Các d ng bài t p cu i kì Máy Nâng Chuy n

:
1. Tính 2. Tính ng kính dây cáp ng kính tang, ròng r c

3. Tính l c c ng dây 4. Tính hi u su t pa-l ng 5. S vòng quay 6. ««. 7. Tính moment phanh theo quy ph m an toàn: Tph=S.Tt + S: h s an toàn + Tt: Moment t nh khi h trên tr c T s truy n chung U0 Hi u su t chung Quan tr ng v trí Chú ý tr t phanh khác nhau =>moment phanh khác nhau n, pa-l ng kép, b i su t Pa-l ng n phanh: Phanh 2 má lò ng h p Pa-l ng t phanh

8. C u t o, nguyên t c làm vi c và các ti u ti t liên quan xo, phanh tùy 9. Các c c u: C c u nâng C c u di chuy n + L c c n chuy n ng + Công th c Moment m máy, Moment phanh ng có m t ma sát tách r i- ko tách r i.

C c u quay: c u t o và nguyên lý làm vi c c a CCQ c i m c a c c u quay (t s truy n, ly h p«)

t trên ph n quay; các

10. Máy chuy n liên t c có b ph n kéo: Các thong s c b n: l ng, s l ng) ng v n chuy n, v n t c, n ng su t (th tích, kh i

s b + Tính chính xác .- Tính l c kéo: + Tính g n úng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful