TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN Chứng từ kế toán Sổ Quỹ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán Chứng từ ghi sổ Sổ kế toán chi

tiết

Sổ cái

Bảng tổng hợp chi tiết

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo tài chính

Chú thích:

: ghi hàng ngày : Ghi cuối kỳ : Đối chiếu kiểm tra

Trình tự ghi sổ và luân chuyển chứng từ: -Hằng ngày căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán, kế toán tổng hợp sẽ lập chứng từ ghi sổ sau đó đăng ký số tiền phát sinh trên chứng từ ghi sổ vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và ghi sổ cái. Đồng thời kế toán chi tiết sẽ ghi vào sổ thẻ chi tiết. - Định kỳ hoặc cuối tháng kế toán tổng hợp sẽ lập bảng cân đối tài khoản hay còn gọi là bảng cân đối số phát sinh để kiểm tra việc ghi chép tổng hợp và đối chiếu số liệu với sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Đồng thời,kế toán chi tiết sẽ lập bản tổng hợp chi tiết để kiểm tra việc ghi chép chi tiết và đối chiếu với số liệu trên sổ cái. Sau khi đã được kiểm tra và chỉnh sửa sẽ được sử dụng để lập báo cáo kế toán cùng với số liệu của bảng tổng hợp chi tiết.

chi công ty sử dụng các loại chứng từ chủ yếu sau: • Phiếu thu: Dùng để ghi chép và quản lý các khoản thu tiền mặt vào quỹ.Công ty sử dụng một loại là tiền Việt Nam tại quỹ < TK 111> Tiền gửi ngân hàng:: là toàn bộ số tiền mà công ty gửi vào ngân hàng. để đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời của công ty cũng như tăng cường mối quan hệ giao dịch mua bán với khách hàng và nhà cung ứng cho nên vốn bằng tiền của công ty là một bộ phận của tài sản lưu động gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Tiền mặt tại quỹ: là số tiền mặt tồn quỹ tại công ty. rồi giao cho kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp ký . đòi hỏi phải có những nguyên tắc quản lý chặt chẽ nhất định để tránh gian lận. Vốn bằng tiền là tài sản có tính luân chuyển cao. sai sót. Nó phản ánh khả năng thanh toán của công ty theo yêu cầu quản lý nội bộ Vốn Bằng Tiền. Chứng từ sử dụng: Để theo dõi các khoản thu. Do quy mô hoạt động của công ty là vừa và nhỏ nên đồng tiền được sử dụng trong mối quan hệ với khách hàng là đồng Việt Nam<TK 1121> để mua bán và thanh toán.Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH TM _ DV TDTT Hùng Vân Đặc điểm vốn bằng tiền tại công ty: Là công ty thương mại và dịch vụ kinh doanh các mặt hàng TDTT. Kế toán vốn bằng tiền tại công ty: Kế toán tiền mặt tại quỹ 1. kế toán có trách nhiệm lập thành 3 liên Liên 1:lưu tại nơi lập phiếu Liên 2:Giao cho người nộp tiền Liên 3:Thủ quỹ sẽ làm chứng từ thu.

họ tên ) Người ( Ký. đóng dấu ) Kế toán trưởng ( Ký.họ tên.560đ Họ tên người nộp tiền : Nguyễn Trung Hiếu Địa chỉ : 27 Lý Thái Tổ Lý do nộp : Thu từ bán hàng Số tiền : 875.họ tên ) .11.họ tên ) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) : tám trăm bảy lăm nghìn năm trăm sáu mươi đồng Ngày 28 tháng 3 năm 2008 Thủ quỹ ( Ký.1996 Của Bộ Tài Chính PHIẾU THU số 05 Ngày 28 tháng 3 năm 2008 Nợ TK 111 : 875.560đ ( Viết bằng chữ ) : tám trăm bảy lăm nghìn năm trăm sáu mươi đồng Kèm theo : 01 chứng từ gốc Thủ trưởng đơn vị lập phiếu ( Ký.560 đ Có TK 511 : 875.Đơn vị : Cty TNHH Hùng Vân Địa chỉ : 16 Triệu Nữ Vương ĐN Mẫu số C21 .TC/QĐ/CĐKT Ngày 02.H Ban hành theo QĐ số : 999 .

họ tên ) Ngày 07 tháng 01 năm 2008.Năm trăm chín bảy nghìn sáu trăm bốn mươi đồng Người nhận tiền ( Ký.họ tên ) Người lập (Ký. Phiếu chi do kế toán thanh toán lập thành 2 liên có đầy đủ chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng -liên 1:Lưu tại nơi lập phiếu -Liên 2: thủ quỹ giữ Mẫu phiếu chi: Đơn vị : Cty TNHH Hùng Vân Địa chỉ :16 Triệu Nữ Vương . Thủ quỹ ( Ký.11 .Phiếu chi: Dùng làm chứng từ xuất quỹ.nhằm quản lý chặt chẽ các khoản chi bằng tiền và phản ánh tình hình chi một cách chính xác.TC/QĐ/GĐKT Ngày 02 .96của Bộ Tài Chính PHIẾU CHI Quyển số 01 Số chứng từ : 10 Ngày 07/01/2008 Họ và tên người nhận tiền Địa chỉ Lý do Số tiền Số tiên bằng chữ mươi đồng Kèm theo Thủ trưởng đơn vị phiếu ( Ký. đóng dấu ) tên ) : Trần Thị Liên : 16 Triệu Nữ Vương : Cước điện thoại : 597. họ tên ) .họ Đã nhận đủ số tiền : .họ tên.640 đ : Năm trăm chín bảy nghìn sáu trăm bốn : 01 chứng từ gốc Kế toán trưởng ( Ký.Đà Nẵng Mẫu số C21-H Ban hành theo QĐ số 999 .

ghi Nợ TK 112 .Kế toán tiền gửi ngân hàng Chứng từ sử dụng: Để hạch toán tiền gửi ngân hàng công ty sử dung các chứng từ gồm:giấy báo có-ủy nhiệm chi Giấy báo có :phản ánh số tiền tại ngân hàng của công ty tăng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful