Tr-êng tiÓu

§Ò kh¶o s¸t HS b¸n tró th¸ng 1

häc

M«n To¸n líp 4

Nam Lîi

x  


 

-------------

PhÇn 1¦

Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr-íc c©u tr¶ lêi ®óng¦

1/ So s¸nh c¸c ph©n sè¦
A. 


=
= 

>
=
=

B. 

<
=
=

C. 

=
=
=

2/ D·y c¸c ph©n sè nµo ®· ®-îc s¾p xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín¦
A. 

; 

B. 

C.  

;
;  

;  

;
;  

; 

3/ T×m ch÷ sè thÝch hîp viÕt vµo « trèng ®Ó ®-îc sè chia hÕt cho 9 vµ 5¦
52
A. 9
4/ PhÐp chia¦

B. 0
25853 ¦ 251

A. 13

C. 5

cã kÕt qu¶ lµ¦
B. 103

C. 130

5/ So s¸nh m vµ n, biÕt¦
m = 2003 x 2004 x 2005
n = 2002 x 2004 x 2006
A. m > n
6/ Th-¬ng cña phÐp chia¦

7/ BiÕt¦

B. m < n

C. m = n

548000 ¦ 400 cã mÊy ch÷ sè¦

A. 6 ch÷ sè

B. 5 ch÷ sè

C. 4 ch÷ sè

D. 2 ch÷ sè

a + b = 568 ,
A. 76112

b ± a = 134

tÝnh a x b
B. 15841

38

C. 75167

D. 76167

8/ TÝnh chiÒu cao cña h×nh b×nh hµnh cã diÖn tÝch lµ 1008 m 2, ®é dµi ®¸y
lµ 560 dm
A. 9 m

B. 36 m

C. 18 m

D. 18 dm

9/ Trªn b¶ng ghi c¸c sè¦ 38 ; 12 ; 27 ; 31 ; 15. Xo¸ ®i 1 sè th× trung b×nh
céng cña c¸c sè cßn l¹i trªn b¶ng lµ *3. H·y cho biÕt ®· xo¸ ®i sè nµo?

PhÇn 2¦

A. 38

B. 12

C. 27

D. 31

Gi¶i bµi to¸n

1/ Mét h×nh vu«ng vµ mét h×nh ch÷ nhËt cã tæng chu vi lµ 120 m. C¹nh h×nh
vu«ng kÐm chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt 17 m vµ kÐm chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt
11 m. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt.
2/ Hai n¨m tr-íc con b»ng 

tuæi mÑ, 2 n¨m sau con b»ng tuæi mÑ, mÑ h¬n
= 

con 24 tuæi. TÝnh tuæi hiÖn nay cña mÑ.
a) Khoanh trßn vµo ch÷ tr-íc c©u tr¶ lêi ®óng
A. 30 tuæi

B. 32 tuæi

C. 34 tuæi

D. 36 tuæi

b) Gi¶i thÝch v× sao chän kÕt qu¶ ®ã¦

Tr-êng tiÓu häc

§Ò kh¶o s¸t Häc sinh b¸n tró th¸ng 2

Nam Lîi

m«n To¸n líp 4

----------

x  


cm2 . m2 10km2 347m2 = 52789231 m2 = m2 345000cm2 = .km2 m2 m2 . 4 ‰ i 2¦ x ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 5km2 = .  ‰ i 1¦ x ViÕt sè 5 d-íi d¹ng ph©n sè cã mÉu sè lÇn l-ît lµ 2.

sau ®ã ph©n x-ëng hai lµm t¨ng giê thªm ®-îc 58 s¶n phÈm nªn ph©n x-ëng thø hai lµm ®-îc nhiÒu h¬n ph©n x-ëng thø nhÊt lµ 126 s¶n phÈm. chiÒu cao lµ 135 dm.T×m y ‰ i 3 ¦ x a) 8064 ¦ y = 4662 ¦ 37 b) 44y + 3444 ¦ 28 = 470 ‰ i 4¦ x Hai ph©n x-ëng lµm ®-îc 3624 s¶n phÈm. Hái mçi ph©n x-ëng ®· lµm ®-îc bao nhiªu s¶n phÈm? ‰ i 5¦ x TÝnh diÖn tÝch m¶nh ®Êt trång hoa h×nh b×nh hµnh biÕt ®é dµi ®¸y lµ 15m. §Ò kiÓm tra th¸ng 3 Tr-êng TiÓu häc Nam Lîi M«n to¸n líp 4 x   .

BiÕt c¹nh MN dµi gÊp 3 lÇn ®-êng chÐo GI. 51040 . 4. 27630 . 180 . C. 27630 .30 ‰ .3 3.300 C . 49590 . DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt MNPQ b»ng diÖn tÝch h×nh thoi GHIK. 49590.  D. 26 d. Hái c¹nh NP dµi b»ng mÊy phÇn ®-êng chÐo HK? A. 26 d. D. .  180 . 260 d. = Trong c¸c sè sau ¦ ‰. 260 d. 5 vµ 9 ? A. 150 2/ 12 000 ¦ 450 = Cã kÕt qu¶ lµ ¦ A . 26340 . 250 D.  phÇn I ± tr¾c nghiÖm ¦ Khoanh trßn v o ch÷ ®Æt tr-íc c©u tr¶ lêi ®óng : 1/ Cho biÓu thøc 25 x a + b x 25 BiÕt a + b = 10 Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 25 x a + b x 25 lµ¦ A . 51040 . 180 .30 D . 180. 26340. 26340 . 27630 . Sè nµo chia hÕt cho c¶ 2 . 38250 .  C. 38250 . 6250 ‰. 500 C. 27630 . ‰. 51040. 3 .

165 v 200 D. 54 6. MÑ dµnh sè tiÒn l-¬ng ®Ó chi vµo viÖc ¨n uèng. Cho ba ch÷ sè a. H·y lËp tÊt c¶ c¸c ph©n sè kh¸c nhau mµ tö sè vµ mÉu sè lµ sè cã mét ch÷ sè vµ kh¸c nhau tõ ba ch÷ sè ®ã b. Hai sè h¹ng ®ã lµ¦ A. MÑ cßn l¹i 280000 ®ång.5. T×m hai sè h¹ng ®ã. Tr-êng TiÓu häc Nam Lîi §Ò kiÓm Häc sinh giái Vßng I M«n to¸n 4 x   PhÇn I ¦ H·y khoanh v o ch÷ ®Æt tr-íc c©u tr¶ lêi ®óng: . BiÕt sè h¹ng thø nhÊt kÐm sè h¹ng thø hai lµ 35. 330 v 365 ‰. Tæng cña tæng . 44 D. 24 C. 12 ‰. Ng-êi ta më réng m¶nh v-ên thµnh h×nh vu«ng b»ng c¸ch kÐo dµithªm chiÒu dµi 2m vµ chiÒu réng thªm 17m. sè h¹ng thø nhÊt vµ sè h¹ng thø hai lµ 730. Hái th¸ng võa qua mÑ An ®· lÜnh ®-îc bao nhiªu tiÒn l-¬ng? 3- Mét m¶nh v-ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp 4 lÇn chiÒu réng. 221 v 474 PhÇn II : Tù luËn : 1. 2- Cuèi th¸ng võa qua mÑ An lÜnh ®-îc mét sè tiÒn l-¬ng. T×m tÝch cña c¸c ph©n sè võa lËp ®-îc b»ng c¸ch nhanh nhÊt. b. T×m X biÕt ¦ = ¦ = ó = Gi¸ trÞ cña X lµ ¦ A. H·y tÝnh chu vi m¶nh v-ên sau khi ®· më réng. 125 v 160 C. c a. MÑ dµnh sè tiÒn b»ng mét nöa phÇn tiÒn ¨n uèng ®Ó mua s¾m ®å dïng vµ dµnh sè tiÒn l-¬ng ®Ó mua s÷a cho em bÐ.

. 84324 B. 1403 D. 5403 Phót + 20 gi©y = .1.. 6879 ...4 triÖu. 6989 9...634578 . 24080304 24008304 D.458763 ...Gi©y = Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ ¦ A.3 ®¬n vÞ 4. 543867 ..... 6889 B. B. 458763 D. mçi xe chë ®-îc 3 tÊn hµng 4 xe lo¹i nhá... mçi xe chë ®-îc 2 tÊn hµng Hái trung b×nh mçi xe chë ®-îc bao nhiªu hµng ho¸ D. 458763 . TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ¦ 94 x 73 + 621 ¦ 23 Gi¸ trÞ cña biÓu thøc lµ ¦ A. 14 tÊn 3 kg = .. 35 7.. 876345 C..3 ngh×n.. Mét ®oµn xe « t« vËn t¶i gåm cã 2 lo¹i xe trong ®ã ¦ 6 xe lo¹i lín.. TÝnh x + y A.3 chôc C.. 143 C. 25 B...Kg Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ ¦ A. 458 763. 14030 C. 14003 6. 6862 C.BiÕt x lµ sè bÐ nhÊt cã 8 ch÷ sè vµ y lµ sè lín nhÊt cã 7 ch÷ sè ... D·y sè nµo ®· ®-îc s¾p xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ¦ A. 543 8. 2 tû. B.. 2004008304 3. 634578 ... 876345 5. 543867 .15 C. 3 ngh×n. 19999999 D. 3 tr¨m triÖu. 876345 B. 50403 B.. 4 ®¬n vÞ lµ ¦ A. 3 v¹n.. 634578 .9999999 2.Sè gåm cã 8 ngh×n. 3 tr¨m .3 ngh×n. 543867 .. 634578 .876345 . 15 B... KÓ tõ tr¸i sang ph¶i c¸c ch÷ sè 3 trong sè 53683230 lÇn l-ît chØ ¦ A. 543867 . 3chôc B. 5043 D. 10000000 C. 45 D. 3 triÖu . 5 m2 4 dm2 3 cm2 = .cm2 Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ A.

.. 7 C.. Ngµy thø ba ®-îc lÜnh 8 ngh×n ®ång. sè viªn mµu vµng nhiÒu h¬n sè viªn mµu xanh ®en lµ 4. A.  PhÇn II ¦ Häc sinh cÇn nªu c¸ch gi¶i thÝch cña m×nh mét c¸ch ng¾n gän 1.. Hái trong tói cã bao nhiªu viªn cÈm th¹ch mµu xanh da trêi.. 5 B. Ngµy thø hai ®-îc lÜnh 4 ngh×n ®ång.. Hái sè tiÒn c«ng cña ng-êi c«ng nh©n ®ã trong10 ngµy lµ bao nhiªu ? VËy sè tiÒn c«ng cña ng-êi c«ng nh©n ®ã trong 10 ngµy lµ ¦ A.Sè n÷ nhiÒu h¬n sè nam 18 b¹n. Hái sè nam b»ng mét phÇn mÊy sè n÷. Líp em cã 36 häc sinh. 9 + Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i chØ kÕt qu¶ ®óng + Em h·y gi¶i thÝch v× sao em chän kÕt qu¶ trªn? D. Sè viªn mµu ®á nhiÒu h¬n sè viªn mµu xanh da trêi lµ 3 viªn.vËy cø ngµy sau ng-êi ®ã ®-îc lÜnh gÊp ®«i ngµy tr-íc . 11 E.  B. nhiÒu h¬n sè viªn mµu xanh ®en lµ 2 viªn.. C.. 1999 ngh×n ®ång C. 26 t¹ hµng ho¸ D.. Nh. 26 tÊn hµng ho¸ 10. Trong mét chiÕc tói cã 37 viªn cÈm th¹ch gåm 4 mµu ¦ §á.. Ngµy thø nhÊt ®-îc lÜnh 2 ngh×n ®ång. Mét c«ng nh©n lµm viÖc trong 10 ngµy.. 2048 ngh×n ®ång + Khoanh vµo ch÷ chØ kÕt qu¶ ®óng + Em h·y gi¶i thÝch v× sao em chän kÕt qu¶ trªn? 2. 2046 ngh×n ®ång B. 1023 ngh×n ®ång D. 2000 ngh×n ®ång E.A. 5 t¹ hµng ho¸ B. = D. 10 tÊn hµng ho¸ C. 12 .. Sè viªn cÈm th¹ch mµu xanh da trêi lµ ¦ A.Xanh da trêi ± Xanh ®en ± Vµng ...

162540825 B. 10908720 ‰ i 2: Cho d·y sè sau ¦ 162540825 . 100342 C. 2 C. 85143972 Sè bÐ nhÊt trong d·y sè trªn lµ ¦ A. PhÇn tù luËn (14 ®iÓm ) ‰ i1: D. 96432 B.#% / 000000012 3 # $%  4 5 . 85143972 ‰ i 3 : Gi¸ trÞ cña biÓu thøc ¦ ( a +12546) x a víi a = 8 lµ ¦ A. 112784569 .0®iÓm ) ˜     !" # $% &'(')'* x + . 5080 II. 98765458 C.10908072 D. 6 $ # $%  4  0 ‰ i 1 : Sè m-êi triÖu chÝn tr¨m linh t¸m ngh×n b¶y tr¨m hai m-¬i viÕt lµ ¦ A. 0 ‰ i5: B.3 5 hg8g = ? g A.Tr-êng TiÓu häc §Ò kh¶o s¸t häc sinh giái líp 4 Nam Lîi  M«n To¸n 4 x   I. 508 C. 4 D. 98765458 . 100432 D. 100402 ‰ i 4 : T×m sè thÝch hîp thay vµo ? 247?623 < 2471623 A. 58 . PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 6.10908270 C. 58 B. !"' - .10980702 B. 112784569 D.

®-îc ng¨n thµnh 4 m¶nh nhh×nh vÏ ®Ó trång c¸c lo¹i c©y kh¸c nhau . PhÇn cßn l¹i hä ph¶i söa mÊt trong bèn ngµy ( Mçi ngµy söa ®-îc sè mÐt ®-êng nh.lÇn 1) . Trong bèn ngµy ®Çu ®éi söa ®-îc ®o¹n ®-êng. Hái trong n¨m ngµy ®Çu. trung b×nh mçi ngµy söa ®-îc bao nhiªu mÐt ®-êng ? ‰ i3: Mét khu v-ên h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 110m. NÕu bá ch÷ sè 6 ë hµng ngh×n ta ®-îc sè míi thø nhÊt .nÕu viÕt thªm ch÷ sè 6 vµo bªn ph¶i sè míi thø nhÊt ta ®-îc sè míi thø hai nhá h¬n sè ban ®Çu lµ 1152 ®¬n vÞ . T×m sè ban ®Çu ? ‰ i2: Mét ®éi c«ng nh©n nhËn söa 3 km ®-êng . H·y tÝnh chu vi cña mçi m¶nh ? 50 m 60m H×nh vu«ng (1) H×nh vu«ng (2) H×nh ch÷ nhËt ( 3) H×nh ch÷ nhËt (4 ) Tr-êng TiÓu häc §Ò thi häc sinh giái líp 4 (Th¸ng 3 .nhau ).Cho mét sè cã bèn ch÷ sè víi ch÷ sè hµng ngh×n lµ 6.

2 .h·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr-íc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi. 89 B. C. 65 D. biÕt r»ng sè ®ã . Tù luËn ‰ i 1.m2 Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ? A. B. Bao c¸m nÆng b»ng mét nöa bao thãc. kÕt qu¶ tÝnh . TÝnh tØ sè khèi l-îng cña bao g¹o vµ bao thãc. D. 6500 lµ? = = C.Chia cho 3 d. 39 PhÇn II. T×m sè cã 2 ch÷ sè.  vµ  C. Ph©n sè b»ng ph©n sè A.  B.3 . Bao g¹o nÆng gÊp 3 lÇn bao c¸m. T×m sè tù nhiªn x biÕt A < < =  A. 59 D. C©u 4. 650 B. c ®Ó a5c chia hÕt cho 33. 9 C©u 6. T×m c¸c ch÷ sè a.Nam Lîi M«n to¸n PhÇn 1. C. 3 B. 2 B. D lµ ®¸p sè. Tr¾c nghiÖm Mçi bµi tËp d-íi ®©y cã nªu kÌm mét sè c©u tr¶ lêi A. A. T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã ®Òu b»ng A. Cho sè cã 3 ch÷ sè a5c .  D.Chia cho 4 d.  vµ  D.4 A. 6 D. C.Chia cho 5 d. C©u 1. 3 C. 65000 C©u 2. Sè km2 + = km2 = .  vµ  C©u 5. = C©u 3.  vµ  B. 79 C. .

kÕt qu¶ tÝnh« . >. < D. TÝnh diÖn tÝch mµnh b×a ban ®Çu. 5m2 B. y = 6 D. kh«ng cã dÊu nµo C©u 3¦ Tæng cña tÊt c¶ c¸c sè ch½n trong kho¶ng tõ 1 ®Õn 51 lµ A. C. y = 5 phót C. Hái HiÒn sinh ngµy th¸ng nµo? a. Cã 3 ng¨n s¸ch. y = 7 giê ®iÒn dÊu <.000 ng-êi trªn 1 km2. Mét m¶nh b×a h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 146 cm.‰ i 2. Ng¨n thø nhÊt nhiÒu h¬n ng¨n thø hai lµ 30 quyÓn. D (lµ ®¸p sè. 650 C. 2 m D. 675 C©u 4: Mét ®é d©n sè cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ 50. 1300 B. y = 4 C©u 2: B. . Ngµy 21 th¸ng 2 c. 2 m C©u 5: Kho¶ng thêi gian tõ ®Çu th¸ng ®Õn ngµy sinh cña HiÒn gÊp 3 lÇn kho¶ng thêi gian tõ sau ngµy sinh cña HiÒn ®Õn cuèi th¸ng. T×m sè s¸ch lóc ®Çu ë ng¨n thø nhÊt vµ ng¨n thø hai. Hái trung b×nh mçi ng-êi ë ®ã cã bao nhiªu mÐt vu«ng ®Ó sinh sèng? A. = C. > B. = vµo chç trèng A. ‰ i 3. Ngµy 7 th¸ng 3 d. Ngµy 7 th¸ng 2 Ngµy 11 th¸ng 4 b.) h·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr-íc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi¦ C©u 1¦ T×m sè tù nhiªn y bÐ nhÊt ®Ó¦ 452 x y > 2500 A. NÕu chuyÓn bít ng¨n thø nhÊt ®i 80 quyÓn sang ng¨n thø ba vµ chuyÓn 7 quyÓn tõ ng¨n thø ba sang ng¨n thø hai th× sè s¸ch ë ng¨n thø hai b»ng sè s¸ch ë ng¨n thø nhÊt. NÕu bít chiÒu réng 8 m vµ thªm chiÒu dµi 10 m th× h×nh ch÷ nhËt míi cã diÖn tÝch gÊp ®«i diÖn tÝch h×nh vu«ng cã c¹nh b»ng chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt míi.lÇn 3) Nam Lîi M«n to¸n 4 PhÇn 1: Mçi bµi tËp d-íi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A.20m2 C. 325 D. Tr-êng TiÓu häc §Ò thi häc sinh giái líp 4 (Th¸ng 4 . B.

Hái mçi thïng ®ùng bao nhiªu lÝt dÇu. 8. HiÖu diÖn tÝch cña chóng 1280 cm2. 5. 12 a) TÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c sè ®· cho. HiÖu 2 c¹nh h×nh vu«ng b»ng 32. A M K D Tr-êng TH Nam Lîi B H N C ®Ò thi chän häc sinh giái -----------------M«n ¦ To¸n líp 4 ( Thêi gian lµm bµi ¦ 90 phót ) Bµi 1¦ (6 ®iÓm) Cho 12 sè tù nhiªn¦ 1. Tù luËn A = A  A  A C©u 1: TÝnh nhanh¦ C©u 2¦ H·y thªm vµo tØ sè vµ mÉu sè cña ph©n sè = cïng mét sè ®Ó cho mÉu sè míi gÊp r-ìi tØ sè míi. KHCN lµ h×nh vu«ng. 6. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt MBCN. 7. 3. 9. 4.PhÇn II. 2. C©u 3¦ Ba thïng ®ùng tÊt c¶ 2268 lÝt dÇu thïng thø hai b»ng trung b×nh céng sè lÝt dÇu thïng thø nhÊt vµ thïng thø ba. . 11. C©u 4¦ H×nh vÏ bªn cã ABCD lµ h×nh vu«ng. BiÕt Ýt h¬n sè lÝt dÇu ë thïng thø nhÊt sè lÝt dÇu ë thïng thø ba lµ 9 lÝt. 10.

Bµi 3¦ (5 ®iÓm) T×m 10 sè lÎ liªn tiÕp biÕt trung b×nh céng cña chóng b»ng 168. mçi nhãm cã 4 sè sao cho khi céng 4 sè ë cïng mét nhãm víi nhau th× kÕt qu¶ ®Òu b»ng nhau. chiÒu réng b»ng 2/3 chiÒu dµi. (2) vµ (3) Tr-êng tiÓu häc Nam Lîi ------------- §Ò kh¶o s¸t ®éi tuyÓn häc sinh giái M«n to¸n líp 4 x  . Bµi 4¦ (5 ®iÓm) Trong h×nh vÏ d-íi ®©y¦ h×nh ch÷ nhËt ABCD cã chu vi lµ 30 cm. b) TÝnh tæng chu vi cña 3 h×nh vu«ng (1). Bµi 2¦ (4®iÓm) T×m sè cã 3 ch÷ sè.b) S¾p xÕp c¸c sè ®· cho thµnh 3 nhãm.vËy. A B (1) (2) (3) D C a) T×m chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ABCD. BiÕt r»ng sè ®ã céng víi tæng c¸c ch÷ sè cña nã b»ng 129. Nªu 2 c¸ch s¾p xÕp nh.

  .

> ‰ i 2. a. T×m sè a0b. ‰ i 4: x NÕu ghÐp mét h×nh ch÷ nhËt víi mét h×nh vu«ng cã c¹nh b»ng chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt. + ( y + 45 ) = 1210 ‰ i 2: x  §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo chç c¸c dÊu * trong phÐp chia sau¦ 20** 13 ** **7 ** 00 ‰ i 3: x  Cho 3 ch÷ sè 0.    DÊu cÇn ®iÒn vµo « trèng lµ A. PhÇn tr¾c nghiÖm: Khoanh trßn v o ch÷ ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng ‰ i 1. §Ò thi häc sinh giái líp 4 (Th¸ng 4 . biÕt¦ a/ 20551 ¦ y = 87 ( d. NÕu ghÐp mét h×nh vu«ng cã c¹nh b»ng chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt.‰ i 1: x  T×m y. H·y tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu.19 ) b/ ( y + 3 ) + ( y + 5 ) + ( y + 7 ) + . b ( a vµ b kh¸c 0 ). = kg D. < = t¹ + yÕ n =  C. ta ®-îc mét h×nh ch÷ nhËt míi cã chu vi lµ 22cm. B. ta ®-îc mét h×nh ch÷ nhËt míi cã chu vi lµ 26cm. kh«ng cã d©ó nµo .lÇn 1) M«n to¸n A. . a/ Cã tÊt c¶ bao nhiªu sè cã 2 ch÷ sè kh¸c nhau lËp ®-îc tõ 3 ch÷ sè trªn ? b/ BiÕt sè a0b lín h¬n tæng tÊt c¶ c¸c sè co 2 ch÷ sè võa lËp ®-îc lµ 38 ®¬n vÞ. .

Chu vi m¶nh trång rau b»ng 1/2 chu vi m¶nh trång ng«. T×m x biÕt x lµ sè lÎ chia hÕt cho 5 vµ 438 < x < 449 A. TÝnh diÖn tÝch m¶nh ruéng ban ®Çu. DiÖn tÝch m¶nh trång ng« gÊp 4 lÇn diÖn tÝch m¶nh trång rau. x = 448 D. NÕu më vßi lÊy n-íc vµo bÓ th× sau 3 giê bÓ ®Çy n-íc. = D. 5 ‰ i 5. nÕu më vßi lÊy n-íc dïng th× sau 5 giê bÓ hÕt n-íc .  B. m¶nh trång rau cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 45 m. = ‰. = C. B.Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm. Hái nÕu sau 3 giê cïng më c¶ hai vßi th× bÓ cßn l¹i bao nhiªu n-íc ? ‰ i 4 Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt chia 2 m¶nh h×nh ch÷ nhËt (H×nh vÏ) mét m¶nh trång ng« vµ m¶nh cßn l¹i trång rau.p) biÕt m = . Hái c¶ líp em cã bao nhiªu häc sinh. PhÇn tù luËn ‰ i 1 : TÝnh nhanh ¦ (1123 x 1124 ± 602 ) ¦ (1124 x 1121 + 1646 ). . = B.  C. ‰ i 2 : T×m x biÕt ¦  + + +  + AA A  =  ‰ i 3 : Mét bÓ n-íc sinh ho¹t ®-îc l¾p hai vßi n-íc. 80 ‰ i 3. mét vßi lÊy n-íc vµo bÓ. x = 439 ‰ i 6. 86 D. D.  sè häc sinh cña líp em ph¶I ®eo kÝnh biÕt r»ng líp em cã 18 b¹n kh«ng ph¶I ®eo kÝnh. BiÕt B.n= vµ p  A. ‰ i 4.  C. A. x = 445 X x 4 = 32 vµ 42 ¦ Y = 7 T×m tØ sè gi÷a Y vµ X ? A. x = 440 C. TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc = m ¦ (n . mét vßi lÊy n-íc dïng .

7 C..409 C©u 3. )=?    C©u 5. 450 D. C. A. 406 D. T×m y biÕt y lµ sè chia hÕt cho 9 vµ 400 < y < 414 A.  B. C©u 1 5 m2 4 dm2 3 cm2 = .. 404 B. T×m x biÕt A . 5043 D. B M«n To¸n ± Líp 4 I. PhÇn tr¾c nghiÖm D C N Mçi bµi tËp d-íi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A. 5403 C©u 2. 4500 B. 10 C.A 7 8M+9 : ) §Ò kh¶o s¸t häc sinh giái x . 2¦(7¦ A. D.h·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi chò c¸i ®øng tr-íc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi. 50403 B. 543 C.cm2 Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ. kÕt qu¶ tÝnh . TÝnh tæng cña tÊt c¶ c¸c sè cã 2 ch÷ sè võa chia hÕt cho 5 võa chia hÕt cho 2? A. 405 C. C©u 4. B. D lµ ®¸p sè.

‹  A. x = 7. Tù luËn Bµi 1. §Ó l¸t nÒn líp häc h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 9 m. x = 4 B. 180 . chiÒu réng 6 m ng-êi ta ph¶i dïng bao nhiªu viªn g¹ch hoa h×nh vu«ng cã c¹nh dµi 30 cm? A. 540 PhÇn II. 54 C. C©u 6. x = 6 C. x = 5 D. Kh«ng tÝnh kÕt qu¶ h·y so s¸nh A = 20052005 x 20032003 B = 20042004 x 20042004 D. 600 B.

Hái mçi líp = trång ®-îc bao nhiªu c©y? Bµi 3. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã chiÒu dµi gÊp r-ìi chiÒu réng. NÕu t¨ng chiÒu dµi thªm  ®é dµi cña nã ®ång thêi t¨ng chiÒu réng thªm ®é dµi cña = nã th× ®-îc h×nh ch÷ nhËt míi cã diÖn tÝch nhiÒu h¬n dÞªn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ 144 cm2 a. ‰ i 3¦ x  Ba líp 4A. Nh©n dÞp ®Çu xu©n h-ëng øng phong trµo trång c©y lµm theo lêi B¸c ba líp 4A. biÕt a = 1. biÕt ¦ abc = ab + bc + ca + ac+ cb + ba a) H·y chøng tá r»ng abc lµ sè ch½n vµ chia hÕt cho 11. 4C trång ®-îc 115 c©y.666 x 12 . TÝnh sè c©y trång ®-îc cña mçi líp. 4B. lÊy tÊt c¶ sè h×nh vu«ng võa t×m ®Ó xÕp thµnh 1 h×nh ch÷ nhËt. biÕt r»ng sè c©y 4B trång b»ng c©y líp 4A trång.666 ) x 999 x 6 x12 ‰ i 2¦ x  Cho sè abc. b) T×m sè abc . sè c©y líp 4C trång b»ng sè sè c©y líp 4B trång. Ph¶i dïng bao nhiªu h×nh vu«ng c¹nh 3 cm ®Ó lÊp võa kÝn h×nh ch÷ nhËt ABCD. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD b. biÕt r»ng¦ . 4B vµ 4C tham gia trång c©y ®Çu xu©n . trung b×nh mçi líp ®· trång ®ùîc 188 c©y.Bµi 2. TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt cã thÓ xÕp ®-îc? Tr-êng tiÓu ®Ò kh¶o s¸t häc sinh giái th¸ng 3 häc m«n to¸n líp 4 Nam Lîi x    ----------‰ i 1¦ x  TÝnh nhanh 998 x ( 1998 x 6 .

NÕu líp 4A trång thªm ®-îc 12 c©y vµ chuyÓn 35 c©y cña líp 4C sang tÝnh cho líp 4B th× khi ®ã sè c©y cña líp 4A nhiÒu h¬n sè c©y cña líp 4B lµ 22 c©y cßn sè c©y cña líp 4C Ýt h¬n sè c©y cña líp 4B lµ 109 c©y . ‰ i 4¦ x  Cho h×nh vÏ ¦ A M B E D K N C BiÕt diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ 252 cm 2. TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt MBKE. §Ò kh¶o s¸t häc sinh giái (Th¸ng 10 ) ˜ . Tæng chu vi 2 h×nh vu«ng AMND vµ EKCN lµ 84 cm.

78282 . kg C. 1. kÕt qu¶ tÝnh). 402030 . 78172 D. Kh«ng t×m ®-îc x NÕu c = 485. 78182 4. T×m x biÕt¦ A. C. B. 78192 . x = 16958 C. D (lµ ®¸p sè.(79829 . B. d = 7254 vµ e = 45 th× gi¸ trÞ cña biÓu thøc¦ c x d ¦ e lµ¦ A. 387351 C. 315767 2. 2 tÊn 3kg = B. B. 14679 x ¦ 32 = 530 (d. A.25).. 73395 D. x = 19685 D.  PhÇn 1: Mçi bµi tËp d-íi ®©y cã nªu kÌm mét sè c©u tr¶ lêi.6434) ¦ 5 = ? A. H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng vµ ghi ch÷ c¸i ®øng tr-íc c©u tr¶ lêi ®ã vµo bµi thi. x = 16985 3.

Hái mét con bß tãt trªn Tr¸i §Êt c©n nÆng 9 t¹ th× ë trªn MÆt Tr¨ng c©n nÆng bao nhiªu? A. 203 Mäi vËt ë trªn MÆt Tr¨ng chØ nÆng b»ng D. 73m B. PhÇn 1: ‰. 23 C. C©u 1. Trong b¶ng A ta thÊy 614 + 358 = 972 vµ 482 + 157 = 639 H·y ®iÒn sè thÝch hîp vµo c¸c « trèng b¶ng B ®Ó cã tÝnh chÊt t-¬ng tù b¶ng A. D Mçi b i tËp díi ®©y cã nªu kÌm mét sè c©u tr¶ lêi. 6 1 3 4 5 9 8 7 2 7 B¶ng A 2. C. 9dm C©u 2. 1 5 3 B¶ng B Trung b×nh céng sè häc sinh 3 líp 4A. T×m diÖn tÝch cña miÕng ®Êt? §Ò kh¶o s¸t häc sinh giái (Th¸ng 11 ) M«n to¸n: Líp 4 A. 20003 ë trªn Tr¸i §Êt. 15 yÕn C. 23m KÕt qu¶ lµ¦ C. Tæng sè häc sinh líp 4A vµ 4B lµ 78 em. kÕt qu¶ tÝnh). chiÒu réng h¬n chiÒu dµi 2m.A. H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng v ghi ch÷ c¸i ®øng tr-íc c©u tr¶ lêi ®ã v o b i thi. 2003 5. 2m ¦ 5 + 4m ¦ 8 = ? A. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ¦ . Mét miÕng ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 250m. 900kg B. (l ®¸p sè. TÝnh sè häc sinh mçi líp? 3. B. Tæng sè häc sinh líp 4A vµ 4C lµ 75 em. 4B vµ 4C lµ 38 em. Ng-êi ta chia miÕng ®Êt thµnh 2 h×nh ch÷ nhËt vµ thÊy tæng chu vi cña chóng b»ng 364m. 3 t¹ PhÇn 2: Häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i c¸c bµi to¸n sau¦ 1. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 30 m. 19dm D.A. 160kg D.

85 B. 5525cm2 D. A. ngµn. Ngh×n. tr¨m triÖu 8m2 5cm2 = « . Cho h×nh vϦ A M B BiÕt ABCD lµ h×nh ch÷ nhËt Chu vi h×nh ch÷ nhËt AMQP b»ng chu vi P Q h×nh ch÷ nhËt PQND . TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc A b.A . triÖu. TriÖu. tr¨m triÖu B. tr¨m. C . cm2 C©u 4. 235790 . KÓ tõ tr¸i sang ph¶i cã c¸c ch÷ sè 7 trong c¸c sè sau thuéc hµng nµo? 97864 .Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ ¦ C. Ph¶i thay 365 b»ng sè nµo ®Ó biÓu thøc A cã gi¸ trÞ b»ng 250 C©u 2.Chu vi h×nh ch÷ nhËt AMND b»ng chu vi h×nh ch÷ nhËt MBCN . 796 383 291 A. T×m abc biÕt a > b > c vµ trung b×nh céng cña abc vµ cba lµ 444 C©u 3. T¸o. Kh«ng t×m ®-îc C©u 3. Sau khi c¶i t¹o 3 v-ên ng-êi ta ®· trång thay thÕ 5 c©y B-ëi b»ng c©y Na. tØ C. Mét trang tr¹i trång c©y ¨n qu¶ gåm c¸c lo¹i c©y¦ B-ëi. 80005 D. tr¨m D. 5525dm2 D. 4 Sè c©y Na b»ng sè c©y B-ëi vµ gÊp ® i sè c©y T¸o. C©u 4. Cho biÓu thøc A = (31850 ± 365 x 50) ¦ 68 a.5525m2 C. Chôc ngµn. Na. sau ®ã l¹i trång thay thÕ 2 c©y Na b»ng c©y T¸o khi ®ã sè c©y Na nhiÒu h¬n sè c©y B-ëi 18 c©y? Hái lóc ®Çu mçi lo¹i cã bao nhiªu c©y. 805 . chôc. Ngh×n. 8005 ‰ PhÇn 2: Häc sinh tr×nh b y b i gi¶i c¸c b i to¸n sau: C©u 1. D N C¹nh AP = a cm vµ kÐm c¹nh AB lµ 8cm TÝnh tæng chu vi c¸c h×nh ch÷ nhËt cã trong h×nh vÏ.

Tr-êng tiÓu häc Kh¶o s¸t chÊt l-îng th¸ng 12 Nam Lîi M«n To¸n líp 4 x .

.. BiÕt tæng sè tuæi hiÖn nay cña hai ng-êi con lµ 61 tuæi . ‰ i 5 (2®) ¦ Cã 8 tÊm gç . nÕu s¾p xÕp nh. G¹ch dïng ®Ó l¸t h×nh vu«ng cã chu vi 8 dm ..¹¹¹ .( 1875 ¦ 125 + 181 ) ¦ 4 b) T×m X ¦ X + X ¦ 5 x 15 + X ¦ 3 x 9 = 315 ‰ i 2 (4®) ¦ T×m sè cã hai ch÷ sè . B¹n h·y s¾p xÕp l¹i c¸c tÊm gç ®Ó cã ®ñ 5 chuång cho mçi chó mÌo cã mét chuång riªng . chiÒu réng b»ng chiÒu dµi .h×nh vÏ th× ®-îc 4 chuång nhèt 4 chó mÌo . . ‰ i 1 (6®) ¦ a) TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ¦ 625 .. TÝnh tuæi hiÖn nay cña mçi ng-êi con ? ‰ i 4 (4®) ¦ Mg-êi ta muèn l¸t g¹ch mét nÒn nhµ h×nh ch÷ nhËt chu vi 32 m . (Yªu cÇu vÏ h×nh minh ho¹ cô thÓ ) . ‰ i 3 (4®) ¦ MÑ sinh con trai lóc mÑ 26 tuæi vµ sinh con g¸i lóc 31 tuæi . T×m sè g¹ch cÇn dïng ®Ó l¸t kÝn nÒn nhµ ? ( M¹ch v÷a kh«ng ®¸ng kÓ ) .  ----. biÕt tæng c¸c ch÷ sè cña sè ®ã lµ mét sè lÎ nhá nhÊt vµ ch÷ sè hµng chôc cña sè ®ã h¬n ch÷ sè hµng ®¬n vÞ lµ 3.

1.  A. 2 B. PhÇn tù luËn ‰ i1¦ ViÕt ph©n sè øng víi c¸c h×nh thøc hîp . 1. H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng v ghi ch÷ c¸i ®øng tr-íc c©u tr¶ lêi ®ã v o b i thi . 3 47 A. ‰ i2:  = B. ®Ó ®-îc sè chia hÕt cho 3 nh-ng kh«ng chia hÕt cho 9.  .  D. 1. 0. kÕt qu¶ tÝnh ).   D. 3 B. C. D (L ®¸p sè.§Ò kh¶o s¸t häc sinh giái (Th¸ng 01) M«n to¸n: Líp 4 PhÇn 1: Mçi b i tËp d-íi ®©y cã nªu kÌm mét sè c©u tr¶ lêi. ‰. C. 1. 0. 834 . . ‰ i3¦ Trong c¸c ph©n sè¦ A. ‰ i4¦ ViÕt ch÷ sè thÝch hîp vµo Ph©n sè tèi gi¶n lµ¦  D. 0 B. 2 D.A. 4 . 1. 1. 1. 0 II. 47 . 60 . 0 C. C. = ? ‰ i1¦ A. 0. 2. 3. 5 C.

Däc theo chiÒu réng ng-ê ta chia h×nh ch÷ nhËt thµnh 1 h×nh vu«ng vµ 1 h×nh ch÷ nhËt nhá. C©u3 ¦ Cho a = 1035 . B. Em Nam cã sè tuæi kÐm TBC cña 3 ng-êi lµ 10 tuæi.. . $% <4040 12 3 # $%  4 5 . c = 9 . Hái Nam bao nhiªu tuæi? ‰ i3¦ Cho h×nh ch÷ nhËt cã P lµ 112m.a. B. b c ‰ i2¦ Tuæi cña mÑ lµ 36 tuæi. . TÝnh S h×nh ch÷ nhËt ®ã b. H·y t×m a¦ ( b x c ) PhÇn II ¦ PhÇn tù luËn C©u 1 ¦ T¹i sao sè cã d¹ng a a a bao giê còng chia hÕt cho 3? D.#% /' . TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ®ã? §Ò thi kh¶o s¸t häc sinh giái líp 4 th¸ng 2 M«n to¸n ( 90 phót ) PhÇn I ¦ Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ¦ ( 3 ®iÓm ) ˜     !" # $% &' (' )' * x . NÕu chiÒu réng t¨ng thªm 6 th× h×nh trë thµh h×nh vu«ng. a. !"' - . b = 5 . D. ta ®-îc ph©n sè tèi gi¶n lµ ¦ C. $ # $%  4  C©u 1 ¦ Trong c¸c ph©n sè sau¦ Ph©n sè b»ng ph©n sè A. C©u 2¦ Rót gän ph©n sè A. . Tuæi cña TuÊn b»ng tuæi cña mÑ. lµ¦ C.

Trong ®ã sè c©y bãng m¸t nhiÒu h¬n sè c©y cßn l¹i lµ 10 c©y. BiÕt chu vi h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng 108 cm. Hái b¹n V¨n ®· lÊy sè nµo ®Ó nh©n víi 2004 ? C©u 3 ¦ trong dÞp trång c©y ®Çu xu©n MËuTÝ võa qua tr-êng tiÓu häc Nam ThÞnh trång ®-îc 40 c©y gåm 3 lo¹i¦ lo¹i bãng m¸t.C©u 2 ¦ B¹n V¨n lÊy mét sè ®Ó nh©n víi 2004. NÕu chuyÓn 6 c©y ¨n qu¶ thµnh c©y hoa th× khi ®ã sè c©y ¨n qu¶ Ýt h¬n sè c©y hoa lµ 9 c©y. BCNM lµ nh÷ng h×nh ch÷ nhËt. lo¹i c©y ¨n qu¶. NÕu còng lÊy sè mµ V¨n ®· chän ®Ó nh©n víi 24 th× kÕt qu¶ gi¶m ®i 47 520 ®¬n vÞ. Hái tr-êng ®ã ®· trång ®-îc bao nhiªu c©y mçi lo¹i? C©u 4 ¦ Cho h×nh vÏ sau¦ ë ®ã ABCD. a) H·y gi¶i thÝch v× sao ®é dµi ®o¹n AB b»ng nöa chu vi cña h×nh ch÷ nhËt BCNM. lo¹i c©y hoa. AMND lµ h×nh vu«ng. b) TÝnh diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt BMNC? Tr-êng tiÓu häc §Ò kh¶o s¸t Häc sinh b¸n tró th¸ng 2 Nam Lîi m«n To¸n líp 4 ---------- x  . chu vi h×nh ch÷ nhËt BCNM b»ng 58 cm.

4 ‰ i 2¦ x ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm 5km2 = .  ‰ i 1¦ x ViÕt sè 5 d-íi d¹ng ph©n sè cã mÉu sè lÇn l-ît lµ 2.km2 m2 m2 . m2 52789231 m2 = 10km2 347m2 = ‰ i 3 ¦ x m2 345000cm2 = .cm2 T×m y a) 8064 ¦ y = 4662 ¦ 37 b) 44y + 3444 ¦ 28 = 470 .

sau ®ã ph©n x-ëng hai lµm t¨ng giê thªm ®-îc 58 s¶n phÈm nªn ph©n x-ëng thø hai lµm ®-îc nhiÒu h¬n ph©n x-ëng thø nhÊt lµ 126 s¶n phÈm.# / . -( . Hái mçi ph©n x-ëng ®· lµm ®-îc bao nhiªu s¶n phÈm? ‰ i 5¦ x TÝnh diÖn tÝch m¶nh ®Êt trång hoa h×nh b×nh hµnh biÕt ®é dµi ®¸y lµ 15m. §Ò thi kh¶o s¸t häc sinh giái líp 4 th¸ng 3 M«n thi ¦ To¸n ( thêi gian 60 phót) ! " #$ %&# #'( %)  C©u 1¦ Cho biÓu thøc A = 356 + 86 x 370 ± 183 x 2 a * %+ #. chiÒu cao lµ 135 dm.‰ i 4¦ x Hai ph©n x-ëng lµm ®-îc 3624 s¶n phÈm.

 ## ?@ %3 A B . ‰n To¸n rót ra 6 tÊm thÎ.() < = C©u 2 ¦ Trong hép cã c¸c tÊm thÎ. trªn mçi tÊm thÎ ®Òu ghi mét trong c¸c sè 3. > #.&9# !: . 5 hoÆc 7.# %4 5# 6 7 8 . H·y cho biÕt tæng cña c¸c sè trªn 6 tÊm thÎ. / 0  1 3 x /0  1 / 0 2 1 / 0 2 " -( .

Gi¶i thÝch v× sao em chän kÕt qu¶ ®ã¦ C©u3¦ a) ViÕt c¸c ph©n sè cã tÝch tö sè vµ mÉu sè b»ng 24. b) TÝnh nhanh tæng sau¦  +  + + +  =  +  C©u4 ¦ Mét v-ên tr-êng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 216 m. chiÒu dµi dµi h¬n chiÒu réng 76 m. TÝnh tæng vµ tÝch c¸c ph©n sè ®ã. /C 1 DC 1 EC 1 FC 1 GC 1 *C . .

§Ò kiÓm tra häc sinh giái M«n to¸n 4 ( 90 phót ) ‰ i 1¦ x  TÝnh nhanh¦ B = ( 532 x 7 . TÝnh sè häc sinh n÷ cña mçi tr-êng. KÐo dµi chiÒu réng thªm mét ®o¹n b»ng 1/2 chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ®· cho. Hái cã bao nhiªu c¸ch chia? H·y vÏ h×nh minh ho¹? §Ò kiÓm tra häc sinh giái M«n to¸n 4 ( 90 phót ) ‰ i 1¦ x  TÝnh nhanh¦ A = 117 x ( 36 + 62 ) . KÐo dµi chiÒu dµi thªm mét ®o¹n b»ng 1/2 chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ®· cho. ‰ i 3¦ x  Tr-êng A cã 620 häc sinh. HiÖu chu vi cña hai h×nh ch÷ nhËt míi lµ 4 cm.a) TÝnh diÖn tÝch v-ên tr-êng.266 x 14 ) x ( 532 x 7 + 226 ) . b) Ng-êi ta muèn chia v-ên tr-êng thµnh 4 m¶nh nhá h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch b»ng nhau ®Ó trång c¸c lo¹i c©y kh¸c nhau . ta ®-îc mét h×nh ch÷ nhËt míi thø hai.17 x ( 100 + 36 . biÕt r»ng nÕu viÕt thªm ch÷ sè 3 vµo gi÷a hai ch÷ sè cña sè ®ã th× ®-îc mét sè míi h¬n 9 lÇn sè ®· cho lµ 10 ®¬n vÞ. BiÕt 1/5 sè häc häc sinh n÷ cña tr-êng A th× b»ng 1/7 sè häc sinh n÷ cña tr-êng B. ‰ i 4¦ x  Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng 72 cm.38 ) ‰ i 2¦ x  T×m sè cã hai ch÷ sè. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu. Sè häc sinh nam cña hai tr-êng b»ng nhau. ta ®-îc mét h×nh ch÷ nhËt míi thø nhÊt. tr-êng B cã 756 häc sinh.

tuæi bè vµ tuæi con céng l¹i lµ 56 tuæi. (3) . ‰ i 2: x  T×m sè cã 3 ch÷ sè. nh-ng chiÒu dµi chØ cã thÓ t¨ng lªn gÊp ®«i do ®ã ph¶i t¨ng thªm c¶ chiÒu réng. tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc míi ®ã. h·y so s¸nh gi¸ trÞ hai biÓu thøc sau¦ P = 2001 x 2008 Q = 2004 x 2005 ‰ i 3¦ x  HiÖn nay. khi ®ã v-ên trë thµnh h×nh vu«ng. (4) lµ nh÷ng h×nh vu«ng. ‰ i 4¦ x  Ng-êi ta muèn më réng mét m¶nh v-ên h×nh ch÷ nhËt ®Ó cã diÖn tÝch t¨ng lªn 6 lÇn.sau¦ 8 4 6 x 1 2 + 6 x 4 2 3 a/ H·y tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc trªn. ba n¨m tr-íc tuæi bè gÊp 4 lÇn tuæi con. Hái khi nµo tuæi bè gÊp 3 lÇn tuæi con. BiÕt ch÷ sè hµng ®¬n vÞ h¬n ch÷ sè hµng chôc lµ 5. b/ CÇn rót ra 1 tÊm b×a ®Ó ®-îc mét biÓu thøc míi cã gi¸ trÞ nhá nhÊt cã thÓ cã th× theo em nªn rót tÊm b×a nµo. §Ò kiÓm tra häc sinh giái M«n to¸n 4 ( 90 phót ) ‰ i 1¦ x  XÕp c¸c tÊm b×a ®-îc mét biÓu thøc nh.2. TÝnh diÖn tÝch m¶nh v-ên sau khi më réng. biÕt chu vi m¶nh v-ên lóc ®Çu lµ 50 m.‰ i 2¦ x  Kh«ng tÝnh trùc tiÕp kÕt qu¶. a/ Hái diÖn tÝch h×nh vu«ng (4) (4) . DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt (1) b»ng ( 2 x d) vµ b»ng nöa diÖn tÝch h×nh vu«ng (2). NÕu xãa ®i ch÷ sè hµng chôc th× ®-îc sè míi mµ hiÖu gi÷a sè ph¶i t×m víi sè míi chia cho tæng c¸c ch÷ sè cña sè ph¶i t×m th× ®-îc 16 d. ‰ i 3: x 2 Cho h×nh vÏ bªn¦ BiÕt h×nh (2) .

TÝnh tæng chu vi cña c¸c h×nh vu«ng. ‰ i 3: x 2 a/ Mét h×nh vu«ng vµ mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng nhau th× diÖn tÝch h×nh nµo lín h¬n ? . ‰ i 2: x  T×m sè tù nhiªn.25 608 + 304 x 25 + 694 x 25 a/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A.b»ng bao nhiªu d ? b/ BiÕt hiÖu gi÷a chu vi h×nh vu«ng (4) víi chu vi h×nh vu«ng (2) lµ 12 cm. §Ò kiÓm tra häc sinh giái M«n to¸n 4 ( 90 phót ) ‰ i 1¦ x  Cho biÓu thøc¦ A = 52 910 ¦ 65 x 72 . b/ Thªm dÊu ngoÆc ®¬n ®Ó biÓu thøc cã gi¸ trÞ lµ 8050. biÕt ch÷ sè hµng chôc b»ng nÕu xo¸ ®i ch÷ sè hµng chôc th× ®-îc sè míi b»ng 2 ch÷ sè hµng ®¬n vÞ vµ 3 hiÖu cña sè ph¶i t×m vµ 8.

b/ Thªm dÊu ngoÆc ®¬n ®Ó biÓu thøc cã gi¸ trÞ lµ 8050.b/ Ng-êi ta muèn më réng mét m¶nh v-ên h×nh ch÷ nhËt ®Ó cã diÖn tÝch t¨ng lªn 6 lÇn nh-ng chiÒu dµi chØ t¨ng ®-îc lªn gÊp ®«i nªn ph¶i t¨ng thªm c¶ chiÒu réng. §Ò kiÓm tra häc sinh giái M«n to¸n 4 ( 90 phót ) ‰ i 1¦ x  Cho biÓu thøc¦ A = 52 910 ¦ 65 x 72 .25 608 + 304 x 25 + 694 x 25 a/ TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A. ‰ i 3: x 2 a/ Mét h×nh vu«ng vµ mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng nhau th× diÖn tÝch h×nh nµo lín h¬n ? b/ Ng-êi ta muèn më réng mét m¶nh v-ên h×nh ch÷ nhËt ®Ó cã diÖn tÝch t¨ng lªn 6 lÇn nh-ng chiÒu dµi chØ t¨ng ®-îc lªn gÊp ®«i nªn ph¶i t¨ng thªm c¶ chiÒu réng. ‰ i 2: x  T×m sè tù nhiªn. biÕt chu vi v-ên lóc ®Çu lµ 50 mÐt. khi ®ã v-ên trë thµnh h×nh vu«ng. biÕt ch÷ sè hµng chôc b»ng nÕu xo¸ ®i ch÷ sè hµng chôc th× ®-îc sè míi b»ng ch÷ sè hµng ®¬n vÞ vµ 1 hiÖu cña sè ph¶i t×m vµ 9 8. biÕt chu vi v-ên lóc ®Çu lµ 50 mÐt. . TÝnh diÖn tÝch m¶nh v-ên sau khi ®· më réng. khi ®ã v-ên trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch m¶nh v-ên sau khi ®· më réng.

Tr-êng tiÓu häc §Ò kh¶o s¸t Häc sinh giái th¸ng 9 Nam Lîi m«n To¸n líp 4 ---------- x  .

biÕt¦ 345 x (4576 . biÕt m = 4 .m x n + 2007 ¦ 3 TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc A. NÕu t¨ng chiÒu réng thªm 12 cm vµ gi¶m chiÒu dµi ®i 4 cm th× h×nh trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt.4567) + 2005 ¦ y = 3110 ‰ i 3¦ x  T×m abc.  ‰ i 1¦ x  §äc c¸c sè sau vµ cho biÕt ch÷ sè 6 ë mçi sè ®ã thuéc hµng nµo? Líp nµo? a) 126009 b) 1060007 ‰ i 2¦ x  a) Cho biÓu thøc¦ A = 4327 . Hái mçi ®éi ®µo ®-îc bao nhiªu mÐt m-¬ng? ‰ i 5¦ x  Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng lµ 31cm. NÕu ®éi 1 ®µo thªm 144 m m-¬ng n÷a th× khi ®ã sè mÐt m-¬ng ®éi 1 ®µo ®-îc b»ng 1 sè mÐt m-¬ng cña c¶ ba ®éi vµ gÊp ®«i sè mÐt m-¬ng ®éi 2 2 ®µo ®-îc. n gÊp m 12 lÇn b) T×m y. . biÕt¦ abc + ab + c = 237 ‰ i 4¦ x  Ba ®éi thanh niªn xung phong trong mét ngµy ®µo ®-îc 720 m m-¬ng.

Tr-êng tiÓu häc §Ò kh¶o s¸t Häc sinh giái th¸ng 10 Nam Lîi m«n To¸n líp 4 ---------- x  .

. ch÷ sè hµng ®¬n vÞ kÐm trung b×nh 3 céng cña 3 ch÷ sè lµ 2 ®¬n vÞ. b) Ng-êi ta sö dông 1 diÖn tÝch miÕng ®Êt ®ã ®Ó trång hoa. 346 + 238 + 654 + ‰ i 2¦ x  62 T×m y¦ a) y .  ‰ i 1¦ x  a) ViÕt sè hoÆc ch÷ sè thÝch hîp vµo chç chÊm¦ 327648 > 3276 46 8 3 587 < 46 000 4 phót = .134 ) = 198 ‰ i 3¦ x  T×m sè cã 3 ch÷ sè biÕt tæng 3 ch÷ sè b»ng 15 vµ ch÷ sè hµng tr¨m b»ng 1 ch÷ sè hµng chôc. a) TÝnh diÖn tÝch miÕng ®Êt ®ã.1356 = 950 x 4 b) ( 4328 ¦ 8 ) . Hái diÖn 3 tÝch cßn l¹i lµ bao nhiªu mÐt vu«ng? . gi©y tÊn = kg b) TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. ChiÒu réng kÐm chiÒu dµi 5m.( y . ‰ i 4¦ x  Mét miÕng ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 23 m.

Tr-êng tiÓu häc §Ò kh¶o s¸t Häc sinh giái th¸ng 11 Nam Lîi m«n To¸n líp 4 ---------- x  .

3 a) TÝnh chiÒu dµi.  ‰ i 1¦ x  109748 39 §óng ®iÒn §. . b) BiÕt M lµ trung ®iÓm cña AB. biÕt¦ a±b=6 vµ a x 3 + b = 54 ‰ i 4¦ x Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã chu vi lµ 240 cm. F lµ trung ®iÓm cña BC. chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt ABCD. sai ®iÒn S vµ chØ râ sai v× sao¦ 7 x 15678 47 3460 600 207600 54 58 2 ‰ i 2¦ x  TÝnh nhanh¦ A = 114 x 9 + 9 x 5 + 9 B=1+3+5+ ‰ i 3¦ x  + 29 + 31 T×m a. TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt MBFE. ChiÒu réng b»ng 2 chiÒu dµi. b.

Tr-êng tiÓu häc §Ò kh¶o s¸t Häc sinh giái th¸ng 12 Nam Lîi m«n To¸n líp 4 ---------- x  .

  ‰ i 1¦ x  TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt¦ a) 327 x 178 . Hái trung b×nh mçi ngµy cöa hµng b¸n ®-îc bao nhiªu lÝt x¨ng? . ViÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn tr¸i sè bÐ th× ®-îc sè lín. ‰ i 4¦ x  Mét cöa hµng x¨ng dÇu 3 ngµy ®Çu b¸n ®-îc 516 lÝt x¨ng. 4 ngµy tiÕp theo b¸n ®-îc 612 lÝt x¨ng.78 x 327 b) 104 x 63 + 104 x 137 ‰ i 2¦ x  T×m y¦ a) 4709 .y x 136 = 1037 b) 52374 ¦ y + 347 = 605 ‰ i 3¦ x  Tæng hai sè tù nhiªn lµ 1678. T×m hai sè ®ã biÕt sè bÐ lµ sè cã 3 ch÷ sè.

Tr-êng TiÓu häc §Ò kh¶o s¸t Häc sinh giái th¸ng 3 Nam Lîi m«n To¸n líp 4 ---------- x  .

TÝnh sè viªn g¹ch men cµn dïng ®Ó l¸t s©n (biÕt r»ng c¸c m¹ch v÷a lµ kh«ng ®¸ng kÓ) . Ngµy thø hai b¸n  sè x¨ng cña cöa = sè x¨ng cßn l¹i th× cöa hµng cßn 150 lÝt. b) Ng-êi ta l¸t c¸c viªn g¹ch men h×nh vu«ng c¹nh 30 cm lªn m¶nh s©n ®ã. a) TÝnh diÖn tÝch m¶nh s©n h×nh ch÷ nhËt ®ã.  ‰ i 1¦ a) TÝnh nhanh¦ x  =  G G G G  b) T×m y¦ x  y G ‰ i 2¦ x   ¦ + y = 215 = Mét cöa hµng x¨ng. Hái lóc ®Çu cöa hµng cã bao nhiªu lÝt x¨ng? ‰ i 3¦ x  Mét m¶nh s©n h×nh ch÷ nhËt cã chu vi gÊp 6 lÇn chiÒu réng vµ chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 6 m. ngµy thø nhÊt b¸n hµng.

Tr-êng tiÓu häc §Ò kh¶o s¸t Häc sinh giái th¸ng 8 Nam Lîi m«n To¸n líp 4 ---------- x  .

‰ i 4¦ Mét khu v-ên h×nh ch÷ nhËt. nÕu gi¶m chiÒu dµi ®i 6m vµ gi÷ nguyªn chiÒu réng th× diÖn tÝch gi¶m ®i 120 m 2. nÕu An mua thªm 1 quyÓn n÷a th× hÕt nöa sè tiÒn mang ®i. BiÕt mçi quyÓn vë gi¸ lµ 2000 ®ång. biÕt¦ 13476 ¦ y + 346 x 9 = 3118 ‰ i 3¦ An mua mét sè quyÓn vë. TÝnh sè tiÒn An ®· dïng ®Ó mua vë. . TÝnh chiÒu dµi. BiÕt chu vi khu v-ên lµ 88 m. chiÒu réng cña khu v-ên.  ‰ i 1¦ TÝnh nhanh¦ a) 736 x 4 + 736 + 736 x 5 b) ( 1345 x 9 + 1345 ) ± ( 345 x 11 . nÕu mua thªm 6 quyÓn th× An ch¼ng cßn ®ång nµo.345 ) ‰ i 2¦ T×m y.

Tr-êng tiÓu häc §Ò kh¶o s¸t HS giái th¸ng 4 Nam Lîi M«n To¸n líp 4 12 $= 4 5 . > $ # $% .

.. PhÇn 1¦ 1) TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc¦ A. = A. 55 dm2 C. 45 m2 D. < 5) Cho ph©n sè C. vßng D. 45 dm2 B. 27 m2 4) DÊu thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ¦  A.. 516 127452 ¦ 247 x ( 105 + 239 ) B. vßng  m2 + 30 dm2 = .. 16344 C.. kim giê ch¹y trªn mÆt ®ång hå ®-îc¦ A. 17750 2) Trong 3 giê... = cÇn thªm vµo c¶ tö sè vµ mÉu sè cña ph©n sè ®ã víi cïng mét sè lµ bao nhiªu ®Ó ®-îc ph©n sè míi cã gi¸ trÞ lµ A. 54419 D.. vßng C... >  B. 3) vßng = B.. 12 PhÇn 2.

5 . 15 D. B. = C. 20 $?  %.

1)TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sau b»ng c¸ch hîp lݦ ( 5 + 8 + 11 + .. TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng ABCD.. Chu vi h×nh vu«ng ABCD lín h¬n chu vi h×nh tam gi¸c ABD lµ 4cm. + 56 + 59 ) ¦ ( 19 x 3 x 5 x 17 x 19 ) 2) T×m sè cã 2 ch÷ sè biÕt tæng c¸c ch÷ sè cña sè ®ã lµ 12 vµ nÕu ®æi vÞ trÝ cña c¸c ch÷ sè ®ã cho nhau th× ta ®-îc sè míi kÐm sè ph¶i t×m 18 ®¬n vÞ. 3) Cho h×nh vu«ng ABCD biÕt ®-êng chÐo BD = 10cm. .

4C thu nhÆt giÊy vôn. tØ sè giÊy vôn cña líp 4B vµ líp 4C lµ . líp 4B thu nhÆt ®-îc nhiÒu h¬n líp 4A 14kg. 4B. TØ sè giÊy vôn cña líp 4A vµ líp 4C lµ  .4) Ba líp 4A. Hái mçi líp nhÆt ®-îc bao nhiªu kil«gam giÊy vôn? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful