Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

1

I.Chúc nàng làm viêc cua chi tiêt
Chi tiêt duoc chê tao la môt chi tiêt truc ráng, co nhiêm vu truyên mô men
xoán cho hê truyên dông. La môt chi tiêt diên hinh, tuy nhiên chi tiêt duoc chêt
tao mang nhiêu dác diêm tông hop :
Chi tiêt mang dác diêm cua môt chi tiêt dang truc, co vai tro truyên mô men
xoán voi banh ráng trên truc va nhiêu rãnh then.
Ngoai ra bên trong chi tiêt con co thêm nhiêu lô bên trong, voi cac kich thuoc
khac nhau do vây chi tiêt con mang thêm dác diêm cua môt chi tiêt dang bac.
Vât liêu chê tao la vât liêu 42CrMo4 voi cac thanh phân va co tinh nhu sau:
Thanh phân hoa hoc:
C ÷ 0,38 0,45 ° Si ÷ 0,40° Mn ÷ 0,6 0,9 ° P ÷ 0,035 °
S ÷ 0,035 ° Cr ÷ 0,90 1,2 ° Mo ÷ 0,15 0,30 °
Dác tinh co hoc:
Dô dãn tuong dôi: 11°
Dô bên keo: 1000 1200Mpa
Dô bên biên dang : 550800 Mpa
II.!hân tích tính công nghê trong kêt câu.
Mát ngoai chi tiêt cho phep gia công báng cac phuong phap tiên thông
thuong, cac mát tru trong voi nhiêu kich thuoc khac nhau tuy nhiên cùng co thê
gia công báng cac phuong phap thông thuong voi cac loai dao thich hop.
Truc chê tao co kich thuoc bên ngoai giam dân vê hai dâu, bên trong cac lô co
kich thuoc táng dân vê hai phia do vây không gây tro ngai cho qua trinh gia
công dam bao tinh công nghê gia công cùng nhu láp rap.
Cac rãnh then trên doan truc tru ngoai O60 co hai rãnh then ta co thê chê tao
tu rãnh then kin thanh rãnh then ho.
Ty sô giua duong tinh va chiêu dai truc :
l/d ÷255/80 ÷ 3,2 -~truc co thê gia công ma vân dam bao dô cung
vung cân thiêt.
viêc su dung truc tron la không thê do cân dam bao gia công duong kinh banh
ráng liên truc.
III.ng san xuât và khôi luong chi tiêt.
Tông công sô luong chi tiêt cân chê tao trong nám la :
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

2

N ÷ N
1
.m.(1¹
u+ß
100
)
Trong do:
N
1
Sô san phâm
m- Sô chi tiêt trên san phâm (m÷ 1)
u San phâm du phong do chê tao phôi chon u ÷ 4°
þ San phâm du phong cho hong hoc, phê phâm trong gia công co. Chon þ ÷
6°.
N ÷ 7000.1.(1¹
4+6
100
) ÷ 7700 chi tiêt/nám
Xac dinh khôi luong san phâm.
Thê tich chi tiêt duoc xac dinh thông qua cac duong kinh tru trong va ngoai
cua truc nhu sau:
V ÷ 135.a
90
2
4
¹ 120.a
70
2
4
- 32.a
36
2
4
- 131.a
34
2
4
- 32.a
36
2
4
- 15.a
53
2
4
- 29.a
65,5
2
4

- 16.a
65
2
4
÷ 952179 mm
3
- 0,95 dm
3

÷~khôi luong chi tiêt : m ÷ v. V ÷ 0,95.7,83 ÷ 7,43 kg.
Do do dang san xuât duoc xac dinh la dang san xuât hang khôi.

IV. Chon phuong pháp chê to phôi.
Voi vât liêu la 42CrMo4 va dác diêm chi tiêt chê tao ta di dên phân tich cac
loai phôi dung chê tao chi tiêt co thê nhu sau:
Dang phôi thanh, voi dác diêm chi tiêt la chi tiêt dang truc truyên mô men
xoán, do vây dang phôi nay ko thê su dung, ngoai ra nêu su dung phôi thanh së
gây su lãng phi do viêc tiên di lop phoi qua lon trên cac doan truc khac nhau.
Dang phôi duc, thuong phôi duc co co tinh không cao do vây së không dam
bao cho kha náng lam viêc cua chi tiêt do vây phôi thanh së không duoc su dung
cho chi tiêt.
Phôi dâp, voi nhung tinh chât cua chi tiêt ma ta chê tao va yêu câu vê co tinh
khi lam viêc thi phôi dê chê tao chi tiêt së la dang phôi dâp, nhu vây së dam bao
duoc yêu câu co tinh cùng nhu cho qua trinh gia công co khi.
V.p thú tu nguyên công.
Chuân dung trong qua trinh gia công chi tiêt së la cac mát tru trong va ngoai
co trên chi tiêt.
Sau dây la trinh tu cac nguyên công ma ta së tiên hanh trong qua trinh gia
công chi tiêt.
1). Nguyên công phay hai mát dâu.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

3


2). Nguyên công Khoet lô O34.

3) Nguyên công tiên cac mát tru ngoai.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

4


4) Nguyên công tiên thô lô O65 va tiên lô O53.

5) Nguyên công tiên tinh cac mát tru ngoai.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

5


6) Tiên tinh lô O65 va rông lô O65,5.

7) Tiên tinh cac lô O36.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

6


8) Nguyên công khoan cac lô O6,4.

Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

7

9) Phay then trên doan truc O60.

10) Nguyên công phay then trên doan truc O90.

11) Khoan va ta rô cac lô ren M6.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

8


12) Nguyên công phay ráng trên doan truc O79,2
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

9


13) Nguyên công kiêm tra.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

10


VI. Chon máy và và dao cho các nguyên công.
1. Nguyên công phay hai mát dâu.
Ta chon may gia công la may phay va khoan tâm co ki hiêu MP-71M,co cac
thông sô:
Duong kinh gia công 25-125(mm)
Chiêu dai chi tiêt gia công 200-500(mm)
Gioi han chay dao cua dao phay 20-400(mm/ph)
Sô câp tôc dô cua dao phay 6
Gioi han sô vong quay cua dao phay 125-712(vong/phut)
Sô câp tôc dô cua dao khoan 6
Gioi han sô vong quay cua dao khoan 20-300(mm/ph)
Công suât dông co phay-khoan 7.5-2.2(KW)
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

11

Dao phay mát dâu theo bang
4-92
375
|1|.
D ÷ 100 mm, l ÷ 5mm, d ÷ 32 mm, Z ÷ 8 ráng, vât liêu thep gio.
2. Nguyên công khoet lô O34.
Chon may gia công la may T620 voi cac thông sô nhu sau
Duong kinh gia công lon nhât : D
max
÷400mm
Khoang cach giua hai mùi tâm :1400mm
Sô câp tôc dô truc chinh : 23
Gioi han vong quay truc chinh :12,5 2000 vong/phut
Công suât dông co : 7 kw
Dao khoet báng thep gio co cac thông sô: D ÷ 34, L ÷ 300, l ÷ 200 theo
4-47
375

|1|.
3. Tiên thô cac bê mát tru ngoai.
Chon may gia công la may T620 voi cac thông sô nhu sau
Duong kinh gia công lon nhât : D
max
÷400mm
Khoang cach giua hai mùi tâm :1400mm
Sô câp tôc dô truc chinh : 23
Gioi han vong quay truc chinh :12,5 2000 vong/phut
Công suât dông co : 7 kw
Dao tiên dung tiên cac mát tru O90 va O79,2 ta dung dao tiên ngoai thân
tháng voi cac thông sô nhu sau: h ÷ 20, b ÷ 12, L ÷ 120, o ÷ 45
o
, n ÷ 7, l ÷ 10,
R÷1,0. Co gán manh hop kim cung theo
4-5
296
|1|.
Dao tiên dung tiên doan truc O 60 ta chon dao tiên ngoai thân cong co goc
nghiêng chinh la 90
0
: h ÷16, b ÷ 12, L ÷ 100, n ÷ 5 , l ÷ 16, R ÷ 1,0 theo
4-6
296

|1|.
4. Tiên thô mát lô O 65 va tiên lô O53.
Chon may gia công la may T620 voi cac thông sô nhu sau
Duong kinh gia công lon nhât : D
max
÷400mm
Khoang cach giua hai mùi tâm :1400mm
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

12

Sô câp tôc dô truc chinh : 23
Gioi han vong quay truc chinh :12,5 2000 vong/phut
Công suât dông co : 7 kw
Dao tiên lô kep manh hop kim cung theo
4-32
315
|1| ta co cac thông sô dao
nhu sau: D ÷ 20, L ÷ 170, n ÷ 15.
5. Tiên tinh cac mát tru ngoai .
Chon may gia công la may T620 voi cac thông sô nhu sau
Duong kinh gia công lon nhât : D
max
÷400mm
Khoang cach giua hai mùi tâm :1400mm
Sô câp tôc dô truc chinh : 23
Gioi han vong quay truc chinh :12,5 2000 vong/phut
Công suât dông co : 7 kw
Dao tiên dung tiên cac mát tru O90 va O79,2 ta dung dao tiên ngoai thân
tháng voi cac thông sô nhu sau: h ÷ 20, b ÷ 12, L ÷ 120, o ÷ 45
o
, n ÷ 7, l ÷ 10,
R÷1,0. Co gán manh hop kim cung theo
4-5
296
|1|.
Dao tiên dung tiên doan truc O 60 ta chon dao tiên ngoai thân cong co goc
nghiêng chinh la 90
0
: h ÷16, b ÷ 12, L ÷ 100, n ÷ 5 , l ÷ 16, R ÷ 1,0 theo
4-6
296

|1|.
6. Tiên tinh lô O65 va tiên doan lô O65,5.
Chon may gia công la may T620 voi cac thông sô nhu sau
Duong kinh gia công lon nhât : D
max
÷400mm
Khoang cach giua hai mùi tâm :1400mm
Sô câp tôc dô truc chinh : 23
Gioi han vong quay truc chinh :12,5 2000 vong/phut
Công suât dông co : 7 kw
Dao tiên lô kep manh hop kim cung theo
4-32
315
|1| ta co cac thông sô dao
nhu sau: D ÷ 20, L ÷ 170, n ÷ 15.
7. Tiên tinh cac lô O36.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

13

Chon may gia công la may T620 voi cac thông sô nhu sau
Duong kinh gia công lon nhât : D
max
÷400mm
Khoang cach giua hai mùi tâm : 1400mm
Sô câp tôc dô truc chinh : 23
Gioi han vong quay truc chinh : 12,5 2000 vong/phut
Công suât dông co : 7 kw
Dao tiên lô kep manh hop kim cung theo
4-32
315
|1| ta co cac thông sô dao
nhu sau: D ÷ 20, L ÷ 170, n ÷ 15.
8. Khoan cac lô O6,4.
Chon may gia công la may khoan dung 2H15 co cac thông sô nhu sau:
Duong kinh khoan duoc lon nhât: 25 mm
Kich thuoc ban may lam viêc : 400X450 mm
Dich chuyên lon nhât truc chinh : 250mm
Sô câp tôc dô truc chinh : 12 (45 2000 vg/ph)
Công suât dông co : 2,2 kw
Dung cu cát la mùi khoan ruôt ga báng thep gio, duôi tru ngán co cac thông sô
nhu sau: d ÷ 6,4, L ÷ 70, l ÷ 31 theo bang
4-41
325
|1|
9. Nguyên công phay cac rãnh then trên doan truc O60.
Chon may phay dung 6H12 voi cac thông sô nhu sau:
Kich thuoc lam viêc cua ban may: 320x1250 mm
Sô câp tôc dô truc chinh : 18 (30 1500 vg/phut)
Công suât dông co chinh : 7kw
Công suât dông co chay dao : 1,7kw
Dao phay rãnh then duôi tru co cac thông sô nhu sau:
D÷ 10, l ÷ 12, L ÷ 62 theo
4-75
325
|1|.
10.Phay rãnh then trên doan truc O90.

Chon may phay dung 6H12 voi cac thông sô nhu sau:
Kich thuoc lam viêc cua ban may: 320x1250 mm
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

14

Sô câp tôc dô truc chinh : 18 (30 1500 vg/phut)
Công suât dông co chinh : 7kw
Công suât dông co chay dao : 1,7kw
Dao phay rãnh then duôi tru co cac thông sô nhu sau:
D÷ 14, l ÷ 16, L ÷ 73 theo
4-75
325
|1|.
11.Nguyên công khoan va ta rô cac lô ren M6.
Chon may gia công la may khoan cân 2A592 voi cac thông sô nhu sau:
Duong kinh khoan duoc lon nhât: 25 mm
Kich thuoc ban may lam viêc : 400X450 mm
Dich chuyên lon nhât truc chinh : 130mm
Sô câp tôc dô truc chinh : 4 (175 580 vg/ph)
Công suât dông co : 1,7 kw
Dao mùi khoan ruôt ga duôi tru co thông sô : d÷ 5,3mm, L ÷ 66 mm, l ÷ 25
mm, vât liêu la thep gio.
4-41
325
|1|
Ta rô co cac thông sô : d÷ 6mm, p ÷ 1,0mm, L ÷ 66 mm, l ÷ 19 mm, d
1
÷
4,5mm.
12.Phay ráng.
Chon may gia công la may 5K310.
Duong kinh lon nhât co thê gia công : 125 mm
Pham vi tôc dô truc chinh: 115 500 vg/phut.
Mô dun ráng lon nhât co thê cát : 2,5
Công suât dông co chinh : 2,2 kw
Chon dao la dao phay lán ráng voi cac thông sô nhu sau: m ÷ 2, d
ao
÷ 90
mm, d
1
÷ 60 mm, L ÷ 90 mm, sô rãnh thoat phoi la 14.
VII.Tính toán và tra luong du cho các nguyên công.
Ta tiên hanh tinh toan luong du cho môt nguyên công, sau do cac nguyên
công con lai së duoc tra luong du theo sô tay công nghê tâp 1.Tiên hanh tinh
toan luong du cho vê mát tru ngoai co yêu câu gia công dat kich thuoc la
O%Ŵ
-0,058
-0,036
.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

15

Phôi duoc chê tao la dang phôi dâp va duoc tiên hanh gia công co qua ba
buoc công nghê la tiên thô, tiên tinh va tiên tinh mong dê dat duoc kich thuoc
yêu câu gia công. Chât luong bê mát cua phôi sau ren theo bang
3-70
238
|1|.
R
z
¹ h ÷ 1000 µm.
Sai sô không gian phôi dâp duoc xac dinh theo công thuc nhu sau:
p
phôi
÷ .µ
cm
2


2

It
2


Trong do :
p
cm
÷1,12mm Dô xê dich cua phôi dâp trên may bua nám ngang theo bang
17
43
|4|.
p
cv
÷ 0,9.255 ÷ 229,5 µm Dô cong vênh cua chi tiêt sau dâp.
p
lt
÷ ¹(
c
µ
2
)
2
+ Ŵ,ŶŹ
2
÷¹(
1
2
)
2
+ Ŵ,ŶŹ
2
÷ 354 µm Dô lêch tâm cua phôi .
Voi o
p
la dung sai cua phôi o
p
÷ 1 mm.
Vây :
p
phôi
÷ .ŵŵŶŴ
2
+ŶŶ%,Ź
2
+ŷŹŸ
2
÷ 1197 µm
Ta tinh duoc lân luot cac sai sô không gian sau môi buoc công nghê :
p
thô
÷ 0,06.1197 ÷ 72 µm
p
tinh
÷ 0,04.1197 ÷ 48 µm
Luong du duoc tinh cho cac buoc công nghê nhu sau:
Luong du khi tiên thô (R
z
¹ h ÷ 1000, p
phôi
÷ 1197 µm)
2Z
min
÷ 2.(1197 ¹ 1000) ÷ 2.2197 µm
Luong du khi tiên tinh (R
z
÷50, h ÷ 50, p
thô
÷ 72 µm)
2Z
min
÷ 2.(100 ¹ 72) ÷ 2.172 µm
Luong du khi tiên tinh mong (R
z
÷25, h ÷ 25, p
thô
÷ 48 µm)
2Z
min
÷ 2.(50 ¹ 48) ÷ 2.98 µm


Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

16

Ta co bang thông sô nhu sau:
Công
nghê
GC
Cac thanh phân luong
du
2Z
bmin
(µm)
KTtt
(mm)
Dung
sai ô
(µm)
Kich thuoc gioi
han(mm)
Tri sô gioi han
luong du(µm)
R
z
h A c p
a
max min max min
Phôi 1197 94,876 1000 96,000 95,000
Tiên
thô
50 50 12 72 4394 90,482 350 90,830 90,480 5170 4520
Tiên
tinh
25 25 11 48 344 90,138 50 90,190 90,140 640 340
Tiên
mong
5 5 7 196 89,942 22 89,964 89,942 226 198

Ta co luong du tông công së la :
2Z
o max
÷ 5170 ¹ 640 ¹ 226 ÷ 6036 µm
2Z
o min
÷ 4520 ¹ 340 ¹ 198 ÷ 5058 µm
Tiên hanh kiêm tra kêt qua tinh toan:
2Z
o max
- 2Z
o min
÷ 6036 5058 ÷ 978 µm
ô
phôi
ô
ct
÷1000 22 ÷ 978 µm.
Tra luong du cho cac bê mát con lai:
O Gia công mát tru ngoai OŻ%,Ŷ
-0,120
0
:
Tiên thô : 2Z ÷ 4 mm
Tiên tinh: 2Z ÷ 1,16 mm theo bang
3-120
265
|1|.
Tiên mong 2Z ÷ 0,2 mm theo bang
3-124
269
|1|.
O Gia công mát tru trong Oŷź
0
+0,025
:
Tiên thô : 2Z ÷ 4 mm
Tiên tinh: 2Z ÷ 1,0 mm theo bang
3-120
265
|1|.
Tiên mong 2Z ÷ 0,2 mm theo bang
3-124
269
|1|.
O Gia công mát tru ngoai OźŴ
+2
+0,021
:
Tiên thô : 2Z ÷ 4 mm
Tiên tinh: 2Z ÷ 1,1 mm theo bang
3-120
265
|1|.
Tiên mong 2Z ÷ 0,2 mm theo bang
3-124
269
|1|.
O Gia công mát tru trong OźŹ
+0,030
+0,076
:
Tiên thô : 2Z ÷ 4 mm
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

17

Tiên tinh: 2Z ÷ 1,1 mm theo bang
3-120
265
|1|.
Tiên mong 2Z ÷ 0,2 mm theo bang
3-124
269
|1|.
O Khoet lô O34 co chiêu sâu cát la 1 mm
O Gia công lô O53 co chiêu sâu cát la 3 mm
O Khoan cac lô O6,4 co chiêu sâu cát chinh báng : t ÷ D/2 ÷ 6,4/2 ÷ 3,2
mm
O Kho khoan cac lô dung ta rô ren M6: t ÷ 5,3/2 ÷ 2,65 mm
O Phay rãnh then trên doan truc O60 co t ÷ 4,5 mm
O Phay rãnh then trên doan truc O90 co t ÷ 5,5 mm
O Khi phay lán ráng co chiêu sâu cát tinh la :2a ÷ 0,6 mm.

VIII. Tính chê dô càt và thòi gian nguyên công.
Tiên hanh tinh toan chê dô cát cho nguyên công phay cac rãnh then trên
doan truc O60.
Nguyên công duoc tiên hanh trên may phay 6H12 co công suât cua dông co
chinh la 7 kw, công suât dông co chay dao la 1,7 kw.
Chiêu rông rãnh then la 10 mm, chiêu sâu gia công dat kich thuoc la 4,5
mm.
Tôc dô tiên dao khi phay theo bang 5-38|2| ta co cac luong tiên dao khi tiên
hanh cát voi viêc tiên dao huong kinh môt lân:
S
doc
÷ 0,008 mm/ráng, S
ngang
÷ 0,024 mm/ráng.
Luong chay dao phut la:
S
doc
÷ 0,008.2.60 ÷ 0,96 mm/phut
S
ngang
÷ 0,024.2.60 ÷ 2,88 mm/phut.
Tŧc dũ cőt tinh toan .
V ÷
C
v

q
1
m
.t
x
.S
z
V
.B
u
.z
µ
.K
v

Trong do cac thông sô duoc tra theo bang 5-39 nhu sau:
C
V
÷ 12, x ÷ 0,3, q ÷ 0,3, y ÷ 0,25, u ÷ 0, p ÷ 0, m ÷ 0,26.
T ÷ 80 theo bang 5-40|2|
K
V
÷ K
MV
.K
nv
.K
uv

Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

18

Voi K
V
la hê sô diêu chinh chung cho tôc dô cát phu thuôc vao dung cu cát,
cu thê nhu sau:
K
Mv
÷ 0,8(
ŻŹŴ
650
)
1
÷ 0,923 hê sô phuc thuôc vao chât luong vât
liêu gia công theo bang 5-2|2|
K
nv
÷ 1- hê sô phu thuôc vao trang thai bê mát cua phôi theo
bang 5-5|2|
K
uv
÷ 1- hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát 5-6|2|
÷~V ÷
12.10
0,3
80
0,26
.4,5
0,3
.0,024
0,ŶŹ
.10
0
.2
0
0,923 ÷ 12,15 m/phut.
Tôc dô quay cua truc chinh may gia công:
n
tt
÷
1000.12,15
3,14.10
÷ 286,94 vg/ph.
May dã chon co 18 câp tôc dô tuong ung ta co:
o
17
÷
1500
30
÷ 50 ÷~o - 1,26.
Gia su tôc dô tinh toan la công bôi x cua 1,26 va ta co biêu thuc tinh toan
nhu sau.
o
x
÷
386,94
30
÷ 12,9÷~ o - 11,15. Do vây ta chon x ÷ 11.
Do do tôc dô quay truc chinh theo may së la :
n ÷ 30.1,26
11

÷ 381 vg/ph.
Vân tôc cát thuc tê së la:
V ÷
3,14.10.381
1000
÷ 11,96 m/ph.
Żc cőt P
z
.
Luc cát P
z
duoc tinh toan theo công thuc sau:
P
z
÷
10.C
µ
.t
x
.S
z
V
.B
n
.z
Ð
q
.n
w
.k
MP

Trong do cac tham sô duoc tra theo bang 5-41|2| nhu sau:
C
p
÷ 261, x ÷ ,9, y ÷ 0,8, u ÷ 1,1, q ÷ 1,1, w ÷ 0,1.
k
MP
÷ (650/750)
0,3
÷ 0,96.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

19

P
z
÷
10.261.4,5
0,9
.0,024
0,8
.10
1,1
.2
10
1,1
.381
0,1
.0,96 ÷ 541,92 N.
Luc P
y
theo bang 5-42 duoc tinh báng: P
y
÷ 0,25P
z
÷ 0,25.541,92 ÷ 135,48
N.
Mo men xoőn trên truc chinh khi gia cong.
M
x
÷


2.100
÷
541,92.10
2.100
÷ 27,075Nmm.
Cong suat cőt.
N
e
÷

.v
2.ŵŴŴ
÷
541,92.11,96
1020.60
÷ 0,11 Kw.
So sanh voi công suât may gia su voi hiêu suât n ÷ 0,8 ta co:
0,11 < 0,8.7 ÷ 5,6 Kw.
Vây công suât cát cua may thoa mãn yêu câu cua gia công.
Tra chê dô càt cho cac nguyên công còn li và thòi gian nguyên công.
1. Nguyên công phay khoa mát dâu.
Chiêu sâu cát báng t ÷ 2 mm
Luong chay dao ráng S ÷ 0,15 mm/ráng theo bang 5-119 |2|.
÷~luong chay dao vong S
v
÷ 0,15.18 ÷ 2,7 mm/vong
Tôc dô cát V
b
÷ 43 m/ph theo bang 5-120|2|.
Tôc dô cát tinh toan V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 43.0,923.1.1 ÷ 39,689 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.39,689
3,14.100
÷ 126,4vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 125 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

20

V
cát
÷
125.3,14.100
1000
÷ 39,25 m/ph.
Thoi gian nguyên công:
T
0
÷
L+L
1
+L
2
S.n
÷
96+17,5+3
2,7.125
÷ 0,345 phut.
Trong do:
L ÷ 96 mm.
L
1
÷ .ˮ(˖ -ˮ) ¹ (0,5 ¹ 3) ÷ .Ŷ(ŵŴŴ -Ŷ) ¹ 3,5 ÷ 17,5 mm
L
2
÷ 3 mm.

2. Nguyên công khoet lô O34.
Chiêu sâu cát t ÷ 1mm.
Chon luong chay dao S ÷ 0,9 mm/vong theo bang 5-104|2|.
Vân tôc cát V
b
÷12,4 m/ph theo bang 5-105|2|.
Tôc dô cát tinh toan V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 12,4.0,923.1.1 ÷ 11,445 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.11,445
3,14.34
÷ 107,2 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 100 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
100.3,14.34
1000
÷ 10,676 m/ph.
Thoi gian nguyên công:
T
o
÷
L+L
1
+L
2
S.n
÷
195 + 3,75 + 2
0,9.100
÷ 2,23 phut.
Trong do:
L ÷ 195 mm.
L
1
÷
Ð-d
2
cotg o ¹ (0,52) ÷
34-32
2
cotg 20
0
¹ 1÷ 3,75 mm
L
2
÷ 2 mm.
3. Nguyên công tiên thô mát tru ngoai.
Chś dũc cőt khi tiên tho doʼnn truc O90
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

21

Chon S ÷ 0,7 mm/vong 5- 60 |2|
Vân tôc cát V
b
÷ 231 m/phut.
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 231.0,923.1.1 ÷ 213,213 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.213,213
3,14.90
÷ 754,5 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 635 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
635.3,14.90
1000
÷ 179,45 m/ph.
Thoi gian gia công:
T
o
÷
L+L
1
+L
2
S.n
÷
135 + 3,2 + 2
0,7.635
÷ 0,315 phut.
Trong do:
L ÷ 135 mm
L
1
÷
2,2
tg 45
0
¹ 1 ÷ 3,2 mm
L
2
÷ 2 mm
Chś dũc cőt khi tiên tho doʼnn truc O79.2
Chon S ÷ 0,6 mm/vong 5- 60 |2|
Vân tôc cát V
b
÷ 260 m/phut.
Vân tôc cát tinh toan .
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

22

V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 260.0,923.1.1 ÷ 239,98 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.239,98
3,14.79,2
÷ 965,4 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 1009 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
1009.3,14.79,2
1000
÷ 250,95 m/ph.
Thoi gian gia công:
T
o
÷
L+L
1
S.n
÷
60 + 3
0,7.635
÷ 0,104 phut.
Trong do:
L ÷ 60 mm
L
1
÷
2
tg 45
0
¹ 1 ÷ 3 mm
Chś dũc cőt khi tiên tho doʼnn truc O60.
Chon S ÷ 0,5 mm/vong 5- 60 |2|
Vân tôc cát V
b
÷ 260 m/phut.
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

23

K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 260.0,923.1.1 ÷ 239,98 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.239,98
3,14.60
÷ 1273,8 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 1271 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
1271.3,14.60
1000
÷ 239,46 m/ph.
Thoi gian gia công:
T
o
÷
L+L
1
S.n
÷
32 + 2
0,5.1271
÷ 0,054 phut.
Trong do:
L ÷ 32 mm
L
1
÷ 2 mm
4. Tiên thô cac lô trong O65 va tiên lô O53.
Chś dũc cőt khi tiên tho lo O65.
Chon S ÷ 0,2 mm/vong theo bang 5- 61 |2|
Vân tôc cát V
b
÷ 80 m/phut theo bang 5- 63 |2|
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 80.0,923.1.1 ÷ 73,84 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

24

n
t
÷
1000.73,84
3,14.65
÷ 361,78 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 317 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
317.3,14.65
1000
÷ 64,7 m/ph.
Thoi gian gia công:
T
o
÷
L+L
1
S.n
÷
45 + 3
0,2.317
÷ 0,757 phut.
Trong do:
L ÷ 45 mm
L
1
÷ 3 mm
Chś dũc cőt khi tiên lo O53.
Chon S ÷ 0,25 mm/vong theo bang 5- 61 |2|
Vân tôc cát V
b
÷ 67 m/phut theo bang 5- 63 |2|
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 67.0,923.1.1 ÷ 61,841 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.61,841
3,14.53
÷ 371,6 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 317 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

25

V
cát
÷
317.3,14.53
1000
÷ 52,76 m/ph.
Thoi gian gia công:
T
o
÷
L+L
1
S.n
÷
15 + 3
0,25.317
÷ 0,0,227 phut.
Trong do:
L ÷ 45 mm
L
1
÷ 3 mm
5. Chê dô cát nguyên công gia công tinh cac lô Oŷź
0
+0025

Chon S ÷ 0,12 mm/vong theo bang 5- 62 |2|
Vân tôc cát V
b
÷ 130 m/phut theo bang 5- 62 |2|
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 130.0,923.1.1 ÷ 119,99 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.119,99
3,14.36
÷ 1061,5 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 1009 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
1009.3,14.36
1000
÷ 114,05 m/ph.
Thoi gian gia công duoc tinh cho 4 luot gia công ca tiên tinh va tiên mong
hai doan lô. Ta lây thoi gian gia công hai lân la xâp xi nhau nên ta co:
T
o
÷4.
L+L
1
S.n
÷
32 + 1,5
0,12.1009
÷ 0,1,106 phut.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

26

Trong do:
L ÷ 32 mm
L
1
÷ 0,5 ¹ 1 mm
6. Tiên tinh cac mát tru ngoai.
Chś dũc cőt khi tiên tinh màt ngoai O%Ŵ
-0,058
-0,036
.
Chon S ÷ 0,15 mm/vong theo bang 5- 61 |2|
Vân tôc cát V
b
÷ 200 m/phut theo bang 5- 63 |2|
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 200.0,923.1.1 ÷ 184,6 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.184,6
3,14.90
÷ 653,22 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 635 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
635.3,14.90
1000
÷ 179,45 m/ph.
Thoi gian gia công cho mát tru ngoai khi tiên tinh va mong ta tinh xâp xi vê
thoi gian do vây ta co tông thoi gian gia công tinh bê mát la:
T
0
÷2.
L+L
1
+L
2
S.n
÷2.
135+1,172+2
0,15.635
÷ 2,9 phut
L ÷ 135 mm
L
1
÷
0,172
tg 45
0
¹ 1 ÷ 1,172 mm
L
2
÷ 2 mm
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

27

Chś dũc cőt khi tiên tinh màt ngoai OŻ%,Ŷ
-0,12
0
.
Chon S ÷ 0,15 mm/vong theo bang 5- 61 |2|
Vân tôc cát V
b
÷ 200 m/phut theo bang 5- 63 |2|
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 200.0,923.1.1 ÷ 184,6 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.184,6
3,14.79,2
÷ 742,29 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 635 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
635.3,14.79,2
1000
÷ 157,92 m/ph.
Thoi gian gia công cho mát tru ngoai khi tiên tinh va mong ta tinh xâp xi vê
thoi gian do vây ta co tông thoi gian gia công tinh bê mát la:
T
0
÷2.
L+L
1
+L
2
S.n
÷2.
135+1,55+2
0,15.635
÷ 1,334 phut
L ÷ 60 mm
L
1
÷
0,55
tg 45
0
¹ 1 ÷ 1,55 mm
L
2
÷ 2 mm
Chś dũc cőt khi tiên tinh màt ngoai źŴ
+2
+0,021
.
Chon S ÷ 0,15 mm/vong theo bang 5- 61 |2|
Vân tôc cát V
b
÷ 200 m/phut theo bang 5- 63 |2|
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

28

Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 200.0,923.1.1 ÷ 184,6 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.184,6
3,14.60
÷ 979,83 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 1009 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
1009.3,14.60
1000
÷ 190,1 m/ph.
Thoi gian gia công cho mát tru ngoai khi tiên tinh va mong ta tinh xâp xi vê
thoi gian do vây ta co tông thoi gian gia công tinh bê mát la:
T
0
÷2.
L+L
1
+L
2
S.n
÷2.
32+1,55+2
0,15.1009
÷ 0,456 phut
L ÷ 32 mm
L
1
÷
0,55
tg 45
0
¹ 1 ÷ 1,55 mm
L
2
÷ 2 mm
7. Tiên tinh lô trong OźŹ
+0,030
+0,076
, tiên rông lô O65,5.
Tiên rũng lo O65.5.
Chon tôc dô tiên dao : S ÷ 0,5 mm/vong.
Tôc dô vong quay truc chinh nhu khi tiên tiên tinh lô OźŹ
+0,030
+0,076
va duoc lây
báng : n ÷ 504 vong/phut.
Thoi gian gia công:
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

29

T
0
÷
L
n.S
÷
25
0,5.504
÷ 0,099 phut.
Tiên tinh lô OźŹ
+0,030
+0,076
.
Chon S ÷ 0,12 mm/vong theo bang 5- 61 |2|
Vân tôc cát V
b
÷ 110 m/phut theo bang 5- 63 |2|
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 110.0,923.1.1 ÷ 101,53 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.101,53
3,14.65
÷ 497,5 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 504 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
504.3,14.65
1000
÷ 102,87 m/ph.
Thoi gian gia công:
T
0
÷ 2.|
L+L
1
+L
2
S.n
¹
L+L
1
S.n
| ÷ 2.|
16+1,55+1
0.ŵŶ.504
¹
4+1,55
0,ŵŶ.504
|÷ 0,398
Trong do doan co hai doan :
Doan 1:
L ÷ 16mm
L
1
÷ 0,55/cotg 45
0
÷ 1mm
L
2
÷ 1mm
Doan 2:
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

30

L ÷ 4mm
L
1
÷ 0,55/cotg45
0
¹1 ÷ 1,55mm
8. Nguyên công khoan cac lô O6,4 trên doan truc O60.
Tiên hanh tinh toan chê dô cát cho môt nguyên công, ta tiên hanh tinh toan
chê dô cát cho nguyên công khoan hai lô O6,4 voi chiêu sâu cát la 5 mm.
May duoc dung la may khoan dung co công suât dông co chinh la 2,2 kw,
mô men xoán Nm ÷ 2500 kGcm.
Chiêu sâu cát t ÷ D/2 ÷ 6,4 /2 ÷ 3,2 mm
Luong chay dao theo bang
5-25
21
|2| voi duong kinh lô khoan 6,4 mm HB ÷
219 co S ÷ 0,150,2 mm/vong. Ta chon S ÷ 0, 2 mm/vong.
May duoc chon co 9 câp tôc dô chay dao va co khoang chay dao S
may
÷
0,10,6 mm/vong. Ta co:
o
8
÷
1,6
0,1
÷ 16 ÷~o ÷ 1,41
o
x
÷ S
tinh
/S
may
÷0,2/0,1 ÷ 2 ÷~x ÷ 2 (o
2
÷ 1,41
2
- 2)
÷~luong chay dao thuc tê: S ÷ 0,1.1,41
2
÷ 0,199 - 0,2 mm/vong
Vân tôc cát tinh toan trong qua trinh gia công thuc tê:
ˢ
t
÷
C
¡

q
.k
¡
1
m
.S
V

Trong do cac hê sô duoc tra theo bang
5-28
22
|2| nhu sau:
C
v
÷ 70, q ÷ 0,4, y ÷ 0,70, m ÷ 0,20.
k
v
hê sô diêu chinh cho chê dô cát tinh dên cac diêu kiên cát thuc tê.
k
v
÷ k
Mv
. k
uv
. K
lv

Trong do:
k
Mv
÷ k
n
.(
750
6
b
)
n
v
÷ 0,8.(
750
650
)
1
÷ 0,923 hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công
theo bang 5-15-4|2|.
K
uv
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
lv
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
T ÷ 25 theo bang 5-30|2|.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

31

Ta co vân tôc cát tinh toan së la :
V ÷
7.6,4
0,4
.0,923
25
0,2
.0,2
0,4
÷ 22 m/ph.
Sô vong quay truc chinh la:
n
t
÷
1000.v
t

÷
1000.22
3,14.6,4
÷ 1094,75 vg/ph.
Theo may chon co co 12 câp tôc dô va co dai tôc dô tu 452000 vg/ph.
e
n-1
÷
2000
45
÷ 44,444 ÷~ o ÷ 1,41
e
x
÷
1094,75
45
÷ 24,33
Ta co o
9
÷ 22,03 gân voi gia tri 24,33 vây ta chon o
x
÷ o
9
vây ta co tôc dô
thuc tê khi cát voi tôc dô quay truc chinh n ÷ 991,35 vg/ph nhu sau:
V
thuc
÷
3,14.6,4.991,35
1000
÷ 19,92 m/ph
Luc cát P
0
duoc xac dinh :
P
0
÷ 10.C
p
.D
q
.S
y
.K
p

Trong do:
C
p
÷ 68 theo bang 5-23|2|.
q ÷ 1,0
y ÷ 0,7
k
p
÷ k
MP
÷ |
6
b
750
]
0,35
÷ |
650
750
]
0,35
÷ 0,95 (theo bang 5-9 |2|).
Thay sô vao ta duoc .
P
0
÷ 10.68.6,4
1
.0,2
0,7
.0,95 ÷ 1340 Kg.
Mô men xoán :
M
x
÷ 10.C
M
.D
q
.S
y
.K
p

Theo bang 5-9 |2| ta co cac thông sô nhu sau: q ÷ 2,0, y ÷ 0,8, C
M
÷ 0,0345
Thay sô vao ta tinh duoc.
M
x
÷ 10.0,0345.6,4
2
.0,2
0,8
.0,95 ÷ 3,7 Kg mm.
÷~Công suât cát duoc xac dinh báng.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

32

N
C
÷
3,7.991,35
9750
÷ 0,38 Kw
Kiêm tra va so sanh công suât may voi công suât cát ta co.
N
C
< N
m
.n ÷ 2,2.0,8 ·÷~ 0,38 < 1,76
Vây công suât cát cua may dam bao công suât cát trong qua trinh gia công.
Thoi gian nguyên công báng tông thoi gian khoan hai lô:
T
0
÷ 2.
L
1
+L
2
n.S
÷ 2.
5+1
0,2.991,35
÷0,06 phut.

9. Nguyên công phay rãnh then trên doan truc %Ŵ
-0,058
-0,036
.
Chê dô cát khi co dung dich tron nguôi cho chiêu rông then B ÷ 14 theo
bang 5-186|2|.
Luong chay dao theo phuong huong truc :S
doc
÷ 30 mm/phut.
Luong chay dao theo phuong huong kinh :S
hk
÷ 10 mm/phut.
Tôc dô cát V
b
÷ 25 m/ph.
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 1,08- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 25.1,08.1.1 ÷ 27 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.27
3,14.14
÷ 614,19 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 605 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
605.3,14.14
1000
÷ 26,61 m/ph.
Thoi gian gia công:
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

33

T
0
÷ |
+(0,5 ÷1)
S
d ng
¹
L-Ð
S
d c
| ÷ 2.|
5,5+(0,5 ÷1)
10
¹
60-14
30
|÷ 2,183 phut.
10.Khoan va ta rô cac lô ren M6.
Chś dũ cőt khi khoan lo O5.3 truūc ta ro.
Theo bang 5-68 |2| ta chon chê dô cát nhu sau:
Luong chay dao S÷ 0,12 mm/vong.
Tôc dô cát V
b
÷ 32 m/ph.
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 32.0,923.1.1 ÷29,536 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.29,536
3,14.5,3
÷ 1774,78 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 1816 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
1816.3,14.5,3
1000
÷ 30,22 m/ph.
Thoi gian gia công khoan 6 lô:
T
0
÷ 6.
L+L
1
S.n
÷ 6.
18+1
0,12.1816
÷ 0,523 phut
L ÷ 18mm.
L
1
÷ 1mm.
Chś dũ cőt khi ta ro ren M6.
Theo bang 5-188|2| ta co chê dô cát cho ta rô nhu sau:
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

34

Tôc dô cát V
b
÷ 8m/ph.
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 8.0,923.1.1 ÷7,384 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.7,384
3,14.5,3
÷ 391,93 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 360 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
360.3,14.6
1000
÷ 6,78 m/ph.
Thoi gian gia ta rô 6 lô ren M6:
T
0
÷ 6.
L+L
1
S.n
÷ 6.
15+1
0,5.360
÷ 0,567 phut.
L ÷ 15 mm.
L
1
÷ 2mm.
11.Chê dô cát cho nguyên công phay lán ráng.
Chś dũ cőt khi phav tho làn ràng.
Luong tiên dao: S ÷ 1,0 mm/vong theo bang 5-191|2|.
Tôc dô cát khi gia công thô: V
b
÷ 48 m/ph.
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

35

K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 48.0,923.1.1 ÷44,304 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
n
t
÷
1000.44,304
3,14.90
÷ 156,77 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 157 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
157.3,14.90
1000
÷ 44,37m/ph.
Thoi gian phay thô:
T
thô
÷
L+L
1
+L
2
S.n.q
.z ÷
32,4+50
1.157.ŵ
.14 ÷ 7,348 phut.
L ÷ 50 mm
L
1
÷ (1,11,2).˨(˖ -˨) ÷ 1,2..%. (%Ŵ -%) ÷ 32,4 mm
L
2
÷ 0.
Chś dũ cőt khi phav tinh làn ràng.
Luong tiên dao: S ÷ 0,6 mm/vong theo bang 5-191|2|.
Tôc dô cát khi gia công thô: V
b
÷ 20 m/ph.
Vân tôc cát tinh toan .
V
t
÷ V
b
.k
1
.k
2
.k
3
Trong do :
K
1
÷ 0,923- hê sô phu thuôc vao vât liêu gia công theo bang 5-15-4|2|.
K
2
÷ 1 Hê sô phu thuôc vao vât liêu dung cu cát theo bang 5-5|2|.
K
3
÷ 1- hê sô tinh dên tuôi bên cua dung cu cát theo bang 5-6 |2|.
÷~vân tôc tinh toan V
t
÷ 20.0,923.1.1 ÷18,46 m/phut
Tôc dô vong quay truc chinh tinh toan
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

36

n
t
÷
1000.18,46
3,14.90
÷ 65,32 vong/phut
Theo dai tôc dô may dã chon tôc dô vong quay truc chinh khi tinh toan la :
n ÷ 65 vong/phut
vây suy ra tôc dô cát thuc tê së la.
V
cát
÷
65.3,14.90
1000
÷ 18,37 m/ph.

Thoi gian gia công tinh:
T
tinh
÷
L+L
1
+L
2
S.n.q
.z ÷
32,4+50
0,6.65.ŵ
.14 ÷ 29,58 phut.
L ÷ 50 mm
L
1
÷ (1,11,2).˨(˖ -˨) ÷ 1,2..%. (%Ŵ -%) ÷ 32,4 mm
L
2
÷ 0.
IX. Tính toán thiêt kê dô gá.
1. Xac dšnh kich thuūc ban mav. khoang cach tŵ ban mav tūi truc chinh.
May gia công trong nguyên công phay rãnh then trên doan truc O60 duoc
thuc hiên trên may 6H12
Kich thuoc ban may :320X1250 mm
Khoang cach lon nhât tu mut truc chinh toi ban may: 30400 mm.
2. Phuong phap dšnh vš.
Chi tiêt duoc dinh vi trên hai khôi V va môt chôt ty vai truc, chôt tuy
dông do vây chi tiêt duoc han chê 6 bâc tu do.
Hai khôi V dinh vi 4 bâc tu do :
O Bâc tu do tinh tiên theo ox va oy.
O Bâc tu do quay quanh ox va oy.
Chôt ty mát vai truc cô dinh bâc tu do chuyên dông doc theo oz.
Chôt tuy dông cô dinh bâc tu do quanh oz.
3. Xac dšnh phuong. chiŝu. diêm dàt lŻc cőt. lŻc kŕp.
Cac luc tac dung lên chi tiêt gia công bao gôm luc cát va luc kep chát sinh
ra:
- Luc cát sinh ra bao gôm :P
y
, P
z
, P
x
.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

37

- Luc kep W, luc ma sat sinh ra tai bê mát tiêp xuc giua chi tiêt va khôi
V, giua chi tiêt va co câu kep chát.
4. Xac dšnh gia trš lŻc kŕp can thiśt.
Voi cac luc cát dã duoc tinh toan trong phân tinh chê dô cát cua nguyên
công ta co P
z
÷ 541,92 N, P
y
÷ 135,48 N.
Trong qua tinh tinh toan dê don gian tinh toan ta quy vê luc chay dao va yêu
câu luc kep sinh ra phai tháng duoc luc chay dao thông qua cac luc ma sat tai
cac bê mát tiêp xuc. Ta co công thuc tinh luc kep khi ga chi tiêt phay trên khôi
V nhu sau:
W ÷
.

1
+.Sìn
o
2

Trong do:
P
s
÷0,4 ¹˜
z
2

y
2
÷ .ŹŸŵ,%Ŷ
2
+ ŵŷŹ,Ÿ8
2
÷ 223,44 N
K ÷ K
0
. K
1
.K
2
.K
3
.K
4
.K
5
.K
6
- Hê sô an toan
K
0
÷ 1,5 - Hê sô an toan cho tât ca cac truong hop.
K
1
÷ 1-Hê sô tinh dên truong hop táng luc cát do thay dôi dô bong.
K
2
÷ 1-Hê sô táng luc cát khi dao mon.
K
3
÷ 1- Hê sô táng luc luc cát khi gia công gian doan.
K
4
÷ 1,3- Hê sô tinh dên sai sô cua co câu kep chát.
K
5
÷ 1- Hê sô tinh dên muc dô thuân loi cua co câu kep chát.
K
6
÷ 1-Hê sô tinh dên mô men lam quay chi tiêt.
÷~K÷ 1,5.1.1.1.1,3.1.1 ÷ 1,95
I
1
, I lân luot la cac hê sô ma sat tai bê mát chi tiêt voi khôi V va co
câu kep chát I ÷ I
1
÷ 0,3.
u÷ 90
0
Goc mo cua khôi V.
Do do ta co luc kep cân thiêt la:
W ÷
1,%Ź.223,44
0,3+0,3.Sìn 45
0
÷ 850,8 N.
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

38

5. Chţn co cau kŕp chàt.
Co câu kep chát ma ta chon la co câu kep ren vit- don voi duong kinh bu
lông kep chát duoc xac dinh theo công thuc :
D ÷
¹
w
0,5.|6]
k
÷ ¹
85,08
0,5.60
÷ 1,58 cm.
Vây chon bu lông kep chát la M16.
Theo bang 8-30|2| ta chon thanh kep tiêu chuân nhu sau:
L ÷ 100, B ÷ 45, H ÷ 20, b ÷ 20, b
1
÷ 30, b
2
÷ 30, b
3
÷ 4,0, h ÷ 2,0, h
1
÷ 5,0, A ÷
45, l ÷ 45, d ÷ 19 , d
1
÷ 28, d
2
÷ M12, l
1
÷ 10,l
2
÷ 10, c
1
÷ 4, r ÷ 16, r
1
÷ 10.
Theo bang 8-5|2| ta chon duoc khôi V nhu sau:
H ÷ 55, L ÷ 55, B ÷ 140, B
1
÷ 85, d ÷ 13, d
1
÷ 19, d
2
÷ 10, A ÷ 112, A
1
÷ 27, A
2

÷ 30, l ÷ 14, h ÷ 13, h
1
÷ 32, b ÷ 32, r ÷ 1,6, c ÷ 1,6.
6. Tinh sai so cho phep cua do ga.
Voi san luong chê tao chi tiêt hang nám dat 7000 chi tiêt/nám. Chi tiêt duoc
dinh vi trên hai khôi V va han chê 6 bâc tu do.
Sai sô cua dô ga duoc xac dinh thông qua sai sô tông hop cua nhiêu thanh
phân trong do bao gôm: sai sô chuân, sai sô ga dát, sai sô chê tao dô ga, sai sô
mon cua dô ga, sai sô diêu chinh cua dô ga, sai sô kep chát chi tiêt. Ta di xet lân
luot nhu sau:
Sai sô ga dát la sai lêch vê vi tri so voi vi tri yêu câu trong dô ga. Su sai lêch
nay co thê sinh ra do chuân chê tao, do biên dang cua bê mát chi tiêt sinh ra voi
luc kep.
Ta co công thuc tinh nhu sau:
c
gd
÷ ¹e
c
2
+ e
k
2
+ e
ct
2
+ e
m
2
+e
gd
2

Trong do:
c
gd
Sai sô ga dát
c
c
Sai sô chuân
c
ct
Sai sô chê tao dô ga
c
gd
Sai sô mon cua dô ga
c
gd
Sai sô diêu chinh dô ga
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

39


c
gd
Sai sô kep chát chi tiêt.
Khi tinh toan cac sai sô ta co thê lây gia tri gân dung cua sai sô ga dát hoác
sai sô ga dát cho phep |c
gd
| nhu sau:
|c
gd
| ÷ (1/31/5)o
Trong do o la dung sai kich thuoc nguyên công cân thiêt kê dô ga.
Ta di tiên hanh tinh toan sai sô co trong công thuc dã nêu trên.
a) Sai sô chuân.
Sai sô chuân xuât hiên do gôc kich thuoc công nghê không trung voi chuân
dinh vi chi tiêt khi gia công chê tao. Do duoc ga dát trên khôi V nên sai sô
chuân co thê xac dinh nhu sau:
c
gd
÷ 0,5.o
ct
.(
1
˟˩no
- 1) Voi goc u ÷ 45
0
(Khôi V co goc la 90
0
)
Dung sai bê mát chuân la o
ct
÷ 0,022, do vây sai sô chuân së duoc tinh nhu
sau:
c
c
÷ 0,5.0,022(
1
sIn45
0
¹ 1) ÷ 0,027 mm
b) Sai sô mon.
Sai sô mon cua dô ga duoc tinh theo công thuc sau:
c
m
÷ þ.˚ (µm)
þ÷0,3 la hê sô phu thuôc vao dô dinh vi.
c
m
÷ 0,3.ŻŴŴŴ ÷ 0,025(mm)
c) Sai sô diêu chinh.
Trong qua trinh láp rap, diêu chinh dô ga, sai sô nay phu thuôc vao kha
náng diêu chinh va dung cu duoc diêu chinh khi láp rap. Trong truong
hop nay ta chon c
dc
÷ 6 µm.
d) Sai sô kep chát.
Sai sô nay sinh ra do luc kep chi tiêt duoc tinh theo công thuc theo bang
7-10 atlas dô ga |4| ta co :
c
k
÷.(e

)
2
+(e

)
2
+ (e

)
2

Cac công thuc tinh cac hê sô trong công thuc trên duoc xac dinh trong
bang 7-10|4| va bang 7-9|4|. Voi vât liêu thep ta co C
M
÷0,026; u ÷
0,695; K
1
÷0,62; u
1
÷ 0,55;
Ðo an cong nghê chś tʼno mav Ðoan khőc Hiêp CTM1K51

40

C
B
÷ 0,82(1¹8)
0,695
÷ 3,8 .
C
K
÷ 0,62.(1¹8¹3,5¹30)
0,55
÷ 4,85
Ban kinh khôi V bi mon :
R
m
÷ 0,22 .|.Ŷ,Ŷ8. ˤ. ˯ ¹(0,5.o
d
¹ 0,57.u)cotg45
0
| /0,3
R
m
÷ 0,22.|

Ŷ,Ŷ8.%Ŵ.Ŵ,ŷ ¹(0,5. 0,022 ¹ 0,57.0,3)cotg45
0
|
2
/0,3÷ 47,3µm
Hê sô tinh dên anh huong cua dô mon cua khôi V duoc tinh theo công thuc :
K
m
÷ .˞
m
¡(˞
m
-Ŵ,Źˤ) ÷ .ŸŻ,ŷ¡(ŸŻ,ŷ -Ŵ,Ź.%Ŵ) ÷ 4,53.
Tu do ta tinh duoc cac thanh phân sai sô kep chát së la:
e

÷ 2,5 µm, e

÷ 2 µm, e

÷ 6,4 µm.
Sai sô kep chát:
c
k
÷.Ŷ,Ź
2

2
+ź,Ÿ
2
÷ 7,2 µm.
e) Sai sŧ chś tʼno cho phep cua do ga.
c
ct
÷ ¹|e
gd
]
2
-|e
c
2
+ e
k
2
+e
m
2
+e
dc
2
]
Theo trên ta co c
gd
÷ (1/31/5)o va chon c
gd
÷ 1/3.o ÷ 1/3.0,2 ÷ 2/30 mm
c
ct
÷ .Ŵ,ŴŹ
2
- |Ŵ,ŴŶŹ
2
+Ŵ,ŴŶŻ
2
+ Ŵ,ŴŴź
2
+ Ŵ,ŴŴŻŶ
2
] ÷ 0,033 mm.
1) Yêu cau kv thuŏt cua do ga.
Dô không song song cua mát dinh vi so voi day dô ga < 0,033 mm
Dô không song song giua khôi tâm V va day dô ga la < 0,033 mm
Dô không vuông goc giua mát dinh vi vai truc voi mát day dô ga la <
0,033 mm.

/

  
97..O9,.32;3 2-4 .3 ;3.399 ;.8/397.97.339/4.3 2-4,.3 .3J3-E3 7g3397.  383:9;.3.99 %3.38.3.99.3.9497433g2 

l#E3.33". 9 42El43 ."5%*  2  %743 O $8352 2 
$.9997H38352 2 

 $352/53/4.945.43.

5529743. 3×     .3. × $352/53.99...43O.

3.38 835J/4.945 '.99.83 2 -4.H:.. 3936:.J ' 5993:H3.4/4..3.34 .3 2 9.O97H3..35E5.:  97K3 9 .97.E.O.383 .29 :  .E.99 .8.3 :3/397436:E97K3.3:8/359.94.: 3 5 9...34 ...E.: '            22 /2 .E...9J33..... 8 93 3 9743 6:E 97K3 ..E.9K5 . .94... 3/383:93  ' 35. 99 /3 97.4. 3539J.. 4397.33..3. .93 5546:E397H3.99/4.29979743..35.E..8.3.46:E97K3.9J3.. 9. 2 . .O93. ..8/3 .38352 %9J.E.998. 3:H3 . 45/3.992Ø '   4 O/383:9 . 3....949.3g2 E.99. 99 .8 2-4 ..9:74.:.: 35 .H:.3.9929.998/35/5 3..99  :H3...:.9.94.3J3979743.43g32.3.35 .E.339J3.99 $.59. 2. 97:3 2 203 43 /4.9J3 2.99 !/5 ..3 ./353498/3 347.

34F9[  :H3.l#E3."5%*  :H3.E.393.33".299734  . 9 42El43 .

93[  :H3.299734  ."5%*  :H3.33".39393.E.3939[.l#E3. 9 42El43 .

33". 9 42El43 .73[   %393.E.l#E3."5%*  %393[.[  .

"5%*  :H3.3.l#E3. 9 42El43 .33".E.[   .34.

33".[  4.90397H3 4397.E.l#E3.9.[  :H3.35. 9 42El43 .7."5%*  !.703  .90397H3 4397.3.

33"."5%*  :H3.[  .35.l#E3.7g397H3 4397. 9 42El43 .

3297.33".l#E3.  . 9 42El43 ."5%*  :H3.

4.33".l#E3..../.OJ:! .4./. 938 l./.3  :H3.392.3:H3..  22.35.32E5.3  22 3.45..O.E.4.99...4.E.32E.3  22 :/. 9 42El43 .29 : %.3J3."5%*  ' 32E..

36:.45.. .. 38.5 $.  ..59.3.45././.

36:.3 38./.44.59.3 22...44..59 $. ./.

 4.5 38:9 3..3     .5.

 9 42El43 .97.34F9[ 32E...33"..9:9F5O  :H3..8.36:. 22 43.J3 3.59.: l.."5%* .292 22 $.9383.3J3.l#E3.29 :904-3 (  22 22 /22 7g3 ..45..33392.E.3.32E% . 97.J3 .E.

36:.E.44F9-39F5O.: l. 97...O.33392.3J3.59 38:9 3.E.E.E.8.9383. 22 43.59.32E% ...938  904 (  %39.. ..292 22 $.3..J3 3.J3 ..97.-299734 32E.

59 38:9 3.32E% .. . /3 /.43 ..93[ 32E.33392.. 29 97 [ .4 93/393 43 97.. [ 9..3904 (  .8.: - …4 3  # O32352.3 /.E.292 22  .8. .: l.E. 3H3.9383.4 93 34 93 93.E.E.493 34 93 .4 93 /3 93 . [ 9.3J3.. 22 43.J3 - 3 # 904 (  %3929[.O O.9383..

97.59.J3 . 97.J3 3.. 9 42El43 .."5%* $.33".3.l#E3.36:.

36:. .33392..299734 32E.E.8.49352352.97.3J3.3.292 22 $. 22 43.9383..59 38:9 3.E..E.59..3904 3....: 3  %393. 97.J3 .32E% .J3 3..8.: l.

. 97.493 34 93 .. 29 97 [ .E.: l. 3H3..4 93/393 43 97.4 93 /3 93 ..93 43[  32E..32E% ..4 .8.E..43 .59... [ 9..E.938/.E. .O.3 /. [ 9. 22 43.33392.3904 ( (9.97.3J3. /3 /.9383. .59 38:9 3.J3 3.: - …4 3  # O32352.J3 .E.3.8.O O.292 22 $.4 93 34 93 93.9383.J3 - 3 # 904 (  %393[.36:.

3904 3.E.49352352.: 3  %393.59 38:9 3.[  (9.4 ..E.8.O..938/. .

36:..292 22 $.33392.3J3. 97...8.. 9 42El43 .97.l#E3.."5%* 32E. 22 43..E.33".59.J3 .32E% .3.J3 3.: l.9383..E.

32E4. 97.[  32E. ..: l.9.8.3904 3.J3 22 $.59.33922 J.J3  .E...E.3 .3.8.3 3..O. 22 .3J34.9383...49352352.:333997.: 3  4...-32E2..59 38:9 3.

[ 32E5..938 3.8.35..  3.: J.8.938/..E.J3  .924.9383....9...E.2.5 38:9 3. 3.E.7390397H3 4397.O.E.37:9-39F5O :9733... 97..O.59.-32E 22 $.:/  904-3 ( (9.4  :H3.

E..73903 :97.7390397H3 4397.45.8.59 38:9 3.[  32E5.4 .J3 38:9 3.8.: J.../.-32E 22  .:  904 (  !..9383...9. 3..E.9383.O.2...

l#E3. 97."5%* $. 9 42El43 .33"..J3  ..59.

.:  904 (  :H3...9383...J3 38:9 3.59 38:9 3.9...7.4 .J3 22 $.3.8.8. 22 .E.:333997. 97..3.-32E2.J3  .9383.9.32E4.34....E.3.O./..: l.E.59.703  32E.3 .73903 :97.33922 J..45.3J34.

322 !2..7.E.  ..O9.J3 .O.9.37:9 :97. 97.424..O938/ 22 22 22 .9:9F5O ( %..5 38:9 3.32E l..7g3 ! 32E.938/22 5 22 22 22 / 22  .3J3339.

.3 8 . 3:H3 .3/.3:H3.904 8 9..3 /.59  :37g3339..4 5.3 %.8.: 2 /.4  22 / 22 22 87394E954 ' %J394E3. .97.E. 9. . 29 97 34 .O9. 93 3 9J3 94E3 . .3 ..4 /.3 /.3395 %3 3 9J3 94E3 .: .E. [%   . 97.4..E.: O . 93 83...3/. .. g37g3 .4 .9 38:9 3.4 29 3:H3 .3 9 J.O H: .J3 43 /.3 8.

.E.3.3904-3 ( Ý.8.9393 # Ý92 23   2 .:2-...E.92.33".333.33939 9393...939 # Ý52 23  2 . -.."5%* ! .35/5 .3/.38. 9 42El43 ...9.. .3 . 6:.4.58.43....E.9J3 .939323 9 .998.9.. .939323 # Ý92 23   2   .3/.9J3.5/597H32E-.3 9..:7G3904-3 ( # 2 $.8. H:..33      Ý9 2 Ý93 2 .323.J..3. 94 /3 5 /5 .:.:/5 Ý9 { {  { {  2 l.8..3-29.: Ý5   %743 O Ý.5 'ƒ5/:38.3/.  2 l. -.: ..83. 93 3 .H3.l#E3.. .83.-.39. 3904..2 22 lH/. ...3/.5ƒ522 ' Ý5 % 2 %...

93..: 3 3 ! %3 9 %3 93 %3 23 E.329979743[ %3922   . /. #  93 53 .l#E3. 23                 %.38 42.329979743[ %3922  ( ( %393 22904-3 %323 22904-3 O .. 9 42El43 .3 -23 %99 :3 2 22 8.3/. 2  ‚ Ý."5%* %.O.3299734[ % %3922  ( ( %393 22904-3 %323 22904-3 O . 3 22 2.O-39383.3/.4..8..9...3299734[ %3922  ( ( %393 22904-3 %323 22904-3 O .               J.E...96:9J394E3 42. 423  2 5 ..9 2 %7.3/.-29. 23      %783 .3 O .   2 423   2 %33297. 2 2.33".

E.922 O . [ .O .: 8: .O.3[.O..9 .:8:.33".922 O 4.J3 -3 9 ."5%* %393 22904-3 %323 22904-3 ( ( O 4F9[.:8:.3.l#E3. 9 42El43 .

  .

77039 .  22 O 44.3.E./39.

9.33:H3.E.[ .J3 .3 5.3 . 22 O !.g37g3../. 93/.:8:..9.O. 3.904-3 (9.  22 %..O.[ . 22  ' %J3.93397H32E5.3J3293 $/.4.[ :H3.993. 73 903 97H3 4397.E.4  : 73 73 903  22 ... . .38:9.O.3 9 J.7390397H3 4397.O9 22 O 5.38:9 3.O9 22 O !. 9.93/.7390397H3 4397. .493 3....: 8: .3 %3 3 9J3 94E3 .9. .393/. ...45.. 22.4 3:H3 .9 .

3 22.7g3 $3.

459 $/.   22.3./.7g3 .

59 $3.3   22.

  . :.: '  6  : 5 2  % 904-3 ( '' 3.E.59  % .. '   . %743 O. 99J394E3 .904-3 3.938 .8.97.

93.4.9 ( '  .3 .9 . . {       2.49..959:.4/3..:3..9:/3.l#E3..: {  85. 9 42El43 ."5%* ''8 :.4. 859:.33"..8.5904 -3 ( :.4973 9E-29. ..9.3.9 :..3904-3 ( 3. 859:.9:.

..3  399  .59 %.J32E. 6:.97....

O-:9.O  …  …   89.339.5 E ..9.97.O. 9J394E3. 6:.:  …  …  4...59..9J394E3 3.9.3-. 9.8.3 4 O9.J39042E8  3 ... ..3.

.99.98  '   2.5 '39.

9.904-3 (3.5  .9J394E3904.: 5   : 6   ! .8..39. 9!    ..8..28 .:  !    ! %743 O.E.97..9! .

   .

33"..47g3$ 22./.23H:.38:92E8...3        22  38: 9.33:H3..J3.38:9.9... .:.3.4.9.9.35..9J3-3! !    2034 397H397$.l#E3.3 %7. 9 42El43 ...:8:9Ú 9..3."5%*  !          . 9    0     $48E3.2E9..9-3922 .3  :H3.! 904-3 .3:H3.29 : :8:..O  ^   '.3..

/.4.  22.3$.7g3904-3 ( .3.

9'-2. ..3 %.

9:.39..3904-3  (  859:...4.9904-3 (  89J3 39:-3./3.9J394E3 '9   2.99J394E3'9'-  %743 O  859:.4... ..9904-3 ( .9:/3.5904-3 ( %.

3.36:.J39J394E3   39   ..97. .59 %.

36:. . 2E .97.J39J394E3   3.39..59 %04/9.3.

98  . .99.8:7.59 .9.

 9 42El43 .33".9 %    2.l#E3."5%*   '.

3 %743 O 22 {  22 { {   { 22   :H3.33:H3.34F9[ :8:.4$ 22./.3.9922 3.5  59 %.

..9'- 2.3904-3 ( '39.

99J394E3'9'-  %743 O  859:.9:..9J394E3 '9   2..9904-3 ( .9904-3 (  89J3 39:-3.5904-3 ( %../3.3904-3  (  859:..9:/3. ..4.39..4.

 .36:.97.3.J39J394E3   39     .59 %..

97.39.36:..59 %04/9.J39J394E3   3 .3. 2E . .

 .98   '.8:7.9.9 %4   2.99.59 .

3939299734   .5   %.3 %743 O 22    59  .[   .33:H3. 99"39 4 397$..49…   .49  22 22  :H3.

l#E3.33". 9 42El43 ."5%* 3$ 22.

.3 ( '39..9'-2.

9:.4...9904-3 (  89J3 39:-3.4..3904-3  (  859:...99J394E3  '9'-  %743 O  859:.59 '39..9904-3 ( .9J394E3 '9   2..9:/3./3.39.

59 %.3..J39J394E3   39   .97. .36:.

 2E .97.3.59 %04/9.39.. .36:.J39J394E3   3.

99.9   2.8:7.59 .9. .98   '.

5 %..3 %4      59 %743 O 22   22 22  .[ 3$ 22.. 99"39 4 397$.3.

.9'- 2..3 ( '39.

.59 '39.99J394E3  .

9904-3 ( ...."5%*  '9'-  %743 O  859:.9:/3.39.4.3904-3  (  859:.9:. 9 42El43 .33".4../3..9904-3 (  89J3 39:-3.l#E3.9J394E3 '9   2..

36:.97.59 %..J39J394E3   39    . .3.

59 %04/9..J39J394E3   3 .36:.39.3.97. . 2E .

 .9.99.98   '.9   2.59 .8:7.

5 %.3 %4     59 %743 O 22  22 ..[   3$ 22..3. 99"39 4 397$.

3 ( '39...9'- 2.

..4..59 '39..9904-3 (  .3904-3  (  859:.99J394E3  '9'-  %743 O  859:..9:.4.9:/3.

 9 42El43 .9904-3 ( .33"..."5%*  89J3 39:-3./3.9J394E3 '9   2.l#E3.39.

. .3.36:.59 %.J39J394E3   39   .97.

97..36:.59 %04/9.J39J394E3   3. 2E . .3.39.

9   2.8:7.9.99.59 . .98   '.

E.93[   .9743[.. 99"39#[ 3$ 22.5 %..3.3 %4     59 %743 O 22 22  %39.

3904-3 ( '39...9'- 2.

.3904-3  (  859:...4.4.9J394E3 '9   2..59904-3 ( '39..99J394E3  '9'-  %743 O  859:..9904-3 (  89J3 39:-3.9:.39.9:/3./3..9904-3 ( .

.36:. .J39J394E3  .97.59 %.

33".3."5%*   39   . 9 42El43 .l#E3.

36:. 2E .J39J394E3   3.97.3.59 %04/9. .39..

8:7. .59 .9.99.98   '.9   2.

3.3 %4     59 %743 O 22 22  ... 99"3#[ 3$ 22.5 %.

3904-3 ( '39...9'-2.

.99J394E3  '9'-  %743 O  859:.4...39.9:/3../3.9904-3 (  89J3 39:-3.9904-3 ( .4..9:.9J394E3 '9   2.59904-3 ( '39...3904-3  (  859:.

 .36:.97.3.59 %.J39J394E3   39   ..

39.59 %04/9.J39J394E3   3.36:.3.97.. 2E . .

9.99. .59 .98  .8:7.

l#E3.9   2."5%*   '. 9 42El43 .33".

.E..3.3 %4     59 %743 O 22 22  .93:H3.393.[ 3$ 22.3.5 %.

9'- 2...3904-3 ( '39.

9904-3 ( ..4.9J394E3 '9   2.99J394E3  '9'-  %743 O  859:...3904-3  (  859:..59904-3 ( '39..9:.9:/3.9904-3 (  89J3 39:-3./3.39.4...

36:.3.97. ..59 %.J39J394E3   39     .

36:. ..39.3.97. 2E .59 %04/9.J39J394E3   3 .

9   2.98   '. .9.59 .8:7.99.

.:3H39.O %4       59  ..9393...4.3.5 %.3.3.3.9323 . 43 %.9..3 .353.9.9J3.

 9 42El43 .E.299734   .33".. 99"3932!934[% 3$ 22.l#E3."5%* %743 O 22  22  %393.

.9'- 2.3904-3 ( '39..

.4.3904-3  (  859:.59904-3 ( '39....4..9:.9J394E3 '9   2.9904-3 (  89J3 39:-3.99J394E3  '9'-  %743 O  859:.9904-3 ( .39./3..9:/3..

.3.59 %.J39J394E3   39     .97. .36:.

39.36:..J39J394E3   3. 2E .59 %04/9. .3.97.

9.9   2.59 .99.98   '. .8:7.

5 %.3.3.393-29 %      59 22   22 22  .3.239.3/4.O939..42997349393.. 9..9J35.9.

l#E3."5%*   ..33". 99"3932!934[ %  3$ 22. 9 42El43 .

.9'- 2..3904-3 ( '39.

9:/3..9:.59904-3 ( '39.99J394E3  '9'-  %743 O  859:.9J394E3 '9   2.39..4.4..9904-3 (  89J3 39:-3.../3..9904-3 ( .3904-3  (  859:..

36:.3.59 %.. .97.J39J394E3   39    .

 .59 %04/9.J39J394E3   3.97. 2E .3.39..36:.

9.99.8:7.59 .9   2.98   '. .

42997349393.9J35..3.239.3..O939..3..9.393-29 %      59 22   22 22  .5 %. 9.3/4. 99"3932!934  3$ 22.

.3904-3 ( '39.9'- 2..

59904-3 (  .

.99J394E3  '9'-  %743 O  859:...9:/3.3904-3  (  859:..33"./3. 9 42El43 .9904-3 (  89J3 39:-3.9J394E3 '9   2.l#E3.9904-3 ( .9:.4..39.."5%* '39.4..

 ..3.97.J39J394E3   39   .59 %.36:.

97.3.59 %04/9. 2E .J39J394E3   3 .39.36:.. .

98   '. .8:7.9   2.9.59 .99.

 9.4$ 22.393-29 %      59 22   22 22  %3939743[ %"37 3#[   9373[  39..9J35.42997349393.. 93/.3.3.3.5 %.239..9.O939.3/4.

 .36:.3 %.97..J33.939393[ -33 ..3.

3   . ..59 %. .3..

"5%* %    59   %393[ 3$ 22.33".l#E3. 9 42El43 .

3904-3 ( '39..9'- 2..

3904-3  (  859:.4...4../3.59904-3 ( '39.9:/3.9J394E3 '9   2.9904-3 ( .99J394E3  '9'-  %743 O  859:...9:..39..9904-3 (  89J3 39:-3.

 ..J39J394E3   39   .59 %.36:.3.97.

3.J39J394E3   3 .36:.39.59 %04/9.97.. 2E . .

99.59 .98   '.9. .9   2.8:7.

 43 l43 22 ..3.5 %.O.3.3     %    (     ( %743 O 4.

49 22 22 l43 ..

33"."5%*  22 .l#E3. 9 42El43 .

9. ..3 9.3.[ 97H3 4397..4293:H3.2 :8:. .49  22  :H3.38:9 3..E..43:H3.3.3 3.9.34.99.34.9339J394E3 .:8:..O./32E4.[ .J3  2203432 .[ %339J394E3.922 E .

 .

O$ 22.4904-3 .3 22 .3J34. 22 (./.3. .

3 %.3$ 22...

  22. /. .5 9.O .O 43 .3 .3 E .. /. .. .4 $2.4 .

.3 %..O …  … …$9J3.

$2E .

3.9$   22. …  ./.49.

 6  2  .9 %743 O. ...99J394E397436:E97K3..99J3 3.3.97..E.8 ... 8 :..9904-3 ( %904-3 (   .4.4. :. :3.: 904-3  ( {  { 859:..9 . ./3.39.E.99.8. 89J3 39:-3.9:/3.3 :..3 {   (3.4.9:. %743 O . 859:.904-3 ..9904-3 ( .3 '39..

39...l#E3."5%* %.33".99J394E38 '     2. 9 42El43 .O.

.36:.97.J3 39     .5 $..

 9 ...O. .O.O/9.59.5 %042E.3.

97..O9..9.9. 9.5   …    %.O… 3. 6:.J33 .3……..E97 ...9.9.9.

53.8.: '9.    2.

E..E...O.8. ..5 .9 .9J3 .     22 38:9.:6   %.49.E.9383..49..8. 3-3  . 3 ! 5 6 $ 5 %743 O 5904-3 (  6   5!{ {  {  904-3 ( %.8.9! .  !     20343  6 $ 5 %04-3 (9.

35.3.$/.3-3939. 22.4.O/:3/.3.3 %..848E3. 9 42El43 .99.l#E3.397..9.34. %    59    :H3.33".33:.38:9.9.:73903904 -3 ( .49045..997436:E97K3.97./."5%*     297.7390397H3 4397.O  ^2 Ú  ^ '.38:9..2E 2-4.%  .3..38:9.33:H3.38:92E..

49045.3J3$ 22..3./.3.59 .

59 %. .9'-2.

39./3.9904-3 (  89J3 39:-3.9904-3 ( ....5 '39.99J394E3  '9'-  %743 O  859:..3904-3  (  859:..9:.4..9J394E3 '9   2.4.9:/3..

97. .36:..J39J394E3   39   .59 %.3.

 .36:. 2E .97.39.J39J394E3   3 .3..59 %04/9.

 .99.8:7.98   '.9.59 .9   2.

3  .5 %..3.

/.l#E3.3.93.3.9. 94.9.4$ 22. 9 42El43 .703   ."5%* % {  {  (  {  {  ( 59  4.7.33".: .3..3#[ 97 .7 %04-3 (9.8. .E.

9'-2..3 %. .

.39.3904-3  (  859:.9904-3 (  89J3 39:-3.4.9J394E3 '9   2.9:.....99J394E3  '9'-  %743 O  859:.5 '39..9904-3 ( .4./3.9:/3..

 ..36:.59 %.J39J394E3   39    .3.97.

 2E .39.97.J39J394E3   3..3.59 %04/9. .36:.

8:7.98   '.9   2.99. .59 .9.

34. .9.7703 %04-3 (9.5 %.. 99.O.49.73.8.3.3 %     59 22 22   ..:  .

"5%* %. . 9 42El43 .9'-2.33".l#E3.

4.4.9904-3 ( .9:..9J394E3 '9   2.39.99J394E3  '9'-  %743 O  859:.9904-3 (  89J3 39:-3....9:/3...3904-3  (  859:.5 '39../3.

.97.3.36:. .59 %.J39J394E3   39    .

.J39J394E3   3 . 2E .36:.59 %04/9.3. .39.97.

9.99.59 . .9   2.8:7.98   '.

5 %.7703 %     59 22 22   .4$ 22.g37g3   .9g37g3  .9.393/.3.9.35.43:H3. 95.

9...39'-2.3904-3 ( %. .

4.3904-3  (  .99J394E3  '9'-  %743 O  859:.9:...5 '39..

9904-3 ( .l#E3.9904-3 (  89J3 39:-3.. 9 42El43 ..9J394E3 '9   2.4.39.33".9:/3."5%*  859:../3..

3.59 %..36:. .97.J39J394E3   39   .

J39J394E3   3.36:.3.97.39.. . 2E .59 %04/9.

98   '.9. .9   2.99.8:7.59 .

9 %9     59  22       .35. 95.93g37g3 { { % {% %{ 22 .5 %.393/.4$ 22.

.. .9.39'- 2.3904-3 ( %.

.9J394E3 '9   2.4..3904-3  (  859:.9904-3 (  89J3 39:-3..99J394E3  '9'-  %743 O  859:.39.9904-3 ( .5 '39.4.9:...9:/3.../3.

 .59 %.J39J394E3  .36:.97..

3.l#E3.33". 9 42El43 ."5%*   39   .

. 2E .59 %04/9.97.36:. .J39J394E3   3.3.39.

9.9 9 3/4.E.33992997.9/4 . .9/46:.. 9 .9E./3H3. 3-. 97.-.:3 3/.99.8:7.9 .35.9 9 . 3-.34  E..9. 5 E. .-32E 22 43.98   '.9/4.3.397433:H3.. 3J. 9. : "2 !9 .-..E..-.3-.[ .. ...9 -32E9 97$.34.9  %.' 3....4   9929. 29 .9. 3 .983 7..J39-32E 22  !35E5 3.6:.9837..9/493939044..9044  99 3.99 ...99.4 O .393  %93 22     %J394E399 E  E.  99 .. 353 ..9/46:.5.3.59 .-32E 4 3.9/4 O .7390397H3 4397.397H32E J.42.42! ! !  { { % {% %{ 22    2.J3 E.97. ' . 97H3 .

5    59 .

.5837..99.9.9/.8.97H3 '3.'..9 . 3E97 ..82.5E.3943  8.E..2..6:. 9:3.593 .E. ' ..9  89J3 3220326:. 9 42El43 ..9-2995.99.9/49. .99       1 13. 5.4936:...339J394E39.E.9..:.39.:5.4.423  89g3.911  .. 3:H3 .8E9837.O! !  %7436:E9K39J394E3 . 39 9  ' .8E99-29....359g3.8E99 . ...-2995.8. %. 9J3 94E3 9743 53 9J3 .33"..3E3 43  89J3 38..H: . .39.99.499.:5./..9J3."5%*  ...O..:5.:5. ..l#E3.3943./...:     %743 O     !8  % %     8.E..E.97.9  89J3 32.995. -O3  89g3....9  E.9 ..5 .2..35  89J3 H397...

.' %  4 O9.5.2. O.O..399        .

: 5 703. .8.8.. ..l#E3.9 29.   {{   .!9  . 7 7 %04-3 (9.3-:35.3.:33. .3 .. . : 5.94.9933g2 9 .3 J3 -: 35. 9 42El43 ."5%*   3.8.359H:.:  - - - -   / / /  ...3 .99.2 '.33".:   / / /    - 7 ..E.'3.J9 3 .: 5 .39.$.45F5.9 %04-3 (9.   %J38. #E  '83. 3904.39.9 .

-.:9743 E $8.:3 8.9/4  $.3.O9837.99837.8 23.823. E 8..8. E ‚ $.:3.97J84.E...97H3. E .9..5 %.8E 9 ‚..3. F93 ..8E 9 8.8..-29.. $.3 E    .3g2 99 .94 /4-3/3. ..9J33.8..8.85..:3 ‚.39.. 3.9 $.O.8..8E 98. E 8.: ‚  %743 O ‚ $.93.8 :.8.8 :.8.8935.94 E ‚ $.428..3:93 539743 O-.. 3936:. 3.'./4.99 %.94 E 8.97JH:.: $.8.

l#E3.: ‚ ( .8E 94.E.85.8.45F5‚ (3.9.8E 9."5%*  ‚ $.O9E973 3..8.89.. 8.8. 9 42El43 .99 9J394E3.33".

 .

 .

 %743 O.

3:H3. 33.O9743.8.94 4 . $....:3:93/4.:3 3..333973.9.. 3H:97H3 .O9E.8..8.399 E %.39./:38.8 .J. 9339J394E38.:3  $..3.3.99.:3.8.E 997H3'3H38.9.J.: ‚  .

9 J  'O...

:3.-29. '.OO.  :38.

39.. . $.8./4.:38 .9.9 : 9F5 9.8359:.3 ..9J3904.823 $.9 /4. : .9J33...99 .3 5 7E5 %743 97.85.E...904-3  . $.8. 8..: ‚2×  2 × 859:.39.8 E(9.8...9 $.4 3.3  %7436:E97K357E5 :.39.8 :. -3 ( ' .3 539.9J3... /3 . 39743 -3  ( .823. ‚2   22   22 .  .89743.O  ..: ‚.O ‚ { { { { { {  E. E .9J3904.E.2 / $..3‚/. .5.97H3 .3 E 8.39.83837.4 3g3 : .

  .

  .

 9 42El43 .49 (.l#E3."5%*         E3J3'-23 #2  %    : .33".

49 (.  #2  %%     .

9 { { %0497H39.93538.O‚ . 2 89J3 33..  2 È{ { È{  % {  % O9.$.E.' .85.9J3 ...8 .9J3904.98   2 2  2 $.85.9  ‚ { {  2   {  { 22 0 $.. 9 4.39.3.. #E ‚..45F5. 23.

 .

 .

.3‚ ..

 .

.

 .

. 22 ‚. 29 E E ^ 22   . #E l3843843.. E E^ 22 l3843843.9 1 H:. 29 3 . E E^ 22 l 3 . .84.$.92'.29 3. 97. :%9: 9. .:3 O. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful