XEM TUOÅI CAÁT NHAØ, HÖÔÙNG NHAØ

(Baïn muoán xem tuoåi cho nöû haûy click chuoät vaøo
ñaây)naøy xem cho nam sinh töø 1904 đến 1997)
(Baûng
1 Hoï teân:
2 Sinh naêm:

Thai Phan Quang Huy
1981

TAÂN DAÄU

3 Maïng:

THAÏCH LÖÏU MOÄC

4 Cung:

KHAÛM

5 Naêm nay:

31 Tuoåi AÂL

6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung:

Khaéc:

BÍCH THÖÔÏNG THOÅ

Baøn tay hoan oác: Töù taán taøi
Khaûm

Baøn tay kim laâu:

Chaán

Döông thuûy

Ñoâng

Thieân y

Höôùng khaéc tuoåi

Ñoâng nam

Sanh khí

Höôùng khaéc tuoåi

Nam

Dieân nieân

Taây nam

Tuyeät maïng

Taây

Hoaï haïi

Taây baéc

Luïc saùt

Baéc

Phuïc vì

Ñoâng baéc

Nguõ quyû

Höôùng daån söû duïng:
Nhöõng oâ chöû maøu xanh ngöôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo

#N/A

Taïi haøng soá 6 nhaäp cung gioáng nhö cung taïi haøng soá 4
Ví duï taïi haøng soá 4 laø Khoân thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp khoân

Höôùng khaéc tuoåi

7 Nguõ haønh töông sinh: Kim>Thuûy>Moäc>Hoaû>Thoå>Kim
8 Nguõ haønh töông khaéc: Kim><Moäc><Thoå><Thuûy><Hoaû><Kim
9 Ngöôøi naøy naêm nay:

Laøm nhaø ñöôïc

10 Cöûu tinh cheá phuïc: (Neáu cöûa nhaø ñaõ xaây döïng xong lôõ quay nhaèm höôùng xaáu thì xoay höôùng beáp ñeå khaéc cheá)
Neáu höôùng cöûa chính cuûa nhaø quay veà höôùng: Hoaï haïiTuyeät maïng
Nguõ quyû Luïc saùt
Thì höôùng mieäng loø beáp neân quay veà höôùng:

Phuïc vò

Thieân y

Sanh khí Dieân nieân

11 YÙ nghóa vaø vaän duïng boá trí theo caùc höôùng:
Luïc saùt:

Laø ñieàm baùo moät bieán coá caàn neân traùnh höôùng naøy, thöôøng boá trí WC.

Nguõ quyû:

Nôi boá trí baøn thôø toå tieân, thôø cuùng ñeå caàu an cho gia cö hay treo anh gia ñình

Tuyeät maïng: Nôi laøm choå caát ñoà.
Dieân nieân:

Nôi laøm vieäc hoaëc laø nôi boá trí phoøng nguû chính cuûa gia chuû.

Hoaï haïi:

Nôi daønh cho löu tröû, keä saùch….. Khoâng ñöôïc boá trí nhaø taém, nhaø veä sinh, hoaëc phoøng nguû treû em

Sinh khí:

Nôi boá trí phoøng laøm vieäc, thö phoøng, phoøng sinh hoaït chung, phoøng karaoke….

Thieân y:

Nôi boá trí choå cho ngöôøi beänh döôûng beänh, phoøng keá toaùn, quaøy thu tieàn….

Löu yù: ( Caùc höôùng toát laø caùc höôùng haïp tuoåi xem caùc höôùng ôû haøng coù soá thöù töï laø 6)

(Vieát theo Baùt traïch Minh Caûnh cuûa taùc giaû : Thaùi Kim Oanh) .

m cho nam sinh töø 1904 đến 1997) ôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo áng nhö cung taïi haøng soá 4 n thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp khoân y höôùng beáp ñeå khaéc cheá) ø veä sinh. hoaëc phoøng nguû treû em oá thöù töï laø 6) .

.

Hoaï haïi: Nôi daønh cho löu tröû. keä saùch…. phoøng sinh hoaït chung. hoaëc phoøng nguû treû em Sinh khí: Nôi boá trí phoøng laøm vieäc. thöôøng boá trí WC. Dieân nieân: Nôi laøm vieäc hoaëc laø nôi boá trí phoøng nguû chính cuûa gia chuû.XEM TUOÅI CAÁT NHAØ. quaøy thu tieàn…. HÖÔÙNG NHAØ (Baïn muoán xem tuoåi cho nam haûy click chuoät vaøo ñaây) (Baûng naøy xem cho nöû sinh töø 1904 đến 1997) 1 Hoï teân: Nguyen Thi Kim Lieu 2 Sinh naêm: 1980 CANH THAÂN 3 Maïng: THAÏCH LÖÏU MOÄC 4 Cung: TOÁN 5 Naêm nay: Khaéc: BÍCH THÖÔÏNG THOÅ 32 Tuoåi AÂLBaøn tay hoan oác: Nguõ thoï töû 6 Höôùng nhaø cuûa ngöôøi cung: Ñoâng Dieân nieân Ñoâng nam Phuïc vì Nam Thieân y Taây nam Nguõ quyû Taây Luïc saùt Taây baéc Hoaï haïi Baéc Sanh khí Ñoâng baéc Tuyeät maïng Toán Baøn tay kim laâu: Kim laâu suùc Aâm moäc Höôùng khaéc tuoåi #N/A Höôùng haïp tuoåi Höôùng daån söû duïng: Nhöõng oâ chöû maøu xanh ngöôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo Taïi haøng soá 6 nhaäp cung gioáng nhö cung taïi haøng soá 4 Ví duï taïi haøng soá 4 laø Khoân thì taïi haøng soá 6 phaûi nhaäp khoân Höôùng haïp tuoåi 7 Nguõ haønh töông sinh: Kim>Thuûy>Moäc>Hoaû>Thoå>Kim 8 Nguõ haønh töông khaéc: Kim><Moäc><Thoå><Thuûy><Hoaû><Kim 9 Ngöôøi naøy naêm nay: Khoâng laøm nhaø ñöôïc 10 Cöûu tinh cheá phuïc: (Neáu cöûa nhaø ñaõ xaây döïng xong lôõ quay nhaèm höôùng xaáu thì xoay höôùng beáp ñeå khaéc cheá) Neáu höôùng cöûa chính cuûa nhaø quay veà höôùng: Hoaï haïiTuyeät maïngNguõ quyû Luïc saùt Thì höôùng mieäng loø beáp neân quay veà höôùng: Phuïc vò Thieân y Sanh khí Dieân nieân 11 YÙ nghóa vaø vaän duïng boá trí theo caùc höôùng: Luïc saùt: Laø ñieàm baùo moät bieán coá caàn neân traùnh höôùng naøy. Khoâng ñöôïc boá trí nhaø taém. Nguõ quyû: Nôi boá trí baøn thôø toå tieân. thö phoøng. nhaø veä sinh. Thieân y: Nôi boá trí choå cho ngöôøi beänh döôûng beänh. thôø cuùng ñeå caàu an cho gia cö hay treo aûnh gia ñình Tuyeät maïng: Nôi laøm choå caát ñoà.. phoøng keá toaùn. (Vieát theo Baùt traïch Minh Caûnh cuûa taùc giaû : Thaùi Kim Oanh) . phoøng karaoke….

.

töø 1904 đến 1997) 6 phaûi nhaäp khoân p ñeå khaéc cheá) hoaëc phoøng nguû treû em .

.

78 0.86 1 1.16 2.44 3.51 0.9 3.05 3.93 3.7 3.87 0.19 THAÁT THOAÙT 0.6 1.05 2.83 2.58 0.21 0.61 3.49 TAÁN TAØI 0.56 2.34 3.81 2.78 2.31 1.03 3.92 3.43 3.64 3.86 2.1 3.12 0.17 2.9 3.83 1.49 CÔ THIEÄT 0.61 1.71 2.79 3.55 0.03 1.29 COÄNG SÖÏ 0.45 1.4 3.06 3.42 0.94 1.49 HOAÏCH TAØI 0.9 1.98 3.87 3.43 1.52 2.85 2.82 1.76 2.98 1.19 ÑAÏI KIEÁT 1.32 3.05 0.63 1.88 0.41 0.71 2.8 3.01 1.51 3.46 1.02 1.52 3.72 2.64 1.26 2.25 1.36 1.76 0.57 0.65 2.84 2.28 2.29 3.41 3.74 CUNG BEÄNH HAÏI (xaáu khoâng neân duøng) THOÁI TAØI 0.68 3.42 3.14 2.42 1.85 1.27 2.04 1.53 2.89 CÔ HAØN 0.43 0.45 3.51 2.8 2.89 LUÏC HÔÏP 0.67 3.46 3.33 1.44 1.82 2.38 3.65 3.7 3.07 2.33 3.68 2.6 3.93 .15 0.18 2.53 0.21 2.01 3.27 1.28 1.69 3.11 3.34 1.1 2.88 3.66 3.39 KIEÁP TAØI 0.26 1.07 3.63 3.81 3 3.62 3.85 1.82 2.18 0.07 0.14 0.54 0.48 2.01 0.99 OAN QUÍ 0.32 1.12 2.02 3.99 QUÍ TÖÛ 0.09 1.06 0.47 1.09 0.35 3.46 2.15 2.69 TRÖÔØNG ÍCH 0.23 0.3 1.06 2.72 2.59 0.69 0.22 2.1 0.64 2.08 0.48 3.39 ÍCH LÔÏI 0.THÖÔÙC LOÃ BAN DUØNG TRONG XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH CUNG TAØI ÑÖÙC (toát neân duøng) m PHUÙC ÑÖÙC m m m m m m m m m 0 0.04 0.09 0.83 2.91 3.55 2.87 1.95 1.79 CUNG LY ÑAÏO (xaáu khoâng neân duøng) TRÖÔØNG BEÄNH 0.41 1.11 0.08 2.94 3.24 2.25 2.93 1.96 1.17 0.06 1.87 2.77 2.13 0.92 2.84 CUNG NGHÓA LOÄC (toát neân duøng) KHAÙCH ÑÒNH 0.5 2.02 0.74 2.73 2.36 3.91 1. phoøng quan chöùc) THUAÄN LÔÏI 0.31 3.47 2.5 3.2 2.59 0.67 2.65 1.22 0.4 1.84 1.57 2.75 1.38 1.89 CUNG QUANG THUAÄN (toát neân duøng cho cô quan.95 3.46 0.04 3.56 0.58 2.47 3.97 1.03 0.23 2.3 3.7 2.66 2.96 3.16 0.97 3.28 3.73 2.77 0.23 1.24 0.91 3.08 3.05 1.24 1.47 0.2 0.75 2.92 1.29 THIEÂN TAØI 0.54 2.37 3.62 1.11 2.13 2.5 0.37 1.35 1.52 0.88 1.86 1.48 0.88 2.44 0.45 0.

14 3.76 3.14 1.41 2.07 0.12 3.8 3.75 3.62 2.51 1.62 4.35 2.7 1.17 1.54 1.15 1.87 3.61 2.06 1.63 4.21 3.42 2.57 1.56 3.04 CUNG KIEÁT HOÀN (toát neân duøng cho phoøng thôø.73 1.67 1.95 1.13 1.36 2.97 2.65 4.69 4.05 1.81 3.74 1.04 2.73 3.18 1.19 TOÄI CHÍ 0.96 2.85 3.17 3.31 2.68 1.28 0.86 3.99 CUNG HAÏI DAÂM (xaáu khoâng neân duøng) TAM HAÏI 0.89 2.59 0.71 3.3 0.22 3.58 3.02 2.64 2.34 0.33 0.15 3.46 2.78 3.4 2.18 3.54 3.93 2.19 CAÙP ÑOÄ 0.67 4.03 2.26 3.34 2.37 0.82 3.66 4.43 2.49 KHAÅU THIEÄT 0.16 3.39 TAÁN BÖÛU 2 2.41 0.13 3.61 4.27 0.35 0.05 2.76 1.63 2.12 1.97 0.11 1.5 1.56 1.64 4.28 3.24 3.1 Löu yù thöôùc loã ban quan troïng chieàu roäng cöûa hôn laø chieàu cao cöûa .33 2.37 2.01 2.08 1.01 3.48 1.92 2.02 2.22 1.36 0.25 3.4 0.99 4 3.77 3.09 0.53 1.2 1.72 3.25 0.29 1.77 1.94 2.31 0.71 1.03 2.32 0. phoøng buoà ÑAÊNG KHOA 0.6 4.21 1.96 1.78 1.59 0.38 2.95 2.38 0.81 1.9 2.6 2.39 TOÁN TAØI 0.3 2.27 3.72 1.55 3. moà maû.98 2.82 1.83 3.57 3.58 1.44 2.84 3.8 1.32 2.66 1.26 0.69 LY HÖÔNG MÖU VAÄN 0.91 2.79 CHIEÂU TAØI 0.45 2.PHUÙ QUÍ 0.23 3.94 CUNG KIEÁP XAÙC (xaáu khoâng neân duøng) TÖÛ BIEÄT 0.68 4.08 0.55 1.98 0.09 0.53 3.75 1.16 1.23 1.79 BEÄNH LY 0.2 3.74 3.1 1.07 1.52 1.

81 9.36 6.04 8.38 4.23 7.84 9.88 9.67 8.38 7.16 6.92 9.35 6.13 6.68 6.55 6.4 6.93 7.12 6.73 8.36 6.25 6.02 6.55 5.96 7.27 6 6.15 7.48 6.27 4.13 8.42 8.43 7.32 8.68 8.78 8.17 8.95 7.37 6.19 4.65 8.94 6.41 8.15 6.11 4.7 8.74 6.61 8.39 4.28 4.01 9.51 5.61 9.98 6.55 8.37 7.58 8.57 6.72 6.85 9.02 9.08 6.54 8.34 7.99 4.5 6.69 4.09 4.48 8.95 6.76 7.59 4.77 8.29 4.57 8.87 9.74 8.41 6.35 6.25 4.43 6.11 8.8 7.99 4.64 6.82 9.m m m m m m m m m m m 4.22 8 8.12 8.14 4.72 8.18 8.65 6.33 7.93 9.77 7.36 7.4 8.05 6.05 8.19 8.57 5.2 7.3 4.83 7.75 7.95 9.63 8.92 6.15 8.53 6.03 6.32 7.12 4.44 8.49 4.97 8.63 6.29 9.34 6.31 7.45 6.31 4.56 6.07 8.2 8.21 4.21 8.46 6.28 7.22 4.14 8.71 8.02 8.35 7.34 7.47 6.34 4.03 9.53 5.21 8.76 8.13 4.42 8.21 7.64 8.24 7.25 7.61 6.79 4.2 9.79 4.38 8.89 4.49 4.37 6.75 8.53 8.91 9.52 6.58 7.92 7.62 9.44 .52 5.6 6.41 8.59 4.08 8.11 6.07 6.1 8.16 4.6 9.15 4.33 7.56 5.18 7.39 4.75 6.96 9.9 9.84 7.86 9.91 7.24 4.26 4.51 6.62 8.27 7.98 9.6 8.23 4.33 6.56 8.9 7.01 8.28 4.79 4.33 4.88 7.67 6.45 8.66 8.94 7.8 8.3 7.39 9 9.73 6.38 6.23 7.54 6.74 7.87 7.97 6.22 7.46 8.01 6.29 4.51 8.93 6.59 4.89 4.26 7.18 4.98 7.09 4.06 8.86 7.57 7.85 7.31 8.7 6.3 8.71 6.16 8.94 9.81 7.32 4.96 6.1 4.47 8.69 4.03 8.56 7.04 6.43 8.42 6.54 5.98 8.16 7.17 7.83 9.39 4.44 6.62 6.52 8.97 7.4 ng quan chöùc) 4.19 4.06 6.82 7.5 8.1 6.26 6.99 9.78 7.58 5.8 9.14 6.24 7.2 4.17 4.66 6.97 9.

13 9.39 7.22 8.79 àu cao cöûa 9.28 8.42 4.23 6.83 8.46 7.96 8.09 9.86 6.76 6.82 6.1 9.06 9.16 9.91 8.72 7.17 6.48 7.43 4.93 8.51 8.5 7.26 6.37 4.12 7.8 6.06 7.77 6.04 9.46 4.27 8.68 7.71 7.45 4.45 7.37 8.47 4. phoøng buoàn) 4.88 8.04 7.89 4.53 7.29 4.67 7.3 6.21 6.73 9.44 7.14 7.65 9.48 4.85 6.53 7.5 4.61 .79 4.46 6.84 8.67 9.31 6.69 4.76 9.22 6.59 4.71 9.9 6.64 9.81 6.77 9.5 9.3 8.18 9.09 4.43 7.29 4.82 8.05 9.25 6.33 6.36 4.51 7.55 maû.38 4.12 9.92 6.38 8.7 9.64 7.54 7.78 6.05 7.58 4.81 8.36 8.68 9.1 7.15 9.2 6.51 4.9 8.91 6.62 7.69 4.25 8.66 7.17 9.95 8.42 7.15 7.57 6.03 7.49 4.11 7.74 9.44 4.24 6.19 4.86 8.35 4.72 9.01 7.4 4.87 8.28 6.6 7.88 6.85 8.52 8.7 7.07 7.27 6.11 9.92 8.54 7.49 7.6 9.83 6.41 4.14 9.56 7.26 8.4.2 9.87 6.66 9.07 9.02 7.74 7.32 8.89 4.41 7.99 4.61 7.75 9.78 9.59 4.24 8.47 6.45 7 7.31 8.65 7.4 7.97 8.35 8.63 9.08 7.55 7.48 4.33 8.52 7.56 6.94 8.23 8.08 9.84 6.58 6.32 6.49 4.47 7.19 4.18 6.73 7.63 7.13 7.34 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful