10/27/2010

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

DienDanDienTu.com » Hi n th t t c di n đàn » » Di n đàn: K thu t m ch đi n t - c m bi n - đo lư ng và ng d ng » » » Lu ng: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây.
In lúc 19:32:15 27-10-2010 G i b i queduong lúc 17:48:40 02-05-2005 PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. PT2248 và PT 2249 : Đi u khi n thu phát h ng ngo i 10 kênh . ---- Có l bài vi t không m i nhưng đây là bài c a Qu Dương và t t nhiên nó khác h n các bài vi t trư c đây vì m ch đã đư c thi t k l i m t cách h t s c đơn gi n và các b n có th ch t o d dàng. --Coi như đây là quà khi QD làm MOD đi u hành diendandientu. + Các bài v t v chuyên nghành đi u khi n s đư c QD vi t trong m c đi u khi n đo lư ng , ng d ng. + Các bài vi t v các chuyên nghành khác như vi đi u khi n, kĩ thu t s ... s đư c vi t trong các m c tương ng. + Vì Que Duong là nhà s n xu t kit m ch th c d ng,n m nhi u các thông s và chi ti t các s n ph m c a nhi u công ty mà QD đã ch t o cho h vì th các thông tin đưa lên đây ch mang tính ch t chia s cho các b n sinh viên, các đ i tư ng khác v i m c đích làm đ thí nghi m , nghiên c u ( không áp d ng cho s n xu t thương m i). N u b n là các doanh nghi p, công ty s n xu t l n trên các ý tư ng hay thi t k này. Hãy liên h v i Que Duong đ bi t thông tin v lu t b n quy n tác gi . ******************************************************* PT2248 và PT2249 PT 22 48 và PT 2249 là c p IC chuyên d ng thu phát h ng ngo i. PT 22 48 có th phát đư c 18 kênh l nh trong khi đó PT 2249 ch thu đư c 10 kênh l nh. - B n s băn khoăn phím nào không dùng đ n ??? : V i PT 2248 các phím t 1 đ n 10 tương ng đi u khi n 10 đ u ra c a PT2249. - Các phím 11 ---18 c a PT2248 không c n dùng đ n ( lo i b ). N u b n dùng PT2250 thay cho PT2249 thì các phím 11-18 c a PT2248 m i có tác d ng ( PT2250 có 18 đ u ra) * Đ u vào input c a PT2249 ph i luôn tr ng thái th p ( low) khi có d li u vào s l t tr ng thái t th p lên cao. M i đ m b o gi i đi u chính xác. Vì th ch c n 1 transistor ngư c là có th đ m b o đư c vi c này. * Mã hoá c a PT2248 và PT 2249 ph i trùng theo quy đ nh c a nhà s n xu t ( xem datasheet v b ng code) c a PT2248 và PT2249 m i có th gi i đi u ch đư c. --------- V i sơ đ tôi post lên ( các b n s đ 2 khoá K c a PT2249 tr ng thái m ) là chính xác ---- Các chân t 3 đ n 12 c a PT2249 là các đ u ra. Chúng luôn tr ng thái ( low) khi không có tín hi u đi u khi n và bi n lí tr c ti p. đ i thành High khi có tín hi u đi u khi n và d ch mã tương ng thành công. * B n có th đưa các đ u ra này vào transistor kích rơ le ho t đ ng ho c s /////////////// Chúc các b n vui và thành công v i m ch r t đơn gi n mà Qu Dương đã vi t.////////////// --------------- Các thông tin h i và tr l i s đư c vi t dư i bài vi t, ho c email : dientuqueduong@yahoo.com ( chú ý : Dương ít ki m tra thư vì b n)------------//////////// Đón đ c bài vi t sau c a Qu Dương : Đi u ch h ng ngo i v i sóng đi n t s ---------------------------------------PT2248.JPG (26036 bytes) (S l n t i v : 17360) (M ch PT2248) d ng PT2248 và PT2249/////////////

---------------------------------------PT2249.JPG (11012 bytes) (S l n t i v : 16582) (M ch thu PT2249)

diendandientu.com/…/printthread_thread…

1/49

10/27/2010

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com - http://qde.sitesled.com

G i b i barce lúc 12:58:27 05-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. alo^ cho em hoi .Ngo ra la 9148 ngay ca binh thuong` thi` cung da lam ` cho led phat roi` phai ko xung lien tuc va` ko lien tuc khac' nhau gi` ho? anh

G i b i phanvanngay lúc 23:04:20 05-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. chao ban ! m inh rat thich dung dieu khien tu xa , the mach cua ban thu phat bao xa va ic do co the mua o dau hay goi mail cho toi: phan_van_ngay@yahoo.com

G i b i barce lúc 18:50:53 06-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. //////////// Đón đ c bài vi t sau c a Qu Dương : Đi u ch h ng ngo i v i sóng đi n t s anh Que^' Duong ! sao la^u the^' d ng PT2248 và PT2249/////////////

G i b i queduong lúc 00:43:04 08-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. M ch này đi u khi n h ng ngo i xa 10 m ét , IC có th mua t i nhà Mai khanh ( tr Tr i Hà n i ) nên mua PT2248 và Pt2249 vì nó m ã hoá t t hơn BL9148 và BL 9149 Giá là 18 ngàn 1 c p thì ph i. ///////////////// B t đ u ---Sóng đi n t /////////// /////////////////// PT2248 và PT2249 đi u ch sóng đi n t /////////////////////////// ---- M t v n đ tr ng i cho vi c dùng IR là kho ng cách và s khi n b ng IR. ---- Dư i đây Qu Dương xin gi i thi u v i các b n nguyên lí và m ch đi n ng d ng c a chúng ( Các m ch này đã đư c th nghi m , s n xu t b i Que Duong Electronics. ) + Xem sơ đ kh i c a m ch này ta có th làm theo 2 ki u khác nhau : 1) là ta thu đư c sóng đi u ch h ng ngo i 38K + mã hoá sau đó đưa qua IR led và phát l i tín hi u 38 K và mã hoá đó. B thu IR c a PT2249 s làm vi c bình thư ng như khi ta dùng Remote b ng IR v y. 2) là ta s lo i b t t c các led h ng ngo i + modul thu IR m à s thay vào đó m ch đi n s lí 38K và gi i đi u m ã hoá, bi n đ i Analog sang d ng s ho c LOGIC ( Que Duong Áp d ng cách này) Tuy nhiên cách th c này ch t o r t khó khăn và b n ph i có các d ng c h tr như m áy OSC, Logic analyser đ phân tích thì b n m i có th làm đư c. Ho c gi d b n thông th o và s lí t t Analog và digital m i d thành công. /////////// Sau khi xem xét và tính v s ti n ích cho t m nghiên c u c a các b n. Qu Dương s ch n phương pháp th nh t đ các b n d b thí nghi m vì b n không ph i là nhà s n xu t. Hãy nghiên c u cái phương pháp 1 r i b n s t t ti n b .///////// ( Qu Dương s v và UP load t t vì hi n t i vi c s n xu t c a QD electronics cũng r t b n r n nên th i gian h n h p.) đ nh hư ng. N u s d ng chúng đ đi u ch sóng đi n t thì s không ph i ng n ng i và suy nghĩ v vi c đó và t t nhiên m t b đi u khi n b ng sóng đi n t s là m t thú m i khi b n quen dùng đi u

diendandientu.com/…/printthread_thread…

2/49

10/27/2010
---------------------------------------Block.JPG (23523 bytes) (S l n t i v : 15654) (Sơ đ kh i)

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com - http://qde.sitesled.com

G i b i queduong lúc 00:53:23 08-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. Ngõ ra c a 9149 là chân s 15 luôn khi b m phím phát chân 15 đang h n) Có khi ta l p 1 con bóng thu n và ngư c ( ki u dalington) đ kích 2 , 3 led h ng ngo i đ ng sau nh m tăng nhi u hư ng cho đi u khi n và kho ng cách xa hơn. ---- Vì th i gian b n r n nên bài vi t sóng đi n t ph i ch p b ng web cam nên không đư c rõ. M i th c m c và h i đáp xin các b n post lên đây. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com - http://qde.sitesled.com m c cao chuy n thành th p led phát tia h ng ngo i ( không nhìn th y) ---- Đ led IR phát xa hơn ta không dùng cách như trên m à kích đi u khi n led b ng m t con trans thu n ( 2SA1015 ch ng m c cao. n u b n c m tr c ti p đèn led phát vào đó s b phát liên t c. Đ led phát khi b m phím ta có th đơn gi n hoá là n i (+) ngu n vào anot c a led và katot c a led vào chân 15. Như v y

G i b i queduong lúc 22:34:57 08-05-2005 Re: PT2248, PT2249 h ng ngo i , đi n t ... t t c vào đây. Dư i đây là sơ đ kh i c a ph n thu và sơ đ m ch c a ph n phát S li u các cu n dây ghi trên sơ đ . ( bài Vi t sau QD s giúp các b n m t m ch thu UHF- Data ) ---------------------------------------block_draw.JPG (14678 bytes) (S l n t i v : 15568) (Sơ đ kh i ph n thu)

---------------------------------------data-RF.JPG (36655 bytes) (S l n t i v : 15591) (UHF data trans mitter)

diendandientu.com/…/printthread_thread…

3/49

10/27/2010

DienDanDienTu.com - In lu ng th o lu n…

---------------------------------------PT2248RF.JPG (27230 bytes) (S l n t i v : 15475) (PT2248 - cho RF ( đã c t b ph n h ng ngo i))

---------------------------------------PT2248RF_ALL.JPG (48191 bytes) (S l n t i v : 15562) (Sơ đ ghép n i t ng th c a ph n phát)

---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình - Xã Dương Xá - Gia Lâm - Hà n i

diendandientu.com/…/printthread_thread…

4/49

.http://qde. PT2249 h ng ngo i .Xã Dương Xá .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.5T mang y nghia nhu the nao diendandientu. Hi v ng là s m g n đây//////////// Thân m n ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .Digital. chào bác queduong th còn ph n thu c a 2249 v n như m chh thu phát h ng ngo i à kho ng cách thu phát c a nó là bao nhiêu mét bác đã l p th chưa G i b i queduong lúc 02:40:24 11-05-2005 Re: PT2248. Các m ch mà QD gi i thi u trên là các m ch đã ki m nghi m và d dàng cho các b n m i vào ngh ( t p tành nghiên c u) và làm các s n ph m ng d ng trong dân d ng. xin chao QD .5T m ang y nghia nhu the nao G i b i queduong lúc 17:22:41 11-05-2005 Re: PT2248. ////////////////////// Tôi đang v n t sơ đ ph n thu.3. PT2249 h ng ngo i .3. Các b QD bán có kho ng cách 150 met và không dùng các led h ng ngo i ho c b thu h ng ngo i mà QD đưa tr c ti p các tín hi u này vào m t s m ch thu t toán và chuy n đ i Analog. Kho ng cách đi u khi n c a m ch này là 100 m ét ( Đi u khi n t t và chính xác). G i b n thanhthach : Các con này có trong Nh t T o ( c a hàng ông Thu n) tôi ch nghe nói th .com DienDanDienTu.http://qde.. t t c vào đây.com . Cam on G i b i linhdt3k4 lúc 22:29:42 10-05-2005 Re: PT2248.5T nhu vay thi minh co the tu lam duoc khong ..hay la phai mua cuon day ban o cho . L1 = 3. O tp HCM cho nao ban 2 con pt2248_pt2249 vay... Chao bac Que Duong.Gia Lâm .com Ch tin QD Thân.sitesled..com/…/printthread_thread… 5/49 .In lu ng th o lu n… G i b i thanhthach lúc 20:34:05 10-05-2005 Re: PT2248. xin chao QD . B ph n thu sóng RF ti p nh n đư c sóng này. G i b i quochung lúc 13:50:54 11-05-2005 Re: PT2248. T t nhiên là các b mà QD bán trên th trư ng ( hi n t i ngưng s n xu t m t hàng này) vì đang b n xây xư ng. PT2249 h ng ngo i ...sitesled.hay la phai mua cuon day ban o cho . t t c vào đây. các board thu phát ngưng s n xu t nhưng còn bán không.. Như v y ta đã th c hi n đư c đi u ch xung 38 KHz + m ã hoá c a h ng ngo i vào sóng đi n t .. đi n t . Đ tôi gi i thích : Ban đ u PT2248 s phát ra xung h ng ngo i ( xung 38K và mã hoá) ta không dùng cái xung này đ đưa vào led h ng ngo i mà đưa vào m t b RF đ đi u ch xung này. Bac co the cho tui biet dia chi duoc ko. t t c vào đây. hi Que Dương. đi n t .. L1 = 3. t t c vào đây. Gi i đi u ch và đưa ra m t đ u ( g i là data out) đ u này n i v i m t led h ng ngo i led này đưa tín hi u data g i t i m ch thu PT2249 . bác có th cung c p dư c không ? vui lòng liên h s m : nam anh_1804@yahoo. đi n t .. t t c vào đây.com . PT2249 h ng ngo i . đi n t .10/27/2010 Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Đã đư c Que Duong Electronics bán nhi u trên th trư ng ( c nam & B c). Xin hoi bac nha Mai Khanh la o dau vay. đi n t . Đây ch là m t cách truy n d li u b ng sóng đi n t .com .5T nhu vay thi minh co the tu lam duoc khong . đi n t . t t c vào đây. Còn tôi Hà n i và c a Hàng Mai khanh ( Hà n i) có band lo i này. Sóng RF đi u ch xung này và phát ra ăng ten. tui c n 5 b thu phát.com G i b i namanh_1804 lúc 12:30:22 11-05-2005 Re: PT2248. Khi nào xong s up lên. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .

com G i b i queduong lúc 02:16:21 14-05-2005 Re: PT2248.. đi n t . B n không th dùng trans C1971 đư c b i vì C1971 có t n s quá th p cho cái m ch này. chào bác Que duong ? n u như dùng c9018 thi ch em o co' ! có th thay băng c535 dc ko neu vay thì mack có thay đ i gì ko ?hơn n a n u em m u n dùng c1971 thì ph i ghep them nhưng t ng khuyêck đ i nào đ d t hiêu wa cao nhat ? G i b i queduong lúc 09:46:11 12-05-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. N u không có chú thích thì dùng dây 0. t i sao tôi l i nói 500 MHz tr lên m à không nói kho ng nào g n 315 hay 319 MHz . riêng cu n 10 uH là có th mua ( vì cu n này đã đư c ch t o b i các hãng s n xu t ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . ---.sitesled.3mm là sai và ph i đúng là 3mm ( đư ng kính c a lõi) Thành th t xin l i). N u m ch có sai chút ít v t đi n.Gia Lâm . dây 0. C9014 . Ví d : chi u dài ng dây m à không ghi thì có nghĩa là qu n sát vào nhau.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.5mm ( Trên m ch QD đã post có m t chút nh m l n : Phi = 0. t t c vào đây. ( Đa s VN ít ai ti p xúc nhi u v i tài li u này.5. --. t t c vào đây.) Các cu n này có th t ch t o .http://qde. C9018 . PT2249 h ng ngo i . cu n c m . ho c đó là lo i không dùng cho dao đ ng. Các thông s n u không đư c ghi s hi u là default.Đây là quy đ nh chung mà QD cũng ch bi t như th nên cũng ch nói đư c v y.JPG (53789 bytes) (S l n t i v : 6435) (m ch thu ( schem atic) Draw with Circuit Maker) v trí nào). Còn quy đ nh này tìm hi u m t s tài li u quy chu n qu c t v cao t n và các đ v đi n t . 2N3094 . 2N2222 . đi n t .RFM ra *.. V i m t s dòng trans khác s b m t dao đ ng. 0. L y ví d : 3T . PT2249 h ng ngo i .4mm. Các lo i trans như BC547 . C535 thư ng dùng cho đ u vào ( ti n kĐ RF ). Tuy export t ( RF Master design) ra Protel có m t đi các overlay nhưng đư ng m ch in và ăng ten strip line là không thay đ i. S9014 .V xác đ nh thông s c a cu n dây cao t n có m t kí hi u chu n như sau: Đ u tiên là s vòng ( kí hi u là T) .5 . Đư c thi t k thiên v làm dao đ ng nên s d dàng hơn r t nhi u.com đâu ra thì b n hãy G i b i fireman lúc 19:00:50 11-05-2005 Re: PT2248. diendandientu. có hài thì không nhưng ta ch n như v y đ d tr và đ phòng ( Kinh nghi m c a tôi & r t nhi u ngư i thi t k cao t n đ u th y th ..sitesled. có hài thì đáng k đ n KĐ c a m ch t ng sau. Nghiên c u PART 15 FCC Ruler cũng có nói đ n cái ph n này. M ch này là UHF có t n s ( 315 ---319MHz) và C1971 ch có t n s c t là 175Mhz nên không dùng đư c đâu.PCB c a Protel.Xã Dương Xá .5 có ý nghĩa là cu n 3 vòng dây trên lõi 3m m và dùng dây 0. t t c vào đây.5m m.5 m m đ cu n.Xã Dương Xá .0..3m m.com .Gia Lâm . Dư i đây là m ch thu và file m ch in Đư c Qu Dương Export t file *. đư ng kính lõi. Trên nguyên t c b n có th thay b ng C535 nhưng th c t C535 r t khó dao đ ng theo ki u như th này.http://qde. Đôi khi trong kí hi u c a RF ngư i ta ch kí hi u L=3T 3mm thì ph i hi u là cu n 3 vòng dây trên lõi 3mm ( dây 0. S9018 . N u mu n nâng công su t lên b n ph i dùng các trans istor có t n s c t 500 MHz tr lên.com . ít nhi u nó cũng sinh ra m t s hài b c cao.10/27/2010 DienDanDienTu..com . có nghĩa là 3 vòng . Các b n có th nhìn vào m ch đi n ( schematic ) và nhìn vào đư ng m ch in ( b n s suy ra linh ki n nào ---------------------------------------Receiver. giá tr đi n tr thì v n có dao đ ng bình thư ng.) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. Đó là vì t t c các b phát bao gi cũng không th hoàn h o.. Các giá tr còn l i là b t bu c ph i ghi.In lu ng th o lu n… L = 3T .đ dài ng dây. Đư ng kính dây qu n không ghi thì đó là dây 0.5 là giá tr default cho các cu n dây trong các chú thích cao t n.đư ng kính dây.com/…/printthread_thread… 6/49 .. đi n t .5mm ) Dây 0... không có dao đ ng hay ch p ch n ( vì h s ph n h i dao đ ng kém quá ) không th duy trì cho dao đ ng. 3mm . đ dài ng dây là 4mm . đư ng kính lõi qu n 3m m. Các vòng sát nhau..

Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .Xã Dương Xá . V i m ch này b n có đ đi u khi n b ng IR cũng đư c. v y b n nào đã mua đư c IC PT2248. t t c vào đây.Gia Lâm .sitesled. t t c vào đây.http://qde. đi n t .. thì ch cho mình v i mình cám ơn. 2249. G i b i queduong lúc 15:06:43 16-05-2005 Re: PT2248. chào bác QUEDUONG cái b thu phát m à bác s n xu t trư c kia bác bán bao nhiêu t n m t b và bây gi em m uôn mua thì có th mua đâu G i b i automatic lúc 23:50:26 14-05-2005 Re: PT2248.10/27/2010 DienDanDienTu. Đi u khi n b ng RF cũng đư c.. đi n t . cám ơn bác QD đã post các m ch r t h u d ng.com/…/printthread_thread… 7/49 .. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . ---chú ý : m ch phát các b n cũng nên dùng ăng ten stripline đ không ph i đưa ăng ten ra ngoaig làm gi m nh thi t b và không c ng k nh...com ..com G i b i automatic lúc 23:34:08 14-05-2005 Re: PT2248.http://qde.com . Đư c Export t RF master ) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. mà bác QUEDUONG này m ch thu sao l i dùng con phát IR th và k t n i m ch này v i con 2249 như th nào m ch này không c n antena thu à bác G i b i ngvanhieu83 lúc 10:32:25 15-05-2005 Re: PT2248. Con thu ph i dùng IR led vì IR led s hoàn l i mã và t n s sóng mang IR đ phát cho m ch PT2249.In lu ng th o lu n… ---------------------------------------export_IR_forStudent. M ch module PT2249 v n làm như bình thư ng ( như datasheet).Xã Dương Xá . t t c vào đây.com .. đi n t . Th c ch t m ch này g n gi ng m t b Repeater ( RF-IR). PT2248 và PT2249 ngoài Hà n i bán 18 ngàn 1 c p.PCB (96761 bytes) (S l n t i v : 970) (M ch in ( Protel) .sitesled.com G i b i HieuTri lúc 00:35:51 17-05-2005 diendandientu.. PT2249 h ng ngo i . m ình có ra ch Nh t T o h i nhưng không có. M ch này đư c thi t k không dùng ăng ten ngoài mà dùng ăng ten tr c ti p là m ch in ( anten strip line).Gia Lâm .

. tuy nhiên n u b n l p m ch mà nó ch đ t đư c 4 m ét thì nên xem l i các v n đ sau.10/27/2010 Re: PT2248.com . có hài thì không nhưng ta ch n như v y đ d tr và đ phòng ( Kinh nghi m c a tôi & r t nhi u ngư i thi t k cao t n đ u th y th . Đó là vì t t c các b phát bao gi cũng không th hoàn h o. M ch này là UHF có t n s ( 315 ---319MHz) và C 1971 ch có t n s c t là 175Mhz nên không dùng đư c đâu. mong bac chi giup. N u m ch có sai chút ít v t đi n. t t c vào đây.In lu ng th o lu n… M y cái m ch bác ch d n hay quá..) Bac queduong cho em hoi mot chut. PT2249 h ng ngo i . Thank. vì tôi chưa bao gi làm lo i này c . đi n t .. đi n t . C 535 thư ng dùng cho đ u vào ( ti n kĐ RF ). 2N2222 .. b n hơn và đ c bi t s lí logic .. t t c vào đây.... chac o tiem ba ngoc re hon do. o cho nhat tao chi co ban con 9148-9149 thoi. Bac QD ơi. 2N3094 . -------------------------------------------------------------------------------chào bác QD sao em l p cái m ch đó nhưng m à kho ng cách thu phát ng n quá à . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . C 9018 . Vay nos cos the thay bang con nao vay.. ít nhi u nó cũng sinh ra m t s hài b c cao. ra ch mua thì h i như th nào. t t c vào đây. Tính năng có th g n như nhau nhưng b thu v s t ch ng nhi u t t hơn. Ban nao o HCM biet cho nao ban hai con tren chi m inh voi. B n không th dùng trans C 1971 đư c b i vì C 1971 có t n s quá th p cho cái m ch này. G i b i automatic lúc 15:03:07 19-05-2005 Re: PT2248. C 9014 . Trên nguyên t c b n có th thay b ng C 535 nhưng th c t C 535 r t khó dao đ ng theo ki u như th này. Đư c thi t k thiên v làm dao đ ng nên s d dàng hơn r t nhi u. N u mu n nâng công su t lên b n ph i dùng các transistor có t n s c t 500 MHz tr lên. PT2249 h ng ngo i . s chính xác hơn ( Không là 0 và 1 là 1) hai m c logic cao th p r t rõ ràng ch không như m t s lo i 2 m c này r t g n nhau và đi u này làm s lí kém nh y. 4) Module thu h ng ngo i có t t không ??? ---Chú ý : có r t nhi u lo i module thu h ng ngo i. DienDanDienTu. Theo kinh nghi m c a riêng tôi nên dùng lo i thu có v s t ( lo i to) ch không nên dùng các module có v nh a đen hay v nh a đen b c s t . C ác lo i trans như BC 547 . PT2249 h ng ngo i . S9014 .. V các m ch h ng ngo i. S9018 .minh mua gia 8. PT2249 h ng ngo i . cam on ban enti nhieu.. đi n t .. ho c đó là lo i không dùng cho dao đ ng. G i b i ngvanhieu83 lúc 18:07:07 17-05-2005 Re: PT2248. dia chi la 174/1 Ly Thuong Kiet G i b i ngvanhieu83 lúc 10:06:34 18-05-2005 Re: PT2248. c m ơn bác nhé á m á bác có sơ đ c a m ch thu c a con 2250 không ? ngoài tr nhà mai khanh có bán con này không ---------------------------------------- G i b i queduong lúc 03:06:55 20-05-2005 Re: PT2248. t i sao tôi l i nói 500 MHz tr lên mà không nói kho ng nào g n 315 hay 319 MHz .com/…/printthread_thread… 8/49 . ti m Ng c. V i m t s dòng trans khác s b m t dao đ ng. kho ng cách thư ng ng n ( ch 10 --15 mét) đã là xa r i. Em cũng mu n mua 1 b thì m ua đâu h bác. To ngvanhieu83: ngoài ch Nh t T o ch có bán b thu phát 4148 và 4149 thôi.. G i b i enti lúc 03:39:00 17-05-2005 Re: PT2248. đi n t .000 dong mot cap. cu n c m . không có dao đ ng hay ch p ch n ( vì h s ph n h i dao đ ng kém quá ) không th duy trì cho dao đ ng.. t t c vào đây. có hài thì đáng k đ n KĐ c a m ch t ng sau. đi n t . lam th nào đ tăng kho ng cách cho xa hơn bác b o l p 2 con tran ki u darlington thì l p con led IR vào đâu bác có th v cho em không ? băt đ u t chân 15 c a con 2248 y . đi n t . và chúng thư ng có 3 chân. giá tr đi n tr thì v n có dao đ ng bình thư ng. đây ch c n dùng A1015 là diendandientu. Em o HCM em khong tim duoc con transitor BC547 va BC557 .. Strip line antenna là lo i nào. t t c vào đây. 1) Ki m tra ngu n pin xem có đ không? 2) ki m tra led phát có t t không ? 3) ki m tra các trans kích led có đ dòng không ( có nhi u trư ng h p trans có đ nh y kém ) chu n. Bác queduong cho h i trong m ch thu thì tín hi u trong ph n thu t i con 2249 t ch nào. PT2249 h ng ngo i .

=To Automatic : Tôi s b n không ki m đư c con 2250 ch tôi xem datasheet c a nó là tôi có th v nó cho b n đư c ( nhà Mai khanh không bán con này) =To nguyenvanhieu83 : B n nên dùng S9018 ho c C9018 ho c 2N3904 đ thay th và có th không dùng BC547 trong m ch này vì t n s c a chúng th p ---------------------------------------dalington.10/27/2010 sao ??? DienDanDienTu. 1 o con thu la do con PT2248 và con PT2249 làm h t r i.sitesled.. Ngoài nh ng yêu c u đ c bi t thì không nói... ---m ch dalington dư i thi t k cho dùng ngu n 3V ( 2 pin 1. t t c vào đây.. 3) m ch in có tráng b c.) 2) đ dày m ng m ch in ( ph i bi t đư c m ã s m ch in thông d ng ho c chuyên d ng c a các nhà s n xu t).com . Chao bac Duong.com .5V) n u b n nào dùng ngu n 5 V cho máy phát thì nh cho các tr h n dòng cho led nhé ..com G i b i nhuythuy lúc 19:27:35 23-05-2005 Re: PT2248.v. thi c.In lu ng th o lu n… dư i đây ) xem ---N u các khâu đã gi i quy t n tho và b n v n chưa hài lòng thì b n th l p thêm m t m ch ( tôi v Nhưng có m t đi u là vì IR led r t h n ch b i công su t. Đ nói v cái ăng ten strip line thì r t nhi u v n đ . Tr kháng c a ăng ten ph i phù h p v i tr kháng đ u ra đ ph i h p tr kháng t t. PT2249 h ng ngo i . năng lư ng b c x c a led y u nên b n không th phát đi xa đư c.. co can chu y gi khong bac.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. Còn các b n mu n đ t hàng hay mua thì liên h v i QD dientuqueduong@yahoo.com/…/printthread_thread… 9/49 . Các linh ki n các b n g i mua m ình có th mua h ..chi phí v n chuy n (n u xa) thì các b n s ph i chi tr cho nhà s n xu t ( là QD đây ch ng h n) ///////////// to ENTI: trong ph n thu k t n i v i PT2249 là con IR led Strip line là đư ng m ch in ( đây ăng ten làm b ng m ch in).. Qua trinh tron tin hieu 0.Gia Lâm . ( Ch p cháy không ch u trách nhi m nha ///////////////////////////////////////// Nh n m t s b n : Hi n t i các s n ph m đ u đã đư c bán h t trên th trư ng. đi n t . PT2249 h ng ngo i .http://qde. bac cho em hoi cai anten Strip line thuc chat la 1 duong day mach in dung ko? Nhung cach thiet ke no nhu the nao. Thanks bac nhieu! Cau hoi nua em muon hoi bac. bakelit. riêng kho n ch t o thành ph m .Xã Dương Xá . ta khong ph i đ ng chân đ ng tay đúng ko bác? G i b i queduong lúc 20:00:29 23-05-2005 Re: PT2248. vàng.v diendandientu... đi n t . năng lư ng nên dù b n có c g ng nhi u thì m ch cũng ch trong kho ng dư i 15 mét m à thôi.Ăng ten strip line là m t đư ng m ch in PCB.JPG (22037 bytes) (S l n t i v : 5193) làm khó các b n v i cái ăng ten lo i này nên đã c t công thi t k c sơ đ PCB ( b ng Protel) lên cho các ) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . m ch in . t t c vào đây. Và không ph i m t ngư i thi t k cao t n lâu năm đ u có th thành công b i ăng ten đư c t o nên b i nhi u y u t c u thành : -. 1 voi song 38kHz (o con phat) va tach ra de lay tin hieu 0.com ho c ĐT 6781651 ( hà n i). + Tr kháng ăng ten ph thu c vào : 1) ch t li u m ch in ( thu tinh. Vì các b n không ph i là các chuyên gia nghiên c u v cao t n và mình s b n r i còn gì. g .

Các bác có ai biêt ơ Đà N ng ai bán 2 con ICPT2248 và PT2249 không v y nh !? Nêu có ai bi t giup m ình v i nha! Xin cam ơn nhiêu! Minh rât mu n rap mach như bác QD hương d n nhưng tìm hoai ko th y con đo gi c ! C m ơn l n n a! G i b i automatic lúc 00:49:57 24-05-2005 Re: PT2248. + Vi c tách 0 và 1 ra kh i 38KHz s do kh i thu h ng ngo i ( IR Receiver Module) đ m nhi m . tuy nhiên b n dùng phíp g cũng ch ng sao c .Gia Lâm .. V i ch t li u m ch in bình thư ng làm HN (em thư ng đ t ngõ Thông Phong .Đ truy n t c đ cao ngư i ta thư ng dùng Encoder/ Decoder Chuyên d ng VD HM9209. đi n t . G i b i queduong lúc 02:48:43 27-05-2005 Re: PT2248.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây. t t c vào đây. ---T c đ t i đa đ truy n d li u thì tôi chưa th nghi m b i vì các dòng này chuyên d ng cho công t c đi u khi n ( SW control) vì th đ truy n t c đ thì ch c là chào thua..80 % đã là ưu vi t l m r i. và b n ch c n có mã c a phát và thu trùng h p là đư c. PT2249 h ng ngo i . Ch nó không th tr c ti p tách xung 38KHz ra ngoài đ t l y các thành ph n 0 ho c 1 c a con phát Pt2248 đư c. Riêng ph n thi t k m ch in cao t n em bi t còn nhi u v n đ .com/…/printthread_thread… 10/49 . V cái v này hơi l ng ngo ng nên khó gi i thích đư c.Gia Lâm . Làm đư c hi u su t 70 -. đi n t . . Ch t phíp t t s làm cho m ch n đ nh t t..Xã Dương Xá . Nhưng tôi nghĩ ch c ch n cũng đư c 5 l n trên dây n u s d ng xung đơn ( single pulse) -.In lu ng th o lu n… Ch t o các m ch in này ngoài 4 ph n công th c ăng ten ( nh t là ph i h p tr kháng d i t n cao) vì t n th p không dùng ăng ten strip line đư c nha ( không có hi u qu vì bư c sóng quá dài) + 4 ph n kinh nghi m đúc k t.com G i b i thanhphuong lúc 21:14:53 23-05-2005 Re: PT2248. đi n t . Sau khi kh i thu h ng ngo i làm vi c nó s tách thành ph n 38Khz c a con phát Pt2248 ra và ch đưa chu i 0101.com diendandientu. Ch t li u m ch in đ thí nghi m th g i là t m t m ( ch chưa đư c l m).sitesled.sitesled.. + PT2248 s phát ra chân 15 m t xung 38KHz ( n u dùng th ch anh 455) và trong 38KHz này s có các m ã đư c " tr n" vào ví d khi ta b m s 1 s có m ã 01010001 và 38KHz ch ng h n. /////////// V cái kho n tín hi u 0 và 1 thì 2 con Pt2248 và 2249 ch là c p mã hoá và gi i mã mà thôi... đi n t .vào con PT2249 thì PT2249 m i gi i đi u ch chính xác đư c. Cái khó nh t là ph n thu thì đ u đư c gi i quy t r i.Tôn Đ c Th ng). Còn ph n phát thì không khó khăn nhi u l m đâu. Vì ngay cái công th c ăng ten cũng r t nhi u đ i lư ng ( khó mô t ). L p xong là có th ch y ngay ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .Vì t t c các m odule và chip đ u là chuyên d ng.... G i bác QD: Bác có th g i n t m ch in ph n phát RF đư c không. không tráng gì h t thì có v n đ gì không bác.http://qde. không ph l c. M t máy phát có t n s th p thì không th có t c đ cao đư c.. Bây gi là mùa hè ( phíp r t khô) nên không th y hi n tư ng gì l n. + PT2249 là con gi i mã và nó ch gi i mã đư c 2 m c là 0 ho c 1 mà thôi.v. Và r t nhi u y u t khác.com . HT60E HT60D. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. N u có đi u ki n thì nên m b c đ tăng hi u su t mà thôi..10/27/2010 4) Đ dài m ch in ( liên quan đ n bư c sóng). Ch t li u là phíp thu tinh. C m ơn bác trư c.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. không c n ph i đi u ch nh gì h t. t t c vào đây. DienDanDienTu.. Em m u n l p th . c m ơn bác QD nhé em đã l p l i r i m ch thu phát đư c c 8 m r i có khi là con tran b già quá r i em thay con khác thì có tôt hơn c m ơn bác nhé G i b i nameless lúc 02:57:33 25-05-2005 Re: PT2248.com .Xã Dương Xá . PT2249 h ng ngo i .http://qde..com . PT2249 h ng ngo i . Em còn m t c u h i n a: T n s t i đa đ b m m t công t c đ u vào con PT2248 là bao nhiêu .v và t c đ ph thu c nhi u vào băng thông c a máy phát +thu. gi s như mình mu n truy n n i ti p y. 5) Ăng ten có Ground Plane hay không.

đi n t .đ đi u khi n các m áy m óc c a các b n). Phương pháp làm m ch in có th làm đ thí nghi m đơn gi n có th dùng "bàn i " . Bao g m : M t b phát RF có mã hoá 6-->10 kênh.. Các bác nào có kinh nghi m ph bi n cho em v i đ nhanh đ n k t qu . t t c vào đây. cho anh em cùng h c t p DienDanDienTu. "in c c tím" . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. Tuy nhiên n u b n không làm n i v RF thì hãy liên h v i QD cho m t b đi u khi n thu phát RF cho SV này và t t nhiên là giá cũng SV thôi.( m ch thí nghi m thì không c n ph i tráng ph gì h t v n có th ch y đư c).com/…/printthread_thread… 11/49 . +++++ Que duong s h tr ho c hư ng d n t t hơn "n u có đi u ki n" tr c ti p trên di n đàn này n u như b n có ý đ nh ch t o l y".. PT2249 h ng ngo i . g i bác nhuythuy mình cũng ch l p m ch h ng ngo i thôi c l p theo đúng sơ đ m à bác QD port lên là ch y ngay. QD s kèm theo datasheet các chân d n c a m ch đ các b n ti n k t n i.. M t b thu RF ch y ngu n 5 đ n 12 vôn và gi i đi u 6-->10 kênh c a b phát trên. chuy n m ch. đi n t . G i b i thanhphuong lúc 22:48:28 28-05-2005 Re: PT2248. Các đ u ra QD s đ ch . PT2249 h ng ngo i ... Bác automatic dùng IR hay radio ware vay Share kinh nghi m nhé.v. t t b t đèn. T t nh t là các b n nên làm ph n thu trên m ch in do mình ch t o.. (70 ngàn cho 6-->10 kênh thu phát RF kho ng cách không có v t c n kho ng trên dư i 100 mét và b n có th dùng cái này đ đi u khi n ô tô. " in lư i" . đi n t . N u các b n xa mà c n mua thì c ng thêm cư c phí bưu đi n n a nhé." Chưa bao g m pin 12V. Em có t i ki n là v i t n s ra là 38Khz là siêu âm thì t i sao không dùng cái loa áp di n d t d t đ truy n tín hi u ? N u xa có th t i ch c m ét ý ch v l i ti t ki m $ hơn M i ngư i th y sao ? G i b i cao lúc 20:50:20 29-05-2005 Re: PT2248... đi n t .hi n bây giơ em đá làm m ch phát nh n tương đ i hoàn ch nh giơ em mu n làm m ch phát đi n t nhưng nghe các anh nói chuy n v cái an ten strip line co ve ph c t p nh em ch ng bi t làm m ch in các m ch em đ u lam trên boa mua o ch cho em h i li u em có th làm cái an ten đó ho c thay th nó b ng lo i anten kác đư c kông nh G i b i queduong lúc 08:14:14 30-05-2005 Re: PT2248... t t c vào đây..v.v Phương pháp làm m ch in b n có th vào m c" CH T O PCB" trên di n đàn này.. " B o v thành ph m c a Que Duong Electronics". t t c vào đây.tàu bè. t t c vào đây. Khi nào ok em s share v i các bác G i b i automatic lúc 21:29:34 28-05-2005 Re: PT2248... Các đ u này b n có th n i vào b kích rơ le.. Các bo m ch bán n i. PT2249 h ng ngo i . đi n t .Ph n m ch đi n nguyên lí s ch đư c v d ng Block " sơ đ kh i" và s không v m ch c th .++++ Que Duong Electronics ch có khoan l s n ch h tr t t cho th c hành ho c thí nghi m s ch RF thì ch c là không ch y diendandientu..In lu ng th o lu n… Em đang đ nh phát tri n m t b thu phát tín hi u s dùng radio ware.com . đi n t . t t c vào đây.. Các bác có ai biêt ơ Đà N ng ai bán 2 con ICPT2248 và PT2249 không v y nh !? Nêu có ai bi t giup m ình v i nha! Xin cam ơn nhiêu! Minh rât mu n rap mach như bác QD hương d n nhưng tìm hoai ko th y con đo gi c ! C m ơn l n n a! G i b i miomin lúc 18:57:25 29-05-2005 Re: PT2248... PT2249 h ng ngo i .robot. PT2249 h ng ngo i . có các đ u ch đ b n n i v i bàn phím ( phím nh n).10/27/2010 G i b i nhuythuy lúc 11:51:09 27-05-2005 Re: PT2248. V cái v RF có v là lo ng ng ng nghen. anh QUEHUONG ơi cho em h i . Qu Dương đã hư ng d n r t chi ti t.v.

Mình đã h i l n và th i gian 2 tu n. Cho mình h i. ho c m ch chuy n đ r ng xung sang s đ làm . đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.10/27/2010 ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . PT2249 h ng ngo i .. v l i. Đi n t Qu Dương : Thôn Dương Đình.sitesled.ti n tr c ti p n u Hà n i ho c qua bưu đi n n u xa (c ng thêm cư c v n chuy n c a bưu đi n).Mình m u n mua s n ph m hoàn ch nh có đư c không? T c ph n phát ph i hoàn ch nh có đ y đ các nút b m. Vì s n ph m này QD đã ch t o và bán ra th trư ng khá lâu r i nên b n s nh n đư c s n ph m sau 4 ngày k t ngày chúng tôi nh n đư c đơn đ t hàng c a b n. . ĐT (04) 781651 Email : dientuqueduong@yahoo.. Ph n thu thì có c ngu n cung c p ch ch s n các đ u ra. các b n có bi t ch nào bán m ch thu phát cao t n không.com . t o xung pwm cũng không khó.com/…/printthread_thread… 12/49 . thì có th đi u khi n đư c m y kênh cũng đư c.sitesled. ph i có OSC trên 500Mhz. g i ti n tr c ti p có đư c không ?.Gia Lâm . sao đó đưa tính hi u này vào m ch phát. vì m ình đang c n r t g p. Mình Đà N ng nên vi c mua linh ki n r t khó!! queduong cho h i: . trong khi mình đang c n g p..http://qde.com G i b i NhatNguyet lúc 16:43:16 31-05-2005 Re: PT2248. vì đ làm đư c m ch cao t n. Dùng cách này. đi n t . ph n encoder và decoder thì mình có th dùng vi đi u khi n. Cho mình h i tí.Hà N i..In lu ng th o lu n… G i b i namanh_1804 lúc 10:51:12 30-05-2005 Re: PT2248. m à cái này thì hơi hi m. đi n t . thì có v n đ là.. t t c vào đây.. mình s nh n tính hi u ra..com ---/////// B n có th g i yêu c u. PT2249 h ng ngo i .Sao b n không đăng ký AC trên m t ngân hàng nào đó đ m ình có th chuy n ti n cho ti n?? G i b i yurble_vn lúc 00:49:21 01-06-2005 Re: PT2248. không nhi u th i gian đ test.. t t c vào đây. đi n t .. n u làm m ch cao t n thì r t khó. n u mu n mua thì thanh toán như th nào. PT2249 h ng ngo i . Ch t o m ch c a b n đưa có khó không. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. có ch nào d ng nh ) Ho c n u b n nào bi t ch bán chip thu phát RF thì ch mình. dùng m ch chuy n t đ r ng xung sang s đưa th là có th xài đư c.. anh QD ơi. ) Các b n cho mình h i. t t c vào đây. Thanks vi t nam r t khó ch t o.Gia Lâm . R i t m ch thu. mình th y m ch này t t nh t nên mua. Mong giúp đ .http://qde. Sau khi đ c kĩ. PT2249 h ng ngo i . v y b n t n s c a RF c a b n là G i b i yurble_vn lúc 01:05:34 01-06-2005 Re: PT2248.Xã Dương Xá .Gia Lâm . ( ý m ình là th này: Mình s dùng vi đi u khi n( ho c cái nào tương t ) đ t o tính hi u PWM t n s th p.Xã Dương Xá .. theo đ a ch nào ? G i b i queduong lúc 08:31:13 31-05-2005 Re: PT2248. vì các cu n dây chính xác bao nhiêu v y. m ình đã tham kh o nhi u b n.. ch vi c l p pin vào là ch y.com . mình ch c n m ch thu phát.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây.com DienDanDienTu.. h ch ch u mua dùm v i s lư ng thành ph HCM bán s n b thu phát (d ng như mirco và máy thu vô tuy n nhưng diendandientu. mình cũng đang đ nh làm m t b đi u khi n t xa dùng RF. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . đi n t .Xã Dương Xá .com ..... tương lai.

Kho ng cách xa nh t c a máy này là 150 m et B thu có kích thư c 3 x4 cm >>>>>>> giá c a b thu 40 ngàn ( quá r ) ///////////// Ph n encoder và decoder b n ph i t làm l y .75KHz ( chu n FCC 15) Đ nh y : Chưa ki m đ nh nhưng đ m b o kho ng 1uV -. đi n t .75Khz ( chu n) giá 20 ngàn --Kích thư c 2x4 cm pin cho ph n phát ( 12V -..In lu ng th o lu n… . -. Ch đ m đư c cái tài kho n ch c n có 100 ngàn thì có khó gì ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . đi u khi n xa trong công nghi p. bác làm s n th t nhi u vào. _G i b n yurble_vn : Ph n phát : t n s 315MHz +/. Các công ty thư ng nh p c a các hãng nư c ngoài v bán l i : N u b n có c n QD cũng có th giúp các b n đ t các s n ph m này : Phát : 433. FSK . PT2249 h ng ngo i . Chào bác QD N u giá là 20 + 60 = 80 ngàn đ ng cho c b phát và thu thì th t là quá r Em cũng mu n m ua m t b v dùng.Trong VN ngoài QD làm nhi u v các s n ph m v RF còn l i thì ít th y các doanh nghi p hay cá nhân nào đ u tư v cái này.sitesled. truy n d li u ( Up to 30 Kbit) Ph n thu 315MHz +/. Còn không làm đư c thì liên h v i QD cho c b hoàn ch nh) ----. G i b i nhuythuy lúc 19:49:20 01-06-2005 Re: PT2248.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây.Gia Lâm . analog . V vi c tài kho n ngân hàng : Vì m ình không ti n vi c ki m tra hay rút ti n nên c m th y nó b t ti n thôi..Kho ng cách c a b thu này k t h p v i b phát trên là 100 mét trong đ a hình tương đ i..http://qde. đ u ra mình l p s n cho b n 6 led ( giá 80 ngàn ) chưa bao g m cư c v n chuy n : kho ng 16 ngàn n u v n chuy n vào TP h chí m inh.Xã Dương Xá . Ch đ m đư c cái tài kho n ch c n có 100 ngàn thì có khó gì Sao đ t th ?Vietcombank đang khuy n mãi. Đã th nghi m v i PIC và k t n i RS232 r t t t).92MHz giá 16 USD Hãng ( MICRO CHIP) Kho ng cách c a b thu phát này ch đư c 150 mét ( l n nh t) và l i không có v t c n ch n ( đ t tr ng.. Em s liên h v i bác G i b i bmtuhong lúc 21:54:30 01-06-2005 diendandientu.10/27/2010 G i b i queduong lúc 13:01:24 01-06-2005 Re: PT2248..92MHz giá 7 USD thu : 433. FM ng d ng : Đi u khi n xa. =========== G i b n NhatNguyet : Mình có th làm m t b thu phát hoàn ch nh cho b n ( 6 nút b m ) 1 pin 12V. G i t t c các b n : DienDanDienTu. và các đ nh d ng khác) Ngu n cung c p 5V chu n ( 7805) ( K t n i v i vi s lí đ truy n d li u.com G i b i DUCCUTEO lúc 13:11:29 01-06-2005 Re: PT2248.. Đi u ch AFSK .com ..000đ là có 1 tài kho n. ch có 30. t t c vào đây. >>>>>>> H tr : Các d ng d li u s ..Data out ( audio ho c TTL.com/…/printthread_thread… 13/49 . đi n t . PT2249 h ng ngo i . d li u t ng h p. đi n t . t t c vào đây.com . PT2249 h ng ngo i .A23) lo i pin thư ng dùng đ đi u khi n (giá 10 ngàn n u Qu Dương mua) còn n u b n mua r hơn thì tuỳ.Qu Dương có th cung c p t t c các s n ph m v RF m à mình có th làm đư c nh m ph c v cho các b n. thông thoáng) M ch thu và phát M i m ch c n m t đo n ăng ten dài kho ng 17 cm n a. Em th y nhu c u l n đ y.

10/27/2010 Re: PT2248.. Còn v m ch phát đang là mono mà mu n chuy n sang phát stereo ( nghe sư ng hơn. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . trong khi các m ch phát FM hi n gi cũa t ch phát đư c m ono thôi.sitesled.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . B n hãy thêm vào đ ng trư c c c phát m ono c a b n m t m ch " Stereo coder "..HN ĐT (04) 6781651 Giá thành 1 b hoàn ch nh ( 6 phím b m) + pin 12v. PT2249 h ng ngo i .max cua Orcad hay file anh gi cung duoc. Tuy nhiên cân ch nh m ch này t t b n v n có th có m t b stereo chuyên nghi p ( như c a b t kì các hãng đi đ u trong công ngh phát thanh nào).com/…/printthread_thread… 14/49 .. Dĩ nhiên là b n đã có m áy thu stereo r i...com G i b i automatic lúc 23:11:30 03-06-2005 Re: PT2248.b n s ch c ch n có trong tay m t b này. PT2249 h ng ngo i . g i bác QD diendandientu..2249 cua bac duoc.. t t c vào đây.Gia lâm ..sitesled. Gui bac QD!!!! Em khong co phan mem protel nen khong the xem file PCB ve mach thu va phat dung PT2248. Vay bac co the gui cho em file *.com ... PT2249 h ng ngo i . N u không tìm đư c thì tôi m i giúp.. --. PT2249 h ng ngo i . đi n t . thành Ph HCM m u n m ua thì sao ? chuy n ti n và hàng ra sao ?? Mình mua m t b G i b i queduong lúc 02:33:23 02-06-2005 Re: PT2248. A may quá g p đ ơc bác QD DienDanDienTu. đi n t . t t c vào đây. đi n t .In lu ng th o lu n… đây.Gia Lâm .com ..Hãy th tìm ki m v i t khoá : stereo coder circuit ho c stereo coder schem atic trên internet b n s tìm đư c m t s m ch đơn gi n và r t chuyên nghi p. t t c vào đây. đã hơn). đi n t . Th m t l n xem .Xã Dương Xá . t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i . đi n t . đi n t .. Kĩ thu t cài âm thanh vào t n s 38 KHz ( t n s stereo) là m t kĩ thu t không khó và nó ch khó b i các m ch l c đ h n ch các ti ng ù hay nhi u c a t n s dao đ ng sinh ra khi đi u ch vào m ch phát m à thôi..... PT2249 h ng ngo i . Không có máy thu stereo thì m ch phát có là stereo thì cũng ch thu đư c m ono mà thôi.. t t c vào đây.com . G i b i yurble_vn lúc 02:25:29 02-06-2005 Re: PT2248.. kh i đ ng m t chút cho nóng ngư i đi nào. g i bác QD bác cho em h i 6 kênh ra thì khi ta b m nút đi u khi n thi s có tín hi u ra n u c gi mãi nút đó thì đ u ra có gi đư c tín hi u không?hay là đ u ra ch là m t xung thôi? và bác có cái khi n 10 kênh không? n u có thì giá bao nhiêu ? em hà n i thì đ t mua như th nào? G i b i lahodu lúc 01:22:06 04-06-2005 Re: PT2248. 80 ngàn + 16 ngàn cư c phí v n chuy n bưu đi n . Sau 4 ngày khi nh n đư c ti n . PT2249 h ng ngo i . Đ đi u ch và thu đư c Stereo trư c tiên b n ph i có máy thu stereo đã .http://qde.. t t c vào đây..com G i b i queduong lúc 02:39:58 02-06-2005 Re: PT2248. duoc khong? Em xin cam on bac nhieu!!!!!!! G i b i queduong lúc 02:48:59 04-06-2005 Re: PT2248.http://qde.. s n ti n cho t h i: làm th nào đ có th truy n đi âm thanh Stereo.Xã Dương Xá . t t c vào đây. đi n t .Gia Lâm .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. thành Ph HC M mu n mua thì sao ? chuy n ti n và hàng ra sao ?? Mình mua m t b Đơn gi n : Chuy n ti n qua : Nguy n Qu Dương Thôn Dương ĐÌnh Xã Dương XÁ ..

Xã Dương Xá . b i vì hãng s n xu t ra đã như th r i. Thôi thì h đ 10 mà dùng đư c 9 là t t l m r i. PT2249 h ng ngo i . N u mu n dùng đư c 10 kênh ( b n ph i ch n PT2250 cho đ y đ ) ho c PT2248 và Pt2249 chu n công nghi p m i đư c.com G i b i queduong lúc 02:50:59 04-06-2005 Re: PT2248. m c dù sau đó ta gi phím thì led cũng không nháy lên l n th 2 đâu.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.http://qde. Khi nào ta còn gi tay vào phím b m thì đi n áp còn đư c đưa ra.com . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. và bi t đâu s nhi t tình c a QD làm b n thêm yêu thích nghành RF này ??? ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .sitesled.http://qde.Liên l c qua đi n tho i đ t hàng . có gì mình s chia s kinh nghi m v i các b n G i b i lahodu lúc 13:46:50 04-06-2005 Re: PT2248. chào ban automatic. còn l i là xung đơn.10/27/2010 DienDanDienTu. ch có 6 xung di u khi n là liên t c thôi. Bi t làm sao hơn. Như Qu Dương chưa t ng trình bày là c p PT2248 và PT2249 ch thu phát cao nh t đư c 9 kênh.. Gui bac QD lan nua!!!! Chao bac! Em da import file *.max cua Orcad roi nhung khi dung Layout Plus de m o file *.. PT2249 h ng ngo i . Ta nh tay phím và nh n l i thì led l i nháy lên m t l n.. QD đích thân đ n t n nơi giao hàng cho b n . còn l i m t kênh vô tác d ng ??? Nhi u b n đã vi t thư v h i QD v đi u này nhưng th c ra cái này n m ngoài t m ki m soát c a QD . PT2249 h ng ngo i .Gia Lâm . G i b n lahodu : B n dùng ORCAD thì import file Protel vào là đư c m à. Còn h u h t các c p PT2248 và PT2249 đưa vào th trư ng nhà ta đ u là thương M i ..) Em thac mac khong biet tai sao nho bac chi giup! ( file m ach in cua mach thu diendandientu.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Riêng phím s 6 c a ph n phát PT2248 và đ u ra s 6 c a PT2249 s không có ph n ng gì. Còn n u b n c n 10 kênh thì đ i QD l p trình b ng Vi s lí. m ch chay t t. Khác v i tín hi u ra liên t c .com G i b i cybernetic lúc 10:42:12 04-06-2005 Re: PT2248. đi n t .PCB cua protel ra *. t t c vào đây. ( phím b m s 6 c a PT2248 có phát ra xung nhưng PT2249 không th nh n đư c) ----9 kênh b n có th s d ng đư c là : Phím s t 1 đ n 5 ( xung liên t c) +++ phím s 6 lo i b ---Phím s t 7 đ n 10 ( xung đơn) //////////////// Cũng vì lí do v y mà m ch RF c a QD cũng ch l n nh t đư c 9 kênh ( 9 phím b m ) 5 kênh liên t c và 4 kênh xung đơn ---..m ax do ra thi khong thay m ach hay linh kien gi ca!!! phat hong ngoai ay ma. đúng như b n nói c p IC.Xã Dương Xá . t t c vào đây.com ..In lu ng th o lu n… gi mãi nút đó thì đ u ra có bác cho em h i 6 kênh ra thì khi ta b m nút đi u khi n thi s có tín hi u ra n u c gi đư c tín hi u không?hay là đ u ra ch là m t xung thôi? và bác có cái khi n 10 kênh không? n u có thì giá bao nhiêu ? em hà n i thì đ t mua như th nào? Úi chà : th là b n chưa đ c kĩ dataheet c a 2 con này r i. R t n đ nh ch không ph i nh p nháy d ng xung !!!) N u ta nh n tương ng t 1 đ n 5 thì các chân ra tương ng c a PT2249A là đi n áp liên t c. khi nào ta nh tay kh i phím b m thì đi n áp các đ u ra c a PT2249A b m t . ////////////// B n hà n i thì quá đơn gi n r i còn gì. Có nhi u b n th c m c t i sao trong datasheet là 10 kênh và ch dùng đư c 9 . nhưng m à có th t n d ng h t 18 kênh đi u khi n này b ng cách ghép thêm vào m t con VXL đ x lý cá`c xung đơn.sitesled. Con thu PT2249A có 10 chân ra thì trong đó có 6 chân là xung liên t c ( g i là xung liên t c ch th c ra nó là đi n áp ra liên t c.Gia Lâm . hi n mình đang th ráp cái m ch RF. t t c vào đây. Ch có th dùng đư c 9 kênh...com ..com/…/printthread_thread… 15/49 . ////////// 6 kênh hay 9 mư i kênh thì ch là cái bàn phím mà thôi. đi n t . th là tha h mà xài mình cũng v a ráp xong cái m ch h ng ngo i dùng hai con BL9148 và 9150.Ngay t đ u chuyên m c QD nói 10 kênh đó ch là m ang ý nghĩa theo datasheet c a nhà s n xu t mà thôi. các chân ra ti p theo còn l i c a PT2249A là "đơn xung" nghĩa là khi ta b m m t nút ( ví d nút s 7 ch ng h n thì chân tương ng c a PT2249 s có m t đi n áp "đơn xung" ( chú ý đây không ph i là xung mà là áp đó nhé) Gi d chân này n i v i 1 led thì led này ch nháy lên 1 l n khi ta b m phím . đi n t .

com/…/printthread_thread… 16/49 . ( Đ tính đư c ăng ten này n u b n không có ph n m m thi t k đ c bi t cho RF. đi n t .8mm ( thư ng g i là phíp 0.Gia Lâm . Ông em d o này phát đ t quá. Chào bác Qu Dương. ) Chúc b n luôn thành công. nhưng như v y cũng đư c r i.Các phíp đây thi t k và s d ng là phíp thu tinh . đ đi u khi n các thi t b trong nhà và goi la th kh năng c a m ình. c n ph i có m t s ( có ph i b t c ai cũng có $$ đ mà đ u tư đư c thi t b đo đ c trong RF đâu. Ăng ten c a m ch phát không nên dùng dipol vì tôi ch c là nhi u ngư i khó khăn khi làm v ăng ten này. còn các linh ki n khác thì không có gì đ c bi t (gi ng v i sơ đ bác pos t lên) Bác Qu Dương có th ch sơ cho em bi t cách cân ch nh m ch này đư c không? Em r t khoái m y cái v đi u khi n t xa này.. PT2249 h ng ngo i . giúp em v i! Bác Qu Dương ơi. đi n t . N u b n thi t k ăng ten trên m ch in. đi n t ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây. chi u dài dây d n.In lu ng th o lu n… G i b i cybernetic lúc 15:09:19 05-06-2005 Re: PT2248..com đây G i b i thanhphuong lúc 20:23:52 07-06-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. N u ph i h p đúng tr kháng. t t c vào đây..Xã Dương Xá . g i b n thanhphuong.10/27/2010 G i b i fangia lúc 03:06:37 05-06-2005 Re: PT2248. n u đư c bác giúp đ ráp thành công cái m ch thì em s vô cùng h u t ! G i b i queduong lúc 17:14:11 06-06-2005 Re: PT2248. --.http://qde.nhưng em tìm m ua hoai 2con ic đo mà không có bán gi c . Chào bác Qu Dương. RF là th ... T t nh t là b n không nên làm ăng ten ki u dipol này mà nên dùng m t đo n dây m m ( Dây đi n bình thư ng thôi). Và theo QD đã t ng tính toán và thi t k v ăng ten thì nên ch n đư ng m ch 0.. PT2249 h ng ngo i . hi v ng s có nhi u b n cùng s thích chia s v i b n. cái m ch RF em ráp xong r i. N u b n s d ng phíp 1 ly ( 1m m ) thì cái ăng ten hoàn toàn l i khác. v zic zac ( u n lư n) sao cho chi u dài đ 17 cm là đư c .chúc m ng. PT2249 h ng ngo i . kho ng cách thu phát ch ng 20.chúc m ng DienDanDienTu. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . cái m ch thu thay vì qu n 2 vòng trên lõi s t có th đi u ch nh đư c thì các ban có th qu n 4 ho c 5 vòng lõi ko khí r i kéo dãn các vòng ây ra G i b i DUCCUTEO lúc 11:39:56 09-06-2005 diendandientu. dày 0. cái m ch phát em v l i cái antena gi ng v i m ch ph n thu..com . lo i nh như que tăm thôi ch đ ng vác c cái dây đi n hay dùng cho sinh ho t m ag g n vào ( trông s thô và x u). N u không đúng thì chính cái ăng ten này làm cho phát sóng ra r t ít ( hi u su t không cao). có lúc nh n đư c tín hi u. t t c vào đây. có lúc không.sitesled. em rât m u n ráp m t cái. Chao bác Qu Dương!! Khi găp đươc cái m ch đi u khi n t xa c a bác úp lên. còn n a đ 2 cái m ch thu phát trong phòng r i đi qua đi l i thì nó b nhi u. Ăng ten dài kho ng 17 cm . Tui làm cách này vì không tìm đư c lõi cu n dây 2T. chính xác + lòng kiên nh n thì m i có m t s n ph m t t đư c. xa hơn n a thì em chưa cân ch nh đư c. n u b n HCM thì có th tìm mua c p IC đó s p 16C (s p ông Thu n) ch Nh t T o giá 15 k. 30m gì đó.8). Có ngư i có ta. C m ơn bác nhi u l m! nhân đây tui cũng có kinh nghi m m u n chia s v i các b n có ý đ nh ráp cái m ch này: cu n dây 2T đ cân ch nh. QD không th trình bày h t đư c. vì em đang Nêu bác co th thì hãy tr lơi em nhe!! C m ơn bác nhieu trư c nha! Đà N ng ma! Như v y nên em m u n nh bác giúp mua h cho em 1 căp..com . đi n t . đi n t . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . cũng nên thi t k lo i ăng ten h ki u này ( Thông thư ng các nhà thi t k thư ng v ăng ten theo ki u zic zac ( u n lư n ). nhưng không biêt Bác có giúp em đư c không n a! G i b i cybernetic lúc 10:59:05 09-06-2005 Re: PT2248. Cái này thu c v công th c tính toán ăng ten. em ráp đư c cái m ch RF r i.. b n c n ph i bi t cách tính cung tròn ( tính chi u dài cung tròn) . t t c vào đây. hi u su t s r t cao. nhưng kho ng cách thu phát ng n ng n .. không bi t có đúng không.5m m cho các ăng ten ki u này.

com .10/27/2010 Re: PT2248. C hào bác Qu Dương. Kh quá ! Cái m ng nhà t d o này nó b h ng ch không thì t đã up c seri các m ch + datasheet c a m ch lên đây r i.Gia Lâm . t t c vào đây. đi n t . Chào bác Qu Dương.com . P/S: sao tui khong go duoc tieng viet vay (trong office thi duoc.. xa n a thì em chưa cân ch nh đư c. m ình s g i ti n và chi phí cư c l i cho bác . hoi wa troi cho luon ma khong co cho nao ban cap PT nay het (ke ca sap ong Thuan). t t c vào đây. gi ng như chú Batbatdieu v y đó.. đi n t .. Cái cơ b n là có đi u ki n thôi. có th bác post hình board RF c a bác lên cho m i ngư i xem trư c đã. PT2249 h ng ngo i . mình đang h c trung c p t i Đa Năng t i 157-159 Hàm Nghi . Bac con con nao khong ? Co the nhuong lai cho tui duoc khong? Tui dang o HCM. PT2249 h ng ngo i . còn cái v ti n b c thì tính sau nhen vì m ình cũng không bi t cư c v n chuy n là bao nhiêu n a. Hi. PT2249 h ng ngo i . bac co thi giup em voi em xin cam on truoc G i b i cybernetic lúc 12:11:28 11-06-2005 Re: PT2248.. Và t t nhiên đã là thành ph m bán ra th trư ng thì ph i ( đ p) r i. b n g i cho mình đ a ch c a b n qua email trongtri83@yahoo. t t c vào đây.. kho ng cách thu phát ch ng 20.ĐN.com .Xã Dương Xá . làm kinh t gi i có r t nhi u ngư i trên di n đàn này cũng có.. G i b i queduong lúc 12:11:28 09-06-2005 Re: PT2248. đi n t .com G i b i thanhphuong lúc 19:39:09 09-06-2005 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 17/49 . n u b n HC M thì có th tìm mua c p IC đó s p 16C (s p ông Thu n) ch Nh giá 15 k. chao bac que duong xin hoi bac co biet m ach nao dung de phat hien ra nguoi tu nguon hong ngoai phat ra tu chinh co the nguoi khong ? neu co thi bac ho em xin ai so do nguyen ly cua mach . chào THANHPHUONG 15k là 15 nghìn đ ng đó.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. tui m ua cung khong co nua. đi n t .. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . chào ntvirus... mình có th mua giúp b n.. Tui làm cách này vì không tìm đư c lõi cu n dây 2T. 2p.. Tui m ua đó m à không l tui diendandientu. PT2249 h ng ngo i .Qu th t m ình r t thích ráp m t cái lăm đ y! Nêu bác đông ý giúp mình liên h l i v i nha! A! Bác cho minh h i 15k la gì . con o trang web nay thi khong)? G i b i cybernetic lúc 21:17:55 13-06-2005 Re: PT2248.. tui vua di NT sang nay. đi n t .http://qde. đi n t .In lu ng th o lu n… Hhe. t t c vào đây. mot so linh kien nhu tu 1p. đi n t . DienDanDienTu. t t c vào đây. C m ơn bác nhi u l m! nhân đây tui cũng có kinh nghi m mu n chia s v i các b n có ý đ nh ráp cái m ch này: cu n dây 2T m ch thu thay vì qu n 2 vòng trên lõi s t có th đi u ch nh đư c thì các ban có th qu n 4 ho c 5 vòng khí r i kéo dãn các vòng ây ra đ cân ch nh.Coi b chú này làm kinh t gi i à nghen. Chào CYBERNETIC! Mình không TPHCM m à Đà N ng bác có th mua giúp m ình. bang bao nhiêu ngan đ ng v y!? Cam ơn nha! G i b i DIEU_CCH lúc 21:41:58 10-06-2005 Re: PT2248... .. Batbatdieu cũng là m t ( num ber one) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . g i b n thanhphuong. 30m gì đó. hơn cái lõi ko tT o Gui cybernetic.. PT2249 h ng ngo i . em ráp đư c cái m ch RF r i. em dand dinh lap mot mach chong trom nhu vay . có gì mình liên l c qua email nha! G i b i ntvirus lúc 14:55:07 11-06-2005 Re: PT2248. tr i ơi s p ông Thu n bán 2 con bl9148 và bl9150 có ch c năng tương t đó.. t t c vào đây. nhưng như v y cũng đư c r i. t t c vào đây.sitesled.

r t ít x y ra ) ---> n u th ch anh ngon lành ---> Dùng m t LED n i t dương ngu n ( chân 16 c a PT2248 .In lu ng th o lu n… Còn n u mu n mua con PT thì đi ra ngoài sau ch đó. đi n t .. cái đ a ch mình cho là chính xác đó nhưng diendandientu. đ a ch có thân chào! m t bài vi t trư c. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. ---> b m phím phát c a m áy phát th y led nh p nháy ch ng t phát ngon lành.. K tot n i G i b i thanhphuong lúc 11:54:09 22-06-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .com Bác nh n l i cho mình vơi nhé! C m ơn nhi u! G i b i cybernetic lúc 16:15:41 29-06-2005 Re: PT2248. ti m tên gì thì tui không nh . m u n vi t ti ng vi t thì làm ơn m vieykey lên. đi n t .10/27/2010 l i đi nói x o.Gia Lâm . V nhà làm l i cái th hai y chang nhw v y mà nó không ch y m i t c ch .. V y trong các câu có c u nào hoàn t t m ch c a hai con này không h . PT2249 h ng ngo i ..Còn đ test m ch b n có th làm theo các bư c sau : + Ki m tra th ch anh 455K có g y chân hay h m ch không ??? + ( Đôi khi th ch anh m i cũng ch t -. t t c vào đây. Cám ơn bác nhi u. Hi.sitesled.B o v xong đ án th là ông th y ng xin luôn cái m ch đó v g n vào cái qu t c a ng ch y pho pho luôn. chào thanhphuong lâu rôi ko lên di n đàn nên không th tr l i thư cho b n. Nói cho các c u chuy n này . *** Đó là cách test đơn gi n nh t cho m áy phát . -. ch nh l u font unicode là xong ch gì. + Máy thu : --. còn n u mu n tui như ng l i thì g i emai cho tui..hai con này mình t ng làm m t m ch đi u khi n t c đ c a qu t và nó ch y r t t t và m ình l y nó làm đ tai đ án môn h c c a mình luôn. Chúc b n s m tìm đơu c 2 con IC đó. ----> B m phím phát c a máy phát ( chú ý: m áy phát đã dùng LED IR) n u th y led ( thư ng) c a ph n thu nh p nháy t c là m odule thu IR t t. t t c vào đây.com .com máy phát m à led không sáng thì nên ki m tra xem mã có đúng không ??? ( Các led ki m tra c a PT2249 ( BL9149 ) ph i n i t các chân ra c a IC này xu ng mass ( Anot n i các chân ra . t t c vào đây.Bl9148. Chao cybernetic m inh gui email cho bác r i mà sao không th y bác hôi âm gì c v y!? Mình rât mong bác giúp cho! m ail c a mình là:ngaydaunam 2005@yahoo... t t c vào đây. Tui s tìm m ua con đó l n n a. Theo các c u mình có sai sót ph n nào đây h . ( linh ki n ít .. + N u b m phím phát GND) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . ---------------------------------------Dân ta ph i bi t s ta. Theo QD m ch mà QD đã post là r t hòan ch nh và ch y t t .. đi n t .cũnh hơi bu n cư i ch t m à mình hai ngày nay đang cay cú đây. cap BL thì tui co roi. Cái gì không bi t ta tra Google! G i b i queduong lúc 11:26:03 16-06-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . DienDanDienTu. đi n t .Mình đã tét đ ki u và thi t k theo b n thi t k chíh g c b ng ti ng anh đàng hoàn mà nó v n cws im hơi l ng ti ng không có tín hi u ngõ ra.Đau ơi là đau.com/…/printthread_thread… 18/49 .http://qde.Chuy n là th này.. N u mu n phát x xa hơn thì n i thêm Transistor kích cho led IR ( ví d m c thêm A1015 t i chân ra 15 ho c m c thêm Dalington ( A1015 +C1815) t i chân ra 15).Xã Dương Xá . tui đã l v m ch theo sơ đ chân con PT nên m i tìm mua con đó.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. + L p thêm transistor đ đ o tín hi u cho phù h p v i BL9149 ( PT2249) sau đó g n các led vào các đ u ra c a BL9149 ( PT2249) đ th . đi n t . G i b i ntvirus lúc 19:35:15 14-06-2005 Re: PT2248.. còn n u dùng ngu n 3V ( 2 pin ti u) thì ch vô tư m à l p không c n h n dòng gì h t ráo. PT2249 h ng ngo i . dùng lo i ph thông ).M c m t led t i đ u ra c a m odule thu h ng ngo i ( A n t LED m c (+) ngu n . K m c chân data out c a module h ng ngo i). Chú ý : m c Dalington nên thêm đi n tr h n dòng cho led IR đ phòng n u dùng ngu n 5 V. G i b i lak lúc 23:07:16 15-06-2005 Re: PT2248.com ..) v i chân s 15 c a chính con đó ( Chú ý : chân A n t c a LED n i (+) ngu n và chân K t t c a LED n i chân 15.

. cung dùng cho c p BL9148/49 đư c. th t là. Em s g i ti n cho bác và đ ngh bác thi t k riêng cho em m t b đi u khi n.102 t c là : (10 và 2 s không đ ng sau nó : nghĩa là : 1000 pf) 1000pf = 0. đi n t . A! bác QD à! 2 t 100p em dùng 2 cái 101 co đư c không v y!? Cam ơn bác ! G i b i queduong lúc 13:01:29 10-07-2005 Re: PT2248. ( B n hi u chưa ???? Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .001uF..com Môt l n n a .com ) chưa hi u thì tôi ch ti p ---------------------------------------- G i b i knight lúc 08:55:49 11-07-2005 Re: PT2248. cho em h i m t chút!? Cai sơ đ bác post lên. t t c vào đây... bơi vì em l n m t ch . đi n t . b n th g i l i xem. Em c m ơn bác . hai con BL và PT đ u có sơ đ chân gi ng nhau mà ??? G i b i thanhphuong lúc 11:35:24 10-07-2005 Re: PT2248.In lu ng th o lu n… to ntvirus.Gia Lâm . 101 là 100p đó : 101 t c là : (10 và thêm 1 s 0 đ ng sau nó nghĩa là 100 )pF --... Tron b đó bao nhiêu ti n? Cám ơn bác! Ch tin G i b i thanhphuong lúc 11:03:15 11-07-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. em đã ráp chay rui. Tr n b bao g m m t b ng ĐK (b phát) càng nhi u nút l nh càng t t (ch c là trên 10 và dư i 18 bác nh ) và m t b thu đ n i v i các rele đóng c t ph i không bác..com/…/printthread_thread… 19/49 .xin c m ơn bác! ====================================== Xin cam ơn các b n.http://qde.. m ng h t bi t luôn. Em ch yêu c u là dùng sóng đi n t đ không lo chuy n vư ng t m nhìn gi a 2 đ u thu-phát Em ch ch bác OK! là chuy n ti n thôi.Xã Dương Xá .. Em mu n nói là c i b đi u khi n y. Em không hi u là no có khác nhau ch nào so v i C p IC kia không!? Em ráp thi d m b o không sai so vơi sơ đ Bác pos t lên đâu. PT2249 h ng ngo i .com . PT2249 h ng ngo i . Chao bac QDUONG !..sitesled. c m ơn b n Trongtri nhi u nghen!! diendandientu.. Đ c xong l i th y bác SX và bán ra th trư ng cái đó. đi n t . đi n t . xin c m ơn nhi u nhé! G i b i thanhphuong lúc 11:41:26 10-07-2005 Re: PT2248. Chào bác Qu Dương! Em đ c topic c a bác mà th y mê B y lâu nay em v n sưu t m đ tài này-Cái khó là em không ph i dân đi n t như bác và m y anh. đi n t . dùng đ đóng ng t (t xa) các thi t b đi n trong nhà. PT2249 h ng ngo i .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Em c n th n như th mà cũng b l n..com . vì em r t c n th n! Mong bác hư ng d n giúp em vơi! C m ơn bác nhi u! m ail c a em là:ngaydaunam2005@yahoo. hi. Bac QU DƯƠNG ơi. em đã hi u r i.com ==================== Các bác nào đã t ng ráp m ch ĐKTX dùng 2 con ic 9148-9149 thi hư ng d n giúp v i. DienDanDienTu. nhưng t c c d u ra đ u cho m c cao gi ng nhau khi ta n bât kì m t phím nào trên m ch phát. nhưng sao em ráp xong r i mà nó không ch y( ph n thu không nhân dư c tín hi u) Nhưng khi em thay con C1815 = A1015 thi ph n thu co nh n dư c tín hi u.. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. t t c vào đây.hi.. PT2249 h ng ngo i .10/27/2010 sao b n g i khong đư c. t t c vào đây. A! bác có th cho em cai sơ đ c a con IC BL9150 ddư c không v y!? Em mu n ráp thêm m t cái m ch thu 18 d u ra dó! Mong bác giúp đ !mail: ngaydaunam2005@yahoo.

v ---------------------------------------BL9150. đi n t . PT2249 h ng ngo i . đi n t .neu khong ta co the thay the bang phan nao..JPG (54559 bytes) (S l n t i v : 2608) (Sơ đ thu c a BL9150 ho c PT9150 ho c SZ9150) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . chân s 3 đ n chân s 20 c a BL9150 là 18 đ u ra tương ng v i 18 phím phát c a BL9148... t t c vào đây. đi n t . Th c ra BL9150 cũng không khác gì BL9149 c ch có thêm m y đ u ra mà thôi..v. đi n t ..com . Trong sơ đ c a Qu Dương ..10/27/2010 G i b i thanhphuong lúc 11:58:04 11-07-2005 Re: PT2248. t t c vào đây.http://qde.Xã Dương Xá .. Bác QD ơi! DienDanDienTu.. c th đ n chân s 20 c a BL9150 ++ Khi chưa có tín hi u các đ u ra này v n m c th p 0V khi có tín hi u và gi i mã đúng các chân s có m c cao tương ng khi b m phím phát c a m áy phát ( BL9148) ---.. PT2249 h ng ngo i ... Ví d ( phím s 1 c a BL9148 s tương ng v i chân s 3) (phím s 2 c a BL9148 s tương ng v i chân s 4 ) . PT2249 h ng ngo i .nhu vay ta co the mua duoc loai Quart nay hay khong .In lu ng th o lu n… Sao cai m ch in mà bác pót lên em download hoai mà ch ng th y gì ngoài m t trang ch toàn là ch không v y à!?? Mong bác hương d n cho em! C m ơn bác! G i b i tnhan1 lúc 12:43:39 31-07-2005 Re: PT2248.Gia Lâm .... t t c vào đây....... G i b i queduong lúc 17:32:54 01-08-2005 Re: PT2248.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Mình có v l i sơ đ BL9150 cho b n Thanh Phuong dư i đây.com/…/printthread_thread… 20/49 . ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. Queduong ban có th cho b n mình th y Board m ch đã làm xong r i đư c không.. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i ..các đ u ra này có th n i t i trans istor đ kích rơ le . diendandientu. Chao bac QD! Em su dung Ic Pt 2262/2272 nhu vay thi trong phan phat co su dung them m ot Quart gia tri 315Mhz ..com G i b i quochung lúc 12:17:13 02-08-2005 Re: PT2248.. Hi n t i m ình đang đi công tác xa nên không th ch p đư c cái hình lên.com .sitesled.

In lu ng th o lu n… G i b i quochung lúc 12:23:00 02-08-2005 Re: PT2248. Các chân tương ng c a PT2248 và PT2249 khi thu và phát là : Phím s 1 ==> chân 3 ( c a PT2249) phím s 2 ==> chân 4 diendandientu. PT2249 h ng ngo i .Lm 358. B n có th nh ai mua h Digikey G i b i IlovePhysicPCB21 lúc 18:38:51 04-08-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . đi n t .Cac bac oi tai sao em lam 2 con pt2248 2249 khong duoc ..Xã Dương Xá .com/…/printthread_thread… 21/49 .nho bac QD dong gop y kien gium ve mach thu phat nay... đi n t .com còn n u không có b n có th thay th m ch tương đương b ng LC như datasheet c a con PT2262 đã v trong đó.gif (6113 bytes) (S l n t i v : 2647) G i b i queduong lúc 19:18:13 03-08-2005 Re: PT2248.http://qde.sitesled.Bac nao biet giup em voi . Hu Huuuuuuuu. Hok ký đư c G i b i queduong lúc 23:41:46 04-08-2005 Re: PT2248.. PT2249 h ng ngo i .Trong m ach bac QD su dung loai mat thu hong ngoai nao vay? Em da mua loai 3Chan giong o trong dau VCD ay Em thu ca loai o tv cung khong duoc Co bac nao tu thien co the up len bang liet ke Cac chan so o 2249 tuong ung khi bam nut o 2248 Vd khi bam nut 1 trong so do thi 2249 chan nao co dien. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.Help m e ---------------------------------------Quên mang bút .. t t c vào đây.gif (6693 bytes) (S l n t i v : 2562) DienDanDienTu. đi n t .. Th ch anh 315MHz SAW ho c 433 MHz không có bán s n www. t t c vào đây. Con day la mach thu .com n đ nh th ch anh là 10 thì đ n đ nh Vi t nam . su dung s9018 . ---------------------------------------pt2272e.Gia Lâm . N u đ c a LC ch là 6 ho c 7 mà thôi.. T t nhiên là m ch LC thì ch t lư ng không b ng m ch dùng Th ch anh đâu. t t c vào đây.. đi n t .digikey.com .10/27/2010 ---------------------------------------pt2272d.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .com .

t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . Tôi không tìm th y file *.....com/…/printthread_thread… 22/49 . Tuỳ t ng lo i module m à 3 cái chân này v trí khác nhau ( các b n nên tra datasheet c a chúng đ bi t chính xác các chân nhưng thông thư ng các m odule có các chân như sau : Module b ng s t ( hay dùng trong đ u VCD) nhìn tr c di n VCC ... đi n t .... GND .10/27/2010 phím s 3 ==> chân 5 ..Gia Lâm . VCC + còn m t s m odule có đ nh d ng chân khác n a.http://qde.. 3 chân đó là VCC .com mình s nhanh chóng gi i quy t... C m ơn nha. Giúp mình v i.Xã Dương Xá . Quehuong ơi File (*. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .v. G i b i thang755 lúc 22:59:15 19-08-2005 diendandientu. v nh a data out .. PT2249 h ng ngo i .. phím s 10 ==> chân 12..com .Module nh .com G i b i tnhan1 lúc 13:03:33 10-08-2005 Re: PT2248...com . PT2249 h ng ngo i ...com G i b i tnhan1 lúc 12:20:48 05-08-2005 Re: PT2248. Ô . ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn....trong lúc chuy n đ i t pcb sang max thì g p l i báo là file này không ph i là file pcb. day nay ---------------------------------------export_IR_forStudent. To Qu Dương: Mình mu n mua 02 b thu phát RF c a b n đ dùng đi u khi n đèn trong nhà mà đ n nay v n chưa th y b n tr l i. đi n t .com G i b i DUCCUTEO lúc 15:10:03 06-08-2005 Re: PT2248.sitesled. Module thu h ng ngo i là lo i có 3 chân đư c b c v s t..Xã Dương Xá .. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ...Gia Lâm .. DienDanDienTu.http://qde.. sao tôi l i không nh n đư c thư c a b n nh ??? Hòm thư yahoo c a tôi b h ng r i. GND . t t c vào đây...http://qde.Chú ý : module thu h ng ngo i hoàn toàn khác led thu h ng ngo i. pcb) ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. đi n t .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.sitesled.. không nh n a. t t c vào đây.In lu ng th o lu n… Module thu h ng ngo i thì dùng lo i module nào mà ch ng thu đư c --.PCB c a b n. G i b i queduong lúc 22:30:18 05-08-2005 Re: PT2248.. Ho c là đ c r i nhi u vi c quá l i quên.v. t t c vào đây. data out .. v nh a. Data out. PT2249 h ng ngo i ... ch 2 b thì có là chi.(m t dù đã ch n import /pro.. đi n t ..pcb ) c a b n cho tôi hình như có v n đ ... phi n b n m ail l i yêu c u c a b n t i : dientuqueduong@walla.pcb (96761 bytes) (S l n t i v : 531) ( RF data receiver for PT2249) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. đi n t .Gia Lâm . GND -.Xã Dương Xá ..sitesled.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.. t t c vào đây.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com ......com .. G i b i queduong lúc 00:31:47 07-08-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .

In lu ng th o lu n… chào các bác.nguon đi n led lúc phát là 0. G i b i cutieuro lúc 13:27:26 27-08-2005 Re: PT2248. Có ai bi t t i sau không giúp tôi v i..em làm 1 m ch di u khi n 3 led dùng h ng ngo i.10/27/2010 Re: PT2248. Tuy nhiên các xung c a b n nên ch là đơn xung ( 1 nhát m t thôi) n u nó là nhi u chu kì thì m ch c a b n s không chính xác b i xung đưa vào chân c a 4017 ( ng u nhiên theo chu kì xung ng n hay dài).. t t c vào đây.do chân data out c a module thu có m t đi n tr kho ng 22K kéo lên dương ngu n nên lúc nào đo cái chân này v i GND nó cũng x p x b ng VCC.. xin các t n s 38kz nên mình ph i làm m t m ch dao đ ng 38kz đ kích led? n u m ình c p ngu n DC 2v tr c ti p vào led phát thì sao? m odule thu c m i l n dùng remote b m m t cái thì thì m odule thu cho ra 1 xung (em l y trong đ u vcr lo i 3 G i b i tnhan1 lúc 09:51:28 21-08-2005 Re: PT2248. t t c vào đây.G i b n thang755 : th c ch t cái t n s 38KHz ch là cái sóng mang mang thôi. ph n m ch thu em đo chân out c a m odule lúc thì có 5v lúc thì không.Mà sau m ình ch đi u khi n đư c 5 kênh hà. ch khi có tín hi u chân này m i chuy n xu ng m c th p. b n xem l i m ch xem hay là ph n moduthu c a b n có đ nh y kém quá. thêm con A1015 vào n a kho ng cách trên dư i 10 mét. chào bác Qu dương em đ c m c này r t thích. diendandientu. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. đó là còn chưa nói m c ki u daling ton . đi n t . đi n t . Chào Automatic. N i tr c ti p chân 15 vào K c a led và A c a Led vào +VCC cũng phát đư c t i 7 mét ngon lành... Giúp mình v i QD và các b n ơi. vì th ngư i ta không ai dùng ki u đưa ngu n vào led phát m t cách tr c ti p đư c. các lo i ant xoay G i b i tnhan1 lúc 11:12:58 27-08-2005 Re: PT2248..com . t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i . b n kích vào 4017 t t nhiên là nên cho qua transistor đ theo đúng chu n TTL ho c xung mà đ u vào c a 4017 tương thích. DienDanDienTu. PT2249 h ng ngo i . ---. S dĩ ph i dùng xung b i vì module h ng ngo i đ u là lo i thu đi u biên n u không ph i là d ng xung thì không có s l nh biên làm sao có đ ( s bit) cho ph n thu gi i mã đư c. Khi cho đi n áp tr c ti p vào led h ng ngo i . ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn..led phát h ng ngo i làm vi c . b n có th s d ng các t n s cao hơn ho c th p hơn 38KHz tuỳ thu c vào module thu c a b n. n u b n th y ch p ch n thì có kh năng b nhi u. đi n t . --.sitesled. chân out em đưa vào m ch đ m 4017. Tôi cũng đã làm th m ch phát h ng ngoai này nhưng cũng ch đư c 5met m à thôi.có ph i chân) ? .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . cám ơn bác QD cái m ch cua em b nhi u em m c thêm cái t 103 thư ng bán ngoài th trư ng đó. PT2249 h ng ngo i .tôi cũng ki m tra linh ki n r t k r i. đi n t . bác ch em v i chân out trư c khi kích vào 4017 có ph i dùng trans kích không các bác? m ch phát m i l n nh n nút thì led s l n lư t sáng.http://qde. còn có cái thì ch có lo i remote c a nó m i ch nh đư c...Xã Dương Xá . -m ình tra sơ đ chân th y hình như hơi khác . t t c vào đây. chào bác đàu out thì h t r i. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . đi n t . l dic nhiên là nó phát ra m t tia không nhìn th y nhưng năng lư ng c a nó r t bé hơn là phát xung.C m ơn trư c nha. t t c vào đây. đi n t . -Không bi t con mình đang s d ng có khác gì con 2248 -2249 không ?.com .com/…/printthread_thread… 23/49 .mà quên nói là mình s d ng con 9148 và 9149 đó. bác cho em h i m y cái rem ote ant có cái b thu remote nào ch nh cũng đư c .. t t c vào đây. Chào QD -l n trư c m ình nói m ch phát c a m ình có kho ng cách ng n .5volt. G i b i queduong lúc 20:54:02 22-08-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .Gia Lâm . có nh ng module h ng ngo i laìm vi c 60KHz n a. làm như b nhi u.m à cũng không bi t ph i s a ra sau. có vài câu h i mong các bác ch giúp: . không bi t các b n l p ráp th nào ch tôi th m chí không c n dùng trans istor kích A1015 .com t n s 48Khz và c G i b i thang755 lúc 22:22:23 24-08-2005 Re: PT2248..

. giá 01 c p là 12. có gì mình s chia s kinh nghi m v i các b n B n ơi nói hay quá . t t c vào đây. nhưng mình không bi t cái con 455K l y t đâu ra v y ??? Và có th l y t m t b chia t n nào xu ng đư c không ??? có f i là ph i đúng 455K không v y ???? Xin bác QD hay bác nào đã làm r i ch giúp. G i b i cutieuro lúc 15:09:02 27-08-2005 Re: PT2248. G i b i queduong lúc 13:43:23 02-09-2005 Re: PT2248. th là tha h mà xài mình cũng v a ráp xong cái m ch h ng ngo i dùng hai con BL9148 và 9150..0938. em đã tìm đư c con th ch anh 455K r i.com ngoài ch b n có th tìm ho c G i b i cutieuro lúc 08:10:30 05-09-2005 Re: PT2248.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây.052 G i b i tnhan1 lúc 13:01:32 01-09-2005 Re: PT2248.Có l ph i t p trung anh em B c Nam ng h nhau đi ch ki u này đ làm phong phú thêm ngu n linh ki n. C m ơn bác QD r t nhi u.003 . ---------------------------------------ng h Calisto h t m ình . diendandientu. ch th t chi ti t cho b n m ình làm v i.com .957. đi n t .617.com . Có gi i pháp gì cho " Nh p c u linh ki n nam B c này không ???" ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . C m ơn trư c đó nha.http://qde..10/27/2010 DienDanDienTu..052 G i b i tnhan1 lúc 14:55:30 27-08-2005 Re: PT2248.s lí thêm kênh thì b n thêm vi s lí vào. m y th i gian g n đây QD r t b n. g n ch gi xe..Gia Lâm . t t c vào đây.Xã Dương Xá . PT2249 h ng ngo i . hi n mình đang th ráp cái m ch RF. ---------------------------------------ng h Calisto h t m ình .617. đi n t ..com/…/printthread_thread… 24/49 . đi n t . v n đ còn l i là f i làm cho nó ch y. Mình không bi t tên c a hàng..0198 g p ch Nga.Tôi th y các b n tìm m ua đ đ c v t v quá.167. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. chào ban automatic.003 . PT2249 h ng ngo i .. còn l i là xung đơn.... tuy nhiên v i 5 xung liên t c và 4 xung đơn thì cũng đư c 9 kênh r i. m ch chay t t. Chao Cutieuro b n mua đư c con ic 2248 va 2249 o dau vay ? ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. tuy nhiên khi thòi gian t i r nh rang hơn hi v ng QD s đ m nhi m vi c giúp các b n m ua linh ki n ngoài hà n i + thêm chi phí v n chuy n thôi ( không tính phí đi ch đâu nha vì QD m t ngày thư ng đi ch 1 l n) -. nhưng nó n m trên đư ng Nh t T o. ĐT: 08. ch có 6 xung di u khi n là liên t c thôi.. th ch anh 455K màu xanh ho c vàng bán r t nhi u ngoài ch .167.In lu ng th o lu n… Mình cũng đ nh ráp th cái m ch c a QD đ đi u khi n Volume c a card sound ( t RS-232). đúng như b n nói c p IC .. đi n t .. 0913. PT2249 h ng ngo i . Mình đã mua đư c c p IC 2248-2249 r i ---------------------------------------ng h Calisto h t m ình . n u mua 10 con là 15000đ còn n u mua l là 2000đ m t con. n u b n không tìm đư c tháo trong các rem ote b h ng hay đ cũ. t t c vào đây...000đ.0938. Tôi đã m ra lu ng c u n i linh ki n b c Nam mà l i không đư c kh thi l m nên th y chán c nh anh em lùng s c linh ki n kh quá. n u không thì f i ti p t c "nh " n a r i. chính QD cũng không bi t là t i sao ch bi t là datasheet và linh ki n đưa v vi t nam có v y. t t c vào đây. --. Thông thư ng là 6 kênh liên t c nhưng n u b n l p h ng ngo i ho c RF test thì thư ng ch đư c có 5 kênh thôi. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . nhưng mà có th t n d ng h t 18 kênh đi u khi n này b ng cách ghép thêm vào m t con VXL đ x lý cá`c xung đơn. đi n t .sitesled. 0913.

.. đi n t ... thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng.B n ph i ki m tra chân s 2 xem có su t hi n xung khi nh n remote không nha . cung c p quang báo đi n t . nh n thi t k m ch đi n t . xin các bác ch dùm cho Hai Lúa tui.com .In lu ng th o lu n… G i b i HailuaMientay lúc 12:18:17 06-09-2005 Re: PT2248. tóm l i là tui pó tay r i.167.003 Gò Công.... 22 tu i còn b n? Bk ch t là có nhi u m ch đi n hây l m h gư i lên diên đàn cho mình v i. Tui là thành viên m i c a di n đàn... cũng không th design m t cái võ remote m i b i vì remote TV ngoài ch bán ch có 20000đ. hihiihi ---------------------------------------Chuyên thi t k . còn cái m ch phát thì OK.Mình đã nghiên c u đ tài này khá lâu và đã ch t o xong h p remote r i. xin liên h 0913.. Nhưng có đi u chưa v a ý là làm sao "tích h p" l i cái ph n phát đây ch ng l đ m ch in n m khơi khơi bên ngoài như v y (coi kỳ l m).. t t c vào đây. đi n t . thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng...003 . xin các sư huynh đ góp ý cho tui m c này . đi n t . h c -m ày này b n h c Chào chúc b n vui. PT2249 h ng ngo i .m ình và b n y mu n mua m i ngư i m t d ng remote đi u khi n thi t b bên này thì bên nhà b n mình có b sau không ?. nh n thi t k m ch đi n t . Chao QD . -Mình là hai lua bình chánh TPHCM đây. G i b i NguyenThanhKien lúc 16:06:45 15-09-2005 diendandientu.617... xin liên h 0913.. Chào Hailuam ientay. Chào hailucmientay b n tinh nào v y?h c trư ng nào v y? Thành viên m i à .10/27/2010 0913. tui làm ch y r i ( do 2 chân c2 & c3 c a con thu).. t t c vào đây. Chúc b n m t ngày vui v . ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.. xin c m ơn và "h u t " (vài x Gò Đen) . Xin b t m í riêng cho "tnhan1" là tui !!!!!! ---------------------------------------Chuyên thi t k .com/…/printthread_thread… 25/49 . cũng m u n m n m t cái remote cho vui. t t c vào đây. đi n t ..Mình có gi i thi u vơi m t ngư i b n b .. V y không bi t là khi mình s nhà k bên v san phâm RF c a b n ..Chưa ch c là remote ho t đ ng t t đâu . t t c vào đây. đi n t .617. cung c p quang báo đi n t . PT2249 h ng ngo i .617.còm ph n thu thì s d ng modum v s t như QD nói các m c trư c. Chúc b n thành công. nhưng mà không hi u t i sao cái m ch thu nó c "im re" không nhúc nhích gì h t. vi x lý.dùng m eca dáng l i là xong .. h c khóa 93 BKTPHCM. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.b n nên m ua th ch anh m i. PT2249 h ng ngo i . G i b i tnhan1 lúc 09:27:09 14-09-2005 Re: PT2248. G i b i HailuaMientay lúc 08:49:45 10-09-2005 Re: PT2248..còn b n mu n dùng rem ote TV dùng dao c t b t m ch đi n r i đ u l i sơ đ bàn phím theo ý mình. C m ơn b n nhi u vì đã góp ý. ki m tra l i bàn phím.0938. Chào các b n. Tui đ nh "chôm" cái võ c a remote TV nhưng nó l i nhi u phím quá trong khi ta ch dùng có 10 phím . Mình h c không gi i b ng b n r i. còn b đâu v y ??? "bi nhiêu tu i rùi ????" hihihi G i b i tnhan1 lúc 09:11:31 12-09-2005 Re: PT2248. KT Lý T Tr ng .052 DienDanDienTu... còn n u ta mà thi công ch c ch n s đ t hơn nhi u v l i ch c ch n s "x u" hơn nhi u.hình như là t n s c a b nào cũng như b n y. t t c vào đây. vi x lý. PT2249 h ng ngo i ... ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.003 G i b i tnhan1 lúc 08:39:01 10-09-2005 Re: PT2248. Đ c bài vi t c a bác QD tui th y khoái quá.. PT2249 h ng ngo i .

. ít khi b đ ng hàng l m).Gia Lâm .Xã Dương Xá .. down các l p là đư c. PT2249 h ng ngo i . ch có th là : 000 . ngay c khi b n ch t o b ng th ch anh thì v n có s l ch t n cơ mà( tuy là c c c c nh ). 011. đi n t . đi n t . B nm Multi layer prin. chon Properties sau đó remove ho c m ove up. top layer . khi m ình b m 1 phím b t kì thì m ình đo t i chân RXIN c a 2249 thì đi n áp chuy n t m c th p lên cao ( ~ 5V) => đúng v i data sheet nhưng không hi u sao các đ u output c a 2249 l i không có ph n ng gì c !!! bên ph n 2249 m ình m c 2 chân C2. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . n u ch t o đ ng lo t thì r t có th x y ra vi c trùng h p đi u khi n tuy nhiên đi u đó khó x y ra b i vì cho dù có chung 1 t n s nhưng cách m ã hoá ( code) khác nhau thì cũng không th đi u khi n đư c.Lây hoai m y tu n nay r i mà không đư c. PT2249 h ng ngo i . và thư n remove Overlay đi..com/…/printthread_thread… 26/49 . PT2249 h ng ngo i . còn m y con đi t kia: th nh t ph i m c đúng đ u..com .Xã Dương Xá . DienDanDienTu. n u mu n nhi u mã hơn b n có th dùng PT2262 và PT2272.http://qde. v y thì 5V/ 22. Còn v RF .sitesled.. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. đi n t . Chào Bác QD! Mình đã ráp ph n phát dùng 2248 thì ch y r t t t ( ph n phát mình m c 3 con Diode n i vào chân Code tương ng) . 001.com diendandientu. PT2248 và PT2249 ch có t i đa t h p c a 3 m ã hoá.C3 xu ng mas s ( ho c VCC) thì outprt c a nó cũng không có ph n ng gì! Nh bác ch giáo! À! Còn n a. đi n t .000 ôm = kho ng 0. C m ơn trư c đó nha.com G i b i lahodu lúc 14:09:13 19-09-2005 Re: PT2248.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây.com G i b i tnhan1 lúc 14:43:33 26-09-2005 Re: PT2248. --.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. PT2249 h ng ngo i ... ( C yên tâm m à ch t o.PCB c a b n cho r i . klick thêm vào ô l a ch n show holes và black and white m i đư c.In lu ng th o lu n… Các v có ai có datasheet đ y đ c a con BL9148-9149 ko? Tôi c n xem cách nó mã hóa c th như th nào... Tôi nghĩ ch c là b n chưa làm đúng code ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . t t c vào đây. Ch ng l t t c các thuê bao đi n tho i có cùng t n s là g i nh m sang nhau ư???.Th t các l p nên đ t là : multi layer. K t t v c c CODE.. đi n t . G i b i queduong lúc 17:50:42 18-09-2005 Re: PT2248.. đi n t .Gia Lâm .http://qde. t t c vào đây. bottom. V y mu n t c nói đi thì ph i làm sau QD ch mình v i.sitesled. t t c vào đây.10/27/2010 Re: PT2248.com . PT2249 h ng ngo i .http://qde. Bên trong con Module thu đó có đi n tr 22K đ n 47 K kéo lên dương ngu n 5V ... yên tâm kho n này nhé (100% đã ki m nghi m).Xã Dương Xá .. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . như v y h n nhiên h t t h p đó s trùng l p l i. bác m c th ng vào c c B c a con C1815 mà không qua con đi n tr nào h t thì con C1815 s ch t thì sao??? Bác hay các b n nào đó có th g i cho mình sơ đ hoàn ch nh đư c không? Xin cám ơn!!! G i b i queduong lúc 21:16:06 25-09-2005 Re: PT2248..23 mA đi n áp và dòng như th đó làm sao m à ch t đư c.com .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. G i b i queduong lúc 18:31:02 29-09-2005 Re: PT2248....sitesled.Gia Lâm . t t c vào đây. đ u ra c a con Led h ng ng ai 3 chân.nhưng khi su t ra board thì l i ra luôn cái hình c a m y con linh ki n.com . G i QD L i ph i nh đ n QD n a r i mình đã m đư c file *.. PT2249 h ng ngo i . ra kích chu t ph i vào đó. t t c vào đây.

đi n t . đi n t .Xã Dương Xá . B n vào trang s 1 và 2 đ xem l i. PT2249 h ng ngo i . Chào anh Qu Dương em đã ki m tra transito ra r i m c thì đã ok. Datasheet c a 2 con này b n có th tìm datasheet c a PT2248 và PT2249 là đư c. Nho huynh giup gium so do mach thu phat hong ngoai dung Bl9148&BL 9149. DienDanDienTu.co data sheet cua 2 con nay thi cang tot..com /rf_remote_control.http://qde. t t c vào đây.Gia Lâm . t t c vào đây.4 V. y ch t! sao b n l i dùng đi t 4 V đó làm vi c t kho ng 2-->5V.In lu ng th o lu n… Chào các b n m ình v a l p xong m ch phát h ng ngo i dùng ic 2248 thì ch đèn led h ng ngo i mình l p vào 1 đèn led đ thì đèn cháy liên t c m t dù chưa b m phím nào .. PT2249 h ng ngo i . đi n t .sitesled. N u l p đúng thì đèn led đ s không sáng ch khi b m nút m i th y nh p nháy mà thôi. t t c vào đây. đi n t .tk G i b i MyIQ lúc 11:47:10 17-10-2005 Re: PT2248. G i b i cybernetic lúc 10:50:17 27-10-2005 Re: PT2248.tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. N u b n dùng đ ng h mà đo thì có th không chính xác vì " đ ng h c a b n chưa ch c đã ph i lo i cao c p " đ đo đư c biên đ xung.5Volt khi nh n remote hà. Riêng 3 con đi t Mã hoá thì dùng đi t tách sóng 1N4148 là đư c r i.sitesled..alogam e. đi n t ..Gia Lâm .com đây : n u dùng điôt 4 V đ n áp cung c p ngu n thì không sao.. t t c vào đây.com cũng s trên 1. đi n t .Cam on truoc nhieu G i b i queduong lúc 14:27:05 18-10-2005 Re: PT2248...htm G i b i queduong lúc 10:31:32 30-10-2005 Re: PT2248.com .com .com/…/printthread_thread… 27/49 ..alogam e.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com .. B n xem l i xem có b sai chân Transistor không ??? -----> Sơ đ m ch thu phát BL9148 và BL9149 hoàn toàn tương t như sơ đ c a PT2248 và PT2249. Ai quan tam den RF xin voi vo trang: http://www. PT2249 h ng ngo i .. PT2249 h ng ngo i .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.Xã Dương Xá . ---------------------------------------- G i b i mayman27k5 lúc 11:13:42 04-11-2005 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .10/27/2010 G i b i mayman27k5 lúc 11:45:57 16-10-2005 Re: PT2248. t t c vào đây. t t c vào đây.http://qde. đi n t . PT2249 h ng ngo i .. ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn.tk diendandientu. v y có ph i ic c a mình b hư không ? (mình đã ki m tra r t kĩ r i không th sai cách m c đâu ) à ch điot mình dùng diot n áp 4 volt v y có nh hư ng t i m ch không ? Xin giúp mình v i ! ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Chao QD B n cho mình bi t chân 2 cua IC PT2249 có đi n áp bao nhiêu khi nh n xung không? Mình làm thì nó ch có 0. Ch c có l con ic c a em b hư r i đ em mua con m i r i l p l i xem sao c m ơn anh ! À quên n a em dùng con ic ka2248 có khác v i pt2248 không v y ? ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.. vì đi n áp c a con IC G i b i tnhan1 lúc 09:58:53 27-10-2005 Re: PT2248. t t c vào đây.rentron... n u b n có nhìn trên OSC ( os cillos cope ) b n có th th y nhưng tôi ch c 1 đi u là biên đ xung dù b ghim liên t c b i tín hi u đóng m Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . PT2249 h ng ngo i .

PT2249 h ng ngo i .Xã Dương Xá .10/27/2010 Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. có trang nào hay hơn không? G i b i mayman27k5 lúc 15:12:01 29-12-2005 Re: PT2248...http://qde. PT2249 h ng ngo i .com .com th y tra không đư c m t s lo i ic . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. Chào các các hôm trư c tôi l p th m ch thu phát h ng ngo i c a bác Qu dương tôi dùng KA2248 . t t c vào đây. B n tra c u kĩ l i datasheet c a con KA2248 xem có gì khác bi t không. đi n t ... t t c vào đây.alldatasheet. Chào anh Qu Dương em đã mua ic m i ka2248 và l p l i m ch thì cũng như l n trư c .com . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Sau đó em m c vào hai đi n tr 33k đ gi m h s khuy ch đ i c a trans itor dalington thì khi b m phím thì đèn led m i sáng nhưng kh n i tín hi u ra ch ng ph i là là xung dao đ ng (vì em đưa vào m ch ampli đ xem có ph i là dao đ ng không )>V y theo anh thì có linh ki n nào hư không (em dùng thach anh 455 lo i có 2chân . PT2249 h ng ngo i . mà em đang c n đi u khi n 6 thi t b đi n trong nhà .alogam e.Gia Lâm . thì m ch im re luôn .com G i b i fly2005 lúc 09:47:52 28-12-2005 Re: PT2248.alogam e..sitesled.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.tk qu n 5 m ua con PT2248 v thì nó ch y r t ok . t t c vào đây. G i b i queduong lúc 14:05:35 20-11-2005 Re: PT2248. Do đó hôm nay tôi mu n h i các bác ch con KA2248 dùng đ làm gì v y ?Sao nó gi ng s con PT2248 mà l p l i không ch y v y ? ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. n u em m ua thì có th chuy n ti n qua bưu đi n đư c không .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. t t c vào đây. đi n t .com .?Em đang ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. t thì 100p m c xu ng âm ). PT2249 h ng ngo i . Giá c là bao nhiêu v y . Mình chuyên s n xu t và thi t k kit m ch nên ch có kit m ch thôi ch không có v h p đâu . đi n t . đi n t .In lu ng th o lu n… G i b i queduong lúc 13:57:46 06-11-2005 Re: PT2248.N u ta đem trao đ i cho nhau thì m i ng ơi đư c 2 ý tư ng!!!!!!! G i b i mayman27k5 lúc 21:15:33 31-12-2005 diendandientu.com/…/printthread_thread… 28/49 . À anh Qu Dương này em nghe nói anh có bán m ch thu phát h ng ngo i đi u ch Rf .. t t c vào đây.. t t c vào đây.sitesled.tk DienDanDienTu. anh có th l p cho em đư c không (uh các m ch đ u n m trong v nhé .tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e.. còn ru t thì có th hoàn toàn gi ng nhau. đi n t . chưa gì h t đèn led đ u sáng .http://qde. đi n t .com G i b i mayman27k5 lúc 16:18:47 12-11-2005 Re: PT2248.tk Đ ng Tháp . PT2249 h ng ngo i . vì đ s d ng )... Tôi nghĩ ch khác nhau cái tên thôi .Xã Dương Xá . PT2249 h ng ngo i . CO' ANH NAO` CO' SO DO` NGUYEN LY' CUA MACH THU PHAT HONG` NGOAI DUNG` IC 9148 CA`9149 KO VAY? NEU' CO' THI` MAY' ANH LAM` ON PORT LEN CHO EM VA` MOI NGUOI` CUNG` HOC HOI A!!!!! CAM ON MAY' ANH NHIEU` ---------------------------------------Tôi có 1 ý tư ng-Anh có 1 ý tư ng.(hi u c a nó là G i b i ductulk lúc 19:13:54 31-12-2005 Re: PT2248. n u b n có v h p thì m ình làm cho không thì m ình ch làm m ch m à thôi.B i v y t c quá s n d p đi chơi tôi ghé qua Nh t t o PT2248 )..Gia Lâm . em tra trong web www.

vi t b ng m t s chương trình ngôn ng lâp trình trên máy tính như c ch ng h n.. em nhin rat kho hieu anh co the ve chi tiet cho dc khong.com/…/printthread_thread… 29/49 . PT2249 h ng ngo i ... t t c vào đây.. đi n t . PT2249 h ng ngo i ..com . đi n t .. DienDanDienTu. N u không th y thì ph i nh đ n bác Qu ưuơng thôi.. Chao bac QD! Minh dang muon tim m ach nguyen ly cua mach dung de tim cac do vat that lac (nhu chia khoa chang han) co le dung mach thu phat nhung minh ko biet tim dau vay nho Bac co the chi giao cho doi chut duoc khong? Cam on Bac truoc!! G i b i galaticos lúc 22:04:51 18-02-2006 diendandientu. t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . đi n t ... ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.. t t c vào đây. m ail cua em la vutru9000@. chào bác quêdương bác còn b đi u khi n t xa dùng RF không? b đi u khi n như bác đã nói đ y ..com m ong bác nh n l i cho em em xin c m ơn { em đang hưng yên} G i b i MyIQ lúc 10:03:04 15-02-2006 Re: PT2248. em thì th y gi ngư i ta thi t k m ch đi u khi n b ng con vi x lý c th là con 89c52 (89c51) dùnh cũng hay hơn thì ph i. đi n t .. PT2249 h ng ngo i . đ u ra mình l p s n cho b n 6 led ( giá 80 ngàn ) chưa bao g m cư c v n chuy n : kho ng 16 ngàn n u v n chuy n vào TP h chí m inh. hinh ve cua mach co the guoi qua mail dc ko anh. đi n t . ""Mình có th làm m t b thu phát hoàn ch nh cho b n ( 6 nút b m ) 1 pin 12V. ah anh co so do mach dong ho dc khien bang 1 conic ko ..tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e. ch có đi u ph i l p trình cho nó ch y theo ý mình thôi kho n này thì máy bác bên PLC bi t rõ em cũng không rành l m. Cho em h i li u có đo đư c nhi t đ c a ngư i cách xa 1-2m b ng c m bi n h ng ngo i đư c không?Đ chính xác kho ng bao nhiêu? Mong các bác ch giáo... em cung khong biet nua... t t c vào đây. Không bi t các bác th nào ch . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i . bey G i b i hacker241988 lúc 15:57:17 08-01-2006 Re: PT2248.tk G i b i fly2005 lúc 08:28:50 01-01-2006 Re: PT2248.em rat me mon dt . đi n t .. C m ơn nhi u nhi u G i b i automatic lúc 14:02:40 22-01-2006 Re: PT2248.. neu co anh co the guoi cho em ko ..alogam e. neu anh co thoi gian m ong anh co the guoi cho em dc ko . Chào các b n các b n cho mình h i cái nút nh n trên trang 1 c a đ m c này k t n i như th nào mình ko hi u cám ơn các b n m ong s m nh n đư c câu tr l i G i b i daredevil lúc 14:57:50 11-01-2006 Re: PT2248. thay m t m i ngư i xin c m ơn trư c. emla thanh vien moi m ong anh giup em .In lu ng th o lu n… N u tôi nh không l m thì b n đ c h t 13 trang này trong đó có hư ng d n tìm data con BL9148/9149. t t c vào đây.10/27/2010 Re: PT2248. G i b i emdangthieumachdien lúc 11:28:52 08-01-2006 Re: PT2248. em cam on anh . PT2249 h ng ngo i .. sau đó dùng m ch n p và n p cho nó. u khi n t xa dùng RF không "" n u còn bác đ l i cho em m t b nhé m ail c a em là thiendangdt@yahoo. t t c vào đây. đi n t . ai rành v này xin ch giáo giùm cho anh em cùnh bi t v i. sao anh khong ve chi tiet phan thu 2249 cho ra.. PT2249 h ng ngo i .

đi n t .Xã Dương Xá . xin h i các ti n b i chi phí t l p th nào.Gia Lâm . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . d ng xung. :D G i b i robincon lúc 09:56:15 04-03-2006 Re: PT2248.com G i b i robincon lúc 09:39:13 18-03-2006 Re: PT2248. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .. dùng linh G i b i queduong lúc 08:04:10 20-03-2006 Re: PT2248. Mà bác có th h th p ngu n c a ph n phát xu n 9vol không? Như th thì m i đ t n kém ch pin 12 vol thì không n r i. PT2249 h ng ngo i .flop ( l t tr ng thái ) m ch này trong đi n t cơ b n đ u có . đi n t . M t m t em mu n t l p. PT2249 h ng ngo i . hai chan CODE2 và CODE3 (chan 13. PT2249 h ng ngo i . tôi không có v m ch nên không đưa lên đây. D li u ra các chân t 3-12 c a PT2249 có ph thu c vào tr ng thái c a hai chân 13. B n có th cho 9 V...com . Bác Queduong à! C ho em h i vài th liên quan đ n ph n thu nhé? Theo em th y thì IC ch dùng 5 vol thì làn sao mà kích rơ le hay cho ch y mô tơ đư c. DienDanDienTu. b n có th dùng b t kì m ch kích rơ le nào. 12 V vào nó đ u ch y t t .Gia Lâm . Bác Qu Dương ah! cho em h i. t t c vào đây.14 ko? G i b i hoavang lúc 12:44:58 07-03-2006 Re: PT2248.. m ch s thi t k th nào. PT2249 h ng ngo i .http://qde..com . đi n t .. Nó hoàn toàn là đi n áp n đ nh .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com/…/printthread_thread… 30/49 .. PT2249 h ng ngo i . VD l y 1 tín hi u ki n gì? bác post sơ đ lên giúp em nhé. b n thêm ngu n 12V . PT2249 h ng ngo i . còn 12 v dùng cho rơ le. t t c vào đây. t t c vào đây.. đi n t .sitesled. th i gian bao lâu. Uh! Bây gi thì em đã hi u r i! M ch này mà dùng cho đi u khi n robot thì quá tuy t đó ch ? Có nh ng 9 kênh thì đi u khi n đư c r t nhi u th bác nh ? diendandientu..10/27/2010 Re: PT2248.com ..Xã Dương Xá .. chào các bác. đi n t . riêng con PT2248 đã đư c n áp 5V r i còn lo gì.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. các đ u ra c a PT2249 đ u dài thì làm th nào. Mà bác có th h th p ngu n c a ph n phát xu n 9vol không? Như th thì m i đ t n kém ch pin 12 vol thì không n r i. M ch thu dùng 5 V . t t c vào đây. b n có th tìm trên internet vô kh i. Bác Queduong à! Cho em h i vài th liên quan đ n ph n thu nhé? Theo em th y thì IC ch dùng 5 vol thì làn sao mà kích rơ le hay cho ch y m ô tơ đư c. PT2249 h ng ngo i . công nh n bác gi i th t đó.In lu ng th o lu n… Lu ng này hay th t đó. ---------------------------------------Đ i còn dài. t t c vào đây. t t c vào đây. em m i gia nh p đã th y n tư ng v i bác Quý Dương r i.. T i các chân đ u ra c a PT2248 b n ph i dùng thêm các transistor đ kích rơ le. n u b n m u n kích rơ le.14) cua PT2249 đ ch ng à hay là n i v i th ng nào khác. t t c vào đây. Em cũng mu n l p th .sitesled. xin h i bác còn sx không đ em nh bác.http://qde. c m ơn bác r t nhi u. cho em hoi ti: trong phan thu.. v y đ đi u khi n thi t b duy trì trong th i gian đ u ra đ đi u khi n m t bóng đi n ch ng h n. n u mu n on/off b n dùng m ch Flip . VD : dùng ngu n 12V đưa qua 7805 vào m ch 5 V. có s c ta c t t ti n! G i b i queduong lúc 20:46:35 17-03-2006 Re: PT2248. ( ch có 4 chân có m c cao r i chuy n xu ng th p khi b m nút phát ). m t m t m u n mua m ch đã làm c a bác Quý Dương đ h c h i.com G i b i hoavang lúc 15:19:36 20-03-2006 Re: PT2248.. đi n t . đi n t .

bác có th ch p cho anh em xem ph n m ch in cái anten m à bác thi t k cho m ch này đư c ko? thank! G i b i vantpc lúc 13:42:14 23-03-2006 Re: PT2248. Anh QD oi. PT2249 h ng ngo i . Xin h i các bác l p con PT2248 v i con BL9148 con nào t t hơn v y ? Ch tôi l p con BL9148 th y chưa ok cho l m ! ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap. o ngõ ra 12. Liên l c l i cho tôi... t t c vào đây.10/27/2010 ---------------------------------------Đ i còn dài.2249 CHO Đ A CH CH MUA Ơ ĐA N NG NHÉ XIN CHÂN THÀNH C M ƠN G i b i WTDOng lúc 16:10:29 16-06-2006 Re: PT2248.10.. t t c vào đây. đi n t . Còn v ph n ch sóng đi n t . t t c vào đây.. đi n áp t 6-12V thôi. Chào Qu Dương. B N THANH PHƯƠNG ĐÀ NÃNG ƠI! XIN CHO S ĐI N THO I C A B N VÀ Đ A CH CUA B N NÀO?B N ĐÃ THI T K ĐÀ MUA THÀNH CÔNG R I B N CÓ TH CHIA S KINH NGHI M ĐƯ C KHÔNG ?MÌNH ĐANG Ơ ĐÀ NÃNG KHÔNG BI T AI N NG CHO MINH CHIA S KINH NGHI M V I BO M CH NÀY Ơ ĐÀ N NG CH CO BL9148. vì là lính m i nên còn nhi u b ng . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . Lúc chi u tôi g i đi n đ n nhà thì b n đã đi Hà N i giao hàng r i.. co' th m c như th nao` đ t i ưu nh t ? anh giup em di. nhưng nó ko ch y..com . Email c a em : minh_le24@yahoo.. ok. b đi u khi n. đi n t . diendandientu... Và t t c ph i là giá r ..com/…/printthread_thread… 31/49 .cu the la cai ban phim o m ach dieu khien tu xa dung 2248 em chi thu moi m ot phim o chan so 3 noi qua mot cai sw roi noi toi chan 10 roi qua dioi noi voi chan 12 ma chang thay co tin hieu gi ca cac bac xem lai dum em ---------------------------------------http://dientuvietnam . Tôi có ý đ nh thi t k 1 chi c m áy bay đi u khi n t xa nhưng r t khó khăn nh ..cot co phai noi voi duong nguon ko cac bac nhi.. đi n t . PT2249 h ng ngo i . Tôi mu n h i b n là có th l p m ch đi u khi n t xa đi u khi n t i kho ng cách vài km không? Cách đây vài năm tôi có đ c 1 cu n sách vi t v các m ch ng d ng có m ch đi u khi n đư c t i kho ng cách 4km. ok! cám ơn bác Dương nhé. đi n t . đi n t .th/~kswichit http://www. có s c ta c t t ti n! DienDanDienTu. không bi t đúng hay sai. PT2249 h ng ngo i .alogam e. PT2249 h ng ngo i .ac. chao cac bac cai ban phim kieu matrix ko biet hang.9149 AI BI T CH PT2248 .net/forums http://www. fai dùng con IC ch t nào đ ch t d li u l i? em dùng 4013 l y tín hi u t các chân trên(l y gi a các chân trên va` t 101). đi n t .. V i máy bay thì b thu c n g n.9 c a 9149. đi n t . cái khó c a em đó là thi t k ph n anten thu và phát(on board đó). t t c vào đây. t t c vào đây. SO DO BAN PHIM CUA MACH THU NHU THE NAO NHI?MINH KHONG HIEU AI BIET CHI DUM MINH DUNG CON BL9148 !NHAN DIP DAY AI O DA NANG TUNG LAM BO MACH NAY XIN CHO SO DIEN THOAI VA DIA CHI MINH CAN TU VAN !MOI VAO TAP TANH CHE MACH NEN CON NON LAM XIN CAC SU HUYNH CHI GIAO CAM ON NHIEU G i b i LEP lúc 12:07:38 16-06-2006 Re: PT2248. t t c vào đây. r t m ong các bác ch giáo.In lu ng th o lu n… G i b i robincon lúc 09:38:41 21-03-2006 Re: PT2248.com / G i b i minh_le24 lúc 06:37:35 18-05-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . Tôi mu n h i 1 đi u n a là có th l p các tr m ti p sóng đ có th truy n tín hi u đi xa hơn không (như các tr m ti p sóng di đ ng). B phát có th tho i mái hơn v tr ng lư ng.tk G i b i LEP lúc 11:59:28 16-06-2006 Re: PT2248.. đi n t . G i b i TUAN11 lúc 16:19:14 31-03-2006 Re: PT2248. t t c vào đây.tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e.. t t c vào đây.11. PT2249 h ng ngo i .com G i b i mayman27k5 lúc 02:40:56 24-05-2006 Re: PT2248..km itl.lvr.

t i sao con 9149 c a ph n thu t i đ u out luôn có đi n áp làm led sáng ?theo bác Qu Dương thì t i đ u ra out t chân 3 đ n chân 12 c a 9149 la khi b m phim phát c a 9148 thì đ u out ph n thu 9149 s có đi n áp làm led sáng v y thì lí do t i sao cac ban ch giúp minh v i minh c m on xin bay cách ki m tra ph n out luôn nhé diendandientu. Tín hi u đưa vào con PT2248 t Max232 th nào nh . Em đ nh giao ti p 2 m áy tính.. Em đ nh giao ti p 2 máy tính. PT2249 h ng ngo i . Ch Max232. (đã s a xong m ch. sai m t 2 ch . Sau 1 h i suy nghĩ thì ra các l i sau. l p xong không ch y. (đã s a xong công t c b m tay b ng b n tin có s n đ y Các bác giúp em v i Thanks a lot . 1. Sau 1 h i suy nghĩ thì ra các l i sau. đi n t . thông qua h ng ngo i và c ng COM 1. 1. l p xong không ch y. ko có tín hi u thì H1 ko n i v i chân 10. t t c vào đây.PNG (71807 bytes) (S l n t i v : 1191) m ch. T c là thay cái G i b i WTDOng lúc 16:13:36 16-06-2006 Re: PT2248.. G i b i LEP lúc 19:45:43 16-06-2006 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 32/49 . Ch Max232.In lu ng th o lu n… Các bác xem h em cái m ch này 1 chút. nhưng chưa s a trên hình) 2. làm th nào đ có tín hi u thì H1 và chân 10 c a PT2248 n i v i nhau còn. Tín hi u đưa vào con PT2248 t Max232 th nào nh . ko có tín hi u thì H1 ko n i v i chân 10. t t c vào đây. đi n t . thông qua h ng ngo i và c ng COM 1.. nhưng chưa s a trên hình) 2. sai m t 2 ch . ---------------------------------------new. làm th nào đ có tín hi u thì H1 và chân 10 c a PT2248 n i v i nhau còn.10/27/2010 DienDanDienTu. PT2249 h ng ngo i . Em thi t k cái m ch này.. Em thi t k cái m ch này. Các bác xem h em cái m ch này 1 chút.com . T c là thay cái công t c b m tay b ng b n tin có s n đ y Các bác giúp em v i Thanks a lot .

PT2249 h ng ngo i .. đi n t . PT2249 h ng ngo i . ( Chú ý : l p thêm m t đi t : 1N4148 hay 1N4007 t c c C c a C1815 lên dương ngu n ( A n t n i vào c c C và K t t n i vào dương ngu n ) --.In lu ng th o lu n… có l di n đàn m ch thu phát h ng ngo i này k t thúc r i sao ?[ size=4]su đành ôm m ch ng i ngó nó im re t đ i tôi v n mãi là ngư i đ n sau nên G i b i mayman27k5 lúc 12:10:22 18-06-2006 Re: PT2248. -.com G i b i LEP lúc 12:47:38 22-06-2006 Re: PT2248..Xã Dương Xá . đi n t .. C M ƠN BÁC QU DƯƠNG BÂY GI BÁC QU DƯƠNG NH ?SƠ Đ MÌNH MU N RƠ LE DÓ NGÂM DÒNG Đ ĐI U KHI N THÌ DÙNG TRANSISTO GÌ M CH ĐI N ĐÓ M C TH NÀO BÁC NH ? XIN BÁC CH GIÚP G i b i sakuraminh lúc 15:15:34 22-06-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .sitesled.n i 1 đi n tr 1ki lô ôm vào c c B c a transistor C1815 -. -.C c C c a C1815 n i rơ le ( Ro le cu n dây : 1 đ u n i vào dương c c ngu n đi n . t t c vào đây.. t t c vào đây.tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e.. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . t t c vào đây.t c c B c a C1815 n i 1 đi n tr 10ki lô ôm xu ng đ t ( GND ) : cái này đ ch ng t kích.com/…/printthread_thread… 33/49 . PT2249 h ng ngo i . Lu ng c a mình có s ngư i đ c và tr l i nhi u nh t đó là thành công. Đ KÍCH RƠLE 12V C A CHÂN RA 9149 C N TRANSISTO GÌ XIN CÁC B N CHO SƠ Đ M CH G i b i queduong lúc 12:11:44 21-06-2006 Re: PT2248. t t c vào đây. t t c vào đây..đi t làm nhi m v ch ng dòng ngư c c a cu n dây sinh ra ).. đi n t . tuy nhiên m c đích đưa ra " t ng h p " v PT2248/PT2249 " đã đ y đ và c n k .alogam e. ---. Không bi t m ch thu phát RF c a qu dương phát xa đư c bao nhiêu m ét (indoor/outdoor?) có xa đư c b ng chuông c a không mình c n ít nh t ph i 50m (indoor).com .tk G i b i LEP lúc 19:34:26 20-06-2006 Re: PT2248.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.C c E c a C1815 n i đ t ( GND ). t t c vào đây. Bác Qu Dương d o này đâu r i nh ? ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.. đi n t ...10/27/2010 G i b i LEP lúc 11:04:01 18-06-2006 Re: PT2248. 1 đ u n i vào c c C c a C1815 đã nói ).http://qde. t t c vào đây.com . đi n t . Ph n vi x lý thì OK nhưng ph n RF thì có l c n đ n m ch c a qu dương(Giá ph i chăng cái datasheet c a m ch rf đó lên đư c không! Thanks! ) .B n LEP thân m n : B n m u n kích rơ le thì dùng C1815 r t r ti n và d ki m : Hi n t i tôi không v đư c sơ đ có th m ô t cho b n như sau : T i m t đ u ra b t kì c a PT2249 . Mình ch c n b thu phát thôi vì khách hàng đòi đ n 10 c ng ngõ ra. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .. đi n t . h t ý ki n.... PT2249. đi n t . Bác Qu Dương d o này đâu r i nh ? Mình th nh tho ng v n theo dõi ch đ . và c n ph i l p trình l i ph n m ã hoá v i address nên ph i dùng đ n vi x lý. PT2249 h ng ngo i . DienDanDienTu. v i l i cách đóng rơle không gi ng như IC PT2248.Qu Dương vui lòng post G i b i queduong lúc 20:59:40 22-06-2006 Re: PT2248.Gia Lâm . diendandientu.

các t nh thành khác ).ra ti n .sitesled. t t c vào đây.tk Th gi i VIP ngay trên m áy vi tính t i http://alogam e.com G i b i sakuraminh lúc 23:18:04 22-06-2006 Re: PT2248.( có nh ng m ch phát ng n hơn chuông c a . nhi u $$$ thì s xa ngay .7 mét t n s 315MHz : 70 / 315 b ng 22 cm Vân vân và VÂN VÂN . PT2249 h ng ngo i . 5 km. M ch 50 -.. anten strip line làm b ng dây đ ng u n zic zác có thu và phát RF đư c không bác qu dương nh ?bác có cách nào làm anten đơn gi n không xin bác ch giúp 10000 l n C M ƠN BÁC G i b i mayman27k5 lúc 16:14:15 23-06-2006 Re: PT2248.30 ngàn Datasheet support theo m ch.. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . nhieu mach hay qua ---------------------------------------- diendandientu..Gia Lâm .com . c th mà tính.Gia Lâm . Giá cư c chưa bao g m phí v n chuy n.. đi n t . đi n t .com G i b i maytinh lúc 18:39:25 25-06-2006 Re: PT2248... anten strip line làm b ng dây đ ng u n zic zác có thu và phát RF đư c không bác qu dương nh ?bác có cách nào làm anten đơn gi n không xin bác ch giúp 10000 l n C M ƠN BÁC ăng ten đơn gi n là anten 1/4 bư c sóng hay g i là whip antenna. Tính chi u dài anten : 70 / t n s (MHz ) = đ dài anten ( mét ).sitesled. Ví d : T n s 100MHz : 70/100 = 0..com/…/printthread_thread… 34/49 . t t c vào đây..com .. t t c vào đây.alogam e. ) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Dùng dây đi n 1 lõi ho c nhi u lõi dài 1/4 bư c sóng là đư c r i. đi n t ..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo...In lu ng th o lu n… -------.10/27/2010 Tuỳ t ng lo i kho ng cách mà -.http://qde. Tr kháng c a anten lo i này kho ng 30 đ n 35 ôm .com . ( mi n phí trong hà n i . t t c vào đây. đi n t . PT2249 h ng ngo i . r t nhi u .. DienDanDienTu..Xã Dương Xá .Xã Dương Xá . PT2249 h ng ngo i .http://qde..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . có nh ng lo i xa hơn chuông c a và xa hơn n a .. Cái datasheet QD ko pos t lên đư c à? Post cái datasheet lên thì bán hàng cũng d hơn m à? Khách hàng cũng đư c tuỳ ý l a ch n? G i b i LEP lúc 09:31:28 23-06-2006 Re: PT2248. t t c vào đây.. R t m ng khi bác Qu Dương đã tr l i lu ng này! ---------------------------------------Th gi i download m i n phí ngay trên di đ ng t i wapsite http://wap.tk G i b i queduong lúc 17:49:57 23-06-2006 Re: PT2248. đi n t .. ph i tuỳ thôi .100 mét h tr data : giá 100 ngàn 100 đ n 250 mét giá 200 ngàn 500 mét : giá 350 ngàn 1km .

.. BÁC QU DƯƠNG ƠI XIN H I X TRANSISTO GÌ BAC NH ? LÍ XUNG ĐƠN C A BL9149. đi n tr .om ron ..com G i b i lahodu lúc 18:46:04 26-06-2006 Re: PT2248.. G i b i LEP lúc 10:14:38 27-06-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .) ?? Và cách tính t n s c a b c ng hư ng g m nh ng ph n t trên? Bác có th vi t công th c cho m i ngư i cùng tham kh o đư c không? Thanks bác nhi u nhé. m t m ch tr đơn gi n theo sơ đ sau.sitesled. Cái này b n nên đ c l i sách lý thuy t m ch c a H Anh Tuý thôi.freewebs .http://qde. t đi n.com . đi n tr ..com/…/printthread_thread… 35/49 . C lapp.Xã Dương Xá .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây. đi n t . Nó dao đ ng ki u colpit .T khi bê cái m ch sách v vào làm không ch y . Hartley...http://qde. PT2249 h ng ngo i .htm DienDanDienTu.PT2249 Đ U RA THÀNH XUNG LIÊN T C B NG IC G i b i queduong lúc 20:51:12 28-06-2006 Re: PT2248.... PT2249 h ng ngo i .Kĩ năng đ ho kém quá " Thông c m " . t hoá ( càng to thì tr càng lâu ) ---------------------------------------Delay. :D ) Các transistor đ u dùng C1815 .. t t c vào đây. đi n t . đi n t ...com diendandientu.) là dao đ ng ki u nào (C olpit. Clapp.PT2249 Đ U RA THÀNH XUNG LIÊN T C B NG IC B n có th dùng phương pháp làm tr .In lu ng th o lu n… tôi có đ y đ các ph n m m v PLC c a đ các hãng siemens .Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo. t t c vào đây.freewebs.com /hungque/plc. t đi n.) ?? Và cách tính t n s c a b c ng hư ng g m nh ng ph n t trên? Bác có th vi t công th c cho m i ngư i cùng tham kh o đư c không? Thanks bác nhi u nhé.net/ww/~av/www.. PT2249 h ng ngo i . Chào bác Qu Dương! V a r i em có đ c bài vi t bác Post lên v đ tài này.sitesled.Gia Lâm .com . BÁC QU DƯƠNG ƠI XIN H I X TRANSISTO GÌ BAC NH ? LÍ XUNG ĐƠN C A BL9149.. đi n t . ...JPG (9568 bytes) (S l n t i v : 1133) ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .mitsubishi http://webwarper. ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . Em có chút th c m c mong bác giúp đ : Ph n c ng hư ng bên ph n thu RF (g m BJT S9018 và các cu n dây. Em có chút th c m c m ong bác giúp đ : Ph n c ng hư ng bên ph n thu RF (g m BJT S9018 và các cu n dây. tuy nhiên " bây gi h i công th c " Thì Qu Dương cũng đ u hàng.Gia Lâm . ( V b ng Paint .10/27/2010 http://www.htm lien he nghiem_manh_hung@yahoo..com/hungque/plc.) là dao đ ng ki u nào (Colpit.Xã Dương Xá . t t c vào đây.com G i b i queduong lúc 20:55:50 28-06-2006 Re: PT2248. C hào bác Qu Dương! V a r i em có đ c bài vi t bác Post lên v đ tài này.com . Hartley. t làm mày m ò nó ch y r i đ n khi s m đư c các máy móc đo đ c thì các sách v mang ra nhóm lò h t r i .

th gi i thì có FCC - .các t n s nghi p dư chung cho th gi i là : 27 . 880 .Ngu n đư c l y t 220 volt AC thông qua t 105P. G i b i plc lúc 21:11:04 11-07-2006 diendandientu.htm lien he nghiem_manh_hung@yahoo. công su t bao nhiêu thì là h p pháp h m y bác ---------------------------------------Goodluck! G i b i queduong lúc 11:01:16 30-06-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . 433 . 10 GHz . 916 . 1.com . đi n t .com /hungque/plc. đi n t .Gia Lâm .v B n thích ch n vùng nào cũng đư c. đi n t .v. 225 . 49 .. 315 .freewebs ..mitsubishi http://www.. Dư i đây là sơ đ kh i c a ph n thu và sơ đ m ch c a ph n phát S li u các cu n dây ghi trên sơ đ .In lu ng th o lu n… t n s nào.( đ làm gi m kích thư c c a thi t b ).Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.freewebs.. ( bài Vi t sau QD s giúp các b n m t m ch thu UHF. phát t ns nào.B n nào bi t m ch ngu n này thì ch mình v i..92 . 418 . ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn. PT2249 h ng ngo i . em đ nh c m th m ch trên board test li u có đư c không hay ph i làm m ch in?? Em đi m ua linh ki n mà không mua đư c m y con t giá tr như trong m ch bác có th ch ch cho em mua m y con t tr sô nh không .4 GHz .. PT2249 h ng ngo i . G i b i Thebeginer lúc 23:41:57 04-07-2006 Re: PT2248..B n c phát tho i mái đi . PT2249 h ng ngo i . sao ko dung RF nhi hay hon hong ngoai chu ---------------------------------------tôi có đ y đ các ph n m m v PLC c a đ các hãng siemens .Mình đã làm rôi đã tiêu m t m t con IC.Data ) Bác QD ơi em đ nh hè này làm m ch này và bây gi đã đư c ngh hè..om ron .net/ww/~av/www. 72 .Xã Dương Xá . H u như các b n đ u nghĩ đ n vi c làm b thu phát h ng ngo i. phát DienDanDienTu.com . em đã v đư c sơ đ nguyên lí. 118 . t t c vào đây. đi n t . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .com/…/printthread_thread… 36/49 . t t c vào đây.10/27/2010 G i b i batinh02 lúc 21:32:23 28-06-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i ... ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .v .v. 2. C p PT2248&2249 HN có không v y? giá c a nó? Tôi h i ch Tr i m y hàng mà không có. có th s d ng ngu n mà không c n bi n th không?.V y b ngu n cho m ch phát thì sao.sitesled.com/hungque/plc. t t c vào đây.... ) .. 147 . t t c vào đây.htm http://webwarper.. đi n t . đi n t . G i b i Forfun lúc 16:42:47 06-07-2006 Re: PT2248.4GHz . công su t bao nhiêu thì là h p pháp h m y bác Vi t Nam cũng không ngo i l v i th gi i .đ u có tiêu chu n c ( nhưng VN tiêu chu n VN GNU.http://qde. 433.com G i b i maytinh lúc 21:25:54 30-06-2006 Re: PT2248. t t c vào đây.com G i b i tnhan1 lúc 20:32:42 01-07-2006 Re: PT2248.

em l p 1 phát ch y luôn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c là th nào nh .Xã Dương Xá . m à các l n sau mua IC l p i chang mà không ch y ??? Th thì ph i ki m tra th t kĩ xem nó có ch y không . C m trên BOA cúa ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c Chân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u chân 2 m c0 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i . đi n t . t t c vào đây.B n đã láp ráp thành công m t l n .10/27/2010 DienDanDienTu. . C m trên BOA cúa hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c C hân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u m c 0 chân 2 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i .. PT2249 h ng ngo i .sitesled. Tôi l p cái m ch nào cũng ch y vù vù . cám ơn đã l p thành công ngay l n đ u ( s còn l i ch có m t chút vư ng m c nh ).In lu ng th o lu n… Re: PT2248..Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.com . M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c . t t c vào đây. L p 1 phát ăn 1 cái .. có t i 90 % thư g i v đ ng viên .HCM . linh ki n có " r m " không . .. PT2249 h ng ngo i .Khuy n cáo không nên m ua hàng nhà Mai Khanh k o b chém . em l p 1 phát ch y luôn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c là th nào nh . ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình . đi n t . l p 10 phát ăn 10 cái ( tr trư ng h p linh ki n h ng ho c làm sai ) m à thôi. Tôi nghĩ m ch này là đơn gi n nh t ( th c s là đơn gi n h t ch ) .com . Hay là em m a IC nhi u hơn m i l n nên nó không ch y nh m ong đư c các Bác góp Ý cho em v i G i b i queduong lúc 15:30:56 14-07-2006 Re: PT2248.Đ c bi t trong TP . PT2248/ PT2249 : giá 18 ngàn / 1 c p ( bán t i 17A hàn Thuyên hà n i ). M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn .http://qde.com diendandientu.vì linh ki n " r m " r t nhi u . Hay là em m a IC nhi u hơn m i l n nên nó không ch y nh mong đư c các Bác góp Ý cho em v i B n nên xem l i các chân m ã hoá c a PT2249 ( chân này s b tr ng ( m c thêm 2 cái t 102 cho m i chân xu ng mas s ) n u như m ach PT2248 dùng đ y đ 3 đi t .Gia Lâm .T khi b t tay vào làm cái này ( mua IC t i hà n i ) 17A Hàn Thuyên ho c Mai Khanh ( ch tr i ) .com/…/printthread_thread… 37/49 .

đi n t . G i b i ic555 lúc 23:37:17 05-10-2006 Re: PT2248.. Xin chào QueDuong. DienDanDienTu. Chào các bác. hihihihihihi cam on bac Everything4u co kho khan di em nho bac sau nhe G i b i N8800 lúc 02:28:09 17-09-2006 Re: PT2248. đi n t .v Chúc các bác m t ngày vui v .. toi th y 2 IC này ch y t t và cũng d làm ---------------------------------------9148 9149. đi n t . Bà con xa g n xin cho h i có ai bi t đâu bán con ic TLP 315A hay TWS 434 và RWS 434 KHONG? N u có xin ch giùm . Tôi xin góp thêm vào m t m ch mà t i đã làm . G i b i ic555 lúc 20:45:09 10-10-2006 Re: PT2248.. PT2249 h ng ngo i .doc (263680 bytes) (S l n t i v : 364) G i b i plc lúc 09:34:56 23-07-2006 Re: PT2248.. Hix gi em m i bi t di n đàn.. đ c ph n này th y hay quá nhưng ki n th c v m y v RF em còn kém quá nên ko hi u cho l m ! Ch c ph i nh bác QD nhi u. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. đi n t .. ch c em mua ph i Lo t IC d m r i cúng nên vì em làm l i 2 l n n a r i mà cúng ch ng ch y đư c Bác cho em h i 1 tí n a là ( t 102 và tr 39k o chân 15 c a PT2249 nó làm dì v y nh . Ah mà bác cho em h i gi bác còn bán m ch này không? em đang h c nên có th nói em đang BK Aptech HN mu n m ua m ch c a bác thì ph i liên h th nào nh ? ko biet t Hoàng Qu c Vi t ra ch bác ! Mu n g p bác đ bi t m t quá (Mua hàng nưa ch ) m t bao nhiêu ti n xe ôm n a G i b i teoleo lúc 13:35:48 05-10-2006 Re: PT2248.. PT2249 h ng ngo i .pt2249 c m th y không ưng ý vì m t lý do nào đó (s không đ ng hàng. t t c vào đây. xa kho ng 10m . PT2249 h ng ngo i ..com .. PT2249 h ng ngo i .. t t c vào đây.. Hay t thi t đ t cho mình m t giao th c truy n d li u v. t t c vào đây. Xin c m ơn trư c. Tôi đã copy file protel c a bác QD v nhưng không th nào inport vào orcad đư c v y có bác nào chuy n sang file m ax c a orcad thì port lên cho tôi xin.com/…/printthread_thread… 38/49 . PT2249 h ng ngo i ...v.. Tôi đã th thành công dùng 89 đ làm b thu phát h ng ngo i không bi t có bác nào mu n th không? Chúc m i ngư i vui v ... đi n t .In lu ng th o lu n… Bác QD ơi em v xem l i r i nhưng cúng kông ch y đư c .. các bác đã t ng làm pt2248. đ ng hàng. Con mã CODE lien hop tao ra su dong bo giua hai con phat va thu nua ??? Em cam on nhieu .10/27/2010 G i b i plc lúc 22:33:24 17-07-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . em ki m tra l i chân 2 thì nó l i m c cao khi em b t 102 vào ch đó còn khi nào m à em rút T 102 đó thì chân 2 m i ch ng hi u t i làm sao nưa IC thì em v n m ua Mai Khánh v i 16k m a anh xem như th có ph i là IC h ng không m c th p anh ah G i b i everything4u lúc 23:10:34 22-07-2006 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. t t c vào đây. Chào c làng. đi n t .. t t c vào đây.. t t c vào đây. G i b i akira_kokono lúc 15:10:46 09-10-2006 Re: PT2248. đi n t .. Anh QD co the giup em giai thich che do xung tao ra tu 2248 va nhan cua 2249 khong? Em van chua hieu ro lam ve che do tao xung va nhan tin hieu.) sao không ch n con ic khác nhi u bít nh n d ng hơn thay vì 3 bit như đã làm và có nhi u kênh đ ch n hơn ch ng h n (> 30 kênh) ch c ch n s diendandientu... đi n t . Tôi th y bác hào h ng trong vi c này.

. li u c m vào đc 1 lúc th y nó nóng lên..Th c s không hi u rõ l m. Em cám ơn r t nhi u diendandientu.. PT2249 h ng ngo i . đi n t .. PT2249 h ng ngo i ....mong s giúp d Ngư i m i mong h c h i THANKS G i b i tnhan1 lúc 12:14:53 21-12-2006 Re: PT2248. Chào QD và các b n -m ình đã làm xong cái m ch này r i (ph n h ng ngo i) còn m ch RF thì còn vài đi u th t m t mong các b n ch giúp.. t t c vào đây..mình có m t th c m c : __ Cái này mình không hi u rõ l m nên mu n h i cho k l i : thí d mình dùng IC89 đ làm m t m ch đi u khi n t xa. thay đ i tr s các linh ki n. t t c vào đây. ko bit có ph i con BL9149 ko nh . Em l p đc f n fát r i (em thay led h ng ngo i = led thư ng.sau đó tuỳ theo t ng nút nh n m à ta cho ra các portout theo ý m u n. t t c vào đây. đ i l i ph n m ình đã tra c u datasheet trên m ng cung c p th y m ch ko gi ng như c a pác Qu Dương nhưng cũng thay đ i theo cũng ch ng đư c linh ki n thì ko th hư đư c vì m i th mình m ua đ n 3 cái l n mà hix bây gi nh thu c lòng lun cái sơ đ rùi .thì đ t que đo ---B n nào bi t xin ch giúp m ình. Nh các bác ch giáo cho em 1 chút. -Cu n dây 10uH ra ngoài ch nói như th nào thì ngư i ta m i bán.BL9149 . Chào các bác.. Các huynh cho h i cái. các pác cho bit sao mình làm v i IC BL9148 .có l cái sân bay Tân Sơn I là nguyên nhân đó nhưng dùng IR giao ti p m à radio đây cũng đâu có nh hư ng gì G i b i HUYCUONGBK lúc 18:55:09 09-12-2006 Re: PT2248.nhưng r t là nhi u lo i không bi t m ua lo i nào? -Sau khi làm m ch xong m u n bi t t n s c a m ch .... --------------------v trí nào(m ch phát và m ch thu RF)? ---------------------------------------Đi m t ngày đàn h c m t sàn khôn..đ sau khi thu đư c sóng này ta s l c ra và gi i m ã l i.. ph n phát thì ok r i nhưng ph n thu thì l i ko đư c lúc c m ngu n (3x pin 1.Và sau đó nó s đư c g i đi theo xung (sóng m ang ví d như sóng có t n s 38Khz) m à led hông ngo i phát ra (n u s d ng hông ngo i) ph i hông..... M ch hình như b nhi u hay sao y vì khi ch m tay vào Vcc c a pin thì các led đ u t t h t m ình đã ki m tra r t k r i ..com . nh n fím th y led nh p nháy...com/…/printthread_thread… 39/49 . Bác nào bi t thì giúp em v i. đi n t ...V y mình mu n h i là khi nh n nút thì đ u ra c a portout đó s cho ra tín hi u như th nào.hình d ng nó như th nào? -Cu n dây 2T :m ình th y ngoài Nh t T o h có bán các tr nh a có r nh s n.3 lun mà v n chưa đư c b ra hơn 30 ti ng xem xét ..10/27/2010 Tôi IC555 DienDanDienTu.. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.. thay luôn c IC và th ch anh (455E) n a m à ko đư c ph n thu (BL9149) các ngõ out 3 -->12 các led đ u sáng mà chưa n phím nào ph n phát giúp v i ic 9149 làm m ình m t ng m y ngày lun code2.. th ch c là đc r i) Nhưng đ n f n thu em ko bi t th t chân c a module thu th nào.. Có ph i là port đó s lên m t cao và có kèm theo m t đo n mã là 8bit (thí d như 10000000) (tương ng v i 8 bit c a portin m à ta đã g n n t nh n hông). khi k t n i IC v i m t s nút nh n..ch ng h n n i 8 nút nh n váo m t port nào đó c a IC...In lu ng th o lu n… G i b i namenuong lúc 02:34:24 25-11-2006 Re: PT2248. đ mai ra m ua con PT2249 xem bây gi đã 3h40 khua rùi ko thì cũng đi rùi ngàn l n cám ơn các b n quan tâm mà ch giúp . PT2249 h ng ngo i .5v) c . đi n t .. G i b i menano lúc 20:17:11 24-12-2006 Re: PT2248. ra ch tr i m ua đc 1 cái th y nó ghi là TL1738 (ko tìm đc datasheet). đi n t ......

. PT2249 h ng ngo i .song dien tu do ---------------------------------------Xa thu G i b i IlovePhysicPCB21 lúc 21:33:04 04-02-2007 Re: PT2248. t t c vào đây..com . đi n t . PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.In lu ng th o lu n… IR recv TL1738.doi mai m a k thay bac co bai moi ---------------------------------------Xa thu G i b i saoxathu lúc 12:02:38 31-01-2007 Re: PT2248. đi n t .. đ 2 khoá K c a PT2249 tr ng thái m .vay con cac truong hop khac thi sao ha bac QUE DUONG . t t c vào đây. em l p 1 phát ch y luôn diendandientu.jpg (31956 bytes) (S l n t i v : 1089) (IR receiver module TL1738) G i b i mrcuongcon lúc 18:07:46 23-01-2007 Re: PT2248... C m trên BOA hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c C hân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u m c 0 chân 2 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i . xin chao tata ca m oi nguoi Da co ai quan tam den van de *TOC DO THU PHAT HONG NGOAI* theo nhu minh da lam thi bo thu phat hong ngoai dung pt 2248 va pt 2249 nay .. PT2249 h ng ngo i .cung lau roi roi bac k tro lai trang nay. toc do khong nhanh cho lam ( nhu cac dieu khien ti vi thi toc do cua bo thu phat la rat nhanh) Lieu co cach nao tang toc do thu nhan cua nach vay khong va xin hoi la tai sao no lai co otoc do thu nhan cham nhu vay G i b i saoxathu lúc 12:01:12 31-01-2007 Re: PT2248. M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c cúa ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn .com/…/printthread_thread… 40/49 . đi n t . t t c vào đây. đi n t . Con mach thu don gian hon k bac QUE DUONG..10/27/2010 ---------------------------------------- DienDanDienTu..

PT2249 h ng ngo i . b tr ng ( m c thêm 2 cái t 102 cho m i chân . Hok ký đư c G i b i IlovePhysicPCB21 lúc 22:26:27 04-02-2007 Re: PT2248.. . [size=20]Tr i ơi Sao tôi làm mãi mà con 2249 v n im re .com/…/printthread_thread… 41/49 . ---------------------------------------Quên mang bút . cám ơn đã l p thành công ngay l n đ u ( s còn l i ch có m t chút vư ng m c nh ).T khi b t tay vào làm cái này ( mua IC t i hà n i ) 17A Hàn Thuyên ho c Mai Khanh ( ch tr i ) . Đau văn kh th u tr i xanh . t t c vào đây. linh ki n có " r m " không . Tôi nghĩ m ch này là đơn gi n nh t ( th c s là đơn gi n h t ch ) . đi n t . em l p 1 phát ch y luôn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c là th nào nh . PT2248/ PT2249 : giá 18 ngàn / 1 c p ( bán t i 17A hàn Thuyên hà n i ).B n đã láp ráp thành công m t l n .T khi b t tay vào làm cái này ( mua IC t i hà n i ) 17A Hàn Thuyên ho c Mai Khanh ( ch tr i ) Khuy n cáo không nên mua hàng nhà Mai Khanh k o b chém . Tôi l p cái m ch nào cũng ch y vù vù . có t i 90 % thư g i v đ ng viên . l p 10 phát ăn 10 cái ( tr trư ng h p linh ki n h ng ho c làm sai ) mà thôi. M t s v n đ n ng sinh chưa t ng g p Nh bác QD gi đáp dùm Hi n em đang làm m y cái m ch c a bác QD nhưng ch ng đư c cái m ch nào ch y c BOA cúa ch ng ch y luôn kông bi t là nguyên nhân do đâu n a IC thì m i mua 4 đôi luôn . Tôi nghĩ m ch này là đơn gi n nh t ( th c s là đơn gi n h t ch ) .com . Tôi l p cái m ch nào cũng ch y vù vù .B n đã láp ráp thành công m t l n . Hay là em m a IC nhi u hơn l n này chăng bi t t i sao l i ch ng có m ch nào ch y c m i l n nên nó không ch y nh mong đư c các Bác góp Ý cho em v i B n nên xem l i các chân mã hoá c a PT2249 ( chân này s xu ng mass ) n u như mach PT2248 dùng đ y đ 3 đi t . cám ơn đã l p thành công ngay l n đ u ( s còn l i ch có m t chút vư ng m c nh ). l p 10 phát ăn 10 cái ( tr trư ng h p linh ki n h ng ho c làm sai ) mà thôi.. C m trên hi n tư ng m ch em đang làm như sao m ch phat có ve ho t đ ng t t ( em thay led phat hông ngo i b ng led phat quang th y led nháy liên t c C hân 10 11 12 khi chua nh n nút thi nó o m c cao khi nh n phím thi nó o m c o m ch nh n thi em ki m tra như sau các chân OUT đ u m c 0 chân 2 m c 0 khi nh n đi u khi n thì nó có dao đ ng V y có v n đ dì trong m ch kông v y nh bác QD và các anh co kinh nghi m làm cái nay ch dùm em L n trư c em cúng làm 1 m ch nay r i .vì linh ki n " r m " r t nhi u . . . L p 1 phát ăn 1 cái . mà các l n sau mua IC l p i chang mà không ch y ??? Th thì ph i ki m tra th t kĩ xem nó có ch y không .Khuy n cáo không nên mua hàng nhà Mai Khanh k o b chém .HC M .Đ c bi t trong TP . Hay là em m a IC nhi u hơn m i l n nên nó không ch y nh mong đư c các Bác góp Ý cho em v i B n nên xem l i các chân mã hoá c a PT2249 ( chân này s b tr ng ( m c thêm 2 cái t 102 cho m i chân xu ng mass ) n u như mach PT2248 dùng đ y đ 3 đi t . [size=20]Tr i ơi Sao tôi làm mãi mà con 2249 v n im re .HCM . mà các l n sau mua IC l p i chang mà không ch y ??? Th thì ph i ki m tra th t kĩ xem nó có ch y không . PT2248/ PT2249 : giá 18 ngàn / 1 c p ( bán t i 17A hàn Thuyên hà n i ). linh ki n có " r m " không .10/27/2010 DienDanDienTu.vì linh ki n " r m " r t nhi u Đ c bi t trong TP .In lu ng th o lu n… là th nào nh . L p 1 phát ăn 1 cái . Đau văn kh th u tr i xanh . có t i 90 % thư g i v đ ng viên . diendandientu.

đi n t .như th khi nh n tín hi u. m c cao và n i trans istor thu n. Anh qu dương ơi! em đã làm Đk h ng ngo i dùng 2248và 2249 như m ch c a anh nhưng nó không ch y. Em h i bác QD v b thu phát SD PT2248 và 2249: Bác có th làm cho em 2 b đư c không: m ch thu kích thư c: 2.luc mưth p.chang hieu sao m inh mac mot den led (Anot vao + nguon con K vao chan dataout )cua m odun thi led lien tuc sang.chân input c a 2249 luôn đ nó này chân input se m c th p và b tác đ ng khi m c cao. nhưng các b n m ch in là b n ph i đ t làm hay mua đư c v làm th ! C m ơn anh Đ c đâu... d ng Triac có dòng t 6A đ n 10A. HuHu. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. đi n t . Đ c các bài vi t c a anh r t d hi u. đi n t .vay ma chi co phan phat la lam viec ngon lanh thoi..com) G i b i queduong lúc 23:35:51 22-06-2007 diendandientu. chan dau ra cua IC2249 deu cho thong so la 4V.10/27/2010 DienDanDienTu.led thu d n và cho ra đi n th cao kích cho Trans d n. G i b i hongthuy lúc 10:27:42 02-05-2007 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . đi n t . AH! Có bác làm c m bi n encoder ho c c m bi n đ đ m s n ph m chưa nh ! Có th share sơ đ m ch ho c truy n kinh nghi m l p m ch đư c không? Mình th y m y c m bi n encoder cũng thú v đ y ch ! :D G i b i hoainam_th11985 lúc 11:08:46 13-03-2007 Re: PT2248..l n này ok r i .cac chuyen Gia tim loi giup minh voi. t t c vào đây. đi n t .. c m ơn anh!(sauthienthu100_vn@yahoo. PT2249 h ng ngo i . ne the lay hai con IC nay o dau vay .???huhu G i b i convitbeo lúc 17:04:46 17-05-2007 Re: PT2248..em dùng led ki m tra các đ u ra nhưng ko th y gì c . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .com/…/printthread_thread… 42/49 ..Sau khi post bài trư c 1 ti ng M y l n trc làm u quá nên ko ch y .com . minh da lap mach dung nhu so do.nhưnbg theo sơ đ thu anh pos t lên thì anh đang trên r i..5 x 4 cm m ch phát kích thư c: 3 x 5 cm không c n v c a thi t b phát làm th 2 b láp đi u khi n thi t b đi n trong nhà đ u ra c a đi u khi n s n u t t Em đ t bác dài dài đ y vì em đang làm đi n cho các công trình mà...Nhu vay la sao nhi???Minh da bam phin thu ma chang thay phan ung gi. Em c m ơn c nhà .o phan thu. t t c vào đây. đi n t .Mà theo anh nói. ---------------------------------------Quên mang bút .tín hi u có phát đi và led thu có nh n nhưng hình như con 2249 không gi i mã thì ph i. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i .tui o HA NOI hoi chang cho nao ban ca G i b i mattro lúc 08:35:56 10-04-2007 Re: PT2248.vi minh da kiem tra dung nhu Anh QD huong dan. Hok ký đư c G i b i lamhoang lúc 16:23:15 12-03-2007 Re: PT2248. Chào anh Dương Cho em h i ch anh có bán b thu phát đ đóng/m thi t b đi n gia d ng không anh.In lu ng th o lu n… Ch y r i . t t c vào đây.que Do dat o + nguon que Den dat o cac chan :data out... cũng đang máu đ G i b i huyba lúc 21:38:33 26-05-2007 Re: PT2248.xa kho ng 10m la đư c.như v y thì trái ngư c v i đi u anh nói Anh hãy gi i thích giúp em và có th cho em m t m ch hoàn thi n hơn không..lay dong ho do.

... bên trong module có m t đi n tr vài ch c kilô ôm --.. ---- DienDanDienTu.v. làm đ tài .sitesled. mình đang làm m ch c m bi n tr i t i đèn sáng.Xã Dương Xá .com .có m y ch em đã đánh d u. Bác nào có sơ đ b ngu n 220v AC chuy n thành áp 9v DC mà ko qua bi n th ch cho mình v i..xin các b n ch giúp: 1)Làm th nào đ kho ng cách xa hơn như trong dataseeth 10 -15m .Minh mu n h i thêm các b n m t s v n đ .. t t c vào đây.? 2)Làm th nào đ các b đi u khi n không trùng nhau.u1b) vây (u1a. t t c vào đây.. sao chăng th y Bác nào tra l i th nh ??trang này k t thúc r i sao??? G i b i 20041377 lúc 21:16:41 06-09-2007 Re: PT2248.. -----------------------------------------------------------------------Còn nh ng b n có nhu c u khác như đ t hàng . đi n t .sitesled.com G i b i freedomhcmut lúc 15:57:12 28-06-2007 Re: PT2248.! G i b i hongthuy lúc 16:39:41 06-07-2007 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i . m ình b hi n tư ng lúc ngư ng sáng t i thì b ch p sáng liên t c m ch dùng con op am s LM324 đ so sánh áp..xin chi cho m ình cách m ã hoá đ b n không đi u khi n đư c b kia??? 3) Mình mu n dùng tín hi u đ u ra c a PT2249 đ đi u khi n cho tăng gi m đ sáng c a bóng đèn...Mình đã dùng c ki u n i k t h p hai con C1815 va A1015.Hà n i Đi n tho i: (04) 6781651 ho c 0904 964 977 dientuqueduong@yahoo.10/27/2010 Re: PT2248. Anh QD cho em hoi v i V i c anh cho em h i là : ??? m ch phát.com ---------------------------------------Que Duong Electronics Đ a ch : Thôn Dương Đình .In lu ng th o lu n… d ng lo i b t kì như C1815 . --..com/…/printthread_thread… 43/49 . đi n t .thì đ nguyên th hay có n i vào con C1815 có th thay b ng nh ng con gì diendandientu. PT2249 h ng ngo i .U1b) tương ng v i s chân nào cua con IC CD 4069 Minh mong b n nào bi t ph n nào th ch giúp cho mình Chân thành c m ơn các B n.. PT2249 h ng ngo i . C u chưa hi u trans istor ngư c và thu n kí hi u th nào ??? Trong m ch đã v th nghi m và ch t o ho t đ ng t t.... đi n t ..?t c là mã hoá khác nhau. Chào các b n.v ) Module thu h ng ngo i ( đ u data out ) thư ng có m c logic 1 do đư c kéo lên dương ngu n ( VCC ) chính vì đó mà khi n i transistor ngư c vào thì transistor s d n. t t c vào đây. đi n t . G i b i hongthuy lúc 11:50:53 02-07-2007 Re: PT2248.C828 .cái ch nút b m y. thì liên h tr c ti p : Qu Dương :0904964977 Em ail : dientuqueduong@yahoo.Trong m ch có s d ng trans istor ngư c ( có th s Đ u vào c a PT2249 chân input s là sư n dương .v..tr i sáng thì t t đèn. ..Gia Lâm . t t c vào đây.???? 3) Trong sơ d m ch thu Rf có ghi (u1a. PT2249 h ng ngo i .com .v.http://qde...v y có con linh ki n nào có th gi i quy t đư c vi c này???xin ch d n c th ..com Ho c tham kh o http://qde. đi n t ...M y cái này là ki n th c cơ b n v transistor . đi t ( h c t l p 11 ph thông ) r i ch . t t c vào đây..!!!! Mình đã làm đư c m ch đi u khi n b ng IR kko ng cách xa đư c kho ng 8m.t c là tương t như ta dùng tri t áp.

t t c vào đây..gif (31680 bytes) (S l n t i v : 787) DienDanDienTu. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây...anh co tài li u nào nói v vi đi u khi n ko và c cac m ch n p và m ach đ c các ic nh n a vd như 89s 52 ch ng h n C m ơn anh nhi u em ch h i âm c a anh G i b i thanhvng lúc 00:48:42 16-10-2007 Re: PT2248. C ác bác có ai biêt ơ Đà N ng ai bán 2 con IC PT2248 và PT2249 không v y nh !? Nêu có ai bi t giup mình v i nha! Xin cam ơn nhiêu! Minh rât mu n rap mach như bác QD hương d n nhưng tìm hoai ko th y con đo gi c ! C m ơn l n n a! diendandientu. PT2249 h ng ngo i . đi n t . Ch bác có chíp TLP434A và RLP434a ko? hay là các linh ki n có th làm m ch thu phát RF đư c y G i b i vie101195 lúc 11:21:20 24-11-2007 Re: PT2248.10/27/2010 đâu n a kô ??? Mong anh tr l i giúp em . đi n t ... đi n t . G i b i ngoctam_dt4k7 lúc 20:54:23 27-09-2007 Re: PT2248.com/…/printthread_thread… 44/49 . B n đ c t đ u trang đ n cu i trang thì s tr l i đc th c m c thui. Em HN thì m ua đư c cái thu phát RF đâu.thanks ---------------------------------------pt. t t c vào đây.com .. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .gif (54470 bytes) (S l n t i v : 771) G i b i NguyenDuongHoang lúc 11:56:49 07-09-2007 Re: PT2248. anh dương ơi anh co em m i tham gia di n đàn.... đi n t . t t c vào đây.In lu ng th o lu n… ---------------------------------------pt1.

chân 15 c a pt2249 là OSC. Sau 4 ngày khi nh n đư c ti n ..In lu ng th o lu n… Theo tôi đư c bi t thì b n có th dùng 2 con 9148 va 9149 thay th cho ICPT2248 và PT2249 v nguyên lý ho t đ ng không có gì khác.C này chân 15 bên pt2249.. ko th đ i ma t ng phím theo ý đc. t t c vào đây. 80 ngàn + 16 ngàn cư c phí v n chuy n bưu đi n . ch vi c s d ng như b m phím 1 thì ngõ out 1 bên thu ho t đ ng vì kh p mã. đi n t . ta ch có th cá nhân dkhien c a m ình b ng các ngõ CODE thôi ph i không.. .. PT2249 h ng ngo i .com . do bên fat pt2248 là t n s 38k nên bên thu ghép tr 39k v i t 1000pF. đi n t .HN ĐT (04) 6781651 Giá thành 1 b hoàn ch nh ( 6 phím b m) + pin 12v.. t t c vào đây. mong anh Queduong ho c b n nào n m rõ gi i đáp giúp. đ kh i trùng v i ngư i khác. t t c vào đây.có ai gàn truòng BK mà làm duoc m ch náy thì lien he vói m ình nha s dt mình là 09642994001 G i b i thangbom64 lúc 13:05:33 08-02-2008 Re: PT2248... v n đ còn l i là f i làm cho nó ch y. PT2249 h ng ngo i .. nó thu phát t t nhưng c phát chi u đi u khi n liên t c thì nó m i gi l nh (rơle đóng ) còn khi b đi u khi n ra thì nó l i ng t luôn ? V y là sao ? G i b i hoangnhan86 lúc 07:57:51 12-12-2007 Re: PT2248. đi n t .. các bác cho hoi cái măch này o nhât tao có bán ko G i b i HailuaMientay lúc 11:02:16 27-03-2008 diendandientu... tương t các ngõ khác 2 thì out 2 . PT2249 h ng ngo i . . t t c vào đây... đi n t .10/27/2010 DienDanDienTu.. G i b i quandtth lúc 22:01:58 29-11-2007 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . Ban doc lai may trang dau chua vay ? Neu chua thi doc lai di se co dau tra loi G i b i t15d12s2003 lúc 09:43:07 20-12-2007 Re: PT2248.Gia lâm .. t t c vào đây. đi n t . đi n t .. la` sao ??? Nguye^n nha^n do da^u the^' ??? G i b i Nin lúc 11:03:50 02-01-2008 Re: PT2248. thành Ph HC M mu n mua thì sao ? chuy n ti n và hàng ra sao ?? Mình mua m t b Đơn gi n : C huy n ti n qua : Nguy n Qu Dương Thôn Dương ĐÌnh Xã Dương XÁ . G i b i boybana lúc 18:49:20 18-12-2007 Re: PT2248. G i b i thangbom64 lúc 20:16:04 25-01-2008 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .. Cai nay QD da chi dan roi ma . v y cho em hoi công th c tính 2 R. C m ơn bác QD r t nhi u. t t c vào đây. đi n t . doc lai tu dau ban se thay m a :D G i b i boybana lúc 19:17:40 18-12-2007 Re: PT2248.. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. t t c vào đây..các mã kèm theo sóng m ang 38khz bên phát có ph i do nhà s n xu t wi đ nh. khi bên fat không ph i tan so 38k..com/…/printthread_thread… 45/49 . đi n t ... em đã tìm đư c con th ch anh 455K r i. Co m ình h i m t tí nhé ? Mình l p m ch b ng PT2248 và PT2249 r i. n u không thì f i ti p t c "nh " n a r i. sao mình làm m ai mà châng duoc . mình ko th bi t dc. PT2249 h ng ngo i .b n s ch c ch n có trong tay m t b này. co' pac' nao` cho em hoi? ty' >"< sao lam` xong mach roi`ma bam phim nao` ben m ach pha't thi` ben m ach thu ta't ca cac' chan de`u tich' cuc @__@ Vay.

t t c vào đây.. vi x lý.com/…/printthread_thread… 46/49 .com . xin liên h 0913. t t c vào đây... Sorry. PT2249 h ng ngo i .003 G i b i HailuaMientay lúc 11:03:48 27-03-2008 Re: PT2248.. DienDanDienTu. nh n thi t k m ch đi n t .. th là sao h bác trang đ u tiên y. đôi khi b m 2 đ n 3 cái m i có tác d ng. m c dù c ly ch là 100m m . đi n t . vi x lý. cung c p quang báo đi n t . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây.giúp em v i nhé anh. à anh QD và các b n ơi giúp em 1 câu này n a nhé! anh có th ch cho bi t cách tính đi n áp c m ng và dòng đi n c m ng qua cu n dây c a relay khi ta ngưng cung c p tín hi u kích vào chân kích dc kg ? em có lèm theo hình bên dư i !! ------------------anh QD ơi n u em dùng led thu 2 chân thì trong m ch thu h ng ngo i c a anh thì ph i m c led thu như th nào ??? ---------------. em th y tín hi u đ u vào chân 2 c a con 2249 r t bé. t t c vào đây.. PT2249 h ng ngo i . nhưng m à khi l p m ch xong.003 G i b i 3smiles lúc 15:53:30 02-05-2008 Re: PT2248. xin liên h 0913. PT2249 h ng ngo i . chào anh queduong em la thanh vien moi anh co the giai thich giúp em vài câu h i dc kg anh ! anh có th cho em bi t cách đ c chân c a con led thu 3 chân có v b ng s t n u dc thì anh có th cho em bi t tên c a nó là gì đ em có th tra datasheet dc kg ? chân nào là ngu n chân nào là mas s và chân nào là ng ra ! ---------------------------------------IMG0128A. bác qu dương cho em h i tí.jpg (12160 bytes) (S l n t i v : 860) (hình led thu 3 chân) G i b i thanhnguyen1987 lúc 17:28:11 20-05-2008 Re: PT2248. nh n thi t k m ch đi n t .In lu ng th o lu n… Nh bác QD xem giúp em cái m ch thu phát h ng ngo i này: B t ngu n kho ng 2phút nó m i ch y. đi n t . thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng. em l p m ch thu phát h ng ngo i dùng 2248-2249 y h t theo sơ đ bác pót g n như không có tí tín hi u nào c . ch kho ng 0.617. ---------------------------------------Chuyên thi t k . thi t b tính cư c đi n tho i t 01 đ n 12 bu ng.10/27/2010 Re: PT2248.. đôi khi r t nh y... đi n t . đi n t . Xin bác ki m tra xem em có làm sai ch nào không....2V thôi.617. ngõ ra em dùng đi u khi n 8 cái r le ( chưa bi t đóng cái gì ???).PDF (24221 bytes) (S l n t i v : 127) ---------------------------------------Chuyên thi t k . cung c p quang báo đi n t . PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. em dang r t c n anh tr l i c m ơn anh G i b i thanhnguyen1987 lúc 17:31:06 20-05-2008 diendandientu. còn đ u ra thì G i b i thanhnguyen1987 lúc 17:21:53 20-05-2008 Re: PT2248.. đi n t . ---------------------------------------IRR. chưa Attach file..

t t c vào đây. xin c m ơn nhi u. đi n t .m i ch ng t ch . t t c vào đây. Em là lính m i mong các anh ch ch b o cho chút v m ch h ng ngo i. đi n t .gif (1555 bytes) (S l n t i v : 802) (hình cùa m ch tính di n áp c m ng ) G i b i butbi lúc 13:33:21 29-05-2008 Re: PT2248.. n u tui bi t thì lên đây nh các bác làm gì.. ---------------------------------------MACH THU.tui m u n nh anh QD giúp l m ..In lu ng th o lu n… anh có th ch cho bi t cách tính đi n áp c m ng và dòng đi n c m ng qua cu n dây c a relay khi ta ngưng cung c p tín hi u kích vào chân kích dc kg ? em có lèm theo hình bên dư i !! ------------------anh QD ơi n u em dùng led thu 2 chân thì trong m ch thu h ng ngo i c a anh thì ph i m c led thu như th nào ??? ---------------. G i b i xuanchinh lúc 16:09:25 01-06-2008 Re: PT2248. Em đang l p m ch h ng ngo i s d ng căp BL9148-9149 l y 5 ngõ ra đi u khi n rơle t các chân SP1-SP5 c a 9149.. PT2249 h ng ngo i . PT2249 h ng ngo i .DBK (108032 bytes) (S l n t i v : 103) ---------------------------------------MACH PHAT... em dang r t c n anh tr l i c m ơn anh ---------------------------------------DIEN AP CAM UNG.. PT2249 h ng ngo i . G i b i yoonshoo lúc 14:03:55 29-05-2008 Re: PT2248.. PT2249 h ng ngo i .m y anh ch có ai bi t thì post lên giúp e v i nha.ph n m ch ghép Darlington và m ch khuyêch đ i và tách sóng áh. Các anh ch nào bi t xin ch dùm em v i vì em s p ph i b o v m ôn h c r i m à ch nh hoài không đư c.em đang làm bài Lu n văn v thu phát h ng ngo i. lu n văn hay đ án m ôn h c? n u lu n văn ch c h c l i cho sư ng! cái gì cũng không bi t! theo tui bi t thì cái k thu t s thì thư ng đơn gi n mà? Ai nói mà ch ng d . PT2249 h ng ngo i .giúp em v i nhé anh. G i b i butbi lúc 22:50:36 29-05-2008 Re: PT2248. bác th b t tay vào làm đi m i bi t.DBK (37376 bytes) (S l n t i v : 61) G i b i wildcat1310 lúc 13:53:13 02-06-2008 diendandientu... lu n văn hay đ án m ôn h c? n u lu n văn ch c h c l i cho sư ng! cái gì cũng không bi t! theo tui bi t thì cái k thu t s thì thư ng đơn gi n mà? ---------------------------------------Hư ng d n gõ ti ng Vi t.com ..nhưng ph n tính toán các chân linh ki n em làm chưa đư c.... đi n t . m y anh ch ơi.. sau đó nh n phím ĐK nó không có tác d ng gì n a. Em có s d ng IC 4013 đ ch t d li u nhưng mà sau khi l p ráp xong m ch thu ch nh n đư c 1 l nh duy nh t VD: đóng role 1 thì kho ng 1s sau nó t đ ng ng t Role 1 và đóng 4 role còn l i. Xin chào các anh ch .com/…/printthread_thread… 47/49 .thành th t c m ơn nhi u. t t c vào đây. On/Off ngu n c a m ch thu thì sau đó quá trình l p l i như cũ. à anh QD và các b n ơi giúp em 1 câu này n a nhé! DienDanDienTu.. đi n t . đi n t . t t c vào đây... t t c vào đây.10/27/2010 Re: PT2248.

.thanks.các mã kèm theo sóng mang 38khz bên phát có ph i do nhà s n xu t wi đ nh.k t thúc kho ng th i gian đó n u m ch đi n ti p t c nhan đư c tín hi u vào thì m ch ti p t c ho t đ ng anh có th ch cho em m ch đi n này ko? G i b i mrthanhspkt lúc 17:46:34 16-11-2008 Re: PT2248.. đ kh i trùng v i ngư i khác.m c dù đã ch nh s a cho đúng CODE r i. đi n t .còn m ch thu.com/…/printthread_thread… 48/49 . PT2249 h ng ngo i .. QD ơi.2249 r i z y?có th júp e v i dc ko.kho ng 0. t t c vào đây. t t c vào đây. t t c vào đây. cho mình h i tí nhé... bác QD cho em hoi? m y cu n dây trên anten.th m chí là thay IC.nhưng các chân out đ u im re. cho em h i là t i đ u ra c a bl9149. G i b i bmkda1 lúc 17:05:21 26-11-2008 Re: PT2248.3V.m à v n ko đc j i đáp. ngoài có bán không anh? G i b i 2nd lúc 15:36:14 19-11-2008 Re: PT2248..10/27/2010 Re: PT2248. em đang c n tìm 1 m ch đi n s y tay t đông dùng c m biên h ng ngo i? yêu c u c a m ch này là : khi đưa tay vao l n đâu thì m ch ho t đ ng trong kho ng th i gian t 10s đ n 15s thi d ng l i. t t c vào đây. DienDanDienTu. -------------------------------------------------------------------------------xin chào anh. tương t các ngõ khác 2 thì out 2 . khi bên fat không ph i tan so 38k.. PT2249 h ng ngo i .. n u n i th ng vào relay thì đâu có gi tr ng thái m ãi đư c.có th th y dc đi n áp âm. m ình cũng có th c m c tương t .com . Các b n ơi..trong kho ng th i gian đó n u ta dút tay ra ho c đưa tay vào nhi u l n thì m ch v n ho t. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. đi n t ..sau khi ráp m ch. ko l ph i v a cung c p G i b i secretnt84 lúc 13:27:49 31-10-2008 Re: PT2248. PT2249 h ng ngo i .mong h i âm c a các bác. PT2249 h ng ngo i . đi n t .và chuy n lên m c cao khi n phím bên m ch phát. do bên fat pt2248 là t n s 38k nên bên thu ghép tr 39k v i t 1000pF. đi n t . PT2249 h ng ngo i .^^.. ta ch có th cá nhân dkhien c a mình b ng các ngõ C ODE thôi ph i không. ...th m chí n u đ thang đo nh . v y cho em hoi công th c tính 2 R. c n ph i qua ic ch t đúng không .. t t c vào đây. t t c vào đây.Cám ơn các b n nhi u.em đang b 1 s vư ng m c. ngu n 9VDC cho m ch và ngu n 220VAC cho t i như r i thì r i m ch quá!!!! Có cách nào khi s d ng 1 đ u ngu n vào m à đáp ng c 2 đi u ki n trên ko các b n??? N u có th thì cho m ình sơ đ m ch luôn nhé hihi.. PT2249 h ng ngo i . t t c vào đây. PT2249 h ng ngo i ..e th y m ch phát v n ho t đ ng t t.C này chân 15 bên pt2249. ch vi c s d ng như b m phím 1 thì ngõ out 1 bên thu ho t đ ng vì kh p mã. ko th đ i ma t ng phím theo ý đc. đi n t .. t t c vào đây. đi n t . mong anh Queduong ho c b n nào n m rõ gi i đáp giúp. tìm hi u chút v m ch thu phát HN và RFc a c pn 2248/2249 sao th y m ch phát mà không th y m ch thu v y? có th post lên cho mình nghiên c u đư c ch ?C m ơn QD trư c nhé G i b i nguyen_bach lúc 22:30:37 05-11-2008 Re: PT2248.chân 15 c a pt2249 là OSC . mình đang chu n b làm m ch h ng ngo i 9148-9149. Mình đang làm m ch phát-thu qu n lý 10 kênh b ng 10 nút nh n đi u khi n 10 cái LED tư ng trưng cho 10 thi t b v i hai diendandientu....khi đo chân s 2 thì có tín h u nh . G i bác QD. mình ko th bi t dc.mình cũng v a vào di n đàn.... . bác cho em h i n u mu n có đ u ra là đi n áp liên t c đ duy trì cho 1 bóng đèn sáng liên t c thì l i phái nh n và gi m t phím liên t c h bác. đi n t ...thanks. đi n t . G i b i saosang149 lúc 18:55:50 20-10-2008 Re: PT2248.. VD 4013 G i b i pxt lúc 16:00:27 26-11-2008 Re: PT2248.có cao th nào ra tay giúp đ dùm ko G i b i mrthanhspkt lúc 16:04:14 20-11-2008 Re: PT2248.em th y có bác cũng b j ng e. Chào bác QD. m ch thu s d ng ngu n DC 9V cung c p cho m ch nhưng khi m c Relay đ đi u khi n t i 220VAC ko bi t thi t k sao n a???. PT2249 h ng ngo i ..In lu ng th o lu n… các bác nào làm ch y m ch dùng c p PT2248.. cho mình h i v i. đi n t .

mình ko th y hai con IC này đâu c .. th ch c là đc r i) Nhưng đ n f n thu em ko bi t th t chân c a module thu th nào. n u các b n có s n sơ đ m ch in thì g i wa nick yahoo bmkda1@yahoo. t t c vào đây. m ình chân thành cám ơn G i b i mbuiquang lúc 16:47:54 27-04-2009 Re: PT2248. các bác cho em h i tí.sao em không tai duoc các sơ d ? G i b i taduc lúc 22:41:51 03-01-2010 Re: PT2248.. nh n fím th y led nh p nháy.ai giúp em v i Múi gi hi n t i là GMT +7 19:32:15 27-10-2010 Powered by mvnForum Enterprise 1.Em làm m ch phát h ng ngo i dùng 2248 như trên mà khi g n ngu n vào Led phát c sáng su t dù ta chưa b m nút.com cho m ình nha ..trư c khi ra led em dung m ch darking như trên. t t c vào đây. đi n t .. Em l p đc f n fát r i (em thay led h ng ngo i = led thư ng. Nh các bác ch giáo cho em 1 chút. mình đã thi t k DienDanDienTu.10/27/2010 con 9149 và 9148 . t t c vào đây.net diendandientu.com/…/printthread_thread… 49/49 .Em dùng ngu n 3v(2 pin ti u). đi n t . C hào các bác. PT2249 h ng ngo i ..3-dev (Build: 10 September 2009) Copyright © 2002-2009 by MyVietnam.In lu ng th o lu n… bên ngoài đư c r i nhưng khi vào f n m m eagle 4. đi n t . em la phương binh. li u c m vào đc 1 lúc th y nó nóng lên. Em cám ơn r t nhi u Cái m t thu này: Chân 1 là data out Chân 2 n i ground chân 3 n i VCC G i b i phuongbinh lúc 13:57:25 11-06-2009 Re: PT2248. ai giúp mình v i ... PT2249 h ng ngo i .com . PT2249 h ng ngo i .. ra ch tr i mua đc 1 cái th y nó ghi là TL1738 (ko tìm đc datasheet).11 đ v m ch in. Bác nào bi t thì giúp em v i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful