CHỈ ĐỊNH THẦU

Điều 40. Các trường hợp được chỉ định thầu Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 20 của Luật Đấu thầu và Điều 101 của Luật Xây dựng. Các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng, bao gồm: 1. Các trường hợp quy định tại Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; 2. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập, đánh giá báo cáo chiến lược, quy hoạch trong trường hợp chủ đầu tư phải bảo đảm chứng minh được chỉ có nhà thầu duy nhất có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; 3. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đầu tư; 4. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư trong trường hợp cấp bách và chủ đầu tư phải đảm bảo xác định rõ được năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu đáp ứng được yêu cầu của gói thầu; trường hợp không cấp bách thì phải tổ chức đấu thầu; 5. Gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình; 6. Đối với gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135: trường hợp cộng đồng dân cư địa phương có thể đảm nhiệm thì giao cho người dân ở địa phương đó thực hiện; trường hợp có nhiều tổ chức đoàn thể tại địa phương có nhu cầu tham gia thì lựa chọn tổ chức đoàn thể đưa ra phương án thực hiện hiệu quả nhất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình chỉ định thầu áp dụng cho trường hợp này; 7. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu trên cơ sở đề nghị của các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhà nước và văn bản thẩm định về danh mục các dự án này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở danh mục các dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhà nước có dự án liên quan phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án đó theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 8. Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có dự án liên quan và báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

chất lượng. xem xét hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu.Có đủ năng lực và kinh nghiệm theo hồ sơ yêu cầu.Điều 41. giải thích. tính chất của từng gói thầu mà đưa ra yêu cầu cụ thể trong hồ sơ yêu cầu song cần bảo đảm có các nội dung sau đây: . hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Hồ sơ đề xuất Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất trên cơ sở hồ sơ yêu cầu. đối với gói thầu dịch vụ tư vấn không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu. . tiến độ. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng). năng lực. đ) Thương thảo. yêu cầu về thời gian và địa điểm thực hiện. chất lượng công việc. yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất. c) Đánh giá. Trong quá trình đánh giá. Đánh giá. thời hạn hiệu lực hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác. làm rõ hoặc sửa đổi. d) Trình duyệt. khối lượng công việc. xây lắp và gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) không cần nêu các yếu tố để xác định giá đánh giá. phạm vi. b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất. bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực. Việc đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí "đạt". số lượng chuyên gia. không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu. b) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này để bên mời thầu gửi cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá. "không đạt" và được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu. kinh nghiệm. 2. thời gian thực hiện. yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất. bên mời thầu có thể mời nhà thầu đến thương thảo. . 4. bao gồm: a) Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu. Căn cứ quy mô. phạm vi và chất lượng công việc. thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác. Quy trình chỉ định thầu 1. yêu cầu đề xuất về giá. gói thầu lựa chọn tổng thầu (trừ tổng thầu thiết kế): yêu cầu về kinh nghiệm. xây lắp. thương nại. giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công của hồ sơ yêu cầu. b) Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi hồ sơ đề xuất đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: . kinh nghiệm của nhà thầu.Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: yêu cầu về tiêu chuẩn năng lực. bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính. xem xét hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu a) Bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu theo yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu. đối với gói thầu mua sắm hàng hóa. tiêu chuẩn và giải pháp kỹ thuật. yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng hàng hoá. 3. Hồ sơ yêu cầu a) Bên mời thầu lập hồ sơ yêu cầu. yêu cầu đề xuất về giá. yêu cầu về nội dung.

thời gian thực hiện.Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán (giá gói thầu) được duyệt cho gói thầu. . chất lượng công việc. b) Đối với gói thầu thực hiện chỉ định thầu thuộc dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu. chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu dịch vụ tư vấn có giá dưới 500 triệu đồng. phạm vi công việc và giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu.Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá. chủ đầu tư trình báo cáo kết quả chỉ định thầu lên người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 7 Điều 40 Nghị định này. Thương thảo. tài sản đó và nhà thầu phải tiến hành các thủ tục xác định khối lượng và giá trị công việc để hai bên ký kết hợp đồng làm cơ sở cho việc thực hiện và thanh toán. kể từ ngày chỉ định thầu. khi áp dụng hình thức chỉ định thầu cần thực hiện theo trình tự sau đây: a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu. sự cố cần khắc phục ngay theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu thì việc chỉ định thầu không phải thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này nhưng sau không quá 15 ngày. thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu a) Trên cơ sở báo cáo kết quả chỉ định thầu.. hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu. hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu để chủ đầu tư ký kết hợp đồng. xây lắp. gói thầu mua sắm hàng hoá. chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình. báo cáo thẩm định. dự toán là giá trị tương ứng với khối lượng công việc được người đứng đầu cơ quan chuẩn bị dự án phê duyệt. 9. 5. 8. người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu từ 500 triệu đồng trở lên. . 7. dịch vụ. gói thầu mua sắm hàng hóa. xây lắp có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng thuộc dự án cải tạo. nội dung công việc cần thực hiện. 10. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng. Trường hợp được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án tiến hành việc lập và phê duyệt dự toán theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật Đấu thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi. trừ trường hợp nêu tại khoản 10 Điều này. Trong trường hợp này. xây lắp có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng đối với các gói thầu thuộc dự án quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 1 của Luật Đấu thầu. bên mời thầu tiến hành thương thảo. 6. Đối với các gói thầu thuộc trường hợp sự cố bất khả kháng do thiên tai. gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) có giá gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên. sửa chữa lớn của doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật Đấu thầu được áp dụng chỉ định thầu khi thấy cần thiết nhưng phải bảo đảm quy trình chỉ định thầu quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này. Đối với các gói thầu có giá gói thầu dưới 150 triệu đồng. gói thầu mua sắm hàng hoá. Trình duyệt. địch họa. hàng hoá cần đạt được và giá trị tương ứng.

Chẳng hạn. Phải nói rằng chỉ định thầu có tính cạnh tranh không bằng các hình thức khác. tại sao chúng ta không loại bỏ hình thức này? . trong quá trình thực hiện cũng phát hiện ra một số vấn đề làm giảm hiệu quả của các dự án và giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp. chỉ định thầu ở một số trường hợp là tối cần thiết. bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu. thế giới cho phép dùng hình thức chỉ định thầu mà Việt Nam cấm nó thì hơi vô lý.Nhiều ý kiến cho rằng. thì phải cho chỉ định thầu để mà sửa ngay. ông có ý kiến gì về những nhận định trên? Ông Nguyễn Việt Hùng: Quả thật. dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công đang được trình Quốc hội xem xét và có khá nhiều ý kiến trái ngược nhau về việc nên mở rộng hay thu hẹp hình thức chỉ định thầu. mất điện. một nhà máy điện có sự cố.Nếu tính cạnh tranh của chỉ định thầu không mạnh.b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng. bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo. Tuy nhiên. hoàn thiện hợp đồng xong. chỉ định thầu không hiệu quả bằng. Thế giới cho phép mà Việt Nam cấm thì hơi vô lý . c) Sau khi thương thảo. không khắc phục ngay mà lại đi thông báo mời thầu. * Những vấn đề xung quanh chỉ định thầu: Chỉ định thầu: Hạn chế hay mở rộng? Ngọc Thu thực hiện – Theo Báo Công nghiệp Việt Nam số 54 ngày 10/8/2005 Thời gian qua. Hay một cái giếng khoan dầu mang lại doanh thu hàng triệu USD một ngày nếu bị tắc. Về vấn đề này. so với hình thức đấu thầu rộng rãi. so với hình thức đấu thầu rộng rãi. Trong đấu thầu hạn chế thì con số này vào khoảng 8-9%. còn trong chỉ định thầu thì khoảng 0. Hiện. Chỉ có điều cần đưa ra những thủ tục.3 hoặc 0%. Cho nên đây được coi là một hình thức đặc biệt chứ không phải là hình thức chủ yếu trong quy chế đấu thầu. hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để ký kết hợp đồng. mức tiết kiệm trong đấu thầu rộng rãi (mức mà ta trúng thầu qua đấu thầu rộng rãi so với giá gói thầu ban đầu-PV) vào khoảng 15-16%. chỉ định thầu không hiệu quả bằng.Tôi cho rằng. bí mật an ninh quốc phòng…thì làm sao có thể công khai tất cả. Trong thực tế. hình thức chỉ định thầu đã đem lại hiệu quả không nhỏ trong việc phát huy nội lực của các doanh nghiệp Việt Nam. Rồi những gói thầu trị giá nhỏ như trong Quy chế quy định là dưới 1 tỷ đồng… . lập hồ sơ đánh giá mất hàng tháng thì không thể được. Số liệu thống kê cho thấy. . Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thành viên Ban Soạn thảo đã có cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Công nghiệp Việt Nam. chế tài nào để giảm thiểu những rủi ro của hình thức này. Hoặc những vấn đề liên quan đến sản phẩm thử nghiệm.

bên chủ đầu tư sẽ đưa ra các yêu cầu tương tự như một hồ sơ mời thầu để xem công việc cần những gì.Đúng vậy. nếu như nhà thầu không đáp ứng được hoặc bị chấm không đạt thì người ta có thể lựa chọn đơn vị khác để chỉ định thầu hoặc nhà thầu sẽ phải làm lại hồ sơ đó. Theo đó. Đó là sản phẩm của người thực hiện. Cũng là chỉ định thầu nhưng có nơi làm rất tốt. đơn vị được chỉ định thầu đưa ra giải pháp. Để tăng cường hiệu quả cũng như quản lý chặt hơn tiền của Nhà nước.Vậy trong dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công sẽ bị thu hẹp hình thức chỉ định thầu? . thậm chí là không bảo đảm chất lượng. Điều đó có nghĩa rằng. có nơi làm rất kém. quy trình chỉ định thầu là tương đối chặt chẽ. nên để ở địa phương chủ động hơn trong quá trình thực hiện. tài chính…thì người ta mới chuyển sang thương thảo ký hợp đồng. trên cơ sở đó. Sau đó người ta mới đánh giá với mức chào hàng như vậy đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật.Không có giới hạn dự án giá trị bao nhiêu sẽ được chỉ định thầu .Luật Đấu thầu mua sắm công mới dự thảo lần đầu.Như vậy sẽ không có giới hạn là dự án giá trị bao nhiêu sẽ được chỉ định thầu? .200 tỷ đồng. Như vậy. Cũng có người cho rằng chỉ định thầu cần được mở rộng hơn. tiến độ và các chi phí. . Nó cũng na ná như một quá trình đấu thầu nhưng mà rút gọn hơn. đấu thầu hạn chế mà lại chỉ định thầu? Chúng ta có nhiều công trình được chỉ định thầu mà tôi thấy không gặp phải vấn đề gì cả. hay một công trình mang tính cấp bách của Nhà máy lọc dầu Dung Quất là san lấp mặt bằng được chỉ định thầu 65 tỷ đồng và một loạt công trình thủy điện hiện tại được Thủ tướng cho phép thực hiện theo hình thức tổng thầu. có thể hiểu những chế tài hiện hành của ta chưa đủ mạnh? . Đặc biệt giá trong chỉ định thầu phải là dự toán được duyệt và không được vượt mức dự toán đó. Điều quan trọng là có đủ lý do để mà chỉ định thầu hay không. kế hoạch thực hiện. ví dụ đường Hồ Chí Minh hồi chỉ định thầu tổng dự toán vào khoảng 3. Những ý kiến này cho rằng con số 1 vài tỷ đối với một số địa phương là con số quá nhỏ không cần phải đưa lên duyệt ở cấp cao hơn. tuy nhiên qua tinh thần báo cáo về Pháp lệnh đấu thầu thì các đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng có lẽ hiện trạng cho phép chỉ định thầu trong Quy chế là hơi rộng quá.Ông nói cần đưa ra những chế tài để giảm thiểu những rủi ro của hình thức chỉ định thầu. Phải lý giải được tại sao không đấu thầu rộng rãi. quy trình thực hiện chỉ định thầu.Trong Thông tư gần đây nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn hết sức chi tiết trình tự. Nhưng vấn đề này còn phải trao đổi . không có giới hạn bằng tiền là dự án giá trị bao nhiêu sẽ được chỉ định thầu. Thu hẹp hay mở rộng diện được chỉ định thầu còn phải bàn . nhiều đại biểu cho rằng cần phải thu hẹp hơn diện được chỉ định thầu và có những quản lý chặt chẽ hơn. Tuy nhiên các quy định dù tốt đến mấy thì cũng chỉ là trên giấy.

những tiêu cực trong chỉ định thầu sẽ được hạn chế? . Chỉ định thầu là một trong những giải pháp để góp phần thực hiện chủ trương kích cầu . Chỉ định thầu: Coi chừng bị lợi dụng! • (Đăng ngày 27 tháng 02 năm 2009) Sau chủ trương ủy quyền cho các bộ trưởng. Khoảng từ 2. hình thức chỉ định thầu có điểm gì khác so với Quy chế hiện hành? . Xử phạt danh sách đen có thể không chỉ bằng tiền mà còn cấm không được tham gia đấu thầu trong một thời gian nào đó. Nếu tính cả các bộ. theo ước tính của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).Trong dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công. . Hai là có những điều nghiêm cấm không được vi phạm như thông đồng. Hiện tại việc xử lý vi phạm vẫn thuộc về người có thẩm quyền ra quyết định. ông Đặng Huy Đông. Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu bức xúc.Trong dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công có điểm mới là đưa ra một loạt các chế tài xử lý vi phạm. hoặc bên mời thầu. cảnh cáo. thành phố trực thuộc Trung ương được quyết định chỉ định thầu đối với dự án có mức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng. nhà thầu.000 . Nếu người có thẩm quyền mà không khách quan thì rất khó. chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh. móc ngoặc.Ông cho rằng với chế tài như vậy. con số có thể lên đến 60-70%. gian lận…sẽ bị đưa vào danh sách đen. thành phố gửi về có thể lên đến 150. tổng số vốn trong danh mục dự án chỉ định thầu của các tỉnh. nội dung thì Quy chế hiện hành của chúng ta không thua kém quy định về đấu thầu trên thế giới. Ba là những vi phạm không gây hiệu quả nghiêm trọng sẽ bị nhắc nhở. Người ta vẫn lách luật vì các chế tài xử lý chưa hiệu quả . Nhưng người ta vẫn lách luật được vì chế tài xử lý chưa hiệu quả.nhiều.000 tỷ đồng. Theo đó có 3 loại hình xử lý vi phạm: Một là nếu như vi phạm gây ra thua thiệt tài chính. cơ quan quản lý…) phải đền bù bằng tiền. “Một số địa phương gần như đưa tất cả các dự án trên địa bàn vào diện chỉ định thầu.Về mặt kỹ thuật. với phương châm chờ cắt bớt đi là vừa”. một số địa phương đã “nhanh chân” gửi danh mục dự án.3. bằng khoảng một nửa tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của năm 2009.000 tỷ đồng trung bình mỗi địa phương.000 -160. thất thoát thì người nào gây ra (có thể là chủ đầu tư.

“Chỉ định thầu thì rủi ro về trục lợi cá nhân rất lớn”. Tuy nhiên. yêu cầu đặt ra là phải được triển khai sớm. đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho rằng cần cụ thể hóa hơn công trình nào. tổng công ty để lấy ý kiến cho dự thảo. vì lợi ích quốc gia. Cụ thể. Tuy nhiên. đã là dự án thuộc nguồn vốn ngân sách thì đều là vì lợi ích quốc gia cả. “Điểm mới” của dự thảo so với văn bản chỉ đạo của Thủ tướng là cho phép các tập đoàn. Với điều kiện là gói thầu “cấp bách”. dự án cầu Vĩnh Tuy trị giá 7. nhưng lại bị cố ý kéo dài. ngành. an ninh an toàn năng lượng. phường thuộc diện này hết. dự án.000 xã phường thì tổng số vốn dự án chỉ định thầu đã có thể lên đến 55. có dự án ODA kéo dài 10 năm cũng xin được chỉ định thầu. một điểm được ban soạn thảo đưa ra. bởi những “kẽ hở” và “lỗ thủng” của chính sách rất có thể bị lợi dụng để trục lợi.000-8.000 tỷ đồng là chỉ định thầu. tổng công ty cũng được chỉ định thầu. thực hiện chỉ định thầu trong điều kiện vẫn đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Theo dự kiến. dẫn đến thời gian triển khai còn ít và trở nên cấp bách một . Xét đối với điều kiện dự án an ninh an toàn năng lượng. dù có kế hoạch từ rất sớm. vị này nói. Quan điểm phản biện cho rằng. tránh thất thoát là vấn đề không dễ giải quyết. theo một số ý kiến. ông Đặng Huy Đông nói. hay gói thầu nào “chứ nếu cứ đưa tiêu chí thế này mà ra văn bản thì chúng tôi chỉ định thầu được hết”. “Có thể bị lợi dụng để trục lợi!” Sự cẩn trọng của cơ quan soạn thảo là không thừa. thực tế cho thấy nhiều dự án. thực tế là địa phương chúng tôi đã vượt quá rất nhiều”.000 tỷ đồng. với mức quy mô dưới 5 tỷ thì các dự án ở xã. đó là tổng giá trị các gói thầu đề nghị chỉ định thầu trong danh mục dự án không vượt quá 20% tổng vốn Nhà nước cho xây dựng cơ bản trong năm kế hoạch. chỉ định thầu được hết!” Một trong những điều kiện để gói thầu nằm trong diện chỉ định thầu là phải thuộc dự án cấp bách. Vì vậy. Đại diện của Hà Nội cho biết. theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. “Đưa tiêu chí thế.của Chính phủ. thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án đầu tư. với khoảng 11. Cục Quản lý đấu thầu đã thảo luận với các bộ. văn bản sẽ được ký vào ngày mai để kịp ban hành trong tháng 2/2009. “rào cản” này có thể khó phát huy hiệu lực. Một ví dụ liên quan cũng được ông Đặng Huy Đông đưa ra. trong trọn sáng ngày 26/2. Nêu quan điểm về vấn đề này. Chỉ có khoảng 10 ngày để trình văn bản hướng dẫn lên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để “khống chế” các dự án chỉ định thầu. “Bàn về 20%. địa phương và tập đoàn. có ý kiến cho rằng như vậy các dự án của Tập đoàn Điện lực sẽ “nằm trọn” trong diện này.

ông Đông nói. Như vậy. dự án đặc thù. quá trình thanh toán sẽ thuận lợi hơn nhiều. Viện dẫn Luật Đấu thầu. nhưng Bộ này cũng không “dám” chỉ định mà chuyển qua đấu thầu hết vì “ngại” trách nhiệm. Ngược lại.cách “cưỡng bức”. Ví dụ. vùng xa. ông Đông trầm giọng. còn lại 85% là các nguyên nhân khác như giải phóng mặt bằng. đã lập hồ sơ mời thầu để không đơn vị nào có thể trúng thầu được. khiến việc chỉ định nhà thầu chưa thể được ký duyệt. Đại diện Bộ Y tế cho biết. một đại diện của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM . đến nay có dự án vẫn chưa đâu vào đâu. chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là đặt cả trách nhiệm rất lớn vào người đưa ra quyết định chỉ định thầu. và thường rất mất thời gian cho phía nhà thầu để nhận được tiền theo tiến độ khối lượng thi công. “Nếu thấy trách nhiệm thì hãy đấu thầu!” Việc trao quyền chỉ định thầu vào tay bộ trưởng. ông Đặng Huy Đông chia sẻ thêm thông tin. nhùng nhằng quyền lợi…”. nhưng chỉ định thầu thì giải quyết được!”. “Có những dự án cho chỉ định thầu thì vẫn chậm. quy hoạch…”. Cũng đồng tình với quan điểm này. trường hợp chỉ định thầu thì phải đối chiếu với đơn giá của Nhà nước. Cuối cùng mục đích là để được chỉ định thầu cho đơn vị thân quen. các dự án vào diện “cấp bách” cả! Nhiều quan điểm cho rằng khu vực vùng sâu. mọi dự án cũng đều có cơ hội “lọt vào” diện được chỉ định thầu. nhưng cho dù đã được chuẩn bị từ năm 2007. chỉ bởi vì trong nội bộ phía chủ đầu tư có xung đột lợi ích. “Nguyên nhân chậm chế ảnh hưởng đến dự án thì đấu thầu chỉ chiếm khoảng 15%. do phía chủ đầu tư có doanh nghiệp “ăn cánh”. Và cứ như vậy. không “cự nự” gì. dự án liên quan đến sự kiện Việt Nam đăng cai giải thể thao trong nhà vào năm 2010. “Tôi không hiểu lý do gì mà đấu thầu thì không ai tham gia. kho bạc Nhà nước cứ căn cứ hợp đồng mà thanh toán. dự án đầu tư thiết bị công nghệ cao… thuộc diện ít có nhà thầu đủ khả năng đảm đương thì nên cho phép chỉ định thầu. Chậm là do con người. và nếu vậy. mặc dù một số gói thầu mua sắm thuốc dập dịch thuộc diện được chỉ định thầu. Kinh nghiệm từ thực tế. ông Đông đặt vấn đề. ông Đặng Huy Đông lập luận rằng nếu chỉ có một nhà thầu thì theo Luật vẫn chấp nhận để trúng thầu. Vị Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu cũng dẫn chứng một số trường hợp. vị Cục trưởng này còn chỉ rõ trách nhiệm của phía chủ đầu tư. Thẳng thắn nhìn nhận.

các địa phương đưa danh sách dự án thế thôi. Cùng quan điểm. “Nếu đều có trách nhiệm. ông Đông kết. giảm áp lực trách nhiệm với phía chủ đầu tư. ông Đặng Huy Đông nhận định: “Vừa rồi. nhưng bản thân phía Thành phố không ủng hộ việc chỉ định thầu "tràn lan" với các dự án này.cho biết.. Nếu cho quyết thì chắc gì dám quyết tràn lan đâu. Theo VnEconomy . Nếu thấy trách nhiệm thì hãy đấu thầu!”. địa phương này có tới 400 dự án trình lên Chính phủ trong danh mục các dự án chỉ định thầu. ông Đông cho rằng trường hợp có thể đầu thầu thì nên để đấu thầu sẽ tốt hơn cho nhà thầu trong khâu thanh toán.”. ngại công an vào cuộc. có ý thức thì đâu cần bàn tới văn bản hướng dẫn chỉ định thầu. Vì còn ngại thanh tra. Khẳng định thêm quan điểm nên hạn chế chỉ định thầu..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times