GV: Tống Đại Hiệp – 0936.05.

4040

Bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Đốt cháy hoàn toàn 0,4524g hợp chất hữu cơ (A) thu được 0,3318g CO2 và 0,2714g
H2O. Mặt khác đun nóng 0,3682g chất (A) với vôi tôi xút để biến tất cả nitơ trong (A)
thành NH3 rồi dẫn khí NH3 vào 20ml dung dịch H2SO4 0,5M. Để trung hòa axit còn dư
sau khi tác dụng với NH3 cần dùng 7,7ml dung dịch NaOH 1M. Lập CTPT chất (A) biết
MA = 60.
ĐS: CH4ON2
Câu 2. Đốt cháy amin A với không khí (N2 và O2 với tỉ lệ 4:1) vừa đủ, sau phản ứng thu được
17,6g CO2, 12,6g nước và 69,44 lít N2(đktc). Khối lượng của amin là:
B. 9g
C. 11g
D. 9,5g.
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,282g hợp chất hữu cơ (A) rồi cho sản phẩm sinh ra lần lượt qua
bình (1) đựng CaCl2 khan và bình (2) đựng KOH có dư. Sau thí nghiệm thấy bình (1)
tăng thêm 0,194g còn bình (2) tăng thêm 0,8g. Mặt khác, đốt 0,186g (A) thì thu được
22,4 ml N2 (đkc). Biết (A) chỉ chứa 1 nguyên tử N. Lập CTPT chất (A)
ĐS: C6H7N
Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 10,4g hợp chất hữu cơ (A) rồi cho sản phẩm sinh ra lần lượt qua
bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc và bình (2) chứa nước vôi trong có dư. Sau thí nghiệm
thấy bình (1) tăng thêm 3,6g còn ở bình (2) thu được 30g kết tủa. Mặt khác, khi hóa hơi
5,2g (A) thì thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6g oxi trong cùng điều kiện.
Lập CTPT chất (A) ĐS: C3H4O4
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X cần 6,72 (l) O 2 (đktc). Sản phẩm cháy gồm
cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thấy có 19,7 g kết tủa xuất hiện và
khối lượng dung dịch giảm 5,5 g. Lọc bỏ kết tủa đun nóng nước lọc lại thu được 9,85 g
kết tủa nữa. Xác định CTPT của X.
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X. Sản phẩm cháy thu được cho hấp thụ hết vào
200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thấy có 10 g kết tủa xuất hiện và khối lượng bình đựng
dung dịch Ca(OH)2 tăng 16,8 g. Lọc bỏ kết cho nước lọc tác dụng với dung dịch
Ba(OH)2 dư lại thu được kết tủa, tổng khối lượng hai lần kết tủa là 39,7 g. CTPT của X?
Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn mgam chất hữu cơ X (chứa C, H, N) cần dùng15,68 (l) O2 (đktc).
Sản phẩm cháy cho lội thật chậm qua bình đựng nước vôi trong dư thấy có 40g kết tủa
xuất hiện và có 1120 ml khí không bị hấp thụ. CTPT của X?
Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần
7,28 lít O2 (đktc) sản phẩm cháy thu được cho hấp thụ hết vào bình đựng 150 ml dung
dịch Ba(OH)2 1M thì thấy có 9,85 g kết tủa xuất hiện, lọc bỏ kết tủa, đun nóng nước lọc
lại xuất hiện kết tủa. Giá trị của m?
Câu 9. Đốt 200cm3 hơi một chất hữu cơ trong 900cm3 oxi (lấy dư).Thể tích khí thu được là 1,3
lít .Sau khi cho nước ngưng tụ còn 700cm3. Sau khi cho lội qua dd KOH chỉ còn 100
cm3 bị hấp thụ bởi P (các thể tích khí ở cùng đk t°, P) .Xác định CTPT.
ĐS: C3H6O
Câu 10. Cho 400cm3 hỗn hợp một hidrocacbon và nitơ vào 900cm3 cxi (dư) rồi đốt, thu được 1,4
lít hỗn hợp khí. Sau khi cho nước ngưng tụ còn 800cm3 và sau khi cho qua ddKOH thì
còn 400cm3 (các thể tích khí đo trong cùng đk t° , P). Xác định CTPT.
ĐS: C2H6
Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn ag một chất hữu cơ chứa C, H, Cl thu được 0,22g CO2, 0,09g H2O.
Khi phân tích ag hợp chất trên có mặt AgNO 3 thì thu được 1,435g AgCl. Xác định
CTPT biết tỉ khối hơi của hợp chất so với NH3 là 5.
ĐS: CH2Cl2
Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 1,08g hợp chất hữu cơ (A) rồi cho sản phẩm sinh ra vào dung dịch
Ba(OH)2 thấy bình nặng thêm 4,6g đồng thời tạo thành 6,475g muối axit và 5,91g muối
trung hòa. Tỉ khối hơi của (A) đối với heli là 13,5. Tìm CTPT chất (A)
ĐS: C4H6
Câu 1.

A. 9,2g

1

GV: Tống Đại Hiệp – 0936. Xác định % khối lượng của C7H16 trong hỗn hợp.95(g) xăng trên cần vừa đủ 17.4040 Bài tập xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ Câu 13. Để đốt cháy hết 6. Một loại xăng chứa hỗn hợp các ankan có CTPT C7H16 và C8H18.08lít O 2 (đktc). 2 .05.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful