CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC 1.

Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5km/h. Vận tốc v của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu? 2. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông, một giờ đi được 10km. . Một khúc gỗ trôi theo dòng sông, sau 3 phút trôi được 100m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước là bao nhiêu. 3. Hai ôtô A và B chạy trên cùng 1 đoạn đường với vận tốc 30km/h và 40km/h. Tính vận tốc ôtô A so với ôtô B trong 2 trường hợp sau: a)Hai ôtô chuyển động cùng chiều nhau. b)Hai ôtô chuyển động ngược chiều nhau. 4 Một canô chạy thẳng đều xuôi theo dòng nước từ A đến B cách nhau 36km mất khoảng thời gian là 1giờ 30phút.vận tốc chảy của dòng nước là 6km/h. a)Tính vận tốc của canô đối với dòng chảy. b)Tính khoảng thời gian ngằn nhất để canô chạy ngược dòng chảy từ B đến A. 5 Hai bến sông A và B cách nhau 27km. Một canô phải mất bao nhiêu thời gian để đi từ A đến B rồi từ B trở về A nếu vận tốc của canô khi nước sông không chảy là 16km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2km/h 6. Một canô đi xuôi dòng nước từ bến A đến bến B hết 2giờ,còn nếu đi ngược dòng từ B về A hết 3giờ. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5km/h.. Tính vận tốc canô so với dòng nước và quãng đường AB. 7. Một chiếc canô chạy xuôi dòng sông mất 2giờ để chạy thẳng đều từ bến A ở thượng lưu tới bến B ở hạ lưu và phải mất 3giờ khi chạy ngược lại từ bến B về đến bến A. Cho rằng vận tốc của canô đối với nước là 30km/h. a) Tính khoảng cách giữa hai bến A và B. b) Tính vận tốc của dòng nước đối với bờ sông. 8.Canô chạy thẳng đều dọc theo bờ sông xuôi chiều dòng nước từ bến A đến B cách nhau 28km mất thời gian là 1giờ 12phút. Vận tốc của dòng nước chảy là 4,2km/h. hãy tính: a) Vận tốc của canô đối với dòng nước chảy. b) Khoảng thời gian ngắn nhất để canô chạy ngược dòng từ bến B đến A. 9. Một thang cuốn tự động đưa khách từ tầng trệt lên lầu trong 1,4 phút. nếu thang dừng thì khách phải đi bộ lên trong 4,6phút. Hỏi nếu thang vẫn chạy mà khách vẫn bước lên thì mất bao lâu? Coi vận tốc chuyển động của người trong 2 trường hợp là không đổi. 10. Đoàn tàu thứ nhất có chiều dài 900m chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Đoàn tàu thứ hai có chiều dài 600m chuyển động đều với vận tốc 20m/s song song với đoàn tàu thứ nhất. Hỏi thưòi gian mà một hành khách ở đoàn tàu này nhìn thấy đoàn tàu kia đi qua trước mặt mình là bao nhiêu ? Giải bài toán trong hai trường hợp: 1. Hai tàu chạy cùng chiều. 2. Hai tàu chạy ngược chiều. 11. Một thuyền đi từ A đến B (với s = AB = 6km) mất thời gian 1h rồi lại đi từ B trở về A mất 1h30ph. Biết vận tốc của thuyền so với nước và vận tốc của nước so với bờ không đổi. Hỏi: 1. Nước chảy theo chiều nào ? 2. Vận tốc thuyền so với nước và vận tốc nước so với bờ ? 12. Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B, rồi ngược dòng từ B về A hết 2h30ph. Biết rằng vận tốc thuyền khi xuôi dòng là v1= 18km/h và khi ngược dòng là v2 12km/h. Tính khoảng cách AB, vận tốc của dòng nước, thời gian xuôi dòng và thời gian ngược dòng.

4 km/h theo hướng vuông góc với bờ sông. 15. Một hành khách ngồi trong Một ô tô đang chạy với vận tốc 54 km/h. Cho bieát vaän toác cuûa canoâ ñoái vôùi nöôùc laø 16. chúng qua O cùng lúc a. Nếu thang chạy mà khách bước lên đều thì mất thời gian 40s. Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 5. Hãy tính vận tốc của dòng nước chảy đối với bờ sông và thời gian thuyền qua sông. Từ A. Tính vận tốc của đoàn tàu 22. Hỏi nếu thang ngừng thì khách phải đi lên trong thời gian bao lâu ? Biết vận tốc của khách so với thang không đổi. Tính vận tốc của dòng nước 20. Tìm vận tốc của đoàn tàu 23. Khi nước sông phẳng lặng thì vận tốc của ca nô chạy trên mặt sông là 36 km/h. thì người đó phải chèo thuyền theo hướng tạo thành với hướng AB một góc α bằng bao nhiêu và mất bao nhiêu thời gian để tới bờ bên kia? .2 km/h vaø vaän toác cuûa nöôùc ñoái vôùi bôø soâng laø 5. caùch nhau 18km. Một thang cuốn tự động đưa khách từ tầng trệt lên lầu (khách đứng yên trên thang) mất thời gian 1 phút. Một hành khách ngồi trên ô tô nhận thấy từ lúc ô tô gặp đoàn tàu đến lúc vượt qua hết đoàn tàu mất 40s. Hãy tính vận tốc của dòng nước chảy và thời gian thuyền qua song 21. Hoûi khoaûng thôøi gian t ñeå moät canoâ chaïy xuoâi doøng töø A ñeán B roài laïi chaïy ngöôïc doøng trôû veà A baèng bao nhieâu 14.32 m/s và v2 = 10m/s. Độ rộng của dòng sông là 210m. Hai beán soâng A vaø B cuøng naèm treân bôø soâng. Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc 6. 17. Nếu ngồi trên ô tô thứ hai mà quan sát sẽ thấy ô tô thứ nhất chạy theo hướng nào? 24. Khi đi xuôi dòng từ A đến B ca nô đến sớm hơn 48 phút so với khi đi ngược dòng từ B về A. 18.8 km/h thì đuổi kịp Một đoàn tàu đang chạy trên đường sắt song song với đường ô tô. nhìn qua cửa sổ thấy Một đoàn tàu dài 120 m chạy song song ngược chiều và đi qua trước mặt mình hết 5s. 16.2km/h theo hướng vuông góc với bờ sông.13. Vận tốc ca nô khi nước đứng yên là 30 km/h. Hai bến sông A và B cách nhau 70 km. . Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông. Nếu nước sông chảy thì ca nô phải mất 2 giờ để chạy thẳng đều từ bến A đến bến B và phải mất 3 giờ khi chạy ngược lại từ bến B đến bến A. Một ô tô đang chạy với vận tốc 64.4km/h. Nhưng do nước chảy nên xuồng bị trôi theo dòng nước và sang đến bờ bên kia tại điểm cách bến dự định 180m và mất thời gian 1 phút. Nếu vận tốc của thuyền đối với nước là v1 = 3m/s. Hai ô tô chuyển động thẳng đều trên hai đường Ox và Oy vuông góc với nhau với vận tốc v1 = 17. Tính vận tốc tương đối của ô tô thứ nhất so với ô tô thứ hai b. tính vận tốc của ô tô thứ nhất đối với ô tô thứ hai. Một người lái xuồng dự định mở máy cho xuồng chạy ngang một con sông rộng 240m theo phương vuông góc với bờ sông. hai ô tô chuyển động theo hai hướng vuông góc nhau với vận tốc 60km/h và 80km/h. biết chiều dài của đoàn tàu là 145m.5m/s và chiều rộng của sông là s = 400m. Do nước sông chảy nên thuyền bị đưa xuôi theo dòng chảy xuống phía dưới hạ lưu 1 đoạn 64m. Một người muốn chèo thuyền qua sông theo hướng AB vuông góc với bờ sông. Do nước chảy nên thuyềng đã bị đưa xuôi theo dòng chảy xuống phía dưới hạ lưu Một đoạn bằng 120 m. Độ rộng của dòng sông là 450 m. vận tốc của dòng nước đối với bờ sông là v2 = 1. hãy tính khoảng cách AB và vận tốc của dòng nước đối với bờ song 19.

rồi trở lại A mất một thời gian tổng cộng là 2h30ph. c) Vận tốc của vật trước khi chạm đất 1s. Tính quãng đường vật rơi được trong 3s và trong giây thứ 3. Xác định khoảng cách giữa hai xe tại thời điểm t =2h kể từ lúc gặp nhau. Tính thời gian rơi và vận tốc chạm đất. Người này đi từ A về B xuôi gió và đi từ B trở lạiA ngược gió. Tính: a) Thời gian vật rơi một mét đầu tiên. b) Thời gian rơi. thời gian rơi là 10s. . Bài 5: Trong 0. Tính: a) Vận tốc của vật lúc chạm đất.Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi tới khi chạm đất.6m xuống đất. Lấy g = 10m / s 2 . xe thứ nhất với vận tốc 40km/h còn xe thứ 2 với vận tốc 30km/h. Bài 11: Từ độ cao 20m một vật được thả rơi tự do. Hỏi khi sang bờ bên kia thì phà cách điểm đối diện với bờ bên này là bao nhiêu ? 28. Lấy g = 10m / s 2 . Tính thời gian tổng cộng đi và về. tính độ cao thả vật. Lấy g = 10m / s 2 .Bài 3: Một vật được thả rơi tự do tại nơi có g = 9. Một xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc lúc không gió là 15 km/h . Biết rằng vận tốc của nước đối với bờ sông là 1km/h.8m / s 2 . b. vận tốc dòng nước là 2km/h. Thời gian qua sông là 15phút. Bài 12: Một vật rơi tự do. Sau khi gặp nhau ở ngã tư. Hai ôtô chạy trên hai đường thẳng vuông góc với nhau.Tính độ sâu của giếng. Trong 2s cuối vật rơi được 180m. Bài 7: Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m / s 2 .5s trước đó. a. hai xe tiếp tục chạy theo hướng cũ. b) Thời gian vật rơi 180m cuối cùng. thời gian rơi là 10s. 26. Một chiếc phà đi theo phương vuông góc với bờ sông sang bờ bên kia.5s cuối cùng trước khi chạm đất. đi ngược dòng. Hãy so sánh quãng đường rơi của hai vật và vận tốc khi hai vật chạm đất. Bài 6: Một vật rơi tự do trong giây cuối rơi được 35m. 27. Lấy g = 9. thời gian rơi của vật 1 gấp đôi thơi gian rơi của vật 2. Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B cách A 6km. Tính thời gian rơi và độ cao nơi thả vật. Lấy g = 10m / s 2 .8m / s 2 . Tính: a) Thời gian rơi 90m đầu tiên. Bài 4: Có 2 vật rơi tự do từ hai độ cao khác nhau xuống đất. Bài 10: Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m / s 2 . Bài 8: Tính thời gian rơi của hòn đá. Xác định vận tốc xe thứ nhất đối với xe thứ hai. lấy g = 9. Bài 9: Tính quãng đường một vật rơi tự do đi được trong giây thứ 4. Vận tốc gió là 1 km/h. Lấy g = 10m / s 2 . một vật rơi tự do đi được quãng đường gấp đôi quãng đường đi được trong 0. tính vận tốc của thuyền trong nước yên lặng và thời gian thuyền đi xuôi. SỰ RƠI TỰ DO Bài 1: Một vật rơi tự do từ độ cao 9. Khoảng cách AB = 28 km. b) Thời gian vật rơi một mét cuối cùng.25. biết rằng trong 2s cuối cùng vật đã rơi được một quãng đường dài 60m.8m / s 2 Bài 2: Một hòn đá rơi từ miệng một giếng cạn đến đáy giếng mất 3s. Vận tốc của phà đối với nước là 8km/h.

Tính khoảng cách giữa A và B sau khoảng thời gian 2s kể từ khi A bắt đầu rơi. Bài 17: Sau 2s kể từ khi giọt nước thứ nhất bắt đầu rơi. 1. Lấy g = 10m / s 2 . Bài 18: Từ vách núi. Lấy g = 10m / s 2 . Bài 19: Các giọt nước mưa rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau. b) Khoảng cách từ vách núi tới đáy vực. b) Vận tốc lúc chạm đất. 1s.Bài 13: Thời gian rơi của một vật được thả rơi tự do là 4s. Từ lúc buông đến lúc nghe tiếng hòn đá cạhm đáy vực là 6. Lấy g = 9. người ta thả rơi một vật. người ta thả rơi vật thứ 2. Tính xem giọt nước thứ 2 rơi trễ hơn giọt nước thứ nhất là bao lâu? Lấy g = 10m / s 2 . Lấy g = 10m / s 2 . Lấy g = 10m / s 2 : a) Tính khoảng cách giữa hai giọt nước sau khi giọt thứ 1 rơi được 0. d) Quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng.Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 10m. A được thả rơi sau B một khoảng thời gian là 0. khoảng cách giữa hai giọt nước là 25m.5s. Tính: a) Độ cao nơi thả vật. Bài 15: Hai hòn đá A và B được thả rơi từ một độ cao. Tính: a) Thời gian rơi.5s.Hai vật sẽ đụng nhau sau bao lâu kể từ khi vật thứ nhất được thả? Lấy g = 10m / s 2 . một vật thả rơi tự do có vận tốc là 30m/s.5s.5s. b) Hai giọt nước chạm đất cách nhau 1 khoảng thời gian là bao nhiêu? GOOD LUCK TO YOU ! . người ta buông rơi một hòn đá xuống vực sâu. Tìm khoảng cách giữa các giọt nước kế tiếp nhau. c) Quãng đường vật đi được trong giây thứ hai. Tính: a) Thời gian rơi. biết mái nhà cao 16m. Bài 16: Từ một đỉnh tháp. Bài 20: Hai giọt nước rơi ra khỏi ống nhỏ giọt sau 0. Biết vận tốc truyền âm là 360m/s.8m / s 2 . b) Độ cao nơi thả vật. c) Vận tốc trước khi chạm đất 1s.5s. Giọt 1 chạm đất thì giọt 5 bắt đầu rơi. Bài 14: Trước khi chạm đất 1s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful