SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ GIANG

TRƯỜNG CẤP 2 – 3 TÂN QUANG

ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp

Gi¸o ¸n
Líp 7

GVCN : LÃ VĂN CHÂU

N¨m häc 2009 - 2010

TruyÒn thèng nhµ trêng
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng vµ nh÷ng thµnh tÝch cña líp. - PhÊn khëi, tù hµo vµ tr©n träng truyÒn thèng cña trêng, cña líp. - Cã thãi quen chÊp hµnh ®óng néi quy, kØ luËt cña trêng, cña líp; ra søc häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó b¶o vÖ vµ vun ®¾p truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng.

Chñ ®iÓm th¸ng 9

Tiết 01 . Ho¹t ®éng 1. bÇu c¸n bé líp
Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu vai trß quan träng cña ®éi ngò c¸n bé líp trong qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn cña líp. - BiÕt lùa chän nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm vµ t«n träng, ñng hé c¸n bé líp ho¹t ®éng. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Tæng kÕt ho¹t ®éng cña c¸n bé líp sau mét n¨m häc. - BÇu ®éi ngò c¸n bé líp míi. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Nghe b¸o c¸o vµ th¶o luËn. - BÇu b»ng phiÕu hoÆc biÓu quyÕt. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 2 3 4 5 DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng Oanh DiÖu Trang HuÊn , Mai , T¬i Oanh HS nam B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu...

6 7

TÝn hiÖu tr¶ lêi

Nhãm trëng Th¶o

Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, ca dao, tôc ng÷...ca ngîi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng, cña líp. S¸ch, b¸o... PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

V¨n nghÖ Su tÇm t liÖu vÒ c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng, thµnh tÝch cña líp. PhÇn thëng Tæng duyÖt

8 9 10

TËp thÓ líp C¸n bé líp GVCN

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ bµi :Vui bíc ®Õn trêng (Nh¹c vµ lêi : Nghiªm B¸ Hång ). - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - B¸o c¸o cña c¸n bé líp tæng kÕt ho¹t ®éng trong n¨m qua vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng n¨m líp 7 - Líp trëng b¸o c¸o . - C¶ líp th¶o luËn ®Ó thèng nhÊt tiªu chuÈn cña c¸n bé líp míi. . Häc lùc tõ kh¸ trë lªn : h¹nh kiÓm tèt . T¸c phong nhanh nhÑn . NhiÖt t×nh vµ cã tr¸ch nhiÖm . Cã n¨ng lùc ho¹t ®éng ®oµn thÓ - øng cö vµ ®Ò cö - Th kÝ ghi tªn c¸c b¹n øng cö (nÕu cã ) vµ ®îc ®Ò cö lªn b¶ng . - BÇu b»ng biÓu quyÕt ®èi víi tæ trëng theo ®¬n vÞ tæ , phiÕu víi líp trëng , líp phã ,c¸n sù líp . - C«ng bè kÕt qu¶ . - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn c¸n bé líp míi ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña c¶ líp, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Ho¹t ®éng 2. th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu râ néi quy, nhiÖm vô n¨m häc míi vµ ý nghÜa cña nã. - Tù gi¸c thùc hiÖn vµ nh¾c nhë nhau cïng chÊp hµnh ®óng néi quy cña trêng , hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc.

II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Néi quy vµ ý nghÜa cña viÖc thùc hiÖn néi quy nhµ trêng. - Nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ cña n¨m häc vµ ý nghÜa cña nã. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Th¶o luËn c©u hái, liªn hÖ thùc tÕ. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 2 3 4 5 6 7 DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ Su tÇm t liÖu vÒ nh÷ng tÊm g¬ng ®¹t thµnh tÝch cao trong viÖc thc hiÖn tãt néi quy cña trêng. PhÇn thëng Tæng duyÖt Oanh DiÖu Trang C¸n bé líp Oanh HS nam Nhãm trëng Th¶o B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... ca ngîi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng, líp.

8

TËp thÓ líp

S¸ch, b¸o...

9 10

C¸n bé líp GVCN

PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - C¶ líp cïng th¶o luËn vÒ néi quy, ý nghÜa cña néi quy, nhiÖm vô n¨m häc míi vµ viÖc thùc hiÖn néi quy cña b¶n th©n, cña tËp thÓ líp trong n¨m häc nµy. Mét sè c©u hái : 1. B¹n h·y cho biÕt néi quy chÝnh cña nhµ trêng ? 2. ViÖc tù gi¸c thùc hiÖn ®óng néi quy cña nhµ trêng sÏ cã t¸c dông g× ®èi víi b¶n th©n b¹n ? 3. Theo b¹n , ®iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu nhµ trêng kh«ng cã néi quy ? 4. Theo b¹n , viÖc thùc hiÖn néi quy nhµ trêng cña líp ta trong n¨m häc võa qua nh thÕ nµo ? 5. Trong n¨m häc nµy , b¹n ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô g× ?

6. Theo b¹n , mçi c¸ nh©n vµ c¶ líp ph¶i lµm g× ®Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô cña n¨m häc ? - Dùa vµo ®¸p ¸n , ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i tõng vÊn ®Ò ®· th¶o luËn - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... - Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c tiÕt môc lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh ®éng viªn c¶ líp phÊn ®Êu tù gi¸c thùc hiÖn ®óng néi quy cña trêng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc míi. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña c¶ líp, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN. Chóc c¸c b¹n thùc hiÖn ®óng néi quy cña trêng, líp, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô häc tËp.

Tiết 02 . Ho¹t ®éng 3.

ca h¸t mõng n¨m häc míi, Mõng thÇy c« vµ b¹n bÌ
Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - Tham gia v¨n nghÖ nhiÖt t×nh, s«i næi th«ng qua mét sè bµi h¸t, bµi th¬... ca ngîi trêng líp, thÇy c« vµ b¹n bÌ. - Båi dìng t×nh c¶m yªu mÕn, g¾n bã víi trêng, líp ; qóy träng thÇy c« ; ®oµn kÕt th©n ¸i víi b¹n bÌ ; phÊn khëi tù hµo vÒ trêng líp m×nh vµ tù tin, quyÕt t©m thùc hiÖn tèt néi quy, nhiÖm vô n¨m häc míi ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng cña trêng. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Ca ngîi trêng líp, thÇy c« vµ b¹n bÌ. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Thi h¸t, ng©m th¬... gi÷a c¸c tæ.

- Thi s¸ng t¸c th¬... gi÷a c¸c tæ vÒ chñ ®Ò trªn. - Tæ chøc trß ch¬i t×m c¸c Èn sè cho c¶ líp. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t T viÖc hiÖn ®éng
1 2 3 4 5 6 7 DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi Mai DiÖu Trang C¸n bé líp Oanh HS nam Nhãm trëng Ph¬ng Th¶o B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, ca dao, tôc ng÷ ... ca ngîi trêng líp, tÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n S¸ch, b¸o... PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

Ghi chó

V¨n nghÖ Su tÇm c©u hái, c©u ®è, trß ch¬i...vÒ trênglíp, thÇy c« gi¸o. PhÇn thëng Tæng duyÖt

8 9 10

TËp thÓ líp C¸n bé líp GVCN

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ bµi : Mïa thu em ®Õn trêng (Nh¹c vµ lêi : Méng L©n ). - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tæ chøc b¾t th¨m c©u hái, tõng ®éi tr¶ lêi, nÕu kh«ng tr¶ lêi ®îc th× ®éi b¹n cã thÓ bæ sung. - C¸c c©u hái cã thÓ lµ : 1. LÔ khai gi¶ng cña trêng n¨m häc nµy lµ lÇn thø bao nhiªu? 2. B¹n cã cho biÕt thÇy (c«)d¹y l©u n¨m nhÊt ë trêng ta hiÖn nay kh«ng? 3. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ “ m¸i trêng xinh”? 4. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ “ C« gi¸o em “ 5. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã tõ “Líp ”? 6. B¹n h·y h¸t bµi h¸t cã c¸c côm tõ chØ dông cô häc tËp ? - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña c¶ líp, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm.

- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i biÓu, GVCN lªn ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN. Chóc tÊt c¶ c¸c b¹n häc tËp tèt, ®¹t kÕt qu¶ cao trong n¨m häc míi.

Ho¹t ®éng 4. thi t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng cña trêng
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - Cñng cè,kh¾c s©u nhËn thøc vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng, nh÷ng tÊm g¬ng d¹y tèt cña thÇy, c« gi¸o vµ g¬ng häc tèt cña häc sinh. - PhÊn khëi, tù hµo vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng, líp b»ng viÖc phÊn ®Êu häc tËp vµ tu dìng tèt trong n¨m häc míi. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - ý nghÜa cña tªn trêng. - Nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng. - Nh÷ng tÊm g¬ng häc tËp tèt cña trêng, cña líp mµ b¹n mÕn phôc nhÊt. - B¶o vÖ vµ ph¸t huy truyÒn thèng cña trêng. 2.H×nh thøc ho¹t ®éng: - Thi hái - ®¸p vµ kÓ chuyÖn vÒ truyÒn thèng cña trêng. - Thi ®è vui vµ v¨n nghÖ. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 2 DÉn ch¬ng tr×nh Dù th¶o néi dung, kÕ ho¹ch thùc hiÖn “Trêng xanh, s¹ch, ®Ñp” Th kÝ Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng V¨n nghÖ Oanh C¸n bé líp GVCN B¶n dÉn ch¬ng tr×nh B¶n dù th¶o...

3 4 5 7

DiÖu Trang Líp trëng HS nam Ph¬ng Th¶o

GiÊy, bót ®Ó ghi biªn b¶n GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, c©u ®è.. vÒ trêng, líp, thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ.

8

9 10

Su tÇm c©u hái, c©u ®è... vÒ truyÒn thèng cña trêng, líp. PhÇn thëng Tæng duyÖt

TËp thÓ líp

S¸ch, b¸o...

C¸n bé líp GVCN

PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ bµi h¸t truyÒn thèng cña trêng. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu th kÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu c©u hái cho c¸c ®éi tr¶ lêi. Kh¸n gi¶ cã thÓ tham gia nÕu c¸c ®éi kh«ng tr¶ lêi ®îc. • Mét sè c©u hái tham kh¶o : 1. B¹n hiÓu vµ cã c¶m nghÜ vÒ tªn trêng ta ? 2. Nh÷ng thµnh tÝch nµo cña líp vµ trêng ta trong n¨m häc qua mµ b¹n c¶m thÊy tù hµo ? 3. N¨m häc võa qua líp ta cã bao nhiªu b¹n häc sinh giái , bao nhiªu b¹n häc sinh tiªn tiÕn ? 4. B¹n h·y h¸t mét bµi vÒ trêng , líp , vÒ thÇy c« vµ b¹n bÌ , vÒ quª h¬ng , ®Êt níc ta? - Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. - BGK c«ng bè kÕt qu¶ thi gi÷a c¸c ®éi. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh giíi thiÖu mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ cña líp xen kÏ : H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn, tr¶ lêi c©u ®è... V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng tæ, c¸ nh©n, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i biÓu vµ GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN. Chóc tÊt c¶ c¸c b¹n häc tèt. VI. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm: 1. Häc sinh tù ®¸nh gi¸ : C©u 1: Qua ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm em thu ho¹ch ®îc nh÷ng g× ? C©u 2: Tù ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña b¶n th©n: Tèt Kh¸ Trung b×nh YÕu 2. Tæ häc sinh ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt Kh¸ YÕu 3. GVCN ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Trung b×nh

Tèt YÕu

Kh¸

Trung b×nh

Chñ ®iÓm th¸ng 10

Ch¨m ngoan häc giái
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®îc tÇm quan träng cña viÖc häc tËp lµ ®Ó trë thµnh ngêi c«ng d©n cã kiÕn thøc nh»m phôc vô tèt cho x· héi. - Gióp häc sinh cã ý chÝ v¬n lªn ®Ó c¸c em ®¹t ®îc môc ®Ých ®· ®Ò ra vµ cã th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ®iÒu khiÓn, tù qu¶n ho¹t ®éng häc tËp vµ kÜ n¨ng tr×nh bµy, trao ®æi ý kiÕn tríc tËp thÓ.

Tiết 03 . Ho¹t ®éng 1. v©ng lêi b¸c hå d¹y em g¾ng häc ch¨m
Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®îc nh÷ng néi dung chÝnh trong th B¸c Hå göi häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945. - Gi¸o dôc t×nh c¶m kÝnh yªu B¸c Hå ; gi¸o dôc th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc vµ ý chÝ v¬n lªn trong häc tËp. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy vµ trao ®æi ý kiÕn c¸ nh©n tríc tËp thÓ. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Néi dung th cña B¸c Hå göi häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ta vµ ý nghÜa, t¸c dông cña th B¸c ®èi víi häc sinh. - Vui v¨n nghÖ. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Thi tr×nh bµy néi dung vµ ý nghÜa th B¸c. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:

GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t T viÖc hiÖn ®éng
1 2 3 4 5 6 7 DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ Mai DiÖu Trang C¸n bé líp Oanh HS nam Nhãm trëng Ph¬ng Th¶o B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu, kh¨n bµn, lä hoa... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, ca dao, tôc ng÷...vÒ B¸c Hå, vÒ häc tËp. S¸ch, b¸o, th B¸c göi häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn cña níc ta. PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

Ghi chó

8 9 10

Su tÇm t liÖu, tranh ¶nh... vÒ B¸c Hå TËp thÓ líp kÝnh yªu. PhÇn thëng Tæng duyÖt C¸n bé líp GVCN

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng(t×m hiÓu néi dung ý nghÜa th B¸c ), giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu c©u hái. *Mét sè c©u hái cã thÓ lµ: 1.H·y nªu t¸c dông cña viÖc häc tËp ®èi víi ®êi sèng con ngêi ? nÕu kh«ng ®îc häc hoÆc kh«ng chôi häc sÏ dÉn ®Õn t¸c h¹i g× ®èi víi c¸ nh©n vµ x· héi ? 2. Trong th ,B¸c dÆn häc sinh cÇn ph¶i lµm g× . B¸c mong muèn ë häc sinh nh÷ng ®iÒu g× ? §Ó lµm ®îc theo lêi B¸c d¹y chóng ta cÇn ph¶i häc tËp , tu dìng vµ rÌn luyÖn nh thÕ nµo ? 3. Trong th ®· thÓ hiÖn t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi thiÕu niªn nhi ®ång . Nh÷ng t×nh c¶m nµo khiÕn em xóc ®éng nhÊt ? V× sao ? §Ó thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh yªu vµ v©ng lêi B¸c d¹y , häc sinh chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ? - C¸c nhãm tr¶ lêi. - C¶ líp cïng trao ®æi t×m hiÓu néi dung, ý nghÜa th B¸c. - Cuèi cïng, ®Ó lµm theo lêi B¸c d¹y, häc sinh chóng ta cÇn häc tËp,tu dìng vµ rÌn luyÖn nh thÕ nµo ?. - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn...

V. -

BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. KÕt thóc ho¹t ®éng: Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i biÓu vµ GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN. Chóc c¶ líp häc tËp tèt ®óng nh lêi B¸c d¹y.

Ho¹t ®éng 2. lÔ giao íc thi ®ua “tiÕt häc tèt”
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ mét tiÕt häc tèt vµ nh÷ng yªu cÇu mµ c¸c em cÇn thùc hiÖn trong tiÕt häc tèt ®ã. - X¸c ®Þnh th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n, rÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kØ luËt, tÝnh ch¨m chØ, s¸ng t¹o trong häc tËp. BiÕt phÊn ®Êu, phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn sai tr¸i trong häc tËp. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng häc bµi, lµm bµi, ghi chÐp, ph¸t biÓu ý kiÕn trong giê häc. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - TiÕt häc tèt vµ ý nghÜa t¸c dông cña nã. - B¹n cÇn lµm g× vµ lµm nh thÕ nµo ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn tiÕt häc tèt? - §¨ng kÝ thi ®ua gi÷a c¸c tæ víi tiªu ®Ò “TiÕt häc tèt theo lêi B¸c d¹y”. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Trao ®æi vÒ yªu cÇu vµ c¸ch thùc hiÖn tiÕt häc tèt,tiÕn hµnh viÖc ®¨ng kÝ thi ®ua gi÷a c¸c tæ vµ cã c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ kÕt hîp xen kÏ. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST T
1 2 3 4 5

Néi dung c«ng viÖc
DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng

Ngêi thùc hiÖn
Oanh DiÖu Trang C¸n bé líp Oanh Hs nam

Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi chó ®éng
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi ¶nh b¸c, lä hoa, kh¨n bµn, phÊn mµu, giÊy mµu...

6 7

TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ

Nhãm trëng Ph¬ng Th¶o

Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn...ca ngîi truyÒn thèng häc tËp cña trêng, líp. S¸ch, b¸o... PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

8 9 10

Su tÇm t liÖu vÒ g¬ng “d¹y tèt, häc tèt” PhÇn thëng Tæng duyÖt

TËp thÓ líp C¸n bé líp GVCN

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - C¶ líp cïng tham gia th¶o luËn, trao ®æi ®Ó cã nh÷ng tiÕt häc tèt ®¹t kÕt qu¶ . • Mét sè c©u hái : 1. ThÕ nµo lµ tiÕt häc tèt ? 2. T¸c dông cña nh÷ng tiÕt häc tèt lµ g× ? 3. §Ó cã tiÕt häc tèt , ngêi häc sinh cÇn lµm g× ? - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh giíi thiÖu mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ cña líp : H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn...xen kÏ trong phÇn th¶o luËn. - C¸n bé líp tæng kÕt ý kiÕn , rót ra yªu cÇu chÝnh mµ mçi häc sinh cÇn thùc hiÖn trong tiÕt häc . - §¹i diÖn c¸c tæ lªn ®äc b¶n ®¨ng kÝ thi ®ua cña tæ .C¸n bé líp ghi c¸c chØ tiªu thi ®ua cña c¸c tæ lªn b¶ng ®Ó c¶ líp theo dâi . - Khi c¸c tæ ®¨ng kÝ thi ®ua xong , c¶ líp trao ®æi thªm vÒ chØ tiªu thi ®ua vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn . V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Mêi GVCN vµ ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Tiết 04 . Ho¹t ®éng 3. héi vui häc tËp
Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - ¤n tËp, cñng cè kiÕn thøc c¸c m«n häc.

- X©y dùng th¸i ®é phÊn ®Êu v¬n lªn häc giái, say mª häc tËp. - RÌn t duy nhanh nh¹y vµ kÜ n¨ng ph¸t hiÖn, tr¶ lêi c©u hái. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - KiÕn thøc cña c¸c bé m«n ®· häc ë líp tríc vµ kiÕn thøc häc trong th¸ng 9, th¸ng 10 ë líp 7. - C¸c kiÕn thøc chung vÒ tù nhiªn, x· héi phï hîp tr×nh ®é vµ løa tuæi. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: Thi tr¶ lêi c¸c c©u hái díi 2 h×nh thøc: - Thi c¸ nh©n. - Thi gi÷a ®¹i diÖn tæ. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST T
1 2 3 4 5 6 7

Néi dung c«ng viÖc
DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ

Ngêi thùc hiÖn
Oanh DiÖu Trang C¸n bé líp Líp trëng HS nam Nhãm trëng Ph¬ng Th¶o

Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn...ca ngîi trêng líp, thÇy c« vµ b¹n bÌ. S¸ch, b¸o...

Ghi chó

8

9 10 11

-Su tÇm c©u hái, c©u ®è,ca dao, tôc ng÷... vÒ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. PhÇn thëng Cè vÊn ch¬ng tr×nh Tæng duyÖt

-TËp thÓ líp -GVCN

C¸n bé líp -GVCN -§¹i biÓu GVCN

PhÇn thëng KiÕn thøc vÒ tù nhiªn, x· héi TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

V. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ.

- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tæ chøc b¾t th¨m c©u hái, c¸c ®éi tr¶ lêi - Tæ chøc t×m Èn sè vµ gi¶i « ch÷... - Kh¸n gi¶ cã thÓ tham gia tr¶ lêi nÕu c¸c ®éi kh«ng tr¶ lêi ®îc. - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ thi gi÷a c¸c nhãm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi GVCN vµ cè vÊn ch¬ng tr×nh ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Ho¹t ®éng 4. sinh ho¹t v¨n nghÖ “Bµi ca häc tËp”
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - ¤n luyÖn vµ hiÓu thªm ý nghÜa gi¸o dôc cña c¸c bµi h¸t. - Gi¸o dôc th¸i ®é nghiªm tóc vµ ý thøc say mª trong häc tËp. - RÌn kÜ n¨ng, phong c¸ch thÓ hiÖn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: KÕt hîp biÓu diÔn nh÷ng tiÕt môc v¨n nghÖ víi phÇn thi ®äc, thi h¸t mét sè ®o¹n cña bµi th¬, bµi h¸t phï hîp víi yªu cÇu cña c©u hái. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - BiÓu diÔn v¨n nghÖ cña c¸ nh©n, tËp thÓ. - Thi h¸t c¸ nh©n theo néi dung cô thÓ. - Thi h¸t gi÷a ®¹i diÖn c¸c tæ theo chñ ®Ò hoÆc theo mét yªu cÇu cô thÓ. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST T
1 2 3 4

Néi dung c«ng viÖc
DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu

Ngêi thùc hiÖn
Mai DiÖu Trang C¸n bé líp Oanh

Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi chó ®éng
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi

5 7 8

Trang trÝ líp, b¶ng V¨n nghÖ Su tÇm c¸c c©u hái, c©u ®è... vÒ häc t©p, vÒ thÇy c« gi¸o, b¹n bÌ. Ho¸ trang Nh¹c cô PhÇn thëng Cè vÊn ch¬ng tr×nh Tæng duyÖt

Hs nam Líp phã VTM TËp thÓ líp

PhÊn mµu, giÊy mµu... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, ca dao, tôc ng÷... vÒ häc tËp, vÒ trêng líp. S¸ch, b¸o...

9 10 11 12 13

Ph¬ng Th¶o

Trang phôc ho¸ trang

Líp phã VTM, §µn.... GV nh¹c C¸n bé líp PhÇn thëng GV ©m nh¹c GVCN KiÕn thøc ©m nh¹c TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn nhãm lÇn lît lªn giao lu. - Tæ chøc h¸i hoa d©n chñ, h¸t theo chñ ®Ò... - Kh¸n gi¶ cã thÓ ®îc tham gia trß ch¬i nÕu c¸c ®éi ch¬i kh«ng tr¶ lêi ®îc. - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Mêi GVCN vµ ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n. VI. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm: 1. Häc sinh tù ®¸nh gi¸ : C©u 1: Qua c¸c ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm, em thu ho¹ch ®îc nh÷ng g×? C©u 2: Tù ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña b¶n th©n: Tèt Kh¸ Trung b×nh YÕu 2. Tæ häc sinh ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt Kh¸ YÕu Trung b×nh

3. GVCN ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt Kh¸ YÕu

Trung b×nh

Chñ ®iÓm th¸ng 11

T«n s träng ®¹o
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®îc c«ng viÖc gi¶ng d¹y, gi¸o dôc cña c¸c thÇy c« gi¸o; hiÓu nguyÖn väng vµ mong muèn cña thÇy c« ®èi víi sù tiÕn bé cña häc sinh. - Gi¸o dôc cho häc sinh th¸i ®é kÝnh träng, v©ng lêi thÇy c« gi¸o, biÕt träng t×nh c¶m thÇy trß. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng giao tiÕp, øng xö víi thÇy c« gi¸o, ph¸t huy truyÒn thèng T«n s träng ®¹o.

Tiết 05 . Ho¹t ®éng 1. LÔ ®¨ng kÝ thi ®ua “hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c«”
Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®îc c«ng lao vµ t×nh c¶m cña thÇy c« ®èi víi häc sinh. - Cã ý chÝ quyÕt t©m thi ®ua tu dìng häc tËp tèt; tiÕp thu sù d¹y dç cña thÇy c«.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng trao ®æi ý kiÕn vµ c¸c kÜ n¨ng kh¸c trong häc tËp. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Trao ®æi, t×m hiÓu vÒ c«ng lao vµ t×nh c¶m cña thÇy c« gi¸o ®èi víi häc sinh. - Ph¸t ®éng vµ ®¨ng kÝ thi ®ua. - Vui ch¬i . 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Trao ®æi, t×m hiÓu. - LÔ ®¨ng kÝ thi ®ua. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 2 3 4 5 6 DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi Mai DiÖu Trang C¸n bé líp Oanh HS nam Nhãm trëng B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu, kh¨n bµn, lä hoa, ¶nh B¸c... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, ca dao, tôc ng÷...ca ngîi c«ng lao vµ t×nh c¶m cña thÇy c« ®èi víi häc sinh. S¸ch, b¸o...

7

V¨n nghÖ

Ph¬ng Th¶o

8

Su tÇm t liÖu, tranh ¶nh, truyÖn kÓ... vÒ c«ng lao cña TËp thÓ líp thÇy c« ®èi víi häc sinh. PhÇn thëng Tæng duyÖt C¸n bé líp GVCN

9 10

PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ mét bµi h¸t cã néi dung vÒ thÇy c« gi¸o. - Ngêi dÉn tr¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Ngêi dÉn tr¬ng tr×nh nªu c©u hái. C¸c nhãm tr¶ lêi. - C¶ líp cïng trao ®æi, t×m hiÓu vÒ c«ng ¬n cña thÇy c« th«ng qua mét sè c©u hái nh :

1. B¹n cã biÕt ®Ó cã mét tiÕt gi¶ng d¹y tèt , thÇy c« ®· ph¶i chuÈn bÞ nh thÕ nµo / 2. ThÇy c« gi¸o hy väng , mong ®îi g× ë chóng ta? 3. B¹n cã thÓ lµm g× ®Ó gióp thÇy c« gi¸o d¹y tèt ? 4. §èi víi nh÷ng b¹n häc sinh ph¹m lçi , thÇy c« gi¸o ph¶i xö ph¹t . B¹n cã ®ång t×nh víi viÖc lµm cña thÇy c« gi¸o kh«ng ? V× sao ? 5. §Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n thÇy c« gi¸o , häc sinh cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu g× ? Sau khi trao ®æi xong mçi c©u hái , ngêi ®iÒu khiÓn bæ sung vµ tæng kÕt l¹i t×nh c¶m vÒ sù tËn t©m hÕt lßng cña c¸c thÇy c« gi¸o ®èi víi häc sinh * §¨ng kÝ thi ®ua tuÇn häc tèt : - C¸n bé líp nªu môc ®Ých ,yªu cÇu , néi dung thi ®ua vµ c¸ch ®¸nggi¸ thi ®ua cña tuÇn häc “ H¸i hoa ®iÓm tèt d©ng thÇy c« ”. - §¹i diÖn c¸c tæ lªn ®äc ®¨ng kÝ thi ®ua cña tæ m×nh . C¸n bé líp ghi c¸c chØ tiªu ®¨ng kÝ thi ®ua cña c¸c tæ lªn b¶ng . - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i biÓu va GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN. Chóc c¶ líp ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp.

Ho¹t ®éng 2. h¸t vÒ thÇy c« vµ m¸i trêng
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu thªm néi dung, ý nghÜa c¸c bµi h¸t vÒ thÇy c« gi¸o vµ m¸i trêng. - Gi¸o dôc th¸i ®é, t×nh c¶m yªu quý, biÕt ¬n, v©ng lêi thÇy, c« gi¸o. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng, phong c¸ch biÓu diÔn v¨n nghÖ. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - H¸t, móa, ®äc th¬, kÓ chuyÖn, ®ãng tiÓu phÈm... cã néi dung ca ngîi thÇy c«, ca ngîi t×nh c¶m thÇy trß. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Tæ chøc giao lu v¨n nghÖ, biÓu diÔn c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ. - Mêi c¸c thÇy c« gi¸o cïng tham gia. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: Gvcn híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng:

ST Néi dung c«ng T viÖc
1 2 3 4 5 6 7 DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ

Ngêi thùc hiÖn
Mai DiÖu Trang C¸n bé líp Oanh Hs nam Nhãm trëng Ph¬ng Th¶o

Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi ®éng chó
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... H¸t, móa, ®äc th¬, kÓ chuyÖn, ®ãng tiÓu phÈm... ca ngîi thÇy c« vµ m¸i trêng. S¸ch, b¸o... Trang phôc ho¸ trang

8 9 10 11

Su tÇm t liÖu vÒ thÇy c« vµ nhµ trêng. Ho¸ trang Nh¹c cô Tæng duyÖt

TËp thÓ líp C¸n bé líp Líp phã GV nh¹c GVCN

VTM, §µn.... TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi lÇn lît c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ cña tõng nhãm lªn biÓu diÔn theo sè thø tù bèc th¨m. - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Mêi GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Tiết 06 .

Ho¹t ®éng 3. tæ chøc lÔ kØ niÖm

ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20 - 11

Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®Çy ®ñ h¬n vÒ ý nghÜa Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 – 11. - Cã th¸i ®é t«n träng, quý mÕn, biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o. - BiÕt hµnh ®éng lµm theo lêi d¹y cña thÇy, c« gi¸o trong ho¹t ®éng häc tËp, sinh ho¹t vµ giao tiÕp. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - T×m hiÓu ý nghÜa cña Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam. - Häc sinh, ®¹i diÖn héi phô huynh chóc mõng c¸c thÇy, c« gi¸o. - Sinh ho¹t v¨n nghÖ. 2.H×nh thøc ho¹t ®éng: - Buæi häp mÆt gi÷a häc sinh, thÇy c« gi¸o vµ ®¹i diÖn phô huynh ®Ó chóc mõng thÇy, c« gi¸o nh©n Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 – 11. - Trao ®æi t©m t nguyÖn väng kÕt hîp víi liªn hoan v¨n nghÖ . III.ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: STT Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn Ghi chó viÖc hiÖn ho¹t ®éng
1 2 3 4 5 6 7 DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ Mai DiÖu Trang C¸n bé líp Oanh HS nam Nhãm trëng Ph¬ng Th¶o B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu, hoa, kh¨n tr¶i bµn... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, ... ca ngîi lßng biÕt ¬n ®èi víi c¸c thÇy c« gi¸o. S¸ch, b¸o... PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

8 9 10

HÖ thèng c©u hái, c©u ®è vµ c¸c ®¸p ¸n kÌm theo PhÇn thëng Tæng duyÖt

-TËp thÓ líp - GVCN C¸n bé líp GVCN

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ bµi h¸t vÒ thÇy, c« gi¸o . -Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi lÇn lît c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ cña tõng nhãm lªn biÓu diÔn. - Tæ chøc h¸i hoa d©n chñ, h¸t theo chñ ®Ò... - Kh¸n gi¶ cã thÓ ®îc tham gia trß ch¬i nÕu c¸c ®éi ch¬i kh«ng tr¶ lêi ®îc. - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. - §¹i diÖn líp tÆng hoa c¸c thÇy c« gi¸o . V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i biÓu vµ GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN. Chóc tÊt c¶ c¸c b¹n häc tèt.

Ho¹t ®éng 4. b×nh b¸o têng
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - Cã hiÓu biÕt vÒ t×nh nghÜa thÇy trß, tr¸ch nhiÖm cña ngêi häc sinh. - Cã th¸i ®é tr©n träng, yªu thÝch nh÷ng s¸ng t¸c vÒ thÇy c« gi¸o. - RÌn kÜ n¨ng c¶m thô v¨n häc vµ kÜ n¨ng s¸ng t¸c. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: S¸ng t¸c c¸c bµi b¸o têng víi thÓ lo¹i th¬, v¨, vÏ tranh...vÒ chñ ®Ò “ThÇy c« vµ m¸i trêng”, tËp hîp thµnh bµi b¸o têng cña líp. 2.H×nh thøc ho¹t ®éng: - §Ó nguyªn c¸c bµi b¸o do häc sinh tù tr×nh bµy, d¸n lªn b¨ng giÊy dµi ®Ó häc sinh dÔ xem, dÔ nhËn xÐt. - Treo b¸o têng lªn b¶ng. Tæ chøc ®äc, trao ®æi, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ néi dung, h×nh thøc cña c¸c bµi b¸o. - B×nh chän c¸c bµi b¸o ®îc yªu thÝch nhÊt. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 DÉn ch¬ng tr×nh Mai B¶n dÉn ch¬ng tr×nh

2 3 4 5 7 8

Ban gi¸m kh¶o Th kÝ Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng V¨n nghÖ Su tÇm, s¸ng t¸c th¬, v¨n, vÏ tranh...vÒ thÇy c« vµ m¸i trêng. PhÇn thëng Tæng duyÖt

C¸n bé líp DiÖu Trang Oanh HS nam Ph¬ng Th¶o TËp thÓ líp

§¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy, bót ®Ó ghi biªn b¶n GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu, kh¨n tr¶i bµn... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, c©u ®è, ...vÒ thÇy c« gi¸o. S¸ch, b¸o...

9 10

C¸n bé líp GVCN

PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu th kÝ. - C¶ líp trao ®æi, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, b×nh chän c¸c bµi b¸o hay nhÊt (kho¶ng 3-5 bµi). - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh giíi thiÖu mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ cña líp. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng tæ, c¸ nh©n, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i biÓu vµ GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN. Chóc tÊt c¶ c¸c b¹n häc tèt. VI. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm: 1. Häc sinh tù ®¸nh gi¸ : C©u 1: Qua c¸c ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm th¸ng 11, em rót ra ®îc nh÷ng ®iÒu g× C©u 2: Tù ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña b¶n th©n: Tèt Kh¸ Trung b×nh YÕu 2. Tæ häc sinh ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt Kh¸ YÕu Trung b×nh

3. GVCN ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt Kh¸ YÕu

Trung b×nh

Chñ ®iÓm th¸ng 12

Uèng níc nhí nguån
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña qu©n ®éi ta, cña cha «ng tæ tiªn ta. - BiÕt ¬n vµ tù hµo víi truyÒn thèng vÎ vang ®ã. - BiÕt gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng cha anh b»ng hµnh ®éng: kØ luËt tèt, häc tËp tèt.

Tiết 07 . Ho¹t ®éng 1. Nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¬ng ®Êt níc
Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®uîc sù hi sinh s¬ng m¸u cho tù do, ®éc lËp d©n téc ®Ó ®em l¹i hoµ b×nh cho ®Êt níc cña nh÷ng ngêi con th©n yªu cña quª h¬ng. - Tù hµo vµ biÕt ¬n c¸c anh hïng liÖt sÜ, c¸c mÑ ViÖt nam anh hïng vµ toµn thÓ qu©n ®éi ta. - Tù gi¸c häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt, tù gi¸c vµ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Nh÷ng ngêi con th©n yªu cña quª h¬ng ®Êt níc. - Nh÷ng bµi th¬, bµi h¸t, c©u chuyÖn ca ngîi chiÕn c«ng cña c¸c chiÕn sÜ qu©n ®éi, c¸c anh hïng lùc lîng vò trang, c¸c liÖt sÜ, th¬ng binh, bÖnh binh... 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu. - Thi ng©m th¬, h¸t, kÓ chuyÖn vÒ nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¬ng ®Êt níc. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST T
1 2 3 4

Néi dung c«ng viÖc
DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu

Ngêi thùc hiÖn
Mai Linh C¸n bé líp Oanh

Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi

Ghi chó

5 6 7 8 9 10

Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ Su tÇm t liÖu vÒ c¸c anh hïng PhÇn thëng Tæng duyÖt

HS nam Nhãm trëng Ph¬ng Th¶o TËp thÓ líp C¸n bé líp GVCN

PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... vÒ c¸c anh hïng S¸ch, b¸o... PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

iV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ mét bµi liªn quan ®Õn chñ ®Ò ho¹t ®éng . - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn nhãm lªn b¸o c¸o kÕt qu¶ su tÇm, t×m hiÓu cña tæ m×nh vÒ nh÷ng ngêi con anh hïng cña quª h¬ng, ®Êt níc. - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Ho¹t ®éng 2. h¸t vÒ quª h¬ng vµ
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - BiÕt mét sè bµi h¸t, bµi th¬ ca ngîi quª h¬ng vµ qu©n ®éi anh hïng. - Tù hµo vµ yªu quª h¬ng, yªu quÝ vµ biÕt ¬n bé ®éi cô Hå. - M¹nh d¹n, tù tin, vui vÎ, s«i næi vµ ph¸t triÓn n¨ng khiÕu: H¸t, ng©m th¬ ... II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Ca ngîi quª h¬ng ®Êt níc. - Ca ngîi §¶ng, B¸c vµ qu©n ®éi anh hïng. - Ca ngîi c¸c anh hïng, liÖt sÜ, th¬ng binh... 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - B¸o c¸o kÕt qu¶ t×m hiÓu. - Thi ng©m th¬, h¸t, kÓ chuyÖn vÒ quª h¬ng ,®Êt níc.. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: Gvcn híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng:

qu©n ®éi anh hïng

ST Néi dung c«ng T viÖc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tæng duyÖt DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ Su tÇm t liÖu vÒ c¸c anh hïng Ho¸ trang Nh¹c cô

Ngêi thùc hiÖn
Mai Linh C¸n bé líp Oanh Hs nam Nhãm trëng Ph¬ng Th¶o TËp thÓ líp Líp phã VTM Líp phã GV nh¹c GVCN

Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi ®éng chó
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... vÒ qu©n ®éi, §¶ng, B¸c... S¸ch, b¸o... Trang phôc ho¸ trang

VTM, §µn.... TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi lÇn lît c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ cña tõng nhãm lªn biÓu diÔn theo sè thø tù bèc th¨m. - Líp b×nh chän tiÕt môc v¨n nghÖ tËp thÓ theo thø h¹ng : nhÊt , nh× , ba - BiÓu diÔn tiÕt môc v¨n nghÖ c¸ nh©n - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Mêi GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Tiết 08 . Ho¹t ®éng 3. thi kÓ chuyÖn lÞch sö
Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số………………

I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - Cñng cè, më réng hiÓu biÕt vÒ lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc cña nh©n d©n ta qua c¸c thêi ®¹i tõ vua hïng dùng níc ®Õn gi÷a thÕ kØ XIX - BiÕt ¬n tæ tiªn, cha anh, c¸c anh hïng d©n téc ®· cã c«ng dùng níc vµ gi÷ níc. - BiÕt noi g¬ng tæ tiªn, cha anh, häc tËp tèt dÓ x©y dùng ®Êt níc giµu m¹nh. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - C¸c c©u chuyÖn vÒ lÞch sö cña níc ta tõ thêi Ng« QuyÒn vµ chiÕn th¾ng B¹ch §»ng ®Õn níc §¹i ViÖt thêi TrÇn vµ thêi Lª s¬. - ý nghÜa cña c¸c c©u chuyÖn ®ã. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - C¸c tæ thi kÓ chuyÖn. - Trß ch¬i gi¶i « ch÷ vµ t×m Èn sè. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST T
1 2 3 4 5 6 7

Néi dung c«ng viÖc
DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ -Su tÇm t liÖu vÒ c¸c anh hïng - Èn sè, « ch÷ PhÇn thëng Cè vÊn ch¬ng tr×nh Tæng duyÖt

Ngêi thùc hiÖn
Mai Linh C¸n bé líp Oanh HS nam Nhãm trëng Líp phã VTM -TËp thÓ líp - GV lÞch sö C¸n bé líp GV lÞch sö GVCN

Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... vÒ c¸c anh hïng S¸ch, b¸o... PhÇn thëng KiÕn thøc lÞch sö TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

Ghi chó

8 9 10 11

V. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ.

- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn nhãm lÇn lît lªn kÓ chuyÖn. - Tæ chøc t×m Èn sè vµ gi¶i « ch÷... - Kh¸n gi¶ cã thÓ hái thªm ®iÒu m×nh cha râ vµ mêi cè vÊn ch¬ng tr×nh gióp ®ì. - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ thi gi÷a c¸c nhãm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi GVCN vµ cè vÊn ch¬ng tr×nh ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Ho¹t ®éng 4. héi vui häc tËp
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - Cñng cè, më réng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë c¸c m«n häc. - BiÕt vËn dông kiÕn thøc c¬ b¶n vµo cuéc sèng vµ biÕt gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng trong cuéc sèng. - Høng thó häc tËp, ch¨m chØ vµ vît khã ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Nh÷ng kiÕn thøc cña c¸c m«n häc ®îc GV yªu cÇu «n tËp ®Ó chuÈn bÞ thi häc k×. - Nh÷ng kiÕn thøc cña c¸c m«n häc ®îc vËn dông ®Ó phôc vô cuéc sèng. - Nh÷ng hiÖn tîng trong tù nhiªn, trong cuéc sèng cÇn ®îc gi¶i thÝch. 3. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Thi tr¶ lêi c©u hái, gi¶i bµi to¸n, gi¶i thÝch hiÖn tîng tù nhiªn, x· héi. - Thi t×m Èn sè: T×m Èn sè cña tõ, t×m tªn t¸c gi¶ cña mét bµi h¸t, bµi th¬, mét ®Þnh lÝ, mét ®Þnh luËt, gi¶i « ch÷... III.ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng:

STT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Néi dung c«ng viÖc
DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ Su tÇm c©u hái, c©u ®è, trß ch¬i... vÒ c¸c m«n häc PhÇn thëng Tæng duyÖt

Ngêi thùc hiÖn
Mai Linh C¸n bé líp Oanh HS nam Nhãm trëng Th¶o -C¸n sù m«n häc - GV bé m«n C¸n bé líp GVCN

Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, c©u ®è.. vÒ c¸c m«n häc S¸ch, b¸o... PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

Ghi chó

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ. -Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Trëng ban gi¸m kh¶o nãi râ qui t¾c thi vµ c¸ch thi:Mçi lît mçi nhãm ®îc chän mét c©u hái bÊt k× cña mét m«n ®Ó tr¶ lêi. ChØ ®îc tr¶ lêi mét lÇn. Kh«ng tr¶ lêi ®óng th× nhãm kh¸c ®îc tr¶ lêi. Sau sè lît qui ®Þnh, nhãm cã ®iÓm cao sÏ th¾ng. - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn, tr¶ lêi c©u ®è... - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn tr¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn tr¬ng tr×nh mêi ®¹i biÓu vµ GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn tr¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN. Chóc tÊt c¶ c¸c b¹n häc tèt, thi häc k× ®¹t kÕt qu¶ cao. VI. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm: 1. Häc sinh tù ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: C©u 1: Qua c¸c ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm em thu ho¹ch ®îc nh÷ng g× ? C©u 2: Tù ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña b¶n th©n: Tèt Kh¸ Trung b×nh YÕu

2. Tæ häc sinh ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt YÕu 3. GVCN ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt Kh¸ YÕu Trung b×nh Kh¸ Trung b×nh

chñ ®iÓm th¸ng 1 vµ 2

Mõng ®¶ng, mõng xu©n
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu râ vai trß, c«ng ¬n cña §¶ng ®èi víi quª h¬ng, ®Êt níc. §¶ng ®em l¹i h¹nh phóc cho mäi ngêi, trong ®ã cã b¶n th©n em. - Tin tëng ë sù l·nh ®¹o cña §¶ng; tù hµo vµ yªu mÕn quª h¬ng ®Êt níc. - Tù gi¸c häc tËp tèt, rÌn luyÖn tèt ®Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n cña §¶ng. BiÕt t«n träng, g×n gi÷, b¶o vÖ vµ ph¸t huy phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng tèt ®Ñp vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh.

Tiết 09 . Ho¹t ®éng 1. Mïa xu©n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ quª h¬ng, ®Êt níc
Ngày soạn:.10/01/10 Ngày giảng………………………Lớp 7A………………………7B…………............. I. Môc tiªu gi¸o dôc:

Gióp häc sinh: - Cã nh÷nh hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp cña quª h¬ng, ®Êt níc trong kh«ng khÝ mõng xu©n ®ãn tÕt cæ truyÒn cña d©n téc. HiÓu ®îc nh÷ng nÐt ®æi thay trong ®êi sèng v¨n ho¸ ë quª h¬ng, ®Þa ph¬ng em. - Tù hµo vµ yªu mÕn quª h¬ng ®Êt níc. - BiÕt t«n träng vµ g×n gi÷, b¶o vÖ nh÷ng nÐt ®Ñp v¨n ho¸ truyÒn thèng, phong tôc tËp qu¸n, ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc ViÖt Nam. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 2. Néi dung: - Nh÷ng phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp mang nÐt ®Ñp v¨ ho¸ ®ãn tÕt mõng xu©n cña quª h¬ng, ®Êt níc. - Nh÷ng bµi th¬, bµi h¸t, c©u chuyÖn... vÒ truyÒn thèng v¨n ho¸ tèt ®Ñp ®ã. - Nh÷ng ®æi míi tÝch cùc trong ®êi sèng v¨n ho¸ quª h¬ng. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: -Thi t×m hiÓu gi÷a c¸c nhãm trong líp vÒ phong tôc tËp qu¸n , truyÒn thèng v¨n ho¸ ®ãn tÕt mõng xu©n cña quª h¬ng, ®Êt níc. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ Su tÇm t liÖu vÒ c¸c truyÒn thèng v¨n ho¸ ®ãn tÕt PhÇn thëng Tæng duyÖt TËp thÓ líp C¸n bé líp GVCN HS nam Nhãm trëng C¸n bé líp B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... vÒ c¸c truyÒn thèng v¨n ho¸ ®ãn tÕt S¸ch, b¸o... PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ bµi : Mïa xu©n vÒ cña nh¹c sÜ Hoµng V©n . - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ.

V. -

Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu c©u hái vÝ dô : H·y kÓ vÒ tôc ®ãn tÕt cña mét d©n téc mµ em biÕt ,: h·y tr×nh bµy mét bµi h¸t vÒ mïa xu©n. C¸c nhãm tr¶ lêi . NÕu tæ tr¶ lêi tríc cha ®óng th× c¸c tæ kh¸c sÏ tr×nh bµy ®¸p ¸n cña m×nh vµ còng ®îc tÝnh ®iÓm . Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. KÕt thóc ho¹t ®éng: Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n. Ho¹t ®éng 2. TruyÒn thèng c¸ch m¹ng vµ nh÷ng nÐt ®æi thay cña quª h¬ng

I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®îc nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng ®Êu tranh c¸ch m¹ng, truyÒn thèng häc tËp lao ®éng s¶n xuÊt... vµ nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¬ng, ®Þa ph¬ng m×nh do §¶ng l·nh ®¹o. - Tin tëng ë sù l·nh ®¹o cña §¶ng, tù hµo vÒ quª h¬ng, cµng yªu mÕn lµng xãm trêng líp cña m×nh. - Tù gi¸c häc tËp, rÌn luyÖn tèt ®Ó xøng ®¸ng víi truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h¬ng. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Nh÷ng nÐt lín vÒ truyÒn thèng c¸nh m¹ng ë ®Þa ph¬ng. - C¸c truyÒn thèng häc tËp, s¶n xuÊt ë ®Þa ph¬ng, nh÷ng g¬ng tèt b¶o vÖ vµ x©y dùng quª h¬ng giµu ®Ñp. - Nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¬ng. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Tæ chøc kÓ chuyÖn, trao ®æi, th¶o luËn vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng, truyÒn thèng b¶o vÖ vµ x©y dùng quª h¬ng, vÒ nh÷ng tÊm g¬ng s¸ng, nh÷ng nÐt ®æi thay ë quª h¬ng. - Xen kÏ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST T
1 2 3

Néi dung c«ng viÖc
DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o

Ngêi thùc hiÖn

Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi chó ®éng
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót

C¸n bé líp

§¸p ¸n, biÓu ®iÓm

4 5 6 7 8 9 10 11

Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ Su tÇm t liÖu vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng Ho¸ trang Nh¹c cô Tæng duyÖt TËp thÓ líp Líp phã VTM Hs nam Nhãm trëng

GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... vÒ truyÒn thèng c¸ch m¹ng S¸ch, b¸o... Trang phôc ho¸ trang

Líp phã VTM, §µn.... GV nh¹c GVCN TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ bµi Em lµ mÇm non cña §¶ng (Nh¹c vµ lêi: Méng L©n) - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... - Ngêi dÉn tr¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái nh : + B¹n h·y kÓ tªn nh÷ng anh hïng liÖt sÜ ë quª h¬ng em ? + B¹n h·y kÓ tªn vÒ mét g¬ng s¸ng ®¶ng viªn quª h¬ng em ? + TruyÒn thèng c¸ch m¹ng tiªu biÓu ë quª h¬ng em lµ g× ? + Quª h¬ng b¹n cã nhøng ®æi míi g× ? - C¸c nhãm tr¶ lêi. - C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ cña tõng nhãm lªn biÓu diÔn theo sè thø tù bèc th¨m. - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Mêi GVCN vµ ®¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Tiết 10 Ho¹t ®éng 3. Giao lu v¨n nghÖ mõng ®¶ng, mõng xu©n
Ngày soạn: 12/01/10

Ngày giảng……………………… Lớp 7A………………………7B………………............. I. Môc tiªu gi¸o dôc: - Gi¸o dôc häc sinh lßng biÕt ¬n §¶ng vµ t×nh yªu quª hu¬ng ®Êt níc. - §éng viªn tinh thÇn häc tËp, rÌn luyÖn vµ t¹o thªm ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c em hiÓu biÕt lÉn nhau, g¾n bã víi tËp thÓ líp vµ nhµ trêng. - Ph¸t huy tiÒm n¨ng v¨n nghÖ cña líp. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Nh÷ng bµi h¸t, bµi th¬ c©u chuyÖn... ca ngîi §¶ng, ca ngîi quª h¬ng, ®Êt níc vµ mïa xu©n. - Nh÷ng s¸ng t¸c tù biªn tù diÔn( th¬ ca, tiÓu phÈm) cña häc sinh theo chñ ®Ò ho¹t ®éng. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Giao lu v¨n nghÖ víi c¸c lo¹i h×nh ®a d¹ng nh thi ®è h¸t nèi... - Trß ch¬i gi¶i « ch÷ vµ t×m Èn sè. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST T
1 2 3 4 5 6 7 8

Néi dung c«ng viÖc
DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ -HÖ thèng c©u hái, c©u ®è vµ c¸c ®¸p ¸n kÌm theo PhÇn thëng Cè vÊn ch¬ng tr×nh Tæng duyÖt

Ngêi thùc hiÖn
Mai Linh C¸n bé líp Oanh HS nam Nhãm trëng Th¶o -TËp thÓ líp - GV lÞch sö C¸n bé líp GV nh¹c GVCN

Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... mïa xu©n, §¶ng, quª h¬ng, ®Êt níc... S¸ch, b¸o...

Ghi chó

9 10 11

PhÇn thëng KiÕn thøc ©m nh¹c TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:

- H¸t tËp thÓ bµi Mïa xu©n vµ tuæi th¬ ( Nh¹c vµ lêi: Bïi Anh Tó ). - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn nhãm lÇn lît lªn giao lu. - Tæ chøc h¸i hoa d©n chñ, h¸t theo chñ ®Ò... - Kh¸n gi¶ cã thÓ ®îc tham gia trß ch¬i nÕu c¸c ®éi ch¬i kh«ng tr¶ lêi ®îc. - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ thi gi÷a c¸c nhãm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi GVCN vµ cè vÊn ch¬ng tr×nh ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Ho¹t ®éng 4. X©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn
“trêng xanh, s¹ch, ®Ñp” I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu râ ý nghÜa, néi dung cña viÖc x©y dùng m«i trêng nhµ trêng xanh, s¹ch, ®Ñp ®èi víi søc khoÎ mçi ngêi, chÊt lîng gi¸o dôc vµ häc tËp cña nhµ trêng, trong ®ã cã b¶n th©n em. - G¾n bã cµng thªm yªu trêng líp. - TÝch cùc tham gia x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn “ Trêng xanh, s¹ch, ®Ñp ”. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Lµm vÖ sinh trêng líp s¹ch, ®Ñp. - Lµm bån hoa, c©y c¶nh. - Trång c©y xanh ë s©n trêng, vên trêng, cæng trêng. - Ch¨m sãc c©y trång, ch¨m sãc bßn hoa, c©y c¶nh. - Trang trÝ líp. 2.H×nh thøc ho¹t ®éng: - Th¶o luËn - x©y dùng néi dung, kÕ ho¹ch thùc hiÖn. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 2 DÉn ch¬ng tr×nh Dù th¶o néi dung, kÕ ho¹ch thùc hiÖn “Trêng xanh, s¹ch, ®Ñp” Mai C¸n bé líp GVCN B¶n dÉn ch¬ng tr×nh B¶n dù th¶o...

3 4 5 7 8

Th kÝ Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng V¨n nghÖ Su tÇm c©u hái, c©u ®è, trß ch¬i... vÒ m«i trêng PhÇn thëng Tæng duyÖt

Linh Oanh HS nam Th¶o -C¸n sù m«n häc - GV bé m«n sinh C¸n bé líp GVCN

GiÊy, bót ®Ó ghi biªn b¶n GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, c©u ®è.. vÒ c¸c m«n häc S¸ch, b¸o...

9 10

PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ bµi M¸i trêng mÕn yªu ( Nh¹c vµ lêi: Lª Quèc Th¾ng ) - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu th kÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái th¶o luËn. - Mçi c©u hái nªu ra ®îc trao ®æi, bæ xung cho ®ñ ý. Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tæng kÕt l¹i vµ th kÝ ghi biªn b¶n. - KÕt qu¶ th¶o luËn lµ néi dung, kÕ ho¹ch thùc hiÖn “ Trêng xanh, s¹ch, ®Ñp ” mµ líp ®· x©y dùng nªn, ®îc biÓu quyÕt nhÊt trÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ giíi thiÖu mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ cña líp xen kÏ : H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn, tr¶ lêi c©u ®è... V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng tæ, c¸ nh©n, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i biÓu vµ GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN. Chóc tÊt c¶ c¸c b¹n häc tèt, ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc k× II. VI. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm: 1Häc sinh tù ®¸nh gi¸ : C©u 1: Qua c¸c ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm “ Mõng §¶ng, mõng xu©n “ ®· gióp em hiÓu biÕt nh÷ng g× vÒ §¶ng, vÒ phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng v¨n ho¸ cña quª h¬ng ®Êt níc ? C©u 2: Tù ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña b¶n th©n: Tèt Kh¸ Trung b×nh YÕu 2.Tæ häc sinh ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i:

Tèt YÕu

Kh¸

Trung b×nh

3.GVCN ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt Kh¸ YÕu

Trung b×nh

TiÕn bíc lªn ®oµn
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ môc ®Ých, vÞ trÝ, vai trß cña §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ truyÒn thèng vÎ vang cña §oµn. - Tù hµo tin tëng vµo §oµn, t«n träng c¸c anh chÞ §oµn viªn. - Häc tËp vµ rÌn luyÖn theo c¸c g¬ng tèt ®oµn viªn, cã ý thøc phÊn ®Êu trë thµnh ®oµn viªn.

Chñ ®iÓm th¸ng 3

Tiết 11 . Ho¹t ®éng 1. Thi t×m hiÓu vÒ §oµn
Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - NhËn thøc ®îc ý nghÜa cña ngµy thµnh lËp §oµn, c¸c mèc lÞch sö lín cña §oµn, nh÷ng g¬ng ®oµn viªn. - Tù hµo vµ yªu mÕn tæ chøc §oµn. - Häc tËp, rÌn luyÖn theo tinh thÇn tiªn phong cña §oµn II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - LÞch sö ngµy thµnh lËp §oµn 26 / 3 - C¸c mèc truyÒn thèng vÎ vang cña §oµn - C¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn tiªu biÓu - Nh÷ng bµi h¸t vÒ §oµn 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: -Thi t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng cña §oµn gi÷a c¸c ®éi ( mçi tæ cö mét ®éi thi) III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ Su tÇm t liÖu vÒ truyÒn thèng cña §oµn PhÇn thëng Tæng duyÖt Mai Linh C¸n bé líp Oanh HS nam Nhãm trëng Th¶o TËp thÓ líp C¸n bé líp GVCN B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... vÒ truyÒn thèng cña §oµn S¸ch, b¸o... PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ bµi Cïng nhau ta ®i lªn ( Nh¹c vµ lêi: Phong Nh· ). - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ.

- C¸c ®éi thi tù giíi thiÖu. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu c©u hái, c©u ®è hoÆc tranh ¶nh cho c¸c ®éi thi. Thêi gian suy nghÜ lµ 10 gi©y. HÕt 10 gi©y ®éi nµo cã tÝn hiÖu tr¶ lêi sÏ ®îc tr¶ lêi tríc. - NÕu cã ®éi tr¶ lêi kh«ng ®óng hoÆc kh«ng tr¶ lêi ®îc th× cæ ®éng viªn ®éi nhµ cã quyÒn tr¶ lêi , sau ®ã míi ®Ðn cæ ®éng viªn c¸c ®éi kh¸c .§iÓm cña cæ ®éng viªn sÏ ®îc céng vµo ®iÓm cña ®éi nhµ . - C¸c nhãm tr¶ lêi . Sau mçi c©u tr¶ lêi ®óng , dÉn ch¬ng tr×nh xin ý kiÕn BGK . - Tæ chøc b¾t th¨m thi v¨n nghÖ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Ho¹t ®éng 2. Chóng em ca h¸t vÒ mÑ vµ c« gi¸o
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - BiÕt thªm c¸c bµi h¸t vÒ mÑ vµ c« gi¸o nh©n kØ niÖm ngµy quèc tÕ phô n÷ ( 8/ 3). - Tù hµo vÒ truyÒn thèng phô n÷, biÕt ¬n mÑ vµ c« gi¸o. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ca h¸t, t duy s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng v¨n nghÖ. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Nh÷ng bµi h¸t, bµi th¬ c©u chuyÖn... vÒ mÑ vµ c« gi¸o, vÒ ngêi phô n÷ ViÖt Nam. - Nh÷ng s¸ng t¸c tù biªn tù diÔn( th¬ ca, tiÓu phÈm) cña häc sinh theo chñ ®Ò ho¹t ®éng. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Giao lu v¨n nghÖ víi c¸c lo¹i h×nh ®a d¹ng nh c©u ®è , h¸t nèi... - Trß ch¬i gi¶i « ch÷ vµ t×m Èn sè. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 2 3 4 DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Mai Linh C¸n bé líp Oanh B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi

5 6 7 8 9

Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ Nh¹c cô -HÖ thèng c©u hái, c©u ®è vµ c¸c ®¸p ¸n kÌm theo PhÇn thëng Cè vÊn ch¬ng tr×nh Tæng duyÖt

HS nam Nhãm trëng Th¶o GV nh¹c -TËp thÓ líp - GV nh¹c C¸n bé líp GV nh¹c GVCN

PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... vÒ mÑ vµ c« gi¸o §µn ... S¸ch, b¸o...

10 11 12

PhÇn thëng KiÕn thøc ©m nh¹c TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ bµi Em yªu trêng em ( Nh¹c vµ lêi: Hoµng V©n). - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn nhãm lÇn lît lªn giao lu. - Tæ chøc h¸i hoa d©n chñ, h¸t theo chñ ®Ò...( C©u hái , c©u ®è cã thÓ lµ ; H·y kÓ tªn bµi h¸t vÒ mÑ , h·y h¸t mét c©u , mét bµi h¸t cã tõ mÑ , h·y h¸t mét bµi h¸t vÒ c« gi¸o , ®äc mét bµi th¬ vÒ mÑ ,vÒ c« gi¸o ….) - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nªu c©u hái , ®éi nµo cã tÝn hiÖu sÏ thùc hiÖn tríc - Kh¸n gi¶ cã thÓ ®îc tham gia trß ch¬i nÕu c¸c ®éi ch¬i kh«ng tr¶ lêi ®îc. - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ thi gi÷a c¸c nhãm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi GVCN vµ cè vÊn ch¬ng tr×nh ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n n÷.

Tiết 12 . Ho¹t ®éng 3. X©y dùng kÕ ho¹ch tham gia héi tr¹i
Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh : - HiÓu râ ý nghÜa cña héi tr¹i, t¨ng thªm tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tham gia héi tr¹i. - Høng thó víi ho¹t ®éng héi tr¹i - TÝch cùc th¶o luËn, bµn b¹c chuÈn bÞ héi tr¹i II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - C¸c c«ng cô dùng tr¹i. - H×nh thøc dùng tr¹i - §Þa ®iÓm dùng tr¹i. - C¸c ho¹t ®éng tr¹i. - KÕ ho¹ch chuÈn bÞ. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Th¶o luËn theo líp. - Ph©n c«ng thùc hiÖn. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi chó T viÖc hiÖn ®éng
1 Th«ng b¸o cña nhµ trêng vÒ tæ chøc Héi tr¹i C¸c nhiÖm vô nhµ trêng giao cho líp Th kÝ V¨n nghÖ GV tæng phô tr¸ch TËp thÓ líp B¶n Th«ng b¸o cña nhµ trêng vÒ tæ chøc Héi tr¹i Th¶o luËn tªn tr¹i, dông cô dùng tr¹i, néi dung ho¹t ®éng cña líp GiÊy, bót Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... vÒ §oµn, §éi TNTP Hå ChÝ Minh, c« gi¸o, trêng líp... KiÕn thøc ©m nh¹c, ho¹t ®éng Héi tr¹i TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

2

3 4

Linh Líp phã VTM vµ tËp thÓ líp GV Tæng phô tr¸ch, GVnh¹c GVCN

5 6

Cè vÊn ch¬ng tr×nh Tæng duyÖt

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ bµi M¬ íc ngµy mai ( Nh¹c: TrÇn §øc, lêi: Phong Thu). - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh Tho¶ luËn cña líp. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu vÊn ®Ò (Tªn tr¹i, dông cô dùng tr¹i, néi dung ho¹t ®éng tr¹i, ®Þa ®iÓm dùng tr¹i...) vµ híng dÉn líp tho¶ luËn, bµn b¹c. - Mçi vÊn ®Ò th¶o luËn cã lÊy biÓu quyÕt. - Th kÝ ghi biªn b¶n. - Ngêi ®iÒu khiÓn ph©n c«ng c¸c c«ng viÖc cô thÓ cho c¸c c¸ nh©n, tæ, nhãm chuÈn bÞ. - Ngêi ®iÒu khiÓn tæng kÕt l¹i vµ th«ng qua biªn b¶n, lÊy biÓu quyÕt. - Ngêi phô tr¸ch v¨n nghÖ ®iÒu khiÓn líp thùc hiÖn mét sè tiÕt môc v¨n nhgÖ hoÆc trß ch¬i... V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi GVCN vµ cè vÊn ch¬ng tr×nh ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ chóc héi tr¹i thµnh c«ng rùc rì.

Ho¹t ®éng 4 RÌn luyÖn theo g¬ng s¸ng §oµn viªn
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu râ nh÷ng phÈm chÊt n¨ng lùc tèt ®Ñp cña nh÷ng g¬ng s¸ng ®oµn viªn tiªu biÓu trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng, trong lao ®éng s¶n xuÊt vµ trong häc tËp mµ em cÇn ph¶i noi theo. - c¶m phôc vµ yªu mÕn c¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn, - BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp vµ rÌn luyÖn theo g¬ng s¸ng ®oµn viªn. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1Néi dung: - Tªn tuæi c¸c g¬ng s¸ng ®oµn viªn tiªu biÓu. - C¸c phÈm chÊt, n¨ng lùc cña hä trong thùc tiÔn. - KÕ ho¹ch häc tËp, rÌn luyÖn theo g¬ng s¸ng ®oµn viªn 2.H×nh thøc ho¹t ®éng: - Trao ®æi,th¶o luËn , x©y dùng néi dung, kÕ ho¹ch rÌn luyÖn. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 2 DÉn ch¬ng tr×nh Dù th¶o néi dung, kÕ ho¹ch rÌn luyÖn cña c¸ nh©n, cña Mai C¸n bé líp B¶n dù th¶o... B¶n dÉn ch¬ng tr×nh

tæ 3 4 Th kÝ Mêi ®¹i biÓu lµ c¸c gong s¸ng ®oµn viªn Trang trÝ líp, b¶ng V¨n nghÖ Su tÇm c©u hái, c©u ®è, trß ch¬i... §oµn PhÇn thëng Tæng duyÖt Linh Oanh GiÊy, bót ®Ó ghi biªn b¶n GiÊy mêi

5 7 8 9 10

HS nam Th¶o BCH Chi §éi C¸n bé líp GVCN

PhÊn mµu, giÊy mµu... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, c©u ®è.. vÒ §oµn S¸ch, b¸o... PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ bµi TiÕn lªn ®oµn viªn ( Nh¹c vµ lêi: Ph¹m Tuyªn ) - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu th kÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît nªu c¸c c©u hái th¶o luËn. - Mçi c©u hái nªu ra ®îc c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ ph¸t biÓu ý kiÕn vµ tr×nh bµy kÕ ho¹ch cña m×nh rÌn luyÖn theo gong s¸ng ®oµn viªn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tæng kÕt l¹i kÕ ho¹ch rÌn luyÖn cña líp vµ th kÝ ghi biªn b¶n. - KÕt qu¶ th¶o luËn lµ néi dung, kÕ ho¹ch thùc hiÖn “ RÌn luyÖn theo g¬ng s¸ng ®oµn viªn ” mµ líp ®· x©y dùng nªn, ®îc biÓu quyÕt nhÊt trÝ. -Ngêi ®iÒu khiÓn v¨n nghÖ giíi thiÖu mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ cña líp V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng tæ, c¸ nh©n, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i biÓu vµ GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN. Chóc tÊt c¶ c¸c b¹n häc tèt, ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc k× II. VI. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm: 1.Häc sinh tù ®¸nh gi¸ : C©u 1: Qua c¸c ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm “ TiÕn bíc lªn §oµn “ ®· gióp em thu ho¹ch nh÷ng g× ? C©u 2: Tù ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña b¶n th©n: Tèt Kh¸ Trung b×nh YÕu

2.Tæ häc sinh ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt Kh¸ YÕu 3.GVCN ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt Kh¸ YÕu

Trung b×nh

Trung b×nh

Chñ ®iÓm th¸ng 4

Hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ
I. Môc tiªu gi¸o dôc: - HiÓu ®îc ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña vÊn ®Ò hoµ b×nh vµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc, n¾m ®îc mét sè di s¶n v¨n ho¸ vµ di tÝch lÞch sö cña quª h¬ng, ®Êt níc. - BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®É häc ®Ó rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng chung sèng ë mäi n¬i, mäi lóc trªn tinh thÇn th©n thiÖn hîp t¸c vµ hoµ b×nh. - BiÕt tá th¸i ®é ®ång t×nh vãi nh÷ng c¸ch øng xö cã v¨n ho¸ trong ®êi sèng hµng ngµy; biÕt phª ph¸n nh÷ng th¸i ®é vµ c¸ch øng thiÕu v¨n ho¸, kh«ng th©n thiÖn.

nhi

Tiết 13 Ho¹t ®éng 1. di s¶n, di tÝch lÞch sö víi thiÕu

Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc:

Gióp häc sinh: - Cã hiÓu biÕt vÒ di s¶n, di tÝch lÞch sö cña ®Þa ph¬ng, cña ®Êt níc; bbiÕt x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña ngêi häc sinh trong viÖc b¶o vÖ c¸c di s¶n, di tÝch lÞch sö ®ã. - BiÕt t«n träng vµ cã th¸i ®é tÝch cùc trong viÖc gãp phÇn b¶o vÖ c¸c di s¶n, di tÝch lÞch sö cña ®Þa ph¬ng, cña ®Êt níc. - TÝch cùc gãp phÇn vµo viÖc gi÷ g×n vµ b¶o vÖ c¸c di s¶n, di tÝch lÞch sö. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - HiÓu thÕ nµo lµ di s¶n, di tÝch lÞch sö. - HiÓu ®îc v× sao ph¶i b¶o vÖ vµ ph¸t huy di s¶n, di tÝch lÞch sö. - BiÕt lµm thÕ nµo ®Ó thiÕt thùc gãp phÇn b¶o vÖ di s¶n, di tÝch lÞch sö ®ã. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Thi tr×nh bµy kÕt qu¶ su tÇm c¸c tµi liÖu viÕt vÒ di s¶n, di tÝch lÞch sö. - Vui v¨n nghÖ. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 2 3 4 5 6 7 DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ Oanh Linh C¸n bé líp Oanh HS nam Nhãm trëng Líp phã VTM B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, ca dao, tôc ng÷... vÒ di s¶n, di tÝch lÞch sö. S¸ch, b¸o, tranh ¶nh, bµi viÕt bµi th¬, ca dao, tôc ng÷...... vÒ di s¶n, di tÝch lÞch sö. S¸ch, b¸o, tranh ¶nh, bµi viÕt bµi th¬, ca dao, tôc ng÷...... vÒ di s¶n, di tÝch lÞch sö. PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

8

Su tÇm t liÖu, tranh ¶nh... vÒ di s¶n, di TËp thÓ líp tÝch lÞch sö. Cè vÊn ch¬ng tr×nh PhÇn thëng Tæng duyÖt GV LÞch sö, §Þa lÝ C¸n bé líp GVCN

9 10 11

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: a. Khëi ®éng:

- H¸t tËp thÓ . - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - C¸c ®éi thi tù giíi thiÖu kÕt qu¶ su tÇm cña tõng tæ theo th tù: Tªn di s¶n, di tÝch lÞch sö, ®Þa ®iÓm ý nghÜa cña di s¶n ®ã ( Trong 3 phót). b. Cuéc thi: - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tæ chøc b¾t th¨m c©u hái, c©u ®è. LÇn lît tõng ®éi tr¶ lêi. §éi b¹n cã thª bæ sung ý kiÕn - C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Ho¹t ®éng 2. T×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu ®îc t×nh nghÜa ®oµn kÕt h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi sÏ t¹o nªn søc m¹nh, sÏ duy tr× vµ ph¸t triÓn nÒn ®îc hoµ b×nh trªn hµnh tinh, tõ ®ã nhËn thøc ®îc tr¸ch nhiÖm cña mçi ngêi ph¶i vun ®¾p cho t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ. - T«n träng t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ, cã t×nh c¶m vµ cã ý thøc s½n sµng hîp t¸c víi nhau trªn tinh thÇn t«n träng vµ hiÓu biÕt nhau. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng giao tiÕp, x©y dùng mèi quan hÖ th©n thiÖn trªn tinh thÇn hiÓu biÕt vµ t«n träng lÉn nhau. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: HiÓu ®îc : - §oµn kÕt h÷u nghÞ lµ g×? - T×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ sÏ duy tr× vµ ph¸t triÓn nÒn hoµ b×nh nh thÕ nµo? - V× sao ph¶i cã t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ? - Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ? 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - H¸i hoa d©n chñ. - Th¶o luËn. - V¨n nghÖ. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST T
1

Néi dung c«ng viÖc
DÉn ch¬ng tr×nh

Ngêi thùc hiÖn
Mai

Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh

Ghi chó

2 3 4 5 6 7 8 9

Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ Nh¹c cô -HÖ thèng c©u hái, c©u ®è vµ c¸c ®¸p ¸n kÌm theo PhÇn thëng Cè vÊn ch¬ng tr×nh Tæng duyÖt

Linh C¸n bé líp Oanh HS nam Nhãm trëng Th¶o GV nh¹c -TËp thÓ líp - GV ng÷ v¨n, c«ng d©n C¸n bé líp GV ng÷ v¨n, c«ng d©n GVCN

GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... ca ngîi t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ §µn ... S¸ch, b¸o, tranh ¶nh, chuyÖn ... ca ngîi t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ PhÇn thëng KiÕn thøc liªn quan ®Õn néi dung cña ho¹t ®éng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

10 11 12

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ . - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn nhãm lÇn lît lªn giao lu. - Tæ chøc h¸i hoa d©n chñ ( mçi b«ng hoa lµ mét c©u hái, mét vÊn ®Ò cÇn th¶o luËn ), h¸t theo chñ ®Ò... - C©u hái cã thÓ lµ : 1. B¹n hiÓu thÕ nµo lµ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ ? 2. NÕu mçi chóng ta cã ý thøc ®oµn kÕt h÷u nghÞ vµ hîp t¸c th× sÏ cã t¸c dông nh thÕ nµo cho gia ®×nh ,céng ®ång vµ x· héi ? 3. CÇn ph¶i lµm g× ®Ó x©y dùng t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ ? - Kh¸n gi¶ cã thÓ ®îc tham gia trß ch¬i nÕu c¸c ®éi ch¬i kh«ng tr¶ lêi ®îc. - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ thi gi÷a c¸c nhãm. - Ngêi dÉn tr¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh ®Ò nghÞ tõng c¸ nh©n, tõng tæ h·y tù x©y dùng cho m×nh kÕ ho¹ch hµnh ®éng ®Ó t¨ng cêng t×nh t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ trong líp. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi GVCN vµ cè vÊn ch¬ng tr×nh ph¸t biÓu ý kiÕn.

- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n n÷.

Tiết 14. Ho¹t ®éng 3. H¸t mõng ngµy chiÕn th¾ng 30 - 4
Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - ý thøc ®îc ý nghÜa to lín cña ngµy gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt níc. - Cã lßng tù hµo d©n téc, th¸i ®é tr©n träng vµ biÕt ¬n cha anh ®· hi sinh x¬ng m¸u v× sù nghiÖp thèng nhÊt ®Êt níc. - LuyÖn tËp c¸c kÜ n¨ng tham gia ho¹t ®éng cña tËp thÓ. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Nh÷ng tÊm g¬ng hi sinh quªn m×nh v× ®éc lËp cña níc nhµ. - TruyÒn thèng chiÕn ®Êu ngoan cêng, chÞu ®ùng gian khæ cña ®ång bµo ta. - ý nghÜa quan träng cña ngµy 30 – 4 ngµy gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam,thèng nhÊt tæ quèc. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - BiÓu diÔn h¸t. móa. - KÓ chuyÖn, ®äc ( hoÆc ng©m) th¬ III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 2 DÉn ch¬ng tr×nh ChuÈn bÞ trang phôc biÓu diÔn Th kÝ Mêi ®¹i biÓu ( Cùu chiÕn binh...) Trang trÝ líp, b¶ng V¨n nghÖ Mai C¸n bé líp B¶n dÉn ch¬ng tr×nh Trang phôc biÓu diÔn GiÊy, bót ®Ó ghi biªn b¶n GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, c©u ®è.. liªn quan ®Õn néi dung cña ho¹t ®éng PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

3 4 5 7

Linh Oanh HS nam Th¶o , TËp thÓ líp C¸n bé líp GVCN

9 10

PhÇn thëng Tæng duyÖt

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - Ch¬ng tr×nh biÓu diÔn v¨n nghÖ chµo mõng ngµy chiÕn th¾ng 30 –4cã thÓ diÔn ra nh sau : + Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh + Tr×nh diÔn c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ .CÇn ¨n mÆc gän gµng ,s¹ch sÏ, nÕu ®Ñp th× cµng tèt . sau mçi tiÕt môc cã sù cæ vò cña kh¸n gi¶ phÝa díi - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît mêi c¸c tæ lªn biÓu diÔn v¨n nghÖ - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi cùu chiÕn binh lªn ph¸t biÓu hoÆc t©m sù (nÕu cã ). V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng, ý thøc chuÈn bÞ cña mçi c¸ nh©n, cña tõng tæ vµ tinh thÇn tham gia trong ho¹t ®éng nµy. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi GVCN vµ cè vÊn ch¬ng tr×nh ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu vµ GVCN

Ho¹t ®éng 4 Héi vui häc tËp
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - ¤n luyÖn nh÷ng kiÕn thøc cña c¸c m«n häc, chuÈn bÞ tèt cho k× thi cuèi n¨m häc, ®ång thêi lµ dÞp ®Ó c¸c em cïng nhau trao ®æi kinh nhgiÖm häc tËp tèt. - RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng ho¹t ®éng tËp thÓ cña c¸ nh©n nh: tr×nh bµy tríc tËp thÓ, xö lÝ c¸c t×nh huèng trong ho¹t ®éng, ®iÒu khiÓn tËp thÓ ho¹t ®éng. - Cã th¸i ®ä tÝch cùc vµ høng thó víi c¸c ho¹t ®éng cña Héi vui häc tËp II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - - KiÕn thøc c¸c m«n häc, nhÊt lµ nh÷ng m«n mµ líp nhËn thÊy cha ch¾c ch¾n, cÇn ph¶i cè g¾ng. - Ph¬ng ph¸p häc tËp vµ c¸ch «n tËp cho kÝ thi cuèi n¨m. 2.H×nh thøc ho¹t ®éng: - Thi tr¶ lêi nhanh. - V¨n nghÖ. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST Néi dung c«ng Ngêi thùc Ph¬ng tiÖn ho¹t Ghi T viÖc hiÖn ®éng chó
1 DÉn ch¬ng tr×nh Líp trëng B¶n dÉn ch¬ng tr×nh

2 3 4 5 7 8 9 10

C©u hái c¸c m«n häc Th kÝ Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng V¨n nghÖ Su tÇm c©u hái, c©u ®è, trß ch¬i... häc tËp PhÇn thëng Tæng duyÖt

C¸n bé líp vµ thÇy, c« gi¸o bé m«n Líp phã häc tËp Líp trëng HS nam Líp phã VTM BCH Chi §éi vµ thÇy, c« gi¸o bé m«n C¸n bé líp GVCN

PhiÕu c¸c c©u hái cña c¸c m«n häc kh¸c nhau GiÊy, bót ®Ó ghi biªn b¶n GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn, c©u ®è.. vÒ häc tËp S¸ch, b¸o... PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: a. Khëi ®éng: - H¸t tËp thÓ . - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu th kÝ. b. Néi dung: - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i diÖn nhãm lÇn lît lªn giao lu. - Tæ chøc h¸i hoa d©n chñ, h¸t theo chñ ®Ò... - Kh¸n gi¶ cã thÓ ®îc tham gia trß ch¬i nÕu c¸c ®éi ch¬i kh«ng tr¶ lêi ®îc. - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ thi gi÷a c¸c nhãm. Ngêi ®iÒu khiÓn v¨n nghÖ giíi thiÖu mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ cña líp xen kÏ ho¹t ®éng V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng tæ, c¸ nh©n, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi ®¹i biÓu vµ GVCN ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN. Chóc tÊt c¶ c¸c b¹n häc tèt, ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc k× II. VI. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm: Häc sinh tù ®¸nh gi¸ : C©u 1: Qua c¸c ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm , em thu ho¹ch nh÷ng g× ? C©u 2: Tù ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña b¶n th©n Tèt YÕu 4. Tæ häc sinh ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Kh¸ Trung b×nh

Tèt YÕu

Kh¸

Trung b×nh

5. GVCN ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt Kh¸ YÕu

Trung b×nh

Chñ ®iÓm th¸ng 5

B¸c Hå KÝnh Yªu
I. Môc tiªu gi¸o dôc: - N©ng cao hiÓu biÕt vÒ cuéc ®êi vµ sù ngiÖp cña B¸c Hå kÝnh yªu ®èi víi d©n téc,®Æc biÖt lµ t×nh c¶m cña B¸c ®èi víi thiÕu niªn nhi ®ång, sù quan t©m chØ b¶o cña B¸c ®èi víi tæ chøc §éi thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh. - KÝnh träng vµ yªu quý B¸c Hå, cã th¸i ®é tÝch cùc trong viÖc phÊn ®Êu trë thµnh ch¸u ngoan B¸c Hå. - Cã thãi quen rÌn luyÖn thêng xuyªn theo 5 ®iÒu B¸c d¹y.

Ho¹t ®éng 1. 5 ®iÒu b¸c hå d¹y thiÕu nhi
Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - HiÓu râ h¬n 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu nhi. - Cã th¸i ®é tÝch cùc thùc hiÖn 5 ®iÒu B¸c d¹y thÓ hiÖn trong häc tËp vµ rÌn luyÖn h»ng ngµy ë trêng, gia ®×nh vµ ngoµi x· héi. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:

Tiết 15.

1. Néi dung: - 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu nhi. - Nh÷ng vÝ dô thùc tÕ vÒ g¬ng ®éi viªn thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c d¹y. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: -Thi gi÷a c¸c tæ häc sinh. -BiÓu diÔn v¨n nghÖ. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST T
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Néi dung c«ng viÖc
DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng V¨n nghÖ Su tÇm tµi liÖu vÒ 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y thiÕu nhi PhÇn thëng Tæng duyÖt

Ngêi thùc hiÖn
Líp trëng Líp phã häc tËp C¸n bé líp Líp trëng HS nam Líp phã VTM TËp thÓ líp C¸n bé líp GVCN

Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... vÒ B¸c Hå kÝnh yªu. S¸ch, b¸o... PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

Ghi chó

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: a. Khëi ®éng: - H¸t tËp thÓ . - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Tõng tæ lªn tr×nh bµy ý kiÕn cña tæ m×nh vÒ 5 ®iÒu B¸c d¹y,®ång thêi giíi thiÖu nh÷ng thµnh tÝch cña tæ ®¹t ®îc trong n¨m häc. b. Cuéc thi: - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tæ chøc b¾t th¨m c©u hái, c©u ®è. LÇn lît tõng ®éi tr¶ lêi. §éi b¹n cã thª bæ sung ý kiÕn - C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ: H¸t, ng©m th¬, kÓ chuyÖn... - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm.

- Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¸m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Ho¹t ®éng 2. b¸c hå víi thiÕu nhi ; thiÕu nhi víi b¸c hå
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - Cã thªm hiÓu biÕt vÒ t×nh c¶m cña B¸c dµnh cho tiÕu nhi, vÒ nh÷ng quan t©m ®Æc biÖt cña B¸c ®èi víi thiÕu nhi mÆc dï B¸c lu«n bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc. - T«n träng, kÝnh yªu vµ biÕt ¬n B¸c. - RÌn luyÖn mét sè kÜ n¨ng tham gia ho¹t ®éng nh tr×nh bµy ý kiÕn, l¾ng nghe ý kiÕn cña b¹n... II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Nh÷ng t×nh c¶m ®Æc biÖt mµ B¸c dµnh cho thiÕu nhi. - Nh÷ng tÊm g¬ng thiÕu nhi thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c d¹y. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - Trao dæi th¶o luËn. - Vui v¨n nghÖ. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST T
1 2 3 4 5 6 7

Néi dung c«ng viÖc
DÉn ch¬ng tr×nh Th kÝ Ban gi¸m kh¶o Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng TÝn hiÖu tr¶ lêi V¨n nghÖ

Ngêi thùc hiÖn
Líp trëng Líp phã häc tËp C¸n bé líp Líp trëng HS nam Nhãm trëng Líp phã VTM

Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh GiÊy, bót §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu... Cê, trèng... Bµi h¸t, th¬, chuyÖn... ca ngîi t×nh c¶m cña B¸c dµnh cho thiÐu nhi. PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

Ghi chó

8 9

PhÇn thëng Tæng duyÖt

C¸n bé líp GVCN

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:

- H¸t tËp thÓ . - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Tõng nhãm tham gia ho¹t ®éng nh trao ®æi th¶o luËn vÒ t×nh c¶m vµ sù quan t©m cña B¸c ®èi víi thiÕu nhi. - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c nhãm lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ thi gi÷a c¸c nhãm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc tham gia cña tõng ®éi, biÓu d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi GVCN vµ cè vÊn ch¬ng tr×nh ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n.

Tiết 16. Ho¹t ®éng 3.h¸t vÒ b¸c hå kÝnh yªu
Ngày soạn ………………………. Ngày giảng………………………Lớp 7B Tiết…………….Sĩ số……………… I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp häc sinh: - hiÓu ®îc c«ng lao to lín cña B¸c ®èi víi d©n téc nãi chung,víi thiÕu nhi nãi riªng. - Tá lßng kÝnh yªu vµ tù hµo vÒ B¸c Hå vÜ ®¹i. - TÝch cùc rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng ho¹t ®éng tËp thÓ. II. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1. Néi dung: - Ca ngîi c«ng lao to lín cña B¸c Hå. - T×nh c¶m, sù quan t©m cña B¸c ®èi víi thiÕu nhi. 2. H×nh thøc ho¹t ®éng: - BiÓu diÔn v¨n nghÖ. - Thi h¸t kiªn khóc. III. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng: GvcN híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng: ST T
1 2 3 4 5

Néi dung c«ng viÖc
DÉn ch¬ng tr×nh Ban gi¸m kh¶o Th kÝ Mêi ®¹i biÓu Trang trÝ líp, b¶ng

Ngêi thùc hiÖn
Líp trëng C¸n bé líp Líp phã häc tËp Líp trëng HS nam

Ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng
B¶n dÉn ch¬ng tr×nh §¸p ¸n, biÓu ®iÓm GiÊy, bót ®Ó ghi biªn b¶n GiÊy mêi PhÊn mµu, giÊy mµu...

Ghi chó

6 7 8

V¨n nghÖ PhÇn thëng Tæng duyÖt

Líp phã VTM TËp thÓ líp C¸n bé líp GVCN

Bµi h¸t, th¬, c©u chuyÖn, mét vµi h×nh ¶nh... vÒ cuéc ®êi B¸c. PhÇn thëng TÊt c¶ c¸c néi dung trªn

IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng: - H¸t tËp thÓ . - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu, nªu ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, giíi thiÖu ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh lÇn lît mêi tõng tiÕt môc lªn biÓu diÔn v¨n nghÖ. - BGK chÊm ®iÓm c«ng khai cho c¸c tiÕt môc lªn b¶ng. V. KÕt thóc ho¹t ®éng: - Ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ - .Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh nhËn xÐt kÕt qu¶ ho¹t ®éng, tinh thÇn,ý thøc tham gia cña tõng c¸ nh©n, tõng ®éi,biªñ d¬ng vµ rót kinh nghiÖm. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh mêi GVCN vµ cè vÊn ch¬ng tr×nh ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ngêi dÉn ch¬ng tr×nh c¶m ¬n, chóc søc khoÎ c¸c ®¹i biÓu, GVCN vµ tÊt c¶ c¸c b¹n VI. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm: Häc sinh tù ®¸nh gi¸ : C©u 1: Qua c¸c ho¹t ®éng cña chñ ®iÓm , em thu ho¹ch nh÷ng g× ? C©u 2: Tù ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña b¶n th©n: Tèt Kh¸ Trung b×nh YÕu 1. Tæ häc sinh ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt Kh¸ YÕu 2. GVCN ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i: Tèt Kh¸ YÕu Trung b×nh

Trung b×nh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful