Bài 1 u n m 2008, m t nhà u t ng i Anh có s ti n nhàn r i b ng GBP, ng i này quy t nh mua 10.

000 cp c a công ty GE (M ) niêm y t t i th tr ng NewYork v i giá 1 cp là 5 USD, chi phí mua bán 1 c phi u là 0,3 USD. T i th i i m ó, t giá gi a GBP/USD = 1,6240/50. Cu i n m 2008, nhà u t nh n c l i t c 0,6 USD/cp và em bán s c phi u c a mình trên th tr ng v i giá 6 USD/cp, chi phí bán là 0,25/cp. T giá cu i n m 2008 là GBP/USD = 1,8630/40 Yêu c u: Hãy tính t su t thu nh p và l i nhu n c a nhà u t Anh b ng USD và GBP.

Bài 2 M t công ty a qu c gia có chi nhánh ho t ng t i hai n c A và B. Chi nhánh t i n cA ã bán cho chi nhánh t i n cBl ng hàng hóa là 350.000 s n ph m Z v i giá 20 USD/sp. Chi nhánh t i n c B sau ó s bán ra trên th tr ng s s n ph m trên v i giá 24 USD/sp. Chi phí s n xu t t i chi nhánh n c A là 16 USD/sp. Các chi phí khác ph c v tiêu th t i chi nhánh n c A là 1,5 USD/sp, t i n c B là 1,0 USD/sp. Thu su t thu TNDN t i n c A là 30% và t in c B là 25%. Yêu c u: 1. Hãy tính s l i nhu n c a công ty a qu c gia 2. Hãy tính s l i nhu n t ng thêm (ho c gi m i) c a công ty a qu c gia khi chi nhánh A bán cho chi nhánh B v i giá 22USD/sp. 3. N u chi nhánh t i n c A bán s hàng hóa trên cho chi nhánh t i n c B v i giá 16,5 USD/sp, hãy tính s l i nhu n t ng thêm (ho c gi m i), l u ý là n u l s c tính gi m tr vào thu nh p chung trong kinh doanh c a chi nhánh.

Bài 3 M t công ty a qu c gia có chi nhánh ho t ng t i ba n c X, Y và Z. Chi nhánh t i n cX ã mua c a chi nhánh t i n cYl ng hàng hóa là 150.000 s n ph m M. v i giá 20 USD/sp. Chi nhánh t i n c Z ã mua c a chi nhánh t i n cYl ng hàng hóa là 120.000 s n ph m M. v i giá 18USD/sp r i sau ó s bán ra trên th tr ng s s n ph m trên v i giá 22 USD/sp. Chi nhánh t i n c X sau ó s nâng c p s n ph m M. tr thành m t hàng m i N. (1 s n ph m M c 1 s n ph m N) và bán ra th tr ng s s n ph m trên v i giá 32USD/sp. Chi phí s n xu t t i chi nhánh n c Y là 14 USD/sp. Chi phí nâng c p và chi phí khác chi nhánh X là 6USD/sp Các chi phí khác ph c v s n xu t tiêu th t i chi nhánh n c Z là 2,0 USD/sp, t i n c Y là 2,5 USD/sp. Thu su t thu TNDN t i n c X là 20% và t i n c Y là 30%, t i Z là 25%. Yêu c u: Hãy tính s l i nhu n t ng thêm (ho c gi m i) c a công ty a qu c gia, n u: 1. Chi nhánh t i n c X mua s hàng hóa trên c a chi nhánh t i n c Y v i giá 16 USD/sp. Chi nhánh t i n c Z mua v i giá 15USD/sp t Y. 2. Chi nhánh t i n c X mua s hàng hóa trên c a chi nhánh t i n c Y v i giá 13 USD/sp. Chi

nhánh t i n c Z mua v i giá 14USD/sp t chung trong kinh doanh c a chi nhánh).

Y (n u l

s

c tính gi m tr

vào thu nh p

Bài 4 Gi s m t T ng công ty Y. c a Vi t Nam c n 3 tri u USD trong th i h n 6 tháng thanh toán m t lô hàng nh p kh u nh ng thi u v n, c n ph i i vay. Công ty ang xem xét 3 l a ch n: + Vay USD t Citibank v i lãi su t 3,5% + Vay CAD t Bristish Columbia Bank v i lãi su t 4,0% + Vay EUR t Deutsch Bank v i lãi su t 2,0% + Vay JPY t Tokyo Bank v i lãi su t 1% T giá u n m USD/CAD = 1,1065; USD/JPY = 104; USD/EUR = 0,6550. D ki n cu i n m: USD/CAD = 1,1135; USD/JPY = 96; USD/EUR = 0,7150. T ng công ty Y. có th xu t kh u thu USD ho c mua USD tr n sau 1 n m. Ph ng án nào kh thi nh t? L i ích khi vay b ng ng ti n ó so v i vay b ng các ng ti khác?

n

Bài 5 Gi s m t công ty a qu c gia c a M c n 4 tri u USD trong th i h n 1 n m t i tr cho ho t ng kinh doanh. Lãi su t vay k h n 1 n m M là 2,5% còn t i Th y S là 3,25%. Giá hi n t i gi a USD và CHF là CHF/USD = 0,60. Công ty d oán t giá sau 1 n m n a là CHF/USD = 0,64. Xác nh lãi su t tài tr có hi u l c d ki n cho ph ng án tài tr . ng CHF c n t ng/gi m bao nhiêu cho lãi su t tài tr có hi u l c b ng v i lãi su t n i t ?

Bài 6 Gi s m t công ty a qu c gia c a M c n 10 tri u USD trong th i h n 9 tháng t i tr cho ho t ng kinh doanh. Công ty ang xem xét 3 l a ch n: + Vay USD v i lãi su t 2,75% + Vay JPY v i lãi su t 0,5% + Vay GBP v i lãi su t 3,75%. Công ty d oán r ng JPY s t ng giá 2% và GBP s gi m giá 2,5%. Xác nh lãi su t tài tr có hi u l c d ki n cho m i ph ng án tài tr . Ph ng án nào kh thi nh t?

Bài 7

Gi s m t công ty a qu c gia c a M c n 30 tri u USD trong th i h n 6 tháng t i tr cho ho t ng kinh doanh. Công ty ang xem xét 3 l a ch n: + Vay USD v i lãi su t 2,5% + Vay AUD v i lãi su t 7,75% + Vay EUR v i lãi su t 3,5%. Công ty d oán r ng AUD s gi m giá 5% và EUR s t ng giá 0,5%. Xác nh lãi su t tài tr có hi u l c d ki n cho m i ph ng án tài tr . Ph ng án nào kh thi nh t? T i sao các MNC không nh t thi t ph i ch n ph ng th c tài tr có hi u l c nh t?

Bài 8 Gi s m t công ty a qu c gia c a M ang có m t ngu n ti n nhàn r i trong 90 ngày, công ty có th ki m l i nhu n b ng cách g i vào 1 ngân hàng th ng m i A t i Vi t Nam h ng lãi su t 3%/n m ho c n u công ty này chuy n s ôla này sang ng Vi t Nam r i g i t i ngân hàng s h ng lãi su t 9%/n m. T giá giao ngay áp d ng t i ngân hàng A c a ng Vi t Nam v i USD là 17.750VND/USD, d ki n t giá sau 3 tháng n a s là 17.870VND/USD. Công ty này nên u t t i M hay chuy n ti n sang g i t i Vi t Nam ? T i sao?

Bài 9 Hãy so sánh s gi ng và khác nhau gi a u t ch ng khoán c a các doanh nghi doanh nghi p? T i sao? u t gián ti p d p. Hình th c ut i hình th c tín d ng và hình th c nào có tính r i ro cao h n v i

Bài 10 a) Hãy gi i thích ng c các công ty a qu c gia xem xét tài tr b ng ngo i t cho các công ty con? b) Hãy gi i thích t i sao các công ty a qu c gia có th t c m c chi phí vay v n th p h n và tránh c nh ng r i ro qua cách i vay t ng h p b ng nhi u lo i ngo i t ?

Bài 11 V s n c có n n kinh t nh ánh thu và d a vào s gi i thích t i sao các t

ch c kinh t khu v c và qu c t th ng yêu c u h th p thu quan trong th ng m i qu c t . Vai trò c a thu quan i v i các n c ang phát tri n ? Bình lu n v quan i m t i sao thu quan là m t trong nh ng lá ch n b o h h u hi u n n s n xu t trong n c , cho ví d minh h a.

Bài 12 Giá bán m t hàng F t i th tr ng Nh t là 410JPY/sp. Kh n ng xu t kh u m t hàng này c a Vi t Nam vào th tr ng trên c th hi n qua ph ng trình sau: Qs = 0,03 (P - 40) Trong ó: Qs là l ng cung, tính b ng tri u sp P là giá, tính b ng JPY/sp Bi u thu nh p kh u c a EU v i m t hàng F nh sau

Lo i thu su t Thông th Thu su t 40% 20% 5% Bài 12 (ti p)

ng MFN

u ãi

c bi t

N m 2006, Vi t Nam ch a ch ng các quy ch MFN và u ãi c bi t. N m 2007 do có Hi p nh Th ng m i gi a Chính ph Vi t Nam và Nh t, Vi t Nam ch ng các u ãi c a quy ch MFN. N m 2008, Vi t Nam h ng quy ch u ãi c bi t dành cho các n c ang phát tri n. Yêu c u: Hãy xác nh 1) Giá xu t kh u, s n l ng và kim ng ch xu t kh u m t hàng F c a Vi t Nam vào th tr ng Nh t các n m 2006, 2007 và 2008. 2) N m 2008, các nhà xu t kh u Vi t Nam thu thêm c bao nhiêu th ng d ròng do quy ch u ãi c bi t em l i so v i vi c b áp d ng thu su t thông th ng?

Bài 13: Giá bán m t hàng J. t i th tr ng Nh t là 7.350USD/t n,kh n ng xu t kh u vào th tr ng này c a Vi t Nam vào th tr ng Nh t n m v a qua th hi n qua ph ng trình sau (v i gi nh th tr ng Nh t là n n kinh t l n i v i m t hàng J): Qs= 0,4 (P - 4.500) V i Qs là l ng cung, tính b ng t n, P là giá, tính b ng USD/t n. M t hàng J c a Vi t Nam ch ng thu su t thu u ãi c bi t 5%. Yêu c u: 1) V th và xác nh giá xu t kh u, s n l ng và kim ng ch xu t kh u m t hàng J c a Vi t Nam n m v a qua.

Bài 13 (ti p): Yêu c u: N m 2009 này, kh n ng xu t kh u và giá bán m t hàng này trên th tr ng Nh t không có gì thay i. Nh ng do Chính ph Nh t áp d ng thu ch ng bán phá giá (sau khi có phán quy t c a B th ng m i) v i m t hàng J c a Vi t Nam m c thu su t 40% v i m t s doanh nghi p l n có t tr ng xu t kh u 50% vào th tr ng Nh t, thu su t 45% v i m t s doanh nghi p có t tr ng xu t kh u 30% vào th tr ng, thu su t 50% v i các doanh nghi p còn l i. Tính giá xu t kh u m t hàng J hi n t i, s n l ng và kim ng ch xu t kh u. Th ng d nhà xu t kh u b gi m so v i n m tr c, kim ng ch xu t kh u b gi m so v i n m tr c? Thu nh p kh u mà phía Nh t thu l i?

Bài 14 Có tình hình th tr ng m t hàng Z. c a Vi t Nam n m 2008 nh sau: L ng cung Qs, l ng c u Qd có quan h v i giá P theo ph ng trình sau: Qs = 0,4(P-4) ; Qd = 3,3 - 0,3P n v tính: Qs, Qd: tri u t n; P: ngàn t (1012) VND/tr.t n Giá m t hàng Z. nh p kh u bình quân (giá CIF) là 300 USD/t n (t ng ng 4,98 tr.VND/t n) và i v i m t hàng Z. này, th tr ng Vi t Nam c coi là thu c n n kinh t nh . Yêu c u: N u Chính ph mu n b o h các c s s n xu t m t hàng Z. trong n c v i giá bán là 6,5 tr.VND t n mà ch b ng công c h n ng ch thì Chính ph thì c n ph i quy nh h n ng ch nh p kh u là bao nhiêu t n? Do vi c gia nh p WTO, Chính ph ph i d b h n ng ch và thay vào ó là công c thu quan. N u mu n gi nguyên m c b o h thì ph i quy nh m c thu nh p kh u m t hàng Z. là bao nhiêu %. Trong tr ng h p này thì Chính ph s thu c bao nhiêu thu nh p kh u? Th ng d c a ng i tiêu dùng b m t là bao nhiêu? Các doanh nghi p trong n c s n xu t m t hàng Z. thu thêm c bao nhiêu l i nhu n? Chi phí vô ích mà xã h i b ra b oh s n xu t m t hàng Z. v i giá cao là bao nhiêu? Ph n m t tr ng hoàn toàn là bao nhiêu? L ng hàng Z. c b o h là bao nhiêu t n ?

Bài 14 (ti p) Yêu c u: Gi s Chính ph h thu nh p kh u m t hàng Z. ch còn 5%, và n u các i u ki n khác không thay i thì th ng d c a ng i tiêu dùng s c bù l i là bao nhiêu? Thu nh p kh u c a Chính ph s b gi m là bao nhiêu? Ph n m t tr ng hoàn toàn gi m bao nhiêu? L ng nh p kh u s là bao nhiêu t n? S l ng m t hàng Z. s n xu t trong n cs b là bao nhiêu n u v n gi nguyên s n l ng nh c ?

Bài 15 Có tình hình th tr ng m t hàng P c a Vi t Nam n m 2008 nh sau: L ng cung Qs, l ng c u Qd có quan h v i giá P theo ph ng trình sau: Qs = 0,5(P-3) ; Qd = 6,6 - 0,4P n v tính: Qs, Qd: tri u t n; P: ngàn t (1012) VND/tr.t n Giá m t hàng Z. nh p kh u bình quân (giá CIF) là 350 USD/t n (t ng ng 6,3 tr.VND/t n) và i v i m t hàng P. này, th tr ng Vi t Nam c coi là thu c n n kinh t nh . Yêu c u: N u Chính ph mu n b o h các c s s n xu t m t P. trong n c v i giá bán là 7,8 tr.VND t n mà ch b ng công c h n ng ch thì Chính ph thì c n ph i quy nh h n ng ch nh p kh u là bao nhiêu t n? Do vi c gia nh p WTO, Chính ph ph i d b h n ng ch và thay vào ó là công c thu quan. N u mu n gi nguyên m c b o h thì ph i quy nh m c thu nh p kh u m t hàng Z. là bao nhiêu %. Trong tr ng h p này thì Chính ph s thu c bao nhiêu thu nh p kh u? Th ng d c a ng i tiêu dùng b m t là bao nhiêu? Các doanh nghi p trong n c s n xu t m t hàng P. thu thêm c bao nhiêu l i nhu n? Chi phí vô ích mà xã h i b ra b oh s n xu t m t hàng P. v i giá cao là bao nhiêu? Ph n m t tr ng hoàn toàn là bao nhiêu? L ng hàng P. c b o h là bao nhiêu t n ?

Bài 15 (ti p) Yêu c u: Gi s n m 2009, do phát hi n m t hàng P. c a n c C (chi m 40% l ng hàng nh p kh u) và n c H (chi m 25% l ng hàng nh p kh u) bán phá giá trên th tr ng Vi t Nam. Chính ph ã áp m c thu ch ng bán phá giá 45% i v i hàng nh p kh u t n c C và 35% v i hàng nh p kh u cùng lo i t n c H. l ng nh p kh u còn l i v n gi nguyên m c thu nh c . Giá bán m t hàng P. lúc này t i th tr ng Vi t Nam s là bao nhiêu? Th ng d c a ng i tiêu dùng b m t thêm là bao nhiêu? Thu nh p kh u s em l i thêm bao nhiêu cho ngân sách? Ph n m t tr ng hoàn toàn t ng bao nhiêu? Doanh nghi p trong n c thu thêm bao nhiêu? L ng nh p kh u P. s là bao nhiêu t n?

Bài 16 Phân bi t gi a kho n vay u ãi qu c t c a Chính ph và vay th ng m i qu c t Chính ph ? Có nh ng hình th c vay u ãi nào, nh ng hình th c vay th ng m i nào các Chính ph ? u nh c i m c a các lo i vay này c a iv i

Bài 17 D án th y l i A. c a Vi t Nam c n g i v n ODA tài tr v i s v n c n n là 120 tri u USD trong 35 n m. Hi n có 2 nhà tài tr X. và Y. cam k t s tài tr cho d án này. Các i u ki n i kèm vi c tài tr là nh nhau ngo i tr m t s i m khau nhau sau: + Nhà tài tr X.: lãi su t 1,5%, th i gian ân h n 5 n m, vi n tr không hoàn l i 6 tri u USD. + Nhà tài tr Y.: lãi su t 2%, th i gian ân h n 8 n m, vi n tr không hoàn l i 10 tri u USD Lãi và v n g c c tr theo k h n 6 tháng. V n g c c tr u cho nh ng k còn l i sau khi h t th i gian ân h n. Lãi su t th tr ng c giai o n d tính là 10%/n m. Yêu c u: Nên ch n nhà tài tr nào vay v n th c hi n d án A.? T i sao?

Bài 17 D án th y l i A. c a Vi t Nam c n g i v n ODA tài tr v i s v n c n n là 120 tri u USD trong 35 n m. Hi n có 2 nhà tài tr X. và Y. cam k t s tài tr cho d án này. Các i u ki n i kèm vi c tài tr là nh nhau ngo i tr m t s i m khau nhau sau: + Nhà tài tr X.: lãi su t 1,5%, th i gian ân h n 5 n m, vi n tr không hoàn l i 6 tri u USD. + Nhà tài tr Y.: lãi su t 2%, th i gian ân h n 8 n m, vi n tr không hoàn l i 10 tri u USD Lãi và v n g c c tr theo k h n 6 tháng. V n g c c tr u cho nh ng k còn l i sau khi h t th i gian ân h n. Lãi su t th tr ng c giai o n d tính là 10%/n m. Yêu c u: Nên ch n nhà tài tr nào vay v n th c hi n d án A.? T i sao?

Bài 18 D án xây d ng m t nhà x lý n c th i WC. c a Vi t Nam c n g i v n ODA tài tr v i s v nc n n là 60 tri u USD trong 25 n m. Hi n có ã nhà tài tr G cam k t s tài tr cho d án này. Các i u ki n i kèm vi c tài tr là nh sau: + Lãi su t 1,5%, th i gian ân h n 5 n m, vi n tr không hoàn l i 6 tri u USD. + Lãi và v n g c c tr theo k h n 6 tháng. V n g c c tr u cho nh ng k còn l i sau khi h t th i gian ân h n. Lãi su t th tr ng c giai o n d tính là 5%/n m. Yêu c u: Tính m c không hoàn l i (m c h tr ) c a d án?

Bài 19

Hãy so sánh s gi ng và khác nhau gi a ngu n v n c a IMF và IBRD. Ngu n v n nào là ngu n v n ho t ng ch y u c a IMF và c a IBRD?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful