T~P HQ'P TAT cA CAc VAN E>~ VAN PH~M TIt:NG NH~T TRINH £)Q 2 KYU

TRAN THI MINH TAM

l3 *mO) 2 {flk V~}vO)Jtt~O)* ~ 1IJ FJ:t~m~

T~p hop tat ca cac van de

v "'"

VAN PHAM TIENG NHAT

. .

, "

TRINH DO 2 KYU

• Chfnh xac

• Ro rc:mg

• D~ hh~u

• Day du

• Hi~u qua

NHA XUAT BAN VAN HOA SAl GON

Culm sach "TAP HOP TAT cA cAc VAN f)~ vAN P~M TI~NG NH~T (y TRiNH DO 2 KYU" nay dlfgc bien soan kha cong phu. Ngoai rnuc dlch giup cac ban narn vCPng van pham de chuan bi cho cac ky thi nang ilIC tieng Nh~t, d6i vai cacban chua tham gia dl,!' thi, cuon sach cOng la mot t~p ngO' phap dn thiet de giai quyet nhCmg vU'ang m~c rna ho thlfCYng g~p (y trinh de) trung cap va trung cao cap khi hoc tieng Nh~t.

Nh.Crng van de tbi trlnh bay doi lucgi6ng h~t nhau ve mat y nghia va each dOng, nhlfng ban nenchu y tai cOogthCre.va phan chu y nqoal Ie, d6 cOng chlnh la cal I~t leo hic thi th.lf¢'ng g~p, vi vft,y cac ban nen IU'u tam tai khla canh nay. Doi vai mOt van de, toi dlfa ra nhieu vi du va giai thich reflt ra rang nen khong co phan ba! tap kern thea cho cac ban luyen tap, nhl1ng neu thay can thief thl cac ban nen g6p y, tOi se bo sung khi cuon sacn tai ban.

Cuon sach nay co 51! dong gop khOng nho cua cac giang vien cua toi tal DQi hOC Ngo~i ngCr Tokyo, va mot so ban be nglf6'i Nhft,t khac. Nhfln day, toi cOng xin Qui den cac thay co va cac ban 16'i cam an chan thanh,

M~c du (.fa co rat nhieu co gftng trong qua trinh bien soan cuen sach, nhlfng cOng kho tranh khoi nhCPng thieu sot, Rat mong nh~n Ol1Q'c SI,!' dong gop y kien qui bau tll ban dOC.

Ngoai ra, toi con dang khai thac nhieu de tai rat hap dan va mc; I~ lien quan den nhCrng vl16'ng mac con ton dong trong qua trinh day va hoc tieng Nhat. M6'i cac ban don doc. Xin chan thanh cam an.

Tokyo 03/03/2006 TRAN TH! MINH TAM

5

GIAI THicH Y NGHIA COA cAc ru, cAe KY HleU f)U'Q'C DUNG TRONG SACH

Danh nr = N

Dong nr nguyen the = V DQng tir nh6rn 1 = VI DQng ur nh6rn 2 = V2 DQng tir nh6m 3 = V3

DQng tir th~ t;::_ (qua khu) = v t:

DQng tirth~ "t" (the tiep dien) = v -c DQng tir th~ fet t- ' (phil dinh) = V tet It ' DQng tir th€ ~ T (thl hien tai) = V ~ T DQng nr th~ t: G (th~ gia dinh) = V t:. G DQng nr th€ rf (the gia dinh) = V ~:f Tinh fir v \ = Al

Tlnh nr fet ._ = A2

~U:f~M~ :

v V t.tlt' V t: V fetip-0t:::..
Al A < fet'" A iJ~-0 t:::.. A < fet iJ ">-0 t:::..
A2 A -C~j:t,t." \ A t::'-0 t: A "1:' ~j: f,t. ill--:> t:
A "1:'lb0
t::..
N N "1:'fj: fet" \ N t='-01= N C'fj:f,t.iJ">--:> t::..
N"1:'db-3 N "1:';:h--:>
tt: v V fett,. \ v t: v f,t.iJ">--:>t:::..
Al A < f.tv \ A iJ., --:> t: A f,t. -jp -o t:
A ( 2 be A "1:' (j: f.t It \ A t::._' -0 t:::../"1:' A C' f'i f,t. iJ .. -o t:
f,t. ) t-:'fT! ;:h -o t:
~Q
N t-::rC'(VJ N C' Ij: fet v' N t: -o t:::../C' N c-fj:fetlP--:> t:
0 ;:h --:> t: 6

Ml)C·LVC

Sai 1: 801 TU'Q'NG COA80NG TAc 17

1. ---- ,.: ~ v \-c

2. ---- ,.: M L- -c I -- {.: 00 T -0

3. ---- ~.:%t L- -c I -- I.:.MT .0

4. "-' I.:. =- t.=;t -c I -- ,.:. =- t.=;t-o

5. ---- ~ lIJ < 0 -c I "-' ~ lIJ <' -0

6. ---- rPHt ,.:./ "-' rPHt (/)/ ...__, rPJ ~t t::'

Bai 2: H~N 8!NH 21

1. -- ,.:. ~N 'J

2. ---- I.:. ~~ 0 -c

3. ---- [)~ 'J OJ:)

4. "'-- ~~ '? ""(" j:

Sai 3: KHONG H~N 8!NH 24

1. "-' ,,£ ip 'J -C. tct <

2. "'-- i'£ lP 'J n"

3 . ---- ,.:.~~ G f' 4.""'" (/)J.;-tct G T

Bai 4: THEM vAo. 80 SUNG vAo 27

1. ....... t ---- f:f...__, hI "-' h ---- tct G ....... t

2 .r- ? ;t ,.:.

3 ........ Ii t"G ~Jv 4. "- ,j: b ~ J:: '? 5.,.:.1JO;t -c

7

Bal 5: KHCYI 81~M. KET THUC 81~M. GICrI HAN. PHfl,M VI 31

1. '"'-' ~ I"i c: l/) (c L- --C) 1 ......, ~ ,:;1: c: WJ C: T Q

2. '"'-' ill IS L- --C

3 . ....__ l.P G ---- ,.:. iJ ~ ~t-c

4. '" {.: b t.:. -o -c I '"'- ,.:. b t.:. -o t.:.1 '"'-,.: b i: 61 ......, ,.: b tt: IJ 5.'"'-~lm C -C/ ......... ~im L-C

6. '"'-' t: It I ......, f;: It (J)

7. '"'-'lp~' If) I ......... iJl~' '? (J)

Bal 6: RU R~. KHUY~N sAo. CHU Y. CAM 8oAN 36

l. ......... j (J: j) -Cf:;1:tj:~\ip

2. ---- .:. c t:::..'

3.'"'-'': c

4.""'_' 'b (J) t;:1 '"'- b (J) -c' lj:f~ I..- \

5. '"'-'~=;: I "-'~f! t='1 "'~=;: -e':;1:t~v'

6. "'::. C: ,;1: t~ It '

Sa; 7: QUY~T £J!NH. QUY~T £JoAN. CHO TRU'ONG .40

1."'*-1..-'

2 .r- f;tipt~ G f~" \

3. "'~': ~ ~ -o --C" 'Q

4. ----~.: T:t! t,t " \

5.'"" LiJ~t.t" 'I ......, (J: IJ) 'lip (tl:) t~,,'/ '"'-fll.ll (Ll.llt.:.tJq t~'" 6. ---- C: I..- \ ? b (J) t:

Bal 8: NGHE N61. SUY LU~N .45

1. '"" C " ' 5 .::. C:. tD ......... c (J) .::. C: r:

2. '" C l.ll 3.'"'-'~1t\

4. ---- ~ It \l.l~

5 .r- ~-thtJ~<bQ 6. ---- t.ptlt~ It \

8

7. '"'- ~;:@:J.., '\ tet It '\ 8.'""'f;:~~tetv '\

9. ~ c ;J.;. i<_ -c / ~ c ;J.;. i<_ ~

Bai 9: THai £)I~M. SOl CANH .............................................•.................... 52 1. ,.._ iff ,;:/ ,.._ tJT Cl)

2 .r- ~ ((;:) / -Wf-Cl) 3.~';:~ L-C

4."'_ (;: cb tt: -o -c

5 ........ c ::. 7::;/~ c ::. 7::; t=:.

6 .r-- 7P ~t .:5/~ 71'1,t au-: tJ~'t t:: 7."'_ ? i?~;:

8 . .-.... 11 tp 0.:. ) / "-' if} cp t: 9."'_ ,.:.:13 It '\ -c /---- ,.:. ;f.:Ht {)

Bid 10: CU'O'NG f)1f;U H6A CAM T1NH. CU'O'NG CHt 59

l.'"'--C L71'1t:..tJ~f,tlt'I"'-c Let :);Oif,tJ.,'

2 .......... -c tz: *- t:J f,t It '

3.~-C . f,tt:Jt,tIt'

4. ~f,tJ., 'btt~.: I:U 'ipf.t1.t,

5. "-' -g .:5 .a:~f,t It '

6 ........ f.tlt '""C:f:tlt' t:JvJ,t\t '1"-'1"'.: ,:tit \ t:Jt1f,t1t \

8al11: QUAN f)ltM £>ANH GIA 64

1. ,.:. c -:>-C

2 ~ L-C

3. '"'"' 0) J: ~ / "-' 1:/ .-.... 1: Cl)

4. '"'- ip G \t \ ? ~ / ""' 7.P t:J g i<_ f"il ZP t:J ~ -o -c

5 ........ 71~ G ~.:5 (:1 ~;Ol G ~t1f'il 7.P G Je. -c

6 . .-....;0'1 G T ~ c / "-';O~ G Tn,,"i/ iJ'1 G L -c

7 .......... ';: Lt::_ GI f;:Tt1t'i

9

--------------- -

8a; 12: SO SANH. £>01 CHI~U. SO SANH CAO NHAT 71

1. ...._, t:' .l:t .r< -c

2. ----I:f c" ----/j: t.t" '/ '" < G It \'" Ij: t,t It,

3. ---- I;: ~H '5

4.----? (J:?) ip....___*"\n~ 5. ---- ~ .. .::. 6 ip

6.~-jJ (-z+)

7.------':.M t. -c

8. ~ I;: IX L- -c I""' 1;:&-9 '5/""' IX L t:

9. ------ & f1ij 1 ""' *' f1ij 10.~ cit'? J: ~ 11. ---- lPO I) I:' 12.~I:.t.J~b-? -c

83113: PHl) £>6'1. PHI PHl) £>6'1 80

1. ""' 0 v ' -z+ I;:

2. '"'-' 0 0

3. '"'-' :a- -=- NJ-C 4.'-"'" .; c t.t <

5. '"'-' t1i ~ -z+ 1 --- rtJ. ~ ';:1 ~ 'fb. ~ (J)

6. '"'-' :a- ~ ~ ,;: L -c 1 ---- ,j: 'fb. ~ I:. L- -c

Sal 14: QUAN Hf;. TU'O'NG QUAN ; 85

1. ""'-jJt::, ,j

2. ""' 1-£ t.J ~ ~ t:: 3."'"':)0&>'5

4.,...._1:f""'1:fC:~1 ~t,tG----'l.C:~1 ---Il.e:- 5 . "" ,;: 0;h -c

6. '"'-'1tf; -o -c

7. -----I;: {$ 0 "C

8. "" ~ c b I:.

10

Bai 15: QUAN HIS vs THai GIAN ' : .•.•..•..... ~ ..........•...... ~., 91

1. "- t.: C: tt: Iv U.:)

2. ----- (tJ ~) C: }~, ? ~ I ~ Up) ~ ,~, -o t: ~

3. "-tJ~'"'-'t,t ~ \tJ~O) '5 t?~.: 4.----~~

5. ~l &:t C 06--C

6. --- 1:. -c:' I ----- 1:. 0)

7. ----l 0.*

8. --- --C tJ ~ ~ e' l:t f,t It \ C: I "-' l ip ~ -z" f:t t,t t+ tLl"i

9. ---.... ? "f? ~':I ........ t,t It \ ? "ty {.:

1 O. ----- {.: ~ si. -o --C / '"'-',.: 9C st. -o

Bai 16: PHU 8!NH 98

1. ---....:b ,t tJ~ f,t It \j "-':b ~t ~:tt,t" \

2.----f:tftJ'd.t" \ 3 ......... -o ..:. t,t" '

4. ----- b 0) tJ ~

5. ---- C:'- =- is -z"1:tf,t < j ........ ~< =- is -z"f:tt,t It' 6 . ....__ =- C: f,t <

7. ----- ~ " ' ? b 0) -c:' l:t t,t" '/ '"'-' C: 1,. \ '5 t 0) -z" b t,t" \ 8 ........ b'te'f:tt,t1r '

9. ----t.tlt' =- C: {:tt.t" '/ .......... f.tlt \ =- ~ b t.t" \ 1 O . ..._..:. C: f:t '"'-' tJ ~

_,:. I

Bai 17: Ml)C 81cH. PHUONG PHAp. MOl GJ6'I.. ~ 105

1. ----- J: ? ,.:

2. ---- 1:. -c

3. ---- ,.: J: --:> l I > (.: J: Q

4. ----- ,.: J: -o --C

5 . ....,_,'.:J:{)~j """",.:J:i1A"i 6 . ....,_, :a:- @ C -c I --- :a:- iffi L- -c

11

Bill 18: QUA TRINH. KET THUC 109

1. '"'-' t: c!:: .: ..:s

2. "-' Jb IT < U.::) 1 ---- Jb ~f < (1)

3. "-' * 0.:.) 1 '"" * (1)

4. "-' ~ It] 1"-' ~ It] t~

5."-'~61 "-'~.tL61 ----~ttf.llt' 6."'~<

7. "-' b ,t t;:

8. ----iXmt'=

9. ~.:. c {.:: f.t 6

to. "-'.:. c!:: ,.:: f,t 0 -c It' 61 "'::. c c f,t 0 -c It, Q I l. "-' Cit' oj .:. c!:: t~

12. "-' t .:. 0 t::_' 0 r:

Bal 19: KHUYNH HU'aNG. T~NG THAI. TU' TH~ 118

1. ........ ill t? (1) 1 "-' ill-ty t;:

2."'0 f~It'

3."-'~,*

4."'t;: C':dt

5 fI c!::~1 ----'J. t~(J)1 ----fJ. c!::~t:.

6 < 61t'1 -- < G It '(1)1 ---- < G It't;:

7. -- tJ)'(1).l oj f.::/ ----- i.l)'(1).l oj t;:

8. ----if

Bill 20: KH6NG co KHA NANG. co KHA NANG. KH6 KHAN. o~ DANG

............................................................................................................... 124

1. ....... ill t:v>

2. "-' b ~t {.:. ti It' iF' f.t ... '

3. ----il),t;lf,tlt'

4. ---- J: oj il~ t,t It 'I .-.....l oj b t,t It \ 5.----~~QI ----~~t,tlt \

12

Bai 21: f)1~U KI!;N GIA D!NH TIJ::P NO! NGU'Q'C .......•.......................... 128 1. t: c_ ;:{_ ..... -c b

2 .r- r: C .::. ~-c:

3.'"'- c_ L. -c bl ..... 1.= L. -c b 4 . ....__~.: L. 61 ....__~.: it J:

Ba122: f)1~U KIt;N GIA £)INH. BI~U Klt;N xAc £>INH 131

1. --- 2: ;:{_ ,.._. f'i

2: c_ L. t: G / ""' c_ T .t1A'f1 ...... c. T Q, b,

3 tJ: It' -=- c 1'= 1:1

4 .r-- t> (7) tJ: G

5 . ....__ ~ cY.l ~ I.: L -c f:1

6 ...... 5 (J:?) b 0) tJ: G 7 .r- tJ:PtJ~F! "J

BeU 23: N~U vr DV B~ GIAI THlcH u· •••••• ~ , 136·~

1.,..._ C tJ~--- c tJ~

2."-~G ..... ~G

3. "- {.= L. -c b ..... {.: L. -c t> ..... 1.: L. ~""'I': L ~

....__ {.: it J: ..... I.: it J::

Ba124: NHAN MANH, CU'ONG BIt;U 139

1. "-' ~;;tl ..... -z: 2: ;;t

2.""_ C L. -c

3 .r- < IS It,

4 .r- t1: c.'1 ..... tJ:lvtJ~1 ..... t.tlv-c 5 ...... -=--t

6 .r- j:_"'C:'1 ..... j:_ "'C:' L. -c

13

Bai 25: CHO D~, D~ TAI. 143

1. '"'-' ~ l-;tl ,..__ ~ " ' ? 0) fj:

2. '"'-' cit' ? "b 0) ~j:/""'" c v ' -j .: c 1:1:

3. "- ~ It ';{Ji

4. "- ~ It' ? ~ 1 ....... fj: c v' -j c 5 .r- cit '0t::.. G

6 ........ ,,:IJ~'t-c l:t

Bai 26: KHONG LIEN QUAN, KHCNG f)~M XfA, NGOAI LE 147

l.""':a:-Po~vfl ----~:1:rJ:l'v-r

2."-'l::tpipvG-r1 ....... 1:: OJ:) tp7J:.b,?f~< .

3 .r- tip~b-r

4."-'/:1 c ttp< (c L-C) 5. '-""1:1 ~ -c:to 2'

Bal 27: TU'ONG QUAN. £)01 LrNG : , 151 .

1.--I::J:0-CI ....... ,;:J:Q

2. "-' I': J: 0 -c (:1

3 .r- 11dg~1 ....... txmt:. 4. "-'tXm~{j:

5."-'{;:r,t C -CI ....... ,;:r,t ct;:

6 .r- t::..0 0;:)

7 .r- ,;: -'J It -c .

8 .r- :a:-2'07J:.{t u::.) L-CI ....... ~~07JlltL-c 9 .r- :a:-~~'': (L -c) I -- :a:-~~ ~ L -c

Ba128: NGHICH TI~PTLr. NHU'Q'NG 80 .- 157

l.--t~7J~ G

2 .r- < it 1;:/ "- < it L -c 3. "-'0-'J/ ....... -'J-'J"b

4."- t 0)0)1 ....... c (-;tv' ? bO)O) 5. "-I;: t 7Jl7JlV G-r

14

6.------'.= L. -c 'bl -----,.= L.61 ...... ,.=-tt ct 7. ~ c t > -» -c 'b

8 .......... jp G cit' -» -c

Bai 29: NGUYEN NHAN, L Y DO ~ 163

1. ~ ,,: J:: -o -c 1 ""' ,,: J:: 0

2 .......... tJ~GI -----':'ctJ-,GI ...... c.:.~ipG 3."'tJ~ G ':'-t

4. '" ,.= ---:> 2--

5 . .-.....:totJ~'f-C-I ----:totp'iipl ...... :tot.P'ft~ 6."'-tt" '-C--I ......... -ttv'ipl ....__-ttv ,t~

7 . .-.....t(J)t~·tJ~G/ ""'b(J)-C--I ...... to) 8 . .-.....fftJdJ ,,:

9.""'t:::'t',:1 ......... t::'to)

10 . ....__t::'t(b~-c

11. .-.....;Si) ~ VJ / ........ 0);Si) ~ VJ 1 ~ ib ~ VJ 0) ""' ,.:

Ba; 30: NGUY~N NHAN, L Y DO (ti~p thea) 171

1. .-..... £" 1: U~)

2. ----- J:Jj:

3 .r- jp G fj:/ ....__ i» tS ,,: f~

4 . ......_.:. c t~'i)'> GI ....__.:. c t: 5.~c ':'6~.7;.~ c

Ba; 31: NGUYE;N VQNG, CAM THAN 175

1..-.....':' C ,,: U~)

2.------:' c r:

3 . ...._:. t. n»! '"'- t::: 6 ? 1 -«: c t:. ~ ? 4. --.. t (J) t:.

5 .r- b (J) t:::

6 .r- t: v' b (J) t~· 7 .r- t.tlt' t (J)tJ~ 8 . ......_ t (J) t.J~ (b ~

15

Bai 32: TIEU CHuAN CO SAN ························ 181

1. '"" J: ? ,:./ ---- J: ? tet.

2 .r- ~j3~ 0:.) I ....._~:toVJ(J)I--~j3~t::

3. -- {:. fa -o -c / ---- ,:. fa ? / -- I:' fa -o t:

4.'-;' {:. 1it5--::5 " '-c / ....... {:.B;--::5 < I ...... {:.~--::5" vt: 5.--:a:-£I:' (L- -c) / ---:a:-£I~-9-3! --:a:-£I~ L-t.:. 6. --(J) ~ ~ -r:! ...... (J) ~ ~ I:'

7 .r- a-~IL~';: (L- -c) I ....... ~t:pJL'~ L- -CI ....... ~t:p/L"::TQI ....... ~t:p/L'l:-t

-5

16.

Sal1 DOl TUONGCUABONG TAc

. .

Khi rnu~n di€n dat hanh dQng rna SlJ viec muon hu6ng den, thi chung ta co each trinh hay nhir th~ nao?

1. ,..,_, f.::. -o v ' -c

- Dung khi muon noi v~ dai nrong thao taco

- Thirong sau ....__, f.: --J l- vr la cac dQng tir nhir: ~5T, fif] < , ~ ;;t ~ "' {I: < ,

waJ.A:Q ...

, c - Thirong dung trong van noi nhieu han van viet, v~ y nghia dung gi6ng voi - '=M L-li ........ f.:rMjT ~

- Cong thuc: N + h:...-:>v'-c

N +I,::,..-:>v'-C(7) + N - Y nghta: -- v~I-Ii~n quan

I.fA f'i. S *(l)~7tf~.::. --J It Y·C~.A: -C" ,~o T6i dang timhieu v~ kinh t~ Nh?t Ban.

2. ~ 0) A ,.:"":)" '"-c f~Ij:{PJ t> ~ G t,t Ir '0 T6i kh6ng bi~t gi v~ nguoi do ca.

3.4 B ~j: f3 *O)Jt{t{.::."":)J., '-c:JO~ L- ~ To

Hom nay toi xin trinh bay v€ van hoa Nhat Ban.

-r-.

4.f~fj:~*O)Jt~{'::'--J1.t '-C?iJf~ L lV' .00 Toi dang nghien ciru v~ van hoc Au My.

2. ~'.::.M~-CI --l.::.MT.o

- Giang voi ------ f.::. "":) l- \ "C nhung ------ ,.::. M L l diroc dung trong nhiing bieu hien co tinh ch~t cimg nhac, a hQi thao, phat bieu va diroc dung nhieu trong van vi~t.

- Cong thu-c: N + t.::.fMH ... -CI 1.::.00-9.0

- Y nghia: - lien quan /- v~

17

l.ib (J).A.~': M L. -c f.Mj:{iiJ t ~ G t.t v '0

T6i khong bietgi lien quan d~n ngiroi do ca.

~ .. ..;. :

2.*~(J) JJftI25;H.: M L- -c t: r: 4-~it r:p -c'To

Lien quan den nguyen nhan tai nan hien thai dang di~u tra.

3 Ji~t~ (J) F1J9lrH.: fMJ L- -c ~ X ~ :If < 0

T6i \,j~t luan van ve vAn de moi tnrong.

4.flJii!&ifj,= M L. -c Jl!.lWn~ !.tV '0

T6i khong co himg thu ve chinh trio

3. '" f~M L.""C / ---:M-r-.o

- DUng d~ th~ hien dQng tac hay cam tinh v~ddi nrong muon huang d€n.

- ---- ~= M L. -c thirong dung khi c6 2 d6i nrong.

- Khac voi ,..__~.: ~ v '\ "C va....._,~.: M L. "C a 6h6 la ""' ~.::M L. "C duoc dung

d~ d€ C?P d~n tarn trang va hanh dQng ella ddi nrong mQt each tnrc ti~p. Sau ""'~;: it L. -c thirong If! nhiing til th~ hien quan M ddi I?p nhu: btiJt Bt~, ~ ...

- Cong thirc: N + ~;:.%t L. ""C

- Y nghia: ~ d8i VO;

7~

1. B *A~=M L- -c~.a:----::>n}t,tv 'jjn~'- 'v '0

D6i voi nguoi Nh?t minh khong nen noi d3i.

2.lA fj: ib (J) A f:: M L. -c ~fL t,t ~~.a:- ~ -o -c L. ~ It \:'£ L. tz:

D6i veri nguoi do tei da 16' c6 thai dQ thc1t Ie rdi.

3.13 :S(J)i4~H.:.M L- -C~jJ/L,.a:-:f!f---::>.:: c ,:t*WJt;:o

OOi voi tuong lai cua chinh minh, vi~ co tinh tMn n6 hrc 1a r§t quan trong,

4.diJ(J);t~~:EJj:AA (J) &" \~j::~~%t L- -c t~ttm.JJJ-c'To

Giao vien do chi t6t ddi voi nhtrng hoc sinh thong rninh thoi.

18

/

4. "-' l;: .::. t;::;t -r: I ........ {;: ;:: t;::;t.o

- ........ ,.=. ::. t::..;;t -c thuong dirng sau cac danh tir th~ hien sir chat vAn, yeu c~u, mong moi, ..

- Cong thtrc: N + I;:::' t~;t-r:

- Y nghia: ~ theo

l.t±~ O)~~,.::::. t::..x. -c" t±~mHTfj: 3 i'B 4 B C ~7E L-t::..o

Theo nguyen vong cua nhan vien thi cuoc du Iich cua nhan vien diroc

quyet dinh 4 ngay 3 demo .

2.m;g-O)WI~I;:':_ t::.*- -c" ~:P:O)/J\~fj:b? -@]~tfjJt&2:ttt::.o

Theo nhir sir mong dci cua dQc gia thi tieu thuyet cua co ~y duoc tm ban m9t )§n nita.

3.:fig~0) At::. t? 0)~>1t,;:,:_ t~;;t Q ::. O)~Jm,±m~. L. t,t. 'ttlA:ft.t IS t,t." '0 Theo yeu c~u cua nguoi dan dia phirong tbi phai ki~n thi~t con dirong 19 nay.

4.P!f{-~';: .:. t::.;t t::.~;tj] ~ L. t,t." '\ l::" ~~,,:jj:~ It Att Gttt.t" '0

N~u kh6ng co each nghi thea thoi dai thi d6i voi gioi tre kh6ng th~ dung nap diroc.

5. "-' ~ ?l) <: '0 -c I "-' ~?l) <" .'5

- Duoc dung d~ noi khi nay sinh quan h~ d6i l?p, l<1y vfu. de gi do lam trung tam diSm d~ thao IU?n, nghi ludn,

- Thuong thea sau ,....., ~ rt> <~ -o -c la cac dong tir mang y nghia tranh cai, nghj Juan, dc3i nghich nhau v~ y kien nhu: M.lrT.o, .~, ¥-~?' ...

- Diroc dung nhieu trong van vi~t.

- Cong thirc: N + a- ~ <" -o -c

, , },

- Y nghia: Xoay quanh (van de ) ........

19

1. ~lji(J)FD~i!] a- ~ < -:> -C, #Rk t.t~~iJ:;ffb.nt.:.o

Xoay quanh van d~ moi tnrong, nhieu cuoc nghi luan Oa duoc t6 chirc.

2. Am(J)FD~M.a:YJ <~ -o l, =~(J)%t:lI. L-t~~~iI:;~ ~.n."50 Xoay quanh van de? nhan quyen, co th~ th§y hai y ki€n d6i I~p nhau.

3. ~ o:){;t m a- .Y) (" -:> -C, :t t::'mJ ~ :a:- ~ ~ t -c It \ Q 0

Xoay quanh vi~c irng dung hat nhan, viin dang ti~p tuc nghi luan.

4. =r .> .> 3 /,ij!~.a: YJ <"."5 $It \iJ~ J: ? ~ < ~~i*-'=' [PJzp-:> iz.;

Viec tranh cai xoay quanh van de can h9 cao e<lp da dftn d§n huang d~n giai quyet.

6. ....... rtu ~t ,;:/ --- rtu It (7)/ --- rtu It (1)

- DUng khi muon noi: d~ cho hQP v6i~

- Cdng thirc: N + ftiHt(7)

- Y ngbia: d~ - / danh cho-: / btrang d~n -

1.131Ji f3 /:t.:rf*ftiJ ft(7):m=*Ji:9~~1t '0

Chu nhat thi chuang trinh tivi drum eha tre em nhieu.

2. =- nf:t s *~~~:?frPJ It '=.:m:i1~.ht.:.Jtlt~-c-To Day la cuon van pham danh cho nguoi h9C ti€ng Nhat.

3. =- (7);r-H!IHj:j3ip* ~ rPJ ft f='IW~~t L- -c lb f) ~ To Thirc an nay co gia vi danh cho nguoi IOn tu6i.

4.':'(7)IJ'\IDl~~j:7f..OOArPJ'tt'::iJ~, f3*AiJ:;~Jv-C-b c!::""("biIDB <, t.:.fi) ,=.t.t 00

Sach thuyet minh nay danh eho nguoi mroc ngoai, nhung (du) nguoi Nh~t doc cling rilt hap d§n, nen co th~ danh eho ca ngiroi Nhat mra.

20

J

Bai2

H~DJNH

Khi muon gioi han di~u kien hay tinh huong nao do thi chung ta co each noi nhir the nao?

1. ~f;::~!J

- Dung khi muon noi r~g: d~c biet chi - thi-:

- Cong thrrc: N + f;::~R !J

- Y nghia: (d~t bi~t) chi - thi >

1. 65 ~YJ:(J) )d;:~N ,?, A~~;fSl--eTo

(D~c biet) chi co nhiing nguoi tren 65 tuoithi moo vao cira mi€n phi.

2. =- (J)~~ ~F!I~(J):jO~;f~H;:~N ~, lO%~J5Ilt vi: ~~To Chi co vi khach nao mang theo ve nay thi moi diroc giam 10%.

3. 4-13 '.::~.& '? =-t1'j:~~C'To

D~c bi~t chi co hom nay thi mat hang nay ban mra gia,

4. 13 *~~~1r~~tt G, -= (J)*~';:~H6o

NSu nhtr chon truang tieng Nhat thl chi co tnrong nay.

2. ~f;::rn-?-c

- Dung khi mU6n n6i rkg: chi co - thi d~c biet - Hay: chi co -la khac voi - - Cong tlnrc: N + ~1l-? -c

- Y nghia: chi co - / - toan chi

l.~bGj:f~-tftpfLiJ~.:to~iJ~f.t1t '~';:~N--:::> -c, j3~1r* '? '.::*60

Ban than cua toi khong hieu vi sao toan chi hie toikhong co ti~n thi Iai den muon ti~n.

21

2.1.- \-') b fj:~~ ~ 2-;h, I, '1-= L -c It' 6 0) ~-=, m 0J tp l,..-C l.r' .o1l;'f~-=~,& -? -c ~n~*6o

Du toi Iuon don dep phong sach se nhung chi co luc bira bai thi khach

d€n.

3.? ~O)-=r'-=~H-?-C, -{-Ivt.t~l.r'':' ~ ~T6 fj:-f'n\t.tlt'o

Chi co con nha toi thi rum khong lam nhtrng viec x~u nhir v~y.

4.tbO)Al-=~R-? -C, -{-Ivt.tl"f/pt.t':' ~ (j: l,.t.tlt' ~ ,~,? 0

Chi c6 nguoi d6 thl tai nghi Ia khong lam cai viec dien r6 nhu v~y.

3. ""_'iJ"l.~ ~ (ti)

- Dung d~ bieu hien trang thai, dfuIg sau tlnrong hl nhtrng ill chi thai gian.

- Cdng thtrc: ~W~7M~ + iJ"l.~ ~ OJ:)

- Y nghta: Trongkhl -/ trong hIe -

1.':' Q)-tlU:: Ar~' il~ I.- '6 lP ~ IJ $l.r -t: ~ fjj.t < t,t 6 t.t I.- '0

Trong th€ gian trong hie con con nguoi thi vi~e tranh gianh nhau hI khong dung diroc.

2.~il~-t-,:n.: It \-c < .n6 tJ~€ IJ, fLf:t*JL' L- -Cit \ G.tLoo Trong h.ie anh §y co i:! ben canh thi tai c6·the cam th§yan tam.

3. S *~-= It' 6 ~~ IJ, mHt~ ~ JL'n~~t t.t ~t;h,f:ft.t G t,t It \0 Trong luc 6 Nh~t phai c6 gfulg ti~t kiem.

4.-ffl:il~~~t.t1t \~R i'J, fl b~Ht 60

Trong khi my toi chua dirng tay thl toi vfut ti~p tuc.

4 _ ....... tp~ ~ -eJ:t

- Huge dung trong 16i noi trinh trong, nghiem trang.

- Dung d~ gioihan eho mot pham vi d~ phan doan m9t di€u gido.

22

\

... Cdng thue: v / V t::../ N (J) + lP·:g ~ "'C'Ti ... Y nghia: N@u nhtr trong pham vi -

N~u nhtr trong gi6i han -

l.fl. o)W -o -C" ' Q fW ., c: fj:, lb O).A Ij: ~ -c b ~ " '.A t~o Neu nhir trong pham vi t6i biet thi ngiroi d6 1:1 ngiroi t6t.

2.1;'?I-c:~~t;:~B:" c'fi, -t?" \ ? 1; MO) .AJi.::. O)~~~;: I:tl· ,~it Iva

Neti nhir trong pham vi t6i da dieu tra danh sach thi ngiroi co ten nhu v~ya truong nay khong co.

3.4'@1O)W~B!tO)~B:" c:~j:, =-O)r~~M~;:~TO~OOO)~t-Hj:iVJ*" ti: 1,. \ ct ? t;:.'o

Neunhu trong pham vi di~u tra l§n nay, nr li~u ctia mroc ngoai lien quan den vein de nay dtrong nhu ~t it.

4.fl.il~:m 0 ~H '? ""(:,Ii, -{-lvt.t:.lllTti =- O)±t!r;JJ~;:?j:fi:lt '0

Neu nhir trong pham vi toi bi~t thl khu phf> nhir v~y kh6ng c6 a vung nay.

23

Bili 3 KHONG H4N DJNH

Dung kill muon noi khong chi co pharn vi do thai, ngoai ra con co nhieu -

nira.

1. .......t;ftp ~ -et.l <

- DUng khi rnu6n noi rang: khong chi co - do thai, rna ph?J11 vi con phat tri~n Ian rQng hon nhieu,

- Van phia sau tiip ~ c-t,t. < co th~ dung diroc cho hinh thirc menh l~nh, cirong ch~ nfra.

- Cong thtrc: ~1*~Mi~ (trir hioh thue N (J)) + t;fiO:. ~ -et,t <

- Y nghia: khong ehi - rna con ~

L f.£.(f)fi1#(J) § IY-JIJ: B *~tHin~ IJ -r:t,t < ~ B *(f)Hlti~Jt1t~ 13 '.% ~iI5~fr!J5! Lt;:o

Muc dlch du hoc cua tei khong chi Ia hoc ti~ng Nh~t thoi, rna tai con dff hoc kinh t~, van hoa va cUQC s6ng hfuIg ngay mra,

2. cb(f) )dJ:~::r~.A ~ §:btL -c It \ Q f'fn~ IJ -r:t,t <, Hlti(f))j-J_f-e ~ *iiL"CIt\.oo

Ngiroi do khong chi diroc goi la thi nhan thien tai rna a linh V\lC kinh t~ cting dang hoat dQng hang say.

3. ~:9:ij:'\~jV~~rm:_, \''fn~ IJ -et,t. <, Itt ~ ~ b T.o L, & ~ ~~ t cb 61v -eTo

Co ~y khong chi co dau dau thoi rna con an lanh, oi mira va hoi s6t nira.

4. ~~-elJ:~O)ff.LO) ~ ;q:'-'JIt'-CI±t.p I:J -r:tct<, ~(7)~1~¥* -r:tH tz:

CU9C hop khong chi noi v~ 16i l<im trong cong viec cua anh ta thai, rna dff neu fa d~n cUQC song ca nhan cua anh tao

24

2. --trip ~ iJ~

- Dung voi y nghia: kh6ng chi - rna han th~ ntra, ( ~'ng them vao lam sir vi~c b mire d(> nang.hon.

- Khac voi ----- f-t jp ~ -r:!,t. < b ch6 la: d~g sau "-' f-t ip ~ ill kh6ng dung duoc cho hinh thirc menh l~nh hay cuong ch~.

- Cong tlnrc: it{.$:~Mi~ (trir hioh thuc N GTJ) + t.f;O~ ~ ;O~

- Y nghia: khdng chi - rna - cling -I khdng chi - hon ntra -

l.~~,;fip ~ ip~3J. b 0 ,~C' Lt.:.o Kh6ng chi toan rna v{it Iy cfing 0 diem,

2.;f.-}~iJ~ r * -r: cfb Q f-t/.l~ ~ IP, fflH~ t L !,tlt \A -r:To

La ngiroi kh6ng chinclu an db rna don dep ciing kh6ng lam ntra,

3.18i:9;fj:tt.~Mi£:f:ftp ~ z», *~£ -c'~-c-c*~tij£ Lt.:.o

Co §.y khong chi vet 1;l6 cong viec va tai san ma·eOn aa virt.bo eel gia dinh fa di.

4.'::' O)~18if:ti¥~JiJ~~lt \f-tip ~ t», Bt~9=' ~;:mDl!: ~ T Q'::' C ~.::tcfb lJ £ To

G<1n day anh ta kh6ng chi di hoc tr~ nhieu rna tham chi con ngu guc trong gie h9C nira.

3 . .-...,f;:mGf

- Duoc dung khi muon noi dng: kh6ng chi - rna con thich dung, toan b(>

nhom diu nhtr vay,

- ...___~;:~.& G f la hinh thirc kh6ng h?J1 dinh ella '"'-' ,;: ~~ ~

- Cong tlnrc: N + f;: ml G f

- Y nghia: khong chi - rna -

l.f.L.f:tF'A 7" /' ~ -*·-Jv,~~.& G i\ .A ~-:/!,t G{iiJ-r: btH'~ -r:To Khong chi co bong r6 rna n~u ta th~ thao thi mon gl toi ciing thich.

25

2.lliH;: It \ tt: R;f I;: l"i SlifE S ~;: m~ IS -r, 1*7i- 0) S f"i ~ V:J t ~l¥ C: A ~.....:... /~~~~To

Khi con (; mroc nha, khong chi co chu nh?t rna ngay nghi toi cling thirong choi th€ thao voi ban cua toi.

3.:!JJtl~;:~R G i""~t'.£ t ~ L It '.~~!IlfO) iOiJ~rt ~ JA:~T J:: ? C: L -c It \.00 Khong chi co nam gioi rna nu' gioi cling dang c6 gang rna rong tinh kha nang trong linh V\J'C ngh~ nghiep moi,

4.~F~ 0)':' C: ';:~H IS f\ It \ 6 v \ 6 f,t.:. C: ~f@5~ L t: v '0

Khong chi co hoc chuyen men rna toi con muon h9C nhieu thir nfra,

4. -- (J):Ij.. t~ ~ -r

- Cling dung khi muon n6i rang: khong chi - rna pham vi con ph at tri€n rong

han nita.

- Duoc dung trong van vi~t va trong t5i n6i trang nghiern.

- Day la hinh thirc khong han dinh cua t.:: t~ -- (J) 7j..----

- Cong thuc: V~~~ + (J):lj..fJ: €>-r

- Y nghla: khdng chi - ma-/ khong nhfrng - ma-:

1.~(J)~ MHJ:'" "T A Cl).7j.f,t Gf#iH1· ~t J:: < ~ Gh -Cv \00

Ten cua anh ta khong chi n5i Whig a Vi~t Narn rna (; hai ngoai cling duoc bi€t d€n nhieu.

2. =- (J)7Fj(~-C:IJ:~ r:p/l\{£~(J).7j.f,t G -r*{£~~ ~~Jt.a:-Mr{6£'~i1~~ 00

Trong tinh trang kinh t~tri tr~ nay kh6ng chi co xi nghiep vira va nho rna d€n cac xi nghiep Ian cling dn phai c~t giam kinh phi.

3.1*11 (J);/j. f,t G -r'YJ,11 t 7E~ L -c It \.0 0

Khong nhfmg th~ Iirc rna khi I\J'C cling d§y duo 4. f-ro (J) 7i- fot G -r Jil t I!k It '-C ~ t.::o

Khong nhtrng rmra rna gi6 cling th5id€n nita.

26

Bai 4

" ,,::. "III

l~IEM V AO. BO SUNG VAO

Khi muon n6i rfuJ.g: cai d6 cling c6 va han nfra ngoai ra ciing co -

1. -- b~J:f--l>1 -b""tct b~b

- SlJ viec phia sau co khuynh huang gi6ng v6i SlJ vi~c phia truce. Dung d~ d~ xd.t, khi muon n6i len mot di€u gl d6 nhu Ia m(}t Iy do.

- Trong tnrong hop li~t ke thi tnroc va sau c6 th~ lel gi6ng nhau, c6 th~ lel d6i nghich nhau.

- Cong tfnrc: N 1 b~t;f,. N2 b--

Nl b--tct b, N 2 b- Yngbia: ~ cung - cnng -

1.~(7)*,:t1t1.,<, ~i5bt.tlttL'"!, T VI:::"b t.tv '10

Nha cua anh ta ngheo, di~n thoai cling khong c6 mel tivi cling khong co.

2.Ar""';:':tv \!t'!r.3=t> lbtLf:f, ~It'c!:: ~ bcboo Con nguoi ciing co hie t6t cfing c6 hie x~u.

3.~ s f:t~$(7)~~b d.>tLf"!, v*,- t- b~ttl l.,t.tlttLf"!t.t (? t.tv 'I(7)-r!, 4-ijfHj:~ Ed'L-t- ? 'b t.t It ... 0

Ngay mai ciing c6 thi toan va ciing phai n(}p bao cao niia nen t6i nay c6 Ie lel khong th~ ngu dugc.

4. ~ Iv ,::",;: f:tlt \ 0V \0 t.tftim;»t cb 00 $v \(J) t cbtLf"!, }i{-@.t.- '(J) b cb.oo Tao cfing c6 nhieu loai, ciing c6 tao mau do cling co tao mau yang.

2. -..? X. O~)

- S\T vi~c phia sau giong voi S\T vi~c phia tnroc, cong them tam trang goi Ia "han ntra/ them vao d6".

27

- Cu6i diu kh6ng dung eho cac hinh thirc menh I~nh, dm dean, nhe va, ru

re ...

- Cong thtrc: i!ll*~1b'6~ + :5;t (f~)

- Y nghia: Han nfra / them V30 do

1.5' r-:::tti1! ~-=~ -o t:::.. -j ;t ~-=, ffi ,;: t ~ t:.:J nT *~ -C- L tc.;

T6i hom qua da bi lac duong, them vao do con b] mira u61 nfra, tb?t la

,

vat va.

2.1&:0)~'::1:*v \J:';:~,~i>q::1:-::> ~ I) Lf,tlt '11). ~,oolt 'Tv' 0 Ai::1:~n0o Cau chuyen anh ta n6i thi dai, han mra vi di~m c6t y~u khong ro rang cho nen nguoi nghe bi met.

3. S *'::1:*i>~~" \ -j ;t~;:, ~frffit ~ <', C: T t lJ G L ~-= < v'o o Nhat nha thi hep, them vao do v~t gia d~t ~6 nen nit kho sang.

4.Ai>~~~T"\< -j ;t~;:, ~'::1:f.t< -C1::1:f.tGtctlt\tO)t=o Con nguoi s6ng, ban ntra cfut phai co tinh yeu,

3 . . "-oJ 1';1: l> "l:> 61v

- Dung v&i y nghia: "nhu la chuyen duong nhien khong dn phai noi"

- Cong thrrc: N + f'i b "l:> 61v

- Y nghia: - chuy~n dU'O'Dg ohien /- kboi phiin6i

1.fj!~ ,::1: t t? 7:J!vT~ t Lf.tltht!f,t I) ~ it s.:

On t~p la dirong nhien, nhung phai chuck bi .bai tnroc & nha,

2.:::'" (J) 7J /{. /, It \ It' C' L J: -j 0 1t1H~~Hj: tt::> ~ lvi9!fiJ ~ t ~H;:A -o -c It \ 0 0) J:: 0

Cai tui nay dugc, dung khong? Gia cit thi dirong nhien. duoc rbi, nhung

toi th§y no cling ti~n do.

28

3.1W.:9:'ife!J~f:: ---:>It \ -c f:t b i::J ~ /v(J)':: c!:: ,; ;f.MEf5O):rp~Mj: -c>{PJ-C:bt§~ -c>~ Q l}clifc.o

Chi §yla met ti8nb6i rna co thS thci(Hu~,.dtrqc moi thir, viec hoc hanh thi khoi phai noi rbi, ngay ca nhfrng vfuJ d&rieng nr.

4.~1ti c 1.-' oj IHH:t S IlfiL ~ fH"i b i? 6lviJZ S 'b ,:. ~ ~i1~t.::o

KIm ph6 co ten hi Asakusa thi chil·n1i~t va ngay IS thikhoi phai noi rbi, ngay trong tufuJ cling nhon nhip ntra,

4. --tJ:~l=J:!J

- Dung voi y nghia Ia: - dirongnhien rdi, ngoai fa cling -

- Duoc dung trong van vi~t va 16i noi trangnghiem.

- Cdng thtrc: N + t;t ~ ~ J: !J

- Y nghia: - tbi dUO'Dg nhien rAi, ngoai ra '"" cung -

- thi khoi pbai nei, ngoM ra - cung -

1.{~ tt~~f"i b c!:: J: t), """ T 1:.. ~ t lli!i-tt Q 0

Anh ~y ti~ng Anh thi khoi phai noi, ngoai ra con noi diroc ti~ng Vi~t Narn nita.

2_~ili:0) S *o)~~I"i:9:t1:f"i b ~ J: IJ :~'H1: b{t~dt ':.~~~ t -o -Cl.-' o J: oj -C°To

Gi61 tre Nhat Ban g~n day, nil thi khoi phai noi, ngoai ra dirong nhu nam gioi cling co sa thich dung my pham nira.

3.7:)7 cof"i, S *f"i t C: J: IJ , $. < 0) 00 iJ:; =- (J)::k~0)PX:3lH::WJ#f (_,-C It \00

o Chau A, Nhat Ban thi khoi phai n6i rbi, nhieu qu6c gia dang mong doi thanh qua cua dai h(>i lfin TIlly.

29

4.4-lEJ (J)-:/ P -:/.:c.!7 r- -ett, .A.!J '/7 Ii t l: J: '? , * 1.7iIDip ~ ~1thjJiO~ ~~ t::> ;h, r:z: l: ~ ~iM I_.. -C::1O '? ~ To

Trong dir an I§n nay, nhan vien thi dirong nhien rbi, ngoai ra con nh~ dugc 5lJ hop lire tir nhOng noi khac nfra, toi xin chan thanh cam OIL

5. ~'~1JD;t-c

- Dung khi muon noi vi~c gi do cho d~n gio da - them vao d6-

- Cong tbuc: N + J~1JO;t-c

- Y nghia: - them vao do -

1.':' (J)KffJlIJ ~itl~(J) & 2: ,.:.jJo;t -c {jffi~iO~-=F~t~ (J) -e, A~iO~ m '? * To San phfun eao cAp nay tinh nang t6t, them vao d6 vi gia cit phai chang nen diroc ira chuong,

,., g *(J) ~}±~'" (J) ,;:jJO;.t -c, iI~;'}~:$ < -c~.:::" lA~ < "'0

Mua he ella Nh~t da n6ng, them vao do Ia dQ fun nhieu ~en nit kh6 chiu.

3.ii'/!U~'i1I-? < f~ "':).n, *~rH.:.jJo;t -c m t ~~< f~-? -c t: tz:

Can bao dang gAll kS, cQng voi mira 1611 nen gio cfing rAt manh,

4.4-fp~:;t*(J)~~'.:.j]D;t -Ckrfi(J)mtzirit t £h 6 ar«, tt L < f~ '? -t- 5 tf-o Nam nay lam nha moi, them vao do vi chi gai k~t hon nen c6 Ie tro nen b~rQn.

30

Btd 5 KH{n DIEM. KET 'rnuc DIEM. GIro H~. PH~ VI

Khi muon noi mQt SI! viec bAt dAu va ket thuc hay gioi han gitra tren va dum, hie do b?J1 se co each di~n dat nhu th~ nao?

1. --~I:tr:.~ (~C-c) I ,..,_,~I:tC~~i""Q

- Dung khi trong mQt nhom co nhieu ngiroi hay nhi~u v~t n6i trQi nhung chon ra mQt v{it hay mQt ngiroi trong s6 nhfrng v{it hay ngiroi n6i troi do (dugc nhieu ngiroi bi~t den) d~ lam m§:u di~n hlnh. Khi do nguoi hay v~t diroc chon lam m~u di~n hinh do + ~ ,:t C'dJ (~L -c) 0

.. Duoc dung trong van vi~t, thay VaG d6 van n6i ban dung -- jp G L. -c - Cong thuc: N + ~Ij: C'dJ U:: L,-C)

- Y nghia: - dung diu la -, ngoa] ra con -

- truec tien la -, ngoal ra con -

l.~i';:':t~~*~,± t:36~"'~iJ~t~ < ~ Ivth60

o Nara dirng dAu la Horyuuji, ngoai ra con co nhieu chua e6 khac nita

2 . .::.~~¥1~ f± r. 36, .::."*~(J)~ ~ 1v'±.137C~ ""('TiJ~o

Tir ba me b{U1 eho den cac thanh vien khac trong gia dinh moi ngiroi deu kh6e chtr?

3.7 :;7-("1TbtLt~;f}]36"CO)fft!t~if~~';:f±, 7 ;j. 0 j] ~,± t.::'dJ ~T 6 flt'W ~ 00 (J) ~f~1*o~ iJ~$jJ[l L. tc:

Trong hoi nghi phu nil the gioi Ian dAu tien da duoc t6 chirc a Chau A, dirng dAu la My, ngoai ra dai bi~u phu ntr ella cac quae gia tren the gioi cfing da tham gia.

4.-=1f-r~'~~1:O)r",~, ilt~ ~ Iv ~ ''i t.::li)" \ 6" \ bajj(J).tot!t~';:t.t.0 tc; Trong 2 nam du hoc, ngoai ba Yamaya con nhieu vi khac nua da giup do

t6i n1t nhieu.

31

2. ....... iJ ~ e:, l_.,--C

- Phuong phap dung cling gi6ngnhu ....... ~f::t C~ly (C: L- --C) , nhung -.a:ft C lIJ (c L -c) thi cai duoc chon lam dai dien III cai n6i trQi. Con "-l'J~ G L. -c thi nhtrng cai nit blnh thuong lai duge dern ra lam vi du, d6i khi con l~y nhtrng cai nho nhat ra lam VI du.

- Diroc dung nhi~u trong van noi.

- Cdng thtrc: N + iJ~ G L "("

- Y nghia: - vi dl} nlnr cai trtrcYc tien lit I - chang han

l.fL l::t~ (J)?V:~ jj"tJ:. G L. -c Y:U;:_A G f,t" \0

T6i khong thich anh ta tnroc tien lit nrong di.

It\

o

T6i khong thich ngiroi do lfun. Truce tien la each noi chuyen tho tuc toi khong thich,

-o tz;

o Nh?t, d6 an chang h?11, khong hop voi t6i lfun, eho nen hie d.1u cit lei kho khan.

4.~O)mO)~tm~rit!t~';:f,t:hf,t"\D )fer, mc:h:"('It'{)1f~7J~G L l"fL

• tTl h

0) 1fJ-J-;- -e l:tf,t It '0

Khong khi ella cira ti~rn nay tai khong thieh lfun. Tnroc tien dong nhac khong phai la dong nhac rna tai thieh.

3 ........ iJ~G ....... iJ~.t-c

- V€ mat Y nghia cling gi6ng voi -ipG-----*.-c" nhung '"'-'tJ:.G'"'"'*--c" diem b~t- d§u va di8m k~t thuc rnQt each ro rang, trong khoang gitra '"'-' ip G ,...._..~ . -r:- thi· su viec di~nra mQt each lien tuc va a trang thai gi6ng nhau. Con -l'J"l G "-' {.= t.p r+ -c thi di8m bit d§u va di~m ket thuc kh6ng diroc ro rang nhu V?y, rna no

32

di~n dat cho m9t thai ky, mot giai dean nao do, diu van phi a sau cling co tinh lien tuc khong chi mot l~n.

- Cfmg thtrc: Nl ip t:, N2 {;:iJ~'t--c

- Y ngbia: Trong khoang tir - d~n - I gifra Nl va N2 fbi -

1. B *C'&j:1L~ ip G + ~ ''::'iJ~lt--c l:t, ::fr±tBC':to~ IJ n~1TbtL ~ To

o Nhat Ban trong khoang til thang 9 d€n thang 1 0 l~ h9i t6 clnrc 6 tirng dia phuong.

2J1r1s~iJ:) l?f>Z~~''::'iJ~'t-r 7 /{- I-- iJ~t~< ~1vstP:1vC'J.. ~6o

Til ga shinjuku cho d€n ga shibuya nhi~u toa thuong xa xep thanh day.

3.!j!}j, -ta~iJ~ l? }\m¥,.::. iJ~~t -C, ~~i6~*~)6lj.~? 0

Bu6i sang khoang tir 7 d~n 8 gio trong xe di~n ngiroi chen chtic nhau.

4.':' 0) ~ ::=.;7.. jJ - I-- 0);7.. 7' 4 !v!:t B *-c,:t 1970 1=f:.{-tiJ:) G 1980 1=f:.f\;; ~'::'iJ:)'t--Ci1rE1T L.t;: to)t~o

KiSu vay ngan nay 6 Nh?t nhfrng narn 70 den nhfrng nam 80 da nit thinh hanh.

4. --{;:bt.:. -o --C I -J;:bt~.o/ ~f;:btc. -o tc.1 --f;:bt;:: ~ - Dung khi muon noi r~ng: trong toan bl) pham vi do.

- Cong thtrc: N + f;:btc"?--C

- Y nghta: Tit cat toan b{> / suat -

1.-t0)~1::fj:~~f4'.::.;bt;: IJ 11X:.iJ~1. \1. \0

H9C sinh do dt ca cac mon d~u eo thanh tich tat.

2.-=iFfI'19 ,= vt;: 6 W~1::$O)ri'l9, ~~1iZ:J;J31 .. fj:7 /V/"'4 I--.a:- L- tz; Trong suot 2 nam du h9C, ngoai h9C bong toi da di lam them.

33

3.~ 13 fj:.~Ut!i:jto)~~f;:bt.: -o -C, ~iI~~ I? ~-f"o Ngay mai toan be) vung dong b5c co tuy~t roi.

4.*~~ '5 t.:lI)~;:, ~lHT-c" 35 ~'.:bt.:-5 1:1-/~*Jilvt::·o

f)~ mua nha, toi dii lam thu tuc vay a ngan hang trong vong 35 nam.

5. ~:a:imC""("/ ........ a-5mL--c

- '"'-'~:@ t. "C va '"'-'~lHi L -c co nhi~u y nghTa nhung a tnrong hop nay diroc dung voi y nghia la "trong suat -".

- ......_ a-lm L -c thirong k~t hop voi van mang tinh y chi va rnang tinh tich

CIJC.

- C6ng thtrc: N (tlnrimg lit danb tir chi thOi gian) + )iii C -CI ii l.,-C

r J.

- Y nghia: Trong suot-

l.-tO)~f:t-~~im t.:: -c / ~ii§ L -CE.iil~1t '10 Quoc gia do suot nam b ap,

2.tp~-f1:~{-ta-im t: -C:f&:tcf:tl; '1-'J ~ 7 =:7 A 0) 1) - -:/-t::: -o t.:o Trong suat thai trung hQC, co Ay Iuon la nguoi d~n dAu lap.

3 . .:. 0) jf:fdfff:t ~ 00 ~:@ t. -c ~ ffl i: -o tz; Chinh sach nay phu hop trong ca rnroc.

4. il~1=:~~{-\,; ~iID L -C, f.U:t;'c1:~~i¥i0) G C: -c t I; 'v '~@~~ftt.:o Trong sudt thoi gian du hoc, toi da nhan diroc anh huang r§t tat tir th§.y giao va ban be.

6. --tt.'tl .-....ti'tQ)

- t::!. ,t ct1ng co rAt nhieu nghia, trong tnrong hop nay thirong diroc dung voi

nghia Ill: trong pharn vi nao do - thi toan bQ -

_ Tir quen dung 1<1: C'~ -5 t::"t v61 y nghia 1ft: c6 g5ng, trong kha nang co

the!.

34

- Cong thtrc: l!l{;fi:~tbP~ (chi co th~ kbiing djnh, N ciing khong dung) + ti~t

- Y nghTa: toan bQ ~

1 . 'It'''-nJ:M ~ It, ? O)li, 'It'''-t::.. It ,t.=~t-$t"'--C t N:.lt' ~ It'? .:. t -"0To An tu do co nghla la toan b9 nhirng gi muon an deu an duoc.

2. .:..:. ~-= lb Q t 0) ~ -c ~ Q t.=' ~t t::.. < ~ /vJ!l!/v -"0 < t.= ~ It '0 D6 a day n~u co th~ diroc thi cir chuyen th~t nhieu di,

3. 5ttJ~ -o -c It \ Q t: ft 0)':' c 'i t ? :@JffiB5 L- ~ L tz; Nhiing gi toi biSt thi toi da noi h~t r6i.

4. ~-c ~ t: ~to) t 0) ~, ~--:> -c ~ffi'--:> -c < 1:. ~ It '0 Nhtrng gi mang duoc thi tei aa mang v~ r6i.

7. ,...,tJ~-t! I:J I ~tJ~~ I:J (J)

- Tir quen dung 1<\: lb G !VtJ"l~' ~ = tcan bQ-

- Cong thtrc: VI N (J) + tJ~~ I:J

- Y nghia: toan bQ -/ trong giOi han co thS -

1.~1f.:. (1)jJ] ~ ~i~~Tip€ ~ ~lif!¥,*t'= --:> tc;

Sau chien tranh, vung nay dao m~t nhin quanh chi roan h1 thao nguyen kho can.

2. {liT 1.r41. '-=.:IS .=f-f~ It ,~~ .0 .; ~ tJ~ tr; -st: G ~ct -c < t.=' ~ It '0 C' ~ .0 1P g ~ 0)':' ~ ?i It vi: L- j:: Tip Go

Neu toi co th~ giup diroc gl thl hay chi cho tai nhe. Vi trong gioi han co thS thi toi se nhan rna.

3.1ffJO)ib~~N ~, k8*fi~ ~ ~To

Trong am toi, toi luon gitr Uri hira,

4. ~ m, It \ J: It \ J: ~ S 'iA~~~t;:o jJ O)ip€ ~ jtJf~.::> -c 7;. J: ? 0 Cha, ngay mai la thi nhap h9C r6i. C6 g~ng h~t sire xem sao.

35

Bai6 RU RE. KHUYEN BAo. CHU Y. CAM DoAN

Khi muon ru re, khuyen ran hay yeu du ai di~u gl do thi chung ta co each noi nhu th€ nao?

1. --? (J:?) -e f:t t,t 1t 'ip

- Day hI each n6i khi muon ru re ngiroi khac cung lam gi d6.

- Cdng thtrc: V th~ Y chi + -el'j:t,t1t'iJ~

- Y nghia: chung ta cimg -

l.~@JO)i!!H*'i7(~.i)J~ ~ ~ -t ~ 1:'-tho 1ftlJ L J: ~ -Cfi(b IJ ;t it /Villo Ky nghi dai ngay lfin nay thai ti~t eo ve t5t nhi? Chung ta cling di leo mii khong?

2.':' o)~f:t~ii; ';:~1T,;:n.:r.- ? -r:f,t v '7))0

Chung ta cling thuc hien ngay phirong an nay di.

3. =- nip ~:di1-" L -c t A 0)19:1;:J1:--=> =- C ~~;t J: ? -C:'f:tt,t1t 'iPo

Til nay cluing ta hay cung suy nghi sao cho co loi cho con ngiroi du m9t chut cling diroc.

4.* ~ ,*1TO)~ ffl 0) r: lI) I;:, ~ -::> -t- < , fJ.:i¥f:t Iif:I S .iJ~ i?fJ!i.lj..ft l tzfi'~ J: ? c: ~ tb IJ ~ -it lviJ~o

Vi chi phi dung cho du ljch thang toi, ngay ill ngay mai tro di chung ta cung de danh ti~n nhe!

2. --::... J.:. t~

- Khi minh mudn clni y voi nguoi khac rfuIg: nen lam, hay khong nen lam cai

gi do.

- Day Iii each noi mao ngtroi noi noi v61 phan doan va y ki~n ca nhan. Noi voi y khuyen nhu, canh bao, khuyen cao.

36

- Cdng thu-c: VI V t~"'~ + .::.l: tf!.

- Y nghIa: nen -/khong nen ~

1.~~7J"~ 0 t,t It \ J: oj I':, t, -o ip IJ ~~~T Q .:. c-_ tr; De thi khong bi rat thi nen h9C eho chac.

Tnroc tien dung nghi d~n viec nho va nguoi khac, du th~ nao eiing thir nr minh lam di da,

3.mflj~JJ I,r~~tt-= It \(J)t,t ~, ~ s ~lifl ~mtr.:. C: t~o

N~u muon tang cuong nang lire doc hi~u thi m6i ngay nen doc bao.

4.J:-¥I.:f,t IJ t-='ti1A:f, ~~TQ':' (::_ -r:To N~u muon (tro nen) gioi thi nen luyen ~p.

3. "'"'.::. ~

- Day la van duoc dung trong van viet, khi mu6n truyen dat xing: hay lam ~I khong dircc lam -I khong nen lam ~

- Diroc dung nhieu a tnrong hoc hay doan th~ ...

- Diroc in tren cac ter roi, quang cao, truyen dan, ghi tren bang thong bao,

Thinh thoang cilng dung d~ truyen rnieng.

- Cong tlnrc: VI V t.t""'~ + .::. t.

- Y nghia: hay ~ / khong du'Q'c -

l.~jJ[J t. tt: J., \ jJ t'i 22 B ~ -r: '':jf~T Q .:. c-_ 0 Vi nao tham gia thi hay dang ley tnroc ngay 22.

2.f¥J S, rr ~'-~-r: 8 ·a~ 30 :B-'.:~-fr(J)':' C: 0

Ngay mai xin hay t?p hop luc 8h30 tai phong doi.

37

3.*l!MO)m~~mEnt.tIt'':: ~o

Khong dtroc quen lam bai ~p a nha ella tufut toi do nhel

4.-{:-O)mH¥:?:t{~bt.tIt\':: ~o Khong diroc sir dung phong do.

4. '" b (f) tc./ "'-' b 0) -r_; f:t tet It '

- Day kh6ng phai 13 y ki&n eel nhan, vi no th~ hien Sl,T giao hufin v~ ki~n thirc thong thuong mang tinh xa hc)i, tinh dao dire.

- Cong thircr VN fetlt'W + b (f)tc.

- Y nghia: ~ Ii! durrngnhien I - hi khong nen

1..A. r~' l'i ~* ~ fjfJ < ~ ~ '1 t~ < t,t"6 b 0) t::_ 0

Con nguoi h~ nghe bi mat thi tn1 nen rnudn bitt 13 duang nhien r6i.

2.~~:l:j:t$PjJ5~T"6 b O)t:.o

H9C sinh phai hoc hI chuyen dirong nhien,

3.m~0).A.~':/j, ~W~':T"6 b(J)t:.'o

Ttr tt d6i voi ngiroi benh If! chuyen dU011g nhien.

4ji~1t \~ t. &').a:-T"6 b 0) L: ~t.tlt \ J:o Choc ·gh~o ke y~u 1ft khong nen dau.

5. --~ ~ I "-'~ if5 tel ,..._.~ if5 -r_; f:t let" '\

- Khi ngiroi noi muon canh bao va neu ra chu tnrong ella minh.

- Truong hop diroc quy dinh bfutg nguyen t~e va phap Iu~t thi dung hinh tlnrc

,..,_ L. t.t ~t nf£t.t 6 t,t It '0

- Cfmg tlnrc: v + ~if5 tc

Truong h«tp To thl chuyen thanh T~~ hay To~t5tf..

Y nghia: nen ., I khdng nen ~(""'_'""~ -eJ"i/otlt\)

38

l.¥=1:.tj:~~~-T {) ~~ t;:.o HQc sinh thl nen hoc.

2.~W:''::1JE :5 ~ ~ t~o

Nen tuan thea phap lu~t.

3 . .f: Ad,t. =- c 1j:-T Q ~ ~ -c'~j:t,t. It '0 Khong nen him nhfrng viec nhu th~.

4. at 13 (f)/{-Y- -{ -f±~ L-tJ:.--:> tc; itbD- < ~~ t!. -o t: J:o Btra tiec hom qua dit vui. Em di nira co phai ta vui han kh6ng.

6. "'"'::. l:: -e f:t f~ 1t'

- DUng trong each noi khuyen bao, canh cao, d6i khi cimg dung cho each noi khien trach.

- Thirong di trong hinh thirc cau van: f.t, t':: b "-'::. ~ f± f.t, J" \/ b -g b ~ ....... ::.

C: ~j: rs: It '

- Cong thirc: V + .:. C: f'if.t,v\

- Y nghia: khong c§n phai c~t cong -/ khdng - cling dtrCJc/ khfmg co gi

phai -

1. ~~-C. ~± f.t,-tttiJ" '1,.', ;b ~+ b ~+rr < ::. ~ I± f.t, J" '0

N~u bang di~n thoai co th~ noi diroc thi khong dn phai dt c6ngdi.

2.1&tJ~~~1ri?f--:>llt';~:dp~ C:.~ --:>l, {PJ:b~? -= C: f±t,t.v't~0?0 Nghe noi vi anh ta bj benh cho nen kh6ng co gi phai cum.

3./'~-Y- -{ - C: ~ -o -c b, m L- It \~':J¥t.Jl~ * Q t':~t t,t. .lvt;:'tJ~ ~, fiiJb~ ff;t Q =- C: I±f,t. It '0

Du goi la tiec nhung vi chi co ban be than tv hop Iai thci nen kh6ng d.n phai thay d3 dau.

4. =- (f).~1±*!J :)-j- Jvil~-$;b.n.''f+5J'-t.:o ::t l:::°-~T Q::' c f±f.t,v '0 Tai lieu nay n~u co mot be> nguyen ban thi (fit r3i, khoi phai copy.

39

Bili 7 QUYET BJNH. QUYET DoAN. CHU TRUONG

Khi b?I1 quyet dinh ~ay chu tnrong mot di~u gi do thi b?I1 co each noi nhir the nao?

1 . .._.~lt'

- Th~ hien y chi cua phil djnh mQt each manh me.

- Cong tlnrc: V nhorn 1- nguyen mliul V nhom 2 va 3 - th~ '.tv' hi) '.tlt' + ~v'

To tro thanh TO~v'/ L.'ilt' Y nghia: - quy~t khong -/ khong co y djnh - .

l.~;:t j: V -. ~;:t * V \ C: T ;~:dtn ~', ~--:>li' '? ~O) -= C: il~3<'U-:t.t"'? -ct~ Iv -r:'HlthJ.t v '0

Quyet la khong suy nghi mra, khong suy nghi rnra, th€ nhung r6t CUQC Iai ban Him d€n chuyen do nen buon ba va khong th~ ngu.

2.=J3t C: ~~::. ,.: fj:ff < j: "'0

Toi quyet khong di d~n eh6 do 111 thir hai,

3j~~- A -C:3i-I~H.:ffn~it'i 1.-' ~ {&1:t,~,0 tz;

Anh ta nghi Ia quyet khong cho phep con gai di rnroc ngoai mQt rninh.

4.fQ:t.t" '11H': l:t b oj ~ 0 j:,,' C: ,1i!', ? ~t:h r. ~"'? Ii' '? ~ t.:.5it 0 t.:. < t.t 00 D6i voi mii nguy hi~m toi nghi la quyet khong leo nfra, th€ nhung lai muon leo ntra,

2. '" f~ J;f;lpl.t b l.t It'

_ Dung khi muon noi rkg su quaquyet, dirt khoat la: tuyet d6i la - ngoai ra

khong th~ Ia V?t nao khac hay ai khac,

40

- Diroc dung nhieu trong van viet.

- Cfmg tlnrc: N + fL.f~i}'.lot,t e,t,tv'

- Y nghia: chinh X3C Ul ~I dtrt khoat la - (ngoai ra khong con nguyen

nhaD gi khac)

l.fLO)OOiJl~ GIt 'o)fj:~$-iJl~T~'t;:t.p G I;: f:fjpt,t G t,tlt '0 Nuoc tai ngheo chinh vi chi~n tranh keo dai qua HIu.

i.~;6l~#H;:_,fi t. < To o)f:t., ~'#t:f;:MT 0 ~f1f';: I;{/.pt,t Gf,tv '0

Viec cha my nghiem khac d6i voi con cai chinh 1<1 the hien tinh thirong d6i voi con cai rna thai.

3.fLiJ~ It .'-'J b ~ jJ L. --Cit' {) 0) fj:fLo)~~;6~ * t;:'/F5E L --C It' {) C ~~ L --Cit '{) iJ"G ';:IIt.pt.l G t,tlt '0

Viec luc nao toi cling n6 lire la vi tai cam nhan ring kien thirc ella ehinh minh con thi~u.

4.4f£ 8 lRf f-J(.a:- itA: tt: v '0) lj:, f*iJ~ -t:- tt.a:- ~,~ c L- -c v \ 0 lJ" G I;: fliJ"t,t G tot It '0

Viec toi muon an [au ~6i ngay Iachinh vi no dn thi~t cho co the.

3. ""' fz: ~ ~ --:J -C" ' 0

- Duoc dung trong van noi,

-Congthrrc: ~:tm~~ + f.::iR:~--:J-Cv'oo

- Y nghia: chac ch~n hi -I tit nhien lit -

1.~ < C.a:- 'Wi --:J -c b 3 t;: G t.tV \'-=i*~ "':) -Cit' 00 Cho du co mua ve s6 ciing chac chan la khong tning.

2.ibO).A.(/)g ?O){:L ?-t:-';:i'R:~"':)-CIt\oJ:o Nhtrng gi nguoi do n6i thi chac chan Iii noi d6i thoi.

41

3.3 S fl'l,t'=ft-Z- 4000 *0) v*- " :a:iIi= < f~ !V-C~JJg~;::~* 0 -CV \j: To Trong yang 3 ngay rna vi~t bao cao 4000 chtr thi chac chan hi kh6ng xong rbi.

4.':' o)*f';;t1&iJ~iI=v' t: ,;:: i9c~ 0 -c v' ~ To fLt"X1&O)*O) < -tt:a: J: < ~ 0 -Cv':'J:To

Chfr nay thi ch~c chan la anh ta da ghi. T6i bi~t ro net chtr cua anh ta rna.

4. --l;:~~f~\r'

- Khi mU6n nhk manh rmrc d{> th~p va noi rang: chi co rmrc d{> do kh6ng hon.

- Thirong diu van khoi d~u la: r: t.= '"'-' ,;::~ ~ f~ It '

111v0)'"'-',;::i&j~'f~1t \

Cong tlnrc: tr-ilIH~~ + ';:T~f~'"

Y nghta: chi co -/ khong hon -

1.':' (1)7:7 ;qj:-iflkiJ~-g..-m-z-~ ."5)dj: 3 0 Atp:bi"7.J:.=A';::T~ftv'o Lap nay co thS d~u ikkyuu thi chi kh6ng qua 2 ngiroi trong s6 30 ngiroi.

2.':' O)JtQ)*~ 0)~,*iJ~:B-t.P0 t::.Afj: fl!vO)~A'':'T~f~v '0

Nguoi rna da hieu y nghia thirc S\I ella van nay thi chi co mot v~i nguoi.

3.~O)ttiiitfj:t::. t'=~Q) t7t '? (.:. T~ftv '0 1& '.:.~jJ 7.J~ £b ~ v,t -C<,j:f~ It \0 S1)' thanh danh cua anh ta chi Ia nho ba my cuaanh tao Anh ta kh6ng co thirc hrc.

4.7/!---/{-1' ,,:a: L -c It, Q C: It '0 -c b !&Jd:i 3 7JPH.:. T.gf~v \0

Cho du noi Ia dang lam them nhimg thu nhap chi co 30.000· yen kh6ng han.

42

5. ,...._. £...,;b~t~It'/ --(J: ~ )fs:tp OJ:) t.tlt'/ ,...._.ls:;b~ (£...,;b~t;::]):t) t.t"·' - Khi mu6n noi la chi co each do thai, khong con each nao khac.

- Cong thirc: V + Ltpt~lt'

- Y nghia: chi co each 13 ~

L (::"-ifO) ~~tJ~ -C' 2: l,t ii>» t.:: 0) t'::-iJ" ~, ~OOT.o L iJ~/et" '0

Vi da khong gia han diroc visa nen chi con co each v~ mroc thai.

2. cb let r: O)jOf.Eij.( ~ 1v1:t~UT~T.o 0 4- f:t b ? :f!¥{.::.tJT 6 L-iJ:>/.t" '0 Ngay mai ong tai phau thuat. Bay gio chi con co each c&u nguyen thfuI thanh ntra thai.

3.1BUi1::ft5,.::.1!J '":) -Cit ,t;:O)c-, ~~ ~~6b-c{tfj < '~iJ:l/.t ~ let" '0

Anh ta da noi nfug vi cuoc song kho khan nen anh ta chi con each bo hoc thai.

4.!E.1!j ~if:JT~'::' f:t~[2[~~.::.rr < L tJ.,fet It '0

De chua sau rang thi chi co each la di bac si nha khoa thai.

6. ""' l:: It' 5 b 0) t~

- Dung khi nguoi noi nhin thay mot sir th?t nao do r6i noi ra phan doan cam nrong cua minh v€ viec do.

- Khong dung a hinh thirc qua khir va phu dinh, hie nao cling a hlnh thtrc - C: "'? O)t~o

- Cong thirc: tfliW~ + l:: It' ::; (J)tco

- Y nghia: ~ nghia 13/ - doan hV - dung 13 -

1.~ ~ t.:: < i.t" 'iJ:> G~ G f.t" 'fetJv-C, -t.hA:tbt.J~ ~ ~ C: ", ? b O)t~o Vi khong muon lain nen khong lam, do goi la vo y nr,

2. -= O)tt$ ~ - B c-~b ~ -tt 6 let Iv -C, 1!!U~ C: " ' ? b 0) t=.'o

Cong viec nay rna buoc phai xong trong ngay thi dung la khong th~.

43

3.~J{~ § 0'0)*~';: ifv -t: < fctlJ G L. ~ ~ it Q f.t Iv-C ,[j;Q~ L.v \ ~ V \ ? b 0) t::.o

Dung cong phi d~ cho gia dinh minh song xa xi thi dung 1<1 vo liern si.

4.~v 'rr~O)-1iJf1Etj: J:. ? ..l\=' < ~Ob G.ht.:o gtJ 0) jpv 'i9~ &?--:> tt: ~ t-' ? b 0) t::.o

Nghien elm 1TI9t thai gian dai v~t va lim rnoi dircc nhin nhan. Dung 1<1 khong phi sir n6 luc.

44

Sa; 8 NGHE NOI. SUY LU~

Khi muon truyen dat lai nhfrng viec rna minh da nghe, da suy nghi, hay nhirng viec rna minh kh6ng bi~t m<)t each chinh xac thi chung ta co each noi nhir th~ nao?

1. -- l:: 1t' ? b (J) ti./'" c (J) ::. l:: (ti.) /-- l:: 1t' ? z; l:: ti. -o t~/,..._, C. 1t' ? ::. c ti.tp-/-l:: 1t ... ? ::. l:: ti. -o te!J),

- Day la each noi trich dfuJ. tnrc ti~p m<)t each manh me nen tnroc ,....... cit' ? ::_ c t::: thirong dung cac hinh thirc menh ]~nh va suy lu~.

- Khi no nk a menh d~ phu thirong diroc sir dung a the qua khir va nghi

,

van.

- ...__. cit' ? ::. c t:::. cling la hinh tlnrc thuong dung d~ tra 161 thir.

- Cdng thtrc: tfi~H~~ + l: Ir'? ::.l:: ti.

- Y nghia: ngbe n6i 13 --

1.1LHI f:tv- c"1.- 'Wit,:.- c" \ ? =- C c'-9o Nghe noi a Kyushu troi rmra dfr I~m.

2.:k$0),mj IJ fj:~;;j"C'f±h-~TI.- \ cl.- \? =- C e.

Nghe noi la s6ng quanh tnrong dai hoc vira yen tinh vira re nira.

3.?t~~~iJ) ib -o t= c V \ ? =- C t~ Iv -c'TiJ~, !Xf/6 L- t= 0) C'~ ~t b nt~ i» -o t=:t:: ? C'Ta

Vi nghe noi 1<1 tuan tnroc co thi nhung vi anh ~y da vang mat nen dirong nhir da khong du thi diroc.

4.~~*~Iv'j:ff'tt~"'t'::0? C: I,.\? =- C: t~'-?t=-o T6i nghe n6i la anh Suzuki co Ie la khong th~ di.

45

2 .. ,_ l: 7.J'l.

- Dung khi muon tranh noi mot each ro rang, hay tnrong hop co cam giac khong duoc chinh xac lfun. Nghe noi nhung co cam giac khong chinh xac bang

each noi ......., -t- ? t:!..'1 "-' cit' ? .:: e:_ t::.o

- DUng diroc cho cit van vith thtr lfuJ van noi.

- Cong thtrc: tfiHim~ + l: tJ:.

- Y nghta: Ngbe noi-

l.*iFli B ;$:.A O)tJtj¥j'j!:.r< ~ T .J,..r-..fi1~(f)::: fJEt::. e:_ i»; ~ L.7;.';::ffl--:> -C1t'*To

Nghe noi la ban nguoi Nh~t cua toi nam toi.co du dinh den Viet Nam de du hoc, Vi v~y toi dang mong chao

2.':::';:L -..A ~Mlt\t.::Iv-z"T~t r. ::9 .....::~m~*.j'j~lb -o tt: e:_ tJ~o 0 0 lbf~ t.::(f){±Iv~It' 6 jJ t. ~ f~1t '-z"t-7.Jlo

Toi nghe tin nrc, nghe noi tAi qua a Shinjuku co hoa hoan ... eo phai la khu cua ban dang s6ng khong ?

3.A: T t- ~'.~ j~.J.::lvt:::.'t e:_", iIT~~fiat=: B *iffJIt::_'--:> t.::1v c t», B: -t-? -c:'Tj'j lo It' J: It 'J: ~ -C:Ttl *- 0

A: T6i da xem tivi nghe noi a tinh Nigata hom qua eo tuyet rai nhi~u. B: V~y 3? Thai tiet da dAn vao mua dong r6i nhi,

4.A: ~~j'j~~a-JWQ)t.:: c "/:Po

B: ;$: lli ~TtJlo ~ IJ ~ it Iv ~ L tz; A: Nghe noi e~u Mori da bo h9C r6i.

B: That ha? T6i da khong biet gl ca.

3 ......... ~,,"\

- Mac du day Ia van c6 nhirng hien tai vfuI duoc Slr dung-rat ph6 bien.

- Duoc dung trong van viSt va trong 16i noi nghiem trang.

46

- Cong thtrc: V nh6m 1 (th~ nguyen mfiu)

Vnh6m2va3th~ f~lt' bo f~lt' + *It' ToO chuy~n thanh T"*It"/TO"*lt'/L,*lt' Y nghia: co Ie khong -

1. 6? L. r: tt i~f~jlj: ~ 0 j:: v '0

Ngay mai co Ie troi khong mira,

2. z: (7)4J1tj:~j:tl*t':::t.I~ G, ~ j fii!jt,;: fj:ffJ~tJtT 0 j: 1" '0

Vi 51! kien nay phirc tap nen co Ie khong th~ giai quyet mot each don gian nhu the dau.

3.~~(7)%i{~~~ G f.tv' C:,;f-!J c> I:::0'Y -7llim-f.( C:~ C: -c tjt1H~"\:~"* It '0 Neu khong tang cirong cling c6 tuy~n thu thl co Ie khi ra dAu tnrong Olympic se khong mdy IcY vong,

4.{BU-J:.A ~ t.::: j:: L. -C, lHT:a:-lli -c rr -o t.:: t.::: il ~ G, =~ c =- .:. .r-... Be Q .:: c ~j: ~o"* It '0

Anh ta vi dli lira dao r6i tr5n khoi khu ph6, nen co Ie la khong bao gio

quay lai day IAn thtr hai.

4 . ......,*It'iJ~

- Day ciing la 16i van diroc dung nhieu trong van viSt va trong 16i noi nghiem trang.

- Tuy Ia hinh tlnrc van c6 nhung van hien tai vfuI diroc dung. Chu yeu diroc

dung a cu6i Call van voi hinh thirc ,..._, (J) -c r± ib Q j: v 't.I ~ - Dtroc th~ hien trong van noi voi 16i noi nhe nhang.

- Cong tlnrc: chuyen dung if hinh thirc --0) "\:fitb Q"* Ir';t.p

- Y nghia: ch~ng phal lit - sao?

1. 7' y ~ Ivf-J:.."f -j v' -j ,ttL c" 'b, £:,-9 L 'b ~ -j c fj: i§ v 'tDtLf,t1t \ (7)-C-fj: ;it) Q ~ It'il"o

Tuy Tan n6i nhir vay nhung co Ie chua han ali dirt khoat nhu v~y.

47

2./Fl5L, /FiR ~ v \? iJ~, .:..tLiJ~*$O)tk~f.to)-c:'f'j:&:> .0 * V -i», N6i h1 ~, ~ nhirng chang phai ]a vfu1 a trang thai binh thirong sao.

3.*/FJE:iJ>;~ < ~ 4-fF t *O)j::.i£:~;:~~iJ~ l±lo 0) -c:'f:t &:> 0 ~ V \iJ-:.o

Neu nhu ctr ti~p tuc tinh trang thieu mroc thi chang phai la cling anh huang d~n tinh trang san xuc1t Ilia g~o nam nay sao.

4.:ltillIO):$I ~ Iv ~ !v 0) Fe v \mi-a- Jt.0 ~, fiiJ1P* ~ t.trQ~M-c:' t j§;t l v \ o O)-eI:tlttJ 0 ~ v 'ip ~ ~U;:t.t 00

Nhin net mat t6i tam cua Taoru g§n day khien toi to mo, chao hfuJ h1 no dang om ~p chuyen gl Ian lAm day.

5. ,.._,~:t-tLtI~(b Q

- Dung khi muon noi dng: viec gi do co kha nang tnr nen k~t qua x~u.

- Cong thirc: i!l!f*~t$~ + ~:t-tL7i~ &;;-3

- Y nghia: co Ie -/ co kha nang ~

1. il'm'j:~:&~, fUjjfHtliE~;: 1~O):to-t- 0 iJ~ db 00

Can bao gifra dem nay se de. bQ vao gifra dc1t lien a vung dong b~c.

2 . .:. 0) * ~ -c:' f j: , =- 0) ih!jo/J ,j: ~iiiZ-t 0 :to -t- .tL iI~ &:> 0 0

N~u ti~p tuc tinh trang nay thi loai dong v~t nay co kha nang ti~t chung,

3. =- 0) jf/-. ':tmm~~~-t 0 :to-t.tLiJ\lttJ 00 Khi thai nay co kha nang pha hoai moi tnrong.

4.':' O)~,:t~IJfipM O)jO-t- .tLiJ~ £fJ 0 0) -c:', ~;g-O)m7J'~;:VE0lt\:!v C' < t~ ~ Iv \0

Thu6c nay vi kha nang se co tac dung phu nen hay u6ng dung thea chi dinh cua bac S1.

46

6 ......... iO~~t~v~

- V ~ mat y nghia gi6ng h~t voi ""'.t3 -t- .t17j~ lb Q, dung khi muon n6i rimg

viec do se co kha nang tao nen k~t qua x~u.

- Chi khac voi ....__.t3 -t- hiJ~ ii0.Q v~ cong thirc.

- Cong rhirc: v *TW bo *T + iO~t.lt.t1.t'

- Y nghia: co Ie - / co kha nang la -

1.1Blkf;t~~C7) ~ 3 'Y 7 C' i3 ~ L-n~hfJ: ~ '0 Co ~y co Ie la vi thfit tinh rna nr sat.

2.lbC7)}d;t[T9"'? tt: 6A(}) b C7)C' b ~ I:J n~bfJ:lt '0

Ngiroi do n~u d~n duong cling thi cling co kha nang l§y d6 cua nguoi khac.

3 . .:t A.dJ:~[kfJ:~~~ L-t.:. 6.~~~ =- L-]jl;(J.fJ:lt '0

N~u rna lai xe m9t each iu ill nhu th~ thi co kha nang xay ra tai nan do.

4.j§t~ ~ if¥«~t.::·'t l;t ~ ~ Iv ~ ~ hft'v' ~, 1*:a:-~T =- ~ f~ IJ: I:J lPb ~ it Ivo

Neu an ngu kh6ng d~y du thi co kha nang t6n hai d~n sue khoe,

7. '"" ~;:: itliv ' let 1.t \

- Dung d€ dir doan rnQt di~u gi rna rninh cho chac chan fa nhu vay,

- Cfmg tlnrc: ~lmW~ + ~;:i#"\I.t"\

- Y nghia: toi nghi chic chin lit ~/ toi doan khong lim la -

1.1I~r~'f~lE1itIJ:JlJ fE ~ !ViJ~*ft'v \O)t;t*~1J){iiJtpiJ~J1:>0 t.:.1J) 6 '=~J., \ fJ:lt '0

Dung gio rBi rna anh Yamada khong d~n thi toi nghi ch~c chan fa anh ta g{ip tai nan hay cai gl r6i.

49

--------- -_ --

2.1lU(J) a *~O)Witm{;:~~T {) {;:i§;v ,t~v '0

Toi nghi chac chan 1ft anh ta se et~u ky thi ti~ng Nhat.

3.MJ3[~g5 L -c t v \f~v '/.p G, T!J ~ Iv f"i1i1HT{;: -c b1T-:> -Cit '0 l;:@ v,f.t"'o

Du eta di~n thoai m~y I§n nhtrng khong diroc nen tO~ nghi chac Ia Ari dang di du Ijch.

4.1lUi:t{PT~ § bt.tlp-:> t;:-jJ)., *f~-jJ~ E:> j'i -C, *30)':' ~ :a-%l-:> -c It ,t;: .; ~ {:,@v,t.tv'~

Anh ta eta khong noi gi nhung nhin ve ben ngoai thi chac 1ft anh ta eta biet su th~t.

8. --f;:m~f~lt\

- Giong h~t v61 '" {;:~It' t~ It, vS y nghia, cong thirc va each dung.

1.':' 0) $ L~d:f.~{;:~~ L t;:rJ'J?6f"i.~~;:t§~&:> IJ j: it Ivo NQi·dung rna toi eta vi~t trong dan dam baa la dung voi SlJ th~t.

2.':' .n~"i~=M-,;:t§~t.t It '0 Day chac chfuJ Ii! et6 gia.

3.3 0 *"~ IJ l;:1ffl0 -c *t;: 0.1* 2: Ivf'i7Jtt.P';:;f~O)1ro)~)d;:ftl@t.tn:. -o t;:tJ~, 3 0 *" C: It, ? ~~ f'iTIt \~IvAr~'~~;t.Q ~ O)t~ C: FtP,,-:>t;:o Anh Yamamoto da tro v~ sau 30 nam chinh xac la nguoi ban ngay xira cua toi, nhimg rna trong thoi gian 30 nam toi righi rkg can nguoi co kha nhieu thay et6i.

4.1lU (J) § -? t;:_.:. ~ i:t~~~;:t!E§;t~" \ t~ 6 ? C: tt,~, ? tJ~, -JZwe1.r< -c d:f..Q £\~tJ:; cb.Qo

Nhfrng gi anh ta noi thi toi nghi chac 1ft khong sai voi S\T that, nhung rna

tarn thoi cAn etieu tra thir xem.

50

9. ,-...,):_.1;.X-CI '-""~.1;.xo

- Cach noi nrong thuat lai mot sir viec, lfty mQt sir that nao do lam moe r6i tir do suy 1t$1 fa.

- Cong tlnrc: tf)iHW~ + ~:lj..f{_ -c

- Y nghia: chiic 13 -

l.~:i§! < r:ffi n~ ~ -o t.:. C: ,7j.;t -c, JJ!n~ lb.;.tL -c v \ 00 Cai san trot nhu v~y chac lil t5i qua troi mua.

2.*1*,7j.n~~{;*"'? t.:. C: J.;-;t -c, /{_A ~;:tt*1::O)~n~&f,tv \0 Trong xe buy! bong dang h9C sinh it, chao la dff vao kY nghi xuan.

3.:X: f"j: * t::':friV%.n~ G -r -o n~ ~ @1ij[ L -C" \ f,t" \ C: J.;-;t -c ,{iiI ~ L. -c b~;.tL QC:§?o

Cha t6i du lam gi cling bao ta TTI~t, ch~c la vi benh tinh vfu1 chua binh phuc hoan toano

4.{Bi_0)§i5~ M" <t: C: :. ~ -Cti, 1&ti:. (})~tj@~,:t§ ~ § f~ ~~-? -C" \ 0 C J.;-;t 00

Qua nhfrng gi anh ta vira noi, chac la anh ta r~t t1,T tin V01 k~ hoach nay.

51

Bai9 THaI DIEM. BOI CANH

Khi tien harm mot su viec a mot thai di~m hay b6i canh nao do thi cluing ta co each noi nlnr the nao?

1. ........1fi ({;::) / ....... tfic7)

- Duoc dung trong van viet va trong 16i noi nghiem trang.

- Cfmg thtrc: im1*~tP!M + fJh:

- Y nghia: vito luc/ vito dip/ nhan dip ~

l.~ 13 J?:W-"1*1t ~t;:m~=, ~1m*~(1)UJ EB~~~Mht;:o

Hom tnroc nhan Iuc Wi di du lich a Kyoto, toi eta: et~n tham thAy Yamada cua dai hoc Kyoto.

2.':' (1):::" ~ tt4-~:to § ~=jJ~tp--:> t: tfj-:= ~¥ L. < JOB! L.~ L. "* To Vi~c nay thi vao hie g~p ba l§n sau toi se noi nrong ®l.

3. It ,"":) jJ:>(1)t1T f;:: f~ 0) .: c {f: }~J.' 'ill L to:: G .:f.{f..a: ~ < t:..' ~ I_, 'ho

Vao mot dip nao do neu nho den toi, thi xin hay viet thir cho toi nhe.

4 . .ge~ ~t;?'fjj~ ,;:: rr--=> t;: ffT, f~~~(1) islii(;:: ib -o tz;

Vao dip di Hokkaido thang tnrcc, toi da ngiu nhien g{ip lai nguoi ban ngay xira.

2. ........~ 0;::) / ....... ~O)

- Dtroc dung trong 16i n6i nghiern trang.

- Cfmg thrrc: l!fH*~1W~ + ~ 0;::)

- Y nghia: Luc - / trtrong hQ1J ~

1. #1t0)~(;::'j:':' (1)1::fj 1=1 1.):> G t±r-c < t:_' ~ It '0

Trong tnrong h9P b~t thuong xin hay fa bang cira nay.

52

2. 1l1=~, fLil:: iF "7 /7 -( 7-e ~ -r- ~1T0 t.::~~O)gciI<~.to~--tt-It' t: L- * To

Toi se cho chi xem nhirng ghi chep di tinh nguyen nam ngoai,

3. $ J6fJUEHi 2 fo1 1 0 f3 * -r:'.t-litr '? < r: t31t '0 -t:- O)~~f~MMM ~ S:h f~:.~M L- -c < r: ~ It '0

Xin hay gtri don dang ky den ngay 10 thang 2. Luc 00 xin dimg be ca bi thu phan h6i vao cung mot bi thir nhe!

4.:to1ff; '? O)~~:., 72/7- I--~:. .::'mJJ < t::.t31t '0

Luc ra v€ xin hay cong rae voi chung toi vao ta tham do nhe!

3. '""'~ L- -c

- Diroc dung trong van viet va trong 16i noi nghiem trang.

- Dung voi y nghla trong thai diem b~t d~u mot viec gi do hoac trong thai

diem dang tiSn hanh.

- Cdng tlnrc: VI NT Q + h::~ L--C

- Y nghia: khi I kbi dang ~

1. .; O)mH~O)~JfH:.~U./ -c, m~if:O)ff;g~ ~ t?1v ~ ~0 -c < t~' t31t '0 Khi str dung may nay, xin hay tuan thu nghiern nic nhtrng hru y cua sach huang d~n.

2.* 8 ~:.~ L- -c It' ~ It, 0/,t :JJ0).tit!t~!~,:. let '0 tc; Khi moi d~n Nhat, toi da duoc nhieu ngiroi quan tam.

3. =- O)WM1t~9€J6b ~ '.::~ L- -c fi. ~'{.~~O) 7~ft~ ~ G let itn&'ilet G letlr '0 Luc b~t d~u di~u tra viec nay thi phai hi~ll r6 nhirng ngiroi lien quan.

4. =- O)}jf 0) fl. 0) ~Jmu.: ~ L- * L- -c l:t, TIE -'-< t,t. I? &J.j3i:it~i5 ,-= let '? * L- iz; Trong ky chuyen viec cua toi l<in nay, r~t cam em v~ SlJ chieu c6 cua ong.

53

4. -- ~;: ~ t: -o ""(

- Dung d~ th~ hien tam trang d?c bi~t.

- Diroc dung trong van noi nghiem trang.

- Cong th tTC: V IN + f;: ~ t: "? ""(

- Y nghia: Trtrrrc khi - (mQt vifC gi do quan trong)

1. tti ~ ,;: ib t: "? -z-, b -) - gr "f" JJ: 0) lit~.a:- L- ~ -90

Tnroc khi xuat phat, hay ki~m tra lich trinh them Icln nira.

2.1iJf~5e-* ~-9 Q ,= db r: -o -C, L "? tJ~ ~ ~{jffl ~T Q .:: 2:: tJ:;£<~:t.::'o Tnroc khi phat bi~u, dll phai chuan bi mQt each chac chan,

3.~~-9 Q I;: &;t;::: -o -C, ~ ~ Iv';: § -o -cii:~ i: t,. \.:. C j'j~;:b ~ ~To Tnroc khi ve mroc, t6i co mot vii Uri muon noi VOl cac ban.

4.~~~~fr{J6b,~d;:dbt;::: IJ, §cm1r~·L~-9o Tnroc khi b~t d~u hoi c6ng di~n, t6i xin nr gi6i thieu,

5. "" ~ -::. 6/ ,...._, l:: ::.. 7:J tf.

- C:':: 7::> tlnrong bieu hien hanh dQng a mot giai doan 11110 do.

- Tuy vao the sir dung linh hoat cua dQng fir dirng tnroc ......... ~ .:. 7::> rna cau

van diroc bi~u hien a qua khir, hien tai hay tuang lai.

- Han nira y nghia con phu thuoc vao tro nr dirng sau c':' 00

- Cong tlnrc: V o/V ""("'.0/ V t;:. + l:: ::.. 0

1. .:: :h tJ, G :to J!I. g ~ t: A Q C: .:: 7::> t.::'o Bay gio t6i b~t delu di tk.

2.4', =---1i.&~~'-<-CV\0 C:':' 6t.::'0 Bay.gio t6i dang an cam.

3.~, ~n;:.1ffl0 t.:: ~ =- 6 t:::_'o Bay gio toi vira v~ den nha,

4. ~ ,= ~~i!i L- tt: ~ :. 0, i? 4f t::_' -o tz;

Toi vira dien thoai cho anh ta nhirng anh ta da vang nha,

,..._, c: ::. .::> ~ = Trong hie -

1. jO f*,7;.O) ~ ::. .;:) .a:- jfg.:_ L- --C L- ~ -o --C T ,7;. ~ it Iv 0 Xin 16i dll daub thirc ong day trong Ilk dang nghi ngoi.

2.~1t' ~ .:_ 0 s- J: < *--C < r: ~ It ,;t L- tz; ;ffj{E?::,~ ~~It \ ~ To Trong hie ong (] noi xa xoi rna da thuong d~n day.

3.13'I't L- It \ ~ .; 6 ~, b ~"b ~+:to~~ < t.::- ~ It \;t L- --C, ~~:?~' ~+It \ ~ L-t.:::o

Trong hIC ong (ba) ban ron nhung dll dt cong di~n thoai cho toi, th~t la cam an.

4.~tp ~.&i~tIJ L- -Cl: \0 ~ .:_ 0 .a:<~~f::' ~ ~nt':::O)C'To Trong hie toi dang dua mi_it ra ngoai cira s6 thi bi chup hinh.

~ ~.:. bf;: = dung luc >-

1. tIJ 7.P ~t J: '5 ~ L- --C v \ Q ~ .: 6 ,;:::. 1t85iJ~ ii, ip -o --C 2" tz; Dung Iuc toi tinh ra ngoai thi co dien thoai goi dSn.

2 . .:_"~ -a:-~_"";: --C v \ 0 ~ .; ;:) (.=, Rl¥n~*t::o Dung hie toi dang an cam thi ban toi d~n.

3.t? J: :) ~'{±*iJ~~;b -o t:::. ~ .; 6 t::'K~iJ~*t~o DUng luc toi xong viec thi ban toi d~n.

55

6. "-'ipft ~/~tp.'t(J)/-tJ~ftt[_

- Dung khi dang lam mQt viec gi do nhimg chua xong, dang a trang thai mra chirng.

- Cong thtrc: V *-r]fg bo ~-r + ipft-3

- Y nghra: - mra chirng thi ~ I dang ~ fhi ~

l.;b(J)-:;'l:tm~:a:-~ ~ n~'tt:: ~ -,tjQflj{;:f-T--::> tz; Dira be do dang lam bai gitra chirng thi bo di choi.

2.1&f:tfriJn~~ f., \nl't-c~--::> -c L *- --::> tz;

Anh ta n6i gi do mra chirng thi im lang m.lt.

3.;b (J) A l:t t? J: -o ~ *:a:-Mt.7;.n~'t t::n~, T <~':.tl~--::> -c L *- -o tc; Ngiroi do doc sach mot ti hi bubn ngu lien.

4. ':'lvt,t ~ .:. 6 f;: 1tA:n~'t 0) ~ Iv z: :a:-mrv \-c , (b(J)-=fti C:~.:. ~ff--::> t: (J) t::6 ? 0

Trai tao an mra chung rbi d?t a ch6 nhu the nay, dira be do da di dftu m~t rbi khong biet.

7. .....,? 'i? f;:

- Th~ hien str bi~n dbi trong thai di~m nao do.

- Ding sau thirong la nhtrng tir thS hi~n y nghia tiep tuc.

- Cong tlnrc: N (J)

V -3/V '""(It'iS/v t~v\~ + ? 'i?f;:

Al A2

- Y nghia: trong hie ~

l.f.L.f:t S *';: It'.g ? t? ~;:, ~~FjfftJ{;:*l < r: ~ It '0

Trang hie toi con dang a Nhat thi nh~t dinh den ch6 toi choi nhe.

56

2.jffi]~iJ~ 7L~U~ -j i? ~.=mHT'-=~:h -c 1_, <i: ~ i:» \0

Trong luc ba me toi con rnanh khoe, toi muon dftn ho di du Ijch.

3. ffin) Itl: G f,tv' ? 'f? '-=1;- b ? 0

Trong hie troi chua d6 mua thi tui minh v~ di,

4.4- B (/) ? 'f? ,.=mm 1!:-~-? -c L £:to ? 0

NQi trong ngay hom nay tei dinh lam cho xong bai t?p.

8. ........J&'FI;:I ........ :I&r:J:rtt

- Cong thtrc: V -Clt'o/ N (l) + }ffip~;:

- Y nghia: dung luc dang -I dang ~

J.::I 2/ I:::0;:z. - -!7 - {?f~ -o -c v' Q ~ t:p ,;: W:1l[ L- t: G *7J£t~o Trong hie dang dung may tinh n6u cup di~n thi phien l~m.

2. &> ai rp~M ~j:4-gi5 Lir It \ c7):liCP tc,

v ~n d~ do thi bay gia dang thuong hrong.

3. oof1€~~O)~cf:q.=, ~J-=jO}l~)j~:@ < f,t. -? tc, Dung luc dang thi v~n dap thi dau bung.

4.4-~;t.:.~ ~ 1!:- L -Cit \ 0~t:pt.='t.p G, j," L-w1tt.pf:: 1.., -c < t~ ~ It \0 Bay gio vi toi dang co viec suy nghT nen xin hay yen lang m9t ti,

9. ........;to v ' -c / ........ :to ~t Q

- Th~ hien tinh huong, b6i canh, noi xay ra SI! viec.

- Cling duoc dung veri y nghia a mot phuong dien, mot linh Vl,TC.

- Cdng thtrc: N + ,;:,tolt'-C

- Y nghia: if-

57

1..$~ ~ f"i rfH~: * - IV{;:;}3 " ' --C fr b.n, -'5 0

U t6t nghiep ducc t6 chirc a hQi tnrong ella thanh phd.

2.$~f;:::f:Ht Q1lt~0)±{MY.:';t£,-r L t ~ < f~1,t ,~~, 1BzfrO)1i}f~,;t~ < ~¥ {iffi~.n""("I,t'Qo

Dja vi ella eo ta a hQi h9C thi t5.t nhien khong cao nlurng nghien ciru cua co ~y thi diroc danh gia cao.

3.Mtili, A.k O){ffij{i~J~W.';::J:31, ,""(" t, lbQ/J'2: f.t~{t~~JE.I?.nQo

G.1n day a llnh V\IC gia tri quan cua moi ngiroi, co th~ co S\I thay d6i chut It nao do.

4.1lt.0) -= O)5tmH::t:>ft 6~~'j:'If"L"'\ b O)t::_'o

Kien thirc a linh V1JC nay ella anh ta that dang nghi ngo.

58

.,.; .' .. ~

:-t'

Bai 10 CUONG Dl¢U HOA CAM TINH. CUGNG CHE

Khi muon noi ring: minh cam nhan mQt each manh me, mQt each tir nhien hay Him ly minh kh6ng muon lam nhir th~ rna khong the tranh ne thi co each noi nlnr th~ nao?

1. "'-C Ltr:..tc..ii).tJ:1t'1 "'-C L- J: 5 fj). tJ:v ,

- Dung khi mu6n noi len trang thai n6i long "qua tr manh me, kh6ng the de nen, kiern che duoc."

- Binh thirong chi dung cho tam trang ngiroi noi, Giong voi: ....__. -c t: ~ G f~ It ' '"'-'"""( t~ I? t~ It \ ------"""( ~~ t~1t \ '"'-' ip ~ ~ t::

- Khi dung cho ng6i thtr 3 thi cuoi cau van dn chu y phai g~ V01 cac th~ nhtr "-' J: ? t::_"I- G Lv '/ ....__. (f) t=.

- Cong thtrc: V ""C~I Al <""CI A 2 -c: + Ltptc..~).tJ:'"

- Y nghia: nit la - (nlnmg khong con each nao khac)

1.4" (f){±*l.liv \~""(' L J: ? l.l\tJ:1t '0

T6i r§t ghet c6ng viec hien tai. (kh6ng con each nao khac)

2.-fr~ L. --C ?.n L. < --C L J: ? I.l\ tJ: v '0

Thi d?u cho nen t6i mirng kh6ng th~ nrong.

3.1Bi1.l) c:"? L --C db fu t~.::. C: ~ c3 -o t: 0) 1.1 :>3I.'U-= f~"'? --C L 1.1:. tz: n\ f,t It \ 0 Anh ta vi sao lai noi nhirng Uri nhir th~, t6i nit thac m~c.

4. f*~ I.l\~ II 'a;f~:t, m IJ (J) ? 6 ~ It \A. t:. t? I.l~ t: ~ j: ,-=}~,;t --C L. J: ? iJ\ t,t

v \0

Khi tinh trang cua co th~ kh6ng t6t rna rnoi ngtroi cir 6n ao xung quanh t6i thi Wi nghi la ho rftt lam phien toi,

59

2. --"'(t::. *- '? t,t'"

- Cling giong voi ~"'( L J: ? n~ f,t. It \ lit dung khi muon n6i len trang thai, n6i long m9t each manh me.

- Khac voi '"'-' L J: ? n~ f,t. v' a ch6 la: '"'-' L J: ? n~ f,tlt' c6th~ sir dung nhfrng tir th~ hien SI! nr phat nhir: ,~, *- 0, ill r+ -0, ~~;: f,t. -0000 Con d6i v61

-c t~ * l? f,tlt \ thi kh6ng co each dung nay.

- Cong tlnrc: V -C~I Al < -C/ A 2 -c: + t::."*- e,t,t.1t'

- Y ngbia: dt la -I dt If ~ I ~ khong th~ chju n6i

1. =:1- l- :a:-:E;:h t: 0) C'* < --c t: ~ G f,t t.- \,

Vi toi quen ao khoac (y nha nen lanh khong chiu n6i.

2.~flO)fffl*n~{.'fIj2c"t::.. ~ G f.tlt '0

Toi 10 lang v~ k~t qua ki~m tra khong th~ nrong.

3.Jlin~~ 0 -c t~ ~ G f.tlt '0 D6i bung khong chju n6i.

4.n~-tf~O)itt.-,t.p, HJX0--Ct::..~ Gt.tt.-'o

Chac tai vi uong thuoc cam nen buon ngu khong th6 chiu n6i.

3. ""'"'( tel G tel" '

- Truong hop nay giong het voi '"'-' L J: ? n' t,t" \. Tir ngir di kern thirong mang tfnh tv' phat, thirong th~ hien earn giac tinh th~n suy sup,

- Cong tlnrc: V ",(WI Al < ""C/ A 2 --e + t,t. e, f,tv'

- Y ngbfa: dt la - / khong th~ chju n6i ~

l.~fi{±~O) =- ~ iJCL'~2-C'f,t G !.tv \ G i.v-, Anh ~y rAt 10 IfuIg cho cong viec ella minh.

2. -m0) =- ~ iJ~ I~'" \ I:fj ~ h -c t1:. G !.tlt '0

Toi nI16 me toi (nhirng viec lien quan d~n me toi) khong th~ chiu n6i.

60

3.~0)~fj:j);~-C Ii:. G fctl.- '0

Cai chet cua anh ~y khi~n toi r~t l~y lam ti~c.

4.f-~j)~15J~ < ""C Ii:. c::,t~l.- '0 Tre con thi th?t d~ thuang.

4. ~tcltr\bft';:";tlt,tpt~lt'

- Dung khi muon noi rang: Vi tinh th~ h~t hU9C nhtr v~y, nen v~ m~t tam ly minh khong lam thi cling khong thS tranh duoc.

- Cong tlnrc: v t~v'w + :bft';:I'j:lt';o~t~lt'

- Y nghia: - khfmg lam tbi khong tb~ dirge

- dit sao di nfra thl cung dn phailam

l.t±~~.:~;t;h,t;: G iJ 12: jt It I~v 'V It '':fiJ., 't.p/~J., '0 Giam d6c nho, n~u khong nhan thi cilng khong diroc.

2.::' ;h,fj:)t~'':!Wi~ tLt;: tt.t::'j)~ G, ~ G tet v 'vlt '':fj: v 'j)::.tc:h" '0

Vi day Ia cong viec thay giao nho, khong lam thi cling khong th~ tranh diroc,

3.4- (3 f;:t~ !.:.J!l. ~ i] I" \ t: It c", ~M£ ""('fl."j: jE*-T {) ,:: l: ,.: I.f_ -o -C" \ {) (J) C', tl:t!;t LJct,,\v't!,:,~j:l.- \iJ~f~tp~t;:o

Hom nay toi hi cam d<5t xuat, nhirng vi trong cuoc hQP toi co phat biSu nen du sao toi cGng phai co mat,

4.13F3 (3 (J)~~'.:~f& L- t: t>, ii~f;& 1: ~ let It '0 4' (3 =- -t~5~ L let" \ b It ,.:. fj: It ' lP I.f_ " '0

N~u cU9C thi ngay mai rna that bai thi khong th~ thang dp diroc. Chinh vi vay hom nay khong hoc khong diroc.

5. "" ~ .0 a--~f.l~·'

- Khi minh muon noi minh khong mu6n lam nhtrng tinh th~ khong th~ tranh

61

dtroc nen buoc phai lam.

- ~ -g;s 1a ill hay dung ngay xtra, co nghia hi -- f.t, 1.- '0

- ~ -g ;s :a:-:f~t.t, 1.- ' n@u so voi ---- I.t, v \:b ,':n;: Ij: I" 'ipf.t," ' thi n6 th~ hien sir

cueng eh~ rnanh han.

- Duoc dung trong 16i noi trang nghiern,

-CongthtCc: V f.tv'jf§bo t.tlt' + <5'Q~~t.tIt'

l.,t.tv' thi chuyen sang -tt<5' Q ~~t.tv' - Y. nghia: bUQc phal -

khong lam cling khong thS tranh dtrf}'c.

1.4-@] ,;:9;:~1j:~0).1:f: C: § :b ~ Q ~1~tci:" '0

Thih bai IfuJ nay buoc phai n6i trach nhiem Ia cua e~u.

2./F*#t;:)j~, -t- 5 it 2:";s :a:-:f~t.t." '0

Khong co chu y nhtrng bugc phai lam nhu th~.

3.J: '§j r;: $ C l?,nt::tt$t.t.l?, ki-c:' b ~ G ;5';s :a:-:f~t.t.v '0

N~u,la cong viec dp tren ra l~nh thi cho du ghet cfing buoc phai lam.

4.{flJi£: C: § ? $~,;:t.t -o t.:. 0) 1j:&J0) A';:"1:f:0)::k ~iI~ &?;S C: §:b ~~ Q ~~f.t.I" '0

Tinh hinh di d~n pha san buoc phai n6i r~ng ph§n 1611 trach nhiem thuoc v~ nguoi do.

6. ~t~v'-ef'j:v' ~;h,t~v'/--~f;:fj:v\ ~tLt~lt'

- Van nay dung de th~ hien khi nhin th~y rnQt SI! viec, mot tinh huong m10 do rna minh cam thiy kho chiu, trong long nay ra y dinh la phai lam, khong lam khong th~ dircc.

- Vi day la van dung d~ th~ hien tam trang cua nguoi noi, nen khi dung cho ngoi thir 3 thi cU6i Call van dn phai g~n them cac hinh thirc rum: ~ J: ? t:.t"'-' I? L-" '/;..___ 0) t:.'

62

v f,t""\~ + -c_; l'i'" G tl,f,t""\

V f,t""\~ chuyen f,t", thanh i"'l;: +Jj:""\6tt.~'" T 0 chuyen thanh -lti"'I;:I:t""\ G tLf,tv"\

- Y nghia: khong tb~ khong -

- Cong rhirc:

l.ib(J)i!*1OO f:t~lbft-r~, ~~~tfrE ~ -r,.= (;tit \ G hf,t" '0

Phim do vi rfit cam d{)ng nen kh6ng th~ kh6ng roi mroc m~t duoc.

l> c :;J:

2.ib (7) :$IcfL tet A~'=, - a-(±git-r ,.= ,;t" ' I? htet" '0

Ngiroi do la nguoi hay thAt l~ nen kh6ng hru yanh ta tirng diu la kh6ng diroc.

3.ltB.(7)M~*(J)':: ~ ~/~? ~,lf.< fl~n)~trJ:: -) '.=mU:>f";:f:t"'~ hf,t" '0

H~ nghi toi -viec nhirng nguoi b] nan trong tran d{)ng dfrt thi khong th~ khong c~u mong cho nhanh chong phuc hung,

4.£ -c ? f.tm4o/.J~#f0 -c It, -3 jO~ ~ Ivn~" ,t~(J)"(\ #f0 -c lb ~f-r'.:'" ~ hf,tn"0t::..o

Vi co ba Hio dang mang hanh ly co ve rfit nang, nen khong the khong mang dum duoc.

63

Bai 11

= , I

QUAN DIEM DANH GIA

Muon noi len I?p tnrong quan di~m cua minh khi phan doan, danh gia m9t str vi~c thi co each noi nhtr the nao ?

1. ·""i;:~--::>--C

- Dung khi muon noi rfuIg d6i voi toi -/ toi nghi rang -

- Cong tlnrc; N + f;: ~ -o '"'(

- Y nghia: d5i vo; .._

1.t±*~;: ~ -o ",(, -:m=*2: tetFp~~lH:tJjftJJ~~"'t'To

D6i voi giam d6c vftn d~ quan trong nhdt Ia quan ly lao d9ng.

2.':' ;tL&:t*" 'm~C'"TiJ~, fJ..f;: ~ -o -c ~:t*w.Jtet t (J)C'"To Day la chi~c nhfuJ re ti~n nhung d6i veri toi la V?t quan trong.

3.-ro:~t;: ~ -o ",(, +fjt(J)~~f:t*tutet t (J)-C-To

D3i V01 ngiroi my sire khoe cua con cai Ia quan trong,

4.A r,m;: ~ -:> -C?2~ ~ 7k~:t let < -c~:t let l? let v' t (/) C'"To D6i voi con nguoi kh6ng khi va mroc la khong th~ thieu,

2. "" l= l_,-C

- La van dung d~ th~ hien lap tnrong, nr each, dia vi.

- Khac vrri ,...__~;: ~ -o "'( a ch6 la:

--....~;: ~ -o -c - van thea sau do lit SIJ phan doan.

,...__ ~ L. -c - van thea sau do la van dong rae, the hien hanh d9ng. - Cfmg thtrc: N + ~ L '"'(

- Y ngbia: nhu 13 -/ vO·j ttr each lit -

64

1.fl.':t A ::k~(l){-t* c L -c ::. (J)~Mi~'=' ttlfrt ,.=. L -C" '~To

Toi voi nr each la dai dien cua tnrong dai hoc A nen dft co m?t trong cuoc

hQP nay.

2.:imaRc L -C, -t(l)JJiH'f,.=.$:JJo L-t::.o

Toi voi nr each 1a thong djch vien Oa tham gia vao cuoc 1ft hanh do.

3.~1j:~=lf C: L. -c &-.:t1f15 -z+&:tt~\t 'lJ'}, ~ A c L -C(l)~ {t'~ G t~" 'Afi'" t~""o

Anh ta voi nr each lA mQt bac si thi khong n6i tit~ng, nhirng v6i nr cach 13 mQt nhA tOO thi khong ai rna khong bi~t den anh tao

~~R~v~~-z+~m~-c~oocL-C(l).~(J)~~~M~~~o Hy.Lap ct,d~ lanci b§td§u cho lich sir toan hoc.

3. .._ a» L "'(! (Ii) I ~ J:.J "" 1:£1)

- cae tirthubngdi kern nhu: ~[tt_t, 1!ftJ::, ~1jf£, ~~l:, ~1&1:, ~~l:, .JIt.1:, ""M1*J: ...

-Colig.tbllc: N + £1)J:-e (tj:)

- t dghta: trong -/ tren -

L~(J)~-? t: : c f:t~1$(J).r-Cf:t, F'rJJJIH.=. t.e Q ::. C: C'&:t t~" '0 Vi~c rna anh 18 lam tren Ju?tphap thikhong thanh v§n de.

2.£b(J) A Eitt.(I) 1: -rf-.:trf.tij)~( a:- tb~r GnQ A "'C-t Ngiroi do trong cong vi~c thl co thS cho tron diem.

3.fM:t;flf-? -C,,' Q ~,*f-.:t, ttJJ(J) 1: -Cf:t£'~lJ~ I.e" '0

B~ng c§p rna toi dang co thi cong viec hien tai khong cful thi~t.

4.?J;fWJf";t*tL -C"'~ TlJ~. ~~.k.&irmM£b t) ~ it Ivo

Ben ngoai hi va nlnrng tac dung ben trong thi khong;co vAnd~.

4. "'ip b v' ? ~ / ........ tJ'-' G -g;t ~/~lJ'-' G 13 -::>;: l~tJ'l. G ~.o ~ l--tJ'l. e, ~;t.o ~ /--ip G:Yf ;t tIl _, tPb YLtHf

- Dung khi rnu6n noi d.ng: dirng nr goc d(> nao do phan doan thi -

- Cong tlnrc: N + lJ'-' G i-' :) t

- Y nghia: n~u dUng tir goc dQ -I n~u noi tir g6c dQ - / n~u suy nghi tir

goc dQ - / o~u ohio tir g6c dQ -

l.~.g*O).rr~tpG § ? l::, *g-f-l-0)1@:J:'fij: L-t~ < tb '1 ~itlvo

N~u dirng ill goc d(> cua mQt ngiroi kinh doanh rna n6i thi khong muon tang luang dau.

2.tt$r-..0);W-W;:J):)Gv\"5 C, mrp~lvJ: '1 rlIT~IvO)JJf.I~J:t'::;D~, ~JJ f.I:. G v \ "5 C ~&j:: '1 B3 cP ~ 1v00JJiJ~ttn -(I, \ ~o

N~u goi hi tich eire v61 cong vi~c thi anb Yamashita han anh Tanaka, nhung dirng nr goc d(> nang hrc thi qua nhien Tanaka gi6i hem.

3.fldijiO)fJ..0) ll:~iJ~ G" \ -o T t>- W;t!~#Hj:~ ~ '1 ~< fet It \jJf.I~" \ V \O)-C:To Cho du dimg tir goc dQ cua toi Ia giao vi en thi khong thi ctr nhi€u'liim vfuI t6t han.

4.Y /~IvO)~~n~Gv\-::>T, ~-::>T~a-j(m;T0fj:-9f.1~ft'v\o {ijn,-,$ $: -c: b ~ -o t: 0) -c: fj: ft''' \ t;:_' 6, :) tJ \;

NSu xet v~ goc d9 tinh cachcua-Linh rna noi thi co leim l~g rna viing h9P la kh6ng co. Co Ie anh ta g~p tai nan hay gi do chang.

5. V/ ~l//'J!!.AiJ~G~~ c" 1&i.O)~It\n~~.'1 ~To

NSu xem hinh chup X quang thi co th~ nghi ngo Ia ung tim.

5. --lJ'-' GYt.o ~/ ........ tJ'l. GYl.'vA'ir ~lJ'-' G Ji "('

_ DUng nr mQt gee dQ (mot tu each) nao do rna quan sat thi -

- Cong thtrc; N + n'-'q:~q t

- Y nghla; .. N~u uhintir - lit r-:

66

l.~OOAO)5fJ.;O~ ~J!-3 ~, S *Ajj:~'~ b ~ -c t 'It: L-tJ~ -o -Cit' Q J:: ? -r:To

N~u nhin til goc d9 cua t6i Ii m9t nguoi mroc ngoai thi nguoi Nh~t dirong nhir hie nao cling b~ r9n.

2. V c> t-- ij/~~;O~ r::>J~-3 ~, ;@ii6~~1t ';O~ ~ ~ ~To N~u xem hinh chup X quang thi co nghi ngo lel ung thu,

3.* S ~ a!f0)t'C~7J~ G ~t1A-t, 1Bl.l:tTi-t ~ L-" ,gt*~ L- tz: c a*- Q t~ 0'50

Nell nhin tir tI1U1g thai tir Iuc d~n Nhat cho den nay thi c~u ~y co th~ noi

Ii da tnrong thanh r§t xU§t sac.

4.~B¥:0) 0J fE?'C1::;O~ ~ Je, -c" -y /~O){iJf~(7)rl'l'M:a:- c· '5 I~~btv~ T;Olo Nell nhin nr goc dQ th~y Yamada Ii m9t giao str thi ong nghi' sao ve v§n d~ nghien ciru cua e~u Yang.

6. --tJ~ e::, 1"" Q ~ I--tp ~ i""nt.fl --tJ~ e::, L.""( - BUng ttl goc d9 nao do suy nghi thl -

- Cong thue: N + ;O~ ~. T .0 t

- Y nghia: n~u suy nght tir goc dQ -

1. =- o)I:m-O)~if:tk-?~'iJ~ GT -3 ~, m L-Ir \~~~~ 5 .: ~ fj:C'~ t~1r '0 Nell suy nghI nr tlnh hinh kinh doanh cua nha may nay thl vi~c mua may rnoi hi khong th·5.

N@u suy nghi til thanh tich cua anh ta thi vi~c d~u ky do co Ie gc1n nhu khong co kha nang.

67

3. ~~~~ afr'3f4 ~ 1* 1f T Q C: It \ ? ,~tp· tJ Tn f"i, m $ (J) ~k (J) ~t~i~=£hQf3utO)Hifl~Hn~&:'oo)lj: Li)lt;:O)t.tIt\.:. C: t=.'6?0

Neu suy nghi nr di~m goi If! bao t6n khu ph6 mang tinh truyen th6ng thi viec han che mot mire d<) nao do v~ vi~c tnmg tu nhilng ngoi nha cd 6 Kyoto co Ie khong con each nao khac.

4.* :a-{1=0 _*ip tJ i:- Q C:, iR: L It \~(:t J1:> ~ ~ ::ffm < t.t It, :: C: t.:o N~u dirng til goc d<) ella nha nong thl mua he mat me Ia viec khong mong doi I~m.

1. --f~ l,f;: ~/ ....... '~Tf1,t;f

- D~t minh vao vi tri do rna suy nghi -

- Cong thtrc: N + ,;: L-tc ~

-y rtghia: n~unhtrtrong tam trang cua -

l.fHTO)OO~l:t{:EIv-rv\o;g-,= Lt.:G, J: < t.tv',:=, C: tJ1:>oo

Vi~c mo mang khu ph6 neu trong tarn trang minh Ia ngiroi s6ng a do thi cling co cai khong t6t.

2A&!= Lt.::. G * L- t: : C: "'C'f:tt.tt. ,t': 6 ? n~, {A~': C: -0 -Cli'm*fh~mt=o Neu nhir mlnh Ia anh ta thi co Ie Ia khortg~c'o gl.quan-trong, hhung d6i voi toi do If! cit mot v§n de.

3;fAf:t.:. 0)7/"\- t- ~te-c, A,1tfj:~~O)~t':A~':' C: ,= L- ~ Lt.:o filii ¥Jlf': L- -c t -t-O)::1Jt.J~~/t,-r L- J: -j 0

Toi se don ra kh6i din h<) nay va Ifrn nay toi quyet djnh don vao ky tuc xa cua tnrong, du sao thi cole 6 doba JTI~ toi se-an tam hon.

4.MH':' TtL~;f, flJ.: ~ k .:::r::Yitt.J~ c!iJ g J: ? t.::,ttt; e:\ f.f,;~.:. L- -c t MH= fj: ~ v=t: It':: C: t.J~~ 00

Neu nhir 6 cirong vi chi toi, dirong nhir co nhieu bAt man d6i voi toj, nen

du sao toi cling co vai di~u muon noi voi chi toi.

68

8. ""b ~ ,;: O'i)

- Dung khi muon noi r~ng: a goc d{) nao do suy nghi la chuyen dirong nhien kh6ng tuong xtrng v~ trinh dQ, rmrc dQ. D~ng sau .-._,:b t) ,.= (f"i) thuong Ia nhOng tir bieu hien mire dQ.

- Gidng voi '"'- ,.= L- -c f"i v~ y nghia va each dung nhung -----;b I) ,.= (f"i) thi vi~e duoc l~y lam v~n de khong mang tinh d{ic tnmg cho l~m.

- Cong thu-c: ~f;$:~Mi~ +b ~f;: OJ:)

- Y ngbia: J1l~C diI - nhung rna ~

1.t!l5$ L. t~ 73\--:> t: b '? ,.:: O"i), v' v \J1.t*1tt~ --:>-t;:o Mac du khong hoc rna thanh tfeh lai cao.

... J. ",.:. ,....( ..

Co ay mac du Ian tuoi nlumgtrong.rat-tre.

3.':'0)< ~f"i~.Ejtn~~v':b,? ,;:J:: < 5Enoo Giay nay m~e du gia d~t nhimg ban dt chay,

4.Jl1q3miJlf~fj:, .~,--:>t.:.:b '? ''=fj:An\~~ Gt.t7J\--:>t::.o

Bu3i dien thuyet hom qua thi s6 ngiroi t~p trung it han du tfnh,

9. -- J;: L. -c Jj:

- Dung khi muon noi neu suy nghi 6 mQl goc dQ nao do thi khong th~ goi 1ft dirong nhien diroc.

- ,._ ,.= L. -c fj: la each noi khi ph an doan va danh gia nguoi khac. Con viec tu minh danh gia minh thi nit kho dung. (Vi cac ban da biet ngiroi Nhat it tv huenh hoang v~ minh I~m).

- Cong th u-c: NI .jHH~~ + ,;: L. -c 1:1:

- Y nghla: khong gi6ng vOi- I khong hQ1J vo; -

1.':' .:. f"i"7t~ m,.:: L- -c fiIDfAI:5 A n~:v' f.t v \0

o day khong giong voi mot diem danh lam thang canh vi nguoi d~n vieng tham it.

69

2.fJJ*&(7)~!:t,,:_ L -c (J:, ~ < i~$~~ -o llt':;t -"9bo Khong gi6ng voi.hoc sinh sa cap, Kanji bi~t nhi~u qua!

3.;bC7)}dj:~At±~''= L -eli, ~O)r,tM7'J~ -) :;t It '0

Ngtroi d6 khong gi6ng nhu nhan vien moi vao, ti~p khach rAt gioi.

4. .; (7) V/F'_ "'J:a~r~' ~ iplt-e~1t Lt.:. f.= L -c 'i, ~¥ L < T'- -7 nl~:;t -o -e It 'f,tlt '0

Ban bao cao nay mat nhieu thai gian di~u tra nhimg v~n chua thu th~p diroc dfr li~u ro rang.

1 o. --rtiJ~f;:/......,rtu~C7)I......,rtiJ~t~

- Cong thirc; N + fiiJ ~ f;:

- Y nghia: - phil hQ'P viriJ - danhcho

1. .; (1) m (1)f.-fJ!!f±m:n)j;' f,t It \ (1) -c"k11:rPJ ~ r:

Thirc an cua cira tiem nay vi hrong it nen hop voi phu ntr.

2. =.rLfj:jO~* IJ rtiJ ~ ';:~b ~ip < 1:t~r-+J!!C'To D~y la thire ai1n~u m€m, phil hop voi ngiroi gia.

3. :5 jJ I J: -=f {;!t: rtiHt (J) =* K;EI. n ~ $. It \ 0

Bu6i chieu t6i thl chuang trinh tivi danh cho tre em nhieu.

4.1&~~7Ck cb.* IJ .~~rPJ-~ O)'~!m C'lit,t1t \0)1.1\ b Lht,tlt \0 Anh fa cole von ~.6 tinh each khong phil hop voi h9C gia lam.

70

aer 12 SO SANH. DOl CHIEU. SO SANH CAO NHAT

Khi muon so sanh hai v~t hay hai S\I' viec tra len, hay muon n6i cai gi do nhfit. .. thi co each n6i nlnr the nao ?

1. --l;:J:t-,,'"C

- So sanh hai S\I' viec, hai S\I' v~t tro len v~ mot di~m nao do.

- Cong thirc: .N + f;:·J:t~'"C

- Y nghia: SovOi -hem

l.ti~,::Jt~~·(4-~(7)~li8~n~1r '0

So voi.nam ngoai mila d6ng nam nay fun ap han.

2.~$'::Jt;~ -c~tj:~~~"i1~~t::'o

So voi ngiroi chi thi nguoi em gioi tieng Anh han.

3. :tt" 11: f"i 5l5'11J.: Jt; A: , iJZ:!5] ~~ ;1j ~ ft " '0

Phu nu tu6i tho blnh quan cao han so voi nam gioi.

4.*iJ~~1-~ f,t5V::1tr-::-c, ~ ~ 1v'"iM-!thI¥-J-C·, .A ~- '/ ;1jq~~t.::·o

So voi ngtroi anh thfch sach thi do ngiroi em thich v~n d9ng nen gioi the thao han.

2. --f~ ~--I:tt.t"V--- < b \t'--f:tt,t\-'

- Dung khi ngiroi noi nh~n manh cam giac mang tinh chu quan r~ng cai gi do 1ft cao nhat,

- Cond6i voi tnrong hop S\I' th?t mang tinh khach quan thi khong dtroc dung.

Truong hop nay, thay vao do dung -:m=o

-Congthu'c: N/ll~~tfJJ~ + f3:c!:: « bit,) ---I:tt,tv'

- Y nghia: khong ai (khfmg co di gi dO.) - b~ng-

71

I_,'

o

Sau bfra an t6i, vira nghe nhfrng ban nhac rna minh thich vira doc sach thi kh6ng gi sung strong eho bang.

2. i~ f7: < .. G ~ ';b 1J~:i :i t.t, A. Ii l- ,t,t.1_, '0 Kh6ng ai bira bai b~ng co tao

3.:i -o tt: < ~~O)][,~ c"~1_, \~J;tt.tl_, \tJ.o

Dung la khong co rnua he nao nang bang mua he narn nay.

4.{~mL--CI_,~t::iltA.'.:.~tJJG.hQ < GI_,\"'::>GI_,\':' C fit.tlt'o

Khong co gi dau don cho bang viec bj ngiroi ban than rna rnlnh d1t tin wang phan bOi.

3. "'_'~~~Ro

- Dung khi ngiroi noi mang tinh chu quan va suy nghi ling (cai gi do) thi t6t

nh~t, hay nh~t.

- Khong dung cho tnrong hop phan doan mang tinh khach quan.

- Cong thtrc: V oN t.t"'~/N +'~ISRQ

- Y nghia: - 'a smmg nh..ttl -Ia tat n_b~t! -la hay nhAt

I.)j1J~ G t.t It ,~, tho) Al=OO < ~.:~Noo

Khi khong hieu, toi nghi hoi nguoi do la t6t nhit.

2. - S (7)f±* ~ ~;t t::th c {j:, (#;;t t: 1::"- lV.,;: ~N '? ~ -90 Sau mot ngay lam viec, him vai c6c bia lanh la strong nhit.

3.* '? tt: < ts: ,t .hAt" -, l:: ,.: 1.1' < 1J D !J - (7) i1~jv \ b 0) ~1t.r-::t.t I_, \ ,;: ~R Q 0 N~u khong muon map thi dil th~ nao cling dirng an d6 Co calo cao la t6t

nhk

72

4. i3 5fni~" '\ c I~'-? tz: &:, ,~@]~~f~"'C L ~ ? '.:~~o N~u nghi rfutg mlnh xAu thl thrum th~t xin 16i 13 l6t nh.1t.

4. ""v ~rpH~~~"""'£~'\~~

- Dung cho each noi khi minh phan van khong bi~l nen lam th~ nao thi tat. suy nghi th~ nao thl. tAt, chon cai n40 tlli tat ...

~ ·Cqng,'IIJ1'c: V#,WJ~ ::OJJQml.MlgJlye.p mAu

QhQm 2 va 3 4oi'-JY.e;4iWg-,tt~1t.,~ + *J('\7n T {> .Jh:i ... b T.o *1t·'\;O~/T*" \;0),

-y .. gbr~: k"ollgbi~_f·l. co;ojn ..... ·It.a.Y,,k.bou-g -

1.~(7)HR a-JijO ? n\~?~" 'n~ c )4-~;t "'C" \.0 C ::. ~ -C:-To Khong bi~t co nen muacai ao·4okhong·nii"a, toi dang suynghl,

2.*li~ L. J: ? n\T.o ~"\n\~-? -e" \'* To

Toi dang IUOng hll410ng bi.~t CO nen k~t hon khong nita.

3.fJH±in~~t .o1J~, 1P ~ ~~-? -err::. ? n\rr < ~,,\toP C ~ ? (J)f:i" '0 b (J) ::. c t:.o

Sang, khi ra khoi nha Itic nao toi cling luang h! khong bi~t hi co nen mang theo du di khong nita.

4.1Ef- ~ Iv'':*~ (J)':' C ~;:;.to ? n~~ ? ~"-\7h C t~Iv"t:''' \ 60

Toi dang phi~n nao la khong biet la co nen noi th~t voi Hanako khong nita.

5. ....... J:! ~ o~~/"" J:! ~o~t.tt~ <

- Cong th.rc: i!l!f.$: •• !r:! (trir truimg hf}'P N (D. khong dung) + J:! ~ ~;O),

- Y.oghTa: tnrimg hvp.nay duvc dung vOi hai y ngbia: + --khQng dove ,_ eb.r ((limg noi) ....

+ ....... kbong nhUng khong ....... rna con -

1. ? f:, 0) y:: ~j:jOti~:~Uj:"i: -:J ti: < t~ t/) -r:, 7 -1 .A:f- - l:~ .:. 0 jp 1:::"- Iv t ~ t/) t.tlt '0

Vi cha toi hoan toan khong u6ng nrou diroc, khong nhtrng khong u6ng duoc whisky rna bia cOng khong th~ uong,

2.~O)tm~'': f±tr A.'j:tfj~ -o -c 'b ~~a- l,t,tlt \ g.:. 61)\, t*W'b l,f,tlt '0 Ngiroi a phong ben canh cho du gap nhau, khong nhiing kh6ng noi chuy~n rna chao hoi cling khong,

3.11t 13 fj: 3 0 9f l:" .:. 6 III 5 51 b MJ5$ l,f.t iJ~0 tc,

Hom qua toi h9C khong diroc dSn 5 phut clnr dirng noi la 30 phut,

. .

C6 phieu khong nhfrng khong ICri rna con b] la nang mra.

Vi¢c d~t can cai di toi cac khu vui choi vao ngay nghi thl khong nhtrng khong vui rna con co ph~n eire kh6 nira,

6. --~7i. (-e)

- Chi sir d6i ti ella hai mat v~ mQt su viec nao do.

- Cong thjrc: i!I!-f*~Mi~ + -jj (~)

;_:y nghia:, - mqf ding,... ding khac Iii - - mqt m~t - m~t khac thi -

l.f.L.fj:t&3:cO)~WJl.:~~tT .0 -:1i--C:, ~t!H':: bIDi G -c It -tz;

MQt m(ittoiearn an su tlr,t~,clla co ta, m~tkhac'toi earn th~Y' eo trach nhiern voi co tao

2.A a~H~·fj:f±$'~Ij:J.l'lf L-jP0 t: -jj--C:, 1mT(J)iIDf¥lHj:J:, < Jtt::.o

Anh tnrong ban A, mQt rn'~t thi nghiem khac trong cong viec, mat khac anh ta cit quan tam den cap dum.

74

Song mot minh mot m~t thi nhi~ii khtcam th~y l1'iI6n;diliung ,"m~t khac cling co cai t6t la thoai maio

It \.~o i,

o nha toi mot mat thi anh trai toi gitip dO' cong ty cha ,toi, rri~t khac chi toi thi a nha phu cira hang cua me tOi.

7. -....'~M t..-c

- Duoc dung nhieu trong van viet.

- Dung khirnuon d6i chi~u hai.trangthai, tinh hu6ng·v~.m9t SIJ vi~c nao do.

- Cong tIHrc:i!t!f*~Mi~.+ "l~·~,u-c,·

- Y nghia: D6i vo; -

l.JfO~n:. M L. -c *1fl.H;1~{~ l:::"jv]j~9> t.to It \ a

So voi Tokyo, a Kyoto cac toa nha eao tfuJg it han.

2. B *-C:?j:*~~':A -3 =- C: I.:M L. -c I±l Q =- C: f;1.."f /vt,t ,~~ L < t,t It, C:

Ei vtL-cJ., '60

o Nhat ngiroi ta thuong noi Iii so voi viec thi vao dai hoc thl viec ra

tnrong khong d~n n6i kho nhir th~. \-: "'I ... -

3.B*AO)~:I!.g~tfrJ(j:, !15t178~ (-C&:>60)) ~.:ML-C, frt183~c' To

Tu6i tho binh quan ella ngiroi Nhat hi. 78 tu6i d6i voi nam gioi va 83 tu6i d6i voi nil gioi.

4.13 *tifJl.I!-CIj: ~ ,~1.J~~ J., '0) ~.:M L. -c ,*.IJZ~1JtIJ~t'j:aWh(l) 13 ]j~~ < a So voi bi~11 Nh?t Ban vao mua dong tuy~t roi nhieu, thi a vung bien Thai Binh Duong nhirng ngay hungnang v~n ti~p tuc keo dai.

7S

8 .~Ir.lX L- "'Ch· ... J~&f·t,I"oJll::lX Lt.::

- Tnroc ",,__';:J5.[ L- -c thirong dung cac tir nhu: T~, WJM=, ~-%, B"(gj ... ,.. CQpgth.rc: N + ,~& L-"'C

- Y nghTa: di ngll'q'c vOi'-1 trai vOi ~

1.1$ f3 C7)~frlj:~C7)WJM='.::lX L- -c-A {t-f L- ~ 0 t;::_o

T~n d~u ngay hom qua di ngiroc I~ voi sir mong doi cua rnoi ngirci vi da bi thua,

2.-=f~"~Dt L -C~~lj: c: :-c t ~ ~ L-tJ\-?_t;::_ ""('To CUQC thi da trai voi du doan,n1t la d~.

3.MC7)WJM=r.::Bt L- -C, {f.fjf,5j, {]fjj:*~~ ;:t$~ L-t~ip0 tz;

Di ngiroc l~ VO; SlJ mong doi cua cha me, kSt cue anh ·fa th~ chi da khong t6t nghiep dai hoc.

4.4-@J(J)~~Ij:, $- < (J) A. T~'~lXT ~ff.5*,.:~b0 tc;

B~u Clf I~ nay da k~t thuc voi k~t qua traivoi du doan cua rnoi nguoi.

9. ~ljfiti/~:¥itii

- DUng cho each noi khi muan noi len tfnh chfit va xu hirong d6i Ic}.p cua v.1n .4_~ v~: mQt s\f'yi~c nao dO.

- Co,_g fhu-c: ~u: .. ~ + lXflii

- Y ngbia: - mft trail- m,tkhac/ .: phi~n difn/- mQt mra

1. f& fj: rfl~ M 0) *' ffii t;: ~ + .a:- J! -c It ' ~ 0 Anh ta chi th.1y mQt nil-a cua vfu1 d~.

2.f&3c ,j: 11 '0 t &j:fifJ {) " '&00, ~ L- tJ~ '? ~-c_; t i!1J IJ 'j2 To

Cpo talucnao cling nroi cum nhirng m~t khac Co §y cling co n6i co dan.

'".6

3.~71-f~{±trO)rj:, :imiIJf~'j:/Fuf!f,t*iID, .§tili:'~§?&ni~Q ~ It'? J:: ~ b~{)o

Song b ngoai 5;tl1i,di him b§t ti~tl, nhtmg rri~t khac cling co'cm t6t hi diroc g§n giii voi thien nhien.

4.~t±jJfc6&j:a!irl'l"~ Lf'i 8'no*un, !£.~(lj~~ tv'? J:: 2:]j~d;{)o Urn viec cho cong ty thi b] rang bucc v~ thoi gian, nhirng eiing co diem t6t Ii 6n dinh.

10 ....... l:1t'? J::.~

- Dimg d8 danh gill v~ mQ_t SI! vi~e nao do. _,C3rigtbuc: N + ~''''? J:: ~

- Y nghia: - kbong pbai N lila gqi 13 - thl dunghon.

1.11tk':t:f;j ~ t,t L. ~'C: ", ? J: ~ Fa~ ,t1:~ t~o

Co ta khong phai hi hi8n rna goi la thu dQng thi dung hon.

2.;fJ.'~ C: -o -c, ~~':t~rl'l~ cit' ? J:: ~ @'*f::ilI" '0

D6i voi toi, khao c6 hockhong phai fa mQt mon hoc rna dung hon la sa thich.

3.~~"'(":&,~T Q c "\ ? O),:t, OOEt;O)~~ c '" ? J:: ~ tJ> L 6.fifIJt,t0)~ To

86 phieu trong b§u ell khong chi Ja nghia VI,l cua nguoi dan rna con han the ntra, do la quyen loi cua ngiroi dan.

4. zr 2/ 1:::0 = - ~ -f/-A ,:t Ti3t 0) to b t? ~ c "\? J:: ~ ,4-~*Arf:iJ ,to) -*jfff_~7'P.y ~ ~ C: t,to? -Cit '00

Game vi tinh khong phai lei tro choi tre con ntra, rna bay gio no da fro thanh san ph§m cong nghiep quan trong danh eho ngtroi J6n.

71

1 1 .: ....., ;O~v IJ ,;:

- Coug thirc: l!t!t$:~Mti~ + jp;b ~ {.=

- Y nghia: thay vi '"'"' (hi - / thay V30 do - / - dai I~j -

1. -¥ff.JX ~ t:fj --t tJ l;b IJ ,:: 7 7 ';/ -!7 A -r: ffl f4= ~ fi5; ;t t: 0

Thay vi gtri thtr thi chuyen nhtrng viec dn thi~t bang fax.

2.ff;jtJ~~---:;J i: C'T':= A O)~~ ~T Q tJlp VJ (::, j 1? C'T L> t:'-~ JE. -c ~:.~ L- ~ L- tz;

Vi troi mua nen thay vi di t~p tenis toi da a nha xem tivi.

3J~rlJf]t±Ij:~~J3tl"j:fJfOOf_;J.~~1~J:.lfT 0 tJ~;b 'J ~::, -,",- :/~~iJ$; G T ~~~ Lz;;

Cong ty bao chi da thong bao r5ng, trong nam nay thay vi tang gia bao ho

, ,

se giam so trang xuong.

4.:' O)mlj:~1t \4o/]t.t ~··'::Ul!frJt.ttJl:b IJ I':, l? J: -o ~ j -0 ~ It '0 Vung nay di mua slim thi ti~n Igi nhung d6i lai hoi 6n ao.

5. r A ~Iv{::~~~~~;t -c t (?? tJlp IJ {::,1B(~,:-" }'TA~~~~;:t-Cib 'f -0:' ~ {:: L-t.:o

.Torn da chi tieng Anh cho toi, de dap lai (oj dinh day ti~ng Vi~t cho C?U

,

ay.

1 2. "",r.tp:b-? "C! ...... ,;::;O~v.,

- Dung khi 'mu6n noi r~ng: khac voi moi khi, cai gi do xay ra dQt xuat., .

• Cong thrrc: N + ,.:.t.r:.V-?-C

- Y ngbia: chi tam tho; thay th~-

1.4- B, m~0)1Bn:.t.llb.--:> rf.LtJ1l±lht LJ.:.o

Hom nay anh ta b] benh nen t6i co m~t thay cho anh tao

7.8

2.* S 'J:t±:&,,:,7Jlv·lJ, fl., 'i=')I1~\ ::.*:t~H~-a:-$ L-l:'f~To Hom nayth<:tym?l giamdoc, toi - Nakagawa d~n chao hoi quy v],

3.;;tGf1"*~Jj:;E_ffl \:~Bt-'"'~ \G -? L ~ It \~itlvo-tfL \:4- B ,j:, *#1c 1:~':'ipb-?-Cf.l.il~Bt~-a:- L-~To . " ' ThAy Kimura vi co chuyen gAp nen khong d~n tnrong dircc, Vi v~y hom nay t6i thay thAy Kimura dirng 16p.

4.¥.f*, Ar,m':'7J:\V0 -c p~' '/ l- tJ~~*O)-W~~"O -c < h6 l3.li~*,Q.

,. t:::'6·?tJ.:\o , ". "

Tuang lai co Ie m9t ngay nao do robot se him' t4t ca vi~e nha t~ari cho

con nguoi. : .

., : ?~-:..

, ,.

79

Bfd 13

PHV £)(11. PHI PHl) ncn

Khi mUc3n noi rAng hun m{>t vi~c gi do va ti~n thS Jam them ID(>t vi~ nfra thi co each noi nhir the nao?

1. -0""""e1;:

- Cach noi khi narn bAt co h{>i ti~n hanh SI! viec, tj~t1 the thi ti~n hanh b6 sung them vao,

- Thtrong diu van tnroc la hanh d{>ng trong du dinh, Call van sau la hanh dQhg ph\! them ngoai d\fdihh.

- Cong thU"c: V lI$"~1 V tt~1N -rt>(f) + -"j""""e';:

- Y nghfa: nhaA tifn/tifn di~

l.J:.!IlfC7)~~'':''' '0 t.:~" '",("f:., o: L-~ JJ '.:.0&IJ ~W:~ L- tz; Da di d~i1 bao tang my thuat, tien the di dao cong vien luon.

2. ~" \~(J)""J" ,"'(" ';:, [g]iJ:t& (;: ~'J -c* ~f~ IJ -c 2: tz; Di mila slim nhan ti~n ghe thu vi~r1 rmron saeh luon,

3. ttl ~ -C"7 ;I- !J in;: fT -:> t: ~" \""t' ,;: , *.A 1</ (J) ~tHf'ft& f;: t * -? l'if. tz; Di My cong lac li~n th~ ghe bao tang my thtJ~t Boston Won,

4 . .A - /'\ - ,;: fT 0 t: ""J" \ -c ,;: jf)-fil!)~H;: J: 0 "C -¥~ ~ lfj L."£ L- tz; Di sieu thj nhan ti~l1 toi ghe V30 btru dj~n girl thir luon.

2. ""-':J"'?

- Diroc dung nhieu trong van vi~t.

_ ve y nghia gic3hg voi '"'-'t.tn~ G nhtrng dung voi h~i noi cirng rthAc hdit _ Hanh dQrig ding sau ....... -o-» hi dQt1g tac chinh.

-cangthuc: V*-r btl *f + ~0

- Y "gina: - vita - vita -

1. fi.1 j: 15Z, - 13 ,::. 'k> ':J tt: ::. .!:: ~ ~ ;;t -o -o , ~ ~ T 6 0) iJ ~ WI 'f. ,::. f.t -o -c It , 60

Bu6i t6i vira di b9 vira suy nghi' nhfrng vi~(; xay ra trong ngay da tro thanh thai quen cua toi.

2.fLttUJ*~~ IJ 00, A~';: 0"'-c~;::tt.::o

Toi vira leo len dirong mii vira suy nghi v€ doi ngiroi.

3.':' O)rp~IIH.: ---:> It' -c ,j:, t±~ O)~ ~ Iv ~ ID5 ~-frlt '---:>---:>~~fk:- ~ [gJ -o -c It ,~ tt: It , C ~;t -c i:J IJ ~ To

V€ vc1n d~ nay, Wi nghi rAng toan th~ nhan vien cong ty nen vira cung ban bac voi nhau vira tim each giai quy~t:

4.~~'.:m~;.h00, -lP.fr~"lc"v\v\~~i?-e; c ? cH~-?t.::o

Xe dien Hic trong co 1 ti~ng d6ng h6, cam th§y rAt d~ chiu nen toi da rna mang ngu.

3 ......... ~.::.~-c

- Cac nr quen dung: ~m ~ .:. th -C, Hilt' ~.:. th -C, ~ ~ .:. th -c, .:..:. 6 ~ .:. th -c, :fJT V) ~.:. th -c, 11 ~ .:. th -c, r.&'7f: ~ -= th -c ...

- Trong nhirng tnrong hop Ii~t ke tren, eft cum ill do duoc xern nhu la danh

tiro

- Y nghia: - bao g5m1- om ~p/ - t~p trung/ - d&c h~t

I. '"' A ~ Iv l:t :/.:J: 1) - ~ Iv ,.: {,'.a: =- th -c 7}fi: / { :J,O) 1E ~ R~ -? tc; Tom da t~ng cho Jerry hoa hong do voi tinh yeu chan thanh.

2.£tri-=f#t - AO)t::"60'':, m!jfJL .c.,.a:,:, th -c # ~ ~{'F-? -c < tLt::.. b (/)t::.·o My toi vi thirong 3 dira con nen m6i sang da lam com h<)p cho chung toi nhtr th~ d6n nen tinh cam cua minh trong do.

81

3.~1:., 1f~? .::_" 2:~ It \ ~ L tz.; fL t: tj O)~~t.a:- .; 6!J -c :: 0) X~.a- f~ I? ~ l,f::o

Cam an th~.y da nhiet tinh chi day cho chung em. Chung em sang tac t~p tho nay nhir a~ bay to S1,1' cam ta cua rnlnh.

4. 6i;> t.t tt: I:', '£.a:-:: lh -c .::_ 0) m~ a:- ~~ I? ~ To

. T6i t~ng em chiec nh§:n nay voi ca tinh yeu cua toi.

4. ~.:.tt~<

- Duoc dung trong van vi~t va trong 16i noi cirng nhac,

- Tlnrong dung d~ noi nhtrng SlJ viec quan trong, trong dai chir kh6ng dung

d~ noi v~ nhtrng viec kh6ng rn~y quan trong xay fa h~g ngay, - Cong rhtrc: V ~.W + .:. ~ t,t <

- Y ngbia: ~ da khong -

1."7 -( ~ Jvlj:*~!;: t t§~T Q :: C t~ <, :r.:/7" l- ......._O)~~.a-it(lht::o B<;1n Mai ngay ca kh6ng ban bac voi gia dinh rna aa t1,1' y quyet djnh di Ai Cap du hoc.

2.~{.:~GitQ'::_ cl.t<, ~'.:J:~TQO)fj:~Ll/\O Vi~c len a~t lien rna kh6ng -bi djch phat hien Iil viec kho.

3.~rj:)'cj::I': bbti¥'.: bt§~TQ:: c tet <, )*00 L- -c L ~"'J tz;

Cau §y tham chi oa kh6ng ban bac voi th~y giao, ban be gi ca rna aa bo ve nuoc.

4.J~)dj:~ 000) }.J~ 1.:(1 tl:ftt 6.:. 2:: Ii: < , -t O)*~'':JlI..-j < .:. C: iJ~-C =e: tz;

Pham nhan aa co th~ tiep can voi gia dinh do rna kh6ng bj nhfrng nguoi xung quanh nghi ngo.

82

5. ---~ ~ -c I---?b. ~ t;:/ ---?b. ~ (J)

- Dung khi muon n6i chi d~ nguyen v~y, khong k~, khong tinh ...

- Cong thtrc: N + ?b. ~-c

- Y nghia: khong tinh -I khfmg k~ -/lo~i tric-

l.~ B ~j:f±~0)~.if.l2: -c~ L-7f. * L- J: ? 0

Hom nay bo noi chuyen cong viec qua m{Jt ben, cling nhau vui ve di.

2.1Bl ~ ,-;1 -= 0) rQ~l~ln=/) f., "\ -C, ~ $.if.l2: c· 7 ~rl'l' b §5 L- ~ ':) -c It ' Q 0

V~ vftn d~ nay khong k~ gic an, ho cia ban bac voi nhau 7 tieng d6ng h6.

3Jilf-Hj:f*~f-f-~m~1ti2: ~*~ 2 5 J]~ -C:To Ti~n luang tnr thue va bao hiSm ra con co 25 man.

4.~0) VA ~ 7 /'O)~iHj:, m~. -fj--l:::··A~clO.2:" ~ 2 =ffIl-r-To

An tnra a nha hang do khong tinh thu€ va tj~n phuc vu thi 2000 yen m6i ngiroi.

6. '"" a-- ?b. ~ t;: L- -c 1----- E:t?b. ~ t;: L- -c -Congthrrc:N + ~?b.~t;:L--C

- Y nghia: - g~t qua m{>t ben/- cho qua m{>t ben/- bi) qua m{>t ben

I.JC~~j:ro. 2: ,-= L -c, b':) C ~ c: cV)'.:.~;;{_ -c < t: ~ f., \ J::o

80 chuyen noi dua qua mot ben, hay suy nghi nghiern nic han eli.

2.~ S &-i1iJl!f., '§i5~.if.l2" (.:. L -C, ~~'.:.~ L < ~Jt.~ L J: -)0

Hom nay bo 16i noi nghiem tuc, cirng nhac qua mot ben, cung nhau 1I6ng m9t each thoai mai di,

83

3.5Cim#lM{;: -ov \-c O)Fp~~fj:*$O)*~~~ ~ ~;: L -c~ t. Q =- ~ ,j:C' ~ it It '0

V~ vAn d~ Co quan giao thong, khong th~ thao luan rna bo qua vftn d~ an

toan cua hanh khach duoc.

4.~·~ LV~*w'j:t&~~;: L -c-t" (";:jt$';: L"* L J: -) 0

Bo chuyen chao hoi cau n~ qua mot ben, cling nhau an ngay di.

84

Bal 14 QUAN iI~. TUONG QUAN

Khi muon n6i dng: Su viec dang ti~n hanh theo mot chieu huong nao d6, hoac n~u SlJ viec thay d6i a m{>l phuong di~n nao d6 thi phuongdien khac cling se bien d6i thee thi c6 each noi nhu th~ nao?

1. ,.._,-15t~o

- Cong thuc: V + -jjt~o

- Y nghia: - co xu hU'6ng ngay cang -/- co khuynh lnrong ngay cang -

1. tltW(7) A n ?j:ffi;t is -jjt::_'o

Dan s3 th~ gioico xu hirong ngay cang tang.

2. *~ -C-Wl ~ t.:.~mHj:, -t- (]) ~ :i:~~b t,t." \ (]) --cS.tL is - jjt::_'o

Ti~ng Anh toi da h9C (] tnrong vi sau do hoan toan khong su dung nen Oa quen d§n h~t r6i.

3. 2 i!~m,'mn=.A~Jt Lt.:.miZ:(])mlkfj:~< t,t.;iS-jj-c"L'~2:-('''To

Tinh trang cua ban than toi da nhap vi~n ti:r 2 tuh tnroc vi co xu huang ngay cang x§u nen toi nit 10 l~ng.

4.':' -= ~~{l1J < :;cl1:n"m;t --c -T~O)t:fj1:?$qj:{E:TT 6 -jjt.=o

Nhirng nam g§n day phu nu lam viec tang len nen tl ·l~ sinh con ngay m{>t giam di.

2. ~f.f7J~ ~ t~

- Di~n dat cho cach.noi co xu huang ngay cang x§u di.

- Cfmg th.rc: V + J:!ip ~ t~

- Y nghIa: - ngay cang tnt nen (xu htr6ng x~u) ~

85

1. x: Ij::¥ ~ c!:: -o --C jp G ~Jfl L- < f,t -5 rii1dJ -c, .:: O)t1{ Ij:~1t ~ * IJ -'").:: J c!::GI,tlt\o

Cha toi sau khi JOn tu6i ngay cang tro nen kh6 tinh, dao g§n day khong ai dam d~n gfuI ca.

2. 7J ~ j-:'-C!l¥llt \40/.) ~T -5 C!::, *sffljtj:f~~7J~~;t -5 tii1 ~ IJ t~'o

Neu rna ell mua Sfun bang the thl ket cue vay ti~n ngay cang tang.

3.':: O)t1{(7)~ ~*0)1TttJlj: J: It \ c!:: I;;I:~ ;t f,t It '0 1& -"0)/F1~ ~';;I:~+rii1~ IJ r:

Hanh dong cua hc)i tnrong g§n day c6 the n6ihl khong t6t. Toi ngay cang co cam giac mftt tin nrong anh tao

4.J!1t \#ij5'} ~-= l,t \ --Ci&~~ ,~, ? ~:f!f:f:J ';:ttl-t-tfip ~ ti. ~ tz; Tam trang nho que huang khi xa xu ngay cang tang.

3. -----::>"'"?(bo

- Thtrongdiroc dung trong van vi~t.

- Dung khi dang ti~n hanh m9t sir viec nao do.

- Cong th'u'c: V ~ T bo £. T + "0"0 ib Q

-Ynghia: dah'g ( tt(jngtint1·tt~n·gJ-rdang-

1. -£ij: 0) ~ ;If\ ~ j: @J 1;~n;: rf:iJ jp It \ -'") -'") ll? 0 0

Benh trang cua my toi dang co xu huang blnh phuc.

2. fIJi * 7" ;vo)?€\ zp G W 0) rf:ij.:: ? ~.: tt.7j. .... ::v:J ~ 0 ~ B 1t ~j~ <YJ f,t 1.1\ G , - ~O):::I ~ t: ~ ~ ~ -o < IJ ~ L-Ivt::._'o

Tir cira s6 khach san, toi vira ngam hoang hon dang chim d§n sau nui vira thuong thirc mot tach ca.phe.

86

3. =- O)ffij(7)Hl1f tdiiilI':t$:=iE L----:::>---:::>i0 -3 iJ~, OO~O)1=:~O)rPJJ:'':Ji ~ t: ~ t;:f1~rJfliJ~iJ'>iJ" ~ -t ? C'To

Kinh t~ cua mroc nay g<ln day dft d~n d~n 6n dinh, nhirng d6i voi viec nang cao dci song cua ngiroi dan thl co ve con m~t nhieu thai gian ~fra.

4.5"-{ ~O)&tu:tJE~'.::::m- '? ---::>---:::>ib-3o

S\I rbi loan v~ gio gi~c xe hra da d~n tro lai trang thai binh thuong.

4. ~t;f ....... ~~ ~~"""'I",t.t. b ....... f~ ~~"'I"'f~ ~~

-. La van dung d~ th~ hien khi muon noi n1ng: neu nhir co S\I thay d6i nao do thi sir viec sau cling thay d6i theo.

- Y nghia: cang - cang -

] .t±~I¥J±-tH1J1:iJ)J:iJ'\.n,,;fJ:iJ~ ~ 'I e. .1±:iJ'\±iTo Neu dia vi xa hQi cang cao thi trach nhiem cang tang.

2.gtJM~!J]9{(7)':' c 'j:~ ;;t.n~:f~;t .~.d;I C:"JL'~c~':::: f,t -o -c < 00 Vi~c thi l<in cu6i cung thi cang nghi cang tro nen ]0 lang.

3. B *~ft~~5$T;h,'tT 6 lJ: c", f±=$= t> T ~ 0 J: ? ~.:::: f.t -» t::.o Cang hoc ti~ng Nh~t thi cang co the b~t d~u lam duoc nhieu viec.

4. B ~{!e ? ~§1..O)~fFlj:MW.t.t t? ll'iHiit.t II c"" \1... \0

Thao tac cua nhfrng dB dung hfutg ngay thi cang tro nen don gian cang tot.

5. .......1;:--:::>tL-c

- Thirong diroc dung voi y nghia hi: n~u nhu co S\I bi~n d6i a mot phuong dien nao do thi SIJ bi~n d6i nay trc nen nhir IllQt ly do lam cho nhtrng phirong dien khac bien d6i theo.

- Nhir la nr dung de th~ hien SIJ bi8n d6i cua ca cau van tnroc Ian cau van sau.

Cling gi6ng voi nhirng tnrong hop nhir: ....__ ,.:::: L- r: iJ' <> -c / .....___ (.:::: f¥ -o -c / """'C C t~.:.

87

- Khong dung cho tnrong hop rna SI! bi~n d6i chi xay ra mot Ik.

- Van pharn ------~;: --::>tL l III van th~ hien y chi nguoi n6i nen d~ng sau

thuong khong di v61 cac hinh thirc nhir: -T 0 --::> b ~ / ------"* L. J: -) - Cong tlnrc: VI NV To bo To +l;:-0n-c

- Y nghfa: - n~u - ding - thi cang -

I.Bllip < fot -5 ~;: --::>tL l, fti0)0ll.' J;. t .s, < ~ Jv -r: ~ tz.; N~u thai ti~t cang ~m ap thi nu hoa anh dao cang to.

2. ~iAltJ~.1: tJ) 0 (;: 0tL l, t1filJ.t b f@j < rs: -? -c ~ tz.; N~u nhiet d9 cang tang thi d9 fim cang eao.

3.~O)maA ~~ < ,.= 0tL -c, H~tJ~:ft -» -c ~ tz; Cang nghe anh ta giai thich thi toi cang n6i gian,

4. i¥i -".1T < r::.. ~-:);n -c r: k t:. Jv!{f; < t.t 0 a Cang di ve hu6ng nam thi cang nong dAn.

6, ~,;: L-t~~~~-c

- Gi6ng v61 -';:.r::>n -c nhirng tnrong hop cua ------,.:. L.t::..tJ~-?-C1 ------,.:.

f$-? l/ ,..._. C c b (::.. thi van thea sau 1<\ van th€ hien y chi ding diroc dung. - Diroc dung nhi~u trong van vi~t.

-Coogthu'c: VI NVTO bo TO + l;:VE~-C

- Y n.ghia: Theo cungl cung VOl

Cang - dog-

l.ffl-".ff< ~.:. L.t::..tJ~-?-c, t:'Jvt:'Iv!ffr< f.too Cang di v~ huang Nam thi troi cang nong.

2.~.rr c .Q ~:: lJE -o -C, f*tJ~~SJ < fot.Q 0 Cung v61 tu6i tac co th€ trc nen y~u dk.

88

3.A r:J tJHt1JJDT 0 ~::1tf; -o -C, 1tfit/FJEiJ~~~U~:: If -o -c ~ tz;

Cung voi viec gia tang dan s6 thi tra nen thi~u luong thirc nghierntrong.

4.tf~O)waJ.r<tJ~*tr~=-1tE -o -C, {j( /.{ C: ~ L It '~Fp~,RtJ~ tJj -c 2: tz;

Cung voi S1J ti~n hanh di~u tra cua canh sat thi d<ln d<ln phat sinh ra di~m nghi v<ln rnoi.

7 ........ t;::f$--:>-c

- Gi6ng het voi -~:: 1JE -o -c va --- C C: b f=- nhung hoi khac mot ti v~

mat Y nghia.

- Duoc dung nhieu trong van viet.

- Cdug thuc: VI N + ,~.~ b t~.-j-C

- Y nghia: .-._, cung v6i -

l.Il>lA 0) ~JJD ~=- f$ -» -C, 5[ tJj t!tl ;t -50

Cung voi viec tang thu nhap thi chi phi cling tang.

2.:t('tj:O)t±~~l:±H::f$--:> -C, 13 *""(' t~ttzftJ~~;t -c ~ tz.;

Cung voi viec gia nhap xa h9i cua phu nit thi Iy hon a Nhat cling da tang len.

3.1JJUini-IfT o~:: {$--:> -c, t:'·lvt:.·Iv~ a f=- If -o -c ~ tz; C?U ~y cung voi S1J tnrong thanh thi cang tro nen it n6i.

4.t±~O)tllf¥El.{l::f:: f$1t -. !J?ff=-:m~'t11i:~ L -c ~ t::JJ) tJ~iX+(i;] If ~ ;t15""(' ;boo

Cung voi viec thong tin hoa xa h9i, each suy nghi' mang tinh toan h9C cang d?c biet tang them tinh quan trong.

8 ........ ~ ~t;::

- Thuong str dung trong van vi~t.

-Gi6ngv&i"'-'f;:1tE--:>-c va "'~=-{*--:>-C/ ........ --=>.n-c

~9

- Cong thtrc: VI N + ~ l:: ~~;:

- Y iIghia: cung vo; -I ding ~ dog -

1. if. ~ l:: .:0 C: ;J:t:,.:, Y-$: n ~ 535j .:0 0

Cung vo; viec tu6i cang cao thi co th~ cang y~u:

"'::J tz:

Nurre nay, cung voi nQi chi~n Ian rong thi SlJ 6n dinh cuoc s6ng cua m&i ngtroi cling d~n dAn rnc1t di.

3 . .:.0)*U:~il6f),j:~L,,'n~, ~Jr.li¥trc:;tt:'.:iIDB< t,t.-?-C< Qo Sach nay moi doc thi kho, nlurng cang doc thi cang tro nen h~p din.

4.fj(0)~* ~ C: ;J:t: I.: 4-if. t ~n~jov' L- < t,t. -o -c 'f: t::...o

Cang vao cu6i thu thi h6ng cua nam nay cang tro nen ngon hon.

90

Bai15 QUAN lI$VE THOl GIAN

Khi ban muon noi v~ hai vi~c xay fa d6ng thoi, hay haisu vi~c xay ra truce sau v~ thai gian thi co each noi nhu th€ nao?

1. ,.._, t:: k t:: Iv

- Dung khi muon noi SI! viec nao do vira xong thi 51! viec khacngoai dtr doan

ciing xay ra Ii~n ngay lUc'do.

- Thuong sir viec truce va sir viec sau co quan h~ l§'n nhau.

- Cong thtrc: V t::W + J::: t::..1v 0;:)

- Y nghia: vir~ - xongthl -I v-Ira' mOl - thl -

1. s: t;; J:. tJ ~ -o tt: C:. tt: Iv 0 -:), .Y) * r. \ n ~ L. -c ff!J..tVC L- * -';) t: 0 Vira moo dung d~y thi b] chong m?t va nga x.liang.

2._fJ,.iJ~ r ~ J::5 ts: ~J C:. § -o tz: C:. t::./v, ~~fjIill~ tfj L.t::.o T6i vira noi "tarn biet" thi co ,ta da: khoc.

3. T t- l::"~0 ,t iz: C:. t:./v':: T t- l::"(J)_~ 6 -C- /" T -;/ (: tftJ~ L iz; T6i vira b~t tivi len -thi nghe dfuIg sau tivieo fieng keu bachit.

4. tfj ir- ,t J:: ? C:. ,~, -o -c* ~ tl:l iz: c t;: Iv '::, f;ff iJ~ ~ -';) -c ~ tc.; T6i vira tinh fa khoi nha thi troi db mua.

2. ,...., ( ip) J::: J~j. 5 J::: / ,...., ( tp) J::: ,§j. -o tr:. t::,

- Dung khi muon noi dng viec gi do vira xay ra thi li~n sau do SlJ viec khac cling xay fa, co ca tam trang ngac nhien.

- Cong thtrc; V t::..~ + (tp) J::: ,§j. 5 J:::

- Y oghla: Vlra - thili~osau do -/ tlf(yug hI dli .. · .. ;nhlITlg IiSn sau'do-

L ii1:> 0) -=f I'i ~ -:> C $flJ 5~ .a:- ~tJ.Y) t.:. c ,~, -o t: t?, b -j ,@liIt' 6 .a:- L- -C" \ Q 0 Dira be do rnoi vira ng6i vao h9C thi da ngu guc r6i.

2. ii1:> (J) -=fi¥, 4- It Iv IJ ~ L- -C" \ t.:. jp c ,~, -o t: G ,b -j iq:r ~ < iQt Iv -c''' \.Q bo Nhimg dira tre thtrong vira m6i cai nhau do Iai choi than thiet veri nhau.

3. ? ~ (J)-=f#tl'i+1Xt.J' G '1* "? -c *= t.:. 1.P ~ ,~, ? c , " '0 b T <"lat(,H:'1T"? -CL-~?o

Con nha toi nnrng 13 da di hoc ve. nhung hie m10 cling di choi ngay dau m~t.

4 .{BU± ~n:. ~" <t: n ' C:. ,'G', -j C:. ~ IMH:. "J n -c L '* -o t.:. 0 Cau ~y vira t61 nha thi da nga fir ngoai cira.

3. ,..._, 7.J),'" tot"" if:"{/) 51::>~.::

- Cling dung khi muon noi rang: viec gi d6 xay ra thi d6ng thai ngay sau d6 51/ vi~c sau cling xay ra. Cling ~i6ng veri ,..._ i: C:. t:.1v U.:) /--- ()c) C ,~, ? C:. / ,..._ (z») c:to t -o t: G vi day lei van dung dS noi ve mQt 51! viec hien th1JC nen cau van phfa sau khong dung cho cac hinh tlnrc van rnenh l~nh, y chi, phu dinh nlnr J::?, ---=>tv.J ...

- Cong thtrc: V/V tem +7.J), +V totv"W+ 7.J'l.{/) 5 ~(;:

Y' h- d' I·" I ' I""

- ng la: ~ ung ~ len - - vU"a - len ~.

l.&tJ~~1&O) § ~.a:- § "'~b.Q tp~b G f,t" '1.p(J) -j "ty ':'t8 =FIJ)~ -= "? tz.;

Anh ta vira dirt 1m thi tieng v6 tay vang len.

2.tlf.:kti r:to~TJ;.f,t~lt\J C:. ~-:>t.::IJ'§bf,tv'IJ'O)? "ty,;:, b ?H1f:"? -c L'* -o iz;

Co ~y vira n6i "chuc ngu ngon" xongthi da,ngUm~t tieu.

92

3.1§. f;tv \~ bk.4 T O)r(/viJ';~f.} .... .:> t;:.j;'Bf.!;- G l,t v "iJ'O) ? t? ~'::::.,'~~ :&mvte

L~ff<o ...

Cau fiy hie nao cling chuong vira d6 thi da bay ra khoi lop di r6i.

4.~,;t~fIt~iJ~~b Q tJ>~b ~ f,tv \7J)(/) oJ i:J~::., ~~~~Vtfj·L '"C v' -? tc, Bai giang vira k~t thiic thi c~u §y da bay fa khoi lap ngay.

4. "-'lkm

- Thuong dung khi muon nhfuI giri hay truyen dat y djnh: n~u nhtr (di~u gl do) xay ra thi - li~n.

-Congtbu-c-: V·~Tbo ~TINVT.o bo ToO + lkm.

Y· h- J. th] lOA

- ng 13: neu - I - len

1. -=- (J)~mfi~~;Q;tA=lj.?km, T<"-g~~Q)jj~@) t. -c < t~~ It '0

Tai lieu nay nSu ki~m tra xong thi chuyen dSn phong kinh doanh ngay nhe.

2.f±*iJ~~~ lX~, ~Mi~frSat) J:: ? 0

N~u giam d6c d~n thi bit dc1u cuoc hQP ngay nhe,

3 .J=Jr$ iJ~ tq. b ~ (JdFL -i- i:J G ,::. f5'J v \ "i. To

N~u cong viec kch thuc thi t6i se d~n tham hoi anh ngay.

4J~Jf Lv \~~~iJ) b ? T<"~~ 00 iGPX?1i:~, *~~(/)T.A. r- ~frs666 T'iEt~·o

Phong thirc nghiern moi sip dtroc hinh thanh, n~u hoan thanh thi dir dinh se test die loai khi cu.

5. '"'-''"CtiCbb-C

- Dung khi muon noi rang: Tnroc khi lam thi no kh6ng nhir v~y, nhung sau khi lam thi no nhir mot Iy do cuoi cung cho mot trang thai nao do diroc hinh thanh.

93 .

- CODg thirc: v -c~ + Ii t:.ao-c

- Y nghia: - rAj thi mm -I sau khl-: rljj'thi rno'i -

l.~fjt:~ t --J -C, Ii C:~-C~0)~ljiJ~)1-ip6 J:: ? I.=fct--J tc, C6 con rbi thi moi hieu diroc SIJ kh6 CIJC cua cha me.

2. B :;$: I.: -* -c, {j: L: 6b -c ~:a: Ji!, t.::o

D~n Nhat rbi thi toi moi th~y tuyet I~n d§u tien,

3.AP.1C L. -c f}] ~ -c ~'*O) cftJ 'J ;ry~ t: ~ iJ~)1-i)\ ~ j: L. tc;

Sau khi nhap vien thi toi moi hi~u duoc SIJ quy trong sue khoe,

4.t&:'9:" C: ~IJ.tL -C:fJJ lIJ -C, .f&'9:"(J)* ~ O)IL,(l)~ ~ ~~ --J tz.;

Sau khi chia tay voi eo~y, toi moi biet duoc S1,1" sau sAc th?t SIJ trong long

A ~

co ay.

6. -.. J: -e/.-.. J:(J)

- Dung khi muon n6i r~ng: sau khi da lam -, dira tren n~n tang d6 va lam tiep theo.

- Cong tlnrc: v t~~/ NV To hi) To them (J) + l:-c.+ .

- Y nghia: sau khi=-

1. J:: < ~5 L. ~ --J t: J: C', ~~;ffl :a:- tfj L. ~ L. J: -) 0

Sau kill da ban bac ky hrong, chung ta dua ra k~t lu?n nhe.

2.U: L. < -=- t li:h f:~H=n\n\--J t::...1: c\ IDlfY'H,' t:. L. j: To Viec nrong t~n, sau khi g~p mat toi se giai thich.

3. $ i6~O)il2:' jj ~ J:. < ~lvt.=·..1:"'t:, ~.A L. -c < r: e v-, Xin hay vi~t vao sau khi doc ky each viet dan dang kyo

4.-=-tLf;t-IljE~;tJ:.0)~/L't-=·tJ~G, ~~i?1.I~~b.Q - clj:f,t"'o

Viec nay vi quyet djnh sau m9t dem suy nghi nen se kh6ng co sir thay d6i y djnh.

7 . ......,-c £.oIE

- Day la van duoc dung trong van vi~L

- Dung khi muon noi rang sau khi lam JIi<)t viec nao do thi trang thai m10 do

se keo dai lien tuc, vi vay n8u su vjQc chi xay ra mQt l§.n thi cau van dkg sau kh6ng dircc dung.

- Cong tb.rc: V '"( +~*

- Y nghia: Sau kbi..,.. / Tir kbi "'-(ctJQ d~" gUr)

I.? 7 7~'':'A-? -C0.*, ~*ttt i.v-,

Sau khi Oa vao c.~u lac b?ti}ircu6i tu§n'sililg b~ ron.

Sau khi g~p ngiroi do thl t6i luon suy.nghi v~ chuyen cua anh tao

3.Lt00) A C: l'i 2.~mH':'~lltL -c 0.*, ~ C: t~v -t: < fetv '0

Sau khi chia tay voi ngiroi do 2 nam tnrcc day, d~n gio toi cfing khong muon gap ai ca.

4.8 *,.:.* -c .(;.U~, 000) ~ ~{!:B5 L. -Cit d,t v '0

Sau khi da d~n Nhat, t6i kh6ng noi tieng mroc toi nira,

8. ""'Lip G -ef.tv) !:/?'-'-Cir~ b -et~'t.n,tt

- Dung khi muon noi rang vi d~ khong xay ra ~ do, thl tnroc do dn phai - thi hori.

. - Phia sau n6 thuong la cac cau. van mang nghia kho khan, kh6ng co kha nang ...

- Cong tlnrc: V -C~ +;ip G -ef,tv' l::

- Y nghia: n~u nhir khong - thi -

. 95

l.mf~H;;t1:: C'1t~6 f.t G, J: < lJt-:> -Z-IJ~ ~ C'f.t" , C:, "~tJ~'L'~2t':·a NSu an rau s6ng rna kh6ng nra ky thi nit 10 sg ve n6ng dtroc,

2.FI'J~~{t-~v \-Z-n~ G -C-f.tlttU;!, ftj~~ {t- JE. -Z- {iv \ r+ * it Iva N~lI chua giai quyet vfin d~ xong thi kh6ng diroc xern dap an.

3.{8itJ:;*-Z- lP ~ c·f.tft.tU:f-ttUi{~;t f.t" 'a

Neu nhir anh ta kh6ng d~n thi cai do khong th~ sir dung duge.

4.'::' (J)*~'i~lJ~ t -o C: *~ < f.t-:> -Z-IJ) G C'1.tv' c::tov' L- < l.tlt '0 Loai trai cay nay n~u nhu kh6ng 1611 ntra thi kh6ng ngon.

9. ......? i? 1;:/"-' tel v' ? tJ f;:

- DUng khi muon noi rfuJg n~u nhir a trang thai ngircc lai thi kho thuc hi~n, . cho nen tnroc khi tro nen trang thai do thi ...

- Cong thtrc: ~~~Mf~ + ? tJf;:

- Y ngbia: trong [lie con -I trong hie chua -

1 A.!lU3 (J) ? tj ,.:., It \ ;::>1, '6 f.t ::. C: {t- ~-:> -Z- J;. i:» \ C'-90 Trong luc con d<)c than thi toi muon thir lam nhi€u viec.

2.mf.l~~Gf.t"\? i?l.:::.H*6?0

Trong 11k troi chua d6 mira thi minh v€ di.

3.fILl~IJ~7Cml.t ? i? ~.:.1ffi1T'.:.@n -Z-ff~ i:» '0

Trong luc ba my con manh khoe thi toi mu6n dfuI ho di du lich.

4.f.r@0);f;t*4Ii~nf.t"\? "t?1.:::./- r-I.:::.:ji:",-Z-.:t3.:. '50

Trong hie chiraquen cac ch~t lieu nAu an thi nen ghi sfu1 vao s6 di.

96

10. ~ r:::..1c/1i''; -t I ....... {~;'e:rr--:>

'.'. -.Thuong 'diroc dung trong 16i n6i nghiem tuc, vi V?y tnroc "'-'~;:;t si. 0 -c thirong lil nhfrng tu th~ hien nhtrng sir viec Ian lao.

- Cong tlUTC: VI NV To' bo To + . {~~ft:.o"C

- Y nghia: tru-oc khi chu~n b] -

l.Wttto) 00 t.ziJ';:9E;ft l?, ~~0)~1t-~~ t. ~-90 Tnroc khi b~t d~u thi dAu, toi xin gioi thieu tuyen thu.

2.~t@~ff';:lcft 0'"(, m·V)-·(J);Atf:: t:;0)~~~~ £"~~~it;ioo Tnroc khi thirc hi~n k€ hoach thi dn phai cosucho.phep cua rnoi ngiroi xung quanh.

3.tB~~;:9G:lz:0'"(, *~",1tTlffl.1tt~$*-?-c;td·~~ L.t.:.o·· Tnroc khi xuAt phat, nhtmg hanh Iy 1611 nen girl h~t di.

. ", ;

4.1iJf~:%--C(7)~*';:;tJ1:"'? "C ,:EH€1rzp G ~*1f';:%t ~-CIDtOOil~ ib 0 tz; Tnroc khi phat bi~u a hQi nghien ciru, d6i veri ngiroi phat biSu da co nhtrng Uri giai thich tir phi a nhfrng ngiroi chu trio .

97

Bfli16 PHD f)JNH

IOU muon phu dinh (phu nhan) mot di~u gi do thi co each noi nhir th~ nao?

1. ........b It:ll~ tot It "I""' bIt fitot It ...

- Khi muan n6i nguyen nhan ella mQI 51! th~l nao d6 thi khong h~ c6 chuyen

do.

- Day la each noi th~ hien phan dean mang tinh chu quan cua ngtroi noi.

- Cong tlnrc: i!t!-f*~Mi~ + b't:ll~tot"'"

-' Y nghia: dU011g nhlen la khong ~

1. ':'lvl.t~ L" 'Fp~~lH::t~{~':: C' ~ Q:b (·t IJ~ l.t v '0

V§n d~ kho nhir v~y thi Quang nhien la tre con.khong th~ lam duoc rbi.

2.fJ..li § IJ~~" '0) J:o (blvich~ < O)lj' ~ v'+, JLt ·!d::>&11J~ i.t" '0

M~t toi kh6ng dtroc t6t. Chfr vira nho vira xa th~ kia chac chan Ia kh6ng th~ tMy duoc rbi.

3. ~ t:'1& --:> -C" 'i.t" 'FD~~ .a:-~~I:: te 2: n -c b, 'C' ~ Q b &1 tJ~ l.t" '0

Cho du ra thi nhirng nhfrng v~n d~ chua hoc thi duang nhien khong th~ lam duoc rbi.

4. ':'lvltr~+O)$v ,*.a:- iE L il~~1Ctr;b it &i It" '0 1.&: li?tUID L t.}>~Jt~ It" ' Iv t:_' 7» G 0

Sach co nhieu kanji th~ nay thi kliong th~ Q9C chinh xac r6i. Vi anh ta chi d9C truyen tranh thoi rna.

2. ........ f'i~:ll~ lot""

- Dung khi muon noi rang nguyen nhan cua mot SlJ that nao do thl kh6ng co kha nang nhu th~, bi~u thi cho each noi phil dinh rnanh.

- Cong thtrc: i!tH*~Mi~ + f:tf':ll:ttt" "

- Y nghia: Co Ie lit khfmg ~I chllc lit khfmg -

98

l.fl.I'i-{fJH;: ~ ,t 6 lifili I,t." \0 Chdc la toi khong dir thi ikkyu dau.

2.::1 .> t:" = ~ ~ --C~':) -Cit \6 (/)t::_tJ:.!S, fITjf~ i?il~" "-96 f'j:-9il~/,t.1t \0 Vi lam bfutg may vi tinh, cho nen chdc tinh toan khong nham dau,

3.~2:lvli1:.(/)~fi:tt--<lctlt"tJ'.\G r2: L.7j..iJ~1t.r-::.t.::It"J t,t.l::~ C § ? liT litet' It '0

C~u Chin vi khong an eel sang, nen chac ·13 khong bao gio n6i "muon an sashimi" dau.

It"

o

D6i voi each lam viec a tinh-trang nhu th6 nay thi ch~cGh~ .la-tnrong ban khong d6ng y rbi.

3. ......... -o ;::: t~ " '\

- Chuyen dung cho van noi khi mU6n phu dinh mQt each rnanh me. Th~ hien sir phan dean mang tinh chu quan cua ngiroi noi.

- Cong thirc: V *-9 bo *-9 + ~.~ t~l.r'\

- Y nghTa: tuy~t d6i lil khfrng -/ ch~c chin til' khong ~

l.tj'~1:J;:':' Ivletro~M-C~ -":).:. tetlt "0

H9C sinh ti~u hoc chac ch~ la khong th~ lam diroc v<1n d~ nay dau.

2.1&(!)et -j let~O)IJ'\2: ~ "~':', ~.N1T~~~tetlvt.p-C2: ':).:. tet" 'eto

Ngiroi dim ong nhat gan nhir c~u ta thi chac ch~n. la khong th~ cirop nha bang duoc dau.

3.':' Ivtet~ L-It 'I.*~ ~ -":) -c ~-":) t: -":) -c, IJ'~-1X-if1:O)'&t~:.;btJ> "J -":).:. let It -,

Sach kho nhu v§y rna di mua thi chac ch5n hi hoc sinh ti~u hoc narn thir nhit nhir cau Ken nha minh khong th~ hieu duoc dau.

99

4. =- /vl,t (,: V. ~··v' 1i c ~ T z: A l,t /vt.J~C' 2' -o =- f.t" '0 ~ B tj:~~ ~ .; ?o

Mira to gio Ian nhir th~ nay thi chac ch~n khong th~ choi tennis diroc r6i. Hom nay nghi di.

4. "'tC7Jip

- Day Iii each noi th~ hien 51! phu dinh manh me ella ngiroi noi, cling thuong

diroc Slr dung trong van noi,

- Day ding hi each noi mang tinh tinh earn dung d~ phan bac lai cau noi cua ngiroi khac,

- Thirong b~t dAu trong cau voi nhfrng nr nhir: ;fi§)<t (.:......_ t (J) t.J~/ iR: L -c,...,_ t (J) t.J)

- Cong tlnrc: i!f!{.$:M:MiW N t.t + b C7J7P

- Y nghia: khong h~ -/ quy~( khong-

l.=-A.d.t'i-rv'/"/(j:=lt~ ~ -j to)jpo

Banh ngot do the nay toi quyet se khong mua IAn thir hai.

Anh ta da lira toi hai IAn r6i. Toi quyet khong tin nhfrng gi anh ta noi.

3. ib/vf.t-*=*L f.tA ~ =I!l ~ ~5~T Q t O)t.J~o

Toi quyet khong noi chuyen voi ngiroi co thai d9 th~t l~ nhir th~ kia I§.n thir hai.

Ngay nghi dai thi cac khu cong vien giai tri ngiroi r~t dong va di chi co met thoi. Toi quyet khong di l§.n thir hai nira.

100

5. ,...., l! ~6 -C:J:t/;l < /,_ l! ~;; -et.t/,tv'\

- DUng khi muon noi phil djnh manh me rfutg:chb du lam gi ~ cfing khong dir thira.

- Cong tlnrc: VI N + e:: ~ 0 -e J:t/~ <

- Y nghia: cho dil ~ cling khong th~""

1. * r: c ~ ? 0)1':, j:3:ffiJ! ~-,:_ ;; ~'j:f.t < ,13f~ < ~ '"('tt.~ L.-C'" 00 Cho du noi h1 d~n rnua XU3n cling kh6ng th.& dingam hoa anh da6 diroc, vi lam viec tr~ cho den tbi khuya moi v~. '

2. ~ a~nj::to~ ~ f.t c , ~j:: l3 ~ ~ -o -c ~tJ?:5 ~'':_ 7:J '"('Ii f.t ii>» tz;

Hien tai Wi kh6ng co ti~n,cho nen du noi Ia sinh nh?t di nfra cling kh6ng th~ chuc mimg diroc.

3.':::- 6')lvf~ ~ "'b.o f1.fj:~'I't L- < -c, 1jiH'T .t-.,:,;; -ef:;tf.t It '0

Xin 16i nhe, Vi tai bay gio nit b~ rQn nen khong th~ di du lith duoc.

4.m]j~1ffl < -C$fZ!5~T.Q e: ;; C'f:;tf.t <, ~ -3 ::. c ~ c·t= f.t -o lpt:::..o Vi dau ding cho nen hoc ciing khong diroc rna ngu eilng khong duoc.

6 . ..._.~ ~ ts: <

- Khi muon noi ring: cai gi do, SI! viec gi do cling khong - rna -

- Thirong diroc dung trong van viet va trong 16i n6i nghiem rue,

- Cong thirc: V + ~ c f.t <

- Y nghia: da khong - rna-

l.~ruzT -3 ::. .!::: f~ <, j!tr~-t:-(J)mH1'j:~ T L- ic,

Ky thuat bieu di~n do da khong th~t bai rna hoan thanh mQt each t&t dep.

2.1& C":J f-.t1:.ii5O)t:::..l/), i* B "b1*t.P::. c f.t < {jIj1t't:::..o

Vi CU(?C song mangay nghi ho cling da khong nghi rna veln him viec.

101

3.'.A ~ .A ~ 1v(j:Wf~~fjU;:~tr,: ~ f,J:. <, ~ffi"OO L -c L:i -'J tz; Cau Smith aa khong hoc sau v~ chuyen rnon rna all v€ mroc r6i.

4. *~ b .; ~ t,t < .:fO ~ -? ~ tz; Co tranh Iu~n cOng chang sao.

7. '"'-' ~ l,.- , ? 'b 0) ~ f± f,t It '/ ....... ~ ", ? 'b 0) ~ 'b f,t It ,

- Dung khi muon noi rang: luc nao ciing t~t nhien 1ft - nen khong th~ goi IiI-

- Cong tlnrc: tfim~~ + t It)? b(J)-c:~::tf~lt'

- Y nghia: - cling khong th~ noi la -

I. -1-f:tt:Ij:£" f~ 0) ,~, l.- \:@ IJ ';:mftT ~ ~ v \ ? ~_) 0) -c t·j: t,J:. t,. \0

Con cai thi dt nhien kh6ng th~ noi la luon tnrong thanh nhir mong moi cua eha me; diroc.

2Jlxn) oj ~ ,ttu:ft.='n ~ bW\.:f.{;:t.tno C: 1;' oj t (7)-elj:t.tv '0

Cho du ai do co hat hay m§y di nfra thi cling kh6ng th~ noi Ia se tro thanh ca sidiroc.

3.~ t:~fetAt'=-tpG~tflgt.::'~ v':3 bO)-ctfetlt\~

Vi la ngiroi dn m~n nen kh6ng th~ goi ta co teli duoc.

4. ~~ -c Ij: {PJ ~ Ei ? i)\Jj~:k1jJ] t.=:o r: t.=- tfj/f{; L -c I; 'i'U:f v 'v ' C: It \ oj t rJ)-C (j: fet It \0

Trong cuoc hQP noi cai gi rnoi 1<\ quan trong. Neu chi co ill?t th6i thi kh6ng th~ goi la t6t diroc.

8. --t:Ht-C:f::tf~lt'

- Cfmg thuc: )!f!tf>:~Mi~ + b't-C:f::tt.tlt'

- Y nghia: t~t nhien khong th~ noi lit -/ khfmg phai d~c·bi~t chi -

102

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful