Bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trần Xuân Trường (Cập nhật: 22/1/2007)

Vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đã được làm rõ dần qua các kỳ đại hội Đảng, đặc biệt là qua Đại hội IX. Trong bài viết này, tôi xin bổ sung và lý giải thêm vài điểm. 1 - Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển nhất định của văn minh nhân loại. Là một kiểu tổ chức kinh tế, kinh tế thị trường vừa là vấn đề của lực lượng sản xuất, vừa là vấn đề của quan hệ sản xuất. Phải đạt đến một trình độ phát triển nhất định, nền sản xuất xã hội mới thoát khỏi tình trạng tự cung tự cấp, mới có sản phẩm dư thừa để trao đổi. Cũng phải trong những quan hệ xã hội như thế nào của sản xuất mới nảy sinh cái tất yếu kinh tế: người sản xuất hàng hóa phải mang sản phẩm dư thừa ra thị trường; kẻ mua và người bán trao đổi sản phẩm với nhau trên thị trường. Kinh tế thị trường thuộc phạm trù quan hệ sản xuất, nhưng nó không bao giờ tự sản sinh ra một hệ thống quan hệ sản xuất đầy đủ, độc lập với các phương thức sản xuất mà trong đó nó vận động. Nó bao giờ cũng gắn bó hữu cơ với hệ thống các quan hệ sản xuất và trao đổi của từng thời đại kinh tế, với các quan hệ sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối của từng phương thức sản xuất trong lịch sử. Sự gắn bó đó chặt chẽ đến mức chúng ta có thể nói đến nền kinh tế hàng hóa của xã hội nô lệ; nền kinh tế hàng hóa giản đơn trong lòng xã hội phong kiến. Đến chủ nghĩa tư bản, kinh tế hàng hóa giản đơn trở thành kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa, trở thành kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Và, trong chủ nghĩa tư bản, những quan hệ kinh tế của kinh tế thị trường và của chủ nghĩa tư bản thâm nhập vào nhau thành một thể thống nhất. Điều đó gây nên rất nhiều sự nhầm lẫn của kinh tế học tầm thường. Chỉ có sự trừu tượng hóa khoa học của những người mác-xít mới phân tích được bản chất và đặc điểm của kinh tế thị trường của từng phương thức sản xuất trong lịch sử. 2 - Cho đến nay, nhân loại mới chỉ biết đến nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa như là nền kinh tế phát triển ở trình độ cao. Nhân loại chưa biết đến nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bởi vì ở nơi mà chủ nghĩa xã hội hiện thực đã ra đời thì lại không phát triển thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; còn ở nơi phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì chủ nghĩa xã hội chưa phát triển hoàn chỉnh. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là một điểm đột phá lý luận, một mô hình thực tiễn đang trong quá trình thử nghiệm, là sự phủ định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tập trung, quan liêu, bao cấp. Đương nhiên, đó không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, tuy rằng nó có thể học hỏi nhiều điều từ nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa hiện đại. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có bản chất kinh tế khác với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Bản chất đó được quy định bởi các quan hệ kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bàn về bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam chính là bàn về bản chất của những thành phần kinh tế của nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam. Những thành phần kinh tế đó tạo thành cơ sở kinh tế của định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Ở đây, có một câu hỏi đặt ra: Phải chăng định hướng chính trị quy định bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? Vấn đề mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là vấn đề không đơn giản chút nào. Chắc chắn rằng, trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam, chính trị phải đóng vai trò hàng đầu và chi phối toàn bộ sự phát triển của đất nước, kể cả sự phát triển kinh tế.

đi lên chủ nghĩa xã hội theo cách này hay cách khác. Đương nhiên. kinh tế của Đảng ta trong thời kỳ quá độ. Để hình thức công hữu tiến lên chiếm ưu thế tuyệt đối. Cách giải thích rằng. nhất là đánh giá vai trò của họ cao hơn vai trò của những giai cấp và tầng lớp đang là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. cần chống định kiến xấu với kinh tế tư nhân. định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ ở nước ta không phải chỉ do định hướng chính trị chi phối. người ta đã lạm dụng luận đề trong Văn kiện Đại hội IX của Đảng: Các thành phần kinh tế "đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"(2). Làm thế nào để kinh tế nhà nước thực sự đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân là một vấn đề lớn cần được bàn luận nhiều. Hiện nay. mà phải khuyến khích. song điều đó không có nghĩa là nó không còn là kinh tế tư bản chủ nghĩa nữa. là phức tạp nhất về mặt lý luận và thực tiễn. không nên phiến diện. Đại hội IX của Đảng xác định: Chế độ công hữu sẽ từng bước được xác lập và "sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối khi chủ nghĩa xã hội được xây dựng xong về cơ bản"(1). Như vậy. Chế độ công hữu dưới hình thức kinh tế nhà nước hiện nay là tiêu biểu cho nhân tố . Ở đây. Có thể khẳng định rằng. thu hẹp hình thức tư hữu là thực hiện yêu cầu định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường là không đúng với lý luận Mác . cách mạng đối với kinh tế tư bản chủ nghĩa. và phải xem xét mối quan hệ giữa chúng một cách biện chứng. Tuy nhiên. có biện pháp hữu hiệu trong việc củng cố và hoàn thiện nó. cho nên việc nhanh chóng mở rộng hình thức công hữu. một chiều trong việc đánh giá vai trò của các tầng lớp đại diện cho thành phần kinh tế này. đâu là chế độ tư hữu.Con đường chính trị xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan của cách mạng Việt Nam trong thời đại cả loài người vẫn tiếp tục vượt qua chủ nghĩa tư bản. cái gì là nhân tố xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần?. Nhưng. đặc biệt là hình thức tư hữu tư bản chủ nghĩa. tồn tại lâu dài và phục vụ định hướng xã hội chủ nghĩa. đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ ở nước ta hiện nay. chỉ có hình thức công hữu mới mang bản chất xã hội chủ nghĩa. thì việc phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế theo hình thức sở hữu tư nhân sẽ phục vụ cho chủ nghĩa xã hội. chứ không bằng biện pháp hành chính. chúng ta có thể yên tâm thực hiện nhất quán một chính sách tích cực. chúng ta thấy kinh tế tư bản của thời kỳ đổi mới ở nước ta là sản phẩm của đường lối đổi mới của Đảng ta. khắc phục mặt tiêu cực của thành phần kinh tế này. không thể xóa nhòa ranh giới giữa chúng. Vì vậy. trong xã hội ta hiện nay vẫn có mâu thuẫn giữa công hữu và tư hữu. được bảo đảm bởi một kết cấu kinh tế mà trong quá trình vận động. giữa lao động và bóc lột. Nó không hoàn toàn giống với kinh tế tư bản của chủ nghĩa tư bản. Kinh tế tư bản tư nhân là một bộ phận tích cực. và Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. nhưng cũng cần chống định kiến xấu với kinh tế nhà nước. chắc chắn phải làm cho nó tiến triển một cách kinh tế. phân biệt đối xử. để qua đó. kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể là nền tảng của nền kinh tế quốc dân. và do đó. nó làm cho các nhân tố xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh lên. Lại có cách giải thích xóa nhòa ranh giới giữa hình thức công hữu và hình thức tư hữu. mà còn được chi phối bởi cơ sở kinh tế bên trong. việc lý giải mối quan hệ giữa hình thức công hữu và hình thức tư hữu. năng động trong nền kinh tế quốc dân nước ta. nhưng không hạn chế. chỉ cần bảo đảm cho kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. hầu như coi các thành phần kinh tế đều có cùng một bản chất xã hội chủ nghĩa. Khi lý giải mối quan hệ giữa các hình thức sở hữu đó. Theo một nghĩa nào đấy. tự nó có xu hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy cái gì là nhân tố xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta? Nền kinh tế nhiều thành phần dựa trên nhiều hình thức sở hữu. tạo điều kiện cho nó phát triển. từ nay đến đấy còn xa. như một quá trình lịch sử tự nhiên. cho dù trước mắt còn gặp vô vàn khó khăn. khi trả lời câu hỏi. hình thức sở hữu tư nhân còn tồn tại lâu dài và còn đóng vai trò tích cực trong nền kinh tế thị trường nước ta. Phân tích một cách lịch sử cụ thể.Lê-nin và đường lối chính trị. nhưng đó là những mâu thuẫn có thể giải quyết được một cách êm thấm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cần lãnh đạo và quản lý chặt chẽ. thì phải thật sự phân biệt được đâu là chế độ công hữu.

vừa và nhỏ thành một hệ thống thống nhất để tạo ra những sản phẩm ổn định. sức cạnh tranh. khi công nghệ thông tin làm cho việc lao động tại gia đình trở thành một hình thức lao động hiện đại. 3 . tạo nên những mầm mống xã hội chủ nghĩa trong lòng các thành phần kinh tế tư nhân. có chất lượng và sức cạnh tranh cao. các cơ sở sản xuất lớn. mà phải tìm tòi những hình thức kinh tế quá độ giữa chế độ tư hữu và chế độ công hữu. nói chung còn lạc hậu. quan liêu. thông qua những hình thức kinh tế quá độ của chủ nghĩa tư bản nhà nước. cũng có quy luật phát triển rút ngắn. Cần lưu ý rằng. Chúng ta cần nhanh chóng hội nhập nền kinh tế thị trường nước ta vào nền kinh tế thị trường thế giới. Mác nói đến không còn chỉ là những tư liệu tiêu dùng. trong khi thị trường quốc tế lại khó tính. bao cấp trước đây. chế độ công hữu được thực hiện ở kinh tế nhà nước. Tuy rằng việc xây dựng những tổ hợp sản xuất. Vậy trong nền kinh tế thị trường hiện đại Việt Nam định hướng xã hội chủ nghĩa. sáng tạo trên con đường hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vẫn là kinh tế gia đình. kể cả kinh tế gia đình. xét từ góc độ kinh tế hàng hóa là từ kinh tế hàng hóa giản đơn của những người sản xuất nhỏ tiến tới hội nhập với nền kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa hiện đại. Con đường đi lên sản xuất lớn của chúng ta hiện nay là con đường thị trường. hiện đại là một vấn đề của lực lượng sản xuất. khoa học và quản lý. một con đường mà chúng ta phải tìm tòi. học tập và sử dụng tối đa các thành tựu của nền kinh tế hàng hóa lớn tư bản chủ nghĩa. kinh tế tập thể và một phần ở các thành phần kinh tế khác khi liên doanh với kinh tế nhà nước. Ở đây. thủy sản làm ví dụ. Cơ sở sản xuất. chúng ta gặp lại vấn đề từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn. đi tắt. Tuy nhiên. nhưng sản xuất lớn không có nghĩa là quy mô mọi thứ phải lớn. thì đó chính là cách sản xuất lớn của nền kinh tế thị trường hiện đại. hiện đại. thành một hệ thống kinh tế lớn. đón đầu. chế biến nông. đòi hỏi rất cao về chất lượng. Hiện nay. hàng hóa Việt Nam đi vào thế giới còn kém về năng suất. đồng thời cũng là một vấn đề của quan hệ sản xuất. . nền kinh tế hàng hóa nước ta chưa thật sự trở thành nền kinh tế hàng hóa lớn. khi có sự liên kết tất cả các cơ sở kinh tế. nhưng có một lý do chính là. khai phá ra. Lấy việc xuất khẩu nông. một nền kinh tế có sự liên kết các cơ sở sản xuất. Chúng ta sẽ không đi lại con đường từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa kiểu tập trung. mà đan xen. quy cách và mẫu mã sản phẩm. nền kinh tế thị trường nước ta còn sơ khai.Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta không chỉ khác kiểu với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa thế giới mà còn khác về trình độ phát triển. trong lĩnh vực kinh tế thị trường. Không tiến lên trình độ sản xuất lớn. Từ nền kinh tế thị trường Việt Nam tiến tới hội nhập với nền kinh tế thị trường thế giới. trong khi nền kinh tế thị trường thế giới đã ở trình độ phát triển cao. hiện đại thì nền kinh tế thị trường nước ta sẽ không thể khắc phục được sự lạc hậu.. nhân tố đó không tồn tại biệt lập. Vì sao vậy? Có nhiều lý do. xâm nhập vào các thành phần kinh tế khác. thì liệu chúng ta có thể nghĩ đến những hình thức mới của chế độ công hữu? Những người mác-xít cần đặt cho mình nhiệm vụ đa dạng hóa chế độ công hữu. Nền kinh tế hàng hóa nhỏ Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường lớn. nhưng nếu biết biến các cơ sở nhỏ lẻ của nó thành những mắt khâu của nền kinh tế thị trường lớn.xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường nước ta. làm cho chế độ công hữu trở thành một hệ thống các hình thức quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa sinh động. khi sở hữu cá nhân của người lao động mà C. nhưng tiếp thu.. giản đơn. bởi vì càng hội nhập nhanh chóng bao nhiêu thì chúng ta càng sớm có chủ nghĩa xã hội bấy nhiêu. Hiện nay. Tư duy biện chứng không cho phép chúng ta dựng một hàng rào siêu hình giữa chế độ công hữu và chế độ tư hữu. theo con đường kinh tế thị trường. Chúng ta sẽ đi từ nền kinh tế hàng hóa nhỏ lên nền kinh tế hàng hóa lớn mang bản chất xã hội chủ nghĩa.. chất lượng. nhưng theo tư duy mới.. thủy sản ở nước ta. chế biến quy mô lớn nào đấy chuyên để xuất khẩu là cần thiết. phát triển.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful