Hướng dẫn sử dụng MS Visio.

(Cross Functional Flowchart)
Nguyễn Xuân Nam Maxport IT

. Một ố h á bả – Cross Functional Flowchart. • Nội dung: – Giới thiệu VISIO. – Mộ số thao tác cơ bản. – Thực hành vẽ một quy trình.Mục tiêu & Nội dung • Mục tiêu: Vẽ được quy trình công việc liên quan đến 3 phòng ban trở lên.

– Có thể sao chép sơ đồ vẽ trên Visio sang các phần mềm khác trên bộ MS Office. Bật tắt ô lưới: View/Grids. Bật tắt thước kẻ: View/Rules. . ề • Thao tác cơ bản: – – – – – Mở: Start/Program/MS Office/MS Visio Thoát: File/Exit Tạo mới: File/New.Giới thiệu & Một số thao tác cơ bản • Giới thiệu: – Là một phần mềm vẽ sơ đồ trực quan. chọn kiểu sơ đồ File/New đồ.

Thao tác cơ bản (tiếp) .

.Thao tác cơ bản (tiếp) (tiếp).

Cross Functional Flowchart Mở Cross Functional Flowchart .

Cross Functional Flowchart (ví dụ) .

– Tiến hành vẽ và giải thích quy trình. trình.Cross Functional Flowchart (Bài tập) • Vẽ quy trình công việc (có liên quan đến 3 phòng). – Xác định điểm đầu điểm cuối của quy trình đầu. – Xác định quy trình trong công việc – Xác định các phòng liên quan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful