Giáo án lý thuyết

Nguyên lý kế toán

******************************************************************************

Giáo án số: 08 số tiết 01 số tiết đã giảng 23
Thực hiện ngày tháng năm 2010
Tên bài:

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN (tiếp)
5.2. Tài khoản kế toán

- Mục đích: Trang bị cho sinh viên kiến thức về tài khoản kế toán, nội dung, kết
cấu của tài khoản cũng như các nguyên tắc thiết kế và ghi chép vào tài khoản phương tiện để xử lý thông tin của kế toán.
- Yêu cầu: Sau khi học sinh viên nắm được nội dung , kết cấu của tài khoản kế
toán, nguyên tắc ghi chép vào tài khoản chủ yếu và các quan hệ đối ứng tài khoản
cơ bản, từ đó vận dụng kiến thức đã học vào bài tập thực tế.
I. Ổn định lớp: Thời gian: 01 phút.
- Số HS - SV vắng:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
II. Kiểm tra bài cũ: Thời gian: 03 phút
- Câu hỏi kiểm tra: Trình bày khái niệm phương pháp đối ứng tài khoản? Nêu hình
thức biểu hiện và vai trò của phương pháp?
- Dự kiến HSSV kiểm tra:
Họ tên
Điểm
III. Giảng bài mới:

Thời gian: 36 phút.

- Đồ dùng và phương tiện dạy học: giáo án, đề cương chi tiết bài giảng, đề cương
chi tiết môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, phấn, bảng…
- Nội dung, phương pháp:

*****************************************************************************

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo án lý thuyết

Nguyên lý kế toán

******************************************************************************

TT
5.2
5.2.1

Nội dung giảng dạy

Thời
gian

Phương
pháp
thực
hiện

7p

Thuyết

Tài khoản kế toán.
Khái niệm và kết cấu của tài khoản.

5.2.1.1 Khái niệm
5.2.1.2 Kết cấu:
- Kết cấu chung của tài khoản:

trình,

Tên tài khoản

phân tích
Bên Nợ

5.2.2

Bên Có

Nguyên tắc thiết kế tài khoản kế toán.
- Phải có nhiều tài khoản cơ bản và các tài khoản điều
chỉnh cho tài khoản cơ bản.
- Kết cấu của tài khoản vốn phải ngược với tài khoản
nguồn vốn. Kết cấu của tài khoản điều chỉnh phải ngược

5p

Thuyết
trình

với tài khoản cơ bản mà nó điều chỉnh.
- Số phát sinh tăng được phản ánh ở cùng bên với số dư
đầu kỳ, số phát sinh giảm được phản ánh ở bên còn lại
của tài khoản kế toán.

*****************************************************************************

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo án lý thuyết

Nguyên lý kế toán

******************************************************************************

5.2.3
5.2.3.1

Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản kế toán chủ yếu:
Tài khoản tài sản:
Nợ

TK "Tài sản"

Số dư đầu kỳ
Phát sinh tăng

Phát sinh giảm

Tổng PS tăng

Tổng PS giảm

Số dư cuối kỳ

Phân
12p

5.2.3.2

Tài khoản nguồn vốn:

Nợ

tích, phát
vấn

TK "Nguồn vốn"

Số dư đầu kỳ
Phát sinh giảm
Tổng PS giảm

Phát sinh tăng
Tổng PS tăng
Số dư cuối kỳ

*****************************************************************************

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo án lý thuyết

Nguyên lý kế toán

******************************************************************************

5.2.3.3 Tài khoản quá trình kinh doanh:
Nợ

TK "QTKD"

- Chi phí phát sinh
- Chi phí < Thu nhập
- Xử lý thu nhập

Tổng PS giảm

- Thu nhập phát sinh
- Chi phí > Thu nhập
- Xử lý chi phí

Tổng PS tăng

- Công thức tính số dư cuối kỳ của tài khoản:
Số dư
cuối kỳ =
của TK
5.2.4

Số dư
đầu kỳ
của TK

+

Số PS
tăng
trong kỳ

-

Số PS
giảm
trong kỳ

Quan hệ đối ứng tài khoản kế toán.

a

Loại 1: Tăng tài sản này - Giảm tài sản khác.

12p

Thuyết

b

Loại 2: Tăng nguồn vốn này - Giảm nguồn vốn khác.

trình, ví

c

Loại 3: Tăng tài sản - Tăng nguồn vốn.

dụ minh

d

Loại 4: Giảm tài sản - Giảm nguồn vốn.

họa

e

Loại 5: Vốn giảm - Phát sinh chi phí.

f

Loại 6: Nguồn vốn tăng - Phát sinh chi phí.

g

Loại 7: Vốn tăng - Phát sinh thu nhập.

h

Loại 8: Nguồn vốn giảm - Phát sinh thu nhập.

*****************************************************************************

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo án lý thuyết

Nguyên lý kế toán

******************************************************************************

IV. Tổng kết bài:

Thời gian: 03 phút
Phương

TT

Nội dung

Thời

pháp

gian

thực
hiện

Nhắc lại các phần trọng tâm của bài giảng, yêu cầu sinh
viên nắm vững:
- Nội dung, kết cấu chung của tài khoản và kết cấu của 03 p
từng loại tài khoản cụ thể.

Thuyết
trình

- Các quan hệ đối ứng cơ bản.
V. Câu hỏi, bài tập:

Thời gian: 02 phút.
Phương

TT

Nội dung

Thời

pháp

gian

thực
hiện
Thông

Trình bày các quan hệ đối ứng tài khoản? Mỗi quan hệ
1

cho một ví dụ cụ thể?

2p

báo, nêu
câu hỏi

VI. Tự rút kinh nghiệm: (chuẩn bị, tổ chức, thực hiện)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Ngày

tháng

năm 2010.

*****************************************************************************

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo án lý thuyết

Nguyên lý kế toán

******************************************************************************

Trưởng Khoa

PT. Bộ môn

Giáo viên

Vũ Minh Đức

*****************************************************************************

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful