Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn Đề 01

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 Cơ bản Chương I: Lượng Giác Thời gian: 45 phút

Câu 1. Cho A = Cho biết

1 + cos x  (1 − cos x) 2  1 . 1 +  , rút gọn và tính giá trị của A nếu cos x = − , 2 s inx  sin x  2

π < x <π . 2

Câu 2. Giải các phương trình sau: a) cos 2 x − 2 3 s inx.cos x = 1 + sin2 x b) (sin 5 x + cos 5 x)(1 − 3cos x + 2cos2 x ) = 0 c) tan( x + ) = tan( − 5 x)
π 6 π 4

Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn Đề 02

Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 Cơ bản Chương I: Lượng Giác Thời gian: 45 phút

Câu 1. Cho A =  2  sin x Và cho biết
π < x <π . 2

 (1 − cos x) 2

 1 + cos x 1 + 1 . , rút gọn và tính giá trị của A nếu cos x = − 2  s inx

Câu 2. Giải các phương trình sau: a) tan( − 5 x) = tan( + x) b) (1 + 2cos 2 x − 3cos x)(cos 5 x + sin 5 x) = 0 c) cos 2 x − sin 2 x − 1 = 2 3 s inx.cos x
π 4 π 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful