Chuyªn ®Ò ®é lÖch pha

thÕ ®Þnh

GV: phan

Họ Và Tên……………….Lớp…........
Câu 1. Cho dòng điện xoay chiều i = I0sinω t chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Kết luận nào sau đây
là đúng?
A. uL sớm pha hơn uR một góc π /2.
B. uL cùng pha với u giữa hai đầu đoạn mạch.
C. u giữa hai đầu đoạn mạch chậm pha hơn i.
D. uL chậm pha so với i một góc π /2.
Câu 2. Đặt hiệu điện thế xoay chiều u vào hai đầu mạch điện gồm R và C mắc nối tiếp thì:
A. độ lệch pha của uR và u là π /2.
B. uR chậm pha hơn i một góc π /2.
C. uC chậm pha hơn uR một góc π /2.
D. uC nhanh pha hơn i một góc π /2
Câu 3. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R và hiệu điện
thế giữa hai đầu đoạn mạch là ϕ = - π /3. Chọn kết luận đúng.
A. mạch có tính dung kháng.
B. mạch có tính cảm kháng.
C. mạch có tính trở kháng.
D. mạch cộng hưởng điện
Câu 4: So với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có tụ điện biến đổi điều hoà
A. sớm pha hơn một góc
C. sớm pha hơn một góc

π
2

π

.

π

B. trễ pha hơn một góc

C. sớm pha hơn một góc

π
4

π

D. trễ pha hơn một góc

.

π

.
4
4
Câu 5: Trên đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện
trong mạch sẽ :
A. trễ pha hơn một góc

.

2

.

B. trễ pha hơn một góc

2

.

π

b) -

D. sớm pha hơn một góc

π

.
2
4
Câu 6: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có UL=UR=UC/2 thì độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện qua mạch là:
A. - π/3
B. - π/4
C. π/3
D. π/4
Câu 7: Cuén d©y thuÇn c¶m L = 0,2 H ®îc m¾c nèi tiÕp víi tô C = 318 µ F vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu
U, f = 200 Hz. §é lÖch pha gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ víi dßng ®iÖn lµ:
a)

.

π

π

C)

π

D) -

π

4
4
2
2
µ

Câu 8:. §iÖn trë thuÇn 150
vµ tô C = 16 F m¾c nèi tiÕp vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu U, 50 Hz. §é
lÖch pha gi÷a dßng ®iÖn víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch lµ:
a) -530
b) 370
c) - 370
d) 530
Câu 9: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có UL=UR=UC/2 thì độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện qua mạch là:
A. - π/3
B. - π/4
C. π/3
D. π/4
Câu 10. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì:
A. Độ lệch pha của uR và u là π/2;
B. Pha của uL nhanh hơn pha của i một góc π/2
C. Pha của uC nhanh hơn pha của i một góc π/2;
D. Pha của uR nhanh hơn pha của i một góc π/2
Câu 11. Một mạch điện gồm điện trở thuần R = 75 Ω mắc nối tiếp cuộn cảm có độ tự cảm L =
dung C =

5
H và với tụ điện có điện

10−3
F. Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có biểu thức: i = 2 cos 100 π t (A). Độ lệch pha của hiệu điện thế hai

đầu đoạn mạch và hiệu điện thế hai đầu tụ điện.
A:

π
4

B:


4

C: −


4

D: −

π
4

C©u 12: Mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu chØ cã hai phÇn tö, biÕt cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch nhanh
π
pha h¬n hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ
, biªn ®é cña hiÖu ®iÖn thÕ vµ cêng ®é dßng
3
®iÖn trong m¹ch lÇn lît lµ U0 = 32V vµ I0 = 8,0A. §o¹n m¹ch ®ã gåm c¸c phÇn tö vµ gi¸ trÞ cña chóng
lµ ( cho f = 50Hz).

Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch trên là: π π 2π A. L = 30 mH D. C = 910 µF C. − D. R2 = ZC(ZC – ZL). C©u 19: Mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu chØ cã hai phÇn tö. §o¹n m¹ch ®ã gåm c¸c phÇn tö vµ gi¸ trÞ cña chóng lµ ( cho f = 50Hz). Khi chØ cã tô C th× i = cos100π t + π /2)A. Biết điện trở thuần R 1 = 25 Ω. π /4 C. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha π so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. 75 Ω. π /2 D. 36.Chuyªn ®Ò ®é lÖch pha thÕ ®Þnh GV: phan A. Hái khi mắc c¶ R. B. D. Mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu gåm mét tô ®iÖn cã dung kh¸ng Z C = 200 Ω vµ mét cuén d©y m¾c nèi tiÕp. 150 Ω. Khi mắc đoạn mạch này vào nguồn xoay chiều. L = 30 mH B. còn điện áp giữa hai bản tụ lệch pha π/3 so với điện áp nguồn. r = 30Ω C. 53π /180 C. 0 B. L = 30 mH C©u 20: Cho m¹ch R. Hái hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lÖch pha bao nhiªu so víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tô ®iÖn A. C = 910 µF C = 910 µ F . C. -π /2 B. C©u 16. B.8π /180 B. r = 30 3 Ω Câu 15: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R. r = 10Ω D. hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120(V) và nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. dung kháng của tụ bằng 40Ω. C«ng suÊt tiªu thô cña cuén d©y lµ: A: 240W B: 72W C: 120W D: 141V C©u 17. Độ lệch pha cuả hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là π .Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha π /4 so với cường độ dòng điện π thì dung kháng của tụ điện là A. C.C và hiệu điện thế xoay chiều ổn định cho biÕt khi chØ cã R th× i = cos(100π t) A. π /4 Câu21:Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. 125 Ω. L = 30 mH C. D. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng Z L của 2 cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là A. Đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần r ghép nối tiếp với một tụ điện. Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. R2 = ZL(ZC – ZL). -π /2 D. -π /4 Câu20: Cho m¹ch R. HiÖu ®iÖn thÕ so víi dßng ®iÖn trong m¹ch sÏ: A: sím pha π 4 B: sím pha π 2 C: TrÔ pha π 4 D: TrÔ pha π 2 Câu 18: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. C. điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha π/3 so với dòng điện. Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện bằng 3 lần hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai 3 đầu cuộn dây. Khi ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch trªn mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã biÓu thøc u = 120 2 cos( 100 πt + π )V th× thÊy ®iÖn ¸p gi÷a hai ®Çu cuén d©y cã gi¸ trÞ hiÖu dông lµ 120V vµ 3 sím pha π 2 so víi ®iÖn ¸p ®Æt vµo m¹ch. 2 3 3 Câu 14. Câu 13. r = 10 3 Ω B. Điện trở r của cuộn dây có giá trị nào? A. biÕt cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch nhanh π pha h¬n hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ . C cho UR = 30 V. mắc nối tiếp với tụ điện. Tìm hệ số công suất của mạch? . UC = 40V. R2 = ZL(ZL – ZC). Mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã tô ®iÖn ®îc m¾c vµo hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông kh«ng ®æi. R =100 Ω. A. L = 30 m H R = 100 Ω. L = 30 mH B. cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có L = H . 100 Ω. R = 50 Ω. R = 50 Ω. D. R = 50 Ω. C = 910 µF.C th× hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lÖch pha so víi cêng ®é dßng ®iÖn hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ bao nhiªu A.0A. R2 = ZC(ZL – ZC). biªn ®é cña hiÖu ®iÖn thÕ vµ cêng ®é dßng 3 ®iÖn trong m¹ch lÇn lît lµ U0 = 32V vµ I0 = 8. R = 50 Ω. hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u = 120 2cos100π t (V ) .

125Ω 1 H . Để hiệu điện thế uRL lệch pha π /2 so với uRC thì R bằng bao nhiêu? A. 3. C. R/ 3 . L = 1 H . 10−4 F 2π D.18µ F C.0. R = 25Ω. C’ = 75/π µ F. B. π 2 D: 2 π . 100Ω C. Biết R là biến trở. C. uAM lệch pha một góc π /3 so với uMB. giá trị hiệu điện thế hiệu dụng của đoạn MB là: Câu 27: Cho đoạn mạch AB có thứ tự đoạn AN gồm điện trở R. R = 100 2 Ω . ϕ = π 3 Câu25 Cho đoạn mạch như hình. C:20 3 Ω D:20Ω Câu26: Cho đoạn mạch AB mắc theo thứ tự đoạn AM gồm cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở trong r. . uMB và uAB lệch pha nhau π /6. hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu mạch ổn định và có biểu thức u = U0 cos100π t. C thay đổi được. Điện trở của cuộn dây. Biết hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 240 2 cos100π t (V). Câu 29.. Cho mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên. A: r = 40 3 Ω .1 H . R 3 D.− π 2 C: 2 π . Câu24. R = 200Ω . ghép C’ntC. D.− π 2 Câu28. R. L = π so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là: 4 B. 2 . C’ = 25 µ F. Độ tự cảm của cuộn dây và độ lệch pha giữa uAM và uAB là: 4 4 B: 0. R = 300Ω . giá trị của R đã biết. π 2 π π và nhanh pha hơn uAM một góc . Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. đoạn NM gồm tụ điện C. 3 . Cuộn dây chỉ có độ tự cảm L = C= 10−4 F π 0. Mắc vào hai đầu mạch điện một 10π điện áp xoay chiều u = U 0 cos100π t . Đề điện π áp hai đầu đoạn mạch trễ pha A. uAN và uAB lệch pha nhau π /2.Cường độ dòng điện trong mạch chậm pha hơn uAB một góc A: 0. R = 100Ω . Cho mạch điện R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U0. ghép C’ntC.Chuyªn ®Ò ®é lÖch pha thÕ ®Þnh A. đoạn MB gồm cuộn dây thuần cảmL : R = 10Ω . 3R. ϕ = − π 4 B. 2 GV: phan B. Để hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch lệch pha π /2 so với hiệu điện thế giữa hai đầu bộ tụ thì phải ghép thế nào và giá trị của C’ bằng bao nhiêu? A. B. đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz. B:40Ω . Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp . 150Ω Câu23. 2 C. L cố định. điện áp hiệu dụng U=100V. 10−3 F π B.1/2. tụ điện π 500 µ F . C’ = 75/π µ F. Để điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện trở thì điện dung C có giá trị là A. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch I = 1A. ϕ = D. độ lệch pha π giửa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch là: A. 2 π . Ghép thêm tụ C’ vào đoạn chứa tụ C. uMB và uAM lệch pha nhau π /3. Để trong mạch có cộng hưởng thì dung kháng ZC của tụ phải có giá trị bằng A. Biết L = 1/π H và C = 25/π µ F. Câu 30. ghép C’//C. R = 10Ω. tụ có điện dung C = 10-4/π (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số f=50Hz . D. 2 π .cos100π t (V). ϕ = π 6 π 4 C. C. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch. B. ghép C’//C. 75Ω D. điện trở thuần R = 10Ω . UAM = 60V . đoạn MB gồm điện trở R và tụ điệnC biết uAB = 140 2 cos100π t (V) . ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha π /3 so với hiệu điện thế trên đoạn RL. cuộn dây thuần cảm có L = 4/π (H).L.8 Câu22. C’ = 100 µ F. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp. D.C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa A và B luôn có biểu thức u = 100 2 cos100π t) (V).

4 B. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. R = 100 2 Ω Câu 32Mạch RLC nối tiếp có R =100Ω. R2 = 100 3 Ω và C =50/π(μF) Câu34 :Mạch như hình vẽ uMP = 100 2 cos 100πt (V) V2 chỉ 75 V . Cuộn dây thuần cảm 1 0. Điện trở thuần của 2 đoạn mạch là: A. C. R2 = 200 3 Ω và C =50/ π(μF) C. R = 150 3 Ω C. B.10-4/π F. -π /4 Câu 35: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần. 3 Câu 36: Cho mạch điện xoay chiều RLC như hình vẽ. 3 D. R = 40Ω . R2 = 200 Ω và C =100 3 /4π(μF) B. u AB = U 2 cos 2πft (V ) . L=2/π(H). 60Hz C. Để uC chậm pha 3π /4 so với uAB thì R phải có giá trị A.π /4 (rad) B. trong mạch có cộng hưởng điện. Hiệu điện thế uAM và uAB lệch pha nhau π 2 π Tần số f của dòng điện xoay chiều có giá trị là A. Điện trở thuần R2 và điện dung C có giá trị A. 75Ω π . R thay đổi được. Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết L = 1/π H. A. điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha C. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. D. F . Điện dụng C có giá trị A. r = CRL C.100/3π(μF) D. 6 C. L. π . 6 π B. L = 3 /π(H) ω = 100 π (rad/s) R1 = 200 Ω . 1/3π(F) R 1 C R 2 B A L M Câu 33: Mạch như hình vẽ: UAB = 120V . C = LRr Câu 39: Đặt điện áp u = U0cosω t vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R.f = 50 Hz.UMB = 60V và trễ pha hơn uAB 600. R = 100 Ω D. 120Hz B. − π . R = 50 Ω.Chuyªn ®Ò ®é lÖch pha thÕ ®Þnh GV: phan Câu 31.5. 100Ω B. tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế có biểu thức: u = U0 cos 100π t. khi đó π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. V1 chỉ 125 V. 100Hz Câu 37: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. R2 = 100 3 Ω và C =100/4π(μF) D. 100/π(μF) B. Biết i nhanh pha hơn u 1 góc π/4 rad. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. R = LCr B. 200Ω C. π /3 (rad) C. L = CRr D. điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là A. r. Tụ điện có điện dung C = F. Biết hiệu điện thế uAE và uEB lệch pha nhau D. điện áp đặt vào hai đầu mạch là: u AB = U0 cos100 πt ( V) .Độ lệch pha giữa uMN và uM P là A. π π Điện áp tức thời uAM và uAB lệch pha nhau π . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại.10−4 có độ tự cảm L = H . 6 A. C = 2. 2 Tìm mối liên hệ giữa R. cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp.π /2 (rad) D. Biết dung kháng của tụ điện bằng R 3 . 6 . π .50/π(μF) C. π . tụ diện có C = . Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= 1 π 10−3 H . 50Hz D. 50Ω Câu 38: Một đoạn mạch điện xoay chiều có dạng như hình vẽ.

U L = U R + U C + U D. Gọi UL.1 một hiệu điện thế u = Uocos(100t) thì hiệu điện thế uAM và uMN lệch pha nhau 150o. C = π cos 100 πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. cho biết giá trị công suất của 3 điện thế hiệu dụng ở 2 đầu mạch U = 120V. Cuộn dây có điện trở Ro = 40 3Ω và có độ tự cảm L = 0. L = 1 H 2π 10 −2 5. Cuộn dây có điện trở R = 100 3Ω và có độ tự cảm L = 1H ∅ B. Biết cuộn dây thuần cảm.3 C.2H V D. C = C. đồng thời UAM = UNB. Đặt vào hai đầu một điện áp xoay chiều u = U 0 cos(100πt + ϕ). Đoạn mạch AM có điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp 1 với cuộn cảm thuần có độ tự cảm H. F F F π π Câu 43: Cho mạch điện như hình vẽ.10−3 F D.10 −5 A.4 Câu 46: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 3. U C = U R + U L + U . R = 50Ω và C = 200/ 3μF 3μF • ∅ • A M K ∅ B Hình 3. C = D. Khi khoá K đóng thì cường độ dòng R điện trong mạch là i = 2cos(100t + π /3)A. R = 50Ω. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha NB gồm R và C ).4H Câu 45: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 3. L = 1 H π D. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0. C. Cuộn dây có điện trở Ro = 40Ω và có độ tự cảm L = 0.10 −5 10 −5 4. L = 1 H 3π C. B. R = 50 3Ω và C = 200/ C. U R = U C + U L + U Câu 41: Một đoạn mạch xoay chiều gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp.8H • • A ∅ ∅ M B A B. Tính C? π 4 50 100 150 200 µF µF µF µF A.1 ∅ B . Giá trị của R và C là: L C A. Biết RNB = 200Ω. Hiệu 2 2 2 2 2 2 2 2 π . π A R 2. U = U R + U C + U L . C. C = F π 25 3π Câu 42: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. UR và UC_lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. 3 Điều chỉnh giá trị của độ tự cảm L ta thấy khi L = L1 = H và D. π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch 2 2 2 2 2 B. R = 25Ω. Thì kết luận nào sau đây là đúng? A. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 200H C.2H Hình 3. Cuộn dây có điện trở Ro = 40 3Ω và có độ tự cảm L = 0. R = 100Ω . Thì kết luận nào sau đây là đúng? A. đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. L = 3 H π B.3 một hiệu điện thế u = Uocos(200t) thì ampe kế chỉ 1A và vôn kế chỉ 80V đồng thời hiệu điện thế giữa hai đầu vôn kế lệch pha π /6 so với cường độ dòng điện trong mạch. Đặt điện áp u = U 0 C. Cuộn dây có điện trở R = 100Ω và có độ tự cảm L = A 3H • M • N Hình 3. C = π π π π Câu 44: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 3. tần số dòng điện f = 50Hz.4 một hiệu điện thế u = 200cos(100t + π /6)V.Chuyªn ®Ò ®é lÖch pha thÕ ®Þnh GV: phan Câu 40: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Giá trị của C1 bằng 2 8. R = 50 3Ω và C = 200μF B. A. điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Hệ thức nào dưới đây là đúng? 2 2 2 2 A. L có giá trị bao nhiêu nếu u mạch và i lệch nhau 1 góc mạch lúc đó. i2 tương ứng đều lệch pha một một góc so với hiệu điện thế hai đầ mạch điện. C = B. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha π so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM.10 −5 F π L C B π 1 π L = L2 = H thi dòng điện tức thời i1 . R = 50Ω và C = 200μF D.

đồng thời đo được UAN = 60V. R và C. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2H Câu 47 Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 3.5H B.∅ Giá A trị của R bằng bao nhiêu? R L C • • ∅ N M Hình 3.1 B D.2 một hiệu điện thế u = Uocos(80t) thì hiệu điện thế uAM sớm pha 30o và uAN trễ pha 30o so với uNB. UMB = 80V và I = 2A. với ZC – ZL = 80Ω D. C. L và C. Mạch AB chứa: A. L và C. Giá trị của C là: A.4H B.ZC = 80Ω C. với R = 40Ω và C = 250μF Câu 49: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 3. Cuộn dây có điện trở R = 25 3Ω và có độ tự cảm L = 0. đồng thời UAM = UNB. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 50H Câu 50: Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình 3. Thì kết luận nào sau đây là đúng? A. 24Ω C. thì cường độ dòng điện qua mạch là i = 2 2 cos(100t + π /2)A.Ro ∅ A C • M R • N Hình 3.5 B A. 30Ω B.5 một hiệu điện thế u = Uocos(ωt). Cuộn dây có điện trở R = 25Ω và có độ tự cảm L = 0. R và L.1 một hiệu điện thế u = Uocos(100t) thì hiệu điện thế uAM và uMN lệch pha nhau 120o. đồng thời UAM = UMN. với R = 40Ω và L = 0. Chưa xác định được cụ thể. 2500μF B. B một hiệu điện thế xoay chiều u = 160cos(100t + π /4)V.25H • ∅ N Hình 3. 250/ 3μF C. với ZL . L.25 3H • ∅ M A C.Chuyªn ®Ò ®é lÖch pha thÕ ®Þnh GV: phan D. Câu 48: Mạch điện AB chứa hai trong ba phần tử R. 120/7Ω D. Biết CMN = 200μF. Thì hiệu điện thế uAN và uMB lệch pha nhau 90o. 200μF L.2 ∅ B . 250μF D. Biết RNB = 50Ω. Khi mắc vào hai đầu A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful