Bùi Gia Phong − Giáo viên trng THPT Trng Vnh Ký Bn tre.

http://giaphong.schools.officelive.com/
SÓ PHUC (ÔN THI DAI HOC).
1) Tìm phân thuc và phân ao cua sô phuc z, biêt:
a) (3 4i)z (1 2i)(4 i) − = + + . b)
2
3 i
z (5 i)
i

= + − .
c)
2010
z (1 i) = − . d)
( )
8
z 3 i = −
2) Tìm môdun cua sô phuc z, biêt:
a)
1 2i
(3 i)z
3 i
− +
+ =

. b)
3
2 3i
z (1 i)
1 2i
+
= + −

.
c) z 2 z 2 4i + = − . d)
2
9z 6z 7 0 − + = .
3) Tìm các sô thuc x, y sao cho:
a) (3x 5i) (2y yi) 4 15i + + − = − . b)
3
x(3 5i) y(1 2i) 9 14i + + − = + .
4) Goi
1 2
z , z là hai nghiêm phuc cua phuong trình:
2
4z 12z 25 0 − + = . Tính:
a)
1 2
z z + . b)
2 2
1 2
z z + .
5) Goi
1 2
z , z là hai nghiêm phuc cua phuong trình:
2
3z 4z 2 0 − + = . Tính:
a)
3 3
1 2
z z + . b)
4 4
1 2
z z + .
6) Tìm sô phuc z, biêt nghich dao cua z cua z báng liên hop cua z và phân thuc, phân ao cua z có tông
báng 1.
7) Tìm sô phuc z, biêt môdun cua z báng 12 và phân thuc, phân ao cua z là hai sô dôi nhau.
8) Cho
13
1
z 5x y 7 (2x 9y 1) i = − + + + − và
11
2
z 2x 3y 5 (3x 7y 8) i = + − − − + . Tìm các sô thuc x, y sao
cho
1
z và
2
z là hai sô phuc liên hop cua nhau.
9) Giai các phuong trình sau dây trong tâp sô phuc:
a)
2
z z 0 + = . b)
2
z z 0 + = .
c)
2 3
(z i)(z 1)(z i) 0 − + + = . d)
3
z 8 0 + = .
e)
4
z 16 = . f)
4 2
4z 7z 36 0 − − = .
g).
4
z i
1
z i
+ | |
=
|

\ .
h)
3 2
z 3z 3z 63 0 + + − = .
i)
4 3 2
z 4z 7z 16z 12 0 − − − + = . j)
4 3 2
z 2z 3z 2z 2 0 + + + + = .
k)
5 4 3 2
z z z z z 1 0 + + + + + = . l)
( ) ( )
2
2 2
z z 4 z z 12 0 + + + − = .
m)
3
z 2 2i = − + . n)
3
z z = .
10) a) Tìm các sô thuc x, y sao cho:
3 2 2
2z 9z 14z 5 (2z 1)(z xz y) − + − = − + + .
b) Giai phuong trình:
3 2
2z 9z 14z 5 0 − + − = trên tâp sô phuc.
11) Giai phuong trình:
3 2
z (10 3i)z 3(7 10i)z 63i 0 (*) − − + − + = trên tâp sô phuc, biêt ráng phuong trình
(*) có môt nghiêm thuân ao.
12) Giai các hê phuong trình sau dây trong tâp sô phuc:
a)
z 1 z i
z 3i z i
¦ − = −
¦
´
− = +
¦
¹
. b)
3 z 12 5 z 8i
z 4 z 8
¦ − = −
¦
´
− = −
¦
¹
.
c)
3 3
z w 4
z w 284
+ = ¦
´
+ = −
¹
. d)
2 2
z z.w w 4
z w z.w 2
¦ + + =
´
+ + =
¹
.
13) Tìm tâp hop diêm trong mát pháng biêu diên sô phuc z sao cho:
a) z 1 z 1 + = − . b) z z 3 4 + + = .
c) z z 1 i 2 − + − = . d)
( )
(2 z) i z − + là sô thuc.
e)
( )
(2 z) i z − + là sô ao. f)
2
z 3z 3 z 0 + + = .
14) Tìm tâp hop diêm trong mát pháng biêu diên sô phuc w (3 4i)z 2 = − + , biêt ráng: z 1 2 − ≤ .
Bùi Gia Phong − Giáo viên trng THPT Trng Vnh Ký Bn tre.
Trang http://giaphong.schools.officelive.com/
15) Chung minh ráng các sô phuc z sau dây là sô thuc:
a)
3
( 3 7i)z 13 24i (2 i) − + = − + − . b)
3 2i 3 3 2i 3
z
2 3i 2 3i
| |
+ − +
= − +
|
|
+ −
\ .
.
c)
11 11
z (7 13i) (7 13i) = − + + . d)
( )
4
4
w w
z
1 w. w
+
=
+
(voi w là sô phuc và 1 w. w 0 + ≠ ).
16) Chung minh ráng các sô phuc z sau dây là sô ao:
a)
3
(5 9i)z 45 66i (3 2i) − = − − − − . b)
13 13
z ( 15 9i) ( 15 9i) = − + + − − .
c)
5 2i 5 2i
z
7 i 3 7 i 3
− − − +
= −
− +
. d)
( )
5
5
w w
z
w w
+
=

(voi w là sô phuc và w w ≠ ).
17) Tìm tâp hop diêm trong mát pháng biêu diên sô phuc z sao cho: z 4i z 4i 10 − + + = .
18) Cho A, B, C là các diêm trong mát pháng phuc theo thu tu biêu diên các sô phuc:
4i
i 1 −
; (1 i)(1 2i) − + ;
2 6i
3 i
+

.
a) Chung minh ráng tam giác ABC vuông cân.
b) Tìm sô phuc biêu diên diêm D sao cho ABCD là hình vuông.
19) Trong các sô phuc thoa diêu kiên: z 8 6i 5 + − = ; hãy tìm sô phuc có môdun nho nhât.


BÀI TAP DÀNH RIÊNG CHO HOC SINH HOC CHUONG TRÌNH TOÁN NÂNG CAO.

1*) Tìm phân thuc và phân ao cua sô phuc z, biêt:
a)
( )
8
z 3 i = − . b)
( )
( )
5
11
3 i
z
1 i 3
+
=

.
2*) Tìm sô nguyên duong n sao cho sô phuc
n
7 11i
z
9 2i
− | |
=
|

\ .
là:
a) sô thuc. b) sô ao.
3*) Giai phuong trình:
4 3 2
2z 2z z 2z 2 0 − + + + = trong tâp sô phuc:
4*) Cho sô phuc w 2 2i 3 = − .
a) Tìm cán bâc hai cua sô phuc w duoi dang luong giác.
b) Giai phuong trình:
2
z 2iz 3 2i 3 0 − − + =
5*) Giai các hê phuong trình sau dây trong tâp sô phuc:
a)
2 2
z.w 5 5i
z w 5 2i
= − − ¦
´
+ = − +
¹
. b)
3 3
z w 3(1 i)
z w 9( 1 i)
+ = + ¦
´
+ = − +
¹
.
6*) Tìm sô phuc z sao cho
z i
1
z 3i

=
+
và (z 1) + có môt agumen báng
6
π | |

|
\ .
.
7*) Tìm tâp hop diêm trong mát pháng biêu diên sô phuc z sao cho
z 2
z 2
− | |
|
+
\ .
có môt agumen báng
3
π
.
Bùi Gia Phong − Giáo viên trng THPT Trng Vnh Ký Bn tre.
Trang http://giaphong.schools.officelive.com/
Huóng dân giai − −− − Dáp sô:
1) a)
6 7
z i
5 5
= − + .
b) z 23 13i = − .
c)
2 2
(1 i) 1 2i i 2i − = − + = − ( )
1005
1005
2010 2 1005 4.251 1 1005
z (1 i) (1 i) 2i 2 i 2 i
+
= − = − = − = − = −

.
d) Cách 1:
( ) ( )
2 2
2
3 i 3 2 3i i 2 1 i 3 − = − + = − . . . z 128 128i 3 = − + .
Cách 2:
( ) ( ) ( ) ( )
8 8 7 6
0 1 2 2 8 8
8 8 8 8
z 3 i C 3 C 3 ( i) C 3 ( i) ... C ( i) = − = + − + − + + − .
Cách 3: 3 i 2 cos sin
6 6
π π | | | |
− = − + −
| |
\ . \ .

( )
8
8
8 8
3 i 2 cos sin
6 6
π π | | | |
− = − + −
| |
\ . \ .
.
2) a)
1 1
z i
10 5
= − +
2 2
1 1 1 5
z
10 5 20 10
| | | |
= + = =
| |
\ . \ .
.
b)
14 3
z i
5 5
= − −
2 2
14 3 41 205
z
5 5 5 5
| | | |
= + = =
| |
\ . \ .
.
c)
( )
2
' 54 3 6 i ∆ = − =
1 6
z i
3 3
= ±
7
z
3
= .
d) Gia su z x yi (x, y R) = + ∈ . z 2 z 2 4i + = − (x yi) 2(x yi) 2 4i + + − = − 3x yi 2 4i − = −

3x 2
y 4
= ¦
´
− = −
¹

2
z 4i
3
= +
148
z
3
= .
3) a)
x 12
y 20
= − ¦
´
=
¹
; b)
3x 11y 9
5x 2y 14
− = ¦
´
+ =
¹

x 172/61
y 3/61
= ¦
´
= −
¹
.
4)
1,2
3
z 2i
2
= ±
1 2
z z 5 + = ;
2 2
1 2
25
z z
2
+ = .
5) Áp dung:
1 2
1 2
z z 4/3
z .z 2/3
+ = ¦
´
=
¹
hoác tìm nghiêm
1,2
2 i 2
z
3
+
= .
a) ( )( ) ( ) ( )
2
3 3 2 2
1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2
8
z z z z z z z z z z z z 3z z
27

+ = + − + = + + − = −

.
b)
( ) ( ) ( )
2
2
2 2
4 4 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
56
z z z z 2z .z z z 2z z 2 z z
81

+ = + − = + − − = −

.
6) Gia su z x yi (x, y R) = + ∈ . Khi dó:
1
z
z
x y 1
¦
=
¦
´
¦
+ =
¹

2 2
x y 1
x y 1
¦ + =
´
+ =
¹

z 1
z i
=

=

.
7) Gia su z x yi (x, y R) = + ∈ . Khi dó:
2 2
x y 12
x y
¦
+ = ¦
´
= − ¦
¹

z 6 2 6 2 i
z 6 2 6 2 i

= −

= − +

.
8)
x 2
y 3/2
= − ¦
´
=
¹
.
9) a)
z 0
z i
=

= ±

. b) z 0 = ; z 1 = −
1 3
z i
2 2
= ± .
c)
2 3
(z i)(z 1)(z i) 0 − + + =
2 2
3 3
z i 0
z i 0
z i 0
− =

− =

− =

2 2
z i
(z i)(z i) 0
(z i)(z iz i ) 0
=

+ − =

− + + =

z i
3 i
z
2
= ±

± −

=

.
Bùi Gia Phong − Giáo viên trng THPT Trng Vnh Ký Bn tre.
Trang http://giaphong.schools.officelive.com/
Chú ý: Dê giai PT:
2
z iz 1 0 + − = có thê gia su z x yi (x, y R) = + ∈ − chuong trình chuân; hoác tính
2
i 4 3 ∆ = + = − chuong trình nâng cao; hoác:
2
z iz 1 0 + − =
2
2
1 3
z i 0
2 2
| |
| |
+ − =
|
|
|
\ .
\ .
.
d)
3
z 8 0 + =
2
(z 2)(z 2z 4) 0 + − + =
z 2
z 1 i 3
= −

= ±

.
e)
4
z 16 =
4
z 16 0 − =
( )( )
2 2
z 4 z 4 0 + − =
2 2
2 2
z (2i) 0
z 2 0
− =

− =

z 2i
z 2
= ±

= ±

.
f)
2
2
z 4
9
z
4
=

= −

z 2
3
z i
2
= ±

= ±

.
g) Voi diêu kiên z i ≠ :
4
z i
1
z i
+ | |
=
|

\ .
( ) ( )
4 4
z i z i + = − ( ) ( )
4 4
z i z i 0 + − − =

( ) ( )
( ) ( )
2 2
2 2
z i z i 0
z i z i 0

+ + − =

+ − − =

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2
z i i z i 0
z i z i z i z i 0

+ − − =

+ − − + + − =


z 0
z 1
=

= ±

.
h)
3 2
z 3z 3z 63 0 + + − =
2
(z 3)(z 6z 21) 0 − − + =
2
z 3 0
z 6z 21 0
− =

− + =

z 3
z 3 2 3i
=

= − ±

.
i)
4 3 2
z 4z 7z 16z 12 0 − − − + =
2
(z 1)(z 3)(z 4) 0 − − + =
z 1
z 3
z 2i
=

=

= ±

.
j)
4 3 2
z 2z 3z 2z 2 0 + + + + =
2 2
(z 1)(z 2z 2) 0 + + + =
z i
z 1 i
= ±

= − ±

.
k)
5 4 3 2
z z z z z 1 0 + + + + + =
4 2
(z 1)(z z 1) 0 + + + = z 1 = hoác
1 3
z i
2 2
1 3
z i
2 2

= ±

= − ±

.
l) Dát
2
t z z = +
2
t 4t 12 0 + − =
t 2
t 6
=

= −

z 1 = hoác z 2 = − hoác
1 23i
z
2
− ±
= .
m) Gia su z x yi (x, y R) = + ∈ .
3
z 2 2i = − +
3
(x yi) 2 2i + = − +
3 2
2 3
x 3xy 2
3x y y 2
¦ − = −
¦
´
− =
¦
¹

3 2 2 3
x 3xy 3x y y 0 (*) − + − =
2 2
(x y)(x 4xy y ) 0 − + + = (dê giai PT (*) ta có thê dát y tx 0 = ≠
hoác chia hai vê cua (*) cho
3
y 0 ≠ ). Dáp sô z 1 i = + ;
3 3
2 3 i
z
10 6 3 10 6 3
− ±
= +
+ +
.
n) Gia su z x yi (x, y R) = + ∈ .
3
z z =
2 2
2 2
x(x 3y 1) 0
y(3x y 1) 0
¦ − − =
¦
´
− + = ¦
¹
z 0 = hoác
z 1
z i
= ± ¦
´
= ±
¹
.
10) a)
3 2 2
2z 9z 14z 5 (2z 1)(z xz y) − + − = − + +

3 2 3 2
2z 9z 14z 5 2z (2x 1)z (2y x)z y − + − = + − + − −
2x 1 9
2y x 14
y 5
− = − ¦
¦
− =
´
¦
− = −
¹

x 4
y 5
= − ¦
´
=
¹
.
b)
z 1/2
z 2 i
=

= ±

Bùi Gia Phong − Giáo viên trng THPT Trng Vnh Ký Bn tre.
Trang http://giaphong.schools.officelive.com/
11) Gia su PT (*) có nghiêm thuân ao: z yi (y R) = ∈
2
3 2
10y 30y 0
y 3y 21y 63 0
¦ + =
¦
´
+ − − = ¦
¹
y 3 = − .
(*)
2
(z 3i)(z 10z 21) 0 + − + =
z 3i
z 5 2i
= −

= ±

.
12) a) z 1 i = + . b)
3 z 12 5 z 8i
z 4 z 8
¦ − = −
¦
´
− = −
¦
¹

z 6 8i
z 6 17i
= +

= +

.
c)
3 3
z w 4
z w 284
+ = ¦
´
+ = −
¹

z w 4
z.w 29
+ = ¦
´
=
¹
. Khi dó z, w là ngiêm cua phuong trình:
2
X 4X 29 0 − + = .

X 2 5i
X 2 5i
= +

= −

z 2 5i
w 2 5i
= + ¦
´
= −
¹
hoác
z 2 5i
w 2 5i
= − ¦
´
= +
¹
.
d)
2 2
z z.w w 4
z w z.w 2
¦ + + =
´
+ + =
¹
. Dát
S z w
P z.w
= + ¦
´
=
¹

2
S P 4
S P 2
¦ − =
´
+ =
¹

2
P 2 S
S S 6 0
= − ¦
´
+ − =
¹

S 2
P 0
= ¦
´
=
¹
hoác
S 3
P 5
= − ¦
´
=
¹

*
z w 2
z.w 0
+ = ¦
´
=
¹
. Khi dó z, w là ngiêm cua phuong trình:
2
X 2X 0 − =
z 0
w 2
= ¦
´
=
¹
hoác
z 2
w 0
= ¦
´
=
¹
.
*
z w 3
z.w 5
+ = − ¦
´
=
¹
. Khi dó z, w là ngiêm cua phuong trình:
2
X 3X 5 0 + + =
( )
2
11 i 11 ∆ = − =
3 i 11
X
2
− ±
=
( )
( )
z 3 i 11 / 2
w 3 i 11 / 2
¦
= − +
¦
´
= − − ¦
¹
hoác
( )
( )
z 3 i 11 / 2
w 3 i 11 / 2
¦
= − −
¦
´
= − + ¦
¹
.
13) a) y x = − . b)
2x 1 0
2x 7 0
− =

+ =

. c)
1 3
y
2
±
= . d) x 2y 2 0 + − = . e)
2
2
1 5
(x 1) y
2 2
| |
− + − =
|
\ .
.
f)
2 2
(x 3) y 9 + + = .
14) Gia su z x yi (x, y R) = + ∈ . w (3 4i)z 2 = − +
w 2
z
3 4i

=

. z 1 2 − ≤
w 2
1 2
3 4i

− ≤

w 2 3 4i
2
3 4i
− − +


(x 5) (y 4)i 2 3 4i − + + ≤ −
2 2
(x 5) (y 4) 100 − + + ≤ .
15) a)
3
( 3 7i)z 13 24i (2 i) − + = − + − ( 3 7i)z 15 35i − + = − z 5 = − .
b) , c) Có thê tính truc tiêp hoác chung minh: z z = .
d)
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
4
4
4 4 4 4
4 4 4 4
w w
w w w w w w w w
z z
1 w. w 1 w.w 1 w.w
1 w. w 1 w. w
| |
+
+ + + +
|
= = = = = =
|
+ + +
+ + |
\ .
.
16) a)
3
(5 9i)z 45 66i (3 2i) − = − − − − (5 9i)z 36 20i − = − − z 4i = − .
b) , c) Có thê tính truc tiêp hoác chung minh: z z = − .
d)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
w w w w w w w w w w
z z
w w w w
w w
w w w w
| |
+ + + + +
|
= = = = = = −
|
− −
− −
− − |
\ .
.
17) Gia su z x yi (x, y R) = + ∈ và M(x; y) là diêm trong mát pháng biêu diên sô phuc z.
1
F (0; 4) − ,
2
F (0; 4) lân luot là các diêm trong mát pháng biêu diên sô phuc
1
z 4i = − ,
2
z 4i = .
Khi dó: z 4i z 4i 10 − + + =
1 2
MF MF 10 + = Diêm M(x; y) nám trên elip (E) có hai tiêu diêm
1
F (0; 4) − ,
2
F (0; 4) và dô dài truc lon: 2a 10 = a 5 = , c 4 =
2 2 2
b a c 9 = − = .
Vây tâp hop diêm cân tìm là (E):
2 2
2 2
x y
1
b a
+ =
2 2
x y
1
9 25
+ = .
Bùi Gia Phong − Giáo viên trng THPT Trng Vnh Ký Bn tre.
Trang http://giaphong.schools.officelive.com/
12
10
8
6
4
2
10 5
3
−4 −8
M2
M1
I
y
x
O
3
2
1
1
2
2 2 4 3
y
x
D
C
B
A
O
18)
4i
2 2i
i 1
= −

A(2; 2) − ; (1 i)(1 2i) 3 i − + = + B(3; 1) ;
2 6i
2i
3 i
+
=

C(0; 2) .
a)
BA BC
BA BC
= ¦
¦
´
⊥ ¦
¹
ABC ∆ vuông cân tai B.
b) Gia su D(x; y) . ABCD là hình vuông
AB DC =

D( 1; 1) − −
sô phuc z 1 i = − − biêu diên diêm D( 1; 1) − − .
19) Gia su z x yi (x, y R) = + ∈ và M(x; y) là diêm
trong mát pháng biêu diên sô phuc z.
z 8 6i 5 + − =
2 2
(x 8) (y 6) 25 (T) + + − = .
(T) có tâm I( 8; 6) − , bán kính R 5 = .
z nho nhât M(x; y) (T) ∈ và
2 2
OM x y = + nho nhât.

1
M M ≡ là giao diêm cua (T) voi OI.
Duong tháng OI : 3x 4y 0 + = cát (T) tai hai diêm
1
M ( 4; 3) − và
2
M ( 12; 9) − ;
2 1
OM OM > .

1
M ( 4; 3) − biêu diên sô phuc cân tìm: z 4 3i = − + .
DÀNH RIÊNG CHO HOC SINH HOC CHUONG TRÌNH TOÁN NÂNG CAO.

1*) a) 3 i 2 cos sin
6 6
π π | | | |
− = − + −
| |
\ . \ .

( )
8
8
8 8
3 i 2 cos sin
6 6
π π | | | |
− = − + −
| |
\ . \ .
.
b)
1
z i
64
= .
2*)
( )
n
n
n
n
7 11i n n
z (1 i) 2 cos i sin 2 cos i sin
9 2i 4 4 4 4
| | − π π π π | | | | | | | | | |
= = − = − + − = − + −
| | | | | |

\ . \ . \ . \ . \ . \ .

• z là sô thuc
n
sin 0
4
π | |
− =
|
\ .

n
k
4
π
= π (k nguyên duong) n 4k = .
• z là sô ao
n
cos 0
4
π | |
− =
|
\ .

n
k
4 2
π π
= + π (k nguyên duong) n 4k 2 = + .
3*) a)
4 3 2
2z 2z z 2z 2 0 − + + + =
2
2
1 1
2z 2z 1 2 2 0
z z
− + + + =
2
2
1 1
2 z 2 z 1 0
z z
| | | |
+ − − + =
| |
\ . \ .

Dát:
1
w z
z
= −
( )
2
2 w 2 2w 1 0 + − + =
2
2w 2w 5 0 − + =
1 3i
w
2
±
=

1 1 3i
z
z 2
+
− =
2
1 3i
z z 1 0
2
+ | |
− − =
|
\ .
z 1 i = + hoác
1 i
z
2
− +
= .

1 1 3i
z
z 2

− =
2
1 3i
z z 1
2
− | |
− − =
|
\ .
z 1 i = − hoác
1 i
z
2
− −
= .
Bùi Gia Phong − Giáo viên trng THPT Trng Vnh Ký Bn tre.
Trang http://giaphong.schools.officelive.com/
4
3
2
1
1
2 2
y
x
O
4*) a) w 2 2i 3 4 cos i sin
3 3
π π | | | |
= − = − + −
| |
\ . \ .

w có hai cán bâc hai là: 2 cos i sin
6 6
π π | | | |
− + −
| |
\ . \ .
và 2 cos i sin
6 6
π π | | | |
− + π + − + π
| |
\ . \ .
.
b)
2
z 2iz 3 2i 3 0 (*) − − + = . ' 2 2i 3 w ∆ = − =
Môt cán bâc hai cua ' ∆ là 2 cos i sin 3 i
6 6
π π | | | |
δ = − + − = −
| |
\ . \ .
.
PT (*) có hai nghiêm:
1
z 2 3 i = − và
2
z 2 3 3i = − + .
5*) a)
2 2
z.w 5 5i
z w 5 2i
= − − ¦
´
+ = − +
¹

2
z.w 5 5i
(z w) 2z.w 5 2i
= − − ¦
´
+ − = − +
¹

2 2
z.w 5 5i
(z w) 15 8i (1 4i)
= − − ¦
´
+ = − − = −
¹


z.w 5 5i
z w 1 4i
= − − ¦
´
+ = −
¹
. Khi dó z, w là ngiêm cua phuong trình:
2
X (1 4i)X 5 5i 0 − − − − =
2
5 12i (3 2i) ∆ = + = +
X 2 i
X 1 3i
= −

= − −

z 2 i
w 1 3i
= − ¦
´
= − −
¹
hoác
z 1 3i
w 2 i
= − − ¦
´
= −
¹
.

z.w 5 5i
z w 1 4i
= − − ¦
´
+ = − +
¹
. Khi dó z, w là ngiêm cua phuong trình:
2
X ( 1 4i)X 5 5i 0 − − + − − =
2
5 12i (3 2i) ∆ = + = +
X 2 i
X 1 3i
= − +

= +

z 2 i
w 1 3i
= − + ¦
´
= +
¹
hoác
z 1 3i
w 2 i
= + ¦
´
= − +
¹
.
b)
3 3
z w 3(1 i)
z w 9( 1 i)
+ = + ¦
´
+ = − +
¹

2
z w 3(1 i)
(z w) (z w) 3z.w 9( 1 i)
+ = + ¦
¦
´
+ + − = − +
¦ ¹

z w 3(1 i)
z.w 5i
+ = + ¦
´
=
¹

Khi dó z, w là ngiêm cua phuong trình:
2
X 3(1 i)X 5i 0 − + + =
2
2i (1 i) ∆ = − = −
X 2 i
X 1 2i
= +

= +

z 2 i
w 1 2i
= + ¦
´
= +
¹
hoác
z 1 2i
w 2 i
= + ¦
´
= +
¹
.
6*)
z i
1
z 3i

=
+

x R
y 1
∈ ¦
´
= −
¹
z x i = − z 1 (x 1) i (1) + = + −
z 1 + có môt agumen báng
6
π | |

|
\ .

r r
z 1 r cos i sin 3 i (2)
6 6 2 2
π π | | | |
+ = − + − = −
| |
\ . \ .

(1) và (2)
r
x 1 3
2
r
1
2
¦
+ =
¦
¦
´
¦
− = −
¦
¹

x 2 3 1
r 2
¦
= − ¦
´
= ¦
¹
z 2 3 1 i = − − .
7*) Gia su z x yi (x, y R) = + ∈ .
2 2
2 2 2 2
z 2 x y 4 4y
i
z 2 (x 2) y (x 2) y
− + −
= +
+ − + − +

z 2
z 2

+
có môt agumen báng
3
π

z 2
r cos i sin
z 2 3 3
− π π | |
= +
|
+
\ .

2 2
2 2
2 2
x y 4 r
(x 2) y 2
4y r 3
(x 2) y 2
¦ + −
=
¦
− +
¦
´
¦
=
¦
− +
¹

2 2
2
y 0
2 4
x y
3 3
> ¦
¦
´ | | | |
+ − =
¦ | |
\ . \ . ¹

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful