GIỚI HẠN HÀM SỐ

CÁC CÔNG THỨC VỀ GIỚI HẠN :

( ĐK:

để phân thức có nghĩa ).

( ĐK:
LIÊN HỆ GIỮA

và 0 :

Nếu

thì

Nếu

để căn có nghĩa).

thì

MỘT SỐ DẠNG VÔ DẠNG LÀ :
*Khi gặp dạng vo định ta phải khử dạng vô định đi.
A.GIỚI HẠN KHI X--->a (

)

DẠNG 1:
*Nói chung nếu ta thế a vào
vào được thì ta thay vào luôn)

có nghĩa thì

*Cách tính:
.Nếu
.Nếu
.Nếu

thì

.
thì

.

suy ra dạng .Do f(a)=0,g(a)=0 nên

.(nếu thay số

ta cần phân tích thừa số x-4 ra ở tử và mẫu rồi đơn giản đi* = = Ví dụ 4: *Thế 1 vào cả tử và mẫu đều bằng 0 nên có dạng * = *Đến đây vẫn còn dạng rút x-1 và đơn giản tiếp. . ta cứ xét đến khi không còn dạng thì thôi.g(x)=(x-a)k(x) sau đó khử x-a đi :: =: =: .f(x)=(x-a)h(x).M--->0). Ví dụ 3: *tại x=4 ta có T=0 . Ví dụ 1: *Tại x=1 ta có vì vậy* = Ví dụ 2: *Thay x=1 ta có = vì vậy ta có giới hạn ra * ( vì T--->-2.mẫu =0 nên giới hạn có dạng .

*Chú ý khi nhân lượng liên hiệp:Khi ta nhân vào tử 1 số thì để phân số không đổi thì cũng phải nhân vào mẫu số đó và ngược lại. có thể là căn bậc ba). *Tại x=a ta có =0 nhưng do có căn ta ko rút x-a ra được trước tiên ta nhân lượng liên hiệp Sau đó ta có tại x=a :A-B=0 nên ta có A-B=(x-a)f(x) vậy là cảc tử và mẫu có x-a ta đơn giản đi.. .. .= Ví dụ 5: *Đầu tiên ta qui đồng mẫu thức và cộng hai phân thức lại* =: DẠNG 2: Có căn thức : căn ... Xét dạng ( vì hay ta ra kết quả ngay..có thể cả tử và mẫu có Ta làm tương tự dạng 1.các công thức là. *Do tại x=a ta có P(x)=0 nên ta có P(x)=(x-a)f(x)... = = Đến đây ta xét f(x) và g(x) tiếp.

Ví dụ 1: *Thế x=2 vào T và M đều bằng 0 có dạng ta nhận lương liên hiệp cho cả T và M* = = = = Ví dụ 2: *Dạng 0/0 ta nhân lượng liên hiệp cho mẫu* =: =: =(-1-1)(1+1+1)=-6 ví dụ 3: Tính *Có dạng 0/0 nhưng do tử có cảc căn bậc ba và căn bậc 2 nên ta không nhân lượng liên hiệp được ta phải tách làm hai cái giới hạn ( thêm bớt số sao cho cả hai đều có dạng 0/0 ) rồi mỗi cái giới hạn ra tính riêng cộng lại ta có giới hạn cần tìm* .

= Tính mỗi cái giới hạn riêng = DẠNG 3 : Giới hạn lượng giác : Ta sử dụng giới hạn cơ bản *Ta hiểu ( ví dụ vì khi x--->1 thì ) *Ta có : *Chú ý : dựa vào giới hạn cơ bản biến tổng thành tích có sin x: Ví dụ 1: a) ta chú ý các công thức .

sos vô cùng ta phải dùng kẹp bỏ son . x--->0 thì 1/x----> vô cùng .Như bài ghds đã nói nếu gặp giới hạn sin .có đi Vậy theo định lý kẹp . .b) = c) = Ví dụ 2: Đặt khi thì t--->0 = = Ví dụ 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful