CTY TNHH S N PHOENIX a ch : 16 KCN Vsip, ng 8, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650.

3782752 Ngành ngh : SX S n, Qu c gia:

ng

CTY TNHH SV PROBE VI T NAM a ch : 18 KCN Vsip, L c L p, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3784301 Ngành ngh : Thi t b i n, Qu c gia: CTY TNHH SX BAO BÌ ALCAMAX a ch : 7 KCN Vsip, ng 6, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3743031 Ngành ngh : Bao bì các lo i, Qu c gia: CTY TNHH SX MAI NGUYÊN a ch : 19 KCN Vsip, ng 8, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3784014 Ngành ngh : C khí, Qu c gia: Vi t Nam , CTY TNHH THERMTROL a ch : 12 KCN Vsip, ng 2, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3782872 Ngành ngh : Thi t b i n, Qu c gia: CTY TNHH TH C PH M F & N a ch : 9 KCN Vsip, L T Do, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3782360 Ngành ngh : Th c ph m , Qu c gia: CTY TNHH TH C PH M KIKI VI T NAM a ch : 11 KCN Vsip, ng 2, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3784451 Ngành ngh : Th c ph m , Qu c gia: CTY TNHH TMDV K THU T IYP - CN a ch : 104 KCN Vsip, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3784861 Ngành ngh : D ch v , Qu c gia: ng ng

ng

ng

ng

ng

ng

CTY TNHH TOMBOW VINA a ch : 21 KCN Vsip, L c L p, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3784151

ng

Ngành ngh : V n Phòng Ph m, Qu c gia: CTY TNHH TP & N C GI I KHÁT RITA a ch : 30 KCN Vsip, ng 4, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3784688 Ngành ngh : Ch bi n n c gi i khát các lo i, Qu c gia: ng

CTY TNHH M PH M AVON (VI T NAM) a ch : 8 KCN Vsip, ng 2, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3784165 Ngành ngh : M ph m, Qu c gia: CTY TNHH NEW TOYO VIETNAM a ch : 8 KCN Vsip, ng 6, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3743750 Ngành ngh : Gi y, Qu c gia: CTY TNHH I N T ANAM i n tho i: 0650. 3757371 Ngành ngh : i n t , Qu c gia: CTY TNHH I N T SIN YOUNG a ch : 8 KCN Vsip, ng 8, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3784070 Ngành ngh : i n t , Qu c gia: CTY TNHH PEMARA LABELS VN a ch : 5 KCN Vsip, ng 2, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3784544 Ngành ngh : Nhãn hi u, Qu c gia: ng

ng

ng

ng

CTY TNHH PU KYONG VI T NAM a ch : 50 KCN Vsip, L c L p, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3784056 Ngành ngh : i n t , Qu c gia: CTY TNHH SÀI GÒN KNITWEAR a ch : 6B KCN Vsip, ng 2A, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3782117 Ngành ngh : D t may, D t kim

ng

ng

Qu c gia: CTY TNHH SINH NAM METAL a ch : 16 KCN Vsip, L H u Ngh , X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3757388 Ngành ngh : Nhôm, Qu c gia: CTY TNHH SINWAH APPAREL a ch : 46 KCN Vsip, L c L p, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3782740 Ngành ngh : D ch v , Thêu Qu c gia: CTY TNHH SOHWA SÀI GÒN a ch : 2 KCN Vsip, ng 2A, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3784001 Ngành ngh : D ch v , Qu c gia: ng ng

ng

CTY TNHH TT THÉP NS SÀI GÒN a ch : 3 KCN Vsip, ng 8, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3784460 Ngành ngh : Thép, Qu c gia: CTY TNHH UCHIYAMA VI T NAM a ch : 25 KCN Vsip, ng 6, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3757001 Ngành ngh : C khí, B c n - Vòng bi Qu c gia:

ng

ng

CTY TNHH UNITED GARMENT VI T NAM a ch : 28 KCN Vsip, L c L p, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3782045 Ngành ngh : D t may, Qu c gia: CTY TNHH VISION INTERNATIONAL a ch : 16 KCN Vsip, ng 2, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3782968 Ngành ngh : D ch v , Gôn - Sân gôn Qu c gia: CTY TNHH WELL ELECTRONIC a ch : 17A KCN Vsip, ng 4, X.Bình Hòa, H.Thu n An, Bình D i n tho i: 0650. 3782209 Ngành ngh : i n t , Qu c gia: ng

ng

ng

Qu c gia: CTY TNHH HAUR JYH VN a ch : 21 KCN Vsip. X. ng 2. Qu c gia: ng ng ng NGÂN HÀNG U T & PHÁT TRI N BÌNH D NG . 3784186 Ngành ngh : M ph m. H. H. 3782258 Ngành ngh : D t may. ng 4.Bình Hòa. 3784446 Ngành ngh : Xây d ng . 3758467 Ngành ngh : Ngân hàng.Bình Hòa. Qu c gia: CTY TNHH NATIONAL STARCH CHEMICAL VN a ch : 23 KCN Vsip. 3782133 Ngành ngh : Xe h i.Thu n An. Bình D i n tho i: 0650. Bình D i n tho i: 0650. H. ng 3. Bình D i n tho i: 0650.Thu n An. L c L p. H. H.CN THU N AN a ch : 78 KCN Vsip. 3784374 Ngành ngh : Xây d ng . Qu c gia: ng ng ng CTY TNHH KOK FENG VN a ch : 19B KCN Vsip.Thu n An. ng . 3784250 Ngành ngh : Xe g n máy. X. Bình D i n tho i: 0650. CTY TNHH XD TMDV C KHÍ TÂN VI T TÍN i n tho i: 0650. H. Bình D i n tho i: 0650. Bình D ng i n tho i: 0650.Bình Hòa. NHÀ HÀNG KIM NAM a ch : 2 KCN Vsip.Bình Hòa. H.CTY TNHH XD & XÂY L P N N TRUNG D NG a ch : 18 KCN Vsip.Thu n An. X. Qu c gia: Vi t Nam . CTY TNHH FASHIONLINESAIGON a ch : 11 KCN Vsip. X. Qu c gia: CTY TNHH MARUEI VI T NAM PRECISION a ch : 9 KCN Vsip. H.Thu n An.Bình Hòa. Bình D i n tho i: 0650. Nhà hàng Qu c gia: Vi t Nam . ng 4. ng 6. Qu c gia: Vi t Nam . 3757060 Ngành ngh : Keo các lo i. ng 8. ng 3. Bình D i n tho i: 0650. X.Thu n An. X. 3784724 Ngành ngh : D ch v .Thu n An.Thu n An.Bình Hòa.

Thu n An.Thu n An. 3782637 Ngành ngh : D ch v . Qu c gia: CTY TNHH DAR MAY VN a ch : 38 KCN Vsip.Bình Hòa. L c L p. Bình D ng ng .Thu n An. X. 3782214 Ngành ngh : D ch v . D t kim Qu c gia: ng ng ng CTY TNH PERSTIMA Vi t Nam a ch : 15 KCN Vsip. Bình D ng i n tho i: 0650. Qu c gia: QU Y N S 9 & 10 i n tho i: 0650. 3782797 Ngành ngh : K m. B ng . H. Bình D i n tho i: 0650. ng 6.Bình Hòa. 3782315 Ngành ngh : D t may. X.Thu n An. 3784021 Ngành ngh : Nhãn hi u.Bình Hòa. 3782877 Ngành ngh : Van n c. Cty Kính Sài Gòn a ch : 11 KCN Vsip. ng 8.NHÀ HÀNG PHÚ HOA i n tho i: 0650. ng 2. H.Bình Hòa. b ng b o v Qu c gia: CTY TNHH PAXAR VN a ch : 18 KCN Vsip. Bình D i n tho i: 0650.Thu n An.Bình Hòa. Qu c gia: ng CTY TNHH YAMATO PROTEC VIETNAM a ch : 30 KCN Vsip. X. ng 3. 3756705 Ngành ngh : Gi y. n u ng Qu c gia: Vi t Nam . H. CTY TNHH NITTO DENKO VN a ch : 6 KCN Vsip. L c L p. b ng công nghi p. Bình D i n tho i: 0650.B ng dán.Thu n An. H. H. X. 3756461 Ngành ngh : V n Phòng Ph m.Thu n An. X. Bình D i n tho i: 0650. Bình D i n tho i: 0650. H. Qu c gia: CTY TNHH DAILY FULL INTL PRINTING VN a ch : 7 KCN Vsip. H. Nhà hàng Qu c gia: Vi t Nam .

LTD a ch : 20 KCN Vsip. Qu c gia: CTY TNHH M C IN SHANG HORNG VI T NAM a ch : 42 KCN Vsip. Qu c gia: Vi t Nam . H. LTD a ch : 23 KCN Vsip.Bình Hòa. Qu c gia: . Bình D i n tho i: 0650. L c L p. Qu c gia: T NG CTY XD VI T NAM i n tho i: 0650. X. Qu c gia: SEAMASTER PAINT VIETNAM CO. 3743505 Ngành ngh : i n t . X. H.Thu n An. L T Do. 3784454 Ngành ngh : V t li u xây d ng. 3767330 Ngành ngh : Ki ng. Bình D i n tho i: 0650. X. 3756118 Ngành ngh : SX S n.Bình Hòa. 3784142 Ngành ngh : nh a.Thu n An. LTD a ch : 20 KCN Vsip. X. X. L H u Ngh . H. H.Thu n An.i n tho i: 0650. 3782855 Ngành ngh : M c in.Bình Hòa. Bình D i n tho i: 0650.Bình Hòa. 3758317 Ngành ngh : Xây d ng .. Qu c gia: CTY TNHH MBT VIETNAM a ch : 12 KCN Vsip.Bình Hòa. H. VINA SHOWA CO.Thu n An. H. 3782979 Ngành ngh : nh a. LTD a ch : 15 KCN Vsip. Bình D i n tho i: 0650. X. L c L p. ng 2.Thu n An. L c L p. Bình D i n tho i: 0650. 3743100 Ngành ngh : Hóa ch t . Qu c gia: SENSHO INDUSTRY VIETNAM CO..Thu n An. Qu c gia: ng ng SUNLIGHT ELECTRICAL ( VIETNAM) CO. Bình D i n tho i: 0650. Qu c gia: ng ng ng ng CTY TNHH K THU T XD & VLXD COTEC i n tho i: 0650.Bình Hòa.

Thu n An.Thu n An. Bình D i n tho i: 650)784007 Ngành ngh : Th c ph m . Qu c gia: CTY TNHH KONICA MINOLTA MFG VI T NAM i n tho i: 0650. Qu c gia: ng CTY TNHH KURABE INDUSTRIAL (VI T NAM) a ch : 26 KCN Vsip. 3743045 Ngành ngh : i n t . X. ng 8.Thu n An.Bình Hòa. H. Bình D i n tho i: 0650. X.Thu n An.Bình Hòa.CTY TNHH K THU T HTE (VI T NAM) a ch : 2 KCN Vsip.Bình Hòa. 3757236 Ngành ngh : D t may. ng 3.Bình Hòa. H. ng 3.Thu n An. Qu c gia: ng ng ng ng . Bình D i n tho i: 0650. Qu c gia: CTY TNHH INTERNATIONAL SILK SCREEN PRINTING a ch : 10 KCN Vsip. Bình D i n tho i: 0650.Bình Hòa. Qu c gia: CTY TNHH KINGMAKER FOOTWEAR i n tho i: 0650. 3757285 Ngành ngh : Túi xách. 3756700 Ngành ngh : Gas. L T Do. H. X. Qu c gia: CTY TNHH KHÍ CÔNG NGHI P MESSER VI T NAM a ch : 21 KCN Vsip. 3756630 Ngành ngh : Gi y. Bình D i n tho i: 0650. L c L p.Bình Hòa. Bình D i n tho i: 0650. L T Do. L H u Ngh . Qu c gia: CTY TNHH INOUE VI T NAM a ch : 8 KCN Vsip. 3757279 Ngành ngh : Bao bì các lo i. X.Bình Hòa. 3782270 Ngành ngh : D t may. 3757611 Ngành ngh : i n t . X. Qu c gia: CTY TNHH HOCK HIN FOODSTUFFS MFG a ch : 2 KCN Vsip. X. H. H.Thu n An. X. H. Qu c gia: ng ng CTY TNHH JS PLASTIC PACKAGING a ch : 30 KCN Vsip.Thu n An. Bình D i n tho i: 0650. H.

ng 5. X. X. Bình D i n tho i: 0650. H. Qu c gia: ng ng ng ng ng ng ng CTY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VI T NAM) a ch : 20 KCN Vsip. Bình D i n tho i: 0650.Thu n An. X. Bình D i n tho i: 0650.Thu n An. Cà phê Qu c gia: CTY TNHH GIÀY EVERICH (VI T NAM) a ch : 10 KCN Vsip. k o Qu c gia: CTY TNHH GOLD ROAST VI T NAM a ch : 7 KCN Vsip.Thu n An. X.Thu n An.Bình Hòa. H. X. 3782692 Ngành ngh : i n t . ng 2.Bình Hòa. ng 2. L c L p. X.Bình Hòa. H. Bình D i n tho i: 0650. X.Thu n An. L c L p. 3743333 Ngành ngh : D ch v . 3782013 Ngành ngh : D ng c y t . Bình D i n tho i: 0650. H. Bình D i n tho i: 0650. Bánh.Thu n An.Thu n An. Bình D i n tho i: 0650. H.Bình Hòa. H.a ch : 12A KCN Vsip.Bình Hòa. m t. Qu c gia: CTY TNHH FUJIKURA FIBER OPTICS VI T NAM a ch : 9 KCN Vsip. Qu c gia: CTY TNHH ESQUEL GARMENT MFG a ch : 9 KCN Vsip. H.Bình Hòa.Thu n An.Thu n An. 3757243 Ngành ngh : Th c ph m .Bình Hòa.Bình Hòa.Bình Hòa. 3782788 Ngành ngh : Hàng da giày. ng 6. X. 3782925 Ngành ngh : Hàng da giày. H. 3758644 Ngành ngh : Th c ph m . Qu c gia: CTY TNHH GRAND PLACE VI T NAM a ch : 9 KCN Vsip. 3757848 Ngành ngh : Thông tin liên l c. X. 3758499 ng ng . ng 8. Xe nâng Qu c gia: CTY TNHH HARIKI PRECISION VI T NAM a ch : 22 KCN Vsip. H. L T Do. Bình D i n tho i: 0650. Bình D i n tho i: 0650. L T Do. Vi tính Qu c gia: CTY TNHH HAN YOUNG VI T NAM a ch : 48 KCN Vsip.

3757357 Ngành ngh : D t may. L T Do.Thu n An. 3758432 Ngành ngh : Th c n ch n nuôi.Bình Hòa. X. Bình D i n tho i: 0650.Thu n An.Bình Hòa. 3743118 Ngành ngh : Th c ph m . m t. H. Qu c gia: ng ng ng CTY TNHH DAR MAY VI T NAM a ch : 38 KCN Vsip. k o Qu c gia: ng ng ng . Qu c gia: CTY TNHH DAILY MANY INTERNATIONAL a ch : 8B KCN Vsip.Bình Hòa. H. X. Qu c gia: ng CTY TNHH DSM NUTRITIONAL PRODUCTS (VI T NAM) a ch : 26 KCN Vsip.Thu n An. Qu c gia: ng CTY TNHH ENTROPY NATIONAL TICKET a ch : T8 KCN Vsip. 3757837 Ngành ngh : ch i. Bình D i n tho i: 0650. H. Bình D i n tho i: 0650.Thu n An. L c L p. H. H. Qu c gia: CTY TNHH DERHAO TEXTILE (VI T NAM) a ch : 3 KCN Vsip. 3782316 Ngành ngh : D t may. X. Bình D i n tho i: 0650. 3756623 Ngành ngh : i n t . Bình D i n tho i: 0650. H. ng 2A. H.Bình Hòa. 3757971 Ngành ngh : V xe.Bình Hòa. H.Thu n An. X. X.Bình Hòa. Qu c gia: CTY TNHH DONG YUN PLATE MAKING a ch : 19 KCN Vsip. X. Qu c gia: CTY TNHH ESG ANAM a ch : 15 KCN Vsip. Bánh.Bình Hòa. X. 3782096 Ngành ngh : nh a. ng 2. Bình D i n tho i: 0650. Bình D i n tho i: 0650. X. ng 4. ng 4.Thu n An.Bình Hòa.Thu n An. ng 5. Bình D i n tho i: 0650. Qu c gia: CTY TNHH CÔNG NGHI P TH C PH M LIWAYWAY a ch : 14 KCN Vsip.Ngành ngh : Khác . L c L p.Thu n An.

ng 6. ng 2. X. Bình D i n tho i: 0650. 3782216 Ngành ngh : i n t . 3782354 Ngành ngh : Th c ph m . Bình D ng i n tho i: 0650. Qu c gia: ng CTY TNHH CHUAN HO a ch : 17B KCN Vsip.Bình Hòa.Thu n An.Thu n An.3756360 Ngành ngh : Pin. X.Thu n An.Bình Hòa. H. ac . ng 4. H. CTY U T PHÁT TRI N XD INVESCO i n tho i: 0650. Bình D ng i n tho i: 0650. 3782728 Ngành ngh : Thi t b i n. 3767194 Ngành ngh : In. H. H. Qu c gia: CTY TNHH APACCHEM a ch : 1 KCN Vsip. Qu c gia: NG ng . Qu c gia: ng ng CTY TNHH ACUMEN HOUSEWARE INDUSTRY VI T NAM a ch : 118B KCN Vsip.Thu n An. Th c n nhanh Qu c gia: CTY TNHH C QUY GS VI T NAM a ch : 18 KCN Vsip. Bình D i n tho i: 0650. 3756868 Ngành ngh : Gia d ng. L H u Ngh .Bình Hòa.Bình Hòa. 0782038 Ngành ngh : Xây d ng .Thu n An. 3853560 Ngành ngh : D ch v . ng 3. X. X.CTY TNHH CÔNG NGH IN ALLIANCE a ch : 38 KCN Vsip. H. X.Thu n An. L H u Ngh .Bình Hòa.Bình Hòa. Kem & B n ch i ánh r ng Qu c gia: CTY TM XNK BECAMEX i n tho i: 0650. Bình D i n tho i: 0650. X. Qu c gia: ng CTY TNHH CEI INTERNATIONAL INVESTMENTS (VI T NAM) a ch : 2 KCN Vsip. Bình D i n tho i: 0650.quy. H. Qu c gia: CTY QUE HÀN H U NGH & XÂY L P C KHÍ BÌNH D a ch : 186 KCN Vsip. H.Thu n An. Bình D i n tho i: 0650. Hàn công nghi p Qu c gia: Vi t Nam . 3784027 Ngành ngh : C khí.

3784458 Ngành ngh : D t may. X.Thu n An. N c .Bình Hòa.CTY U T & PHÁT TRI N XD i n tho i: 0650. L T Do. Qu c gia: Vi t Nam . 3784254 Ngành ngh : Thông tin liên l c. ng 3. H.Bình Hòa. Bình D i n tho i: 0650. CTY CP CÔNG NGH VI N THÔNG SÀI GÒN a ch : 2 KCN Vsip. 3782937 Ngành ngh : V n t i. 3784636 Ngành ngh : Xây d ng .Máy & Thi t b l c n c Qu c gia: CTY LD GIAO NH N HÀNG HÓA VINAKO i n tho i: 0650. L i n tho i: 0650. V n chuy n hàng hóa Qu c gia: CTY LD ANOVA a ch : 36 KCN Vsip. X. 3782799 Ngành ngh : Gia d ng. Qu c gia: NG CTY CP GIAO NH N V N T I & TM (VINALINK) i n tho i: 0650.Bình Hòa. 3758591 Ngành ngh : V n t i.Thu n An. H. Bình D i n tho i: 0650. 3784605 Ngành ngh : i n t .Thu n An. 3784407 Ngành ngh : D ch v . S n xu t kinh doanh hàng may m c Qu c gia: ng . Qu c gia: CTY LD TNHH SINVIET a ch : 2B KCN Vsip. H. Qu c gia: c L p. 3758222 Ngành ngh : D ch v . 3782699 Ngành ngh : Thu c thú y.CN i n tho i: 0650. Qu c gia: CTY LD XÂY L P I N VINA KINDEN . Qu c gia: Vi t Nam . Qu c gia: CTY CP I LÝ V N T I SAFI i n tho i: 0650. Bình D ng ng CTY CP V N T I NGO I TH i n tho i: 0650. Công ty TNHH Proceeding i n tho i: 0650. X.

Qu c gia: CTY TNHH HÓA CH T POTENCER (VI T NAM) Ngành ngh : Hóa ch t . 3756467 Fax: 0650. Tháng Chín 25. Qu c gia: Danh sách doanh nghi p t i Khu công nghi p Vi t Nam ± Singapore I (Singapore. 3756465 Ngành ngh : Gia d ng. 3784622 Ngành ngh : Sx g ng tay b o h . 2009 b i Phu Nguyen Corp 1 ± CÔNG TY C A SINGAPORE STT Tên công ty Qu c gia Ho t ng Công ty th c ph m F&N ( Vi t 1 Singapore Các s n ph m t s a Nam) 2 Gold Roast Singapore N c u ng Công ty TNHH c khí HTE 3 Singapore Thi t b i n (VN) Công ty TNHH gi y New Kh n gi y và nh ng s n 4 Singapore Toyo (Vi t Nam) ph m liên quan 5 6 7 Great Products Công ty TNHH Saigon RDC Công ty TNHH Seamaster Paint (VN) Singapore Singapore Bê tông tr n Singapore N cs n Công nghi p F&B F&B E&E Consumer Công ngi p nh Công nghi p h tr Công nghi p h tr . Qu c gia: Công ty TNHH s n xu t Sime Darby i n tho i: 0650. S n xu t và cung c p v i s i Qu c gia: Công ty TNHH Showa Gloves Vi t Nam i n tho i: 0650. 3782773 Ngành ngh : V i. Nh t M ) Th Sáu.Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Vi t Nam) i n tho i: 0650.

B n Công ty TNHH C khí chính Nh t Tr c cho máy tính .8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Serrano Vietnam. s n ph m ng Singapore kim Singapore Singapore B o trì thi t b và d ch v s a ch a Tiêu dùng Th c ph m t ng h p Công nghi p h tr Công nghi p h tr STT Tên công ty 1 2 3 Fujikura 2 ± CÁC CÔNG TY NH T B N Qu c Ho t ng gia Nh t Optic Fibre Connector B n Công nghi p E&E Công nghi p h tr E&E Công ty TNHH Pin acquy GS Nh t Pin c quy Vi tnam . Công ty SX Sime Darby Công ty TNHH Sinh Nam Metal (Vietnam) (KimTech) Công ty TNHH Sunlight Electrical (VN) Công ty Super Coffeemix Vi t Nam Công ty TNHH CEI International Investments (VN) Công ty TNHH Unza Vi t Nam Nhà máy i n t nhân VSIP Công ty TNHH giày Everich Vi t Nam Công ty TNHH g m s B ch Mã Hock Hin Foodstuffs Công ngh Acecom Công ty TNHH Edson Int¶l Công ty TNHH URC Asean Brands Công ty TNHH ApecChem (Vietnam) Công ty TNHH SV probe Vietnam Công ty TNHH UMW Equipment Systems (Vi t Nam) Singapore g Singapore Bedding Products Singapore C a s nhôm Singapore B ng i n Singapore N Singapore H p c u ng và cafée nhanh ng s n xu t Gia dùng Công nghi p h tr Công nghi p h tr E&E F&B Ph tùng xe h i Singapore S n ph m ch m sóc cá nhân Tiêu dùng Singapore Nhà máy i n Singapore Gi y Singapore G ch ngói E&E Công nghi p nh Tiêu dùng Singapore Th c ph m F&B Dây chuy n máy tính & các Singapore E&E thi t b liên quan máy tính Công nghi p Singapore Ink & Coasting h tr Singapore Th c ph m Ph gia th c ph m/và th c ph m t ngh p Ch t bán d n.

Nitto Denko B ng dính Công ty TNHH Rohto Mentholatum (VN) Công ty c ph n Uchiyama Vi tnam .. Công ty c ph n Vi tnam Parkerizing Công ty TNHH Forte Grow Medical (VN) Sohwa Saigon Co.Ltd B n Nh t Da /túi nh a PVC B n Nh t Gi y phim B n Nh t Dây cáp và trang thi t bi i n t B n Nh t B ng dính và m ch in linh ho t B n Nh t B ng dính B n Nh t Eye Drop.xác Hariki Vi tnam 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Công ty Inoue Vi tnam Konica Công ty TNHH Kurabe Industrial (Vi tnam) Công ty TNHH NITTO DENKO Vi t Nam. Nh t V i lót cho xe h i B n Nh t Plastic Injection & Assembly of B n plastic component . Công ty TNHH Asuzac Công ty TNHH c khí chính xác Maruei Vi tnam Nh t Tin ± plate B n Nh t Aluminium Casting B n Nh t Ph tùng xe h i B n Công ty TNHH Tsuchiya Tsco Nh t V i ch n Vi tnam . B n Công ty TNHH Yamato Công ty TNHH Sensho Industry VN . Skin Cream B n Nh t Mi ng B n m (Seal) Công nghi p nh Tiêu dùng E&E E&E Công nghi p h tr D c ph m Công nghi p h tr Ph tùng xe h i Ph tùng xe h i Ph tùng xe h i Công nghi p h tr Ph tùng xe h i Công nghi p h tr Ph tùng xe h i Công nghi p h tr Ph tùng xe h i Công nghi p h tr Nh t X lí b m t kim lo i B n Nh t Thi t b y t B n Nh t D ng c quang h c B n Công ty TNHH Dainippon Ink Nh t M c in & Chemical Vietnam B n Công ty TNHH Perstima .

21 22 23 24 25 26 Tombow Showa Kasei Takako Showa Gloves VN Proceeding NS Sai gon coil center Nh t B n Nh t B n Nh t B n Nh t B n Nh t B n Correction Pen Nh a P. linh B n ki n và nh ng nhu ph m . K Hoa 5 Công ty Thermtrol K Công ty TNHH Chamfield Hoa May m c và s n ph m may 6 Garment and Finishing K m c Hoa 7 Công ty Spartronics K Hoa 8 Công tyUnigen i nt K Hoa Used in IP. 9 Công ty Vector Fabrication K Trang thi t b k thu t.V. Nh t Qu n áo B n Nh t Motor shaft B n 27 ENFANT 28 Giken 3 ±CÔNG TY M Qu c STT Công ty Ho t ng gia Hoa 1 Avon Cosmetic Cosmetic K Hoa 2 Kimberly Clark (VN) Co.C hydraulic G ng tay công nghi p và gia d ng Áo kimono Tiêu dùng Tiêu dùng E&E Tiêu dùng Tiêu dùng Công nghi p h tr Công nghi p nh Công nghi p h tr Nh t Gia công nh ng s n ph m s t . Hoa 10 Công ty International Caps M K Công nghi p Hàng tiêu dùng Hàng tiêu dùng Hàng tiêu dùng F&B E&E E&E E&E Công nghi p h tr Công nghi p nh . Forklift cranes. Ltd. Kh n gi y và t lót v sinh K Công ty TNHH National Starch & Hoa 3 B ng dính Chemical Vi t Nam K Hoa 4 Công ty Barrington Foods Th c ph .

ài Loan. Tháng Chín 25. 2009 b i Phu Nguyen Corp 4 ± CÁC CÔNG TY CHÂU ÂU Qu c STT Công ty Ho t ng gia Công ty TNHH Anam (VN) (1) . Thu 1 Linh ki n i n t (2) i n Thu 2 Công ty TNHH Diethelm Vi t Nam Phân ph i d c ph m i n Thu 3 Công ty Roche Vitamins i n Thu Hoá ch t xây d ng ch t 4 Công ty TNHH MBT (VN) i n l ng cao 5 6 7 8 9 10 Công ty Clariant MHE ± Demag Công ty TNHH Gas công nghi p Messer Vi t Nam Công ty TNHH Grand Place Vi tnam Công ty Huhtamaki Công ty System Ceramics c c c B Ph n Lan Ý Công nghi p E&E D D c ph m c ph m Công nghi p h tr Công nghi p Pigment & masterbaches h tr Materials handling E&E System Khí gas công nghi p và Công nghi p d c h tr Thành ph n cho F&B Chocolate Công nghi p Bao bì h tr Công nghi p G m h tr STT Công ty 4 ± CÔNG TY ÀI LOAN Qu c Ho t ng gia Công nghi p . Châu Á khác) Th Sáu.11 12 Công ty Stickley Công ty Glide/Write Vi t Nam Hoa K Hoa K trang trí n i th t Linh ki n iên t Tiêu dùng E&E Danh sách doanh nghi p t i Khu công nghi p Vi t Nam ± Singapore I (Châu Âu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Công ty TNHH gia dùng công nghi p Acumen Vi t Nam ài Loan ài Daily Full International Loan Công ty TNHH may m c Derhao ài (VN) Loan ài Entropy Loan ài JKS Vietnam Co.Ltd Loan Công ty TNHH KI Works ài (Vi tnam) (Transexcel) Loan Công ty TNHH S n Xu t S n ài Phoenix Vi t Nam Loan ài Công ty Chung Chun Loan ài Công ty Shuan Hwa Loan ài Công ty Vision International Loan ài Công ty Hwa Jong Industry Loan ài Công ty Haurjyh Loan ài Công ty Kok Feng Loan ài Công ty hoáh t Potencer Loan Bàn ch i áng r ng In n May m c Redemption Ticket B ng dính Gi y SP di t công trùng b ng i n & máy bi n th ? Electric conveyor of all kinds Máy phát i n Nhãn cho may m c M c in Oáng tiêm nh a Bàn ch i áng r ng S n Khuôn ép Linh ki n cho xe h i và xe g nmáy u cây gôn Ph ph m ngành may Exhausted type Arcrylic Containers Hoá ch t Tiêu dùng Công nghi p h tr Công nghi p nh Tiêu dùng Tiêu dùng Công nghi p nh E&E E&E E&E Công nghi p nh Công nghi p h tr Công nghi p h tr Tiêu dùng Công nghi p h tr Công nghi p h tr Ph tùng xe h i Ph tùng xe h i Công nghi p nh Công nghi p h tr Công nghi p h tr Công nghi p h tr . (Jack Smith) Loan ài Kingmaker (Vi tnam) Loan Công ty TNHH Well Electronics ài (VN) Loan Công ty TNHH Chuan Ho ài (Vi tnam) Loan ài King power Loan ài Công ty TNHH Dar May Vi t Nam Loan Công ty TNHH In n Shang Horng ài Vi t nam.. Loan ài Daily Many International Co.

Aán Công ty TNHH Ranbaxy (Vi t Aán Nam) L UK Công ty Nawa Công ty TNHH Vi tnam Dong Yun Plate Making Công ty TNHH Công Nghi p th c ph m Vi tnam Liwayway Công ty Green Gross Vi t Nam Thái Lan Hoá ch t Trung Qu c Gravure Philippines Th c n nhanh Philippines Ch t t y tr ng. Công ty TNHH Sinwah . c n. (Mas Srilanka Holding) Công ty TNHH Alcamax Packaging (VN) . Công ty TNHH Kian Joo Can Vi tnam . Malaysia Malaysia Malaysia . n c hoa.22 23 24 25 Công ty VN Casting Forge Công ty Unicon International Công ty Jin Food Công ty Compass ài Loan ài Loan ài Loan ài Loan Khuôn úc Loa Th c ph m i nt Công nghi p h tr Công nghi p h tr Food industry E&E 6 ± NH NG N STT Tên công ty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Công ty Esquel Accessories C CHÂU Á KHÁC Công nghi p Công Garment Accessories nghi p nh Công an len nghi p nh Công May m c nghi p nh Công Nhãn cho ngành may m c nghi p nh S n ph m b ng s t cho VP Xe h i Ho t ng D c ph m D c ph m Qu c gia H ng Kông Công ty TNHH Saigon Knitwear H ng Kông Công ty may m c Esquel Công ty Paxar Far East H ng Kông H ng Kông / Công ty TNHH Godrej Vi tnam . ch t làm m m v i May m c H p gi y carton May m c H p thi c Công nghi p h tr Công nghi p nh F&B Tiêu dùng Công nghi p nh Công nghi p h tr Công nghi p nh Công nghi p h tr Fashionline Saigon Limited.

. Ltd 2 Han Young Industry Co.Ltd Công ty d c ph m Korea United Pharma Estec Vina Corporation Công ty i n t Sin Young Công ty Pukyoung Metal Công ty Phil international Công ty Chun Shin Công ty ICA Pharmaceutical Công ty Anovabio Malaysia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Hàn Qu c Hàn Qu c Hàn Qu c Hàn Qu c Hàn Qu c Hàn Qu c Hàn Qu c Hàn Qu c VN VN Công nghi p nh Công May m c nghi p nh Công nghi p h H p gi y carton tr Trang trí nôi th t Tiêu dùng Công nghi p h Túi nh a tr Công Linh ki n cho xe g n máy nghi p h tr Công nghi p h Bao bì tr Công Phu ph m ngành may nghi p nh May m c D c ph m D c ph m Loa Linh kiên i n t Kim lo i D c ph ãm Khóa kéo D c ph ãm Thu c thú y Que h p kim D c ph ãm Công ty Welding Electrode (Huu VN Nghi) Công ty Sapharco Công ty Mai Nguyen VN VN H th ng i n và c khí t ng D N c ph ãm c u ng tinh khi t Công ty Cai lan & Fats Industrial VN Công ty Sin Viet VN E&E E&E E&E D c ph ãm Công nghi p nh D c ph ãm D c ph ãm Ph tùng xe h i D c ph ãm i n .. iên t Hàng tiêu dùng Hàng tiêu dùng .S Plastic Packaging Co.15 16 17 18 19 Công ty TNHH United Garment (Vi tnam) Công ty In n International Silk Screen (Chongee) Box Pak Cassarredo Mfg WovenTex Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia 20 Công ty Hercules Vietnam J.

36 37 Công ty Sagopha Lab Công ty Viphavet VN VN D c ph ãm Que h p kim 38 Công ty c p n c Bình D ng VN C pn c D c ph ãm Công nghi p h tr Công nghi p h tr .

.

Tên KCN-KCX / Công ty
C. BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P BÌNH D I. Khu Công Nghi p Sóng Th n 2 1. LONG HUEI (VIETNAM) CO., LTD 2. CTY TNHH THÁI PHONG 3. CTY TNHH RINORS (VIETNAM) ENTERPRISE 4. CTY TNHH THÊU NAM PHONG 5. KOTITI VIETNAM LABORATORY 6. CTY TNHH THÉP POMINA 7. CTY CP C KHÍ & XD HOA SEN (HECC) 8. CTY TNHH TH NG H O 9. CHI H I TH NG GIA ÀI LOAN 10. CTY TNHH TH C N TH Y S N VI T TH NG 11. CTY TNHH SX TM VI T T & P 12. CTY TNHH TH Y S N JEI WANG 13. CTY TNHH SX TMDV LIÊN PH NG 14. CTY TNHH THIÊN L C PHÁT 15. CTY TNHH TÂN HI P PHONG 16. CTY CP T P OÀN HOA SEN (HSG) 17. CTY TNHH TÂN HOÀN C U 18. CTY LD AMERICAN HOME 19. CTY TNHH TÂN THÀNH 20. CTY TNHH TIGER ALWIN 21. CTY TNHH TH C PH M TM I PHÁT 22. CTY TNHH WANG SHENG 23. CTY TNHH UNI PRESIDENT VI T NAM 24. CTY TNHH WANSING RADIATOR VN 25. CTY LD KHO L NH PANASATO 26. CTY CP FULL POWER 27. CTY TNHH SX OLYMPIC PRO VI T NAM 28. CTY TNHH YABAN CHAIN INDUSTRIAL VIETNAM 29. CTY TNHH ACTIVE INT'L (VN) 30. CTY TNHH YEN YUE VI T NAM 31. CTY TNHH ALHONGA VI T NAM 32. HI P H I TH NG GIA ÀI LOAN 33. CTY TNHH ASAMA YUH JIUN INT'L VI T NAM 34. CTY TNHH ESPRINTA (VN) 35. CTY TNHH BEAUTEC VINA 36. KAKEN VIETNAM LABORATORY 37. CTY TNHH BÌNH MINH 38. CTY TNHH CHÁNH KI T 39. CTY TNHH BOR YUEH 40. CTY TNHH CHUAN LI CAN MFG NG

41. CTY TNHH CÔNG NGHI P TUNG SHIN 42. CTY TNHHH SIN MEI KUANG (VN) 43. CTY TNHH D T KAO SHA VI T NAM

.

.

CTY TNHH DUPONT VI T NAM 48. CTY TNHH GREAT EASTERN RESINS INDUSTRIAL (VN) 60. CTY TNHH YABAN 72. CTY TNHH MHY VI T NAM 78..CN KCN 81. CTY TNHH H NG PH C 64. CTY TNHH OVAL VI T NAM 71.44. CTY TNHH SX & TM KH I HOÀN II. CTY TNHH N NG L NG & K THU T MÔI TR NG FUJIKASUI 82. CTY TNHH G CH MEN LONG TAI 56. LTD 68. CTY TNHH FRAMAS VI T NAM 50. CTY TNHH WANG SHENG INT'L (VI T NAM) 61. CTY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VI T NAM) 79. BUREAU VERITAS VIETNAM (MTLVIETNAM) LABORATORY 76. TUNG SHIN INDUSTRIAL CO. CTY TNHH TM & CH BI N TH C PH M TÂN TÂN 55. CTY TNHH HO CHANG VINA 62. CTY TNHH TM TH C PH M I PHÁT 53. LTD 66. CTY TNHH NAN PAO RESINS VN 67.CN 73. CTY TNHH SHEANG LIH CYCLE VI T NAM 88. CTY TNHH FUJIKASUI ENERGY & ENVIRONMENT TECHNOLOGY 75. CTY TNHH NH A H NG ÔNG 74. TT S C KH E LAO NG & MÔI TR NG 83. CTY TNHH MINH PHÚ 80. CTY TNHH POH HUAT 85. CTY TNHH RINORS (VI T NAM) 86. CTY TNHH SHENG LUNG VN 87. CTY CP SHINEX COATINGS 46.CTY TNHH LÂM T H NG 49. NGÂN HÀNG NGO I TH NG VI T NAM . CTY TNHH KIM C PHONG 47. CTY TNHH O'LEER VN 69. CTY TNHH EINS VINA 77. CTY CP I THIÊN L C (DTLS) 84. CTY TNHH P. CTY CP I THIÊN L C (DTLS) 65. CTY TNHH TM & CH BI N TH C PH M TÂN TÂN 59. CTY TNHH G TH NG VI T 58. LONG HUEI (VIETNAM) CO. CTY CP FULL POWER 63. CTY TNHH G CH MEN LONG TAI 52. CTY TNHH TM TH C PH M I PHÁT 57. CTY TNHH HWA PAO RESINS VI T NAM 45. CTY TNHH G TH NG VI T 54. CTY TNHH LATITUDE TREE VN 51.DUSSMANN VN . Khu Công Nghi p Vi t H ng 1 . CTY TNHH HSIN MEI KUANG (VN) 70.

1. CTY TNHH CÔNG NGHI P YEUTA PETROCHEMICAL 2. CTY TNHH TAI YOU ENTERPRISE (VN) 3. CTY TNHH ASIA PAINT (VI T NAM) .

.

.

CTY TNHH UP STATE ENTERPRISES (VN) 33. CTY TNHH KOREA FOAM 37. CTY TNHH M-DEC VI T NAM 14. CTY TNHH SX KHUÔN NHÃN MÁC LOGO KOTEC 18. CTY TNHH EVERWIN VN 34. CTY TNHH MING KUAN 39. CTY TNHH YOONGWOO VINA 8. CTY TNHH NH A SÀI GÒN DARYAR 47. CTY TNHH KPACK 24. CTY TNHH CÔNG NGHI P WEI SHENG 7. CTY TNHH ASIA PAINT (VI T NAM) 21.4. CTY TNHH QU C T FRANKHAUS VI T NAM . CTY TNHH CÔNG NGHI P MINH CHIÊU 38. CTY TNHH NH A CAO SU I N T SÀI GÒN 43. CTY TNHH SHINWON VINA 41. CTY TNHH DER CHANG RESIN (VN) 32. CTY TNHH TH C PH M H NG THÁI 11. XN SUPER FOAM VI T NAM 13. CTY TNHH CÔNG NGHI P HAO SI 36. CTY TNHH SHAN ZHOU 10. CTY TNHH TOUNG LOONG TEXTILE MFG (VI T NAM) 9. CTY TNHH DUY M VI T NAM 44. CTY TNHH KARBOW TECH 35. CTY TNHH KPACK 26. CTY TNHH NEW SWEET HOUSE 48. CTY TNHH INTER ART SÀI GÒN 25. CTY TNHH JINN YIH CHUNG 27. CTY TNHH QU C T NH A VI T HOA 6. CTY TNHH NHÃ CHÁNH 46. CTY TNHH TÚI XÁCH SÀI GÒN 15. CTY TNHH COSMOS KNITTING INT'L 30. CTY TNHH HER KUANG 23. CTY TNHH JM CAPS 29. CTY TNHH BEAUTY GLASS INTERNATIONAL 22. CTY TNHH KOREA FOAM 28. CTY TNHH NH A CHINLI 45. CTY TNHH TAUNG LIANG (VI T NAM) 5. CTY TNHH 3H KORBLEND 19. CTY TNHH NEIKEN SWITCHGEAR VN 42. CTY TNHH TÂN KIM LÝ 20. CTY TNHH JORN TECHNOLOGY 31. CTY TNHH SX GI Y NHÁM MERIT VI T NAM 16. CTY TNHH HENKEL VI T NAM 40. CTY TNHH SPECTRA POLYMERS 12. CTY CP VI T H NG 17.

III. Khu Công Nghi p Vi t H ng 2 1. CTY TNHH ENSURE ENTERPRISE 3. CTY TNHH VI T H NG . CTY TNHH GOLDEN TREE PLASTICS VN 2.

.

Khu Công Nghi p ông An 1. CTY TNHH BAO BÌ SAHA DHARAWAT 17. CTY TNHH DK VINA 5. CTY LD CÔNG NGHI P MASAN 14. CTY TNHH HIGH RIDE BICYCLE 11. CTY TNHH HOÀNG LONG 5. CTY XI M TINH CÔNG 7. CTY TNHH SX TMDV CUNG SEN 8. CTY TNHH I N C QUAN HI N 4.CN VI. CTY TNHH TM & SX DUY HOÀNG . CTY TNHH BAO BÌ NH A THÁI D NG 18. CTY TNHH DK VINA IV. CTY TNHH D T ÔNG TI N H NG 9. CTY TNHH DAE SUNG VINA 4. CTY TNHH I N T SUN CHING VI T NAM . CTY TNHH XI M TINH CÔNG 16. CTY TNHH SX & TM IL C 3. CTY TNHH TOA VI T NAM 2. CTY TNHH XNK 2/9 DAKLAK 20. CTY TNHH ÚC TR NG GIANG 6. CTY TNHH KÍNH N I VIGLACERA 13. Khu Công Nghi p Tân ông Hi p A 1. CTY TNHH GI Y ÔNG NAM 3.4. CTY CP XD B T NG S N DAPARK 10. CTY TNHH BAO BÌ SAHA DHARAWAT V. CTY TNHH SUNHOME VI T NAM 6. NM S BÌNH D NG 5. CTY TNHH TMDV & SX SAO Á 2. Khu Công Nghi p Tân ông Hi p B 1. CTY KD & XNK BÌNH D NG 12. CTY TNHH ÚC TR NG GIANG 7. CTY TNHH PHÚ M 8. CTY TNHH KUENG SHYENQ 15. CTY TNHH TOP CHEMICAL TECH 19. NM G CH COTTO H LONG 3. CTY TNHH KHUÔN M U NG C QUÝ 2. CTY TNHH CHENG HO STEEL 6. CTY TNHH CH T O C KHÍ HOÀNG LÂM 9. CTY TNHH SX & TM VINH PHÁT T 5. CTY TNHH CAOSUVIET 4.

CTY TNHH TIGER DRYLAC VIETNAM 17. CTY TNHH BECKER ACROMA VI T NAM 48.XD H NG TH NH 23. CTY TNHH PUKU VI T NAM 42. XN H I K NGH QUE HÀN BÌNH D NG 32.CN 34. CTY TNHH SX GIÀY TH THAO AN L C 9. CTY CP TM . CTY TNHH SX D NG MÔN 7. CTY TNHH YAMAKEN APPAREL VN 24. CTY TNHH B O V MÔI TR NG NH T 36. CTY TNHH C KHÍ AN CHÂU 50. CTY LD C KHÍ S CON MEVERFA 29. CTY TNHH GAS BÌNH D NG 39. CTY TNHH S N HUNG TAH 20. CTY TNHH AN H NG 31. CTY TNHH SÀNH S TH Y TINH VI T NAM 16.6. CTY TNHH BAO BÌ HSINLUNG VINA 35. CTY TNHH G GIA D NG DINH GIA VI T NAM 8. CTY CP U T & PHÁT TRI N THIÊN NAM 15. NM G CH TERRAZZ-COTEC 28. CTY TNHH YOUNG MIN VI T NAM 26. CTY TNHH SEUNG BO VN 18. CTY TNHH CÔNG NGHI P G YANG CHENG 47. CTY TNHH QU C T YUEH WANG VN 14. CTY TNHH PAINT FINISHING TECHNOLOGY SYSTEM 41. CTY CP U T TM SMC . CTY TNHH CÔNG NGHI P FULL IN VI T NAM 45. CTY TNHH CÔNG NGHI P NH A QU C T HER CHANG 49.WIN FASTENER 43. CTY TNHH ASTRO VI T NAM 33. CTY TNHH PUKU VI T NAM 10. CTY TNHH THÊU JINHO VIETNAM 13. CTY CP SAO VI T 40. CTY TNHH QU C T SONICS VI T NAM 12. CTY TNHH TMDV SX SAO Á 21. CTY TNHH TM HANBAE VINA 19. CTY TNHH CÔNG NGHI P CO . CTY TNHH SX TMDV HOÀNG GIA 11. CTY TNHH CÔNG NGHI P U-TON VN . CTY CP CH BI N G PISICO NG AN 30.SX . CTY TNHH DAMY 44. CTY TNHH BÓNG ÈN I N QUANG 37. CTY CP TH Y TINH GÒ V P 25. CTY TNHH FAB_9 VI T NAM 46. CTY CP B T GI T & HÓA CH T C GIANG 38. CTY LD CH BI N & ÓNG GÓI TH Y H I S N (USPC) 22. CTY CP V N T I & DV NG AN 27.

CTY TNHH CÔNG NGH S N HOÀN H O 58. CTY CP C KHÍ XD TÂN NH . TI M S A XE HOÀNG HÓA 61. CTY TNHH CÔNG NGH HÀN VI T 56. CTY TNHH C KHÍ XD TR NG GIANG 54. CTY TNHH MAY M C BOWKER VN . CTY TNHH HÓA M PH M QU C T ICC 55. CTY TNHH KÉT S T HANMI 59.FICO 52. CTY TNHH CÔNG NGHI P BRILLIANT 60. CTY TNHH MYUNG SHIN VI T NAM 62. CTY TNHH GOLDEN HOUSE FURNITURE INTERNATIONAL 53. CTY TNHH HSIANG JIUH VI T NAM 57.51.

.

T P HÓA M LÀNH 16. CTY TNHH THÁI LONG 6. Khu Công Nghi p Bình ng 1. CTY CP XD CÔNG NGHI P 20. CTY TNHH A SUNG VI T NAM 5. CTY CP TH C N CH N NUÔI ÔNG D NG 18.63. CTY TNHH HONG KONG ACC 6. Khu Công Nghi p M Ph c1 1.CN 12. NÔNG TR NG CÀ PHÊ TH NG L I 7. XN NH A BÊ TÔNG 12. CTY BRAINCO COMPOSITES VI T NAM VI. CTY TNHH NH A TAI JAAN (VN) 14.XD THIÊN NAM 8. CTY TNHH CÔNG NGHI P G GRAND ART VI T NAM 13. CTY TNHH NH A NAM VI T 65. NÔNG TR NG CÀ PHÊ THÁNG M I 9. CTY TNHH TM . CTY TNHH SUNG HYUN VINA VII. CTY TNHH TMDV LAO NG NGUY T ANH 4. CTY TNHH CÔNG NGHI P G KAISER VI T NAM . NÔNG TR NG CÀ PHÊ TH NG L I 13. CTY TNHH T VI PHÚ 7. CTY TNHH SX TMDV TR NG PHONG 11. CTY TNHH SUNG HYUN VINA 2. CTY TNHH GIÀY VI T L P 11. CTY TNHH YOW CHERN 2. CTY TNHH CHIN PHONG VN 3. CTY TNHH TM DI U LONG . CTY TNHH HONG KONG ACC 10. CTY TNHH VINA RONG HSIN 4. CTY TNHH BAO BÌ ÔNG NAM VI T 19. CTY TNHH TMDV NGÔ GIA 3. CTY TNHH VINEX 10. NM D T THU N THÀNH 8. CTY TNHH HUGE BAMBOO 23. CTY TNHH CHIN HSIN VI T NAM 21. CTY TNHH I N T HÂN VI T 9. CTY TNHH KONDO VN 5. CTY NUTIFOOD BÌNH D NG 15. CTY TNHH I TÂY D NG 64. CTY TNHH CÔNG NGHI P G CHENSHAN 22.

CTY TNHH DIAMOND VI T NAM 28.24. CTY TNHH DIING LONG VI T NAM . CTY TNHH DEWBERRY 26. CTY TNHH PANKO VINA 27. CTY TNHH LD TOLE BÌNH D NG 25. CTY TNHH PH CÝ 29.

.

NM NO. Khu Công Nghi p M Ph c2 1. CTY XD KUMHO 4. CTY TNHH HONG YI METALS 2. Khu Công Nghi p An i n (R ch B p) XII. CTY TNHH NATION PUMP 3. CTY TNHH NEW STAR GOLF 8. CTY TNHH WOOLIM VINA 18.BANDO VINA 11. CTY TNHH HWA DIAN 3. CTY TNHH X NG GI Y CHÁNH D NG 34. CTY TNHH CÔNG NGHI P KÍNH AN TOÀN M T TR I . CTY TNHH PRIMACY VI T NAM 31. ASIA PACKAGING INDUSTRIES CO 13. CTY TNHH I & Y VINA 15. Khu Công Nghi p Sóng Th n 3 XIII. CTY TNHH GREEN CERA 10. Khu Công Nghi p An Hòa XV. Khu Công Nghi p Nam Tân Uyên 1. CTY TNHH NINES (GD TEX) 32. CTY TNHH SAMJIN 33. Khu Công Nghi p Phú Gia XVI. CTY TNHH UAC 16. CTY TNHH SECURENMAN 14. CTY TNHH SAEHWA . Khu Công Nghi p Kim Huy XIV. CTY TNHH SOUL GEAR VINA 6.1 2. CTY TNHH DAMOOL VINA XI. CTY TNHH HWA DIAN X. CTY SAEHWA BANDO VINA IX.30. Khu Công Nghi p M Ph c3 1. CTY TNHH NATION PUMP 17. CTY TNHH NOVA VN 12. CTY TNHH L P KUMHO VI T NAM (KHV) 2. CTY TNHH SAMRYONG VINA M-TEK VIII. CTY TNHH CHENGFENG 7. CTY TNHH TH C PH M ORION VINA 4. CTY TNHH TNA (VI T NAM) 9. CTY TNHH TATUNG 5. Khu Công Nghi p i ng .

L CH S 11. Khu Công Nghi p Tân nh 1. CTY TNHH HASON 3. CTY TNHH GOSHU KOHSAN VI T NAM 6. CTY CP BAO BÌ S 1 13. CTY TNHH MAY M C QU C T VIETHSING 3. CTY TNHH DAEWOO VI T NAM 7. XN CH BI N NÔNG S N XK INTIMEX 11. KHU TH GI I DL . CTY TNHH LIHDA YUEH ( VIET NAM ) 14. CTY TNHH CHUNG L NG VI T NAM 4. CTY TNHH CÔNG NGHI P NH A HÒA GIA 6. CTY TNHH DUY H NG 2. CTY TNHH ASIA SHOUWA VI T NAM XVIII. CTY TNHH HÀI M 10. NM G CH MEN BÌNH D NG .) 9. CTY TNHH NH A LIÊN THÀNH 5. CTY TNHH G M S MINH PH NG XXI. Khu Công Nghi p Mai Trang 1. Khu Công Nghi p Bình Chu n I NAM 1. CTY TNHH GODREJ (VIETNAM) 4. CTY TNHH ENTIRE COUPLING XVII. CTY TNHH GRAND PLACE VIETNAM 3. CTY CP S THIÊN THANH (THIEN THANH JSC.Singapore 1 1. Khu Công Nghi p Vi t Nam . CTY TNHH D T SAHRA 2. CTY TNHH RIGHT RICH VI T NAM 9.CTY G CH P LÁT S 1 XXII. CTY TNHH PHÚ AN 7.V N HÓA . CTY TNHH SMITH MFG VN XX. CTY TNHH BOX_PAK (VI T NAM) 2. CTY TNHH HARIKI PRECISION VI T NAM . CTY TNHH HAN YOUNG VI T NAM 5. Vi t Nam . CTY TNHH VI T NAM ONAMBA (VTO) 2. CTY HÀNG GIA D NG TOSHIBA VI T NAM 6. CTY TNHH CÔNG NGHI P WEISING 8. CTY TNHH DAE YONG VI T NAM 8.1. CTY CP I NAM 4.Singapore 2 1. CTY TNHH NHÔM DI H NG 5. CTY TNHH GIÀY NAM C NG 10. Khu Công Nghi p ông An 2 XIX. CTY TNHH HONG KY VI T NAM 12.

CTY TNHH CÔNG NGHI P TH C PH M LIWAYWAY 8.7. CTY TNHH HAUR JYH VI T NAM .

.

CTY TNHH KIMBERLY CLARK VI T NAM 25. INT'L INC. CTY TNHH H TH NG THI T B UMW VI T NAM 11. CTY TNHH M C IN SHANG HORNG VI T NAM 40. CTY TNHH PERSTIMA VIETNAM 49. CTY TNHH KING POWER 27. CTY TNHH HUHTAMAKI VI T NAM 17. CTY TNHH HÓA CH T XD BASF VI T NAM 44. CTY TNHH PEMARA LABELS VN 47. CTY TNHH CÔNG NGHI P G M B CH MÃ 18. CTY TNHH BIO INT'L 32. CTY TNHH K THU T HTE (VI T NAM) 41. CTY TNHH NEW TOYO VIETNAM . CTY TNHH MHE . CTY TNHH WOOS K VINA 50. CTY TNHH PU KYONG VI T NAM 51. CTY TNHH JS PLASTIC PACKAGING 36. CTY TNHH NATIONAL STARCH & CHEMICAL VI T NAM 52. CTY TNHH KONICA MINOLTA MFG VI T NAM 33. CTY TNHH HOCK HIN FOODSTUFFS MFG 15. CTY TNHH KOK FENG VI T NAM 31.TM XNK S N THANH ANG 30.9. CTY TNHH ALDILA COMPOSITE PRODUCTS 34. CTY TNHH PHONAK OPERATION CENTRE VI T NAM 24. CTY TNHH NITTO DENKO VI T NAM 28. KOREA UNITED PHARM. CTY TNHH GOLD ROAST VI T NAM 20. CTY TNHH CASARREDO MFG 10. CTY TNHH SX . CTY TNHH BIC JAPAN 26. CTY TNHH CLARIANT (VI T NAM) 16. CTY TNHH KHÍ CÔNG NGHI P MESSER VI T NAM 42. CTY TNHH KURABE INDUSTRIAL (VIET NAM) 37. CTY TNHH M C IN SHANG HORNG VI T NAM 38. CTY TNHH SX S N PH NIX (VN) 53. CTY TNHH KINGMAKER FOOTWEAR 29. CTY TNHH INTERNATIONAL SILK SCREEN PRINTING 21. CTY TNHH WONDERFUL 22. CTY TNHH PAXAR VIETNAM 45. CTY TNHH KIAN JOO CAN (VIETNAM) 23. CTY TNHH K THU T HTE (VI T NAM) 39. CTY TNHH M PH M AVON (VI T NAM) 48. 35.DEMAG VI T NAM 46. CTY TNHH CEI INT'L INVESTMENTS VI T NAM 12. CTY TNHH HERCULES 13. CTY TNHH MARUEI VIETNAM PRECISION 43. CTY TNHH CHUAN HO (VIETNAM) 14. CTY TNHH INOUE VI T NAM 19.

CTY LD TNHH KCN VSIP 56.54. CTY TNHH I N T SIN YOUNG . CTY TNHH S N SEAMASTER (VI T NAM) 55. CTY TNHH HHH VI T NAM 57.

.

NHÀ HÀNG KIM NAM 93. CTY TNHH SAIGON TECHNOLOGY GLASS 77. CTY TNHH SINH NAM METAL 76. CTY TNHH SINWAH APPAREL (VN) 78. QU Y N S 9 & 10 97. CTY TNHH SHUAN HWA INDUSTRIAL VI T NAM 74.CN 87. TCTY XD VI T NAM 99. CTY TNHH SENSHO INDUSTRY VIETNAM 68. CTY TNHH TOMBOW VINA 84. CTY TNHH V T LI U B NG KEO NITTO DENKO (VIETNAM) 60. CTY TNHH ROHTO MENTHOLATUM VI T NAM 64. CTY TNHH SHOWA GLOVES VN 70. CTY TNHH WELL ELECTRONICS VI T NAM 79. CTY TNHH THERMTROL 81. CTY TNHH UCHIYAMA VI T NAM 96. CTY TNHH SYSTEM VN 71. CTY TNHH CPAC MONIER VI T NAM 75. CTY TNHH XD & XÂY L P N N TRUNG D NG 102. BQL KCN VSIP 101. CTY TNHH TH C PH M KIKI VI T NAM 90. CTY TNHH SX BAO BÌ ALCAMAX 65. CTY TNHH VIETNAM PARKERIZING 62. CTY TNHH DUNLOPILLO VI T NAM 69. CTY TNHH TONG CHANG ELECTRIC MACHINERY 85. CTY TNHH TP & N C GI I KHÁT RITA 86. CTY TNHH RÈN D P CHÍNH XÁC VI T NAM 63. CTY TNHH TT THÉP NS SÀI GÒN 94. CTY TM XNK BECAMEX . CTY TNHH SÀI GÒN KNITWEAR 66. CTY TNHH SAKATA INX VI T NAM 59. CTY TNHH YAMATO PROTEC VIETNAM 91. CTY TNHH TAKAKO VIETNAM 73. CTY TNHH TSUCHIYA TSCO VI T NAM 92. NM D C PH M ROUSSEL VN 95. CTY TNHH UNITED GARMENT VI T NAM 98. CTY TNHH XD TMDV C KHÍ TÂN VI T TÍN 89. CTY TNHH SV PROBE VIETNAM 82. CTY TNHH XD C I N HOA H NG . CTY TNHH SX MAI NGUYÊN 67. CTY TNHH SUNLIGHT ELECTRICAL (VIETNAM) 83. CTY TNHH SOHWA SAIGON 80. CTY TNHH TH C PH M F & N 88. CTY TNHH VINA SHOWA 72.58. CTY TNHH RANBAXY VIETNAM 61. CTY TNHH VISION INTERNATIONAL 100.

CTY TNHH JU HYUNG VINA 104. CTY CP GIAO NH N V N T I & TM (VINALINK . CTY CP CÔNG NGH VI N THÔNG SÀI GÒN 106.103.

.

CTY CP I LÝ V N T I SAFI 109. CTY TNHH CÔNG NGH IN ALLIANCE 142. CTY LD XÂY L P I N VINA KINDEN .CN 120. CTY TNHH FASHIONLINESAIGON 138.CN 118. CTY TNHH DAR MAY (VIETNAM) 136. CTY TNHH KIAN JOO CAN (VI T NAM) 131. CTY TNHH HONDA METAL INDUSTRIES 141. CTY LD ANOVA 113. CTY CP V N T I NGO I TH NG 111. CTY TNHH MIDEA CONSUMER ELECTRIC (VN) 114. CTY TNHH BIO INT'L 139. NHÀ HÀNG PHÚ HOA 108. SAIGON TECHNOLOGY GLASS 110. CTY TNHH WELL ELECTRONICS VI T NAM 135. CTY TNHH FIRST STATIONERY (VN) 137. CTY TNHH ASUZAC . CTY TNHH TMDV K THU T IYP . CTY TNHH ACUMEN HOUSEWARE INDUSTRY VI T NAM 128.CN 122. NATIONAL STARCH & CHEMICAL (VIETNAM) 146. CTY TNHH KHÍ CÔNG NGHI P MESSER VI T NAM 133. CTY TNHH UNIGER VI T NAM 116. LTD 127. CTY TNHH I N T ANAM 112.CN 134. CTY TNHH PROCEEDING . CTY TNHH APACCHEM 132. CTY TNHH VIETNAM PARKERIZING 148. CTY TNHH C QUY GS VI T NAM 130. PH NIX PAINT (VN) MANUFACTURING CO. CTY CP SERRANO VI T NAM 119. CTY U T PHÁT TRI N XD INVESCO 124. CTY TNHH DSM NUTRITIONAL PRODUCTS (VI T NAM) 151.SINGAPORE 117. CTY TNHH V T LI U B NG KEO NITTO DENKO (VI T NAM) 125. CTY U T & PHÁT TRI N XD 123. CTY TNHH DAILY FULL INT'L PRINTING (VN) 143. CTY LD TNHH SINVIET 121. CTY TNHH DERHAO TEXTILE (VI T NAM) 145. CTY TNHH SEAMASTER PAINT VIETNAM 150. CTY TNHH DONG YUN PLATE MAKING 147. CTY TNHH KING POWER 129. CTY CP D C PH M TOÀN C U .107. CTY LD GIAO NH N HÀNG HÓA VINAKO 115. CTY LD KCN VI T NAM . CTY TNHH HAUR JYH (VIETNAM) 140. CTY TNHHH SUNLIGHT ELECTRICAL (VIETNAM) 144. CTY TNHH D C PH M ICA PHARMACEUTICALS 149. CTY QUE HÀN H U NGH & XÂY L P C KHÍ BÌNH D NG 126.

CTY TNHH ALCAMAX PACKAGING (VIETNAM) 154.152. WHITE HORSE CERAMIC INDUSTRIES (VIETNAM) . CTY TNHH EDSON INT'L 153. CTY TNHH ENTROPY NATIONAL TICKET 155.

.

CTY TNHH SEA ONE 15. CTY TNHH S T GIA H NG 7. CTY TNHH PLASTIC INTERCON VI T NAM 5. CTY TNHH JOTUN PAINTS (VIETNAM) 4. CTY TNHH SX & TM SAN H O 36. TT GI I THI U VI C LÀM KCN BÌNH D NG 20. CTY TNHH TH C N GIA SÚC ÂU CHÂU VN 29. CTY TNHH DAILY MANY INTERNATIONAL 160. CTY TNHH SU T N CÔNG NGHI P NAM THU N 21.156. Khu Công Nghi p Sóng Th n 1 1. CTY TNHH SX & TM H I THANH 22. CTY TNHH THANH LONG 37. CTY TNHH SX & TM NGÔI SAO XANH 32. CTY TNHH TAIGU INDUSTRIAL 33. CTY TNHH SC . B NH VI N QUÂN OÀN 4 8. HOA VIÊN 26 10. CTY TNHH THANH AN 35. CTY TNHH SAMHUNG VINA 9. CTY TNHH SX & TM NAM PHÁT 34. CTY TNHH ÔNG THÁI 2. CTY TNHH SRITHAI VI T NAM 19. CTY TNHH ESTEC VI T NAM 161. CTY TNHH ESG ANAM (VN) 157. CTY TNHH SX TM LAM THÀNH 23. PLANTATION GROWN TIMBERS (VIETNAM) 3. CTY TNHH SX & TM H NG TI N 28. CTY TNHH SX & TM THIÊN L C PHÁT . CTY TNHH ESQUEL GARMENT 159. I LÝ V N T I NG S T KHU V C 2 16. QUÁN Y N V 18. CTY TNHH S N JOTUN VI T NAM 17. CTY TNHH SX TM PH M L C 25. CTY TNHH DAILY FULL INT'L PRINTING (VIETNAM) 158. CTY CP LÚA VÀNG 24. CTY TNHH SX & TM HOÀNG CH NG 26. CTY TNHH GIÀY EVERICH (VI T NAM) XXIII. CTY TNHH DAR MAY VI T NAM 162. CTY TNHH SX & TM MÊ KÔNG 30. CTY TNHH FCANCOM VI T NAM 14. CTY CP SX XD TM AN L C 6. CTY TNHH SX TMDV DUY H NG 27. CTY TNHH TH C N GIA SÚC THÁI D NG 31.JOHNSON & SON VI T NAM 12.

CTY TNHH SX & TM VÙNG QUÊ . CTY TNHH THÊU MAY M DUNG 39.38.

.

CTY CP KHO V N R NG ÔNG 47. CTY CP XD TM TTT 57. CTY CP TMDV ID NG 55. CTY CP BAO BÌ PP BÌNH D NG 58. CTY TNHH WTJ ENTERPRISE (H. CTY CP NAM H NG . CTY LD KHO V N & GIAO NH N GIA NH 67. CTY TNHH TM & SX KHANG TOÀN 64. CTY IN N CHÍN B N 61. CTY CP XD TMDV SX VI T ANH . CTY LD LEVER VN 69. CTY CP GEMADEPT 45. CTY CP NH A BÌNH MINH 49. CTY TNHH XNK GRAINCO . CTY TNHH ASIA POLY TEC 84. CTY TNHH TMDV UY TÍN 74. CTY TNHH UNITED POTTERIES SÀI GÒN 63. CTY CP TH NH LONG 53. CTY HÀNG HÓA XNK R NG VÀNG 59. CTY TNHH TM XNK SX H NG THÁI 68. CTY TNHH TIN H C BÁCH KHOA 62. CTY TNHH TRIUMPH INT'L (VIETNAM) 78.40. CTY TNHH TMDV D T MINH TH NG 70.K) 83. CTY TNHH BAO BÌ BÌNH D NG 86. CTY CP ÔNG D NG 51. CTY TNHH THÉP LÁ M SÓNG TH N 41. CTY TNHH TMDV PHÚC H NG 72.CN 48. CTY TNHH AIR STAR 44. CTY CP AN L C 56.CN 50. CTY CP DV TM XD H A 54. CTY TNHH V T LI U TÚI XÁCH HONG SENG 65. CTY TNHH CH N H NG 81. CTY SX KD XNK DV & U T TÂN BÌNH 77. CTY TNHH TMDV NH M QUAN 79. CTY TNHH XÂY L P TM 2 85. CTY CP CH T O MÁY D AN 43. CTY TNHH TMDV TILA . CTY TNHH TH C PH M CHAY CH THIÊN 76.CN 52. CTY TNHH ALAN LEE 82. CTY PUNGKOOK SÀI GÒN 2 75. CTY TNHH TÔN ÔNG Á 46. CTY LD S N ICI VI T NAM 71. CTY LD SX BAO BÌ TONG YUAN 73. CTY TNHH TM GIAO NH N NH T NAM 66. CTY CP BÌNH D NG ADN 60. CTY TNHH TMDV K THU T & XD I N KH I MINH 42. CTY TNHH UNI EASTERN VI T NAM 80.

CTY TNHH XNK NG C C 89. CTY TNHH BAO BÌ NGAI MEE . CTY TNHH BAO BÌ JING YING 88.87.

.

CTY TNHH D U NH N CALTEX VI T NAM 105. CTY TNHH D T THÁI D NG 111. CTY TNHH CKL VI T NAM 114.90. CTY TNHH CÔNG NGHI P OAI KHÁNH 103. TT PHÂN PH I COOP MART 97. CTY TNHH GIÀY AN TH NH 106. CTY TNHH V NH T (WELL CONTENT) 100. CTY TNHH JUREN ELECTRON 123. XN CH BI N TH C PH M TH Y S N CH L N 104. CTY TNHH HILLTOP 134. CTY TNHH D C PH M TM VI T M HÒA PHONG 113. CTY TNHH LEADING EDGE 122. CTY TNHH GIÀY AN TH NH NG 99. DNTN S G M ÂU L C 91. CTY TNHH C KHÍ NAM VI T 116. CTY TNHH TMDV SX NH M QUAN 112. CTY TNHH D T MAY TH HÒA 109. XN KD PHÁT TRI N NHÀ THANH L 119. CTY TNHH HIGHLAND DRAGON ENTERPRISE 132. CTY TNHH HANSOLL VINA (HSV) 130. CTY TNHH TMDV TÂN HOÀN C U 124. CTY CP BETTER RESIN 92. CTY TNHH D T MINH HI P 131. DNTN TM CL P 93. CTY TNHH MÁY D U ÁP T NG QU C B N 135. CTY TNHH SX TM NGUY N NAM 110. NGÂN HÀNG LD INDOVINA . CTY TNHH KHO L NH SWIRE PACIFIC 125. UNITED POTTERIES SAIGON 108. XN PHÂN BÓN CHÁNH H NG 2 121. CTY TNHH CAO SU SIÊU VI T 96. CTY CP KHO V N R NG ÔNG 128. CTY TNHH H NG V N 133. CTY TNHH CÔNG NGHI P HAI MY 120. CTY TNHH KÍNH N I VI T NAM 127. CTY TNHH HINH PHÁT . CTY TNHH TMDV SX DUY H NG 126. CTY TNHH HY THÀNH 94. CTY GIÀY VI T H NG 129. CTY TNHH D T HANSHIN VINA 107.CN BÌNH D 95. CTY TNHH CÔNG NGHI P CHEMTECH 118. XN BÊ TÔNG H NG HÀ 101. CTY TNHH VI T NHÂN 98. CTY TNHH CASA 102. XN C KHÍ X P D SÀI GÒN 117. CTY TNHH GI Y H NG TH NH 115.

CTY TNHH NG KIM HUASHENG 144. CTY TNHH HÓA CÔNG NGH NANO 141. CTY TNHH H U TÍN 138. CTY TNHH MAY ALLERGY CURE & CARE VN .136. CTY TNHH H NG V N 137. CTY TNHH AIR STAR 142. CTY TNHH MÁY D U ÁP T NG QU C B N 143. CTY TNHH JOON SÀI GÒN 140. CTY CP CH T O MÁY DZ AN 139.

CTY CÔNG NGHI P BAO BÌ NGAI MEE 154. CTY TNHH CÔNG NGHI P CHEMTECH 152.PHÂN X NG AN TH NH . XN MAY BÌNH PHÁT . CTY TNHH I NAM 151. CTY TNHH K THU T THÀNH NGH A 160. CTY TNHH SCANCOM VI T NAM 148. CTY TNHH SX TM PH M L C 158. Khu Công Nghi p D t May Bình An 1. CTY TNHH NH A H NG ÔNG 159. CTY TNHH MAY XU T KH U MINH HU 149. Khu Công Nghi p An Th nh 1. CTY TNHH BAO BÌ BÌNH D NG 156. CTY TNHH MAY M C HUNG WAH 147.CTY CP MAY NHÀ BÈ 5. CTY TNHH H NG HÀ 2. CTY TNHH CAO SU SIÊU VI T 150.CN 4.145. CTY LD SX NÚT NH A VI T THU N 3. CTY CP U T & PHÁT TRI N THIÊN H NG 2. CTY TNHH TR NG D NG . CTY CP MAY BÌNH MINH (BIGAMEX) . CTY TNHH NG KIM HUASHENG 155. CTY TNHH NH T PH M 157. CTY TNHH PACORINI VN 4. CTY TNHH SHYANG HUNG CHENG 3. CTY TNHH ÈN HÌNH ORION-HANEL 153. CTY TNHH G QUANG MINH XXIV. CTY TNHH SX TM THÁI HÒA 146. CTY CP U T PHÁT TRI N BÌNH TH NG XXV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful