p) duoc chuyên sang hê 10 theo công thuc:


Qp÷|a
n
p
n-1
¹ a
n
p
n-2
¹.¹ a
2
p
1
¹ a
1
p
0
¹ a
-1
p
-1
¹ a
-2
p
-2
¹.¹ a
-m
p
-m
|
10


b. Cac hê dêm
- Hê thâp phân la hê dêm co co sô p ÷10. su dung 10 chu sô 0.1.2.3.4.5.6.7.8.•
dê biêu diên cac sô trong hê.
Ví du 1: |381|
10
÷ |3€10
2
¹ 8€10
1
¹ 1€10
0
|
10

Ví du 2: |381.87|
10
÷ |3€10
2
¹ 8€10
1
¹ 1€10
0
¹ 8€10
-1
¹ 7€10
-2
|
10

- Hê nhi phân la hê dêm co co sô p ÷ 2. su dung hai chu sô 0 va 1 dê biêu diên
cac sô trong hê.
Ví du 1: |1101|
2
÷ |1€2
3
¹ 1€2
2
¹ 0€2
1
¹ 1€2
0
|
10

Ví du 2: |1101.101|
2
÷ |1€2
3
¹ 1€2
2
¹ 0€2
1
¹ 1€2
0
¹ 1€2
-1
¹ 0€2
-2
¹ 0€2
-3
|
10

- Hê bat phân la hê dêm co co sô p ÷ 8. su dung 8 chu sô 0.1.2.3.4.5.6.7 dê biêu
diên cac sô trong hê.
Ví du 1: |143|
8
÷ |1€8
2
¹ 4€8
1
¹ 3€8
0
|
10

Ví du2: |143.56|
8
÷ |1€8
2
¹ 4€8
1
¹ 3€8
0
¹ 5€8
-1
¹ 6€8
-2
|
10
- Hê thâp luc phân la hê dêm co co sô p÷16 su dung 10 chu sô 0. 1.2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. • va 6 ky tu chu cai A. B. C. D. •. ‚ dê biêu diên cac sô trong hê.
Ví du 1: |143|
16
÷ |1€16
2
¹ 4€16
1
¹ 3€16
0
|
10
Ví du 2: |143.1‚|
16
÷ |1€16
2
¹ 4€16
1
¹ 3€16
0
¹ 1€16
-1
¹ 15€16
-2
|
10
1.3.2 Dôi co sô tù hê thâp phân sang hê b
Phân nguyên
Phân le
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 5
Quy tác: Muôn dôi môt sô nguyên tu hê 10 sang hê b ta lây sô nguyên thâp
phân chia cho b cho dên khi thuong sô báng 0. Kêt qua cua phep biên dôi la cac du sô
trong phep chia viêt ra theo thu tu nguoc lai.
Ví du:
Thuc hiên dôi sô nguyên 4•7
10

Sang hê co so 2.
4•7:2248:2124:262:231:215:27:23:21:20
So du. 1 0 0 0 1 1 1 1 1


Kêt qua. 4•7
10
÷ 111110001
2


Sang hê co so 8.
4•7:862:87:80
So du. 1 6 7

Kêt qua. 4•7
10
÷ 761
8Sang hê co sô 16:
4•7:1631:161:160
Sô du: 1 15 1 (Theo bang dôi chiêu: 15
10
tuong ung ‚
16
)Kêt qua: 4•7
10
÷ 1‚1
16


Bang dôi chiêu 16 sô dâu tiên cua 4 hê dêm
1.3.3 Các phép toán co ban trên hê nhi phân
Trong sô hoc nhi phân chung ta cung co 4 phep toan co ban nhu trong sô hoc
thâp phân la công. tru. nhân va chia.
a. Cong hai so nhi phan
Quy tác Vi du công sô nhi phân Kiêm tra sô thâp phân
0 ¹ 0 ÷ 0
0 ¹ 1 ÷ 1 ¹ 0 ÷ 1
1 ¹ 1 ÷ 0 nho 1
1 ¹ 1 ¹1 ¹ 1 ÷ 0 nho 1

1011
¹ 0011
1110


13
¹ 6
1•
b. Tru hai so nhi phan
Quy tác Vi du tru sô nhi phân Kiêm tra sô thâp phân
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang ô
0 - 0 ÷ 0
1 - 0 ÷ 1
0 - 1 ÷ 1 tra 1
1 - 1 ÷ 0

1101
- 0110
0111


13
- 6
7
c. Nhan hai so nhi phan
Quy tác Vi du nhân sô nhi phân Kiêm tra sô thâp phân
0 € 0 ÷ 0
0 € 1 ÷ 1 ¹ 0 ÷ 1
1 € 0 ÷ 0
1 € 1 ÷ 1

1101
€ 110
0000
1101
1101
1001110
13
€ 6
78

d. Phep chia hai so nhi phan
Quy tác Vi du chia sô nhi phân Kiêm tra sô thâp phân
0 : 0 không xac dinh
1 : 0 không xac dinh
0 : 1 ÷ 0
1 : 1 ÷ 1


110 10
10 11
010
10
000

6:2÷3
1.3.4 Mênh dê logic càn ban
Mênh dê logic la mênh dê chi nhân hai môt trong hai gia tri dung (True) hoác
sai (‚alse) hay noi cach khac chi nhân hai gia tri 0 (‚alse) hoác 1 (True).
Quy tác: True ÷ Not ‚alse va ‚alse ÷ Not True
Hai phep toan logic thuong duoc su dung do la And. Or. Ngoai ra con co môt sô
phep toan logic khac la: ƒor. Not
a. Phep toan And
Phep toan And chi cho gia tri dung khi va chi khi x va y dêu co gia tri true (hay
1).
X y x AND y
TRU• TRU• TRU•
TRU• ‚ALS• ‚ALS•
‚ALS• TRU• ‚ALS•
‚ALS• ‚ALS• ‚ALS•
b. Phep toan Or
Phep toan Or chi cho gia tri sai khi va chi khi x va y dêu co gia tri sai (hay 0).
¹
-
-
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 7
X y x OR y
TRU• TRU• TRU•
TRU• ‚ALS• TRU•
‚ALS• TRU• TRU•
‚ALS• ‚ALS• ‚ALS•
c. Phep toan Xor
Phep toan ƒor chi cho gia tri dung khi va chi khi x va y co gia tri khac nhau
x y x XOR y
TRU• TRU• ‚ALS•
TRU• ‚ALS• TRU•
‚ALS• TRU• TRU•
‚ALS• ‚ALS• ‚ALS•
d. Phep toan Not
Hai biên x va y co gia tri nguoc nhau.
x y
TRU• ‚ALS•
‚LAS• TRU•
1.3.5 Biêu diên các ký tu
Môt trong cac phuong phap dê biêu diên cac ky tu trong may tinh la thiêt kê
môt bô mã. „ nghia cua cach thiêt kê nay la cac ky tu khac nhau së duoc dác trung boi
môt nhom bit duy nhât khac nhau. báng cach nay thông tin së duoc mã hoa thanh môt
chuôi bit trong bô nho hoác o cac thiêt bi luu tru. Tuy nhiên. së co nhiêu bô mã khac
nhau. Dê giai quyêt vân dê nay. Viên Chu…n Hoa Hoa Ky (American National
Standards Institute) dã dua ra bô mã chu…n trong giao tiêp thông tin trên may tinh goi
la bô mã ASCII (American Standard Code Ior InIormation Interchage) va dã tro thanh
chu…n công nghiêp cho cac nha san xuât may tinh. Bô mã nay dung 7 bit dê biêu diên
cac ky tu. tuy vây môi ky tu trong bang mã ASCII vân chiêm hêt môt byte khi thuc
hiên trong bô nho may tinh. bit du ra së bi b† qua hoác duoc dung cho biêu diên môt
cho ky tu dác biêt. Trong bang mã ASCII së bao gôm cac ky tu chu hoa. thuong. ky tu
sô. ky tu khoang tráng....
Hiên nay bang mã ASCII vân la bang mã duoc su dung nhiêu nhât. Môt bang
mã khac cung không kem phân duoc ua chuông la EBCDIC (•xtended Binary Code
Decimal Interchange Code) la bô mã o do môi ky tu duoc biêu diên voi 8 bit. bô mã
nay cua công ty IBM.

H•ƒ 0 1 2 3 4 5 6 7
0 NUL
0
DL•
16
SP
32
0
48

64
P
80
ˆ
•6
p
112
1 SOH
1
DC1
17

33
1
4•
A
65
Q
81
a
•7
q
113
2 STƒ DC2 Š 2 B R b r
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 8
2 18 34 50 66 82 •8 114
3 ♥
3
DC3
1•

35
3
51
C
67
S
83
c
••
s
115
4 ♦
4
DC4
20
Œ
36
4
52
D
68
T
84
d
100
t
116
5 ♣
5
NAK
21

37
5
53

6•
U
85
e
101
u
117
6 ♠
6
SŽN
22

38
6
54

70
V
86
I
102
v
118
7 B•L
7
•TB
23

3•
7
55
G
71

87
g
103

11•
8 BS
8
CAN
24
(
40
8
56
H
72
ƒ
88
h
104
x
120
9 HT

•M
25
)
41

57
I
73
Ž
8•
I
105
y
121
A L‚
10
SUB
26

42
:
58

74

•0

106

122
B VT
11
•SC
27
¹
43
;
5•
K
75
|
•1
k
107

123
C ‚‚
12
‚S
28
.
44
˜
60
L
76

•2
l
108
š
124
D CR
13
GS
2•
-
45
÷
61
M
77
|
•3
m
10•

125
E SO
14
RS
30
.
46
œ
62
N
78

•4
n
110
ž
126
F SI
15
US
31
/
47
Ÿ
63
O
7•

•5
o
111
D•L


127


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 9
Chuong II
HE DIEU HÀNH WINDOWS

2.1 Giói thiêu vê Hê diêu hành Windows
Hê diêu hanh duoc xem la chu…n thông dung trên cac may tinh ca nhân (PC)
cho dên truoc nám 1••5 la hê diêu hanh MS-DOS. Voi hê diêu hanh MS-DOS thi
nguoi dung phai nám rõ cac câu lênh va cach dung no. phai gõ cac câu lênh qua ban
phim. không duoc gõ sai du chi môt ky tu trông. Tu nám 1••5. Công ty phân mêm
MicrosoIt dua ra hê diêu hanh moi cho cac may PC goi la ‘indo’s •5. Voi hê diêu
hanh nay. viêc truy xuât cac Iile trên dia së nhanh chong va hiêu qua hon so voi hê
diêu hanh MS-DOS.
Môt sô uu diêm cua hê diêu hanh nay:
- Giao diên dô hoa nguoi su dung. diêu nay mang dên nhung tiên loi cho viêc
giao tiêp giua nguoi va may tinh.
- Dê hoc va dê su dung. Tô chuc giao tiêp giua nguoi va may tinh thông qua
môt ngôn ngu biêu tuong. môi biêu tuong liên kêt môt câu lênh hay môt chuong trinh
cu thê va duoc goi la tên tát (shortcut) cua câu lênh hay chuong trinh. Cach thuc ra
môt mênh lênh la dung chuôt kich hoat biêu tuong tuong ung (nhân dup lên biêu
tuong).
- Dôc lâp vê thiêt bi. tât ca cac trinh diêu khiên thiêt bi (driver) duoc cai dát nhu
môt bô phân cua ‘indo’s. Cháng han khi cai dát môt may in moi vao ‘indo’s thi
may in nay sán sang cho moi chuong trinh cua ‘indo’s.
- Chê dô hoat dông da nhiêm. ta co thê thi hanh hai hay nhiêu chuong trinh
cung môt luc. Môi chuong trinh co vung cua sô riêng trên man hinh.
- Tinh náng cám va chay (Plug and Play): ‘indo’s co kha náng nhân biêt thiêt
bi moi khi thiêt bi nay duoc cám vao may tinh va no së huong dân cho ta cai dát thiêt
bi moi hoác tu dông cai dát.
Tu khi ra doi cho dên nay. hê diêu hanh ‘indo’s dã trai qua cac phiên ban:
3.x. •5. •8. 2000. ƒP (vao nám 2002). Va du dinh vao cuôi nám 2006 hãng MicrosoIt
së tung ra thi truong phiên ban MicrosoIt ‘indo’s Vista.
Hiên nay MicrosoIt ‘indo’s ƒP la hê diêu hanh moi nhât cua MicrosoIt danh
cho cac may PC. no cho phep nguoi su dung tân dung cac uu diêm cua công nghê moi
trong may tinh. No dã nhanh chong tro thanh hê diêu hanh chu…n thông dung cho cac
may PC ngay nay.
Trong chuong nay chung ta së khao sat cac thanh phân co ban nhât cua hê diêu
hanh ‘indo’s ƒP.
2.2 Các thành phân và thao tác co ban trên Windows
2.2.1 Khoi dông Windows
Tu ‘indo’s •5 tro vê sau. viêc khoi dông rât don gian:
- Nhân nut Po’er trên thung may.
- Bât công tác man hinh (nêu chua bât).
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô
Chuong trinh khoi dông bát dâu báng môt chuôi cac thao tac. truoc tiên hê
thông së chay dê kiêm tra cac thiêt bi phân cung cua may tinh nhu Ram. ban phim.
chuôt.. Sau do hê diêu hanh ‘indo’s së duoc nap vao bô nho dê khoi dông.
Nêu trong hê diêu hanh co su phân chia cac tai khoan (account) nguoi su dung
thi së xuât hiên hôp thoai logon. ta phai gõ dung tên nguoi dung (user) va mât kh…u
(pass’ord) rôi nhân •nter.
2.2.2 Giói thiêu màn hình Windows
Man hinh ‘indo’s con goi la Desktop. Dây chinh la noi chua cac biêu tuong
cua cac chuong trinh trong ‘indo’s. Ta co thê bô sung. xoa bot hay sáp xêp lai cac
biêu tuong trên do theo y thich. Vi vây Desktop cua môi nguoi su dung co thê không
giông nhau.
Man hinh ‘indo’s co dang nhu sau:Cac hinh nh† trên Desktop duoc goi la biêu tuong (icons). Biêu tuong cho phep
ta nhanh chong mo cac Iile. thu muc (Iolder) hoác chuong trinh ma ta cân.
Môt sô biêu tuong thông thuong:
Biêu tuong My Computer : Dê xem cac tai nguyên co trên may va
quan li cac Iile.
Biêu tuong Recycle Bin : Noi luu tru cac Iile. thu muc dã bi xoa cho
dên khi ta loai b† chung môt cach vinh viên.
Cac biêu tuong
cua chuong trinh
Cac cua sô dang lam
viêc duoc thu nh†
Thanh tac vu
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 11
Biêu tuong My Network Places : thê hiên cac tai nguyên trên mang ma
tu may tinh dang dung co thê truy câp toi.
Dong cuôi cua man hinh la thanh tac vu (Task bar). dây la thanh diêu khiên dê
chuyên dôi giua cac cua sô dang mo. Thanh nay gôm môt nut Start. nám kê bên nut
Start la cac biêu tuong cua cac chuong trinh. ta co thê su dung cac biêu tuong nay dê
nhanh chong khoi dông nhung chuong trinh tuong ung. Thanh tac vu co dang nhu sau:

3.2.3 Cách su dung chuôt
Cac thao tac co ban khi dung chuôt:
- Click: Nhân va tha nut trai cua chuôt. dung dê chon môt dôi tuong nao do.
- Click dôi (Double click): Nhân hai lân liên tiêp nut trai cua chuôt trên môt
dôi tuong nao do dê mo cua sô tuong ung voi dôi tuong do hoác dê thuc thi môt
chuong trinh ung dung.
- Click phai (Right click): Nhân va tha nut phai cua chuôt. dung dê hiên thi
menu cac lênh liên quan dên dôi tuong dã chon (Shorcut menu).
- Kéo rê chuôt (Drag and drop): Nhân nut trai dông thoi keo rê chuôt. dung
dê di chuyên hoác sao chep môt dôi tuong nao do.
3.2.4 Cua sô trong hê diêu hành Windows
Cac cua sô cua cac chuong trinh khac nhau thi khac nhau nhung chung co cac
thanh phân co ban giông nhau. Ta së khao sat cua sô My compurter:

Thanh tiêu dê Thanh menu Thanh công cu chu…n Thanh dia chi
Cac liên kêt nhanh Vung lam viêc Thanh trang thai Cac thanh cuôn
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 12
Cac thanh phân co ban cua cua sô:
1. Thanh tiêu dê (Title bar): gôm co cac thanh phân sau:- Hôp menu diêu khiên (Control menu box): Hôp chua menu hê thông.
- Nút cuc tiêu (Minimize button): Nut cuc tiêu dung dê thu nh† cua sô chi con
la biêu tuong trên thanh Task bar o cuôi man hinh. Nut cuc tiêu che dâu cua sô. tuy
nhiên chuong trinh hiên thi trong cua sô vân chay. Ta co thê phuc hôi cua sô dã duoc
thu nh† tôi da báng cach nhân chuôt lên tên cua sô trên thanh Task bar.
- Nút cuc dai (Maximize button): Nut cuc dai dung dê phong to cua sô ra toan
man hinh. luc nay nut cuc dai dôi thanh nút phuc hôi (Restore button) . Nut phuc
hôi dua cua sô tro vê kich thuoc. vi tri ban dâu cua no truoc khi duoc phong lon tôi da.
- Nút dóng (Close button): dung dê dong cua sô.
Chú ý:
Ta co thê di chuyên cua sô báng cach keo rê chuôt trên thanh tiêu dê. Cua sô
së di chuyên theo.
Ta cung co thê diêu chinh kich thuoc cua sô báng môt trong cac cach sau:
- Dua con tr† chuôt vê canh biên cua cua sô. dang cua con tr† chuôt tro thanh
mui tên hai dâu. nhân va giu nut trai chuôt dông thoi keo rê chuôt (drag and drop).
kich thuoc cua cua sô së thay dôi theo.
- Click dôi chuôt trên thanh tiêu dê dê phong to hay thu nh† cua sô.
2. Thanh menu (Menu bar): Thanh nay nám ngay duoi thanh tiêu dê. gôm
nhiêu muc chon nám ngang. môi muc chon së tuong ung voi môt menu doc. No bao
gôm môt sô lênh ma nguoi dung co thê goi trong khi dang lam viêc voi trinh ung
dung.
3. Thanh công cu (Toolbar): la cac thanh nám duoi thanh menu. trong
‘indo’s co thê co nhiêu thanh công cu.
Thanh công cu o hinh trên la thanh công cu chuân (Standard Buttons). gôm
co cac nut lênh sau:
- Nút Back: Tro vê trang thai truoc
- Nút Foward: Tro vê trang thai sau
- Nút Up: Tro vê muc trên.
- Nút Copy: Chep dôi tuong dang chon vao bô dêm.
- Nút Cut: Cát (di chuyên) dôi tuong dang chon vao bô dêm
- Nút Paste: Dan dôi tuong trong bô dêm ra cua sô hiên thoi.
- Nút Delete: ƒoa dôi tuong dang chon.
- Nút Properties: Hiên thi cua sô thuôc tinh cua dôi tuong dang chon. Ta dung
nut lênh nay dê xem dung luong cua ô dia. thu muc. Iile.
Tên cua sô
Hôp menu diêu khiên
Nut cuc tiêu
Nut cuc dai
Nut dong
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 13
4. Thanh cuôn: Thông thuong môi cua sô dêu co môt thanh cuôn ngang
(Horizontal Scroll Bar) va môt thanh cuôn doc (Vertical Scroll Bar). Voi thanh
cuôn ta co thê xem cac phân bi che khuât trong cua sô báng cach keo rê chuôt trên hôp
cuôn hoác nhân giu chuôt trên cac nut mui tên o hai dâu thanh cuôn.
5. Thanh trang thái (Status Bar): nám cuôi cung cua cua sô. chua cac thông
tin vê cua sô hoác dôi tuong dang duoc chon.
Chú ý: Dê hoan chuyên giua cac chuong trinh dang chay. ta click chuôt vao
biêu tuong chuong trinh trên thanh tac vu hoác su dung tô hop phim Alt - Tab.
3.2.5 Thoát khoi Windows
- Click vao nut Start. chon Turn Off Computer...
- Man hinh hiên thi hôp hôi thoai:- Stand by: Dát may tinh o chê dô tam ngung hoat dông khi muôn tiêt kiêm
diên. Gõ phim tuy y may së hoat dông tro lai.
- Turn Off: Tát may
- Restart: Khoi dông lai may tinh
3.3 Desktop
Hê diêu hanh ‘indo’s ƒP tô chuc môt cây thu muc voi thu muc gôc la
Desktop. Tai dây ta co thê thây cac tai nguyên khac trên may tinh nhu: My Computer.
Internet •xplorer. My Net’ork Places. Recycle Bin....
3.3.1 Cua sô My Computer
Biêu tuong My Computer la noi chua cac tai nguyên cua may tinh dang su
dung. trong do cac thanh phân co ban sau:

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 14


- O dia mêm A: Khi cho dia A vao ô dia A: rôi click dôi vao
biêu tuong nay thi môt cua sô trinh bay nôi dung cua no së duoc mo ra.
- O dia C: Dê mo dia C ta chi viêc click dôi chuôt vao biêu
tuong nay. luc do së hiên ra môt cua sô chua dung thông tin vê ô dia C: nhu thu muc.
Iile duoi dang cac biêu tuong. kem theo no la tên Iile hay thu muc (xem hinh sau).

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 15


- O dia D: Cach lam viêc tuong tu nhu biêu tuong cua dia C:
nhung chi khac nhau vê tên va nôi dung chua trong dia do.
- O dia CD : Khi cho dia CD vao ô dia rôi click dôi vao
biêu tuong nay thi môt cua sô trinh bay nôi dung cua no së duoc mo ra.
3.3.2 Menu Start
Môt menu la môt bang gôm nhiêu lênh. cac lênh chi cho ‘indo’s thuc hiên
môt tac dông nao do.
Khi cli ck chuôt vao nut Start thi menu Start së hiên thi. Danh sach cac muc
chon trong menu nay dai ngán tuy thuôc vao môi nguoi dung. Menu Start hiên thi trên
man hinh nhu sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô


Cac muc chinh trong menu Start:
1. Programs: la noi chua cac chuong trinh duoc cai dát trong ‘indo’s. Ban
dâu chi co 5 muc:
- Accessories: Chua cac ung dung thông thuong cua ‘indo’s.
- Startup: Chua cac biêu tuong chuong trinh ung dung. cac chuong trinh nay së
duoc thuc thi ngay sau khi ‘indo’s duoc khoi dông.
- Games: chua cac tro choi cua ‘indo’s.
- Internet •xplorer: dung dê duyêt ‘eb trong truong hop may co kêt nôi
Internet.
- ‘indo’s Media Player: la chuong trinh dê nghe nhac xem phim.
Trong Programs së chua thêm cac muc khac do qua trinh cai dát thêm cac phân
mêm moi cua nguoi su dung.
2. Documents: Chua cac Iile moi nhât ma ta vua lam viêc.
3. Settings: Gôm 4 muc co ban sau dây:
- Control Panel: chua cac thiêt lâp cua hê thông.
- Net’ork Connections: chua cac thiêt lâp vê mang.
- Printers and ‚axes: Bô sung. xoa va câu hinh cac may in. may Iax co kêt nôi
voi may tinh.
- Taskbar and Start Menu: dung dê thiêt lâp cac chê dô hiên thi cua Taskbar va
Menu Start.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 17
4. Search: dung dê tim kiêm
5. Help and Support: Phân tro giup cua ‘indo’s.
6. Run.: Chay cac chuong trinh ung dung.
Ví du: Dê chay cua sô ung dung DOS trong ‘indo’s ƒP. ta click Start/Run.
gõ cmd o muc Open rôi click OK.7. Log Off <tên tài khoan>: Thoat kh†i account dang su dung.
8. Turn Off Computer.: Tát may.
3.3.3 Recycle Bin (Thùng rác)
Biêu tuong Recycle Bin nám ngay trên Desktop. Dây la noi chua cac
Iile. cac thu muc dã bi xoa báng lênh Delete thông thuong. Click dôi vao biêu tuong
nay. cua sô xuât hiên nhu sau:Nêu muôn phuc hôi môt Iile hay thu muc nao do co trong Recycle Bin. ta click
chon Iile cân phuc hôi rôi thuc hiên lênh |menu| File/Restore.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 18
Nêu muôn thât su xoa hán. thuc hiên lênh |menu| File/Delete. Nêu muôn xoa
hán toan bô nôi dung trong thung rac thi click vao vung trông o cua sô rôi thuc hiên
lênh |menu| File/Empty Recycle Bin.
3.3.4 My Network Places
Dây la noi dê truy câp dên cac may tinh khac co nôi mang voi may tinh dang su
dung. Ta cung vao biêu tuong nay dê thiêt lâp cac mang nôi bô.
3.4 Windows Explorer
Dây la chuong trinh dung dê quan li Iile va thu muc trong ‘indo’s. Trong
‘indo’s •xplorer ta co thê thuc hiên sao chep. tao moi. xoa cac Iile. thu muc. chay
cac ung dung khac trên no.
3.4.1 Cua sô Windows Explorer
Dê kich hoat chuong trinh nay ta thuc hiên lênh |menu|
Start/Programs/Accessories/Windows Explorer. Cua sô chuong trinh së xuât hiên
nhu sau:Vung lam viêc cua ‘indo’s •xplorer gôm co hai phân:
- Phân bên trai: Duoc tô chuc duoi dang môt cây thu muc. chua cac tai nguyên
cua may tinh. Trong do Desktop la thu muc gôc.
- Phân bên phai: Hiên thi nôi dung cua thu muc hiên thoi (thu muc duoc tr† o
phân bên trai).wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 19
3.4.2 Các lênh co ban cua Windows Explorer
3.4.2.1 File và thu muc trong Windows
- Không giông nhu trong hê diêu hanh Dos. cac Iile va thu muc trong ‘indo’s
duoc hiên thi kem voi cac biêu tuong dác trung cua chung.
- Voi thu muc thi tuy theo loai nôi dung duoc chua bên trong ma chung co thê
co cac biêu tuong khac nhau. Duoi dây la môt sô biêu tuong thuong hay gáp:

- Voi Iile thi biêu tuong cua no la cac biêu tuong cua chinh chuong trinh ung
dung tao ra no.
Ví du: Môt Iile duoc tao ra boi chuong trinh MicrosoIt ‘in’ord thi së co duôi
Iile theo mác dinh la .doc va biêu tuong la
3.4.2.2 Chuyên duòng dân vào môt thu muc
Click chuôt tai tên thu muc o cây thu muc bên trai. nôi dung cua thu muc së
hiên thi phân bên phai.
3.4.2.3 Tao thu muc con
- Thuc hiên lênh |menu| File/New/Folder. ‘indo’s së tao môt thu muc moi
nám trong thu muc hiên thoi co tên mác dinh la New Folder voi môt con tr† nhâp
nhay dê cho gõ vao môt tên khac.
- Gõ vao tên thu muc muôn dát rôi nhân •nter.
Nhân •nter sau khi gõ dê hoan tât viêc dát tên.
3.4.2.4 Tao shortcut cho môt file hay thu muc
Muc dich cua viêc tao Shortcut cho môt Iile hay thu muc la tao ra môt biêu
tuong giup nguoi dung truy câp nhanh dên Iile hay thu muc do ma không cân tim dên
dung duong dân cua no.
Buóc 1: Click chuôt o vung trông cua phân bên phai. Thuc hiênh lênh |menu|
File/New/Shorcut. man hinh hiên thi nhu sau:

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 2ô
Buóc 2: Gõ vao duong dân tuyêt dôi dên tên thu muc hay tên Iile cân tao
shortcut tai muc dê trông. Truong hop không muôn gõ truc tiêp thi co thê chon duong
dân báng cach click chuôt vao nut Browse. man hinh së hiên thi:- Tim dên thu muc hay Iile cân tao shortcut rôi click chuôt vao no.
- Click vao nut OK. Man hinh tro lai hôp thoai truoc. nhân Next dê kêt thuc
Buoc 2.
Buóc 3: Click tai ‚inish dê kêt thuc viêc tao Shortcut.Kêt qua la së tao ra môt shortcut cua Iile hay thu muc duoc chi ra o Buoc 2 nám
ngay o thu muc hiên thoi.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 21

3.4.2.5 Chay môt chuong trình úng dung
- Click dôi vao tên Iile cua chuong trinh ung dung hoác vao biêu tuong shortcut
cua no.
3.4.2.6 Chon (dánh dâu) các file và thu muc:
- Chon môt Iile: Click vao tên Iile.
- Chon toan bô Iile va thu muc con trong thu muc hiên thoi: Thuc hiên lênh
|menu| Edit/Select All hoác nhân tô hop phim Ctrl-A.
- Dao nguoc cac chon lua: Thuc hiên lênh |menu| Edit/Invert Selection.
- Chon nhiêu Iile liên nhau: Click chuôt vao Iile dâu tiên rôi nhân va giu phim
ShiIt dông thoi click chuôt vao Iile cuôi cung.
- Chon nhiêu Iile không liên nhau: Click chuôt vao Iile dâu tiên rôi nhân va giu
phim Ctrl. dông thoi click chuôt vao cac Iile khac.
€ Viêc chon cac thu muc duoc thuc hiên tuong tu nhu chon Iile.
3.4.2.7 Sao chép file hay thu muc
- Chon Iile hay thu muc cân sao chep.
- Nhân Ctrl-C hoác thuc hiên lênh |menu| Edit/Copy hoác click vao biêu
tuong dê sao chep cac Iile. thu muc dã chon vao bô dêm Clipboard.
- Chon thu muc dich.
- Nhân Ctrl-V hoác thuc hiên lênh |menu| Edit/Paste hoác click vao biêu
tuong dê dan phân trong bô dêm vao thu muc dich.
3.4.2.8 Di chuyên file hay thu muc
- Chon Iile hay thu muc cân di chuyên.
- Nhân Ctrl-X hoác thuc hiên lênh |menu| Edit/Cut hoác cilck vao biêu tuong
dê cát cac Iile. thu muc dã chon vao bô dêm Clipboard.
- Chon thu muc dich.
- Nhân Ctrl-V hoác thuc hiên lênh |menu| Edit/Paste hoác click vao biêu tuong
dê dan phân trong bô dêm vao thu muc dich.
3.4.2.9 Xóa file hay thu muc
- Chon Iile hay thu muc cân xoa.
- Nhân phim Delete hoác thuc hiên lênh |menu| File/Delete hoác click vao biêu
tuong .
Chú ý:
- Co thê xoa nhanh cac Iile va thu muc báng cach keo rê no vao Recycle Bin.
- Cac Iile va thu muc trên dia cung khi bi xoa báng cac cach trên së duoc luu
vao Recycle Bin (thung rac) va co thê së phuc hôi tro lai (xem phân 3.3.3).
- Khi xoa cac Iile trên dia mêm hoác tu dâu nhác cua Dos thi cac Iile nay së
không duoc dua vao Recycle Bin.

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 22
3.4.2.10 Dôi tên file hay thu muc
- Click chon Iile hay thu muc cân dôi tên.
- Thuc hiên lênh |menu| File/Rename.
- Gõ vao tên moi va nhân •nter.
3.4.2.11 Xem thuôc tính cua file hay thu muc
- Click chon Iile hay thu muc cân xem thuôc tinh.
- Thuc hiên lênh |menu| File/Properties hoác click vao biêu tuong . cua sô
xem thuôc tinh së xuât hiên nhu sau:


- O dây ta co thê xem cac thông tin cua Iile hay thu muc nhu duong dân. kich
thuoc. thoi diêm khoi tao. thoi diêm thay dôi. ngay truy câp. va co thê thiêt lâp môt sô
thuôc tinh nhu chi doc (Read-only). …n (Hidden)...
Chú ý: Ta co thê sao chep. di chuyên. dôi tên hay xem thuôc tinh cua Iile. thu
muc báng cach su dung menu o nut phai cua chuôt.
3.4 Control Panel
Control Panel la noi dác biêt quan trong trong hê diêu hanh ‘indo’s. No chua
cac chuong trinh quan li hê thông phân cung lân phân mêm cua may tinh. Dây cung la
noi thiêt lâp cac thông sô quan trong cho may tinh.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 23
Dê mo cua sô Control Panel tu Desktop ta thuc hiên lênh |menu| Start/
Settings/Control Panel. Cua sô Control Pannel së xuât hiên nhu sau:

3.4.1 Thêm hoàc xóa chuong trình
- Click dôi vao biêu tuong Add or Remove Programs . man hinh xuât
hiên nhu sau:

Nut chuyên qua lai giua
cac chê dô hiên thi
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 24
Trong cua sô nay co bôn muc:
a. Change or Remove Programs: Thay dôi môt sô thanh phân hoác xoa b† cac
phân mêm dã cai dát.
b. Add New Programs: Cai dát thêm môt chuong trinh moi vao trong hê diêu
hanh ‘indo’s.
c. Add/Remove Windows Components: Thêm hay bot cac thanh phân trong
‘indo’s nhu Games. Internet •xplorer...Dê bô sung thêm môt thanh phân nao ta chi viêc click chon vao thanh phân do.
dê xoa môt thanh phân nao ta chi viêc click b† chon vao thanh phân do trong muc
Components. Sau do nhân Next. rôi Finish dê hoan tât công viêc.
Trong môt sô truong hop bô sung thêm thi ‘indo’s së yêu câu nguoi su dung
tim duong dân dên môt sô Iile cân thiêt trong bô cai dát.
d. Set Program Access and Defaults: Thiêt lâp môt sô chuong trinh mác dinh
khi su dung môt sô chuc náng.
3.4.2 Thay dôi cách hiên thi cua màn hình
- Click dôi vao biêu tuong Display . xuât hiên hôp thoai nhu sau:

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 25

Gôm co bôn muc:
a. Themes: Chon kiêu giao diên su dung theo tung chu dê.
b. Desktop: Chon anh nên va câu hinh Desktop.
- Click vao the Desktop. hôp thoai xuât hiên nhu sau:

Click vao dây
dê chon kiêu
giao diên su
dung
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 2ô
Background: Cung câp danh sach môt sô Iile anh dê lam nên cho Desktop. Ta
cung co thê bô sung môt Iile anh bât ky co sán trong may vao trong danh sach nay
báng cach nhân vao nut Browse...
Position: Thay dôi cach hiên thi cua anh nên.
Customize Desktop...: Nhân vao dây dê bô sung hay xoa bot môt sô biêu
tuong o Desktop. Ta cung co thê thay dôi lai biêu tuong va xac lâp môt vai thông sô
khac liên quan dên Desktop tai muc nay.
- Nhân OK hoác Apply dê luu nhung thay dôi.
c. Screen Saver: Chon chê dô bao vê man hinh.
- Click vao the Screen Saver. hôp thoai xuât hiên nhu sau:


Khi thiêt lâp chê dô bao vê man hinh thi ‘indo’s së thay dôi hiên thi man hinh
sang môt thiêt kê di dông nêu không su dung ban phim hoác chuôt sau môt khoang
thoi gian dinh truoc. Diêu nay che dâu nôi dung ma nguoi su dung dang lam viêc trên
man hinh.
Screen Saver: Click chuôt vao muc nay dê chon anh dông cho chê dô bao vê.
Wait: Nhâp vao sô phut ma sau khoang thoi gian nay man hinh may tinh së
chuyên sang chê dô bao vê.
Power: Click vao dây dê cai dát môt vai thông sô liên quan dên nguôn diên
may tinh.
d. Appearance: Thay dôi mau sác. kiêu chu. cõ chu... cua cac cua sô.
e. Settings: Cai dát dô phân giai man hinh.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 27
3.4.3 Thay dôi cách thê hiên cua dang sô
- Click dôi vao biêu tuong Regional and Language Options . xuât hiên hôp
thoai sau:- Nhin vao hôp thoai ta së thây cac vi du dinh dang cua cac kiêu du liêu la kiêu
sô. kiêu tiên tê. kiêu gio. kiêu ngay rut gon. kiêu ngay dây du.
- Muôn thay dôi ta nhân vao nut Customize.... hôp thoai sau së xuât hiên nhu
sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 28


- Hôp thoai gôm co bôn muc Numbers. Currency. Time. Date.
Numbers: Thiêt lâp cac thông sô liên quan dên du liêu kiêu sô.
¹ Decimal svmbol: Chon ki hiêu phân cach giua phân nguyên va phân thâp
phân (thuong dung dâu .).
¹ No. of digits after decimal: Nhâp sô chu sô thâp phân.
¹ Digit grouping svmbol: Chon ki hiêu phân cach cac chu sô ra thanh tung
nhom (thuong dung dâu ').
¹ Digit grouping: Chon kiêu nhom sô.
¹ Negative sign svmbol: Chon ki hiêu sô âm (thuong dung dâu -).
¹ Negative number format: Chon kiêu dinh dang sô âm.
¹ Displav leading zeros: Chon kiêu hiên thi cho cac sô thâp phân bát dâu báng
sô 0.
¹ List separator: Chon ky tu phân cach cac sô trong môt dãy sô. Muc nay duoc
dung dê xac dinh dâu phân cach cac dôi sô cua ham trong •xcel (thuong dung dâu .).
3.4.4 Thay dôi ngày giò hê thông
- Click dôi vao biêu tuong Date/Time . xuât hiên hôp thoai nhu sau:

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 29


- Dua vao hôp diêu khiên nay ta co thê thay dôi dê dang ngay gio cua hê thông.
3.4.5 Cài dàt máy in
- Môt may in khi moi duoc cám vao may tinh thi co thê chua dung duoc ngay
ma ta phai tiên hanh cai dát driver (trinh diêu khiên thiêt bi) cua may in do. Driver cua
may in thuong duoc chua trong dia mêm hoác dia CD Rom ban kem voi may in do.
Tuy nhiên tu phiên ban ‘indo’s 2000 thi dã chua sán driver cua môt sô may in ta chi
viêc tim dên va tiên hanh cai dát.
Cac buoc tiên hanh cai dát driver cho may in:
Buóc 1: Click dôi vao biêu tuong Printers and Faxes hoác thuc hiên
lênh |menu| Start/Settings/Printers and Faxes. xuât hiên cua sô sau:Buóc 2: Click dôi vao biêu tuong Add Printer. xuât hiên hôp thoai sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 3ô


Nhân vao nut Next
Buóc 3: ƒuât hiên hôp thoai sau:- Chon nhu hinh trên va nhân vao nut Next.
Buóc 4: ƒuât hiên hôp thoai sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 31- Nhân vao nut Next.
Buóc 5: ƒuât hiên hôp thoai sau:- Chon cac thông sô nhu trên va nhân vao nut Next.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 32
Buóc 6: ƒuât hiên hôp thoai sau:

- Luc nay ta phai chon dung tên cua nha san xuât may in o muc Manufacturer
va loai may in o muc Printers (xem ngay trên may in dê biêt thông tin vê nha san xuât
va loai may dang su dung) dê ‘indo’s cai dát driver thich hop. Nêu may in không co
trong danh sach hô tro thi click chuôt vao nut Have Disk sau do theo cac huong dân
cua may. Thông thuong ta phai dát dia mêm hoác dia CD-ROM chua driver cua may
in va tu tim duong dân dên driver (co phân mo rông la .inf).
- Nhân liên tiêp vao cac nut Next o cac hôp thoai sau do cho dên khi man hinh
xuât hiên hôp thoai sau:

Buóc 7: Nhân Finish dê kêt thuc.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 33
3.5 Môt sô chuong trình úng dung
Hê diêu hanh ‘indo’s cung câp môt sô ung dung kha huu ich. Cac ung dung
nay thuong tâp trung trong muc Accessories o menu Start. Trong phân nay së gioi
thiêu môt sô ung dung thuong dung.
3.5.1 Máy tính bo túi (Calculator)
- May tinh b† tui nay co kha náng thuc hiên nhung phep toan tu don gian dên
phuc tap.
- Dê khoi dông click chon Start/Programs/Accessories/Calculator. cua sô
diêu khiên së xuât hiên nhu sau:

- Thao tac: Cach su dung cung hoan toan nhu cac loai may tinh b† tui thông
thuong. Dung chuôt click vao cac nut sô va cac nut phep toan hoác gõ tu ban phim dê
thuc hiên cac phep tinh. Click vao dâu ÷ dê hiên thi ra kêt qua cuôi cung.
- Dê thuc hiên cac loai phep tinh phuc tap. ta chuyên dôi loai may tinh báng
cach thuc hiên lênh |menu| View/ Scientific.
3.5.2 Chuong trình soan thao vàn ban Notepad
- Dây la chuong trinh soan thao ván ban don gian cua ‘indo’s. No thuong
duoc su dung khi muôn luu nhung dong ván ban don gian. không cân dinh dang câu
ky.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 34
- Dê khoi dông click chon
Start/Programs/Accessories/
Notepad. cua sô chuong trinh së
xuât hiên nhu hinh bên:
- Dê thoat ta thuc hiên lênh
|menu| File/Exit hoác nhân tô
hop phim Alt-F4.


Vung soan
thao ván ban
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 35
3.5.3 Chuong trình v• hình Paint
- Dây la chuong trinh dung dê vë hoác tiên hanh cac thao tac xu li don gian trên
hinh anh.
- Dê khoi dông click chon Start/Programs/Accessories/Paint. cua sô chuong
trinh së xuât hiên nhu sau:- Dê thoat ta thuc hiên lênh |menu| File/Exit hoác nhân tô hop phim Alt-F4.
Vung dê vë
hoác xu ly
Cac công cu
dê vë va xu li
Bang mau
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 3ô
Chuong IV
MICROSOFT WORD
4.1 Giói thiêu tông €uan vê Microsoft Word
Chuong trinh soan thao MicrosoIt ‘ord 2000 la phân mêm soan thao ván ban cua
MicrosoIt OIIice 2000 cua hãng MicrosoIt. Dây la môt bô soan thao truc quan hay con
goi la ‘ŽSI‘ŽG (‘hat you see is ’hat you get). MicrosoIt ‘ord cung câp cho nguoi
su dung:
- Cac kÿ náng soan thao ván ban va dinh dang ván ban da dang va dê su dung.
- Kha náng dô hoa dã manh dân lên kêt hop voi công nghê OL•DB (Ob•ect
Linking and •mbeding) giup ta co thê chen duoc nhiêu hinh anh va âm thanh trong tai
liêu ’ord nhu: biêu dô. bang tinh.v.v.
- Co thê xuât nhâp du liêu voi nhiêu loai dinh dang khac nhau. Dác biêt kha náng
chuyên dôi du liêu giua ‘ord voi cac phân mêm khac cua MicrosoIt OIIice dã giup cho
viêc xu ly cac ung dung ván phong tro nên don gian va hiêu qua hon.
- Dê dang kêt chuyên tai liêu thanh dang HTML dê chia se du liêu trên mang nôi
bô cung nhu mang Internet.
4.1.1 Khoi dông Microsoft Word
Dê khoi dông MicrosoIt ‘ord. chung ta co thê thuc hiên theo hai cach sau:
Cách 1: Click dôi chuôt lên biêu tuong MicrosoIt ‘ord trên Desktop man hinh (nêu
co)


Cách 2: Thuc hiên lênh Start/Programs/Microsoft Word

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 37
4.1.2 Màn hình làm viêc cua Microsoft Word
Sau khi khoi dông ‘ord. ta së thây duoc man hinh lam viêc cua ‘ord nhu sau:


4.1.3 Các thành phân cua màn hình soan thao Word
Trong màn hình soan thao Word bao gôm các thành phân:
• 1hanh tiêu dê (1itle Bar): nám trên cung. Thanh tiêu dê cho biêt tên cua phân
mêm va tên cua ván ban hiên thoi dang soan thao

• 1hanh thuc don (menu bar): Nám ngay duoi thanh tiêu dê bao gôm chin nhom
chua cac lênh cua ‘ord

• 1hanh công cu (1oolBar): Trên thanh nay chua cac nut lênh. Môi môt nut lênh
tuong ung voi môt lênh nao do trong ‘ord. Khi cân thuc hiên lênh. ta co thê click
chuôt vao nut lênh tuong ung thay vi phai thuc hiên lênh thông qua menu

• 1huóc (Ruler): Nám ngay duoi thanh công cu cho phep ta cán chinh click thuoc
cua ván ban cung nhu tiên hanh môt sô thao tac dinh dang duoc dê dang

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 38
• 1hanh trang thái (Status Bar): Nám duoi cung cua man hinh cho phep ta quan sat
duoc cac trang thai hiên thoi nhu sô trang hiên thoi. toa dô cua con tr† soan thao

4.1.4 Các chê dô hiên thi màn hình Word
‘ord cho phep nhiêu chê dô hiên thi man hinh rât phong phu va da dang dê phuc
vu cho tung muc dich khac nhau cua công viêc soan thao. Thông thuong khi soan thao
môt ván ban ‘ord cung câp cac chê dô hiên thi sau dây:
• Normal: Chê dô thông thuong cua man hinh soan thao ‘ord. Chê dô nay không
hiên thi cac lê. cac tiêu dê dâu trang hay cuôi trang.
• Web Layout: Chê dô hiên thi ván ban cho cac trang ‘eb hay cho viêc doc truc
tuyên cac tai liêu ‘ord thông thuong. Ván ban hiên thi không co ngát trang.
• Print Layout: Chê dô hiên thi ván ban va dô hoa môt cach chinh xac nhu khi
chung ta thây trên trang in. chi ra tât ca cac lê. cac tiêu dê dâu. cuôi trang.
• Print Preview: ƒem toan bô trang truoc khi in ra. ta co thê thu nh† hoác phong to
theo y muôn dê chinh sua truc tiêp. Chê dô nay duoc thuc hiên tu lênh Print
Preview trong menu File hoác nhân chuôt vao nut trên thanh công cu Standard.
• Outline: Chê dô nay chi ra câu truc tai liêu cho phep chung ta xem nhiêu muc chi
tiêt va sáp xêp lai ván ban cua tai liêu môt cach nhanh chong.
4.1.5 Các khái niêm co ban
- D•ng vàn ban (line): La tâp hop cac tu trên môt dong man hinh. Dong phu thuôc
rât nhiêu vao nhung yêu tô nhu khô giây. lê ván ban..
- Doan vàn ban (Paragraph): La tâp hop bao gôm môt hoác nhiêu dong duoc
danh dâu kêt thuc boi phim •NT•R.
- Khôi vàn ban: la môt vung ván ban liên tuc duoc danh dâu trên man hinh.
Trong qua trinh lam viêc voi cac ván ban. ‘ord xem cac khôi ván ban va cac doan ván
ban la don vi thao tac chinh.
4.2 Các thao tác co ban trong Word
4.2.1 Tao mói môt vàn ban
Dê tao moi môt ván ban. ta co thê su dung môt trong sô cac cach sau dây:
- Thuc hiên lênh |Menu| File/New
- Su dung tô hop phim Ctrl + N
- Click chuôt vao nut trên thanh công cu.

4.2.2 Luu vàn ban
Dê luu ván ban hiên thoi vao dia tu. ta co thê su dung môt trong sô cac cach sau:
- Thuc hiên lênh |Menu| File/Save.
- Su dung tô hop phim Ctrl + S.
- Click chuôt vao nut trên thanh công cu.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 39
Khi ta thuc hiên thao tac luu ván ban. nêu do la lân luu ván ban dâu tiên. ‘ord së hiên thi
hôp thoai Save dê yêu câu ta dát tên Iile cho ván ban

Trong hôp thoai nay. ta dua vao tên Iile tai muc File name. Tiêp do click chuôt vao
nut Save dê luu ván ban.
O cac lân luu ván ban sau do. ‘ord chi tiên hanh luu ma không yêu câu dát lai tên
cho ván ban.
- Trong qua trinh soan thao vàn ban. ta nên thuong xuvên thuc hiên thao tac luu vàn
ban dê dê phong mat dù liêu khi co su co xav ra.
- Nên dàt tên file sao cho goi nho dên noi dung cua file.
- Nêu muon luu vàn ban voi tên file khac voi tên file hiên thoi. ban su dung lênh
[Menu] File → Save As hoàc nhan phim F12.
4.2.3 Thao tác mo vàn ban
Dê mo môt ván ban dã co trên dia. ta co thê su dung môt trong sô cac cach sau:
- Thuc hiên lênh |Menu| File/Open
- Nhân tô hop phim Ctrl + O
- Click chuôt vao nut trên thanh công cu
Khi do. ‘ord së hiên thi hôp thoai Open. Trong hôp thoai nay. ta co thê gõ truc
tiêp tên Iile vao hôp File name hoác chon Iile tu danh sach cac Iile duoc hiên thi. Sau do.
click chuôt vao nut Open dê mo Iile.


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 4ô


Dê chon nhanh ô dia hoác thu muc chua Iile ván
ban cân mo. ta co thê click chuôt vao dâu mui tên
o muc Look in Khi do. hôp thoai Open së hiên
thi danh sach nhu o hinh bên dê ta lua chon.

4.2.4 Dánh dâu khôi vàn ban
Trong ‘ord. khi tiên hanh môt thao tac nao do trên ván ban. ta thuong phai tiên
hanh thao tac lua chon vung ván ban cân thao tac va duoc goi la danh dâu khôi ván ban.
Dê danh dâu khôi ván ban. ta co thê su dung môt trong sô cac cach sau:
• Dua con tr† (chuôt) vê dâu khôi ván ban cân danh dâu. giu phim trai chuôt va rê
chuôt dên cuôi khôi ván ban.
• Dua con tr† soan thao vê dâu khôi ván ban cân danh dâu. giu phim <Shift> va
dung cac phim diêu khiên di chuyên con tr† dên cuôi khôi.
• Dát con tr† soan thao o dâu khôi cân danh dâu. giu phim <Shift> va click chuôt tai
vi tri cuôi khôi.
4.2.5 Thao tác càt. dán và sao chép vàn ban
Trong ‘ord noi riêng va trong cac ung dung khac trên ‘indo’s noi chung. thao
tac cát (cut) va dan (paste) duoc su dung khi ta muôn di chuvên mot khoi vàn ban tu vi tri
nay sang vi tri khac. con thao tac sao chep (copy) va dan (paste) duoc su dung khi ta
muôn sao chep mot khoi vàn ban tu vi tri nay sang vi tri khac.
Dê di chuyên môt khôi ván ban. ta thuc hiên cac buoc nhu sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 41
Chon khôi ván ban cân di chuyên.
Thuc hiên thao tac cut báng cach thuc hiên lênh |Menu| Edit/Cut.
Dát con tr† soan thao tai vi tri cân di chuyên dên.
Thuc hiên thao tac paste báng cach thuc hiên lênh |Menu| Edit/
Paste.
Dê sao chep môt khôi ván ban. ta cung tiên hanh thao tac tuong tu trên nhung o
buoc thu 2. thay vi su dung thao tac cut. ta su dung thao tac copy báng cach thuc
hiên lênh |Menu| Edit/Copy.
Thav vi phai thuc hiên cac thao tac cut. copv va paste thong qua menu. ta co thê su
dung cac to hop phim nhu sau.
1ô hop phim Chúc náng
Ctrl · X Cut
Ctrl · C Copv
Ctrl · J Paste
4.2.6 Tìm kiêm và thay thê
a. Tìm kiêm
Dê tim kiêm môt chuôi ky tu nao do trong ván ban. ta thuc hiên cac thao tac nhu
sau:
Thuc hiên lênh |Menu| Edit/Find (hoác su dung tô hop phim Ctrl + F).


Trong hôp thoai ‚ind and Replace:
Ta gõ vao chuôi ky tu cân tim tai hôp Find What
Sau do click chuôt vao nut Find Next dê bát dâu tim.
Chuôi ky tu tim duoc (nêu co) së duoc danh dâu.
Nêu muôn kêt thuc tim kiêm. ta click chuôt vao nut Cancel.
b. Tìm và thay thê
Thuc hiên lênh |Menu| Edit/Replace (hoác su dung tô hop phim Ctrl + H). Khi
do. hôp thoai sau së xuât hiên:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 42

Tai hôp Find What ta gõ vao cum tu cân tim. con trong hôp Replace with ta gõ
vao cum tu duoc su dung dê thay thê. Sau do click chuôt vao cac nut Find Next. Replace
hoác Replace All tuy vao muc dich. Nhung nut nay co chuc náng nhu sau:
- Find Next: Tiêp tuc tim ma không thay thê cum tu tim duoc.
- Replace: Thay thê cum tu tim duoc va tiêp tuc tim.
- Replace All: Thay thê toan bô môt cach tu dông
4.2.7 Chuyên dôi giüa các vàn ban dang du‚c mo
Tai môi môt thoi diêm. ‘ord cho phep ta mo nhiêu ván ban
cung môt luc. Tuy nhiên. tai môi thoi diêm ta chi co thê soan thao voi
môt trong sô cac ván ban do. Dê chuyên dôi qua lai giua cac ván ban
nay. ta chi cân click chon menu Window trên thanh thuc don va trong
menu nay chon ván ban tuong ung (cac ván ban nay duoc danh sô tu
1.2...)
4.2.8 Dóng vàn ban và kêt thúc làm viêc vói Word
Dê dong ván ban hiên thoi dang soan thao. ta co thê thuc hiên môt trong sô cac
cach sau:
- Thuc hiên lênh |Menu| File/Close
- Nhân tô hop phim Ctrl + F4
Dê thoat kh†i MicrosoIt ‘ord. ta co thê su dung môt trong sô cac cach sau:
- Thuc hiên lênh |Menu| File/Exit
- Nhân tô hop phim Alt +F4
Chú ý: Khi ta dong ván ban hay
thoat kh†i ‘ord ma chua tiên hanh
luu ván ban. ‘ord së hiên thi hôp
thông bao duoi dây dê h†i xem ta
co muôn luu ván ban hay không.
Trong hôp thoai nay. ta chon ƒes nêu dông y luu ván ban. chon No nêu không luu ván
ban va chon Cancel dê tro vê lai man hinh soan thao.


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 43
4.2.9 Các phím thuòng dùng khi soan thao vàn ban
Tên phím Chúc nàng
← Sang trai môt ky tu
→ Sang phai môt ky tu
↑ Lên trên môt dong
↓ ƒuông duoi môt dong
Home Dua con tr† vê dâu dong hiên thoi.
•nd Dua con tr† vê cuôi dong hiên thoi
Page Up Di chuyên lên trên môt trang man hinh
Page Do’n Di chuyên xuông duoi môt trang man hinh
Ctrl ¹ Home Vê dâu ván ban
Ctrl ¹ •nd Vê cuôi ván ban
Ctrl ¹ → Qua phai môt tu
Ctrl ¹ ← Qua trai môt tu
Ctrl ¹ ↑ Lên trên môt doan.
Ctrl ¹ ↓ ƒuông duoi môt doan.
Các phím xoá
Phím Chúc nàng
Delete ƒoa ky tu bên phai con tr†
Backspace ƒoa ky tu bên trai con tr†
Ctrl ¹ Delete ƒoa tu bên phai con tr†
Ctrl ¹ Backspace ƒoa tu bên trai con tr†.
Các phím thuòng dùng khác
Phím Chúc nàng
‚5 Tim kiêm va thay thê
Ctrl ¹ ” Phuc hôi trang thai truoc do
Ctrl ¹ A Chon toan bô ván ban
Ctrl ¹ G Nhay dên trang ván ban nao do
Ctrl ¹ Ž Láp lai thao tac truoc do
4.3 Môi truòng soan thao Tiêng Viêt
4.3.1 Giói thiêu phân mêm h„ tr‚ tiêng Viêt-Vietkey
Môt trong nhung vân dê ta gáp phai ngay trong lân soan thao môt ván ban dâu tiên
trong ’ord la lam thê nao dê co thê gõ duoc tiêng viêt trong khi ban phim chi toan la cac
chu cai không dâu. Hiên nay trên thi truong co rât nhiêu phân mêm giup ta gõ duoc tiêng
Viêt trong cac ung dung khac nhu: Vietkey. Abc. Unikey. cac phân mêm nay goi tát la
bô gõ Tiêng Viêt. Môt trong cac bô gõ phô biên nhât hiên nay la Vietkey. Vietkey co cac
phiên ban khac nhau phu hop voi cac hê diêu hanh khac nhau. Vietkey moi nhât hiên nay
la Vietkey 2000.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 44
4.3.2 Huóng dân su dung Vietkey
a. Khoi dong Jietkev
Sau khi cai dát Vietkey 2000. ta co thê khoi dông Vietkey theo hai cach sau:
-Chay chuong trinh Vietkey 2000 báng cach chon Start/Programs/Vietkey
2ôôô/Jietkev 2ôôô.
-Click vao biêu tuong cua Vietkey trên man hinh Desktop
b. Cac chê do hiên thi
TaskBar. Dê thiêt lâp chê dô nay click nut TaskBar trên man hinh hiên thi cua
Vietkey 2000. Trong chê dô nay. Vietkey së duoc thu nh† dát tai goc phai. duoi trên
thanh Taskbar.Trong do:
- Biêu tuong chu V chê dô gõ tiêng Viêt
- Biêu tuong chu E chê dô gõ tiêng Anh
Ontop. Dê thiêt lâp chê dô nay click nut Ontop trên man hinh hiên thi cua Vietkey
2000. Trong chê dô nay Vietkey 2000 duoc thu nh† thanh biêu tuong va duoc dát trôi nôi
trên man hinh Desktop. Dê tro lai cua sô Vietkey click vao biêu tuong
c. Chon kiêu gò (Input Method)
Vietkey 2000 hô tro rât nhiêu kiêu gõ khac nhau. Dê lua chon kiêu gõ. chay
chuong trinh Vietkey 2000. chon lop kiêu gõ (Input Methods). Trong lop nay co môt sô
thanh phân sau:
Trong phân Tiêng Viêt (Jietnamese)
Ta co thê chon nhanh kiêu gõ Telex hoác Jni báng cach click chon vao hôp lua
chon tuong ung. Ngoai ra. con co thê chon cac kiêu gõ khac trong danh sach cac kiêu gõ
bên canh.
- Hôp kiêm tra Bo dau kiêu cù (Old Stvle) cho phep danh dâu cac nguyên âm trong
môt tu theo phong cach tiêng Viêt cu : oa. oe.. khi no duoc chon.
- Hôp kiêm tra Bo dau sau nguvên am (Tone mark right after vowels) cho phep
danh dâu sau cac nguyên âm khi no duoc chon.
- Hôp kiêm tra Ðanh dau tu do (Free stvle)cho phep danh dâu cho cac nguyên âm
môt cach tu do.
- Trong phân Gò ban phim (Active kevboard) va Ban phim can gò (Kevboards
enabled) cho phep chon va gõ theo ngôn ngu duoc chon.
d. Chon bang mà (Char Sets)

Bang mã ‚ont
TCVN3-ABC Bát dâu báng .Vn (Vi du: .VnTime......)
VNI-‘in VNI-Times
Viet‘areƒ VnTimes ne’ roman
Unicode Times ne’ roman

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 45
Chú ý: Phai chon bang mà phu hop voi font chù ma ta dang dung thi moi hiên thi
dung tiêng Jiêt.

Ciao diên tiêng Anh và tiêng Jiêt cua Jietkev 2ôôô
e. Cach gò tiêng Jiêt
Vietkey hô tro rât nhiêu kiêu gõ khac nhau. Voi môi cac gõ. co cac qui tác gõ
tuong ung cho no. Sau dây la môt sô cach gõ tiêng Viêt phô biên nhât hiên nay.
Kiêu gò TELEX
Trong cua sô Vietkey. chon lop Kiêu g… (Input Method). Chon chê dô gõ la
Telex. Sau dây la môt sô quy tác gõ tiêng Viêt trong chê dô nay :
- Cac chu cai. chu sô duoc gõ nhu binh thuong (gõ vao cac phim co tên tuong ung
trên ban phim).
- Cac tu co dâu duoc gõ theo quy tác sau:
Dâu
Phím Ví du
Dâu sác S as ÷ a
Dâu náng “ a• ÷ a
Dâu h†i R ar ÷ a
Dâu ngã ƒ ax ÷ ã
Dâu huyên ‚ aI ÷ a
Dâu mu aa÷â. ee÷ê. dd÷d. oo÷ô. u’÷u. o’÷o
a’÷á

Khu dâu –

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 4ô
Kiêu gò JNI
Trong cua sô Vietkey. chon lop Kiêu g… (Input Method). Chon chê dô gõ la VNI.
Sau dây la môt sô quy tác gõ tiêng Viêt trong chê dô nay :
- Cac chu cai. chu sô duoc gõ nhu binh thuong (gõ vao cac phim co tên tuong ung
trên ban phim).
- Cac tu co dâu duoc gõ theo quy tác sau:

Dâu
Phím Ví du
Dâu sác 1 a1 ÷ a
Dâu náng 5 a5 ÷ a
Dâu h†i 3 a3 ÷ a
Dâu ngã 4 a4 ÷ ã
Dâu huyên 2 a2 ÷ a
Dâu mu 6 a6÷ â. e6 ÷ ê. o6 ÷ ô
Dâu dâu 7 u7÷ u. o7÷ o
Dâu tráng 8 a8 ÷ á
Dâu ngang • dd ÷ d
Khu dâu 0

4.4 Dinh dang vàn ban
Dinh dang ván ban la thao tac ta phai thuong xuyên tiên hanh trong qua trinh soan
thao ván ban. Môt thao tac dinh dang co thê tac dông lên môt khôi ván ban. doan ván
ban.... tuy vao truong hop cu thê. Thao tac dinh dang co thê duoc tiên hanh tai thoi diêm
soan thao ván ban hoác sau khi dã hoan tât viêc soan thao. Thông thuong. khi soan thao
môt ván ban ta luôn phai tiên hanh cac thao tac dinh dang co ban sau:
- Dinh dang trang giây.
- Dinh dang Iont va kiêu chu.
- Dinh dang doan ván ban (paragraph).
Ngoai ra. tuy tung muc dich va yêu câu cu thê ma phai tiên hanh thêm nhung thao
tac dinh dang khac nhu kiêu (style). bang biêu (Table). côt (Columns)..
4.4.1 Dinh dang trang giây
Dinh dang trang giây la thao tac dinh dang thuong duoc tiên hanh dâu tiên khi
soan thao ván ban (dác biêt la dôi voi cac ván ban lon va phuc tap). Dê tiên hanh thao tac
nay. ta thuc hiên lênh: |Menu| File/Page Setup
Hôp thoai Page Setup së xuât hiên nhu sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 47


Trong hôp thoai nay bao gôm 4 Tab. Cac chuc náng cu thê cua chung nhu sau:
• Tab Margins
Trang Tab nay cho phep ta tiên hanh cac thao tac dinh dang liên quan dên lê cua
trang giây nhu sau:
Top Lê trên cua trang giây
Bottom Lê duoi cua trang giây
Left Lê trai cua trang giây
Right Lê phai cua trang giây
Gutter Khoang cach dung lam gay
From edge: Khoang cach tu mep giây dên tiêu dê trên (Header) va tiêu dê duoi
(‚ooter) cua trang giây
Apply to: Chi dinh pham vi tac dông cua thao tac dinh dang bao gôm:
Whole document: Toan bô ván ban.
This point Forward: Tu vi tri con tr† tro di.
Selected Text/Section: ván ban/Section duoc chon.
This Section: Section hiên thoi
Mirror Margins: Chon muc nay nêu ta muôn ván ban duoc trinh bay dôi xung
giua cac trang chán le.
• Tab Paper Size
Dung dê dinh dang khô giây (nhu A4. A3. Letter....) va cach thuc xuât hiên cua
trang giây nhu tháng dung (Portrait) hay nám ngang (Landscape).

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 48


4.4.2 Dinh dang font chü
Khi tiên hanh thao tac dinh dang Iont chu. nêu ta chon khôi truoc khi tiên hanh thi
thao tac dinh dang duoc hiêu la së tac dông lên khôi ván ban duoc chon. nêu không thao
tac dinh dang së co tac dung ngay tai vi tri hiên thoi cua con tr† soan thao.
4.4.2.1 Dinh dang font chü thông €ua thanh công cu (Toolbar)
Dê dinh dang Iont chu. ta co thê thuc hiên cac lênh ngay trên thanh công cu dinh
dang. (Nêu không quan sat duoc thanh công cu nay. ta hãy thuc hiên lênh |Menu| View
/Toolbars/Formatting).

Chon Iont chu cân dinh dang tu hôp danh sach

Hôp danh sach cho phep dinh dang click cõ cua chu

Click vao dây dê chuyên dôi qua lai giua chê dô chu dâm.

Click vao dây dê chuyên dôi qua lai giua chê dô chu nghiêng

Click vao dây dê chuyên dôi qua lai giua chê dô chu gach chân

Chon mau cho chu
4.4.2.2 Dinh dang font chü thông €ua hôp thoai font
Ta co thê tiên hanh dinh dang Iont chu thông qua hôp thoai Iont voi nhung tinh
náng phong phu hon báng cach thuc hiên lênh:
|Menu| Format/Font
Hôp thoai Font së xuât hiên nhu hinh sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 49

Trong Tab Font bao gôm cac thanh phân sau:
• Font : Ta chon Iont chu cân dinh dang tu hôp danh sach nay.
• Font Style : Chon kiêu chu.
• Style : Click cõ chu
• Font color : Mau chu.
• Underline style :
None : Không gach chân
Single : Gach chân báng net don
Word Only : Gach chân tung tu
Double : Gach chân báng net dôi
Dotted : Gach chân báng net roi
• Effects
Strikethought : Gach ngang
Double strikethrough: Gach giua chu báng duong dôi
Superscript (
chu lam chi sô trên
)
Subscript (
chu lam chi sô duoi
)
Shadow: C Ch hu u c co o b bo on ng g
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 5ô
Outline:

Emboss: C
C
C
h
h
h
u
u
u


n
n
n
ô
ô
ô
i
i
i


c
c
c
o
o
o


m
m
m
a
a
a
u
u
u


t
t
t
r
r
r
á
á
á
n
n
n
g
g
g
.
.
.


b
b
b
o
o
o
n
n
n
g
g
g


m
m
m
a
a
a
u
u
u


d
d
d
e
e
e
n
n
n


n
n
n
á
á
á
m
m
m


o
o
o


p
p
p
h
h
h
i
i
i
a
a
a


d
d
d
u
u
u
o
o
o
i
i
i

Engrave:
C
C
C
h
h
h
u
u
u


n
n
n
ô
ô
ô
i
i
i


c
c
c
o
o
o


m
m
m
a
a
a
u
u
u


t
t
t
r
r
r
á
á
á
n
n
n
g
g
g
.
.
.


b
b
b
o
o
o
n
n
n
g
g
g


m
m
m
a
a
a
u
u
u


d
d
d
e
e
e
n
n
n


n
n
n
á
á
á
m
m
m


o
o
o


p
p
p
h
h
h
i
i
i
a
a
a


t
t
t
r
r
r
ê
ê
ê
n
n
n


Small Caps: CHu HOA NH†
All Caps: CHÙ HOA
Hidden: Chu …n
Nêu ta click chuôt vao nut Default. nhung thiêt lâp cua ta vê Iont chu së duoc giu
nguyên o nhung lân lam viêc sau do.
4.4.2.3 Thay dôi kiêu chü
Thao tac nay cho phep ta thay dôi kiêu chu tu chu thuong sang chu hoa. chu hoa
sang chu thuong.... Cach tiên hanh nhu sau:
- Chon khôi cac chu cân thay dôi.
- Thuc hiên lênh |Menu| Format/Change Case
ƒuât hiên hôp thoai:


Trong hôp thoai hiên. bao gôm cac muc sau:
• Sentence case: Dôi cac ky tu dâu tiên cua vung duoc chon thanh chu hoa con cac
ky tu khac thanh chu thuong.
• lowercase: Dôi tât ca cac ky tu duoc chon thanh chu thuong.
• UPPERCASE: Dôi tât ca ky tu duoc chon thanh chu hoa
• Title Case: Dôi cac ky tu dâu môi tu thanh chu hoa va cac ky tu khac thanh chu
thuong.
• tOGGLE cASE: dôi nhung chu thuong thanh chu hoa va nhung chu hoa thanh
chu thuong
Ta chon muc tuong ung trong sô cac muc chon trên va nhân <OK> dê thuc hiên
chuyên dôi kiêu.
4.4.2.4 Các phím tàt su dung trong dinh dang chü
Tên phím Chúc nàng
Ctrl ¹ B Chuyên dôi qua lai giua chê dô chu dâm
Ctrl ¹ I Chuyên dôi qua lai giua chê dô in nghiêng
Ctrl ¹ U Chuyên dôi qua lai giua chê dô gach chân
Ctrl ¹ ÷ Chuyên dôi qua lai giua chê dô Subscript
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 51
Ctrl ¹ ShiIt ¹ ÷ Chuyên dôi qua lai giua chê dô Superscript
Ctrl ¹ | Táng cõ chu lên môt don vi
Ctrl ¹ | Giam cõ chu di môt don vi
4.4.2.5 Ch†n các ký tu dàc biêt
Trong truòng h‚p ta cân ch†n nhüng ký hiêu dàc biêt vào vàn ban nhu (→ →→ →. α αα α.
β ββ β. . ....). ta tiên hành nhu sau:
- Dàt con tro soan thao tai vi trí cân ch†n.
- Thuc hiên lênh ‡Menuˆ Insert /Symbol
Trong hôp thoai Symbol xuât hiên. ta chon ký hiêu cân ch†n sau dó nhân
chuôt vào nút <Insert> dê ch†n vào vàn ban.

Trong truòng h‚p phai ch†n làp di làp lai nhiêu lân môt ký kiêu. ta có thê
dinh nghia tô h‚p phím tàt (Shortcut Key) cho ký hiêu dó b‰ng cách click chuôt vào
nút <Shortcut Key>. Khi dó xuât hiên hôp thoai nhu sau:Ban kich chuôt vao dây dê chon
nhom ky hiêu cân chen
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 52
Trong hôp thoai này. ta nhân tô h‚p phím cân dinh nghia (bàt dâu b‰ng phím
Ctrl) tiêp dên nhân nút <Assign> rôi nút <Close> dê kêt thúc.
Khi dinh nghîa tô hop phim cho riêng mình, ta không nên dát trùng vói nhûng tô
hop phim dã duoc dinh nghîa sán cua Word.
4.4.3 Dinh dang doan vàn ban (Paragraph)
Dê dinh dang ván ban duoc dep mát va rõ rang. ta phai dinh rõ khoang cach giua
cac dong. cac doan. cach thuc cán lê ván ban. khoang cach ván ban.... Thao tac dinh dang
Paragraph cho phep ta lam duoc nhung diêu nay.
Truoc hêt. ta phai dát con tr† soan thao vao trong ván ban cân dinh dang (hoác tiên
hanh thao tac chon khôi nêu muôn dinh dang cho nhiêu doan ván ban). sau do su dung cac
phuong phap dinh dang sau:
4.4.3.1 Dinh dang vàn ban thông €ua thanh công cu
Trên thanh công cu thuong co nhung nut lênh cho phep tiên hanh thao tac dinh
dang doan ván ban nhu sau:


Cán lê bên trai

Cán lê giua

Cán lê bên phai

Cán lê hai bên

Dua lê trai ra ngoai

Dua lê trai thut vao
4.4.3.2 Dinh dang Paragraph thông €ua thuóc
Ta co thê tiên hanh môt sô thao tac dinh dang vê lê ván ban thông qua thuoc nám
ngang báng cach su dung chuôt dê di chuyên cac nut trên thuoc.

im qui nh
l troi on vn
bn
Diêm qui dinh lê
phai doan ván ban
Diêm qui dinh khoang cach lê cua
dong dâu tiên so voi cac dong khac
trong doan
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 53
4.4.3.3 Dinh dang doan vàn ban thông €ua hôp thoai Paragraph
Dê tiên hanh dinh dang doan ván ban thông qua hôp thoai Paragraph. ta thuc hiên
lênh:
|Menu| Format/Paragraph
Hôp thoai Paragraph xuât hiên nhu sau:

Trong Tab Indents and Spacing bao gôm cac muc sau:
• Alignment
Šustified : Cán dêu hai bên
Left : Cán lê bên trai
Right : Cán lê bên phai
Center : Cán lê giua
• Indentation : Qui dinh lê cho doan ván ban
Left : khoang cach lê bên trai
Right: khoang cach lê bên phai
• Special : Dung dê qui dinh cach thuc xuât hiên cua dong dâu tiên trong doan.
None: Dong dâu tiên tuong tu nhu cac dong khac
First line: Dong dâu tiên thut vao so voi cac dong khac môt khoang duoc
qui dinh o hôp By o bên canh.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 54
Hanging: Dong dâu tiên lui ra ngoai so voi cac dong con lai (lê treo).
• Spacing : Cho phep ta chi dinh khoang cach truoc va sau cac doan theo y muôn
Before: khoang cach dên doan truoc do.
After: khoang cach dên doan sau.
• Line spacing : Dung dê qui dinh khoang cach giua cac dong trong doan (mác dinh
la single).
4.4.3.4 Các phím tàt su dung trong dinh dang doan vàn ban
Tên phím Chúc nàng
Ctrl ¹ L Cán lê trai
Ctrl ¹ R Cán lê phai
Ctrl ¹ • Cán lê giua
Ctrl ¹ “ Cán dêu hai bên
4.5 Thiêt lâp Tab
Thông thuong trong qua trinh soan thao. nêu ta nhân phim <Tab>. con tr† soan
thao së nhay môt khoang so voi vi tri hiên hanh (thông thuong la 1.27cm). Tuy nhiên. co
nhung truong hop ta cân phai dát lai vi tri cua cac diêm dung khi nhân <Tab> theo y
muôn cua minh. Dê lam diêu nay. ta su dung phuong phap dát cac diêm Tab.
Diêm dung Tab (Tab Stop Position) la vi tri dung cua con tr† soan thao khi ta
nhân phim ˜Tabœ. Dê dát cac diêm dung Tab. ta co thê su dung cac phuong phap sau.
4.5.1 Thiêt lâp Tab thông €ua thuóc (Ruler)
O phia bên trai cua thuoc nám ngang. ta quan sat duoc cac kiêu diêm Tab khac
nhau bao gôm:

LeIt Tab Tab trai

Center Tab Tab giua

Right Tab Tab phai

Decimal Tab Tab thâp phân
Dê chuyên dôi giua cac kiêu diêm Tab. ta chi cân click chuôt vao biêu tuong Tab
ngay trên thuoc

Dê dát môt diêm Tab tai vi tri nao do. ta chi cân chon kiêu diêm Tab sau do click
chuôt tai vi tri tuong ung trên thuoc nám ngang
Kich chuôt vao
dây dê thay dôi
kiêu diêm Tab
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 55

Dê gõ b† cac diêm Tab. ta chi cân su dung chuôt dê keo rê chung ra kh†i thuoc
4.5.2 Thiêt lâp Tab thông €ua hôp thoai
Ta co thê thiêt lâp Tab báng cach thuc hiên nhu sau:
- |Menu| Format/Tab
- Nhâp gia tri ma tai do tab së duoc dát trong hôp thoai Tab stop
position.
- Chon kiêu Tab trên muc Alignment
- Chon kiêu vach tuong ung giua cac Tab trên muc Leader.
- Click chuôt vao Set dê thiêt lâp TabChú ý:
- Nut Clear dung dê xoa diêm Tab hiên thoi dang duoc chon va nut
- Nut Clear All dung dê xoa tât cac cac diêm thiêt lâp Tab.
4.6 Thiêt lâp Bullets và Numbering
Ván ban dang liêt kê la môt kiêu trinh bay dác biêt. co thê nhân biêt nho cac ky
hiêu dung dâu môi Paragraph (thông thuong la dâu gach dâu dong. dâu € hoác c…n thân
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 5ô
hon la cac sô thu tu 1. 2. 3 hay a. b. c...). Co hai dang liêt kê bang sô thu tu hoác báng cac
ky tu dác biêt.
4.6.1 Thiêt lâp Bullets và Numbering dùng biêu tu‚ng
a. Numbering
- Danh dâu doan ván ban.
- Trên Toolbar click biêu tuong lênh Numbering
- Dâu môi Paragraph së duoc chen thêm sô thu tu.
b. Bullets
- Trên Toolbar click biêu tuong lênh Bullets
- Dâu môi Paragraph së duoc chen môt ky tu dác biêt.
4.6.2 Thiêt lâp Bullets và Numbering thông €ua thanh công cu Formating
Ta co thê thiêt lâp Bullets va Numbering theo cac buoc sau:
- Danh dâu doan ván ban
- |Menu| Format/Bullets and Numbering
- Chon tab Bullets nêu ta muôn chen ky tu dác biêt hoác chon tab
Numbering nêu ta muôn chen sô thu tu.
- Chon kiêu ky tu va kiêu danh sô thu tu ma ta muôn chen.
- Click OK.


Chung ta co thê dinh dang cac ky tu cua Bullet theo cac ky tu bât ky theo cac buoc
nhu sau:
-Chon Customize trên hôp thoai Bullets and Numbering.
Hôp thoai Customize Bulleted List xuât hiên nhu sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 57-Thay dôi cac tham sô Bullet character. Bullet position. Text position
-Thay dôi ky tu báng cac ky tu trong Symbol báng cach click nut vao Bullet.
Hôp thoai Symbol së xuât hiên nhu sau:


- Click Font/Symbol
- Chon ky tu trong hôp thoai Symbol
- Click OK dong hôp thoai Symbol
- Click OK dong hôp thoai Customize Bullteted List
- Click OK dong hôp thoai Bullets and Numbering


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 58
4.7 Tao vàn ban o dang côt
Dê tao ván ban o dang côt. truoc hêt ta phai dê ván ban o chê dô hiên thi Page
Layout (báng cach thuc hiên lênh |Menu| View/Page Layout) va thuc hiên lân luot cac
buoc sau:
- Chon khôi ván ban cân chia côt.
- Thuc hiên lênh: |Menu| Format/Columns
Hôp thoai Columns xuât hiên nhu sau:

Trong hôp thoai nay. ta co thê tiên hanh chon kiêu chia côt dã co sán thông qua
nhom Presets bao gôm:
- One. T’o. Three: Tao ván ban o dang môt. hai hoác ba côt báng nhau.
- LeIt : Tao ván ban o dang hai côt trong do côt trai báng 1/2 côt phai.
- Right: Tao ván ban o dang hai côt trong do côt phai báng 1/2 côt trai.
Ngoai ra. trong hôp thoai nay con co cac thanh phân sau:
Number of Columns
Nêu không muôn su dung nhung kiêu chia côt dã co trong
nhom Presets. ta su dung muc nay dê chi dinh sô côt cân
chia theo y minh.
Width and Spacing
Ta co thê su dung phân nay dê diêu chinh dô rông va khoang
cach giua cac côt.
Apply to
Chi dinh pham vi tac dông cua viêc chia côt bao gôm:
¹ ‘hole Document: Ap dung cho ca ván ban.
¹ Selected Text: Ap dung cho phân ván ban duoc chon
Line Between Nêu ta chon muc nay. giua cac côt së co duong ke phân cach
E€ual Column
Width
Ta danh dâu chon muc nay nêu muôn cac côt co dô rông
báng nhau.

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 59
Chú ý:
• Chi trong chê dô hiên thi Page Layout thi cac côt moi hiên thi rõ trên man hinh ván
ban
• Ta co thê diêu chinh dô rông cua cac côt truc tiêp tu thuoc nám ngang báng cach
noi rông hoác thu hep cac vach tuong ung trên thuoc

4.8 Tao Drop Cap
Drop Cap la kha náng tao hiêu ung dác biêt cho chu cai dâu tiên cua doan ván ban
nhám muc dich trang tri cho doan ván ban. Dê lam diêu nay. ta thuc hiên cac buoc sau:
- Dát con tr† soan thao bên trong doan cân
dinh dang Drop Cap.
- Thuc hiên lênh |Menu| Format/Drop Cap.
Chon kiêu Drop Cap trong nhom Position. Ngoai ra.
ta con co thê thiêt lâp môt sô thông sô tuy con sau:
¹ Font: Iont chu cua ky tu duoc Drop Cap.
¹ Line to Drop: Sô dong danh cho Drop Cap.
¹ Distance from text: khoang cach tu Drop
Cap dên cac tu trong doan
Ví du: Duoi dây la môt doan ván ban duoc dinh
dang Drop Cap voi kiêu la Dropped va Line to
Drop la 3:

4.9 Tao bang biêu
4.9.1 Khoi tao bang biêu
Dê tao môt bang biêu. ta thuc hiên lân luot cac buoc sau:
Cách 1:
- Dê con tr† soan thao tai vi tri cân chen bang.
- Thuc hiên lênh |Menu| Table/Insert Table.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang ôô

Trong hôp thoai Insert Table:
- Number oI columns: Sô côt cua bang biêu
- Number oI ro’s: Sô hang cua bang biêu
- Column ’idth: Dô rông cua cac côt (cac côt co dô rông báng nhau).
Gia tri Auto tuc la dô rông tu dông (báng chiêu rông trang in chia
cho sô côt).
Cách 2:
- Dát con tr† text o vi tri thich hop. trên thanh công cu Tables and
Borders click chonbiêu tuong Insert Table . môt bang mâu hiên ra.
- Dát con tr† chuôt o ô dâu tiên. keo chuôt xuông duoi dê chon sô
hang. keo chuôt sang phai dê chon sô côt. Khi nha chuôt. môt bang
biêu duoc chen vao ván ban co du sô hang va côt dã chon. cac côt co
dô rông báng nhau va dô rông cua môi côt báng chiêu rông trang in
chia cho sô côt dã chon. Vi du sau dây tao bang biêu 3x4 (3 hang. 4
côt).
4.9.2 Nhâp nôi dung cho bang biêu
Môi ô trong bang biêu co thê chua chu. chu sô hoác hinh vë. Click chuôt vao môt
ô. con tr† text hiên ra cho ô dê cho phep nhâp nôi dung cho ô do.
Khi nhâp xong nôi dung cho môt ô. gõ phim Tab dê di chuyên con tr† text sang ô
kê tiêp bên tay phai. gõ Shift+Tab dê di chuyên con tr† text sang ô kê tiêp bên tay trai.
Gõ cac phim mui tên dê di chuyên con tr† text di theo huong mui tên.
Môt bang vi du nhu sau:


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang ô1
STT H‹ VÀ TŒN DI•M XŽP LO•I
1 Trân Thi Anh 10 ƒuât sác
2 Nguyên Hung 10 ƒuât sác
Chú ý. Khi con tro text nám trong o cuoi cung cua bang biêu thi phim Tab se co
tac dung thêm mot hang moi vao cuoi bang biêu va tiêp tuc nhap noi dung trong hang
moi. Gia su nêu con tro text dang o o(3.4) thi khi gò Tab se duoc hang moi thêm vao.
4.9.3 Các thao tác chính trên bang biêu
a. Chon khoi cac o trong bang
Ta co thê tiên hanh chon khôi cac ô trong bang báng cach su dung cac phuong
phap dã biêt. Ngoai ra con co môt sô phuong phap khac nhu sau:
- Chon khôi theo dong: dua tr† chuôt vê dâu dong va keo rê chuôt dê chon dong.
- Chon khôi theo côt: dua tr† chuôt lên trên côt (tr† chuôt co dang ) va keo rê
chuôt dê chon côt
b. Ðiêu chinh do rong cua cot va chiêu cao cua dong
Dê diêu chinh dô rông cua côt (tuong ung chiêu cao cua dong) trong bang. ta dua
tr† chuôt vao tai duong phân cach giua côt (tuong ung dong) va rê chuôt dê thay dôi dô
rông (tuong ung chiêu cao).
Ngoai ra. ta co thê thay dôi dô rông hay chiêu cao cua côt báng cach sau:
- Chon côt (hoác dong) cân dinh dang
- Thuc hiên lênh |Menu| Table/Cell Height and Width.
Trong hôp thoai Cell Height and ‘idth. ta co thê diêu chinh dô rông cua côt (trên
Tab Column) hoác chiêu cao cua dong (trên Tab Ro’)


c. Chèn thên hàng, côt hoác ô vào bang
Dê chen thêm hang. côt hoác ô vao bang. ta thuc hiên cac buoc sau:
- Chon lua cac ô tai vi tri cân chen
- Thuc hiên lênh |Menu| Table/Insert/Cell.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang ô2

Trong hôp thoai Insert Cell xuât hiên. ta chon kiêu chen cân thuc hiên bao gôm:
- Shift cell right: chen va d…y cac ô cu sang phai.
- Shift cell down: chen va d…y cac ô cu xuông duoi
- Insert entire row: chen thêm môt dong.
- Insert entire column: chen thêm môt côt.
Sau do nhân ˜OKœ dê kêt thuc.
Ðê chen thêm mot dong hav mot cot. ta co thê thuc hiên lênh 1able/Insert row hoàc
1able/ Insert column.
d. Xoá ô (dòng/côt)
Dê xoa môt hoác nhiêu ô (dong/côt) ta lam nhu sau:
- Chon ô (dong/côt) cân xoa.
- Thuc hiên lênh |Menu| Table/Delete Cells (Rows/Columns)
e. 1ách ô
Dê tach môt ô thanh nhiêu ô. ta lam nhu sau:
- Chon ô cân tach.
- Thuc hiên lênh |Menu| Table/Split Cell

Trong hôp thoai xuât hiên. ta chi dinh sô côt (Number of columns) va sô dong
(Number of rows) cân tach va nhân ˜OKœ.
Ví du:
Cháng han bang duoi dây bao gôm hai hang va môt côt:


Sau khi tach ô dâu tiên thanh 3 côt va 2 dong së la:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang ô3
f. Côp ô
Dê gôp nhiêu ô lai voi nhau. ta lam nhu sau:
- Chon cac ô cân gôp.
- Thuc hiên lênh |Menu| Table/Merge Cell
4.9.4 Trình bày và trang trí bang biêu
a. Trinh bav bang biêu
Nôi dung trong cac ô co thê duoc trinh bay báng cac biêu tuong lênh cua Font.
Paragraph. Bullets and Numbering... Ngoai ra. trong bang biêu con co nhung lênh
riêng dê trinh bay cho cac ô báng cach dung cac biêu tuong lênh trên thanh Table and
Borders.


Align Top Left
Chu trong ô duoc canh nám o trong o phia bên trai
theo chiêu doc

Align Center Left
Chu trong ô duoc canh nám o giua o phia bên trai
theo chiêu doc

Align Bottom Left

Chu trong ô duoc canh nám o phia duoi day bên trai.

Align Top Center

Chu trong ô duoc canh o giua phia trên dinh.


Align Center

Chu trong ô duoc canh nám o giua.

Align Bottom Center

Chu trong ô duoc canh nám o giua phia duoi day

Align Top Right

Chu trong ô duoc canh nám o bên phai phia duoi
day.

Align Center Right

Chu trong ô duoc canh nám o bên phai o giua

Align Bottom Right

Chu trong ô duoc canh nám o bên phai phia duoi
day.

Change Text
Direction

Thay dôi huong trong ô.

Bang biêu cua ‘ord con co cac lênh tuong tu •xcel nhu:

Sort Ascending Sáp xêp cac ô theo thu tu táng dân

Sort Descending Sáp xêp cac ô theo thu tu giam dân

Sum Tinh tông gia tri trong cac ô
b. Tao khung viên va nên cho bang biêu
Sau khi tao bang biêu. ta thuong phai thuc hiên thao tac dinh dang viên va nên cho
bang biêu. Dê lam diêu nay. ta thuc hiên cac thao tac sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang ô4
- Chon cac ô cân dinh dang.
- Thuc hiên lênh |Menu| Format/Borders and Shading
Dê dinh dang viên. ta chon trang Tab Borders trong hôp thoai xuât hiên. Trong
trang Tab nay. ta chon kiêu duong viên cho bang báng cach click chon ô tuong ung trong
nhom Setting. Ngoai ra trong trang Tab nay con co cac thanh phân sau:

Trong do:
• Style: Chon kiêu duong ke viên.
• Color: Chon mau duong viên
• Width: Chon dô rông cua duong ke
• Preview: Cho phep quan sat tac dung cua kiêu duong viên duoc dinh dang. Ngoai
ra. ta co thê click chuôt vao cac nut tuong ung dê thiêt lâp hoác loai b† duong viên
tuong ung:

Duong viên trên

Cac duong ke ngang

Duong viên bên trai

Duong viên duoi

Cac duong ke doc

Duong viên bên phai
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang ô5
Dê dinh dang nên cho bang. ta chon trang Tab Shading trong hôp thoai Borders
and Shading. Trong hôp thoai nay. ta chon kiêu tô mau (trong nhom ‚ill) va mau tô su
dung (Color) sau do nhân ˜OKœ dê kêt thuc.

Ngoai cach tiên hanh nhu dã dê câp o trên. ta co thê tiên hanh dinh dang viên va
nên cho bang thông qua thanh công cu nhu sau:
Ta click chuôt vao nut mui tên dê chon kiêu dinh dang viên va click chuôt vao nut
mui tên dê chon kiêu tô mau tuong ung

c. Su dung cong cu Draw Table
Trong môt bang biêu phuc tap. dôi khi chung ta cân co nhung duong ke va nhung
khoang tráng thât thuong. viêc su dung công cu Draw Table së giup chung ta vë bang
biêu. bô sung cac duong ke vao môt bang biêu. Thuc hiên theo cac buoc:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang ôô
Trên thanh Tables and Borders. chon kiêu duong ke. dô rông va mau sác
cua duong ke.
Chon công cu Draw Table. con tr† co dang cây but chi. keo chuôt tu
canh nay sang canh khac dê vë ra môt bang biêu (chi co môt ô)
Dát con tr† chuôt vao trong bang biêu dã vë. keo chuôt tu canh nay sang
canh khac dê vë cac duong ke trong bang biêu. Cach lam nay co tac dung
tuong tu nhu lênh Split Cells.
Sau khi dã vë xong bang biêu. click biêu tuong Draw Table dê tát tinh náng
vë bang.
d. Su dung cong cu Eraser
Dung công cu Eraser dê xoa cac duong ke trong bang biêu. dây cung chinh
la lênh Merge Cells. Click chon công cu Eraser. con tr† chuôt co dang
cuc t…y.
Dát con tr† toi duong cân xoa. keo chuôt dê danh dâu duong cân xoa (mau
xam). nha chuôt. duong ke dã bi xoa.
Click nut Eraser lân nua dê tát lênh nay.
Chú ý. Muon tao mot bang biêu nhanh va dung. can thuc hiên tuan tu qua cac
buoc.
Buóc 1: Chen bang biêu co du so hang. so cot dê dò ton cong phai chen thêm hoàc
xoa bot.
Buóc 2: Nhap noi dung vao cho tung o (se co nhùng o khong co noi dung).
Buóc 3: Trinh bav font chù cho phan noi dung trong cac o.
Buóc 4: Ðiêu chinh do rong. chiêu cao cua hang va cot sao cho phu hop.
Buóc 5: Co thê dung thêm lênh Merge Cells hoàc Split Cells nêu can.
Buóc 6: Trinh bav va trang tri bang biêu.
e. Autoformat
Dê trang tri bang biêu nhanh. co thê dung Table Autoformat.
Khi bang biêu dã duoc tao ra. danh dâu chon toan bô bang biêu. click biêu tuong
lênh Table Autoformat.
Chon môt mâu bang biêu va chon cac lênh thich hop. click nut OK.
4.10 AutoText
AutoText la kha náng tu dông chen vao ván ban cac doan ván ban hoác dô hoa
thuong xuyên duoc su dung trong ván ban. Chung duoc dinh nghia va luu tru trong ván
ban hoác trong cac Template tuong ung. Môi môt AutoText duoc xac dinh thông qua môt
tên riêng biêt. Su dung AutoText së giup ta tiêt kiêm thoi gian trong soan thao ván ban.
4.10.1 Tao mói AutoText Entry
Dê tao mói môt AutoText Entry. ta làm nhu sau:
- Chon doan ván ban cân luu tru trong AutoText •ntry.
- Thuc hiên lênh |Menu| Insert/AutoText/AutoText
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang ô7

- Trong hôp thoai xuât hiên. ta gõ tên cua AutoText •ntry vao muc •nter
AutoText entries here. Sau do click chuôt vao nut ˜Addœ.
4.10.2 Ch†n AutoText Entry vào vàn ban
Dê chen môt AutoText •ntry vao ván ban. ta co thê lam theo 1 trong 2 cach nhu
sau:
Cach 1:
- Dát con tr† soan thao tai vi tri cân chen.
- Gõ tên cua AutoText •ntry
- Nhân phim ‚3
Cach 2:
- Dát con tr† soan thao tai vi tri cân chen
- Thuc hiên lênh |Menu| Insert/AutoText/AutoText
- Chon AutoText •ntry trong danh sach cac AutoText •ntry hiên co.
- Nhân nut ˜Insertœ
4.11 Khái niêm Style
Style la môt tâp hop cac dinh dang ta co thê gan cho cac chu trong ván ban. Môi
môt Style bao gôm cac thuôc tinh nhu Iont. cõ chu. kiêu chu. khoang cach. cán lê.. Cac
style cho phep ta dinh dang ván ban môt cach nhanh chong. chinh xac va dam bao tinh
thông nhât trong ván ban.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang ô8
Ngoai nhung style do ‘ord cung câp sán. ta con co thê tu dinh nghia thêm cac
style moi theo cach cua minh.
Trong ‘ord co hai loai Style sau:
- Paragraph Syle: Style ap dung cho môt hoác nhiêu doan ván ban.
- Character Style: Style ap dung cho chuôi ky tu duoc chon.
Dê tao moi hay chinh sua Style. ta thuc hiên lênh |Menu| Format/Style dê mo hôp
thoai Style nhu sau:

Trong hôp thoai nay. ta quan sat duoc danh sach cac Style hiên co. Môi khi click
chon môt Style nao do trong danh sach nay. ta co thê thây duoc khuôn dang cua Style o
cac muc Paragraph Preview va Character preview.
Ngoai ra. tai muc Description. ta con quan sat duoc cac thông tin mô ta cho Style
do.
4.11.1 Tao mói môt Style
Dê tao moi môt Style. ta click chuôt vao nut ˜Newœ trên hôp thoai Style. Khi do.
hôp thoai Ne’ Style së xuât hiên nhu sau:wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang ô9

Trên hôp thoai nay. ta tiên hanh lân luot cac buoc sau:
- Dát tên cho Style moi cân tao báng cach gõ tên vao ô Name.
- Chi dinh kiêu Style la Paragraph hay Character báng cach chon trong muc
Style type.
- Trong hôp Base on. ta chon tên cua môt Style dã co chua cac thông sô co
ban. trên co so do ta diêu chinh lai cac thông sô cho phu hop voi Style moi.
- Tai muc Style for following paragraph. ta chon tên Style së duoc su dung
khi ban gõ tiêp doan ván ban sau doan dang su dung Style moi.
Dê thiêt lâp dinh dang vê Iont. khoang cach dong/doan.... cho Style moi. ta click
chuôt lên nut ˜Formatœ. Khi do. môt menu ngu canh së xuât hiên nhu hinh bên. Trong
menu nay. ta chon thanh phân tuong ung dê tiên hanh thao tac dinh dang cho Style. Nêu
ta click chuôt vao nut ˜Shortcut Keyœ. ‘ord së hiên thi hôp thoai qua do cho phep ta chi
dinh tô hop phim tát su dung trong dinh dang Style. Sau khi hoan tât cac thao tac trên. ta
click chuôt vao nut ˜OKœ dê kêt thuc.
4.11.2 Ch•nh sua Style
Dê chinh sua môt Style dã co. trong hôp thoai Style ta lam nhu sau:
- Chon Style cân chinh sua trong danh sach cac Style.
- Click chuôt vao nut <Modify>
Hôp thoai Modify Style së xuât hiên. Trong hôp thoai nay. cach tiên hanh cung
hoan toan tuong nhu khi tao moi môt Style.
4.11.3 Gán Style cho Paragraph và Character
Dê gan Style cho doan ván ban hoác môt chuôi ky tu. truoc hêt ta chon doan ván
ban hoác chuôi ky tu cân dinh dang sau do thuc hiên môt trong sô cac cach sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 7ô
Cách 1: Click chuôt vao dâu mui tên trong muc chon Style trên thanh công cu.
Tiêp dên chon tên Style cân su dung trong danh sach cac Style duoc hiên thi.
Cách 2: Thuc hiên lênh |Menuˆ Format/Style. Trong hôp thoai Style chon tên
Style cân su dung va click chuôt vao nut ˜Applyœ.
Cách 3: Nêu khi tao Style. ta co chi dinh tô hop phim tát (Shortcut key) thi ta chi
cân nhân tô hop phim tát tuong ung.

4.12 Tao tiêu dê trang
Tiêu dê trang la dong chu nám o trên cung hoác duoi cung cua môi trang ván ban.
Tiêu dê trang bao gôm tiêu dê trên (Header) va tiêu dê duoi (‚ooter).
Dê tao tiêu dê trang. ta thuc hiên lênh |Menu| View/Header and Footer. Khi do.
man hinh së xuât hiên khung hinh chu nhât co tên la Header dê ta gõ nôi dung cua tiêu dê
trên. Tai dây ta co thê thuc hiên thao tac dinh dang nhu o ngoai ván ban
Trên thanh công cu Header and Footer xuât hiên. co cac nut voi cac chuc náng
nhu sau:

Ta click chuôt vao dây nêu muôn chon AutoText •ntry lam tiêu


Chen sô trang (Page number)

Chen sô luong trang (Number oI Pages)

Hiên thi hôp thoai dinh dang sô trang

Chen ngay hiên thoi

Chen gio hiên thoi

Hiên thi hôp thoai dinh dang trang (page Setup)

An/hiên nôi dung ván ban

Chuyên dôi qua lai giua Header va ‚ooter.

Chuyên dên tiêu dê trên cua Section truoc do

Chuyên dên tiêu dê trên cua Section sau do

Kêt thuc va tro vê man hinh soan thao
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 71
4.13 Tao chú thích cho tài liêu
Trong cac tai liêu. ta thuong su dung cac loi chu thich o cuôi trang hay cuôi tai
liêu. Khi do. ta thuc hiên cac buoc sau:
- Dát con tr† tai vi tri cân chen chu thich (‚ootnote)
- Thuc hiên lênh |Menu| Insert/FootnoteTrong hôp thoai xuât hiên co cac thanh phân sau:
- Foootnote: Ta chon tuy chon nay nêu muôn dê chu thich o cuôi trang.
- Endnode: Ta chon tuy chon nay nêu muôn dê chu thich o cuôi ván ban.
- AutoNumber: Nêu ta chon tuy chon nay. ‘ord së tu dông danh sô.
- Custom mark: Ta chon tuy chon nay nêu muôn dung ky kiêu chu thich
theo y cua minh.
Sau khi thiêt lâp cac tuy chon xong. ta click chuôt vao nut <OK>. ‘ord së yêu câu
ta gõ loi chu thich ngay trên man hinh soan thao.
4.14 Tao muc luc cho vàn ban
4.14.1 Tao muc luc
‘ord cung câp cho ta kha náng tao muc luc tu dông. Ta không cân phai gõ muc
luc cho ván ban ma chi cân tiên hanh môt sô thao tac ma thôi. Dê tao muc luc. ta tiên
hanh cac buoc sau dây:
Buóc 1: Dinh dang Style cho cac dê muc cân dua vao muc luc
Thao tac dâu tiên trong viêc danh muc luc tu dông la chi dinh Style cho cac dê muc
cân dua vao muc luc (ƒem muc I chuong 3 vê cach su dung Style). Dê dam bao muc luc
duoc trinh bay dep va chinh xac. cân luu y cac diêm sau khi chi dinh Style:
- Cac dê muc cung câp voi nhau co cung Style.
- Cac dê muc o câp khac nhau nên co Style khac nhau.
Chú ý: O buoc nay cân phai tiên hanh thât chinh xac.
Buóc 2: Dua muc luc vao ván ban
Sau khi hoan tât buoc 1. dê dua muc luc vao ván ban ta lam nhu sau:
- Dát con tr† soan thao tai vi tri cân chen muc luc.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 72
- Thuc hiên lênh |Menu| Insert/Index and Tables. Trong hôp thoai xuât hiên chon
trang Tab Table of Contents.
Trong hôp thoai nay. ta tiên hanh chon kiêu muc luc cân su dung trong danh sach
Formats. Ngoai ra. ta co thê thiêt lâp môt sô thông sô khac nhu: co hiên thi sô trang trong
muc luc không (show page numbers). sô trang duoc giong tháng hang bên phai (Right
align page numbers). sô muc tiêu dê (Show level). kiêu duong ke Tab (Tab leader).

- Click chuôt vao nut <Option>. Hôp thoai Table of Contents Options xuât hiên
nhu sau:

Trong hôp thoai nay ta chi dinh thu tu cac Style duoc dua vao muc luc báng cach
danh sô thu tu 1. 2. 3.... trong cac ô tuong ung voi Style va click chuôt vao nut ˜OKœ dê
tro vê hôp thoai truoc.
Trong hôp thoai Index and Tables. ta click chon ˜OKœ dê kêt thuc.
4.14.2 Câp nhât muc luc
Dê câp nhât lai nôi dung hoác sô trang cua muc luc. ta lam nhu sau:
- Click phai chuôt trên muc luc va chon Update Field trong menu xuât hiên
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 73


Trong hôp thoai xuât hiên. ta chon Update page numbers only nêu chi muôn câp
nhât lai sô trang va chon Update entire table nêu muôn câp nhât lai toan bô nôi dung
cua muc luc (ca dê muc va sô trang). Sau do nhân ˜OKœ dê kêt thuc.
4.15 Microsoft WordArt
MicrosoIt ‘ordArt la chuong trinh tao chu nghê thuât - chu duoc trinh bay trong
môt khuôn hinh theo nhung dang mâu co sán.
4.15.1 Tao WordArt
Buóc 1: Khoi dông chuong trinh ‘ordArt theo cach sau:
Click biêu tuong (Drawing) trên thanh Standard. së co tac dung cho hiên ra (hoác
tát) thanh công cu Drawing. Click chon biêu tuong Insert WordArt dê mo WordArt
Gallery hoác thuc hiên lênh |Menu| Insert/Piture/WordArt. Hôp thoai ‘ordArt Gallery
hiên thi nhu sau:• Buóc 2: Click dôi dê chon môt mâu trong WordArt Gallery. click nut OK dê mo
hôp thoai Edit Word Art Text.
• Buóc 3: Chon Iont chu. chon click thuoc. chon kiêu chu.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 74
• Buóc 4: ƒoa ‘ƒour Text Here’. gõ nôi dung cân trinh bay.
• Buóc 5: Click nut OK. hinh ‘ordArt hiên ra trong ván ban.
4.15.2 Hiêu ch•nh
Nhân vao dôi tuong cân chinh sua thanh công cu ‘ordArt së xuât hiên nhu sau:a. Thav doi noi dung va font chù
Click biêu tuong Edit Text - mo ra hôp thoai Edit WordArt Text. Hiêu
chinh nôi dung va chon lai Iont chu thich hop.
b. Thav doi hinh dang cua WordArt
Click biêu tuong WordArt Shape cho hiên ra cac mâu dinh dang. chon mâu
phu hop.
Ngoai ra. con co thê dát chuôt o nut diêu khiên hinh thoi mau vang trên hinh
‘ordArt. con tr† chuôt co dang dêu mui tên. keo chuôt dê chinh dang cho hinh ‘ordArt.
c. Xoav hinh WordArt
Click biêu tuong Free Rotate. bao quanh hinh ‘ordArt nôi lên 4 châm tron
mau xanh la. Dát chuôt o môt châm tron. con tr† chuôt co dang mui tên cong. keo chuôt
dê xoay hinh ‘ordArt. Sau khi xoay hinh xong. cân phai click biêu tuong nay môt lân
nua dê lênh mât tac dung.
d. Hiêu chinh chi tiêt cho chù o trong hinh WortArt
Dê hiêu chinh cach trinh bay chu trong hinh ‘ordArt cân phai click cac biêu
tuong lênh sau:

WordArt Same Letter Heights
Chu in va chu thuong co cung chiêu cao

WordArt Vertical Text
ƒoay nôi dung trong hinh ‘ordArt tu
chiêu ngang sang chiêu doc

WordArt Alignment Cán lê nôi dung trong ‘ordArt

WordArt Charater Spacing
Thay dôi khoang cach giua cac ky tu
trong hinh ‘ordArt
e. Ðinh dang WortArt
Click biêu tuong Format WordArt mo ra hôp thoai Format WordArt.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 75

• Colors and Lines: chon mau cho chu (Fill) va dinh dang duong viên cho chu
(Line).
• Size: ƒac dinh click thuoc (Size). goc xoay (Rotate) va ty lê co giãn (Scale) cho
‘ordArt..
• Layout: Chon cach thê hiên hinh ‘ordArt trong ván ban.
f. Hiêu chinh thuoc tinh to mau
‘ordArt duoc xem nhu la môt hinh vë nên nguoi su dung thuong dung cac biêu
tuong lênh trong thanh công cu Dra’ing (thuong nám o day cua sô) dê hiêu chinh thuôc
tinh tô mau cho hinh ‘ordArt.

Fill Color Tô mau cho ‘ordArt

Line Style Tô mau cho duong viên cua cua chu trong ‘ordArt

Line Color Chon dô day cho duong viên chu

Shadow Tao bong cho ‘ordArt

3D Tao hinh khôi ba chiêu cho ‘ordArt

Dash Style Chon dang cho duong viên chu
g. Xoa hinh WortArt
Click chon hinh ‘ordArt. gõ phim Delete
4.16 V• hình -Tao dôi tu‚ng
‘ord cung câp thanh công cu Dra’ing giup chung ta su dung cac dôi tuong dô
hoa nhu duong tháng (Line). mui tên (Arro’). hinh chu nhât (Rectangle). hinh ellipse
(•lipse). Text Box va cac dôi tuong 3D. Chung ta co thê tô mau trên cac dôi tuong nay.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 7ô
quay va lam hiêu ung dô bong cho cac dôi tuong. Ngoai ra. ‘ord con cung câp cho
chung ta cac hinh vë theo cac dang co sán goi la AutoShape. Công cu AutoShape hiên thi
duoi dang môt menu Pop-up khi chung ta chon no. Trong menu nay chua cac muc chon
nhu duong tháng (Lines). cac hinh co ban (Basic Shapes). mui tên dang khôi (Block
Arro’s). cac luoc dô (‚lo’Charts) va cac Callouts.
4.16.1 V• các dôi tu‚ng trên thanh công cu Drawing
Line: vë doan tháng.
- Keo chuôt dê vë doan tháng.
- Giu phim shiIt keo chuôt: vë doan tháng co goc la bôi sô cua 15 dô.
- Giu phim Ctrl keo chuôt: vë doan tháng lây diêm dát cua chuôt lam
tâm.
Arrow: vë mui tên.
Cach vë tuong tu nhu vë doan tháng.
Rectangle: vë hinh chu nhât.
- Keo chuôt dê vë hinh chu nhât.
- Giu ShiIt keo chuôt: vë hinh vuông.
- Giu Ctrl keo chuôt: vë hinh chu nhât lây diêm dát lam tâm.
Oval: vë hinh ellipse.
- Keo chuôt dê vë hinh ellipse.
- Giu ShiIt keo chuôt: vë hinh tron.
- Giu Ctrl keo chuôt: vë hinh ellipse lây diêm dát lam tâm.
- Giu Ctrl ShiIt keo chuôt: vë hinh tron lây diêm dát lam tâm.
Text box: la môt dôi tuong duoc su dung phô biên dê dát ván ban tai vi tri
bât ky trong trang giây.


- Keo chuôt dê vë khung hinh chu nhât. gõ nôi dung vao trong khung.
Autoshapes: vë hinh theo mâu
- Click Autoshapes. chon nhom thich hop. chon môt mâu va keo chuôt
dê vë hinh theo mâu
- Click chuôt vao ván ban dê chen mâu dinh dang dã chon theo click
thuoc mác nhiên.
- Keo rê chuôt së vë mâu dã chon theo click thuoc tuy y.


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 77

4.16.2. Hiêu ch•nh dôi tu‚ng
a. Chon doi tuong
Di chuyên chuôt toi gân môt dôi tuong. con tr† chuôt co dang mui tên 4 dâu
Click chuôt xung quanh dôi tuong duoc chon së hiên ra cac handle (ô vuông
nh†).
Click chuôt dê chon duoc dôi tuong.
b. Nhom cac doi tuong
- Nhân phim ShiIt va click chuôt lên cac dôi tuong ta muôn nhom.
- Tha phim ShiIt sau khi chon hêt cac dôi tuong cân nhom.
- Click phai chuôt chon Grouping.
- Chon muc Group
Chú ý: Dê huy b† viêc nhom cac dôi tuong:
- Click vao nhom cac dôi tuong dã nhom
- Click phai chon Grouping
- Chon muc Regroup

c. G… chü trong dôi tu‚ng
- Chon dôi tuong cân gõ chu.
- Click nut phai vao dôi tuong
- Click chon lênh Add text
- Gõ chu trong dôi tuong
4.17 Các dôi tu‚ng ClipArt
4.17.1 Ch†n hình v• tù Microsoft Clip Gallery 3. 0
Ngoai cac công cu dê vë hinh. MicrosoIt ‘ord co sán môt thu viên hinh vë kha
phong phu. Nguoi su dung co thê chen thêm hinh vë vao dê trang tri cho ván ban dep hon.
Dê chen anh tu thu viên Clip Gallery ta thuc hiên theo cac buoc nhu sau:
- Dát con tr† text trong ván ban. thuc hiên lênh |Menu|/Insert/ Picture/ClipArt.
hôp thoai Insert ClipArt xuât hiên.

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 78

- Anh duoc luu trong Categories. ta chon Category ma ta muôn tim
- Click lên anh cân chen
- Click Insert Clip dê chen hinh anh.


Luu ý:
- ClipArt la môt thu viên gôm cac hinh vë thê hiên o dang thuc vector (loai Iile co
phân mo rông ‘M‚). Thu viên hinh vë duoc chia thanh nhiêu nhom thê hiên theo tên goi
nhu Animals (cac hinh dông vât). Building (cac mâu nha). ‚lags (co cac nuoc)...Chon
môt tên nhom. click chon môt mâu hinh. click nut lênh Insert dê chen hinh vë vao ván
ban.
Insert Clip
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 79
- Pictures gôm cac buc anh chup dây du mau sác duoc chuyên vao thanh Iile anh
(€.•pg).
- Sounds gôm cac Iile âm thanh (€.’av). khi chen loai Iile nay trong ván ban së hiên
biêu tuong hinh loa. click dup biêu tuong dê nghe duoc âm thanh (may phai co gán card
sound va loa).
- Motion Clips gôm cac Iile phim anh (€.avi). khi chen loai Iile nay trong ván ban
chi hiên ra môt hinh vë. click dup vao hinh vë. chung ta së xem duoc môt doan phim
ngán.
4.17.2 Ch†n hình v• tù file
Thuc chât môi hinh vë la môt Iile. môi Iile co tên riêng va dua vao phân mêm mo
rông cua tên Iile dê nhân biêt Iile thuôc loai nao (€.‘M‚. €.‘AV. €.AVI...). Cac Iile
duoc luu tru tâp trung thanh tung nhom trong cac thu muc con. Vi vây. nêu biêt rõ dia chi
cua Iile (duong dân path) chung ta co thê chen hinh vë tu Iile theo cac buoc sau:
- Menu Insert/Picture/From File dê mo hôp thoai Insert Picture.
- Look in tim chon duong dân qua ô dia. thu muc cha. thu muc con.
- Chon tên Iile cân chen vao.
- Click nut lênh Insert dê chen hinh vë vao ván ban.

4.17.3 Hiêu ch•nh hình v•
Trong cua sô ván ban. click chon hinh vë. trên man hinh tu dông hiên thanh công
cu Picture. Nêu thanh công cu Picture không hiên ra. co thê click |Menu|
View/Toolbars/Picture.


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 8ô

Image Control Chon cach thê hiên mau trong hinh vë gôm cac lênh
Automatic Hinh vë co mau nhu luc moi chen
Grayscale Dôi mau trong hinh vë thanh thang xam
Black “ White Dôi mau trong hinh vë thanh dang den tráng
Watemark Dôi mau trong hinh vë thanh dang mau nuoc

More Contrast Táng dô tuong phan

Less Contrast Giam dô tuong phan

More Brightness Táng dô sang

Less Brightness Giam dô sang
4.17.4 Thê hiên hình v• trong vàn ban
Khi moi chen hinh vë vao ván ban. hinh vë së co môt click thuoc nhât dinh va
chiêm môt vi tri tuong dôi trong ván ban. Click chon hinh vë. xung quanh hinh vë së co 8
handle va thanh công cu Picture. Trên thanh công cu Dra’ing click Draw/Text
Wrapping.
Lênh Text Wrapping cho phep thay dôi cach thê hiên hinh vë trong ván ban
nhu:

• S€uare - Hinh vë duoc ván ban chay bao quanh theo dang hinh chu nhât.
• Tight - Hinh vë duoc ván ban chay bao quanh nhu dang cua hinh vë
• Through - Ván ban chay bao quanh theo dang cua hinh vë va con co kha náng
chen vao cac vung ho trong cua hinh vë.
• Behind - Hinh vë chim duoi ván ban nhung không che mât môt phân ván ban.
• In Front of - Hinh vë nám phia truoc ván ban nhung che mât môt phân ván ban.
• Top and Bottom - Ván ban chi hiên ra o phia trên va phia duoi cua hinh vë.
4.18 Trôn vàn ban
4.18.1 Khái niêm trôn vàn ban
Trôn ván ban duoc su dung dê tao ván ban tu cac ván ban dã co sán. Kÿ thuât nay
cho phep lây du liêu tu cac Iile du liêu "trôn" vao Iile ván ban chinh. Trôn ván ban thuong
duoc su dung dê tao ra cac ván ban co khuôn dang nhu nhau nhung khac nhau vê du liêu
trong do nhu giây moi. công ván. thu tu. ván báng....
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 81
Trong trôn ván ban. ta phân biêt hai loai ván ban nhu sau:
- Main document (ván ban chinh): la ván ban cân tao
- Data file (Iile du liêu): la Iile ván ban chua du liêu cân trôn vao ván ban chinh.
Nôi dung cua Iile du liêu la môt bang bao gôm cac dong va cac côt. Cac côt duoc goi la
cac truong (‚ield) va co tên duoc chi dinh boi dong dâu tiên cua bang. cac dong tu dong
thu hai tro di duoc goi la cac ban ghi (record).

HOT•N NGAŽSINH NOISINH ƒ•PLOAI
An 05/07/1•81 Huê Gi†i
Binh 11/05/1•87 Da Náng Kha
Háng 03/0•/1•84 Ha Nôi ƒuât sác
Hoa 11/12/1•86 Huê Gi†i
Data Iile (Iile du liêu)Main document (ván ban chinh)

4.18.2 Các buóc trôn vàn ban
Dê tiên hang trôn ván ban. ta tiên hanh cac buoc sau:
Buóc 1: Tao file vàn ban chính
Thuc hiên lênh |Menu| Tools/Mail Merge. Hôp thoai Mail Merge Helper xuât
hiên nhu sau:CH”NG CH• TIN H‹C
Trình dô A

Ho va tên: ..........
Ngay sinh:..........
Noi sinh:..........
Đp loai:..........

Giám dôc trung tâm

Nguyên Trân Quang


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 82


Trong hôp thoai nay. ta click chuôt vao nut ˜Createœ tai vi tri Main document va
chon kiêu ván ban muôn tao:
- Form Letter: Tao ván ban theo dang thu tu.
- Mailing Labels: Tao nhãn buu diên.
- Catalog: Tao cac Catalog. danh sach.
- Restore to Nolmal Word Document: Huy b† công viêc trôn va dua ván ban tro
vê dang thông thuong (muc nay chi co tac dung khi ván ban hiên thoi dang o chê dô trôn).
Sau khi chon kiêu ván ban muôn tao xong. ‘ord së hiên thi hôp thoai sau dây:

Trong hôp thoai nay. ta chon Active Window nêu muôn ván ban hiên thoi la Main
Document va chon New Main Document nêu muôn tao ván ban moi lam Main
Document.
Nêu Main document dã duoc khoi tao. trong hôp thoai Mail Merge Helper ta co thi
click chuôt vao nut •dit dê soan thao nôi dung cua Main document.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 83
Buóc 2: Khoi tao dü liêu trôn (Data file)
Dê khoi tao du liêu trôn. ta co thê tiên hanh báng môt trong hai cach la tao Iile du
liêu moi hoác mo Iile du liêu dã co sán trên dia.
a. Tao file dù liêu moi
- Trong hôp thoai Mail Merge Helper. ta click chuôt vao nut ˜Get Dataœ va chon
Create Data source.
- Trong hôp thoai Create Data Source xuât hiên. ta dua vao cac truong du liêu
cân tao cho Iile du liêu báng cach gõ tên truong vao hôp Field Name va click chuôt vao
nut <Add Field Name>.


Chú ý: Màc dinh Word dà tao sán cac truong trong danh sach Field names in
header row. Ta co thê loai bo cac truong nav báng cach chon truong va click chuot vao
nut ·Remove Field Aame~.
- Sau khi nhâp dây du cac truong cho Iile du liêu. ta click chuôt vao nut ˜OKœ.
‘ord së yêu câu ta dát tên cho file dü liêu va tiêp do hiên thi hôp thông bao nhu sau:

Trong hôp thông bao nay. ta chon Edit Data Source dê tiên hanh nhâp du liêu cho
Iile du liêu va click chon Edit Main Document dê quay tro lai soan thao trong Main
document.
Nêu ta chon Edit Data Source. hôp thoai Data Form së xuât hiên dê ta nhâp du
liêu cho cac ban ghi trong Iile du liêu nhu sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 84

Trong hôp thoai nay. co cac nut lênh sau:
- Add New : Bô sung môt ban ghi moi.
- Delete: ƒoa ban ghi hiên thoi.
- Find : Tim kiêm ban ghi.
- View Source: ƒem nôi dung Data Iile.
Sau khi nhâp xong du liêu. ta click chuôt vao nut ˜OKœ dê kêt thuc va tro vê man
hinh soan thao cua Main document.
b. Mo file dù liêu dà co trên dia
Nêu Iile du liêu dã co sán trên dia. trong hôp thoai Mail Merge Helper. ta click
chuôt vao nut ˜Get Dataœ va chon Open Data Source dê mo Iile du liêu.
Buóc 3: Trôn vàn ban
Sau khi tiên hanh xong hai buoc trên. ta tro vê ván ban chinh dê thuc hiên thao tac
trôn ván ban. Tai thoi diêm nay. trên man hinh lam viêc së co thêm thanh công cu Mail
Merge nhu sau:

Dê chen môt truong tu file dù liêu vao ván ban chinh. ta dát con tr† soan thao tai vi
tri cân chen va click chuôt vao nut Insert Merge Field dê chon truong cân chen. Khi do.
ta së quan sat duoc ván ban co dang hinh bên duoi (hinh a). Dê co thê quan sat duoc du
liêu thuc su. ta hãy click chuôt vao nut trên thanh công cu va kêt qua së nhu o hinh
sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 85


Trên thanh công cu Mail Merge co môt sô nut thông dung nhu sau:


Vê ban ghi dâu tiên

Vê ban ghi truoc

Vê ban ghi sau

Vê ban ghi cuôi cung
Ta su dung cac nut nay dê di chuyên giua cac ban ghi va du liêu duoc hiên thi trên
Main document së thay dôi theo.
4.19 In ân vàn ban
Truoc khi tiên hanh in ân ván ban. ta nên xem toan bô ván ban dê kiêm tra va
chinh sua. Ta co thê lam viêc nay báng môt trong hai cach sau:
- Cach 1: Thuc hiên lênh |Menu| File/ Print Preview
- Cach 2: Click chuôt vao nut trên thanh công cu
Khi do. man hinh lam viêc cua ‘ord së chuyên sang chê dô Previe’ nhu sau:
CH”NG CH• TIN H‹C
Trình dô A

Ho va tên: ˜˜HOT•Nœœ
Ngay sinh: ˜˜NGAŽSINHœœ
Noi sinh: ˜˜NOISINHœœ
ƒêp loai: ˜˜ƒ•PLOAIœœ


Giám dôc trung tâm


Nguyên Trân Quang

CH”NG CH• TIN H‹C
Trình dô A

Ho va tên: An
Ngay sinh:05/07/1•81
Noi sinh:Huê
ƒêp loai: Gi†i


Giám dôc trung tâm


Nguyên Trân Quang


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 8ô

Trong man hinh Print Previe’. thanh công cu bao gôm cac nut nhu sau:
Nut Chuc nàng

In ván ban

- O chê dô sang : Khi ta click chuôt vao trang giây. trang
giây së duoc phong to hoác thu nh†.
- O chê dô tôi : Khi ta click chuôt vao trang giây. trong
trang giây së xuât hiên con tr† soan thao cho phep ta hiêu
chinh nôi dung cua ván ban.

ƒem tung trang ván ban môt.

ƒem nhiêu trang ván ban cung môt luc.

Thay dôi click thuoc hiên thi cua ván ban.

Bât/tát thuoc do doc va ngang trên man hinh.

Thu nôi dung vua du môt trang man hinh

ƒem o chê dô dây man hinh (‚ull Screen)

Thoat kh†i chê dô Print Previe’ va tro vê man hinh soan
thao.
Dê in toan bô ván ban. ta co thê click chuôt truc tiêp lên nut Print trên thanh
công cu. Khi do toan bô ván ban së duoc in theo may in mác dinh.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 87
Trong truong hop ta muôn thiêt lâp thêm môt sô tham sô khi in. ta thuc hiên lênh
|Menu| File/Print (hoác nhân tô hop phim Ctrl ¹ P). Khi do hôp thoai Print së xuât hiên
nhu sau:

Trong hôp thoai nay bao gôm cac thanh phân sau:
Name Ta click chuôt vao dâu mui tên dê chon may in duoc su dung
Page range Ta su dung muc nay dê chi dinh pham vi in ván ban. Bao gôm:
¹ All: In toan bô ván ban.
¹ Current page: In trang hiên thoi.
¹ Pages: In trang duoc chi dinh. Nêu chon tuy chon nay. ta phai
dua vao sô trang cua trang cân in hoác/va khoang sô trang cua
nhung trang cân in (Vi du: 10.15.20-25).
Number of copies Ta dua vao dây sô luong cân in la bao nhiêu ban.
Chú ý: Nên kiêm tra khô giây truoc khi in báng lênh |Menu|File/Page
Setup/Paper Size. Khô giây duoc su dung phô biên la A4.
Sau khi thiêt lâp cac tham sô xong. ta click chuôt vao nut ˜OKœ dê tiên hanh in
ván ban.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 88

PH– L–C
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 89
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 9ô
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 91
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 92wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 93


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 94
Bài thuc hành sô 1:
Cac anh chi hàv soan thao vàn ban sau dav va luu vàn ban voi tên file la
bthso1.doc trong thu muc ·tên sinh viên~o o dia D.

BILL GATES - ÔNG VUA PH—N MEM
Cuôc doi va sô phân môi con nguoi luôn luôn vân la diêu bi …n hâp dân va mây ai
co thê nám bát duoc thiên coŸ Liêu môt nha tuong sô hay môt nha ngoai cam khi nhin
buc anh nh† cua câu be Bill Gates 3 tuôi co thê noi duoc diêu trung hop voi nhung su
kiên xay ra trong cuôc doi cua con nguoi nayŸ Phai cháng ngay tu thuo do dã biêt mo dên
viêc lam phân mêm cho may tinhŸ Không. câu be trong anh dang say mê xem truyên
tranh (cung giông nhu bât ky câu be nao khac o lua tuôi do) trong ngôi nha cua gia dinh
câu o Seattle (Mÿ).
Quãng doi niên thiêu cua Bill Gates chi chung t† môt diêu nôi bât: Câu be thât su
say mê toan hoc va co tri nho dang kinh ngac.
Nám 1•68. o tuôi 13. Bill Gates bát dâu lam quen voi thê gioi tin hoc. Do la thoi
ky cua nhung may tinh thê hê thu ba voi mach tich hop ban dân. voi cac hê diêu hanh da
chuong trinh. da xu ly manh më va mêm deo. cac ngôn ngu bâc cao Švang bong môt thoi¨
ALGON. ‚ORTRAN. COBOL. Doi sinh viên cua Bill dã chung kiên môt su kiên vi dai
cua cach mang tin hoc: su ra doi cua may tinh. Tu nám 1•74 bát dâu xuât hiên cac may
tinh 8 bit dâu tiên va bô xu ly Intel 8080. trong do co may tinh Altair. Nhân thây Altair
chua co môt ngôn ngu lâp trinh. Bill Gates quyêt dinh sang tao va thang 2/1•75. san ph…m
phân mêm hê thông dâu tiên cua nha tin hoc tre chao doi: Ngôn ngu lâp trinh Basic cho
may tinh. cung voi chuong trinh thông dich. Kêt qua sang tao duoc thi truong châp nhân
dã lam nay no khat vong thanh dat. va chi 6 thang sau. tuc la vao thang 8/1•75. chang
sinh viên Bill Gates quyêt dinh thanh lâp môt hãng riêng voi tên goi MICROSO‚T - tuc
phân mêm vi tinh.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 95
Bài thuc hành sô 2:
Cac anh chi hàv soan thao vàn ban sau dav va luu vàn ban voi tên file la
bthso2.doc trong thu muc ·tên sinh viên~ o o dia D.


DŒM DÔNG
ACUYEA JÁA 1HUOAC

Chiêu chua di man dêm roi xuông
Dâu dây buông lung lo tiêng chuông
Dôi canh chim bâng khuâng rã roi
Cung mây xam vê ngang lung troi

1hòi gian nhu ngùng trong tê tái
Câv trút lá cuôn theo chiêu mâv
Mua giáng mác nhó nhung tiêu diêu
Suong thiêt tha bav ôi dìu hiu
.

Ðêm dong
Ta mo giac mo gia dinh vêu thuong
Ðêm dong
Ta lê buoc chan phong tran tha huong
Co hai thav tinh co lù dêm dong khong nha

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 9ô
Bài thuc hành sô 3:
Cac anh chi hàv soan thao vàn ban sau dav va luu vàn ban voi tên file la
bthso3.doc trong thu muc·tên sinh viên~ o o dia D.

C˜NG HOÀ X™ H˜I CHš NGH›A VIET NAM
Dôc lâp - Tu do - Hanh phúc
------


HœP D•NG DÀO T•O
TIN H‹C CHžT LŸœNG CAO


Hôm nay. ngay 27 thang 6 nám 2003. tai ván phong Trung Tâm Quôc tê dao tao
Tin hoc NIIT-PHUƒUAN. Chung tôi cung ky hop dông:
Bên A: Công ty Rang Dông XX
Dia chi: 777 Trân Hung Dao - Huê
826••7
Tai khoan sô: 75814-4556K. tai Ngân hang Ngoai thuong Huê.
Do Ông TRAN THANH. Truong phong Tô chuc lam dai diên.
Bên B: 1rung 1âm Quôc 1ê dào tao 1in hoc AII1-PHUXUAA
Dia chi: 28 Nguyên Tri Phuong - Huê
823385
Tai khoan sô: 7301 0•74K. tai Ngân hang Dâu tu va phat triên.
Do Ba TRUONG THI HAI. Q.Giam Dôc lam dai diên.
Nhât trí thoa thuân:
Diêu I: Bên A giao bên B dào tao theo các diêu khoan sau dâv:
Lop dao tao: 01
Sô nguoi dao tao: 30
Thoi gian: Cac buôi sang 3-5-7. hang tuân.
Diêu II: 1rách nhiêm hai bên
Bên A: Di hoc chuyên cân
Bên B: Dao tao bên A dung theo diêu I; dam bao yêu câu theo chuong trinh dao
tao; hoc viên hoc trên may tinh 100•; câp chung chi co gia tri quôc tê cua Hoc viên Công
nghê thông tin quôc gia An Dô NIIT.

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 97
Bài thuc hành sô 4:
Cac anh chi hàv soan thao vàn ban sau dav va luu vàn ban voi tên file la
bthso4.doc trong thu muc ·tên sinh viên~o o dia D.


Truong DHDL Phu ƒuân CONG HOA ƒÃ HOI CHU NGHÌA VIET NAM
TRUNG TÂM TIN HOC NIIT-PHU ƒUAN Dôc lâp - Tu do - Hanh phuc
oOo --€--TRUNG TAM NIIT-PHU XUAN


CÁC LÓP TIN H‹C VÄN PHÒNGSTT Môn hoc Sô tiêt Nôi dung Giang viên
1. Tông quan vê May tinh 8 Introduce Phuong Ván Minh
2. Soan thao ván ban 25 MS.‘ord Nguyên Ván An
3. Bang tinh 25 MS. •xcel Trân Thi Hông Diêm
4. Tâng trinh diên 15 Po’erPoint Nguyên Thanh Hoa
5. Thu diên tu 15 Outlook Lê Thu Ha
Chiêu sinh
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 98
Bài thuc hành sô 5:
Cac anh chi hàv soan thao vàn ban sau dav va luu vàn ban voi tên file la
bthso5.doc trong thu muc ·tên sinh viên~ o o dia D.


So GD•DT Thua Thiên Huê CONG HOA ƒÃ HOI CHU NGHÌA VIET NAM
Truong PTTH Nguyên Huê Dôc lâp - Tu do - Hanh phuc
--oOo-- ------


BANG TONG KŽT CÔNG TÁC DÀO T•O
Aám hoc 2ôô5-2ôôô


Trong nám hoc 2005-2006. Truong PTTH Nguyên Huê dã hoan thanh kê hoach
dao tao dê ra. Nám hoc vua qua. sô luong hoc sinh duoc dao tao bao gôm:
Khôi Sô luong
Hoc sinh khôi 10 150
Hoc sinh khôi 11 173
Hoc sinh khôi 12 155
Kêt qua hoc tâp duoc thông kê theo bang duoi dây:


Hoc ky I Hoc ky II
Žêu TB Kha Gi†i Žêu TB Kha Gi†i
Khôi 10 10• 40• 35• 15• 5• 50• 30• 15•
Khôi 11 5• 60• 25• 20• 7• 12• 63• 18•
Khôi 12 0• 72• 18• 10• 2• 53• 25• 20•Huê. ngav 20 thang 02 nàm 2006
Hiêu truongwWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 99
Bài thuc hành sô 6:
Cac anh chi hàv soan thao vàn ban sau dav va luu vàn ban voi tên file la
bthso6.doc trong thu muc ·tên sinh viên~o o dia D.Hoc. hoc nua.
hoc mãi
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ôô
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô1
icrosoIt ‘ord 6.0 la môt hê chuong trinh
ung dung co nhiêu chuc náng manh trong
soan thao va trinh bay ván ban. su dung
cac uu diêm trong môi truong ‘indo’s.
cho phep nâng lên môt buoc moi trong
công tac ván phong. Viêc tao cac liên kêt
chát chë voi cac trinh ung dung riêng biêt
khac nhu MicrosoIt Graph. MicrosoIt
•xcel. •quation •ditor. . cho phep
MicrosoIt ‘ord 6.0 co duoc môt loat cac
chuc náng kÿ xao tiên tiên. dác biêt trong
cac thao tac soan thao va trinh bay cac tai
liêu. Môt tâp hop rât nhiêu cac tâp tin
khuôn mâu. ‘in–ard cung voi cac kiêu
trinh bay phong phu chu…n bi sán co thê
lam cho ta thêm công cu trong qua trinh
lam viêc tu do ta co thê tao nhanh cac tai
liêu cua minh. Cac thao tac su dung cac
chuc náng trong MicrosoIt ‘ord duoc
don gian hoa va ngay cang dê hiêu va dê
su dung nho cac chuc náng hiên thi
thuoc do. cac lê. mep biên va tâp hop
nhiêu nut biêu tuong chua cac lênh va
cac cum lênh trong MicrosoIt ‘ord.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô2


•m h†i anh tinh yêu mau gi Dung h†i anh tinh yêu mau gi
Anh bao em chinh la mau em thich Boi ai biêt tra loi sao cho duoc
•m hon dôi câu tra loi tinh nghich Chi biêt con nguoi tu muôn thuo truoc
Rôi cuoi xoa hai dua lai. yêu nhau Dã yêu nhau dâu biêt co mau gi

Thuong ky niêm duoc biêu trung mau tim
Hi vong mau xanh. hanh phuc mau hông
Anh yêu em nên nhiêt tinh nghi dên
Mau tinh yêu la bay sác câu vông
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô3
Bài thuc hành sô 7:
Cac anh chi hãy soan thao mâu ván ban sau va luu ván ban voi tên Iile la
Maindocument.doc

Truong DHDL Phu ƒuân CONG HOA ƒÃ HOI CHU NGHÌA VIET NAM
Khoa Công Nghê Dôc lâp - Tu do - Hanh phuc
----


CH”NG CH• GIÁO D–C QUÓC PHÒNG

Ho va tên sinh viên :
Sinh ngay :
Noi sinh :
Quê quan :


Dã hoan thanh chung chi : Giáo duc €uôc ph•ng
Khoa :
Đp loai:


Huê. ngav 20 thang 6 nàm
2006
Giam dôc trung tâm


Tao Iile du liêu voi tên Iile la DataIile.doc co nôi dung nhu sau:

Hoten Ngaysinh Noisinh Khoa ƒeploai
Nguyên A 10/10/1•86 Quang Tri 1 Gi†i
Trân Kim Cuc 11/02/1•87 Huê 2 Kha
Ván Thi Lai 0•/11/1•85 Quang Binh 3 Trung Binh
Lê Thi 12/07/1•86 Ha Tinh 2 Kha
Trân Quang 06/04/1•87 Nam Dinh 3 Gi†i

Cac anh chi hãy tiên hanh trôn du liêu voi nguôn du liêu la Iile DataIile.doc


Anh
(3x4)
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô4
Chuong V
MICROSOFT EXCEL

5.1 Giói thiêu vê Microsoft Excel
- MicrosoIt •xcel la la phân mêm xu ly bang tinh chay trên hê diêu hanh
‘indo’s. •xcel chuyên dung cho công tac kê toan. ván phong trong viêc thiêt kê cac
bang tinh nhu bang luong. bang thông kê. bang du toan.... Hiên nay phiên ban •xcel
dang su dung rông rãi la •xcel 2000 va •xcel ƒP.
- Môt bang tinh cua tai liêu •xcel la tâp hop cac dong (65536 dong) va côt (256
côt) tao thanh cac ô. môi ô la môt hinh chu nhât duoc gioi han boi cac duong ke luoi
ngang va doc. Thao tac trên bang tinh co thê tao ra cac bao cao tông hop hoác phân
tich kem theo cac biêu dô. hinh vë minh hoa...
5.2 Các thao tác co ban trên Excel
5.2.1 Khoi dông Excel
Cách 1: Dung Shortcut Menu cua MicrosoIt OIIice
- Nhân chuôt tai biêu tuong cua •xcel o goc phia trên man hinh hoác trên
thanh Taskbar (nêu co).
Cách 2: Chon Start/Programs/Microsoft Excel

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô5
5.2.2 Màn hình giao tiêp cua ExcelTrên man hinh •xcel. ngoai nhung thanh phân nhu thanh tiêu dê. cac nut diêu
chinh kich thuoc.... ta con thây cua sô •xcel con co cac thanh phân nhu sau:
Thanh thuc don: Chua toan bô cac lênh thao tac trong •xcel. duoc tô chuc
theo tung nhom.
Dê mo môt menu co thê thuc hiên môt trong hai cach sau:
Cách 1: Click chuôt vao menu do.
Cách 2: Nhân tô hop phim Alt ¹ Chu cai duoc gach chân o menu do.
Trong menu vua mo ra. muôn chon môt thao tac. cung click chuôt tai tên lênh
trong danh sach hoác bâm phim chu cai co gach chân cua tên lênh cân chon.
Ví du: Muôn mo menu ‚ile bâm dông thoi ALT ¹ ‚. Khi menu mo ra. gia su
muôn chon lênh Open.... ta chi cân gõ chu O.
Thanh công cu (Toolbars): la noi chua cac nut lênh. Môi nut lênh tuong ung
voi môt thao tac. Thông thuong xuât hiên hai thanh công cu la thanh công cu chu…n
(Standard) va thanh dinh dang (‚ormatting). Ta co thê tát.mo hai thanh công cu nay
cung nhu môt sô thanh công cu khac báng lênh View/Toolbars.
Thanh công thúc (Formula bar): la noi chua dia chi va gia tri duoc nhâp vao
cua ô hiên thoi .
Vùng làm viêc (Work Space): la noi chua nôi dung cua bang tinh. gôm co 256
côt duoc danh thu tu theo cac chu cai va 65536 dong duoc danh theo sô thu tu. Noi
Thanh tiêu dê
Nut ‚ill handle
Dia chi ô hiên tai
Thanh công thuc
Thanh menu
Thanh trang thai
Thanh công cu chu…n
Thanh dinh dang
Cac bang tinh
Cac thanh cuôn Thanh công cu vë
Vung lam vêc
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ôô
giao nhau cua cac dong va côt hinh thanh nên cac ô (cell). Môi ô duoc xac dinh boi dia
chi cua no gôm hai phân: chi sô dâu la tên côt. chi sô sau la tên dong. Vi du ô C7 la ô
nám o côt C va dong thu 7.
5.2.3 Các khái niêm liên €uan
5.2.3.1 WorkBook
Môt ‚ile du liêu do •xcel tao ra tuong ung voi môt ‘orkBook. Môt
‘orkBook gôm tu 1 dên 255 bang tinh (‘orkSheet) . Thông thuong •xcel së mo sán
3 ‘orkSheet va duoc dát tên la Sheet1. Sheet2.Sheet3. Ta co thê dôi tên lai cac
‘orkSheet nay va bô sung thêm hay xoa bot cac ‘orkSheet trong qua trinh lam viêc.
Tên ‘orkBook duoc dát theo quy uoc dát tên cua Hê diêu hanh voi phân mo
rông dinh sán la .ƒLS.
5.2.3.2 Dia ch• ô
Ta co thê lây gia tri cua cac ô trong bang tinh dê tinh toan trong công thuc báng
cach tham chiêu dia chi ô. Dê dua môt dia chi tham chiêu vao công thuc. ta co thê
nhâp tháng dia chi cua ô hoác su dung chuôt hoác ban phim dê chon. Co ba loai dia chi
dung dê tham chiêu ô trong bang tinh.
- Dia chi tuong dôi: la dia chi co dang (COT DONG) vi du B•. C5. Khi sao
chep dên vung dich thi dia chi tham chiêu vung dich së thay dôi tinh tiên theo.
- Dia chi tuyêt dôi: la dia chi co dang (ŒCOT ŒDONG) vi du ŒBŒ•. ŒCŒ5. Khi
sao chep dên vung dich thi vân giu nguyên dia chi ban dâu.
- Dia chi hôn hop: la dia chi co dang (ŒCOT DONG) hoác (COT ŒDONG) vi
du ŒB5. BŒ5. Khi sao chep dên vung dich thi dia chi tham chiêu vung dich së thay dôi
nhung thanh phân không co Œ.
Ví du: ŒB5 : dia chi côt cô dinh. dong co thê thay dôi.
BŒ5 : dia chi dong cô dinh. côt co thê thay dôi
5.2.3.3 Các kiêu dü liêu trong Excel
•xcel phân biêt hai loai du liêu co ban: Háng (Constant value) va Công thuc
(‚ormula value):
- Háng bao gôm kiêu ky tu hoác sô.
¹ Nêu trong du liêu co môt ky tu nao do không phai la sô thi •xcel hiêu do la
kiêu ky tu. Kiêu ky tu •xcel mác nhiên canh dêu bên trai cua ô.
¹ Nêu trong du liêu toan la sô thi •xcel hiêu la kiêu sô. Du liêu kiêu sô •xcel
mác nhiên canh dêu bên phai cua ô.
- Kiêu công thuc bao gôm biêu thuc trong do chua dia chi hoác tên cua môt sô ô
hoác vung khac cua bang tinh. Dê gõ công thuc phai bàt dâu báng dâu "÷" hoác dâu
"¹".
- Ngoai hai kiêu du liêu co ban trên. con co kiêu Logic bao gôm cac gia tri
TRU• va ‚ALS• hoác cac ham sô mang gia tri logic.
- •xcel con co kiêu ngay thang. kiêu thoi gian (dê luu gio). Hai kiêu du liêu nay
•xcel mác nhiên canh dêu bên phai cua ô.
Chú ý: Môi ô chi co thê chua môt loai kiêu du liêu.


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô7
5.2.4 Các thao tác vào ra WorkBook
5.2.4.1 Mo file mói
- Tao môt ‘orkbook moi báng lênh |menu| File/New hoác nhân Ctrl-N. man
hinh hiên thi hôp hôi thoai:


- Nhân OK hoác Enter dê mo ‘orkbook
5.2.4.2 Mo file dã có
Thuc hiên lênh |menu| File/Open hoác nhân Ctrl-O dê mo môt ‘orkbook co
sán trên dia:wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô8
- Chon tên Iile cân mo.
- Nhân Open hoác Enter dê kêt thuc.
5.2.4.3 Luu file
- Lênh nay rât huu hiêu phong khi mât diên. hay treo may thi du liêu ta thay dôi
vân duoc ghi lai dây du.
- Thuc hiên lênh |menu| File/Save hoác hoác nhân Ctrl-S dê ghi cac thay dôi
cua du liêu trong Iile dang lam vao dia. Khi thuc hiên lênh luu Iile lân dâu tiên thi
chuong trinh së xuât hiên hôp hôi thoai sau:

- Chon thu muc cân luu Iile trong phân Save in.
- Gõ tên Iile cân luu trong muc File name
- Kêt thuc công viêc báng nut OK hoác nhân phim Enter.
- Trong cac lân luu kê tiêp chuong trinh së tu dông câp nhât cac nôi dung moi
vao Iile dã duoc chi dinh ma không h†i lai tên Iile.
- Lênh |menu| File/Save as... cho phep ghi Iile dang lam viêc vao dia báng tên
moi. Cac thao tac thuc hiên cung tuong tu nhu khi luu Iile.
5.2.4.4 Dóng file
Dê dong Iile dang duoc mo. thuc hiên lênh |menu| File/Close.
Chú ý: Nêu Iile chua luu vao dia thi man hinh xuât hiên thông bao nhác nho:


Chon ƒes dê luu Iile. chon No nêu không muôn luu Iile. chon Cancel dê quay
tro vê Iile hiên tai.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô9
5.2.5 Các thao tác co ban vói môt bang tính
5.2.5.1 Di chuyên trong bang tính
- Su dung cac phím müi tên dê di chuyên ô hiên hanh theo huong cac mui tên.
môi lân 1 ô.
- Phim Page Up. Page Down dê di chuyên ô hiên hanh lên hay xuông môt
trang man hinh.
- Ctrl kêt hop voi phim: Page Up hay Page Down dê di chuyên bang tinh hiên
hanh sang trai hay phai môt bang tinh.
- Ctrl - Home: Di chuyên ô hiên hanh vê ô A1.
- Ctrl - End: Di chuyên ô hiên hanh vê ô cuôi cung cua vung du liêu trong
sheet.
5.2.5.2 Nhâp dü liêu vào bang tính
Dê nhâp du liêu vao bang tinh ta co nhiêu cach:
- Gõ cac gia tri tu ban phim vao ô nhu soan thao thông thuong.
- Tr† chuôt dên ô cân nhâp rôi dua con tr† lên thanh công thuc. gõ du liêu binh
thuong tu ban phim.
5.2.5.3 Sua giá tri trong ô
•xcel cho phep sua du liêu trong tung ô cung báng 2 cach.
- Click dôi chuôt vao ô chua gia tri cân sua rôi moi tiên hanh sua.
- Tr† chuôt dên ô cân sua gia tri rôi nhân phim F2. Luc nay con tr† biên thanh (
[ ) nám trong dong du liêu. ta dung phim mui tên di chuyên con tr† dê sua gia tri. Kêt
thuc sua báng cach nhân phim Enter.
5.2.5.4 Chon khôi ô dü liêu
•xcel không chi cho phep chinh sua trong tung ô riêng biêt. ma ta co thê thao
tac voi môt khôi ô nao do. Viêc chon môt khôi ô dê sau do thao tac goi la danh dâu
khôi ô (hoác danh dâu khôi).
- Dê tiên hanh danh dâu môt khôi ô co cac cach sau:
¹ Nêu su dung ban phim. hãy dua hôp diêu khiên toi ô la goc cua khôi. Giu va
nhân phim ShiIt dông thoi su dung cac phim mui tên ←. ↑. →. ↓ dê di chuyên toi goc
dôi diên cua khôi cân danh dâu.
¹ Nêu su dung chuôt. hãy nhân va giu nut trai chuôt dông thoi rê chuôt toi vi tri
goc dôi diên cua khôi.
¹ Dua chuôt tr† toi goc trai trên cua khôi. Giu phim ShiIt dông thoi click
chuôt tai ô dôi diên cua khôi.
Cac phuong phap dác biêt dê danh dâu khôi ô:
- Dê danh dâu ca môt dong: Click trai chuôt tai tên cua hang do.
- Danh dâu ca môt côt: Click chuôt tai tên cua côt do.
- Co nhiêu truong hop cân danh dâu nhung khôi ô không liên tuc. Luc do. ta
danh dâu khôi dâu tiên. ân va giu phim Ctrl. dông thoi lân luot click va rê chuôt o cac
khôi khac.
- Dê danh dâu toan bô bang tinh thi nhân Ctrl-A hoác nhân dông thoi ba phim
Ctrl-Shift-Spacebar hoác click chuôt tai goc trai trên bang tinh (la giao diêm cua tên
hang va tên côt).
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 11ô
Chú ý: Nêu muôn chon môt Iont chu tiêng Viêt cho ‘orkbook thi hãy thuc
hiên nhu sau:
- Danh dâu toan bô bang tinh.
- Chon Iont chu tiêng Viêt tu nut ‚ont trên thanh công cu hoác thuc hiên lênh
|menu| Format/Cells. sau do chon the Font.
5.2.5.5 Xoá dü liêu
- Danh dâu khôi ô cân xoa.
- Thuc hiên lênh |menu| Edit/Clear. •xcel së cho chon tiêp môt trong cac
thông sô sau:
All- Chon lênh nay nêu muôn xoa ca du liêu va kiêu dinh dang du liêu.
Formats- Lênh nay cho phep chi xoa kiêu dinh dang du liêu ma không xoa gia
tri du liêu.
Content- Nguoc lai voi lênh trên. lênh nay chi xoa du liêu con giu lai kiêu trinh
bay cho du liêu nhâp vao sau do.
- Phim Delete tuong ung voi lênh chi xoa du liêu.
5.2.5.6 Sao chép dü liêu
Viêc thuc hiên cac thao tac sao chep. cát dan du liêu la hoan toan tuong tu nhu
trong ‘ord.
Cách 1:
- Danh dâu khôi ô muôn sao chep rôi nhân dông thoi phim Ctrl-C.
- Di chuyên con tr† dên ô cân sao chep toi. nhân dông thoi Ctrl-V.
Cách 2:
- Danh dâu khôi ô cân thiêt. rôi thuc hiên lênh •dit / Copy.
- Di chuyên con tr† dên ô muôn sao chep toi thuc hiên lênh •dit/Paste.
Cách 3:
- Danh dâu khôi ô. rôi dua con tr† chuôt dên biên cua khôi ô dã duoc danh dâu.
Giu phim Ctrl dông thoi bâm giu trai chuôt va rê toi vi tri ô cân duoc sao chep toi va
tha tay.
5.2.5.7 Di chuyên dü liêu
Cách 1:
- Danh dâu khôi ô. rôi nhân dông thoi Ctrl-X.
- Di chuyên con tr† toi ô la vi tri dên. nhân dông thoi Ctrl-V.
Cách 2:
- Danh dâu khôi ô. thuc hiên lênh |menu| Edit/Cut.
- Di chuyên con tr† toi vi tri dich. thuc hiên lênh Edit / Paste.
Cách 3:
- Danh dâu khôi.
- Dua con tr† toi biên cua khôi. Bâm giu nut trai chuôt va rê toi vi tri dich rôi
tha tay.
5.2.5.8 Dán dàc biêt
Ngoai cac cach dan du liêu nhu o trên. •xcel con cung câp cho nguoi dung môt
công cu dác luc nua cho phep dan du liêu môt cach hiêu qua. Do la lênh dan dác biêt.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 111
Sau khi thuc hiên thao tac copy. ta vao |menu| •dit/Paste Special. •xcel së hiên
thi hôp thoai dê chon lênh thuc thi.
- Danh dâu khôi ô trên bang tinh
- Thuc hiên lênh: Edit/Paste Special. man hinh hiên thi hôp hôi thoai:Môt sô tuy chon cân thiêt:
- All: Dan toan bô ca gia tri va kiêu dinh dang.
- Formulas: Dan công thuc tinh toan.
- Values: Chi dan gia tri du liêu. con không dan công thuc va kiêu dinh dang.
- Formats: Dan kiêu dinh dang du liêu.
- Nhân chuôt vao nut OK dê kêt thuc.
5.2.5.9 Di chuyên trong bang tính
- Su dung cac phim mui tên dê di chuyên con tr† dên ô cân lam viêc.
- Su dung chuôt dê di chuyên dên ô cân lam viêc va click nut trai chuôt.
- Dê di chuyên nhanh dên môt ô bât ky. ta chi viêc bâm phim ‚5. •xcel hiên
hôp thoai dê gõ vao dia chi ô cân chuyên toi va nhân •nter.
- Su dung cac phim PgUp. PgDn dê di chuyên lên. xuông môt trang man hinh.
5.2.5.10 Dôi tên bang tính
- Dê dôi tên bang tinh hiên thoi ta thuc hiên lênh |menu| Format/Sheet/
Rename.
- •xcel hiên hôp thoai dê gõ tên moi vao (ta co thê gõ tiêng Viêt trong phân dát
tên nay).
- Nhân OK dê kêt thuc.
5.2.5.11 Mo thêm bang tính mói
- Thuc hiên lênh |menu| Insert/WorkSheet. •xcel së chen thêm môt bang tinh
ngay canh bang tinh hiên thoi. Co thê mo tôi da 255 bang tinh nhu vây.
5.2.5.12 Xóa môt bang tính
- Thuc hiên lênh |menu| Edit / Delete Sheet.
- Nêu chác chán muôn xoa. click vao nut OK.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 112
Chú ý: Ta co thê click chuôt phai tai tên cua bang tinh (Sheet1. Sheet2....) tai
dong gân cuôi man hinh. man hinh hiên thi môt danh sach cac lênh tuong tu voi cac
chuc náng dã nêu o trên.
Insert: Chen môt bang tinh moi.
Delete: ƒoa bang tinh hiên thoi.
Rename: Dát lai tên cho bang tinh.
Move or copy: Di chuyên hoác sao chep.
Select all sheets: Chon tât ca bang tinh trong ‘orkbook.
5.2.5.13. Các thao tác vói hàng và côt trong bang tính
5.2.5.13.1 Ch†n hàng. côt
- Thuc hiên lênh |menu| Insert/Cells. xuât hiên hôp hôi thoai sau:- Shift cells right: Chen cac ô trông vao cac ô duoc danh dâu va dich chuyên
du liêu sang phai.
- Shift cells down: Chen cac ô trông vao cac ô duoc danh dâu va dich chuyên
du liêu xuông duoi.
- Entire Row: Chen cac dong tráng vao cac ô duoc danh dâu va dich chuyên
cac dong xuông duoi.
- Entire Column: Chen cac côt tráng vao cac ô duoc danh dâu va dich chuyên
cac côt sang bên phai.
- Click chuôt vao nut OK dê kêt thuc.
5.2.5.13.2 Xoá hàng. côt
- Lênh xoa côt hay hang duoc thuc hiên tu lênh •dit/Delete. •xcel hiên hôp hôi
thoai gôm cac lênh dê ta chon lua tuong tu hôp thoai chen hang côt.
- Thuc hiên lênh |menu| Edit/Delete. xuât hiên hôp hôi thoai sau:


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 113

- Shift Cells Left: ƒoa cac ô duoc danh dâu va dich chuyên vao do du liêu tu
cac ô bên phai.
- Shift Cells Up: ƒoa cac ô duoc danh dâu va dich chuyên vao do du liêu tu
cac ô bên duoi.
- Entire Row: ƒoa cac dong chua cac ô duoc danh dâu va dich chuyên cac
dong bên duoi lên.
- Entire Column: ƒoa cac côt ô duoc danh dâu va dich chuyên cac côt bên
phai sang.
- Click chuôt vao nut OK dê kêt thuc.
5.2.5.13.3 Diêu ch•nh dô rông côt
Co hai cach dê diêu chinh dô rông côt. do la:
- Dung chuôt: Keo rê chuôt tai cac duong ngán cach tuong ung trên côt tiêu dê
cua bang tinh.
- Dung phim: Thuc hiên lênh |menu| Format/Column. rôi chon tiêp cac lênh
sau dây:
Width - Nhâp chinh xac dô rông côt theo mong muôn.
Auto Fit Selection - •xcel së tu dông diêu chinh dô rông côt vua khit voi nôi
dung trong côt.
Nhân OK dê kêt thuc.
5.2.5.13.4 Diêu ch•nh dô cao d•ng
Co hai cach dê diêu chinh dô cao hang. do la:
- Dung chuôt: Click va rê chuôt tai cac duong ngán tuong ung trên hang tiêu dê
cua bang tinh.
- Dung phim: Thuc hiên lênh |menu| Format/Row. rôi chon tiêp cac lênh sau
dây:
Height - Nhâp chinh xac dô cao hang theo mong muôn.
Auto Fit - •xcel së tu dông diêu chinh dô cao hang vua khit voi nôi dung trong
hang.
Nhân OK dê kêt thuc.
5.2.5.14 Huy bo thao tác vùa tiên hành.
- Thuc hiên lênh •dit/Undo hoác nhân nut trên thanh công cu chu…n.
5.2.5.15 Thoát khoi excel
- Thuc hiên lênh |menu| Fle/Exit hoác nhân tô hop phim Alt-F4.
- Nêu bang tinh chua luu vao dia thi man hinh hiên thi thông bao :wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 114
- Chon ƒes hoác bâm Enter dê luu tru nhung thay dôi trong Iile bang tinh.
- Chon No nêu không muôn luu bang tinh. thoat kh†i •xcel.
- Chon Cancel dê huy b† lênh. tro lai cua sô bang tinh dê tiêp tuc lam viêc.
5.3 Tính toán trong Excel
5.3.1 Các toán tu
5.3.1.1 Các toán tu dôi vói dü liêu dang sô
5.3.1.1.1 Các toán tu sô hoc
Toán tu Muc dích
¹ Công
- Tru
€ Nhân
/ Chia
• Lây phân trám
• Luÿ thua
Dô uu tiên cua các toán tu
Cac toan tu duoc thuc hiên theo muc dô uu tiên nhu sau:
Toán tu Muc dích
^ Luÿ thua
`. / Nhân. chia
+. - Công. tru
- Cac toan tu trong môt biêu thuc co cung dô uu tiên thi thu tu thuc hiên la tu
trai sang phai.
- Co thê thay dôi thu tu uu tiên báng cach thêm dâu ngoác trong cac thanh phân
tao nên công thuc.
Ví du: Voi công thuc ÷(2¹15)€4 •xcel së thuc hiên công thuc do nhu sau:
- Dâu tiên tinh: 2¹15 ÷ 17.
- Sau do: 17€4 ÷ 68. 68 la kêt qua cuôi cung.
5.3.1.1.2 Các toán tu logic
NOT : Toan tu phu dinh
AND : Toan tu va
OR : Toan tu hoác
Cac biêu thuc logic chi co hai gia tri TRUE (dung) va FALSE (sai)
5.3.1.1.3 Các toán tu €uan hê
Dê so sanh cac kêt qua ta co thê lâp cac công thuc voi cac toan tu so sanh.
Chung së cho gia tri Dung hoác Sai tuy thuôc vao cach xem xet cac diêu kiên.
Toán tu Muc dích
÷ Báng nhau
< Nh† hon
> Lon hon
<÷ Nh† hon hoác báng
>÷ Lon hon hoác báng
<> Không báng nhau
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 115
Ví du: công thuc ÷B4œ• së cho tri TRUE (Dung) nêu gia tri trong ô B4 lon
hon •. con không së cho tri FALSE (Sai).
5.3.1.2 Các toán tu dôi vói kiêu ký tu
Cac toan tu quan hê: ÷ . ˜. œ.˜÷.œ÷. ˜œ
Toan tu nôi chuôi : “
Ví du: ÷"Khoa " • "Công Nghê" cho kêt qua la "Khoa Công Nghê"
Chú ý: Chuôi phai duoc dát trong cáp dâu nhay kep ("...").
5.3.1.3 Các toán tu dôi vói dü liêu ngày tháng
Ta co thê su dung cac phep toan công. tru sô hoc va cac phep toan quan hê khi
su dung du liêu kiêu ngay thang.
5.3.2 Công thúc trong Excel
- Công thuc duoc dung dê thuc hiên cac phep tinh toan trên cac du liêu trong
bang tinh •xcel.
- Môt công thuc la tâp hop cac toan tu va gia tri. Khai niêm "gia tri" o dây co
thê la nhung sô cu thê hoác la cac dia chi tham chiêu dên cac ô cân lây gia tri hoác la
kêt qua tra vê tu cac ham.
- Công thuc trong •xcel duoc bát dâu boi dâu "÷".
Ví du: ÷A1¹A2¹3 la công thuc tinh tông gia tri trong cac ô A1. A2. va sô 3.
Chú ý: Khi cân nhâp môt dia chi cua ô (hay cua vung du liêu) vao trong công
thuc ta co thê tu gõ vao hoác dua chuôt tr† vao ô (hay rê chuôt chon vung du liêu) cân
lây dia chi. Ngay lâp tuc dia chi cân lây së xuât hiên ngay tai vi tri con tr†.
5.3.2.1 Biên dôi công thúc thành giá tri
Trong nhiêu truong hop sau khi tao công thuc ta chi cân kêt qua cua no hon la
công thuc va thuc su không muôn thay dôi gia tri do nua. Trong truong hop nhu thê ta
co thê biên dôi công thuc ra gia tri thuc cua no. Thu tu thuc hiên nhu sau:
- Chon ô chua công thuc muôn biên dôi.
- Nhân phim ‚2 hoác click dôi chuôt.
- Nhân phim ‚•. •xcel së thay công thuc báng gia tri cua no.
5.3.2.2 Sao chép công thúc
Trong •xcel ta dê dang thuc hiên sao chep môt công thuc cho nhiêu ô bang tinh
nám o bên canh. Môt diêu dác biêt la khi sao chep thi dia chi tham chiêu ô co trong
công thuc duoc tu dông thay dôi tinh tiên theo. Vi du nêu thuc hiên sao chep công
thuc vao cac ô nám bên duoi thi •xcel së tu dông thuc hiên sua lai sô hiêu cua hang dê
chung co dia chi phu hop voi dia chi moi.
Chú ý: Cac dia chi tham chiêu trong công thuc së chi thay dôi o cac thanh phân
không duoc danh dâu dia chi tuyêt dôi. Vi vây ung voi nhung ô duoc tham chiêu boi
dia chi tuyêt dôi thi së không bi thay dôi khi sao chep.
Dê tiên hanh sao chep hang loat ta co thê thuc hiên môt trong hai cach nhu sau:
Cách 1:
- Cick chuôt vao ô chua công thuc cân sao chep.
- Nhân Ctrl-C.
- Bôi den cac ô cân tiên hanh sao chep.
- Nhân Ctrl-V.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 11ô
Cách 2:
- Cick chuôt vao ô chua công thuc cân sao chep.
- Dua chuôt dên nut Fill handle (goc duoi bên phai cua thanh tr†). luc nay con
chuôt biên thanh hinh dâu +. thi thuc hiên rê chuôt dên cac ô cân sao chep.
Ta cung co thê diên nhanh sô thu tu báng cac buoc sau:
- Nhâp sô thu tu dâu tiên. click chuôt vao ô vua nhâp.
- Dua chuôt dên nut Fill handle cua ô vua nhâp. luc nay chuôt së co dang dâu +
- Nhân va giu phim Ctrl. rôi keo rê chuôt xuông cac ô cân diên sô thu tu.
- Tha nut trai chuôt truoc. tha phim Ctrl sau. sô thu tu së duoc tu dông diên vao
dung ô cua no.
5.3.2.3 Diêu ch•nh các l„i cua công thúc
Khi tao cac công thuc trong •xcel. môt sô sai sot co thê xay ra. O dây liêt kê
môt sô lôi thuong gáp ma •xcel thông bao cho ta biêt nhu sau:
L„i Ý nghia
# DIV/O Công thuc gáp truong hop chia cho sô không
#N/A ƒay ra khi gia tri không dung duoc
# NAME? Công thuc co dung tên ma •xcel không nhân ra duoc.
# NUM! Công thuc dung môt sô không dung.
#VALUE Công thuc dung môt dôi sô hoác toan tu sai kiêu
5.3.3 Su dung các hàm trong Excel
- Môt ham la môt biêu thuc tinh toan dã duoc dinh nghia truoc dê thuc hiên cac
tinh toan phuc tap thay cach viêt công thuc cho cac ô.
- Cu phap chung cua ham nhu sau:
÷ <tên hàm> ( <các dôi sô> )
- Tên ham co thê viêt báng chu hoa hay chu thuong.
- Cac dôi sô thuong cach nhau báng dâu "." hoác dâu Š;¨ tuy theo thiêt lâp trong
may. Chung co thê la cac háng sô. dia chi khôi. tên khôi hoác môt ham khac...
- Nêu dôi sô la môt vùng dia ch• ô thi cân ghi theo dang dia ch• ô góc trái phía
trên:dia ch• ô góc phai phía duói. vi du A1:B2 la bao gôm cac ô A1. A2. B1. B2.
Chú ý: Khi su dung dâu ( ) thi mo bao nhiêu dâu "(" phai co bây nhiêu dâu
dong ")".
Ví du: Ta gõ ham tinh tông nhu sau: ÷Sum(A4:A8). Luc do •xcel së tinh tông
gia tri cac ô tu ô A4 dên ô A8.
5.3.3.1 Nhóm hàm xu lý toán hoc
5.2.3.1.1 Hàm ABS
Cú pháp: ABS(x)
Chúc nàng: Tra vê gia tri tuyêt dôi cua sô x.
Ví du: ABS(-2) báng 2.
ABS(2) báng 2.
5.2.3.1.2 Hàm SQRT
Cú pháp: SQRT(x)
Chúc nàng: Tra vê cán bâc hai cua sô không âm x.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 117
Ví du: SQRT(•) báng 3.
SQRT(-•) së tra vê lôi ‹NUM‰.
5.2.3.1.3 Hàm MOD
Cú pháp: MOD(n.t)
Chúc nàng: Tra vê sô du cua phep chia nguyên n/t.
Ví du: MOD(12.5) báng 2.
5.2.3.1.4 Hàm INT
Cú pháp: INT(number)
Chúc nàng: Tra vê phân nguyên cua sô number. Ham së tra vê gia tri theo xu
huong lây sô nguyên nh† hon.
Ví du: INT(3.5) báng 3.
INT(-3.5) báng -4.
5.2.3.1.5 Hàm ROUND
Cú pháp: ROUND(x.n)
Chúc nàng: Tra vê sô x sau khi lam tron voi dô chinh xac dên n sô thâp phân
(nœ0).
n÷0 lam tron hang don vi.
n÷-1 lam tron hang chuc...
Ví du: ROUND(3.547.2) báng 3.55.
ROUND(14624.47.-2) báng 14600 (lam tron hang trám).
5.3.3.2 Nhóm hàm thông kê
5.3.3.2.1 Hàm AVERAGE
Cú pháp: AV•RAG•(number1.number2....)
Chúc nàng: Tinh trung binh công cua number1. number2....
Chú ý: Nêu dia chi ô nám trong dôi sô chua kiêu ky tu. gia tri logic hoác la cac
ô trông thi cac gia tri nay duoc b† qua. Tuy nhiên cac ô chua gia tri báng 0 dêu duoc
tinh.
Ví du: Nêu A1:A4 chua cac sô 1.3.5.7 thi AV•RAG•(A1:A4) báng 4.
5.3.3.2.2 Hàm COUNT
Cú pháp: COUNT(value1. value2....)
Chúc nàng: Tra vê sô luong cac ô co kiêu sô trong cac dôi sô.
Ví du: Nêu A1:A4 chua cac du liêu la 1. "test". 5. 7 thi COUNT(A1:A4) báng 3.
5.3.3.2.3 Hàm COUNTIF
Cú pháp: COUNTI‚(vung dia chi. diêu kiên)
Chúc nàng: Tra vê sô luong cac ô trong vùng dia ch• th†a mãn diêu kiên.
Chú ý: diêu kiên phai dát trong cáp dâu nhay kep "..."
Ví du: Nêu A1:A4 chua cac du liêu la 1. 3. 5. 7 thi COUNTI‚(A1:A4."œ4")
báng 2.
5.3.3.2.4 Hàm SUM
Cú pháp: SUM(n1.n2....)
Chúc nàng: Tra vê tông cua cac dôi sô n1. n2...

Ta cung co thê dua vao dây dia chi cua vung du liêu cân tinh tông.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 118
Ví du: SUM(3.5) báng 8.
SUM(A1:A5) së tra vê tông gia tri cua cac ô tu A1 dên A5.
5.2.3.2.5 Hàm SUMIF
Cú pháp: SUMI‚(vung dia chi 1.diêu kiên.vung dia chi 2)
Chúc nàng: Tra vê tông cua cac sô th†a mãn diêu kiên.
Nêu cac ô trong vùng dia ch• 1 thoa mãn diêu kiên. ham së tra vê tông cac ô
tuong ung trong vùng dia ch• 2.
Chú ý: diêu kiên phai dát trong cáp dâu nhay kep "...".
Ví du: Gia su co cac du liêu o dia chi sau:
A B
1 • 3
2 4 4
3 7 5
SUMI‚(A1:A3."œ÷6".B1:B3) báng 8.
5.3.3.2.6 Hàm MAX
Cú pháp: MAƒ(number1. number2....)
Chúc nàng: Tra vê sô lon nhât trong cac dôi sô.
Ví du: Nêu A1:A4 chua cac du liêu la 1.•.5.7 thi MAƒ(A1:A4) báng •.
5.3.3.2.7 Hàm MIN
Cú pháp: MIN(number1. number2....)
Chúc nàng: Tra vê sô nh† nhât trong cac dôi sô.
Ví du: Nêu A1:A4 chua cac du liêu la •.1.5.7 thi MIN(A1:A4) báng 1.
5.3.3.2.8 Hàm RANK
Cú pháp: RANK(sô. dãy sô. loai thu tu)
Chúc nàng: Ham së tra vê thu tu cua sô trong dãy sô. dãy sô o dây co thê la
vung gia tri hoác dia chi cua vung dãy sô cân xêp thu tu.
Nêu loai thú tu la 0 hoác b† qua thi •xcel së xêp thu bâc theo thu tu giam dân
cua dãy sô.
Nêu loai thú tu la môt gia tri bât ky khac 0 thi •xcel së xêp thu bâc theo thu tu
táng dân cua dãy sô.
Ví du: Nêu A1:A4 chua cac du liêu la 3.1.5.7 thi RANK(A1.ŒAŒ1:ŒAŒ4.0)
báng 3. trong khi do RANK(A1.ŒAŒ1:ŒAŒ4.1) báng 2.
Chú ý: Dia chi o dôi sô thu hai thuong su dung dia chi tuyêt dôi dê khi tiên
hanh sao chep thi không bi thay dôi.
5.3.3.3 Nhóm hàm xu lý ký tu
5.3.3.3.1 Hàm LEFT
Cú pháp: L•‚T(text.number)
Chúc nàng: Lây number ky tu bên trai cua text.
Ví du: L•‚T("Khoa Công Nghê".4) báng "Khoa".
5.3.3.3.2 Hàm RIGHT
Cú pháp: RIGHT(text.number)
Chúc nàng: Lây number ky tu bên phai cua text.
Ví du: RIGHT("Truong Phu ƒuân".4) báng "ƒuân".
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 119
5.3.3.3.3 Hàm LEN
Cú pháp: L•N(text)
Chúc nàng: Tra vê dô dai cua chuôi ky tu text
Ví du: L•N("Tin hoc") báng 7.
5.3.3.3.4 Hàm LOWER
Cú pháp: LO‘•R(text)
Chúc nàng: Chuyên text thanh chu in thuong
Ví du: LO‘•R("Hoc Va Hanh") báng "hoc va hanh".
5.3.3.3.5 Hàm UPPER
Cú pháp: UPP•R(text)
Chúc nàng: Chuyên text thanh chu in hoa.
Ví du: UPP•R("Hoc Va Hanh") báng "HOC VA HANH".
5.3.3.3.6 Hàm PROPER
Cú pháp: PROP•R(text)
Chúc nàng: Chuyên cac chu cai dâu tu cua text thanh chu hoa va cac chu con
lai thanh chu thuong.
Ví du: PROP•R("trUng tâM") báng "Trung Tâm".
5.3.3.3.7 Hàm MID
Cú pháp: MID(text.m.n)
Chúc nàng: Cho kêt qua la chuôi con trich ra tu chuôi text tu vi tri m va gôm n
ky tu.
Ví du: MID("Hoang Thi Vui".4.5) báng "ng Th".
5.3.3.3.8 Hàm TRIM
Cú pháp:TRIM(text)
Chúc nàng: Cát b† cac ky tu tráng hai phia cua text.
Ví du: TRIM(" Hiêu truong ") báng "Hiêu truong".
5.3.3.4 Nhóm hàm ngày tháng nàm
Cac dôi sô kiêu ngay thang trong phân nay duoc trinh bay theo dinh dang mác
dinh cua •xcel la thang/ngay/nám.
5.3.3.4.1 Hàm DATE
Cú pháp: DAT•(year. month. day)
Chúc nàng: Cho gia tri la môt du liêu kiêu ngay ung voi cac dôi sô duoc dua
vao.
Ví du: DAT•(•0.10.6) së tra vê 10/6/•0 (dinh dang theo tháng/ngày/ nàm).
5.3.3.4.2 Hàm DAƒ
Cú pháp: DAŽ(date)
Chúc nàng: Tra vê gia tri ngay trong thang cua biên ngay thang date.
Ví du: Day(11/07/2005) báng 07.
5.3.3.4.2 Hàm MONTH
Cú pháp: MONTH(date)
Chúc nàng: Tra vê gia tri thang trong nám cua biên ngay thang date.
Ví du: MONTH(11/07/2005) báng 11.

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 12ô
5.3.3.4.3 Hàm ƒEAR
Cú pháp: Ž•AR(date)
Chúc nàng: Tra vê gia tri nám cua biên ngay thang date.
Ví du:Ž•AR(11/07/2005) báng 2005.
5.3.3.5 Nhóm hàm logic
5.3.3.5.1 Hàm AND
Cú pháp: AND(logical1.logical2. ...)
Trong do logical1. logical2. ... la cac dôi sô nhân môt trong hai gia tri logic
TRU• hoác ‚ALS•. Nêu dôi sô không nhân gia tri logic. ham AND tra vê gia tri lôi
‹VALU•‰
Chúc nàng: Ham së tra vê gia tri TRUE (DUNG) nêu tât ca cac dôi sô nhân
gia tri TRU•; tra vê gia tri FALSE (SAI) nêu co it nhât môt dôi sô nhân gia tri
‚ALS•.
Ví du: AND(2¹2÷4. 2¹3÷5) báng TRU•.
AND(3œ4. 2¹3÷5) báng ‚ALS•.
5.3.3.5.2 Hàm OR
Cú pháp: OR(logical1. logical2...)
Trong do logical1. logical2.... la cac dôi sô nhân môt trong hai gia tri logic
TRU• hoác ‚ALS•. Nêu dôi sô không nhân gia tri logic. ham OR tra vê gia tri lôi
‹VALU•‰
Chúc nàng: Tra vê gia tri dung nêu co it nhât môt dôi sô nhân gia tri dung. cho
gia tri sai nêu tât ca dôi sô dêu nhân gia tri sai.
Ví du: OR(2¹2÷4. 2¹3œ5) báng TRU•.
OR(3œ4. 2¹3˜5) báng ‚ALS•.
5.3.3.5.2 Hàm IF
Cú pháp: IF(biêu thúc logic. giá tri dúng. giá tri sai)
Chúc nàng: Ham tra vê giá tri dúng nêu biêu thúc logic dung. nguoc lai cho
gia tri la giá tri sai.
Ví du:
- I‚(3œ2."dung"."sai") báng dúng.
- Môt bang diêm duoc luu trong bang tinh nhu sau: ô D2 chua Diêm trung
bình. ô •2 chua Xêp loai. ƒêp loai dua vao Diêm trung binh theo ba muc:
DTB œ÷8: ƒêp loai Gi†i
8 œ DTB œ÷7: ƒêp loai Kha
7 œ DTB: ƒêp loai Trung binh
Dê xac dinh ƒêp loai ta co thê dung công thuc o ô •2 nhu sau:
÷II(D2œ÷8.¨Gi†i¨.II(D2œ÷7.¨Kha¨.¨Trung binh¨))
5.3.3.6 Nhóm hàm tìm kiêm
5.3.3.6.1 Hàm VLOOKUP
Cú pháp: HàmVLOOKUP(Tri d•. Bang tham chiêu. Côt tham chiêu. Cách
d•)
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 121
Chúc nàng: Ham thuc hiên viêc tim kiêm Tri d• trên côt dâu tiên cua Bang
tham chiêu. khi tim thây thi lêch qua bên phai dên Côt tham chiêu dê lây tri trong ô o
do tuong ung voi vi tri tim thây cua Tri d•.
Bang tham chiêu: Gôm môt khôi cac ô. thuong gôm nhiêu hang va nhiêu côt.
Côt dâu tiên luôn luôn chua cac tri dê do tim. cac côt khac chua cac tri tuong ung dê
tham chiêu.
Côt tham chiêu: Thu tu cua côt tinh tu trai qua phai trong bang tham chiêu. côt
dâu tiên duoc danh sô la 1.
Cách d•: Co hai gia tri:
- Nêu la sô 0 (hoác ‚ALS•. con goi la do tim chinh xac): Danh sach cac tri cua
côt 1 không cân sáp xêp theo thu tu táng dân. Nêu không tim thây tri do o Bang tham
chiêu. ham së tra vê lôi #N/A.
- Nêu la sô 1 (hoác TRU•. con goi la do tim lân cân hay do tim xâp xi): Danh
sach cac tri cua côt 1 phai duoc sáp xêp theo thu tu táng dân. Nêu không tim thây tri
do chinh xac no së lây gia tri nh† hon va gân báng voi tri do. Nêu tri do nh† hon tri
dâu tiên cua côt 1 thi ham së tra vê lôi #N/A.
Mác dinh cach do la 1.
Ví du: Cho du liêu nhu sau:

B C D E
2 TT Ho tên Khu vuc Diêm chu…n
3 1 Hoang Phi 2
4 2 Nguyên Thi Nhu 3
5 3 Trân Duc 1
6
7 Khu vuc Diêm chu…n
8 1 24
9 2 23
10 3 22

Dê lây Diêm chuân dua vao côt Khu vuc cua cac thi sinh. ta co thê su dung
ham VLOOKUP o ô •3 nhu sau: ÷VLOOKUP(D3.ŒDŒ8:Œ•Œ10.2.0). luc do no së tra
vê gia tri la 23.
Chú ý: Trong công thuc nay dôi sô thu hai phai duoc su dung dia chi tuyêt dôi
dê khi tiên hanh sao chep công thuc thi dia chi cua Bang tham chiêu không bi thay dôi.
5.3.3.6.2 Hàm HLOOKUP
Cú pháp: HàmVLOOKUP(Tri d•. Bang tham chiêu. Hàng tham chiêu.
Cách d•)
Chúc nàng: Ham thuc hiên viêc tim kiêm Tri d• trên hang dâu tiên cua Bang
tham chiêu. khi tim thây thi lêch qua bên phai dên Hàng tham chiêu dê lây tri trong ô
o do tuong ung voi vi tri tim thây cua Tri d•.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 122
Bang tham chiêu: Gôm môt khôi cac ô. thuong gôm nhiêu hang va nhiêu côt.
Hang dâu tiên luôn luôn chua cac tri dê do tim. cac hang khac chua cac tri tuong ung
dê tham chiêu.
Hàng tham chiêu: Thu tu cua hang tinh tu trên xuông duoi trong bang tham
chiêu. hang dâu tiên duoc danh sô la 1.
Cách d•: Co hai gia tri:
- Nêu la sô 0 (hoác ‚ALS•. con goi do tim chinh xac): Danh sach cac tri cua
côt 1 không cân sáp xêp theo thu tu táng dân. Nêu không tim thây tri do o Bang. ham
së tra vê lôi #N/A.
- Nêu la sô 1 (hoác TRU•. con goi la do tim lân cân hay do tim xâp xi): Danh
sach cac tri cua hang 1 phai duoc sáp xêp theo thu tu táng dân. Nêu không tim thây tri
do chinh xac no së lây gia tri nh† hon va gân báng voi tri do. Nêu tri do nh† hon tri
dâu tiên cua hang 1 thi ham së tra vê lôi #N/A.
Mác dinh cach do la 1.
Ví du: Cho du liêu nhu sau:

B C D E
2 TT Ho tên Khu vuc Diêm chu…n
3 1 Hoang Phi 1
4 2 Nguyên Thi Nhu 3
5 3 Trân Duc 2
6
7 Khu vuc 1 2 3
8 Diêm chu…n 24 23 22

Dê lây Diêm chuân dua vao côt Khu vuc cua cac thi sinh. ta co thê su dung
ham HLOOKUP o ô •3 nhu sau: ÷HLOOKUP(D3.ŒCŒ7:Œ•Œ8.2.0). luc do no së tra vê
gia tri la 24.
Chú ý: Trong công thuc nay dôi sô thu hai phai duoc su dung dia chi tuyêt dôi
dê khi tiên hanh sao chep công thuc thi dia chi cua Bang tham chiêu không bi thay dôi.
5.3.3.7 Các chú ý trong su dung hàm.
- Dia chi cua cac ô khi su dung vao ham së bi thay dôi khi ta thuc hiên lênh sai
o chep. vi vây cân chu y su dung dia chi tuyêt dôi va tuong dôi cho thich hop. Nêu du
liêu trong môt ô nao do ma duoc ap dung cho viêc tinh toan gia tri cua nhiêu ô khac
nhau thi dia chi tham chiêu cua ô do phai lây dia chi tuyêt dôi.
- Khi thay dôi du liêu trong môt ô thi gia tri cua cac ô khac co tham chiêu dên
no së tu dông thay dôi theo.
- Ta co thê su dung su giup dõ cua •xcel dê goi nho cu phap cua ham báng
cach gõ dâu báng. gõ tên ham. tiêp theo la dâu "(". dên dây ta nhân dông thoi tô hop
phim Ctrl - Shift - A. tuc thi cu phap ham së duoc •xcel hiên thi.
5.4 Dinh dang bang tính
Dinh dang hay thuong goi la trinh bay bang tinh la môt công viêc rât cân thiêt
trong qua trinh lam viêc voi •xcel. •xcel luu tru cac du liêu trong cac ô cua bang tinh
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 123
cung voi cac thông sô dinh dang cua cac ô do. Viêc dinh dang cho cac du liêu trong
bang tinh co thê tiên hanh báng cac lênh dinh dang truc tiêp hoác thông qua cac kiêu
dinh dang.
5.4.1 Dinh dang bang tính b‰ng các lênh truc tiêp
Sau khi danh dâu khôi ô bang tinh cân dinh dang. ta thuc hiên lênh |menu|
Format/Cells (hoác nhân tô hop phim Ctrl -1) dê tao dinh dang tông thê. •xcel xuât
hiên hôp hôi thoai bao gôm cac the dinh dang riêng biêt:5.4.1.1 Dinh dang cho sô
- Chon the Number.
- Trong hôp Category chon kiêu du liêu cân trinh bay va chon tiêp cac thông sô
tuong ung voi kiêu du liêu dã chon. Ta co thê quan sat muc Sample dê xem mâu dinh
dang. Cu thê:
· General: dinh dang chung. Voi kiêu dinh dang nay. du liêu kiêu ky tu gõ vao
së duoc canh hang bên trai va du liêu kiêu sô sau khi gõ vao bang tinh së duoc canh
hang bên phai ô.
· Number: dung dê dinh dang cac sô thông thuong. Chon tiêp cac thông sô sau:
Decimal places - khai bao sô chu sô sau dâu châm thâp phân.
Use 1000 Separators(.) - click chon khi muôn dung dâu ph…y dê phân cach
hang nghin
Negative numbers - chon cach dinh dang sô âm.
· Currency: Chon cach hiên ky hiêu tiên tê.
· Date: Chon cach hiên gia tri ngay thang.
· Percentage: Chon cach hiên ky hiêu phân trám.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 124
· Fraction: Chon cach hiên gia tri phân sô.
· Scientific: Chon cach hiên sô duoi dang khoa hoc.
· Text: dinh dang sô theo kiêu ky tu.
Chon OK dê kêt thuc.
· Special: dinh dang theo mã vung va sô diên thoai
· Custom: tuy biên theo khuôn dang duoc gõ trong hôp Tvpe. Nut Delete duoc
dung dê xoa khuôn dang không cân dung dên.
Dinh dang ngày tháng
•xcel cho phep ta hiên thi ngay thang theo nhiêu kiêu dinh dang khac nhau. Ta
co thê su dung nhung mâu dinh dang dã co sán hoác co thê tu dinh nghia nhung kiêu
dinh dang moi theo y thich.
- Su dung nhüng mâu dinh dang có sàn: O khung Category chon muc Date.
va chon kiêu hiên thi bên khung Tvpe. •xcel thuong hiên thi ngay thang theo dang
tông quat m/d/yy (thang/ngay/nám)
- Su dung nhüng dinh dang tu dinh nghia: Nêu không vua y voi cac dang co
sán. ta co thê tao ra môt dang hiên thi riêng báng cach chon muc Custom trong khung
Category. va gõ dang cân thiêt vao khung Type.
Ví du: Muôn ngay thang hiên thi theo dinh dang ngay/thang/nám cháng han
nhu 25/10/2005. ta nhâp dd/mm/yyyy (2 sô cho ngay/2 sô cho thang/4 sô cho nám) .
- Kêt thuc ta nhân nut OK.
5.4.1.2 Canh hàng dü liêu
- Chon the Alignment. hôp thoai xuât hiên nhu sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 125
Muc Horizontal: Dung dê canh chinh theo chiêu ngang cac ô gôm :
General: Tro vê cach sáp xêp ngâm dinh (du liêu kiêu ky tu duoc canh trai. du
liêu kiêu sô duoc canh phai. cac gia tri logic va lôi duoc canh giua).
Left: Canh trai cac ô.
Center: Canh giua cac ô.
•ight: Canh phai cac ô.
€ustifv: Canh dêu hai bên cac ô.
Muc Vertical: Dung dê canh chinh theo chiêu doc cac ô gôm:
Top: Ky tu hiên sat dinh ô
Center: Ky tu hiên giua ô.
Bottom: Ky tu hiên o day ô.
Muc Wrap text: Khi click chon thi dô rông côt së cô dinh. du liêu nhâp vao
tu dông xuông hang.
Muc Merge cells: Khi click chon thi •xcel së sat nhâp cac ô dã chon lai
thanh môt ô.
Hôp Orientation: Dung dê chinh dô nghiêng cua du liêu trong ô dua theo
cac lua chon vê cach sáp xêp cua tu Text.
- Kêt thuc ta nhân nut OK.
Chú ý: Ta co thê su dung cac nut lênh trên thanh công cu dê trinh bay khôi ô.
Nut : Canh trai cac ô trong khôi dã chon.
Nut : Canh giua cac ô trong khôi dã chon.
Nut : Canh phai cac ô trong khôi dã chon.
Nut : Sat nhâp cac ô dã chon lai thanh môt ô.
5.4.1.3 Thay dôi font chü
- Chon the ‚ont. hôp thoai xuât hiên nhu sau:

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 12ô
Hôp Font: Dê chon dang chu .
Hôp Font Style: Chon kiêu chu (dâm. nghiêng...) .
Hôp Size: Chon kich cõ chu (tu 1 dên 40•).
Hôp Underline: Chon kiêu gach chân (duong don. duong dôi...).
Hôp Effects: co 3 muc lua chon:
- Strikethrought : Gach ngang (vi du).
- Superscript : Chi sô trên (x
2
).
- Subscript : Chi sô duoi (H
2
O).
Hôp Color: Chon mau chu.
Hôp Preview: ƒem truoc.
€ Click chon Normal font nêu muôn lây lai kiêu trinh bay mác dinh.
- Kêt thuc nhân vao nut OK.
Chú ý: Trong cung môt ô dê dinh dang nhiêu kiêu chu khac nhau cho cac thanh
phân du liêu ta thuc hiên nhu sau:
- Tr† chuôt dên ô cân dinh dang.
- Nhân ‚2.
- Bôi den phân ván ban trong ô cân dinh dang.
- Thuc hiên lênh |menu| ‚ormat/Cells (hoác Ctrl - 1). hôp thoai ‚ont së xuât
hiên.
- Tiên hanh dinh dang theo y muôn va nhân nut OK dê kêt thuc.
5.4.1.4 Tao duòng viên cho các ô
- Cac duong ke dong va côt trong •xcel së không thây khi in ra giây. nêu cân co
khung ke phai thuc hiên cac thao tac ke khung.
- Chon the Border. hôp thoai xuât hiên nhu sau:


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 127
Chon cac dang ke khung trong hôp thoai:
- Style : chon dang duong ke.
- Color : Chon mau cua duong ke.
- None: không ke khung.
- Outline: ke khung xung quanh khôi ô dã chon.
- Inside: ke cac duong bên trong khôi ô dã chon.
- Khi muôn chinh sua. co thê chon tung duong ke trong phân Border. dang
khung së hiên thi o khung Text. click vao cac duong ke dê chon hoác xoa.
Chú ý: Ta co thê thuc hiên viêc tao khung báng cach ân vao mui tên trên nut
công cu nhu sau:

5.4.1.5 Tô màu
- Chon the Patterns. hôp thoai xuât hiên nhu sau:- Su dung hôp Color dê chon mau tô. chon No Color dê huy tô mau nên.
- Su dung hôp Pattern dê chon mâu nên.
- Khi chon ta co thê xem kêt qua o hôp Sample. Kêt thuc chon nhân OK.


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 128
5.4.2 Dinh dang b‰ng kiêu (style)
Kiêu dinh dang (style) la môt tâp hop cac thông sô (Iont ky tu. chinh vi tri.
duong viên. mau nên. dang sô....) duoc luu tru thanh don vi riêng biêt. Ta su dung
nhung don vi nay dê gan cho môt vung bang tinh ma không phai thao tac roi rac tung
lênh môt.
Công viêc chinh khi tiên hanh dinh dang báng style bao gôm:
Dinh nghia kiêu
Thuc hiên lênh |menu| Format/Style. hôp thoai sau hiên ra:- Trong hôp Style Name gõ tên kiêu dinh dang moi.
- Sau do thuc hiên cac thao tac cai dát cac thông sô cua kiêu báng cach dát cac
lua chon tai cua sô Style Includes.
- Nhân chuôt vao nut Add dê xac nhâp nhung lua chon dã tiên hanh.
- Sau khi dã lua chon dây du. nhân nut Close dê kêt thuc.
Diêu ch•nh các thông sô cua kiêu
Nêu muôn sua môt kiêu dã duoc tao thi hãy thuc hiên nhu sau:
- Thuc hiên lênh |menu| Format/Style. Chon kiêu trong danh sach Style
Name.
- Dát cac lua chon cua kiêu tai Style Includes.
- Chon Modify. tiên hanh thêm. bot. thay dôi. rôi bâm Add va Close.
- Nêu muôn xoa môt kiêu. chon kiêu do trong danh sach Style Name. rôi dung
nut Delete dê xoa.
Gán kiêu cho môt ô hoàc khôi ô
- Chon khôi ô cân gan kiêu.
- Mo kiêu muôn chon báng lênh ‚ormat/Style. Trong hôp hôi thoai mo ra chon
tên kiêu gan.
- Nhân nut OK dê gan kiêu do cho vung ô dã chon..wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 129
5.5 Co so dü liêu trong Excel
5.5.1 Khái niêm co so dü liêu (CSDL)
- CSDL trong •xcel thuong duoc tô chuc duoi dang bang gôm co cac dong va
cac côt.
- Cac côt gôm cac ô chua du liêu cung kiêu goi la cac truong (Field) va cac
dong. kê tu dong thu hai tro di chua dây du thông tin cua cac truong.
- Dong dâu cua bang chua cac tiêu dê côt goi la tên truong (Field name). Dong
thu hai tro di chua thông tin cua cac truong goi la ban ghi (Record).
- Dê •xcel nhân biêt CSDL môt cach dê dang thi vung CSLD phai tach biêt hán
voi cac phân khac cua bang tinh boi cac dong tráng va côt tráng.
- Giua dong cac tên truong va ban ghi dâu tiên không duoc co dong tráng.
Ví du:STT Ho và tên Lóp Diêm trung bình
1 Võ Thi Hông Tuy CNTT 1 7.5
2 Doan Viêt Thanh CNTT 2 7.3
3 Trân Quang Nhu CNTT 3 8.2
4 Hô Thi Huong Giang CNTT 4 8.5

5.5.2 Sàp xêp CSDL
5.5.2.1 Sàp xêp nhanh
- Click chuôt vao ô bât ky trong truong muôn sáp xêp.
- Click vao nut Sort Ascending dê sáp xêp táng dân.
- Click vao nut Sort Descending dê sáp xêp giam dân.
5.5.2.2 Sàp xêp dü liêu theo nôi dung cua nhiêu côt
- Click chuôt vao ô bât ky trong bang CSDL hoác bôi den cac dong cân sáp xêp.
- Thuc hiên lênh |menu| Data/Sort.... hôp thoai sau xuât hiên:

‚ield name (Tên truong)
Record (Ban ghi)
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 13ô
- Trong hôp Sort by: Click chon tên truong cân sáp xêp theo muc dô uu tiên 1.
Chon thu tu sáp xêp la:
Ascending: táng dân.
Descending: giam dân.
- Trong cac hôp Then by: Click chon tên truong cân sáp xêp theo cac muc dô
uu tiên nh† hon va thu tu sáp xêp tuong ung theo môi truong do.
- Header row: dong cac tên truong không tham gia vao viêc sáp xêp.
- No header row: dong cac tên truong co tham gia vao viêc sáp xêp.
- Nhân OK dê bát dâu sáp xêp.
- Trong truong hop duoc chi ra o hinh trên. •xcel së sáp xêp CSDL theo côt Ho
và tên voi huong táng dân. nêu tôn tai cac ban ghi co Ho và tên giông nhau thi •xcel
së sáp xêp theo côt Lóp voi huong giam dân. nêu dên luc nay vân tôn tai cac ban ghi
co Lóp giông nhau thi •xcel së sáp xêp cac ban ghi do theo côt Diêm trung bình voi
huong táng dân.
5.5.3 Loc dü liêu
Loc la môt khai niêm cho phep tim kiêm. dua ra thông tin theo cac diêu kiên
cho truoc cua du liêu.
5.5.3.1 Các yêu tô co ban dê loc dü liêu trên bang tính
Dê thuc hiên loc du liêu phai xac dinh cac yêu tô co ban trên bang tinh:
1. Vùng dü liêu: Chua toan bô du liêu cân xu ly kê ca dong tiêu dê.
2. Vùng tiêu chuân: Chua cac tiêu chu…n (la cac diêu kiên ma cac ban ghi phai
thoa mãn).
Vung tiêu chu…n gôm tôi thiêu 2 hang. Hang dâu chua tiêu dê cua vung tiêu
chu…n. Cac tiêu dê cua tiêu chu…n hoác la tên truong hoác la tên bât ky phu thuôc vao
phuong phap thiêt lâp tiêu chu…n la gian tiêp hay truc tiêp. Cac hang thu 2 tro di la tiêu
chu…n cua CSDL.
Vùng tiêu chuân so sánh truc tiêp: Cho phep dua vao cac tiêu chu…n dê so
sanh sô liêu trong môt truong cua CSDL voi môt du liêu nao do. Duoc tao theo
nguyên tác nhu sau:
- Phai co it nhât 2 hang. hang dâu dê ghi tên truong cua CSDL cân lam diêu
kiên loc. nên sao chép tên truòng tù vùng CSDL.
- Hang thu hai tro di dê ghi cac tiêu chu…n so sanh (diêu kiên loc). Cach xây
dung cac tiêu chu…n la gõ gia tri cân so sanh. truoc cac gia tri do co thê thêm cac toan
tu so sanh nhu œ. œ÷. ˜. ˜÷ dê quy dinh cac ban ghi cân tim co gia tri trong truong
cân so sanh lon hon hoác nh† hon gia tri dua ra. Cac tiêu chu…n trên cung hang duoc
xet dông thoi (tuong ung voi phep lây giao cac diêu kiên). Cac tiêu chu…n trên cac
hang khac nhau duoc xet không dông thoi (tuong ung voi phep lây hop cac diêu kiên).
Ví du: Cach viêt tiêu chu…n so sanh truc tiêp:
Ho va tên
Nguyên Thanh Lâm
Loc ra nhung nguoi co Ho và tên la
"Nguyên Thanh Lâm".wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 131
Diêm trung binh Ho va tên
œ8 V€
Loc ra nhung nguoi co Diêm trung bình œ
8 và co Ho và tên bát dâu báng chu V

Diêm trung binh Lop
7.5
CNTT 1
Loc ra nhung nguoi co Diêm trung bình ÷
7.5 hoàc hoc o Lóp CNTT 1.

Vùng tiêu chuân so sánh gián tiêp: Cho phep dua vao cac tiêu chu…n dê so
sanh sô liêu hoác môt phân sô liêu trong môt truong cua CSDL voi môt gia tri cu thê.
Duoc tao theo nguyên tác nhu sau:
Vung nay phai co it nhât 2 hang. trong do hang dâu dê ghi tiêu dê cua cac tiêu
chu…n. Tiêu dê nay co thê dát tên bât ky nhung không nên trùng vói các tên truòng
dã tôn tai trong CSDL. Cac tiêu chu…n tim kiêm duoc ghi vao hang thu 2 tro di.
Nguyên tác xây dung tiêu chu…n so sanh gian tiêp la: dung công thuc dê xac
dinh thanh phân cân so sanh cua ban ghi dâu tiên. sau do thêm vao cac toan tu so sanh
va gia tri so sanh. Kêt qua la o ô vua nhâp së xuât hiên TRUE hoác FALSE tuy theo
gia tri cua ban ghi dâu tiên.
Ví du: Cho CSDL nhu sau:
B C D E F G
2 STT Ho tên Ngày sinh Toán Lý Hoá
3 1 Nguyên Thanh Nhân 11/10/1•83 7 6 8
4 2 Trân Hoai 21/11/1•81 10 7 •
5 3 Huynh Thi ƒiu 21/03/1•83 8 • 6
Cach viêt cac tiêu chu…n so sanh gian tiêp:
Tông diêm
÷•3¹‚3¹G3œ24
Loc ra nhung nguoi co tông
diêm ba môn œ 24.

Tông diêm Ngay sinh
÷•3¹‚3¹G3œ24
÷Month(D3)˜6
Loc ra nhung nguoi co tông diêm
ba môn œ 24 hoác sinh truoc
thang 6.
Chú ý: Ta co thê thay dia chi cua cac ô trong nhung vung tiêu chu…n trên boi
tên cua cac truong tuong ung.
Ví du:
Tông diêm
÷Toan¹Ly¹Hoaœ24
Loc ra nhung nguoi co Tông diêm ba
môn œ 24.

Toan Ngay sinh
œ7
÷Month(Ngay sinh)˜6
Loc ra nhung nguoi co Toan œ 7 hoác
sinh truoc thang 6.

5.5.3.2 Loc tu dông
- Dua chuôt tr† dên môt ô bât ky trong vung CSDL hoác danh dâu vung CSDL
du liêu dinh loc.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 132
- Thuc hiên lênh |menu| Data/Filter/Auto Filter. •xcel së tu dông chen nhung
nut mui tên vao bên phai cua cac tên truong trong CSDL.- Click chuôt vao mui tên cua truong cân lam tiêu chu…n dê loc.
- Chon môt trong cac lua chon tai trinh don dô xuông:
(All): Hiên thi toan bô cac ban ghi.
(Blanks): Chi hiên thi nhung ban ghi tráng.
(Nonblanks):Chi hiên thi nhung ban ghi co du liêu.
(Custom...): Lua chon voi nhung toan tu so sanh.
Phân con lai la danh sach gia tri cua cac ban ghi trong CSDL tai truong do. Khi
cân chon hiên thi cac ban ghi theo môt gia tri cu thê nao do ta chi viêc click vao gia tri
do trong trinh don nay.
Tao Custom Auto Filter
- Láp lai 3 buoc trên. tai buoc 4 chon muc (Custom...). ƒuât hiên hôp thoai:

Trong do co 2 hôp nh† dung dê ghi cac tiêu chu…n so sanh.
- Chon 1 tiêu chuân: Click vao mui tên cua hôp dâu tiên dê chon cac toan tu so
sanh (÷.˜œ.œ. œ÷. ˜. ˜÷). Chon hoác nhâp vao gia tri duoc so sanh o hôp bên phai.
- Chon 2 tiêu chuân:
¹ Dát tiêu chu…n thu nhât: Chon cac toan tu so sanh trong phân bên trai va chon
gia tri duoc so sanh o phân bên phai cua hôp thu nhât.
¹ Chon nut And (dê lây giao cac tiêu chu…n) hoác Or (dê lây hop cac tiêu
chu…n).
- Dát tiêu chu…n thu hai: Chon toan tu so sanh o phân bên trai va chon gia tri
duoc so sanh o phân bên phai cua hôp thu hai.
- Nhân OK dê •xcel thuc hiên.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 133
- Dê tát loc du liêu tu dông ta thuc hiên lai lênh |menu| Data/Filter/
AutoFilter.
Minh hoa o trên la truong hop chon 2 tiêu chu…n: loc ra nhung nguoi co diêm
Toán ÷7 hoàc Toán > 9.
5.5.3.3 Loc nâng cao
Loc nâng cao la phuong phap dung dê loc ra cac ban ghi voi cac diêu kiên loc
phuc tap hon. Dê su dung loc nâng cao bát buôc phai dung vung tiêu chu…n dê loc du
liêu.
Cac buoc tiên hanh :
- Tao vung tiêu chu…n.
- Danh dâu vung CSDL (Chon khôi ô chua CSDL)
- Thuc hiên lênh |menu| Data/filter/Advanced Filter. ƒuât hiên hôp thoai:Muc Action bao gôm :
Filter the list. in-place: Click chon nêu muôn kêt qua loc danh sach hiên thi
tai chinh vi tri cua CSDL.
Copv to another location: Click chon nêu muôn kêt qua loc hiên thi o vung
khac cua bang tinh.
List range: Dia chi vung chua CSDL.
Criteria Range: Dia chi vung tiêu chu…n.
Copy to: Dia chi vung chua bang du liêu kêt qua loc.
Ta co thê tu gõ dia chi vao cac muc trên hoác dua chuôt tr† vao ô cân lây dia
chi rôi dung chuôt keo rê vung dia chi cân diên ngoai bang tinh.
Uni€ue Records Only: Click chon nêu muôn chi hiên môt ban ghi trong sô cac
ban ghi trung nhau.
- Nhân chuôt vao nut OK. •xcel thuc hiên loc va hiên thi kêt qua tai dia chi dã
duoc chi ra.
Ví du: Voi CSDL dã cho o trên. dê loc ra nhung nguoi co diêm Toán>6 và Lý
>÷7. ta cân lam nhu sau:
- ƒây dung vung tiêu chu…n nhu hinh duoi:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 134


- Thuc hiên lênh |menu| Data/Filter/Advanced Filter va diên cac thông tin
nhu sau (luu y cân chon muc Copv to another location):- Nhân OK. •xcel së loc ra duoc du liêu va hiên thi tai dia chi nhu hinh trên.
5.5.4 Các hàm trong co so dü liêu
Cac ham duoc trinh bay duoi dây dêu co ba dôi sô:
- database: dia chi cua vung CSDL.
- field: Sô thú tu cua truòng cân thao tac trong bang CSDL (duoc danh sô tu
bên trai qua va bát dâu tu 1). Ta cung co thê gõ vao dây tên truòng hoác dia ch• cua ô
chúa tên truòng.
- criteria: dia chi cua vung tiêu chu…n. Cach xây dung vung tiêu chu…n o dây
hoan toan tuong tu nhu o phân loc du liêu.
Cac vi du duoc trinh bay trong phân nay së lây theo CSDL va vùng tiêu chuân
o vi du trên.
5.5.4.1 Hàm DSUM
Cú pháp: DSUM(database. Iield. criteria).
Vung CSDL
Vung tiêu chu…n
Vung du liêu
duoc loc ra
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 135
Chúc nàng: Tinh tông gia tri cua truong (field) trong bang CSDL (database)
thoa mãn diêu kiên trong vung tiêu chu…n (criteria).
Ví du: Dê tinh Tông Hoc bông cua nhung nguoi co diêm Toán > 6 và Lý >÷7
thi co thê dung môt trong cac công thuc sau:
÷DSUM(B2:H5.7.D7:•8)
÷DSUM(B2:H5.’Hoc bông’.D7:•8)
÷DSUM(B2:H5.H2.D7:•8)
Kêt qua tra vê la 360000
5.5.4.2 Hàm DAVERAGE
Cú pháp: DAV•RAG•(database. Iiled. criteria).
Chúc nàng: Tinh trung binh công cua cac sô trong truong (field) o bang CSDL
(database) thoa mãn diêu kiên trong vung tiêu chu…n (criteria).
Ví du: Dê tinh Trung bình diêm Hoá cua nhung nguoi co diêm Toán > 6 và
Lý >÷7 thi co thê dung công thuc sau:
÷DAV•RAG•(B2:H5.6.D7:•8)
Kêt qua tra vê la 7.5
5.5.4.3 Hàm DCOUNT
Cú pháp: DCOUNT(database. Iiled. criteria).
Chúc nàng: Dêm sô luong cac ban ghi chua gia tri sô trên truong (field) o
bang CSDL (database) thoa mãn diêu kiên trong vung tiêu chu…n (criteria).
Ví du: Dê dêm sô lu‚ng nhüng nguòi co diêm Toán > 6 và Lý >÷7 thi co thê
dung công thuc sau:
÷DCOUNT(B2:H5.1.D7:•8)
Kêt qua tra vê la 2.
5.5.4.4 Hàm DMAX
Cú pháp: DMAƒ(database. Iiled. criteria).
Chúc nàng: Ham tra vê gia tri lon nhât cua truong (field). trong bang CSDL
(database) thoa mãn diêu kiên trong vung tiêu chu…n (criteria).
Ví du: Dê tim diêm Hoá cao nhât trong sô nhung nguoi co diêm Toán > 6 và
Lý >÷7 thi co thê dung công thuc sau:
÷DMAƒ(B2:H5.6.D7:•8)
Kêt qua tra vê la 9.
5.5.4.5 Hàm DMIN
Cú pháp: DMIN(database. Iiled. criteria).
Chúc nàng: Ham tra vê gia tri nh† nhât cua truong (field). trong bang CSDL
(database) thoa mãn diêu kiên trong vung tiêu chu…n (criteria).
Ví du: Dê tim diêm Hoá thâp nhât trong sô nhung nguoi co diêm Toán > 6
và Lý >÷7 thi co thê dung công thuc sau:
÷DMIN(B2:H5.6.D7:•8)
Kêt qua tra vê la 6.
5.5.5 Tông h‚p sô liêu theo nhóm (subtotal)
Subtotal la chuc náng cho phep nguoi su dung tông hop sô liêu theo nhom.
Ví du: Cho bang du liêu nhu sau:
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 13ô

STT Ho và tên Lóp Hoc bông
1 Võ Thi Hông Tuy CNTT 1 240000
2 Doan Viêt Thanh CNTT 3 120000
3 Trân Quang Nhu CNTT 2 180000
4 Hô Thi Huong Giang CNTT 3 240000

Dê tông hop du liêu cua bang trên lai theo Lóp. dông thoi tinh xem tông sô hoc
bông môi lop nhân duoc la bao nhiêu. ta thuc hiên cac buoc sau:
- Sáp xêp truong muôn nhom lai theo chiêu táng (hoác giam) miên sao cac gia
tri cua côt cân nhom lai ma giông nhau thi phai nám kê nhau. O dây ta phai sáp xêp lai
truong Lóp.
- Bôi den CSDL muôn tông hop.
- Thuc hiên lênh |menu| Data/Subtotal.. hôp hôi thoai Subtotal xuât hiên nhu
sau:- At Each Change in: Click vao nut mui tên phia bên phai dê chon truong cân
tao nhom tông hop (trong vi du nay ta chon Lóp).
- Use Function: Chon ham cân tinh toan/thông kê (trong vi du nay ta chon
Sum: ham dung dê tinh tông)
- Add Subtotal to: Chon cac truong cân tinh toan/thông kê (trong vi du nay ta
chon truong Hoc bông).
- Click chon vao Replace current subtotals (dê thay thê bang tông hop dã co
truoc do) va Summary below data (dê dua dong tinh toan/thông kê vao phia duoi cac
ban ghi).
- Nhân OK dê kêt thuc
Kêt qua co dang nhu sau:

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 137
STT Ho và tên Lóp Hoc bông

Võ Thi Hông Tuy CNTT 1 240000

CNTT 1 Total 240000

Trân Quang Nhu CNTT 2 180000

CNTT 2 Total 180000

Doan Viêt Thanh CNTT 3 120000

Hô Thi Huong Giang CNTT 3 240000
CNTT 3 Total 360000
Grand Total 780000

- Nêu muôn huy tinh náng Subtotal thi thuc hiên lênh |menu| Data/
Subtotal.. click vao nut Remove All.
5.6 Ch†n các dôi tu‚ng và biêu dô
5.6.1 Ch†n các hình anh và dôi tu‚ng
Cung nhu trong ‘in’ord. •xcel cung cho phep nguoi su dung chen vao bang
tinh cac hinh anh hay cac dôi tuong co sán phuc vu cho viêc trang tri. minh hoa. Cac
kÿ thuât thao tac trong phân nay hoan toan tuong tu nhu ‘in’ord. nguoi doc co thê
tham khao tai Chuong IV. muc 4.2
5.6.2 Biêu dô
Biêu dô la dô thi biêu diên du liêu bang tinh. Cac biêu dô lam cho du liêu cua
bang tinh phuc tap tro thanh truc quan va dê hiêu hon. Biêu dô biên dôi du liêu tu cac
hang va cac côt trên bang tinh thanh hinh khôi. dô thi...
5.6.2.1 Các buóc tao biêu dô
Cho bang tông kêt thu chi (don vi tinh: triêu dông) cua môt Công ty nhu sau:

A B C D
1 Nám 2003 Nám 2004 Nám 2005
2 Thu vao 200 300 500
3 Chi ra 120 200 300

Dê vë biêu dô nhám biêu diên luong thu chi cua Công ty qua tung nám ta thuc
hiên cac buoc sau:
Buóc 1: - Danh dâu pham vi bang tinh cân tao dô thi. bao gôm cac tiêu dê
dong. côt va du liêu cân minh hoa. trong truong hop nay vung dia chi cân danh dâu la
A1:D3).
- Thuc hiên lênh |menu| Insert/Chart hoác click vao biêu tuong tao biêu dô
trên thanh công cu Chart
- Hôp thoai "Step 1 of 4" hiên ra:

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 138

- Chon kiêu dô thi trong muc Chart type. sau do chon loai dô thi trong muc Chart sub-
type.
- Nhân Next dê qua Buoc 2.
Buóc 2: Hôp thoai "Step 2 of 4" xuât hiên:

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 139
- Data range: la noi chua dia chi cua vung du liêu biêu diên trên dô thi. O dây
dã co sán vung dia chi dã duoc danh dâu o Buoc 1. Ta co thê click vao dây dê thay dôi
lai dia chi nêu cân thiêt.
- Series in: dê chon huong vë cua biêu dô theo dong hay theo côt.
•ows: Click chon nêu muôn phân tich du liêu theo dong. Vi du hinh trên.
Columns: Click chon nêu muôn phân tich du liêu theo côt.
- Nhân Next dê qua Buoc 3.
Buóc 3: Hôp thoai "Step 3 of 4" xuât hiên:- Khai bao tiêu dê dô thi. cac truc. cac duong luoi. chu thich.... o cac the.
- Nhân Next dê qua Buoc 4.
Buóc 4: Hôp thoai "Step 4 of 4" xuât hiên:- As new sheet: Click chon nêu muôn vë biêu dô o môt bang tinh moi. Nhâp
vao ô bên canh tên bang tinh chua biêu dô (tên mác dinh chart‹).
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 14ô
- As object in: Click chon nêu muôn hiên thi biêu dô nhu môt dôi tuong trong
bang tinh. Click vao nut mui tên o ô bên canh dê chon bang tinh së chen biêu dô
vao.
- Nhân Finish dê kêt thuc viêc tao biêu dô.
5.6.2.2 Ch•nh sua biêu dô
5.6.2.2.1 Thay dôi kích thuóc hoàc vi trí cua biêu dô
- Click chon biêu dô cân sua.
- Dê thay dôi kich thuoc cua biêu dô hãy dát chuôt vao môt trong cac hinh
vuông den. luc nay chuôt së co dang mui tên hai chiêu. An giu va rê chuôt dê thay dôi
kich thuoc cua biêu dô.
-Dê thay dôi vi tri cua biêu dô. dát chuôt vao trong biêu dô va rê chuôt dê di
chuyên biêu dô dên vi tri moi.
5.6.2.2.2 Thay dôi lai môt sô dinh dang cua biêu dô
- Dua chuôt lên vung trông o biêu dô va click phai chuôt. së xuât hiên menu
nhu sau:


- Chon Format Chart Area. dê thay dôi cac dinh dang hiên thi cua biêu dô
nhu duong ke. Iont chu.
- Chon Chart Type. dê thay dôi lai kiêu. loai biêu dô (tuong ung voi Buoc
1).
- Chon Source Data. dê thay dôi lai vung du liêu biêu diên. cach thuc phân
tich du liêu (tuong ung voi Buoc 2).
- Chon Chart Options. dê thay dôi lai tiêu dê dô thi. cac truc. cac duong
luoi. chu thich.... (tuong ung voi Buoc 3).
- Chon Location. dê thay dôi lai vi tri xuât hiên cua biêu dô (tuong ung voi
Buoc 4).
- Ngoai ra ta cung co thê chinh sua lai môt sô chi tiêt trên biêu dô nhu mau sác.
ty lê chia trên cac truc. báng cach click phai chuôt lên thanh phân cân sua. Luc nay
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 141
tuy theo tung loai thanh phân duoc chon së xuât hiên nhung menu tuong ung. Ta co
thê chon muc thich hop rôi chinh sua.
5.6.2.2.3 Xoá biêu dô
- Click chon biêu dô cân xoa.
- Nhân phim Delete.
5.7 Dinh dang trang và in ân
5.7.1 Dinh dang trang
Dinh dang trang la môt công viêc cân lam truoc khi tiên hanh in ân. Dê thuc
hiên cac thao tac dinh dang. ta thuc hiên lênh |menu| File/Page Setup. Hôp thoai sau
së xuât hiên:Hôp thoai gôm 4 the:
Page: dung dê thiêt lâp trang giây in.
Margin: dung dê thiêt lâp lê trang in.
Header/Footer: dung dê thiêt lâp tiêu dê trang in.
Sheet: dung dê thiêt lâp cac thông sô vê du liêu cân in trên bang tinh.
Nut Print Preview dung dê kiêm tra truoc khi in chinh thuc ra giây in.
Nut Print dung dê ra lênh in.
Nut Option dung dê dát lai cac thông sô may in.
Nut OK dê luu nhung thay dôi va dong cua sô Page Setup.
Cac thông sô in së duoc mô ta cu thê duoi dây:
5.7.1.1 Thay dôi thông sô trang in
- Chon the Page.
- Trong hôp Orientation:
Portrait: Click chon nêu muôn trang in ra theo huong in dung.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 142
Landscape: Click chon nêu muôn trang in theo huong ngang.
- Hôp Scaling: Ty lê in. co hai lua chon:
Ad•ust to: Ty lê in so voi dang chu…n.
Fit to: Dãn/Nen vung in trong sô trang duoc chi ra boi cac thông sô vê chiêu
rông (’ide) va chiêu dai (tall). Muc nay thuong chon khi bang tinh co vai hang hay côt
vuot qua trang in. cân phai canh chinh dê vua ván trang in ra.
- Paper size: dê chon khô giây in (thuong la A4).
- First Page Number: dê gõ vao sô trang bát dâu cân danh sô.
- Nhân OK dê hoan thanh viêc thay dôi
5.7.1.2 Thay dôi lê trang bang tính
Cac lê duoc dinh nghia la khoang cach giua trang in va mep canh trang giây. Ta
co thê thay dôi lê trai. phai. trên. duoi cua trang giây. Cac buoc thay dôi lê trang nhu
sau:
- Chon the Margins. hôp thoai xuât hiên nhu sau:- Su dung chuôt click vao cac nut . hoác dung phim gõ truc tiêp vao môi
muc dê táng hay giam kich thuoc cho lê trên (Top). duoi (Bottom). phai (Right). trai
(Left) chu thich dâu trang (Header) va chu thich cuôi trang (Footer).
- Click chon vao muc Horizontally dê canh chinh vung du liêu o giua lê trai va
lê phai. Click chon vao muc Vertically dê canh chinh vung du liêu o giua lê trên va lê
duoi.
- Nêu chon ca hai muc trên thi •xcel së canh du liêu vao giua trang giây.
- Chon OK dê hoan thanh viêc canh lê.


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 143
5.7.1.3 Tao tiêu dê dâu trang (Header) và cuôi trang (Footer)
Tiêu dê dâu trang hay cuôi trang la noi ta co thê dua vao ngay gio thuc hanh. sô
trang. tên Iile . hay môt dong ván ban bât ky. Cac buoc thiêt lâp tiêu dê nhu sau:
- Chon the Header/Footer. hôi thoai xuât hiên nhu sau:


- Ta co thê tao nhanh tiêu dê dâu trang hay cuôi trang theo môt sô muc co sán o
hôp danh sach Header hoác Footer.
- Ta cung co thê click vao nut Customize Header... dê tao ra tiêu dê dâu trang
voi nôi dung phong phu hon. Sau khi click hôp thoai sau së xuât hiên:- Left section. Center section. Right section: tuong ung voi cac vi tri trinh
bay tiêu dê o trai. giua. phai trên trang giây. Sau khi click chuôt vao vi tri cân chen. ta
co thê click vao cac nut phia trên dê chon cac thông sô cân chen hoác co thê gõ truc
tiêp nôi dung vao trong.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 144
- Nám nut dâu tiên phia trên dung dê chon font chü. chen sô trang. tông sô
trang. ngày. giò hê thông.
- Click OK dê luu lai nhung thao tac dã lam va tro lai hôp thoai truoc.
- Dê tao ra tiêu dê cuôi trang voi nôi dung phong phu hon ta co thê click vao
nut Customize Footer... Cac thao tac lam cung tuong tu nhu trên.
5.7.1.4 Thiêt lâp các thông sô vê dü liêu cân in
- Chon the Sheet. hôp thoai xuât hiên nhu sau:

- Print Area: chon vung du liêu cân in. Ta co thê gõ truc tiêp vao dây dia chi
vung du liêu cân in hoác dê con tr† tai do rôi dung chuôt chon vung cân in ngoai bang
tinh. luc do •xcel së tu nhâp dia chi vung in vao ô trông Print area.
- Print titles: tiêu dê hang. côt cua du liêu. trong do:
¹ •ow to repeat at top. tiêu dê dong. Vung du liêu cua dong duoc dát o dây së
duoc in ra o moi trang.
¹ Column to repeat at left. tiêu dê côt. Vung du liêu cua côt duoc dát o dây së
duoc in ra o moi trang.
- Print: lua chon kiêu in
¹ •ow and Column Heading. in tên hang. côt cua bang tinh.
¹ Gridlines. in cac duong luoi cua bang tinh.
¹ Comment. in chu thich.
¹ Draft Qualitv. in nhanh (b† qua hinh anh va cac duong luoi cua bang tinh).
¹ Black and white. in den tráng.
· Page Order: thu tu in.
¹ Down. then over. in tu trên xuông duoi truoc. sau do moi sang ngang.
¹ Over. then down. in sang ngang truoc. sau do moi xuông duoi.
- Kêt thuc click chuôt vao nut OK.

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 145
5.7.2 In ân
5.7.2.1 Ngàt trang và huy bo ngàt trang
Sau khi xac dinh vung in. •xcel së tu dông ngát trang báng duong gach nôi ma
ta co thê nhin thây trong bang tinh dê kiêm soat du liêu hiên thi trong môi trang in.
•xcel luôn tu dông ngát trang khi vung in không vua voi khô giây in ra. Do do dê co
thê chu dông tao ra su liên tuc cho du liêu dôi khi ta phai ngát trang theo y minh.
Co hai kiêu ngát trang:
Ngàt lê phai cua trang in: Chon ô dâu côt o bên phai cua côt muôn ngát
trang. Thuc hiên lênh |menu| Insert/Page Break. luc do duong gach nôi xuât hiên
trong bang tinh chi vi tri ngát trang.
Ngàt lê duói cua trang in: Chon ô dâu hang o phia duoi hang muôn ngát
trang. thuc hiên lênh |menu| Insert/Page Break
Chú ý: Huy b† ngát trang ta tr† chuôt dên ngay bên phai (dôi voi ngát lê phai)
hay phia duoi (dôi voi ngát lê duoi) cua duong gach nôi. sau do thuc hiên lênh |menu|
Insert/Remove Page Break.
5.7.2.2 Xem bang tính truóc khi in
- Thuc hiên lênh |menu| File/Print Preview hoác nhân chuôt vao nut Preview
trên thanh công cu Standard. man hinh së hiên thi hôp hôi thoai sau:


wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 14ô
- Muôn phong to môt phân cua trang in dê xem cho rõ. di chuyên con chuôt
(hinh kinh lup) dên phân cân xem va click chuôt. Nêu thôi xem bâm con tr† chuôt
(hinh mui tên) tai vi tri bât ky trên bang tinh.
- Previous: Nhân vao dê hiên trang truoc
- Next: Nhân vao dê hiên trang sau.
- Margins: Nhân vao dê thay dôi lê hoác dô rông côt. Dát con tr† chuôt (co
hinh dâu công +) vao duong luoi cân dich chuyên rôi rê chuôt dê keo duong luoi vao
hoác ra dê lam thay dôi dô rông côt cua bang tinh hoác lê cua trang.
- Print...: Nhân vao dê hiên thi hôp thoai diêu khiên in (xem phân 5.7.2.3).
- Close: Nhân vao dê dong cua sô Print Preview va tro vê cua sô bang tinh.
- Setup...: Nhân vao dê mo hôp thoai Page Setup nêu cân thay dôi cai dát trang
in ( xem phân 5.7.1).
5.7.2.3 In bang tính
Sau khi thuc hiên thao tac xem truoc khi in ta co thê tiên hanh in bang tinh báng
cach thuc hiên lênh |menu| File/Print hoác nhân tô hop phim Ctrl-P. hôp thoai diêu
khiên in xuât hiên nhu sau:- Printer:
· Name: tên cua may in. Trong truong hop may tinh co nôi voi nhiêu may in
(thuong trong môt mang nôi bô) thi cân luu y chon dung tên may in cân in.
¹ Properties. chon cac thông sô cua may in nhu khô giây. huong giây. chê dô.
phân giai mau. chât luong in. ...
- Page Range: lua chon vung in.
¹ All. in toan bô cac trang.
¹ Page(s) From...To.... in han chê cac trang tu trang...dên trang ...

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 147
- Print What:
¹ Selection. chi in vung duoc chon.
¹ Active Sheet(s). in bang tinh dang lam viêc.
¹ Entire Workbook. in toan bô cac bang tinh trong Iile dang mo.
- Copies
+ Number of Copie(s). sô luong ban in.
¹ Collate. Thoi diêm in ra ban thu hai (dung khi cân in tu hai ban tro lên). Ta
co thê quan sat minh hoa bên canh dê chon cho thich hop.
- Print to file: duoc chon nêu muôn in ván ban ra Iile.
- Preview: nhân vao dê xem bang tinh truoc khi in (xem phân 5.7.2.2).
- Click nut OK dê bát dâu in.
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 148
BÀI THUC HÀNH SÓ 1
1. Khoi dông •xcel
2. Tai ô A1 nhâp vao chuôi ŠKhoa Công Nghê¨
Tai ô B2 nhâp vao sô ••.
Tai ô C3 nhâp vao ngay: 07/11/2005.
Tai ô C4 nhâp vao công thuc ÷(B2¹1)€5 va quan sat kêt qua xuât hiên o ô C4.
3. Danh dâu khôi A1:C4
ƒoa khôi danh dâu.
4. Tao bang tinh sau:
BANG LŸONG THÁNG 1/2006
Công ty TNHH Ngoc Minh

STT Ho và tên Ngày sinh Hê sô luong Phu câp Luong Thuc linh
1 Hô Thi Kim Minh 05/11/1•75 3.21 50•
2 Ngô Ván Duc 22/02/1•74 1.86 15•
3 Doan Thanh Binh 31/12/1•70 2.11 30•
4 Trân Ván Ly 04/04/1•67 1.•2 15•
5 Hoang Thi Vui 0•/03/1•83 1.•2 30•
6 Hoang Ván Quynh 11/04/1•77 1.86 15•
Luu ý: Côt ngay sinh phai duoc dinh dang theo kiêu dd/mm/yyyy
a. Chen thêm côt Giói tính ngay sau côt Ngày sinh va tu diên du liêu vao côt do.
b. Chen thêm môt hang trông vao ngay duoi hang co STT la 3 va tu diên du liêu vao
hang do.
c. ƒoa hang co gia tri o côt STT la 4. Nhâp lai STT cho dung.
d. Tinh Luong cho cac nhân viên theo công thuc:
LUONG ÷ HE SO LUONG × 350000
e. Tinh sô tiên Thuc linh cua cac nhân viên theo công thuc:
THUC LÌNH ÷ LUONG ¹ LUONG × PHU CAP
I. Luu bang tinh voi tên Iile la BTHSO1.ƒLS
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 149
BÀI THUC HÀNH SÓ 2
1. Tao bang tinh duoi dây:
BANG KŽT QUA THI TÓT NGHIEP
Ho và tên
Môn co
so
Môn chuyên
nghành
Môn tu
chon
Diêm
TB
Kêt
€ua
Xêp
loai
Thú
hang
Châu Hiên Trang 6 4 7
Doan Ngoc Minh 6 4 8
Nguyên Ván Chung 8 4 5
Huynh Thi Diêp 7 8 10
Lê Hoang Huu 10 5 •
Trân Ván Cao 7 8 10
Diêm cao nhât
Diêm thâp nhât
Trung bình
Sô lu‚ng thí sinh
2. Tinh côt Diêm trung binh (Diêm TB) theo công thuc:
Diêm trung binh ÷ (Môn co so € 8 ¹ Môn chuyên nganh € 7 ¹ Môn tu chon € 5)/20.
lam tron hai chu sô thâp phân.
3. Diên du liêu vao côt Kêt €ua biêt ráng nêu thi sinh co Diêm TB ˜ 5 thi ŠRot¨. con
lai la ŠDâu¨
3. ƒêp loai cho thi sinh theo diêm trung binh. biêt ráng
- Nêu 0 ≤ diêm TB ˜ 3 thi xêp loai la Kem.
- Nêu 3 ≤ diêm TB ˜ 5 thi xêp loai la ‚êu.
- Nêu 5 ≤ diêm TB ˜ 7 thi xêp loai la Trung binh.
- Nêu 7 ≤ diêm TB ˜ 8 thi xêp loai la Kha.
- Nêu 8 ≤ diêm TB ˜ • thi xêp loai la Gioi.
- Nêu • ≤ diêm TB ≤ 10 thi xêp loai la Xuat sƒc.
4. Tinh Thú hang cho cac thi sinh theo Diêm trung binh. Thi sinh co Diêm trung binh
cao nhât së co thu hang la 1.
5. Tinh diêm cao nhât. diêm thâp nhât va Trung binh cua cac côt Môn co so. Môn
chuyên nganh. Môn tu chon va Diêm trung binh.
6. Tinh sô luong thi sinh tham gia ky thi.
7. Luu bang tinh voi Iile co tên la BTHSO2.ƒLS

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 15ô
BÀI THUC HÀNH SÓ 3
1. Tao bang tinh duoi dây:
NHAT KÝ BÁN HÀNG
Tháng 6 nàm 2005
Tên hang Ngay ban

luong
Don
gia
Thanh
tiên
Thuê
(•)
Tông tiên
Vang Tháng Long 12/06/2005 20 15000 5•
Ruou SmirnoII 12/06/2005 10 125000 10•
Vang Tháng Long 14/06/2005 10 15000 5•
Keo Hông Ha 14/06/2005 5 10000 5•
Banh ƒôp 15/06/2005 30 25555 5•
Socola USA 16/06/2005 17 50000 10•
Keo Hông Ha 25/06/2005 35 10000 5•

2. Tinh côt Thành tiên cho bang trên theo công thuc:
THANH TIEN ÷ SO LUONG × DON GIA
3. Tinh côt Tông tiên theo công thuc:
TONG TIEN ÷ THANH TIEN ¹ TIEN THUE
trong do TIEN THUE ÷ THANH TIEN x THUE
4. Lâp bang thông kê tinh hinh ban hang nhu sau:
Thông kê tình hình bán hàng trong tháng 6/2001
Tông sô hang ban duoc:
Tông sô tiên thu duoc:
Sô lân ban hang:
Sô tiên trung binh môi lân ban:
5. Luu bang tinh voi tên la BTHSO3.ƒLS
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 151
BÀI THUC HÀNH SÓ 4
1. Tao bang tinh duoi dây:
BANG DOANH THU PHÒNG
Tên khách

Ph•ng
Loai
ph•ng
Ngày dên Ngày di

ngày
Tiên
ph•ng
Tiên
dich vu
Tông
tiên
“ohn Smith A01 14/05/2001 17/05/2001 150000
Peter Norton A02 15/05/2001 26/05/2001 500000
Bill Gates C02 15/06/2001 20/06/2001 140000
Mai Ván An B04 17/06/2001 20/06/2001 200000
Lê Hoa B04 21/06/2001 25/06/2001 150000
Bill Clinton A03 13/06/2001 27/06/2001 1500000
(Trong do ky tu dâu tiên cua Mã ph•ng cho biêt loai phong)
2. Diên du liêu vao côt Loai ph•ng dua vao mã phong.
3. Tinh côt Sô ngày ÷ Ngay di - Ngay dên
4. Tinh Tiên ph•ng cho khach biêt gia phong (theo ngay) o cac tâng nhu sau:
- Loai A: 200000d/ngay
- Loai B: 180000d/ngay
- Loai C: 150000d/ngay
Ngoai ra nêu khach o trên 10 ngay thi tu ngay thu 11 tro di së duoc giam 10•
gia phong.
5. Tinh côt Tông tiên ÷ Tiên phong ¹ Tiên dich vu.
6. Lâp bang thông kê sô lân khach dã thuê phong. tông sô tiên thu duoc tu tiên phong
va tiên dich vu.
7. Luu bang tinh voi tên Iile la BTHSO4.ƒLS

wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 152
BÀI THUC HÀNH SÓ 5
1. Tao va dinh dang bang tinh nhu duoi dây. STT duoc diên báng cach dung nut
AutoIill Handle:
BANG LŸONG NHAN CÔNG
Sô ngay công dinh muc 25
STT Ho và tên
Chúc
vu
Múc
luong
Sô ngày
công
Luong
Phu
câp
Thuong Thuê
Thuc
linh
1 Nguyên Thanh An GD 50000 27
2 Lê Hoang Anh PGD 45000 25
3 Hoang Thi Ai TP 40000 28
4 Mai Ai Hoa NV 35000 22
5 Lê Ván Bác NV 30000 28
6 Hoang Ván Nam NV 30000 24
7 Pham Thê Song NV 35000 26
Tông công

2. Tinh Luong ÷ Muc luong × sô ngay công biêt ráng nêu sô ngay công lon hon Sô
ngay công dinh muc thi sô ngay du duoc tinh gâp ruõi.
3. Tinh Phu câp biêt ráng:
Chúc vu Phu câp
GD 500000
PGD 400000
TP 300000
NV 150000
4. Tinh côt Thuong biêt ráng tiên thuong duoc tinh báng 10• luong.
5. Tinh côt Thuê theo ty lê • cua luong va duoc qui dinh nhu sau:
- Nêu luong ˜ 1000000 thi muc danh thuê la 0•
- Nêu 1000000 ≤ luong ˜ 2000000 thi muc danh thuê la 5•
- Nêu luong ≥ 2000000 thi muc danh thuê la 10•
6. Tinh côt Thuc linh ÷ Luong ¹ Phu câp ¹ Thuong Luong x Thuê
7. Tinh tông cac côt: Luong. phu câp. Thuong. Thuê va Thuc linh.
8. Luu bang tinh voi Iile co tên la BTHSO5.ƒLS
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 153
BÀI THUC HÀNH 6
1. Tao cac bang sau trong cung môt bang tinh (chu y dinh dang dung theo yêu câu) :
BÁO CÁO BÁN HÀNG QUÝ IV¸2005
STT Mã hàng Màt hàng Ngày bán

lu‚ng
Don Giá
Vân
chuyên
Tông
công
1 QƒL 12/10/2005 5
2 T‘S 07/11/2005 •
3 Q‘L 0•/12/2005 10
4 MƒS 11/12/2005 22
5 TƒL 18/11/2005 4
6 M‘L 22/10/2005 •

BANG HÀNG HOÁ
Mã Q T M
Màt hàng Quat Tivi May tinh
Giá si 100000 2000000 6000000
Giá l• 130000 2100000 6400000

2. Diên du liêu vao côt Màt hàng dua vao ky tu dâu tiên cua Mã hang va Bang hang
hoa.
3. Diên du liêu vao côt Giá dua vao Bang hang hoa biêt ráng nêu ky tu thu ba cua Mã
hang la S thi lây Gia si. nêu la L thi lây Gia lë.
4. Tinh côt Vân chuyên dua vao ky tu thu hai cua Mã hang :
- Nêu do la ky tu ‘ thi Vân chuyên ÷ Don gia x Sô luong x 1•
- Nêu do la ky tu ƒ thi Vân chuyên ÷ Don gia x Sô luong x 1.5•
5. Tinh côt Tông công ÷ Don gia x Sô luong ¹ Vân chuyên
6. Luu bang tinh voi Iile co tên la BTHSO6.ƒLSwWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 154
BÀI THUC HÀNH SÓ 7
1. Lâp bang tinh duoi dây:
KŽT QUA THI TUƒ•N SINH D•I H‹C
SBD Ho tên Khôi
Khu
vuc
Diêm 1 Diêm 2 Diêm 3 Tông diêm Kêt €ua
12001 Lê Thi Ai A 1 5 2.5 6
12002 Mai Ván Tu B 2 7 8.5 7
23101 Trân Hoa Lê A 3 6.5 7 8.5
44020 Nguyên Thi Ba C 2 6.5 4 3.5
46210 Lê Hoang Anh D 2 3 1.5 2.5
47200 Trân Ván Dung C 3 1 1.5 6
4•211 Hoang Thuy Kha B 1 4 7 8.5
2. Tinh Tông diêm cua cac thi sinh biêt ráng:
- Thi sinh thi khôi A thi diêm môn 1 duoc nhân hê sô 2
- Thi sinh thi khôi B thi diêm môn 2 duoc nhân hê sô 2
- Thi sinh thi khôi C va D thi diêm môn 3 duoc nhân hê sô 2.
3. Lâp bang diêm chu…n nhu sau:
BANG DI•M CHUAN
Khôi KV1 KV2 KV3
A 20 20.5 21
B 17 17.5 18
C 15.5 16 16.5
D 22 23 24
Dua vao bang diêm chu…n hãy xac dinh Kêt €ua thi cua thi sinh la Ðau hay •ot
4. Lâp va diên bang thông kê sau:
Sô luong thi sinh
Sô luong thi sinh dâu
Sô luong thi sinh rot
5. Luu bang tinh voi Iile co tên la BTHSO7.ƒLS
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 155
BÀI THUC HÀNH SÓ 8
1. Tao bang tinh sau:
Công ty Xàng dâu Vui Minh
BÁO CÁO DOANH THU
STT Ký hiêu Sô lu‚ng Thành tiên Phí chuyên cho Tông tiên
1 ƒL 30
2 DS 45
3 DL 25
4 NS 44
5 ƒL 15
6 NL 12
7 ƒL 16
Tông công:
2. Diên du liêu cho côt tên hang dua vao ky tu dâu tiên cua ky hiêu va bang gia hang
va phi chuyên cho.
3. Tinh côt Thành tiên cho bang trên theo công thuc:
THANH TIEN ÷ SO LUONG × DON GIA
Voi Don gia cac mát hang duoc xac dinh trong bang sau:
GIÁ HÀNG VÀ PHI CHUƒŒN CHO
M™ HÀNG TŒN HÀNG DON GIÁ
ƒ ƒáng 5000
D Dâu 4500
N Nhot 3000
4. Tinh phi chuyên cho : nêu ky tu bên phai cua ký hiêu la S thi phi chuyên cho la 5•
cua thanh tiên. nguoc lai phi chuyên cho la 10• cua thanh tiên.
5. Tinh côt Tông tiên.
6. Tinh tông công cho cac côt thanh tiên. phi chuyên cho va tông.
7. Loc tât ca cac mát hang la ƒáng va Dâu
8. Loc tât ca cac mát hang
6. Luu bang tinh voi Iile co tên la BTHSO8.ƒLS
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 15ô
BÀI THUC HÀNH SÓ 9
1. Tao va dinh dang bang tinh nhu sau:
BANG TINH TIEN NŸÓC THÁNG 1/2002
STT Chu hô
Khu
vuc
Mét khôi
Thành
tiên
Tiên phu
thu
Tông
1 Nguyên Trung Kiên A 30
2 Trân Ván Tuân B 5
3 Hoang Thanh Mai A 10
4 Mai Hoang Anh C 7
5 Nguyên Thi Toan B 15
6 Nguyên Huu Tinh A 20
7 Lê Thi Tuyêt C 17
Tông:
2. Tinh côt THÀNH TIEN ÷ MET KHOI × 2000
3. Tinh côt Tiên phu thu ÷ Phu thu x Met khôi cho cac hô. Biêt ráng Phu thu tung
khu vuc duoc xac dinh boi bang sau:
BANG DINH M”C PH– THU
Khu vuc Phu thu (dông/m
3
)
A 50
B 100
C 200
4. Tinh tông sô tiên môi hô phai tra va tông cac côt Thành tiên. Tiên phu thu va Tông.
5. Sáp xêp thu tu theo khu vuc.
6. Lâp va tinh bang thông kê sau dây:
BANG THÓNG KŒ TINH HINH SU D–NG NŸÓC
Khu vuc
Gia tri thông kê
A B C Toan bô
Sô hô su dung
Tông met khôi su dung
Sô khôi tiêu thu lon nhât
Sô khôi tiêu thu nh† nhât
Sô khôi su dung trung binh môi hô
7. Vë biêu dô biêu diên Bang thông kê trên.
8. Luu bang tinh voi Iile co tên la BTHSO•.ƒLS
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 157
BÀI THUC HÀNH SÓ 10
1. Tao va dinh dang bang tinh nhu sau:
Trung Tâm Tin Hoc Thê Ky
BANG DIEM MÔN TIN HOC VÃN PHONG
STT Ho lot Tên Gioi tinh Diêm LT Diêm TH Diêm TB ƒêp loai
1 Phan Nhât Phong Nam • 6
2 Ha Nam Tháng Nam 8 7
3 Trân Ván Tri Nam 6 •
4 Bui Thi Sinh Nu 7 •
5 Cao Minh Duc Nam 8 5
6 Nguyên Thi Hoai Thu Nu 6 2
7 Châu Duc Tri Nam 4 7
8 Nguyên Ngân Binh Nu 7 6
• Cao Ván Lãnh Nu • 8
2. Sáp xêp lai bang sau theo thu tu bang chu cai o côt Tên. nhung nguoi co tên giông
nhau thi nguoi nao co Diêm LT cao hon së duoc xêp lên truoc. Diêu chinh lai du liêu
o côt STT.
3. Tinh côt Diêm TB ÷ (Diêm LT ¹ Diêm TH x 2)/3. lam tron môt chu sô thâp phân.
4. Diên du liêu vao côt Xêp loai theo yêu câu sau:
- Nêu 0 ≤ Diêm TB ˜ 5 thi xêp loai la ‚êu.
- Nêu 5 ≤ Diêm TB ˜ 7 thi xêp loai la Trung binh.
- Nêu 7 ≤ Diêm TB ˜ 8 thi xêp loai la Kha.
- Nêu 8 ≤ Diêm TB thi xêp loai la Gioi.
5. Lâp va diên du liêu vao bang thông kê sau:
Gia tri
Sô luong hoc viên la Nam
Sô luong hoc viên la Nu va xêp loai gi†i
Sô luong hoc viên co Diêm TB ˜ 6 hoác xêp loai gi†i
Binh quân Diêm TB cua cac hoc viên Nam
Tông Diêm LT cua cac hoc viên Nu
6. Dung loc tu dông dê xem:
- Nhung hoc viên co Gioi tinh la Nu.
- Nhung hoc viên co Gioi tinh la Nam va ƒêp loai Kha
- Nhung hoc viên co Diêm LT ˜ 8 va Diêm TH ˜8.
7. Loc du liêu theo cac yêu câu sau:
- Nhung hoc viên co Gioi tinh la Nam.
- Nhung hoc viên co Diêm LT œ÷7 va Diêm TH œ÷8.
- Nhung hoc viên co gioi tinh la Nu va ƒêp loai Žêu hoác Gi†i.
- Nhung hoc viên co Tên bát dâu báng chu T.
8. Luu bang tinh voi Iile co tên la BTHSO10.ƒLS
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 158
BÀI THUCHÀNH SÓ 11
1. Tao va dinh dang bang tinh nhu sau:

STT

hàng
Tên hàng

lu‚ng
Don giá
Thành
tiên
Tiên
Thuê
Tông
công
1 MO •
2 CP 1
3 KB 14
4 CP 5
5 MO 2
6 CP 4
7 KB 3
8 MO 15
• KB 4
10 CP 3

1. Diên du liêu vao côt Tên hàng. Don giá dua vao côt mã hang nhu sau:
Mã hàng KB MO CP
Tên hàng Keyboard Monitor CPU
Don giá (USD) 8 •0 150
3. Tinh Thành tiên ÷ Sô luong x Don gia.
4. Tinh Tiên Thuê ÷ Thuê suât x Thanh tiên voi Thuê suât duoc xac dinh nhu sau:
Nêu sô luong œ 10 thi Thuê suât ÷ 3•
Nêu sô luong tu 5 dên 10 thi Thuê suât ÷ 5•
Nêu sô luong ˜ 5 thi Thuê suât ÷ 10•
5. Tinh Tông công ÷ Thanh tiên ¹ Tiên Thuê
6. Thuc hiên cac tinh toan sau:
- Tinh tông sô luong cua nhung mát hang la CPU dã duoc xuât ra.
- Dêm xem bao nhiêu lân mát hang co mã hang la KB xuât ra voi sô luong œ10.
Tinh tông tiên cua nhung lân xuât nay.
7. Lâp va diên vao bang thông kê sau:
Keyboard Monitor CPU
Sô lân ban ra
Sô luong ban ra
Tông tiên thu duoc (USD)
8. Vë biêu dô biêu diên bang thông kê trên.
•. Luu bang tinh voi Iile co tên la BTHSO11.ƒLSwWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 159
M M– –C C L L– –C C

Chuong I: Thông tin và xu lý thông tin
1.1 Khai niêm thông tin...................................................................................................1
1.2 Tin hoc.......................................................................................................................1
1.2.1 Khai nhiêm tin hoc..............................................................................................1
1.2.2 Khai niêm co ban vê may tinh diên tu................................................................1
1.2.3 Don vi luu tru thông tin......................................................................................2
1.2.4 Qua trinh xu ly thông tin cua may tinh...............................................................2
1.2.4 Câu truc co ban cua may tinh diên tu .................................................................3
1.2.4.1 Don vi xu ly trung tâm (Central Processing Unit - CPU)............................3
1.2.4.2 Bô nho (Memory) ........................................................................................3
1.2.4.3 Cac thiêt bi vao ra ........................................................................................3
1.3 Biêu diên thông tin trong may tinh diên tu................................................................4
1.3.1 Cac hê dêm trong tin hoc ....................................................................................4
1.3.2 Dôi co sô tu hê thâp phân sang hê b...................................................................4
1.3.3 Cac phep toan co ban trên hê nhi phân...............................................................5
1.3.4 Mênh dê logic cán ban........................................................................................6
1.3.5 Biêu diên cac ky tu .............................................................................................7

Chuong II: Hê diêu hành MS-DOS
2.2 Hê diêu hanh MS-DOS............................................Error! Bookmark not defined.
2.3 Khoi dông hê thông .................................................Error! Bookmark not defined.
2.4 Môt sô khai niêm co ban vê HDH MS-DOS...........Error! Bookmark not defined.
2.4.1 ‚ile (Tâp tin) .....................................................Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Ky tu dai diên....................................................Error! Bookmark not defined.
2.4.3 Thu muc. cây thu muc va duong dân ...............Error! Bookmark not defined.
2.5 Cac lênh cua MS-DOS ............................................Error! Bookmark not defined.
2.5.1 Cac lênh nôi tru.................................................Error! Bookmark not defined.
2.5.1.1 Môt sô lênh vê hê thông.............................Error! Bookmark not defined.
2.5.1.2 Môt sô lênh vê thu muc..............................Error! Bookmark not defined.
2.5.1.3 Môt sô lênh vê tâp tin.................................Error! Bookmark not defined.
MOT SO BAI TAP THUC HANH CAC LENH MS-DOS CO BAN.................. Error!
Bookmark not defined.

Chuong III: Hê diêu hành Windows
3.2 Cac thanh phân va thao tac co ban trên ‘indo’s.....................................................•
3.2.1 Khoi dông ‘indo’s ...........................................................................................•
3.2.2 Gioi thiêu man hinh ‘indo’s..........................................................................10
3.2.3 Cach su dung chuôt...........................................................................................11
3.2.4 Cua sô trong hê diêu hanh ‘indo’s ................................................................11
3.2.5 Thoat kh†i ‘indo’s.........................................................................................13
3.3 Desktop....................................................................................................................13
3.3.1 Cua sô My Computer........................................................................................13
3.3.2 Menu Start.........................................................................................................15
3.3.3 Recycle Bin (Thung rac)...................................................................................17
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ôô
3.3.4 My Net’ork Places...........................................................................................18
3.4 ‘indo’s •xplorer...................................................................................................18
3.4.1 Cua sô ‘indo’s •xplorer................................................................................18
3.4.2 Cac lênh co ban cua ‘indo’s •xplorer...........................................................1•
3.4.2.1 ‚ile va thu muc trong ‘indo’s.................................................................1•
3.4.2.2 Chuyên duong dân vao môt thu muc.........................................................1•
3.4.2.3 Tao thu muc con.........................................................................................1•
3.4.2.4 Tao shortcut cho môt Iile hay thu muc ......................................................1•
3.4.2.5 Chay môt chuong trinh ung dung ..............................................................21
3.4.2.6 Chon (danh dâu) cac Iile va thu muc: ........................................................21
3.4.2.7 Sao chep Iile hay thu muc..........................................................................21
3.4.2.8 Di chuyên Iile hay thu muc........................................................................21
3.4.2.• ƒoa Iile hay thu muc..................................................................................21
3.4.2.10 Dôi tên Iile hay thu muc...........................................................................22
3.4.2.11 ƒem thuôc tinh cua Iile hay thu muc.......................................................22
3.4 Control Panel ...........................................................................................................22
3.4.1 Thêm hoác xoa chuong trinh............................................................................23
3.4.2 Thay dôi cach hiên thi cua man hinh................................................................24
3.4.3 Thay dôi cach thê hiên cua dang sô..................................................................27
3.4.4 Thay dôi ngay gio hê thông ..............................................................................28
3.4.5 Cai dát may in...................................................................................................2•
3.5 Môt sô chuong trinh ung dung................................................................................33
3.5.1 May tinh b† tui (Calculator) .............................................................................33
3.5.2 Chuong trinh soan thao ván ban Notepad ........................................................33
3.5.3 Chuong trinh vë hinh Paint...............................................................................35

Chuong IV: Microsoft Winword
4.1 Gioi thiêu tông quan vê MicrosoIt ‘ord ................................................................36
4.1.1 Khoi dông MicrosoIt ‘ord ..............................................................................36
4.1.2 Man hinh lam viêc cua MicrosoIt ‘ord...........................................................37
4.1.3 Cac thanh phân cua man hinh soan thao ‘ord.................................................37
4.1.4 Cac chê dô hiên thi man hinh ‘ord .................................................................38
4.1.5 Cac khai niêm co ban........................................................................................38
4.2 Cac thao tac co ban trong ‘ord..............................................................................38
4.2.1 Tao moi môt ván ban........................................................................................38
4.2.2 Luu ván ban ......................................................................................................38
4.2.3 Thao tac mo ván ban.........................................................................................3•
4.2.4 Danh dâu khôi ván ban .....................................................................................40
4.2.5 Thao tac cát. dan va sao chep ván ban..............................................................40
4.2.6 Tim kiêm va thay thê ........................................................................................41
4.2.7 Chuyên dôi giua cac ván ban dang duoc mo....................................................42
4.2.8 Dong ván ban va kêt thuc lam viêc voi ‘ord ..................................................42
4.2.• Cac phim thuong dung khi soan thao ván ban..................................................43
4.3 Môi truong soan thao Tiêng Viêt ............................................................................43
4.3.1 Gioi thiêu phân mêm hô tro tiêng Viêt-Vietkey...............................................43
4.3.2 Huong dân su dung Vietkey.............................................................................44
4.4 Dinh dang ván ban...................................................................................................46
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô1
4.4.1 Dinh dang trang giây.........................................................................................46
4.4.2 Dinh dang Iont chu ...........................................................................................48
4.4.2.1 Dinh dang Iont chu thông qua thanh công cu (Toolbar)............................48
4.4.2.2 Dinh dang Iont chu thông qua hôp thoai Iont ............................................48
4.4.2.3 Thay dôi kiêu chu.......................................................................................50
4.4.2.4 Cac phim tát su dung trong dinh dang chu................................................50
4.4.2.5 Chen cac ky tu dác biêt ..............................................................................51
4.4.3 Dinh dang doan ván ban (Paragraph) ...............................................................52
4.4.3.1 Dinh dang ván ban thông qua thanh công cu.............................................52
4.4.3.2 Dinh dang Paragraph thông qua thuoc.......................................................52
4.4.3.3 Dinh dang doan ván ban thông qua hôp thoai Paragraph ..........................53
4.4.3.4 Cac phim tát su dung trong dinh dang doan ván ban.................................54
4.5 Thiêt lâp Tab............................................................................................................54
4.5.1 Thiêt lâp Tab thông qua thuoc (Ruler) .............................................................54
4.5.2 Thiêt lâp Tab thông qua hôp thoai ....................................................................55
4.6 Thiêt lâp Bullets va Numbering ..............................................................................55
4.6.1 Thiêt lâp Bullets va Numbering dung biêu tuong ............................................56
4.6.2 Thiêt lâp Bullets va Numbering thông qua thanh công cu ‚ormating..............56
4.7 Tao ván ban o dang côt............................................................................................58
4.8 Tao Drop Cap ..........................................................................................................5•
4.• Tao bang biêu ..........................................................................................................5•
4.•.1 Khoi tao bang biêu............................................................................................5•
4.•.2 Nhâp nôi dung cho bang biêu ...........................................................................60
4.•.3 Cac thao tac chinh trên bang biêu.....................................................................61
4.•.4 Trinh bay va trang tri bang biêu .......................................................................63
4.10 AutoText................................................................................................................66
4.10.1 Tao moi AutoText •ntry.................................................................................66
4.10.2 Chen AutoText •ntry vao ván ban .................................................................67
4.11 Khai niêm Style .....................................................................................................67
4.11.1 Tao moi môt Style ..........................................................................................68
4.11.2 Chinh sua Style...............................................................................................6•
4.11.3 Gan Style cho Paragraph va Character ...........................................................6•
4.12 Tao tiêu dê trang....................................................................................................70
4.13 Tao chu thich cho tai liêu ......................................................................................71
4.14 Tao muc luc cho ván ban.......................................................................................71
4.14.1 Tao muc luc ....................................................................................................71
4.14.2 Câp nhât muc luc ............................................................................................72
4.15 MicrosoIt ‘ordArt ................................................................................................73
4.15.1 Tao ‘ordArt...................................................................................................73
4.15.2 Hiêu chinh.......................................................................................................74
4.16 Vë hinh -Tao dôi tuong .........................................................................................75
4.16.1 Vë cac dôi tuong trên thanh công cu Dra’ing ...............................................76
4.16.2. Hiêu chinh dôi tuong .....................................................................................77
4.17 Cac dôi tuong ClipArt ...........................................................................................77
4.17.1 Chen hinh vë tu MicrosoIt Clip Gallery 3. 0..................................................77
4.17.2 Chen hinh vë tu Iile ........................................................................................7•
4.17.3 Hiêu chinh hinh vë..........................................................................................7•
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô2
4.17.4 Thê hiên hinh vë trong ván ban ......................................................................80
4.18 Trôn ván ban..........................................................................................................80
4.18.1 Khai niêm trôn ván ban...................................................................................80
4.18.2 Cac buoc trôn ván ban ....................................................................................81
4.1• In ân ván ban .........................................................................................................85

Chuong V: Microsoft Excel
5.1 Gioi thiêu vê MicrosoIt •xcel ...............................................................................104
5.2 Cac thao tac co ban trên •xcel ..............................................................................104
5.2.1 Khoi dông •xcel .............................................................................................104
5.2.2 Man hinh giao tiêp cua •xcel .........................................................................105
5.2.3 Cac khai niêm liên quan..................................................................................106
5.2.3.1 ‘orkBook................................................................................................106
5.2.3.2 Dia chi ô...................................................................................................106
5.2.3.3 Cac kiêu du liêu trong •xcel....................................................................106
5.2.4 Cac thao tac vao ra ‘orkBook.......................................................................107
5.2.4.1 Mo Iile moi ..............................................................................................107
5.2.4.2 Mo Iile dã co ............................................................................................107
5.2.4.3 Luu Iile.....................................................................................................108
5.2.4.4 Dong Iile...................................................................................................108
5.2.5 Cac thao tac co ban voi môt bang tinh ...........................................................10•
5.2.5.1 Di chuyên trong bang tinh........................................................................10•
5.2.5.2 Nhâp du liêu vao bang tinh......................................................................10•
5.2.5.3 Sua gia tri trong ô.....................................................................................10•
5.2.5.4 Chon khôi ô du liêu..................................................................................10•
5.2.5.5 ƒoa du liêu...............................................................................................110
5.2.5.6 Sao chep du liêu.......................................................................................110
5.2.5.7 Di chuyên du liêu.....................................................................................110
5.2.5.8 Dan dác biêt..............................................................................................110
5.2.5.• Di chuyên trong bang tinh........................................................................111
5.2.5.10 Dôi tên bang tinh....................................................................................111
5.2.5.11 Mo thêm bang tinh moi..........................................................................111
5.2.5.12 ƒoa môt bang tinh..................................................................................111
5.2.5.13. Cac thao tac voi hang va côt trong bang tinh........................................112
5.2.5.14 Huy b† thao tac vua tiên hanh. .............................................................113
5.2.5.15 Thoat kh†i excel.....................................................................................113
5.3 Tinh toan trong •xcel ............................................................................................114
5.3.1 Cac toan tu......................................................................................................114
5.3.1.1 Cac toan tu dôi voi du liêu dang sô .........................................................114
5.3.1.2 Cac toan tu dôi voi kiêu ky tu..................................................................115
5.3.1.3 Cac toan tu dôi voi du liêu ngay thang....................................................115
5.3.2 Công thuc trong •xcel ....................................................................................115
5.3.2.1 Biên dôi công thuc thanh gia tri...............................................................115
5.3.2.2 Sao chep công thuc ..................................................................................115
5.3.2.3 Diêu chinh cac lôi cua công thuc .............................................................116
5.3.3 Su dung cac ham trong •xcel .........................................................................116
5.3.3.1 Nhom ham xu ly toan hoc........................................................................116
wWw.Webxinh.Co.cC wWw.Webxinh.tk

Giao trinh Tin hoc co ban Ban Quvên cua Ðai hoc DL Phu Xuan - Huê
1rang 1ô3
5.3.3.2 Nhom ham thông kê.................................................................................117
5.3.3.3 Nhom ham xu ly ky tu .............................................................................118
5.3.3.4 Nhom ham ngay thang nám.....................................................................11•
5.3.3.5 Nhom ham logic.......................................................................................120
5.3.3.6 Nhom ham tim kiêm ................................................................................120
5.3.3.7 Cac chu y trong su dung ham...................................................................122
5.4 Dinh dang bang tinh ..............................................................................................122
5.4.1 Dinh dang bang tinh báng cac lênh truc tiêp ..................................................123
5.4.1.1 Dinh dang cho sô......................................................................................123
5.4.1.2 Canh hang du liêu ....................................................................................124
5.4.1.3 Thay dôi Iont chu.....................................................................................125
5.4.1.4 Tao duong viên cho cac ô ........................................................................126
5.4.1.5 Tô mau .....................................................................................................127
5.4.2 Dinh dang báng kiêu (style)............................................................................128
5.5 Co so du liêu trong •xcel ......................................................................................12•
5.5.1 Khai niêm co so du liêu (CSDL) ....................................................................12•
5.5.2 Sáp xêp CSDL ................................................................................................12•
5.5.2.1 Sáp xêp nhanh ..........................................................................................12•
5.5.2.2 Sáp xêp du liêu theo nôi dung cua nhiêu côt ...........................................12•
5.5.3 Loc du liêu......................................................................................................130
5.5.3.1 Cac yêu tô co ban dê loc du liêu trên bang tinh.......................................130
5.5.3.2 Loc tu dông ..............................................................................................131
5.5.3.3 Loc nâng cao ............................................................................................133
5.5.4 Cac ham trong co so du liêu...........................................................................134
5.5.4.1 Ham DSUM .............................................................................................134
5.5.4.2 Ham DAV•RAG•...................................................................................135
5.5.4.3 Ham DCOUNT ........................................................................................135
5.5.4.4 Ham DMAƒ.............................................................................................135
5.5.4.5 Ham DMIN..............................................................................................135
5.5.5 Tông hop sô liêu theo nhom (subtotal)...........................................................135
5.6 Chen cac dôi tuong va biêu dô ..............................................................................137
5.6.1 Chen cac hinh anh va dôi tuong .....................................................................137
5.6.2 Biêu dô............................................................................................................137
5.6.2.1 Cac buoc tao biêu dô................................................................................137
5.6.2.2 Chinh sua biêu dô.....................................................................................140
5.7 Dinh dang trang va in ân .......................................................................................141
5.7.1 Dinh dang trang ..............................................................................................141
5.7.1.1 Thay dôi thông sô trang in .......................................................................141
5.7.1.2 Thay dôi lê trang bang tinh ......................................................................142
5.7.1.3 Tao tiêu dê dâu trang (Header) va cuôi trang (‚ooter) ............................143
5.7.1.4 Thiêt lâp cac thông sô vê du liêu cân in...................................................144
5.7.2 In ân ................................................................................................................145
5.7.2.1 Ngát trang va huy b† ngát trang..............................................................145
5.7.2.2 ƒem bang tinh truoc khi in ......................................................................145
5.7.2.3 In bang tinh ..............................................................................................146

b 0 O 7 c # P 9 d # 3 ! =' 1 4 # P $ ! + , &- . / 01 # P ) -0 ` B V 4/ > 0, C $X : W 8 &+ 'B +'B '$ YA , C g E W$ a4 4' M >/ ' & -0 # *$ h " I & A ? -0 1 2 ) 5( 6 .8$( 6 =6 >$( 6 >$( 6 6 0>$( 6 ! : ?/ 0@ A* .B #C> &3 4 5 5 =5 5 5 (

,

A

-

"

&$ %

' > /" -D

/" N 4 5 4' M 0 /7 ) ! V 4 8 / 07$

e 3 A 7 8 !

#L ? $

f 0

9!: $( 6; < ! 9 5 9!: 5<!
9

5

9!: =5 < ! 9 =5 9!: 5< !
9

5

G= •

• •

, (

N F D 5 D 3 7 6 " -" '#4 U k 3 7 9 # P .' 3 0 (' -" $ : ; G %7 L44 I7% 7 JK 3 U ) , C P ) U ,) :'$$$ > (' 4 & > '? $ M GN 3 I7% 7 JK 13 .' @ .' + /2 k /8 3 7 6 " $ lC# /" .' /8 -7 .' (') # P d '#4 U # P 8 k 3 7 9 .' 3 0 (' $ ' %5 GO 7%L I7% 7 JK 7 /8 @ 5 4 & 4 * > /( + /2 -= '$ l4 , : j & A # P ! K [ ? " , " ) F " , ( & A : J 6 Q

# %6 9: ; ) .' + /2 6 ! i &j 8 P Q GH 3 I7% 7 JK ' # P $ 9 B C# /" .' 8 4' M

# E # P i K

.'

+ /2

! : D/ 0E# # $% #C> ( ) * i ? + /2 ' C %mnQ %* /m * n $ i eA 7 Y* # i 3 0 -" o Z ,' op' ,' *- * $ ! : , &- A* .B 0/ F G 6 0>. H08#6;; I J HIK i %mn -P A @ N # P $ %mn & : J P Q L a =' 1 4 L P J %mn [ A, 5 P 'Q q a -0 P ? -" / ^XnQ ^/ X n $ q a -0 =' 1 4 %nQ % /n $ q % r* * $ a -0 =' 1 4 % /n Qh O @/ -" 8 P ' =' 1 4 A, 5 N # P $ a =' , ? 8 A N 3 0 5, +'B ) 5 > 1 -" + /2 > 1 ) 4 0 -" / ' > $ a -0 / ? ^/ X n 9 , `, ? -" / N A =' 1 4 '#4 $ ! : ! 5M N G=6 80(K + /2 # P / ' > A 7$ eA 7 # P /" / 8Q i eA 7 $ i eA 7 "$ > 5M N 08 eA 7 V 4 : -" > / '$ eA 7 /" / 8 /" A 7 r^Y -" A 7 rpY$ i eA 7 r^Y r ^ * Y* # /" / 8 A 7 & 4 -" $ h& V 4 : > / ' -" # P 8 A $ L> / ' -" & 4 -" M " 6 r^Y$ '# 6 6 r^Y b [ 8 1 # P I 8 A $ i eA 7 rpY r* p /# Y* # /" / 8 A 7 b $ rpY " +'B -" -" ! V b & 4 D rpY :1 4 # U # -" rpY$ L> / ' rpY 1 0 B 1 # P D 8 A $ $ 5M N 8O eA 7 " V 4 / ' > > / ' -" N ! $ eA 7 " & E 4 ' / /7 =' -7 A 7 ) ! & 4 > / ' ? -7 A 7 " -" 6 A 7 " 1 = ) 0 B 1 < #$ eA 7 " V # /" S D S : ) S S .' s ! : + # 3 $- &O8 0> 3 0 -" N A , ( N # P O ;, ! 3, -7 # P $ G= E : J ) ! 3 0 -" /" / 8 'Q i 3 0 5,$

/ . iW q m ( . C 5.S T UV V F . C / ? u -" 5. ? . y u) u > ? g)W)t)|)j)})v)~ 4 4' M ? $ zWj|{u y zW€ut q j€uW q |€ug{Wg ! zWj|$}v{u y zW€ut q j€uW q |€ug q }€uiW q v€uit{Wg i ] 5. C /" 3 & ? . C /" 3 & ? . ( '#6 -" Wg * : Q w.R # . 'A ? w. ?$ "# 12 ' -" . 12 ' & 4 4' M -" 0 ( ) * 3 + 5 P/ Q + # )3 0 $2 ] 3 /" + 0 Y # P .yz . 4 4' M 3 . . W q W. C *+ * / . yWg) Wg > ? g)W)t)|)j)})v)~)u)• 4 4' M ? $ z|uW{Wg y z|€Wgt q u€WgW q W€Wgg{Wg ! z|uW$u~{Wg y z|€Wgt q u€WgW q W€Wgg q u€WgiW q ~€Wgit{Wg i] 0 . ( /x * / ? Wg) 3 Q 5. .yWv Wg > ? g) W)t) |) j) }) v) ? $ ~) u) • -" v 12 9 > ^) e) %) L) •) ‚ 4 4' M t W g zWj|{Wv y zW€Wv q j€Wv q |€Wv {Wg ! zWj|$W‚{Wv y zW€Wvt q j€WvW q |€Wvg q W€WviW q W}€Wvit{Wg + ! .'` R * $ q % 'A Y ' * $ <? 9 M q Y" Y $ qY # m * $ 08 08 5. C # ? Wv$ YA 3 ? . iW q it. it qsq t. '#4 > ? W) t) s . . it qsq i . C /" 3 & ? . Wg) t) u) Wv V &$ & A ? w. 0 ? t) .i {Wg '#6 m ( /x <0 P# $ 2 i] 5. y t) > ? g -" W 4 4' M ? $ zWWgW{t y zW€t| q W€tt q g€tW q W€tg{Wg ! zWWgW$WgW{t y zW€t| q W€tt q g€tW q W€tg q W€tiW q g€tit q g€ti|{Wg i] . g q iW. > ? .> $ . / . C /" 3 & ? .' < ? . P *# e $ q Y # . & > ?.i 0 <0 0 +'B $ <? D3 q e" .

C 4 ? 5. 5. C /" A ) D) C -" $ 0 P! 4C ? 3 w'# < gqgyg gqWyWqgyW WqWyg 7W W q W qW q W y g 7 W <0 %& 4C w'# < ?3 GP D ? 0. . 3 U /" 5.' /8 $ /B# ? '#6 N . . `. C . K & j . C WgWW q ggWW WWWg W| q v W• 4 ? 5. .w'# < Q Y'? . C . `. C GP A ? 0. 9 -3 U 3 1 * A ? : 9 '#6 D Wg ? O g$ 3 . C . `.' Q e ? 3' Wv ? (' 6 N j + + # V WV 8 # $% 02 -V F ? 0. ? U ? '#6 j•~Wg O $ Q 4C RK j•~Qt tjuQt WtjQt vtQt |WQt W}Qt ~Qt |Qt WQt g OC -'K W g g g W W W W W S + K O j•~Wg y WWWWWgggWt $ Q 4C TK j•~Qu vtQu ~Qu g OC -'K W v ~ S + K R R? Q j•~Wg y ~vWu ? WvQ j•~QWv |WQWv WQWv g W W} W * j•~Wg y W‚WWv 3 ? ? 3'Q W}Wg : ‚Wv 3 .

/ ! . C 4 ? W| € v ~u 5.gigyg WigyW giWyW WiWyg 0 F W WWgW i gWWg gWWW W| iv ~ 4C w'# < ?3 GP C ? 0. ^ b 0 . C 4 ? vQty| 5. C gQg1 WQg1 gQWyg WQWyW + + 0 0 i i WWg Wg gWg Wg ggg +:= )' . 1 W$ rn• rn• ‚^XR• ‚^XR• ( rn• ‚^XR• rn• ‚^XR• A 0 . `. C g€gyg g€WyWqgyW W€gyg W€WyW WWgW € WWg gggg q WWgW WWgW WggWWWg -0 83 w'# < 4C ?3 GP ? Wg WW 0. p b 0 1 -" b1 + -" # =' & 0 #g $ . . 0g ‚ / * E W '* $ ‚ / *y h '* & /" ^ ) p $ h " I '* E & A ? -" b1 + -" # =' & 0 '* # AY Z( rn• ‚^XR• ‚^XR• ‚^XR• <0 83 7# N% m `.8 # #X $% Y =/ /" = b 5 ‚ /* # & 1 b 5 w'# < Q '* y h ‚ / * -" ] . `. / 1 /"Q ƒ ) h 0 83 7# U m `. .

rn• rn• ‚^XR• ‚^XR• ( rn• ‚^XR• rn• ‚^XR• A [\ ( rn• rn• rn• ‚^XR• 0 83 7# 7% m `. . WWt c LX• g Wv |t ju vj ug Rp] L%W ‰ W ^ w W W~ || j• v} uW R ƒ L%t Š t e r ! .'#3 -B = "#) G % '… ]& ] H ^ * h / R Z '* @ A @ '… 3.' E V 4' M A 12 9 E $ @ ^R%ZZ d [ 12 9 > ) ! ) 12 9 ?) 12 9 1 < )$$$ ] # @ Y` -c /" @ =' B $ YA @1 K 1 1` . . " +'B # P $ eA @ "# V ~ 4 4' M 12 9) '# -5# F 12 9 @ ^R%ZZ -c 3 3 A #*1 9 A 7 # P ) d 0 † . ƒ b A rn• rn• ‚^XR• ‚^XR• 0 . ( 'A /" a5 Z •+ * * e #% * L* /Z * * % * /" A @ k & F 12 9 4' M -7 u ) A @ "# N # 5= ]•ƒ 9 9 hnX ! Rm + g : ‡ ] m ˆ •v . •~ WW| b . 1 -" b1 + -" # & 01 ' ( rn• ‚^XR• rn• ‚^XR• A [\ ( ‚^XR• rn• rn• ‚^XR• -0 83 7# F7 ] 3 + -" # & 0 A rn• ‚X^R• '$ ( ‚^XR• rn• + ] 5 P/ Q # # ^B _ YA . 4 4' M 12 9 # P /" 3 13 A A @$ „ S N 3 13 "# /" 12 9 1 ' d E k A & '# B 1 ') O "# d @ & " A 'F A 7 E k 3 0 / ' >$ '# 6 ) d & =' A @ 1 '$ l4 . 6 # P /" A @ ^R%ZZ ^ * R % * Z Z * * -" @ k " '… .

t + ♥ | : ♦ j ] ♣ } b ♠ Wu |j }g vv ut L%| ‹ | % R W• |} }W v~ L%j Œ j L u| •u WWj •• WW} tg |v }t vu uj Wgg WWv h^ • } • n * ' tW |~ }| v• u} RŽh • v ‚ G ~g ‘ ~W ] }v • Z ~t Ž ƒ uu Z Wgj # u~ Wg| + Wtg uv WgW Wgt WWu ’ WW• WW~ c tt |u }j v e•X • e • ~ ~ t| %^h tj •Y |• u jg }} 7 eR u d ] • Y X‚ Wg t} jW }~ ~| u• Wg} WtW Rne € Q “ ” • – tv jt }u •R% q \ t~ ‚R ) j| ˜ }• X ~j z ~} ™ •W / Wgu › Wg• ž WWg Wtv L•X •g 1 Wgv — Wg~ š Wtt 5 G WW ‚‚ Wt %r Wt| Z tu jj vg ~v •t R i y Y { Wtj a W| t• j} vW ~~ •| Rp rR $ œ h • Wj |g jv vt ~u nR o Ÿ p |W j~ v| ~• •j Wt} e RZ W} •} WWW Wt~ .

. ( B N =' " ‘ ’ ƒm$ ! ! # O V j &O >8 # # $% 02 h 8i.f . $ YF & -V U 6 6 " $ i P J < -" 8# m/' m/ # Q ‘ ’ &1 J 5 3 3 0 7 1 3 0 "# < -" # P -" & d 7 c " E 3 0 7 E 9 A " E$ D1 ! 3 #) =' " ‘ ’ @ .' " . 5 N ‘ ’$% ¡ 8 1 " E A # 7 -" ‘ ’ # "# ¢ " N ‘ ’$ i% 3 A 8 A ) & 4 " # =' V A /. /6 4' $ i aA /5. 6 Q |$+) •}) •u) tggg) ƒm -" J tggt $ G" 9 0 -" '? J tggv @ Y d ' 0 ! .' A > 4' ) F 4' / 6 13 A C' / # A 4 -" /" 6 < ' N C' / # $% : A / /" V 'A 1P 8 4' : B . 6 Y ‘ ’ G $ ] #Y ‘ ’ ƒm /" =' " 7 B N Y " # m%) & . > ! -" # P $ i LM -" M $ U : 3. `.' -7 =' " YRiLpR$ YA ? ' 4 N =' " "#Q > / i [ ! ) =' "# 3 3. -= 3 0) B =' 1 4 3 0 -* " E A A.1 k A B Q i h B . P )1 T V b A 12 9 ? $ D J W••}) % #.' . gI ! h Z[h` N / &' ) '/ O h 8i. ! 5 ' 4 N 7 # P $ h& @ & k " =' " '… # m% "# #$ "# . ( = Y =' " 7 # m% /" ‘ ’ •}$ G7 =' " "#) '# +'B /* 6 S d & -" ' . > ! -" # P . d1 " . m ’* 6 V #$ i e5 < " 3' 5 $ . ] =' " +* /" '… 6 # P C m% =' " YRiLpR 3 7 J W••} /" =' " YRiLpR$ G7 ! V . < T C' / -" V &) . T C' / . D‘ ’ •} k -= ') . !! k )M h 8i.

T .8 8 ) . 6 ! V ' * -" 5 1 …' . -" A 7 4 1 k A $ h3' =' " & 9. C " 1 ' ! d +'B A.% 1 k A < (' O A 'F ) 7 6 ? d 8# 4 1 4 3 0.6 5 . '#6 & 6 # -" . 8 .' /P 3 1 e 4' / 8 † \6#(#. Y" ‘ ’ I /" L* 1 . `. P ) 'A )s R ' & =' " ‘ ’ d 8. /8 4' 6 & * 2 P $ G -5# L* 1 .$ aC# P /" : 4' N ‘ ’$ & 4 U ' )+ 7 # <. A -S Qh -M $ / ' > /*) @ 0 +& . ’ [ B • *$ !!! N / O @ h 8i. +3. /" 4' k /*) / * E 4' ! Q =( 8 V/ 60 Q a4 +* " $ e 4' " ( $ . N F ! & 41 ? '$ Y" ‘ ’ & 8 'Q % N 4' % - U ' † /" - % & YA ? e 4' /*$ † 6 L* 1 . ( : N # P r ) " .

( ? '$ d1 U =( #8 V/0 60Q 6' = * ' '… 0 b % / 6 13 8 GV /" - % '? . #^K h B -" . #^K h B /( / 6 3. [ ! 1` 6 'A ) V 4 '#4 E `.6 #. % U N 1 ' 1 ' .R 08 ) '/ O h 8i. . . V & 4 '# 5. N 'A 6 A ? " & 4 k U : -7 ? & E 4 9 A : $ i . #^ ) GZ8/$.& 8 'Q # .e 4' # P LI '#4 U R /" & +!+ D =( 6 i80^ H.' 3 ? @ ` 80#/ 6 / $ i W8 02 # /M GZ0> > 08VK h B . N 'A ) V 4 4 0 * ' / / 6 . N 'A ) V 4 A ? " &$ i . & " . 7 $ '? N " /" > U k$ 4' N 1 k A > # /M Q - 4 " '#6 6 8 " 1 ) C# /" =' 1 4 4 A . #^ h B -" .>#6.* % 1 V 'A Q i . A ? " &$ + ! : *> . "# [ ) & 4 4' "# 4 : $ . ` >0 ) O 13 6 . #^ V % G\ #.

/ "# 4 +* ' / N U S ) ) /*$ . 9 8 U " E V # n G\6. 9 4' 6 4 0 U -c 8#$ & 4.6 $>0K 6 UQ [ & U " h. . 6 / $8AK ]A.Q ] 4 0 U 'A P N ? $ V . 9 . * ' =' 1 4 h. 9 4' V 4 ' /" 4' 6 1 k '? " $ h. : * i E #_# P/ G= l6 $/ 8 K h. ( 4' h. ? -" A $ i E / %< '#4 ? -" A i E H>. ' † ? O B 'A /6 6 U 6 1 i E #_# )m G=>A l6 $/ 8 K h. "# . ( 2/ )' G N . 9 8 V 4.) 1P 7 N U d # U * $ i %/ 1 'A 6 6' = 4 . 'Q & ]A.6 $/ 8 K V 4 & U$ ? $ U b I * B' U) '# [ U @ $ U " 8 K $ h. & # ' † U$ ! > 6 / G=6 / $>0K "# O # 7 6' =) [ =' O ) F d : -7 A * ' $ h& [ A ?/ " ! V & 4 1 /" -7 : $ + > # # G 88. & " ) /.% " > .$>0K /" O 7 * ') ‘ ’ & 4 & =' $ k 6 /" > # # # /p G` > >0 5/ 8 . 9 8 i MV 6 / ) '/ ^ P G 8 08.8. 'A [ ! 1` 6 'A . . & /7 ? $ † ' & 4 '#4 U O 1` 6 'A 6 6' =$ % U d '#4 * $ K & 4 =' b 1P 7 U O A 'Q ia † 'A -= 8 6 N U) 8 N † 'A k " K 6 (') B -" > . 6 L ? A U !$ i E Z6.6 6Q ƒ ? $ i E H08V60 6. / 'Q i E 5>#^ k -= 8 7 i E e8i>0 k -= 8 ' i E IV k -= : 6 $ i E 8V( % `. 806 $/ [ U k -= 1P 7 ) -0 P (' N & 7 1 i E )o G .K) [ & .

K 6 k (' '? $ ] > 0m G` > /.' * /" : " ) & " . A 8Q i ` > $( aE # P k 3 A 8 $ T . 5>0K O '? V N U) : -= U E ? $ a4 '#4 > 8#) / 1 'A -" 4' 6 E U . 5>0K$ G7 '? & 4 +* . `#08.^ 8V ] =' " ‘ ’ ƒm U : A C# L* 1 .R =( 8 V/ 60 e 4' Y# % . ( 'Q 8 A 1 '? 3 1 -7 # P Q Y# % ? /" . P V# 2 # d 8 A k /8 $ i /0 [ss < # i \6.' * ) '#6 N # P ./ * ) Y# h* ’ 1 m/ * ) r* # /* e )$$$ ++ *> . . '? E B > 'A 6 .. J >$$ + ! ] 8 ^ q h 8i.: > #/S ! F U =' & A > #/S > G 80 l8 >. `#08. 5>0K -" A > #/S "# G 60 #>.. i %/ 1 -" . >0 k A /8 # P + + Z6.$ 8 C# & 4 B# " '#6 1 6 Z * * •+. ` >0 r /0 [ss 8 V/ 60 i Y" 4 0 A. ( 0 * 1 'B U O 1` 6 'A 6 A. P Y.

4' i t )u> ' "# Y A U A ) 1£ "# A ' S ^ -" U S ^Q [ / 1 N & d k $ b# -" /* i t )u> "#) /. & d 7 8 4' a4 k S % U : 9 * & /" 6 /* / 1 'A -" 4' -= U S %Q ) +* '$ .

R * ' "# " < V# " 'Q /" : S 9 &$ 4' N S %Q "# A =' / ' ) S %L -" U S [ N & d k $ / b ‘ / 1 -" ’ 9 * 'R 'A -" F d 4 0$ L ! V $ Y* ' R 4 0 6 .i t )u> Z % b1 ' -= 6 -" A ' J t )u> Z 4' "# A U + + ! =6 / ` >0 YA * ' /" A [ A A " &$ / 1 'A -" .

' " E 6 .$ + `6 . # & 13 ? Z * *$ i‘ ’ Y* m/ #* Q /" 4 * 8 +* .Q % : 4' : ) "# d 9 # '1 ‘ ’ 1 k A $ i *Q : I N ‘ ’$ i Z * * •+. $ m d : 6 1 . ( = 7 N ! $ ! Z8#/ 6 ./ * Q V 4 '# ‘* ! . 3 A 4 0 N 1 -" Y* ' R $ % . N ? $ i h* ’ 1 % * Q : 3 /5.P 6 / ` >0 Q H08 0> . /" : " E ‘ ’$e (' b & } Q i^ * * Q% : : ! N ‘ ’$ i R '. % : /* 7 B " -D /" . -= 8 $ im * ‚ +* Q eU ' ) +& -" B' # ) # + & 13 ? -7 # P $ i 1 R Y* 'Q V 4 3 /5. [ j ' C#Q i% / m */Q : 3 /5.

V > `/VV80 m ( b \/ v % 8# a4 8# U: k [V6 [ / 1 p $ . 806$ r* # /* e ) / 1 ..T : `6>0# V 4 13 ] 6. [ [ 9 /* / # " & & z * '{ e .6 5 G z 0 #K e 4' /*) "#) U +'B r* # /* e @ 0+ O 'Q 1 † #$ ' $ / O L*/* * # 6 L* 1 .$ aC# /" ! $ %/ 1 -" : 4' h3' '? . N ‘ ’$ : $ LpR ‘ ’ ƒm) / 1 ` >0 w\/ ) c 8 [ss x 2 O ^ 8% y 7 /0 [ss 8 V/ 60v < + + + \6#(#.6w\6. [ A /* ( .

6 5 $ + + : =( 6 i80^ H./ * & 4 9 `. 8 A A$ + : h 8i. aC# /" 4 '# 5.>#6. Q]4 0 A ' N ! 6 $ : " '#6 †k .8060 a4 1P 8 "# 9 / z * '{ ` >0 wH08 0> .h3' '? 5 9+ ¡ ) 9 / z * '{ e ..wY##6. aAV. aAV.6wZ6. /" ? $ im ( 6 .) 8 7)+ /*) ) 8# : 1 6 &$ +: *> .' /P /* -" ‘ ’$ ‘ ’ •+.6wa V ( \6#(#./ * [ & . aAV.8060 aC# /" V 4 .6 6$ h3' '? +& ¡ " A A ' V / 1 -" -V ? k U [ 9 / z * '{ e .8060 % U d +'B 'Q N . 3 # P 1 & ? 8 -7 # P $ K -" 4' "# 4 3 /5.R h 8i.wh 8i. ( Q im ( 6 Qa U : 7 8 A C# ) # P $ & L* 1 .80 6. ( GV /" N ‘ ’ •+.

60 -7 # 4 ! T -" A 6 1 $ i T -" 6 '? E [ B • *$ h B • * '1 T 4 " B E 6 $ + : ! : m8 . ( 6 .6w 6iwe8. 80 #/ # 8 M s . # E.8060 # 08 h 8i.6 &O i 4 0 1£ i G7 & 4' $% #C> h 8i. 60 ‘ ’ d 8 O ! & 6 E 0 /" 6i e8. $ 'H * / 8 A ' : 6 1 '$ L 7 C# /" A ? 4' ! ‘ " . 8 ( / A 4' 3 z * '{ . # + : ! e . ( 6 . aAV. $ + : ! + m8 # #8 i 9 / z * '{ e .Q & ’ 4 i G7 /* 8 &$ YA 4' /* 8 N & /" k 4' Y N P ‘ ’ : d & ' /* * E 0 /" 8# -" 4' /" +:!! /(P ) { | &O8 M # %/ 1 'A 8 6 k C# 6 ) A ' 4 0. ! c N &$ 5 N# %/ 1 'A k -V ? N .6w 6iw` 80#/ ) " N d A A † 7 B. ! V '# 5..+:! #.6 >( # Y P N 8 R ' A /* # /" . ? =' " L ) /* -" -7 4' E N . 3 /* # & "1 . $ 9 4 0 'Q e .

' /" d 8 #k !$ A ' N /* # b ke 7 t O .c 5 N# ! T -" ! c '# ? 3 ' 8 4 ? $ ! . [ $ Y" k /8 e 7 t$ 5 N# + %/ 1 8 ‚ 4 13 . 508i.1 '? O / 1 'A -" .6) " 6 T 9 3. d 4 0Q # 6 /* ( 8 & 4 ! i 3 # /* ( 8 i %/ 1 -" . - ' [ / 1 'A -" A. 8 7 ) B 8 R '$ &$ 6A 4 13 . 3 .

R [ ! / 1 'A -" /* '? V $ i% =' /* 1 /= 'Q %/ 1 'A -" /* (' 6 [ B -" . ( |$|$| $ i +& /* 6 S = E D B' < N L /* "# d 1 -" r* # /* e $ . ( A -" + : ! d o> s .6 &O # i% A /*Q %/ 1 -" 6 /*$ i% " A /* -" !Q 9 / z * '{ a w`6.. P Z6. wH>.JY ia /9 Q 9 / z * '{ a w &60 `6.+:!] m( M # 0@ } i %/ 1 -" 6 /* N : E -" 4' N &$ +:!b " G) D/K # # s .6 >( i% /* # ih B 0.J `. E B U . 6 E $ / 1 -" ' P > 4' 4' 4 .6 >( # i% /* # ( `. 6 E / 1 -" 4' E / 1 -" 4' / -" @ -" z * '{ a P $ A %/ . P $ E /*) 9 A # ( 9 '#4 $ / z * '{ a -" / A %/ . w / $ wH>.6 >( # i% /* # ( +& $ i h B .J E 9 / z * '{ a w 8V( E / 1 -" 4 i% i h B 0.6wZ6. P % /) [ ! / 1 'A -" /* 1 $ €G 9 9 /*$ + : ! c `>8 # WV s ..6 6 E 9 $ / z * '{ e .J E 4 < /*) i% i h B % /iG @ P $ E 9 z * '{ a P $ 4 .6# Y.6 6 E / 1 -" 4' i %& 4 +& /* -" O 1` 6 & -" r* # /* e $ i% /* -" 6 S : 1 0 +& O 6 d / ' -" r* # /* e V -" & 4 d . P 0. ( + : ! 7 Z # /(P s .6# 8 $ i% =' /* / = 'Q %/ 1 'A -" /* (' 6 [ B -" > . [ k /8 +* .$ i h B 0.

'Q E $ / 1 -" 4' ) U & 4 +* 1 k 8 ) ! 4 b r* i /# ) … & 4 `. ( # P $ .+ : ! 9 .' /P ? . H> 6. ( 3 /5.6 >( # i %/ 1 /* # ( +* 'A P +* i 9 'A P / d +'B z * '{ e .' i ¤ C# 7 ) ! 4 'A P N /* # ! c ) 1P # U ) "# '# 5. % / m */ /" E . + : 8 08.6w\6 > 6$ i T -" 6 7 -" B • * $ +:! 6 /M# #C> s .6 >( # i %/ 1 /* # ( U 6 $ i 9 / z * '{ e .' .6wH08V60 6. .) O * 'k .R 2 s . ? . A ? ] * $$$ '#4 ) U 6 # +* 'A P N /*) N 'A $ =' " = N ‘ # P ’ $ h& : $ aC# K /" : /c .) -" & 4 3 /5.

% / m */ D L* 1 . U% / m */ d +'B 9 / 'Q z * '{ ` >0 w h. '#4 .w 8 08.`6 a4 k U % .' /8 3 A 4 0 > +: 2 i %/ 1 'Q 8~# Ao> # -" 4' 0@ Y 80 \6 8&6 H08 0> . H> 6. ) " +'B .

Q # U A ? " . . 4 " B .$ R ' & B 6A ) [ e .>( ) +'B A./ * $$$ a4 U ' 6 A " .Q 6 # 7 " . ( E +& † . 8 V8 6 .. 8 'Q . A ? E 0 1 A ? : J $ + : ! >( )R # # P . 3 /5. ( " b/ 1 † -" " . > Z6s>/.$ A ? ! .Q %" E 6 A 7 -" =' " ‘ ’$ # Y w\6 8&6 h 8i.U "# & ? Q > > 6 80 \6 8&6 H08 0> . ( ‘ ’ * ) Z * * •+. ( = @ " E$ $ Y 6i H08 0> . U ' 6 ‘ ’ d #6' (' ! ! c 3 A ? /* ( 3 A " E$ `6 H08 0> Y##6. ( & 8 V8 6 . ( " b/ 1 -" " .#C> O @ i %/ 1 -" 4' Z .V. ( &) 4+ A " .

) A.^ 8VQ % = -" B' i %/ 1 -" x L* 1 .$ 8 +'B N =$ 'Q .%/ 1 -" C# 4 1 4' & ? Q > 6 6.Q % 1 4' $ Z6. [ * D L* 1 .

. 3 A ./# 4 / ' > # U$ # `#066 `>&60Q % 3 A .Q %" E A . 8 +'B 'Q 3 /5.$ K & 4 # U /8 4' -" + /5. -" ? . " ' 1 ! "# " # P d '#4 3 A .6 H8.$ & 4 U ' A /* B 1H & ¢ # -" "# B -" .^ 8V Q h B -" C# 4 U ' # +& 7 A ? 4' k L* 1 . 8 # U 4 0 N = $ /.$ H8i60Q %/ 1 -" C# 4 " E A -" ? / 6 .' 3 L* 1 .K O 1 5>#^ 08/ Q %' B. C ..$ h> Q h 5.' 3 '[ # P $ YVV6>0> #6Q # U "' < ) 1 4' >) ¥ >$$$ N U$ " $ 6 `6 . P ! 0 7 $ a =' "# * B' A ' " ! /" 6 " $ `#066 `>&60Q %/ 1 'A -" "# 4 A 3 A ." ‘ ’ d # U 4 0 " E 'A ' A 1 A 3 13 A 3' 1 " . 8 l6 Z6." $ i %/ 1 -" x `#066 `>&60) A. A -" ? / 6 . 8 "#$ ih B p E ^. 508i. A ? /* 4 /" = L* 1 .

+:+ >( )R # # i %/ 1 'Q -" P 4' #C> m r* . 8 ih -" A.S / X ' * p. 8 l6 ) A. 8 1 4' > / ' /" 1 4' ' d +'B . i Y'? # U B -" . 8 d B# ?) 1 4' = ) 1 4' !) 1 4' "# . 'Q -P 0 8 N ) 1 4' "# (# N$ /. ) +'B A.

! V B' $ q F70 7I .. . 8 [ & ? h' * ) %' * #) *) L *$ / $60. 8 'Q . C $ q %7 3 4 <7 Q % 1P ' . C & i ]A. ( 5. ? / 6 . C ? ? N S Z> 6w 6 ? " A @# ?$ Y •+ */ ! V "# B' r $ ? g$ q 4 4L3 % 7%Q % V 4+ 0 B' . C > ? " D ! V B' ¦ $ q %7 3 Q % 1 4' & ?$ q FL VL 4 4 <7 Q % 1P ' ? C ! V B' i $ q FL VL <L% I7% Q% 1 4' 0 8 ?C $ q 43 L WL%74Q % 1 4' 4 0 ? 5. ( '#6 -" . C < (' O 12 9 . C + : : >( )R O( { i %/ 1 -" 4' ) +'B A. C > . ? > ? 5. .' 3 > / ' 1 4' ?$ q L 4 <7 Q % 1P ' . 3 /5.4 I L% -L Q h 5.

> # P & 4 V =' 1 4 3 0 N # &$ L -* E S %L r 1£ -7 # @ : ¢ -* N A ? # # Q e>A6. > e>A6.i L9 -" + : ] O )~ i YA " .wH0 H0 60. U E 'Q 9 / 5 N# %/ 1 z * '{ ` >0 w`6 -" . 3 # ! '# 6 D. 8 'Q . 3 -" % 7 A. ( # " 6 3 3 1 " =' 1 4 7 E : ‘ " " -* "# < & -" 4 # U M " "# ! N ? $ # N &$ b S = ’ tggg " E$ " E -* 4' 60.) +'B 5 N# !Q %/ 1 -" 4' Y H0 60r +'B A.

6A . 8 'Q i% 5 N# : ƒ'B 6 -" B -" A.h B -" . h*+ 5 N# + ƒ'B A. 8 'Q .

i h B -" . 5 N# ]Q ƒ'B 6A $ A. 6A $ . 8 'Q i% ? 6 -" B -" .

8 'Q . 8 'Q i X. -" . 8 ' & 3 1 " +'B # 3 k 5 N# cQ h B e . E S = -" 9 ! c 3 -* & . 6 N " H0 60. +* # 6 4‘ ’ " E F / 1 'A -" .^ ' & * 7 c E S %LirpY : -* N # A /" s $ A. ( k i h B / 6 3. N #$ ! . => /s># /060 # 4 -= " +'B -* P . 4 13 . "# -" / 8 # k -" / 8 # . 6A k +'B A.$ h3' # 1 & >&6 Z . $ .5 N# bQ ƒ'B A.

> 80K iY # P † . `..' '? V $ i a4 9 / 8 . P $ %/ 1 -" B' < 4 4 0 13 .80 6.) '#4 U / 8 # P O 9 / z * '{ 6iw `# 6 s # +]! 0@ .S # 0@ } ] =' " ‘ ’ ' B. A ? : 1 >' P $ % : "# ! 5. `. ( "# d ' A ?: ! V $ +] = ( $q E G >. : 8. ' Y##6. E T D " .8m %8 &X $% 8 6V> i aC# /" 8 -J N ‘ ’ $ h& ! 1 '? / ' > I -J )1 ( 0 8 (' 1H$ i ! $ LV .+ ] =M . . k * ' R $ . "# & 1 J 9 > .> 80) =' 1 4 d +'B 'Q 7 3 U Q% K " " / 8 # P † .wY##6. D . `.w >.. `.#/.$ i a4 1 k A / 1 ` >0 wH08 0> . 'A / 1 -" . P 4 9 . : 8.80 6.#/. P . ? -" .

w 8 6V> ) U d +'B 6 Q i a4 9 / z * '{ e .wY##6.80 6. Je:$ GV -J 8 .i a4 1 k A / 1 ` >0 wH08 0> . P Y. ..6waA E B U .

6waA E B U .wH> % 4 -d -" + /P GV 4 -d E + /2 e "' i a4 9 / z * '{ e .+]+ 0@ i aC# /" $ i a4 1 k d +'B &• @ H> V 4 -d E 3 " + /P ) U 6 A / 1 'Q ` >0 wH08 0> .80 6..wY##6. Je:$ .. P Y.

w= #08. Q i % 1_ J 8 -J -" 0 8 -J 8 -" M $ i J [ 8 @ 8 ( /6 13 .8s h80 a4 1 k A Y ‘ ) . ( = 1 N Y p * @ . & 4 9 * 'Q # %/ 1 'A /6 4' Y ‘ 6 L* 1 . > / ' -7 =' / 8 0 8 1 '$ aE 1 '#4 U > / ' > ‘ -7 .8s h80 . I k 6 -" ' . -7 pX•Le p X 1 • * .8s h80 8 Y ‘ tggg /" .+ /2 : -J .. ( = 8 -J Y p * tggg N @ Y $ aC# /" A A 8 9 .' # /" ‘ŽRZ‘Ž ‘ # ' ** ’ # ' * $Y ‘ ' B.= : N % / R \[`[e h[\Z N I ! €/> &' = #08..' $ i LM " 13 '#4 " / ' " 8 ] YX 4 x >/ ' 6 8 A K 8 Z * *$ : k )M = #08. " & •* " J A 3' # ! 9 $ ` >0 wH08 0> . & 4 £ =' -" C / '’ Q 4' [) P )-$-s i %& 4 +'B 5. .

' * ' • . 8 J b M " / 1 7 . 9 / $ YF A . / -7 A / " & ‘ $ ( 9 .8m %8 h80 @ .8s h80 R '1 1 k A ‘ ) d B# " /" - N ‘ 'Q : + • # O V 08 O !" = -" 6 j #C> O @ . / : #.. -% &' (Q 6 "# : ./ %0"& ( hO N -J K # 3 " 7 A ? 0 .8m %8 h80 $>8 n # # #$ % & ' ( O 6 V $ N -J ! 8 (Q hO # 7 O V j 6' = 3 6 N .O & # #C> = #08. / / ) & 4 / 1 . ( • : • : 'A -" ) #* %+ " / N ‘ 6' = [ P & . `.: ! =O @ .

' /" . k . 6 $ :!! / &X $% a4 / ' -J i 9 iR i %/ 1 : : / U ! -" S D) & 4 zY* '{ e . . +* =' : 3 -" <. . 6 R $ • [/ . 6 % 3 A "# b B' ..6 E B 'A -" . L i %/ 1 'A -" . +3. . P •h •r$ i S &X $% Q /" A -V -J /6 B' 6 " $ . [ A E =' I B' 13 .$ % 3 A "# 9 D / H0 H06& 6i * ' e . P 0.. & * 2 '? 4 b 9 3. D 6 A I " $ LI . P 0.6w 6i iR U .• 1 8 2 %3 "4 ' ( hO ! ? 7 V N !) " 8 A N . " / ' . B# 6 ) b B /=) 6' = (') '? $ • H0 H06& 6iQ ƒ* " A 7 1 ) & 4 ' † E . D P 1 ' N 8 $ ! 1 8 A -J ‘ ' B. L `$ .O @ h80 ‘ . 6K X" 5. 6 $ A ? 'Q 'A -" . `. . . `. 3 A 4 0 ' C#Q • 80 >. /8 -J N " / ' A & $ : ] #^ # $% Z• &X $% G. `.8m &X $% GH>0> 0>V KQ X" 5.-7 -J )‘ +* 1 ? -J -" 8 -J /" -0 P $ : ! # >8 # # $% 08 h80 :! m8 N M &X $% a4 8 7 A -J ) & 4 A ? ' C#Q i 9 / zY* '{ e . -" 8 4. .' † 8 # # 3 )M P . 'A B =' -" > #3' ? 1 U B#) /= -J )s i .6w`>&6 . % 3 A ! N " 8 ‘ $ % 3 A "# 1 4 0 /=) 6' = (' # '? $ • h6$ >(8/ % 3 A 4 0 -J ‘* # 9 '#3 " / '‘ ! $ GJ 4 01 & < $ • H0 >(8/ Q % 3 A 4 0 -J -" [ 8 A P + 1 . =' 3 A 4 0 " B .

& / 1 'A -" .2 ! I L0 F C ' V@ < V. A I L " # V. A I L $ B ) < 4: -[ $ \]L ^ X L → O VL U4 7> M 3 E X_R$ : ! + >8 # k &X $% a4 k A -J @ & 6 S ) & 4 A ? 'Q i 9 / zY* '{ e .* 4 k /*$ 6 8 [V6 $ /* D A.. 9 / ' -J ) 3' & /" /( / ' -J 8 R -* 4 #6' (' E 6 /* -J (' 6 ) ‘ d 4 0 A. L [ i %/ 1 'A -" .A.6w[V6 ih B U . O VL 4 / ' -J $ ¤ /( / ' -J ' &) ‘ b 3 " / ' "1 #6' (' E /8 6 -J $ i %7 + # %6 47 7 V@ < ) A 'B 9 A Y $ 7 # ' V@ < 2. p. 8 "#) /* & 4 4 T 9 0$ R ' &) . 2 3 Z M -5 $ " 1 4Y C 9 % 0 FA 2> A I L 4 7 7 ( . 3. 6 /* -" A. P 0. &) ‘ d 4 0 A. e .6 > 6 E / 1 'A -" . 8 "#) -" 6 /* 8 X L L$ 3.

P =' 1 4 '#4 † 3 '? 1 ? $ • aE † 8 k (' 1 ? ( B') > . 6 1 '? .a4 ( k 0 k) 88^ U S E : /* -J & 4 / 1 'A -" B' K 6 &) A. P 'A -" 6 'A 3 '? 1 ? -J $ • a † 8 -= (' 1 ? -J ( B') > . ! " C V@ < D -0 P "# -0 P 1 ) I `. 8 [V6 d 4 k 6 4 /9 $ D/ ^ S &X $% ‘ )1 3 " A " & 6 -J ) ! . 3 " /9 -V -J ( -" /" B' 1 ? -J $ a4 B' 1 ? -J ) & 4 A ? 'Q • a † 'A -= (' 1 ? -J ( B') > .>8 # WV &X $% ‘ & 6 -" : 1 6 ‘ ’ & ' ) < #/ -" V>. P x` s y -" V . #8V( -" V>. . P x` s y -" / 1 'A 8 -0 P '? 1 ? $ : ! ] >8 # #4 r &O . 6 1 '? 4 7 83 ! " C V@ < D -0 P "# -0 P 1 $ a4 '#4 A 1 ? -J ) 9 7 'Q :!:.

> #6. L $ . 4: ) U 9 .>#6 E U . e h > R ' & / 1 'A -" . 6 O H>.. 13 ) / 1 'A -" . P &) A. 6 a4 `. A 1 ? -J ) K 3 " 7 : t) ##/ ) / zY* '{ a w 8V( V6 3 Y $ # 7 # ) 73 V 3 -[ # ` (3 3 E '4 K 5 67 7 8+ 9 : P% a P P% aP P73 P% ab 4L : ! b @ ^ 3 &O >( 3 > @ ^3 a4 13 A 'F 12 9 " & -J 'Q 9 / zY* '{ a we E ( #/ '#4 $ 9 '#4 9 / zY* '{ a w / 3 $ / zY* '{ a 9 6 #8V( O 4L + L ) 1 w k 9 .% 1 ? -J 9 O aE † 8 8 -0 P ( 9 V>. P 0. 8 ' d +'B Q A. e 6A 4 < (' $ % 'F 12 9 3' & d B'$ h3' '? 13 . L e $ $ 8 ‚ r*.. 0./ *Q T -" 'F 12 9 ( 8 A. @ &O >( 3 9 / zY* '{ a w\6V.

3' [ 2 / ' -J ) 8 3' 1 / ' -J -" > #6. $ '# 6 ) 8 F ! 4 b & 4 8 -7 A ? -J &$ a4 '#4 U .>#6 E \6V.. P Y. `.. P 0. $ i \6V. k =' -J V A /.. Le: & -J # 1 † ‘ " 3 " / ' -J )‘ d 4 0 A.>#6 i T -" D 4 # 3$ R ' & / 1 'A -" .>#6 Y.O & # &N h80 a4 & -J ! 8 ) & 4 9 A ? 'Q i 9 / zY* '{ e .o &X $% &O ^3 E# .6w . 8 "#) ƒ6.>#6Q # 3 D -" 3. "# & : J 'Q ie 6A Q 3. 'H -" P $h > . 4 k -= /8 " 8 $ 8 A. "1 # 3 D $ i \6V. L e: a4 1 † Y ‘ ) & 4 A ? 'Q i 9 / zY* '{ e . 7 C# 4 † +* & '? / ' -J # 1 $ A.Q # 3 " A A 9 A :!c /(P )R 1> # # &X $% )> ) ‚# k 8 F A ! 4 )‘ .8.T -" D ( ) I A.' /8 > -J "#) b ( / 1 * ' h 8i 6 9 -" * ' "# -J : -J "# ? D W)t)$$ : ! 7 . e 6A ) \6V. . e h > .6 ih B U . \6V.6waA i h B U .>#6 Y.

8m %8 &X $% }# X R A 12 9 R . ( = "# < /" A T. # /( 8 A -J (' 6 " 4 & 4 T 3 1 " . /8 7 & %8 3 ' „ 0‚ 3 J 6 ^6( -B = E.#V { 2 V ← → ↑ ↓ ] * • m * n. P b " /" # 6 0 ! & B =' .8m :+ N /V j YA > ’ /" /" 3 > 1 B'$ ] G : A T 3 G $ YA . ( = .. . * % / q L*/* * % /qe 1 . † ƒ 12 9 6 † ƒ D 6 . 6 1 '. -7 =' " 1 '$ G * 1*# 7 B # . U 3 B # /" G * 1*#$ G * 1*# & V . † ƒ D 6 †$ ^ # }# X 1 3 -" # 3 m [ 8 7 & % " A -J h # 3 -J " & XE. A 12 9 X6 6 A I ƒ'? 7 A I a † -= (' I a † -= '? I L '#4 /6 6 A L '#4 +'? 7 A G= (' -J G= '? -J w' . /" G * 1*# tggg$ :!d z ^ . A D w' A D X6 6 A 8 $ ƒ'? 7 A 8 $ !$ ! " " }# X ƒ 12 9 6 . * #V { z H ‚} % /q” % /q^ % /q % /qŽ : + = 0 { . T 3 1 Q G * 1*#) ^ ) n 1*#s . m *L ’ % /q] * % /q• % /q→ % /q← % /q↑ % /q↓ #V A8 H L*/* * e 1.

`. = GN . 1 4 e -M 4 A G 7 L %" % I L% V7fL 4J . 1 4' T Z . 1 4 # -M Y -7 GX%LL 4 LJ . +4w 6 ^6( w< = i %/ 1 -" 4' N G * 1*# 6 " > 4 7 <0 P# 2! .' Y* $ /7. >. B' '#6 C A D * . 3 A "# / 1 . 3 A "# / 1 . `.$ a4 k /8 N U G * 1*# / 1 -" 4' 0 P " . "# & A ? " .* 6 ^6( 0 S c 2! b L "L R ' 1 " E G * 1*# tggg) & 4 1 k A G * 1*# * 'Q i % 8# G * 1*# tggg O 3 w. 1 4 e -M " . B' ' '#6 C 1 & $ i ]A.O LJ . `. [ 8V 6 " 4 0 N G * 1*# tggg$ 3 A "# G * 1*# tggg ' † " 4' -" E U 6 " L* 1 .^5>0 6 " 4 0 N G * 1*# tggg$ 3 A "#) G * 1*# d ' † E 8 & . ) 7 6 1 $ &Q i e 4' > 3 A T 3 G i e 4' >a 3 A T 3 ^ N 73K a4 3 /5. 3 G K Q I ) I*)s 1 & $ i ]A. /9 : $h " ) I & 4 1 4' T 1 1 4' T 6 8 $ i ]A. `. B' '#6 C A 9 $ i . ( 'Q . d GH 3 ]L 7-J G * 1*# tggg F B =' 1 4' T 1 '$ a4 /9 1 4' T) 8# G * 1*# tggg) /7. ? 4" %K a4 3 /5.:+! N | . -" T * > $ -0 P < i GP % OL 4J e @ %Gh|i^e% GhZi‘ G*‘ * ƒ n * ‚ e< (' O $G GhZi * G * *’ * *’ GP Q $G *)$$$$$ . ( 3 G Gb L L4LJ & 4 1 4' T L L9 E b O / 1 -" A. ( gd < 3 E GU VL "L <7 %-J -" 3 E h d GSL <7 %-4 L < L-J .

P $ i % D & B' T * .6A$ R ' C# /" A ? . d k k U G * 1*#) /7. U 3 S.'# < 'Q ZD/ H LB' < R LB' E “ LB' † r LB' @ ƒ LB' '#= ‚ LB' K yC) **y6) y ) y ) '’y ) ’y ’yJ B' – = T) & B $ % .'# < T 3 G 3 A "# Q i% > ) > ? T ! T -" 6 " . P/ … V/ =6 8 6. P & 6 #$ 3 A T /" : . ? ? @ A B C DE B < A F < L0 P# d b$ G * 1*# F B =' 1 4' T 1 '$ G7 F : &$ R ' C# /" A ? T 3 G . I7 5 2 -j 6 .< 2 b$0 i 3 j (3 V.' < T y •y8 y +y@ y" . .

'# < T 3 G 3 A "# Q i% > ) > ? T ! T -" . $ a4 3 " "#) 9 / Q zY* '{ e . 3 " 0 8 'Q i a0 8 B#$ i a0 8 -" 1 4' >$ i a0 8 8 -J . 4$ 0 8 & 4 3 " 8 ! 4 8 -J E '1 @ " B 8 $ ! )1 8 A -J /' . ! +'#6 3 " . d +'B 'Q m .'# < 'Q ZD/ LB' < S.' 8 -J $ YA 0 8 & 4 A /6 A 1 ? -J ) 8 -J )$$$ 'H -" ! . P/ … V/ =6 8 $ % R ' C# /" A ? . 3 " 6 > 0 8 1 1 4' #/* ) 4' /* ) A % /' )s : : . .6wH> 6 `6 /V ]A. P $ i % D & B' T * .- &X $% a0 8 -J /" .d bFH U G * 1*#) /7. P 6 " . 3 A T /" & 6 : LB' LB' LB' LB' LB' LB' LB' LB' E † @ '#= K C' J B' H W } | j t v ~ u • g Wy }y8 |y jy@ ty" vy C) *v y 6) v y '~y ) ~y uyJ y : : . 8 m * R* '. $ h " ) 'H D P -" #6' (' 4 ". : 8.m 0> D( a0 8 B# /" 0 8 ! 3 " (' 6 1 8 -J E /" ? -7 -J /7 -" .

B# 3 ‚ * N B# YVV.L9 mOL 7 Q -J oR* 4 OL 7 Q R* ! = 0080 =>0 .* $ B# B# B# B# V /" # 6' = 6 ]* * -" 6' = [ Q 7 $ "# ? +: : +'B N .Q % "# 3' '? -J > ¢ /x$ >$ H>V60 ` l6 • LV 4 0 8 1 U B# ^j) ^|) X* * )$$$ -" B# ¡ : m # O X .' 'Q 3 /= N X= 6 X= 7 X= X= . 8 >$ =>0 . `. / 6 . 8V 58 8 6s \ / 60 [ j 3 " $% : J 0 4 N 8 .( 8Q % b 0 . "# B# 'Q "# .• A. 8 A N 0 8 l 7 L -7 L Q " A -J $ 4 37 X7%f %-Q D -0 P † k $ OL L L. N N N N e08 6 6 D `.

J . 8 %/ 1 -" C# 4 '#4 U .- 0 8 >) 3' 1 ? 7 0 8 4' /" d A /6 1 ? -J 0 8 d & # 8 -0 P ! N † 8 : : ! .$>0K a4 0 8 >) & 4 9 / # 6 8 $ h3' 1 .: : ! . ]A. m & 4 .$>0. 8 -7 > P O 9 / Q zY* '{ e80 > we8 e8 d +'B 'Q .we80 > $ % > ( 0 8 D A. .m s8 # 1 €/> > # # G 88. `.' /8 > 3 A > A %/ 1 -" C# 4 '#4 U . .' A. 0 8 / 1 ¥ N %/ 1 -" C# 4 '#4 U .' /8 > 3 A m 3 s8 " # 1 1 3 ) 3' 1 $ " zY* '{ 0 6i > > )U : : ! ! .' "#) @# 9 / w 88.' /8 > 3 A > 8 C % "' > s8 # 1 €/> MV 8m s8 3 " 0 8 > . ]A.

6 8 6 8 C ` . ` 0 ^6 8/ `/V60.6 8 C O ` Z8 6 8 C O ` ! ass6# .6 % 1 4' >$ ` (. e8 ` (.6 8 C O ` h80 [ . (.#0 V Q 8 Q 8 b ? 6 b ? 7 >$ e8 "#$ Z8/$.80 Y"' >$ I 60. ( 'Q e8 > ( 0 8 D A.6 .#0 V `/$.( 8 C D D Z8/$.6 %/ 1 ¥ > e8 #8. 0 ^6 08/ > /" > /" > > O ! ` > 8i % > & & .• • • • • • [ " . 6 .

6Q aU B 12 9 " > ! $ • IHHa\ Y`aQ aU B 12 9 " > • . 8 ) [ 'Q • `6 6 #6 #>. >V. %]§ ]p^ 6 % >… h3' / 1 'A -" .6 >. # U 1 4' > D > ! > ! )$$$ % 3 " 'Q i% 1 ? > ( # U$ i 9 / zY* '{ e80 > w > 6 >. % > U & "' < )) & % > U & "' < & a "' * "' * O k .' /8 > 3 A 6 % /qn % '#4 U .6 ƒ'B A.8i60#>.' /8 > 3 A 8 C % /qy % '#4 U . %]> ]p^ h]† Y.6Q aU 12 9 (' F D " > -" 12 9 1 " ! $ • [ a #Y`aQ U > > ! " > -" > > > ! : ? 6 -" B x[ y 4 9 '#4 U 1 4'$ ::!: #V 4 .' /8 > 3 A R' . `. 8Q > d > > ) > A. 7 7 6 6 0>&6 % > U & "' < )) & "' * O k . ` >. PP % > U & "' < & "' * O k . N -= '#6 k > /( /" ' &$ : : ! + >( )R ^ P/ # 1 "# . ) > 3 /5. >V...' /8 > 3 A > 5 % /qZ % '#4 U . 6 a $8.* 08 )m # 1 2 V }# X % /qe % '#4 U .6Q aU 12 9 (' 6 N -V " > I 12 9 1 " > ! $ • .. PP O k. Z6s>/. > " .[/ .

#^ # /M &O8 .% /qR qy % '#4 U . % /q{ J ¥ > /6 A -0 % /qz ¥ > A -0 ::!] † # # ^B _ )~# $ 08 0 { ‚V > #j # † 1 ^B / )~# $ &O8 &X $% G→r αr → βr r r Kr > 3 O .8m %8 m &.~V .* .~ #8 0q .>/ )o D # /M &O8 E xZ * y )P # † &O8 &X $% e8 1P & 'A -" C# 4 12 ' ( £ 08 0 { )u> R ‚V V E xR ' *#y ‚V V % # † .~V ) .m 4 GR ' *#K # 8 ^B )o A/D MV 8m '/ .0 #j # † J _# .' /8 > 3 A R'.>/ M ^B ^ /r > #o P # # #. ‡=6 /ˆ Z * /R# / 08 MV 8m R# / A/D r > # " ^B / #j # † .>/ J .j / )o $‰ .

K 3V )3 j E x^ y 0n E x%/ *y )P ^3 E# G #H I 5 67 7 8+ ! +J K .m H>0> 0>V & 4 3 " A ? O 'A 4 /= > /= 6 . 0 8 'Q : : + .m )8m &X $% GH>0> 0>V K a4 0 8 -J ¨. . `. 6 7 $ . .08 MV 8m O(r > D R ‚V V #j )u> G$4 )j/ $‰ V 0. / . /= 6 /= /= N# 0 '#4 8 -= /= -J .' 0 (' 6 1 -7 8 /= N I 1 a4 . E † 8 -" -J ( 0 8 E 3 " 1 ? 3' '? 0 8 =' 8 -J ) ' & .m &X $% €/> > # # 6 ! & > . `. .' 0 8 -J /= . 3 " 0 8 8 -J 'Q %J /= 6 %J %J %J a a : : + ! . < -" T " ) . 0 T1 > I ) 8 ) : J /= -J )1 -J )$$$ 0 8 m . ! #L M D/ N 5 67 7 8+ #O #. /" > =' "#$ 7 3) .6 #H I 4P F @ : : + . .' 7 O " -" €/> a4 I .

.m )8m &X $% €/> MV 8m H>0> 0>V a4 3 " 0 8 8 -J .' 0 : +'B 8 6Q LI (' 6 e 0. 6Q LI (' 6 -" .: : + + . 5( k 6 8 $ 'Q N I -7 1 I I (' 6 1 A 1 8 $ .' 0 k A. 8 m / Q zY* '{ e80 > wH>0> 0>V ]A. LV 4 . s 6 %J =' 6 6s %J /= 6 \ %J /= 6 .' A. 6 Š/. 6 60 %J /= > • 6 > 8 w' 0 /= 8 -J 6s Q 1 /= 6 \ Q1 /= 6 . ) 9 >$ 6 . 8 m . > `V># [ • Y. +'B 'Q . • `V6# >.

E 4 $ a4 D >$ ` 8V H8.' 0 1 > I 8 E 0 /" /* $ ::+: #V 4 . `.' 8 ) 3' B . C a4 '#4 U > 1 4' 4 ) b ( / 1 'A -" 4' # 6 7 P 'A -" C# 4 # U 1 4' 4 a4 E A 'A 8 -0 P 4 : 8 -0 P " 6 7 O &) b ( 1 4' 4 ' & / 1 > . P ˜ >$œ$ a4 E 4 D ) & 4 .60K ¤.UV >$ ! .* 08 )m )8m &X $% 2 V }# X % /qX %J /= % /qr %J /= .V># Q LV 4 . .' 1 4' 4 1 ' [ Q X* %* * > r . . % /q• %J /= > % /q“ %J =' 6 :] 3 . b 0 1 7 -" ' 8 * 2 '? 56s806Q 1 3 8 7 &$ Ys 60Q 1 3 8 '$ • 6 . ( .Q LI (' 6 /V " -7 I I /8 /= * $ • `V># % . . P x >$yr † 8 d # A 1 -7 -0 P " ! /" W$t~ $ '# 6 ) & > ! . . L* / 5. 8 /" -0 P D N † 8 1 B . E /8 -0 P N 4 D 1 B x >$y * 2 '? N $ a4 /" =' "#) . .UV >$ €/> N# G\/. P 6 N 7 O ) . '$ :] 3 .

a4 ¥ † 4 ) b ( 'A 4 1` 6 :]! 3 .UV >$ €/> MV 8m & 4 3 /5, O 9 'Q i zY* '{ e80 > w >$ i h 5, 0 " 8 & d E V8; 8 i % 1 4' 6 Y. 6 i % 1 4' -8 : > 6 i %/ 1 'A -" `6 4 3 /5, >$

;

1 †

7

A,

8

>$ ; 8V

6> 60

i h; .6>0 V 4+ 4 >$ i h; .6>0 Y.. V 4+ B :b 3 .UV 5/..6 ; &O / $60 GJ 8 / 16 /" A 1 4' "# E ' : (' F m , ! /" B' 8

! 4 3 /5, >$

-" ;

) & 4 5 3 ! (' I ) B' € E …

12 5

/" ? : 9 W) t) | # ) ) $$$ $ %& 8 / 12 9 E $ :b 3 .UV 5/..6 ; &O / $60 z $ P/ ‚ > / $60 J a B' 8 -J $ i 6 88.$>0 / 1 4' i a(' F m , d $ 5/..6 ; / £ / $60 6 ? : 9$

16

?

: 9

E

O

i 6 88.$>0 / 1 4' / 5/..6 ; i a(' F m , d £ A 12 9 E $ :b! 3 .UV 5/..6 ; &O / $60 €/> > # # e80 > & 4 3 /5, e'//* -" h' * * 7 'Q i a B' 8 -J i zY* '{ e80 > w5/..6 ; > / $60 i % 5/..6 ; 3' '? £ 12 9 E E / $60 3' '? £ ? : 9$ i % 1 4' 12 9 -" 1 4' ? : 9 " '? £ $ i %/ 1 [

% ; 'Q i% ]A, 8

&

4 0

8

12 9 N e'//*

*

12 9 B 1H h' * 'Q $

*

7

/; 8 l6 6 A, 8 e'//* /; 8 l6 5/..6 6 ; +'B

i i

# U ? 5/..6 # >0># 60r 5/..6 V8; 8 r 6A V8; 8 # U 12 9 O 12 9 `( $8. O / 1 ; -" 5/..6 ]A, 8 R# / d +'B 'Q

i i i i i

%/ % %/ %/ %/

1 e8 w`( $8. 12 9 A, 8 `( $8. 1[ & A, 8 `( $8. 1[ & A, 8 /; 8 l6 5/.. 6 6 1[ & A, 8 5/..6 ; > / $60

;

8 % /' +'B 'Q A. YVV. 4 -J k 3 A 4 0m * X # ' O 9 / zY* '{ 6iwH> 6 >(8/ -" 9 /( / 7 'Q i % 1 ? -J ( A$ i 9 / Q zY* '{ e80 > w 8. ./ h 8 -J k 8 A) E A O '$ k 8 A & A O Wot A .: c m8 &X $% k m #M a4 8 -J k 8 A) 7 3 .' H06. C B' "# 3' '? A & A A O '$ . $ k 8 A & A . ( -J h3' "#) > A d & ! 1x . ]A. -J $ q R*/* * *+ Q ©.( 8 6 56 i66 a€/>. [ Q i p *) ’ ) **Q i X* Q 8 -J ir Q 8 -J h " ) A.6 .) > "# 4 b 0 ? A ( * 2 $ & 4 . O Wot A $ "# I & " .6 ./ . 8./ h > `V># . 8 A N A [ Q q ‘ /* L ' * Q ©. & 8 "#) & 4 3 " 1 4' A @ & ¢ . ( "# 4 =' b A A -" 1 > A$ % b 0 . 8 / $60 8s 8. ( 'Q h3' 1 '? > 1 4' A @ & & H06.

/" 1 J 8 ': E > O P P 8 -J $ a4 /" =' "#) i aE † 8 6 8 ( 0 8 L . % . % .6w .60 >$.$ i 9 / zY* '{ e80 > wZ08V >V % 1 4' L . 3 D 8 L 7 C# /" A 8 -J 0 8 L . % . 8 $ h " ) I & 4 3 /5. % . -7 1 4' /" Z08VV6 -" 6 8 Z08V /" |Q (' 6 9 N 8 -J 7 'Q : d m8 $% $ P/ :d k m8 $% $ P/ a4 8 A 4') 9 /( / 7 'Q # i a4 † 8 8 -0 P ( £ $ i 9 / zY* '{ >$.$ q Z . > #6 s08 6A Q 1 D L . % . % . D 7 4 7 0 T 6 O " O -J =' b A A E ' ¨. A ? ? 'H 'Q q e8 Q > N 12 9 L .6 . % . & H8. -8 : 7 m8 Z08V >V L .• % b • & 7 A 4 3 A 4 0m *X # ' N : A 9 6 A 7 3.$ q 6 8 Z08VQ R? I " L .

60 >$. A ' &$ 5. `. ) T ` s L >$ 4 '#4 † *+ 13 3. > .6 h' * /' Q R? A N 4' h' * ’ Q R? " N 4' % /' ’ Q aA A N A A 0 ^' : /" A A 9 A O ? A $ aE 580 60. 6 # .6 ) A c' $ ) 1` 'A +'? 7 4 ? ? A$ 'A ) A N ? " -" A @ ) A & N F A O =' A ' C# 8 4' |+j | " ) j UV M / # 8 $% $ P/ YF 4' & 4 : >) > ? E -d$ %/ 1 'A -" ) † *+ 4 . i i i 8 . 6 # T . + A ' A ) T. 4 £ -" -J & O ' -" A A ? A @ $ GP & A A =' A O '$ # ! i i .6. P >$ 4 '#4 † *+ 13 3.A. P K 6 4 '#4 † *+ * 7 K 6 $ YA -P 'Q :d! A $ .) 6 >$. aE " ) 1` 4' A A A $ † *+ k -0 P P / 1 4' † 'A k (' 6 'A . 5.60 >$.

i% 1 ? * I Q † 'A i% 1 ? * AQ † 'A 'A 4 A <0 r 2! %! ! V a4 =' b A A N A † 'A -" 8 ! .6w 6.1 'Q -= (' I -" 1` 6 /6 6 A † 'A 7 : -Z =' : I =' N 'A 4 & 8 . 7 'Q . . V 3 [ D3 ! 6" d < 4o 2'( [• < < 63 E < 4o 1 %7 . V 7 C < . <. DE S E -" ) 9 8 -0 P ( £ zY* '{ >$.6w .‹ Œ W ( 0^ t h '#M ]V KS 7 %e L9 n %7 # -[ A ! . A. C > A A : =' $ h " ) & 4 # U A A i% A E I ( 0 8 i 9 / zY* '{ >$.60 w 6.. A V 70 O . 0 g 4: 7 %e L9 2 c Gp)qJ : d + # >8 # # 02 $% $ P/ 0 P " C # %7 < & 4 3 " 1 ? . .. 8 %*// ]* ‘ % /' E =' N I 6 ` . @ 3$h " I & A ?. •= ŽH Wg ƒ'B Wg ƒ'B C j < <. I $ -" 1` 6 N I -" 6 O 'A 4 'Q ) # U A # 6 ) A > h & 4 =' r ’ b A A N A 6 Q a4 £ ! E K R 6 " ) A i% /9 i 9 / L .

6.6 6 6. $ i ` s #6. s A ! -Z ! !) 1 ./ Q £ 6 A A$ R ' & B ˜p œ 4 13 . 8 Z * %*// +'B ) 1 4' £ ( 9 i ` s #6... % ¡ 8 8 +'B ( -" 7 C# ) b 0 B ˜[ œ$ [ ? A / $60 8s #8./ .6w`V. G\8i. -" ? I " -" A AQ R '1 (' 6 " | A -" t I d /"Q . Y $ $ & TU 4 & TU 4 &"+ 0 @ V 2 .K 2 .A. / $60 8s 08i. 0 Q £ -" …# K ./ .w 8. $ .6wZ6.. [ Q 7> A.60 6 06 08iQ £ 6 A I $ i .. 8i Q £ -" …# K +'? 7 i .60 6 06 #8. %@W T R ( a4 + A E =' I o A /" 'Q i% I o A ( + $ i 9 / zY* '{ >$.. a4 A " =' ) /" 'Q i% ( $ i 9 / zY* '{ >$.

= -" = . P > . > / $60 h " ) 6 4 "# O V 4' 580 60. P k k > $ k. a4 A.6 . P k 6 .#6 <0 7" R '1 8 4'$ a4 /" `/ V V 4') =' "#) 7< ! 9 <. Y. Y. 7 > 6 6A Z 06# 8 e 4' N ‘ I `80 Y. R<. Y. P > k.$ Y. . P 9 'Q U 8 . hA ' & 4 "# O H>0> 0>V r 5/. P k > . k 6 . Q * * 0 0 : 9 J : 9 ( ( `80 Z6. +3. : d : 0@ $O( &O 0> 0 $% $ P/ 0 %6 < < <.#6 & / 9 •+ */ R<. Y. =' /8 -7 ') /" 'Q i% ( A. 7 . 8V 6s 6 60 6s 58 8 6s % > * % > * % > % > % > 6 60 % > % > #$ % > % > #$ # U O =' O =' O k O O O O O 7 $ 4' / 4' I & / 6 N e8 r > / >$.$ i 9 / zY* '{ >$.X ?R7 . +3. Y..6 > k k k. P # 7 k 6 .. Y.6w=60 6 6. Y. Y. P 7 6 6 6 $ # 6 b $ 8V 6 60 6 60 58 8 8V \ 6 60 \ 58 8 \ > .

= : 4 3 /5.= $ 8. : Q a ! % a ! a ! % a ! N 1 4' ! . .= O & `6 $h " "# I & " ` > A.i% ( 0 8 $ i 9 / zY* '{ e80 > w580 60. `.6 % 1 4' ! 1x .= h % A A N ! 1x H06& 6i % . -= ! -= -= ! -6 1x 6 . ( 8 +'B : 'Q $ • • • • &Q ` (. > a4 0 8 -= ) 580 60.80 % "' ! . / 1 .' ) & 4 / 1 'A -" . "#) 1 4' ! . 1x 6 7 6 0 8 $h " E / 8 † ! -= .

8 580 60.. 8 "#) 8. -d 4'$ 9 * 7 Q . 4 1 4' "' @ = 5.80 ' & B ˜[ œ 4 13 1 4' . $ ` > "' & A. 'A -" 0 O: -[ 1 < 4') U ' A B [ % f <L 4' .6 d .' / 1 'A -" .= -" / 1 : 8 . ‚ // -" "' h " = K 6 3 " .> a4 0 8 = ) ` > $ A. ( & > ! 1x -" > Z0>i >$.= -" .) ! )! 1x -" A 1 . . : 8. k 6 ) & 4 3 " 0 'Q K 6 4 1 4' 0 8 .

a0>. K 5 N# P s < < .P m8 N M Y/ 8 6A a 0(r > ..6 Y/ 8s80 > 4' @ 8 ) B' " A 4') / 1 4' >$.J0 5 N# +Q %6 < I7 5 73 h ! %7 # 0 5 N# :Q r 2! %! ) 7 V ! 4 7 7 3 j (30 5 N# ]Q P1 .6 4 < P J -d $ -0 O: -[ [ k% 4L% LV a0>.60 wY/ 8 6A wY/ 8 6A / .6 Y/ 8s80 > % A c' 4' -" / P .6..' A 6 6 $R ^' *+ d .>/ i% 8 -J ( / ' > ^' *+ • #$ J 9 / zY* '{ . V 2 ) h Y $ h Y + # <'. 6. -j A $ ]L% L PL 4 7> O3 PL 4 h 0 5 N# bQ %6 < V % %E < <. R '1 @ -d + 4') / 1 4' Z0>i >$. 3 1 ! 8 -J $ : 9 m8 N Y/ 8 6A a 0( . 0 L0 U 7I7% a4 P 4' ) & 4 V >$..) 1 4' ! 1x) A A -" "' < Z0>i >$.$ %/ 1 a0>. > 1x$ 580 60. 0 S -" / ' > -J E * . [ : 9 Y/ 8 6A ^' *+ /" 1 J 9 A £ -" -J 8 -J E [ 8 ! +'#6 -J $% .60 /( > 4 < / "#$ K ] C 7 ! < <..) / 1 ./ * : $ YF A ^' *+ + 0 . 1 2 4C ) 4C ! 2. 0 5 N# !Q F D3 ! V 7 7 & G4o 1 5 " 1 ! .60) † 'A & 8 …#$ aE † 7 ! ( + ) 1` 'A 4 B' ! ( + "' + ) 'A ) ! 1x @ 0 + $ %/ 1 ..O .6) † & 8 C# . 2t C 3 s A 7> 97# <.60 4 + ! 1x 4') C# K P /" / =60 6 6.6 N % 8 aE 8 ! >$. ) 1` 'A D "# 8 1 4 -d A 4' b & A † 'A -" 4' @ -d) 1` 'A D 8 "# 1 4 -d ! 1x 4'$ % /" "# & 9 / `V.

60 œ : ` (.60 wY/ 8 6A wY/ 8 6A i% ^' *+ • # ^' *+ • # &$ i h B . `. P ‚| % t i aE † 8 8 -0 P ( £ i 9 / zY* '{ . ˜ .6 R #/* /" A 5. ˜^ œ$ : 9! † Y/ 8 6A a 0( &O8 &X $% a4 £ A ^' *+ • # -" -J ) & 4 /" * W t 'Q % WQ i aE † 8 8 -0 P ( £ $ i T 6 N ^' *+ • # i h B . . 8 +'B ) T 6 N ^' *+ • # -" • * ^' *+ * * * *$ R ' & / 1 'A -" . 0 8 -J A & ) P + -" P ? B -J $ J . 0 8 & 4 > -J $ YF A R #/* [ 'A P ) ¥ >) 1 4' >) 1 ) J /=)s % #/* .A.

8 R #/*$ &) .#0 V 8 ) I . A.6 4 k A.6 a4 8 7 A R #/*) 8 h*’ R #/* d +'B R #/* B# 1 ' &$ YF 1 / 1 8 N R #/* k R #/* / 1 'A -" 'Q . ˜ 6iœ 6 A.' A R #/* " & "#) & 4 H>0> 0>V H06& 6i -" >0># 60 V06& 6i$ h " ) 8 Z6. a4 8 7 # b R #/*) 8 R #/* 'Q A E =' 8 -J $ 'F 12 9 $ 9 / zY* '{ e80 > w` (.6Q R #/* .6Q R #/* .' &$ : A. m8 N M ` (. 8 "#) . ¢ ) I & 4 9 0 S 6 N $ ‘ & / 8 R #/* 'Q i H>0> 0>V `(. i >0># 60 ` (.h " #/* 7 * > #/* ‘ ' B.

8 "#) 3 " /( / 7 'Q i aE 6 R #/* 7 ( 8 O T 6 -" > 6$ i % b 0 1 4' R #/* /" m . 8 -J ' 8 R #/* 7 $ a4 3 /5. P < 0 8 R #/*$ R ' 1 " B 6 ) / 1 'A -" .6 (V6$ i A. #% * O ` (... 8 "#) 3 " K " " 1 8 7 A R #/*$ : + ` (.' & . ˜e80 > œ$ &) A * ' > d +'B 6 $ * ' "#) " . ˜` 80 #/ 6(œ) ‘ d 4 0 A. x=8 s(y ]A.*> ` (.6 s80 s8.6 # 8 H>0> 0>V &O >0># 60 a4 R #/* 8 -J E A 'F 12 9) 7 3 8 -J E 'F 12 9 ( 0 8 ' & 9 A ? 'Q 6 . -7 R #/* 7 $ i 8 ` (. ( : 4 3 " 0 8 R #/*$ h3' / 1 'A -" .6 8 ) 6 N A R #/* @ & : ? ) 6 k & =' b /8 ? . 8 =8 s( ` (.6 d +'B $ A.A.8i V>0> 0>V ) 6 R #/* d 1 T 3. 8 R #/* /" 'Q i% R #/* ( b R #/*$ i %/ 1 'A -" . b 0 U . 8 . ˜[ œ 4 13 . 5>. V . 0 8 -= )1 I o 8 )$$$ R #/* 7 ) / 1 'A /6 . $ : ! • .6 a4 b A R #/* @ &) A. `.

8 0 8 ? "# ! ! ! 0 A.%/ 1 3.' /8 > ]* * -" ‚ * $ 3 6' = 6 N R* 7 & 3 6' = 6 " N R* 8 ' & .. A ' -J U . 8 0 8 ..6 A.(œ$ 8 R #/*) & b 0 U . 3 6 R #/* # ! 9 R #/* ( -" / # + h3' 1 ( B U . * R* '. -" k -= . P < # 'A -" B' K 6 R #/* 6 ( R #/* 4 0$ / zY* 'ˆ e80 > w` (. -7 : J 'Q / 1 'A -" C# 3' '? ^' *+ • # /" 6' = % £ ? m * ' * % £ ]4 % £ % £ ]4 ª o % '#4 % '#4 % '#4 3 ?/ h' * m * 0 A. ˜YVV. P < R ' 1*# : $ $ 6 b : ! m8 2/ )' 0> 6' = /" I > O k 6 V E 7 V N F -J $ 6' = [ 6' = 6 ]* * -" 6' = 7 ‚ * $ a4 8 6' = ) 9 / zY* '{ 6iw 6> 60 > e88 60 &) " d +'B 1 ' > 5 & 6 /" L -L% 4 T A ' N 6' = 6 $ 8 C# & 4 9 0 8 k " -J 6 6> 60 > e88 60 +'B ) & . 8 R #/* 1 'A -" .

3 " 5 P + $ N# ! a / -" -J R '1 " B 7 W) 4 / -" -J /" 'Q i aE † 8 8 -0 P ( £ / $ . 8 +'B & " . 1 ' 6 & R #/* 1 '$ ¤ 7 "# ( .60 we88 8 6 . # # 8 &X $% : m8 #. ( 'Q i e888 8 6Q 'H "# 3' '? 4 . 'H + ) / 1 'A -" . # ‘ ' B. P * 2 N $ R '1 3 /5. x[ y ‘ d #6' (' T /! . P # 6 " 8 $ : m8 # . P k '? $ ia 8 6Q 'H "# 3' '? 4 . 8 >0^Q 'H "# 3' '? V 12 1 ' . 1 J 8 / 9 A $ 1 ( . P ‚ / zY* '{ . P k '? -J $ i Y/ 8 / $60Q h3' 'H "#) ‘ d 9 A ?$ i /.: + m8 # E / '$ &) i aE i 9 # # 8 O . * P k '? # '? " : : / " 5 ( 5 A. -" P + ) ( / ' 2 4 '1 b 0 R #/*Q i% = V B. T -J " b ( 3 " A ? " $ a4 8 / ) 3 7 ' C#Q N# a0 8 R #/* = ( -" / (' 6 / 9 A /" b 0 R #/* = -" / ƒ* Z | -= R #/* $ a4 / "# ¨. / " / ') ! /! 9 7 'Q † 8 -0 P ( £ . -7 ' & V R #/*$ i% = k B.

A ? ?1 Q & 4 0 ? / 1 . 5 /8 A ' E ? N / ) /" 'Q i %/ 1 . [V 8 .6 8s 8 6 . # a4 5. x[V 8 y ]A. 8 >$.6&6. 8 6A > >$.6> 60 $ i 9 i %/ 1 'A -" 'Q .$ h " ) & 4 3 /5. V> 6 / $60.60 w 6A > >$. 8i V> 6 / $60.6 8s 8 6 .6. 'A 6 / -" IV > 6 e 6. * ' +'B . ) ? : 6' = ` 8i . +'B A. 8 +'B >$.6. \ >. ) 1 4' ! 1x >$ .$ A. ˜[ œ 4 k -= A.$ A. 8 "#) 3 " 1 4' / ( e80 > . $ : : ! UV U #./ zY* '{ . ) ? & ¡ " 6 .) / 1 ˜[ œ 4 13 . 8 7 $ A. 8 "# b 0 : 9 R #/* -" / O ? : 9 W) t) |)$$$ : -7 R #/* -" / 1 'A -" .

p >$ 4 k . 8 .60() / 1 .60 h80 Y0 4 k h80 Y0 . A A ' "# ^ * 'Q ` > >0 ) d & E 4' ..60( 4 0 Z0>i E 9 / 'Q $ %/ 1 zY* '{ A.. 5 /8 " ' & B ˜[ œ 4 13 .8s h80 Y0 Y ‘ ^ /" A 1 ' * > 8 c' : ] m8 h80 Y0 5 N# k A %/ 1 4' Z0>i 6 < >. 8 ‘ ^ //* # • 5 N# ! %/ 1 4 A.60 wH /06wh80 Y0 $ ]A.8 +'B ) 5 /8 ? -" IV > 6 6 N / = -" ? $R : ] = #08.6 3' '? 5.( 3' 06 >$. IV > 6 V> 6 / $60. $ 8 & ¢ $ ‘ > '5 i > b '? 5. 8 a h80 Y0 • 5 N# + % >) A c' 6A $ / 1 h80 Y0 7 ) 1 4' >.

l7% U% ‘ % > -" > ^ ! ( .$ l7%-U% A. [ ) ‘ ^ /# • B -" ? ( b ' ( -J ‘ ^ "#$ $ d +'B 'Q 0 b <0 %/ 1 A ' 2` ! - V I7 /8 5 a 6A i k > P . 6A 6 >0> 60 `V># h80 Y0 Y. / 1 4' "# A /( 7 5 c %7 6 "# > 6 . 12 9 l7% U% e80 > h80 Y0 .• 5 • 5 : ]! h N# : ƒ ‘ƒ8/0 6A 606’) T A N# ] %/ 1 . & V ‘ =' ‘ ^ 8 e80 > h80 Y0 $ ^ > / 1 =' ^ D 4' 6 60 60 #>. V . 8 a h80 Y0 6A $ ] ' 4' -" 2` 6 -# h80 Y0 ` >V6 %/ 1 4' .$ h " ) I & 4 E 'A k . h80 Y0 L0 ? %/ 1 4' ƒ # A ' =' %J /= A ' # U 1 ‘ k A. =' 1 4 ‘ ^ ) † 'A & 8 =' K 6 ) 1` 'A 4 0 7 6 l7%-U% %/ 1 4' "' + / $ aE 'A k 4+ # ‘ ^ $R > 4/ B $ -0 $ r a4 ' b / 'Q h80 Y0 `> 6 h80 Y0 c' 0 8 ) "' -" 6 ‘ c' b 8 ^ $ e066 \8 > 6) .' ‘ ^ U /6 j B I A B I ) † 'A & 8 K 6 ) 1` 'A '1 + # + ) ( .

.6 > ! 4 V ' b 4' 'A ‘ ^ ? /* ) ? [ *// ..Q "' > e .6 % A "# ! -= > 6 8.80.6 0 7# 6 l7% U% %/ 1 ‘ ^ ) T . L ’ .80 8 & ‘ ^ ` > 8i 8 1 ? =' ‘ ^ +Z % 8 ! -= > Z>. ` (.6 6 : b • @ J m8 )S ‚ ‘ ' B. * "#) ..8. * ) *+ e + -" ? |L$ % . . & 4 "' 6 • ! -= @ `#>. P Z6. 8.80 "' ! -= N N > 6 ` (. -" 0 8 6K$ • ` l6Q ƒ 0 / 1 7 ` l6 ) & + # \8 > 6 -" « / ‘ ^ $$ • >(8/ Q % 4 ‘ ^ -J $ I0 $ r ! E ‘ ^ +* /" A -d 6 ! / L ’ ! O k # U P "' ‘ ^ $ "' ‘ ^ e . 8 ! ¡ X *) K 6 ^ ’) > 5 r* •/ . > 6.

) A c' -" 1` 'A 4 -d * c' i %/ 1 'A -" -J 4 £ c' 0 8 @ * / 1 7 E 6 $ i ` 6 'A d -d c' @ * / 1 7 'H 2$ . >V6.*$ % ^' R . *$ i >R f 1` 'A Q -d I $ i > % / f 1` 'A Q -d *// . P f 1` 'A Q -d 8 ¡ & & /" A ? > .Q -d *// .' # -" /" ' : U & ? $ h " ) ‘ I ' B. P % / f 1` 'A Q -d 8 ¡ /B# 4 E N C $ Y008iQ -d K 6 $ % -d 9 -d 8 ¡ $ \6# > .* ) & P . &$ * ' "# : ! ¡ X * ) e R .* ) K 6 8 1 ? e/ 1 ^ ’ ) / [ ‚/ ’% -" % // ' $ : b • # # )S ‚ 02 > # # Z0>i 8 ¡ $ ` 'A 4 -d 8 ¡ $ >. * /B# 4 E /" C $ i >% /R f 1` 'A Q -d I /B# 4 E /" C 6A $8AQ /" A ? . -d * 8 & ¢ /" ^' R .i'.. U 3 4 E -J B 1H B#$ 6Q -d i i i N W} A$ 'A /" $ $ 8 -0 P i ` 'A 4 -d 1 ' > 5) T A ' -" 1 ' $ Y/ 8.* 4 0 7 8 A * ' m . 1 . .Q -d * c' i %/ 1 ^' .6Q -d > 5$ i ` 'A 4 -d > 5$ i >R f 1` 'A Q -d -' $ i > % / f 1` 'A Q -d > 5 /B# 4 E /" C [&>. *$ i ` 'A 4 -d *// .

8 . VY0 ) A.60 . $ i % '. VY0 +'B $ # . V >.%/ . 'A '. VY0 : c † @ &• T = #08..' ? †$ %/ 1 'A 4 ? $ <0 F 1 # 2C '( i h B . $ a4 £ D . 'A & 8 d K 6 j (' /* -' ? ? ( '? & $ & $ & … # 1 08 )S ‚ i % ? ( T >$ i %/ 1 . .$ h ! & 4 £ 6 -d -" 4 P -J ¨. //* # 9 * 7 'Q i aE † *+ -J ) 9 / z=6 /{o . .60( + 9 h " 4 -d )Y ‘ & ¢ A -d 1 .8s . P R '1 3 i %/ 1 .: b! / # • )S ‚ 0 P 2C '( L '#4 'A 7 ( A ? ) † %/ 1 'A f +' .60 w H # /06w . P R -" / 1 'A /6 i . . a4 '« † & ? Q i %/ 1 -" & ? @ i %/ 1 . i % r* '. -" ? i %/ 1 / Y 6A i T > ? : c # )S ‚ . '.

( k A ‘Y‚ $ ^ / A 6 & ) / 1 $ [ -d 4 -d " A -5 ) e' / c' A c' ) / 1 . / k 8 : -* =' & 4 " ) ‚/ ! Z * 4 £ / 8 /* & * 6 7 $$$% -d -" -J . Y.i i i ¬ / ' % * %/ 1 /6 ( £ %/ 1 .60 . VY0 /" A ." . V 4 £ *) $ > 6 80( " '? Z * %/ .

' " D & $ G -5#) 3' 3 T 0 b N /* ! c f.6 4 k A. 8 . -" -d) . $ J `8/ . [ /* .60 4 £ -d -" -J $ : c+ /# • @ &• ? -J ) / 1 H # /06$ h3' 6iw 88.) 1 £ / 8 /* "# -J b A -d) / 1 . 4' 4 * C #. d +* A 8 . [ /* C €$’ .60 H # /06$ i 88^ f ! c .. (# N "' < '#4 -" " /* €$•. & 4 £ -d D /* * 7 'Q i Y* ' . < $ : c! † @ &• T s .6 9 B F -d /" A /*) F /* & 6 6 -" -" ..$>0. ( = k A N 6 /* 4 5 3 /* 'A / 8 " €$‘Y‚) €$‘^G) €$^GZ$$$ $ % /* / ' > 5. .wH # /06 -d) 6 H # /06 1 " 9 A ) & 4 / 1 zY* '{ .J H # /06. & < ' -" / $ i =8 8 .) 1 £ / 8 /* "# -J d 4' / ) / 1 . [ : .' U S ) ) $ i % 6 /* ( £ -" $ i %/ 1 . V.60 oH # /06oe08 e . / . €$ .

' * 8 £ -" -V k N -d$ • 56 J] -d 7 -J 1 • e08 8s J ] -d O . A . J A =806 50 6. =806 8 0>.#>. `. ( -J $ * B A .. 50 6.>#^ “ h 6 aU "' -d " 8 "' 7 h> 6 >0^ J A .A . /B# > / ' D /* > / ' .% 4 "' -d [ / > 6 8 08.' -d d & u 3 A -0 P ? -J $ %/ 1 /* -" m ' *$ 6 L ’ / 1 Z0>iw 6A h0>VV X Q 6A h0>VV .' • 08/ J GJ 8# .-" /* -J 4 8 -J &1 ' 8 & B# ! ) -J ) D) -J O )$$$ * 8 N 8 > 5$ N -d -d -" I & 1 B J A .. `. ( -J $ -" . A 6.. P 6 : 7 0M &X $% : 7 0M &X $% A -J 4 8 -J D .6 aU "' -d " 8 * < 5.' • J] -d -J 8# . P 7 -J • 8V > 58 8 J GJ b k. # U 4 -d -J • `€/>06 J ] -d -J 8# . : c: P @ &• 08 &X $% 7 £ -d -" -J ) -d d & A / 1 7 B 0 -" -d) +' . 6. 7 £ Y/ 8 > # aU "' -d " + 0>(. ] -d & "' /. P 7 N -d$ * -J ' @ & ¢ $ _ '5 "# P $ A -J ! 1 ' -= > / ' .. 8 0>.

6 &X $% # 9 / zY* '{ 88. =60 6 'Q 6. / 8 Qssssssssss )S# 0/ F /(Q 0j ?/> Y : 7! ' * -J P # $ N# 0M &X $% a4 3 " A -J ) 3 " 7 'Q 5 N# m8 s . =60 6$ ]A.. C / 8 -J 'Q i => 8#/ 6 -J P Q /" -J ( 8 i Z> > s . 8 => .A -J ) .6 /* > / ' Q /" /* -J : > / ' ( A -" -J hA ' N /* > / ' /" A [ I -" A$% A ! ‚ */ -" & 6 b 0 k I (' 6 N ) I : k /" * $ ]p •h ^ e ]O ] h ^ŽRZh] g}og~oW•uW WWog}oW•u~ g|og•oW•uj WWoWtoW•uv hpZRZh] ]'3 a" h¢ ]" hA ]'3 ƒ•mXp^Z † ƒ'B < † P D I $ /" L ” /* /* > / ' • )M Y ‹ 0@ ] -" 6 Q sssssssss$ h "# Qsssssssss$ h Qssssssssss ƒ3.w=> .V60 +'B .

• 8 Y / Y* * ]*/..8 "#) / 1 'A -" . h80 Z8#/ 6 Q ]'« † A -" -J k -= 8 ! "# b & 1 -J ! k 3 A A $ R '1 1 4' -J '? 8 + ) ‘ d 4 0 A. ˜ 06> 6œ 8 -0 P Y ' * -" 1 4' -J '? 8 Q i e80 6 60Q 8 -J * 8 D$ i => .8 Q 8 % / ) $ i \6. 8 ' C#Q A. >. A. N Y ! /" ] 7 /" ] & ' * .Q 8 @ ' $ i > >.* ' * $ . L -" L $ h3' Y / 1 'A -" 7 7 8 "#) Y# &6 h 8i 3' '? -J 6i => Z8#/ 6 3' '? 8 -J @ 4 8 1 k 8 ) A ' A. >$6. 806 8 8.

xY e 6. i A. / -" 3.6K a4 1 k 8 > / ' A ) & 4 3 " O A / ' 7 E k /* > / ' @ & ¢ 6 S $ 0 7 I L -5 $ . ˜[ œ$ 6 s . v0 + D Z &@ [ iR '1 5. / 0M GZ> > s . . ˜ 6 Z> >œ -" -" ! > 6 -" / 1 >/ ' 'A -" ]> 2? @ 0 1 . > / ' ] 4 5. & 4 0 A. /* > / ' -" / 1 -7 L $ h3' a / ' "#) a => a Z> > `8/0#6 4 3 Z8#/ 6 4 . > 6y /" 8 /* > .* ) / 1 'A -" 06> 6 Z> > . 8 Y / Y* * ]*/.' # k /8 " 8 5. ‘ d #6' (' E l7%.6 1 . 8 06> 6 Z> > `8/0#6 +'B ) ( 8 /* > / ' O T 6 ! -" A.8/0#6$ i A. e 6. > Z> > `8/0#6) A. 8 Z> > e80 /* > / ' 'Q d +'B .2i 7 4u # %'B %7 4# Z &@ + 4 7 <e # %'B <n # %'B V " ! V 7 + w0 (# N ! /* > / ') / 1 'A -" . 'Q A.5 N# ! k m8 1 .

6 -" 13 .A.60 =60 6 e 6. 8 "#) & iY 6i Q eU ' i Z6. 8 => . . / A $ A ' / 1 $ 'Q 7$ !$ L /*$ 'A -" . ˜[ œ 4 13 . + > / ') 8 N ] -7 L $ ]c I L -5 $ 2i 1 %A 2x h3' /* > / ' @ & ¢ 'A -" .' d k 8 -0 &) > .' -J & 8 6 7 $ a4 & 4 .' / ' 9 'Q 9) @# / 1 'A -" . -" k -= " 6 S ) A.V60) [V6 Z> > `8/0#6 4 k /* > / '$ 7 6 " 6 ) k -= -J /" P d & 6 4 9 / 1 Y / a4 £ A ! D I L -5 $ -" -J P ) E † 8 P ( £ -" / 1 'A -" . ˜ 6 Z> >œ -" 5 N# + 0M &X $% R '1 3 " + A -J $ 8 ! 4 "#) Y* * 'Q . =60 6 6.6 6Q ƒ ie Q 13 i 6i `8/0#6Q ƒ* R '1 5. 4 ! ( £ $ d .

/ 8 Q † )S# 0/ /(Q F 0j ?/> 0j ?/> 6 Y / Y* * & G= G= G= G= A ? .*’ 4 14 -" 'A -" /" - 'Q . N ‘ 6 d '#4 3 A m *. / 8 Q ˜˜ƒ•mXp^Zœœ )S# 0/ /(Q F ] -" 6 Q ^ h "# Qg}og~oW•uW h Q]'3 ƒ3.” 0@ • )M Y ‹ ” 0@ • )M Y ‹ ] -" 6 Q ˜˜]p •hœœ h "# Q ˜˜h ^ŽRZh]œœ h Q ˜˜hpZRZh]œœ ƒ3. "# 4 # U * $ '#4 -" > / ' 4 0 6 B -J ) 6 +* " A -J "# O A 'Q zY* '{ e . (' 6 7 ' '? V > 'Q ] -7 L d : d D &X $% 7 1 3 " b $ & 4 /" J% W 9 / J% tQ %/ 1 &) " .6w H0 H06& 6i .

/6 . Q / 1 'A -" 3 A ? B# d +'B † 8 b A ' N -J $ ƒ* D -J A$ ƒ* =' -J V A /. $ # U / 1 7 4 0 N -J $ e5 o < 7 -" 6 " $ ' -D N A " 3 A (# " ‚'// R ** † 3 A m m *. & E [ . m E 0 $ .*’) P / @ Z -J i¤ 3 A B# d i¤ Q .*’ -" k -= ) & d 4 / 1 * 'A # 9 ' a4 $ ' A ƒ* k 1 $ " A -J & " A -J " 8 6 3. 'Q / 1 'A -" ' †$ B#) B#) . `." F m m *.

6wH> 6 U B# ..! zY* '{ e . P % /qm$ ?1 & A.Q Z " A -J $ q /006 V> 6Q Z !$ q H> 6. ) 8 m 9 d +'B / A. 8 -J $e [ Q q Y. h6 `6 /VwH>V60 ` l6$ R '1 3 -J $ " . U 3 /" ^j$ /5.6wH0 'Q . -" ? N ( E o-" 1 ? N > ( GP Q Wg)W})tgit} $ -" C# ? / ( /" 6' $ 14 1 U B# 7 1 O / zY* '{e . ( 'Q 'A -" B' K 6 4 # "# 4 b 0 .Q Z b 0 $ h3' 'H "#) .. 6 A ? . E '? B U 3 /5. ?+ ) / 1 'A -" . > 6 H> 6 0> 6 8 "# / $60 8s #8V 6. ˜[ œ 4 3 " [ / 1 .

H – – .

.

.

.

.

.

c -" B# & 4 < < 6 ŸX ' A " 7 ? # A " 8 1 : † N 5' ` e // * | 'U & 4 & =' V .'* -7 3 7 $ a& /" ! 1H N > # P 3 : -7 8 P . ) e // * .'#3 0 " /5. c ) -7 =' " ) + /2 8 d -" = x ) > 5 Š& A !® ^X ph) ‚pr r^h) %pepXs a! . -7 > 9 1 + # 'A ! N ! "#Ÿ m J # D 'k & @ 3 3 /" . 5 F ! /' /' -c /" =' P … B.6 N e // @ : 1 3 A 9 1 -S 8 N 8 Q 9 ! N # P $ D J W•~j < (' +'B # P u P (' 6 -" A + /2 Z */ ugug) & & # P ^/ $ h 5 B# ^/ & A > /5.P $ .5O _# O .' 8 0 ! B. 5 @ /" # k1 " 8 ) -" b v ') : /" -" uoW•~}) " . ( = .6 e // * .S P# ? i 47 < 47_0-7 %7 ' [ vA 4 7 V@ < 4 V A wc y 2x 2 Kz V ' V@ < V. … . A I L 5 Y a` J IY H — =g= %'A ! -" ? . A @ 6 -7 6 YZ%rpRp‚ i : . ( = # P Ÿ ) 5' ` # 6 +* '# K ? B 1H 5' ` " 1 k /: 'U & " N 5' k R* /* Y_ $ w'@ ! 6 3' N e // * b : † A =' U 5 Q %5' ` 5 9 # 6 -" & P 7 1 8 $ hJ W•vu) k 'U W|) e // * < (' /" . ( = ? (' 6 N " x " !Qh > /5. e # P ) V -7 0 $ 3 .'#3 0 8 -" toW•~}) .

&2 "f : +h B d ! 2 $" +e= / " !" # $" = .S ! P# ? i 47 < 47R0-7 %7 ' [ vA 4 7 V@ < 4 V A w c y 2x 2 Kz V ' V@ < V. A I L . h M P1 A 2 Q 26 A 'Q A 2 3 7 %h 'Q 5 2A 2 " .* i .5O _# O .Œ= . #J" " Q A <'. 3. [?\]^[ <_[ `ab[? % =' " 6 +'? aC' C# ' /> /! 3 ' a C 1 'C @ ! %V C# + -= / ! c e= g.

'/ '! C ! ' #E 1 2 # $" S 4 " #e= X7. V 12 .'? µ aA hZZ $ .UV J _ 8 J m iii iii ›Y f V E# Y= œH . a0 bQ ~~~ ( ] a8 i ]'3 utv••~ " 1 ?Q ~}uWjij}}v ) 8 h C " h 8 ]'3$ L ¯ r°h ]±h]) k .5O _# O . [ Q 52 YQ ( \m .`\V\C[ a0 bQ tu h '#M m i ]'3 ut||u} " 1 ?Q ~|gW f g•~j ) 8 h C " a(' -" . I ' C w'? 3 " 8 hZZ im]nƒn^h$ % . 4 $ L e" r²³h ]´ ]¬Z) w$ a? /" 8 $ D 0 8% /U . * =' Z\ #6' (' * " 8 \ -6 6 # P Wgg•\ B. A I L [ ™ ˜ š .• . '/ 2 A+ ! e6 ^Q a '#6 ( e6 eQ a" 8 6 ^ .M# . : b & 0 . " 8 Q gW R? ! " 8 Q |g ! Q% 'U |i}i~) " '( $ . [ •[ ‹ ž Ÿœ Y[ ] #) "# t~ v J tgg|) 8 -J . I U : /" 8 $ 52 5 " e+ j"f B #E 1 k [UU l.S + P# ? i 47 < 47p0-7 %7 ' [ vA 4 ˜ 7 V@ < 4 V A w c y 2x 2 Kz V ' V@ < V.'? 3 N ] .% .

p ii€ii \I % 6' ¡ ¢H = JH I IY ‹ £ H ¤ ` W$ t$ |$ j$ }$ = "# `S 3 U .' -= Y # P u R 8 -J t} e P t} ( M W} W} / Z ' * YR$‘ YR$ •+ */ m ’* m p' / 1 M % &2 m GJ Y h '#M GJ ^ ( 0 ][ L M h '#M ] " X6 ' ]" .S : P# ? i 47 < 47q0-7 %7 ' [ vA 4 7 V@ < 4 V A wc y 2x 2 Kz V ' V@ < V. . ƒ'C %¶h ]p± ƒ· ]¶Z %]¸ h ]¹^ GZº h^Y »Y Zh ]¼% hZZ im]n ƒn^h aA /5. A I L rnh ! a]LX m .5O _# O . i 9 i ]8 .

S ] P# ? i 47 < 47{0-7 %7 ' [ vA 4 7 V@ < 4 V A w c y 2x 2 Kz V ' V@ < V. iii iii 5¥ t Ž [:+ k ! m R? / W}g W~| W}} ? 16 * ¡ . [ •[ l ] h '#M ]' " 8 @ " " [ Q 13 8 " 8 = ? J $ hJ tgg}itggv) -D . . A I L Rk L•a ! m D 6 ]'3 ] h '#M ]' ii p ii %¶h ]p± ƒ· ]¶Z %]¸ h ]¹^ GZº h^Y aA /5.' ) ? / ] ] ] 3 . i 9 i ]8 .' 1 ? Wg 1 ? WW 1 ? Wt 5. 7 C#Q ? Wg ? WW ? Wt Ž3' Wg• }• g• ] e jg• vg• ~t• 1H Z |}• t}• Wu• † W}• tg• Wg• Ž3' }• ~• t• ] 1H ZZ e }g• |g• Wt• v|• }|• t}• † W}• Wu• tg• ) R| # |R @ R||} ] ' k .5O _# O .

A I L ] ) @ > ) .S b P# ? i 47 < 47}0-7 %7 ' [ vA 4 7 V@ < 4 V A wc y 2x 2 Kz V ' V@ < V.5O _# O .

.

v$g /" A : & =' : J 8 8 -" "# -J ) ' 4 ! ‘ ’) , `, C /6 A 7 7 -J , I $ G 8 / 6 13 E d -7 : 6 1 Y , ) Y •+ */) •.' • ) s , `, Y ‘ v$g & A / 8 : J 1_ + 6 3 ) E 8 -" "# " / '$ YA 5, , B =' 5, 1 ' c') ‘ – V -7 1 4' "# , , ; '… 0 ¢ & 4 /" 6 .' /" D & & 4 8 " / ' N $% : J Y ‘ -" "# " M 4' -" M ! : J 4 0 7 ) /=) `, 6 -" 5, , =' ; 4' : / -" / Y ‘ $

• † #6' "' ^ * P /" "' * P • ! F C' /! 0 r[ ! + " : /8 s #6' '

aD † #6' "' ek 3 /! % b 3 ! D ' 'k a@ #6' ' C' 3 & "'

7

! 1« 4' "' P ] "' + ) 8 , ; "' [ ^ #6' * 6 S 3 Y"' #6' /" # < (' -[

5O Y

_# O ;S c % 0 @# ' * $ !

8

c' -J

' -" / ' -J

-7 6

/* /"

a]LX m ; ƒ'C % h

%¶h ]p± ƒ· ]¶Z %]¸ h ]¹^ GZº h^Y aA /5, i 9 i ]8 , ; ii ii


¬
|+j

¡[ Z– ?I¦ H ¤
-6 Q Q Q Q

] -" 6 R "# h w'6 .'

a@

" " Q ƒ3, / 8 Q

:

bQ

8

# €/S# V •

) R||}

R| ?

# '

} @ C

8

/* > / ' -7 6

/* /" L

/*$ h w' 0 ]'3 w' e ]" S h a0

& A

'

'Q ƒ*,/ † ' † /*$ e

] * h '#M ^ ( %; GJ 0 X" X6 ( w' %

h # WgoWgoW•uv WWogtoW•u~ g•oWWoW•u} Wtog~oW•uv gvogjoW•u~ 0 @# 3 " A

W t | t | '[ > / ' /" /* L

> / ' -7

i Y •+ */ /" /" .8s aA#6. 6 I 7 v}}|v I 8 k U =' " 3 13 •+ */ A P ]! ]! N / &' = #08. .= ] ‘ \[`[e a a P 8# 6 . . # LV R ' Y* ' N Y p -" A t}v ! 1x / 7 . I )$$$ ] #. C * 6 " E 6 ih B 'A 8 4' N •+ */ k & . E .8s aA#6. ( = + /2 ’ $ •+ */ '#6 V 13 ) -J P / ) ? 16) 9 A @ /" •+ */ tggg -" •+ */ ƒm$ i YA P N " / ' •+ */ /" 5. P 1 3' & $ # ! % ` >0 wH08 0> . k )M aA#6.w= #08. 8 " ) F /" A > 5 -" $ 6 P & 4 8 1£ * 4' [) -d 8$$$ # >8 # # $% 02 aA#6.

.K /" : . -" N ! $ z . ( 'Q > _# ) % : " A / •+ */) U : * D & $ a4 k A * ' & 4 9 A 'Q # %/ 1 'A -" * ' &$ # ! h B U .$>0.> $>0K /" : 0 b -" 0 5. ( 6' =) . P > & 8 C N 6 / ( $ Y'? k * ' ‚ /* B [ ! ^X q ‚$ * ' k ) '? / p.O & # Gh80^ `V>#6K /" : A ' N P ) [ & t}v A : 9 * > -" v}}|v I * ? : 9$ h 6 . / : -7 A $ ! +'B /" '… R -" 0 8 ‚ $ & 4 <$ k "# K A ? 1 O / 6iw 88.* $$$) b ( T > p$ > # # G 88. > # }# Ge80 /. ‚ // a0 b 8 * ' : '… 0 8 /* GV /" - -d % P 8 % 'A " •+ */) " > " . =' b 1P 7 )$$$ I B# U •+ */ I & " .] ! ! =O @ >8 3V #C> aA#6. 6' = h. / $ YF .$>0. P ^/ q % > 8 C k * ' &$ * ' -D k ) '? A ) K / 1 'A 8 6 / E B .

'# 7 E 6 N ] =' " -7 . N $ YF b & 4 : A / 8 1 4' > / '$ . ( Q b ? (' /" 6 A ) b ? ' /" 6 I $ GP %~ /" O k A % -" I : ~$ ]!+ #^ ./'* Q i ]O [ 1 4' 12 9 E ?$ q h3' > / ' & A 12 9 " & 1 . C / 8 >/ ' Q ]O % . P 4 $ %& / 8 0 b V 4 3' P $ i a0 b ? Q /" 0 b & 8 %¶ L½h -P e•) %}$ `. /" ? •+ */ 4' & /" 1 4' 12 9$ 4' 12 9 •+ */ E 6 =' 6 N $ q h3' > / ' " /" ? •+ */ 4' /" 1 4' ?$ L9 / ' 1 4' ? •+ */ E 6 =' 6 . ( 1 & Œ$ Œe} Q 0 b A ? 0 ) I & 4 # U$ eŒ} Q 0 b I ? 0 ) A & 4 # U ] ! + + # ^ P/ 1 . 3 -V P -c > '#6 0 b ('$ i a0 b F ./'* -" % : ‚ '/ .Q /" 0 b & 8 Œ%¶ L½h E %¶ ŒL½h -P Œe}) eŒ}$ `. 3 -V P 0 b 3' -V P d # U > " . •+ */ . N $ i 4' : [ 4' : & : 0 b E 6 N A ? E -V 1 N P $ a4 T : V % $4 )j/ O B' -<.$ 6 ‘ 1e 1 E * . 3 -V P 0 b 3' -V P d # U 0 3 * $ i a0 b '# ? Q /" 0 b & 8 Œ%¶ ŒL½h -P ŒeŒ•) Œ%Œ}$ `. ¡ 0 b N E 'A E " .E B' -q-$ ih " 1 4' > / ' 6 ) I & 1 4' X [ 0 rn• -" ‚^XR• E " ? 0/ $ i •+ */ I & 1 4' "# ) 1 4' ! 4 / ' ! $ ] 1 4' > / ' "# •+ */ E 6 =' 6 . ( k A 0 ¢ /" $ƒXR$ ] ! + ! .' /" . 2 €/> ] ! + h80^588^ YA ‚ /* > / ' •+ */ 8 : -7 A ‘ 1e 1$ YA ‘ 1e 1 [ D W 3 t}} P ‘ 1R ** $ ! •+ */ d k ¢ | ‘ 1R ** -" E 6 /" R ** W) R ** t)R ** |$ & 4 U 6 /8 ‘ 1R ** "# -" U ' 6 # +& 7 ‘ 1R ** .' N I -" A " 6 *// $ YF + 0 k 0 b N & [ .-> # • & 4 /B# 0 N P 4 P : O 3' 0 b $ a4 A 0 b 3' -" : ) & 4 5. / 08 aA#6.

6w[V6 E B ¢ 6 S Q 0.] ! : # >8 ] ! : =k s .6 i 8 A 4 0 A.6w 6i E B 0.6 )§ #o 9 / z * '{ e . # &O8 0> h80^588^ N ‘ 1 1 7 O / A 8Q z * '{ e .J ) " ih B [ E a 60 4 k ‘ 1 1 ] ! : ! =k s .J[ 4 k A ‘ 1 1 & .

`. O .6w`>&6 >. $ ]!:+ / s . 4 / ' /*) 8$ 8 3' 1 '? / ' /*) > #6. 4 . I 1 B -c /8 (# N$ i 9 / z * '{ e .6 iX "# B >' ' .' # .8. 5 A ' † /8 6 /*$ .J` 4 / ' /* /( i% ( / ' /* i T 6 /* ( / ' i 3 .i% 6 /* ( k$ i h B [V6 E a 60 4 13 .6 > 6 [ E B . P a 60$ d 9 A 5.6w`>&6 E N >/ ' /* /" -" S $ d +'B A.6$ +'B 7 6 < kQ % k -= /* ƒ6. 7$% 9 K ] ! : : . -" /* @ b 0 "1 iX z * '{ e . /* /" . A 8 'Q ) E 9 # * B / # >/ ' # U # U (' 6 0.6 a4 & /* k) h3' /* / ' -" .-" S O 9 1 / ' /*$ 9 S / " z * '{ e . ( `>&6 $ e .o s . i /( / ' 13 3.6w .

P R [ ! / 1 'A 8 ? N 1 ?$ % . P K 6 '#4 † 4 0$ 3 . P e!$ X. P $ ] ! ] + `*> 0. P R [ ! . / &O8 $% a4 5. 13 . P ) @# A. "# † 3 " © O I > / ') V . P K 6 ←) ↑) →) ↓ 4 '#4 7 & ? N 1 ? ( B'$ q h3' 'A ) @# B -" > . ( B' > 1 ? 1 B' 1 ? (' 6 ) B -" > . P % /) [ ! /( / / 1 -" 6 'A k 1 ? 1 $ i a4 B' " A P B 0. [ † /6 : ) T >/ ' ! D " . . P a 60$ ]!]: " ^ S 1. > / ' -" P & =' Q i T 0 D " . A P $ i 0. =' 1 4 7 /" & N 1 ? $ > -" B . E 4 B' 1 ? Q i a4 B' A I Q %/ 1 'A 8 6 N " &$ ia B' A A Q %/ 1 'A 8 6 N A &$ /6 $ X. J 8 6Q L '#4 " -= ^W$ i 0.08 •+ */ . / •+ */ 1 b . O B . -7 .J` s J`V>#6$>0 E / 1 'A 8 & 6 P /" 4 N 6 " -" 6 A $ . b D 6 ) " & 4 -7 A 1 ? " &$ G A 1 ? 4 ' & /" B' 1 ? E B' 1 ? $ i a4 3 " B' A 1 ? & 'Q q h3' " . J a Q L '#4 " -= '? V N -V >/ ' ** $ ]!]! UV 1 . P -" 8 ! $ i † 'A 3 ( 5. 'A [ ! 6 'A 7 -0 P & ? N 1 ?$ qa 'A † 7 & 6 N 1 ?$ > . `. `. >/ ' D K O t $ i %/ 1 'A -" : 0 ( [ 7 3 " $ i † 'A 3 ( 0 [ B . . P Q H> 6 IV # H> 6 Z8i 4 '#4 P " #.JY E B [ ! . &) i %& =' ! . P 0.] ! ] # >8 # # $% &N M $% ] ! ] Z # /(P 08 $% iR V ¨ 2 4 '#4 " * 7 K 6 ) F /( W $ i m P H> 6 IVr H> 6 Z8i 4 '#4 " /6 # +'? A " $ i 0.

) < > / ' /" " " 9 ‘ $ # ia B' 1 ? '? `.6>0) •+ */ d 3. P % /i%$ i L '#4 † 3 ( `.) ' & ª e8 $ ]!]] 8 1. -" ' &$ i m P Z6.. 7 9 / • om *$ # + ia B' 1 ? ) [ † 'A 3 6 N 1 ? @ B'$ >. / # ia B' 1 ? ) [ B [ ! 0.i % / "# 3' '? + > / ' -" 1 4' 0 8 > / '$ e80 > ..' $ a& /" / E $ .J $ # ! ia B' 1 ? ) 9 / z * '{ a w / $ i L '#4 † 7 -0 P P ) 9 / a w H>. b + 1 4' 0 8 >/ ' "1 + 0 > / '$ 8 6 ih /8 -7 / 6 )/ "# b + >/ ' I > /8 1 4' "# > / ' 5. 7 -" #$ ] ! ] c Z # /(P 1 .. 7 ) B [ ! % /iG$ # ! ia B' 1 ? ( 3) [ 9 / • o % .#$ i L '#4 † 3 '? `.J i L '#4 † 7 /" -0 P 3 ) B [ ! 0. P % / [ ! B > 'A -" 6 7 -0 P ( `. 6$ # + ia B' 1 ? $ 'A -" 6 7 -0 P P [ ia † 7 6 N 1 ? $ eB > . >/ ' A ' . ‚ 6 E 9 / z * '{ e80 > w 6.6 6 : -7 / b+ > / '$ ] ! ] b `>8 # WV 1 . ! V A h " >/ ' k 6 ) •+ */ I ' < /9 > . / ia B' 1 ? ( + $ i 9 / z * '{ a w . #$ ] ! ] 7 Z )~# $ B.h3' 'Q '? A > 3 G ‘ 1 1 @# 9 ia B' " A P $ i% > 3 G D . `. `. A ? 'Q Y. [ B [ ! . / G 9 `.i X "# .

P K 6 4 '#4 † 3 ( /" . L : P $ i >. 8 4 T -" 0 b ( '#4 7 -" B • * $ iR .) " 4 0 A. 'A $ i a4 '#4 3 A B 1H) bB .>. L " A 0 -" 1 4' 0 8 $ i e80 /. P m n.6 6 ` 66 $ i h3' < < '? + ) / 1 -" . 8 4 / 9 $ ia B' 1 ? 6 P i 9 / Q a wH>. % b 0 > / ') I 1 : -" 1 4' 0 8 i e80 > . $ ] ! ] d Z # /(P 08 $% i R .) m L 4 '#4 /6 ) +'? A " ] ! ] 9 . [ $ $ $ 66 w E P . A 8Q 4 YA ? V# ( 3Q i Y.$ iR 'A 4 '#4 3 ( /" . L 1 4' 0 8 > / '$ ih B 'A -" . p 4 13 .R 2 $% J a4 U 6 P ! 9 / z * '{ e80 > w` \6 > 6$ i •+ */ A.60 wh80^` 66 ) •+ */ d £ 6 A # 8 P ! $ %& 4 k ? t}} P -5#$ ] ! ] ! o> M $% i 9 / z * '{ a w Z6.#) -" z * '{ • om * R./6. 8 4 T 6 7 -" & 4 T 3 G . 6 `V6# >.* /) •+ */ d 0 A.R '1 9 . ( 6 "# $ ih B [ 4 13 . $ ] ! ] =k 2 $% N i 9 / z * '{ .-" / 1 . P ‚}) •+ */ A..

6# >. 66 . A 8 'Q A..60 Q % £ A P 7$ Z6.6 6) +'B B' -" 0 B' -" 0 B' -" 0 B' -" 0 '#4 '#4 '#4 '#4 • oL*/* *) •+ */ £ " A$ A. $ i ` s #6. [ 4 13 .I : ( J ]!] + ]!] + i Q & 4 / 1 'A .$ `6./ % £ A < -" A 6 .. $ ] ! ] + ! 8 O r #M iX + A # " 9 D/ 8 [ / 4 /9 9 A..Q % B P ‘ 1 1$ # >8 # &N O &O #M 08 $% † O r #M 9 / z * '{ Z * o%*// ) +'B A.. . 8 6 N P R ** W) R ** t)$$$ 8 '? " ) " 4 0 A / 9 -7 @ 6' k 6 $ .6 6Q ƒ P !$ \6 > 6Q aE /8 6 P $ =8&6 80 #8V(Q L '#4 E `. 8i % £ ? -" > / ' +'? 7$ i a 06 \8i % £ I < -" I +'? 7$ i a 06 8. A . 8 i 9 / z * '{ a wZ6. 0 % £ ? -" >/ ' .. A 8 'Q J ` s #6. $ i %/ 1 'A -" .

$ i ` s 6. '/ # • )M 0M #M %& 4 =' b A A A ) & /"Q i LV 'A Q ` 6 'A 8 ! J : 6 A 6' = N P $ i LV . P Q 9 / z * '{ e80 > w 8. P + A " * '? $ Y/ 8 e i •+ */ d 9 A =' b A " -D 1 P -7 A ' " $ h B [ 4 13 .i ` s 6... P + A A A * '? $ Y/ 8 e `6. P 4 0 Y. / ' C#Q 6 J 5. 6s ƒ B' -" 0 '#4 -" & > / ' D 6 .6# 8 i •+ */ d 9 A =' b A A A -D 1 P -7 A ' A$ h B p 4 13 . P Q 9 / z * '{ e80 > w\8i) [ 3. $ ] ! ] : /« $q >8 # &T> 3 O i 9 ]!] ] 8 i 9 i h3' / • on E ^ q 6A#6. $ ] ! ] + : . / z * '{ e. B U 6 . '/ # • )M #>8 • %& 4 =' b A " ) & /"Q i LV 'A Q %/ 1 -" 6 'A 8 ! J : 6 " 6' = N P $ i LV ../ ƒ A B' -" 0 '#4 A 6 . Je: Q '… $ . [ 4 13 . $ i %/ 1 'A -" . IV ƒ B' -" 0 '#4 -" & > / ' D 6 7$ i a 06 \8i ƒ I : B' -" 0 '#4 I 6 7 /6 $ i a 06 8../ ) [ 3. / ' C#Q h J 5. $ ] ! ] + + ..6waA P / ' -" S B E " .

ƒ6.S ]+ # 8 * . / m . ]+ # 8 * ]+ # 8 * )S &N 1 . E R 'H 'A -" +* +` =' 1 8 * = #)# i% i% i% < x y x< y< xy eO h † X7 h † X7 ' P $ $ /" D " . /" ]+ 8 08 aA#6.S "# 8 * = #)# q %A i D € h C o % • XB# . ( 'Q $ $ E E O O O ' . ( J • X'_ D .M / 2 #C> # # 8 * % 9 * : A ' 6 'Q 8 * = #)# X'_ D ¬ h C ) -r w Lr J %A ) D i% A 4' : & V A ' 6 : 9 9 . : -7 % . N 0 ^hL Q -" pr Q E % 4' : / b & 0 \Ia . 4 N# † / ) k /8 U P 4 3.' '? V $ ]+ ! # 8 * . $ i %& 4 # U : 9 ' 6 O 6 B' E 8 6 : $ G7 : y tqW} €j •+ */ d 9 : & i a(' 6 P Q tqW} y W~$ i R ' &Q W~€j y vu) vu /" 13 .8 # hp Q . E B a 60 4 / ' > > # U /* 8 3' 1 '? / ' P ) 1 † •+ */$ > #6.' & 4 /5. d 0 a. -" eY `a ]+ + # 8 * €/> a4 13 .

`. B' # 1`.J $ . . V .• -% h 13 . 3 & 4 3 U : 0 9 N &$ : 9 9 'Q i% : : '? 3 U$ i h B . '1 8 : b ( 13 . A : =' P O k 6 8 $ YA =' E /" 1 `.$ ]+ + # 8 * )S &N 1 .' /" % h % 'F . ( 1 B' 0 b '# ? $ G -5# : -7 > 3' k 0 b '# ? d1 0 # U 1 `. -$$$. P 6 >/ ' P •+ */$ i YA : /" 5.' N & /" : -" 9 9 1 '? # U 0 & > $ ! . & 0 b . . : -" O 6 7 •+ */ d 9 A 9 /8 ? ' N " 4 . 3' P 0 ej /7 •) I 1 d 0 eY `a R $ ]+ ! # 8 * )S &N ^ P/ ^B _ % .k C# & 4 /" > ? 4 E /" 0 b 3' 3 ( /B# 0 E /" 13 . E E. : 0 b ( /B# d +'B # 8 -0 P †$ ] + ! 5 3 )R # }# O 0=' ! . P ‚t E / 1 'A $ i h B . `.' Q y ) ˜) œ)˜y)œy) ˜œ ? 'F Q “ Q y. / O( & 4 .$ ih B 0. -7 0 b 7$ % 0 b 3' : d b # U k " .$ A 'Q a4 3 " `.$ ih B 0.: yejœ• d 0 \Ia a.' 1 > / ' 1 4' "# $ ]+! }# 08 aA#6. `. A ) D ? -" .J $ ie * ( 3 " `. " / 8 & 4 9 # i % 1 'A -" : : ( `. -" 0$ 0.' -= D " $ i% : •+ */ < (' k B' -y-$ y^Wq^tq| /" : P U 0 ^W) ^t) -" ? |$ ( 5. 0 b 3' & : 9 A # U 0 3 * $ GP 3' 9 `. P ‚•) •+ */ d # : O 0 N &$ ] + ! ! `>8 # WV # }# •+ */ M " 9 `. A 0 b N # N -V > / ' -" : & 4 9 T -" E 'A † -" # 6 'A -V >/ ' ( /B# 0 b$ h # /5. i% : V 4 9 .

.. e .# ! i % 1 'A -" : : ( `.$ "# d & 8 B' L ? : 9$ 9 A = -" $ ¤ C# / 16 % : E. : 8. i YA " /" A 4' : P @ 0 S 7 4 9 P .) [ 1` 6 'A +'? ( = i .B 8 "# ]!+ O Y5` E V V ^eR + }# X -= 0 '# ? N ? A$ ^eR it O t$ ^eR t O t$ ] ! + ! O `?\ E V V Rwr + }# X -= J 5 N ?1 C A$ . & 4 /" O ?) 0 b1 ?) 6 1 ? E A " 1 $$$ i h3' ? ? /" A &z )-> # • ( * 8 )-> # • o# 0 V > 02 )-> # • o# V % V > N ) -P ^WQet /" [ ^W) ^t) eW) et$ B' k 6' B' . ' N " 'Q < x 2 O y G x# # )S .Sy K i 6 " & 4-3 O > # > ! $ i% ? ? ! ' O B' -r. #$ % . & •+ */ d P U 0 D ^j 3 ^u$ ]++ o O A* . " •+ */ 3 'Q „ ® Z w[ ® wY ® Y=a¯ ® I=° ® Y Ia u> † ) /. > .6 & 7 6 .-$ T " P U 'Q <`/ GY: Y7K$ X. N 'A 3 " B' L) 9 6 'A 3 ( K & 4 = ? : 9 O 7 'Q i h 5. P % / ') ? : 9 d . ?1 ƒ # 1 01 V % : & V 6 " •+ */ 1 5 $ % : V A ?1 . > .E B' Š±® 'H * 3 /5. "# 'A i h B -" > . $ % : V A ? ? E 1 4' ] + + `* # # O 08 aA#6. ..6 N -D 5..$ ia 'A 3 . `. & B# 6' B' & . # -3 : $ i %.$ ia 'A 3 .„ #C> # }# 8 : •+ */) A ? & & 4+ # A ? /F ! E.) /. ? : 9 (' 6 ) / 1 'A -" -D 5. . N &$ ] + ! + . '/ # • # # . ! . 'A 7 ) . e . P 0.

' $ '# 6 : 0 O g =' P $ h3' ^WQ^j : ? W)|)})~ ^G•r^ • ^WQ^j O j$ ]++!! O [I E V V %pnh . `. ( '#6 N ? / $60$ ]" d -= 0 * +' 7 /B# ? '#6 † $ Zh |$} O |$ Zh i|$} O ij$ ] ! + ] O \[I Z E V V rpnhL +) -= ? A ' 1 /" I -7 A P + 3 ? 5. C }# X œg $ yg /" I " -0$ yiW /" I " $$$ rpnhL |$}j~)t O |$}}$ rpnhL Wjvtj$j~)it O Wjvgg /" I " J $ ]++! o O S ^2 ]++! O Y a\Y a E V V ^G•r^ • ' * W) ' * t)$$$ }# X P ' A N / $60 r / $60!r h3' 0 b O ? ? : 1 4' 12 9) 0/ E /" ? 0 "# † . B' # 1`./'*W) . -$$$h3' ^WQ^j : > / ' /" W) |) }) ~ %pnh Z‚ ^WQ^j)-œjO t$ ] + + ! : O `I= E V V RnY W) t)$$$ }# X -= U N K & 4 -" C# 0 ? ? b N -V r ! >/ ' ( P U $ .* -) }) ~ %pnh ^WQ^j O |$ ]++!+ O [I e E V V %pnh Z‚ -V 0 b) =' 1 }# X -= ? / &z )-> # • † @ ) '/ ^ $ ) '/ ^ .Rwr • O |$ Rwr i• d -= /F ‹hnY‰$ ] ! + + O =[Z E V V YpL ) }# X -= ? N ./'*t)$$$ }# X -= ? / & 1 4' ? ? ?$ h3' ^WQ^j : > / ' /" W) . E E. '#6 o $ YpL Wt)} O t$ ]!+ : O E V V Zh ' * }# X -= . .

S) §( . ƒ'C -)j O -ƒ'C -$ . : 5 * : 9 ( N @# ?$ h3' .' •+ */ d +3. B' # 1`. : 5 * : 9 J ( N @# ?$ h3' ^WQ^j : > / ' /" |)W)})~ r^h ^W)Œ^ŒWQŒ^Œj)g O |) 1 & r^h ^W)Œ^ŒWQŒ^Œj)W O t$ a0 bk ? ? : ! 0 b '# ? 41 3 " `.! m .S §( .8m } _ /" A 0 B 1H 1 g •+ */ d +3. N 6A $ rZ ] . -$$$-$ & >/ 'k 0 b 'Q Y ! + • j ~ 5 | j } RnYZ‚ ^WQ^|)-œyv-)eWQe| O u$ ] + + ! b O =Y E V V Y^ƒ ' * W) ' * t)$$$ }# X -= ? /7 B ? ?$ h3' ^WQ^j : > / ' /" W)•)})~ Y^ƒ ^WQ^j O •$ ]++!c O = E V V YZh ' * W) ' * t)$$$ }# X -= ? † B ? ?$ h3' ^WQ^j : > / ' /" •)W)})~ YZh ^WQ^j O W$ ] + + ! 7 O \Y E V V r^h ?) @# ?) / 8 : 9 }# X ]" d -= : 9 N .B ^B _ ]+++ O ae E V V X•‚ *+ ) ' * }# X XB# / $60 12 9 6 N 6A $ X•‚ % h -)j O -$ ]+++! O \ E V V rZ ] *+ ) ' * }# X XB# / $60 12 9 6 . E E.RnY |)} O u$ RnY ^WQ^} d -= U 0 N D ^W 3 ^}$ ] ! + ! ] O `I= e E V V RnYZ‚ -V 0 b W) =' 1 )-V 0 bt }# X -= U N ? † @ =' 1 $ h3' &z )-> # • @ ) '/ ^ ) " d -= U : &z )-> # • !$ ) '/ ^ . 1 0 # U$ ]+++ o O A* .8m } _ /" g E † . : 9$ h3' .S k C# & 4 /" -V 0 E 0 b N -V @# ? ( +3.

' C -$ ]+++c O = Z E V V = Z *+ ) ) }# X % 13 .O -" " -$ ] + + + ] O IHHa\ E V V nmm•r *+ }# X % '#4 *+ " > $ nmm•r -] G" ]" .n CY.]++++ O a E V V X•h *+ }# X -= A " N 'F 12 9 *+ X•h .' /" 'F P D 'F *+ D -0 P -" [ 12 9$ YZL -] " 0 G' -)j)} O -$ ]+++7 O \= E V V \ =G 6A K }# X %< † 12 9 < . ( "# "# * 0 8 E 0 N •+ */ /" o "#o J $ ]++: O ZY a E V V L^ • #* ) ) # }# X % 0 /" A > / ' 1 4' "# : -7 ? ? -" $ L^ • •g)Wg)v d -= Wgovo•g 0 8 * w O(w X $ ] + + : ! O ZYƒ E V V L^Ž * }# X -= 0 "# N 3 "# > 6$ L # WWog~otgg} O g~$ ] + + : ! O =[ E V V Yph ] * }# X -= 0 J N 3 "# > 6$ Yph ] WWog~otgg} O WW$ .O -] ' k -$ ]++: o O O( X % ? ? 1 4' "# .] ' k .O ~$ ]+++: O [ha\ E V V Xp‘•r *+ }# X % '#4 *+ " > ! Xp‘•r -] G" ]" . P N 6A $ rZY .O -]¼% G± ]±h]-$ ] + + + b O H\[Ha\ E V V mrpm•r *+ }# X % '#4 > (' D N *+ " > -" > I /8 " > ! $ mrpm•r .O .

8 #>. / 8 ~ œ a eQ ƒ3... / 8 † u œ a e œy~Q ƒ3.8 #>. ) 0 3' B ? ? =' 5 0 $ pr tqtyj) tq|œ} O rn•$ pr |œj) tq|˜} O ‚^XR•$ ]++]! O e E V V eG$ P/ }# . r .)E 3' $ P/ }# .)E r 0.•r 5% > # 3/r M > # 3/r # •K .8 #>..8 #r 0. / 8 ' a4 + 0 ƒ3. r ..8 # ]++] O Y Z E V V ^hL / /W)/ /t) $$$ & .O )E $ i YA 4 / ' P 'Q Lt : . -). ) /8 0 /" 0. / 8 & 4 V : k •t 'Q yZ Ltœyu)® † ®)Z Ltœy~)® ®)® ' ® ]++b o O @ ^3 ]++b O [[ IH EV V O [[ IHG 0. 3' & P B A ? ? 5 0 .> K }# X ]" -= 0.8 #>. P 0/ $@ ) •t : 3V .!r $$$ /" ? ? 5 A 0/ rn• E ‚^XR•$ h3' ? ? 1 5 0/ ) " ^hL -= 0 /F ‹G^Xn•‰ }# X ]" d -= 0 \Ia a¾h 3' B ? ? 5 0 rn•\ -= 0 eY `a R^Z 3' & P B A ? ? 5 0 ‚^XR•$ ^hL tqtyj) tq|y} O rn•$ ^hL |œj) tq|y} O ‚^XR•$ ] + + ] ! O [\ E V V pr / /W) / /t$$$ & .!r$$$ /" ? ? 5 A 0 / rn• E ‚^XR•$ h3' ? ? 1 5 0/ ) " pr -= 0 /F ‹G^Xn•‰ }# X -= 0 .> $ J Z‚ |œt). / 8 9 -" a 4 ' * : Q a e œyuQ ƒ3.8 # .] + + : + O ƒaY\ E V V Ž•^r * }# X -= 0 J N 3 "# > 6$ Ž•^r WWog~otgg} O tgg}$ ]++] o O .8m ƒ3.

' 6 . <.' . 3 M > # 3/ 4 /B# 0 k & : -7 -0 P B# N 0. ]++b! O [[ IH E V V O [[ IHG 0. +b Q L 0 N A W.•$ 5% > # 3/Q [ A 1 ? ) ! [ =' " -" =' A $ %A (' 6 /' /' : 0 4 I ) A 1 : 0 : 4 3'$ M > # 3/Q : 9 N A P D . 3 k & : -7 -0 P B# N 0. +3.• 6 A (' 6 N 5% > # 3/) 1 B# / . b N e > 0 3' 1 # 3/r O b '# ? 0 # U$ > # 3/r 41 3 " `.•$ 0.•r 5% # •K }# X ]" 9 13 > # 3/) 1 B# / . +3.• 6 O > " (' 6 N 5% # 3/ 4 /B# 0 .}# X ]" 9 13 0. * : 9 J ( $ h3' 1 B# 0 I P + & d /B# 0 † -" ( O -7 0 I$ h3' 0 I † 0 (' 6 N A W " d -= /F ® wY$ YE 0 I /" W$ % >/ ' 'Q 5 ! + : ] b c 7 d 9 W t | ] 6 ] " m h '#M 0h ( a: Z ' -9 t | W ' -9 W t | a a4 '… a4 tj t| tt '… " -= a4 /B# .' 6 . & & d : "# ? ? : 0 : . 3') A (' 6 ? /" W$ # •Q %& 0Q i h3' /" ? 9 E ‚^XR•) I /" I P + QL 0 N A W1 ( <. * : 9 J ( $ h3' 1 B# 0 I k 5% > # 3/) " d -= /F ® wY$ i h3' /" ? E rn•) I /" I /C 5 # I +B. P # /p GXpp nm k •| 0 /" t|$ 9 -" A / &_# N P ) & 4 'Q yGXpp nm L|)ŒLŒuQŒ•ŒWg)t)g ) /.

. .' /" . 3' 1 ] + + c # # E B 08 . +b 0 N " W. <. " d •+ */ 4 0$ ] : . .-7 •+ */$ •+ */ / ' > >/ ' N P b '# ? 0 # U$ . * : 9 J ( $ h3' 1 I P + & d /B# 0 † -" ( O -7 0 I$ h3' 0 I † (' 6 N " W " d -= /F ® wY$ YE 0 I /" W$ % >/ ' 'Q 5 ! + : ] b c 7 W t | ' -9 a4 '… ] 6 ] " m h '#M 0h ( a: W tj Z ' -9 W | t t t| a a4 '… =' A $ : 0 N ) " QL B# 0 0 | tt " a4 /B# . . N e 0 -= 41 3 " `. +3..* i a0 b N 1 d 0 # U 1 9 / `. /B# 0 A . * /" B' .-5# ( .-) 3 C# B [ ! U .m $% a0 8 # ! /" "# P /" A B ( 3 .5% > # 3/Q [ A 1 ? ) ! [ =' " -" ]" (' 6 /' /' : 0 4 I ) " 1 : 0 4 3'$ O > # 3/Q : 9 N " P D 6 +'? 7 3') " (' 6 ? /" W$ # •Q %& 0Q i h3' /" ? g E ‚^XR•) I I P + QL A W1 ( <. N " O T B' O ) T 6 " ) 3..) . P # /p ]Xpp nm k •| 0 /" tj$ 9 -" A / &_# N P ) & 4 'Q y]Xpp nm L|)Œ%Œ~QŒ•Œu)t)g ) /.2 ? -" ? P . 0. & & d : "# ? ? : : 0 b O -" " 0 b '# . ¥ N •+ */ 4 7 . +3. J ` s J Y) : . & .$ h3' > / ' A " & " P 0 N =' 1 ' 0 b 3' N b '# ? $ i # U >/ ' 0 N 1 & 3' 3 & d 9 A # U * $ i & 4 9 . * : 9 J ( $ h3' 1 B# 0 I k 5% d -= /F ® wY$ i h3' /" ? W E rn•) I /" I /C 5 # I +B.

.' 1 4' 8 0 Q ) 8 9 U / z * '{ 4$ •+ */ +'B ]: . 0_# 3V R '1 B' 1 ? P ( 0 e80 > w 6. E >/ ' .Q 0 8 ' $ G7 1 4' 0 8 "#) > / ' 1 4' 12 9 T -" d " 6 -" > / ' 1 4' ? ' 1 T -" P d " 6 . A 8 [ x 0 8 6 V 0 9 8 3. > 6 80( 1 4' > / ' ( "# -" 3. C $ ~4L _||| OL3 % 7%4G)J i / 1 1 '? V B' . ? : -7 1 4' > / ' @ $ & 4 . E B U . P 0.m $% $‰ # # . …# 4 .. C " FL VL <L%4 i 0 8 ?C $ ¿ /006 #(Q % 12 ' = $ ¿ Z> 6Q % 0 "# $ ¿ H60#6 > 6Q % 12 ' . $ ¿ / $60Q V 4 0 8 ? ! $% 3. .' O 3 L 4 +* c' 0 8 $% 4Q ¿ 6 60>.S i% x / $60$ i A. ? 'Q L 3 L4 i 1 ? > ? ' B' B 5. ( J $ . J 4 8 A.m # 8 ..-7 ? 0 8 N &$ G P & 4 3 " O / 0 8 0 8 $ ] : .

/ i% x Y. 6 ) A. 8 1 ' ¢ ) & 4 8 A 8 4 0 6 O > 6 80() -" T 8 ( 3 -" 1 ' (V6 Y'? "# 4 0 * 0 8 "#o o J ¡ 8 t}oWgotgg}) 5.¿ e0># 8 Q % 0 . B . `.² Q ¤ 1 ' > 6 80( L *) -" 1 4' 4 0 6 1 ' 3L$ •+ */ ! 4 0 "# * 8 U .6 6 V 4+ 1 ' 8 1 ( V 3 $ . 4 0 "# * =' 1 4' 0 8 1 '$ & 4 > c' 0 8 @ & ¢ E & 4 9 0 S > 1 4' 0 8 7 * 2 P $ i `* 1 |/ )m #o . Z6.m O( •+ */ . [ $ ]: ! > O 1.Q 0 8 * @ -V -" ? 8 ¿ /. 8 Q 'H 3 * 1 ' 8 T A. $ ¿ `V6# >. 3L$ h. C ?$ ¿ `# 6 s #Q % ? 7 8 1 $ ¿ 6A Q 0 8 ? * 1 4' 12 9$ % p 4 13 . w w(((( t ? "#ot ? oj ? J $ i 3 . 8 +'B 'Q .' o o## o "#o J i `* 1 )m _ )u> h3' 1 -D 2 -7 8 & /.

) 0/ -" /F > $ LI Q % $ PL L%Q % > $ • Q% . ( 0 > / ' 1 4' 12 9 ) > / ' 1 4' ? . 1 ? @ $ QR ] : + >( )R s8 i% x‚ h.Q LV 4 b * =' [ Q 73Q 2 9 b PL L%Q 2 9 > $ 7 7 Q 2 9 k # $ Y h0>V 6A Q / 1 A A A d ? 0 ) > / ' 5. @ 8 +'B /8 " A 'Q $ . B . Q% 1 ? @ $ h. @ /8 " A $ ]A.Y 80 l8 >. 5.Q / 1 •+ */ d 5. +3.. Q% > 1 ? @ $ h.Q LV 4 b * =' [ Q gL L% Q k -= <. [ $ Q & 4 . / 6 4 "# 1 ? $ h. -" 9 A +'? " $ Y =60 6 #6. N D 6A $ i 3 . $ € 4 I Q% =' 6 $ Y 60 #>. +3. # 1 ) A. Q% . [0 6 > 8 Q LV 4 b A 6 N >/ ' 9 * /9 -= <..

` l6Q % 1P ¥ > D W 3 jg• $ ]A. [ $ Q V A 4 0 8 =' 1 4' > 1 ' >/ ' 9 'Q i † 'A 3 ( 0 8 $ i h B ‚t$ ie * . H06& 6iQ ƒ* 7 $ € %/ 1 80 >. 6Q % 1 4' 8 C ! ) ! $$$ $ ]A. ass6# . 8 ‚ $ i . e8 ` (.. 8. ( ]A. 9 1x 1 ' $ i% x 580 60) A. $ " d +'B 3 " 0 8 * 2 '? -" B . s8 3' '? /B# /8 1 4' "# E 0 $ i 3 . B -" . e8 Q a4 8 >$ ]A.Q & | /9 Q i O % "L %7 Q 8 -P $ i O 3L%4 % 3 Q % b ? 6 +! $ i O <4 % 3 Q % b ? 7 ]!p $ "' >$ ]A.80Q % ]A.6Q % 1 4' > )U ) A $$$ $ ]A. I 60. 8 +'B 'Q B#) 3' ( & . ( -J ( 0 8 $ i 9 / z * '{ ‚ o%*// E % / i W ) A. p 4 13 ] : : m8 ) { & ' # 8 # # i% ! 1x I -" A •+ */ d 1 B# 1 1 ' 1x .

' 1 ? @ $ i . ]: ] i% O/ x H> 60 . 8 +'B 'Q iR iR i "' ) F7 P7 7% 4 '« A.80 4 A./*$ 3 . 8Q i ` (. R . H> 60 4 c' = $ & 4 +* 13 .80 Q % "' N ! 1x$ i 8 6Q 1 1x 1 ' $ i [/ .6 Q 8 ! 1x$ i 8.) A. 6Q 1x ! 6 1 ? @ $ i '? b ) & 4 D ! 1x d 4 0k1 ' *+ ) / 1 -" ! 1x 4 Q & 4 9 8 1 ' O 'Q .' k A. 6Q 1x 1 ' +' . "' = $ B [ $ . 8.1 ' % 8 1x 1 ' A. ( 580 60) 8 E + $ B -" K 6 6 .

6 4 13 .6K 4' 0 8 #/* /" A 5. A 8 k .u> ^ P/ 9 / z * '{ e80 > w` (.6 > 6) [ V A. (.] : ! . > /9 @ 3 " $ (# N) B . 8 ' Q /9 i A.S #C> ^ P/ 1 4' @ 8 @# 9 'Q z * '{ e80 > w` (. [ 4 1 4' & -V @ $$ Y -" .6 #.6 iR ' & 9 8 U ` (.8. ? 12 9) b -0 P) .! > / m $‰ ^ P/ G./ 6. ! 8 D A$ % P 1 3 " 0 8 O #/* [ Q .$ .8.6) A. Z6.6 > 6$ i aE /9 N 1 4' 8 ` (. ` (. Y 4+ 5.6$ % 1 4' E ` (.$ i% =8 s() 3 " 6 ) 7) # U) [ B i h3' '? + A 1 4') 1 4' & . . '/ # • # # h3' '? A i 9 / > 6 T 6 1 4' 0 8 7$ " E ? N 1 4' O #./ 6.6 ih B 'A -" iR '1 @ /9 . $ .6 6 4 + $ ^ P/ # 8 M 8~# ^ S i% 1 ? ( 1 4'$ i Yk 1 4' '? O / ‚ oR #/*$ 6 1 4' $ ih B .6$ ` (.= ) "' = ) 8 ?)$$$ / ' > " -0 6 $ -0 "# 4 A -V P "1 . .

/ G `Z K i %RLX •+ */ ! U A$ i% A [ : >/ ' V I ) 14 D I : k : (# N i LI (' N : 6' = : k : N ! i a4 •+ */ 5 3 %RLX A -7 . > 6 $ LI \6#80 $ -V %RXL . `80 Y.P 0/ $@ ~$} ~$| u$t u$} ] ] ! `4V A3V `Z ] ] ! `4V A3V > i %/ 1 'A -" i %/ 1 -" B 1H ! '? <. # . ¡ -" A < $ 6 1 & I < $ 6 ! * ` r* e W t | j GT a " ( ][ " &O 2 0 ][ .k 1 .#6 4 <. / 08 aA#6.$ . `80 Z6.]] ]] .k 1 . +3.# G3 8 w' h ' 0] NV %h %h %h %h W t | j . 8 ' +'B I Q ( <. ( $ ] ] ! ! `4V A3V 1 . / 68 M / #C> '/ #M J %/ 1 'A -" B 1H %RLX E * i 9 / z * '{ Z> >w`80 ) A.$ ( $ . +3. -" N ! $ /" 6 ! e 6. J i %/ 1 -" .#6 4 <. ( 1 N P k I i > I 6 ! -" ‚ */ : 7 1 4' 8 /" [ & I -" A /" M " < (' ! e 6. +3. +3.

: * F ! &$ i 6> 60 08iQ I 6 ! 1 -" <. # 9 3. `80 $(Q %/ 1 6 ! ( <.$ i ! . +3. `. `. * : A ' 6 † -" : 9 <.8 . `. +3. 13 ) 7 N > / '$ ]]+ # (3/ S # $% )P .#6 Q J ( $ Z6. +3."# 1 .'# 0 ( & 0 ! ( /7 E † 0 $% 6' '… 6 V " +` [ ! : -7 .A. +3. `. .$ i 8 6> 60 08iQ I 6 ! & -" <. 6 $(Q %/ 1 6 ! ( <.>8 # WV 2 0 { T &z `Z $ i ]" : k 4 6' '… =' 1 / $% +C# 9 6' '… /" T 0 ( ) 7 0 & & 4 6 œ) œy) ˜) ˜y 4 . * A NV -7 7 ( ) 3' 3 /. "# -c [ 8 & NV ? ' •+ */ d <. / * =' 1 X /" A 1 . 'A -" . /"Q Y.3 6' '… 9 3. =' 1 $ % . 6' '… /" 3. -" 6' '… 4 ? / ' A ! N %RLX -7 A > / ' " &$ a 8 * '#6 < 'Q im &P B t " ) " (' 4 6 ! N %RLX ( /" =' 1 / ) 2 . & * A . +3. 3 /5. /B# . /Q % : " A > / ' ( + /2 14 I 6' =$ t$ z 2/ # /p Q % : 6' '… /" =' 1 " .$ ih B [ 4 < (' <.$ % " : t k /" 6' '… N %RLX$ z 2/ # /p . @ $ GV 6' '… [ ? 4' t " $ ]" (' : 6' = N -V 6' '… $ % 6' = N 6' '… E /" 6 ! E /" 6 B 1H . +3. %RLX * A " &O 2 -7 7 J ( ) 3' [ 8 & " &O 2 ? ' •+ */ d <. / 02 $% a4 9 / >/ '. +3. b k 6 ) •+ */ d <. . +3. +3.Q X > ! & " &O 2 /" ] -" 6 -h '#M XC -$ h '#M XC i . P 0/ $@ -7 7 J ( $ ] ] + "# 1 . 0_# 3VQ % . + 0 #3' ? 6 P Q W$ z 1 . +3. * : A ' 6 W$ % : 9 <. /B# =' 1 $% 6' '… 6 " 1 ' +` 1 [ ! : -7 .#6 Q ( $ i A.

3VQ % . ~$} X > ! & . ( ?/ ' A ! N %RLX -7 A 0 4$ a 8 * '#6 < 'Q GV "# .Q U 4 X > ! & U 4 œ tj$ y•|q‚|q |œtj U 4 h "# y•|q‚|q |œtj yY L| ˜v & 4 # 0 b N N ! : $ U y 4 qX2q] œtj h "# œ~ yY ] ] + ! "# _ )M ia 'A >/ ' 0 / $ h "# ˜v X X v$ > -V 6' '… 6 k > œ tj ! & U E 4 7 6 > œ tj$ > 7 ! & U 4 X ! & v$ œ~ E † 3 A B 1H -V %RLX E B' -V %RLX . /"Q V : 4+ 0 " . -" 6' '… 4 ?/ ' E A . `. d +'B \Ia E eY `a 'H * 0 N (' 6 $ % %RLX 'Q 5 Z a e ! ` " 2 O( .' /" k -D 5. &P B t " ) & " (' 4 6' = N 6' '… $ 6' = "# & 4 E 6 B 1H ^ 2 0z &N # # 2 0 { )§ n m 08 `Z $ % 6' '… 13 -" " :t k $ h '#6 < +C# 9 6' '… 3.8 .a4 œu a4 ' ] -" 6 G€ X7. 8 B 8 W h '#M " h C WWoWgoW•u| ~ v u + t ( ] " tWoWWoW•uW Wg ~ • : | ]'H 0 ƒP' tWog|oW•u| u • v ] % -3 6' '… 3. P 0/ $@ u &O & " &O 2 < (' O >G X > ~$} 8~# ! & . P 0/ k NV %h W$ $@ œ ' y %h W z 2/ # /p . ( ( N (' 6 ) ' & 6 -" -" 0 $ 3 .

60) •+ */ d 9 A 6 . -" 0 k A. : $ i h B p 4 •+ */ 9 $ . ( 6 .K % b 4 0 > < $ G 8 $. (' 6 4 y)˜œ)œ) œy) ˜) ˜y $ % E 5. i 9 K 6 / -" z * '{ Z> >we . : B $ q % .> ^. 8Q i XE. 8 K ƒ'B A. $ i " ! 2/ # /p q aE 6' '… : BQ% . † V 4 6' '… $ i " 2/ # /p %/ 1 -" K 6 N A. N A. N A. Y 4 /B# 6' '… E [0 4 /B# . 8 Y/ 8 e .> ^. 60 /. 8 K X9 -7 > $ m ( I /8 /" 0 N %RLX 8 ! &$ 4 0 * A 0 4 " & b/ 1 -" "#$ 8 /.K ] 4 0 " A $ G5.K % b 4 0 > & > / '$ G /. /8 | 7 6 ) 8 7 j 0 & & t A. 6 .. 6' '… $ i aE 6' '… : Q% k. ( 6 -" 0 k.. N 6 ! %RLX$ £ > ( & i %/ 1 'A -" K 6 N ! ( /" 6' '… 4 / $ i% A /9 8 U +'? Q GY. ( 6 . ( 6 -" 0 k. 60wY/ 8 e .

60wY &> #6 e . 0> 6 a0 b -V : %RLX$ 0 60 > \> 6 a0 b -V 6' '… $ 8V( 8 a0 b -V : > / ' 13 . 60$ ƒ'B A. V < 4/ 'A . . : 8. 60$ Y 8 k 6 /" ! 8 <c 8~# 8 y d ] ] + + "# F #>8 X C /" .( %/ 1 3' '? b A ? V '$ ih B 'A -" . 8Q Y# 8 [ Q X L% L 4 ) 3 LQ %/ 1 3' '? 13 . 9 t 6' /8 / '… Q / z * '{ Z> >we .' / 4 0 k -V 1 N P $ .' / $ & 4 9 T 0 b -" 6 E 'A † -" ( /B# 0 b [ V 'A 1` 6 -V 0 b ( = " P $ I €/6 \6#80 . .i a4 < / > / ' 9 Y/ 8e .' 8 0 b @ b $ G7 %RLX @ k 6 ) 4/ > ! &)P 8 yb &O B y<c) ( /" 'Q i ƒC# 9 -V 6' '… 7Q Y . [ . [ ) •+ */ 9 / -" 4 0 13 . 60w > ! & 4 .' / 4 0 8 P -0 P N %RLX$ P73 7 7 L% 7 7 Q %/ 1 3' '? 13 . $ a4 / C / '$ % 7 3 " Q i 8 -V 6' '… $ ia B' -V %RLX % i 9 / z * '{ Z> A . V -V -7 6' '… =' 1 4/ / > 1 ? : %RLX >ws .

GV

%RLX

GV

6'

'…

GV /

>/ '

i 9 ' / '2 (

/

z * '{ Z> >we . 60wY &> #6 e . 60 -" P73 7 7 L% 7 7 Q

=

i h B [ ) •+ */ d / > / ' -" 4 0 8 0 b 6 $ ] ] : # O 08 # ;k 1 . / % " "# 7 C# =' & ? ?Q i > >$>;6Q 0 b N -V %RLX$ i s 6. Q `S } _ #C> 0 { ( %RLX ? D 6 .' -" < (' D W $ K & 4 T -" C# 2 0 { E )-> # • #C> # }> 2 0 { $ i #0 60 >Q 0 b N -V 6' '… $ % +C# 9 -V 6' '… k C# " " 9 k, ( / > / '$ 2/ # /p % -P "# , ( "# d /B# * `Z -" &z k -P 6 $ ]]: O Z`I= E V V LRnY *) */ ) * $

}# X P U 0 N ! s 6. %RLX > >$>;6 @ =' 1 -V 6' '… #0 60 > $ a4 P R "# $R N > ! &)P 8 y b &O B y<c & 4 V A : 'Q yLRnY etQ]})c)L~Q•u yLRnY etQ]})’ "# $R ’)L~Q•u yLRnY etQ]}) !)L~Q•u 3 .' -= /" +b9999 ] ] : ! O ZY a\Y a E V V L^G•r^ • *) /* ) * $ }# X P ' A N ? ! s 6. k %RLX > >$>;6 @ =' 1 -V 6' '… #0 60 > $ a4 P 0/ $@ ) P 8 N > ! &)P 8 y b &O B y<c & 4 V : 'Q yL^G•r^ • etQ]})b)L~Q•u 3 .' -= /" c ] ] ] : + O Z [I E V V L%pnh *) /* ) * $ }# X a3 ?/ : 0 ? 6 ! s 6. k %RLX > >$>;6 @ =' 1 -V 6' '… #0 60 > $ a4 3 ;S . ‚ 1 { &)P 8 y b &O B y<c & 4 V : 'Q yL%pnh etQ]}) )L~Q•u 3 .' -= /" ! ] ] : : O Z=Y E V V LY^ƒ *) /* ) * $ }# X ]" -= 0 /7 B N ! s 6. ) %RLX > >$>;6 @ =' 1 -V 6' '… #0 60 > $ a4 )P 8 #>8 D ? > ! &)P 8 y b &O B y<c & 4 V : 'Q yLY^ƒ etQ]})b)L~Q•u 3 .' -= /" d ] ] : ] O Z= E V V LYZh *) /* ) * $ }# X ]" -= 0 † B N ! s 6. ) %RLX > >$>;6 @ =' 1 -V 6' '… #0 60 > $ a4 )P 8 DV D ? > ! &)P 8 yb &O B y<c & 4 V : 'Q yLYZh etQ]})b)L~Q•u 3 .' -= /" b ]]] R ‚V ;S . / 68 o G;/$ 8 >.K R' / /" : J , `, ! U , ?/ ' * & $ % >/ ' 'Q

` W t | j GT a " ( ][

" &O 2 0 ][ ;# G3 8 w' h ' 0]

NV %h %h %h %h W | t |

"# $R tjgggg Wtgggg Wugggg tjgggg

U

a4 U , >/ ' N 6 /8 * NVr [ ! P +* U ? F /7, 5 /" 6') 9 7 'Q i R<, +3, ! '? & /8 * =' J E M 0 N A ( & /8 " ? ' , O 1= '$ ¤ C# , <, +3, /8 ! NV ie * %RLX '? U ,$ i 9 / z * '{ Z> >w`/$ 8 >.v) A, A 8 R' / +'B 'Q

i Y a># > 6 %/ 1 -" ; K 6 , P 6 , 4 ! ( & U , -P "# NV $ i I;6 e/ # 8 % " ( P o ? 16 -P "# `/ " V 4 P U i Y `/$ 8 >. 8 % ! ( P o ? 16 -P "# ! "# $R $ i %/ 1 -" \6V.>#6 #/006 ;/$ 8 >.; 4 # 3 U , @ & 7 & -" `/ >0( $6.8i > > 4 I P o ? 16 -" , P 7 $ ih B [ 4 13 ; 3 .' & 8 'Q 8

k " 9 .` GT " &O 2 0 ][ . %h ( w' a " G3 ][ 0 ] "# $R tjgggg tjgggg Wugggg Wugggg Wtgggg tjgggg |vgggg ~ugggg i h3' '? '« P J R' / 9 / z * '{ Z> >w `/$ 8 >. P) 8$ % 1_ '5 .$ ]b † # # )S ‚ &O $ P/ )n ]b † # # @ % &O )S ‚ %K ‘ ’ ) •+ */ K .' -" M 4' $ e 4' [ 3 U > / ' D " -" A 6 P " 1 ? ) [ 0$$$ ]b! # $ N# m8 $ P/ )n % U 13 ' -0 P Q ' [ N A % # 'Q ^ W t | ' -" % e hJ tgg| tgg Wtg ' P ! >0 ( % hJ tggj |gg tgg N % 8 [ . \6 8&6 Y. "# -V / 1 -" L hJ tgg} }gg |gg # . %h | %h | + 8 >. 8 I ) A -" > / ' ( ) Y Z+ $ i 9 / z * '{ . 0> 8 >. >0 8 -` 6V 8s :Q E .# h ' 8 NV W 8 >.' 0) 0 4' D [ b ( 8 J 9 6' = B' /" 4' [ a4 -d 4' [ O 4' M / 7 'Q 5 N# ia B' . : 8. `. %h t ! 8 >. ! £ -" P # ? & ¢ .60 w 6 i ]A.v) / 1 -" .. ( "# " " 9 ‘ ’ ) ! & 4 1 8 r #:! ] b ! 5 P/ )n e 4' [ /" [ 0 4' M > / ' P $% 4' [ /" >/ ' N P .

*$ 1 4' [ 0 % #. 8 -` 6V ! 8s :.i% #.' e 7 t$ 5 N# ! ]A.+'B Q .*) ' & / 8 [ 0 % ' i i h B 6A 4 .

8 -` 6V + 8s :. P )$$$ k x$ -" i Y.+'B ! Q / 7) .+'B Q i 6' = [ 0) ) i h B 6A 4 . 66 6 8 6 %/ 1 P : 3' '? -d 4' [ k A 4' [ 6 E 0 ‹$ P 7 $ h 5. 4 7 -d N 4' [ * I # * A$ •7f4Q %/ 1 3' '? . 8 -` 6V : 8s :.i Z> > 0> 6 /" : 0 b N -V > / ' 4' M 6 [ 0$ ¤ C# @ & ¢ -V 0 b @ B' k e 7 W$ & 4 / 1 -" C# 4 # U /8 0 b 3' ( 3$ i `60 6.' e 7 |$ 5 N# + ]A. C P >/ ' * A$ i h B 6A 4 .' e 7 j$ 5 N# : ]A. 6i . C P > / ' * I $ GP 6 $ P7 4Q %/ 1 3' '? . .

'A /6 " .0 #C> $ P/ )n i %/ 1 4' [ ( $ i a4 # U 1P 7 N 4' [ @# E 'A -" A -' * ) /. "# . P )$$$ : -7 e 7 | $ i% 8#> 8 v 4 # U /8 -0 P +'B N 4' [ e 7 j$ ih " K & 4 b /8 A ? 3 6 4' [ «/ 6 s O / 1. 8$³6# P $ %/ 1 -" -" $ ]b!! ]b!! %/ 1 3' '? 4 .S )m #C> $ P/ )n 'A ) d +'B * ' ia 'A /6 -V ? k 4' [ -" / 1 .m M . "# 'A d & 8 K 6 ='$ µ > -" 6 'A 4 # U 1P 7 N 4' [$ ia4 # U -0 P N 4' [) E 'A -" 4' [ -" 6 'A 4 '#4 4' [ 3 -0 P 7 $ ] b ! ! ! >( )R .i Y.*> $ P/ )n >( )R ^ # N# 8~# &. 8 4' [$ • . 'Q i% e80 > >0 Y06>v 4 # U 0 8 ! 1x) >s i% >0 (V6v 4 # U /8 1 4') / 8 4' [ W$ 4 0 N : 4' [ -7 e 7 : .v 4 # U /8 6' = [ 0) ) / 7 ) . K 6 k 6 8 0 4 4' [ P A ? d £ 4' [ i h B e . C ! : -7 i% `8/0#6 Z> >v 4 # U /8 -V > / ' 4' M ) P >/ ' : -7 e 7 t $ i% >0 [V 8 . ( ( "' < ) $ X. 4 13 .

m 0> &O D ] c . [V 8 V 4 E /8 h.6wH> 6 `6 /V$ ]A. P Z6. [ b $ ] b ! ! + 8 $ P/ )n i %/ 1 4' [ ( + $ i h B .6 6$ ] c . ]c 8 [ j xQ H> 6Q V 4 3 /5. 8 ' ]A. [ 4/ ' > # U -" % ? d >( )R . h.'H * D / 8 " . H0 V 4 / $ h. ( 4 P . B# =>0 Q V 4 3 /5.m 0> a0 8 /" A 0 8 ) 9 d +'B Q d +'B > * ' : $ & ( /" 7 1 3 " B $ a4 9 / z * '{ e . /= 6> 60we88 60Q V 4 3 /5. H0 H06& 6i V 414 h.S 0> i% x H> 6 i A. p * Q H80 0> %/ 1 3' '? $ $ 6' = $ ? -= > / ' ( 7 1 P ? & 4 7 6 : P $ B# $ # $ U H> 6 `6 /V$ C#Q * 7 : ) . ` 66 Q V 4 3 /5.

8 +'B 'Q iR 'A / 1 -" .> .( 4 b -V >/ 'k /= . b 4 -D -E $ i H>V60 .' ) ( . P T 9 4 J # 1P 7 /= 6 8V ) 7 58 8 ) . ) E V . 8 B#$ & 4 # U /= ). P (' 6> 60 -" . Q « / ) & /9 Q U-• 4 7Q « / -7 8 '… $ X 7Q L@ oh` -V ? b k ? -= =' A ’ * -" =' " // $ Y "# ! 1 P & -" " # A . 6s . -" F \ ) > /= -" /= 6 -" /= B#$ . `#>. H> 6 / $60Q 4 T -" ? < (' ( ?$ ih B [ 4 " " # U ] c ! >( )R ..#>V6Q %/ 1 3' '? * 7 $ i ]A.. ) 6 ) 7 N B#$ % 7 # U /= 'Q i% x =>0 .' 0> $% % /= 0 S /" 1 > -" `. l6Q 4 1 U B# ! /" ^j $ i e 0. P '? e88 60 $ i %/ 1 -" 80 l8 >.( 4 b -V >/ 'k > 7$ i h3' 6 •+ */ d > / ' -" > i% [ 4 " " /=$ 3. ) %/ 1 -" 60 #>.r A.

8 ' d +'B A ? & ¢ k 6' = (' Q i 6s . 6' = i% x 6> 60we88 60) A 8 +'B 'Q 9 " 'Q ) ? i A. 8 l6 6> 60 4 8 .6# 8 : -7 -0 P "# 6' = k ) > ).6# 8 r \ . . $ R ' 1 / 1 A. /. A ' -" $ .] c + m8 2/ )' )j/ 0> G 6> 60K &O #/S 0> Ge88 60K 6' = (' # '? /" & 4 -" "# ! ) 6 /* ) # A I -J B 1H$ % 7 3 /5. . 6 B#$ R ' 1 / 1 'A -" -0 P ( £ ) & 4 / 1 -" . . P 6 4 ? ( £ E & 4 T 9 3.6# 8 r 6 60 . i -7 A ' & 4 8 6' = (' # '? * 6> 60 E e88 60$ K & 4 / 1 -" .

P 6 V 4 s8 # 1) £ . 6' = " ) A N > / ') q •7f 7 %L3L 73K 6' = I $ GV >/ ' N I E k C# d k $ q P7 7 %L3L LI K 6' = A $ GV >/ ' N A E k C# d k $ i H0 /9 1 4' q •7f . P $ q % I K † .K 6 " ) A N P $ q g% . & 4 / 1 -" .f LK * < $ ¿ H> 6 [0 60 : 9 $ q 7f ) L 7VL%K D 6 +'? 7 7 ) ' & 7 $ q NVL%) L -7f K 7 ) ' & 7 +'? 7$ i 3 . / 1 'A -" . 0 b -V -" ? m * $ &Q J H0 .S 0> ) O() { S J %/ 1 [ 4 / ' /8 > @ /" -" k /8 A.P7 L .S 0> ) R . /. / #j i% x ` 66 ) A.S &' 1 .6.hJ . 8 7 $ i a4 8 6' = '? -7 A ' .UV # # .L4K ! / 7 N P $ q P7 L K . [ $ .' -" ! / 7 N P $ q " . . -" C# 0 b -V >/ ' ( E 4 † 8 & [ V 'A -V ( " P ) /. 8 +'B 'Q i J H0 Y06> -V >/ ' ( $ & 4 T 9 3. 8 l6 e88 60 % /" K 9 6 $ ]c : 3 . . & •+ */ d 9 5. (' 6 .

& ! 8 ? +'B P b -0 P < $ 4 .60 w\6 8&6 H> 6 506>^$ ] c ! ! 6 $% 0 N# ^ i 9 / z * '{ e . P 7 ? -7 < /= 7 N ! 8 ?) ' & 9 / z * '{ . ? -7 < /= . #.60 wH> 6 506>^ ]'« † < † 'A 3 # 6 .60 wH> 6 506>^) /. H06& 6i 6 `> >0 ) " d 4 0 A. N A '? < ) 9 / z * '{ . P 7 " '? < ) 9 / z * '{ .6wH0 H06& 6i E B 'A -" .]c! ]c! D 4 0> &O /« $q 4 0> R '1 + 0 -V ) •+ */ d 9 A < O ! 8 ? " & 4 B# P 414 >/ ' 4 0 F $ •+ */ /' 9 A < 1 -V 1 -D -7 1 U B# $L & 4 & 4 N A 8 9/6 >/ ' 1 .' V % #C> 0> Q% (' A k 6 .' N #C> 0> Q% (' " k . < * 2 $ %& 1 4' < Q 4 . A 8 'Q .

i Y'? , & A , ( N 4 +* T) '#4 'A 1P /;, 3 , ( ( +* -" / 1 'A $ h3' +* B † 'A K 6 8 -0 P B 1H 6 P $ i H06& 8/; h B -" 4 7 i 6A h B -" 4 '$ i =>0 ; h B -" 4 # U /= E A A A $ aE † 'A & B' A L -" ! / 7 ( 0 '#4 [ 6 'A 4 1` ! / 7 -" E 4 /" # U A A A N P E /= N $ i H0 h B -" 4 4 0 A, 8 =' 1 4 +* , ( }$~$t$| $ i .8;6 h B -" 4 & N U H0 H06& 6i -" k -= U P $ i `6 /V h B -" 4 k A, 8 H> 6 `6 /V 3' ( # U " E +* , ( }$~$W $ ] c ! + $% R '1 9 +* 7 1 & 4 3 " P O 9 / z * '{ e .6wH0 E B U ,, P 0.JHr A, 8 =' 1 4 +'B 'Q

60 L 6 N # $ ! , # P & ? -7 =' ! A 8 A A ( / '2 ; 6 # ( $ q %73L% L4K ? N # 1 U B#) 7 B#) , C "') B / ) $$$ i H> 6 \> 6 /9 -V $ qU K " A $ q LG4J X%7 000 7000K 8 3 D $$$ 3 $$$

J H0 aF

# 3 A)

&

i H0 h > Q q OL L 7 K b -V $ q ^ VL O LL G4JK P /" - $ q k %L l7%"<77"K " A P /* i 8V 6; L F <L% 7I P73 LG4JK ? / $ q P7 LK ! 4 : V 1 ( 4 .' 6 8 4 P ,$ i H0 8 s .6 3' '? -J /*$ i H06& 6i B -" 4 +* P 7 1 +* i %/ 1 ; [ 4 < (' $

k$

D

k /6 $

, ( ]c!! $

5

´

W$ k A •+ */ t$ 8 ^W 5, -" 'F Š % h ® 8 et 5, -" ? ••$ 8 %| 5, -" "#Q g~oWWotgg}$ 8 %j 5, -" : y etqW €} -" .' 13 .' +'B |$ a B' 1 ? ^WQ%j ƒ 1 ? B'$ j$ 8 P 'Q 5¥ Ÿµ ¡ w!99b ( "# = ` W t | j } v ][ h a " ( GJ X2 ] " ] " 0 G' GJ w'H , N " ? # -" " &O 2 0 Y O( ; g}oWWoW•~} ttogtoW•~j e |WoWtoW•~g gjogjoW•v~ g•og|oW•u| WWogjoW•~~ 0 8 ' A # ;S . |$tW W$uv t$WW W$•t W$•t W$uv H #DV }g• W}• |g• W}• |g• W}•

k %j$

_# .u

GJ a:

Y." %A "# $% £ 6 A $% £ 6 A " &$ $ƒ " & $ P *$ P $X ' ? = P

* 1 4' o o#### O( ; -" 9 = > / ' -" /" | -" 9 = 7 " &R ; $

A &$ > / ' -"

X²³h y ]º RÀ X²³h × |}gggg ]Á% X¹h] y X²³h q X²³h × m]Â %µm -7 6 /* /" e ]RpW$ƒXR _# .u N C -6 * : Q

0 k A R /" j$ h 5, /8 R C -6 * : Q

8m } m Ž ?I¥ # /(2 O j j j u } u " &O 2 % C' ] = a " h h '#M GJ % ' ]'H X6 ] " 0L .P 5 3 €/% 3V .P 5 * : Q a4 ' y Y k€uqY '#6 " €~qY 9 /" I > ? 5.P #>8 DV 0/ `S . B -" ' '#6 " )Y 9 -" a 4 ' $ v$ P ?/ P 1H $ ~$ X ' P -7 /* & 6 /" e ]Rpt$ƒXR j$ P ' k) Y . ‚ t$ P A a4 ' .k v Y v u ~ Wg ~ D D $@ .5 W$ 8 P 7 = . / 8 /" % +3. / 8 /" M 4ƒ $ $ N P &a4 A Y <6 $ € } otg) Šr7 ®) I i h3' ~ ≤ i h3' u ≤ i h3' • ≤ } m P * a4 ' B d & : 8 /" W$ }$ P 4 B) 4 B. .P . C#Q 5¥ # = ´ ¦ = _ # " ~ u } Wg • Wg `¦ ! fH . ]>' ( GJ % . / 8 P * 4 ' ) 3 O i h3' g ≤ i h3' | ≤ i h3' } ≤ 4 4 4 4 4 4 e˜| e˜} e˜~ e˜u e˜• e ≤ Wg +3. / 8 /" g e $ +3. / 8 /" S #$ +3. C $ |$ a = > / ' -" A 3 €/% 3 O 3' P &a4 e˜} /8 /" Ša5'® |$ ƒ3. / 8 /" ‚ $ +3. / 8 /" S8 $ +3.

'R J J " X h "# Wtogvotgg} Wtogvotgg} X Wjogvotgg} Wjogvotgg} W}ogvotgg} Wvogvotgg} t}ogvotgg} ' 6 " = '3 • }• Wg• }• }• }• Wg• }• U = ]" / nR^ ¨ ][ ]" O R t$ P |$ P A A ]±h] ZÃh y RÀ X²Äh × a³h Z© ' * : Q Åh ZÃh y ]±h] ZÃh q ZÃh ]nÆ & ZÃh ]nÆ y ]±h] ZÃh + ]nÆ j$ X5.5 W$ 8 P 7 C#Q ¶ ´ 5¡ b X !99] R? / tg Wg Wg } |g W~ |} * W}ggg Wt}ggg W}ggg Wgggg t}}}} }gggg Wgggg : Q a `¦ + 6 G r G ¨ ][ e R ƒ?. ? 16 " 'Q S U U R? /( R? = }$ X ' P ' ^2 @ ? " ? = " ' Q F /( Q Q @ $ Q O 08 bw!99 -7 6 /" e ]Rp|$ƒXR .

I $ }$ P A R ' < = .$ v$ X5. I $ |$ P A `S O( y h "# i h "# 3 j$ P ' V • 1 3 . I q = 0 . I * "# k ( i X 8 ^Q tggggg o "# i X 8 eQ Wugggg o "# i X 8 %Q W}gggg o "# d h " 3' 1 k 6 Wg "# D "# : WW k . I ) U ? = ' -" = 0 . I t$ a = > / ' -" A 8m V • 9 -" @.$ ~$ X ' P -7 6 /* /" e ]Rpj$ƒXR 'Q Wg• D = . ? 16 ? /( 1 @ '6 .5 W$ 8 P =§ H • ^gW ^gt * %gt egj egj ^g| 7 C#Q 5¥ 2 ^ “ R # 8m V • ´ Z[Y O( )3 `¦ : IH ¤ O( ) `S ' O( V • ' -# & W}gggg }ggggg Wjgggg tggggg W}gggg W}ggggg R ' Wjog}otggW W~og}otggW W}og}otggW tvog}otggW W}ogvotggW tgogvotggW W~ogvotggW tgogvotggW tWogvotggW t}ogvotggW W|ogvotggW t~ogvotggW m* * h e // Y GJ ^ X6 ] e // %/ & 12 9 (' 6 N =§ V • 3 / 8 . I .

R? ` W t | j } v ~ h '#M X6 ] " ] " Y © ] X6 GJ e< ] " m 8 GJ h 3R ^ 0© " &O 2 ^ }# & a m a m hG hG hG hG =}# .5 W$ 8 -" 0 8 ^' // ] /*Q P 5¥ ´ 7 Ÿµ C#) R `¦ ] = O V .) k ) '3 -" 9 /S $ P -7 /* & 6 /" e ]Rp}$ƒXR . q k fX + '3 AQX ). ¥ $ #DV O( "# H #DV 0 : k !] /3 _# .' 0 'Q '3 /" g• : '3 /" Wg• '3 /" }• P _# . }gggg j}ggg jgggg |}ggg |gggg |gggg |}ggg U t$ P "# |$ P < Y: / 0 : ? #DV 3 O Q × ? "# "# P }# & a m a m hG j$ P }$ P A k 3 O = k A /3 * « / • N / -" i h3' / ˜ Wgggggg : i h3' Wgggggg ≤ / i h3' / v$ P A ~$ P U u$ X ' ≥ tgggggg ˜ tgggggg : H `S # t~ t} tu tt tu tj tv A 3 O B.u y X qm B.u 3' ? "# /7 R? H }ggggg jggggg |ggggg W}gggg O Wg• / $ . B.

·!99] * #6' (' Q U # /(P R #M ` W t | j } v =§ O wƒX ‘R w‘X YƒR ƒX Y‘X =~ WtoWgotgg} g~oWWotgg} g•oWtotgg} WWoWtotgg} WuoWWotgg} ttoWgotgg} 5¥ =§ =~ .• O ? w'8 Wggggg W|gggg t$ a = > / ' -" A =~ O 9 -" 12 9 (' 6 N Y@ " -" e $ |$ a = > / ' -" A 9 -" e " 3 O 3' 12 9 : " /" R /B# S) 3' /" X /B# /d$ j$ P A U # /(P 9 -" 12 9 : N Y@ " Q i h3' & /" 12 9 ‘ G5 '#4 y a + R? / + W• i h3' & /" 12 9 ƒ G5 '#4 y a + R? / + W$}• }$ P A R #M y a + R? / q G5 '#4 v$ X ' P -7 /* & 6 /" e ]Rpv$ƒXR .2 0 ?I `S . ‚ } • Wg tt j • [¡ = tgggggg tWggggg Y # P vgggggg vjggggg " N Y@ . 8 .5 W$ 8 ' V A " 5¡[ ¡[ 5¡ O O( $ ´ P b .u .

-" 4 = '… @# + ? 16 'Q R? / R? / R? / P P P 3 €/% 5' 7 }$ X ' P -7 /* & 6 /" e ]Rp~$ƒXR .P &_# W t | t t | W } ~ v$} v$} | W j `¦ c . P 7 C#Q Ž ?I¥ S ^ e X6 0e ^ ^ % L % e ´ Iƒ• ` / . ?t ?t ? t$ ‹ + R )P 3 €/% `5Z WtggW X6 " 2 0© ! .• .5 W$ X5.P v ~ u$} |$} t$} v u$} Wtggt Y GJ t|WgW ( ] jjgtg h '#M jvtWg X6 ] " j~tgg t$ P i i i |$ X5. •= L9 -" j$ X5.P t$} u$} ~ j W$} W$} ~ C C C I¸ Gt tg$} W~$} Wv t| G| tW Wu Wv$} tj N P /" D # •. R P P P 4 ( GJ LK 'Ç )P j•tWW ] " N P 1 ? ^ 4 1 ? e 4 1 ? % -" L '… 'Q 5¥ ? ^ e % L GW tg W~ W}$} tt 0 3 O Q W t 4 | .

µ ¡ =™ ƒ ƒJ }ggg L L(' j}gg h h 7 |ggg j$ P . P '#6 k /" }• N " = ) /8 . P '#6 k$ |$ P A O ' 6 * : Q ]±h] ZÃh y RÀ X²Äh × a³h Z© G7 a E " + 0 'Q ¡ H ¹ IƒŒ º Œ . P '#6 k /" Wg• N " = $ }$ P A R ' $ v$ P U A A " = ) . P '#6 k Q 3' 12 9 6 . P '#6 k -" U $ ~$ X B E " /" ƒJ -" L(' u$ X B E " v$ X ' P -7 /* & 6 /" e ]Rpu$ƒXR . N ^B / /" R .5 W$ 8 ´ `¦ 7 P 'Q ( X j/ / = 5¡[ ¡[ Z[Y I ` B / `S . ‚ O ' H # /(2 # k R ' W ƒX |g t LR j} | LX t} j hR jj } ƒX W} v hX Wt ~ ƒX Wv U A Q t$ a = > / ' A 6 " 9 -" 12 9 (' 6 N 12 ' -" " -" .

5 W$ 8 -" 0 8 5¥ ` W t | j } v ~ h '#M ( GJ ] " Y ] " h '#M ^ 0 " C M ' 'B Y 6 P ¹ ´ 'Q g / &_# ^ e ^ % e ^ % R Ÿ¢ =W ^ S |g } Wg ~ W} tg W~ ]ÀZ × tggg `¦ d ¡ O ' w!99! ' V / R h '#M ]>' X6 0 '#3 t$ P A ' V + 0 g y YÈ /<m k 5¥ |$ P A 1 ' -9 ' + Y` 1 ? 'Q . -" P ? 16 ' C#Q 5¥ ¦ Œ ¼ ' ) ' V / -" R $ ¼ ^ ` e Z– % Ÿ¢ " A ' -9 0 ? 16 R? A U ` 1 ? R? 1 ? 6' /7 R? 1 ? 6' † R? 1 ? ' B B F A ~$ Gd 4' [ 4' M e ? 16 6 $ u$ X ' P -7 /* & 6 /" e ]Rp•$ƒXR . -" U }$ R<. : 9 * 1 ' -9 $ v$ X5. +3.» =” H – m ' )n }g Wgg tgg A O w + A$ e 3 O I m ' D ' -9 ^ e % j$ P U ? = F A.

-" = e˜} e˜~ e˜u e +3. / 8 /" ‚ $ +3. / 8 /" S #$ ? 16 'Q 0 R? / R? / R? / e U v$ LV / 9 ih > ih > ih > ~$ X >/ ' ih > ih > ih > ih > u$ X ' P .6 /" h> -" +3. / 8 † -6 &a4 e ˜ v E +3.6 & 7 P /" h -" ƒ3. / 8 . / 8 /" g e $ > / ' -" †$ .6 h> A 4 +* Q . / 8 W m h 5 m h • v t ]" h < h u ~ | ( GJ P h v • j eV 0 R h> ~ • } % Y a: h u } v h '#M 0] " ' h> v t ~ % C' a: P h j ~ u h '#M h C e h> ~ v • % GJ X@ h> • u t$ R<.5 W$ 8 -" 0 0/ F 8 P ´ 'Q `¦ 9 "# 3 « e¬h aZÉY Y¯h Zh ]¼% GÊh m]½h R ] /& 6 7 P a4 X a4 ] a4 e ƒ3.6 & a 4 X œy~ -" a 4 ] œyu$ .6 & a 4 X ˜ u -" a 4 ] ˜u$ * #6' (' 'Q .8m * #6' (' 'Q i h3' } ≤ a 4 i h3' g ≤ a 4 i h3' ~ ≤ a 4 i h3' u ≤ a 4 }$ X5.6 & 7 P /" h $ . / 8 † . +3. / 8 Ž3' E .6 & 6 < (' O > $ -7 /* & 6 /" e ]RpWg$ƒXR <6 $ +3. /8 ' * : 9 > k A 6 ) > ! & 6 ? ' ! " &a4 X d +3.6 & 7 P /" h> -" ƒ3.'C a 4 e N -6 h a6 X N . C $ j$ a = > / ' -" A 3V .6 /" h . /6 7 $ a =' b /8 > / ' k A R $ |$ P A a4 ey a4 X qa4 ] + t o|) /" I A > ? 5. / 8 /" % +3. .6 & 7 P /" h>$ .

9 -" A @ " 'Q =§ O 5 =[ H *# Y %mn 2 O u •g W}g . -" = -" ? 16 'Q *# Y %mn R? /( R? / U = ' nRL u$ Gd 4' [ 4' M ? 16 6 $ •$ X ' P -7 /* & 6 /" e ]RpWW$ƒXR A 'Q œWg$ . ‚ • W Wj } t j | W} j | ´ 'Q . GI`ZK |$ P O ' y R? / +a $ j$ P ' /3 y '3 'B + " = -& '3 'B + 0 h3' ? / œ Wg '3 'B y |• h3' ? / D } 3 Wg '3 'B y }• h3' ? / ˜} '3 'B y Wg• }$ P R #M y " = q = '3 v$ 9 P 'Q i P U ?/ N > E " /" %mn @ +'B $ i a3 +* 6' /( E " & @ " /" e +'B -7 ? / P U = N > /( +'B "#$ ~$ X5.5 W$ 8 -" 0 ` W t | j } v ~ u • Wg W$ a = =§ O Yp %m e %m Yp %m e Yp e %m > / ' -" 8 2 O P `S . `¦ O ' ' /3 R #M 2 O r.

. `. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a0080° 588^ >0^ 8 6s 6 t$j$t 2 9 8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a0080° 588^ >0^ 8 6s 6 t$j$| ) C# -" ! c $$$$$$$$$$$$$$$a0080° 588^ >0^ 8 6s 6 t$} % / N YRiLpR $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a0080° 588^ >0^ 8 6s 6 t$}$W % / A .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a0080° 588^ >0^ 8 6s 6 t$}$W$W YA ? / -= ? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a0080° 588^ >0^ 8 6s 6 t$}$W$t YA ? / -= $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a0080° 588^ >0^ 8 6s 6 t$}$W$| YA ? / -= 5. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a0080° 588^ >0^ 8 6s 6 Y¶ RÀ e±Z Ëm ]Á% ]±h] %©% Xºh] YRiLpR %³ e¬h$$$$$$$$$$$$$$$$$$ a0080° 588^ >0^ 8 6s 6 ) '/ O h 8i.B W$W $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W W$t $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W W$t$W $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W W$t$t -= # P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W W$t$| a -0 / ' > $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$t W$t$j w' + /2 N # P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$t W$t$j %B' . N # P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$| W$t$j$W a -0 + /2 ' C %* /m * n i %mn $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$| W$t$j$t eA 7 Y* # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$| W$t$j$| % 3 0 -" $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$| W$| e 4' M # P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$j W$|$W % 3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$j W$|$t aU ? D 5. C $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$j W$|$| % . C $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$} W$|$j Y =/ J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$v W$|$} e 4' M 12 9 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~ ) '/ O =`JZ[` t$t ] =' " YRiLpR$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a0080° 588^ >0^ 8 6s 6 t$| k A ? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a0080° 588^ >0^ 8 6s 6 t$j YA ? 1 -= ]a] YRiLpR$$$$$$$$$$$a0080° 588^ >0^ 8 6s 6 t$j$W ‚ /* 5.' * $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W| |$|$t Y* ' R $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W} |$|$| r* # /* e V $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W~ . |$t % " . 6 0 .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W| |$|$W % U Y# % . ( -" 6 ‘ ’ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$• |$t$W k A ‘ ’ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$• |$t$t 7 ' " ‘ ’ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wg |$t$| % 'A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WW |$t$j % U =' " ‘ ’ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WW |$t$} 1 † ‘ ’ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W| |$| L* 1 .=– – &O A* .

( = F 3 G iG * 1*#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$j| j$|$t ] 7 c G * 1*# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$jj j$j a0 8 -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$jv . % / '/ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|| |$}$t % 8 -J h *.8s h i80 j$W 7 ' U . -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$jg j$t$v 1 3 -" # 3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$jW j$t$~ % '#4 U > -J k$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$jt j$t$u a& -J -" 13 . $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|| |$}$| % -d m $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|} = #08.' -= Y ‘ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|v j$W$W k A Y ‘ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|v j$W$t Y" /" N Y ‘ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|~ j$W$| % " ./ * $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wu |$j$t % / N ‘ ’ •+. ( N " 8 ‘ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|~ j$W$j % 3 A 4 0 " ‘ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|u j$W$} % 1 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|u j$t % ‘ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|u j$t$W 8 7 A -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|u j$t$t X ' -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|u j$t$| k -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|• j$t$j a B' 1 ? -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$jg j$t$} <) -" `. /" . P ! V 1 8 -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$j| j$| Y ! 8 3 G $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$j| j$|$W 7 '.|$|$j Y# h* ’ 1 m/ * $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wu |$j ‘ ’ •+.-7 ‘ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$jt j$t$• % ./ * $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W• |$j$t$W ‚ /* -" ‘ ’ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W• |$j$t$t % '#4 ! c -" A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W• |$j$t$| 8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W• |$j$t$j 8 ' A /* # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W• |$j$t$} % 8# A : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$tW |$j$t$v % B' /* -" Q $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$tW |$j$t$~ R `. /* # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$tW |$j$t$u L '#4 /* # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$tW |$j$t$• ƒ& /* # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$tW |$j$t$Wg aU 6 /* # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$tt |$j$t$WW ƒ* 'A P N /* # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$tt |$j % / m */ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$tt |$j$W 6 E +& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$t| |$j$t # U 4 0 N " $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$tj |$j$| # U 4 N 8 ? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$t~ |$j$j # U "# ! ? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$tu |$j$} %" E # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$t• |$} YA ? : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|| |$}$W Y # P † ./ * $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wu |$j$W % U‘ ’ •+.

-" % * $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$v• j$Wt 8 6' = $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~g j$W| 8 .' A. 5 / $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~t j$W} Y ‘ ^ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~| j$W}$W 8 ‘ ^ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~| j$W}$t ] ' b $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~j j$Wv Gd i 8 ? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~} j$Wv$W Gd ? 6 L ’ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~v j$Wv$t$ ] ' b ? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~ j$W~ % ? %/ . 8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}} j$v 3 /5. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}| j$j$|$j % . . % . . $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}t j$j$|$W a0 8 -J . P " / ' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~W j$Wj 8 / -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~W j$Wj$W 8 / $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~W j$Wj$t %5. e'//* -" h' * V 4' j$v$t 3 /5. P < 0 8 > $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}g j$j$t$} % £ 12 9 E $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}W j$j$| a0 8 8 -J m .^ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~ j$W~$W % £ -d D Y %/ .' ‚ $$$$$$$$$$$$$$}v j$~ 8 -J k 8 A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}u j$u 8 L .j$j$W a0 8 B#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$jv j$j$t a0 8 > $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ju j$j$t$W a0 8 > .' A. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}• j$• 8 4' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}• j$•$W k 8 4'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}• j$•$t h 5.' 7 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}t j$j$|$| a0 8 8 -J . $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}j j$}$W 3 /5.' A.' 7 r'/* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}j j$}$t 3 /5. 8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ju j$j$t$| # U 1 4' >$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}g j$j$t$j % .' / $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ju j$j$t$t a0 8 > . //* # |$ g $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~~ j$W~$t % £ -d D /* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~• j$W~$| ] ' b -d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$~• . A ' 4' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$vg j$•$| % P 6 4'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$vW j$•$j "# -" P 4' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$v| j$Wg ^' *+ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$vv j$Wg$W 8 7 ^' *+ • #$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$vv j$Wg$t % £ ^' *+ • # -" -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$v~ j$WW R #/* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$v~ j$WW$W 8 7 A R #/* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$vu j$WW$t % b R #/* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$v• j$WW$| R #/* m .' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}t j$j$|$t a0 8 m . e'//* -" h' * $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}} $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}v j$v$W 3 /5. . P < 0 8 8 -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$}j j$} 3 /5. 8 m . e'//* -" h' * .

> / ' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWg }$t$}$~ L '#4 > / ' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWg }$t$}$u L E $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWg }$t$}$• L '#4 P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWW }$t$}$Wg aU 6 P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWW }$t$}$WW Yk 6 P 7 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWW }$t$}$Wt ƒ& A P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWW }$t$}$W|$ % -7 " -" A P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWt }$t$}$Wj ]'« † -D 3 " $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WW| }$t$}$W} 1 † *+ */$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WW| }$| P •+ */ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWj }$|$W % $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWj }$|$W$W % ? -7 > / ' 8 ? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWj }$|$W$t % ? -7 1 4' 12 9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WW} }$|$W$| % ? -7 > / ' "# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WW} }$|$t % : •+ */ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WW} }$|$t$W e 3 U : " 0$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WW} }$|$t$t R `. N •+ */ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wg} }$t$| % 1 / 6 .8s aA#6.' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wgv }$t$|$W ‘ 1e 1 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wgv }$t$|$t a0 b $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wgv }$t$|$| % 1 4' > / ' •+ */$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wgv }$t$j % -" ‘ 1e 1 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wg~ }$t$j$W Yk /* 7 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wg~ }$t$j$t Yk /* @ & $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wg~ }$t$j$| X ' /*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wgu }$t$j$j a& /*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wgu }$t$} % -7 A P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wg• }$t$}$W L '#4 P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wg• }$t$}$t h 5. > / ' -" P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wg• }$t$}$| R 0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wg• }$t$}$j % 1 ? > / '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wg• }$t$}$} ƒ > / '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWg }$t$}$v R `. }$W 7 ' -= Y •+ */ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wgj }$t % 6 •+ */ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wgj }$t$W k A •+ */ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wgj }$t$t Y" 3.j$W~$j 4 j$Wu A -J j$Wu$W j$Wu$t % j$W• Z B -J -d -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ug $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ug A -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ug 7 A -J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$uW $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$u} = #08. : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WW} }$|$t$| a =' b /F N : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWv }$|$| R " •+ */ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWv }$|$|$W h & " + /2 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWv .

%RLX $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wt• }$}$t$W R<.}$|$|$t h & " ? 16 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WW~ }$|$|$| h & " + /2 12 9 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WWu }$|$|$j h & " "# J $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WW• }$|$|$} h & " / $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wtg }$|$|$v h & " 1 3 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wtg }$|$|$~ % . +3.2 " $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wtt }$j a0 8 P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wtt }$j$W a0 8 P O / 9 3. +3. ?/ ' * & ' / $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|} }$v % £ ? -" 4' [ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|~ }$v$W % £ -" ? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|~ }$v$t e 4' [ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|~ }$v$t$W % 7 8 4' [$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|~ }$v$t$t % b 4' [$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wjg }$~ a0 8 -" B $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WjW }$~$W a0 8 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WjW }$~$W$W # U ? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$WjW }$~$W$t # U /= P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wjt }$~$W$| 8 6' = (' ]* * -" '? ‚ * $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wj| }$~$W$j 3 /5. ? -= > / ' ( $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wjj }$~$t Z B $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wj} }$~$t$W h < -" '« † < $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wj} }$~$t$t ƒ* P 7 1 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wj} }$~$t$| Z P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wjv . $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wt| }$j$W$W a0 8 ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wt| }$j$W$t % " > / ' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wtj }$j$W$| # U > $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wt} }$j$W$j 8 ! -= $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wtv }$j$W$} "' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wt~ }$j$t a0 8 O 1 4' #/* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wtu }$} % k > / ' •+ */ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wt• }$}$W k > / ' %RLX $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wt• }$}$t R<. > / ' * A ' N =' A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wt• }$}$| X > / ' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|g }$}$|$W % #3' ? 4/ >/ ' 6 P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|g }$}$|$t X 9 A $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|W }$}$|$| X C $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|| }$}$j % " k > / ' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|j }$}$j$W ]" LRnY $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|j }$}$j$t ]" L^G•r^ • $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|} }$}$j$| ]" L%pnh $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|} }$}$j$j ]" LY^ƒ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|} }$}$j$} ]" LYZh $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$W|} }$}$} U . +3. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Wt• }$}$t$t R<.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful