10/27/2010

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

DienDanDienTu.com » Hi n th t t c di n đàn » » Di n đàn: K thu t m ch đi n t - c m bi n - đo lư ng và ng d ng » » » Lu ng: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây.
In lúc 19:32:15 27-10-2010 G i b i queduong lúc 17:48:40 02-05-2005 PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. PT2248 và PT 2249 : Đi u khi n thu phát h ng ngo i 10 kênh . ---- Có l bài vi t không m i nhưng đây là bài c a Qu Dương và t t nhiên nó khác h n các bài vi t trư c đây vì m ch đã đư c thi t k l i m t cách h t s c đơn gi n và các b n có th ch t o d dàng. --Coi như đây là quà khi QD làm MOD đi u hành diendandientu. + Các bài v t v chuyên nghành đi u khi n s đư c QD vi t trong m c đi u khi n đo lư ng , ng d ng. + Các bài vi t v các chuyên nghành khác như vi đi u khi n, kĩ thu t s ... s đư c vi t trong các m c tương ng. + Vì Que Duong là nhà s n xu t kit m ch th c d ng,n m nhi u các thông s và chi ti t các s n ph m c a nhi u công ty mà QD đã ch t o cho h vì th các thông tin đưa lên đây ch mang tính ch t chia s cho các b n sinh viên, các đ i tư ng khác v i m c đích làm đ thí nghi m , nghiên c u ( không áp d ng cho s n xu t thương m i). N u b n là các doanh nghi p, công ty s n xu t l n trên các ý tư ng hay thi t k này. Hãy liên h v i Que Duong đ bi t thông tin v lu t b n quy n tác gi . ******************************************************* PT2248 và PT2249 PT 22 48 và PT 2249 là c p IC chuyên d ng thu phát h ng ngo i. PT 22 48 có th phát đư c 18 kênh l nh trong khi đó PT 2249 ch thu đư c 10 kênh l nh. - B n s băn khoăn phím nào không dùng đ n ??? : V i PT 2248 các phím t 1 đ n 10 tương ng đi u khi n 10 đ u ra c a PT2249. - Các phím 11 ---18 c a PT2248 không c n dùng đ n ( lo i b ). N u b n dùng PT2250 thay cho PT2249 thì các phím 11-18 c a PT2248 m i có tác d ng ( PT2250 có 18 đ u ra) * Đ u vào input c a PT2249 ph i luôn tr ng thái th p ( low) khi có d li u vào s l t tr ng thái t th p lên cao. M i đ m b o gi i đi u chính xác. Vì th ch c n 1 transistor ngư c là có th đ m b o đư c vi c này. * Mã hoá c a PT2248 và PT 2249 ph i trùng theo quy đ nh c a nhà s n xu t ( xem datasheet v b ng code) c a PT2248 và PT2249 m i có th gi i đi u ch đư c. --------- V i sơ đ tôi post lên ( các b n s đ 2 khoá K c a PT2249 tr ng thái m ) là chính xác ---- Các chân t 3 đ n 12 c a PT2249 là các đ u ra. Chúng luôn tr ng thái ( low) khi không có tín hi u đi u khi n và bi n lí tr c ti p. đ i thành High khi có tín hi u đi u khi n và d ch mã tương ng thành công. * B n có th đưa các đ u ra này vào transistor kích rơ le ho t đ ng ho c s /////////////// Chúc các b n vui và thành công v i m ch r t đơn gi n mà Qu Dương đã vi t.////////////// --------------- Các thông tin h i và tr l i s đư c vi t dư i bài vi t, ho c email : dientuqueduong@yahoo.com ( chú ý : Dương ít ki m tra thư vì b n)------------//////////// Đón đ c bài vi t sau c a Qu Dương : Đi u ch h ng ngo i v i sóng đi n t s ---------------------------------------PT2248.JPG (26036 bytes) (S l n t i v : 17360) (M ch PT2248) d ng PT2248 và PT2249/////////////

---------------------------------------PT2249.JPG (11012 bytes) (S l n t i v : 16582) (M ch thu PT2249)

diendandientu.com/…/printthread_thread…

1/49

10/27/2010

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com - http://qde.sitesled.com

G i b i barce lúc 12:58:27 05-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. alo^ cho em hoi .Ngo ra la 9148 ngay ca binh thuong` thi` cung da lam ` cho led phat roi` phai ko xung lien tuc va` ko lien tuc khac' nhau gi` ho? anh

G i b i phanvanngay lúc 23:04:20 05-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. chao ban ! m inh rat thich dung dieu khien tu xa , the mach cua ban thu phat bao xa va ic do co the mua o dau hay goi mail cho toi: phan_van_ngay@yahoo.com

G i b i barce lúc 18:50:53 06-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. //////////// Đón đ c bài vi t sau c a Qu Dương : Đi u ch h ng ngo i v i sóng đi n t s anh Que^' Duong ! sao la^u the^' d ng PT2248 và PT2249/////////////

G i b i queduong lúc 00:43:04 08-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. M ch này đi u khi n h ng ngo i xa 10 m ét , IC có th mua t i nhà Mai khanh ( tr Tr i Hà n i ) nên mua PT2248 và Pt2249 vì nó m ã hoá t t hơn BL9148 và BL 9149 Giá là 18 ngàn 1 c p thì ph i. ///////////////// B t đ u ---Sóng đi n t /////////// /////////////////// PT2248 và PT2249 đi u ch sóng đi n t /////////////////////////// ---- M t v n đ tr ng i cho vi c dùng IR là kho ng cách và s khi n b ng IR. ---- Dư i đây Qu Dương xin gi i thi u v i các b n nguyên lí và m ch đi n ng d ng c a chúng ( Các m ch này đã đư c th nghi m , s n xu t b i Que Duong Electronics. ) + Xem sơ đ kh i c a m ch này ta có th làm theo 2 ki u khác nhau : 1) là ta thu đư c sóng đi u ch h ng ngo i 38K + mã hoá sau đó đưa qua IR led và phát l i tín hi u 38 K và mã hoá đó. B thu IR c a PT2249 s làm vi c bình thư ng như khi ta dùng Remote b ng IR v y. 2) là ta s lo i b t t c các led h ng ngo i + modul thu IR m à s thay vào đó m ch đi n s lí 38K và gi i đi u m ã hoá, bi n đ i Analog sang d ng s ho c LOGIC ( Que Duong Áp d ng cách này) Tuy nhiên cách th c này ch t o r t khó khăn và b n ph i có các d ng c h tr như m áy OSC, Logic analyser đ phân tích thì b n m i có th làm đư c. Ho c gi d b n thông th o và s lí t t Analog và digital m i d thành công. /////////// Sau khi xem xét và tính v s ti n ích cho t m nghiên c u c a các b n. Qu Dương s ch n phương pháp th nh t đ các b n d b thí nghi m vì b n không ph i là nhà s n xu t. Hãy nghiên c u cái phương pháp 1 r i b n s t t ti n b .///////// ( Qu Dương s v và UP load t t vì hi n t i vi c s n xu t c a QD electronics cũng r t b n r n nên th i gian h n h p.) đ nh hư ng. N u s d ng chúng đ đi u ch sóng đi n t thì s không ph i ng n ng i và suy nghĩ v vi c đó và t t nhiên m t b đi u khi n b ng sóng đi n t s là m t thú m i khi b n quen dùng đi u

diendandientu.com/…/printthread_thread…

2/49

10/27/2010
---------------------------------------Block.JPG (23523 bytes) (S l n t i v : 15654) (Sơ đ kh i)

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com - http://qde.sitesled.com

G i b i queduong lúc 00:53:23 08-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. Ngõ ra c a 9149 là chân s 15 luôn khi b m phím phát chân 15 đang h n) Có khi ta l p 1 con bóng thu n và ngư c ( ki u dalington) đ kích 2 , 3 led h ng ngo i đ ng sau nh m tăng nhi u hư ng cho đi u khi n và kho ng cách xa hơn. ---- Vì th i gian b n r n nên bài vi t sóng đi n t ph i ch p b ng web cam nên không đư c rõ. M i th c m c và h i đáp xin các b n post lên đây. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com - http://qde.sitesled.com m c cao chuy n thành th p led phát tia h ng ngo i ( không nhìn th y) ---- Đ led IR phát xa hơn ta không dùng cách như trên m à kích đi u khi n led b ng m t con trans thu n ( 2SA1015 ch ng m c cao. n u b n c m tr c ti p đèn led phát vào đó s b phát liên t c. Đ led phát khi b m phím ta có th đơn gi n hoá là n i (+) ngu n vào anot c a led và katot c a led vào chân 15. Như v y

G i b i queduong lúc 22:34:57 08-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. Dư i đây là sơ đ kh i c a ph n thu và sơ đ m ch c a ph n phát S li u các cu n dây ghi trên sơ đ . ( bài Vi t sau QD s giúp các b n m t m ch thu UHF- Data ) ---------------------------------------block_draw.JPG (14678 bytes) (S l n t i v : 15568) (Sơ đ kh i ph n thu)

---------------------------------------data-RF.JPG (36655 bytes) (S l n t i v : 15591) (UHF data trans mitter)

diendandientu.com/…/printthread_thread…

3/49

10/27/2010

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

---------------------------------------PT2248RF.JPG (27230 bytes) (S l n t i v : 15475) (PT2248 - cho RF ( đã c t b ph n h ng ngo i))

---------------------------------------PT2248RF_ALL.JPG (48191 bytes) (S l n t i v : 15562) (Sơ đ ghép n i t ng th c a ph n phát)

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i

diendandientu.com/…/printthread_thread…

4/49

..hay la phai mua cuon day ban o cho .5T nhu vay thi minh co the tu lam duoc khong .com .3. t t c vào đây.3.5T m ang y nghia nhu the nao G i b i queduong lúc 17:22:41 11-05-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . Xin hoi bac nha Mai Khanh la o dau vay. PT2249 h ng ngo i . chào bác queduong th còn ph n thu c a 2249 v n như m chh thu phát h ng ngo i à kho ng cách thu phát c a nó là bao nhiêu mét bác đã l p th chưa G i b i queduong lúc 02:40:24 11-05-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. Gi i đi u ch và đưa ra m t đ u ( g i là data out) đ u này n i v i m t led h ng ngo i led này đưa tín hi u data g i t i m ch thu PT2249 . Bac co the cho tui biet dia chi duoc ko.com G i b i namanh_1804 lúc 12:30:22 11-05-2005 Re: PT2248.. Sóng RF đi u ch xung này và phát ra ăng ten. xin chao QD .com Ch tin QD Thân. đi n t . t t c vào đây..hay la phai mua cuon day ban o cho .. PT2249 h ng ngo i .com .10/27/2010 Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Các b QD bán có kho ng cách 150 met và không dùng các led h ng ngo i ho c b thu h ng ngo i mà QD đưa tr c ti p các tín hi u này vào m t s m ch thu t toán và chuy n đ i Analog. các board thu phát ngưng s n xu t nhưng còn bán không. hi Que Dương. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.Xã Dương Xá . đi n t .sitesled. bác có th cung c p dư c không ? vui lòng liên h s m : nam anh_1804@yahoo. ////////////////////// Tôi đang v n t sơ đ ph n thu. Kho ng cách đi u khi n c a m ch này là 100 m ét ( Đi u khi n t t và chính xác). G i b n thanhthach : Các con này có trong Nh t T o ( c a hàng ông Thu n) tôi ch nghe nói th .http://qde.Digital.In lu ng th o lu n… G i b i thanhthach lúc 20:34:05 10-05-2005 Re: PT2248.. t t c vào đây...com DienDanDienTu.. L1 = 3. Cam on G i b i linhdt3k4 lúc 22:29:42 10-05-2005 Re: PT2248. Còn tôi Hà n i và c a Hàng Mai khanh ( Hà n i) có band lo i này. B ph n thu sóng RF ti p nh n đư c sóng này. Khi nào xong s up lên.com .. Các m ch mà QD gi i thi u trên là các m ch đã ki m nghi m và d dàng cho các b n m i vào ngh ( t p tành nghiên c u) và làm các s n ph m ng d ng trong dân d ng. Đây ch là m t cách truy n d li u b ng sóng đi n t . L1 = 3. đi n t . Chao bac Que Duong. O tp HCM cho nao ban 2 con pt2248_pt2249 vay.http://qde.Gia Lâm .. đi n t . t t c vào đây. Hi v ng là s m g n đây//////////// Thân m n ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . PT2249 h ng ngo i . Đã đư c Que Duong Electronics bán nhi u trên th trư ng ( c nam & B c). Đ tôi gi i thích : Ban đ u PT2248 s phát ra xung h ng ngo i ( xung 38K và mã hoá) ta không dùng cái xung này đ đưa vào led h ng ngo i mà đưa vào m t b RF đ đi u ch xung này.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.5T mang y nghia nhu the nao diendandientu. xin chao QD ..5T nhu vay thi minh co the tu lam duoc khong . G i b i quochung lúc 13:50:54 11-05-2005 Re: PT2248. Như v y ta đã th c hi n đư c đi u ch xung 38 KHz + m ã hoá c a h ng ngo i vào sóng đi n t .com/…/printthread_thread… 5/49 . đi n t . tui c n 5 b thu phát. đi n t . PT2249 h ng ngo i . T t nhiên là các b mà QD bán trên th trư ng ( hi n t i ngưng s n xu t m t hàng này) vì đang b n xây xư ng.sitesled.

. diendandientu. đi n t . đi n t . 2N3094 .. 3mm . ---.5m m. C9014 ..3m m.) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . C9018 . giá tr đi n tr thì v n có dao đ ng bình thư ng. t t c vào đây.. S9018 .Gia Lâm . Dư i đây là m ch thu và file m ch in Đư c Qu Dương Export t file *.. t i sao tôi l i nói 500 MHz tr lên m à không nói kho ng nào g n 315 hay 319 MHz .Đây là quy đ nh chung mà QD cũng ch bi t như th nên cũng ch nói đư c v y. Các vòng sát nhau.In lu ng th o lu n… L = 3T .5 m m đ cu n. ( Đa s VN ít ai ti p xúc nhi u v i tài li u này. không có dao đ ng hay ch p ch n ( vì h s ph n h i dao đ ng kém quá ) không th duy trì cho dao đ ng. M ch này là UHF có t n s ( 315 ---319MHz) và C1971 ch có t n s c t là 175Mhz nên không dùng đư c đâu.com . chào bác Que duong ? n u như dùng c9018 thi ch em o co' ! có th thay băng c535 dc ko neu vay thì mack có thay đ i gì ko ?hơn n a n u em m u n dùng c1971 thì ph i ghep them nhưng t ng khuyêck đ i nào đ d t hiêu wa cao nhat ? G i b i queduong lúc 09:46:11 12-05-2005 Re: PT2248. 2N2222 .com . đư ng kính lõi qu n 3m m.PCB c a Protel. Đó là vì t t c các b phát bao gi cũng không th hoàn h o.4mm.. V i m t s dòng trans khác s b m t dao đ ng. Đư ng kính dây qu n không ghi thì đó là dây 0. Đư c thi t k thiên v làm dao đ ng nên s d dàng hơn r t nhi u.com .0. N u m ch có sai chút ít v t đi n. t t c vào đây.RFM ra *.5. riêng cu n 10 uH là có th mua ( vì cu n này đã đư c ch t o b i các hãng s n xu t ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Các b n có th nhìn vào m ch đi n ( schematic ) và nhìn vào đư ng m ch in ( b n s suy ra linh ki n nào ---------------------------------------Receiver.com đâu ra thì b n hãy G i b i fireman lúc 19:00:50 11-05-2005 Re: PT2248. --. PT2249 h ng ngo i .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây.sitesled. có hài thì không nhưng ta ch n như v y đ d tr và đ phòng ( Kinh nghi m c a tôi & r t nhi u ngư i thi t k cao t n đ u th y th .Xã Dương Xá . có nghĩa là 3 vòng ... Các lo i trans như BC547 . Còn quy đ nh này tìm hi u m t s tài li u quy chu n qu c t v cao t n và các đ v đi n t . B n không th dùng trans C1971 đư c b i vì C1971 có t n s quá th p cho cái m ch này.5mm ) Dây 0. đ dài ng dây là 4mm . Các giá tr còn l i là b t bu c ph i ghi. PT2249 h ng ngo i .http://qde.) Các cu n này có th t ch t o .http://qde. đi n t .Gia Lâm .đư ng kính dây. N u mu n nâng công su t lên b n ph i dùng các trans istor có t n s c t 500 MHz tr lên. ít nhi u nó cũng sinh ra m t s hài b c cao..đ dài ng dây. N u không có chú thích thì dùng dây 0. Ví d : chi u dài ng dây m à không ghi thì có nghĩa là qu n sát vào nhau. Trên nguyên t c b n có th thay b ng C535 nhưng th c t C535 r t khó dao đ ng theo ki u như th này.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. L y ví d : 3T .5 có ý nghĩa là cu n 3 vòng dây trên lõi 3m m và dùng dây 0. S9014 . Nghiên c u PART 15 FCC Ruler cũng có nói đ n cái ph n này. Đôi khi trong kí hi u c a RF ngư i ta ch kí hi u L=3T 3mm thì ph i hi u là cu n 3 vòng dây trên lõi 3mm ( dây 0. có hài thì đáng k đ n KĐ c a m ch t ng sau. PT2249 h ng ngo i . dây 0.JPG (53789 bytes) (S l n t i v : 6435) (m ch thu ( schem atic) Draw with Circuit Maker) v trí nào). cu n c m .3mm là sai và ph i đúng là 3mm ( đư ng kính c a lõi) Thành th t xin l i).V xác đ nh thông s c a cu n dây cao t n có m t kí hi u chu n như sau: Đ u tiên là s vòng ( kí hi u là T) .5 là giá tr default cho các cu n dây trong các chú thích cao t n. Các thông s n u không đư c ghi s hi u là default.10/27/2010 DienDanDienTu.5mm ( Trên m ch QD đã post có m t chút nh m l n : Phi = 0.5 . C535 thư ng dùng cho đ u vào ( ti n kĐ RF ).com G i b i queduong lúc 02:16:21 14-05-2005 Re: PT2248. ho c đó là lo i không dùng cho dao đ ng.. đư ng kính lõi.sitesled. 0.Xã Dương Xá . Tuy export t ( RF Master design) ra Protel có m t đi các overlay nhưng đư ng m ch in và ăng ten strip line là không thay đ i..com/…/printthread_thread… 6/49 .

thì ch cho mình v i mình cám ơn.com/…/printthread_thread… 7/49 . v y b n nào đã mua đư c IC PT2248.com . đi n t . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . ---chú ý : m ch phát các b n cũng nên dùng ăng ten stripline đ không ph i đưa ăng ten ra ngoaig làm gi m nh thi t b và không c ng k nh. PT2249 h ng ngo i .sitesled.. t t c vào đây. G i b i queduong lúc 15:06:43 16-05-2005 Re: PT2248. M ch này đư c thi t k không dùng ăng ten ngoài mà dùng ăng ten tr c ti p là m ch in ( anten strip line).Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Con thu ph i dùng IR led vì IR led s hoàn l i mã và t n s sóng mang IR đ phát cho m ch PT2249. Đi u khi n b ng RF cũng đư c. đi n t . V i m ch này b n có đ đi u khi n b ng IR cũng đư c.. Đư c Export t RF master ) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .sitesled. đi n t . chào bác QUEDUONG cái b thu phát m à bác s n xu t trư c kia bác bán bao nhiêu t n m t b và bây gi em m uôn mua thì có th mua đâu G i b i automatic lúc 23:50:26 14-05-2005 Re: PT2248.Gia Lâm . Th c ch t m ch này g n gi ng m t b Repeater ( RF-IR).com G i b i HieuTri lúc 00:35:51 17-05-2005 diendandientu. 2249.Xã Dương Xá .com .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo..http://qde.com . m ình có ra ch Nh t T o h i nhưng không có. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com G i b i automatic lúc 23:34:08 14-05-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . M ch module PT2249 v n làm như bình thư ng ( như datasheet). t t c vào đây.Xã Dương Xá .http://qde. PT2249 h ng ngo i ...In lu ng th o lu n… ---------------------------------------export_IR_forStudent.PCB (96761 bytes) (S l n t i v : 970) (M ch in ( Protel) . cám ơn bác QD đã post các m ch r t h u d ng...10/27/2010 DienDanDienTu. mà bác QUEDUONG này m ch thu sao l i dùng con phát IR th và k t n i m ch này v i con 2249 như th nào m ch này không c n antena thu à bác G i b i ngvanhieu83 lúc 10:32:25 15-05-2005 Re: PT2248. đi n t . PT2248 và PT2249 ngoài Hà n i bán 18 ngàn 1 c p.Gia Lâm .. t t c vào đây.

.com/…/printthread_thread… 8/49 . PT2249 h ng ngo i . kho ng cách thư ng ng n ( ch 10 --15 mét) đã là xa r i. t t c vào đây.. M ch này là UHF có t n s ( 315 ---319MHz) và C 1971 ch có t n s c t là 175Mhz nên không dùng đư c đâu.. C 535 thư ng dùng cho đ u vào ( ti n kĐ RF ). Strip line antenna là lo i nào. B n không th dùng trans C 1971 đư c b i vì C 1971 có t n s quá th p cho cái m ch này. 2N3094 . Bac QD ơi. 4) Module thu h ng ngo i có t t không ??? ---Chú ý : có r t nhi u lo i module thu h ng ngo i. đây ch c n dùng A1015 là diendandientu. ti m Ng c. t t c vào đây.000 dong mot cap. cu n c m . có hài thì không nhưng ta ch n như v y đ d tr và đ phòng ( Kinh nghi m c a tôi & r t nhi u ngư i thi t k cao t n đ u th y th . C ác lo i trans như BC 547 . PT2249 h ng ngo i . t i sao tôi l i nói 500 MHz tr lên mà không nói kho ng nào g n 315 hay 319 MHz . Tính năng có th g n như nhau nhưng b thu v s t ch ng nhi u t t hơn. dia chi la 174/1 Ly Thuong Kiet G i b i ngvanhieu83 lúc 10:06:34 18-05-2005 Re: PT2248. N u m ch có sai chút ít v t đi n. c m ơn bác nhé á m á bác có sơ đ c a m ch thu c a con 2250 không ? ngoài tr nhà mai khanh có bán con này không ---------------------------------------- G i b i queduong lúc 03:06:55 20-05-2005 Re: PT2248.In lu ng th o lu n… M y cái m ch bác ch d n hay quá. Vay nos cos the thay bang con nao vay. đi n t . đi n t . ít nhi u nó cũng sinh ra m t s hài b c cao. đi n t . và chúng thư ng có 3 chân.. cam on ban enti nhieu. đi n t . S9018 ..com . Đư c thi t k thiên v làm dao đ ng nên s d dàng hơn r t nhi u. G i b i ngvanhieu83 lúc 18:07:07 17-05-2005 Re: PT2248...10/27/2010 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . Trên nguyên t c b n có th thay b ng C 535 nhưng th c t C 535 r t khó dao đ ng theo ki u như th này. lam th nào đ tăng kho ng cách cho xa hơn bác b o l p 2 con tran ki u darlington thì l p con led IR vào đâu bác có th v cho em không ? băt đ u t chân 15 c a con 2248 y .. giá tr đi n tr thì v n có dao đ ng bình thư ng.. V các m ch h ng ngo i. đi n t .. V i m t s dòng trans khác s b m t dao đ ng. đi n t . s chính xác hơn ( Không là 0 và 1 là 1) hai m c logic cao th p r t rõ ràng ch không như m t s lo i 2 m c này r t g n nhau và đi u này làm s lí kém nh y.. S9014 .. To ngvanhieu83: ngoài ch Nh t T o ch có bán b thu phát 4148 và 4149 thôi. t t c vào đây.. Thank. o cho nhat tao chi co ban con 9148-9149 thoi. Đó là vì t t c các b phát bao gi cũng không th hoàn h o. Em o HCM em khong tim duoc con transitor BC547 va BC557 . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. t t c vào đây. N u mu n nâng công su t lên b n ph i dùng các transistor có t n s c t 500 MHz tr lên.minh mua gia 8. không có dao đ ng hay ch p ch n ( vì h s ph n h i dao đ ng kém quá ) không th duy trì cho dao đ ng. G i b i automatic lúc 15:03:07 19-05-2005 Re: PT2248. chac o tiem ba ngoc re hon do. Em cũng mu n mua 1 b thì m ua đâu h bác. mong bac chi giup. 2N2222 . DienDanDienTu. Bác queduong cho h i trong m ch thu thì tín hi u trong ph n thu t i con 2249 t ch nào.. tuy nhiên n u b n l p m ch mà nó ch đ t đư c 4 m ét thì nên xem l i các v n đ sau. t t c vào đây. Ban nao o HCM biet cho nao ban hai con tren chi m inh voi. C 9018 .. C 9014 . ho c đó là lo i không dùng cho dao đ ng. Theo kinh nghi m c a riêng tôi nên dùng lo i thu có v s t ( lo i to) ch không nên dùng các module có v nh a đen hay v nh a đen b c s t .) Bac queduong cho em hoi mot chut. ra ch mua thì h i như th nào. G i b i enti lúc 03:39:00 17-05-2005 Re: PT2248. có hài thì đáng k đ n KĐ c a m ch t ng sau. PT2249 h ng ngo i . -------------------------------------------------------------------------------chào bác QD sao em l p cái m ch đó nhưng m à kho ng cách thu phát ng n quá à . b n hơn và đ c bi t s lí logic . vì tôi chưa bao gi làm lo i này c . 1) Ki m tra ngu n pin xem có đ không? 2) ki m tra led phát có t t không ? 3) ki m tra các trans kích led có đ dòng không ( có nhi u trư ng h p trans có đ nh y kém ) chu n.

Chao bac Duong. Tr kháng c a ăng ten ph i phù h p v i tr kháng đ u ra đ ph i h p tr kháng t t.com G i b i nhuythuy lúc 19:27:35 23-05-2005 Re: PT2248.) 2) đ dày m ng m ch in ( ph i bi t đư c m ã s m ch in thông d ng ho c chuyên d ng c a các nhà s n xu t). ( Ch p cháy không ch u trách nhi m nha ///////////////////////////////////////// Nh n m t s b n : Hi n t i các s n ph m đ u đã đư c bán h t trên th trư ng. ---m ch dalington dư i thi t k cho dùng ngu n 3V ( 2 pin 1.Xã Dương Xá .v diendandientu....com . PT2249 h ng ngo i . vàng. g . 3) m ch in có tráng b c. t t c vào đây..In lu ng th o lu n… dư i đây ) xem ---N u các khâu đã gi i quy t n tho và b n v n chưa hài lòng thì b n th l p thêm m t m ch ( tôi v Nhưng có m t đi u là vì IR led r t h n ch b i công su t. Còn các b n mu n đ t hàng hay mua thì liên h v i QD dientuqueduong@yahoo. thi c.chi phí v n chuy n (n u xa) thì các b n s ph i chi tr cho nhà s n xu t ( là QD đây ch ng h n) ///////////// to ENTI: trong ph n thu k t n i v i PT2249 là con IR led Strip line là đư ng m ch in ( đây ăng ten làm b ng m ch in). năng lư ng b c x c a led y u nên b n không th phát đi xa đư c.http://qde.. Và không ph i m t ngư i thi t k cao t n lâu năm đ u có th thành công b i ăng ten đư c t o nên b i nhi u y u t c u thành : -. 1 voi song 38kHz (o con phat) va tach ra de lay tin hieu 0.JPG (22037 bytes) (S l n t i v : 5193) làm khó các b n v i cái ăng ten lo i này nên đã c t công thi t k c sơ đ PCB ( b ng Protel) lên cho các ) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .v. đi n t . m ch in . năng lư ng nên dù b n có c g ng nhi u thì m ch cũng ch trong kho ng dư i 15 mét m à thôi..Gia Lâm .. ta khong ph i đ ng chân đ ng tay đúng ko bác? G i b i queduong lúc 20:00:29 23-05-2005 Re: PT2248. co can chu y gi khong bac.com ho c ĐT 6781651 ( hà n i).com/…/printthread_thread… 9/49 . đi n t . + Tr kháng ăng ten ph thu c vào : 1) ch t li u m ch in ( thu tinh. PT2249 h ng ngo i . Đ nói v cái ăng ten strip line thì r t nhi u v n đ ..sitesled. =To Automatic : Tôi s b n không ki m đư c con 2250 ch tôi xem datasheet c a nó là tôi có th v nó cho b n đư c ( nhà Mai khanh không bán con này) =To nguyenvanhieu83 : B n nên dùng S9018 ho c C9018 ho c 2N3904 đ thay th và có th không dùng BC547 trong m ch này vì t n s c a chúng th p ---------------------------------------dalington.. bac cho em hoi cai anten Strip line thuc chat la 1 duong day mach in dung ko? Nhung cach thiet ke no nhu the nao. riêng kho n ch t o thành ph m . t t c vào đây. Qua trinh tron tin hieu 0. bakelit.Ăng ten strip line là m t đư ng m ch in PCB. 1 o con thu la do con PT2248 và con PT2249 làm h t r i.5V) n u b n nào dùng ngu n 5 V cho máy phát thì nh cho các tr h n dòng cho led nhé . Thanks bac nhieu! Cau hoi nua em muon hoi bac.. Ngoài nh ng yêu c u đ c bi t thì không nói..com . Các linh ki n các b n g i mua m ình có th mua h .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Vì các b n không ph i là các chuyên gia nghiên c u v cao t n và mình s b n r i còn gì.10/27/2010 sao ??? DienDanDienTu.

c m ơn bác QD nhé em đã l p l i r i m ch thu phát đư c c 8 m r i có khi là con tran b già quá r i em thay con khác thì có tôt hơn c m ơn bác nhé G i b i nameless lúc 02:57:33 25-05-2005 Re: PT2248.sitesled.In lu ng th o lu n… Ch t o các m ch in này ngoài 4 ph n công th c ăng ten ( nh t là ph i h p tr kháng d i t n cao) vì t n th p không dùng ăng ten strip line đư c nha ( không có hi u qu vì bư c sóng quá dài) + 4 ph n kinh nghi m đúc k t. G i bác QD: Bác có th g i n t m ch in ph n phát RF đư c không. PT2249 h ng ngo i . không tráng gì h t thì có v n đ gì không bác. ..Đ truy n t c đ cao ngư i ta thư ng dùng Encoder/ Decoder Chuyên d ng VD HM9209. Vì ngay cái công th c ăng ten cũng r t nhi u đ i lư ng ( khó mô t ). V cái v này hơi l ng ngo ng nên khó gi i thích đư c..v. không c n ph i đi u ch nh gì h t. ---T c đ t i đa đ truy n d li u thì tôi chưa th nghi m b i vì các dòng này chuyên d ng cho công t c đi u khi n ( SW control) vì th đ truy n t c đ thì ch c là chào thua. tuy nhiên b n dùng phíp g cũng ch ng sao c .vào con PT2249 thì PT2249 m i gi i đi u ch chính xác đư c. đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Làm đư c hi u su t 70 -. Riêng ph n thi t k m ch in cao t n em bi t còn nhi u v n đ .. Em còn m t c u h i n a: T n s t i đa đ b m m t công t c đ u vào con PT2248 là bao nhiêu .. 5) Ăng ten có Ground Plane hay không. Nhưng tôi nghĩ ch c ch n cũng đư c 5 l n trên dây n u s d ng xung đơn ( single pulse) -. Ch nó không th tr c ti p tách xung 38KHz ra ngoài đ t l y các thành ph n 0 ho c 1 c a con phát Pt2248 đư c. Em m u n l p th . gi s như mình mu n truy n n i ti p y. + Vi c tách 0 và 1 ra kh i 38KHz s do kh i thu h ng ngo i ( IR Receiver Module) đ m nhi m . PT2249 h ng ngo i .com .Vì t t c các m odule và chip đ u là chuyên d ng. t t c vào đây.. Các bác có ai biêt ơ Đà N ng ai bán 2 con ICPT2248 và PT2249 không v y nh !? Nêu có ai bi t giup m ình v i nha! Xin cam ơn nhiêu! Minh rât mu n rap mach như bác QD hương d n nhưng tìm hoai ko th y con đo gi c ! C m ơn l n n a! G i b i automatic lúc 00:49:57 24-05-2005 Re: PT2248. G i b i queduong lúc 02:48:43 27-05-2005 Re: PT2248.http://qde. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com .com .. không ph l c. t t c vào đây. t t c vào đây. Ch t phíp t t s làm cho m ch n đ nh t t.. Ch t li u m ch in đ thí nghi m th g i là t m t m ( ch chưa đư c l m). + PT2248 s phát ra chân 15 m t xung 38KHz ( n u dùng th ch anh 455) và trong 38KHz này s có các m ã đư c " tr n" vào ví d khi ta b m s 1 s có m ã 01010001 và 38KHz ch ng h n. Sau khi kh i thu h ng ngo i làm vi c nó s tách thành ph n 38Khz c a con phát Pt2248 ra và ch đưa chu i 0101.Gia Lâm . HT60E HT60D. và b n ch c n có mã c a phát và thu trùng h p là đư c.....http://qde. Cái khó nh t là ph n thu thì đ u đư c gi i quy t r i.com diendandientu. Và r t nhi u y u t khác. Bây gi là mùa hè ( phíp r t khô) nên không th y hi n tư ng gì l n. M t máy phát có t n s th p thì không th có t c đ cao đư c.Tôn Đ c Th ng). PT2249 h ng ngo i . /////////// V cái kho n tín hi u 0 và 1 thì 2 con Pt2248 và 2249 ch là c p mã hoá và gi i mã mà thôi. N u có đi u ki n thì nên m b c đ tăng hi u su t mà thôi. V i ch t li u m ch in bình thư ng làm HN (em thư ng đ t ngõ Thông Phong . Còn ph n phát thì không khó khăn nhi u l m đâu.. đi n t .10/27/2010 4) Đ dài m ch in ( liên quan đ n bư c sóng). PT2249 h ng ngo i . L p xong là có th ch y ngay ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .Xã Dương Xá . Ch t li u là phíp thu tinh. + PT2249 là con gi i mã và nó ch gi i mã đư c 2 m c là 0 ho c 1 mà thôi. DienDanDienTu. t t c vào đây.v và t c đ ph thu c nhi u vào băng thông c a máy phát +thu.Gia Lâm .Xã Dương Xá . C m ơn bác trư c.sitesled.80 % đã là ưu vi t l m r i.com/…/printthread_thread… 10/49 .com G i b i thanhphuong lúc 21:14:53 23-05-2005 Re: PT2248.. đi n t .

Các đ u này b n có th n i vào b kích rơ le. PT2249 h ng ngo i .com/…/printthread_thread… 11/49 ." Chưa bao g m pin 12V. đi n t .hi n bây giơ em đá làm m ch phát nh n tương đ i hoàn ch nh giơ em mu n làm m ch phát đi n t nhưng nghe các anh nói chuy n v cái an ten strip line co ve ph c t p nh em ch ng bi t làm m ch in các m ch em đ u lam trên boa mua o ch cho em h i li u em có th làm cái an ten đó ho c thay th nó b ng lo i anten kác đư c kông nh G i b i queduong lúc 08:14:14 30-05-2005 Re: PT2248.. Bác automatic dùng IR hay radio ware vay Share kinh nghi m nhé. t t c vào đây.tàu bè. Khi nào ok em s share v i các bác G i b i automatic lúc 21:29:34 28-05-2005 Re: PT2248. Tuy nhiên n u b n không làm n i v RF thì hãy liên h v i QD cho m t b đi u khi n thu phát RF cho SV này và t t nhiên là giá cũng SV thôi. chuy n m ch. t t c vào đây. Các đ u ra QD s đ ch . đi n t .v... có các đ u ch đ b n n i v i bàn phím ( phím nh n). cho anh em cùng h c t p DienDanDienTu. anh QUEHUONG ơi cho em h i . M t b thu RF ch y ngu n 5 đ n 12 vôn và gi i đi u 6-->10 kênh c a b phát trên.v.. t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i . "in c c tím" .robot. Các bác nào có kinh nghi m ph bi n cho em v i đ nhanh đ n k t qu . PT2249 h ng ngo i ..đ đi u khi n các m áy m óc c a các b n). t t c vào đây. đi n t . Qu Dương đã hư ng d n r t chi ti t.. Bao g m : M t b phát RF có mã hoá 6-->10 kênh....com . Phương pháp làm m ch in có th làm đ thí nghi m đơn gi n có th dùng "bàn i " .. T t nh t là các b n nên làm ph n thu trên m ch in do mình ch t o. g i bác nhuythuy mình cũng ch l p m ch h ng ngo i thôi c l p theo đúng sơ đ m à bác QD port lên là ch y ngay.Ph n m ch đi n nguyên lí s ch đư c v d ng Block " sơ đ kh i" và s không v m ch c th . đi n t . " B o v thành ph m c a Que Duong Electronics". đi n t . Em có t i ki n là v i t n s ra là 38Khz là siêu âm thì t i sao không dùng cái loa áp di n d t d t đ truy n tín hi u ? N u xa có th t i ch c m ét ý ch v l i ti t ki m $ hơn M i ngư i th y sao ? G i b i cao lúc 20:50:20 29-05-2005 Re: PT2248..In lu ng th o lu n… Em đang đ nh phát tri n m t b thu phát tín hi u s dùng radio ware..v Phương pháp làm m ch in b n có th vào m c" CH T O PCB" trên di n đàn này. Các bo m ch bán n i. QD s kèm theo datasheet các chân d n c a m ch đ các b n ti n k t n i. t t b t đèn.++++ Que Duong Electronics ch có khoan l s n ch h tr t t cho th c hành ho c thí nghi m s ch RF thì ch c là không ch y diendandientu. t t c vào đây.v. G i b i thanhphuong lúc 22:48:28 28-05-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .... Các bác có ai biêt ơ Đà N ng ai bán 2 con ICPT2248 và PT2249 không v y nh !? Nêu có ai bi t giup m ình v i nha! Xin cam ơn nhiêu! Minh rât mu n rap mach như bác QD hương d n nhưng tìm hoai ko th y con đo gi c ! C m ơn l n n a! G i b i miomin lúc 18:57:25 29-05-2005 Re: PT2248. đi n t . t t c vào đây.( m ch thí nghi m thì không c n ph i tráng ph gì h t v n có th ch y đư c).10/27/2010 G i b i nhuythuy lúc 11:51:09 27-05-2005 Re: PT2248. V cái v RF có v là lo ng ng ng nghen. PT2249 h ng ngo i .. N u các b n xa mà c n mua thì c ng thêm cư c phí bưu đi n n a nhé.. PT2249 h ng ngo i . (70 ngàn cho 6-->10 kênh thu phát RF kho ng cách không có v t c n kho ng trên dư i 100 mét và b n có th dùng cái này đ đi u khi n ô tô.. " in lư i" . +++++ Que duong s h tr ho c hư ng d n t t hơn "n u có đi u ki n" tr c ti p trên di n đàn này n u như b n có ý đ nh ch t o l y".

.sitesled. mình ch c n m ch thu phát. thì có th đi u khi n đư c m y kênh cũng đư c. v l i.com/…/printthread_thread… 12/49 . vì m ình đang c n r t g p. PT2249 h ng ngo i . Cho mình h i tí. mình cũng đang đ nh làm m t b đi u khi n t xa dùng RF..http://qde. g i ti n tr c ti p có đư c không ?. PT2249 h ng ngo i . mình th y m ch này t t nh t nên mua. PT2249 h ng ngo i .. n u mu n mua thì thanh toán như th nào. dùng m ch chuy n t đ r ng xung sang s đưa th là có th xài đư c.Xã Dương Xá . m ình đã tham kh o nhi u b n..sitesled.com . thì có v n đ là. PT2249 h ng ngo i .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.Gia Lâm . Mong giúp đ . t t c vào đây.http://qde.Gia Lâm .. t t c vào đây. Mình Đà N ng nên vi c mua linh ki n r t khó!! queduong cho h i: . t t c vào đây. đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Đi n t Qu Dương : Thôn Dương Đình..Gia Lâm . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . vì các cu n dây chính xác bao nhiêu v y. đi n t . ph i có OSC trên 500Mhz. mình s nh n tính hi u ra.com ---/////// B n có th g i yêu c u.com .Xã Dương Xá . Dùng cách này. t o xung pwm cũng không khó. ( ý m ình là th này: Mình s dùng vi đi u khi n( ho c cái nào tương t ) đ t o tính hi u PWM t n s th p. Cho mình h i. v y b n t n s c a RF c a b n là G i b i yurble_vn lúc 01:05:34 01-06-2005 Re: PT2248. Vì s n ph m này QD đã ch t o và bán ra th trư ng khá lâu r i nên b n s nh n đư c s n ph m sau 4 ngày k t ngày chúng tôi nh n đư c đơn đ t hàng c a b n..10/27/2010 ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Mình đã h i l n và th i gian 2 tu n.. ph n encoder và decoder thì mình có th dùng vi đi u khi n. R i t m ch thu. ) Các b n cho mình h i.. m à cái này thì hơi hi m. đi n t ..Xã Dương Xá . sao đó đưa tính hi u này vào m ch phát.Mình m u n mua s n ph m hoàn ch nh có đư c không? T c ph n phát ph i hoàn ch nh có đ y đ các nút b m.. đi n t .. các b n có bi t ch nào bán m ch thu phát cao t n không.. t t c vào đây. theo đ a ch nào ? G i b i queduong lúc 08:31:13 31-05-2005 Re: PT2248. ho c m ch chuy n đ r ng xung sang s đ làm . h ch ch u mua dùm v i s lư ng thành ph HCM bán s n b thu phát (d ng như mirco và máy thu vô tuy n nhưng diendandientu. ch vi c l p pin vào là ch y.Sao b n không đăng ký AC trên m t ngân hàng nào đó đ m ình có th chuy n ti n cho ti n?? G i b i yurble_vn lúc 00:49:21 01-06-2005 Re: PT2248. Thanks vi t nam r t khó ch t o. Ch t o m ch c a b n đưa có khó không. PT2249 h ng ngo i . Ph n thu thì có c ngu n cung c p ch ch s n các đ u ra. n u làm m ch cao t n thì r t khó.com .com G i b i NhatNguyet lúc 16:43:16 31-05-2005 Re: PT2248... tương lai.Hà N i. trong khi mình đang c n g p. anh QD ơi. vì đ làm đư c m ch cao t n. ĐT (04) 781651 Email : dientuqueduong@yahoo.. có ch nào d ng nh ) Ho c n u b n nào bi t ch bán chip thu phát RF thì ch mình.ti n tr c ti p n u Hà n i ho c qua bưu đi n n u xa (c ng thêm cư c v n chuy n c a bưu đi n). t t c vào đây. không nhi u th i gian đ test. đi n t . .com DienDanDienTu. Sau khi đ c kĩ.In lu ng th o lu n… G i b i namanh_1804 lúc 10:51:12 30-05-2005 Re: PT2248..

. đi n t .Gia Lâm . Ch đ m đư c cái tài kho n ch c n có 100 ngàn thì có khó gì Sao đ t th ?Vietcombank đang khuy n mãi. Em s liên h v i bác G i b i bmtuhong lúc 21:54:30 01-06-2005 diendandientu.com/…/printthread_thread… 13/49 . FSK . -. Em th y nhu c u l n đ y. >>>>>>> H tr : Các d ng d li u s . đi n t .92MHz giá 16 USD Hãng ( MICRO CHIP) Kho ng cách c a b thu phát này ch đư c 150 mét ( l n nh t) và l i không có v t c n ch n ( đ t tr ng. đi u khi n xa trong công nghi p.com G i b i DUCCUTEO lúc 13:11:29 01-06-2005 Re: PT2248.. t t c vào đây.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo..sitesled.. G i b i nhuythuy lúc 19:49:20 01-06-2005 Re: PT2248.75Khz ( chu n) giá 20 ngàn --Kích thư c 2x4 cm pin cho ph n phát ( 12V -.Data out ( audio ho c TTL. bác làm s n th t nhi u vào. đ u ra mình l p s n cho b n 6 led ( giá 80 ngàn ) chưa bao g m cư c v n chuy n : kho ng 16 ngàn n u v n chuy n vào TP h chí m inh. và các đ nh d ng khác) Ngu n cung c p 5V chu n ( 7805) ( K t n i v i vi s lí đ truy n d li u. Còn không làm đư c thì liên h v i QD cho c b hoàn ch nh) ----.10/27/2010 G i b i queduong lúc 13:01:24 01-06-2005 Re: PT2248. Kho ng cách xa nh t c a máy này là 150 m et B thu có kích thư c 3 x4 cm >>>>>>> giá c a b thu 40 ngàn ( quá r ) ///////////// Ph n encoder và decoder b n ph i t làm l y .Xã Dương Xá . Chào bác QD N u giá là 20 + 60 = 80 ngàn đ ng cho c b phát và thu thì th t là quá r Em cũng mu n m ua m t b v dùng.. G i t t c các b n : DienDanDienTu.. analog .com .In lu ng th o lu n… . đi n t . PT2249 h ng ngo i . Đã th nghi m v i PIC và k t n i RS232 r t t t).com . Các công ty thư ng nh p c a các hãng nư c ngoài v bán l i : N u b n có c n QD cũng có th giúp các b n đ t các s n ph m này : Phát : 433.. t t c vào đây. ch có 30. =========== G i b n NhatNguyet : Mình có th làm m t b thu phát hoàn ch nh cho b n ( 6 nút b m ) 1 pin 12V.75KHz ( chu n FCC 15) Đ nh y : Chưa ki m đ nh nhưng đ m b o kho ng 1uV -.92MHz giá 7 USD thu : 433.Trong VN ngoài QD làm nhi u v các s n ph m v RF còn l i thì ít th y các doanh nghi p hay cá nhân nào đ u tư v cái này. Đi u ch AFSK . FM ng d ng : Đi u khi n xa.Qu Dương có th cung c p t t c các s n ph m v RF m à mình có th làm đư c nh m ph c v cho các b n. PT2249 h ng ngo i . thông thoáng) M ch thu và phát M i m ch c n m t đo n ăng ten dài kho ng 17 cm n a. Ch đ m đư c cái tài kho n ch c n có 100 ngàn thì có khó gì ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . truy n d li u ( Up to 30 Kbit) Ph n thu 315MHz +/.http://qde.Kho ng cách c a b thu này k t h p v i b phát trên là 100 mét trong đ a hình tương đ i. PT2249 h ng ngo i . _G i b n yurble_vn : Ph n phát : t n s 315MHz +/. t t c vào đây.000đ là có 1 tài kho n. V vi c tài kho n ngân hàng : Vì m ình không ti n vi c ki m tra hay rút ti n nên c m th y nó b t ti n thôi..A23) lo i pin thư ng dùng đ đi u khi n (giá 10 ngàn n u Qu Dương mua) còn n u b n mua r hơn thì tuỳ. d li u t ng h p.

.... đi n t .. Dĩ nhiên là b n đã có m áy thu stereo r i. Vay bac co the gui cho em file *.http://qde.. t t c vào đây.sitesled. đi n t . PT2249 h ng ngo i .10/27/2010 Re: PT2248. g i bác QD bác cho em h i 6 kênh ra thì khi ta b m nút đi u khi n thi s có tín hi u ra n u c gi mãi nút đó thì đ u ra có gi đư c tín hi u không?hay là đ u ra ch là m t xung thôi? và bác có cái khi n 10 kênh không? n u có thì giá bao nhiêu ? em hà n i thì đ t mua như th nào? G i b i lahodu lúc 01:22:06 04-06-2005 Re: PT2248. Th m t l n xem . t t c vào đây.com . B n hãy thêm vào đ ng trư c c c phát m ono c a b n m t m ch " Stereo coder ". PT2249 h ng ngo i .com . thành Ph HC M mu n mua thì sao ? chuy n ti n và hàng ra sao ?? Mình mua m t b Đơn gi n : Chuy n ti n qua : Nguy n Qu Dương Thôn Dương ĐÌnh Xã Dương XÁ . t t c vào đây. g i bác QD diendandientu. G i b i yurble_vn lúc 02:25:29 02-06-2005 Re: PT2248.http://qde. t t c vào đây.sitesled. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Không có máy thu stereo thì m ch phát có là stereo thì cũng ch thu đư c m ono mà thôi. s n ti n cho t h i: làm th nào đ có th truy n đi âm thanh Stereo.max cua Orcad hay file anh gi cung duoc.In lu ng th o lu n… đây... đi n t .Hãy th tìm ki m v i t khoá : stereo coder circuit ho c stereo coder schem atic trên internet b n s tìm đư c m t s m ch đơn gi n và r t chuyên nghi p. Sau 4 ngày khi nh n đư c ti n .. đã hơn)...com G i b i queduong lúc 02:39:58 02-06-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i ... đi n t .2249 cua bac duoc...Xã Dương Xá . đi n t .. đi n t . PT2249 h ng ngo i .Xã Dương Xá . duoc khong? Em xin cam on bac nhieu!!!!!!! G i b i queduong lúc 02:48:59 04-06-2005 Re: PT2248. N u không tìm đư c thì tôi m i giúp. kh i đ ng m t chút cho nóng ngư i đi nào. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Gui bac QD!!!! Em khong co phan mem protel nen khong the xem file PCB ve mach thu va phat dung PT2248. trong khi các m ch phát FM hi n gi cũa t ch phát đư c m ono thôi.Gia Lâm .HN ĐT (04) 6781651 Giá thành 1 b hoàn ch nh ( 6 phím b m) + pin 12v. A may quá g p đ ơc bác QD DienDanDienTu. t t c vào đây.com . 80 ngàn + 16 ngàn cư c phí v n chuy n bưu đi n . Tuy nhiên cân ch nh m ch này t t b n v n có th có m t b stereo chuyên nghi p ( như c a b t kì các hãng đi đ u trong công ngh phát thanh nào). thành Ph HCM m u n m ua thì sao ? chuy n ti n và hàng ra sao ?? Mình mua m t b G i b i queduong lúc 02:33:23 02-06-2005 Re: PT2248...com/…/printthread_thread… 14/49 . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i ...Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Kĩ thu t cài âm thanh vào t n s 38 KHz ( t n s stereo) là m t kĩ thu t không khó và nó ch khó b i các m ch l c đ h n ch các ti ng ù hay nhi u c a t n s dao đ ng sinh ra khi đi u ch vào m ch phát m à thôi.. Đ đi u ch và thu đư c Stereo trư c tiên b n ph i có máy thu stereo đã .b n s ch c ch n có trong tay m t b này. PT2249 h ng ngo i .Gia Lâm . Còn v m ch phát đang là mono mà mu n chuy n sang phát stereo ( nghe sư ng hơn. --.com G i b i automatic lúc 23:11:30 03-06-2005 Re: PT2248. t t c vào đây..Gia lâm . đi n t ...

t t c vào đây.. G i b n lahodu : B n dùng ORCAD thì import file Protel vào là đư c m à..In lu ng th o lu n… gi mãi nút đó thì đ u ra có bác cho em h i 6 kênh ra thì khi ta b m nút đi u khi n thi s có tín hi u ra n u c gi đư c tín hi u không?hay là đ u ra ch là m t xung thôi? và bác có cái khi n 10 kênh không? n u có thì giá bao nhiêu ? em hà n i thì đ t mua như th nào? Úi chà : th là b n chưa đ c kĩ dataheet c a 2 con này r i.Ngay t đ u chuyên m c QD nói 10 kênh đó ch là m ang ý nghĩa theo datasheet c a nhà s n xu t mà thôi. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com .http://qde.. PT2249 h ng ngo i . Bi t làm sao hơn.com G i b i cybernetic lúc 10:42:12 04-06-2005 Re: PT2248.m ax do ra thi khong thay m ach hay linh kien gi ca!!! phat hong ngoai ay ma. đi n t . ch có 6 xung di u khi n là liên t c thôi.) Em thac mac khong biet tai sao nho bac chi giup! ( file m ach in cua mach thu diendandientu. m c dù sau đó ta gi phím thì led cũng không nháy lên l n th 2 đâu. Ta nh tay phím và nh n l i thì led l i nháy lên m t l n.Xã Dương Xá .max cua Orcad roi nhung khi dung Layout Plus de m o file *..Gia Lâm .10/27/2010 DienDanDienTu. N u mu n dùng đư c 10 kênh ( b n ph i ch n PT2250 cho đ y đ ) ho c PT2248 và Pt2249 chu n công nghi p m i đư c. th là tha h mà xài mình cũng v a ráp xong cái m ch h ng ngo i dùng hai con BL9148 và 9150.. R t n đ nh ch không ph i nh p nháy d ng xung !!!) N u ta nh n tương ng t 1 đ n 5 thì các chân ra tương ng c a PT2249A là đi n áp liên t c. còn l i là xung đơn. PT2249 h ng ngo i . Gui bac QD lan nua!!!! Chao bac! Em da import file *. t t c vào đây. t t c vào đây. ////////////// B n hà n i thì quá đơn gi n r i còn gì.sitesled.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. chào ban automatic. Khác v i tín hi u ra liên t c .http://qde. đúng như b n nói c p IC. Còn n u b n c n 10 kênh thì đ i QD l p trình b ng Vi s lí. Có nhi u b n th c m c t i sao trong datasheet là 10 kênh và ch dùng đư c 9 . Còn h u h t các c p PT2248 và PT2249 đưa vào th trư ng nhà ta đ u là thương M i . đi n t . QD đích thân đ n t n nơi giao hàng cho b n . Như Qu Dương chưa t ng trình bày là c p PT2248 và PT2249 ch thu phát cao nh t đư c 9 kênh. nhưng m à có th t n d ng h t 18 kênh đi u khi n này b ng cách ghép thêm vào m t con VXL đ x lý cá`c xung đơn.Xã Dương Xá .. và bi t đâu s nhi t tình c a QD làm b n thêm yêu thích nghành RF này ??? ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . ( phím b m s 6 c a PT2248 có phát ra xung nhưng PT2249 không th nh n đư c) ----9 kênh b n có th s d ng đư c là : Phím s t 1 đ n 5 ( xung liên t c) +++ phím s 6 lo i b ---Phím s t 7 đ n 10 ( xung đơn) //////////////// Cũng vì lí do v y mà m ch RF c a QD cũng ch l n nh t đư c 9 kênh ( 9 phím b m ) 5 kênh liên t c và 4 kênh xung đơn ---. m ch chay t t.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo..PCB cua protel ra *.com . ////////// 6 kênh hay 9 mư i kênh thì ch là cái bàn phím mà thôi.com G i b i queduong lúc 02:50:59 04-06-2005 Re: PT2248.Liên l c qua đi n tho i đ t hàng . Ch có th dùng đư c 9 kênh. Riêng phím s 6 c a ph n phát PT2248 và đ u ra s 6 c a PT2249 s không có ph n ng gì. hi n mình đang th ráp cái m ch RF. Thôi thì h đ 10 mà dùng đư c 9 là t t l m r i..com .Gia Lâm . các chân ra ti p theo còn l i c a PT2249A là "đơn xung" nghĩa là khi ta b m m t nút ( ví d nút s 7 ch ng h n thì chân tương ng c a PT2249 s có m t đi n áp "đơn xung" ( chú ý đây không ph i là xung mà là áp đó nhé) Gi d chân này n i v i 1 led thì led này ch nháy lên 1 l n khi ta b m phím . đi n t . Con thu PT2249A có 10 chân ra thì trong đó có 6 chân là xung liên t c ( g i là xung liên t c ch th c ra nó là đi n áp ra liên t c. có gì mình s chia s kinh nghi m v i các b n G i b i lahodu lúc 13:46:50 04-06-2005 Re: PT2248.. còn l i m t kênh vô tác d ng ??? Nhi u b n đã vi t thư v h i QD v đi u này nhưng th c ra cái này n m ngoài t m ki m soát c a QD .sitesled. PT2249 h ng ngo i . Khi nào ta còn gi tay vào phím b m thì đi n áp còn đư c đưa ra.com/…/printthread_thread… 15/49 .. khi nào ta nh tay kh i phím b m thì đi n áp các đ u ra c a PT2249A b m t . b i vì hãng s n xu t ra đã như th r i.

n u đư c bác giúp đ ráp thành công cái m ch thì em s vô cùng h u t ! G i b i queduong lúc 17:14:11 06-06-2005 Re: PT2248. xa hơn n a thì em chưa cân ch nh đư c. N u không đúng thì chính cái ăng ten này làm cho phát sóng ra r t ít ( hi u su t không cao).. v zic zac ( u n lư n) sao cho chi u dài đ 17 cm là đư c . cái m ch RF em ráp xong r i. có lúc không. còn các linh ki n khác thì không có gì đ c bi t (gi ng v i sơ đ bác pos t lên) Bác Qu Dương có th ch sơ cho em bi t cách cân ch nh m ch này đư c không? Em r t khoái m y cái v đi u khi n t xa này. PT2249 h ng ngo i . T t nh t là b n không nên làm ăng ten ki u dipol này mà nên dùng m t đo n dây m m ( Dây đi n bình thư ng thôi). N u ph i h p đúng tr kháng. dày 0. QD không th trình bày h t đư c..Các phíp đây thi t k và s d ng là phíp thu tinh .. PT2249 h ng ngo i . N u b n s d ng phíp 1 ly ( 1m m ) thì cái ăng ten hoàn toàn l i khác.. Cái này thu c v công th c tính toán ăng ten. Ăng ten c a m ch phát không nên dùng dipol vì tôi ch c là nhi u ngư i khó khăn khi làm v ăng ten này. đi n t . cũng nên thi t k lo i ăng ten h ki u này ( Thông thư ng các nhà thi t k thư ng v ăng ten theo ki u zic zac ( u n lư n ). nhưng kho ng cách thu phát ng n ng n . đi n t . kho ng cách thu phát ch ng 20. hi v ng s có nhi u b n cùng s thích chia s v i b n. lo i nh như que tăm thôi ch đ ng vác c cái dây đi n hay dùng cho sinh ho t m ag g n vào ( trông s thô và x u).com .http://qde. chi u dài dây d n.com/…/printthread_thread… 16/49 .chúc m ng DienDanDienTu. C m ơn bác nhi u l m! nhân đây tui cũng có kinh nghi m m u n chia s v i các b n có ý đ nh ráp cái m ch này: cu n dây 2T đ cân ch nh.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Ông em d o này phát đ t quá. c n ph i có m t s ( có ph i b t c ai cũng có $$ đ mà đ u tư đư c thi t b đo đ c trong RF đâu. có lúc nh n đư c tín hi u.. đi n t . t t c vào đây. Tui làm cách này vì không tìm đư c lõi cu n dây 2T. em ráp đư c cái m ch RF r i. Chào bác Qu Dương.8). Chao bác Qu Dương!! Khi găp đươc cái m ch đi u khi n t xa c a bác úp lên. --.In lu ng th o lu n… G i b i cybernetic lúc 15:09:19 05-06-2005 Re: PT2248. nhưng như v y cũng đư c r i. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .8mm ( thư ng g i là phíp 0. Ăng ten dài kho ng 17 cm . hi u su t s r t cao. RF là th . chính xác + lòng kiên nh n thì m i có m t s n ph m t t đư c. đ đi u khi n các thi t b trong nhà và goi la th kh năng c a m ình.10/27/2010 G i b i fangia lúc 03:06:37 05-06-2005 Re: PT2248.. Có ngư i có ta... Chào bác Qu Dương. PT2249 h ng ngo i .chúc m ng. t t c vào đây. đi n t . t t c vào đây..Gia Lâm .. g i b n thanhphuong. còn n a đ 2 cái m ch thu phát trong phòng r i đi qua đi l i thì nó b nhi u.. cái m ch phát em v l i cái antena gi ng v i m ch ph n thu. N u b n thi t k ăng ten trên m ch in.Xã Dương Xá . Và theo QD đã t ng tính toán và thi t k v ăng ten thì nên ch n đư ng m ch 0. t t c vào đây. giúp em v i! Bác Qu Dương ơi. ) Chúc b n luôn thành công. đi n t . em rât m u n ráp m t cái. PT2249 h ng ngo i .com đây G i b i thanhphuong lúc 20:23:52 07-06-2005 Re: PT2248.5m m cho các ăng ten ki u này.sitesled. 30m gì đó. n u b n HCM thì có th tìm mua c p IC đó s p 16C (s p ông Thu n) ch Nh t T o giá 15 k. nhưng không biêt Bác có giúp em đư c không n a! G i b i cybernetic lúc 10:59:05 09-06-2005 Re: PT2248. b n c n ph i bi t cách tính cung tròn ( tính chi u dài cung tròn) . t t c vào đây. vì em đang Nêu bác co th thì hãy tr lơi em nhe!! C m ơn bác nhieu trư c nha! Đà N ng ma! Như v y nên em m u n nh bác giúp mua h cho em 1 căp. không bi t có đúng không.com . ( Đ tính đư c ăng ten này n u b n không có ph n m m thi t k đ c bi t cho RF.nhưng em tìm m ua hoai 2con ic đo mà không có bán gi c . PT2249 h ng ngo i . cái m ch thu thay vì qu n 2 vòng trên lõi s t có th đi u ch nh đư c thì các ban có th qu n 4 ho c 5 vòng lõi ko khí r i kéo dãn các vòng ây ra G i b i DUCCUTEO lúc 11:39:56 09-06-2005 diendandientu.

PT2249 h ng ngo i . P/S: sao tui khong go duoc tieng viet vay (trong office thi duoc. C hào bác Qu Dương. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. Hi. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . có th bác post hình board RF c a bác lên cho m i ngư i xem trư c đã. chào ntvirus. con o trang web nay thi khong)? G i b i cybernetic lúc 21:17:55 13-06-2005 Re: PT2248.. Chào CYBERNETIC! Mình không TPHCM m à Đà N ng bác có th mua giúp m ình.. Tui làm cách này vì không tìm đư c lõi cu n dây 2T. em ráp đư c cái m ch RF r i.Coi b chú này làm kinh t gi i à nghen. t t c vào đây. m ình s g i ti n và chi phí cư c l i cho bác . Tui m ua đó m à không l tui diendandientu. có gì mình liên l c qua email nha! G i b i ntvirus lúc 14:55:07 11-06-2005 Re: PT2248. mình có th mua giúp b n. t t c vào đây.Gia Lâm . hoi wa troi cho luon ma khong co cho nao ban cap PT nay het (ke ca sap ong Thuan). mot so linh kien nhu tu 1p.. b n g i cho mình đ a ch c a b n qua email trongtri83@yahoo. G i b i queduong lúc 12:11:28 09-06-2005 Re: PT2248..com . làm kinh t gi i có r t nhi u ngư i trên di n đàn này cũng có.In lu ng th o lu n… Hhe.10/27/2010 Re: PT2248.. em dand dinh lap mot mach chong trom nhu vay . 2p.com/…/printthread_thread… 17/49 . xa n a thì em chưa cân ch nh đư c. bac co thi giup em voi em xin cam on truoc G i b i cybernetic lúc 12:11:28 11-06-2005 Re: PT2248. Cái cơ b n là có đi u ki n thôi. DienDanDienTu.. mình đang h c trung c p t i Đa Năng t i 157-159 Hàm Nghi . t t c vào đây. gi ng như chú Batbatdieu v y đó. còn cái v ti n b c thì tính sau nhen vì m ình cũng không bi t cư c v n chuy n là bao nhiêu n a.. đi n t . đi n t . đi n t . đi n t . PT2249 h ng ngo i .ĐN. Batbatdieu cũng là m t ( num ber one) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . đi n t . đi n t .com G i b i thanhphuong lúc 19:39:09 09-06-2005 Re: PT2248.. Và t t nhiên đã là thành ph m bán ra th trư ng thì ph i ( đ p) r i.Qu th t m ình r t thích ráp m t cái lăm đ y! Nêu bác đông ý giúp mình liên h l i v i nha! A! Bác cho minh h i 15k la gì ... n u b n HC M thì có th tìm mua c p IC đó s p 16C (s p ông Thu n) ch Nh giá 15 k. chao bac que duong xin hoi bac co biet m ach nao dung de phat hien ra nguoi tu nguon hong ngoai phat ra tu chinh co the nguoi khong ? neu co thi bac ho em xin ai so do nguyen ly cua mach . t t c vào đây. chào THANHPHUONG 15k là 15 nghìn đ ng đó. .. hơn cái lõi ko tT o Gui cybernetic. nhưng như v y cũng đư c r i.. đi n t . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . kho ng cách thu phát ch ng 20. g i b n thanhphuong.Xã Dương Xá ..com .http://qde. tui vua di NT sang nay.. t t c vào đây.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. tr i ơi s p ông Thu n bán 2 con bl9148 và bl9150 có ch c năng tương t đó.. bang bao nhiêu ngan đ ng v y!? Cam ơn nha! G i b i DIEU_CCH lúc 21:41:58 10-06-2005 Re: PT2248. Kh quá ! Cái m ng nhà t d o này nó b h ng ch không thì t đã up c seri các m ch + datasheet c a m ch lên đây r i.sitesled. Chào bác Qu Dương. tui m ua cung khong co nua. 30m gì đó.com . PT2249 h ng ngo i .. Bac con con nao khong ? Co the nhuong lai cho tui duoc khong? Tui dang o HCM. C m ơn bác nhi u l m! nhân đây tui cũng có kinh nghi m mu n chia s v i các b n có ý đ nh ráp cái m ch này: cu n dây 2T m ch thu thay vì qu n 2 vòng trên lõi s t có th đi u ch nh đư c thì các ban có th qu n 4 ho c 5 vòng khí r i kéo dãn các vòng ây ra đ cân ch nh.

Xã Dương Xá .Đau ơi là đau. dùng lo i ph thông ). t t c vào đây.Còn đ test m ch b n có th làm theo các bư c sau : + Ki m tra th ch anh 455K có g y chân hay h m ch không ??? + ( Đôi khi th ch anh m i cũng ch t -.com . G i b i lak lúc 23:07:16 15-06-2005 Re: PT2248.sitesled. đi n t . Theo các c u mình có sai sót ph n nào đây h . cái đ a ch mình cho là chính xác đó nhưng diendandientu.com . đi n t .) v i chân s 15 c a chính con đó ( Chú ý : chân A n t c a LED n i (+) ngu n và chân K t t c a LED n i chân 15.. t t c vào đây.. Cái gì không bi t ta tra Google! G i b i queduong lúc 11:26:03 16-06-2005 Re: PT2248.hai con này mình t ng làm m t m ch đi u khi n t c đ c a qu t và nó ch y r t t t và m ình l y nó làm đ tai đ án môn h c c a mình luôn. cap BL thì tui co roi..10/27/2010 l i đi nói x o. t t c vào đây. DienDanDienTu. đi n t . N u mu n phát x xa hơn thì n i thêm Transistor kích cho led IR ( ví d m c thêm A1015 t i chân ra 15 ho c m c thêm Dalington ( A1015 +C1815) t i chân ra 15).Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. *** Đó là cách test đơn gi n nh t cho m áy phát .com/…/printthread_thread… 18/49 . chào thanhphuong lâu rôi ko lên di n đàn nên không th tr l i thư cho b n. t t c vào đây. K m c chân data out c a module h ng ngo i). đi n t . PT2249 h ng ngo i . Nói cho các c u chuy n này . đi n t . + Máy thu : --.Chuy n là th này... ----> B m phím phát c a máy phát ( chú ý: m áy phát đã dùng LED IR) n u th y led ( thư ng) c a ph n thu nh p nháy t c là m odule thu IR t t. đ a ch có thân chào! m t bài vi t trư c. PT2249 h ng ngo i .Bl9148. Tui s tìm m ua con đó l n n a.Gia Lâm . ti m tên gì thì tui không nh .http://qde.B o v xong đ án th là ông th y ng xin luôn cái m ch đó v g n vào cái qu t c a ng ch y pho pho luôn.. ( linh ki n ít . Chúc b n s m tìm đơu c 2 con IC đó. + N u b m phím phát GND) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . ---> b m phím phát c a m áy phát th y led nh p nháy ch ng t phát ngon lành. Cám ơn bác nhi u. còn n u mu n tui như ng l i thì g i emai cho tui.... Hi.cũnh hơi bu n cư i ch t m à mình hai ngày nay đang cay cú đây. Chao cybernetic m inh gui email cho bác r i mà sao không th y bác hôi âm gì c v y!? Mình rât mong bác giúp cho! m ail c a mình là:ngaydaunam 2005@yahoo. Theo QD m ch mà QD đã post là r t hòan ch nh và ch y t t .r t ít x y ra ) ---> n u th ch anh ngon lành ---> Dùng m t LED n i t dương ngu n ( chân 16 c a PT2248 . t t c vào đây. Chú ý : m c Dalington nên thêm đi n tr h n dòng cho led IR đ phòng n u dùng ngu n 5 V.. m u n vi t ti ng vi t thì làm ơn m vieykey lên. ---------------------------------------Dân ta ph i bi t s ta. PT2249 h ng ngo i . + L p thêm transistor đ đ o tín hi u cho phù h p v i BL9149 ( PT2249) sau đó g n các led vào các đ u ra c a BL9149 ( PT2249) đ th .. tui đã l v m ch theo sơ đ chân con PT nên m i tìm mua con đó. còn n u dùng ngu n 3V ( 2 pin ti u) thì ch vô tư m à l p không c n h n dòng gì h t ráo. PT2249 h ng ngo i .com Bác nh n l i cho mình vơi nhé! C m ơn nhi u! G i b i cybernetic lúc 16:15:41 29-06-2005 Re: PT2248. K tot n i G i b i thanhphuong lúc 11:54:09 22-06-2005 Re: PT2248.In lu ng th o lu n… Còn n u mu n mua con PT thì đi ra ngoài sau ch đó.M c m t led t i đ u ra c a m odule thu h ng ngo i ( A n t LED m c (+) ngu n .com máy phát m à led không sáng thì nên ki m tra xem mã có đúng không ??? ( Các led ki m tra c a PT2249 ( BL9149 ) ph i n i t các chân ra c a IC này xu ng mass ( Anot n i các chân ra . -. PT2249 h ng ngo i . G i b i ntvirus lúc 19:35:15 14-06-2005 Re: PT2248. V nhà làm l i cái th hai y chang nhw v y mà nó không ch y m i t c ch . V y trong các câu có c u nào hoàn t t m ch c a hai con này không h . ch nh l u font unicode là xong ch gì..Mình đã tét đ ki u và thi t k theo b n thi t k chíh g c b ng ti ng anh đàng hoàn mà nó v n cws im hơi l ng ti ng không có tín hi u ngõ ra.

Em mu n nói là c i b đi u khi n y. Em ch yêu c u là dùng sóng đi n t đ không lo chuy n vư ng t m nhìn gi a 2 đ u thu-phát Em ch ch bác OK! là chuy n ti n thôi.. đi n t . Em s g i ti n cho bác và đ ngh bác thi t k riêng cho em m t b đi u khi n. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .com ==================== Các bác nào đã t ng ráp m ch ĐKTX dùng 2 con ic 9148-9149 thi hư ng d n giúp v i.102 t c là : (10 và 2 s không đ ng sau nó : nghĩa là : 1000 pf) 1000pf = 0. cho em h i m t chút!? Cai sơ đ bác post lên. xin c m ơn nhi u nhé! G i b i thanhphuong lúc 11:41:26 10-07-2005 Re: PT2248.. Tr n b bao g m m t b ng ĐK (b phát) càng nhi u nút l nh càng t t (ch c là trên 10 và dư i 18 bác nh ) và m t b thu đ n i v i các rele đóng c t ph i không bác.com/…/printthread_thread… 19/49 .. hai con BL và PT đ u có sơ đ chân gi ng nhau mà ??? G i b i thanhphuong lúc 11:35:24 10-07-2005 Re: PT2248.. c m ơn b n Trongtri nhi u nghen!! diendandientu.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. Bac QU DƯƠNG ơi.http://qde.. th t là. PT2249 h ng ngo i . hi. Em không hi u là no có khác nhau ch nào so v i C p IC kia không!? Em ráp thi d m b o không sai so vơi sơ đ Bác pos t lên đâu. cung dùng cho c p BL9148/49 đư c. 101 là 100p đó : 101 t c là : (10 và thêm 1 s 0 đ ng sau nó nghĩa là 100 )pF --. Đ c xong l i th y bác SX và bán ra th trư ng cái đó. A! bác QD à! 2 t 100p em dùng 2 cái 101 co đư c không v y!? Cam ơn bác ! G i b i queduong lúc 13:01:29 10-07-2005 Re: PT2248.xin c m ơn bác! ====================================== Xin cam ơn các b n. Em c n th n như th mà cũng b l n. Em c m ơn bác ..hi. t t c vào đây. DienDanDienTu.. đi n t . em đã hi u r i. đi n t . Tron b đó bao nhiêu ti n? Cám ơn bác! Ch tin G i b i thanhphuong lúc 11:03:15 11-07-2005 Re: PT2248.com Môt l n n a . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . vì em r t c n th n! Mong bác hư ng d n giúp em vơi! C m ơn bác nhi u! m ail c a em là:ngaydaunam2005@yahoo. t t c vào đây.. Chào bác Qu Dương! Em đ c topic c a bác mà th y mê B y lâu nay em v n sưu t m đ tài này-Cái khó là em không ph i dân đi n t như bác và m y anh. Chao bac QDUONG !...com . đi n t .. t t c vào đây. nhưng t c c d u ra đ u cho m c cao gi ng nhau khi ta n bât kì m t phím nào trên m ch phát.Gia Lâm .. bơi vì em l n m t ch .com ) chưa hi u thì tôi ch ti p ---------------------------------------- G i b i knight lúc 08:55:49 11-07-2005 Re: PT2248. m ng h t bi t luôn. em đã ráp chay rui. PT2249 h ng ngo i .. b n th g i l i xem. A! bác có th cho em cai sơ đ c a con IC BL9150 ddư c không v y!? Em mu n ráp thêm m t cái m ch thu 18 d u ra dó! Mong bác giúp đ !mail: ngaydaunam2005@yahoo. dùng đ đóng ng t (t xa) các thi t b đi n trong nhà.001uF. ( B n hi u chưa ???? Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .sitesled. t t c vào đây. đi n t .In lu ng th o lu n… to ntvirus. nhưng sao em ráp xong r i mà nó không ch y( ph n thu không nhân dư c tín hi u) Nhưng khi em thay con C1815 = A1015 thi ph n thu co nh n dư c tín hi u.com .Xã Dương Xá .10/27/2010 sao b n g i khong đư c.

.com G i b i quochung lúc 12:17:13 02-08-2005 Re: PT2248... đi n t .Xã Dương Xá .com/…/printthread_thread… 20/49 . Bác QD ơi! DienDanDienTu...http://qde.neu khong ta co the thay the bang phan nao.. t t c vào đây.In lu ng th o lu n… Sao cai m ch in mà bác pót lên em download hoai mà ch ng th y gì ngoài m t trang ch toàn là ch không v y à!?? Mong bác hương d n cho em! C m ơn bác! G i b i tnhan1 lúc 12:43:39 31-07-2005 Re: PT2248.. chân s 3 đ n chân s 20 c a BL9150 là 18 đ u ra tương ng v i 18 phím phát c a BL9148. Trong sơ đ c a Qu Dương .sitesled.. PT2249 h ng ngo i ..v.. Th c ra BL9150 cũng không khác gì BL9149 c ch có thêm m y đ u ra mà thôi. đi n t ..com .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo... t t c vào đây... Mình có v l i sơ đ BL9150 cho b n Thanh Phuong dư i đây. Queduong ban có th cho b n mình th y Board m ch đã làm xong r i đư c không. Hi n t i m ình đang đi công tác xa nên không th ch p đư c cái hình lên..Gia Lâm . c th đ n chân s 20 c a BL9150 ++ Khi chưa có tín hi u các đ u ra này v n m c th p 0V khi có tín hi u và gi i mã đúng các chân s có m c cao tương ng khi b m phím phát c a m áy phát ( BL9148) ---. PT2249 h ng ngo i . Ví d ( phím s 1 c a BL9148 s tương ng v i chân s 3) (phím s 2 c a BL9148 s tương ng v i chân s 4 ) .nhu vay ta co the mua duoc loai Quart nay hay khong .các đ u ra này có th n i t i trans istor đ kích rơ le .. diendandientu. Chao bac QD! Em su dung Ic Pt 2262/2272 nhu vay thi trong phan phat co su dung them m ot Quart gia tri 315Mhz .v ---------------------------------------BL9150... PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.. t t c vào đây.10/27/2010 G i b i thanhphuong lúc 11:58:04 11-07-2005 Re: PT2248...JPG (54559 bytes) (S l n t i v : 2608) (Sơ đ thu c a BL9150 ho c PT9150 ho c SZ9150) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. PT2249 h ng ngo i .. đi n t . đi n t ..com . G i b i queduong lúc 17:32:54 01-08-2005 Re: PT2248.

com . PT2249 h ng ngo i . T t nhiên là m ch LC thì ch t lư ng không b ng m ch dùng Th ch anh đâu.In lu ng th o lu n… G i b i quochung lúc 12:23:00 02-08-2005 Re: PT2248.Help m e ---------------------------------------Quên mang bút . Hok ký đư c G i b i queduong lúc 23:41:46 04-08-2005 Re: PT2248. đi n t . đi n t . t t c vào đây. ---------------------------------------pt2272e.com n đ nh th ch anh là 10 thì đ n đ nh Vi t nam . t t c vào đây. Th ch anh 315MHz SAW ho c 433 MHz không có bán s n www. Con day la mach thu . đi n t .. Hu Huuuuuuuu. Các chân tương ng c a PT2248 và PT2249 khi thu và phát là : Phím s 1 ==> chân 3 ( c a PT2249) phím s 2 ==> chân 4 diendandientu. PT2249 h ng ngo i .com còn n u không có b n có th thay th m ch tương đương b ng LC như datasheet c a con PT2262 đã v trong đó.gif (6113 bytes) (S l n t i v : 2647) G i b i queduong lúc 19:18:13 03-08-2005 Re: PT2248.Gia Lâm .digikey....com/…/printthread_thread… 21/49 . N u đ c a LC ch là 6 ho c 7 mà thôi..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. đi n t .com .sitesled.nho bac QD dong gop y kien gium ve mach thu phat nay.http://qde. su dung s9018 . B n có th nh ai mua h Digikey G i b i IlovePhysicPCB21 lúc 18:38:51 04-08-2005 Re: PT2248.gif (6693 bytes) (S l n t i v : 2562) DienDanDienTu.10/27/2010 ---------------------------------------pt2272d. t t c vào đây. t t c vào đây.Xã Dương Xá .Lm 358... PT2249 h ng ngo i .Bac nao biet giup em voi ..Trong m ach bac QD su dung loai mat thu hong ngoai nao vay? Em da mua loai 3Chan giong o trong dau VCD ay Em thu ca loai o tv cung khong duoc Co bac nao tu thien co the up len bang liet ke Cac chan so o 2249 tuong ung khi bam nut o 2248 Vd khi bam nut 1 trong so do thi 2249 chan nao co dien. PT2249 h ng ngo i . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .Cac bac oi tai sao em lam 2 con pt2248 2249 khong duoc .

Xã Dương Xá .. phi n b n m ail l i yêu c u c a b n t i : dientuqueduong@walla. PT2249 h ng ngo i ... GND -. Module thu h ng ngo i là lo i có 3 chân đư c b c v s t... DienDanDienTu.. VCC + còn m t s m odule có đ nh d ng chân khác n a. G i b i thang755 lúc 22:59:15 19-08-2005 diendandientu.sitesled.In lu ng th o lu n… Module thu h ng ngo i thì dùng lo i module nào mà ch ng thu đư c --.. Giúp mình v i.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. Tuỳ t ng lo i module m à 3 cái chân này v trí khác nhau ( các b n nên tra datasheet c a chúng đ bi t chính xác các chân nhưng thông thư ng các m odule có các chân như sau : Module b ng s t ( hay dùng trong đ u VCD) nhìn tr c di n VCC .(m t dù đã ch n import /pro. PT2249 h ng ngo i .....com . Data out.Module nh .com mình s nhanh chóng gi i quy t.sitesled. v nh a. đi n t .Chú ý : module thu h ng ngo i hoàn toàn khác led thu h ng ngo i.. đi n t .com . Ô .trong lúc chuy n đ i t pcb sang max thì g p l i báo là file này không ph i là file pcb..... ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. phím s 10 ==> chân 12.pcb ) c a b n cho tôi hình như có v n đ . 3 chân đó là VCC ..Gia Lâm . pcb) ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.. G i b i queduong lúc 22:30:18 05-08-2005 Re: PT2248. GND .http://qde.sitesled..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com G i b i tnhan1 lúc 13:03:33 10-08-2005 Re: PT2248.. sao tôi l i không nh n đư c thư c a b n nh ??? Hòm thư yahoo c a tôi b h ng r i. Ho c là đ c r i nhi u vi c quá l i quên.com G i b i tnhan1 lúc 12:20:48 05-08-2005 Re: PT2248. đi n t .Xã Dương Xá .. t t c vào đây.. day nay ---------------------------------------export_IR_forStudent.v. PT2249 h ng ngo i .. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ..com/…/printthread_thread… 22/49 .v. đi n t . đi n t .com ..http://qde..http://qde. data out .... GND .. không nh n a.com .. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i ... G i b i queduong lúc 00:31:47 07-08-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . Quehuong ơi File (*.. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. Tôi không tìm th y file *.....Xã Dương Xá ..Gia Lâm ..pcb (96761 bytes) (S l n t i v : 531) ( RF data receiver for PT2249) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .... To Qu Dương: Mình mu n mua 02 b thu phát RF c a b n đ dùng đi u khi n đèn trong nhà mà đ n nay v n chưa th y b n tr l i..10/27/2010 phím s 3 ==> chân 5 . v nh a data out . t t c vào đây. ch 2 b thì có là chi..com G i b i DUCCUTEO lúc 15:10:03 06-08-2005 Re: PT2248.Gia Lâm .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.PCB c a b n.. t t c vào đây. C m ơn nha. t t c vào đây..

còn có cái thì ch có lo i remote c a nó m i ch nh đư c. diendandientu. đi n t . các lo i ant xoay G i b i tnhan1 lúc 11:12:58 27-08-2005 Re: PT2248. chào bác đàu out thì h t r i. t t c vào đây. b n kích vào 4017 t t nhiên là nên cho qua transistor đ theo đúng chu n TTL ho c xung mà đ u vào c a 4017 tương thích. t t c vào đây. đi n t . G i b i queduong lúc 20:54:02 22-08-2005 Re: PT2248. bác ch em v i chân out trư c khi kích vào 4017 có ph i dùng trans kích không các bác? m ch phát m i l n nh n nút thì led s l n lư t sáng. DienDanDienTu. PT2249 h ng ngo i .. N i tr c ti p chân 15 vào K c a led và A c a Led vào +VCC cũng phát đư c t i 7 mét ngon lành.5volt. chào bác Qu dương em đ c m c này r t thích. làm như b nhi u.m à cũng không bi t ph i s a ra sau. --. Có ai bi t t i sau không giúp tôi v i.mà quên nói là mình s d ng con 9148 và 9149 đó. đi n t .C m ơn trư c nha..com . b n xem l i m ch xem hay là ph n moduthu c a b n có đ nh y kém quá.Mà sau m ình ch đi u khi n đư c 5 kênh hà. thêm con A1015 vào n a kho ng cách trên dư i 10 mét. PT2249 h ng ngo i ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. PT2249 h ng ngo i .G i b n thang755 : th c ch t cái t n s 38KHz ch là cái sóng mang mang thôi. ---. Tôi cũng đã làm th m ch phát h ng ngoai này nhưng cũng ch đư c 5met m à thôi.sitesled.em làm 1 m ch di u khi n 3 led dùng h ng ngo i..tôi cũng ki m tra linh ki n r t k r i. Khi cho đi n áp tr c ti p vào led h ng ngo i .. PT2249 h ng ngo i .led phát h ng ngo i làm vi c . đi n t .. bác cho em h i m y cái rem ote ant có cái b thu remote nào ch nh cũng đư c .com .. cám ơn bác QD cái m ch cua em b nhi u em m c thêm cái t 103 thư ng bán ngoài th trư ng đó.In lu ng th o lu n… chào các bác. -m ình tra sơ đ chân th y hình như hơi khác .. Giúp mình v i QD và các b n ơi. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.. ph n m ch thu em đo chân out c a m odule lúc thì có 5v lúc thì không. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.do chân data out c a module thu có m t đi n tr kho ng 22K kéo lên dương ngu n nên lúc nào đo cái chân này v i GND nó cũng x p x b ng VCC.nguon đi n led lúc phát là 0.có ph i chân) ? . Chào QD -l n trư c m ình nói m ch phát c a m ình có kho ng cách ng n . không bi t các b n l p ráp th nào ch tôi th m chí không c n dùng trans istor kích A1015 . PT2249 h ng ngo i . chân out em đưa vào m ch đ m 4017.Xã Dương Xá . l dic nhiên là nó phát ra m t tia không nhìn th y nhưng năng lư ng c a nó r t bé hơn là phát xung. đó là còn chưa nói m c ki u daling ton . có nh ng module h ng ngo i laìm vi c 60KHz n a. t t c vào đây. ch khi có tín hi u chân này m i chuy n xu ng m c th p. đi n t . t t c vào đây. xin các t n s 38kz nên mình ph i làm m t m ch dao đ ng 38kz đ kích led? n u m ình c p ngu n DC 2v tr c ti p vào led phát thì sao? m odule thu c m i l n dùng remote b m m t cái thì thì m odule thu cho ra 1 xung (em l y trong đ u vcr lo i 3 G i b i tnhan1 lúc 09:51:28 21-08-2005 Re: PT2248.Gia Lâm . đi n t .. S dĩ ph i dùng xung b i vì module h ng ngo i đ u là lo i thu đi u biên n u không ph i là d ng xung thì không có s l nh biên làm sao có đ ( s bit) cho ph n thu gi i mã đư c. có vài câu h i mong các bác ch giúp: . b n có th s d ng các t n s cao hơn ho c th p hơn 38KHz tuỳ thu c vào module thu c a b n..com t n s 48Khz và c G i b i thang755 lúc 22:22:23 24-08-2005 Re: PT2248. vì th ngư i ta không ai dùng ki u đưa ngu n vào led phát m t cách tr c ti p đư c.10/27/2010 Re: PT2248. G i b i cutieuro lúc 13:27:26 27-08-2005 Re: PT2248.http://qde.com/…/printthread_thread… 23/49 . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . n u b n th y ch p ch n thì có kh năng b nhi u. t t c vào đây. -Không bi t con mình đang s d ng có khác gì con 2248 -2249 không ?.. Chào Automatic. Tuy nhiên các xung c a b n nên ch là đơn xung ( 1 nhát m t thôi) n u nó là nhi u chu kì thì m ch c a b n s không chính xác b i xung đưa vào chân c a 4017 ( ng u nhiên theo chu kì xung ng n hay dài). ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .

th là tha h mà xài mình cũng v a ráp xong cái m ch h ng ngo i dùng hai con BL9148 và 9150. t t c vào đây..0938.052 G i b i tnhan1 lúc 13:01:32 01-09-2005 Re: PT2248. tuy nhiên khi thòi gian t i r nh rang hơn hi v ng QD s đ m nhi m vi c giúp các b n m ua linh ki n ngoài hà n i + thêm chi phí v n chuy n thôi ( không tính phí đi ch đâu nha vì QD m t ngày thư ng đi ch 1 l n) -.0938. chào ban automatic. t t c vào đây.. Mình đã mua đư c c p IC 2248-2249 r i ---------------------------------------ng h Calisto h t m ình .617. ---------------------------------------ng h Calisto h t m ình .. C m ơn bác QD r t nhi u.. Tôi đã m ra lu ng c u n i linh ki n b c Nam mà l i không đư c kh thi l m nên th y chán c nh anh em lùng s c linh ki n kh quá. v n đ còn l i là f i làm cho nó ch y. 0913. G i b i queduong lúc 13:43:23 02-09-2005 Re: PT2248....167.Có l ph i t p trung anh em B c Nam ng h nhau đi ch ki u này đ làm phong phú thêm ngu n linh ki n. nhưng mình không bi t cái con 455K l y t đâu ra v y ??? Và có th l y t m t b chia t n nào xu ng đư c không ??? có f i là ph i đúng 455K không v y ???? Xin bác QD hay bác nào đã làm r i ch giúp. đi n t .10/27/2010 DienDanDienTu. hi n mình đang th ráp cái m ch RF. 0913. Thông thư ng là 6 kênh liên t c nhưng n u b n l p h ng ngo i ho c RF test thì thư ng ch đư c có 5 kênh thôi. còn l i là xung đơn. tuy nhiên v i 5 xung liên t c và 4 xung đơn thì cũng đư c 9 kênh r i. ch th t chi ti t cho b n m ình làm v i..003 . đúng như b n nói c p IC .. đi n t .052 G i b i tnhan1 lúc 14:55:30 27-08-2005 Re: PT2248. có gì mình s chia s kinh nghi m v i các b n B n ơi nói hay quá . m y th i gian g n đây QD r t b n.Tôi th y các b n tìm m ua đ đ c v t v quá.com ngoài ch b n có th tìm ho c G i b i cutieuro lúc 08:10:30 05-09-2005 Re: PT2248. đi n t . nhưng nó n m trên đư ng Nh t T o.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. C m ơn trư c đó nha. nhưng mà có th t n d ng h t 18 kênh đi u khi n này b ng cách ghép thêm vào m t con VXL đ x lý cá`c xung đơn.. n u b n không tìm đư c tháo trong các rem ote b h ng hay đ cũ. m ch chay t t.003 . ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. t t c vào đây. em đã tìm đư c con th ch anh 455K r i.957.com . PT2249 h ng ngo i .http://qde. PT2249 h ng ngo i .In lu ng th o lu n… Mình cũng đ nh ráp th cái m ch c a QD đ đi u khi n Volume c a card sound ( t RS-232).com/…/printthread_thread… 24/49 . PT2249 h ng ngo i . diendandientu.Gia Lâm . Mình không bi t tên c a hàng. g n ch gi xe. n u mua 10 con là 15000đ còn n u mua l là 2000đ m t con.sitesled... ---------------------------------------ng h Calisto h t m ình .. giá 01 c p là 12. ĐT: 08..Xã Dương Xá . đi n t . PT2249 h ng ngo i .167. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.000đ.617.0198 g p ch Nga. G i b i cutieuro lúc 15:09:02 27-08-2005 Re: PT2248..s lí thêm kênh thì b n thêm vi s lí vào. t t c vào đây. --. Có gi i pháp gì cho " Nh p c u linh ki n nam B c này không ???" ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Chao Cutieuro b n mua đư c con ic 2248 va 2249 o dau vay ? ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. n u không thì f i ti p t c "nh " n a r i. th ch anh 455K màu xanh ho c vàng bán r t nhi u ngoài ch . chính QD cũng không bi t là t i sao ch bi t là datasheet và linh ki n đưa v vi t nam có v y. đi n t . ch có 6 xung di u khi n là liên t c thôi.com .

t t c vào đây. t t c vào đây. đi n t . đi n t . cũng m u n m n m t cái remote cho vui... nh n thi t k m ch đi n t ..003 Gò Công.167. V y không bi t là khi mình s nhà k bên v san phâm RF c a b n .dùng m eca dáng l i là xong .. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.còn b n mu n dùng rem ote TV dùng dao c t b t m ch đi n r i đ u l i sơ đ bàn phím theo ý mình..052 DienDanDienTu. cũng không th design m t cái võ remote m i b i vì remote TV ngoài ch bán ch có 20000đ. KT Lý T Tr ng . nhưng mà không hi u t i sao cái m ch thu nó c "im re" không nhúc nhích gì h t. còn b đâu v y ??? "bi nhiêu tu i rùi ????" hihihi G i b i tnhan1 lúc 09:11:31 12-09-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . Xin b t m í riêng cho "tnhan1" là tui !!!!!! ---------------------------------------Chuyên thi t k .... đi n t .. ki m tra l i bàn phím. PT2249 h ng ngo i . cung c p quang báo đi n t .617.0938.Chưa ch c là remote ho t đ ng t t đâu . vi x lý. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. G i b i NguyenThanhKien lúc 16:06:45 15-09-2005 diendandientu. Tui là thành viên m i c a di n đàn. C m ơn b n nhi u vì đã góp ý.m ình và b n y mu n mua m i ngư i m t d ng remote đi u khi n thi t b bên này thì bên nhà b n mình có b sau không ?. G i b i tnhan1 lúc 09:27:09 14-09-2005 Re: PT2248.B n ph i ki m tra chân s 2 xem có su t hi n xung khi nh n remote không nha . xin liên h 0913.. h c khóa 93 BKTPHCM. hihiihi ---------------------------------------Chuyên thi t k ..còm ph n thu thì s d ng modum v s t như QD nói các m c trư c.... đi n t ..hình như là t n s c a b nào cũng như b n y. Chúc b n thành công.003 G i b i tnhan1 lúc 08:39:01 10-09-2005 Re: PT2248. Mình h c không gi i b ng b n r i.Mình đã nghiên c u đ tài này khá lâu và đã ch t o xong h p remote r i. nh n thi t k m ch đi n t . tui làm ch y r i ( do 2 chân c2 & c3 c a con thu). t t c vào đây.. 22 tu i còn b n? Bk ch t là có nhi u m ch đi n hây l m h gư i lên diên đàn cho mình v i. Chao QD .. thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng. -Mình là hai lua bình chánh TPHCM đây. Chào hailucmientay b n tinh nào v y?h c trư ng nào v y? Thành viên m i à . còn cái m ch phát thì OK. Nhưng có đi u chưa v a ý là làm sao "tích h p" l i cái ph n phát đây ch ng l đ m ch in n m khơi khơi bên ngoài như v y (coi kỳ l m). G i b i HailuaMientay lúc 08:49:45 10-09-2005 Re: PT2248. đi n t . vi x lý. Tui đ nh "chôm" cái võ c a remote TV nhưng nó l i nhi u phím quá trong khi ta ch dùng có 10 phím . h c -m ày này b n h c Chào chúc b n vui. xin các sư huynh đ góp ý cho tui m c này ..Mình có gi i thi u vơi m t ngư i b n b . Chào Hailuam ientay. PT2249 h ng ngo i . Đ c bài vi t c a bác QD tui th y khoái quá. xin c m ơn và "h u t " (vài x Gò Đen) .003 . Chào các b n. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. tóm l i là tui pó tay r i.617..617. cung c p quang báo đi n t . PT2249 h ng ngo i .com/…/printthread_thread… 25/49 .... thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng.10/27/2010 0913. t t c vào đây..b n nên m ua th ch anh m i. xin các bác ch dùm cho Hai Lúa tui. PT2249 h ng ngo i .... Chúc b n m t ngày vui v .com .In lu ng th o lu n… G i b i HailuaMientay lúc 12:18:17 06-09-2005 Re: PT2248. xin liên h 0913. còn n u ta mà thi công ch c ch n s đ t hơn nhi u v l i ch c ch n s "x u" hơn nhi u. t t c vào đây...

PCB c a b n cho r i .. PT2249 h ng ngo i . 001.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. còn m y con đi t kia: th nh t ph i m c đúng đ u.sitesled.Gia Lâm .. bottom.000 ôm = kho ng 0.sitesled.Xã Dương Xá .com . t t c vào đây.Lây hoai m y tu n nay r i mà không đư c.10/27/2010 Re: PT2248.Xã Dương Xá . C m ơn trư c đó nha. yên tâm kho n này nhé (100% đã ki m nghi m). B nm Multi layer prin.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Bên trong con Module thu đó có đi n tr 22K đ n 47 K kéo lên dương ngu n 5V . và thư n remove Overlay đi..http://qde. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com G i b i tnhan1 lúc 14:43:33 26-09-2005 Re: PT2248.23 mA đi n áp và dòng như th đó làm sao m à ch t đư c. đi n t ..http://qde. --.In lu ng th o lu n… Các v có ai có datasheet đ y đ c a con BL9148-9149 ko? Tôi c n xem cách nó mã hóa c th như th nào. PT2249 h ng ngo i . ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. t t c vào đây. đi n t . PT2249 h ng ngo i . klick thêm vào ô l a ch n show holes và black and white m i đư c.. DienDanDienTu... n u mu n nhi u mã hơn b n có th dùng PT2262 và PT2272.com diendandientu. n u ch t o đ ng lo t thì r t có th x y ra vi c trùng h p đi u khi n tuy nhiên đi u đó khó x y ra b i vì cho dù có chung 1 t n s nhưng cách m ã hoá ( code) khác nhau thì cũng không th đi u khi n đư c. ra kích chu t ph i vào đó.C3 xu ng mas s ( ho c VCC) thì outprt c a nó cũng không có ph n ng gì! Nh bác ch giáo! À! Còn n a. ít khi b đ ng hàng l m). t t c vào đây. Chào Bác QD! Mình đã ráp ph n phát dùng 2248 thì ch y r t t t ( ph n phát mình m c 3 con Diode n i vào chân Code tương ng) . đi n t . t t c vào đây. PT2248 và PT2249 ch có t i đa t h p c a 3 m ã hoá.com .. chon Properties sau đó remove ho c m ove up. G i b i queduong lúc 18:31:02 29-09-2005 Re: PT2248. Còn v RF .. đi n t . PT2249 h ng ngo i ..com . K t t v c c CODE. đi n t .http://qde.sitesled.Xã Dương Xá ..com .Th t các l p nên đ t là : multi layer.. v y thì 5V/ 22.Gia Lâm .. down các l p là đư c.Gia Lâm . top layer . t t c vào đây. như v y h n nhiên h t t h p đó s trùng l p l i. G i QD L i ph i nh đ n QD n a r i mình đã m đư c file *. Ch ng l t t c các thuê bao đi n tho i có cùng t n s là g i nh m sang nhau ư???. Tôi nghĩ ch c là b n chưa làm đúng code ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . bác m c th ng vào c c B c a con C1815 mà không qua con đi n tr nào h t thì con C1815 s ch t thì sao??? Bác hay các b n nào đó có th g i cho mình sơ đ hoàn ch nh đư c không? Xin cám ơn!!! G i b i queduong lúc 21:16:06 25-09-2005 Re: PT2248. khi m ình b m 1 phím b t kì thì m ình đo t i chân RXIN c a 2249 thì đi n áp chuy n t m c th p lên cao ( ~ 5V) => đúng v i data sheet nhưng không hi u sao các đ u output c a 2249 l i không có ph n ng gì c !!! bên ph n 2249 m ình m c 2 chân C2. ( C yên tâm m à ch t o.. đ u ra c a con Led h ng ng ai 3 chân.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .nhưng khi su t ra board thì l i ra luôn cái hình c a m y con linh ki n. PT2249 h ng ngo i ... đi n t . 011.. V y mu n t c nói đi thì ph i làm sau QD ch mình v i.com G i b i lahodu lúc 14:09:13 19-09-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. ngay c khi b n ch t o b ng th ch anh thì v n có s l ch t n cơ mà( tuy là c c c c nh ).. PT2249 h ng ngo i . ch có th là : 000 . G i b i queduong lúc 17:50:42 18-09-2005 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 26/49 ..

PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.5Volt khi nh n remote hà. t t c vào đây. đi n t .. n u b n có nhìn trên OSC ( os cillos cope ) b n có th th y nhưng tôi ch c 1 đi u là biên đ xung dù b ghim liên t c b i tín hi u đóng m Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . PT2249 h ng ngo i . y ch t! sao b n l i dùng đi t 4 V đó làm vi c t kho ng 2-->5V.. DienDanDienTu. Riêng 3 con đi t Mã hoá thì dùng đi t tách sóng 1N4148 là đư c r i.... t t c vào đây. đi n t .rentron. PT2249 h ng ngo i .com . Datasheet c a 2 con này b n có th tìm datasheet c a PT2248 và PT2249 là đư c.Gia Lâm .com đây : n u dùng điôt 4 V đ n áp cung c p ngu n thì không sao. t t c vào đây.. đi n t .com . Ai quan tam den RF xin voi vo trang: http://www. vì đi n áp c a con IC G i b i tnhan1 lúc 09:58:53 27-10-2005 Re: PT2248. N u b n dùng đ ng h mà đo thì có th không chính xác vì " đ ng h c a b n chưa ch c đã ph i lo i cao c p " đ đo đư c biên đ xung. G i b i cybernetic lúc 10:50:17 27-10-2005 Re: PT2248.Xã Dương Xá . N u l p đúng thì đèn led đ s không sáng ch khi b m nút m i th y nh p nháy mà thôi.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.4 V.tk G i b i MyIQ lúc 11:47:10 17-10-2005 Re: PT2248.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. đi n t . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .http://qde.alogam e.tk diendandientu. t t c vào đây.htm G i b i queduong lúc 10:31:32 30-10-2005 Re: PT2248. Ch c có l con ic c a em b hư r i đ em mua con m i r i l p l i xem sao c m ơn anh ! À quên n a em dùng con ic ka2248 có khác v i pt2248 không v y ? ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.com cũng s trên 1..co data sheet cua 2 con nay thi cang tot. đi n t . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . PT2249 h ng ngo i . ---------------------------------------- G i b i mayman27k5 lúc 11:13:42 04-11-2005 Re: PT2248. đi n t .10/27/2010 G i b i mayman27k5 lúc 11:45:57 16-10-2005 Re: PT2248. B n xem l i xem có b sai chân Transistor không ??? -----> Sơ đ m ch thu phát BL9148 và BL9149 hoàn toàn tương t như sơ đ c a PT2248 và PT2249... B n vào trang s 1 và 2 đ xem l i. t t c vào đây.com /rf_remote_control.sitesled. PT2249 h ng ngo i .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.alogam e. Chao QD B n cho mình bi t chân 2 cua IC PT2249 có đi n áp bao nhiêu khi nh n xung không? Mình làm thì nó ch có 0..com .sitesled. v y có ph i ic c a mình b hư không ? (mình đã ki m tra r t kĩ r i không th sai cách m c đâu ) à ch điot mình dùng diot n áp 4 volt v y có nh hư ng t i m ch không ? Xin giúp mình v i ! ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.. PT2249 h ng ngo i .Gia Lâm . Nho huynh giup gium so do mach thu phat hong ngoai dung Bl9148&BL 9149..In lu ng th o lu n… Chào các b n m ình v a l p xong m ch phát h ng ngo i dùng ic 2248 thì ch đèn led h ng ngo i mình l p vào 1 đèn led đ thì đèn cháy liên t c m t dù chưa b m phím nào . đi n t ..com/…/printthread_thread… 27/49 .Xã Dương Xá . Chào anh Qu Dương em đã ki m tra transito ra r i m c thì đã ok.http://qde.Cam on truoc nhieu G i b i queduong lúc 14:27:05 18-10-2005 Re: PT2248.

đi n t .http://qde. Tôi nghĩ ch khác nhau cái tên thôi .. còn ru t thì có th hoàn toàn gi ng nhau. t t c vào đây. đi n t . em tra trong web www.Gia Lâm .sitesled.tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e.Xã Dương Xá .Xã Dương Xá .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e.. Chào anh Qu Dương em đã mua ic m i ka2248 và l p l i m ch thì cũng như l n trư c ..com . mà em đang c n đi u khi n 6 thi t b đi n trong nhà . chưa gì h t đèn led đ u sáng ..com . t t c vào đây.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com G i b i mayman27k5 lúc 16:18:47 12-11-2005 Re: PT2248. n u em m ua thì có th chuy n ti n qua bưu đi n đư c không . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .?Em đang ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. À anh Qu Dương này em nghe nói anh có bán m ch thu phát h ng ngo i đi u ch Rf .10/27/2010 Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. t thì 100p m c xu ng âm ). B n tra c u kĩ l i datasheet c a con KA2248 xem có gì khác bi t không. PT2249 h ng ngo i . đi n t . anh có th l p cho em đư c không (uh các m ch đ u n m trong v nhé ..sitesled.com/…/printthread_thread… 28/49 . đi n t . thì m ch im re luôn . Giá c là bao nhiêu v y .In lu ng th o lu n… G i b i queduong lúc 13:57:46 06-11-2005 Re: PT2248. đi n t . PT2249 h ng ngo i . Chào các các hôm trư c tôi l p th m ch thu phát h ng ngo i c a bác Qu dương tôi dùng KA2248 . t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i . Do đó hôm nay tôi mu n h i các bác ch con KA2248 dùng đ làm gì v y ?Sao nó gi ng s con PT2248 mà l p l i không ch y v y ? ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.com G i b i fly2005 lúc 09:47:52 28-12-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . Sau đó em m c vào hai đi n tr 33k đ gi m h s khuy ch đ i c a trans itor dalington thì khi b m phím thì đèn led m i sáng nhưng kh n i tín hi u ra ch ng ph i là là xung dao đ ng (vì em đưa vào m ch ampli đ xem có ph i là dao đ ng không )>V y theo anh thì có linh ki n nào hư không (em dùng thach anh 455 lo i có 2chân .(hi u c a nó là G i b i ductulk lúc 19:13:54 31-12-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .tk Đ ng Tháp . CO' ANH NAO` CO' SO DO` NGUYEN LY' CUA MACH THU PHAT HONG` NGOAI DUNG` IC 9148 CA`9149 KO VAY? NEU' CO' THI` MAY' ANH LAM` ON PORT LEN CHO EM VA` MOI NGUOI` CUNG` HOC HOI A!!!!! CAM ON MAY' ANH NHIEU` ---------------------------------------Tôi có 1 ý tư ng-Anh có 1 ý tư ng.Gia Lâm ... PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.http://qde.. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . G i b i queduong lúc 14:05:35 20-11-2005 Re: PT2248..tk DienDanDienTu. có trang nào hay hơn không? G i b i mayman27k5 lúc 15:12:01 29-12-2005 Re: PT2248.N u ta đem trao đ i cho nhau thì m i ng ơi đư c 2 ý tư ng!!!!!!! G i b i mayman27k5 lúc 21:15:33 31-12-2005 diendandientu. đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.B i v y t c quá s n d p đi chơi tôi ghé qua Nh t t o PT2248 )..alogam e.com th y tra không đư c m t s lo i ic . n u b n có v h p thì m ình làm cho không thì m ình ch làm m ch m à thôi.com . t t c vào đây.alldatasheet. t t c vào đây. vì đ s d ng ).tk qu n 5 m ua con PT2248 v thì nó ch y r t ok . Mình chuyên s n xu t và thi t k kit m ch nên ch có kit m ch thôi ch không có v h p đâu .alogam e..

. sau đó dùng m ch n p và n p cho nó.. đi n t . t t c vào đây..com . đi n t . PT2249 h ng ngo i . C m ơn nhi u nhi u G i b i automatic lúc 14:02:40 22-01-2006 Re: PT2248. đ u ra mình l p s n cho b n 6 led ( giá 80 ngàn ) chưa bao g m cư c v n chuy n : kho ng 16 ngàn n u v n chuy n vào TP h chí m inh..In lu ng th o lu n… N u tôi nh không l m thì b n đ c h t 13 trang này trong đó có hư ng d n tìm data con BL9148/9149. hinh ve cua mach co the guoi qua mail dc ko anh. em cam on anh . thay m t m i ngư i xin c m ơn trư c.. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . N u không th y thì ph i nh đ n bác Qu ưuơng thôi.. Chao bac QD! Minh dang muon tim m ach nguyen ly cua mach dung de tim cac do vat that lac (nhu chia khoa chang han) co le dung mach thu phat nhung minh ko biet tim dau vay nho Bac co the chi giao cho doi chut duoc khong? Cam on Bac truoc!! G i b i galaticos lúc 22:04:51 18-02-2006 diendandientu. sao anh khong ve chi tiet phan thu 2249 cho ra.10/27/2010 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.. Không bi t các bác th nào ch . đi n t ... đi n t .. chào bác quêdương bác còn b đi u khi n t xa dùng RF không? b đi u khi n như bác đã nói đ y . bey G i b i hacker241988 lúc 15:57:17 08-01-2006 Re: PT2248... đi n t . Chào các b n các b n cho mình h i cái nút nh n trên trang 1 c a đ m c này k t n i như th nào mình ko hi u cám ơn các b n m ong s m nh n đư c câu tr l i G i b i daredevil lúc 14:57:50 11-01-2006 Re: PT2248. t t c vào đây. t t c vào đây. G i b i emdangthieumachdien lúc 11:28:52 08-01-2006 Re: PT2248. em nhin rat kho hieu anh co the ve chi tiet cho dc khong. em cung khong biet nua.com m ong bác nh n l i cho em em xin c m ơn { em đang hưng yên} G i b i MyIQ lúc 10:03:04 15-02-2006 Re: PT2248.alogam e... t t c vào đây. neu co anh co the guoi cho em ko .em rat me mon dt .. vi t b ng m t s chương trình ngôn ng lâp trình trên máy tính như c ch ng h n.. t t c vào đây..tk G i b i fly2005 lúc 08:28:50 01-01-2006 Re: PT2248. Cho em h i li u có đo đư c nhi t đ c a ngư i cách xa 1-2m b ng c m bi n h ng ngo i đư c không?Đ chính xác kho ng bao nhiêu? Mong các bác ch giáo.com/…/printthread_thread… 29/49 .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. ai rành v này xin ch giáo giùm cho anh em cùnh bi t v i. t t c vào đây. ch có đi u ph i l p trình cho nó ch y theo ý mình thôi kho n này thì máy bác bên PLC bi t rõ em cũng không rành l m. em thì th y gi ngư i ta thi t k m ch đi u khi n b ng con vi x lý c th là con 89c52 (89c51) dùnh cũng hay hơn thì ph i.. đi n t .. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . đi n t . neu anh co thoi gian m ong anh co the guoi cho em dc ko . m ail cua em la vutru9000@.. PT2249 h ng ngo i .. u khi n t xa dùng RF không "" n u còn bác đ l i cho em m t b nhé m ail c a em là thiendangdt@yahoo. ah anh co so do mach dong ho dc khien bang 1 conic ko .. ""Mình có th làm m t b thu phát hoàn ch nh cho b n ( 6 nút b m ) 1 pin 12V. DienDanDienTu. t t c vào đây. emla thanh vien moi m ong anh giup em .

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . xin h i các ti n b i chi phí t l p th nào. DienDanDienTu. đi n t . hai chan CODE2 và CODE3 (chan 13. chào các bác.com/…/printthread_thread… 30/49 .14) cua PT2249 đ ch ng à hay là n i v i th ng nào khác.Gia Lâm . Bác Queduong à! Cho em h i vài th liên quan đ n ph n thu nhé? Theo em th y thì IC ch dùng 5 vol thì làn sao mà kích rơ le hay cho ch y m ô tơ đư c. PT2249 h ng ngo i . d ng xung. t t c vào đây. v y đ đi u khi n thi t b duy trì trong th i gian đ u ra đ đi u khi n m t bóng đi n ch ng h n.. riêng con PT2248 đã đư c n áp 5V r i còn lo gì.. đi n t .http://qde. Mà bác có th h th p ngu n c a ph n phát xu n 9vol không? Như th thì m i đ t n kém ch pin 12 vol thì không n r i. xin h i bác còn sx không đ em nh bác. công nh n bác gi i th t đó.Xã Dương Xá . D li u ra các chân t 3-12 c a PT2249 có ph thu c vào tr ng thái c a hai chân 13. đi n t . đi n t . em m i gia nh p đã th y n tư ng v i bác Quý Dương r i. ---------------------------------------Đ i còn dài. t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i .. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. m ch s thi t k th nào..com . M ch thu dùng 5 V . b n có th tìm trên internet vô kh i.. PT2249 h ng ngo i .. n u mu n on/off b n dùng m ch Flip ..flop ( l t tr ng thái ) m ch này trong đi n t cơ b n đ u có . Uh! Bây gi thì em đã hi u r i! M ch này mà dùng cho đi u khi n robot thì quá tuy t đó ch ? Có nh ng 9 kênh thì đi u khi n đư c r t nhi u th bác nh ? diendandientu.. n u b n m u n kích rơ le. t t c vào đây. có s c ta c t t ti n! G i b i queduong lúc 20:46:35 17-03-2006 Re: PT2248.com . Nó hoàn toàn là đi n áp n đ nh . đi n t . t t c vào đây. đi n t . Em cũng mu n l p th . đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo..com . t t c vào đây. Bác Queduong à! C ho em h i vài th liên quan đ n ph n thu nhé? Theo em th y thì IC ch dùng 5 vol thì làn sao mà kích rơ le hay cho ch y mô tơ đư c. th i gian bao lâu. VD l y 1 tín hi u ki n gì? bác post sơ đ lên giúp em nhé. tôi không có v m ch nên không đưa lên đây.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. PT2249 h ng ngo i . Mà bác có th h th p ngu n c a ph n phát xu n 9vol không? Như th thì m i đ t n kém ch pin 12 vol thì không n r i. dùng linh G i b i queduong lúc 08:04:10 20-03-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . 12 V vào nó đ u ch y t t . b n có th dùng b t kì m ch kích rơ le nào.Gia Lâm . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . M t m t em mu n t l p..14 ko? G i b i hoavang lúc 12:44:58 07-03-2006 Re: PT2248. m t m t m u n mua m ch đã làm c a bác Quý Dương đ h c h i.Xã Dương Xá .sitesled. b n thêm ngu n 12V .. B n có th cho 9 V. VD : dùng ngu n 12V đưa qua 7805 vào m ch 5 V.sitesled.In lu ng th o lu n… Lu ng này hay th t đó. Bác Qu Dương ah! cho em h i.http://qde. :D G i b i robincon lúc 09:56:15 04-03-2006 Re: PT2248. còn 12 v dùng cho rơ le.com G i b i robincon lúc 09:39:13 18-03-2006 Re: PT2248..10/27/2010 Re: PT2248.com G i b i hoavang lúc 15:19:36 20-03-2006 Re: PT2248. ( ch có 4 chân có m c cao r i chuy n xu ng th p khi b m nút phát ). c m ơn bác r t nhi u. T i các chân đ u ra c a PT2248 b n ph i dùng thêm các transistor đ kích rơ le. cho em hoi ti: trong phan thu. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.. các đ u ra c a PT2249 đ u dài thì làm th nào.

đi n t . Tôi có ý đ nh thi t k 1 chi c m áy bay đi u khi n t xa nhưng r t khó khăn nh ... Tôi mu n h i 1 đi u n a là có th l p các tr m ti p sóng đ có th truy n tín hi u đi xa hơn không (như các tr m ti p sóng di đ ng).10/27/2010 ---------------------------------------Đ i còn dài. PT2249 h ng ngo i . Chào Qu Dương. SO DO BAN PHIM CUA MACH THU NHU THE NAO NHI?MINH KHONG HIEU AI BIET CHI DUM MINH DUNG CON BL9148 !NHAN DIP DAY AI O DA NANG TUNG LAM BO MACH NAY XIN CHO SO DIEN THOAI VA DIA CHI MINH CAN TU VAN !MOI VAO TAP TANH CHE MACH NEN CON NON LAM XIN CAC SU HUYNH CHI GIAO CAM ON NHIEU G i b i LEP lúc 12:07:38 16-06-2006 Re: PT2248.alogam e.th/~kswichit http://www.10..net/forums http://www.tk G i b i LEP lúc 11:59:28 16-06-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i ... G i b i TUAN11 lúc 16:19:14 31-03-2006 Re: PT2248..2249 CHO Đ A CH CH MUA Ơ ĐA N NG NHÉ XIN CHÂN THÀNH C M ƠN G i b i WTDOng lúc 16:10:29 16-06-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . fai dùng con IC ch t nào đ ch t d li u l i? em dùng 4013 l y tín hi u t các chân trên(l y gi a các chân trên va` t 101). b đi u khi n.cot co phai noi voi duong nguon ko cac bac nhi. t t c vào đây. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . diendandientu. PT2249 h ng ngo i . V i máy bay thì b thu c n g n. Và t t c ph i là giá r . Tôi mu n h i b n là có th l p m ch đi u khi n t xa đi u khi n t i kho ng cách vài km không? Cách đây vài năm tôi có đ c 1 cu n sách vi t v các m ch ng d ng có m ch đi u khi n đư c t i kho ng cách 4km. B N THANH PHƯƠNG ĐÀ NÃNG ƠI! XIN CHO S ĐI N THO I C A B N VÀ Đ A CH CUA B N NÀO?B N ĐÃ THI T K ĐÀ MUA THÀNH CÔNG R I B N CÓ TH CHIA S KINH NGHI M ĐƯ C KHÔNG ?MÌNH ĐANG Ơ ĐÀ NÃNG KHÔNG BI T AI N NG CHO MINH CHIA S KINH NGHI M V I BO M CH NÀY Ơ ĐÀ N NG CH CO BL9148. đi n t . chao cac bac cai ban phim kieu matrix ko biet hang. r t m ong các bác ch giáo.. đi n áp t 6-12V thôi. có s c ta c t t ti n! DienDanDienTu.. PT2249 h ng ngo i . B phát có th tho i mái hơn v tr ng lư ng.com .com/…/printthread_thread… 31/49 ...9 c a 9149. vì là lính m i nên còn nhi u b ng . PT2249 h ng ngo i . đi n t . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. đi n t . Liên l c l i cho tôi. bác có th ch p cho anh em xem ph n m ch in cái anten m à bác thi t k cho m ch này đư c ko? thank! G i b i vantpc lúc 13:42:14 23-03-2006 Re: PT2248. nhưng nó ko ch y. đi n t . không bi t đúng hay sai. co' th m c như th nao` đ t i ưu nh t ? anh giup em di.com G i b i mayman27k5 lúc 02:40:56 24-05-2006 Re: PT2248.. t t c vào đây.km itl. t t c vào đây..ac. Lúc chi u tôi g i đi n đ n nhà thì b n đã đi Hà N i giao hàng r i..11.tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. t t c vào đây. đi n t . Anh QD oi. đi n t .com / G i b i minh_le24 lúc 06:37:35 18-05-2006 Re: PT2248. o ngõ ra 12. t t c vào đây.9149 AI BI T CH PT2248 .. ok. t t c vào đây. đi n t . Xin h i các bác l p con PT2248 v i con BL9148 con nào t t hơn v y ? Ch tôi l p con BL9148 th y chưa ok cho l m ! ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. Email c a em : minh_le24@yahoo.In lu ng th o lu n… G i b i robincon lúc 09:38:41 21-03-2006 Re: PT2248.lvr.. ok! cám ơn bác Dương nhé.cu the la cai ban phim o m ach dieu khien tu xa dung 2248 em chi thu moi m ot phim o chan so 3 noi qua mot cai sw roi noi toi chan 10 roi qua dioi noi voi chan 12 ma chang thay co tin hieu gi ca cac bac xem lai dum em ---------------------------------------http://dientuvietnam . Còn v ph n ch sóng đi n t .. cái khó c a em đó là thi t k ph n anten thu và phát(on board đó).

T c là thay cái G i b i WTDOng lúc 16:13:36 16-06-2006 Re: PT2248. đi n t . nhưng chưa s a trên hình) 2. ---------------------------------------new. Sau 1 h i suy nghĩ thì ra các l i sau. T c là thay cái công t c b m tay b ng b n tin có s n đ y Các bác giúp em v i Thanks a lot . đi n t . Sau 1 h i suy nghĩ thì ra các l i sau. G i b i LEP lúc 19:45:43 16-06-2006 Re: PT2248. ko có tín hi u thì H1 ko n i v i chân 10.. nhưng chưa s a trên hình) 2. l p xong không ch y.. thông qua h ng ngo i và c ng COM 1. ko có tín hi u thì H1 ko n i v i chân 10. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . 1. PT2249 h ng ngo i .10/27/2010 DienDanDienTu. (đã s a xong m ch. Tín hi u đưa vào con PT2248 t Max232 th nào nh . l p xong không ch y. Tín hi u đưa vào con PT2248 t Max232 th nào nh . Ch Max232.. 1. Em đ nh giao ti p 2 m áy tính.PNG (71807 bytes) (S l n t i v : 1191) m ch. Em đ nh giao ti p 2 máy tính.com . Em thi t k cái m ch này. Em thi t k cái m ch này.. (đã s a xong công t c b m tay b ng b n tin có s n đ y Các bác giúp em v i Thanks a lot . t i sao con 9149 c a ph n thu t i đ u out luôn có đi n áp làm led sáng ?theo bác Qu Dương thì t i đ u ra out t chân 3 đ n chân 12 c a 9149 la khi b m phim phát c a 9148 thì đ u out ph n thu 9149 s có đi n áp làm led sáng v y thì lí do t i sao cac ban ch giúp minh v i minh c m on xin bay cách ki m tra ph n out luôn nhé diendandientu.In lu ng th o lu n… Các bác xem h em cái m ch này 1 chút.com/…/printthread_thread… 32/49 . làm th nào đ có tín hi u thì H1 và chân 10 c a PT2248 n i v i nhau còn. Ch Max232. thông qua h ng ngo i và c ng COM 1. sai m t 2 ch . t t c vào đây. làm th nào đ có tín hi u thì H1 và chân 10 c a PT2248 n i v i nhau còn. Các bác xem h em cái m ch này 1 chút. sai m t 2 ch .

Không bi t m ch thu phát RF c a qu dương phát xa đư c bao nhiêu m ét (indoor/outdoor?) có xa đư c b ng chuông c a không mình c n ít nh t ph i 50m (indoor).. và c n ph i l p trình l i ph n m ã hoá v i address nên ph i dùng đ n vi x lý. DienDanDienTu. Đ KÍCH RƠLE 12V C A CHÂN RA 9149 C N TRANSISTO GÌ XIN CÁC B N CHO SƠ Đ M CH G i b i queduong lúc 12:11:44 21-06-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . ( Chú ý : l p thêm m t đi t : 1N4148 hay 1N4007 t c c C c a C1815 lên dương ngu n ( A n t n i vào c c C và K t t n i vào dương ngu n ) --.. Bác Qu Dương d o này đâu r i nh ? Mình th nh tho ng v n theo dõi ch đ . 1 đ u n i vào c c C c a C1815 đã nói ). Lu ng c a mình có s ngư i đ c và tr l i nhi u nh t đó là thành công... Ph n vi x lý thì OK nhưng ph n RF thì có l c n đ n m ch c a qu dương(Giá ph i chăng cái datasheet c a m ch rf đó lên đư c không! Thanks! ) .In lu ng th o lu n… có l di n đàn m ch thu phát h ng ngo i này k t thúc r i sao ?[ size=4]su đành ôm m ch ng i ngó nó im re t đ i tôi v n mãi là ngư i đ n sau nên G i b i mayman27k5 lúc 12:10:22 18-06-2006 Re: PT2248.sitesled.Xã Dương Xá .tk G i b i LEP lúc 19:34:26 20-06-2006 Re: PT2248.10/27/2010 G i b i LEP lúc 11:04:01 18-06-2006 Re: PT2248. đi n t . đi n t . t t c vào đây. t t c vào đây. Bác Qu Dương d o này đâu r i nh ? ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.B n LEP thân m n : B n m u n kích rơ le thì dùng C1815 r t r ti n và d ki m : Hi n t i tôi không v đư c sơ đ có th m ô t cho b n như sau : T i m t đ u ra b t kì c a PT2249 . Mình ch c n b thu phát thôi vì khách hàng đòi đ n 10 c ng ngõ ra... -. t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i .n i 1 đi n tr 1ki lô ôm vào c c B c a transistor C1815 -.t c c B c a C1815 n i 1 đi n tr 10ki lô ôm xu ng đ t ( GND ) : cái này đ ch ng t kích.tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. diendandientu. PT2249 h ng ngo i .Gia Lâm . PT2249 h ng ngo i ... PT2249 h ng ngo i .. t t c vào đây. t t c vào đây.C c C c a C1815 n i rơ le ( Ro le cu n dây : 1 đ u n i vào dương c c ngu n đi n . t t c vào đây.C c E c a C1815 n i đ t ( GND ). đi n t . v i l i cách đóng rơle không gi ng như IC PT2248.đi t làm nhi m v ch ng dòng ngư c c a cu n dây sinh ra ).com .http://qde. t t c vào đây. h t ý ki n. PT2249 h ng ngo i . đi n t .com G i b i LEP lúc 12:47:38 22-06-2006 Re: PT2248. -..Qu Dương vui lòng post G i b i queduong lúc 20:59:40 22-06-2006 Re: PT2248. PT2249.alogam e. đi n t . PT2249 h ng ngo i . đi n t . ---...com .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. đi n t . C M ƠN BÁC QU DƯƠNG BÂY GI BÁC QU DƯƠNG NH ?SƠ Đ MÌNH MU N RƠ LE DÓ NGÂM DÒNG Đ ĐI U KHI N THÌ DÙNG TRANSISTO GÌ M CH ĐI N ĐÓ M C TH NÀO BÁC NH ? XIN BÁC CH GIÚP G i b i sakuraminh lúc 15:15:34 22-06-2006 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 33/49 . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . tuy nhiên m c đích đưa ra " t ng h p " v PT2248/PT2249 " đã đ y đ và c n k .

tk G i b i queduong lúc 17:49:57 23-06-2006 Re: PT2248. Tính chi u dài anten : 70 / t n s (MHz ) = đ dài anten ( mét ). ph i tuỳ thôi . PT2249 h ng ngo i . M ch 50 -. t t c vào đây.tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. có nh ng lo i xa hơn chuông c a và xa hơn n a . t t c vào đây. 5 km... t t c vào đây.7 mét t n s 315MHz : 70 / 315 b ng 22 cm Vân vân và VÂN VÂN . R t m ng khi bác Qu Dương đã tr l i lu ng này! ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. Ví d : T n s 100MHz : 70/100 = 0.... DienDanDienTu. Dùng dây đi n 1 lõi ho c nhi u lõi dài 1/4 bư c sóng là đư c r i.100 mét h tr data : giá 100 ngàn 100 đ n 250 mét giá 200 ngàn 500 mét : giá 350 ngàn 1km .sitesled.10/27/2010 Tuỳ t ng lo i kho ng cách mà -.Xã Dương Xá . nhieu mach hay qua ---------------------------------------- diendandientu. PT2249 h ng ngo i .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.( có nh ng m ch phát ng n hơn chuông c a . PT2249 h ng ngo i ... Cái datasheet QD ko pos t lên đư c à? Post cái datasheet lên thì bán hàng cũng d hơn m à? Khách hàng cũng đư c tuỳ ý l a ch n? G i b i LEP lúc 09:31:28 23-06-2006 Re: PT2248. r t nhi u .Xã Dương Xá ..ra ti n .Gia Lâm .. c th mà tính.com G i b i sakuraminh lúc 23:18:04 22-06-2006 Re: PT2248. đi n t . đi n t .. anten strip line làm b ng dây đ ng u n zic zác có thu và phát RF đư c không bác qu dương nh ?bác có cách nào làm anten đơn gi n không xin bác ch giúp 10000 l n C M ƠN BÁC ăng ten đơn gi n là anten 1/4 bư c sóng hay g i là whip antenna.. t t c vào đây.alogam e.. anten strip line làm b ng dây đ ng u n zic zác có thu và phát RF đư c không bác qu dương nh ?bác có cách nào làm anten đơn gi n không xin bác ch giúp 10000 l n C M ƠN BÁC G i b i mayman27k5 lúc 16:14:15 23-06-2006 Re: PT2248... PT2249 h ng ngo i .http://qde.com G i b i maytinh lúc 18:39:25 25-06-2006 Re: PT2248. Giá cư c chưa bao g m phí v n chuy n. đi n t . đi n t . Tr kháng c a anten lo i này kho ng 30 đ n 35 ôm .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . đi n t . nhi u $$$ thì s xa ngay ..sitesled.com . PT2249 h ng ngo i ..com . ) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . t t c vào đây. ( mi n phí trong hà n i .com/…/printthread_thread… 34/49 .http://qde.Gia Lâm .In lu ng th o lu n… -------..com .30 ngàn Datasheet support theo m ch. các t nh thành khác ).

mitsubishi http://webwarper.http://qde. đi n tr . t đi n.PT2249 Đ U RA THÀNH XUNG LIÊN T C B NG IC G i b i queduong lúc 20:51:12 28-06-2006 Re: PT2248. ( V b ng Paint . t t c vào đây.. t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i . C lapp.) ?? Và cách tính t n s c a b c ng hư ng g m nh ng ph n t trên? Bác có th vi t công th c cho m i ngư i cùng tham kh o đư c không? Thanks bác nhi u nhé.sitesled. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .Gia Lâm ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.http://qde. đi n tr .. G i b i LEP lúc 10:14:38 27-06-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . Em có chút th c m c mong bác giúp đ : Ph n c ng hư ng bên ph n thu RF (g m BJT S9018 và các cu n dây. Cái này b n nên đ c l i sách lý thuy t m ch c a H Anh Tuý thôi. tuy nhiên " bây gi h i công th c " Thì Qu Dương cũng đ u hàng.JPG (9568 bytes) (S l n t i v : 1133) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . PT2249 h ng ngo i .com/hungque/plc. :D ) Các transistor đ u dùng C1815 ..) là dao đ ng ki u nào (C olpit.Xã Dương Xá ... đi n t .) ?? Và cách tính t n s c a b c ng hư ng g m nh ng ph n t trên? Bác có th vi t công th c cho m i ngư i cùng tham kh o đư c không? Thanks bác nhi u nhé.freewebs .sitesled..Kĩ năng đ ho kém quá " Thông c m " . BÁC QU DƯƠNG ƠI XIN H I X TRANSISTO GÌ BAC NH ? LÍ XUNG ĐƠN C A BL9149.. Em có chút th c m c m ong bác giúp đ : Ph n c ng hư ng bên ph n thu RF (g m BJT S9018 và các cu n dây. đi n t ...com /hungque/plc.Gia Lâm .com/…/printthread_thread… 35/49 .om ron .. t hoá ( càng to thì tr càng lâu ) ---------------------------------------Delay. Nó dao đ ng ki u colpit .htm lien he nghiem_manh_hung@yahoo. t t c vào đây. t đi n.htm DienDanDienTu. Hartley.PT2249 Đ U RA THÀNH XUNG LIÊN T C B NG IC B n có th dùng phương pháp làm tr . đi n t .com .. Chào bác Qu Dương! V a r i em có đ c bài vi t bác Post lên v đ tài này. Hartley.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. PT2249 h ng ngo i .com . Clapp.com G i b i lahodu lúc 18:46:04 26-06-2006 Re: PT2248..com .com G i b i queduong lúc 20:55:50 28-06-2006 Re: PT2248.In lu ng th o lu n… tôi có đ y đ các ph n m m v PLC c a đ các hãng siemens . ... C hào bác Qu Dương! V a r i em có đ c bài vi t bác Post lên v đ tài này.T khi bê cái m ch sách v vào làm không ch y .Xã Dương Xá . BÁC QU DƯƠNG ƠI XIN H I X TRANSISTO GÌ BAC NH ? LÍ XUNG ĐƠN C A BL9149...10/27/2010 http://www. đi n t . m t m ch tr đơn gi n theo sơ đ sau. t t c vào đây.net/ww/~av/www.) là dao đ ng ki u nào (Colpit.com diendandientu. t làm mày m ò nó ch y r i đ n khi s m đư c các máy móc đo đ c thì các sách v mang ra nhóm lò h t r i .freewebs.

Gia Lâm . PT2249 h ng ngo i .com G i b i maytinh lúc 21:25:54 30-06-2006 Re: PT2248.. t t c vào đây. ( bài Vi t sau QD s giúp các b n m t m ch thu UHF.10/27/2010 G i b i batinh02 lúc 21:32:23 28-06-2006 Re: PT2248.freewebs . 2. 49 .freewebs.V y b ngu n cho m ch phát thì sao.th gi i thì có FCC - . 315 . G i b i Forfun lúc 16:42:47 06-07-2006 Re: PT2248.B n c phát tho i mái đi .. sao ko dung RF nhi hay hon hong ngoai chu ---------------------------------------tôi có đ y đ các ph n m m v PLC c a đ các hãng siemens .4GHz .v. H u như các b n đ u nghĩ đ n vi c làm b thu phát h ng ngo i.htm lien he nghiem_manh_hung@yahoo.. đi n t .v.In lu ng th o lu n… t n s nào. G i b i Thebeginer lúc 23:41:57 04-07-2006 Re: PT2248. 1.com G i b i tnhan1 lúc 20:32:42 01-07-2006 Re: PT2248.. PT2249 h ng ngo i .. PT2249 h ng ngo i . đi n t .mitsubishi http://www. 118 ... t t c vào đây. có th s d ng ngu n mà không c n bi n th không?. PT2249 h ng ngo i .com . đi n t ..com /hungque/plc. Dư i đây là sơ đ kh i c a ph n thu và sơ đ m ch c a ph n phát S li u các cu n dây ghi trên sơ đ . 916 . ) .v .. 433 . 433. PT2249 h ng ngo i .4 GHz .com/…/printthread_thread… 36/49 .B n nào bi t m ch ngu n này thì ch mình v i.v B n thích ch n vùng nào cũng đư c.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. đi n t . 72 . 880 . 225 .com/hungque/plc. 10 GHz .. t t c vào đây. đi n t .sitesled.Data ) Bác QD ơi em đ nh hè này làm m ch này và bây gi đã đư c ngh hè. t t c vào đây. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. công su t bao nhiêu thì là h p pháp h m y bác Vi t Nam cũng không ngo i l v i th gi i ..com . PT2249 h ng ngo i .đ u có tiêu chu n c ( nhưng VN tiêu chu n VN GNU. phát t ns nào. em đ nh c m th m ch trên board test li u có đư c không hay ph i làm m ch in?? Em đi m ua linh ki n mà không mua đư c m y con t giá tr như trong m ch bác có th ch ch cho em mua m y con t tr sô nh không .net/ww/~av/www. t t c vào đây. công su t bao nhiêu thì là h p pháp h m y bác ---------------------------------------Goodluck! G i b i queduong lúc 11:01:16 30-06-2006 Re: PT2248. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . t t c vào đây. phát DienDanDienTu..Mình đã làm rôi đã tiêu m t m t con IC..http://qde.các t n s nghi p dư chung cho th gi i là : 27 . C p PT2248&2249 HN có không v y? giá c a nó? Tôi h i ch Tr i m y hàng mà không có.om ron .htm http://webwarper.( đ làm gi m kích thư c c a thi t b ).Ngu n đư c l y t 220 volt AC thông qua t 105P.. 418 .92 .. em đã v đư c sơ đ nguyên lí. đi n t .Xã Dương Xá . 147 . G i b i plc lúc 21:11:04 11-07-2006 diendandientu.

M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn . linh ki n có " r m " không . l p 10 phát ăn 10 cái ( tr trư ng h p linh ki n h ng ho c làm sai ) m à thôi.com . Tôi l p cái m ch nào cũng ch y vù vù . C m trên BOA cúa hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c C hân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u m c 0 chân 2 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i . t t c vào đây. em l p 1 phát ch y luôn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c là th nào nh . C m trên BOA cúa ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c Chân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u chân 2 m c0 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i . Tôi nghĩ m ch này là đơn gi n nh t ( th c s là đơn gi n h t ch ) . m à các l n sau mua IC l p i chang mà không ch y ??? Th thì ph i ki m tra th t kĩ xem nó có ch y không .com/…/printthread_thread… 37/49 .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.Khuy n cáo không nên m ua hàng nhà Mai Khanh k o b chém .10/27/2010 DienDanDienTu.HCM . .sitesled.Đ c bi t trong TP .Gia Lâm . đi n t . PT2248/ PT2249 : giá 18 ngàn / 1 c p ( bán t i 17A hàn Thuyên hà n i ).. PT2249 h ng ngo i .com diendandientu..In lu ng th o lu n… Re: PT2248. Hay là em m a IC nhi u hơn m i l n nên nó không ch y nh mong đư c các Bác góp Ý cho em v i B n nên xem l i các chân m ã hoá c a PT2249 ( chân này s b tr ng ( m c thêm 2 cái t 102 cho m i chân xu ng mas s ) n u như m ach PT2248 dùng đ y đ 3 đi t . t t c vào đây. L p 1 phát ăn 1 cái .com ..B n đã láp ráp thành công m t l n . cám ơn đã l p thành công ngay l n đ u ( s còn l i ch có m t chút vư ng m c nh ).http://qde.vì linh ki n " r m " r t nhi u . Hay là em m a IC nhi u hơn m i l n nên nó không ch y nh m ong đư c các Bác góp Ý cho em v i G i b i queduong lúc 15:30:56 14-07-2006 Re: PT2248. đi n t . M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c . em l p 1 phát ch y luôn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c là th nào nh . . PT2249 h ng ngo i ..Xã Dương Xá .T khi b t tay vào làm cái này ( mua IC t i hà n i ) 17A Hàn Thuyên ho c Mai Khanh ( ch tr i ) . có t i 90 % thư g i v đ ng viên . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .

t t c vào đây... Xin c m ơn trư c. Chào các bác. đi n t .. đi n t . Tôi xin góp thêm vào m t m ch mà t i đã làm .. G i b i ic555 lúc 23:37:17 05-10-2006 Re: PT2248. Hix gi em m i bi t di n đàn. t t c vào đây. G i b i ic555 lúc 20:45:09 10-10-2006 Re: PT2248. G i b i akira_kokono lúc 15:10:46 09-10-2006 Re: PT2248. đi n t . đi n t .In lu ng th o lu n… Bác QD ơi em v xem l i r i nhưng cúng kông ch y đư c .10/27/2010 G i b i plc lúc 22:33:24 17-07-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . các bác đã t ng làm pt2248. đi n t .doc (263680 bytes) (S l n t i v : 364) G i b i plc lúc 09:34:56 23-07-2006 Re: PT2248. t t c vào đây. ch c em mua ph i Lo t IC d m r i cúng nên vì em làm l i 2 l n n a r i mà cúng ch ng ch y đư c Bác cho em h i 1 tí n a là ( t 102 và tr 39k o chân 15 c a PT2249 nó làm dì v y nh . toi th y 2 IC này ch y t t và cũng d làm ---------------------------------------9148 9149. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i ..v Chúc các bác m t ngày vui v . Anh QD co the giup em giai thich che do xung tao ra tu 2248 va nhan cua 2249 khong? Em van chua hieu ro lam ve che do tao xung va nhan tin hieu. Bà con xa g n xin cho h i có ai bi t đâu bán con ic TLP 315A hay TWS 434 và RWS 434 KHONG? N u có xin ch giùm .... Tôi th y bác hào h ng trong vi c này. hihihihihihi cam on bac Everything4u co kho khan di em nho bac sau nhe G i b i N8800 lúc 02:28:09 17-09-2006 Re: PT2248. em ki m tra l i chân 2 thì nó l i m c cao khi em b t 102 vào ch đó còn khi nào m à em rút T 102 đó thì chân 2 m i ch ng hi u t i làm sao nưa IC thì em v n m ua Mai Khánh v i 16k m a anh xem như th có ph i là IC h ng không m c th p anh ah G i b i everything4u lúc 23:10:34 22-07-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i ..com . đi n t ... xa kho ng 10m ... PT2249 h ng ngo i ... Con mã CODE lien hop tao ra su dong bo giua hai con phat va thu nua ??? Em cam on nhieu . PT2249 h ng ngo i . Tôi đã th thành công dùng 89 đ làm b thu phát h ng ngo i không bi t có bác nào mu n th không? Chúc m i ngư i vui v . t t c vào đây. Tôi đã copy file protel c a bác QD v nhưng không th nào inport vào orcad đư c v y có bác nào chuy n sang file m ax c a orcad thì port lên cho tôi xin. đi n t . t t c vào đây. DienDanDienTu.. PT2249 h ng ngo i . Xin chào QueDuong. đ c ph n này th y hay quá nhưng ki n th c v m y v RF em còn kém quá nên ko hi u cho l m ! Ch c ph i nh bác QD nhi u... t t c vào đây.) sao không ch n con ic khác nhi u bít nh n d ng hơn thay vì 3 bit như đã làm và có nhi u kênh đ ch n hơn ch ng h n (> 30 kênh) ch c ch n s diendandientu.. Hay t thi t đ t cho mình m t giao th c truy n d li u v. Chào c làng. Ah mà bác cho em h i gi bác còn bán m ch này không? em đang h c nên có th nói em đang BK Aptech HN mu n m ua m ch c a bác thì ph i liên h th nào nh ? ko biet t Hoàng Qu c Vi t ra ch bác ! Mu n g p bác đ bi t m t quá (Mua hàng nưa ch ) m t bao nhiêu ti n xe ôm n a G i b i teoleo lúc 13:35:48 05-10-2006 Re: PT2248..com/…/printthread_thread… 38/49 .v.. đ ng hàng. t t c vào đây. đi n t .pt2249 c m th y không ưng ý vì m t lý do nào đó (s không đ ng hàng..

khi k t n i IC v i m t s nút nh n...Th c s không hi u rõ l m..In lu ng th o lu n… G i b i namenuong lúc 02:34:24 25-11-2006 Re: PT2248. nh n fím th y led nh p nháy..V y mình mu n h i là khi nh n nút thì đ u ra c a portout đó s cho ra tín hi u như th nào. M ch hình như b nhi u hay sao y vì khi ch m tay vào Vcc c a pin thì các led đ u t t h t m ình đã ki m tra r t k r i . đ mai ra m ua con PT2249 xem bây gi đã 3h40 khua rùi ko thì cũng đi rùi ngàn l n cám ơn các b n quan tâm mà ch giúp . thay luôn c IC và th ch anh (455E) n a m à ko đư c ph n thu (BL9149) các ngõ out 3 -->12 các led đ u sáng mà chưa n phím nào ph n phát giúp v i ic 9149 làm m ình m t ng m y ngày lun code2. thay đ i tr s các linh ki n. t t c vào đây..com . ph n phát thì ok r i nhưng ph n thu thì l i ko đư c lúc c m ngu n (3x pin 1. ko bit có ph i con BL9149 ko nh .nhưng r t là nhi u lo i không bi t m ua lo i nào? -Sau khi làm m ch xong m u n bi t t n s c a m ch .. đi n t . Chào QD và các b n -m ình đã làm xong cái m ch này r i (ph n h ng ngo i) còn m ch RF thì còn vài đi u th t m t mong các b n ch giúp. PT2249 h ng ngo i .3 lun mà v n chưa đư c b ra hơn 30 ti ng xem xét ... PT2249 h ng ngo i ...5v) c . Nh các bác ch giáo cho em 1 chút. li u c m vào đc 1 lúc th y nó nóng lên.mong s giúp d Ngư i m i mong h c h i THANKS G i b i tnhan1 lúc 12:14:53 21-12-2006 Re: PT2248.. Bác nào bi t thì giúp em v i. t t c vào đây. ra ch tr i m ua đc 1 cái th y nó ghi là TL1738 (ko tìm đc datasheet).. Chào các bác..... -Cu n dây 10uH ra ngoài ch nói như th nào thì ngư i ta m i bán. th ch c là đc r i) Nhưng đ n f n thu em ko bi t th t chân c a module thu th nào.. --------------------v trí nào(m ch phát và m ch thu RF)? ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn...có l cái sân bay Tân Sơn I là nguyên nhân đó nhưng dùng IR giao ti p m à radio đây cũng đâu có nh hư ng gì G i b i HUYCUONGBK lúc 18:55:09 09-12-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i ..sau đó tuỳ theo t ng nút nh n m à ta cho ra các portout theo ý m u n.Và sau đó nó s đư c g i đi theo xung (sóng m ang ví d như sóng có t n s 38Khz) m à led hông ngo i phát ra (n u s d ng hông ngo i) ph i hông.thì đ t que đo ---B n nào bi t xin ch giúp m ình.hình d ng nó như th nào? -Cu n dây 2T :m ình th y ngoài Nh t T o h có bán các tr nh a có r nh s n. các pác cho bit sao mình làm v i IC BL9148 . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.BL9149 . đ i l i ph n m ình đã tra c u datasheet trên m ng cung c p th y m ch ko gi ng như c a pác Qu Dương nhưng cũng thay đ i theo cũng ch ng đư c linh ki n thì ko th hư đư c vì m i th mình m ua đ n 3 cái l n mà hix bây gi nh thu c lòng lun cái sơ đ rùi .mình có m t th c m c : __ Cái này mình không hi u rõ l m nên mu n h i cho k l i : thí d mình dùng IC89 đ làm m t m ch đi u khi n t xa..ch ng h n n i 8 nút nh n váo m t port nào đó c a IC... t t c vào đây... đi n t . đi n t ..... đi n t . Em l p đc f n fát r i (em thay led h ng ngo i = led thư ng.. Các huynh cho h i cái... G i b i menano lúc 20:17:11 24-12-2006 Re: PT2248... Em cám ơn r t nhi u diendandientu.10/27/2010 Tôi IC555 DienDanDienTu.đ sau khi thu đư c sóng này ta s l c ra và gi i m ã l i..com/…/printthread_thread… 39/49 .... Có ph i là port đó s lên m t cao và có kèm theo m t đo n mã là 8bit (thí d như 10000000) (tương ng v i 8 bit c a portin m à ta đã g n n t nh n hông).

đ 2 khoá K c a PT2249 tr ng thái m .. đi n t . em l p 1 phát ch y luôn diendandientu.com .doi mai m a k thay bac co bai moi ---------------------------------------Xa thu G i b i saoxathu lúc 12:02:38 31-01-2007 Re: PT2248. Con mach thu don gian hon k bac QUE DUONG. đi n t . t t c vào đây. t t c vào đây..In lu ng th o lu n… IR recv TL1738. đi n t .10/27/2010 ---------------------------------------- DienDanDienTu. M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c cúa ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn .cung lau roi roi bac k tro lai trang nay. xin chao tata ca m oi nguoi Da co ai quan tam den van de *TOC DO THU PHAT HONG NGOAI* theo nhu minh da lam thi bo thu phat hong ngoai dung pt 2248 va pt 2249 nay . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .. PT2249 h ng ngo i . C m trên BOA hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c C hân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u m c 0 chân 2 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i .com/…/printthread_thread… 40/49 . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . toc do khong nhanh cho lam ( nhu cac dieu khien ti vi thi toc do cua bo thu phat la rat nhanh) Lieu co cach nao tang toc do thu nhan cua nach vay khong va xin hoi la tai sao no lai co otoc do thu nhan cham nhu vay G i b i saoxathu lúc 12:01:12 31-01-2007 Re: PT2248... PT2249 h ng ngo i ...jpg (31956 bytes) (S l n t i v : 1089) (IR receiver module TL1738) G i b i mrcuongcon lúc 18:07:46 23-01-2007 Re: PT2248. đi n t .vay con cac truong hop khac thi sao ha bac QUE DUONG ..song dien tu do ---------------------------------------Xa thu G i b i IlovePhysicPCB21 lúc 21:33:04 04-02-2007 Re: PT2248.

linh ki n có " r m " không . PT2249 h ng ngo i . Tôi nghĩ m ch này là đơn gi n nh t ( th c s là đơn gi n h t ch ) . PT2248/ PT2249 : giá 18 ngàn / 1 c p ( bán t i 17A hàn Thuyên hà n i ).Đ c bi t trong TP . PT2248/ PT2249 : giá 18 ngàn / 1 c p ( bán t i 17A hàn Thuyên hà n i ). t t c vào đây. . cám ơn đã l p thành công ngay l n đ u ( s còn l i ch có m t chút vư ng m c nh ). Tôi l p cái m ch nào cũng ch y vù vù .. mà các l n sau mua IC l p i chang mà không ch y ??? Th thì ph i ki m tra th t kĩ xem nó có ch y không . có t i 90 % thư g i v đ ng viên .com . C m trên hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c C hân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u m c 0 chân 2 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i . ---------------------------------------Quên mang bút . Hay là em m a IC nhi u hơn m i l n nên nó không ch y nh mong đư c các Bác góp Ý cho em v i B n nên xem l i các chân mã hoá c a PT2249 ( chân này s b tr ng ( m c thêm 2 cái t 102 cho m i chân xu ng mass ) n u như mach PT2248 dùng đ y đ 3 đi t .com/…/printthread_thread… 41/49 . có t i 90 % thư g i v đ ng viên . Tôi nghĩ m ch này là đơn gi n nh t ( th c s là đơn gi n h t ch ) .T khi b t tay vào làm cái này ( mua IC t i hà n i ) 17A Hàn Thuyên ho c Mai Khanh ( ch tr i ) Khuy n cáo không nên mua hàng nhà Mai Khanh k o b chém . Hay là em m a IC nhi u hơn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c m i l n nên nó không ch y nh mong đư c các Bác góp Ý cho em v i B n nên xem l i các chân mã hoá c a PT2249 ( chân này s xu ng mass ) n u như mach PT2248 dùng đ y đ 3 đi t . Hok ký đư c G i b i IlovePhysicPCB21 lúc 22:26:27 04-02-2007 Re: PT2248. [size=20]Tr i ơi Sao tôi làm mãi mà con 2249 v n im re . Đau văn kh th u tr i xanh . em l p 1 phát ch y luôn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c là th nào nh . l p 10 phát ăn 10 cái ( tr trư ng h p linh ki n h ng ho c làm sai ) mà thôi.vì linh ki n " r m " r t nhi u Đ c bi t trong TP . .HCM . l p 10 phát ăn 10 cái ( tr trư ng h p linh ki n h ng ho c làm sai ) mà thôi.vì linh ki n " r m " r t nhi u . cám ơn đã l p thành công ngay l n đ u ( s còn l i ch có m t chút vư ng m c nh ). . đi n t .B n đã láp ráp thành công m t l n . diendandientu.Khuy n cáo không nên mua hàng nhà Mai Khanh k o b chém ..In lu ng th o lu n… là th nào nh .10/27/2010 DienDanDienTu. L p 1 phát ăn 1 cái . Tôi l p cái m ch nào cũng ch y vù vù . L p 1 phát ăn 1 cái . M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c BOA cúa ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn . Đau văn kh th u tr i xanh .B n đã láp ráp thành công m t l n . b tr ng ( m c thêm 2 cái t 102 cho m i chân . [size=20]Tr i ơi Sao tôi làm mãi mà con 2249 v n im re . mà các l n sau mua IC l p i chang mà không ch y ??? Th thì ph i ki m tra th t kĩ xem nó có ch y không .HC M .T khi b t tay vào làm cái này ( mua IC t i hà n i ) 17A Hàn Thuyên ho c Mai Khanh ( ch tr i ) . linh ki n có " r m " không .

ne the lay hai con IC nay o dau vay . minh da lap mach dung nhu so do. đi n t .com) G i b i queduong lúc 23:35:51 22-06-2007 diendandientu. PT2249 h ng ngo i .. đi n t . PT2249 h ng ngo i . đi n t .???huhu G i b i convitbeo lúc 17:04:46 17-05-2007 Re: PT2248..chân input c a 2249 luôn đ nó này chân input se m c th p và b tác đ ng khi m c cao. t t c vào đây..luc mưth p. chan dau ra cua IC2249 deu cho thong so la 4V.o phan thu. t t c vào đây.com . t t c vào đây. Em h i bác QD v b thu phát SD PT2248 và 2249: Bác có th làm cho em 2 b đư c không: m ch thu kích thư c: 2. HuHu.l n này ok r i .Nhu vay la sao nhi???Minh da bam phin thu ma chang thay phan ung gi. Đ c các bài vi t c a anh r t d hi u. PT2249 h ng ngo i .In lu ng th o lu n… Ch y r i . Anh qu dương ơi! em đã làm Đk h ng ngo i dùng 2248và 2249 như m ch c a anh nhưng nó không ch y. t t c vào đây..vi minh da kiem tra dung nhu Anh QD huong dan. Hok ký đư c G i b i lamhoang lúc 16:23:15 12-03-2007 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i ..que Do dat o + nguon que Den dat o cac chan :data out. t t c vào đây. G i b i hongthuy lúc 10:27:42 02-05-2007 Re: PT2248.vay ma chi co phan phat la lam viec ngon lanh thoi.5 x 4 cm m ch phát kích thư c: 3 x 5 cm không c n v c a thi t b phát làm th 2 b láp đi u khi n thi t b đi n trong nhà đ u ra c a đi u khi n s n u t t Em đ t bác dài dài đ y vì em đang làm đi n cho các công trình mà. Chào anh Dương Cho em h i ch anh có bán b thu phát đ đóng/m thi t b đi n gia d ng không anh.Mà theo anh nói.em dùng led ki m tra các đ u ra nhưng ko th y gì c .cac chuyen Gia tim loi giup minh voi.xa kho ng 10m la đư c. cũng đang máu đ G i b i huyba lúc 21:38:33 26-05-2007 Re: PT2248. đi n t ..tín hi u có phát đi và led thu có nh n nhưng hình như con 2249 không gi i mã thì ph i. t t c vào đây.như v y thì trái ngư c v i đi u anh nói Anh hãy gi i thích giúp em và có th cho em m t m ch hoàn thi n hơn không. c m ơn anh!(sauthienthu100_vn@yahoo.led thu d n và cho ra đi n th cao kích cho Trans d n...Sau khi post bài trư c 1 ti ng M y l n trc làm u quá nên ko ch y . ---------------------------------------Quên mang bút . Em c m ơn c nhà . nhưng các b n m ch in là b n ph i đ t làm hay mua đư c v làm th ! C m ơn anh Đ c đâu.10/27/2010 DienDanDienTu..chang hieu sao m inh mac mot den led (Anot vao + nguon con K vao chan dataout )cua m odun thi led lien tuc sang. PT2249 h ng ngo i ... đi n t . m c cao và n i trans istor thu n.như th khi nh n tín hi u.com/…/printthread_thread… 42/49 .lay dong ho do.nhưnbg theo sơ đ thu anh pos t lên thì anh đang trên r i...tui o HA NOI hoi chang cho nao ban ca G i b i mattro lúc 08:35:56 10-04-2007 Re: PT2248. AH! Có bác làm c m bi n encoder ho c c m bi n đ đ m s n ph m chưa nh ! Có th share sơ đ m ch ho c truy n kinh nghi m l p m ch đư c không? Mình th y m y c m bi n encoder cũng thú v đ y ch ! :D G i b i hoainam_th11985 lúc 11:08:46 13-03-2007 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . d ng Triac có dòng t 6A đ n 10A. đi n t .

..thì đ nguyên th hay có n i vào con C1815 có th thay b ng nh ng con gì diendandientu.http://qde. đi n t . Anh QD cho em hoi v i V i c anh cho em h i là : ??? m ch phát..xin các b n ch giúp: 1)Làm th nào đ kho ng cách xa hơn như trong dataseeth 10 -15m . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.???? 3) Trong sơ d m ch thu Rf có ghi (u1a. mình đang làm m ch c m bi n tr i t i đèn sáng.. t t c vào đây. đi n t .com Ho c tham kh o http://qde. đi n t . Bác nào có sơ đ b ngu n 220v AC chuy n thành áp 9v DC mà ko qua bi n th ch cho mình v i..10/27/2010 Re: PT2248....Minh mu n h i thêm các b n m t s v n đ .. ---- DienDanDienTu....com/…/printthread_thread… 43/49 .!!!! Mình đã làm đư c m ch đi u khi n b ng IR kko ng cách xa đư c kho ng 8m. t t c vào đây.. Chào các b n.com G i b i freedomhcmut lúc 15:57:12 28-06-2007 Re: PT2248.. -----------------------------------------------------------------------Còn nh ng b n có nhu c u khác như đ t hàng ..com ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . t t c vào đây.Mình đã dùng c ki u n i k t h p hai con C1815 va A1015.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây..sitesled. PT2249 h ng ngo i .cái ch nút b m y. đi n t .?t c là mã hoá khác nhau.! G i b i hongthuy lúc 16:39:41 06-07-2007 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .xin chi cho m ình cách m ã hoá đ b n không đi u khi n đư c b kia??? 3) Mình mu n dùng tín hi u đ u ra c a PT2249 đ đi u khi n cho tăng gi m đ sáng c a bóng đèn.tr i sáng thì t t đèn.C828 ... đi n t . m ình b hi n tư ng lúc ngư ng sáng t i thì b ch p sáng liên t c m ch dùng con op am s LM324 đ so sánh áp. C u chưa hi u trans istor ngư c và thu n kí hi u th nào ??? Trong m ch đã v th nghi m và ch t o ho t đ ng t t.v..v y có con linh ki n nào có th gi i quy t đư c vi c này???xin ch d n c th . đi t ( h c t l p 11 ph thông ) r i ch ..Gia Lâm . PT2249 h ng ngo i ..M y cái này là ki n th c cơ b n v transistor ..com .t c là tương t như ta dùng tri t áp.có m y ch em đã đánh d u..Xã Dương Xá . sao chăng th y Bác nào tra l i th nh ??trang này k t thúc r i sao??? G i b i 20041377 lúc 21:16:41 06-09-2007 Re: PT2248. bên trong module có m t đi n tr vài ch c kilô ôm --. làm đ tài .v ) Module thu h ng ngo i ( đ u data out ) thư ng có m c logic 1 do đư c kéo lên dương ngu n ( VCC ) chính vì đó mà khi n i transistor ngư c vào thì transistor s d n.? 2)Làm th nào đ các b đi u khi n không trùng nhau..In lu ng th o lu n… d ng lo i b t kì như C1815 . --..u1b) vây (u1a.Trong m ch có s d ng trans istor ngư c ( có th s Đ u vào c a PT2249 chân input s là sư n dương . thì liên h tr c ti p : Qu Dương :0904964977 Em ail : dientuqueduong@yahoo.v.sitesled..v. G i b i hongthuy lúc 11:50:53 02-07-2007 Re: PT2248.U1b) tương ng v i s chân nào cua con IC CD 4069 Minh mong b n nào bi t ph n nào th ch giúp cho mình Chân thành c m ơn các B n.com . PT2249 h ng ngo i .

t t c vào đây.anh co tài li u nào nói v vi đi u khi n ko và c cac m ch n p và m ach đ c các ic nh n a vd như 89s 52 ch ng h n C m ơn anh nhi u em ch h i âm c a anh G i b i thanhvng lúc 00:48:42 16-10-2007 Re: PT2248. t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . đi n t . PT2249 h ng ngo i .com/…/printthread_thread… 44/49 . đi n t . t t c vào đây. G i b i ngoctam_dt4k7 lúc 20:54:23 27-09-2007 Re: PT2248. t t c vào đây.gif (31680 bytes) (S l n t i v : 787) DienDanDienTu. PT2249 h ng ngo i . đi n t .com .10/27/2010 đâu n a kô ??? Mong anh tr l i giúp em .. anh dương ơi anh co em m i tham gia di n đàn..gif (54470 bytes) (S l n t i v : 771) G i b i NguyenDuongHoang lúc 11:56:49 07-09-2007 Re: PT2248. B n đ c t đ u trang đ n cu i trang thì s tr l i đc th c m c thui.. C ác bác có ai biêt ơ Đà N ng ai bán 2 con IC PT2248 và PT2249 không v y nh !? Nêu có ai bi t giup mình v i nha! Xin cam ơn nhiêu! Minh rât mu n rap mach như bác QD hương d n nhưng tìm hoai ko th y con đo gi c ! C m ơn l n n a! diendandientu... đi n t ... Em HN thì m ua đư c cái thu phát RF đâu.In lu ng th o lu n… ---------------------------------------pt1.. Ch bác có chíp TLP434A và RLP434a ko? hay là các linh ki n có th làm m ch thu phát RF đư c y G i b i vie101195 lúc 11:21:20 24-11-2007 Re: PT2248.thanks ---------------------------------------pt.

tương t các ngõ khác 2 thì out 2 . Sau 4 ngày khi nh n đư c ti n . t t c vào đây. t t c vào đây.In lu ng th o lu n… Theo tôi đư c bi t thì b n có th dùng 2 con 9148 va 9149 thay th cho ICPT2248 và PT2249 v nguyên lý ho t đ ng không có gì khác...HN ĐT (04) 6781651 Giá thành 1 b hoàn ch nh ( 6 phím b m) + pin 12v.. em đã tìm đư c con th ch anh 455K r i. đi n t ... đi n t . t t c vào đây...com . đi n t .. PT2249 h ng ngo i .chân 15 c a pt2249 là OSC.có ai gàn truòng BK mà làm duoc m ch náy thì lien he vói m ình nha s dt mình là 09642994001 G i b i thangbom64 lúc 13:05:33 08-02-2008 Re: PT2248. đ kh i trùng v i ngư i khác. co' pac' nao` cho em hoi? ty' >"< sao lam` xong mach roi`ma bam phim nao` ben m ach pha't thi` ben m ach thu ta't ca cac' chan de`u tich' cuc @__@ Vay... G i b i thangbom64 lúc 20:16:04 25-01-2008 Re: PT2248. ... Co m ình h i m t tí nhé ? Mình l p m ch b ng PT2248 và PT2249 r i. t t c vào đây. mình ko th bi t dc. PT2249 h ng ngo i . các bác cho hoi cái măch này o nhât tao có bán ko G i b i HailuaMientay lúc 11:02:16 27-03-2008 diendandientu.C này chân 15 bên pt2249. G i b i boybana lúc 18:49:20 18-12-2007 Re: PT2248... t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i . sao mình làm m ai mà châng duoc . nó thu phát t t nhưng c phát chi u đi u khi n liên t c thì nó m i gi l nh (rơle đóng ) còn khi b đi u khi n ra thì nó l i ng t luôn ? V y là sao ? G i b i hoangnhan86 lúc 07:57:51 12-12-2007 Re: PT2248. đi n t . PT2249 h ng ngo i .com/…/printthread_thread… 45/49 .các mã kèm theo sóng m ang 38khz bên phát có ph i do nhà s n xu t wi đ nh. đi n t .Gia lâm . G i b i quandtth lúc 22:01:58 29-11-2007 Re: PT2248.. n u không thì f i ti p t c "nh " n a r i. do bên fat pt2248 là t n s 38k nên bên thu ghép tr 39k v i t 1000pF. đi n t . v y cho em hoi công th c tính 2 R. khi bên fat không ph i tan so 38k. ch vi c s d ng như b m phím 1 thì ngõ out 1 bên thu ho t đ ng vì kh p mã.. thành Ph HC M mu n mua thì sao ? chuy n ti n và hàng ra sao ?? Mình mua m t b Đơn gi n : C huy n ti n qua : Nguy n Qu Dương Thôn Dương ĐÌnh Xã Dương XÁ . đi n t .b n s ch c ch n có trong tay m t b này. PT2249 h ng ngo i .. t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i .. .10/27/2010 DienDanDienTu. v n đ còn l i là f i làm cho nó ch y. Cai nay QD da chi dan roi ma . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . Ban doc lai may trang dau chua vay ? Neu chua thi doc lai di se co dau tra loi G i b i t15d12s2003 lúc 09:43:07 20-12-2007 Re: PT2248. la` sao ??? Nguye^n nha^n do da^u the^' ??? G i b i Nin lúc 11:03:50 02-01-2008 Re: PT2248. 80 ngàn + 16 ngàn cư c phí v n chuy n bưu đi n . doc lai tu dau ban se thay m a :D G i b i boybana lúc 19:17:40 18-12-2007 Re: PT2248. ko th đ i ma t ng phím theo ý đc. mong anh Queduong ho c b n nào n m rõ gi i đáp giúp. đi n t . ta ch có th cá nhân dkhien c a m ình b ng các ngõ CODE thôi ph i không. C m ơn bác QD r t nhi u.. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây..

com/…/printthread_thread… 46/49 . đi n t ..PDF (24221 bytes) (S l n t i v : 127) ---------------------------------------Chuyên thi t k . thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng. nh n thi t k m ch đi n t . ngõ ra em dùng đi u khi n 8 cái r le ( chưa bi t đóng cái gì ???). PT2249 h ng ngo i . đi n t .. PT2249 h ng ngo i . thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng. PT2249 h ng ngo i .. Sorry.10/27/2010 Re: PT2248. à anh QD và các b n ơi giúp em 1 câu này n a nhé! anh có th ch cho bi t cách tính đi n áp c m ng và dòng đi n c m ng qua cu n dây c a relay khi ta ngưng cung c p tín hi u kích vào chân kích dc kg ? em có lèm theo hình bên dư i !! ------------------anh QD ơi n u em dùng led thu 2 chân thì trong m ch thu h ng ngo i c a anh thì ph i m c led thu như th nào ??? ---------------. t t c vào đây. bác qu dương cho em h i tí.617. cung c p quang báo đi n t . đôi khi r t nh y. xin liên h 0913. chào anh queduong em la thanh vien moi anh co the giai thich giúp em vài câu h i dc kg anh ! anh có th cho em bi t cách đ c chân c a con led thu 3 chân có v b ng s t n u dc thì anh có th cho em bi t tên c a nó là gì đ em có th tra datasheet dc kg ? chân nào là ngu n chân nào là mas s và chân nào là ng ra ! ---------------------------------------IMG0128A. vi x lý..003 G i b i 3smiles lúc 15:53:30 02-05-2008 Re: PT2248. xin liên h 0913..2V thôi..jpg (12160 bytes) (S l n t i v : 860) (hình led thu 3 chân) G i b i thanhnguyen1987 lúc 17:28:11 20-05-2008 Re: PT2248.. đi n t . đôi khi b m 2 đ n 3 cái m i có tác d ng. ---------------------------------------IRR... em dang r t c n anh tr l i c m ơn anh G i b i thanhnguyen1987 lúc 17:31:06 20-05-2008 diendandientu.617. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . em th y tín hi u đ u vào chân 2 c a con 2249 r t bé. chưa Attach file.com .giúp em v i nhé anh. t t c vào đây.. DienDanDienTu.003 G i b i HailuaMientay lúc 11:03:48 27-03-2008 Re: PT2248. đi n t . t t c vào đây. Xin bác ki m tra xem em có làm sai ch nào không.. th là sao h bác trang đ u tiên y.. ---------------------------------------Chuyên thi t k . nhưng m à khi l p m ch xong. PT2249 h ng ngo i . nh n thi t k m ch đi n t . t t c vào đây.In lu ng th o lu n… Nh bác QD xem giúp em cái m ch thu phát h ng ngo i này: B t ngu n kho ng 2phút nó m i ch y. cung c p quang báo đi n t . còn đ u ra thì G i b i thanhnguyen1987 lúc 17:21:53 20-05-2008 Re: PT2248. m c dù c ly ch là 100m m . ch kho ng 0... đi n t . em l p m ch thu phát h ng ngo i dùng 2248-2249 y h t theo sơ đ bác pót g n như không có tí tín hi u nào c . vi x lý.

Em đang l p m ch h ng ngo i s d ng căp BL9148-9149 l y 5 ngõ ra đi u khi n rơle t các chân SP1-SP5 c a 9149. Các anh ch nào bi t xin ch dùm em v i vì em s p ph i b o v m ôn h c r i m à ch nh hoài không đư c....nhưng ph n tính toán các chân linh ki n em làm chưa đư c. Em là lính m i mong các anh ch ch b o cho chút v m ch h ng ngo i.... PT2249 h ng ngo i . đi n t ..em đang làm bài Lu n văn v thu phát h ng ngo i.10/27/2010 Re: PT2248.m i ch ng t ch .In lu ng th o lu n… anh có th ch cho bi t cách tính đi n áp c m ng và dòng đi n c m ng qua cu n dây c a relay khi ta ngưng cung c p tín hi u kích vào chân kích dc kg ? em có lèm theo hình bên dư i !! ------------------anh QD ơi n u em dùng led thu 2 chân thì trong m ch thu h ng ngo i c a anh thì ph i m c led thu như th nào ??? ---------------.. đi n t . sau đó nh n phím ĐK nó không có tác d ng gì n a.. n u tui bi t thì lên đây nh các bác làm gì. G i b i butbi lúc 22:50:36 29-05-2008 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . G i b i xuanchinh lúc 16:09:25 01-06-2008 Re: PT2248. t t c vào đây. em dang r t c n anh tr l i c m ơn anh ---------------------------------------DIEN AP CAM UNG. m y anh ch ơi..gif (1555 bytes) (S l n t i v : 802) (hình cùa m ch tính di n áp c m ng ) G i b i butbi lúc 13:33:21 29-05-2008 Re: PT2248.m y anh ch có ai bi t thì post lên giúp e v i nha. đi n t . t t c vào đây.tui m u n nh anh QD giúp l m .com .DBK (37376 bytes) (S l n t i v : 61) G i b i wildcat1310 lúc 13:53:13 02-06-2008 diendandientu. ---------------------------------------MACH THU.. t t c vào đây.com/…/printthread_thread… 47/49 .ph n m ch ghép Darlington và m ch khuyêch đ i và tách sóng áh..thành th t c m ơn nhi u.DBK (108032 bytes) (S l n t i v : 103) ---------------------------------------MACH PHAT.giúp em v i nhé anh. à anh QD và các b n ơi giúp em 1 câu này n a nhé! DienDanDienTu.. PT2249 h ng ngo i .. On/Off ngu n c a m ch thu thì sau đó quá trình l p l i như cũ. đi n t . xin c m ơn nhi u. bác th b t tay vào làm đi m i bi t.. đi n t . lu n văn hay đ án m ôn h c? n u lu n văn ch c h c l i cho sư ng! cái gì cũng không bi t! theo tui bi t thì cái k thu t s thì thư ng đơn gi n mà? Ai nói mà ch ng d . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . Em có s d ng IC 4013 đ ch t d li u nhưng mà sau khi l p ráp xong m ch thu ch nh n đư c 1 l nh duy nh t VD: đóng role 1 thì kho ng 1s sau nó t đ ng ng t Role 1 và đóng 4 role còn l i... Xin chào các anh ch .. t t c vào đây. G i b i yoonshoo lúc 14:03:55 29-05-2008 Re: PT2248. lu n văn hay đ án m ôn h c? n u lu n văn ch c h c l i cho sư ng! cái gì cũng không bi t! theo tui bi t thì cái k thu t s thì thư ng đơn gi n mà? ---------------------------------------Hư ng d n gõ ti ng Vi t. t t c vào đây.

bác cho em h i n u mu n có đ u ra là đi n áp liên t c đ duy trì cho 1 bóng đèn sáng liên t c thì l i phái nh n và gi m t phím liên t c h bác.m c dù đã ch nh s a cho đúng CODE r i. PT2249 h ng ngo i . ch vi c s d ng như b m phím 1 thì ngõ out 1 bên thu ho t đ ng vì kh p mã.10/27/2010 Re: PT2248.và chuy n lên m c cao khi n phím bên m ch phát. mình ko th bi t dc. tương t các ngõ khác 2 thì out 2 ..com . t t c vào đây.com/…/printthread_thread… 48/49 . -------------------------------------------------------------------------------xin chào anh.thanks.. đi n t .mong h i âm c a các bác. c n ph i qua ic ch t đúng không .k t thúc kho ng th i gian đó n u m ch đi n ti p t c nhan đư c tín hi u vào thì m ch ti p t c ho t đ ng anh có th ch cho em m ch đi n này ko? G i b i mrthanhspkt lúc 17:46:34 16-11-2008 Re: PT2248. ko l ph i v a cung c p G i b i secretnt84 lúc 13:27:49 31-10-2008 Re: PT2248.. đ kh i trùng v i ngư i khác. Các b n ơi. ngu n 9VDC cho m ch và ngu n 220VAC cho t i như r i thì r i m ch quá!!!! Có cách nào khi s d ng 1 đ u ngu n vào m à đáp ng c 2 đi u ki n trên ko các b n??? N u có th thì cho m ình sơ đ m ch luôn nhé hihi.th m chí n u đ thang đo nh . cho mình h i v i. m ình cũng có th c m c tương t .. t t c vào đây. Chào bác QD..có cao th nào ra tay giúp đ dùm ko G i b i mrthanhspkt lúc 16:04:14 20-11-2008 Re: PT2248.. đi n t .thanks....em đang b 1 s vư ng m c..khi đo chân s 2 thì có tín h u nh . đi n t . ko th đ i ma t ng phím theo ý đc.trong kho ng th i gian đó n u ta dút tay ra ho c đưa tay vào nhi u l n thì m ch v n ho t.. G i b i bmkda1 lúc 17:05:21 26-11-2008 Re: PT2248. đi n t . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .. n u n i th ng vào relay thì đâu có gi tr ng thái m ãi đư c. m ch thu s d ng ngu n DC 9V cung c p cho m ch nhưng khi m c Relay đ đi u khi n t i 220VAC ko bi t thi t k sao n a???.2249 r i z y?có th júp e v i dc ko.m à v n ko đc j i đáp. tìm hi u chút v m ch thu phát HN và RFc a c pn 2248/2249 sao th y m ch phát mà không th y m ch thu v y? có th post lên cho mình nghiên c u đư c ch ?C m ơn QD trư c nhé G i b i nguyen_bach lúc 22:30:37 05-11-2008 Re: PT2248...sau khi ráp m ch. mình đang chu n b làm m ch h ng ngo i 9148-9149..các mã kèm theo sóng mang 38khz bên phát có ph i do nhà s n xu t wi đ nh.3V. cho mình h i tí nhé. DienDanDienTu. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . bác QD cho em hoi? m y cu n dây trên anten. đi n t . PT2249 h ng ngo i . do bên fat pt2248 là t n s 38k nên bên thu ghép tr 39k v i t 1000pF.. Mình đang làm m ch phát-thu qu n lý 10 kênh b ng 10 nút nh n đi u khi n 10 cái LED tư ng trưng cho 10 thi t b v i hai diendandientu. em đang c n tìm 1 m ch đi n s y tay t đông dùng c m biên h ng ngo i? yêu c u c a m ch này là : khi đưa tay vao l n đâu thì m ch ho t đ ng trong kho ng th i gian t 10s đ n 15s thi d ng l i..In lu ng th o lu n… các bác nào làm ch y m ch dùng c p PT2248. G i b i saosang149 lúc 18:55:50 20-10-2008 Re: PT2248..có th th y dc đi n áp âm. v y cho em hoi công th c tính 2 R. t t c vào đây. ta ch có th cá nhân dkhien c a mình b ng các ngõ C ODE thôi ph i không. t t c vào đây. đi n t . đi n t . QD ơi. mong anh Queduong ho c b n nào n m rõ gi i đáp giúp. t t c vào đây.nhưng các chân out đ u im re. t t c vào đây. đi n t ...còn m ch thu. G i bác QD.kho ng 0.^^. VD 4013 G i b i pxt lúc 16:00:27 26-11-2008 Re: PT2248...chân 15 c a pt2249 là OSC .mình cũng v a vào di n đàn.. .C này chân 15 bên pt2249. . khi bên fat không ph i tan so 38k.. cho em h i là t i đ u ra c a bl9149. ngoài có bán không anh? G i b i 2nd lúc 15:36:14 19-11-2008 Re: PT2248.th m chí là thay IC. PT2249 h ng ngo i ..Cám ơn các b n nhi u.em th y có bác cũng b j ng e.. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .. t t c vào đây. đi n t .e th y m ch phát v n ho t đ ng t t.

đi n t . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. Bác nào bi t thì giúp em v i.ai giúp em v i Múi gi hi n t i là GMT +7 19:32:15 27-10-2010 Powered by mvnForum Enterprise 1.sao em không tai duoc các sơ d ? G i b i taduc lúc 22:41:51 03-01-2010 Re: PT2248. ai giúp mình v i .. Em cám ơn r t nhi u Cái m t thu này: Chân 1 là data out Chân 2 n i ground chân 3 n i VCC G i b i phuongbinh lúc 13:57:25 11-06-2009 Re: PT2248. t t c vào đây. đi n t . n u các b n có s n sơ đ m ch in thì g i wa nick yahoo bmkda1@yahoo. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .. đi n t .Em làm m ch phát h ng ngo i dùng 2248 như trên mà khi g n ngu n vào Led phát c sáng su t dù ta chưa b m nút.. Em l p đc f n fát r i (em thay led h ng ngo i = led thư ng. em la phương binh.3-dev (Build: 10 September 2009) Copyright © 2002-2009 by MyVietnam. ra ch tr i mua đc 1 cái th y nó ghi là TL1738 (ko tìm đc datasheet). các bác cho em h i tí. m ình chân thành cám ơn G i b i mbuiquang lúc 16:47:54 27-04-2009 Re: PT2248.10/27/2010 con 9149 và 9148 . nh n fím th y led nh p nháy. mình đã thi t k DienDanDienTu.In lu ng th o lu n… bên ngoài đư c r i nhưng khi vào f n m m eagle 4. li u c m vào đc 1 lúc th y nó nóng lên....com cho m ình nha . Nh các bác ch giáo cho em 1 chút.. th ch c là đc r i) Nhưng đ n f n thu em ko bi t th t chân c a module thu th nào.com ..net diendandientu. mình ko th y hai con IC này đâu c .com/…/printthread_thread… 49/49 .11 đ v m ch in. PT2249 h ng ngo i .trư c khi ra led em dung m ch darking như trên.Em dùng ngu n 3v(2 pin ti u). C hào các bác.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful