PHN TH NHT

BAØI TAÄP ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CHAÁT ÑIEÅM
BAØI 1 :Hai lo xo: lo xo môt dai thêm 2 cm khi treo vât m
1
÷ 2kg, lo xo 2 dai thêm 3 cm khi
treo vât m
2
÷ 1,5kg. Tim ty sô k
1
/k
2
.

Bài giai:

hi gán vât lo xo dai thêm doan Al. O vi tri cân báng

mg l K P F
0
= A ÷ =
÷ ÷

Voi lo xo 1: k
1
Al
1
÷ m
1
g (1)
Voi lo xo 1: k
2
Al
2
÷ m
2
g (2)
Lâp ty sô (1), (2) ta duoc

2
2
3
5 , 1
2
l
l
.
m
m
K
K
1
2
2
1
2
1
= =
A
A
=BAØI 2 :Môt xe tai keo môt ô tô báng dây cap. Tu trang thai dung yên sau 100s ô tô dat vân
tôc V ÷ 36km/h. hôi luong ô tô la m ÷ 1000 kg. Luc ma sat báng 0,01 trong luc ô tô. Tinh
luc keo cua xe tai trong thoi gian trên.
Bài giai:

Chon huong va chiêu nhu hinh vë
Ta co gia tôc cua xe la:
8 m ( 1 , 0
100
0 10
t
V V
a
2 0
=

=

=

Theo dinh luât II Newton :

÷ ÷ ÷
= + a m f F
m8

F I
ms
÷ ma
F ÷ I
ms
¹ ma
÷ 0,01P ¹ ma
÷ 0,01(1000.10 ¹ 1000.0,1)
÷ 200 N

BAØI 3 :Hai lo xo khôi luong không dang kê, dô cung lân luot la k
1
÷ 100 N/m, k
2
÷ 150
N/m, co cung dô dai tu nhiên L
0
÷ 20 cm duoc treo tháng dung nhu hinh vë. Dâu duoi 2 lo xo
nôi voi môt vât khôi luong m ÷ 1kg. Lây g ÷ 10m/s
2
. Tinh chiêu dai lo xo khi vât cân báng.

Bài giai:

hi cân báng: F
1
¹ F
2

÷
Voi F
1
÷
1
Al; F
2
÷
2
A1
nên (
1
¹
2
) Al ÷ P

m ( 04 , 0
250
10 . 1
K K
P
l
2 1
= =
+
= A ÷

Vây chiêu dai cua lo xo la:
L ÷ l
0
¹ Al ÷ 20 ¹ 4 ÷ 24 (cm)

BAØI 4 :Tim dô cung cua lo xo ghep theo cach sau:

Bài giai:

Huong va chiêu nhu hinh vë:
hi keo vât ra khoi vi tri cân báng môt doan x thi :
Dô dãn lo xo 1 la x, dô nen lo xo 2 la x
Tac dung vao vât gôm 2 luc dan hôi
÷
1
F
;
2 F
÷
,

÷ ÷ ÷
= + F F F 2 1

Chiêu lên truc Ox ta duoc :
F ÷ F
1
F
2
÷ (
1
¹
2
)x
Vây dô cung cua hê ghep lo xo theo cach trên la:
÷
1
¹
2

BAØI 5 :Hai vât A va B co thê truot trên mát ban nám ngang va duoc nôi voi nhau báng dây
không dân, khôi luong không dang kê. hôi luong 2 vât la m
A
÷ 2kg, m
B
÷ 1kg, ta tac dung
vao vât A môt luc F ÷ 9N theo phuong song song voi mát ban. Hê sô ma sat giua hai vât voi
mát ban la m ÷ 0,2. Lây g ÷ 10m/s
2
. Hãy tinh gia tôc chuyên dông.
Bài giai:

Dôi voi vât A ta co:

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
= + + + +
1 1 m8 1 1 1 1
a m F T F N P

Chiêu xuông Ox ta co: F T
1
F
1ms
÷ m
1
a
1

Chiêu xuông Oy ta duoc: m
1
g ¹ N
1
÷ 0
Voi F
1ms
÷ kN
1

÷ km
1
g
÷
F T
1
k m
1
g ÷ m
1
a
1
(1)
* Dôi voi vât B:

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
= + + + +
2 2 m8 2 2 2 2
a m F T F N P

Chiêu xuông Ox ta co: T
2
F
2ms
÷ m
2
a
2

Chiêu xuông Oy ta duoc: m
2
g ¹ N
2
÷ 0
Voi F
2ms

÷ k N
2

÷ k m
2
g
÷
T
2
k m
2
g ÷ m
2
a
2
(2)
÷
Vi T
1

÷ T
2
÷ T va a
1
÷ a
2
÷ a nên:
F - T k m
1
g ÷ m
1
a (3)
T k m
2
g ÷ m
2
a (4)
Công (3) va (4) ta duoc F k(m
1
¹ m
2
)g ÷ (m
1
¹ m
2
)a
2
2 1
2 1
8 m 1
1 2
10 . 1 2 ( 2 , 0 9
m m
g . m m ( F
a =
+
+
=
+
+ u
= ÷

BAØI 6 :Hai vât cung khôi luong m ÷ 1kg duoc nôi voi nhau báng soi dây không dân va
khôi luong không dang kê. Môt trong 2 vât chiu tac dông cua luc keo
÷
F
hop voi phuong
ngang goc a ÷ 30
0
. Hai vât co thê truot trên mát ban nám ngang goc a ÷ 30
0

Hê sô ma sat giua vât va ban la 0,268. Biêt ráng dây chi chiu duoc luc cáng lon nhât la 10 N.
Tinh luc keo lon nhât dê dây không dut. Lây
3
÷ 1,732.

Bài giai:


Vât 1 co :
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
= + + + +
1 1 m8 1 1 1 1
a m F T F N P

Chiêu xuông Ox ta co: F.cos 30
0
T
1
F
1ms
÷ m
1
a
1

Chiêu xuông Oy : Fsin 30
0
P
1
¹ N
1
÷ 0
Va F
1ms

÷ k N
1
÷ k(mg Fsin 30
0
)
÷
F.cos 30
0
T
1
k(mg Fsin 30
0
) ÷ m
1
a
1
(1)
Vât 2:
÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
= + + + +
2 2 m8 2 2 2 2
a m F T F N P

Chiêu xuông Ox ta co: T F
2ms

÷ m
2
a
2

Chiêu xuông Oy : P
2
¹ N
2
÷ 0
Ma F
2ms

÷ k N
2
÷km
2
g
÷ T
2
k m
2
g ÷ m
2
a
2

Hon nua vi m
1
÷ m
2

÷ m; T
1
÷ T
2
÷ T ; a
1
÷ a
2
÷ a
÷ F.cos 30
0
T k(mg Fsin 30
0
) ÷ ma (3)
÷ T kmg ÷ ma (4)
Tu (3) va (4)
m
0 0
t
2
30 83 30 (co8 T
T A
u +
= ÷

20
2
1
268 , 0
2
3
10 . 2
30 83 30 co8
T 2
F
0 0
m
=
+
=
u +
A

Vây F
max
÷ 20 N

Bài 7:
Hai vât A va B co khôi luong lân luot la m
A
÷ 600g, m
B
÷ 400g duoc nôi voi nhau báng soi
dây nhe không dãn va vát qua rong roc cô dinh nhu hinh vë. Bo qua khôi luong cua rong roc
va luc ma sat giua dây voi rong roc. Lây g ÷ 10m/s
2
. Tinh gia tôc chuyên dông cua môi vât.

Bài giai:

hi tha vât A së di xuông va B së di lên do m
A
~ m
B
va
T
A
÷ T
B
÷ T
a
A
÷ a
B
÷ a
Dôi voi vât A: m
A
g T ÷ m
A
.a
Dôi voi vât B: m
B
g ¹ T ÷ m
B
.a
* (m
A
m
B
).g ÷ (m
A
¹ m
B
).a
2
B A
B A
8 m 2 10 .
400 600
400 600
g .
m m
m m
a * =
+

=
+

=

Bài 8:
Ba vât co cung khôi luong m ÷ 200g duoc nôi voi nhau báng dây nôi không dãn nhu hinh vë.
Hê sô ma sat truot giua vât va mát ban la u ÷ 0,2. Lây g ÷ 10m/s
2
. Tinh gia tôc khi hê chuyên
dông.

Bài giai:

Chon chiêu nhu hinh vë. Ta co:

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
= + + + + + + + + + + a M P T T N P F T T N P F
1 1 2 2 2 m8 2 3 4 3 3 3

Do vây khi chiêu lên cac hê truc ta co:

=
=
=
3 m8 4
2 m8 3 2
1 1
ma F T
ma F T T
ma T mg

Vi
a a a a
' T T T
T T T
3 2 1
4 3
2 1
= = =
= =
= =

=
=
=
÷
ma F T
ma F T T
ma T mg
m8
'
m8
'

= u
=
÷
ma 3 mg 2 mg
ma 3 F 2 mg
m8

2
8 m 2 10 .
3
2 , 0 . 2 1
g .
3
2 1
a =

=
u
= ÷

Bài 9:
Môt xe truot không vân tôc dâu tu dinh mát pháng nghiêng goc - ÷ 300. Hê sô ma sat truot la
u ÷ 0,3464. Chiêu dai mát pháng nghiêng la l ÷ 1m. lây g ÷ 10m/s
2

va
3
÷ 1,732 Tinh gia tôc chuyên dông cua vât.

Bài giai:

Cac luc tac dung vao vât:
1) Trong luc
÷
P

2) Luc ma sat
÷
m8
F

3) Phan luc
÷
N
cua mát pháng nghiêng
4) Hop luc
÷ ÷ ÷ ÷ ÷
= + + = a m F N P F
m8

Chiêu lên truc Oy: Pcox- ¹ N ÷ 0
÷ N ÷ mg cox- (1)
Chiêu lên truc Ox : Psin- F
ms
÷ max
÷ mgsin- uN ÷ max

(2)
tu (1) va (2) ÷ mgsin- u mg cox- ÷ max
÷ ax ÷ g(sin- u cox-)
÷ 10(1/2 0,3464.
3
/2) ÷ 2 m/s
2

BAØI 10 :Cân tac dung lên vât m trên mát pháng nghiêng goc - môt luc F báng bao nhiêu
dê vât nám yên, hê sô ma sat giua vât va mát pháng nghiêng la k , khi biêt vât co xu huong
truot xuông.

Bài giai:

Chon hê truc Oxy nhu hinh vë.
Ap dung dinh luât II Newton ta co :
0 F N P F
m8
= + + +
÷ ÷ ÷ ÷

Chiêu phuong trinh lên truc Oy: N Pcox- Fsin- ÷ 0
÷ N ÷ Pcox- ¹ F sin-
F
ms
÷ kN ÷ k(mgcox- ¹ F sin-)
Chiêu phuong trinh lên truc Ox : Psin- F cox- F
ms
÷ 0
÷ F cox- ÷ Psin- F
ms
÷ mg sin- kmg cox- kF sin-
- +
-
=
- + -
- -
= ÷
tg 1
tg ( mg
83 co8
cox (83 mg
F

BAØI 11 :em hê co liên kêt nhu hinh vë
m
1
÷ 3kg; m
2
÷ 1kg; hê sô ma sat giua vât va mát pháng nghiêng la u ÷ 0,1 ; - ÷ 300; g ÷ 10
m/s
2

Tinh suc cáng cua dây?

Bài giai:

Gia thiêt m
1
truot xuông mát pháng nghiêng va m
2
di lên, luc do hê luc co chiêu nhu hinh vë.
Vât chuyên dông nhanh dân dêu nên voi chiêu duong dã chon, nêu ta tinh duoc a ~ 0 thi chiêu
chuyên dông dã gia thiêt la dung.
Dôi voi vât 1:
÷ ÷ ÷ ÷ ÷
= + + +
1 1 m8 1 1
a m F T N P

Chiêu hê xOy ta co: m
1
gsin- T uN ÷ ma
m
1
g cox- ¹ N ÷ 0
* m
1
gsin- T u m
1
g cox- ÷ ma (1)
Dôi voi vât 2:
÷ ÷ ÷
= +
2 2 2 2
a m T P

÷ m
2
g ¹ T ÷ m
2
a (2)
Công (1) va (2) ÷ m
1
gsin- u m
1
g cox- ÷ (m
1
¹ m
2
)a
8 m ( 6 , 0
4
10 . 1
2
3
3 . 1 , 0
2
1
. 10 . 3
m m
g m co8 m 83 g m
a
2
2 1
2 1 1

=
+
- u -
= ÷

Vi a ~ 0, vây chiêu chuyên dông dã chon la dung
* T ÷ m
2
(g ¹ a) ÷ 1(10 ¹ 0,6) ÷ 10,6 N

BAØI 12 :Suon dôi co thê coi la mát pháng nghiêng, goc nghiêng a ÷ 30
0
so voi truc Ox
nám ngang. Tu diêm O trên suon dôi nguoi ta nem môt vât náng voi vân tôc ban dâu V
0
theo
phuong Ox. Tinh khoang cach d ÷ OA tu chô nem dên diêm roi A cua vât náng trên suon dôi,
Biêt V
0
÷ 10m/s, g ÷ 10m/s
2
.

Bài giai:

Chon hê truc nhu hinh vë.
Phuong trinh chuyên dông va phuong trinh quÿ dao la:

=
=
2
0
gt
2
1
y
t V x

Phuong trinh quÿ dao

1 ( x
V
g
2
1
y
2
2
0
=

Ta co:

- = =
- = =
83 / K y
co8 / x
A
A

Vi A nám trên quÿ dao cua vât náng nên x
A
va y
A
nghiêm dung (1). Do do:

2
2
0
co8 / (
V
g
2
1
83 / - = -

m 33 , 1
30 co8
30 83
.
10
10 . 2
co8
83
.
g
V 2
/
0
0 2 2
0
= =
-
-
= ÷


BAØI 13 :Môt hon da duoc nem tu dô cao 2,1 m so voi mát dât voi goc nem a ÷ 450 so voi
mát pháng nám ngang. Hon da roi dên dât canh chô nem theo phuong ngang môt khoang 42
m. Tim vân tôc cua hon da khi nem ?

Chon gôc O tai mát dât. Truc Ox nám ngang, truc Oy tháng dung huong lên (qua diêm nem).
Gôc thoi gian luc nem hon da.
Cac phuong trinh cua hon da
x ÷ V
0

cos45
0
t (1)
y ÷ H ¹ V
0
sin 45
0
t 1/2 gt
2
(2)
V
x
÷ V
0
cos45
0
(3)
V
y
÷ V
0
sin45
0
gt (4)
Tu (1)
0
0
45 co8 V
x
t = ÷

Thê vao (2) ta duoc :
5 (
45 co8 V
x
. g
2
1
x . 45 tg 4 y
0 2 2
0
2
0
+ =

Vân tôc hon da khi nem
hi hon da roi xuông dât y ÷ 0, theo bai ra x ÷ 42 m. Do vây
8 m ( 20
42 1 .
2
2
9 . 4 42
x . 45 tg 45 co8
2
g
. x
V
0
45 co8 V
x
g
2
1
x 45 tg
0 0
0
0 2 2
0
2
0
=
+
=
+
= ÷
= + ÷

BAØI 14 :Môt may bay dang bay ngang voi vân tôc V
1
o dô cao h so voi mát dât muôn tha
bom trung môt doan xe táng dang chuyên dông voi vân tôc V
2
trong cung 2 mát pháng tháng
dung voi may bay. Hoi con cach xe táng bao xa thi cát bom (do la khoang cach tu duong
tháng dung qua may bay dên xe táng) khi may bay va xe táng chuyên dông cung chiêu.
Bài giai:

Chon gôc toa dô O la diêm cát bom, t ÷ 0 la luc cát bom.
Phuong trinh chuyên dông la:
x ÷ V
1
t (1)
y ÷ 1/2gt
2
(2)
Phuong trinh quÿ dao:
2
2
0
x
V
g
2
1
y =

Bom së roi theo nhanh Parabol va gáp mát duong tai B. Bom së trung xe khi bom va xe cung
luc dên B
;
g
h 2
g
y 2
t = = ÷

g
h 2
V x
1 B
=

Luc t ÷ 0 con xe o A
g
h 2
V t V AB
2 2
= = ÷

* hoang cach khi cát bom la :
= = =
2
V (V
g
h 2
V V ( AB B A
1 2 1

BAØI 15 :Tu dinh môt mát pháng nghiêng co goc nghiêng . so voi phuong ngang, nguoi ta
nem môt vât voi vân tôc ban dâu V
0
hop voi phuong ngang goc - . Tim khoang cach l doc
theo mát pháng nghiêng tu diêm nem toi diêm roi.


Bài giai;
Cac phuong thinh toa dô cua vât:
2 (
gt 2
1
t 83 V y
1 ( t co8 V x
2
0
0

- + =
- =

Tu (1)
-
= ÷
co8 V
x
t
0

Thê vao (2) ta duoc:
(3
co8 V
x
g
2
1
x tg y
2 2
0
2
-
- + =

Ta co toa dô cua diêm M:

. =
. =
83 l y
co8 l x
M
M

Thê x
M
, y
M
vao (3) ta duoc:
-
.
. - + = .
2 2
0
2 2
co8 V 2
co8 gl
co8 l tg 83 l

.
. + -
- =
.
. - + . -
- =
.
. + . -
- = ÷
2
2
0
2
2
0
2
2 2
0
co8 g
83(
co8 V 2
co8 g
83 co8 co8 83
co8 V 2
co8 g
83 co8 tg
. co8 V 2 l

BAØI 16 :O môt dôi cao h
0

÷ 100m nguoi ta dát 1 sung côi nám ngang va muôn bán sao cho
qua dan roi vê phia bên kia cua toa nha va gân buc tuong AB nhât. Biêt toa nha cao h ÷ 20 m
va tuong AB cach duong tháng dung qua chô bán la l ÷ 100m. Lây g ÷ 10m/s
2
. Tim khoang
cach tu chô viên dan cham dât dên chân tuong AB.

Bài giai:

Chon gôc toa dô la chô dát sung, t ÷ 0 la luc bán.
Phuong trinh quÿ dao
2
2
0
x
V
g
2
1
y =

Dê dan cham dât gân chân tuong nhât thi quÿ dao cua dan di sat dinh A cua tuong nên

2
A
2
0
A
x
V
g
2
1
y =

8 m 25 100 .
80 . 2
10 . 1
x .
y
g
2
1
V
A
A
0
= = = ÷

Nhu vây vi tri cham dât la C ma
m ( 8 , 11
10
100 . 2
25
g
h 2
V
g
y . 2
V x
0
C
0 C
= = = =

Vây khoang cach do la: BC ÷ x
C
l ÷ 11,8 (m)
BAØI 17 :Môt vât duoc nem lên tu mát dât theo phuong xiên goc tai diêm cao nhât cua quÿ
dao vât co vân tôc báng môt nua, vân tôc ban dâu va dô cao h
0
÷15m. Lây g ÷ 10m/s
2
.
Tinh o dô lon vân tôc

Bài giai:

Chon: Gôc O la chô nem
* Hê truc toa dô xOy
* T ÷ 0 la luc nem
Vân tôc tai 1 diêm
y x
V V V + =

Tai S: V
y
÷ 0
- = = ÷ co8 V V V
o x 8

Ma
o o
8
60
2
1
co8
2
V
V = - ÷ = - ÷ =

Va
´
8 m 20
2
3
15 x 10 x 2
83
gy 2
V
g 2
83 V
y
8
o
2
o
x
= =
-
= ÷
-
=

BAØI 18 :Em be ngôi duoi san nha nem 1 viên bi lên ban cao h ÷ 1m voi vân tôc
V
0
÷
10 2
m/s. Dê viên bi co thê roi xuông mát ban o B xa mep ban A nhât thi vân tôc
o
V

phai nghiêng voi phuong ngang 1 goc - báng bao nhiêu?
Lây g ÷ 10m/s
2
.

Bài giai:

Dê viên bi co thê roi xa mep ban A nhât thi quÿ dao cua viên bi phai di sat A.
Goi
1
V
la vân tôc tai A va hop voi AB goc -
1
ma:

g
2 83 V
AB
1
2
-
=

(coi nhu duoc nem tu A voi AB la tâm
Dê AB lon nhât thi
4
1 2 83
1 1
6
= - ÷ = -

Vi thanh phân ngang cua cac vân tôc
dêu báng nhau V
0
cos- ÷ V.cos-
1


1
o
co8 .
V
V
co8 - = - ÷

Voi

= -
=
2
1
co8
gh 2 V V
1
2
o

Nên
´
2
1
10 2
1 x 10
2
1
V
gh
2
1
2
1
.
V
gh 2 V
co8
2 2
o o
2
o
= = =

= -

o
60 = - ÷


BAØI 19 :Môt ban nám ngang quay tron dêu voi chu ky T ÷ 2s. Trên ban dát môt vât cach
truc quay R ÷ 2,4cm. Hê sô ma sat giua vât va ban tôi thiêu báng bao nhiêu dê vât không truot
trên mát ban. Lây g ÷ 10 m/s
2
va 6
2
÷ 10
Bài giai:

hi vât không truot thi vât chiu tac dung cua 3 luc:
3ghØ F ; N , P
m8

Trong do:
0 N P = +

Luc do vât chuyên dông tron dêu nên
m8
F
la luc huong tâm:

u =
=
2 ( mg . F
1 ( R mw F
m8
2
m8

g
R w
g . R w
2
2
K u ÷ u A ÷

Voi w ÷ 26/T ÷ 6.rad/s
25 , 0
10
25 , 0 .
2
=
6
K u ÷

Vây u
min
÷ 0,25
BAØI 20 :Môt lo xo co dô cung , chiêu dai tu nhiên l
0
, 1 dâu giu cô dinh o A, dâu kia gán
vao qua câu khôi luong m co thê truot không ma sat trên thanh (A) nám ngang. Thanh (A)
quay dêu voi vân tôc goc w xung quanh truc (A) tháng dung. Tinh dô dãn cua lo xo khi l
0
÷
20 cm; w ÷ 206rad/s; m ÷ 10 g ; k ÷ 200 N/m

Bài giai:

Cac luc tac dung vao qua câu

/h
F ; N ; P


´
´
2
o
2
o
2 2
o
2
mw K
l mw
l
l mw mw K l
l l mw l K

= A ÷
= A ÷
A + = A

voi k ~ mw
2

´
´
m 05 , 0
20 . 01 , 0 200
2 , 0 . 20 . 01 , 0
l
2
2
=
6
6
= A

BAØI 21 :Vong xiêc la môt vanh tron ban kinh R ÷ 8m, nám trong mát pháng tháng dung.
Môt nguoi di xe dap trên vong xiêc nay, khôi luong ca xe va nguoi la 80 kg. Lây g ÷ 9,8m/s
2

tinh luc ep cua xe lên vong xiêc tai diêm cao nhât voi vân tôc tai diêm nay la v ÷ 10 m/s.
Bài giai:
Cac luc tac dung lên xe o diêm cao nhât la
N ; P

hi chiêu lên truc huong tâm ta duoc
N 216 8 , 9
8
10
80 g
R
;
m N
R
m;
N P
2 2
2
=
¦
¦
'
+

'

=
¦
¦
'
+

'

= ÷
= +

BAØI 22 :Môt qua câu nho co khôi luong m ÷ 100g duoc buôc vao dâu 1 soi dây dai l ÷ 1m
không co dãn va khôi luong không dang kê. Dâu kia cua dây duoc giu cô dinh o diêm A trên
tru quay (A) tháng dung. Cho truc quay voi vân tôc goc w ÷ 3,76 rad/s. hi chuyên dông dã
ôn dinh hãy tinh ban kinh quÿ dao tron cua vât. Lây g ÷ 10m/s
2
.
Bài giai:


Cac luc tac dung vao vât
P ; T

hi (A) quay dêu thi qua câu së chuyên dông tron dêu trong mát pháng nám ngang, nên hop
luc tac dung vao qua câu së la luc huong tâm.
T P F + =

voi

=
1
R mw F
P F
2

g
R w
mg
F
tg ;
2
= = -

R ÷ lsin-
-
-
=
-
= - ÷
co8
83
g
83 l w
tg
2

Vi
o
2 2
45 707 , 0
1 . 76 , 3
10
l w
g
co8 0 = - ÷ = = = - ÷ = -

Vây ban kinh quÿ dao R ÷ lsin- ÷ 0,707 (m)

BAØI 23 :Chu ky quay cua mát báng quanh trai dât la T ÷ 27 ngay dêm. Ban kinh trai dât la
R
0
÷ 6400km va Trai dât co vân tôc vù tru câp I la v
0
÷ 7,9 km/s. Tim ban kinh quÿ dao cua
mát tráng.
Bài giai:
Mát tráng cùng tuân theo quy luât chuyên dông cua vê tinh nhân tao.
Vân tôc cua mát tráng

R
M
;
o
=

Trong do M
0
la khôi luong Trai dât va R la ban kinh quÿ dao cua mát tráng.
Vân tôc vù tru câp I cua Trai Dât
´ ´
´
m 10 . 38 R
14 , 3 . 4
9 , 7 x 24 . 3600 . 27 . 6400
4
; . T R
R
R
R
T;
R 2
R .
T
2
; ;
R
R
;
;
R
M
;
5
2
2 2
2
2
o o 3 o
o
o
o
o
o
o
= ÷
=
6
= ÷ =
6
÷
6
= = ÷
=

BAØI 24 :"ua câu m ÷ 50g treo o dâu A cua dây OA dai l ÷ 90cm. "uay cho qua câu chuyên
dông tron trong mát pháng tháng dung quanh tâm O. Tim luc cáng cua dây khi A o vi tri thâp
hon O. OA hop voi phuong tháng dung goc -÷ 60
o
va vân tôc qua câu la 3m/s, g ÷ 10m/s
2
.

Bài giai:

Ta co dang:
÷
= a m P ; T

Chiêu lên truc huong tâm ta duoc
N 75 , 0
9 3
2
1
x 10 05 , 0
R
;
60 co8 g m T
R
;
m maht 60 co8 P T
2 2
0
2
o
=
¦
¦
'
+

'

+ =
¦
¦
'
+

'

+ = ÷
= =
! T
MOT SÓ BÀ TA! VAT LI VA DU SÁ TAO !.. !Á! TO DO


Phuong phap toa dô la phuong phap co ban trong viêc giai cac bai tâp vât li
phân dông luc hoc. Muôn nghiên cuu chuyên dông cua môt chât diêm, truoc hêt ta cân
chon môt vât môc, gán vao do môt hê toa dô dê xac dinh vi tri cua no va chon môt gôc
thoi gian cung voi môt dông hô hop thanh môt hê quy chiêu.
Vât li THPT chi nghiên cuu cac chuyên dông trên môt duong tháng hay chuyên
dông trong môt mát pháng, nên hê toa dô chi gôm môt truc hoác môt hê hai truc vuông
goc tuong ung.
Phuong phap
¹ Chon hê quy chiêu thich hop.
¹ ac dinh toa dô ban dâu, vân tôc ban dâu, gia tôc cua chât diêm theo cac truc
toa dô: x
0
, y
0
; v
0x
, v
0y
; a
x
, a
y
. (o dây chi khao sat cac chuyên dông tháng dêu, biên dôi
dêu va chuyên dông cua chât diêm duoc nem ngang, nem xiên).
¹ Viêt phuong trinh chuyên dông cua chât diêm

+ + =
+ + =
0 0y
2
y
0 0x
2
x
y t v t a
2
1
y
x t v t a
2
1
x

¹ Viêt phuong trinh quÿ dao (nêu cân thiêt) y ÷ I(x) báng cach khu t trong cac
phuong trinh chuyên dông.
¹ Tu phuong trinh chuyên dông hoác phuong trinh quÿ dao, khao sat chuyên
dông cua chât diêm:
- ac dinh vi tri cua chât diêm tai môt thoi diêm dã cho.
- Dinh thoi diêm, vi tri khi hai chât diêm gáp nhau theo diêu kiên

=
=
2 1
2 1
y y
x x

- hao sat khoang cach giua hai chât diêm
2
2 1
2
2 1
) y (y ) x (x d + =
Hoc sinh thuong chi vân dung phuong phap toa dô dê giai cac - toan quen
thuũc dai loai nhu, hai xe chuyên dông nguoc chiêu gáp nhau, chuyên dông cung chiêu
duôi kip nhau,.trong do cac chât diêm cân khao sat chuyên dông dã tuong minh, chi
cân lam theo môt sô bai tâp mâu môt cach may moc va rât dê nham chan. Trong khi
do, co rât nhiêu bai toan tuong chung nhu phuc tap, nhung nêu vân dung môt cach
kheo leo phuong phap toa dô thi chung tro nên don gian va rât thu vi.

in dua ra môt sô ví du:

Bài toán 1

Môt vât m ÷ 10kg treo vao trân môt buông thang may co khôi luong M ÷
200kg. Vât cach san 2m. Môt luc F keo buông thang may di lên voi gia tôc a ÷ 1m/s
2
.
Trong luc buông di lên, dây treo bi dut, luc keo F vân không dôi. Tinh gia tôc ngay sau
do cua buông va thoi gian dê vât roi xuông san buông. Lây g ÷ 10m/s
2
.
hŏn xet
Doc xong dê bai, ta thuong nhin nhân hiên tuong xay ra trong thang may (chon
hê quy chiêu gán voi thang may), rât kho dê mô ta chuyên dông cua vât sau khi dây
treo bi dut. Hãy dung ngoai thang may dê quan sat (chon hê quy chiêu gán voi dât) hai
chât diêm vŏt va sn thang dang chuyên dông trên cung môt duong tháng. Dê dang
vân dung phuong phap toa dô dê xac dinh duoc thoi diêm hai chât diêm gáp nhau, do
la luc vŏt roi cham sn thang.
iai
Chon truc Oy gán voi dât, tháng dung huong lên, gôc O tai vi
tri san luc dây dut, gôc thoi gian t ÷ 0 luc dây dut.
hi dây treo chua dut, luc keo F va trong luc P ÷ (M ¹ m)g gây ra gia
tôc a cho hê M ¹ m, ta co
F - P ÷ (M ¹ m)a 2310N g) m)(a (M F = + + = ÷
¹ Gia tôc cua buông khi dây treo dut
Luc F chi tac dung lên buông, ta co
F Mg ÷ Ma
1
, suy ra

2
1
1,55m/s
M
Mg F
a =

=
¹ Thoi gian vât roi xuông san buông
Vât va san thang cung chuyên dông voi vân tôc ban dâu v
0
.
Phuong trinh chuyên dông cua san thang va vât lân luot la
t v t a
2
1
y
0
2
1 1
+ = ;
02 0
2
2 2
y t v t a
2
1
y + + =
Voi a
1
÷ 1,55m/s
2
, y
02
÷ 2m, vât chi con chiu tac dung cua trong luc nên co gia tôc a
2
÷
-g
Vây
t v 0,775t y
0
2
1
+ = va 2 t v 5t y
0
2
2
+ + =
Vât cham san khi
y

F
6

T
6

P
6

0
;
6

0
;
6

y
02
Vât cham san khi y
1
÷ y
2
, suy ra t ÷ 0,6s.

Bài toán 2

Môt toa xe nho dai 4m khôi luong m
2
÷ 100kg dang chuyên dông trên duong
ray voi vân tôc v
0
÷ 7,2km/h thi môt chiêc vali kich thuoc nho khôi luong m
1
÷ 5kg
duoc dát nhe vao mep truoc cua san xe. Sau khi truot trên san, vali co thê nám yên
trên san chuyên dông không? Nêu duoc thi nám o dâu? Tinh vân tôc moi cua toa xe va
vali. Cho biêt hê sô ma sat giua va li va san la k ÷ 0,1. Bo qua ma sat giua toa xe va
duong ray. Lây g ÷ 10m/s
2
.
hŏn xet
Dây la bai toan vê hê hai vât chuyên dông truot lên nhau. Nêu dung trên duong
ray qua sat ta cùng dê dang nhân ra su chuyên dông cua hai chât diêm val va 2ep sau
cua sn xe trên cung môt phuong. Vali chi truot khoi san xe sau khi toi mep sau san
xe, tuc la hai chât diêm gáp nhau. Ta dã dua bai toan vê dang quen thuôc.
iai
Chon truc Ox huong theo chuyên
dông cua xe, gán voi duong ray, gôc O tai
vi tri mep cuôi xe khi tha vali, gôc thoi
gian luc tha vali.
¹ Cac luc tac dung lên
Vali: Trong luc P
1
÷ m
1
g, phan luc N
1
va
luc ma sat voi san xe F
ms
, ta co

1 1 ms 1 1
a m F N P
6
6 6 6
= + +
Chiêu lên Ox va phuong tháng dung ta duoc:
F
ms
÷ m
1
a
1
va N
1
÷ P
1
÷ m
1
g, suy ra

2
1
1
1
ms
1
1m/s kg
m
kN
m
F
a = = = =
e: Trong luc P
2
÷ m
2
g, trong luong cua vali g m P
1
,
1
= , phan luc N
2
va luc ma sat voi
vali F`
ms
. Ta co

2 2 ms 2 2
'
1
a m ' F N P P
6
6 6 6 6
= + + +
Chiêu lên truc Ox ta duoc
-F`
ms
÷ m
2
a
2


2
2
1
2
ms
2
ms
2
0,05m/s
m
g km
m
F
m
F'
a =

=

=

=
Phuong trinh chuyên dông cua vali va xe lân luot

2t 0,025t t v t a
2
1
x
4 0,5t x t a
2
1
x
2
0
2
2 2
2
01
2
1 1
+ = + =
+ = + =

Vali dên duoc mep sau xe khi x
1
÷ x
2
, hay 0,5t
2
¹ 4 ÷ -0,025t
2
¹ 2t
Phuong trinh nay vô nghiêm, chung to vali nám yên dôi voi san truoc khi dên mep sau
cua xe.
hi vali nám yên trên san, v
1
÷ v
2

Voi v
1
÷ a
1
t ¹ v
01
÷ t , v
2
÷ a
2
t ¹ v
0
÷ -0,05t ¹ 2, suy ra
t ÷ - 0,05t ¹ 2 suy ra t ÷ 1,9s
0
;
6

1 N
m8 F 1
P'
6

2 N
1 P
2 P
m8
F' x

hi do vali cach mep sau xe môt khoang 2t 0,025t 4 0,5t x x d
2 2
2 1
+ + = =
Voi t ÷ 1,9s ta co d ÷ 2,1m
Vân tôc cua xe va vali luc do v
1
÷ v
2
÷ 1,9m/s.

Bài toán 3

Môt bo vuc mát cát dung co dang môt phân parabol
(hinh vë). Tu diêm A trên suon bo vuc, o dô cao h ÷ 20m
so voi day vuc va cach diêm B dôi diên trên bo bên kia
(cung dô cao, cung nám trong mát pháng cát) môt khoang
l ÷ 50m, bán môt qua dan phao xiên lên voi vân tôc v
0
÷
20m/s, theo huong hop voi phuong nám ngang goc ÷
60
0
. Bo qua luc can cua không khi va lây g ÷ 10m/s
2
. Hãy
xac dinh khoang cach tu diêm roi cua vât dên vi tri nem
vât.
hŏn xet
Nêu ta vë phac hoa quÿ dao chuyên dông cua vât sau khi nem thi thây diêm
nem vât va diêm vât roi la hai giao diêm cua hai parabol. Vi tri cac giao diêm duoc xac
dinh khi biêt phuong trinh cua cac parabol.
iai
Chon hê toa dô xOy dát trong mát pháng quÿ dao cua vât, gán voi dât, gôc O tai
day vuc, Ox nám ngang cung chiêu chuyên dông cua vât, Oy tháng dung huong lên.
Gôc thoi gian la luc nem vât.
Hinh cát cua bo vuc duoc xem nhu môt phân parabol (P1) y ÷ ax
2
di qua diêm
A co toa dô
(x ÷ - ) h y ;
2
=
l

Suy ra 20 ÷ a(- 25)
2
÷ a ÷
125
4

Phuong trinh cua (P1):
2
x
125
4
y =

Phuong trinh chuyên dông cua vât:

+ + = + + =
= =
20 t 3 10 5t h sinu v gt
2
1
y
25 10t
2
cosu v x
2
0
2
0
t
l
t

hu t di ta duoc phuong trinh quÿ dao (P2):

9) 3 (20
4
5
x
2
5 3 2
x
20
1
y
2
+

+ =
Diêm roi C cua vât co toa dô la nghiêm cua phuong trinh:
h

0
v
6

-
A B
h

0
v
6

-
A B
C
x(m
y(m

+

+ =
=
9) 3 (20
4
5
x
2
5 3 2
x
20
1
y
x
2000
1
y
2
2
voi 20m y 25m, x = =
Suy ra toa dô diêm roi: x
C
÷ 15,63m va y
C
÷ 7,82m
hoang cach giua diêm roi C va diêm nem A la
42,37m
2
)
B
y
A
(y
2
)
C
x
A
(x AC = + =

ũt sŧ bài toán vŏn dung

Bài 1

Tu dinh dôc nghiêng goc so voi phuong ngang, môt vât duoc phong di
voi vân tôc v
0
co huong hop voi phuong ngang goc . Hãy tinh tâm xa
cua vât trên mát dôc.
DS:
þ gcos
þ) (u sin . u cos 2v
s
2
2
0
+
=
Bài 2

Trên mát nghiêng goc so voi phuong ngang, nguoi ta giu môt láng tru khôi luong
m. Mát trên cua láng tru nám ngang, co
chiêu dai l, duoc dát môt vât kich thuoc
không dang kê, khôi luong 3m, o mep
ngoai M láng tru (hinh vë). Bo qua ma sat
giua vât va láng tru, hê sô ma sat giua láng
tru va mát pháng nghiêng la k. Tha láng tru
va no bát dâu truot trên mát pháng
nghiêng. ac dinh thoi gian tu luc tha láng
tru dên khi vât nám o mep trong M` láng
tru.


DS:
- - - cos ) cos sin ( 2
=
g
l
t
Bài 3

Hai xe chuyên dông tháng dêu voi cac vân tôc v
1
, v
2
(v
1
·v
2
). hi nguoi lai xe (2) nhin
thây xe (1) o phia truoc thi hai xe cach nhau doan d. Nguoi lai xe (1) hãm phanh dê xe
chuyên dông châm dân dêu voi gia tôc a. Tim diêu kiên cho a dê xe (2) không dâm vao
xe (1).
DS:
2d
) v (v
a
2
1 2

·
TAI LIEU THAM HAO
|1|. Bùi Quang Hân. Giai toan vât li 10. NBGD. 1998.
|2|. Jû 1hanh Khiśt, Phʼnm Quý 1u. Bai tâp vât li so câp. NBGD.1999.
|3|. Aguvên 1hś Khôi Vât li 10 nâng cao. NBGD. 2006.
0
v
6

.
-
-
m
3m

M'
M

  

 3;94/9H2 43 ;97J.3-3  '42  '42  598  9, ..  2      2    [909F4299-3/.E5 %9739E 3H38,: 89 9;3 9.'2

.0 ' ' .3.0997439..392 .8E9-3 973.F4..2. %.. .O.:3.397H3   !  2 F F 3.K3.9.  2 .9 %J3 ..

4.  1282.9 .      [.33 E3 . 8 9  %04 3:909. ! 2. 128 2.3 F F F  1 28 2 .33.

2  .

2 .29.9. l:/.3 /93H3 .970493 33.O.K3.4 3.32 2..2 .

8 %J3.9.:/4.3-3 .

3.  ..97J.:/.E.O997.E.33 E3 .9E...2  [%K2 ../3 F ...92. 9.4.3.9.F54904.3..97. F4./3.3.K3.3-3 ' 3H3  ! !    2    '.97H3  [.3-329 439K l/34 3F34 F F F F %E. .3.:-3/ 3/3 .3..92 2 9.4F5904.8.3.:3.997H329-3323.    ' . 3       :H397.4   .:   . ..

.4..9045.9. 29-32  2.3843843.929...29-3 82.8E9.

. 9.  'K%%%. 3 2 2    . .O  !  % 28 2 .. 2  '282  % 2 2.9 F F F F F F  !  % 28 2 ..O% 282 .. ..99. ::3 9.9. % 2 2.  3 . . 2 2 2 2 ..:3 3  l..8 9J3. ::3 9..3H3 % 22.O % 282. 2 ... 2  '282 % 2 2..  l. ::3 9. ::3 9..

9. 8 2 2  [.9. F F F F F F ..3..5.. .... 82..8E9..: . F F F F F F F .3O.-3 973/.O997..O !  % 28 2 .F4339 /3 9     '9.32 .F4 5.33 E3 99743.9.:-38/3/3.g3339  %J3... 3..3.9..3 3.:9E.3.3O.997H329-3323.

 33.K3. 6:.737.. . ::3 !  282 % 2 2...  % .92 2 ..  .737..O . 2. ...48 % 282.8E9.  % .3.48 % 2 83 2. ::3 83 !  '28 2 83  .O.2.48 3 83    '2. ::3 9.  % 22. .K222%%%.3.48 3 83 % A 92  %2  A  .:-38 /33/3./.  '9 !  % 28 2 .33..33..::3 9..9.96:.48 % 2 83 2.O% 282.3..737...

98 :3..8 %J3. %%% .9 F F F F F F    9.2..:3 3. .92 %2 ..8 H3/422.9.. l..

 2 2 2 2 . 2 2   2 .l..9 2 %2 .

K3.3.9.9..29-33  2.O.3...8E997.3.9.:-3/33/33. 82. 8  .32 .  2 2  .

 %.:3. % 28 2.O F F F F F F F F F F F F  !  % % 28 !  % % !  . .97..O 2 % 2.E. 4. .:H3.   2 .. % % 28 2.K3. 2 % 2.8 %J3. . % 28 2. % % 28 2.  2 32 2.  3  .9.. 2 28 2..9.:3 3    3. 'K % % % % % % .

93. 8   9097. :9 329533H3O.39.8E997.9 3 :/29533H32 2.- 82.

:3 3...9 ..8 .  %J3.9.

4-2.29533H3 5..  ./3.  ! 28 2 .2.9 F  %73. .4-  :H397. 283- 32.  283- 32. !. !83- 282..9E. 83- 3.4-  2.  9 . .8E9 28 F  !3.4. :H397.4. ! F  .  E.

  .

 2.

3 97.8 [ 39E.43H: .39./3H3..O:. 5/3 3:909. 3.9297H329533H3O.K3.9.29533H3 -9.O .9.932H3 82.9:3 F F F F F   397.-3-..-29.8E9.

..42 9.4- 28 . !83- .4- 83- 2 83. :5.4-!83- 28283- 2.4- 83- 28 2.H393.K3. [02.4- 83. !. ! 28  :5. 2282. 83 9.  ..397K3H397.29533H33 -  2.8E9.9...397K3H397.48.4- 83- !.

.4-  2 83- % 32 . O. 2 .48..  2 83- 32 .:3 33.  3 .  l.2 H3 . 2  . 32 ./ F F F F   99297..9 ! % 28 2 ..: .O.9:329533H3.:3.8 %J38. 2 83 .4- 2 2 . '9.4-2.. 2 2       2 ..K3.:3 3 99 3 l.O2 83- % 32.... 9K.  2 %2.. : 9.g3.3 .3/3 :3H3.3 3:9.9J3 .:/.9 ! % 2 .

 .    F F F F F F F F .:3 3 .3 3 %2 .:. 8  'K..

O9.3 %J343.97.3F2 3 27..9.3 % 2 97H38.3  9' 2..429533H3 O.3F229.-.933..3 .3 :' 904 5.93397H38.3 3. 323.39./ 9.E.. [$. 84..3H3.

8 2.

. 2953323.48 [93 E .O. 83 /   2 . 93 3. 84..397K36: 4    ' %.397K3.48    / 83 'K3297H36: 4... !.48 .8      397..3 3 E7.5.  '   ' 83 .3 E3F2  3. 929 9 %7. 323.3F23 E E.3F2.48.39.O   / ..9333H3 .. 3 9.. / 83 .3F29045. 23F2 .:3 3.3F29 .32 3 4 O  / .E3.3...29 9.3.3 E .397K3.33.32943 2 %K2...4 284.3 97..397K36: 4  ' 9  9  !.9.3H3 6:.5.K3.

48 9  ' 83 9 .' .

.48  '' 83 9  %  9 ' .   9   ' .   9   ' .3 E3F2 3 E7. .:3 9 904-7.9  '' .48  '  2 .48 %.4 9.2 4.48  '39.

4.9-42 O43.29 92:39 -4297329 4309g3 .3.9-42 !..2E-.9 ..:3 3.3 93 36:.94  2.3295393 3..9-42 9 .48 9    [92E-.:3 3 '9  .3.'9743.9K.' .:3 3.3.3.484.3-.397K3.09g3-.2E-. 309g3 2E-.E..39. 8 . .39.E.:      3...3. .09g3.

7.-4.  '    . 3  9 .397K36: 4    ' 4287.9  !.9043E3!.0.39 4289730-42.3 ..529 .30 .9 .

4 9.48./. .. 2   .3.E.O94 .9..943.48.E.  % .. 3F229.  '  .5.9-42 ' 9 '  ' '  [% 32929533H3.48..-3 2 2.9.84.33.3O.   ' .48.   83. 83 .48 %..  43.4 23.48 ..48. .E.-. [29 .. . %. ..     9-  ' ..48 .9.33.. 90429533H39 23F29 27. ' .3.4 2 ..48 - .48- 83 .48 ' .323... 83.-H3.3H3.4 6: 37..39.  9- .- %K243.3-.5J.5.48-9   ' 83 -9 %  9 9   ' . ..39K394 .OO.5.83.     ' '  E..48 .9.393 36:...9.. .3 3.339 9943. 983.3 :' 5.9  ' .  83.48.48.4 9.4.48 - 9.2:3-38.. .

E..H3 3.39.3 .8 %K243 .2 9 3.9.

94 ..-3 !.2 93.    3.39. 3 8E9 3.33H3      '     2 .9. 983 9 ..397K36: 4    ' l 3.3399K6: 4..

9 2... 8  '    .39..439. O  2 [9..97J..2 92     ' '   2   '43. .3H3O. .3F2H3929 99045.4 2 2.-3293.-.9.O.39.6: 4...E.9 .3 :.

   3.3F2 '39. .39.3F2 97.9 2 .94  % .8 %J3 3.

48.  '4 . 4 8 83 -    2 .' ' %$'  '8 '  ' 4 83  ' '8 ' '4 . '4 .48.

.39.. 8  [2-F3/.42. '  2.H3-H3-3.8333F2.

3O.33.--3-.8 l.H3-. '4 53H3.39..43H: 2.O97.5.:329-3.2F5-3399K.

92 l3399K 6 83-  -  'K93533.O97.43.48- ' .39.9.3F29. :-33.:' .O. '4  '  ' '4  H3 .E..48.48..5.  ..48..2 ' 83 ..3.8    l.2F5-3399K6: 4. .   .39.H3-5 8E9  ' ..H3-...48-' . .

2 82.973 :.8E9.9..48.9397. .36:.# . 97.43H: .9.9 97H329-3 2.-399:-3-.6:.:%8 %7H3-3 929..E.. 4  '4   '4   '4       [9-3323.

8./3.99K.392 28 2 #  # # A 3 3 K  '6..9. ! 283[ %743 O !  .:3 3973 :3H3 28 .9.6   .. O.:9E..9397.

%6 7./.

.4  .3 %.8 6  3K   '323 [ 94.3 . 93 3 %J3 /3.3  6:. :.O./.:.397..:36:.46:.:/93H3 :.39.8E997H39.O .932.2 67.O997.3 .3 323.32. 3 :.

82 .

2 28 3 2   .

29.3973-E3J3#2 329743295393 3 93.3 .9E. E.2  2   6 ['3.  2..3.3.46:.: !  /   2  4 2 4 2    2 2 4  ./3.3.0. 0 597H3.

.39.0H3.439.9 2. 2.F5..8 9J3.9 23.3..

4 :8//2 3.4/3.O.:3.O. .3929.33 E3 l:..-:./. ! # 2 [96:./3H30 2.../ .:H397..39. 2. 93 3 497..6:....439 !  .8  E.9E.. 7. 3 297H3 976:..32 ....

9 2..:3 3 3 39J3-E3J36: 4973..8 .

9E./3..8   .     #   6   E.4.9 % ! .

 4    '-E3J36: 4 #83-  2  [:6:. :9K6:..29-g36:.9- 2  #83-  83 .48../3.46:.5.97.   .39. 'K  . *!   2 #  # .392 ! % .3 3H35 .48.:8.83 9. 2.. .9E.397E 9%3 H2 E3J397E 9 # 2. 6:.O.%7E 9. .:3 3973 :97432953323..:8.

.:2 9704 :..2997g3 4 ..4 6# %.46:.#-E3J36: 4.3 5.39.392 %K2.2997g3 '39./.5.%7El9 4 . #  %743 O ./ / . 2997g3  997g3.933394 '39.8 %K2-E3J36: 4.97J95 4 .4 #4 6 ...6:.g3.:3 39739743295393 36:.39:39046::9.5.:2.:3 3..2 ":.4 #4 .393 3O. . # # % #4 # # # 4 % .....97. 4 6         [":...:.3%7E 9.- ...

8 2.

8   #   2 .

9.:3 O...: '9J%!%.22997. 3.9 2 E. .  .397K36: 4 3:.99743. 5..:3 393 : -3 :..3 5E5 9...:3 3.:3 3 4. - 95 .29 3593296:.9 2904.4 O299..:.97J.3 .3 : .4. 9. 39.3O.:3 3.97. %. :H397.E..3 : .329.399 1 -3.48E9.4  l39 2 .3H3. .:904 :3 .9 253...9 2 % 2 . 5. E..92. -.29.397K3.9 .3....E.3 97K3 6: 4 48E9 .48 4 2.33 !35E5 36:. .! !%l  !. 9   .9 29299 2 .3 5E5 .:3 3... 9.9 2   .3 97K3 .393..9 J 53 3.9 2 .48  ... 5.-....39..3F23.5 E.E. .97.O/3 F % ! 2..:3 3  % 5. #    .  ..:9J.E...397K3.:3 397H329 .3.:3 39743292953 3H39.:3 3. 3.97J.. .99. -3 9743 .97J.9 2 97.3 3F2H3 '95.E...E.329. % ! . 3... ....3929.. 9 .9.29... 9  '95.:. :33H3.   # !% %$ %!'% '$ % !.

832 9..79/32.E.323 .E..J/ 94E3 9 . 2E 2O.: :53.: 9743 O.:3 3.     48E943..298.:3 33.3973H3 .3 3: .  .3 /3 5.. 43. 9K..3 /3 29 .3 . 95 3.9 2  9704 .32E H3.:53.9 2.E.F4-:39. .3 5E5 9..3 .E3 %743 O . 5.32904 298-95 2: 29.3 2E .799.348E9.4 973 29 -:3 9.33.. .E. - 94E3 6:03 9: .. F4F45.3   '9. .3..E.  3 . 83 9.0..:3 3 9..3 3.2.O 79 3: - 94E3 9.O .9.7.9 2 /      ..35E59.: .E.

9.-:3 H3 /9704- 9 .:383-:3 2.: O.8.33 %J3.97..9.3.F4.-:3.3 .8 %743.

9.. .3.3/35.O .:/ 9704- 9 3349..9  ..2839..839. !.3.39.32E .3 6: . %.37.  2..8  3F9 l.  ! 2 . 6 % 6 9.9 2...9E.3  397.-:3/9704 9 ! ../3H3-:3 9..35E59.   6 .3..:3 3.3 .4 2 9. 97J83.. 9 93 3./ 9 . 9.:3 .F4.43 - 9.9..33K33339.98. E.O  6  .3 ./ 9 6 /9704.839..97.! 2 7.3 29 .3. 8:7.39 .:3.9. 83 9.-.: O .9 2 . 9 . 97.:3 3 97H3 . 3.97439.973..:383-:3 '9.9 253.9.3 93  /3 .3 2E 79O 29 .3H3 .... .32E 6:.38E9 . 9 . 3 .36:..  2 .:3 3 .93..3 :.:3 3. 9 .397K3..

8  .  '. 2.

9 .283  .  9 ./3..8 2 . 9   . '  9 .. 9  . 9  . 9  '9..9.9.O.:9E.973.3.3H3. 9  .

 .0 3/2 .:3 397H3 .3 7.9 8  94E3 994.283 8:7..3..39.'9.  2.3 2 .

O 9 32 H3 97H383.9..37..4 2F5 97. 2. ..9 97H3 83 .83 6:..39. .. 3 .3 2 .. 4-982.J. 83 0 $. 9 3 . ..0.0......94.94. .8E9.9K 29. .:3 33: .. 2.8E9.: 97.2.9K32 :%J3.

. ! .8E9. ./36:039:.3 7..  :H3 . ... .6:.98308..:3 3.9 2.3 904 .2F58. .3295.O 6 6 6 6 !  28 2.. .3 '.9 253.9. 9  ...3. .9H33.: 0 9 .83028 9.9E..:3 3..3//3337. 6 E.:9 2F58.-94E3. 6  .83097H3. .97....0 3..37../3H3 ! !  28 '. ..8E99..2.393 39.$. 28   2. 282. 9  28  .8.:3 397. 97J 2F5 .!2 8:7.: %. 3 97.! 2 53 .: .%73.5..: : 397H3 ..8  3F9 l-94E3...9.:83 0 9.

3..  :H397. . ! 2 53.8E9..O 6 6 6 6 6 ! !  28 2 .. 9.!2 973.  28 28 2  2..8  2 2 0%73. 28 %... ..2.. .  282.

9 9  9 . 9 9 8:7.2F58. 9 8:7.397K33.:0 .9 ..32H3 ....: .8397. '..32H397H383 ..9 . 9 9 9 !.. 32F58..39..9 8   ....397K3. 9 . 9   9    . 3 ..32 .0 .03. 9 .:3 3.9 '..8  2 2 2 !.

.O/ 2 '39.:02943 /   9 '9 89..0. 2.... O.. O...E.2F58..

 2  /3 97H3 - -H3 .4 2 84 . E . K3.3 . .3-.9 3..4 ..29..9 2943   2 -3 29 6: 3 5E4 H3 H3 .7..O/329535.8  9 9 94E3 6 9-. - .-4 .33297432953. % 2 97H38. . . .E.3 9..  2. .

3.3 O.8 904 . 2...  6:.3J.3 5 ... 5.3 32 3.

 .9  2 6 .. . !   $:7.7..397K3... !.-.5. 32 3.397K3. . 5E.... .:3 3.7.29535.3 ..7.... 2.4 2. .. 6: 4 .9..-4 ! .         !.:3 3 . 9 . 3 43 .9  3F9 : 9.: 3F2 9K 9 2 3F2.3F2.. .48.8  E.9 3 .9 3.E.3... 9 2 7. 9 E .  9974329536: 4. . .023.9 8.9.:3 3.9 K3.  -   2  .E..5....3.E.397K3. 2 . 6:..97. 97J 3F2 . 3-95.O9.4 2 .: .9.E.9 93 3 .3H3 ...-4 '97J.-4  39. .  .

9  9   9 . 83.

9  9  9  9 9. 32..5...397K36: 4 !          l27.. .397K3 .O9..9.5...

.33. l$ 8  6 .5O3 .997H329/.9. 3/$3    . 9J392.3O.E. .3 29... 2 43.33...O.. 2. . 84.5.48 .39. 23F2    2  % 3/... 27.3H3O. .             98 -94E3.  2  2 $:7. . 27.5. - .35.9 ..

83 .

.:3 393 :.9K.9g3 97 3 . 0 3 2.5  ( :"3% '9J 33.8E9 ..48  .5.3 0 .9 97H3 29 53 - 3H3 E. 9 29 .g3 2 97.9.. 6:.2/3 :..4   . 84.E..3 2  2F5 2 34 g397 K3.48 × %7H3 29 3H3O..O . × .3 2 9 97H3 .0..9. 3O -9 : 97.g397 82..:3 3.39.0. ... 2. .: /  .9.3 . g3 97 32 3.3.48 . l$ .9J  ( '%. 39.9 J.8E9.3 9 ! 2": % 95.29533H3 %g397 . 9..: 43/ .97.E. 3...E0 25.33 94E3.4 0  . .33. 29 g397 .39.9J8.E0 3K3 90 5J. ... %K2 :3. 3 E3  .3 3.4.  /  % &% ( ":.9 32 2F5 9743  g3 97   l$ 9   83 .

    .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful