T p chí Ki n th c Ngày Nay

H c ch Hán, Hi u ch Vi t

H c ch Hán, hi u ch Vi t
L Khách ± T p chí Ki n th c ngày nay s 790 Ngày r m, tôi hay i vi ng chùa. Có l n t i chùa V nh Nghiêm, tôi g p m t oàn du khách Hàn Qu c, h c nh ng câu i, nghê nga theo ti ng c a h , t ra tán th ng và gi ng ³chùa Lâm T ´ bên x h . Bên c nh ó, khách ng i Vi t, k c cô h ng d n viên, u ng ra t ý khâm ph c. Tôi có c m giác nh danh th ng c a chúng ta ch h th ng th c: Nên v n hóa c a chúng ta có m t i m t gãy không sao kh a l p n i! ng Các c t ch trong Th vi n Qu c gia toàn ch Hán-Nôm, ch ng l dành riêng cho i Trung Qu c (TQ), ài Loan, Nh t B n n tra c u?

Th i gian g n ây, ã có nhi u b c th c gi kh i x ng vi c khôi ph c d y ch Hán trong tr ng ph thong. Nhi u ng i m i nghe ã th y nh c u, vì nh l i các s t ti n b i t ng l i câu ca dao: Sao mà khó th M i ng c Kh ng i, i thôi!

i h c ch , chin ng

H c ch Hán có khó không?
Ngay c ng i TQ c ng th y khó. T u th k 20, nhà v n, nhà s h c Anh H.G.Wells trong tác ph m kinh i n ³L ch s ng i th gi i´, t tiên oán TQ không th tr thành c ng qu c hàng u c, vì ch c a h khó quá, ng i dân ph i t n quá nhi u s c h c, ³dùi mài kinh s ´, n n i ch ng còn th i gian phát minh sáng t o. Cu n sách trên ã c các h c gi n i ti ng TQ nh bà B ng Tâm,ông Phi Hi u Thông d ch sang ti ng TQ, gây ra nh h ng sâu r ng, khi n ng i TQ có nh ki n v n t c a h ã l c h u nh ch hình nêm c a ng ph i ti ng hành c i cách tri t . i Babylon hay ch t ng hình c a ng i Ai C p c i,

T th p niên 30 c a th k tr c, các nhà ngôn ng h c TQ ã sáng t o ra b ch Latin ánh v n nh m thay th ch Hán, nh ng kh n i ng i TQ c b ch ó ch ng khác gì c ³b n kinh không ch do ng Tam T ng th nh t Tây Thiên V ´! Nam 1949, sau khi n c CHND Trung Hoa c thành l p, TQ dùng s c m nh c a c b máy nhà n c thúc y c i cách v n t , nh ng c ng ch dùng m c ban hành ch gi n th . Ngay c ch gi n th ó c ng b ch trích gay g t là ã phá v nét p c a ch Hán, vi ph m v t nguyên, nên c ng ch n gi n c s ít ch có quá nhi u nét và l u hành i l c, Singapore, Malaysia, còn ài Loan, Hong Kong, Macao và ph n l n gi i Hoa ki u h i ngo i v n dùng ch ph n th truy n th ng mà h g i là ³chính th ´ nêu b t v trí chính th ng. D n d n ng i TQ c ng nh n ra l p lu n c a Wells là thi u c s , vì trong l ch s TQ t ng là c ng qu c hàng u th gi i, nh th i Khang Hy, th i c c th nh c a nhà Thanh, kh i l ng GDP TQ c tính chi m 75% toàn th gi i. Nên s l c h u c a TQ c n i không

1

T p chí Ki n th c Ngày Nay th l i cho nguyên nhân ch Hán. V n s d ng th ch kinh t x p th nhì th gi i là m t minh ch ng.

H c ch Hán, Hi u ch Vi t ó, TQ hi n nay ã tr thành n n

TQ có di n tích ngang b ng châu Âu, còn s dân thì h n h n, nh ng là n c l n duy nh t trên th gi i theo th ch nhà n c n nh t, ch không theo th ch Liên bang nh Nga, M v.v. N u không có th v n t ph c t p nh v y làm ch t g n k t, TQ ã chia n m x b y thành vài ch c n c nh t lâu r i. TQ có m t h th ng ph ng ngôn quá ph c t p, ngay trong t nh Qu ng ông ã có 8 th ti ng khác nhau, ng i Qu ng Châu không nghe c ti ng Tri u Châu, ng i H không nghe c ti ng H i Nam v.v. Nên s d ng ch ánh v n là không t ng, vì nh ng ng i a ph ng khác nhau c ch Hán nh ng theo cách phát âm theo ti ng i ph ng c a mình, ch ng khác gì ta tr c kia s d ng ch Hán. n c ng t b ³l i nguy n´ t ng t , nh ng h c ng ã v n lên m nh m , tr thành 1 torng ³4 viên g ch vàng´ (Ngoài ra còn có Brazil, Nga, Trung Qu c). Tôi t ng coi danh thi p c a m t th ng gia n, ngoài 11 ti ng chính th c do lu t pháp qui nh, h còn in thêm 19 th ti ng thông d ng. May thay, h còn có ngôn ng hành chánh dùng chung là...ti ng Anh, m t th ti ng Anh có l ch h nghe và hi u v i nhau. C ng có ng i quan ni m r ng, h c ti ng Anh, ti ng Pháp quá d vì ch c n nh 24 ch cái là xong(!). N u lý lu n nh v y, h c ch Hán còn d h n nhi u. T t c 80.000 ch Hán u do 8 nét c u t o nên ch ³v nh´ ( ): ch m, ngang, s , móc, ngang i lên, ph y, ph y nghiêng, mác ( i m, hoành, th , câu, khiêu, phách, tà phách, n i). G i là ³v nh t bát pháp´, h c vi t ch ³v nh´ s thông th o m i bút pháp c a ch Hán.V y ch Hán âu có khó, nh t là i v i ti ng Vi t có t i 70% t g c Hán.

ng

l ch s b ng l i chúng ta b ng

i bác

H c sinh các n c châu Âu b t bu c ph i h c ti ng Latin, m c dù ti ng Latin là th ngôn ng ã ch t, ngoài các nhà th Thiên chúa giáo và các nhà sinh v t h c, không còn ai s d ng. Quan h gi a ti ng Latin và ti ng Anh, ti ng Pháp, ti ng Nga hi n i c ng r t xa, ng i ta v n h c, vì ó là m t c ng . Ng i Pháp có câu: ³Ai b n l ch s b ng súng l c, s b l ch s b n l i b ng i bác´. Hình nh chúng ta c ng ã b l ch s b n vài phát i bác... Cách ây 50 n m, bác H t ng kêu g i gi gìn s trong sáng trong ti ng Vi t, vì ng i ta sính dùng ch g c Hán, nh thay vì sân bay thì nói phi tr ng, núi l a nói là h a di m s n, tàu ng m thì nói ti m th y nh..., nh ng v i tình hình giáo d c nh hi n nay thì l y âu ra ng i hi u c di m là cái sáng, cái nóng trên ng n l a, ti m th y là n d i n c...Vì v y, bây gi nói n vi c gi gìn s trong sáng c a Ti ng Vi t chính l i là ph i h c ch Hán. Nh ng ví d v dùng sai t g c Hán, nh y u i m ( i m quan tr ng) l i c dùng nh ³ i m y u´, tang th ng (bi n dâu) c dùng nh ³ au th ng´, c u cánh (m c ích cu i cùng) c dùng nh ³cánh quân c u giúp´ v.v. ã c báo chí nêu lên nhi u. Ngay c nh ng bài vi t nh m ³ ính chính´ cách dùng ch Hán sai c ng l i sai luôn, ch ng h n trong sinh h c, ³b Linh tr ng´ b t ngu n t ch Hán ³ ´ là úng, l i b b t l i sai, ph i là ³Linh ch ng´ ( ) m i úng (?!) (Nguy n V n Duân, Ninh Thu n). Ngay c trong chính

2

T p chí Ki n th c Ngày Nay

H c ch Hán, Hi u ch Vi t

T i n ti ng Vi t c a Vi n Ngôn ng h c c ng ã l n l n hai thu t ng ³nhân ch ng´ và ³ch ng nhân´ (theo PGS.TS oàn Lê Giang).

Hãy coi ch Hán là c ng , ch không ph i ngo i ng
Nhìn ra các n c ông Á, ngoài n c ta, không có n c nào o n tuy t v i ch Hán. Ng i Nh t h c ng i Hán nh ng không h suy tôn ³Thiên tri u´, h ã phá v h th ng âm-ngh a c a ch Hán và t o ra 2 d ng ch Hiragana Bình gi danh và Katakana ( Phi n gi danh), th ch mà ngay ng i TQ c c ng ch ng hi u gì. H v n s d ng song song ch Hán Kanji ( Hán t ), g m 1945 ch th ng dùng và 400 ch dùng t tên ng i. Cu i th k 19, th i k Minh Tr duy tân, h c ng ã t ng nh b ch Hán, nh ng ng i dân v n coi m u ch cái Roma nh coi m t mã, ch ng hi u mô tê gì, ành ph i dùng l i n ngày nay. i u thú v là h phát hi n ra h c sinh h c ch Hán thông minh h c sinh không h c! Ng c l i, ti ng Nh t c ng làm phong phú thêm t v ng ti ng Hán, ch ng h n các t t do, dân ch , d ng khí v.v là t g c Nh t. Ng i Tri u Tiên v n s d ng ch Hán (Hancha) cho n th k th 15, xu t hi n ch Hangul (Nh n v n) c áo. Hangul trông thoáng qua t ng là x p ch theo ki u t ng hình, th c ra, ây là ký âm g m 24 m u t h t s c khoa h c. Bên c nh ó, ng i Hàn Qu c v n không b ch Hán, n m 1972, B giáo d c Hàn Qu c ã qui nh ph i d y 1800 ch Hán c b n cho h c sinh ph thông. Còn CHDCND Tri u Tiên, ng i ta ã b h n ch Hán. Ng i Hàn Qu c không h e ng i n quá kh mà h t ng th n ph c TQ mà còn ng ra òi ng ký v i UNESCO v tác quy n phát minh ch Hán, c ng nh h ã ng ký thành công t t oan Ng là v n hóa phi v t th c a h . Theo phóng viên Bình Nguyên, th ô Seoul, nhan nh n nh ng n i qu ng cáo d y Hán t , vì ph i có ch ng ch Hán t m i ki m c vi c làm ngon lành. Ch có Vi t Nam là bê nguyên ch Hán v , coi là khuôn vàng th c ng c, b t ch p ti ng Vi t thu c h Môn-Khmer ng h Nam Á, khác v i ch Hán thu c h Hán-T ng ng h Mongoria. Chúng ta tuy s d ng ch Hán, nh ng phát âm theo ti ng Vi t c , t c âm Hán Vi t. Chính âm Hán-Vi t ã b o t n nhi u âm t c Hán Ng . Ngày nay, ti ng Hoa ã hoàn toàn b xáo tr n v âm v n, ng i TQ mu n làm th th ng ph i dùng âm c a Hán ng c , cách phân bi t v n b ng, v n tr c và gieo v n t t nh t là d a vào âm Hán Vi t! n th k 13, ta xu t hi n ch Nôm ghi âm ti ng Vi t do Hàn Thuyên sáng t o, nh ng ch y u là l u hành trong dân dã, t t c các lo i t u s , s c phong, các v n b n hành chánh n khoa c , u s d ng ch Hán. Ch nôm c ghép t ch Hán, d a theo nguyên t c ³l c th ´ (6 cách t o d ng ch Hán: t ng hình, ch th , hình thanh, h i ý, chuy n chú, gi tá) c a ch Hán, nên còn khó c h n ch Hán, ch nh ng ng i thông th o ch Hán, m i c c ch Nôm. Nh c i m b m sinh ó ã khi n ch Nôm không th ph bi n r ng rãi và ã nhanh chóng lui kh i v ài l ch s khi ch Qu c ng xu t hi n. N c ta ã s d ng ch Hán t th k th nh t TCN khi b nhà ông Hán t ách ô h cho n u th k 20 khi ch khoa c b bãi b , tính ra ã 2100 n m, nên ch Hán hoàn toàn có th coi là c ng c a ta, c ng nh TQ, Hàn Qu c, Nh t B n v y. Ch Hán

3

T p chí Ki n th c Ngày Nay

H c ch Hán, Hi u ch Vi t

không ph i là sinh ng , n u c ph bi n nhà tr ng, tôi thi n ngh nên d y theo âm HánVi t, ch ph n th , không c n d y phiên âm, ng pháp, h i tho i...nh d y ti ng Trung Hoa. Theo kinh nghi m c a Hàn Qu c, Nh t B n, chúng ta ch c n d y kho ng 1000 ch Hán cho h c sinh ph thông là hi u ti ng Vi t, t ó có th h ng d n h c sinh t h c b ng cách tra t i n m r ng thêm. Ch ng trình giáo d c ph thông t i mi n Nam tr c n m 1975 ngoài 2 môn sinh ng Anh, Pháp, h c sinh ph i h c thêm m i tu n 1 ti t Hán v n, âu n n i quá n ng n nh nhi u ng i e ng i?

Nh ng chuy n vui v ch Hán
Con gái tôi d y ti ng Trung cho ng i n c ngoài. bài gi ng c sinh ng thêm, con tôi ã gi ng: ch yên (an, ) g m b miên (miên), trông gi ng mái nhà, n u thêm ng i ph n ( ) bên trong, m i vi c s yên n. M t h c sinh ng i M lên c i: ³Thêm ph n vào càng thêm n ào, sao yên n i´! M i ây, tôi có Kh i Th c ( ) tôi n th m m t công ty ch t o c khí c a ài Loan, có tên là công ty t ng h câu i nôm na nh sau:

D ch âm: Kh i trí phát huy tân k thu t/ Th c phong b

c h o th

ng c .

D ch ngh a: M mang trí tu nh m phát huy k thu t m i; Thành qu phong phú nh t n d ng t t th i c . Câu i trên mang ý khích l , l i khéo léo g n tên công ty vào, nên ã h t m c tán th ng. c các b n ài Loan

T t c các v t ng th ng, th t ng Hàn, Nh t vi t th pháp ch Hán r t p. Sau ây là th pháp c a c u t ng th ng Hàn Qu c Kim Da Jong ( Kính thiên ái nhân, bên trái) và c u th t ng Nh t Abe (M ng, bên trên): M t tr ng i cho ng i h c ch Hán là m t âm có nhi u ch và m t ch có nhi u ngh a. M i ây, có m t ng i b n h i tôi, t i sao ng i TQ g i n i vua ng là ³T c m thành´, ch ng l h nguy n r a cho vua h mau ch t? Hóa ra b n tôi ã nh m ch ³t ´ trong c m t T C m Thành ( ) có ngh a là màu tím, khác v i ch t có ngh a là ch t ( ) và còn nhi u ch t khác n a... N c ta có câu chuy n c k r ng, có m t ông quan võ ( c ng c là v ) b tên quan th ( t c ho n quan) ch gi u b ng cách ch i ch cùng âm khác ngh a. V c y kh e ( ), v ra v múa ( ), v b m a( ), v t c lông(ð).

4

T p chí Ki n th c Ngày Nay C b n ch
ð

H c ch Hán, Hi u ch Vi t u c là v . a l i b ng câu: ), th không có y( ).

âm Hán-Vi t

Nh ông b n quan v n mách n a, viên quan võ tr Th vào h u ( ), th C 4 ch ng trông ( âm Hán Vi t ), th c ng thích( u c là th .

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful