HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG LOẠI II.

(Một số bài tập)

Loại 2 có cách giải chủ yếu dựa vào các phép biến đổi cơ bản như trừ theo vế các phương trình rồi nhóm và phân tích thành nhân tử.

Ví dụ 1:

Giải hpt:

Giải:

Với điều kiện

. Hpt đã cho tương đương với

(*)

Trừ vế với vế của hai phương trình ta được a) Với thế trở lại (*) ta được (loại) và hai nghiệm .

b) Với

, thế trở lại (*) ta được

2 nghiệm

Vậy hệ có nghiệm:

;

;

Ví dụ 2:Giải hpt Thế vào hệ ta được

Trừ hai phương trình cho nhau ta được . Hệ có ba nghiệm .

.

Bài tập

Bài 2 Giải hpt:

Bài 3Giải hpt sau

:

Bài 4Giải hpt :

Bài 5Giải hpt:

Bài 6Giải hpt

Bài 7Giải hpt:a)

Bài 8Giải hpt :

Bài 9Giải hpt:

Bài 10Giải hpt :

Bài 11Giải hpt:

Bài 12Giải hpt :

Bài 13Giải hpt :

Bài

14Giải hpt :

Bài 15Giải hệ :

Bài 16Giải hpt

Bài 17Giải hpt

Bài 18Giải :

Bài 19Giải hpt

Bài 20Giải hpt

Bài 21Giải hpt

Bài 22Giải hpt

Bài 23Giải hpt

. Bài

24Giải hpt

Bài 25Giải hpt

Bài 26Giải hpt sau:

Bài 27Giải hpt

b)

Bài 28 Giải hpt:

Bài 29 Bài 17Giải hpt:

Giải và biện luận hệ phương trình theo yêu cầu bài toán
Bài 1 Tìm m để hpt có nghiệm: a) Giải hệ với m=1. b) Với những giá trị nào của m thì hệ đã cho có nghiệm?

Bài 2Cho hệ:

Bài 3Chứng minh hệ: Bài 4 Tìm a để hệ : Bài 5 Tìm a để hệ có nghiệm duy nhất:

có ba nghiệm. Có duy nhất một nghiệm thỏa mãn: và .

Bài 6

Xác định tham số a để hpt sau có nghiệm duy nhất:

Bài 7 Tìm để hệ sau

có nghiệm duy nhất

Bài 8 Tìm

để hpt

có nghiệm duy nhất

Bài 9 Cho hpt: nhất

(*)

1) Giải hệ (*) khi

2) Tìm

sao cho hệ (*) có nghiệm duy

Bài 10Tìm m để hpt

có nghiệm duy nhất.

Bài 11. Cho hệ:

.Tìm m hpt đã cho có nghiệm duy nhất.

Bài 12 Tìm m để hpt có nghiệm:

Bài 13 Cho hệ:

a) Giải hệ với m=1.

b) Với những giá trị nào của m thì hệ đã cho có nghiệm?

Bài 14 Chứng minh hệ:

có ba nghiệm.

Bài 15 Tìm a để hệ :

Có duy nhất một nghiệm

thỏa mãn:

.

Bài Biện luận số nghiệm

của hệ:

Bài 16 Tìm a để hệ có nghiệm duy nhất:

Bài 18 Xác định tham số a để hệ sau có nghiệm duy nhất :

Bài 19Xác định các giá trị âm của a để hpt : của hệ:

có nghiệm duy nhất .Bài 20

Biện luận số nghiệm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful